Issuu on Google+

heartbeats Faszination Graffiti

Fotografien von Johannes Hartkopf

06 20


06 20

heartbeats Konzeption, Layout, Fotografie: J o h a n n e s H a r t ko p f, D i p l . - D e s i g n e r, Fo to g ra f 414 6 0 N e u s s , D e u t s c h l a n d www.edition-graffiti.kulturserver-nrw.de www.leidenschaft-fotografie.de


graffiti 1