141105 potentialeplan lønstrup

Page 1

Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Oplevelsesbaseret kystturisme

potentialeplan for turismen i lønstrup

lønstrup

1


Oplevelsesbaseret kystturisme

potentialeplan for turismen i lønstrup November 2014

OPDRAGSHOLDER Videnscenter for Kystturisme (CKT) Hjørring Kommune STYREGRUPPE Martin Herold, turistchef, Lønstrup Turistforening Jacob R. K. Larsen, konsulent, Videncenter for Kystturisme Lisbeth Bilde og Rasmus Kolind Bang, Plan & Udvikling, Hjørring Kommune Gitte Christensen, landskabsarkitekt, ENG Arkitekter Johanne Bugge, destinationsrådgiver, Johanne Bugge Experience Consult GRAFIK & LAYOUT ENG Arkitekter VISUALISERINGER ENG Arkitekter Super Schwarz FOTOS Lønstrup Turistforening ENG Arkitekter VisitDenmark

Demonstrationsprojektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som en del af projektet: ”Oplevelsesbaseret Kystturisme”, ERDFK-12-0030.

Ê 1,"* - Ê1 "

i Ê ÕÀ «C Ã iÊ ` v ÀÊ,i} > Õ`Û }

Vi investerer i din fremtid


indhold

5

Forord

6

Resumé

10

Lønstrup - En kulturel tidslomme

10

Profil i markedet

10

Eksklusivitet

10

12

Behov for vækst

Lønstrups fysiske udfordringer og potentialer

12

Lønstrup - en del af vestkysten

14

Attraktionerne i byområdet

16

Stierne og det nære landskab

18

Trafikken i Lønstrup

20

Oplevelsen af Strandvejen

22

Byens funktioner

24

Lønstrups gæster

24

Nye tal - Ny viden

29

Lønstrups typiske gæster

36

Årets Gang

38

Det synes gæsterne om Lønstrup

38

Fin generel tilfredshed

39

Besøgsmotiv

40

Et par advarselslamper

41

Store advarselslamper ved salg og service

41

Salg og Service i Lønstrup

46

Turismevækst i kystbyer

48

Et nyt stærkt Lønstrup

48

Afsættet for en ny vision

50

Dynamisk visuel identitet

54

Organisering og samarbejde på tværs

60

Produkt- og serviceudvikling

66

82

Den fysiske indretning

Bilag

82

1: Følge- og arbejdsgruppe

84

2: Interviewguide


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrup

4


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

forord

Lønstrup er en af de mest iøjnefaldende og unikke turistbyer i Danmark, men er udfordret i at skabe sæsonudvidelse, sikre yderligere kvalitet i det samlede turistprodukt, oparbejde bedre sammenhold og samarbejde på tværs af erhverv, turistforening, kommune, ildsjæle og investorer og gøre brandet stærkt og skarpt. Lønstrups turismepotentialeplan giver et overblik over de indsatsområder, hvor der i fællesskab skal arbejdes for at kvalitets- og fremtidssikre byen som turistprodukt, så den kan stå endnu stærkere som attraktivt besøgsmål i den meget hårde nationale og internationale konkurrence om turisternes opmærksomhed, tid og penge. Alle indsatser skal tage udgangspunkt i gæstens behov, adfærd og ønsker for at sikre den bedste helhedsoplevelse af Lønstrup og omegn. Det betyder, at alle initiativer i byen skal koordineres

for at sikre, at de skaber merværdi til gæstens oplevelse og er tro mod det brand, Lønstrup skal opbygge. En stor tak skal lyde til alle, der har bidraget med data, idéer, kommentarer og tanker i arbejdet med turismepotentialeplanen.

Med venlig hilsen Styregruppen Martin Herold, turistchef, Lønstrup Turistforening Jacob R. K. Larsen, konsulent, Videncenter for Kystturisme Lisbeth Bilde og Rasmus K. Bang, Plan & Udvikling, Hjørring Kommune Gitte Christensen, landskabsarkitekt, ENG Arkitekter Johanne Bugge, destinationsrådgiver, Johanne Bugge Experience Consult

5


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

resumé

Lyset, livet, landskabet og luften, kombineret med et hyggeligt bymiljø, en enestående attraktion i Rubjerg Knude og en særlig bemærkelsesværdig koncentration af kunsthåndværkere og gallerier, flere på internationalt niveau, giver Lønstrups turisterhverv en stærk konkurrencefordel på et benhårdt marked om danske og udenlandske gæster. Med 507.000 kommercielle overnatninger (estimat), som genererer 222 millioner kroner i turismeomsætning, foruden en uopgjort endagsturisme og omsætning fra private sommerhusejere, udgør Lønstrup og de mindre nabobyer et markant og væsentligt turismeområde i Hjørring Kommune, som det giver mening at kvalitets- og fremtidssikre som turistprodukt. Det er en udfordrende balance at tiltrække flere turister og stadig levere en ubeskrivelig følelse af at besøge ”en uopdyrket perle” - et ferieområde med sans for kvalitet hele vejen rundt. Lønstrup må aldrig blive turistby med ”pommes frites strasse”, ”husmoderflid” eller ”tivoli.” Det vil udvande byens

potentiale for at blive en særlig turistby med international kaliber. Formålet med turismepotentialeplanen er at identificere en række udviklingspotentialer med henblik på at sikre byen som turistprodukt og tiltrække flere turister, særligt i skuldersæsoner. Planen skal danne grundlag for et fælles fodslag blandt turistforening, erhverv, ildsjæle, foreninger, investorer og kommune i forhold til målrettet og strategisk at udvikle byen. Det er et faktum, at de fleste turistvirksomheder i Lønstrup kæmper for en omsætning i højsæsonen, der kan holde dem skindet på næsen resten af året. Lønstrup er en ægte turistby, som helt bogstaveligt LEVER af turister! INGEN TURISTER – INGEN VELSTAND og UDVIKLING! Dermed lurer forfaldet altid lige om hjørnet. Det er turisternes behov, forventninger og krav, der tæller og kan gøre en forskel for Lønstrup. Derfor skal turistens forventninger og behov være i centrum i alle fremtidige udviklingsaktiviteter.

LØNSTRUPS TURISTPRODUKT Lønstrups sammensætning af butikker, overnatningsmuligheder og spisesteder er afgørende for turisternes helhedsoplevelse af byen som et samlet turistprodukt. Derudover er adgangsforhold, stisystemer, skiltning og parkering grundlæggende faktorer og væsentlige dele af det basisprodukt, der SKAL fungere optimalt i forhold til turisternes behov. Information, fri wi-fi, toiletter, pris-, kvalitets- og serviceniveau, kvaliteten af attraktioner og de ”små” oplevelser i mødet med lokalbefolkningen er også af afgørende betydning for at få begejstrede gæster, der kommer igen og anbefaler Lønstrup til venner og familie.

6


ARBEJDSPROCESSEN MED POTENTIALEPLANEN HAR AFDÆKKET FØLGENDE UDFORDRINGER: •

Samarbejde på tværs har vist sig at være et væsentligt indsatspunkt. Erhvervet i mellem skal blive bedre til at videndele om gæsternes adfærd, behov og ønsker og produktudvikle. Kommune, turistforening og erhverv skal også professionalisere samarbejdet og sætte sig ud over personlige interesser og kæpheste. Lønstrup Turistforening kan drage fordel af et mere formaliseret samarbejde med strategiske samarbejdspartnere på lokalt, kommunalt og regionalt niveau.

Byens profil er for svag – både i erhvervets bevidsthed og i markedet. Der er en usammenhængende visuel identitet på byens turisthjemmeside, facebook, informationsmateriale og bykort.

Gæstesammensætning. Der er en dårlig fælles bevidsthed om, hvilke gæster byen har, og hvem man strategisk vil gå efter at få flere af.

Kvalitetsbevidste børnefamilier er en væsentlig del af gæstemassen, men byen har meget få tilbud til denne målgruppe.

Bymiljøet kan opkvalificeres: - Byens snævre hovedgade er meget overbelastet i højsæsonen, hvilket for nogle turister trækker ned i helhedsoplevelsen af byen. - Flowet i byen har for mange ”mellemrum” – steder hvor der ikke sker noget. - Der er for få parkeringspladser i byen – især i højsæson og forårsweekender. - Informationsniveauet kan forbedres – turisten bør blive ledt rundt på en mere hensigtsmæssige måde – det gælder både skiltning, åbningstider, bykort o.lign. - Stisystemerne kan med fordel opkvalificeres. - Udvalgte byrum bør redesignes for bedre udnyttelse og muligheder for aktivitet. - Tomme butiksvinduer skaber ”døde oplevelser.”

Tvivlsomt serviceniveau og salgskompetencer. Lønstrup har scoret lavt på service og mersalg i Videncenter for Kystturismes analyser i 2013 og 2014, ligesom manglende sprogkundskaber, og hjemmesider på flere sprog hos turistvirksomhederne, er en almindelighed.

Stor variation af kvalitet hos spisesteder og detailhandel. Der skal arbejdes på, at alle får et niveau, der svarer til byens profil og brand.

Signatur-events. Lønstrup mangler signatur-events, der kan samle erhvervet, tiltrække turister i ydersæsoner og understøtte en ny stærk profil som kunsthåndværkernes by.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Det er der potentiale i: PRÆCIS, PROFESSIONEL FORMIDLING AF PROFIL: Ny dynamisk visuel identitet til markedsførings-, informations- og kortmateriale. Erhvervet får brandet til at leve ved egen fortolkning af et fælles symbol for destinationen. FORRETNINGSUDVIKLING: Gennemtænkte produkter og services til de forskellige målgrupper for byen, opgradering af service- og salgskompetencer hos frontpersonale. SIGNATUR-AKTIVITETER: Lancering af events eller oplevelsesprodukter, der understøtter Lønstrups brand og tiltrækker folk uden for højsæsonen. LED TURISTEN GODT RUNDT: Informationsniveauet over for gæsterne kan højnes betragteligt ved hjælp af skiltning, opgradering af hjemmesider på flere sprog, bykort og erhvervets evne til at lede gæsten rigtigt rundt til hinanden. BYMILJØET: Stisystemer, byrum, parkering og trafik skal udvikles strategisk med respekt for byens særegenhed, men med fokus på at optimere oplevelsen af at være gæst i byen. PR OG MARKEDSFØRING: En gennemtænkt markedsføringsstrategi, der tager højde for et lavt markedsføringsbudget, men med fokuserede indsatser, rammer målgrupperne lige i hjertet. FÆLLES FODSLAG: Gammel kiv og strid skal begraves, og der skal arbejdes målrettet på at udvikle turismen kommercielt og professionelt som erhverv.

8


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Oversigt over indsatsområder Lønstrup står over for et omfattende udviklingsarbejde, som kun kan løses i samarbejde og koordinering mellem Lønstrup Turistforening, erhvervet, ildsjæle og foreninger samt Hjørring Kommune og Toppen af Danmark. Forventningen er, at der nedsættes arbejdsgrupper med forskellig repræsentation, som tager ansvar for at lave en indsats på de forskellige udviklingsområder. Alle har mulighed for at deltage. Initiativtageren har ansvar for, at der etableres arbejdsgrupper, og at der laves en handlingsplan.

#1

TILTAG

KORT BESKRIVELSE

TOVHOLDER

Brand og markedsføringsstrategi

Udvikling af tilpasset kommunikations- og markedsføringsstrategi

Lønstrup Turistforening

Udrulning af ny visuel identitet

Udvikling af ny hjemmeside m.m.

Lønstrup Turistforening

Information om dynamisk brug af Lønstrups symbol

#2

Opgradering af service- og informationsniveau

Sikre frontpersonale klædes godt på til service og er dygtige til salg og til at lede turisten godt rundt i området

Lønstrup Turistforening

Bedre formidling af åbningstider Uddeling af salgs- og servicehåndbog

#3

#4

#5

Produktudvikling Pakkeløsninger

Udvikling af nye tilbud til købestærke gæster uden for højsæsonen

Erhvervet/ Lønstrup Turistforening

Signatur-events og aktiviteter

Nye aktiviteter skal udvikles og koordineres forud for sæson 2015

Lønstrup Turistforening

Opgradering af produkter til børn og børnefamilier

Strategi og tiltag skal udvikles til 2015

Lønstrup Turistforening

Ny organisering af turistforening

Undersøgelse af muligheder for etablering af Turist- og erhvervsforening

Lønstrup Turistforening

Ny medlemsstruktur

Udvikling af medlemspakker

Lønstrup Turistforening

Ny organisering og kompetencer i turistbureau

Nyt fokus i opgaveportefølje

Lønstrup Turistforening

Sikre videndeling og samarbejde på tværs

Tiltag der øger informationsniveau erhvervet i mellem

Lønstrup Turistforening

Koordineringsmøder på tværs

Koordinering af møder på tværs af aktører og strategiske samarbejdspartnere

Lønstrup Turistforening

Byrum & flow

Udvikling af handlingsplan for opgradering af byrum og flow i hovedgaden i højsæson

Lønstrup turistforening i samarbejde med Hjørring Kommune

Ny parkeringsstrategi i højsæson

Etablering af midlertidige parkeringszoner og ”ringvej” til højsæson 2015

Lønstrup turistforening i samarbejde med Hjørring Kommune

Ny skiltning

En gennemgang af behov for ny skiltning på flere niveauer og opgradering af stisystemer

Lønstrup turistforening i samarbejde med Hjørring Kommune

Bedre samarbejde og organisering

Opgradering af fysik indretning og funktioner

9


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrup - en kulturel tidslomme

PROFIL I MARKEDET Lønstrup er kendt som en lille, overskuelig kystby med en intim atmosfære og stemning. Her er generelt fredeligt og roligt, dog i mindre grad i højsæsonen, hvor der er liv og trængsel af mennesker og trafik i den snævre, men hyggelige hovedgade. De mange velbevarede bygninger og huse gør byen med de mange spisesteder og 26 gallerier og kunsthåndværkere til en kulturel tidslomme og et charmerende besøgsmål for især det modne publikum og børnefamilier, som søger et mindre hektisk miljø end i mange andre kystbyer. Den korte afstand mellem byen og den flotte kyst og strand er desuden en stor værdi, som mange besøgende glæder sig over. De nyder den omkringliggende, vilde natur, men Lønstrup er især kendt for historisk charme og et meget aktivt handels-, kunst- og kulturliv. Byen har ikke en specielt god badestrand, men det voldsomme Vesterhav drager. Rubjerg Knude er den største, og en fascinerende attraktion. Det er dog en stor udfordring, at fyrtårnet - både bogstaveligt og i overført betydning – forsvinder i havet i løbet af 7-8 år. Lønstrup er et sted, hvor mange par og familier har tradition for at holde weekend eller ferie, men Lønstrup er i høj grad også et udflugtsmål for endagsturister, som med familie eller venner nyder de hyggelige rammer for en gå-, shoppe- eller strandtur og de mange muligheder for en god frokost eller middag. Lønstrup er endvidere en del af et område med mange supplerende naturog kulturoplevelser, der med fordel kan styrke oplevelsen som turist i byen. Der er ingen diskoteker i byen, hvilket toneangivende aktører har arbejdet for. Dette har medvirket til den ro og det udtryk, byen har som turistby. Byen oplever mange besøgende

10

fra Skallerup Seaside Resort, kun 3 km væk, der er en af de bedst belagte ferieresorts i Danmark med ca. 310.000 overnatninger om året.

EKSKLUSIVITET Med de helt unikke rammer og historiske værdier er Lønstrup samtidig et sted, som tiltrækker et købestærkt publikum, der forventer en samlet oplevelse af en særlig kvalitet ned i mindste detalje og - ikke mindst – er villige til at betale for den. Det er et stort privilegium at have så mange historiske, naturmæssige og kulturelle værdier at bygge et brand op omkring i den hårde konkurrence i turistbranchen, og Lønstrup har dermed et stort potentiale for at differentiere sig markant i markedet som en turistby af den helt særlige karakter og kvalitet, som turisterne efterspørger.

BEHOV FOR VÆKST Lønstrup er en ægte turistby. Byen er afhængig af turister, da størstedelen af byens erhvervsdrivende lever af turister. Det er velkendt, at de fleste turistvirksomheder i Lønstrup kæmper en kamp for at opnå en stor nok omsætning i højsæsonen til at kunne klare sig resten af året. Det synes at være en gængs opfattelse, at virksomhedernes budget går i plus i tre måneder, i minus i seks måneder og i nul de øvrige tre måneder af året. Det er et presserende behov for de erhvervsdrivende at sikre vækst i turismen i Lønstrup. Er der ikke turister nok, er der ingen velstand og udvikling i byen, hvor tomme butikslokaler og forfald lurer lige om hjørnet. I højsæsonen er der tæt på fuldt besat i byen. Væksten forventes derfor at kunne ske ved at tiltrække væsentligt flere gæster i skuldersæsoner.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrup

11


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrups fysiske potentialer & udfordringer For at kvalificere anbefalingerne til byens fysiske miljø, er der taget udgangspunkt i den kontekst Lønstrup er en del af. Analysen af de fysiske potentialer og udfordringer i dette kapitel foregår i 3 skalaer: Kyst, by og bygade.

SKALA: KYST

LØNSTRUP - EN DEL AF VESTKYSTEN Lønstrup ligger som en af mange kystbyer langs vestkysten. Det er en by, som har et helt unikt by- og kunstnermiljø, som danner rammen for oplevelsen af byen. Men hvordan sikrer Lønstrup, at det unikke miljø også fremover kan tiltrække turister, og hvordan udnytter Lønstrup alle områdets potentialer i forhold til at tiltrække den moderne turist? Mange turister tager til Lønstrup for at slippe for stress og jag - her er ingen larmende diskoteker. Det er en af de parametre, der adskiller Lønstrup by fra sine nærmeste naboer på vestkysten - Blokhus og Løkken. Lønstrup tiltrækker en anden type turister, end de to øvrige byer, men hvorfor gør den det, udover at byen ikke tilbyder det store natteliv? Sammenlignes Lønstrup med Blokhus og Løkken, har byens placering i forhold til vandet også en afgørende betydning. Lønstrup by er placeret på kanten af skrænten med udsigt udover vandet og har derved ikke den samme adgang til vandet, med f.eks. bil, som er tilfældet i de to nabobyer. Som illustreret i diagrammet ses det, hvordan både Blokhus og Løkken ligger i samme niveau som vandet, men er afskærmet fra vandet af klitterne. Det betyder helt praktisk, at det i Lønstrup ikke er muligt for de turister/badegæster, som ønsker køre ned til vandet med bil. Ligeledes er byerne strukturelt forskellige. Lønstrup består af en hovedgade med primær retning mod stranden og den flotte udsigt, hvorimod bystrukturen i både Løkken og Blokhus i højere grad er koncentreret mod et centrum i byen. I Lønstrup er byen en del af udsigten, da den er placeret på kanten af skrænten, hvilket er karakteristisk for Lønstrup. Både Løkken

12

og Blokhus ligger bag klitterne og har ikke samme mulighed for direkte at interagere med stranden og havet. Udfordring:

• • • •

At bibeholde byens særlige miljø Undgå tivolisering og fastholde det unikke uden at gå i stå Sikre at Lønstrup stadig adskiller sig Byen og adgangen til havet henvender sig ikke til den almindelige børnefamilie og badegæst

Målet:

• • •

Sikre byens unikke miljø med udgangspunkt i byen og områdets potentialer Skabe bedre forbindelser mellem byen og de rekreative kvaliteter Tiltrække flere kunst- og kulturinteresserede børnefamilier

LØNSTRUP

LØKKEN

BLOKHUS


LØNSTRUP

LØKKEN

BLOKHUS


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

RESTAURANT VILLA VEST

SKALLERUP SEASIDE RESORT

VENNEBJERG KIRKE

SKALA: BYOMRÅDE

ATTRAKTIONER I BYOMRÅDET Turister og besøgende forbinder Lønstrup med et hyggeligt bymiljø centreret omkring bygaden (Strandvejen) med små butikker, kunsthåndværk og gallerier. Lønstrup har meget mere at byde på udover havet/natur, kunsthåndværk og det hyggelige bymiljø. Der er i både byen og nærområdet et stort uudnyttet potentiale i at forbinde attraktioner og oplevelser på tværs af byen og nærområdet (radius af 3 km). Sammenkobles de forskelllige attraktioner og oplevelser, vil det øge helhedsoplevelsen af Lønstrup og skabe ny opmærksomhed på alle de muligheder området byder på udenfor Strandvejen. En naturlig sammenbinding af de omkringliggende attraktioner til byen, med Strandvejen som et naturligt og uundgåeligt knudepunkt, vil skabe merværdi for såvel turisten som handelslivet i byen. Udfordring:

• • •

RUBJERG KNUDE FYR

MÅRUP KIRKE

At skabe forbindelser i respekt for byens nuværende struktur At lede turisten rigtig rundt i området i stedet for kun at besøge én destination Manglende forbindelser fra Strandvejen til de rekreative potentialer i byen og nærområde

Målet:

VENNEBJERG MØLLE

LØNSTRUP BYGADE

At turisten får øjnene op for attraktionerne i og omkring Lønstrup, så der skabes merværdi på tværs. Jo bedre turisten kender mulighederne, jo nemmere er det at komme igen efter mere Udnytte de landskabelige potentialer

LØNSTRUP KUNSTNERMILJØ

14


Potent n tia t ia lep e plan epl an for f or fo o r turismen t uri urism uris ur men m me e i Lønstrup en Lø L ø øn nst n s trr up str up Potentialeplan

3 km

SKALLERUP SEASIDE RESORT

2 km

1 km

0,5 km

RESTAURANT VILLA VEST

LØNSTRUP BYGADE

LØNSTRUP KUNSTNERMILJØ

MÅRUP KIRKE

VENNEBJERG MØLLE VENNEBJERG KIRKE

RUBJERG KNUDE FYR

ATTRAKTIONER I LØNSTRUP OG OMEGN

15 15


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SKALA: BYGADE

STIERNE OG DET NÆRE LANDSKAB

Målet:

Lønstrup har et finmasket stinet med mange stier omkring Strandvejen med fine udkig og grønne åndehuller. Mange turister ved ikke, at de eksisterer, da de syner private. Der ligger et stort uudnyttet potentiale i at styrke og formidle dele af stinettet, da byen har mulighed for at vælge, hvilke dele af byen, der skal sættes fokus på ved f.eks. at markere centrale eksisterende stier og evt. supplere disse for at udfolde oplevelserne i byen. Dog er det meget vigtigt, at det finmaskede, til tider halvt private, stinet også bevares, da det henvender sig til den mere eventyrlystne besøgende/turist, således at et strategisk markeret stinet bliver et supplement. Stinettet kan agere bindeled mellem attraktionerne (vist på forrige side), som er i og omkring Lønstrup.

Udfordring:

16

Hvordan ledes turisten videre fra Strandvejen og ud til Lønstrups små bynære landskabelige stier og hyggelige grønne rum, uden at det bliver en skilteskov? Hvordan sikres det, at stierne forbliver intime, således de stadigt signalere Lønstrup.

Give turisten muligheden for at opdage det hyggelige stinetværk, der findes omkring Strandvejen og informere turisten om, at Lønstrup har flere tilbud og oplevelser. Dette vil guide turisten bedre gennem byen og give endnu flere oplevelser af Lønstrup, hvor man både kan opleve det lokale byliv, nærområdet og smuk natur i ét. Stierne har storslåede kig, som er vigtige for helhedsoplevelsen og brandingen af byen. En god oplevelse baserer sig på ekstra-oplevelser - “Dét kan Lønstrup også”, og “så fandt vi pludselig en hyggelig sti”.


Pote Pot P Po ote ot o t e ntia nti ttiiia tia a le lep lepl epl ep e p pll an a n for fo orr turismen tturis uri u uris ur rri ris is i s men me m en e n i Lønstrup Lø L ø ns nstr nst n st str s tr tru up p Potentialeplan

MADPAKKEHUS

8 UDSIGTSPLADSEN

7 9

TRAPPENEDGANG TIL STRAND UDSIGT FRA SIGNALMASTEN KÆRLIGHEDSSTIEN

6

5 TRAPPENEDGANG TIL STRAND

4

0,5 km

10

UDSIGT VED LØNSTRUP KIRKE

1 2

3

BOLDBANE

SPORTS-, LEGE- OG FESTPLADS

CAMPINGPLADSENS AKTIVITETSPLÆNE

1 km

KLINTEN LEGEPLADS VED HOTEL KIRKEDAL

MÅRUP KIRKE

STIER REKREATIVE VÆRDIPUNKTER BILLEDVISNINGER

17 1 7


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

SKALA: BYGADE

TRAFIKKEN I LØNSTRUP Lønstrups skala, arkitektur og bymiljø er unikt især omkring Strandvejen. Husene ligger tæt og gaden er smal, hvilket virker imødekommende og skaber et attraktivt miljø i den menneskelig skala. Som turistmål og kystby er der stor forskel i brugen af byen i og udenfor sæsonen. Kvaliteten af det smalle gadeforløb, hvor biler og gående deler gaderummet, kan i højsæsonen være en udfordring, da både antallet af gående og bilister stiger i denne periode. Flere turister har i forbindelse med undersøgelser til dette projekt ytret en bekymring omkring sikkerheden ved Strandvejen, da de smalle gader i spidsbelastningsperioderne kan virke trange og utrygge (Se senere kapitel). Dette er lidt et paradoks i forhold til, at gadens forløb og uformelle karakter er en stor del af bymiljøet i Lønstrup. Ligeledes er Strandvejens smalle profil med til, udenfor sæsonen, at skabe et miljø som syner mere aktivt, pga. en større koncentration af funktioner, samt at bilerne og de gående er med til i denne periode at skabe aktivitet i gaden. Mangel på parkeringspladser

Byen har mange mindre parkeringsmuligheder og et par enkelte større parkeringsområder centralt i byen (se illustration på modstående side). Det kan i

18

højsæsonen være svært at finde parkeringspladser grundet det høje besøgstal. Flere turister fortæller, at de godt vil parkere og gå op til 1 km for at undgå at køre gennem Strandvejen forgæves for at finde en ledig parkeringsplads (Se senere kapitel). Udfordring:

At finde alternative måder til trafikafvikling og parkering uden, at byen skal have store centrale parkeringsarealer, der udenfor sæson vil virke som store tomme arealer i byen.

Målet:

At turisten får en positiv oplevelse, når de besøger Lønstrup og derfor får lyst til at komme igen. Derfor er målet at etablere midlertidige parkeringsarealer i periferien af Strandvejen og Rubjergvej i gåafstand fra aktiviteterne på Strandvejen og Rubjergvej. Gentænke den trafikale struktur i højsæsonen, således den centrale del af Strandvejen aflastes. Bedre og mere overskuelig parkering vil give turisten en positiv oplevelse af, at det er let og overskueligt at besøge byen.


Po Pote Pot ote o tte nt nti n ntia tia ttiia i a lepl lep ep epl p l an a n for f or o r turismen t ur uri uris u rris riis i s men me m en e n i Lønstrup Løn Lø nssstr nst nstr sttr t r up up Potentialeplan

3

MOD SKALLERUP SEASIDE RESORT

2

0,5 km

1 MOD HJØRRING

1 km

HOVEDVEJE EKSISTERENDE PARKERINGSPLADSER MULIGE PARKERINGSPLADSER

MOD AALBORG

19 19


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

3 1

2

3

4

SKALA: BYGADE

OPLEVELSEN AF STRANDVEJEN Strandvejen og den nordligste del af Rubjergvej er central for oplevelsen af Lønstrup. Byen har, som tidligere beskrevet, et unikt bymiljø med mange kvaliteter som andre kystbyer kun kan misunde. Koncentrationen af kunstnermiljøet og butikkerne i byen er en attraktion og gør det let for turisten at forstå og færdes i byen. Gadeforløbet har nogle bymæssige udfordringer, som der bør arbejdes med i forhold til at udnytte byens fulde potentiale – her tænkes konkret på fire knudepunkter og tre passager i byen. De fire områder

Områderne omfatter parkeringspladsen mod nord, torvet ved parkeringspladsen og Møllebakkevej, ankomsten fra øst af Strandvejen samt ankomsten fra Syd af Rubjergvej. Fælles for disse fire områder er, at de på den ene eller anden måde ikke formår at udnytte deres centrale placering i byen. F.eks. har området ved parkeringspladsen mod nord ikke samme bymiljømæssige kvaliteter, som den øvrige del af gaden. Dette område er for mange besøgende deres destination, og det er derfor uheldigt, at området ikke fremstår mere imødekommende og indbyder til et længere besøg i både byen og området. Både for ankomsten fra Øst af Strandvejen, ved krydset ved Rubjergvej og ankomsten fra syd af Rugbjergvej gælder det, at det er et svagt første møde med den centrale del (hjertet) af Lønstrup. Begge steder mangler der bedre formidling af områdets muligheder. Fra syd af Rugbjergvej er der ligeledes en mangel på de bærende bymiljømæssige kvaliteter, som er karakteristiske for den øvrige del af Strandvejen.

20

Potentialet ved disse områder er deres centrale placering. Torvets udfordringer og potentialer beskrives på s. 76. De tre passager

Gadeforløbet har helt naturlige passager, der ikke er aktive, hvilket blandt andet skyldes, at funktionerne ikke kun koncentrerer sig omkring den centrale del af Strandvejen. Disse passager er i Lønstrup en udfordring, specielt i området før og efter krydset ved Strandvejen og Rubjergvej. Her kan der for den uerfarne besøgende i Lønstrup opstå tvivl om, hvorvidt bygadens funktioner stopper her. Det er problematisk for de funktioner, som er beliggende efter disse passager, da potentielle kunder derved ikke kommer forbi. Ligeledes er der i den nordlige del af Strandvejen ved Vigen en passiv passage fra Torvet til Vigen. Denne passage har samme udfordringer som ved krydset ved Rubjergvej og Strandvejen, især fra vandet mod byen. Udfordringer

• • •

At sikre at turisterne ledes rundt i byen At byens centrale knudepunkter fremstår mere imødekomne og byder mere velkommen Bedre formidling af mulighederne i Lønstrup

Målet

At aktivere passagerne således, at turisterne ledes naturligt rundt i byen – turisterne skal føle sig nysgerrige overfor, hvad byen tilbyder Sikre at de fire områder i byen aktiveres – således deres bymæssige kvaliteter udfoldes og de bliver til aktiver i oplevelsen af byen


Po Pote Pot ote o tte nt nti n ntia tia ttiia i a lepl lep ep epl p l an a n for f or o r turismen t ur uri uris u rris riis i s men me m en e n i Lønstrup Løn Lø nssstr nst nstr sttr t r up up Potentialeplan

3 1

MOD SKALLERUP SEASIDE RESORT

2

0,5 km

3 MOD HJØRRING

4

MOD AALBORG 1 km

HOVEDGADEN - STRANDVEJEN / RUBJERGVEJ OMRÅDER MED BYMÆSSIGE UDFORDRINGER MELLEMRUM MED UDFORDRINGER

21 2 1


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

SKALA: BYGADE

BYENS FUNKTIONER Funktioner & målgrupper Lønstrup er kendt for sit handelsliv med små butikker, kunsthåndværk, gallerier og gourmetrestauranten Villa Vest, der har en af byens bedste beliggenheder mod havet. Herudover består Lønstrup af diverse restauranter, caféer, overnatningsmuligheder, butikker og en enkelt dagligvarebutik. Udover udsigten, havet, det omkringliggende landskab og opholdsrummet ved torvet, er der få eller ingen byrumsaktiviteter som aktivitetspladser, legepladser og rum indrettet til forskellige by-events. Åbningstider Lønstrup er vel besøgt i højsæsonen, men også udenfor sæson er bygaden med kunsthåndværkbutikkerne en attraktion. Dog er uregelmæssige åbningstider en stor udfordring for byens profil som turistattraktion udenfor højsæsonen. Det ses tydeligt i bybilledet udenfor højsæsonen, at besøgende går rastløse og forgæves rundt i byen, fordi både restauranter og butikker har sporadiske og individuelle åbningstider (Se senere kapitel). Nogle butikker og gallerier har et privat og lukket facadeudtryk, hvilket kan,

22

på den ene side, gøre turisten usikker på, om der er åbent, men på den anden side, er det en del af kunstnermiljøets charme. Udfordring: • At Lønstrup har en for snæver målgruppe. • For få bylivsaktiviteter der ikke er tilknyttet butikkerne. Målet: • At udnytte de byrumsmæssige potentialer der imødekommer en bredere målgruppe. • Etablere nye aktiviteter, som kan bidrage positivt til bymiljøet. K

3%

3% 2%

Gallerier & kunsthåndværkere

8% 30%

Artikler & tøjbutikker Spisesteder

8%

Andet erhverv Overnatning Turistbureau & feriehusudlejning Dagligvarebutikker

21% 25%

Kultur


Po Pote ote nt o n ttia nti ntia tiia ialepl i a lepl le lep ep epl p l an a n for f or o r turismen t ur uri uris u rris riis i s men m en me e n i Lønstrup Lø L ø ns nstr n str ssttr t r up up Potentialeplan

MADPAKKEHUS RESTAURANT VILLA VEST

CAFÉ KYSTEN CAFÉ KARLSSON

CAFÉ HAVBLIK TÆPPEHANDEL

FIFTY

TEGLGAARDEN BUTIK MERETE GALLERI A

BOUNTY MUSIKCAFÉEN

LØNSTRUP CAMPING

GALLERI UGGERBY BUTIK MAJA VAFFELBODEN RESTAURANT LIDO

OLIVIA & OLIVER CAFÉ SLUGTEN SKO’EN HOTEL MARINELLA TURISTBUREAU

LEGETØJSBUTIK RESTAURANT MAMA ROSA QUAN SMYKKEVÆRKSTED

EGELUND TØJBUTIK SPAR

CAFÉ MAKRON

SMYKKEVÆRKSTED

STARS BØRNESHOPPEN

RESTAURANT GLASHUSET GALLERI DORTE FRIIS JOHN BREDAHL KUNST

BO BENDIXEN

NORDVESTLKYSTENS FERIEHUSUDLEJNING

GLASHUSET

STRØYER KUNSTHUSET

EDC MÆGLERNE GALLERI LØNSTRUP

0,5 km

SPAREKASSEN VENDSYSSEL QVIST ARKITEKTUR HEDEGAARD MADSEN

KERAMODA

LØNSTRUPHUS HOTEL

HOLBERG SMYKKER

CAFÉ FRØKEN JENSEN

RIKKE RECHT GLASPUSTERI KARL G. KERAMIK

BUTIK HØRHUSET

GALLERI K. LARSEN BOLDBANE DEN GRØNNE VOGN FRISØR FIE F. GALLERI UNIKA RESTAURANT NORDSØEN ART F KNUDEGARN KERAMIKCAFÉ MØLLEHUSET EGELUND CAMPING

1 km LØNSTRUP SMYKKEDESIGN

HOTEL KIRKEDAL

GALLERI JACOBSEN

LEGEPLADS

23 2 3


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrups gæster

Turistvirksomhederne i Lønstrup lever af begejstrede gæster, der kommer igen og gerne anbefaler Lønstrup som besøgsmål til familie og venner. Det er afgørende for Lønstrup at have opdateret viden om sammensætningen af gæster for dels at kunne forretningsudvikle, så byen og erhvervet imødegår deres forventninger, behov og adfærd, dels for at kunne skræddersy markedsføring og kommunikation til specifikke, attraktive målgrupper. I potentialeplanen er derfor rettet fokus på en bedre forståelse af de forskellige typer turister, der besøger Lønstrup på forskellige tidspunkter af året.

NYE TAL – NY VIDEN I forbindelse med turismepotentialeplanen er der ekstraordinært indhentet data fra overnatningsstederne i Lønstrup og omegn for at

give et kvalificeret estimat på antal kommercielle overnatninger fordelt på overnatningstyper og nationaliteter. Disse tal forefindes ellers kun for Hjørring Kommune som en samlet total, da Danmarks Statistik ikke oplyser tal på lokalt niveau af diskressionshensyn. Det giver imidlertid god mening for en mini-destination at have præcise tal, der skaber overblik og mulighed for strategisk at forholde sig til, hvilke målgrupper man ønsker at tiltrække flere af. Alle hoteller i Lønstrup, de to campingpladser, Skallerup Seaside Resort og tre ud af seks feriehusudlejningsbureauer har leveret data til turismepotentialeplanen. Bed&Breakfast og hytteudlejning på campingpladserne er ikke medtaget, men skønnes at bidrage med 3.000 kommercielle overnatninger om året.

SÅDAN ER ESTIMATET UDARBEJDET: De tre feriehusudlejningsbureauer har leveret antal udlejede uger i 2013 fordelt pr. nationalitet. Tallet er ganget med 7 dage og 2,9 personer (VisitDenmarks nøgletal for gennemsnit på antal personer pr. rejsegruppe inden for feriehus som overnatningstype)1. For de tre øvrige feriehusudlejningsbureauer er der foretaget en internetsøgning på deres hjemmesider med henblik på en gennemsnitlig beregning af antal feriehuse til udlejning. Deres overnatningstal er baseret på et skøn ud fra de oplyste fordelingstal på nationaliteter fra de bureauer, der indleverede data. Campingpladser og hoteller har leveret overnatningstal for 2014. Skallerup Seaside Resort har leveret overnatningstal for 2013. Da formålet med opgørelsen kun er at give en pejling af fordelingen, er der både brugt tal for 2013 og 2014, idet der ikke vurderes at være større variationer mellem tallene trods indikationer om en positiv fremgang i overnatningerne fra 2013-2014. Turismeomsætningen i Lønstrup og omegn er estimeret på baggrund af VisitDenmarks nøgletal for gennemsnitlig forbrug pr. døgn pr. gæst i dansk kystturisme i henholdsvis feriehus, camping, ferieresort og hotel2. Et turistdøgnforbrug dækker over udgifter til overnatning, mad, oplevelser o.lign.

1 og 2

24

http://www.ckt.dk/app/webroot/uploads/Analyser/fakta-dansk-kystturisme.pdf


LØNSTRUP & OMEGN: Området for indhentning af overnatningstal er afgrænset til Nr. Lyndby i syd til Kjul i nord, som er det område feriehusudlejningsbureauerne samlet betegner som Lønstrup og omegn.

KJUL

TORNBY

SKALLERUP

LØNSTRUP Overnatningsteder i og omkring Lønstrup Lønstrup Camping Møllebakken Egelund Camping Lønstrup Badehotel Lønstruphus Hotel Marinella Hotel Kirkedal Hotel Klitgården Skallerup Seaside Resort

NR. LYNGBY

NØRLEV


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Et kvalificeret estimat på antal kommercielle overnatninger i Lønstrup og omegn er 507.000 om året. Det svarer til cirka 37 % af det samlede registrerede overnatningstal for Hjørring Kommune (2012-tal).

ILL.1: TOTAL ESTIMERET OVERNATNINGSTAL FORDELT PÅ NATIONALITETER 3% 18%

Norske 5%

Skallerup Seaside Resort udgør over halvdelen af områdets overnatninger med ca. 310.000 gæster om året. Samlet set fordeler de kommercielle overnatninger sig med en klar overvægt af danskere, hvorefter tyske og norske gæster overnatter i nogenlunde samme omfang i området. Øvrige nationaliteter, oplyst af overnatningsstederne, er eksempelvis Schweiz, Holland, Østrig, Italien, USA, Belgien og Frankrig. (ill.01)

Svenske Tyske Danske Øvrige

55% 19%

ILL.2: ESTIMERET KOMMERCIELLE OVERNATNINGER FORDELT PÅ OVERNATNINGSTYPE

33% Feriehuse

De tre overnatningstyper i Lønstrup og opland fordeler sig på Feriehuse, Camping og hotel samt Skallerup Seaside Resort. (ill.02)

Camping & hotel Skallerup Seaside Resort

61%

Danske kommercielle overnatninger udgør knapt halvdelen af overnatninger hos Lønstrups to campingpladser og fire hoteller. Nordmænd udgør næsten en fjerdedel og tyskere cirka 12 procent. Øvrige nationaliteter udgør 11 % og udgør dermed et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag. (ill.03)

6%

ILL.3: ESTIMERET OVERNATNINGSTAL FRA CAMPING OG HOTEL FORDELT PÅ NATIONALITETER

Gæsterne hos Skallerup Seaside Resort fordeler sig med 70 % danskere, 20 % nordmænd, 5 % svenskere, 2 % tyskere, 2 % hollændere og 1 % øvrige.

12% 24%

Norske Svenske Tyske 8%

Danske Øvrige

45%

26

11%


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

ILL.4: ESTIMERET OVERNATNINGSTAL FRA FERIEHUSE FORDELT PÅ NATIONALITETER 2%

12%

28%

5%

Billedet er helt anderledes hos feriehusudlejningsbureauerne, hvor over halvdelen af de estimerede overnatninger er tyskere. Knap en tredjedel er danske, efterfulgt af cirka 12 % nordmænd. (ill.04)

Norske Svenske Tyske Danske Øvrige

53%

ILL.5: ESTIMERET OMSÆTNING FORDELT PÅ OVERNATNINGSTYPE

Det samlede estimat på turismeomsætning i Lønstrup og omegn er 222 millioner kroner i forbindelse med kommercielle overnatningssteder. Skallerup Seaside Resort genererer næsten to tredjedele af turismeomsætningen fra den kommercielle overnatning. En tredjedel er genereret af gæster, der bor i feriehuse, mens turismeomsætningen fra camping og hotel er beskedent i denne sammenligning. (ill.05)

31 %

Feriehuse Camping Hotel Skallerup Seaside

3% 62 %

Resort

4%

ILL.6: ESTIMERET OMSÆTNING I FORHOLD TIL NATIONALITET

12000000 10000000

Danske turister bidrager mest til den samlede turismeomsætning med cirka 123 millioner kroner. Norske og tyske turister bidrag hver med cirka 40 millioner kr. Svenske turister genererer kun cirka 11.5 millioner kroner og øvrige nationaliteter 7 millioner kroner. (ill.06) Det er vigtigt at understrege, at omfanget af endagsturister er yderst kompliceret at estimere, ligesom de mange ”fastliggere” i feriehuse og på campingpladserne. Det samlede turismeforbrug i Lønstrup og omegn må forventes at ligge væsentligt over estimatet for kommercielle overnatninger.

Norske Svenske

8000000

Tyske Danske

6000000 4000000 2000000 0

Øvrige

Diagrammer er baseret på egne estimater. Omsætningstal er baseret på egne estimater ganget med Visitdenmarks nøgletal på gennemsnitlig forbrug pr. døgn. pr. gæst i forhold til overnatningstype. http://www.ckt.dk/app/webroot/uploads/Analyser/fakta-danskkystturisme.pdf

27


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

info: skallerup seaside resort Skallerup Seaside Resort er et betydeligt fyrtårn for turismen i Nordjylland, der trækker et stort, vigtigt og stabilt antal besøgende til området. I 2014 forventes et samlet overnatningstal på 310.000 overnatninger. Med en så betydelig aktør i området er der mulighed for at skabe og høste et markant udbytte af en synergieffekt mellem Lønstrup og ferieresortet. Ferieresortets kapacitet og markedsføringsaktiviteter har stor betydning for området, og med en andel på 65 % af de besøgende, der vender tilbage, udgør det et unikt fundament af gæster. 39 % af resortets gæster besøger Lønstrup under deres ophold i følge resortets spørgeskemaundersøgelse, der indsamles løbende og vurderes til at have god statistisk sikkerhed. Resortet har åbent 365 dage om året og god belægning i alle måneder. Når der er fuldt booket, er der 1450 gæster om dagen. Der ses ofte tre generationer under samme tag, og 77 % har børn mellem 1-12 år, 18 % har børn mellem 13-16 år og 20 % er kun voksne. Resortets erfaring er, at gæsterne i høj grad bruger digitale medier, hvorfor frit internet er en væsentlig service.

Lønstrup er en vigtig del af det samlede udbud af oplevelsesmuligheder, vi tilbyder vores gæster. Derfor er det vigtigt for os, at Lønstrup har en god kvalitet hele vejen rundt. Det giver tilfredse gæster. Det bedste for os er, når gæsten oplever, at der er så meget at opleve i området, at de har lyst til at komme igen for at få det hele med. - Niels Bro, direktør

28


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Vækst i turistbyer hænger sammen med, at belægningsprocenterne hos overnatningsstederne øges. Det sker kun ved en kombination af markedsføring, erhvervets målfaste fokus på egen forretningsudvikling, og byen som helhed fokuserer på at udgøre et godt basisprodukt med et service og aktivitetsniveau, der tiltrækker gæster.

Markedsføring

Godt basisprodukt

Fokuseret forretningsudvikling

LØNSTRUPS TYPISKE GÆSTER Lønstrup har mange forskellige gæster i løbet af året fra forskellige lande, men disse vurderes alle at have samme motiv for et besøg: At opleve den unikke kombination af fascinerende natur, et hyggeligt bymiljø med atmosfære fra den gamle badeby, gode spise- og shoppemuligheder og en høj koncentration af kunsthåndværkere og gallerier. For at få et mere nuanceret billede af de målgrupper, der besøger Lønstrup, er der lavet en beskrivelse af seks forskellige typiske turister, der repræsenterer hver sin målgruppe. Personaerne er udviklet på baggrund af interviews med turisterhvervet i juni måned 2014 og kvalificeret

af følge- og arbejdsgruppen (bilag 1), som har haft dem til kommentering.

De seks personaer er: 1. Norsk par 55+, bor på hotel 2. Danske endagsturister, et par 30+ 3. Dansk børnefamilie, bor i lejet sommerhus 4. To Paraglidervenner, bor i lejet sommerhus en weekend 5. De købestærke 40+, bor i luksussommerhus 6. Tysk familie med mor, far, barn og bedstemor, bor i sommerhus forår- og efterår

Nogle turistvirksomheder har derudover påpeget forretningspotentialet i norske grupper, som består af flerfamilier og vennegrupper, der ses i stigende grad i Lønstrup. De utrolig mange gæster på Skallerup Seaside Resort er naturligvis også et vigtigt forretningsområde for byen. Helt særlig for destinationen er uge 30, hvor DANA CUP – et stort internationalt fodboldstævne for børn og unge – løber af stablen i Hjørring og omegn. Her kommer et stort antal nordmænd til Lønstrup, som bruger byen som base for deres ophold.

29


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

1. NORSK PAR +55 - Bor en uge på Lønstruphus Badehotel Ellen og Geir Ellen og Geir bor i Drammen i Norge. Ellen er 57 og daglig leder af Drammen Kommunes Socialforvaltning. Geir er 59 og har drevet selvstændig tømrervirksomhed i mange år, men varetager efterhånden mest administrative opgaver selv. Ellen og Geir har 3 børn og 5 børnebørn, men ture til Danmark kredser mest om dem selv, afslapning og selvforkælelse. Parret elsker god mad, rolige omgivelser og tid til at nyde kunst, kultur og natur. De besøger ofte Danmark i weekender for at lægge afstand til dagligdagens ansvar og krav om præstationer. De kører altid selv og prioriterer friheden til at improvisere og lade sig inspirere i forhold til, hvordan dagene skal forløbe. Parret er i Lønstrup for første gang. Ellen holder sig aktiv og kobler af med daglige traveture i naturen om morgenen, før dagens liv og puls indtræffer. Hun elsker at shoppe nye og anderledes steder, hvor hun kan gøre særlige indkøb, og sætter pris på god kvalitet, sundhed og velvære – både til sig selv, sine børn og børnebørn. Geir har behov for at koble helt af, når han lægger afstand til det daglige arbejde. Han vil gerne sove længe, nyde god mad og lange aftener. Efter børnene er flyttet hjemmefra, er der plads til at være mindre praktisk og dyrke hans forkærlighed

30

for lækre biler, så han skifter næsten årligt parrets Mercedes ud med en nyere model. Han har desuden fået smag for god vin og er i gang med etablering af en vinkælder. Vi møder Ellen og Geir, efter Ellen er vendt tilbage til Badehotel Lønstruphus fra sin daglige morgengåtur ved vandet. De har lige nydt en dejlig morgenmad og slentrer nu en tur gennem byen, på udkig efter en god og særlig fødselsdagsgave til Ellens kollega og veninde gennem mange år, som fylder 60 ugen efter. ”Jeg er lidt i tvivl om, det skal være et lækkert stykke tøj eller noget specielt kunsthåndværk,” fortæller Ellen, som overvejer om Strøyer har den rigtige gave. Geir vil gerne finde en vinforretning, hvor han kan få gode råd, og måske et par flasker god vin med hjem til vinklubbens næste vinsmagning. De har endnu ikke besluttet, hvad resten af dagen skal gå med. “Vi skal i hvert fald have fundet et godt sted at spise til aften med nogle nye bekendte, vi har mødt på hotellet, og så vil vi tage på en fælles cykeltur med dem til Rudbjerg Knude i morgen”, fortæller Ellen, der har opdaget muligheden for at leje bycykler – vist nok lidt til Geirs fortrydelse.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

2. DANSKE ENDAGSTURISTER – PAR 30+ Kommer til Lønstrup for stemningen, naturen og kunsthåndværkerne Merete og Mikkel Merete og Mikkel er fra Aalborg, hvor Mikkel driver sin nystartede e-handel med tilbehør til computere og smartphones. Mikkel er normalt meget aktiv og kører næsten dagligt mountainbike med et par venner i Lundby Bakker efter dagens arbejde, men i dag er han på tur med kæresten Merete i Lønstrup. Merete er sygeplejerske og elsker de tilbagevendende ture med Mikkel, hvor de nyder natur, kultur og som regel en god middag. Merete sætter stor pris på nips og kunsthåndværk. Merete og Mikkel har endnu ikke børn, men er i gang med at etablere sig i en fælles, nykøbt lejlighed efter at have været færdiguddannede et par år. I stedet for børn har de en lille hund, som har indtaget næsten samme plads. Vi støder på Merete og Mikkel udenfor Giebelhausen Keramik, som Merete kender i forvejen. Hun samler på nogle bestemte krus og vil se, om der er et eller to, hun skal have med hjem i dag. ”Nu må vi se, om der også er andet, der kan

lokke”, siger Merete og fortsætter grinende: ”Det er der jo altid, men man kan ikke få det hele på én gang. Når man først har forelsket sig i en bestemt stil, er man jo nødt til at vende tilbage.” Merete finder en krog, hvor hunden kan tøjres uden for Giebelhausen Keramik, og er tydeligt ivrig efter at komme ind. Men Mikkel fortsætter snakken lidt endnu: ”Bagefter skal vi have fundet et sted at spise en god frokost. Jeg tænker, det bliver Café Karlsson, vi skal prøve denne gang. Jeg har hørt, de har noget godt øl, så jeg håber, vi kan sidde uden for med hunden,” siger Mikkel, der også lige vil forbi Tornby Klitplantage og undersøge, om der er basis for en god herretur med moutainbike-vennerne. ”Der skal jo være noget udfordring i det,” griner han, ”og så skal der være mulighed for at skifte tøj og rengøre cyklerne, før vi kører hjem.”

31


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

3. DANSK BØRNEFAMILIE Bor i lejet sommerhus en uge i højsommeren Familien Stampe Nielsen Familien Stampe Nielsen bor i Tilst ved Århus og består af Martin på 43, Helle på 40 og deres tre drenge; Mads på 14, Heine på 11 og Søren på 7. Martin er elektromekaniker og har arbejdet for samme virksomhed i 14 år. Han elsker fodbold og er engageret som frivillig fodboldtræner i den lokale fodboldklub. Helle arbejder deltid som laborant på Skejby Sygehus. Hun går meget op i sundhed og økologi og deltager aktivt i forældreråd o.lign. Desuden går hun en gang om ugen til Yoga sammen med en nabo-veninde. Familien rejser ikke meget udenlands. De prioriterer hverdagslivet og børnenes skole og trivsel højt, men hver sommer lejer de et sommerhus en uge et sted i Danmark for at komme lidt væk og opleve noget nyt. Vi møder familien, da de er ved at skilles ved parkeringspladsen. Martin er på vej hen på sportspladsen med de to største drenge. Heine står og dribler utålmodigt med en fodbold, mens Mads lytter interesseret til, hvad der foregår. ”Så kan Søren og jeg lige handle ind i Super Spar til

32

vores grillaften, mens de andre spiller fodbold på sportspladsen. Vi skal også finde en drage til Søren, som han har besluttet at bruge nogle lommepenge på. Han blev meget interesseret i paragliding, da vi så på en fra Rubjerg Knude, men det må vist desværre vente et par år endnu. Vi må se, om vi kan finde en god og flot drage i stedet.” Helle smiler til Søren, som ser forventningsfuld ud. ”I morgen spiser vi altså på Restaurant Lido. Der kan vi vist få mættet alle sultne drenge,” griner Martin, ”og vi gider ikke selv at lave mad, når vi kommer trætte hjem fra Fårup Sommerland,” fortsætter han og blinker til Helle. ”Vi var vist enige om at tage til Family Fun Park og lære noget om dyr i morgen,” griner Helle tilbage. ”Kom nu,” mumler Heine, der synes, han har ventet længe nok. ”Ja, kom I hellere afsted og få brændt noget krudt af,” siger Helle, der tager Søren i hånden. ”Kom, så finder vi noget kød til grillen - og måske en flot drage.”


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

4. TO PARAGLIDER-VENNER Bor i lejet sommerhus en weekend i foråret Mark og Torsten Mark på 27 og Torsten på 28 er fra København og bor i hver deres lejlighed på Østerbro. Mark er systemudvikler i en større IT-virksomhed, og Torsten er sælger. De traf hinanden på gymnasiet, er begge singler og har dyrket paragliding sammen de sidste 6 år. De kører gerne langt efter gode forhold for deres hobby, som er natur-, vind- og vejrafhængig. De bestemmer sig derfor gerne lidt sent for en weekendtur, når vejret ser ud til at blive optimalt over en hel weekend. Desuden kører de selv for at have plads til deres udstyr. Vi møder Mark og Torsten udenfor Super Spar en lørdag eftermiddag i marts, hvor de lige har forsynet sig med fornødenheder og nogle øl på vej tilbage til sommerhuset efter dagens flyvetur i Nr. Lyngby. De kommer slentrende med forviltret hår i flyvedragter og smil på læberne ud fra butikken, hvor de møder os og tager en snak. ”Det var den mest fantastiske tur, jeg fik til sidst,” siger Torsten, der tydeligt er blevet helt høj af dagens flyveoplevelser. ”Vejret skulle blive mindst lige så optimalt i morgen,” tilføjer Mark, der også er ophøjet efter dagens flyvning – men tilsyneladende lidt misundelig på Torstens perfekte, sidste flyvning og håber på samme

succes dagen efter. ”Vi skal lige have fundet den sølvbryllupsgave til mine forældre, før vi kører ud til sommerhuset,” siger Mark, der fortæller, at hans mor har ønsket sig en bestemt vase fra Glashuset, da hun hørte, at Mark skulle til Lønstrup. ”Hun har været her før og følger med på deres hjemmeside. Hun er helt pjattet med den slags nips,” fortæller Mark. ”Så lad os komme afsted, hvis vi skal nå et bad før vores aftale,” siger Torsten med en slet skjult ærgrelse i stemmen over at skulle på nips-shopping. ”Vi har en aftale på Café Slugten i aften med nogle af de andre paraglidere, vi mødte i dag,” forklarer Mark. De to unge gutter skynder sig afsted for at få deres shopping overstået, så de kan komme videre med mere interessante beskæftigelser. ”Hvor skal vi spise, før vi møder de andre?” hører vi Mark spørge på vej væk. ”Vi kan godt nå noget på vejen,” svarer Torsten. ”Hvad med Restaurant Lido? Der kan man vist få lidt af hvert.”

33


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

5. DE KØBESTÆRKE - PAR 40+ Bor i luksussommerhus Niels og Ingelise

Niels på 46 og Ingelise på 41 bor i Hellerup nord for København. Niels er administrerende direktør i en større dansk eksportvirksomhed og er meget hjemmefra. Ingelise driver egen virksomhed i Hellerup som indretningsarkitekt. Niels og Ingelise har 2 børn, Sara på 16 og Peter på 18, som begge går på gymnasiet. Familien tager ofte på udlandsrejser, men flere gange om året tager parret alene en tur til Nordjylland. De har i mange år besøgt Gl. Skagen, men de kender det efterhånden så godt og er begyndt at besøge Lønstrup til en afveksling. Niels og Ingelise interesserer sig meget for kunst. Niels er altid på udkig efter en ny investering til samlingen, men Ingelise ser mere på værkerne ud fra deres æstetiske og forførende egenskaber. Nogle gange bor parret på hotel, og andre gange lejer de et rigtigt lækkert sommerhus, hvor de kan nyde privatlivets fred døgnet rundt. Denne gang har parret lejet et skønt sommerhus lige udenfor Lønstrup. Vi møder dem udenfor Lene

34

Møllers fysiologiske klinik, hvor Ingelise har fået massage, mens Niels har siddet og nydt en kop kaffe og fået et par mails og telefonsamtaler af vejen på Restaurant Glashuset. ”I dag er store galleridag, og vi skal rundt og se, om der er noget nyt og spændende, der kan friste,” fortæller Ingelise. ”Jeg tror, vi starter med Galleri Jakobsen, der har et par spændende udstillinger på programmet her i sommer,” tilføjer Niels. ”Det er fint, men så tager vi hen på Galleri Uggerby bagefter,” supplerer Ingelise. ”Der kan du godt afsætte tid, for jeg tror, det er stedet at finde noget til en bestemt kunde. Har du for resten bestilt bord på Villa Vest til i aften?” fortsætter hun.” ”Ikke endnu,” svarer Niels, ”Vi når det nok.” Parret siger farvel og slentrer videre. Vi ser, at Ingelise får øje på noget udenfor Kunsthuset og forsvinder indenfor. Niels bliver ude og finder i stedet sin telefon frem. Vi gætter på, han vil bestille bord på Villa Vest.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

6. TYSK FAMILIE MED MOR, FAR, BARN OG BEDSTEMOR Bor i sommerhus i forår eller efterår Familien Hoffmann Familien Hoffmann består af Godfried på 39, Heidi på 37, deres søn Bartram på 7 og Godfrieds mor, bedstemor Gustha, på 64. Familien bor i en forstad udenfor Kiel, hvor Godfried arbejder som politimand, og Heidi er skolelærerinde. Familien har tradition for at køre til Nordjylland i deres efterårsferie, men har holdt pause i nogle år. Efter Bartram er kommet til, og Gustha har mistet sin mand, har de taget traditionen med familieferier i det nordjyske op igen, hvor de nyder naturen, og ikke mindst Vesterhavets lunefulde humør. Familien har lejet et sommerhus med pool, fordi Bartram er en rigtig vandhund, og man aldrig ved, hvordan vejret arter sig på den jyske vestkyst om efteråret. Familien er ellers ikke pivet i forhold til vejr og vind, men ”det er rart at kunne beskæftige Bartram med noget, når han keder sig lidt,” siger Heidi næsten undskyldende, ”og Godfried er lige så stor en vandhund, som sin søn.” Vi møder familien Hoffmann udenfor Super Spar, hvor de er på vej ind for at handle nogle småting, de har glemt at medbringe hjemmefra. ”Det er ikke let at huske det hele,” siger Gustha, der ellers har mange års erfaring i at pakke til ferierne i det nordjyske. ”Vi medbringer gerne maden hjemmefra

til de fleste dage, og så spiser vi ude et par gange,” fortæller Godfried. ”I aftes spiste vi på Restaurant Nordsøen, og den sidste aften vil vi spise på Restaurant Mama Rosa eller Restaurant Lido,” fortsætter han. ”Det er dejligt nemt at spise ude den sidste aften, så man kan få pakket sammen i god tid,” tilføjer Heidi. Bartram står og rykker lidt i Gustha med sit fiskenet i hånden. De går hver dag på stranden sammen for at se, hvad de kan finde af spændende smådyr og planter. Gustha er tidligere biologilærerinde og nyder at dele sin interesse med Bartram. ”Så kan de trætte forældre tage sig en lille lur,” driller hun. ”Hun har også fundet en del rav i tidens løb,” fortæller Heidi, der stolt viser et ravsmykke frem, hun har på. ”Den her smukke klump fandt hun forrige efterår heroppe.”

35


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

ÅRETS GANG Ifølge erhvervet har Lønstrup mange gengangere blandt de besøgende. Disse loyale gæster kender byen særdeles godt, og mange har en lang tradition for at holde ferie i byen. Nogle gæster er kommet i Lønstrup i over 40 år. En indikation på fordelingen af de forskellige typer gæster over året ser cirka således ud (se skema herunder). Målet har været at identificere, hvilke målgrupper det giver mest mening at fokusere på i årene fremover, hvorvidt det er er fordelagtigt at udvide

JAN

FEB

Sporadisk Sporadisk

MAR Tyskere i billigere sommerhuse

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Danske familier i sommerhuse

Tyskere og nordmænd med gode penge

Tyskere og nordmænd med gode penge

Efterårsferie primært faste gæster

Sporadisk

Sporadisk

Endagsturister

Endagsturister

Tyskere i billigere sommerhuse

Endagsturister

Endagsturister

Endagsturister

Faste sommerhusejere

Faste sommerhusejere

Faste sommerhusejere

Nordmænd i weekend- Weekenderne ophold DK + NO

med nye målgrupper, eller der er behov for en anden prioritering i fokuset på eksisterende målgrupper. Skemaet viser, at Lønstrup oplever en del endagsturister løbende over året. Hertil ses mange tyskere i feriehuse i ydersæsonerne. Nordmænd opleves jævnt over sæsonen, men med særlig stort antal i uge 30. Øvrige nationaliteter ses jævnt fordelt over sæsonen. Efter uge 33 går gæstetallet voldsomt ned med en opblomstring i uge 42. Derefter opleves der meget få gæster frem til påsken, hvor sæsonen starter op igen.

Weekendophold DK + NO

Uge 30: NordWeekend- mænduge ophold DK + NO Få gæster

Tyskere i billigere sommerhuse

Tyskere i billigere sommerhuse

Tyskere i billigere sommerhuse

Få gæster fra forskellige europæsiske lande

Få gæster

Få gæster fra forskellige europæsiske lande

fra forskellige europæsiske lande

Faste fra forskel- sommerlige euro- husejere pæsiske lande Weekendophold DK + NO

Faste sommerhusejere Weekendophold DK + NO

Tyskere i billigere sommerhuse

Tyskere i billigere sommerhuse

Få gæster fra forskellige europæsiske lande

Få gæster fra forskellige europæsiske lande

Anbefalinger: •

• • •

36

Børnefamilier er en ikke uvæsentlig del af Lønstrups gæstesammensætning i kraft af Skallerups Seaside Resort og områdets mange feriehuse. Brug den nye viden aktivt til produktudvikling. Den fælles viden om målgrupper skal tages til indtægt i alle aktiviteter, der iværksættes i Lønstrup. Lønstrup er et væsentligt turismeområde i Hjørring Kommune, hvilket begrunder et kommunalt fokus på at kvalitets- og fremtidssikre byen som turistprodukt. Iværksæt en årlig analyse, der specifikt leverer viden om overnatningstal fordelt på nationaliteter i Lønstrup og opland. Det er vigtigt at se udviklingen og fordelingen af antal gæster for at kunne målrette produkter, events og markedsføring. Dataindsamling og bearbejdning bør foretages af en uvildig, da Lønstrup Turistbureau er konkurrende i forhold til feriehusudlejningsbureauerne. Iværksæt gæstestudier, der afdækker specifikt, hvordan der kan produktudvikles til de forskellige målgrupper.

En indikation på fordelingen af de forskellige typer gæster over året


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

LØNSTRUP

37


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

det synes gæsterne om lønstrup

Videncenter for Kystturisme har gennemført to gæstetilfredshedsundersøgelser og to mystery shopping undersøgelser i Lønstrup i henholdsvis 2013 og 2014. I de to gæstetilfredshedsundersøgelser er i alt 640 turister blevet adspurgt om deres oplevelse på forskellige parametre i Lønstrup. Heraf var 35 % af de adspurgte med børn i 2013 og 42 % i 20141. For 19 øvrige danske kystbyer er der udarbejdet samme type undersøgelser, hvorfor det har været muligt at sammenligne turisternes oplevelse af de forskellige byer. Herudover er der i uge 29 gennemført 100 interviews med turister på Lønstrups gader og pladser. Formålet har været at indhente en indikation af turisternes helhedsoplevelse af Lønstrup som turistby og identificere eventuelle svage punkter i den samlede oplevelse, som kunne trække byens image i en negativ retning. Interviewene blev indsamlet over 3 dage, 13. til 15. juli 2014, hvor respondenterne har svaret på 28 lukkede og tilhørende åbne spørgsmål (bilag 2). Der er søgt en jævn fordeling af besvarelser fra henholdsvis: • • •

1

38

Endagsturister vs. turister på længere ophold Danskere vs. internationale gæster Familier vs. par

Interviewene er foretaget forskellige steder i Lønstrup by ved henholdsvis udsigtspladsen, ved Villa Vest, uden for Spar, uden for Turistbureauet og området ved Musik Caféen. Analyserne giver tilsammen Lønstrup en unik viden om gæsternes tilfredshed med byen og deres ophold, men også en forpligtelse til at arbejde på forhold, der er kritiske for byen som turistprodukt.

FIN GENEREL TILFREDSHED Overordnet er gæsterne meget tilfredse med Lønstrup. Anbefalingsgraden i gæstetilfredshedsanalyserne ligger i 2014 på 84, kun overgået af Ribe på 88. Tilfredsheden er størst hos genbesøgende, par uden børn og udenlandske gæster og mindst ved førstegangsbesøgende og rejsende med børn. Den overordnede tilfredshedsscore ligger på 4,9 (4,8 i 2013) ud af 5 point, og over landsgennemsnittet på 4,7. Kvaliteten af overnatning, landskab, naturoplevelser og turistinformation får pæne scorer, som ligger over landsgennemsnittet. Sportslige aktiviteter får ligeledes en fin score og ligger på landsgennemsnittet. Generelt gør Lønstrup det flot og uden nævneværdige forskelle mellem undersøgelsen i 2013 og 2014.

For specifikke data se www.ckt.dk/analyser/gaestetilfredshedsanalyse.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

BESØGSMOTIV

ET PAR ADVARSELSLAMPER

Alle undersøgelser viser samme tydelige motiver til at besøge Lønstrup, hvor følgende er kendetegnende:

Lønstrup får af gæsterne en lav score på sammenhæng mellem pris og kvalitet på 3,7 (2013) og 3,9 (2014) i gæstetilfredshedsundersøgelserne. Herudover scorer muligheder for fysisk aktivitet og aktiviteter for børn lavt. Tilfredshedsscore for parkeringsmuligheder er på 4,2 – samme niveau som 2013. Offentlige toiletter tildeles 4,0 (4,1 i 2013). Trafik på hovedgaden og parkering er langt de mest nævnte ved spørgsmål om mangler og negative oplevelser i Lønstrup.

• • • • • • • • • • •

Fred, ro og atmosfære – ingen stress Mindre hektisk og ”turistet” end andre muligheder Intim stemning Lille og overskuelig by Nærhed til stranden Charmerende og hyggelig by Velbevarede bygninger og huse Naturen omkring Kunst og kunsthåndværk Pænt og rent Det lokale liv i byen

Word cloud – de ord der gik mest igen hos turisterne i 2014-undersøgelsen, ‘Gæstetilfredshedsundersøgelsen’ (CKT) 2014.

Trafik i højsæsonen

Den supplerende turistundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med potentialeplanen viser, at det generelt ikke var let for turisterne at ”få armene ned” på en feriedag i Lønstrup og fokusere på eventuelle mangler eller ”huller” i den samlede oplevelse. Alligevel blev der identificeret enkelte forhold, som mange kunne ønske sig anderledes. 66% af respondenterne oplevede trafikken på hovedgaden som et problem og fandt den generende for oplevelsen af gåturen gennem byen. En del oplevede den som farlig – særligt respondenter i følge med mindre børn, som ofte forklarede, at de havde svært ved at koncentrere sig om andet end at passe på børnene på den trafikerede vej. Trafikken på hovedgaden synes at tage en del af de besøgendes opmærksomhed væk fra butikker og bespisningsmuligheder og dermed forstyrre den samlede oplevelse af en gåtur gennem byen.

39


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

HVILKE MANGLER OG NEGATIVE SIDER HAR DU OPLEVET?

Ca. 77% af svarer ”Ingenting”

Udvalgte åbne besvarelser 2014

• •

• •

• • • • • • •

Huller i cykelstierne - især cykelrute 1 er dårlig Butikker og spisesteder har kun åbent de sidste dage i ugen Frisk fi sk og friske råvarer Den øgede biltrafi k i byen er meget forstyrrende. Under DanaCup er købmanden fuldstændig rippet og der er biler alle vegne. Mye trafi kk i sentrumburde stenge hovedgata Mehr aktivitaten in august Lukketider i butikker og turistbureau Flere læsteder i byen Bedre mad (- turistmenu) Der er for mange biler i centrum af byen, specielt uge 29 og 30 Flere cykelstier

• •

• • • • • • • • • • •

Oversigt over cykelruter Manglende p.pladser og manglende fortove. Man skal være meget obs når man kører, så man ikke rammer nogle Mangler skilte/vejvisning Tilkørselsforhold og parkeringsforhold Flere p-pladser Byen lukker desværre lidt for tidligt. Vi er her gennemgående ultimo august Die treppe zum strand Svært at leje cykler Oversigt over cykelruter Bilerne ud af byen Dårlig netforbindelse Fiskebutik Gute cafes, gute espresso, gute pizza

Gæstetilfredshedsundersøgelsen (CKT) 2014

Parkering

87 % af respondenterne kunne forestille sig at parkere uden for byen, hvis parkeringspladser i centrum var optaget, hvor 9 % kun ville gå 200 meter for at nå selve byen, mens de øvrige fordelte sig forholdsvist jævnt mellem 500 m. (38 %), 800 m (21 %) og 1 km (32 %). Kun 2 % af den ældste aldersgruppe ville kun gå 200 m fra parkeringspladsen, mens resten af denne gruppes valg fordelte sig næsten ligeligt mellem 500 m, 800 m og 1 km. Hos børnefamilier synes der heller ikke at være megen modstand mod at gå fra en parkeringsplads og ind til byen. Kun 2 % ville helst nøjes med at gå 200 m, 49 % valgte 500 m, 15 % mente at 800 m var i orden, og 34% ville gerne gå 1 km. Tallene indikerer, at der er velvilje hos en del af turisterne i forhold til at parkere uden for bymidten. Ønskelisten

Udbuddet af såvel butikker som spisesteder opleves umiddelbart fint og tilfredsstillende blandt

40

de besøgende, som er blevet spurgt, men en uddybende samtale afslører, at udbuddet i deres øjne virker ensartet, og mange manglede forskellige tilbud som mad at spadsere med, spisesteder med lokale specialiteter og specialforretninger med lokale eller danske råvarer og delikatesser. En bager var et af de største hit på ønskelisten hos respondenterne. Mange besøgende havde valgt en shoppetur i Lønstrup frem for en strand- eller badedag, da det regnede, men mange manglede overdækning, som ikke var betinget af et besøg på café eller restaurant. Flere nævnte, at man hurtigt skal kunne anskaffe sig en paraply eller søge ly, når regnen pludselig er der, mens enkelte imidlertid ikke lod sig genere af regnvejret. En legeplads var et af de største ønsker blandt de adspurgte børnefamilier, skarpt efterfulgt af en efterspørgsel hos de adspurgte på offentlige toiletter i den anden ende af - eller midt i byen, oversigtskort og flere stier til vandet.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

%

100

80 73,3 64,9 63,1

78,2 77 75,5 74,1

79,1

81,8

90 86,3 85,4 85,2

67,4

Lønstrup 2014

60

Lønstrup 2013 Total 2014

40

Total 2013

20

0

Detail

Spisesteder

Seværdighed/

Turistkontor

Samlet resultat opdelt på besøgstyper, Mystery Shopping Undersøgelsen (CKT) 2014

aktivitet

STORE ADVARSELSLAMPER VED SALG OG SERVICE En kystby med så fint et potentiale og eksklusivt publikum blandt sine gæster kan ikke leve med at score lavt i forhold til gæsteservice. Hos turisterne i den mindre turistundersøgelse oplevedes en overvejende og generel tilfredshed med service og åbningstider hos såvel byens butikker som spisesteder. En del besøgende oplevede priserne som ret høje i forhold til kvaliteten, men udtrykte generel accept og forståelse for højere priser i feriebyer og virkede ikke overraskede over et forholdsvist højt prisniveau. Stort set ingen kunne imidlertid give konkrete eksempler på overraskende eller særlig fin service. Alle adspurgte udtrykte sig alene i generelle vendinger om fin og god service. I Mystery Shopping undersøgelserne forholder det sig anderledes kritisk. Her er turistfaglige konsulenter ”undercover” og vurderer på, i hvilken grad byens turistaktører opfører sig bedst tænkeligt

og mest optimalt for at fremme turismen i deres by. Undersøgelserne indikerer, der skal foretages fælles initiativer for at hæve gæsteserviceniveau og kompetencer i mersalg betragteligt.

SALG OG SERVICE I LØNSTRUP Det samlede resultat for mystery shopping undersøgelserne i Lønstrup viser en mindre fremgang i forhold til 2013, hvor detailhandel, spisesteder og seværdigheder imidlertid stadig ligger på et overordnet kritisk niveau i forhold til at udnytte potentialet for turisternes samlede oplevelse af byen. Kun turistbureauet ligger samlet set på et pænt niveau. Lønstrup opnår i 2014 en totalscore på 74,2 % (ud af 100) og placerer sig som nummer 20 ud af 25 byer. Disse tal har udviklet sig positivt i forhold til 2013, hvor totalscoren var 70,6 %, og Lønstrup placerede sig som nummer 11 by ud af 19.

41


>> det siger tallene om lønstrups salg- & serviceniveau 2013-2014

DETAILHANDLEN Detailhandlen i Lønstrup ligger under gennemsnittet og langt fra den bedste by i forhold til velkomst og imødekommenhed. Lønstrup har oplevet en generel fremgang i forhold til 2013 – men er stadig ikke på et ønskeligt niveau. Detailhandlen opnår i 2014 en totalscore på 64,9%, hvilket er en mindre fremgang i forhold til 2013, hvor totalscoren var 63,1%. Lønstrups detailhandel placerer sig i 2014 som nummer 23 ud af 25 byer, hvor den i 2013 placerede sig som nummer 13 ud af 19.

Overordnet for velkomst og imødekommenhed hos personalet: 2013 = 72,9% > 2014 = 87,5% Bedste by = 91,1% Gennemsnit = 75,8% Turisten blev anerkendt ved ankomst: 2013 = 57,8% > 2014 = 66,7% Bedste by = 81,2%

Gennemsnit = 59,5%

Personalet var imødekommende: 2013 = 71,9% > 2014 = 83,3%

Gennemsnit = 76,6%

Bedste by = 95,3%

I forhold til at hjælpe med emner, der omhandler øvrige oplevelser og muligheder for turisten, er scoren kritisk hos detailhandlen og har tilbagegang i forhold til 2013. Den er under gennemsnit og langt fra bedste by. Turismeservice – god til at lede turisten rundt – samlet score: 2013 = 66,7% > 2014 = 59,4% Bedste by = 84,9% Gennemsnit = 69,6% Personalet gav information om byen på eget initiativ: 2013 = ingen tal > 2014 = 39,6% Bedste by = ingen tal

Gennemsnit = ingen tal

Personalet gav positiv omtale af byens andre muligheder: 2013 = 48,4% > 2014 = 54,2% Bedste by = 68,8% Gennemsnit = 51,9% I forhold til aktiviteter for salg er niveauet generelt kritisk (38,2%) i 2014. Det er bekymrende for erhvervet, der er afhængige af at være gode sælgere, og som ud fra disse tal ikke er gode til at lukrere på turisterne og sikre meromsætning. Personalet viste et aktivt forsøg på salg: 2013 = 32,8% > 2014 = 22,9% Bedste by = 79,7%

Gennemsnit = 43,7%

Personalet tog initiativ til dialog: 2013 = 42,2% > 2014 = 45,8%

Gennemsnit = 48,1%

Bedste by = 78,1%

Personalet havde opmærksomhed på, om kunden havde behov for hjælp (reaktion på signaler): 2013 = ingen > 2014 = 45,8% Bedste by = ingen Gennemsnit = ingen Personalets overordnede aktivitetsniveau for salg: 2013 = 37,5% > 2014 = 38,2% Bedste by =77,3%

Gennemsnit = 45,9%


SEVÆRDIGHEDER & AKTIVITETER Ved Seværdigheder og aktiviteter får Lønstrup generelt i 2014 en pæn score på over 80% i de fleste spørgsmål. Her er ingen tal fra 2013 at sammenligne med. Totalscoren for seværdigheder og aktiviteter er i 2014 79,1% og her placerer Lønstrup sig som nummer 16 ud af 25 byer. I forhold til at blive lagt mærke til/anerkendt ved ankomst scores imidlertid kun 68,8%. Information og skiltning på flere sprog scorede lidt lavere, nemlig kun 62,5%. Forslag og information om områdets muligheder på eget initiativ fik en lav score på 53,1%.

SPISESTEDERNE Spisestederne får i 2014 en generel pæn score på de fleste parametre, der kredser omkring 80% eller over. Totalscoren for spisestederne er i 2014 på 78,2%, hvilket er en fremgang fra 77% i 2013, og spisestederne placerer sig i 2014 som nummer 9 af 25 byer. Forhold mellem pris og kvalitet på maden er positivt steget fra 2013 til 2014. Igen daler man dog til middel, når det kommer til opmærksomhed og salgsaktiviteter.

Forhold mellem pris og kvalitet på maden: 2013 = 68,8% > 2014 = 81,2% Bedste by = 93,8%

Gennemsnit = 77,6%

Turisten blev anerkendt ved ankomst: 2013 = 87,5% > 2014 = 81,2% Bedste by = 93,8%

Gennemsnit = 78.3%

Turisten modtog konkret hjælp: 2013 = 81,2% > 2014 = 71,9%

Gennemsnit = 74,7%

Bedste by = 93,8%

Turisten fik forslag og information om områdets andre muligheder: 2013 = 58,8% > 2014 = 54,2% Bedste by = 87,5% Gennemsnit = 50,7% Personalet forsøgte mersalg: 2013 = 31,2% > 2014 = 50,0%

Bedste by = 75,0%

Personalets generelle salgsaktiviteter: 2013 = 53,1% > 2014 = 65,5% Bedste by = 81,2%

Gennemsnit = 46,1%

Gennemsnit = 65,1%.

TURISTKONTORET Turistkontoret får generelt en pæn score på alle parametre i 2014, der kredser om de 80% eller over. Det er forholdsvis uændret i forhold til 2013, men man ligger dog under de bedste byers scorer, som er på 100% eller lige under. Totalscoren for turistkontoret er i 2014 på 85,4%, hvilket er en marginal fremgang i forhold til 85,2% i 2013. Placeringen i 2014 ligger på en 19. plads, hvor turistkontoret i 2013 lå nummer 12.

Samlet service: 2013 = 85,2% >

2014 = 83,3%

Bedste by = 99,4%

Gennemsnittet = 86,3%.

De to kritiske punkter i undersøgelsen går på, at personalet ikke har givet den rette servicering af gæsten, hvor Lønstrup Turistbureau ligger under landsgennemsnittet. Personalet gav yderligere forslag og information på eget initiativ: 2013 = 62,5% > 2014 = 56,2% Bedste by = 100% Gennemsnit = 69,4% Personalet udleverede relevant materiale: 2013 = 75,0% > 2014 = 50,0% Bedste by =100%

Gennemsnit = 87,5%


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Fokuspunkter

Lønstrup nyder generelt stor ros, og gæsterne vil gerne komme igen og anbefale byen til familier og venner. Der er imidlertid et stykke vej, hvis Lønstrup skal profitere på turisterne i det omfang, det er nødvendigt for at sikre mere turismeomsætning. Videncenter for Kystturismes analyser vidner om, at der skal arbejdes fokuseret i Lønstrup i forhold til at sikre bedre gæsteservice og mere fokus på at lede turisterne godt rundt til alle steder, hvor de skal have en god oplevelse, og hvor de skal bruge penge, så erhvervet opnår større omsætning. Analyserne indikerer også, at det skal italesættes, hvordan frontpersonale bliver gode sælgere og sikrer mer- og opsalg. Der er med andre ord potentiale for, at turistbureau og erhverv bliver fokuserede på værtsskab og god uddannelse af personale. Hertil er parkeringsforhold og trafik i hovedgaden i højsæsonen et ømt punkt, ligesom manglende aktiviteter for børn. De forskellige udfordringer behandles i de kommende kapitler.

44


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Analyserne giver tilsammen Lønstrup en unik viden om gæsternes tilfredshed med byen og deres ophold, men også en forpligtelse til at arbejde på forhold, der er kritiske for byen som turistprodukt.

LØNSTRUP

45


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

turismevækst i kystbyer

Turismepotentialeplanen er udarbejdet ud fra en bestemt forståelsesramme for, hvad det kræver at få flere turister til sin by. I Turistbyens VækstmodelTM er der otte F’er, som er nødvendige for turistaktørerne at forholde sig til for at kunne skabe turismevækst. I Turistbyens VækstmodelTM starter aktørerne i midten og arbejder sig ud gennem ringene. Dette sikrer en helhedsorienteret tilgang til by- og turismeudvikling. Ved at arbejde inde fra og ud opstår der viden, som er med til at kvalificere arbejdet i den næste ring, som til sidst munder ud i større fortjeneste for byen. Dette er essensen af modellen: 1.

2. 3.

4.

5.

46

Start med at sikre fælles fodslag mellem alle relevante aktører og optimer organiseringen. Italesæt visionen for byens udvikling. Kortlæg byens fortræffeligheder – hvad er byens særkende, attraktivitet, DNA? Hvem har byen af forbrugere i dag – og hvem ønskes der flere af fremover? Hvad er deres behov, adfærd og ønsker? Er der i dag alle de funktioner i byen, som alle ønskelige forbrugere har brug for i løbet af et døgn? Hvor skal der optimeres? Hvor skal der udvikles på byens fysiske indretning – forbindelser, stier, skiltning, byrum? Ledes gæsten godt rundt? Er

6.

7.

8.

der sammenhæng mellem brand og det fysisk udtryk? Hvordan kan erhvervet blive bedre til forretningsudvikling? Hvor kan der tjenes flere penge på turisterne? Hvordan formidles byen som produkt? Er markedsføringen god over for de ønskelige forbrugere? Hvordan styrkes brandet? Hvilken fortjeneste ønskes og forventes på baggrund af en indsats på de syv foregående forhold?

Der er fem af F’erne, som aktørerne kan foretage indsatser på at optimere for at få flere turister – Fælles fodslag, Funktioner, Fysisk indretning, Forretningsudvikling og Formidling. Det er også disse områder, det har vist sig, at Lønstrup bør arbejde på at optimere. Dette vil være et kontinuerligt udviklingsarbejde. Fortræffelighederne kan ofte transformeres til byens unique selling points – og er en væsentlig del af byens brand. Kombinationen af hvilke F’er, der fokuseres mest på i udviklingsarbejdet afhænger af den enkelte bys udgangspunkt og udfordringer. © 2014 Johanne Bugge Experience Consult


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

8. FORTJENESTE 7. FORMIDLING 6. FORRETNINGSUDVIKLING 5. FYSISK INDRETNING 4. FUNKTIONER 3. FORBRUGEREN 2. FORTRÆFFELIGHEDER

RA F N ELLE D O STM ISME K Æ VER V R R U A F TT K YS RIGTIGE MED 1. FÆLLES FODSLAG

© 2014 Johanne Bugge Experience Consult 47 Grafi k: ENG Arkitekter


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

et nyt stærkt lønstrup

Turismepotentialeplanen angiver, hvilke områder turistaktørerne skal arbejde med for at få et endnu stærkere turistprodukt. I det følgende præsenteres indsatsområder, som Lønstrup skal arbejde på de næste år.

Med det fælles afsæt i kunsthåndværkerne og gallerierne som grundsubstans i byens profil ligger det lige for at formulere en vision, der som minimum har en ambition om at blive den bedste af sin slags i Nordeuropa.

AFSÆTTET FOR EN NY VISION

“VI VIL VÆRE NORDEUROPAS FØRENDE KUNSTHÅNDVÆRKERBY”

Lønstrup har brug for en stærk vision, som skal skabe retningen for, hvad der skal udvikles og arbejdes på de kommende år i byen. Visionen skal være turistaktørernes pejlemærke for, hvad man sammen vil stræbe efter. En arbejdsgruppe med erhvervsaktører fra byen peger på, at Lønstrups helt særlige USP – unique selling point - er en høj koncentration af kunsthåndværkere og gallerier af høj kvalitet. Intet sted i Danmark findes dets lige. Byens kunsthåndværker-miljø er bygget op over de sidste 25-30 år og giver byen en helt særlig atmosfære og profil. Det er fællestrækket i Lønstrup, og det giver en væsentlig reason-to-go for byens målgrupper.

48

Den vision giver Lønstrup et pejlemærke for, hvordan byens fysiske indretning, markedsføring, og forretningsaktiviteter skal have kunsten som ramme i alle aktiviteter fremover.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

vision: vi vil være nordeuropas førende kunsthåndværkerby

lønstrup

49


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Det handler om at have et genkendeligt brand, som sætter forventning og følelser i gang hos turisten.

DYNAMISK VISUEL IDENTITET Lønstrup har behov for en ny visuel identitet, som kan differentiere byen fra andre besøgsmål. Byen har et for uskarpt brand og en usammenhængende grafisk, visuel identitet. Lønstrup har til dato haft en traditionel turisthjemmeside under Toppen af Danmark, hvor alle byer har samme profil og grafiske udtryk. Det er ikke hensigtsmæssigt for Lønstrup, som har behov for at skille sig ud i konkurrencen om gæsterne. Det handler om at have et genkendeligt brand, som sætter forventning og følelser i gang hos turisten. Men brandet skal stemme overens med det produkt, det lover, så turisten ikke bliver skuffet. Det signal, der sendes om produktet på den nuværende hjemmeside, kortmateriale, turistmagasin med mere hænger ikke sammen med det produkt, der skal fremhæves. Rammen er Lønstrups symbol

Den nye visuelle identitet, som skal give Lønstrup et dynamisk brand, tager udgangspunkt i Lønstrups unikke potentiale – byens pittoreske udseende, beliggenhed og koncentrationen af kunsthåndværk, kunst, gallerier og spisesteder med videre af høj kvalitet. Det unikke potentiale kommer til udtryk i form af rammen som symbol. Rammen symboliserer – på en abstrakt måde – kunsten og dermed kunsthåndværkerne, kunstnerne, gallerierne, spisestederne – men også rammen for borgernes liv og de besøgendes ophold.

50

Rammen skaber et udstillingsvindue, en montre og et rum for kunsten, og indrammer dermed Lønstrups unikke turistprodukt og det gode ophold i Lønstrup. Visuelt består symbolet af fire L’er, der tilsammen danner rammen. L’et symboliserer også Lyset, Livet, Landskabet og Luften - nogle af de andre essentielle ting ved en oplevelse af Lønstrup. Udover symbolet indeholder den visuelle identitet yderligere fire visuelle grundelementer – et navnetræk, en farvepalet, typografi og en fotostil. Til sammen danner de fem grundelementer værktøjet til at skabe en tydelig og konsistent identitet, der er markant i markedet. Den visuelle identitet er ikke dominerende, men tillader at Lønstrup og kunsten er helten, og det mest interessante aspekt af kommunikationen, mens identiteten har den supporterende rolle og giver Lønstrup et fælles og konsistent visuelt udtryk. Lønstrups visuelle identitet er »open ended«. Med open ended forstås, at den er dynamisk og mangfoldigt kan visualisere Lønstrup i forskellige sammenhænge – i erhvervsaktørernes og kunsthåndværkernes arbejde og produkter gennem deres personlig fortolkning, i bymiljøet og i den mere traditionelle markedsføring. Lønstrups unikke potentiale kan formuleres til et enkelt og klart løfte »A work of art«. Løftet repræsenterer det, som Lønstrup lover gæsterne – oplevelser og produkter af høj kvalitet!


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Eksempler på, hvordan Lønstrups nye visuelle identitet ‘rammen’ kan integreres i produktudviklingen af byens profi l.

51

Her bør vi vise eksempler på, hvordan


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

VISUEL IDENTITET

CENTRALT NIVEAU

DECENTRALT NIVEAU

Turistforening, VisitNordjylland, Hjørring Kommune, Toppen af Danmark

Lokal erhvervsaktør, kunsthåndværker, borger

Symbol + Navnetræk + Farvepalet + Typografi + Fotostil

Symbol + Farvepalet

Markedsføring og kommunikation - online og offl ine

Produkter og arbejder - gennem personlig fortolkning

Sådan skal den dynamiske visuelle identitet bruges

Taktisk kan den visuelle identitet udrulles som vist i diagrammet. Turistorganisationer bruger den visuelle identitet aktivt i markedsføringsøjemed. Erhverv, borgere og foreninger bruger symbolet i deres egen fortolkning, så det kommer til at leve i byen. Anbefalinger til kunsthåndværkerne, gallerier, spisesteder m.fl .

52

Lad inspirationen få frit løb og brug det nye symbol for Lønstrup i jeres arbejde og formidling af jeres produkter. Jo mere, I bruger Rammen, jo stærkere vil jeres brand komme til at stå i gæsternes bevidsthed, og jo stærkere bliver markedsføringen af Lønstrup. Vær stolte af jeres nye dynamiske visuelle identitet– med det er jeres turistby en af frontløberne i dansk turisme i forhold til at være strategisk bevidst om sin position på turistmarkedet.

Anbefalinger til Lønstrup Turistforening

Skab fælles fodslag omkring den nye vision - og lad den være jeres ledestjerne i alt, hvad I arbejder med. Brug den nye visuelle identitet på alle digitale og analoge formidlingsplatforme om Lønstrup. Udarbejd en gennemtænkt PR- og markedsføringsstrategi, så I får de målgrupper, I prioriterer at gå efter, til Lønstrup. Lav for eksempel strategiske partnerskaber med kunstfremmende organisationer på jeres nærmarkeder, så I får gode ambassadører. Opbyg storytellingen om Lønstrup med udgangspunkt i de personer, der arbejder med deres passion og håndværk. Skab nærværende fortællinger. Få de mange loyale gengangere til at fortælle om deres kærlighed til Lønstrup – især dem, der er kommet i byen i 40 år! Sørg for at den nye visuelle identitet og ny hjemmeside med mere bliver linket til strategiske samarbejdspartneres hjemmesider.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Eksempler på, hvordan Lønstrups nye visuelle identitet ‘rammen’ kan integreres som en del af en app eller i bogstavligste forstand som billedramme. ‘Rammen’ kan på decentralt niveau fortolkes frit.

53


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

At finde fælles fodslag er alfa omega! Det kræver samarbejde på tværs at få flyttet markedsandele. Det er en fælles opgave at udvikle en by, som er så afhængig af turisme, som Lønstrup er. Det handler om at gå så professionelt til værks som muligt, så byen som basisprodukt hele tiden kvalitetsudvikles. Så erhvervet bliver dygtigere og dygtigere til at tjene penge på turisterne. Og så byens brand bliver stærkt og differentierer sig på et benhårdt marked af europæiske rejsemål.

ORGANISERING OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Konkurrencen om turister er meget hård – også for Lønstrup som ellers nyder godt af stor loyalitet hos gæsterne, der kommer igen år efter år. Væksten vil kun komme ved, at der sæsonudvides og trækkes flere gæster til i skuldersæsoner. Den eneste vej frem er til stadighed at professionalisere Lønstrup som turistprodukt. Det kan kun ske ved, at alle, som har en rolle i at udvikle turismen i byen og oplandet, arbejder endnu tættere sammen - og i samme retning.

54

Lønstrup Turistforening

Hjørring Kommune

Foreninger og ildsjæle

Erhvervet

Samarbejde på tværs har vist sig at være et væsentligt indsatsområde i Lønstrup – både mellem kommune, turistforening og erhverv og erhvervet indbyrdes, som skal blive bedre til at dele viden om gæsternes adfærd, behov og ønsker og produktudvikle. Skallerup Seaside Resort og Lønstrup Turistforening mangler ligeledes et formaliseret samarbejde, ligesom samarbejdsflader til Toppen af Danmark skal klarlægges. Lønstrup står på mange måder over for en ny epoke. Efter en omtumlet periode i turistforeningens historie, er der ekstraordinært brug for fælles fodslag. Nye kræfter er kommet til i byens erhverv og turistforening. De står nu over for at samle erhvervet og skabe den korpsånd, der er brug for, for at iværksætte tiltag sammen, der kan flytte gæstetallet mærkbart. Aktørerne skal blive dygtigere til at arbejde sammen - lige fra at lede gæsterne professionelt rundt til hinanden til at skabe fælles produktudvikling og aktiviteter, der får byens brand til at leve og byens fortræffeligheder og uniqueness til at stå klart i gæsternes bevidsthed. Det giver reason-to-go for turisten, og beslutningen om at besøge Lønstrup frem for et andet dejligt besøgsmål gøres lettere. Kunsten er at bygge oven på Lønstrups fine fundament, som en af perlerne i dansk turisme. At imødegå de mange turisters behov, ønsker og krav skal være i fokus i alle tiltag i byen. Intet bør overlades til tilfældighederne – det vil i værste fald forringe det samlede turistprodukt, og det kan et i forvejen til tider skrøbeligt erhverv ikke tåle på bundlinjen.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Fokuspunkter til aktørerne

FORENINGER OG ILDSJÆLE Lønstrup er kendetegnet ved stor foreningsaktivitet og ressourcestærke ildsjæle. Foreningerne og ildsjælenes tiltag og aktiviteter skal understøtte de funktioner og oplevelser, byens prioriterede målgrupper efterspørger samtidig med, at byens sjæl og brand, som et særligt rejsemål med en unik koncentration af kunsthåndværkere og gallerier, er indtænkt i alle forhold.

HJØRRING KOMMUNE Hjørring Kommunes rolle er i høj grad at sikre, at Lønstrups fysiske indretning opgraderes og tilpasses i forhold til, at byen er en ægte turistby. Parkeringsforhold, stier, skiltning og udvikling af byrummene er centrale udviklingsområder inden for en kort årrække. Udviklingen bør ske i tæt samarbejde med Lønstrup Turistforening. Centrale embedsmænd skal sikres kendskab til, hvilke præmisser turismevækst sker på, og det er vigtigt med et aktivt samarbejde, der fokuserer på muligheder frem for begrænsninger. Kommunen kan med fordel formalisere videndeling om turismeudvikling på tværs af forvaltninger. Kommunens erhvervsservice bør hertil være en proaktiv sparringspartner for turistvirksomhederne i Lønstrup.

LØNSTRUP TURISTFORENING Kerneopgaven for turistforeningen er at sikre bedre samarbejde og videndeling mellem turistaktørerne i byen (butikker, overnatningssteder, gallerier, kunsthåndværkere, turistbureau, udlejningsbureauer, Skallerup Seaside Resort, Hjørring Kommune m.m.). Der foreligger et væsentligt arbejde i at få samlet byens turisterhverv og foreningsliv, så de fremstår som ”én stemme”. Ligeledes skal turistchef og medarbejdere lægge vægt på at være en udviklings- og markedsføringspartner for turisterhvervet. Turistbureauets arbejdsopgaver skal strategisk revurderes, og kompetencer skal hentes til organisationen. I den forbindelse bør opgavefordeling og samarbejdsflader med Toppen af Danmark klarlægges.

ERHVERVET Professionelt samarbejde og videndeling om byens målgrupper skal være et større fokuspunkt for at sikre produktudvikling og en fælles strategi for optimering af Lønstrup som turistprodukt. Forretningsudvikling, mersalg og service som strategi for byen skal italesættes. Kvalitet bør være en gennemgående værdi i erhvervets forretningsaktiviteter, som skal støtte op om byens samlede brand.

55


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Ny foreningsstruktur

Der er i disse år opmærksomhed på, hvordan danske turistorganisationer transformerer sig fra at fokusere på servicering af gæster til at blive en strategisk samarbejdspartner for turisterhvervet. I arbejdet med turismepotentialeplanen er det blevet tydeligt, at det er en nødvendighed for Lønstrup Turistforening at revidere formål og organisering for at kunne være omdrejningspunkt for en gearing af byens turismeudvikling. Anbefalingen er, at turistforeningen fremover skal være en turist- og erhvervsforening. Turisme er et erhverv, og alle erhvervsdrivende i byen har en omsætning på baggrund af turismen. Det er ikke usædvanligt i danske kystbyer, at for eksempel den lokale tømrer oplever, af 75 % af omsætningen generes af turisme og renovering af sommerhuse m.v. Derudover bør der etableres et mere fast samarbejde med Lønstrup Borgerforening i forhold til at pulje midler til events og aktiviteter i byen, samt eventuelt opbygge et korps af frivillige. Fokusering af arbejdsopgaver

Lønstrups turistbureau skal fortsat servicere gæster i området, men turistchefen og turistbureauets arbejdsopgaver skal revideres i forhold til en øget tyngde på et strategisk og kommercielt fokus på brand-opbygning og understøttende aktiviteter, der sikrer liv i byen og forretningsudvikling hos byens

56

turistvirksomheder. Hvis det skal lykkes at skabe sæsonudvidelse og trække markant flere turister til området, skal organisationen med andre ord geares. Flere gæster vil komme ved fokuseret markedsføring over for de specifikke målgrupper for Lønstrup (se kapitel om Lønstrups gæster). Der er derfor behov for ekspertise inden for PR, kommunikation og markedsføring, og turistchefens arbejdsopgaver skal prioriteres i forhold til, hvor det giver mest værdi til forretningsudviklingen i byen. Det vil også være en fordel at ansætte en event- og ambassadørkorpskoordinator, da det er events og arrangementer, der vil kunne bidrage til en positiv udvikling i gæstetallet i ydersæsonerne. I løbet af 2015 bliver det tydeligt, hvordan reorganiseringen af dansk turisme lander. I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt, at Lønstrup Turistforening holder sig opdateret i forhold til mulige samarbejder omkring produktudvikling og markedsføring i de nye partnerskaber. Det samme er gældende på kommunalt niveau og i forhold til Toppen af Danmark.

>


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

PRIORITERING AF ARBEJDSOPGAVER

#1

Branding og markedsføring

Øget markedsføringstryk og brandudvikling på udvalgte markeder, opbygning af professionel markedsføringsplatform og markedsføringsstrategi (ny hjemmeside, strategi for sociale medier, fysisk salgs- og informationsmateriale)

#2

Events

Koordinator på signatur-events, der understøtter byens brand som unik kunstby over for udvalgte målgrupper og evt. koordinering af frivillige

#3

Plan og infrastruktur

Tæt dialog med Hjørring Kommune om fysisk planlægning, herunder trafik, skiltning, stier, parkeringsforhold

#4

Forretningsudvikling

Sparringspartner om forretningsudvikling hos erhvervet

#5

Information og videndeling

Udvikling af tættere samarbejde mellem alle aktører - blandt andet ved hjælp af en ny hjemmeside (www.lønstrup.dk), koordineringsmøder, nyhedsbrev, etc.

#6

Servicering af gæster

Koordinator for byens fokus på gæsteservice, servicering af gæster på turistbureauet og ansvarlig for udvikling af relevante fysiske informationsmaterialer til turisterne

#7

Lobbyisme

Lobby-arbejde på kommunalt og regionalt niveau i forhold til forbedring af vilkår for turismeudvikling

57


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Revision af medlemskontingenter

Bestyrelsen for Lønstrup Turistforening skal i 2015 overveje, hvordan medlemskontingentet skal udvikles og sælges over for medlemmerne. Skal der være forskellige ”pakker” at købe sig ind på? Det er nødvendigt at generere midler til fuldtidsansættelse af en professionel PR- og markedsføringskonsulent - en person, der har ansvar for hele fortællingen om Lønstrup og er dygtig til - for få midler - at gøre Lønstrups brand så stærkt, at byen får væsentlig flere gæster i ydersæsonen. Der vil være behov for en person, der professionelt kan føre Lønstrup ind på de sociale medier, i de rette fora for diverse

målgrupper og gøre journalister og bloggere interesseret i at skrive om Lønstrup. I den forbindelse må det italesættes, at Lønstrup Turistforenings feriehusudlejning er konkurrent til de øvrige fem feriehusudlejningsbureauer. Det gør det ekstra svært at bede dem om finansiel opbakning til turistbureauets fælles aktiviteter for hele minidestinationen. Ikke destomindre er alle aktører afhængige af en professionel turistorganisation, som udvikler destinationen til gavn for alles bundlinjer.

Turisten er i centrum – altid. Det betyder i princippet, at der ikke skal igangsættes initiativer i byen med mindre: • •

58

Aktørerne koordinerer og sikrer, at det skaber merværdi til turistens oplevelse, behov og krav Initiativet er tro mod den profil, Lønstrup skal opbygge i turisternes bevidsthed


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Anbefalinger til Lønstrup Turistforening

1. Omform Lønstrup Turistforening til at være en Turist- og Erhvervsforening. Turisme er det væsentligste erhverv i byen, og alle erhvervsdrivende er i en eller anden form afhængig af turisterne. Det er nødvendigt at fokusere på aktiviteter i turist- og erhvervsforeningen, der giver et kommercielt afkast hos erhvervet. 2. Formaliser samarbejdet med Skallerup Seaside Resort. Feriebyen er en af Danmarks bedst belagte ferieresorts, som leverer tusindvis af gæster til Lønstrup. Turistchef og direktør i feriebyen forventer at mødes mindst to gange om året for strategisk koordinering af indsatser, der skal styrke destinationen. 3. Formaliser samarbejdet med øvrige strategiske samarbejdspartnere. Toppen af Danmark og VisitNordjylland er eksempelvis væsentlige samarbejdspartnere, som kan bidrage til markedsføring af byens nye profil med mere. 4. Understøt erhvervet og deres indbyrdes forhold, hvilket vil styrke sammenhængskraften på mini-destinationen. a. Tilbyd øget information til erhvervet på ugentlig basis - for eksempel i form af en nyhedsmail. Det kan dreje sig om at fortælle om et særligt besøg fra et udenlandsk tv-selskab, dele feriekalendere for nærmarkederne, fremsende ugens events og aktiviteter, som kan hænges op til turisterne hos den enkelte, nyt om turismeprojekter i byen, etc. – alt sammen for at skabe større sammenhængskraft mellem aktørerne og sikre viden, der kan bruges aktivt for turismeudviklingen af byen. b. Faciliter mentorordning og velkomstpakke til nye erhvervsdrivende. Det er en livsstil at drive turistvirksomhed. Hjælp nytilkomne med at falde godt til i byen og overkomme de største udfordringer. c. Faciliter forretningsudviklingsmøder fore eksempel i regi af Turistforeningens Erhvervsudvalg, hvor viden om målgrupper,

produktudvikling samt strategi og planer for at tiltrække flere gæster drøftes. 5. Etabler koordinerende fora, bestående af dem der har en rolle at spille i turismeudviklingen af byen - for eksempel med to årlige koordineringsmøder. Det er oplagt dels at koordinere med foreningslivet i Lønstrup om aktiviteter, og dels med Hjørring Kommune. 6. Analysér fordeling af ressourcer og kompetencer i turistbureauet. Turistforeningens markedsføringsbudget er så lavt, at det er nødvendigt at have en kommunikations- og markedsføringsmedarbejder, som er ansvarlig for at arbejde professionelt med brandudvikling på internettet og sociale medier samt tiltrække relevante journalister og bloggere. Herudover bliver det nødvendigt med ressourcer til at udvikle og koordinere events og aktiviteter, der strategisk støtter op om Lønstrups brand. 7. Forny strukturen for medlemskontingenter. Turistforeningen kan foretage et trin op i professionaliseringsgrad som turistorganisation for destination Lønstrup. Der skal mere økonomi til, hvilket erhvervet bør være med til at finde. 8. Undersøg muligheden for etablering af en erhvervsdrivende fond, som kan medfinansiere på fondsansøgninger og tilføre byen projekt- og udviklingsmidler. Anbefaling til Hjørring Kommune

1. Lønstrup er en styrkeposition turismemæssigt set i kommunen, men har behov for ressourcer til øget fokus på markedsføring og vækst. Lav en samlet strategi for turismens udvikling i kommunen, hvor der bygges oven på eksisterende produkter og professionaliseres i turismeindsatsen, så ressourcerne fordeles dertil, hvor de genererer mest vækst i gæstetallene. Anbefaling til erhvervet

1. Sammen står I stærkere. Invester tid i at få skabt et netværk, der fokuserer på forretningsudvikling, for eksempel i regi af turistforeningens erhvervsudvalg.

59


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

PRODUKT- OG SERVICEUDVIKLING

Indsatsområder

Turisme handler om at få begejstrede gæster og tjene penge på dem – og meget gerne hele året rundt. Der er behov for en fokuseret indsats på sæsonudvidelse i Lønstrup. Erhvervet udtaler, der er høj belægning i højsæson og forårsweekender, men at den store udfordring ligger i at tiltrække gæster i hverdagene i for- og eftersæson og også at have mere volumen efter sommerferien er slut og ind i efteråret.

Forretningsudvikling er at gennemtænke produkter og services til de forskellige målgrupper for byen og kunne tage en pris for det. I dette afsnit præsenteres forslag til tiltag, der dels fokuserer på en vigtig målgruppe for byen, dels aktiviteter, der støtter op om byens brand, dels aktiviteter der imødegår nogle af de kritiske forhold, som turisterne har påpeget i de seneste analyser.

Forretningsudvikling i turistbyer kræver gennemtænkte produkter og service, der er målrettet de forskellige målgrupper for byen. Derfor bør alle turistvirksomheder blive helt fortrolige med byens målgrupper, deres købsadfærd, behov og forventninger. Det er disse behov, og en aktiv indsats for at imødekomme dem, vækst og øget indtjening skal bygge på. I arbejdet med turismepotentialeplanen har især en bred målgruppe af børnefamilier og målgruppen +40 – Det Gode Liv fået mest opmærksomhed. Det er blevet tydeligt, at det er byens to store og vigtige målgrupper på tværs af nationaliteter. Der findes flere forskellige typer gæster, påpeger erhvervet. Der er variationer mellem målgrupperne, og de seks personaer, præsenteret tidligere i planen, er blot et billede på nogle af de forskellige gæster, der er tiltrukket af Lønstrup. Fællestrækket for dem er dog, at de elsker byens liv og handel, kunsthåndværkerne og naturen med Rubjerg Knude som et højdepunkt under besøget. Der er potentiale i, at erhvervet i Lønstrup sammen bliver skarpe på Lønstrups målgrupper, så man hver især kan finde ud af at tjene flere penge på dem.

60

Der er potentiale i at lave en indsats på følgende fire områder: • • • •

Børnefamilierne Kunstkendere og Det Gode Livsegmentet Bedre informationsniveau Bedre salgs- og serviceniveau

Børnefamilier – beriget af kunst og viden

Lønstrup kan med fordel sætte særligt fokus på ”kræsne” børnefamilier, der ønsker oplevelser, man bliver klogere af. Børnene er fremtidens voksne turister, og da mange turister vender tilbage til tidligere gode ferieoplevelser, er denne målgruppe særdeles vigtig at imødekomme. Der er en fødekæde i turisme, der ikke skal fornægtes. Børnefamilierne fylder meget i Lønstrup, men faktum er, at der ikke er mange produkter, der støtter op om deres besøg. De produkter Lønstrup skal udvikle til børnefamilier, skal lægge sig op af det brand, byen skal opbygge som kunstby – et sted med aktivt producerende kunsthåndværkere. Et sted hvor man kan komme helt tæt på kunsten og de mennesker, der lever og ånder for dem.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Lønstrups turisterhverv skal forholde sig til, hvordan de vil lave et ophold interessant og nærværende for de mange børnefamilier i byen og særligt med fokus på kunsten og naturen. Den type børnefamilie, der tiltrækkes af Lønstrup vægter kvalitet, kultur og viden – også til børnene, som lærer at sætte pris på og skelne på disse punkter. Populært sagt placeres disse børn aldrig i køkkenet med røde pølser, mens forældrene spiser røde bøffer i stuen. De inddrages i de voksnes verden, diskuteres med og tages med på råd. De fodres med viden, kultur og aktiviteter med indhold og substans. Denne målgruppe tiltrækkes af: • • • • • •

Kulinariske oplevelser i børnehøjde Sports- og friluftsaktiviteter af høj kvalitet Kunst-, kultur- og vidensbaserede oplevelser og arrangementer Museer, slotte, herregårde eller kirker med guidede ture Økologi, sundhed og specialbutikker Naturoplevelser med inddragelse

Idéer til særlig indsats for børn: • •

• • • • •

• •

Børnene skal inkluderes i byen, blandt andet ved at tilbyde produkter i relation til de mange kunsthåndværkere. Det er stærkt, når kunsthåndværkerne arbejder. Det er fascinerende håndværk, og de repræsenterer en livsstil, hvor hjertet har dikteret, hvordan man har indrettet sit liv. En idé er at lave små ”masterclasses” på skift hos kunsthåndværkerne, hvor børnene selv oplever håndværket. Prisen er i den dyre ende. I boksen er listet idéer, som er fremkommet i arbejdsprocessen, og som turistaktørerne med fordel kan udvikle videre på.

Lønstrups Malebog på restaurationer Legeplads – skal ikke være en standard legeplads – den skal være et kunstværk! Den skal brande byen i børnehøjde. By- og naturvandringer for børn Kunstner for en dagprodukt – i mesterlære hos kunsthåndværkeren Børne-event-guide Børnemenu, der er tænkt over – og må de komme med ud i køkkenet og kikke? Kunstevent med børn, hvor der holdes auktion over deres ting (det trækker forældre og bedsteforældre med til Lønstrup) Den Kreative Sommerskole – Gøgl, viden, dannelse, fysisk aktivitet, aktivitetsklippekort Familievenlig kunsthåndværkervandring Geo-catching om byens historie

Til sæson 2015 vil en gruppe arbejde på at genoptage et tilbud om børne-vandringer på stranden ved Rubjerg Knude, hvor der dagligt kan findes spændende fossiler.

61


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Kunstkendere og ”Det gode Liv”

Byens profil bliver fremover en unik, høj koncentration af fagligt dygtige, internationalt anerkendte kunstnere. Dette brand skal udvikles ved hjælp af forretningsaktiviteter, som udlever brandet, og som især skal placeres i skuldersæsoner for at tiltrække gæster. Lønstrup er et produkt, der rummer det hele til målgruppen, der sætter pris på kvalitet, kulturarv, kunst og selvforkælelse. Der er potentiale i at tænke produkter, som kan lægges i ydersæsoner, og som har kunsthåndværkerne, gode spisesteder og overnatning som ingredienser. I den blå boks er listet idéer fra arbejdsprocessen, hvor en del af idéerne med fordel kan placeres i ydersæsoner.

Målgrupper med drive Fang special interest turisterne – dem med en passion. Turister med en passion eller stærk interesse er tilbøjelige til at bruge en del penge på deres interesse. Hold øje med dem, der elsker at vandre, paragliders, kunstsamlerne og dem, der går op i boligindretning og kunsthåndværk. Gå i dialog med for eksempel danske autocamperforeninger, kunstfora, paragliderforeninger i forhold til, hvilket produkt der er det optimale at tilbyde deres medlemmer, og arbejd derefter på, hvilke tiltag, der skal tilbydes i Lønstrup for at tiltrække flere gæster med særlige hobbies, der harmonerer med Lønstrup.

Idéer til kunstkenderne og ‘Det gode liv’ • Danmarks Internationale kunsthåndværker-marked – alle kunsthåndværkere inviterer hver især 2-3 personer fra deres netværk til at komme og ”gæste-optræde” – det vil give fornyelse hvert år – en event, man som turist bliver nødt til at komme til for at have fingeren på pulsen. • Lønstrups’ke Kunst-weekender • En årlig KunstUge med 5 kunstnermøder • Pakkeprodukter med overnatning, bespisning og særligt kunstarrangement • Sound of Lønstrup – indtaling af Lønstrups kunstnere om deres kunst, liv og kærlighed til Lønstrup • Større kunstudstillingshal med skiftende udstillinger • Lønstrups Kunstmagasin – profilartikler om byens kunsthåndværkere og gallerier med fokus på personen • Udfolde historien om den kendte maler Johannes Hofmeister, der boede på Vennebjerg Mølle, samt den mindre maler-koloni i byen, der tog til Lønstrup i stedet for Skagen i sidst halvdel af 1800-tallet. Herudover var Storm P meget i Lønstrup sidst i 1930’erne. • Fremhæve lokale råvarer på et nyt Råvaremarked • Rundture til lokale gårdbutikker • Yoga på stranden

Til sæson 2015 vil en gruppe turistaktører lave Lønstrups Pinseudstilling – en event med fokus på kunsten i Lønstrup (pendant til påskeudstillinger som er et udbredt fænomen i Danmark).

62


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Byens åbningstider er meget uigennemsigtige.

Bedre informationsniveau

Lønstrup har brug for en kraftig opgradering af service- og informationsniveauet. Det er nødvendigt for Lønstrup, at turistaktørerne samlet bliver bedre til at servicere gæsterne. Det gælder både i forhold til information før, under og efter turistens besøg og i at få ledt turisten rigtigt rundt til hinanden. Derudover er byens åbningstider meget uigennemsigtige. Der er med andre ord et stort udviklingspotentiale i forhold til at lede turisterne meget bedre rundt i området og forbi steder, hvor de gerne skal inspireres til at bruge penge. Med et øget informationsniveau er det også lettere at sikre gæsterne den bedst mulige oplevelse, som får dem til at vende tilbage og bidrage til byens omdømme med positiv omtale og anbefalinger. En gennemgang af åbningstiderne hos byens erhverv viser, at de er meget forskellige. De er meget forskellige, og værst af alt, ikke formidlet godt over for turisten. Det er svært gennemskueligt, hvornår der er åbent, og åbningstiderne harmonerer ikke altid med turisternes behov. I højsæsonen er langt de fleste butikker lukket omkring kl. 18. Der

holdes åbent til kl. 20 én gang om ugen. Faktisk er Lønstrup en helårs-turistby, men det er svært gennemskueligt, om man kommer til en halvlukket by i marts. Der er behov for, at turisten ved præcist, hvornår noget er lukket og åbent i byen. Alternativet kan være, at turisterne hellere kører til Skagen eller en anden by, der signalerer helårsåbnet. Det er ikke rentabelt for erhvervet at have åbent på hverdage i skuldersæsoner, omvendt er det ikke rentabelt for dem på lang sigt at lade være. Det er kun ved at være god til at formidle, at man har åbent, at der er chance for, turisterne begynder at komme mere i skulder- og lavsæsoner. Hvem kom først – hønen eller ægget? Lønstrup har mange udenlandske overnatninger, især fra Tyskland. Det er i den sammenhæng en vigtig service at kunne begå sig til husbehov på tysk og have informationsmateriale på tysk. En gennemgang af 56 tilgængelige hjemmesider hos byens turisterhverv viser, at kun 15 har information på engelsk og 11 på tysk. Nogle få har information på hollandsk, svensk og norsk.

63


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

I forbindelse med potentialeplanen er der blevet udviklet en mindre salgs- og servicehåndbog, der udleveres til Lønstrups turistaktører.

Bedre salgs- og serviceniveau

Det er på servicen, erhvervet kan differentiere sig afgørende fra sine konkurrenter og medvirke til, at gæsterne kommer igen. Herudover er det vigtigt at fokusere på sammenhængen mellem pris og kvalitet, som ifølge undersøgelserne er i en ikke tilfredsstillende balance. Service og salgskompetencer fik også dårlige scorer i Mystery Shopping analyserne for Lønstrup. Det er kritisk for en by, der lever af turister - også turister, der er vant til at betale sig fra kvalitet og service. Der er potentiale i at få oplært frontpersonalet – receptionist, servitrice, ekspedient, kassemedarbejder med flere – i salgsteknik og opmærksom gæsteservice. Det bør nævnes, at serviceoptimering starter hos indehaveren selv. Det er dem, der skal sætte niveauet for, hvordan service leveres i deres forretning. Der er behov for allerede fra sæson 2015 at iværksætte fokuserede indsatser, der løfter servicen flere niveauer. Der er i den forbindelse udarbejdet en lille salgs- og servicehåndbog, som skal uddeles til alt frontpersonale.

Anbefalinger: •

• •

Idéer til opgradering af salg- og service: • •

64

Sæson-personale og virksomhedsejerne inviteres af Lønstrup Turistforening til ”Lønstrup Tourism Academy” og oplæres i gæsteservice og salg, fx én aften i foråret og én i forsommeren Salgs- og servicehåndbog uddeles i en velkomstpakke til sæson-personalet, hvori der også er relevant viden om Lønstrup, som personalet har brug for for at kunne lede turisten godt rundt. Bedre information til erhvervet om events og aktivteter vil give bedre infomationsniveau over for turisten (jf. anbefaling under Samarbejde på tværs)

Lav en strategi for, hvordan børnene bliver bedre integreret i byen og iværksæt mindst tre tiltag til 2015, der gør en afgørende forskel. Iværksæt samarbejde mellem især kunsthåndværkerne og turistforeningen Bliv klogere på målgrupper fra nærmarkederne og kommunikationskanaler over for dem Udarbejd en strategi for, hvordan der kan udvikles produkter, der tiltrækker flere gæster i skuldersæsoner. Sørg for at uploade dem på de nationale bookingplatforme som oplevelsesbooking.dk Fokuser på events og produkter, der støtter op om Lønstrups profil, som kunsthåndværker- og galleri-by. Afhold for eksempel 8 temaaftener for erhvervet i Lønstrup, hvor der læres tysk til ”hus-behov”, oversættelse af erhvervets hjemmesider etc. Lav nye tiltag til bedre information om byen og oplandets muligheder, for eksempel et bykort og storskærm i vinduet hos turistbureauet – her reklameres for events m.m., og turisten ledes rundt Iværksæt et tiltag hvor åbningstiderne bliver tydelige for gæsten og en strategi for, hvordan de kan udvikles på sigt i skuldersæsoner Fokuser på at opkvalificere frontpersonale til at blive bedre sælgere og yde den bedste service


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Lønstrups serviceværdier Venlig interesse Vi sørger for at vise interesse og opmærksomhed over for vores kunder ved at tale med dem, så de føler sig velkomne

Høflig hjælpsomhed Vi hjælper kunden, så snart vedkommende har brug for råd, hjælp eller vejledning, så kunden får den bedst mulige oplevelse

Den ekstra forskel Vi opnår begejstrede kunder ved at overgå deres forventninger

Lønstrups Salgs- og Serviceguide

skal være LØNSTrUP TrUPVi de bedste til salg og service

”Sådan sikres kunden den bedste service, og vi det største salg”

LØNSTrUP

1

65


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

DEN FYSISKE INDRETNING Det er vigtigt at bevare Lønstrups særlige miljø og styrke og bevare det. Derfor præsenteres her en designvision. Den skal sikre, at der i udarbejdelsen af nye tiltag lægges vægt på multifunktionelle elementer af høj kvalitet, hvor funktion, form og materialer tager afsæt i stedets sjæl. Designvision

Designvisionen indeholder de tre elementer Miljø, Form/materiale og Funktion. Formålet er, at alle nye projekter gennemtænkes i forhold til disse - det vil sige, at resultatet både skala- og materialemæssigt er i respekt for stedets særlige miljø og designmæssigt søger nænsomme multifunktionelle løsninger. Eksempler herpå illustreres i kapitlets

visualiseringer af forslag til opgradering af byens fysiske miljø. Det skal opnås gennem enkle arkitektoniske iscenesættelser af stedets små-kulturer på stedets præmisser, hvor der skal nytænkes uanset om det er små aktiviteter som eks. leg, madpakkespisning, slentreture, spontan bevægelse og fordybelse inspireret af stedets atmosfære og autentiske faciliteter. I dette kapitel arbejdes med anbefalinger indenfor områderne parkering, stier og byrum, som er beskrevet yderligere på de næste sider.

FREMTID:

UDGANGSPUNKT:

NYT MULTIFUNKTIONELT AKTIVITETSELEMENT I LØNSTRUP

MILJØ/ IDENTITET

AKTIVITET

FUNKTION

FORM / MATERIALE

66

Designvisionsdiagram. Alle nye aktiviteter/projekter skal som udgangspunkt tænkes i forhold til ovenstående visionsdiagram.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Eksempler på, hvordan Lønstrups nye visuelle identitet kan integreres i byens fysiske miljø.

67


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Ny parkeringsstrategi

Den stigende trafikale belastning og mangel på parkeringspladser i midtbyen i højsæsonen skaber et behov for en ny parkeringsstrategi for Lønstrup. Dette påpeges også af flere turister. Men det er også vigtigt at se på byens behov udenfor sæsonen, hvor både de gående og bilisterne er med til at skabe et positivt byliv på Strandvejen. Parkeringsstrategien har tre formål: • Øge antallet af parkeringspladser i højsæsonen. • Lette det trafikale pres på midtbyen i højsæsonen. • Synliggøre parkeringsmulighederne i byen. På modstående side præsenteres et forslag til en ny parkeringsstrategi, som primært bygger på at aflaste Strandvejen i højsæsonen gennem et forslag om at anlægge parkeringsarealer i udkanten af den centrale del af Lønstrup. Der er foreslået fire nye arealer, to øst og vest for Rubjergvej, et areal nord for Møllebakkevej samt et areal vest for Kystvejen. Endvidere er der foreslået en alternativ rute for bilister øst omkring byen, der sammenbinder parkeringsarealerne via Nejsvej og Kystvejen - “en ringvej”.

68

For at gøre disse områder attraktive er det nødvendigt at formidle/skilte de nye parkeringsarealers placering og afstand ind til Strandvejen samt etablere direkte rekreative stier, der også skaber gode forbindelser ind til Strandvejen. Ligeledes anbefales det at skilte med den alternative rute øst om byen, da dette i højsæsonen vil være en alternativ rute, som kan aflaste Strandvejen. Da parkeringspladserne i første omgang kun skal aflaste i højsæsonen, anbefales det, at de har en midlertidig karakter og evt. kun markeres i højsæsonen, og resten af året har en grøn karakter. Målet er, at de områder der i dag benyttes til parkering ved Strandvejen i højsæsonen får dobbeltudnyttelse og derved kan benyttes til at styrke bylivet f.eks. med ude-servering, events ect.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

MOD SKALLERUP SEASIDE RESORT

VIGEN

MULIGHED FOR NYT PARKERINGSAREAL MØLLEBAKKEVEJ

SYNLIGGØRELSE AF ALTERNATIV FORBINDELSE TIL LØNSTRUP OG DE NYE PARKERINGSAREALER

STRANDVEJEN KYSTVEJEN

0,5 km

LØNSTRUP KIRKE

MULIGHED FOR NYT PARKERINGSAREAL

STRANDVEJEN

MOD HJØRRING

RUBJERGVEJ

SYNLIGGØRELSE AF ALTERNATIV FORBINDELSE TIL LØNSTRUP OG DE NYE PARKERINGSAREALER

1 km MULIGHED FOR NYT PARKERINGSAREAL NEJSTVEJ

MULIGHED FOR NYT PARKERINGSAREAL

HOVEDVEJE ALTERNATIV FORBINDELSE I HØJSÆSONEN

MOD AALBORG

FORBINDELSER MELLEM P-AREALER OG STRANDGADEN EKSISTERENDE PARKERINGSPLADSER MULIGE PARKERINGSPLADSER PLACERING FOR NY SKILTNING TIL PARKERING

69


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Ny stistrategi

Lønstrup er i dag sammenbundet af et finmasket internt stinet, som indeholder små hemmelige og finurlige rejser rundt i byen og den omkringliggende natur. Mange af disse stier har en intern og privat karakter, hvorved der for gæster kan opstå tvivl om, hvorvidt de er offentligt tilgængelige. Men i forhold til Lønstrup, er det en del af mystikken omkring byens fine ældre bystruktur, der byder på oplevelser for den mere modige og eventyrlystne turist, der tør gå på opdagelse. Dog er der et uudnyttet potentiale, der bør udnyttes ved at åbne dele af stinettet op og styrke og formidle centrale forbindelser. Lønstrup kan således skabe synergi ved at udnytte byens og områdets natur, kultur, kunst og attraktioners potentialer. Lønstrup kan derved sælges som en pakke med en lang række forskellige oplevelser. Stisystemet kan bruges til at forbinde og formidle paletten af oplevelser og derved skabe merværdi for Lønstrup. Anbefalingen er, at der etableres to lettilgængelige stier, som formidler byen og områdets potentialer og som fungerer som et supplement til byens interne stinet. Forslaget er i første omgang, at etablere 2 primære stier, som på sigt kan udbygges. I mellem de primære stier er der flere sekundære stier, der binder stierne sammen. Ideen er at etablere en bynær sti på 5 km og Lønstrupruten på 15 km.

5 km | Den bynære sti Den bynære sti er et loop langs havet fra Villa Vest mod nord, parallelt med Strandvejen til Mårup Kirke mod syd. Stien udnytter i højere grad de landskabelige kvaliteter i byen, ved at stien er placeret i den grønne kile parallelt med Strandvejen. Den bynære sti åbner op for nye potentielle områder i byen, som kan styrke oplevelsen af Lønstrup. I det følgende beskrives potentialerne i disse nye oplevelsesrum.

Rekreative potentialer

+ Havblik Lønstrup har qua sin kystnære placering udsigt fra mange steder, hvorfor det kan diskuteres, om udsigtspunkter i byen er både relevante og nødvendige. Placeringen vest for Restauranten Villa Vest kan have sin berettigelse, da der er et flow af

70

gæster, som primært kommer til restauranten og de kan med fordel få inspiration til yderligere besøg i byen og området omkring Lønstrup, hvis havblikket integreres med spændende fortællinger om de øvrige aktiviteter, som området tilbyder. + Paraglidning mødested Vestkysten er et yndet mål for ekstremsport herunder paraglidning. Lønstrup er i dag ikke særligt interesseret i denne type gæster pga. områdets avancerede forhold. Dette kunne ved et centralt mødested invitere til en mere sikker tilgang, hvis der i forbindelse med mødestedet formidles de særlige vilkår, der gælder i området. Der er et forretningspotentiale i at sælge kurser etc. til paraglidingturister. Ligeledes kan et sådan mødested gøre det mere publikumsvenligt og derved blive et udflugtssted i byen. + Skulptursti ved kærlighedsstien Fra Torvet løber en sti mellem landskabet ned til stranden. Stien kunne eksempelvis udnyttes som skulptursti med belysning, der om aftenen giver flotte effekter og iscenesætter kunsten til en ny oplevelse. Ligeledes vil det styrke forbindelsen til vandet fra Strandvejen. + Udsigtspunkt ved kirken Området ved Kirken ligger som en del af den grønne kile i byen og er beskrevet på næste side. + Aktivitetssti ved campingplads Den bynære sti, der løber i den grønne kile i byen, åbner op for nye muligheder, som kan supplere de eksisterende tilbud i byen. De store grønne arealer ved campingpladsen er oplagte at benytte som eksempelvis en aktivitetssti, der kombinerer motion og rekreation. Det skal integreres som en naturlig del af det grønne område. Dette område kunne f.eks. tænkes i kombination med campingpladsens øvrige aktiviteter, og være et af flere nye tilbud til den aktive turist.

15 km | Lønstrupruten Denne rute forbinder byen med det omkringliggende område. Det er ligeledes et loop langs havet til Skallerup Seaside Resort mod nord, via Vennebjerg Mølle mod øst til Rugbjerg Knude Fyr mod Syd.


3 km

SKALLERUP SEASIDE RESORT

2 km

1 km

0,5 km Madpakkehus RESTAURANT VILLA VEST Havblik

Paragliding mødested

+

+

LØNSTRUP BYCENTRUM

+

NEDSLAG: Udkigspunkt

Skulptursti ved Kærlighedsstien

+

LØNSTRUP KUNSTNERMILJØ

Lønstrup Kirke

+

Aktivitetssti ved campingplads

Fossiler i klinten

Hotel Kirkedal

MÅRUP KIRKE

Vennebjerg golf

VENNEBJERG MØLLE

VENNEBJERG KIRKE

5 KM STI 15 KM STI

RUBJERG KNUDE FYR

SEKUNDÆRE STIER NEDSLAG ATTRAKTIONER REKREATIVE OPLEVELSER REKREATIVE POTENTIALER

+


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Trækuberne fungerer som siddemøbel, til ophold, picnic, fordybelse, meditation, læ, leg etc.

Udsigtssti ved Kirken

Udsigtspunktet kan, som illustreret, benyttes som en oase med små trækuber placeret som en del af stien, hvor kuberne kan benyttes til både siddemøbel, ophold, picnic, fordybelse, meditation, læ, leg etc. Her er et eksempel på, hvordan miljø, design og multifunktionalitet kan spille godt sammen. Trækuberne er tænkt i et naturligt arkitektonisk udtryk, som indpasses således, at de fremstår som en integreret del af det grønne område på skråningen. De indeholder desuden Lønstrups L og støtter op om byens visuelle profil. Trækuberne skal fungere som en af flere oplevelser på den bynære sti og er en ny måde at bruge de bynære grønne områder på. Der er i dag en stiforbindelse mellem Strandvejen og Lønstrup Kirke, som denne nye sti kan koble sig op på (Se plan til højre).

72

HAVUDSIGT

EJ EN

Ny trampesti Eksistende trampestier

ST R AN DV

Den bynære stirute åbner op for aktivering af eksisterende grønne rum nær bygaden. Stiruten omfatter et forslag til en ny udsigtssti, der går på tværs af skråningen ved kirken. Den nye udsigtssti ved kirken forstærker rummets potentialer og åbner op for nye rekreative oplevelser. Området har et fantastisk panoramisk view over både kirke, by og hav, der bør udnyttes bedre.

LØNSTRUP KIRKE

Ny trampesti på tværs af skråningen giver en enestående gåtur ved kirken, der smukt rejser sig i landskabet og udsigten udover byen, vandet og landskabet.

Koncept: Udsigtskuber langs den nye trampesti på skråningen ved Lønstrup kirke, hvor hver kube giver mulighed for ophold med forskellige udsigter.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Udsyn fra en trækube, hvor trækuben iscenesætter udsigten. Hver kube har hver sin udsigt.nke.

Udsigt til Lønstrup kirke på skråningen.

Udsigt til Vesterhavet fra skråningen.

73


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Byrummenes potentialer

Strandvejen i Lønstrup danner grundlag for en stor del af bylivet og er rygraden i byen. Her er koncentrationen af butiks-, restaurant- og kunstnerlivet. Bymiljøet fremtræder arkitektonisk og byrumsmæssigt både behageligt og imødekommende, hvilket understøttes af byens omfattende kunst- og kulturmiljø. På trods af byens kvaliteter er der, som også tidligere beskrevet, områder med udfordringer på Strandvejen og den nordligste del af Rubjergvej. Udfordringerne i disse områder er enten manglende forbindelser/ orientering, rummelig afgrænsning, parkering eller ankomst. Byens udfordringer ændrer sig i forhold til høj- og lavsæsonen. På modstående side er der markeret de fokusområder, det anbefales at arbejde med for at styrke bylivet i Lønstrup. Disse områder er knyttet op på udfordringer og potentialer i byrummet. De blå markeringer er knyttet til forslag om byrum, og de okker-farvede markeringer er knyttet til nye potentielle rekreative rum, der er placeret i forbindelse med de nye stiforbindelser. Områderne er udpeget ud fra faglige vurderinger og alle forslag er nye potentielle muligheder for de udpegede byrum til f.eks. nye opholdsmuligheder, sammenhænge, aktiviteter og forskønnelse. Fælles for alle områderne er, at løsningerne skal tænkes multifunktionelt med udgangspunkt i stedets miljø og potentialer, og de skal sigte mod at skabe merværdi for byen. I det følgende beskrives kort de udvalgte områder og deres potentialer.

74

parkeringspladsen i nord afspejler ikke de samme bymæssige kvaliteter, som ses i den øvrige del af Strandvejen. Dette skyldes blandt andet, at afgrænsningen af rummet er udflydende mellem de forskellige funktioner, gadeforløb og parkeringspladsen. 05 | Torvet På næste side illustreres og beskrives udfordringerne og potentialerne ved Torvet samt et eksempel på, hvordan stedet kan tilføre Lønstrup ny værdi. 09 | Ankomst og stimarkering Ved ankomsten fra Hjørring via Strandvejen er mødet med Strandvejen og orienteringen ikke optimal i forhold til områdets potentiale. I krydset er der en større koncentration af kunstnere, men både mod nord ad strandvejen og mod syd af Rubjergvej findes en længere passiv passage, hvor der ikke er aktiviteter mod gaden - hvorefter der igen sker en koncentration af aktiviteter. Det er derfor vigtigt i byrummet at formidle, at der er aktiviteter efter disse passive områder af vejen. Turisterne skal vide, at ‘der er mere at se’. Dette område kunne med fordel have en bedre skiltning og en større synlighed i forhold til formidling af de interessante butikker (primært kunstvirksomheder), det er placeret her, samt formidling at øvrige oplevelser.

06 & 07 | Udvidelse af bylivet Den tætte koncentration af byliv som findes her, åbner op for muligheden for at lave en intensivering af aktiviteterne i byrummet. Det drejer sig både om rummene mellem husene såvel som vejarealet. På næste side er det illustreret, hvorledes det er muligt med lette/midlertidige midler at inddrage dele af kørearealet til forskellige arrangementer - her eksempliceret med en byscene, der udnytter den eksisterende trappe ved legetøjshuset.

11 | Ankomst Ved ankomsten til Lønstrup ad Rubjergvej er dette område det første, der indikerer, at byen starter. Dog har området ikke den charmerende arkitektur, eller byrum, som er så karaktergivende længere mod nord ad Strandvejen. Dette område kan i højsæsonen med fordel anvendes til udeaktiviteter eller udstillinger, der kræver lidt større arealer som f.eks. udlejning af udstyr til mountainbike, almindelig cykeludlejning eller andre sportsrelaterede aktiviteter, der kan dyrkes i området omkring Lønstrup.

02 | Overgang ved parkeringsplads Området omkring vejen (Vigen) mod

De rekreative potentialer punkt 01, 03, 04, 08 og 10 bliver beskrevet under ‘stier’ på side 70


Pot Potentia Pote ote t ntia ntti t ia tia i a le llepl lep epl ep e p pl a an n for f or o r turismen t uris u ris ur iss me m en men e n i Lønstrup L Lø nstr nst sstr st ttrr u trup up p Potentialeplan

|01| HAVBLIK

+

|01 |01| 01| 01 HAV HA AVBLI AV VB BLI BL L LIIK HAVBLIK

+

|02 |02 |0 02| |02| OV O OVE VE V E ER RGA R RG G GA ANG NG OVERGANG

VIGEN VIIG VIGE V VIG IGEN

VIGEN

MO M MOD OD O SKAL S SKA SK SKALLERUP KAL ALLERU AL LER L LE E ERU ER RU RUP S SE SEASIDE EAS ASID A SID S IID DE RE R RES RESORT ES SO SOR ORT OR

|03| |03| ||03 |0 03| 03 PARAGLIDING P PA PAR ARAGL AGLIDI ID DIIN NG GMØDESTED MØD ØD DES EST E ST TED ED PARAGLIDING MØDESTED

+

|04| SKULTURSTII PÅ KÆRLIGHEDSSTIEN

+ +

|07| |06 |06 06| |06| UDVIDELSE AF BYLIVET UD U UDV D IDE DV DE ELSE LS L S SE E AF AF B BY Y YLIV LIIV LIV L VE ET T UDVIDELSE BYLIVET

+

|04 ||0 04 0 4| |04| TO TOR T ORV OR RV VET ET ET TORVET |05| TORVET

MØLLEBAKKEVEJ MØLL MØL M ØLL Ø ØL LL L E EBA EBAK BAK B AKKE AK KKEVE KEV K KE EV EVE E VE EJ EJ

|05 05 0 5| |05| |06| UDV UD U D DV VID ID DE EL LS LSE SE EAF AFBYLIVET AF BY B YL LIV IV VET ET UDVIDELSE BYLIVET UDVIDELSE

+ |07 ||0 07 0 7| 7| |07| ÅB Å ÅBN B E VÆRKSTEDER VÆ ÆR ÆRK RK R ST STE TE T ED DE DER ER R ÅBNE STRANDVEJEN STR STRA ST TRA T TR RA RAN NDVE ND NDV DV D VEJE JEN EN E N STRANDVEJEN

+

|0 |08 08 0 8| |08| UD UDS DSIGT DS IG IG GT TS SPU SP PU P UNK NK NKT UDSIGTSPUNKT LØNSTRUP KIRKE

0,,,5 km 0 0,5

|0 09 0 9| |09| ANK ANK NKO OMS OM MS M ST OG OG STIMARKERING STIM IM MA AR ARK RK KER ERI RIING R IN NG G ANKOMST

LØNS LØN ØN ØNS Ø N NS STRU TRUP TRUP TR RU RU UP K KIR KI IR RK KE E LØNSTRUP KIRKE

+ +

|10| ||10 |1 10 1 0| |10| STRANDVEJEN AKTIVITETSSTI STRANDVEJEN STR ST STRA S T TR TRA RAN RA NDV NDVE DV DVE DV VE EJEN EN EN A AK AKT KTIV IVITE IVI TE TET T ETSS SST S ST S TI AKTIVITETSSTI VED CAMPINGPLADSEN

+

|11| |11 ||1 11 1 11| 1| |11| ANKOMST AN A ANK ANKOM NK NKOM OMS O MS M ST ANKOMST MOD HJØRRING MO MOD HJØR ØR RRING RING NG G

km 1 km

RUB R RU UB UBJ U B BJJE ERGV RG GVEJ EJ RUBJERGVEJ

HOVEDVEJE NEDSLAG - VISUALISERINGER OMRÅDER MED BYMÆSSIGE UDFORDRINGER MELLEMRUM MED UDFORDRINGER STIFORBINDELSER DER UDSPRINGER FRA STRANDVEJEN

MOD MO MOD OD AALBORG AALB A AA AAL AL A LBORG OR R

BYRUMSPOTENTIALER REKREATIVE POTENTIALER

7 75


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

En transformation af Torvet kan give rum til en aktivitetsplads med en stor multifunktionel legeskulptur

Torvet - det nye aktive knudepunkt

Torvet ligger ved krydset mellem Strandvejen og Møllebakkevej. Torvet fungerer som overgangszone mellem Strandvejen og Kærlighedsstien mod vest, parkeringspladsen mod øst og den gamle biograf mod nord samt butikkerne og restauranterne mod syd. Torvet er i dag udsmykket med et kompas, blomsterkummer, kvalitetsbelægning og bænke, men inviterer på trods af bænkene ikke til ophold. Dette skyldes, at Torvet ikke har en decideret funktion, og at pladsen mangler en klar afgrænsning til at blive et defineret rum. Der er et stort uudnyttet potentiale i Torvet pga. dets centrale placering i byen. I arbejdet med potentialeplanen er det blevet tydeligt, at Lønstrup ikke har de store tilbud til børn. Der er et ønske om, at der fremadrettet skabes bedre faciliteter for børnefamilierne, men dette skal dog ske med respekt for Lønstrups særlige karakter. Illustrationen ovenover er et eksempel på, hvorledes en transformation af Torvet kan bidrage med en aktivitetsplads. Forslaget tager afsæt i at genskabe naturen og bruge Lønstrups egen natur som elementer i udformningen til bl.a. læskærme og rumskabende elementer, afskærmning til p-areal og som faldunderlag for legeelementer. Forslaget

76

Torvet, som det ser ud i dag - en opholdsplads uden reelle afgrænsninger.

tager således udgangspunkt i Lønstrups egen natur med sand, marhalm, græsser, buske og strandfyr. Det foreslåes, at der skabes ét stort legeelement i ‘sandkassen’ - en multifunktionel legeskulptur med en passende størrelse, så der dannes rum i rummet. Legeskulpturen kan naturligvis udarbejdes af byens kunstnere, hvor kunsten ikke kun bliver brugt til at se på, men også til at røre ved, føle på og lege på.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Området ved turistbureauet kan benyttes til f.eks. kulturbio, teater, koncerter eller marked i gaden med mobile bænke.

Byens scene

Som beskrevet tidligere rummer Lønstrup store byrumsmæssige potentialer i kraft af det snævre gadeforløb på Strandvejen. Dog har byrummet i højsæsonen en stor trafikbelastning, hvilket forsøges afhjulpet med den nye parkeringsstrategi, hvor en alternativ rute kan aflaste Strandvejen i spidsbelastningsperioderne. Dette åbner op for muligheden for at optimere anvendelsen af Strandvejens strategiske steder til arrangementer, der samler byen. Det viste eksempel ovenover sandsynliggør, hvorledes området ved turistbureauet kan benyttes til f.eks. kulturbio, teater, koncerter eller marked i gaden med mobile bænke. Elementer som til dagligt kan benyttes forskellige steder i byen, men som til arrangementer kan supplere den eksisterende trappe ved Legetøjhuset, således der skabes en mindre scene centralt i byen. Når der ikke afholdes arrangementer, vil der kun være en aftegning i belægningen, som indikerer, at byrummet ved lejlighed har andet formål.

Området foran Turistkontoret og trappen ved Legetøjshuset rummer potentialer, der i dag ikke udnyttes.

77


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

De mobile enheder har to funktioner: 1. At skabe merværdi til bylivet ved, at der skabes opholds- og udstillingsmuligheder på Rugbjergvej. 2. Som udvidet terrasse, der fungerer fartdæmpende i kraft af det indsnævrede gadeforløb.

DE mobile enheder

Ovenfor er illustreret, hvorledes de mobile enheder, som også benyttes ved byens scene, kan benyttes i byrummet. I ovenstående eksempel har de mobile enheder to funktioner, hvoraf den ene er at skabe merværdi til bylivet ved, at der skabes opholds- og udstillingsmuligheder på Rugbjergvej. Ligeledes fungerer den udvidede terrasse som en fartdæmpende foranstaltning i kraft af det indsnævrede gadeforløb. De mobile enheder er her tænk som rumafgrænsende elementer, der også fungerer som beplantningskummer, siddemuligheder, udstillingsmontre etc. Enhederne er fleksible og kan flyttes, således de kan tilpasses den enkelte situation. Med de mobile enheder er det muligt at sætte fokus på forskellige strategiske steder i byen, der kan variere i forholde til dagsrytmen, men også i forhold til høj- og lavsæson eller ved arrangementer. De mobile enheder kan også benyttes til udvidelse af udeservering, aktivering af passive passager eller ved større udstillingsarrangementer, hvor

78

Mellemrummet, som det ud i dag. Facaderme virker lukkede og syner dermed private.

kunstnerne indtager Strandvejen. Gennem anvendelse af disse elementer ændrer gaden væsentlig karakter, og den vil i højere grad signalere byrum på de gåendes præmisser. Det betyder ikke, at vejen skal lukkes for trafik, men at den betragtes som en mulighed, der kan benyttes til at profilere byens mange potentialer ved udendørsudstilling af byens produkter.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrup

79


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

Markeringer i byrummet – skiltning

En let og overskuelig formidlingen af byens muligheder er vigtig for at guide, og i høj grad også pirre, turisternes interesse for at opsøge flere af Lønstrups forskellige oplevelser og muligheder. Dette kan gøres på mange måder i forlængelse af de fysiske anbefalingerne, som er præsenteret på de forudgående sider. Der er her tale om tre typer af markeringer i byrummet, og det er parkering, nye rekreative områder og passager (se kortet på modstående side). Grunden til at adskille de tre er, at formidlingen har forskellige funktioner, og derfor skal markeringen også være tilpasset dette. Markeringen, eller i dette tilfældet skiltningen til byens parkeringsarealer, skal være let overskuelige og skal kunne ses, når man kører i bil. Ligeledes skal denne skiltning, udover at informere om parkeringsarealernes placering, også beskrive den alternative vej rundt om byen og afstanden fra de

80

enkelte parkeringsarealers afstand ind til centrum og de nærmeste forbindelser/stier. Formålet med markering af den nye bynære sti og de nye rekreative områder er at formidle de muligheder, der er placeret her. Disse markeringer er centrale steder på stien og skal lede turisten rundt på en alternativ tur rundt i Lønstrup. Ovenfor ses et eksempel på, hvordan et simpelt tag/ markering af rummet kan gøre dette. Passagerne er områder på den nordlige del af Rugbjergvej og den centrale del af Strandvejen og ved Vigen, hvor der tidligere beskrevet er passive passager på ruten gennem byen. I disse områder er det centrale ved markeringen, at turisterne ser noget, der indikerer, at der er mere at komme efter ved at bevæge sig videre. Se ovenstående eksempel.


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

VIGEN MOD SKALLERUP SEASIDE RESORT

MØLLEBAKKEVEJ

STRANDVEJEN KYSTVEJEN

0,5 km

LØNSTRUP KIRKE

STRANDVEJEN MOD HJØRRING

RUBJERGVEJ

NEJSTVEJ

15 KM STIRUTE 5 KM STIRUTE

MOD AALBORG HOVEDVEJE ALTERNATIV FORBINDELSE I HØJSÆSONEN SKILTNING FOR MARKERING AF STRANDVEJEN SKILTNING FOR MARKERING AF DEN ALTERNATIVE FORBINDELSE FOR BILER SKILTNINGER FOR MARKERING AF 5 KM STIRUTE

81


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

bilag

BILAG 1 Turismeaktører, borgere og foreninger i Lønstrup har været indbudt bredt til at bidrage til den samlende Turismepotentialeplan for Lønstrup. Stor tak til de mange input og en særlig tak til følgende, som har haft mulighed for at deltage i workshops og arbejdsgruppemøder:

Henrik Konnerup Gerner Kannegaard Birgit Hjortlund Jesper Rask Marlene Egelund Martin Frederiksen Anders Dahl Kim Møller Kjær Svenning Christensen Tove Marquardsen Allan Strøyer Birthe Jørgensen Henrik Vestergaard Kim Møller Kjær Kim Olesen Dorte Visby Leif Vange Mogens & Vibe Falkenberg Rikke Precht

82

Lønstrup Turistforening Lønstrup Turistforening Lønstrup Turistforening Lønstrup Turistforening Lønstrup Turistforening Lønstrup Turistforening Borgerforeningen Lønstrup Lønstrup Badehotel / Villa Vest Den Grønne Vogn Havtornens Rige Butik Strøyer Borger Borger Villa Vest Olivia og Oliver Galleri Visby Vange Glas Keramoda Glaspusteriet Rikke Precht


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

lønstrup

83


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

BILAG 2 Interviewguide – spørgeskemaundersøgelse uge 29, 2014 GENERELLE DATA 1 Køn • Kvinde • Mand 2 Alder • 15-24 • 25-34 • 35-44 • 45-54 • 55-64 • Over 65 3 Nationalitet • DK • NO • SE • TY • Øvrig ... 4 Hvem rejser du med? (multiple choice) • Ingen • Partner/ægtefælle • Børn under 19 år • 0-4 år • 5-9 år • 10-14 år • 15-18 år • Voksne børn på 19 år eller derover • Børnebørn • Venner/Kollegaer • Bedsteforældre • Gruppe • Andre ... 5 Overnatningssted • Lejet feriehus • Eget eller lånt feriehus • Campingplads • Autocamper (uden for campingplads) • Hotel/kro • Skallerup Klit Feriecenter • Andet feriecenter • Vandrerhjem • Bed & Breakfast • Privat hos venner eller familie • Andet ... 6 Opholdets varighed • Én dag • 2-3 dage • 1 uge • 14 dage • Andet ... 7 Tidligere ophold • Har før besøgt Lønstrup • Første gang i Lønstrup

8 ÅRSAGER TIL AT VÆLGE LØNSTRUP SOM BESØGSMÅL (kvalitative åbne svar) 8a Hvad er årsagen til, at du har valgt at besøge Lønstrup? …………………………………………………………………… …………………………………….…………………. …………………………………………………………………… …………………………………….

84

8b Hvad synes du, er det særlige ved at besøge Lønstrup? …………………………………………………………………… ……………………………………. …………………………………………………………………… ……………………………………. 8c Hvad synes du adskiller/differentierer Lønstrup positivt fra andre kystbyer i Danmark? …………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………. 9 BEVÆGELSESMAPPING - Vi har kort med og får evt. dem til at pege! 9a Hvad har I besøgt under jeres ophold i Lønstrup? (multiple choice) • Byens caféer og spisesteder • Villa Vest • Kunsthåndværkere • Gallerier • Butikker • Dyrere special butikker (Oliver og Olivia, Strøyer) • Spar Købmanden • Lønstrup Kirke • Mårup Kirke • Rubjerg Knude • Skallerup Klit Feriecenter • Vennebjerg Mølle • Iskiosk • Stranden • Vandreture • Cykle • Sport/kite surfing etc. • Events, fx sangaften • Andet 9b Hvad forventer I at besøge under jeres ophold i Lønstrup? (multiple choice) • Byens caféer og spisesteder • Villa Vest • Kunsthåndværkere • Gallerier • Butikker • Dyrere special butikker (Oliver og Olivia, Strøyer) • Spar Købmanden • Lønstrup Kirke • Mårup Kirke • Rubjerg Knude • Skallerup Klit Feriecenter • Vennebjerg Mølle • Iskiosk • Stranden • Vandreture • Cykle • Sport/kite surfing etc. • Events, fx sangaften • Andet

10 INFRASTRUKTUR, FORBINDELSER OG INFORMATION Parkering: 10a Hvad synes du om parkeringsforholdene i Lønstrup? (skala 1-5, hvor 1 er meget dårlige og 5 er meget gode) 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ...


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

10b Har du idéer til, hvordan det kan gøres lettere at parkere her? ... 10c Kunne du forestille dig at parkere uden for byen på Rubjergvej (vis på kort), hvis alle andre p-pladser var optaget, og selv gå ind til centrum? Ja Nej, hvor ikke? ... 10d Hvor langt fra centrum vil du parkere for efter at gå ind til byen? 200 m 500 m 800 m 1km At finde rundt og information 10e Hvordan kommer du rundt i byen? • Går • Cykler • I bil • Andet 10f Der kan være meget trafikeret på Lønstrups hovedgade. Oplever du det som et problem eller er det en del af oplevelsen ved at besøge Lønstrup? Problem, uddyb venligst hvorfor ... Del af oplevelsen, uddyb venligst hvorfor ... 10g Hvordan finder du rundt i byen? (sæt flere kryds) • Går på egen hånd • Fysisk kort • App • Går efter skiltene • Andet 10h Hvordan synes du, det er at finde rundt i byen og finde de steder, du ønsker at besøge? (skala 1-5, hvor 1 er meget svært og 5 er meget godt) 1 2 3 4 5 10i Er du blevet guidet hen til steder, du ikke på forhånd havde forventet at se? Ja, hvilke………. Nej 10j Mangler du information på andre sprog end dansk? Og hvor? Ja, hvor .... Nej

Lønstrups butikker 11b Er der de butikker, du havde forventet i Lønstrup? Ja – hvorfor? Nej – hvilke mangler? 11c Er åbningstiderne passende? Ja Nej – forslag til tidspunkter 11d Fik du den service, du forventede i butikkerne? Ja – beskriv venligst Nej – uddyb 11e Synes pris og kvalitet hænger sammen i butikkens udvalg af varer? Ja Nej – uddyb Lønstrups spisesteder 11f Er der de spisesteder, du havde forventet i Lønstrup? Ja – hvorfor? Nej – hvilke mangler? 11g Oplevede du den service, du forventede? Ja - beskriv Nej – uddyb 11h Er åbningstiderne passende? Ja Nej – forslag til tidspunkter 11i Synes pris og kvalitet hænger sammen på spisestederne? Ja Nej – uddyb Evt. MANGLER 11j Er der noget, du har savnet i forbindelse med at komme/være i Lønstrup i dag (åbent spørgsmål, listen fungerer som inspiration)? • Ved din ankomst – til og fra Lønstup? • Stiforbindelser til vandet? • Rekreative ruter uden for byen? • By- og oplevelseskort? • Skattekort til børn? • Særlige tilbud til børn? • Særlige butikker? • Flere terræn- og vandreruter som er synlige fra hovedgaden? • Toiletter? • Pusleplads? • Andet?

11 OPLEVELSEN AF LØNSTRUP

12 PÅ GENSYN

Lønstrup i regnvejr

12a Har din oplevelse af Lønstrup givet dig lyst til at komme igen? Ja, hvorfor….. Nej, hvorfor ikke……..

11a Hvis der havde været regnvejr – hvad havde du så manglet? Og hvad kunne få dig til at komme på besøg alligevel? (helt åben besvarelse, hvor respondenten ikke ”farves” af foreslagene – forslagene nævnes kun hvis respondenten ønsker lidt inspiration) • Pavilloner? • Kaffe- og kakao stops? • Regnvejrsoplevelser? Hvilke…? • Saunaklub? • Overdækket vandlegeplads? • Andet?

12b Har der været information, som har givet dig lyst til at komme igen. Hvad vil få dig til at komme igen til Lønstrup i nærmeste fremtid? • Arrangementskalender over events i den kommende tid • Flyers • Events

Andet ...

De følgende spørgsmål springes over, hvis respondenten ikke er i Lønstrup for at spise eller shoppe.

85


Potentialeplan for turismen i Lønstrup

86