Årsberetning

Page 1

Årsberetning

2020

H A R S TA D IÅRSBERETNING D R E T T SHARSTAD L A G IDRETTSLAG 2020

1


Oversikt Saksliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Styrets sammensetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4-6 Styringspyramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 7 Styrets beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8-10 Marked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10-13 Barne- og Ungdomsfotball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14-15 Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15-19 Kommunikasjonsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19-20 Organisasjonsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20-22 Anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Harstad Fotballutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22-23 Representasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23 Dugnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23 Inkludering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23 HIL Eiendom AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23-24 HIL huset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24 Pålegg fra myndighetene og Norges Idrettsforbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24-25 Årsoppgjør 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26-34 Kontrollkomiteens bemerkninger 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34-36 Innkomne forslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 37-38 Medlemskontingent og treningsavgift 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 38-39 Valg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 40 Årsmøtets avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 40

Grafisk produksjon: HT Media


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Årsmøte i Harstad Idrettslag Tid: Torsdag 4. mars 2021 kl 18:00 Sted: Klubbhuset Saksliste: 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle og godkjenne Harstad Idrettslags årsberetning 5. Behandle Harstad Idrettslags reviderte regnskap 6. Behandle innkomne forslag 6.1 Styrets forslag til å øke antall styremedlemmer - HIL’s lov § 15, pkt 10.2 6.2 Styrets forslag til å øke antall medlemmer i Valgkomiteen - HIL’s lov § 15, pkt 10.2 6.3 S tyrets forslag til at årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede ESport og eventuelt etablere tilbud i 2021/senere 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift - HILs lov § 4 8. Vedta budsjett for Harstad Idrettslag 2021 9. Behandle Harstad Idrettslags organisasjonsplan 10. Velge styre 11. Velge kontrollutvalg 12. Velge valgkomitè 13. Årsmøtets avslutning

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

3


Styrets sammensetning Følgende styre ble valgt på årsmøtet 24/02/2020:

Styremedlemmenes ansvarsområder:

Styreleder: Bjørn C. Ludvigsen

Bjørn C. Ludvigsen,

valgt for 2 år Nestleder: Vivi-Ann Pettersen valgt for 2 år Styremedlem: Mona Kristine Rosvold

Leder – organisasjon – administrasjon – økonomi – HIL avisen - sport Vivi-Ann Pettersen, Nestleder – kvalitetsklubb

ikke på valg

Mona Kristine Rosvold,

Styremedlem:

Kjell Arthur Helmersen

Marked – økonomi

valgt for 2 år

Kjell Arthur Helmersen, Barn/Ungdom

Styremedlem: Trygve Bornø ikke på valg

Trygve Bornø, Organisasjon Frode Jacobsen, Sport

Styremedlem: Frode Jacobsen

valgt for 2 år

Varamedlem: Are Brodtkorb valgt for 1 år Varamedlem: Trond Ivar Mortensen valgt for 1 år

4

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Varamedlemmer: Are Brodtkorb, Sport Trond Ivar Mortensen Organisasjon


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Styremedlemmene har i hovedsak møtt i

og med 6. april 2020 til 1. mai 2020. Helge

alle styremøtene. Varamedlemmene har

Piippo flyttet etter det fra Harstad og

møtt mer sporadisk.

ansettelsesforholdet er avsluttet.

Det er avholdt 14 styremøter. Første møte

Rune Olsen har vært ansatt i deltidsstil-

avholdt 9. mars 2020. Siste møte avholdt

ling som hovedtrener A-laget.

18. februar 2021. Referat er skrevet fra

Runar Normann har vært ansatt i del-

alle møtene. Det er behandlet/referert

tidsstilling som assistenttrener A-laget.

120 saker i arbeidsåret. Drago Dumancic har vært engasjert som Antall medlemmer i HIL 2020

keepertrener i deltidsstilling A-laget.

Antall betalende medlemmer er 190 av en registrert medlemsmasse på 274.

Dag Jøran Olsen har vært engasjert som

Styret har jobbet med innføring av nytt

spillerutvikler med hovedfokus på Barne-

medlemssystem og vil ha et sterkt fokus

og Ungdomsavdelingen. Engasjementet

på dette i det videre arbeidet.

varte til og med 31. desember 2020.

1. Ansatte

Steinar Westerås, hovedtrener og Frank

Helge Piippo ble ansatt som administrativ ressurs i 50% stilling fra 25. mars 2019. Stillingen ble utvidet til 60% fra 1. januar 2020. På grunn av pandemien og klubbens økonomiske situasjon våren 2020, måtte Helge Pippo permitteres fra

Aspelund, assistent, har vært trenere for rekrutt/B/junior. Steinar Westerås avsluttet sitt engasjement i desember 2020, hvoretter Frank Aspelund overtok som hovedtrener.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

5


Styret

Kompetanseområder

Sport, økonomi, Administrasjon, Organisasjon, Marked, Anlegg, Jus, Arrangement

Administrasjon Sport

Barn og unge

Sportslig utvalg

Økonomi/ Adm.

Marked

Anlegg

Organisasjon

Forretnings utvikling

Markedsutvalg

HILEiendom

Arrangement Frivillige Veteraner

avisen

Styremedlem/sportslig leder Harstad Idrettslag, Styreleder Bjørn Ludvigsen nestleder vivi-ann pettersen Frode Jacobsen

Styremedlem/sportslig leder Harstad Idrettslag, Styremeldem Trygvepettersen Bornø nestleder vivi-ann Frode Jacobsen

Tigers

avisen

Styremedlem/sportslig leder Harstad Idrettslag, Styremeldem Trygve Bornø Frode Jacobsen

Styremel

dvigsen

nestleder vivi-ann pettersen Styreleder Bjørn Ludvigsen

dl./Økonomi

Markedsleder/Styremedl./Økonomi

Markedsleder/Styremedl./Økonomi Styremedlem/leder barn og unge

Styremedlem/leder barn og unge

Styremedlem/leder barn og unge

ld

Varamedlem Bordtkorb mona kristineAre rosvold

Varamedlem Are Bordtkorb monaArthur kristine rosvold Kjell Helmersen

Varamedlem Are Bordtkorb Varamedlem Ivar Mortensen Kjell ArthurTrond Helmersen

Varamedlem Trond Ivar Mortensen Kjell Arthur Helmersen

Varamedle

jobbet på gård (kjørte •Jeg som Jeghar har preget undervist hverdagen en uke på en itraktor Northausen fra 10enn iårs Tyskland alderen). for til annen måte vi er vant tyske Deretter studenter var jeg og både holdt pelsdyrforeher nord. Vi fikk oppleve konrøkter, jobbet på oppdrettdrag flikten i Istanbul som den om del enavartikkel verden sanlegg, i fiskeindustrien og jeg stårhar i, blant skrevet annet i enkrigen artikkelmed samling butikk. mens jeg jobbet på Vi Hizbollah sommeren 2006. Høgskolen i Harstad. fulgte sporene i bibelhistorien •og Veien til Harstad har vært ble etter hvert godt kjent i

Jeg har jobbet på gård • Jeg har undervist en(kjørte uke traktor i Northausen fra 10 års i Tyskland alderen). for Deretter tyske studenter var jeg både og holdt pelsdyrforerøkter, jobbet påom oppdrettdrag i Istanbul en artikkel sanlegg, i fiskeindustrien og jeg har skrevet i en artikkelbutikk. samling mens jeg jobbet på Høgskolen i Harstad. • Veien til Harstad har vært

Jeg har job traktor fra Deretter va røkter, jobb sanlegg, i fi butikk.

idrett opp i på Sortb med Olem trener. elesten født til å klet meg

preget ble hverdagen på en som • Jeg preget har undervist hverdagen uke på en •som Volleyball min idrett Volleyball ble minen idrett ipå Northausen i Tyskland for på annen måte enn og vi er opp vant i til annen videregående måte enn vi oger opp vant i til 6videregående tyske studenter og holdt fore20-årene. her nord. ÅRSBERETNING Jeg Vi fikk spilte oppleve på Sortkonher 20-årene. nord. Vi Jegfikk spilte oppleve på SortkonHARSTAD IDRETTSLAG 2020 flikten som den del av verden flikten drag Istanbul som denom delen avmed artikkel verden land volleyballklubb med Oleland ivolleyballklubb Olestår i, Bergland blant annet krigen med står jeg har i, blant skrevet annet i som enkrigen artikkelmed Petter som trener. Petter Bergland trener. samling jeg jobbet påVi Med Hizbollah 167 påsommeren strømpelesten 2006. Vi Hizbollah Med 167 mens på sommeren strømpelesten 2006. Høgskolen Harstad. var fulgte jegsporene ikke akkurat i bibelhistorien født til å fulgte var jegsporene ikkei akkurat i bibelhistorien født til å og ble etter hvert godt kjent og ble etter godt kjent smashe, så jeg utviklet meg i smashe, så hvert jeg utviklet meg i

• Veien til


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Styringspyramide

Samfunnsoppdraget: Gangs mennesker og økt bolyst Visjon: Bidra til positiv byutvikling Formål: Best ilag! Hovedmål - God drift med riktig kvalitet - Lønnsom vekst & utvikling - Allnorsk fotball i 2022 og 2023 - Være en attraktiv klubb med et godt omdømme Hovedstrategier Gode ledere - Profesionalisering av organsasjonen - Lytte til, engasjere og involvere våre omgivelser - Være ”rå” på prioriteringer (kan gjøre oss bedre på banen?) Verdigrunnlag Respekt - Forberedt - Dedikert - Modig - Lagspiller KAPITAL

KOMPETANSE

KONTINUITET

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

7


Styrets beretning 2020 ble et spesielt år og er omtalt opp og ned i mente, også fra vår side. Vi lar dette ligge her og retter fokus mot styrets og klubbens aktivitet i annerledesåret. Følgende konkrete mål ble satt for 2020: 1. Rykke opp med A –og B-laget Det ble ingen sesong, så dette målet ble naturlig nok ikke nådd. Det ble etter hvert åpnet opp for en juniorserie og i all hast ble det også etabler en U20-serie. Her ble våre juniorer kretsmester og U20-laget gikk ubeseira gjennom seriespillet. 2. Etablere sterke, sportslige utvalg for senior og HBU To sterke utvalg ble etablert, men aktiviteten har vært ujevn, spesielt i HBU-utvalget. Målet kan derfor bare delvis sies å være nådd, og vi vil sette inn tiltak for å få begge disse til å fungere slik vi ønsker det. 3. Etablere rollen som Trenerutvikler Rollen ble etablert våren 2020. Hovedoppgaven var å jobbe sammen med og bidra til positiv utvikling av trenerne i HBU. Covid19 gjorde at rammene 8

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

for å forme og utøve denne nye rollen ikke ble optimale. Vi ser uansett at dette er en viktig rolle for klubben og vil ha fokus på dette arbeidet, også i 2021. 4. B li kvalitetsklubb Dette arbeidet startet vi opp med våren 2020. Det aller meste er på plass men vi nådde ikke målet om å få dette til ila 2020. Slik det ser ut nå ligger det an til en godkjenning innen mars 2021. 5. Forsvarlig og strategisk drift A. I dette målet ligger også klubbens økonomi. Forsvarlig drift er svært vanlig å strebe etter, men det er ikke like vanlig å ha med begrepet “strategisk” i slike sammenhenger. For styrets del har det handlet om å finne balansen mellom styring og kontroll (se bakover) og strategi (se fremover). Vår vilje og evne til å finne denne balansen ble satt ekstra på prøve i det Covid19 rammet oss alle. I ettertid ser styret at vi som klubb gjorde svært mye riktig, og det er på sin plass å takke alle aktive, trenere, støtteapparat, frivillige, foreldre, sponsorer, supportere og andre bidragsytere for


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

jobben som ble gjort i 2020. Alle bidro på ulik måte til at vi kom gjennom dette året på en god måte, rammevilkårene tatt i betraktning. B. I denne sammenhengen må også økonomisk status nevnes. Årsregnskapet viser et solid overskudd og vi er i praksis gjeldfri. Situasjonen vi er i nå er svært god og skal forvaltes med ydmykhet og klokskap. Dette betyr blant annet at vi fortsatt skal bygge stein på stein, ikke bruke penger vi ikke har og være rå på prioriteringer. “Kan det gjøre oss bedre på banen” skal fortsatt være første kontrollspørsmål når ideer, tiltak eller aktiviteter skal vurderes. Når det er sagt: Vi kan gi hverandre en klapp på skuldra nå, og møter du Mona Kristine Rosvold, vår økonomiansvarlige, oppfordrer vi deg til å gi henne en klem (dersom smittevernreglene tillater det) eller to tomler opp. 6. Rykke opp, også med klubbhuset Saken er omtalt et annet sted i beretningen, men det kan her nevnes at det er gjort en god del med klubbhuset vårt. Skal vi feire et opprykk kan

2020

det kanskje knyttes til – og feires på brakka vår? 7. Styrke klubbens omdømme og interne engasjement Vi har ingen måltall som bekrefter eller avkrefter om vi har nådd dette målet. Samtidig har annerledesåret gitt oss noen nye utfordringer med tanke på å beholde og forsterke så vel internt som eksternt engasjement. Spesielt merkbart har fraværet av sportslig aktivitet vært. Dette er sårt tiltrengte “vitamininnsprøytinger” i en fotballklubb. De fikk vi svært få av i 2020. Styret håper og tror likevel at klubben går ut av 2020 med et omdømme som er minst like godt som året før. Vi sitter også med en følelse av at det interne engasjementet, som har vært delvis kneblet av et virus, vil blomstre i takt med gjenåpningen av så vel den voksne som unge breddeidretten. Det er for øvrig verdt å nevne at vår daglige leder Helge Piippo flyttet sørover i august. Styret vurderte å videreføre hans engasjement, men den økonomiske usikkerheten på det tidspunktet gjorde at vi falt ned på en løsning hvor hans oppgaver ble fordelt på styremed-

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

9


Marked lemmene. Vi vil her benytte anledningen til igjen å takke Helge for jobben han gjorde i sin periode i klubben!

og ikke minst sammen. For vel nok “e det mæ det kommer an på”, men vi er aller «bæst ilag»!

Veien videre Denne tiden av året er ikke bare til for å se seg tilbake. Mulighetene ligger foran oss!

3. Marked Markedsutvalget (MU) i Harstad IL 2020 har vært ledet av styremedlem Mona Kristine Rosvold. Utvalget har i tillegg bestått av Tore Kulseng, Grethe Anthonsen Holm, Ken Ove Lauritzen, Kjell Helge Markussen og Bjørnar Normann.

Den sportslige målsettingen for 2021 er krystallklar: A-laget skal tilbake til 3. divisjon. Dette er ikke noe vi kan vedta. Vi må ta konsekvensene av våre mål. Noe av det viktigste vi må gjøre er å leve, trene, spille og tenke som om vi er i 3.divisjonen. Minst. Samtidig må vi ha to tanker i hodet samtidig: - Kort sikt: Vinne kamper og rykke opp - Lang sikt: Vi må sammen med våre omgivelser og spesielt våre naboklubber utrede og implementere “Harstadmåten” å drive vårt utviklingsarbeid med barn og unge. Vi lar det være med dette her, vi vil komme tilbake til dette og mer. Og som alltid: Bra gjort er bedre enn bra sagt, så også vi i styret skal ha stort fokus på å prestere, både individuelt 10

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Ved årets start var de fleste sponsorkontrakter signert og ble utfakturert første kvartal. Et fåtall ble utfakturert andre og tredje kvartal. Til tross for Korona-pandemien som førte til nedstenging av aktivitet i mars, delvis gjenopptak av aktivitet for aktive under 20 år og ingen seriespill i 2020, sto sponsorene lojale ved sponsorkontraktene. Dette er HIL svært takknemlige for. Andre inntekts aktiviteter som var planlagt som seriekamper med kafé, billotteri, annonsesalg, årets kamp og ball race ble avlyst pga pandemien. På grunn av ingen seriekamper ble salg av skilt avlyst og Seaworkshallen ble periodevis stengt.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

HIL fikk delvis kompensert for bortfall av inntekter gjennom krisepakken til idretten. Det ble gjennomført sommerlotteri og adventslotteri. Fokusområder MU 2020 1. Nordnorsk Fotballkonferanse (NNFK) Sammen med Hålogaland Fotballkrets gjennomførte HIL den 18. og 19. januar

2020

sin fjerde utgave av NNFK. Det var 136 deltakere på konferansen. 91 personer deltok på banketten lørdag kveld. Det var også stor interesse for de praksis øktene som var lagt til søndag formiddag. Nivået på foredragsholderne var veldig høyt og deltakerne ga gode tilbakemeldinger på hele opplegget. Blant høydepunktene i 2020 var Kris van der Haegen, som er direktør for trenerutdanninga i det Belgiske Fotballforbundet. Spillerutviklingsmodellen i ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

11


Belgia har virkelig gitt resultater og i dag er herrelandslaget rangert som nr. 1 i verden av FIFA. Konferansen som er godkjent som etterutdanning (10 poeng) for UEFA B lisens, er en kick-off som markerer starten på ny sesong, og er blitt en viktig arena for fotballfamilien i nord. Både som faglig påfyll, som inspirasjon og for å bygge nye bekjentskap og nye nettverk. Konferansens målgruppe er trenere, lagledere, spillere, ledere, foreldre som er involvert i eller har interessert i fotball og ledelse og markedsføres i hele Nord-Norge. Konferansen har hvert år temaer som berører alt fra de yngste i fotballfamilien, via ungdomsutfordringer og seniorfotball. Det er en rekke foredrag lørdag og praksisøkter søndag. Lørdag kveld er det bankett. Arrangør: HIL Hovedsamarbeidspartner 2020: Harstad Tidende Sponsorer 2020: Hålogaland Kraft, Scandic, Sparebank 68 Nord og Sparebank1 Nord-Norge 12

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Med støtte fra: NFF Hålogaland Prosjektgruppa besto av Dag-Jøran Olsen, Mona Kristine Rosvold, Espen Solemdal, Ramona Hegrenes, Daniel Kvile og Martin Martinsen. Under avviklingen av konferansen bisto Grete Anthonsen Holm og Karl Erik Holm i sekretariat og Kafé. 2. Sponsing Tore Kulseng og Mona Kristine Rosvold hadde ansvaret for salg av sponsorat. Følgende var sponsorer 2020: Generalsponsorer: Harstad Tidende, Sparebank1 Nord-Norge, Sparbanke 68 grader Nord og Biltrend. Hovedsponsorer: Nordic Eiendom, Seaworks, Hålogaland Kraft, Diadora Hil-Partnere: Montér, Consto, Accountor, Equinor, Scandic Harstad, Advokatfirmaet FINN, Kleiva Fiskfarm og BDO Hjerte for HIL: Tian Gruppen, NSK Skip Design, Family Sports club, Barents Maritime, Chili, Circle K, Haukebøe Transport og Harstad Elektro


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Støtte: Kiwi, Altibygg, Vizuelli og Inventum Copysafe 3. Sponsorkontakt På grunn av pandemien ble det umulig å gjennomføre sponsortreff. Det var likevel en del digital kontakt med de ulike sponsorene. Bl.a. ble det etter spesiell avtale med Harstad Tidende, laget annonsørinnhold-saker til alle fire HIL-avisene. Dette kostnadsfritt for sponsorene og som en erstatning for den profileringen som ellers skulle skjedd ved annonsering og gjennomføring av seriekamper. 4. HIL-avisen Det ble gitt ut fire utgaver av HIL-avisen; mai, juli, september og desember. I redaksjonen var Bjørn Ludvigsen (redaktør), Harald Martin Berg og Mona Kristine Rosvold. Flere andre bidro også til innhold. Hil-avisen ble trykket og distribuert som innstift i Harstad Tidende og digital utgave ble lagt ut på Harstad Idrettslags hjemmeside og Facebook sider. 5. Hjemmesider og sosiale medier Dag-Jøran Olsen bidro med oppdatering av idrettslagets digitale sider;

2020

i hovedsak hjemmesiden harstadil. no og lagets facebook-side. Vi takker Dag-Jøran for det arbeidet han har nedlagt på dette i 2020. Andre har også bidratt og styret takker også disse for deres bidrag. 6. Lotteri Billotteriet ble avlyst pga korona pandemien. Medlem i MU, Grete Antonsen Holm og Ken Ove Lauritzen hadde ansvar for gjennomføring av sommerlotteri og adventskalender lotteri. Dette i samarbeid med leder HBU Kjell Arthur Helmersen. Det ble gjort en stor innsats av ledere og aktive med foresatte. HIL takker for innsatsen fra alle som deltok i dette arbeidet. 7. Salg Circle K kopp Som del av avtalen solgte HIL kopper der HIL fikk en salgsprovisjon på kr 100 per solgte kopp. Salget startet i oktober. Pga pandemien ble det kun gjort salgsaktivitet digitalt (HILs fb side) og gjennom annonse i HIL-avisen. Veteranene Kjell Helge Markussen, Bjørnar Normann, Rino Andersen og Harald Martin Berg deltok i dette arbeidet, og HIL takker for innsatsen.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

13


Barne- og ungdomsfotballen (HBU) 4. Barne- og Ungdomsfotballen (HBU) HBU skal være basis for klubbens rekruttering og spillerutvikling. Styrets ambisjon for 2020 var å utvikle organiseringen av aktivitetene, slik at HIL i større grad fremstod som «en klubb», ledet av klubbens styre i nært samarbeid med lagledere og trenere. Dessverre så ble HIL som alle andre idrettslag og samfunnet generelt hardt rammet av koronapandemien, med påfølgende nedstigning av all aktivitet i lengre perioder. Styret erkjenner at arbeidet vi hadde planlagt gjennom 2020 ikke har ført frem i den grad man ønsker og vi har fortsatt en vei å gå. Funksjonen som trenerutvikler ble innført som planlagt i 2020, men dessverre fikk man ikke gjennomført ønsket aktivitet mye pga pandemien. Dette arbeidet vil ha en høy prioritet gjennom 2021 slik at vi får på plass gode støttefunksjoner for våre foreldretrenere. Vi arbeider også videre for at alle trenerne i de forskjellige aldersklassene skal ha det rette Grasrottrener-nivået i henhold til Norges Fotballforbunds retningslinjer. Videre er det ønskelig at HBU skal ha minimum en trener som start opp UEFA B-trenerutdannelse. 14

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Aktiviteten har gjennom året som følge av pandemien vært sterkt redusert. Likevel har vi åtte lag som har levert stor glede, innsats og entusiasme både i trenings- og kamphverdagen. Styret vil spesielt takke trenere og lagledere som har vist stor fleksibilitet i en vanskelig hverdag. Smittevern har blitt satt i høysetet både på trening og i kamp, og lagene har utvist en stor fleksibilitet når situasjonen har krevd dette. Som i 2019 har det også i 2020 vært utfordring i enkelte spillergrupper å få spillere nok til å ha effektive treningsgrupper. Vi er derfor tilfredse med at vi har etablert positivt samarbeid med Landsås om felles treningsgruppe og lag for 2008/09. I tillegg har man gjennomfør flere fellestreninger for aldersgruppen 2010. Samtidig har spillerne fortsatt å være medlem i sine respektive klubber og lag. HBU arrangere for første gang på mange år sin egen turnering i Nyttårs Cupen i 2020. Turneringa ble en stor suksess med aldersklasser fra 2004 – 2014. For de eldste ble det gjennomført sluttspill og finalene ble vist direkte på HT.no. Dessverre


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Sport oppdaget man på høsten 2020 at påfølgende turnering i 2021 ikke var mulig å gjennomføre med rådende restriksjoner som følge av korona. Neste turnering vil derfor bli gjennomført i 2022. HIL har i 2020 også gått til anskaffelse av en egen 3.er bane som per i dag står tilgjengelig i Seaworkshallen. Banen blir flittig brukt av HIL 14/15 laget og monteres opp og ned til hver trening. I tillegg har det vært gjennomført flere treningskamper på banen. 5. Sport HIL 4. div / HIL 5. div / Junior Innledning Årets sesong har vært en sesong som vil gå inn i historiebøkene. Covid19 satte definitivt en stor begrensning på aktivitet i år. Til tross for dette har det vært et år med relativt mye trening. Fotballåret 2020 skulle være året da vi skulle gjøre oppholdet i 4. divisjon kortest mulig, samtidig som at

rekruttlaget skulle ta steget fra 5. divisjon og opp i 4. divisjon. I tillegg skulle HIL stille lag i juniorserien. Trenere for 4. divisjonslaget har vært Rune Olsen (hovedtrener) og Runar Normann. Trenere for Rekrutt/5. divisjonslaget/Juniorlaget har vært Steinar Westerås (hovedtrener) og Frank Aspelund. Keepertrener i HIL er Drago Dumancic . Foruten å være keepertrener for HIL, så er han instruktør på HIL´s keeperakademi. I tillegg så bidrar HIL og Drago for Medkila sitt 1. divisjon lag som keepertrener ressurs. I mars når spillerstall for 4. divisjon og 5. divisjon skal tas ut, så blir alt snudd på hodet pga Covid19. Breddeaktiviteten stenges ned Trenerne er kreative og går over til å bruke tid på spillersamtaler og lager egentreningsprogram for spillerne. Samtidig er det høy fokus på kontrakter, da det er kun to spillere så har kontrakt per 1. mars. Marijan Imeri reiser tilbake til

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

15


Kroatia, samtidig som to tidligere HIL spillere signerer for HIL ( Robin Lorentzen og Truls Torblå).

et fantastisk stå på vilje i hele denne perioden på tross av at de ikke fikk spille med kontakt.

20. april åpner Harstad Stadion for trening ( 2 m avstand/ 5 per gruppe) . Smitteverntiltak og prosedyrer utarbeides og igangsettes. Kravene til spillere, trenere og støtteapperat er omfattende.

Fra juni får barn og unge under 20 år trene normalt (maks 20 per trening). Dette fører til at 5. divisjonslaget kan trene nesten som normalt, da spillerne er i den alderskategorien.

Mye logistikk med max 20 per gruppe (A gruppa er opp imot 26 spillere). Ny dato for seriestart ble vurdert til muligens 8. august. I perioden fra nedstegning har det vært en kontinuerlig diskusjon om å ta pause , permittere trenere etc. De fleste av klubbene rundt oss stengte ned, men vi vurderte at det var viktig å opprettholde trening på et fornuftig nivå samtidig som vi vurderte at treningene var en viktig arena i en ellers vanskelig tid. I etterkant mener vi det var et riktig valg, selv om det genererte kostnader og at inntekter generelt for klubben bortfalt. Spillere, trener og støtteapparat viste 16

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Hålogaland fotballkrets viser initiativ og gjennomføringskraft ved å arrangere en egen U20 serie og juniorserie på kort varsel. Følgende lag deltok: U20: HIL, Landsås/Ibestad/ SOIF, Mjølner, Leknes, (hjemme/borte) G19: HIL, Medkila, Kilkam, Svolvær, Stokmarknes (enkel serie). HIL gikk gjennom U20 serien uten tap, og G19 laget ble seriemester i Hålogaland fotballkrets. Når det gjelder seriespill for seniorfotballen i 4. divisjon og 5. divisjon, så kom den endelige beslutningen at sesongen for 4. og 5. div avlyses i midten av september. Dette var selvsagt en stor skuffelse, da vi var overbevist at vi hadde en spillergrup-


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

pe som hadde meget gode muligheter for opprykk, både i 4. div og 5. div. Noen spillere har sluttet i 2020, Emrick Hind Schjelderup tok overgang til Bodø/Glimt og Fredrik Jenssen gikk på utlån til FK Landsås. Trener for 4. divisjonslaget Rune Olsen (hovedtrener) har signert ny avtale for sesongen 2021. Trener for Rekruttlaget/ 5. divisjonslaget Steinar Westerås (hovedtrener) ønsket ikke å forlenge avtalen med HIL og Frank Aspelund overtok som hovedtrener for Rekruttlaget/ 5. divisjon fra desember. Harstad Tigers Harstad Tigers er et lag for spillere med funksjonsnedsettelser. Laget består av spillere av begge kjønn i alderen 15 år til 74 år. Gruppen består av mellom 25-30 spillere som trener i Hålogalandshallen hver tirsdag. Trenere for laget er Kenneth Mågø og Ole Kristian Lundberg som har gjort en formidabel innsats i ett utrolig utfordrende år.

Sesongen 2020 startet med treninger i Hålogalandshallen og forberedelser til både turnering i mars på Finnsnes og ikke minst årets happening; Landsdelsturneringen i Kristiansand. Men rett før turneringen på Finnsnes skulle gjennomføres, så ble turneringen avlyst. Avlysningen skyldes det som skulle prege Harstad Tigers resten av året, nemlig Covid19. Treningene i Hålogalandshallen måtte avlyses. Både de nasjonale restriksjonene og at flere av spillerne i Harstad Tigers er i risikogruppen, så ble det vanskelig med fellestreninger i 2020.For alle og ikke minst Harstad Tigers så ble utfordrende å gå glipp av felles treffpunkt, samhold og gleden av å være sammen .

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

17


Harstad Tigers facebook side ble en svært viktig arena for å holde kontakt med hverandre. Her er et eksempel:

Hverdagshelt av TV 2 der han ble intervjuet i God Morgen Norge på TV 2. Andre fellesaktiviteter har vært diverse orienteringsøvelser i Folkeparken og i byen. Det ble noen treninger i oktober før ny nedstengning pga Covid19. Året ble avsluttet med julegrøt i Folkeparken med kåring av Årets Tiger og i tillegg var det mange flotte taler. Harstad Tigers ser frem til et 2021 uten Covid19, 10 års jubileum og Landsturnering i Kristiansand.

Det ble oppfordret til å holde seg i aktivitet, gjennomføre fysiske utfordringer og det ble laget treningsprogram . Det var mange som var engasjerte, la ut videoer/bilder fra aktiviteter og annet. Detter var en kjempesuksess og det var mange lag i hele Norge som tok kontakt og kopierte denne måten å holde aktiviteten i gang på. Trener Kenneth Mågø ble i den forbindelse i mai kåret til 18

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Sportslig Utvalg (SU) Sportslig Utvalg ledes av Sportslig leder ( Frode Jacobsen). Det har vært behandlet nærmere 70 saker fordelt på 11 møter i SU i tidsrommet mars-desember. Foruten ordinære saker, så har deler av SU og HBU med Dag Jøran Olsen som prosjektleder begynt å utvikle Sportsplanen for HIL. Denne prosessen videreføres i 2021 når SU får presentert første utkast. I 2020 har SU og Markedsutvalget


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

(MU) opprettet et synergi samarbeid som skal styrke Marked/Sport. Utvalget består av: Are Brodtkorb Bjørn Bakke Einar Brinck-Hansen Hans Julius Edvardsen Jostein Kajander Kenneth Mågø ( Harstad Tigers) Svein Arild Aarrestad Trenerutvikler ( 80% i HBU) – Dag Jøran Olsen( Sluttet 31/12) Viggo Bendiksen 6. Old boys – veteraner De som nu er veterangjengen, har holdt det gående i fleire tiår og består av totalt ca 20 stk . Mange har tidligere vært aktive spillere på ulike nivåer for klubben. Antallet som møter på trening varierer, med et snitt på ca 10 stk. De fleste som er med er i alderen 60+ , til langt opp i 70- årene. Vi trener på fredager. Nyåret startet som vanlig med godt oppmøte og ivrige etter å komme sammen igjen. Etter hvert ble også vi innhentet av Covid19 i mars. Nasjonale pandemiregler førte til nedstenging

2020

av vår aktivitet i flere måneder. Vi startet opp igjen i begynnelsen av september i Seaworkshallen. Treningsiveren har vært stor hele høsten og ut året. Å beholde kontakten med gamle fotballvenner er en viktig årsak til at vi samles ukentlig for en fotballprat og trim. Det er høy stemning før og etter trening med blant annet repetisjon av gamle fotballhistorier. På selve treningsfeltet er det fortsatt alvor. Å vinne interne «treningskamper» er like viktig nu, som da vi var aktive. Gruppa spiller ikke kamper eller deltar i turneringer. 7. Kommunikasjonsstrategi og aktiviteter i klubben HIL skal ha en god, klar og lettfattelig kommunikasjon med omgivelsene. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at informasjon om klubben, historie, struktur og dens aktiviteter skal være enkelt å finne. Både for medlemmer, tillitsvalgte og publikum. Strategien skal også vise struktur i organisasjonen (hvem gjør hva), kommunikasjonsmål.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

19


HIL vektlegger å ha et åpent og godt forhold til media. Alle som uttaler seg på vegne av klubben, plikter å kvalitetssikre at det de sier i intervjuer gjennomgås før det trykkes. Klubben har ulike interessegrupper, både intern og eksternt. De viktigste partene internt er spillerne og støtteapparat og supportere, eksternt er våre sponsorer og byen og kommunen viktige parter. Våre plattformer er • Vår hjemmeside www.harstadidrettslag.no • Hil-avisen er vår klubbavis, og skal bidra til å bygge identitet og patriotisme. Avisen er et eget bilag i HT tre ganger i året, samt digitalt. Skal bidra til lim med sponsorer og en arena å vise klubbens aktivitet. Få fram de viktigste strategiene. Styret v/marked i samarbeid med redaktørene er ansvarlig for innhold. • Facebook, der du finner oss på tre kontoer; Harstad Idrettslag, HIL barn og unge og HIL patriotene. Sidene bidrar til å holde jevnlig kontakt med medlemmer av siden, gi rask informasjon og dele aktuelle mindre nyheter. Styret oppnevner 20

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

hvem som er ansvarlig for å publisere på disse kontoene. •H IL – Laget mitt: en kopi av fb-kontoen, men kan også publiseres direkte på. Ligger på ht.no. • Instagram Faste aktiviteter • Medlemsmøter 1-2 ggr pr år •F oreldremøter/Spillermøter etter behov i det enkelte lag •S ponsortreff, Viktig arena for kontakt med sponsorene. Ansvarlig for kontakt og arrangement er markedsutvalget v/leder •D ialogmøter med Harstad kommune som anleggseier •H T streamer hjemme- og bortekamper 8. Organisasjonsutvikling 2020 har vært et spesielt år der Korona-pandemien i stor grad har preget aktivitet og beslutninger i klubben gjennom hele året. Bølger av håp om å komme i gang med treninger og kamper er blitt avløst av skuffelse over nye utsettelser. Pandemien har også satt sitt preg på aktivitet knyttet til utvikling av HIL som klubb. Det har vært utfordrende for styret å job-


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

be via Teams, særlig knyttet til større prosjekter og prosesser. Med reduksjon i inntektsgrunnlaget var det nødvendig å permittere administrativ leder i to perioder i løpet av året. Helge Piippo flyttet fra Harstad, og avsluttet sitt arbeidsforhold i klubben 1.oktober. Styret har etter dette fordelt de administrative arbeidsoppgavene mellom seg, og har løst disse utover seinhøsten. Styret vil trekke fram tre områder som det har vært arbeidet med over tid i klubben. Harstad Idrettslag = kvalitetsklubb Norges Fotballforbund ønsker å stimulere klubbene til god og sunn utvikling i breddefotballen. Kvalitetsklubbkonseptet skal bidra til klubbutvikling med konkrete krav mot konkrete områder som aktivitet, organisasjon, kompetanseplan og samfunns- og verdiarbeid. Dette er fire hovedområder i Kvalitetsklubb som skal beskrives og etterleves.

2020

er at å bygge struktur på organisasjon, ledelse og sport har forsterket helheten i klubben. Det har også gitt bevissthet rundt hvordan klubben jobber på de ulike områdene og har styrket klubbenes utvikling. Det viser seg at god struktur tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barneog ungdomsidrett. Styret i Harstad Idrettslag besluttet i mars å videreføre arbeidet med sertifisering som Kvalitetsklubb. Nestleder Vivi-Ann Pettersen i klubben er ansvarlig for prosessen, og det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet. Det er etablert dialog med Hålogaland fotballkrets gjennom prosessen. Styringsgruppe for prosessen er styret som ble valgt av årsmøtet i februar 2020. Gjennom konseptet «Kvalitetsklubb» vil også Harstad Idrettslag beskrive og sette god struktur på alle våre aktiviteter. Arbeidet fram mot sertifisering som Kvalitetsklubb fortsetter inn i 2021.

Erfaring fra klubber som har gått igjennom Kvalitetsklubbkonseptet

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

21


Administrative rutiner Denne høsten har styrets medlemmer arbeidet individuelt og i samlet styret med å samle og beskrive HIL som organisasjon og hvordan klubben jobber med samfunns- og verdiarbeidet. Det er blant annet beskrevet rutiner, definert ansvar for ulike roller i klubben og utarbeidet mer overordnede dokumenter som for eksempel kommunikasjonspolicy. I tillegg til at dokumenter og kunnskap samles og gjøres tilgjengelig i klubben, er dette også en del av arbeidet som legges ned med tanke på HIL som kvalitetsklubb.

Prioriteringer av arbeidsoppgaver er definert slik: •N ormalt prioritere oppfølging av trenere i HBU 80% •E tter avtale med klubb/sportslig leder kan prioritering i perioder avvike fra normalsituasjon • Være en pådriver for at klubbens verdigrunnlag gjenspeiles, både på og utenfor banen Trenerutvikler rapporterer til sportslig ansvarlig i styret og deltar i/evt. leder de utvalg som klubben til enhver tid finner hensiktsmessig.

Trenerveileder Årsmøtet i februar 2020 anmodet styret om få på plass en trenerveileder.

9. Anlegg I 2019 hadde HIL, i samarbeid med Idrettsrådet, møte med Harstad kommune om videre utvikling av Harstad stadion.

Trenerveilederens hovedoppgave er å følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål via trenerforum og direkte veiledning i treningsøkter, samt kontinuerlig videreutvikling av sportsplanen.

Konklusjonen fra kommunens side var at utover vanlig vedlikehold vil en større investering på stadion ikke være mulig før tidligst i 2023.

Dag Jøran Olsen ble ansatt som trenerveileder 1.mai med oppdragsavtale ut året.

22

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

10.Harstad Fotballutvikling Hensikten med prosjektet var utvikling av fotballspillere i Harstad.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Forutsetningen var at prosjektet skulle gjennomføres over en periode på 5 år med start 2018.

11. Representasjon Hugo Magne Kjelseth representerte HIL på Norges Fotballforbunds ting mars 2020.

Prosjektet var basert på at det skulle være knyttet til en av klubbene i Harstad. Dette har så langt i prosjektperioden vært HIL.

HIL er fortsatt medlem i Divisjonsforeningen (DF), et medlemskap som gjelder i 2 år etter nedrykk. Om det blir ett ekstra år på grunn av Covid19, kjenner vi ikke til.

HIL har stått for søknad om prosjektmidler og fremstått som sentral i prosjektet. HIL, sammen med Brage Trondenes, Kilkameratene, Landsås og Medkila IL, besluttet i 2019 å videreføre prosjektet med aktiviteter vinter 2020, evaluering og søknad om prosjektmidler sommer/ høst 2020. Målet var å etablere prosjektet med et oppdatert/revidert konsept fra og med oktober 2020. Det har vært meget begrenset aktivitet i HFU både i 2019 og 2020. Corona-situasjonen har vært den direkte årsaken i 2020. Som en konsekvens er det ikke søkt om prosjektmidler. HIL vil ta et initiativ i forhold til de andre klubbene for å avklare prosjektets fremtid.

Hugo Magne Kjelseth fra HIL er nestleder i styret i DF. 12. Dugnader Tillitsvalgte og spillere har deltatt i dugnader. 13. Inkludering I 2018 etablert vi et samarbeid med «Byskolen» for å lage et tilbud om «Fotball SFO» hvor barn etter skoletid skulle få et tilbud om måltid, leksehjelp og fotballspill. Vi søkte om prosjektmidler i første kvartal 2019, men fikk ikke økonomisk støtte. Prosjektet er utsatt inntil videre. Situasjonen i 2020 har gjort at det ikke har vært tatt nye initiativ. 14. HIL Eiendom AS er 100 % eid av Harstad idrettslag. Selskapet administrerer Seaworks-

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

23


hallen, skilt rundt stadion, HIL-huset, trafoen ved inngangen og innvendig i Hålogalandshallen. I tillegg til utleie til Harstad idrettslag leies arealene ut til andre fotball-klubber i Harstad. I deler av 2020 var hallene stengt pga korona-nedstengingen. 70 % av netto inntektstap ble imidlertid kompensert av tiltaksmidler fra staten. Dette bidro til at selskapet klarte å gå med overskudd i 2020 og årsresultatet ble kr 104 680,-. Årsresultatet overføres til fremføring av udekket tap. Omsetningen var kr 1 003 170,-. Restlån på Seaworkshallen er kr 3 297 349,-. Styret i Hil-eiendom AS besto av Rune Tøllefsen, styreleder og styremedlemmene Jim Madsen og Bjørn Harald Berg. HIL`s styremedlem Mona Kristine Rosvold går inn i styret i HIL Eiendom AS fra 2021. 15. HIL huset Styret har hatt en ambisjon om å pusse opp, bygge lagerrom og oppgradere kjøkken og annet utstyr på HIL-huset. Det ble nedsatt et husstyre ledet av 24

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Vivi-Ann Pettersen, Trond Mortensen, Gunnar Berg og Tine Sørensen. Husstyret søkte flere institusjoner om midler til nytt kjøkken og materialer til å bygge lagerrom. Stiftelsene fikk stor pågang ved inngangen til pandemien og stengte sin søkeportal. Det ble kjøpt inn et stort brukt møtebord med stoler. Dette gå oss mulighet til å kvitte oss med noen gamle og utslitte møbler. Korona skapte en usikker økonomisk situasjon, som ikke har gitt rom for noe oppgradering av huset med egne midler, slik planen var før pandemien. Pålegg fra myndighetene og Norges Idrettsforbund Varsling HIL har utarbeidet bestemmelser og struktur for ulike varslinger. Dette er nedfelt i en plakat som ligger på klubbens hjemmeside samt at den er slått opp på vegg i HIL-huset. Rutinen skal kommuniseres på foreldremøter og i andre fora der dette er naturlig.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

GDPR HIL har utarbeidet rutinebeskrivelse og opprettet strukturer for hvordan personvernprinsippene ivaretas i klubben. Dette blir lagt ut i klubbhåndboken. Politiattester I HIL er det en person i Barne- og Ungdomsavdelingen, som har meldt inn politiattester til registrering. I 2019 og 2020 har det vært Beate Ellefsrud Monsen.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

25


Årsoppgjør 2020

for Harstad Idrettslag - Foretaksnr. 939553010

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note 2020 2019

Salgsinntekt

3 438 110

4 619 107

Annen driftsinntekt

35 030

82 000

Sum driftsinntekter

3 473 140

4 701 107

Varekostnad

287 951

0

Lønnskostnad

5

883 129

1 489 225

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

6

13 950

13 950

Annen driftskostnad

5

1 415 540

3 228 114

Sum driftskostnader

2 600 570

4 731 289

Driftsresultat

872 570

-30 182

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt

413

231

Annen rentekostnad

2 437

17 456

Resultat av finansposter

-2 024

-17 225

Ordinært resultat før skattekostnad

870 546

-47 407

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

Årsresultat

870 546

-47 407

Avsatt til annen egenkapital

870 546

-47 407

Sum overføringer

870 546

-47 407

Overføringer

26

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

2


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Balanse Eiendeler

Note 2020 2019

Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3, 6 Sum varige driftsmidler

20 925 20 925

34 875 34 875

Finansielle anleggsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern 4 Sum finansielle anleggsmidler

400 001 400 001

400 000 400 000

Sum anleggsmidler

420 926

434 875

0

85 020

Omløpsmidler Varer Lager av varer og annen beholdning 3 0 85 020 Sum varer Fordringer Kundefordringer 3 Andre kortsiktige fordringer 168 999 146 641 Sum fordringer

7 200

219 673

176 199

366 314

Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 Sum bankinnskudd, kontanter o.l

790 867 790 867

72 115 72 115

Sum omløpsmidler

967 065

523 449

Sum eiendeler

1 387 991

958 324

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

27


Balanse Eiendeler

Note 2020 2019

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 Sum opptjent egenkapital

973 683 973 683

103 137 103 137

Sum egenkapital

973 683

103 137

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 3 Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

0 49 321 59 626 59 319 246 041 414 308

199 480 197 807 104 107 0 353 794 855 188

Sum gjeld

414 308

855 188

Sum egenkapital og gjeld

1 387 991

958 325

Gjeld

28

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid (”knekkpunktmetoden”). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

29


Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Investeringer i andre selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående Varer Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Idrettslaget har ingen pensjonsordninger. Skatt Idrettslaget er ikke skattepliktig.

30

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

NOTER 2020 Note 1 Bankinnskudd 2020 2019 Bundne skattetrekksmidler 23 816 57 923 Kr 120 140,85 er beholdning for 6 lagskonti. Kr 114 000 er forskuddsbetalt til Nordnorsk Fotballkonferanse. Kr 59 313 er avsatt til fullførelse Harstad Fotballutviklingsprosjekt. Note 2 Egenkapital Annen Sum egenkapital egenkapital Pr. 01.01 103 137 103 137 Årets resultat 870 546 870 546 Pr 31.12 973 683 973 683 Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

2020

2019

Fordringer med forfall senere enn ett år Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år

0 0

0 0

Gjeld som er sikret ved pant o.l.

2020

2019

Gjeld til kredittinstitusjoner Sum

0 0

199 480 199 480

Note 4 Andre langsiktige aksjer og andeler Selskap Eierandel Balanseført verdi Harstad Idrettslag Eiendom AS 100 % 400 001 Balanseført verdi 31.12 400 001 I 2013 økte HIL Eiendom AS sin aksjekapital fra kr 400 000 til kr 800 000. Økningen skjedde ved at Turi Prosjekter AS konverterte sin fordring til aksjekapital. På ett tidspunkt eide Turi Prosjekter AS 50% av HIL Eiendom AS. Turi Prosjekter AS overførte, rett etter aksjekapitalutvidelsen, sin aksjepost til HIL for kr 1,-. Dvs at anskaffelseskostnaden for aksjene, som HIL har i HIL Eiendom AS, er kr 400 001.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

31


Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

2020 792 100 33 460 0 57 569 883 129 0

2019 1 329 025 71 479 0 88 721 1 489 225 0

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til daglig leder eller styret for 2020. OTP Laget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Laget har ikke revisjon. De har intern revisor. Note 6 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Anskaffelseskost 01.01 101 770 Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost 31.12 101 770 Akk. av-/nedskrivninger 31.12 -80 845 Balanseført verdi 31.12 20 925 Årets avskrivninger 13 950 Avskrivningsplan Økonomisk levetid

32

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

Lineær 7-15 år

Totalt 101 770 0 0 101 770 -80 845 20 925 13 950


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

33


Økonomibemerkninger og kontrollkomiteens bemerkninger Fra 2020 er regnskap ført etter nåværende NS kontoplan. Derfor er noen beløp på varekostnader som i 2019 og tidligere ble ført som varekostnader, fra 2020 ført som andre driftskostnader. Styret har i 2020 styrt etter likviditetsprinsippet som tar utgangspunkt i alle kjente kontantstrømmer gjennom året - detaljnivå på ukesbasis. På denne måten vet en når utfordringer oppstår, og kan planlegge driften ut fra dette, der det er mulig. I klubbens økonomistyringsdokument er det nedfelt krav om en resultatgrad på minimum 8 %. Budsjettet skal gjennomgås av eksternt utvalg (kontrollutvalget). Driftsresultat 2020 ble kr 870 546,-. Sum driftsinntekter var kr 3 473 140, som er kr 1 227 967,- lavere enn året før. Kostnadene var kr 2 600 570 som er kr 2 130 719 lavere enn året før. En årsak er at klubben hadde A-lag i 3. divisjon i 2019. Resultatet 2020 er preget av ett år med delvis nedstenging pga smittetiltak relatert til korona-pandemien, og at det ikke ble gjennomført seriespill i 2020. Markedsarbeidet ble skadelidende da ulike planer ikke kunne gjennomføres pga pandemien. For 34

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

å ha økonomisk kontroll, gjennomførte styret ulike tiltak som permittering, lønnskutt, innkjøpsstopp og holdt den 60 % administrativ stillingen vakant fra 1. oktober og ut året. Regnskapsresultatet er bedre enn likviditetsbeholdning ved utgangen av året pga likviditetsutfordringer ved årets start relatert til året før, samt en del utfordringer underveis i året. Kontantbeholdning relatert til drift ved utgangen av året var kr 409 536,-. Kontrollkomiteens bemerkninger for 2020 Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med idrettslagets økonomi. Iht forslag til instruks fra NIF skal kontrollkomiteen påse at idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet/ tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsled-


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

dets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettslagets finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomitéen har ved leder hatt jevnlig dialog med økonomi – og markedsansvarlig i HIL fra dagen samfunnet ble stengt ned 12. mars 2020. Året har vært spesielt i form av at mange av klubbens planlagte aktiviteter i stort ikke lot seg gjennomføre som følge av nedstengingen, noe som også medførte permitteringer og generelt lav aktivitet med tilhørende kostnadsutvikling. Kontrollkomitéen har ikke gjennomført møter i 2020, og aktiviteten i utvalget, utover leders løpende dialog med økonomi og markedsansvarlig, begrenser seg til et møte i forbindelse med årsregnskapet 21.02.2021.

2020

Komiteen har fått tilsendt økonomistatuser samt årsregnskap for 2020. Ut over dette og ovenstående kan ikke komiteen uttale seg utdypende om driften i 2020. Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet. Kontrollkomiteen har videre gått gjennom årsregnskapet for HIL iht vedlagte dokumenter for regnskapsåret 2020, som viser et driftsresultat med overskudd iht vedlagte regnskap. Komiteen har ikke hatt muligheten til å gå i detaljer i økonomien ift bilagsnivå eller andre detaljposter. I vedlagte årsoppgjør samt opplysninger kontrollkomiteen har fått er klubben ajour og betaler sine forpliktelser fortløpende. Kontrollkomiteens bemerkninger til budsjettet. Kontrollkomitéen har gjennomgått detaljbudsjettet til HIL, og finner at kravet til resultatgrad innfris og at budsjettet er realistisk lagt. Det er noe risiko knyttet til aktiviteter på inntektssiden som det alltid vil være, men samtidig er kostnadssiden på et

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

35


relativt lavt nivå og en kan forvente at budsjettert resultat dekker inn det vesentligste av eventuelle avvik. Kontrollkomiteens vurdering av Harstad Idrettslags finansielle stilling, forvaltning og drift. I opplysningene står klubben ved inngangen til 2020 med positiv EK på kr. 973 683.- Samtidig opplyses det i budsjett 2021 om at det forventes ytterligere forbedring av denne i kommende driftsår. Dette krever en fortsatt meget stram styring fra klubbens ledelse og at økonomistyring fortsatt må stå høyt på dagsorden og følges nøye. Følges dette opp mener vi at klubbens ledelse kan stå inne for at det er grunnlag for og forutsetninger for fortsatt drift Ut fra det kontrollkomiteen kan se, ser det ut til at: - klubbens ledelse fører en god og kontrollert styring av egne aktiviteter og derigjennom en god økonomi styring - årsregnskapet, er avgitt i samsvar

______________

Konklusjon Med bakgrunn i dialog og oppfølging som beskrevet over, anser vi regnskapsførselen for pålitelig og at årsregnskapet gir et korrekt uttrykk for HILs drift, forvaltning og finansielle stilling. I forhold til videre drift vurderer kontrollkomitéen at HIL har gode forutsetninger for økte sponsorinntekter med bakgrunn i den lojalitet som dagens sponsorer har vist HIL i dette spesielle året, og den tillit og troverdighet som nå er til stede mellom byens næringsliv og HIL. Regnskap 2020 er solid som følge av dette, og også av en god økonomistyring og gode rutiner i HIL.

Harstad 21/2-21

Pål Mathisen (sign) 36

med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske stilling 31. desember 2020. - at ledelsen oppfyller sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

______________ Ivar Råstad (sign)


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Innkomne forslag Innkomne Forslag: Styrets forslag til endring av HIL’s lov §15, pkt. 10.2: Antall styremedlemmer Forslag: Styret foreslår for årsmøtet å øke antall regulære styremedlemmer fra 6 til 7. Uendret antall varamedlemmer (2). Begrunnelse: Klubben har i dag ingen administrativt ansatte. Administrative oppgaver fordeles på styremedlemmene. Det er derfor ønskelig med flere å fordele belastningen på. Lovnormen for idrettslag sier for øvrig ingen ting om en øvre grense for antall styremedlemmer. Styrets forslag til endring av HIL’s lov § 15, pkt 10.6 Antall medlemmer i Valgkomiteen

Forslag: Styret foreslår å øke antall medlemmer i valgkomiteen fra 4 til 5. Begrunnelse: Hovedsakelig foreslås utvidelsen for å sikre et mangfold i rekrutteringsarbeidet. Styrets forslag om utredning av ESport som fremtidig aktivitet i klubben Idretten generelt og fotballen spesielt er som samfunnet forøvrig i kontinuerlig utvikling. En ny idrett som vokser hurtig er ESport, og vi ønsker at Harstad IL skal vurdere å ta en posisjon i en ny og spennende gren. Det er mange årsaker til dette, men vi trekker frem noen: -Vi får et bredere tilbud og rekrutteringsgrunnlag. -Sporten er sunn, selv om mange mener det motsatte. Erfaringer så langt viser økt aktivitet, både fysisk og mentalt, blant de som driver med denne sporten. Alternativet er ofte stillesitting og inaktivitet. -Klubbens mangfold og inntektspotensiale øker Styret ønsker derfor at årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede denne ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

37


muligheten samt etablere tilbudet ila 2021 eller senere.» Styret foreslår at det i tillegg til prisproduktene støttemedlem, pris årsklasse og pris Harstad Tigers, innføres et familiepris-produkt. Krav fra Norges idrettsforbund (NIF) er at alle medlemmer skal være betalende, og prisen må være minimum 50 kr. Et familiepris-produkt vil i praksis håndteres slik at prisen fordeles på antall medlemmer i en familie tilhørende samme husstand, og det sendes ut en faktura der hvert familiemedlem spesifiseres. Det er nå krav om ett felles medlemsregister for idretten i Norge og dette registret er sentralt i NIF. Det betyr at alle medlemssystemer må kunne integreres mot NIFs register. Av denne grunn kan ikke medlemskontingent og treningsavgift sendes i samme faktura. Det er også viktig å merke seg at barn som er medlemmer, eller delaktig i organisert aktivitet i en klubb, er forsikret gjennom Norges idrettsforbund. Prisen for både medlemskap og treningsavgift settes kraftig ned fra og 38

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

med 2021. Formålet med omleggingen er at prisnivået ikke skal være et hinder for deltakelse. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger. Pris gjeldende i 2019/2020 var: Medlemsavgift: Støttemedlem kr 600, medlemskap til og med 1. klasse kr 500, Harstad Tigers kr 400 og øvrige kr 1000 per medlem. Treningsavgiften var fra kr 500 for de minste til kr 4000 for de eldste. Nytt prisnivå/struktur fra og med 2021 skal bidra til • Størst mulig medlemsmasse • Ha konkurransedyktige priser sammenlignet med andre klubber i Harstad •H a inntekter som bidrar i forhold til klubbens totale økonomi


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Budsjett Styret innstiller til årsmøte å vedta følgende struktur/pris:

Hovedstruktur vil være fakturering etter nyttår og i begynnelsen av september. De som tilkommer etter 1. juni, får halv pris og faktureres etter innmelding. Treningsavgiften faktureres separat og håndteres på samme måte, og til samme tid som medlemskontingent.

Medlemsavgift Harstad Idrettslag årspris årspris Kontingent Treningsavgift per aktiv person

Støttemedlem 500 Barnehage/førskole 50 1. - 3. klasse 300 4. - 6. klasse 300 7.-10. klasse 500 Junior 500 Divisjonsfotball 500 Familiepris 1000 Tigers 400

200 1000 1500 1700 1700 1700 750 -

28. Budsjett 2021 Styret legger til grunn i budsjettet at 2021 blir en tilnærmet normal sesong.

Budsjett Harstad Idrettslag Kontogruppe

SUM DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

Budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2019 (A-lag 4. div)

(A-lag 4. div/ikke kamper)

3 967 900 3 620 427 347 473

3 473 140 2 600 570 872 570

(A-lag 3. div)

4 701 107 4 731 289 - 30 182

Resultatgrad budsjett 2021 er 8,8 %; (driftsresultat/driftsinntekter).

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

39


Valg 29.Valg Valgkomiteens innstilling til nytt styre Styremedlemmer: 1. L eder Bjørn Ludvigsen (ikke på valg - til 2022) 2. N estleder Vivi-Ann Pettersen (ikke på valg - til 2022) 3. S tyremedlem Mona Kristine Rosvold (ansvar marked og økonomi) - foreslås gjenvalgt for to år til 2023 4. S tyremedlem Frode Jakobsen (ansvar senior) - (ikke på valg - til 2022) 5. S tyremedlem Kjell Arthur Helmersen (ansvar barn og ungdom) – (ikke på valg – til 2022) 6. S tyremedlem Dash Saah Fallah – Ny - foreslås valgt for to år - til 2023 Varamedlemmer: 1. Varamedlem Ørjan Kvalø - Ny – foreslås valgt for ett år - til 2022 2. Varamedlem Trond Ivar Mortensen foreslås gjenvalgt for ett år - til 2022

VK har ikke lyktes med å finne et potensielt nytt 7. styremedlem. En årsak er at det er vanskelig å få noen til å forplikte seg til en usikker plass. VK foreslår at innslaget av dette gjøres fra 2022, og at det må fremgå av et eventuelt vedtak på årsmøtet. Kontrollutvalg Styret foreslår gjenvalg av Pål Mathisen. Styret arbeider med å få på plass to medlemmer i tillegg som vil bli presentert på årsmøtet. Valgkomite Styret foreslår følgende: Gjenvalg av Jostein Kajander. Som nye kandidater foreslår styret Ramona Hegrenes. Styret arbeider med å få på plass to medlemmer i tillegg som vil bli presentert på årsmøtet. 31. Årsmøtets avslutning

40

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

41


42

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2020

Generalsponsorer

Hovedsponsorer Kleiva Fiskefarm

C: 24 M: 11 Y: 6 K: 58

Hjerte for HIL

HIL Partner

C: 100 M: 0 Y: 15 K: 0

Per Strand Harstad

STØTTER: COPYSAFE AS / COOP OBS / HTH/FAGMØBLER / VIZUELLI / KIWI / ALTIBYGG AS / NORBASE

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2020

43


www.harstadil.no