Årsberetning 2018

Page 1

Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Årsberetning

2018

2018

H A R S TA D IÅRSBERETNING D R E T T SHARSTAD L A G IDRETTSLAG 2018

1


Oversikt Saksliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3 Årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4-11 Styret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12 Ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12 Representasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12/13 Inkludering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 13 Dugnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 13 Innkomne forslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 13/14 Medlemskontigent/treningsavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15 Valgkomiteens innstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15 Valg av valgkomite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15 Organisasjonsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16/17 Barn & Unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 18-23 Spillere junior- og A-lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 24 Årsrapport A-lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25 Årsrapport C-lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 26 Årsrapport Junior-lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 27 Oldboys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28 Harstad Tigers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 29 Informasjon/kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 30 Anlegg / HIL Eiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 31 HIL Akademiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 32 Futsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 32/33 HIL B - Grovfjord IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 33/34 Norges fotballforbund Serieinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34-36 Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 38-40 Budsjett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 40-41 Kontrollkomiteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 42-43 Årsoppgjør - Resultatregnskap 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44 Balanse 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 45 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 46-48 Markedsutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 50-52 Sponsorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 54-55 Grafisk produksjon: HT Marked


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

Årsmøte i Harstad Idrettslag

Tid: Søndag 24. februar 2019 kl 18:00 Sted: Klubbhuset Saksliste: 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, Saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

- Styret som helhet velges – 6 til sammen:

4. Behandle og godkjenne Harstad Idrettslags årsberetning - Side 4-11

1. Trygve Bornø – på valg

5. Behandle Harstad Idrettslags reviderte regnskap Side 44-48

2. Helge Eriksen – ikke på valg

6. Behandle innkomne forslag Side 13 og 14

3. Pål Mathisen – ikke på valg

- Futsal

4. Mona Kristine Rosvold – på valg

- Tankesmie i HIL-regi på brakka

5. Tore Kulseng – ikke på valg

- Restaurering/nybygg HIL-brakka

6. Frode Henriksen – ikke på valg - 3 varamedlemmer

7. Fastsette medlemskontingent og trengingsavgift Side 15 8. Vedta budsjett for Harstad Idrettslag 2019 Side 40-41

1. Hugo Kjelseth – på valg

9. Behandle Harstad Idrettslags organisasjonsplan Side 16-17

2. Kjell Arthur Helmersen –

10. Velge styre Side 15 11. Velge kontrollutvalg Side 15

ikke på valg 3. Vivi-Ann Pettersen – på valg

12. Velge valgkomitè Side 15

- Styreleder – velges særskilt

13. Årsmøtes avslutning

- Nestleder – velges særskilt

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

3


Årsberetningen – Generelt om driftsåret 2018 I sitt første styremøte etter valget på Årsmøtet 25. februar 2018, besluttet styret å prioritere følgende arbeidsområder: Pri 1: Markedsaktiviteter og Barne- og Ungdomsfotballen Pri 3: Sport Pri 4: Økonomi Pri 5: Organisasjonsutvikling Markedsaktivitetene har vært helt avgjørende for at HIL har klart å skaffe til veie de inntektene vi trenger til planlagte aktiviteter. Markedsutvalget, ledet av Mona Kristine Rosvold som sammen med styremedlem Tore Kulseng har gjort en stor innsats hvor de har lykkes meget godt og nesten nådd sitt ambisiøse mål. Det er med glede vi ser at HIL har blitt møtt med positivitet og velvilje av næringslivet i Harstad. Nettopp dette er grunnlaget for den videre utviklingen av klubben og ambisjonene om sportslig fremgang. Markedsutvalget har gjennom utvidede økonomiske rammer og forlenget løpetid for eksisterende avtaler og inngåelse av nye og flere avtaler, lagt grunnlaget for årene som kommer. 4

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Styret takker Markedsutvalget ledet av Mona Kristine Rosvold, for en meget vel utført jobb! Barne- og ungdomsfotballen er basis for klubbens rekruttering og talentutvikling. Styret har hatt som ambisjon å utvikle organiseringen av aktivitetene, slik at HIL i større grad fremstår som «en klubb», ledet av klubbens styre. Styret har kommet i gang med dette, men må erkjenne at vi ennå har en vei å gå før vi kan si at vi er i mål. Vi innså på et tidlig tidspunkt behovet for å etablere en trenerutvikler som støtte til foreldretrenerne på det enkelte lag. Dette har vi ikke lyktes med i løpet av sesongen 2018. Som en midlertidig løsning arrangerte vi to weekend samlinger med tidligere utdanningssjef i Norges Fotballforbund, Andreas Morisbak, som instruktør. Styret har for 2019 fått på plass trenerveileder, slik at vi kan gi støtte til foreldretrenerne, få i gang trenerforum og gi tilbud om kurs og rekruttere inn nye trenere. Det er gjennomført en møterekke med foreldre og ledere på det enkelte lag. Aktiviteten i Barn- og Ungdomsavde-


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

lingen har vært stor med 8 lag som har gjennomført sesongen, som er et godt og tilfredsstillende nivå. HIL har fått ros for sin innsats for barn og unge, spesielt for innvandrerungdom. Dette viser at HIL er seg sitt samfunnsansvar bevisst. HIL ønsker å utvikle samarbeidet med Harstad Kommune og de organisasjoner som har ansvar for områdene. I løpet av høsten har vi etablert et samarbeid med «Byskolen» for å ha et tilbud om «Fotball SFO» hvor barn får et tilbud om måltid, leksehjelp og fotballspill etter skoletid. Vi regner med å etablere prosjektet og søke om prosjektmidler i løpet av første kvartal 2019. Styret takker trenere, lagledere og foreldre for at de har støttet helhjertet opp om aktivitetene for lagene! Takk til Kjell Arthur Helmersen, som har hatt ansvar for aktivitetene i Barn- og ungdom. Sport Strategiutvalgets anbefaling til styret i HIL høsten 2017, var å legge en plan

2018

for at A-laget skulle spille seg opp i nasjonal 1. divisjon i løpet av 5 år, det vil si opprykk 2022 og spill på nest øverste nivå fra om med 2023. For 2018 kan vi slå fast: - A-laget endte som nr. 6 av 14 lag i 3. divisjon/Norsk Tipping ligaen avd 6 -5 . divisjonslaget rykket opp fra 5. til 4. divisjon - J uniorlaget endte som nr. 7 av 12 lag i G19 i Troms Fotballkrets Resultatet for A-laget og laget vårt i 5. divisjonen, ble som vi hadde satt som mål. Juniorlaget fikk et bedre sportslig tilbud enn det vi kunne forventet oss, da laget fikk anledning til å delta i Troms Fotballkrets sin juniorserie. Dette har vært en god utviklingsarena for spillerne. For sporten kom et nytt Sportslig Utvalg (SU) raskt på plass etter at siste kamp 2018 var spilt. Etter et intensivt arbeid har de fått på plass trenere for A-laget, Jostein Kajander og Thomas Bergland.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

5


Styret takker spillere, trenere og støtteapparat for god innsats og for at vi nådde målet for sesongen på alle nivåer! Takk til Frode Henriksen for godt arbeid med sporten etter at han var på plass i styret sommeren 2018! Takk til Dag-Jøran Olsen for hans store innsats som sportslig leder. Økonomi har fokus på å sikre streng kostnadskontroll, god likviditetsstyring og at aktivitetene er i henhold til budsjett. Dette er helt nødvendig for å bygge en robust økonomi. Styret er glad for at; - Markedsutvalget har skaffet de nødvendige inntektene - At økonomisjefen har hatt full kontroll på kostnadene - At klubben har respektert de økonomiske forutsetningen - At vi kan presentere et overskudd på ca. 500.000,- kroner - At vi medio februar 2019 er gjeldfri - At vi som en konsekvens av godt resultat har startet å bygge opp egenkapital 6

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Takk til alle for respekt og positive bidrag! Sist, men ikke minst, takk til Pål Mathisen, som siden 2015 har holdt tak i økonomien og bidratt til at HIL nå er gjeldfri! Organisasjonsutvikling ble gitt prioritet fordi styret så at i forhold til de mål strategiplanen la opp til, var det behov for å utvikle en robust klubb som kunne møte de krav og utfordringer som følger av den sportslige utviklingen. Det er et sterkt behov for å etablere en strukturert rekruttering av ledere, trenere, tillitsvalgte og dommere. Det langsiktige målet for dagens styre er å legge grunnlaget for en historie som skal vare i nye 115 år, til glede for barn og unge, og sist, men ikke minst, for hele Harstad-samfunnet. I dette arbeidet, og i utviklingen av HIL som klubb/organisasjon, er vi avhengig av støtte og innsats fra mange. Vi trenger «flere hender som er med på å løfte». Vi har ikke kommet langt nok med igangsetting av rekrutteringstiltak for aktivt å få flere med i klubbarbeidet. Samtidig som


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

vi utvikler oss sportslig, må vi utvikle oss organisatorisk og økonomisk. Disse tre områdene er gjensidig avhengig av hverandre. Og områdene må være robuste; de må tåle et opprykk på samme måte som de «må stå han av» om det skulle bli et tilbakeslag. I 2018 har styret lagt et grunnlag for utvikling av HIL. Dette arbeidet vil ha høy prioritet også i 2019. Styret vil også nevne den utrolige innsatsen noen av veteranene, sammen med de ansvarlige i styret, gjorde i forbindelse med årets bil-lotteri; alle lodd ble solgt! Dette kommer ikke av seg selv. Det har vært gjort et formidabelt arbeid av enkeltpersoner blant veteranene, som har stilt opp dag etter dag på stands rundt omkring på kjøpesentrene. Dette ga HIL en kjærkommen inntekt på kr. 467.000,-! Hjertelig takk til alle som har bidratt!!! En stor takk til BilTrend, som ga oss bilen! HIL er glad for å kunne bidra med kr. 35.000,- av inntektene fra bil-lotteriet til Kreftforeningen.

Styret valgte kampen mot Melbo 23/09 som «Årets kamp», med gratis inngang for publikum mot at næringslivet betalte inn et beløp for hver tilskuer som stilte opp. Til tross for et vått og surt høstvær, kom det 641 tilskuere på kampen, årets nest høyeste tilskuertall, bare slått av cupkampen mot Bodø/Glimt, hvor det var ca. 1.200 tilskuere. Hjertelig takk til alle som kom! Hjertelig takk til næringslivet som bidro! Og takk til de av klubbmedlemmene som jobbet for denne viktige kampen og laget et godt arrangement! For oss som styre viser det at det er

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

7


mulig å mobilisere «folket» ved spesielle anledninger og at vår 115 år «unge» klubb fortsatt er vital og har energi til å prestere når det gjelder! Styret retter en hjertelig takk til Bjørn Laukli, vårt trofaste medlem, som bidro med en av de største enkeltgaver i klubbens historie - 100.000 kroner. I 2018 er ca halve beløpet benyttet til trenersamlinger for foreldretrenere/trenere. Samt at disse og lagledere fikk anledning til å delta på Nord-Norsk Fotballkonferanse. En andel gikk også til administrasjon og tilrettelegging for aktivitetene. Resten av gaven er planlagt benyttet i 2019 til bl.a. godtgjørelse til trenere som skal drive fotballaktiviteter for barn og unge i sommerferien og fotball SFO. Som en avslutning på beskrivelsen av sesongen 2018, er det hyggelig for styret å oppsummere følgende: • 2018 har vært et godt år for Harstad Idrettslag - sportslig, organisatorisk og økonomisk. • A-laget - vårt flaggskip, gjorde en god sesong. De viste styrke ved å 8

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

komme tilbake etter seks tap på rad midtveis i serien. Målet om opprykk kommende sesong står fast. Men det vil stille krav til oss alle. •2 018 ble også det året vi klarte å kvitte oss med all gjeld. Det er det historisk sus over. Vi har slitt med gjeld siden 1980-tallet. Nå gjelder det å fortsette denne positive utvikling med sunn og realistisk budsjettering og drift. •O rganisatorisk har vi også utviklet oss med en tydeliggjøring av oppgaver og ansvar innen sport, marked, økonomi og barn/ungdom. Sistnevnte er lagets fremtid og arbeidet her vil bli styrket. • HIL er basert på frivillighet. Det gjøres en imponerende innsats/arbeid på alle nivå. Ikke minst blant våre veteraner og våre lagledere/trenere/arrangementsstab er det et stort engasjement. At vi solgte samtlige lodd i vårt bil-lotteri skal veteranene ha en stor del av æren for.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

• Men styret ser samtidig behovet for å få ansatt en administrativ ressurs. Ikke en person som skal gjøre ”alt,” men som skal jobbe tett med styret og organisasjonen forøvrig. Økonomi blir avgjørende for å få dette til. • Et annet mål er mer publikum på hjemmekampene. De siste årene har gjennomsnittet ligget på rundt 130. Årsakene er sammensatte. Noe er utenfor vår kontroll (f.eks. direktesendte TV-kamper nasjonalt/internasjonalt) men våre arrangementer kan og skal bli bedre. Dette arbeider styret i samarbeid med våre frivillige om. • HIL har vært og er opptatt av å utvikle Harstad stadion til en moderne og publikumsvennlig fotballarena for hele byen (bl.a. tribuner med tak.) Vi samarbeider nært med stadioneier Harstad kommune. Målet er en arena som tilfredsstiller NFFs lisenskrav til toppfotball. - Markedsaktivitetene har vært godt strukturert og gjennomført på en effektiv og god måte

2018

- Arbeidet i Barn- og Ungdomsfotballen er krevende og har blitt gjennomført på en god måte. Vi ser etter måter å forbedre organiseringen på. Samtidig er vi opptatt av å tilføre foreldretrenerne støtte på den faglige delen - Sporten er gjennomført med et tilfredsstillende resultat ved at vi beholdt plassen i 3. divisjonen og rykket opp til 4. divisjon med rekruttlaget - Økonomien har vært under god kontroll. -O rganisasjonsutvikling er et område hvor vi skulle ønske vi kunne ta større steg. Dette krever oppslutning fra medlemmene slik at flere involverer seg i klubbens oppgaver. Styret vil fokusere ytterligere på dette området i 2019 Styret takker alle som har bidratt til det gode arbeidet, ingen nevnt – ingen glemt! Det er takket være den innsatsen hver og en av dere gjør at klubben lever, leverer og er en institusjon i Harstad, slik den har vært i 115 år, og som den skal fortsatt være! Styret har foran hatt fokus på sesongen

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

9


2018. Denne tiden av året er ikke bare til for å se seg tilbake. Mulighetene ligger foran oss! Den sportslige målsettingen for 2019 er at A-laget skal rykke opp til 2. divisjon. Dette er krevende! Som alle vet er det slik med fotballen at vi hverken kan «drømme oss» til gode resultater eller «kjøpe oss» til resultater. I fotballen er det bare hardt arbeid på trening og i kamp, av enkeltspillere og kollektivet, som gir resultater! Det samme gjelder alle andre som er involvert i klubben. Vi vet at Harstad har mange og gode fotball-talenter. Vi har sett at laget har et stort potensial på sitt beste. Vi har trenere og et sportslig utvalg som er kompetente og dedikerte. Derfor ser vi frem til sesongen 2019 med store forventninger! For å lykkes må det skapes en bred «prestasjonskultur» i klubben og byen, hvor alle slutter opp om og støtter prestasjonsgruppen; laget og støtteapparatet. 10

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

HIL skal utvikle tilbudet til barn og unge slik at alle som ønsker det, skal få spille fotball og ha det gøy med spillet. Samtidig er vi bevisst på at dette er vår rekrutteringsarena, hvorfra vi skal hente fremtidens A-lags-spillere. Utvikling av gode trenere er derfor en viktig del av arbeidet og tilretteleggingen i B/U. Sist, men ikke minst, er det viktig at vi kan legge til rette for at barna får spille mye fotball, gjerne uorganisert. All erfaring viser at det er det som før ble kalt «løkkefotball» som er det viktigste grunnlaget for å bli en god fotballspiller. Og det er morsomt! HIL har allerede etablert et godt samarbeid med «Byskolen». HIL har tatt initiativ til å etablere et prosjekt for å se på hvordan vi kan legge til rette for at ungdom får utdanning og jobbmuligheter i Harstad som gjør at de blir i byen eller kommer tilbake dersom de velger å ta utdannelse andre steder. Vi har blant annet invitert Harstad kommune, næringsutvalget, idrettsrådet, idrettskretsen og Olympiatoppen i Nord-norge til å delta. Det er avholdt ett møte. Takk til varamedlem til styret, Vivi-Ann Pettersen, som på vegne av styret leder arbeidet i oppstartfasen. Vi har felles


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

barnegruppe, de fleste av spillerne våre går på «Byskolen». Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette og videreutvikle med fotballaktiviteter knyttet til SFO, leksehjelp og integrering. Gjennom arbeidet som ble gjort i forbindelse med Strategiplanen, er styret seg bevisst at for å nå målene som er satt, kreves det hardt arbeid og fokus for å skape en robust økonomi og organisasjon. Vi må tilstrebe å ligge «en divisjon» foran den sportslige utviklingen på disse områdene. Dette arbeidet vil ha høy prioritet i 2019. Det vil kreve en større mobilisering av klubbens medlemmer enn det vi har sett hittil. På vegne av styret vil jeg takke næringslivet for god støtte! Uten dere kunne ikke HIL drevet sine aktiviteter på det nivået vi gjør!

2018

uvurderlig støtte! Styret skulle ønske at det kom flere på våre kamper! På tribunene er det plass til mange flere. En stor takk til alle tillitsvalgte, trenere og foreldre som stiller opp for sine barn og for HIL! Til sist vil jeg som styreleder takke styremedlemmene for en stor, god og utrettelig innsats for HIL! Det er kanskje ikke alle som er klar over det, men situasjonen i HIL p.t. er at vi ikke har administrative ressurser. Det betyr at alle styremedlemmene er «arbeidende styremedlemmer». Dette er i perioder meget krevende. En stor takk til dere!

Takk til Harstad Kommune for godt samarbeid i forbindelse med vår hjemmearena Harstad Stadion! Vi ser frem til utviklingen av stadion for å møte fremtidige lisenskrav. Takk til supporterne som trofast stiller opp på våre hjemmekamper! Dere er en

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

11


Styret Styret har i 2018 bestått av: Trygve Bornø (styreleder og administrasjon/organisasjon), Helge Eriksen (nestleder, anlegg), Mona Kristine Rosvold (styremedlem og ansvar for marked), Pål Mathisen (styremedlem og ansvar for økonomi), Frode Henriksen (fra september 2018, styremedlem og ansvar for sport), Tore Kulseng (styremedlem og i markedsutvalget), Hugo Kjelseth (varamedlem, møtte for Frode Henriksen fram til september og i markedsutvalg), Kjell Arthur Helmersen (varamedlem, ansvar for barn- og unge), Vivi-Ann Pettersen (varamedlem, fra august 2018, marked og organisasjon) Både styremedlemmer og varamedlemmene har møtt i alle styremøtene. Dette har vært nødvendig av hensyn til mange og krevende arbeidsoppgaver og at klubben ikke har administrative ressurser. Det er avholdt 12 styremøter. Første møte avholdt 11. mars 2018. Siste møte 24. februar 2019. Referat er skrevet fra alle møtene. Det er behandlet/referert 180 saker i arbeidsåret. 12

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Ansatte Bjørn Ludviksen har vært ansatt i deltidsstilling som hovedtrener A-laget. Jostein Kajander og Arnt-Børge Thrane har vært ansatt i deltidsstillinger som assistenttrenere A-laget. Drago Dumancic har vært engasjert som keepertrener i deltidsstilling. Rune Olsen har vært engasjert som spillerutvikler i deltidsstilling. Anders Høiland, Einar Brinch-Hansen og Håkon Mikalsen har vært trenere for HIL B, C og junior. 5 spillere har hatt kontrakter med økonomisk godtgjørelse. Klubben har ikke ansatte i administrative funksjoner. Representasjon Hugo Magne Kjelseth representerte HIL på Hålogaland Fotballkrets’ ting i Svolvær februar 2018. Hugo Magne Kjelseth representerte HIL på Norges Fotballforbunds ting


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

mars 2018. Trygve Bornø var observatør. HIL er medlem av Divisjonsforeningen (DF) som er interesseforening for de ca 100 klubbene i PostNord og Norsk Tipping ligaen. Hugo Magne Kjelseth fra HIL er nestleder i styret i DF. Trygve Bornø, Hugo Magne Kjelseth og Vivi-Ann Pettersen representerte HIL på Hålogaland Fotballkrets’ ting februar 2019. Knut Bjørklund er leder av Troms Idrettskrets. Dugnader Tillitsvalgte og spillere har deltatt i dugnader hos bl.a. OBS, som har gitt gode inntekter til klubben. I tillegg har klubben stilt med ressurser til Harstad Tidendes sommerfest. Inkludering HIL har, som del av samfunnsansvaret klubben tar, hatt kontakter med Harstad Kommune, NAV og Byskolen for å etablere et samarbeid til beste for spillerne i HIL. Vi har innledet

2018

samarbeid med Byskolen for gjennomføring av prosjektet. Vi har mottatt økonomisk støtte på kr. 70.000,- fra Norges Fotballforbund til dette arbeidet. Sakslisten pkt 6 – innkomne forslag • Futsal Harstad Futsal har sesongen 2018/19 deltatt i 1. divisjonen for futsal som regionalt organiseres i et samarbeid mellom Hålogaland og Troms Fotballkretser, administrert av Troms Fotballkrets. Harstad Futsal har spilt som en del av Harstad Idrettslag. Etter initiativ fra en del spillere i HIL’s A-stall, besluttet styret å tillate dette som en prøveordning, i første omgang for en sesong. Som det fremgår av beskrivelse annet sted i Årsberetningen, er spillerne i hovedsak basert i Tromsø. Kampene har vært spilt i Tromsø og Bardufoss, 2 kamper i hver av helgene. Styret har nå vurdert om vi skal foreslå for Årsmøtet å gjøre Futsal til en del av HIL’s sportslige aktivitet. Basert

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

13


på rapporten vi har fått fra styret i Harstad Futsal, som inneholder beskrivelser av sport og økonomi, har styret besluttet at ordningen fortsetter også for sesongen 2019/20 som en prøveordning. Dette for å høste mer erfaring samt få bekreftet at oppslutning om futsal har en bredde og en økonomi som gjør den bærekraftig. Styret vil gi uttrykk for at vi er positiv til aktiviteten, som er under god utvikling i Norge. Dette kan også bli et viktig tilbud til våre spillere i fremtiden. Vi takker ledere og spillere for god innstas i sesongen! Styret ser at laget har et godt potensial. Styret vil komme tilbake til Årsmøtet i februar 2020 med forslag til videre behandling av futsal. Styret anbefaler årsmøtet å støtte vårt forslag om at vi fortsetter med futsal som prøveordning for sesongen 2019/20. • Forslag fra Sverre Kristoffersen Styret har mottatt to forslag: - Tankesmie i HIL-regi på brakka - Restaurering/nybygg HIL-brakka

14

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Ingen av forslagene krever endringer i HIL’s lover. Styret foreslår at forslagene behandles under pkt. 6 på agendaen, «Innkomne forslag» på følgende måte: -F orslagsstilleren får 5 minutter til en innledning - Deretter åpnes det for synspunkter/ debatt -E ventuelle forslag i forlengelsen av debatten kan oversendes styret til vurdering


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

Sakslisten pkt 7

Sakslisten pkt 10

Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling legges ut på hjemmesiden harstadil.no så snart dette er klart. Og framlegges senest i årsmøte.

- Kontingenter har vært på følgende nivå i 2018: • Unge spillere til og med første klasse kr. 500,Disse betaler ikke før de har vært medlem i 6 måneder

Forslag til medlemmer i valgkomiteen Valgkomiteen til årsmøte 2019 har bestått av Jan-Roar Nicolaisen (leder), Knut Bjørklund, Rolf Olsen og May Kristin Vollen. Styret framlegger forslag til valgkomite i årsmøte.

• Medlemmer kr. 1.000,• Støttemedlemmer kr. 600,• Spillerne på A-laget kr. 1.000,- Treningsavgifter har vært på følgende nivå i 2018. • 2 x kr. 2000,• Spillerne på A-laget betaler ikke treningsavgift Styret foreslår at kontingenter og treningsavgifter holdes uendret i 2019.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

15


Sakslisten pkt 9

Styret

Kompetanseområder

Sport, økonomi, Administrasjon, Organisasjon, Marked, Anlegg, Jus, Arrangement

Administrasjon Sport Sportslig utvalg

Barn og unge

Økonomi/ Adm.

Marked

Anlegg

Organisasjon

Forretnings utvikling

Markedsutvalg

HILEiendom

Arrangement Frivillige Veteraner Tigers

Styret 2018 består av; Kjell Arthur Helmersen, Trygve Bornø, Mona Kristine Rosvold, Pål Mathisen, Viviann Pedersen, Tore Kulseng, Helge Eriksen og Hugo Kjelseth. Styremedlem Frode Henriksen var ikke tilstede da bildet ble tatt. 16

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

Styringspyramide

Gangs mennesker og økt bolyst

Samfunnsoppdraget

Visjon

Formål Hovedmål

Hovedstrategier

Verdigrunnlag

Bidra til positiv byutvikling Vi strør pasninger med vennlig hilsen

- Lønnsom vekst & utvikling - God drift med riktig kvalitet - Være en attraktiv klubb med et godt omdømme - 1. divisjon innen 2023 - Gode ledere (og trenere) - Profesjonalisering av organisasjonen - Lytte til, engasjere og involvere våre omgivelser - Være ”rå” på prioriteringer (”kan det gjøre oss bedre på banen?”

FORBEREDT

DEDIKERT

RESPEKT

MODIG

LAGSPILLER

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

17


Harstad Idrettslag – Barn & Unge Innledning Barn- og ungdomssatsningen er en kjernevirksomhet for Harstad idrettslag og kapittelet vil gi en status for arbeidet som er gjort i løpet av året 2018. HIL hadde sesongen 2018 følgende kamp - og treningsgrupper, og det var 110 aktive spillere tilknyttet avdelingen: HIL 2003 HIL 2004 HIL 2005/06 HIL 2007/08 HIL 2009/10 HIL 2011 HIL 2012 Organisasjonsmessig er ikke barnog ungdom en adskilt avdeling med egen organisasjonsstruktur. Fra 2018 har avdelingen vært lagt direkte inn under styret med egen representant som har særskilt ansvar for området. En slik organisering styrker arbeidet med barn- og unge da det er en fast del av agendaen for alle styremøter og man fremstår som en klubbstyrt organisasjon som ivaretar alle deler

18

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

av driften i HIL. Organiseringen har gitt større rom for egne møter mellom styret og de enkelte lag noe som har ført til tettere oppfølging og fokus på de behov som innmeldes fra den enkelte lagledere og trener. Videre har man i 2018 tatt initiativet til å utvikle et større prosjekt som i samarbeid med Harstad byskole skal gi barn fra 2. – 7. trinn muligheten til å kombinere SFO, leksehjelp og fotball. Dette vil i så fall være et kostnadsfritt tilbud etter skoletid. Prosjektskisse ble utarbeidet i 2018 og man vil søke midler til prosjektet i første kvartal av 2019. Styret har også gjennom møter med lagledere, foreldre og trenere fått kartlagt hvilke utforinger som eksisterer, på bakgrunn av dette vil man bl.a. ha en trenerveileder på plass fra 2019. Man jobber også med en barneog foreldreveilder som kan være et viktig bidrag i kommende år. Arbeidet med barn- og unge er tidkrevende og man startet 2018 på en prosess som skal skaffe til veie flere


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

ressurspersoner som kan bidra inn i dette arbeidet. Samtidig ser man at det er et behov for en mindre administrativ ressurs for å holde en daglig kontinuitet og for å kunne ivareta dette på en god måte i fremtiden. De enkelte lagene HIL 2014 har vært et tilbud for de aller minste. På grunn av utfordringer med å finne et passende sted for gjennomføring av trening har det vist seg vanskelig å opprettholde tilbudet gjennom vinteren. Dette har resultert i at de som har vært med har fått et tilbud om trening gjennom Harstad Damefotball. HIL 2012 er et helt nytt lag. Ved skolestart gikk HIL aktivt ut med et tilbud for nye elever i første klasse ved Harstad skole. Dette har resultert i at man nå har et 2012-lag bestående av 16-18 spillere som trener fast hver mandag. Nytt av året er at man nasjonalt har innført at denne aldersgruppen skal gå over fra 5er fotball til 3er fotball med vant, og man avskaffer vanlig seriespill til fordel for flere miniturneringer. Det ligger noen utfordringer i denne omleggingen

2018

relatert til antall tilgjengelige baner og kostander knyttet til innkjøp av disse. En kostnad som den enkelte klubb må bære. Laget har allerede gjennomført flere turneringer og her er det stor spilleglede og mye lek med ball på trening. HIL 2011 er en stor gruppe med 18 spillere. I 2018 stile man med to lag i serien, mens de i flere turneringer var påmeldt med tre lag. Laget har en trening i uka, men gjennom et godt samarbeid med HIL 2010 så har man lagt til rette for at de som ønsker får et tilbud om å trene også med dette laget. Det ble også gjennomført egen internturnering i samarbeid med 2010 laget. I 2019 er det planlagt deltakelse i flere turneringer og man gjennomfører eget foreldremøte i februar hvor man blir enig om omfanget på aktiviteten fremover. HIL 2009/10 hadde i 2018-sesongen ti spillere, samt at noen spillere fra 2011 laget hospiterte i både kamp og treningssammenheng. I seriesammenheng spilte laget i serien for 2009 lag, men deltok i flere turneringer i 2010 klassen. Laget gjennomførte to

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

19


treninger i uka fast året gjennom og det er en god stabilitet i spillergruppa. For 2019 sesongen så vil laget meldes opp i 2010 klassen for seriespill, men man vil fortsatt stille lag i både 2009 og 2010 klassen i enkelte turneringer. Har også et godt samarbeid med 2011 laget slik at de spillere som ønsker et ekstra tilbud får delta på 2010 lagets treninger. Hil 2007/08 har en stor spillergruppe som har spillere fra tre forskjellige årganger (07/08/09), og som stilte med to lag i seriespill for 2018. Det er et lag med et godt samhold, stor glede og flotte fotballspillere som trener to ganger i uka i Seaworkshallen. Det ble i 2018 avholdt både spillermøter og foreldremøter, og møtene ledes ut fra HILs verdier som klubb. I 2019 vil laget stille med ett lag i G12 serien. Vider så har laget et ønske om å gjennomføre et eget foreldremøte kun for mødre der formålet er at mødrene skal bli bedre kjent med hverandre. På den måten ønsker man å skape en forståelse av hvor viktig det er for guttene å ha foreldrene rundt seg bl.a. ved kamp. Laget har utarbeidet lagregler

20

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

ut fra HILs verdier og det jobbes nå med å få disse oversatt til somalisk og arabisk. Laget har også et behov for en ekstra trenerressurs på laget for å kunne klare å opprettholde det gode tilbudet. HIL 2006 har 16 spiller i sin spillergruppe (hvorav to er født i 2007) og trener to ganger i uka i Seaworkshallen. Laget har en sterk foreldregruppe med klar rollefordeling og som også tok på seg ansvaret for å arrangere årets avslutning for barn og unge på Scandic i November. I serien stilte de med ett lag og de deltok på flere turneringer gjennom året. I 2019 ønsker laget å delta på en turnering utenfor Harstad-regionen pg dette jobbes det med. Laget gjennomfører årlige lagleder- og foreldremøter. HIL 2004 består av 17 spillere. I sesongen 2018 deltok laget bl.a. på FUNN CUP i Narvik hvor foreldre og spillere bodde sammen på Ballangen Camping, her nådde de også kvartfinalen. Ved siden av serie og turneringsspill har de også hatt treningskamper mot både Kilkam og


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Kvæfjord, samt at de har spilt veldedighetskamp til inntekt for barn i Nepal i samarbeid med Medkila J15. Dette er en allsidig gjeng som også stilte to lag på Hålogalandsstafetten hvor de løp inn til en imponerende 3. og 5. plass, og flere av spillerne har vært med som hjelpetrenere og dommere for de minste spillerne i klubben. For 2019 sesongen er det et ønske om hospitering og samarbeide med 2003 laget, videre er det et ønske om å få inn en ny person i trenerapparatet samt ekstra treningstid med tilgang på større bane. Dette vil også gi rom for å gjennomføre treningskamper. Det er planlagt deltakelse i både YX cup og Skårungen cup kommende sesong. HIL 2003 fikk en litt utfordrende start på sesongen grunnet noe frafall i spillergruppa, men leverte gjennom sesongen flere gode kamper. I flere av kampene ble laget godt hjulpet med spillere fra HIL 2004. Laget reiste også til Sverige og Piteå for å delta i en turnering, her var det ni spillere fra HIL samt seks gjestespillere. Spillerne leverte flotte resultater med

2018

fire seiere og de var kun ett mål unna å gå videre i turneringa. For 2019 sesongen er det per i dag ni spillere og man har et samarbeid med Landsås for å sikre at man har nok spillere til å stille lag. Dette har medført en god treningsgruppe som trener to ganger i uka og består av 18-22 spillere. Trenersituasjon For HIL har det vært viktig at våre trenere har gode forutsetninger til å lede treninger med vår barn. Som et ledd i å øke kompetanse hos våre trenere gjennomførte man i 2018 to weekendsamlinger med Andreas Morisbak, tidligere utdanningsansvarlig i Norges Fotballforbund. Her fikk de deltakende trenere en teoretisk gjennomgang samt en faglig diskusjon i fellesskap. Videre ble det gjennomført en praktisk del på feltet med spillere fra flere av våre årsklasser. Man vil fortsette arbeidet med å tilby våre trenere veiledning og kompetanseheving også gjennom 2019, ikke minst gjennom en egen trenerveileder.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

21


Samtidig ser vi en utfordring i å rekruttere nye trenere, noe som vil være et fokusområde i 2019. Det vil bli jobbet med å rekruttere både foreldretrenre, eksterne trenere og egne trenere rekruttert fra HIL rekker av eldre spillere. Arrangement og dugnad Årsavslutningen for barn- og unge ble avholdt i Nordic Hall i november. Arrangementet ble i sin helhet organisert og gjennomført av foreldre fra HIL06. Alle lag var representert og seks spillere fra A-laget var til stede for å overrekke medaljer til alle spillerne. Styret var også representert ved tre medlemmer. Samtlige lag til og med 2011 har bidratt på 2 eller 3 hjemmekamper for HILs A- lag. Dette er et viktig bidrag for klubben og klubben er veldig takknemlig for at man stiller på dette arrangementet. For fremtiden vil man vurdere hvilken modell man skal følge da man i årets sesong så at man må ha en nedre aldersgrense for ballgutter av sikkerhetshensyn. Spillere fra barn- og ungdomsavdelingen gjorde også en fantastisk innsats for klubben gjennom sitt bidrag til bil-lotteriet samt ved diverse dugnader gjennom året.

22

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

23


HIL JUNIOR - SPILLERE

DISSE HAR SPILLETID PÅ A I 2018: serie og cup

Emil Bendiksen Sander Berg Henrik Einar Berset Ricardo Carvalho Piotrek Cichocki Steffen Hansen Johannes Henriksen Sher Day Htoo Snorre Jakobsen Sander Jensen Steffen Johannessen Igor Konczal Joakim Istad Larsen Markus Larsen Wasim Mohamed Keb Bluh Moo Tobias Myrvang Tobias Mågø Messie Ngono Jonathan Olaoye Kristoffer Antonio Montes Pedersen Eivind Berg Rikardsen Simen Stangnes Markus Steinheim Helge Walquist Truls Justad Aleksander Tøllefsen Jibril Oaahir Tim Øyen

Sulejman Sulejmanoviv Simon Johansen Jonathan Olaoye Emil Kajander Thomas Knoph Isaksen Oskar Alvereng David Johansen Marchus Strømøy Kajander Viktor Framvik Nikica Kosutic Kåre Harald Arntsen Drago Dumansic Magnus Kjelseth Karl Henrik Wittussen Sher Day Htoo Rafal Zaborowski Tim Andre Øyen Mathias Boge Gabriel Andersen Jakob Klæboe Pedersen Fredrik Lindquist Henrik Fjellstad Sander Finjord Ringberg Jørgen Bakke Johannes Henriksen Sebastian Andreassen Simon Salen Aune Kristian Ellefsen Predrag Milakovic Samuli Laitila

24

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


ÅRSRAPPORT HIL A Sesongen 2018 Trenere Bjørn Ludvigsen, Jostein Kajander, Arnt-Børge Trane, Rune Olsen og Drago Dumansic Støtteapparat Rino Andersen, Jon Rune Reinfjell, Tore Gullholm, Kjell Arne Bakkemo og Dag-Jøran Olsen Antall spillere og fødselsår

Det er brukt 29 spillere

Nye spillere Viktor Framvik, Marchus Kajander, Mathias Boge, Jørgen Bakke, Jakob K. Pedersen, Sebastian Andreassen og Jonathan Olaoye Spilleravganger Truls Torblå, Niclas Antonsen, Thomas Windstad og Kristian Ellefsen Seriespill i avdeling/ divisjon

Norsk Tipping-ligaen avdeling 6

Statistikk Plassering: 6 Poeng: 40 Seire: 13 Uavgjort: 3 Tap: 10 Målforskjell: 57-52 Serievinner FK Senja som rykket opp til PostNord ligaen med 58 poeng Deltakelse i NM og resultat 2. runde hjemme i Harstad med tap 2-5 for Bodø/Glimt Deltakelse i andre cuper

Ingen

Årets spiller

Keeper Sulejman Sulejmanovic

Årets toppscorer

Gabriel Andersen med 20 mål

Andre utmerkelser

Ingen

Treningsperiode oppstart/ til

Fra uke 1 i januar til 31. oktober

Treningsarena(er)

Seaworkshallen og Harstad Stadion

Antall ukentlige treninger

3 - 5 økter + kamp

Andre kommentarer: - A-laget toppet tabellen 27. mai. - Gikk så på 6 strake tap. - Avsluttet sesongen med 7 hjemmeseire på rad. - Det eneste laget som slo serievinner FK Senja i begge kampene. Årsrapporten er skrevet av Dag-Jøran Olsen / Dato 8/2 2019

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

25


ÅRSRAPPORT HIL C Sesongen 2018 Kampledere Jostein Kajander, Arnt-Børge Trane, Bjørn Ludvigsen, Anders Høiland, Håkon Mikalsen, Rune Olsen og Dag-Jøran Olsen Støtteapparat

Birger Hansen og Dag-Jøran Olsen

Antall spillere og fødselsår Det er brukt 28 spillere i alderen 16 til 40 år (Jostein 40 år) Nye spillere

Se A-lagets og juniorlagets årsberetning

Spilleravganger

Se A-lagets og juniorlagets årsberetning

Seriespill i avdeling/ divisjon

5. divisjon Ofoten og Sør-Troms

Statistikk Plassering: 1 Poeng: 40 Seire: 13 Uavgjort: 1 Tap: 4 Målforskjell: 74-29 Serievinner

HIL C som rykket opp i 4. divisjon

Deltakelse i NM og resultat

Ingen

Deltakelse i andre cuper

Ingen

Årets spiller

Ikke kåret

Årets toppscorer

Jonathan Olaoye med 20 mål

Andre utmerkelser

Ingen

Treningsperiode oppstart/ til

Fra uke 1 i januar til 31. oktober

Treningsarena(er)

Seaworkshallen og Harstad Stadion

Antall ukentlige treninger

3 - 4 økter + kamp

Andre kommentarer: - HIL C hadde en klar resultatmålsetning om å vinne 5. divisjon og rykke opp til 4. divisjon. - Målsetningen ble oppnådd etter seier med 8-0 i siste kamp, da opprykket ble klart! - HIL C hadde ingen egen treningsgruppe i 2018. Spillerne trente i gruppene med A-laget og juniorlaget. Årsrapporten er skrevet av Dag-Jøran Olsen / Dato 8/2 2019 26

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

ÅRSRAPPORT HIL JUNIOR Sesongen 2018 Trenere Anders Høiland, Einar B-Hansen, Håkon Mikalsen, Mats Rinaldo Støtteapparat

Birger Hansen

Antall spillere og fødselsår

22 spillere født i 1997, 1998, 1999 og 2000

Nye spillere

Henrik Berset

Spilleravganger Emil Bendiksen, Igor Konczal, Steffen Johannesen Seriespill i avdeling/ divisjon

G19 junior i Troms Fotballkrets

Statistikk Plassering: 7 Seire: 6 Uavgjort: 3 Tap: 9 Målforskjell: 45-61 Serievinner

Tromsdalen UIL

Deltakelse i NM og resultat HIL - Mjølner 7-4, + HIL -Leknes 5-3, + HIL - BOIF 1-2 Deltakelse i andre cuper

Norway Cup hvor det ble tap i 1/8 dels finalen

Årets spiller

Markus Steinheim

Årets toppscorer

Joakim Istad Larsen med 9 mål

Andre utmerkelser Årets utviklingspris til Keh Bluh Moo Årets kommentar til YL Messie Treningsperiode oppstart/ til

Fra 14. januar til 5. november

Treningsarena(er)

Seaworkshallen og Harstad Stadion

Antall ukentlige treninger

3 - 4 økter + kamp

Andre kommentarer: Stor takk til foreldregruppa som tok ansvar for organisering og finansiering for alle bortekampene våre til Tromsø, Finnsnes, Senja ++ Og stor takk til foreldregruppa for at dem finansierte turen til Norway Cup. Årsrapporten er skrevet av Birger Hansen / Dato 5/2 2019

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

27


Old Boys gruppe 1 – veteranene.

Old Boys gruppe 2

Dette er en gruppe som har eksistert i flere tiår. De flest som er med er i alderen 60+ til 78 år. Vi er 10-15 stk som møtes på fredager fra begynnelsen av september til i begynnelsen av mai. Gruppa er totalt på ca 20 stk. Mange har tidligere vært aktive spillere på ulike nivåer for klubben. Vi spiller 4 mot 4 i en gymsal med innlagte korte pauser. For deltakerne er fotball en god aktivitet for å holde seg i form.

Hil oldboys har trening tirsdagene kl. 20.30 i Seaworkshallen. Antall deltakere variere noe, med et snitt på ca 12 deltakere.

Å beholde kontakten med gamle HIL-venner, er en viktig årsak til at vi samles på denne måten. Det er høy stemning i garderoben før trening med rep av gamle fotballhistorier, og enda høyere stemning og enda flere historier og vitser etter trening.

Old Boys gruppe 3

Gruppa spiller ikke lenger kamper eller deltar i turneringer. Bjørnar Normann

De siste årene har vi deltatt i bedriftsidrettens innendørsturnering i Hålogalandshallen. Den går på høsten. Vi vant 2. divisjonen i år. Helge Vee

HIL Oldboys stilte i «Altibox romjulscup» og kom til kvartfinalen. NNM ble avlyst. Den samme gjengen spiller også i bedriftsserien. Laget, som i denne sammenhengen heter Harstadpatriotene (ikke lov å bruke IL-navn), toppet 1.divisjon til jul. Sluttspillet går av stabelen våren 2019. Bjørn Ludviksen

28

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

29


Harstad Tigers Harstad Tigers er et fotballag for personer med funksjonsnedsettelser. Harstad Tigers har hatt et opplevelsesrikt år i 2018. Laget har deltatt i lokale og regionale turneringer. Årets store høydepunkt var som hvert eneste år; Landsturneringen hvor Norges Fotballforbund er medarrangør og som i 2018 var i Bergen i september. For Harstad Tigers var dette den åttende landsturneringen på rad. Tidligere deltakelser har vært i Drammen, Kristiansand, Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Stavanger, Jessheim og nå sist Bergen. Laget består av gutter og jenter i alderen 16 – 72 år hvor de aller fleste har vært med siden oppstarten i 2011. I 2018 kom det til en ny spiller og laget består nå av 27 spillere. Trenere for laget er Kenneth Mågø og Viggo Opheim, som har vært med siden 2009. Det er engasjerte trenere som brenner for Harstad Tigers. Laget trener hver tirsdag ettermiddag i Hålogalandshallen og oppmøtet er tilnærmet 100% hver gang. Harstad

30

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Tigers har ei engasjert og støttende foreldregruppe, som bidrar med støtte til trenerne i forbindelse med inntektsbringende aktiviteter og reiser til turneringer og kamper. Spillerne på Harstad Tigers er en berikelse for miljøet i Harstad Idrettslag, og bidrar med glød og entusiasme på hjemme-arrangement, dugnader og øvrige klubbaktiviteter. Vi ser frem til et nytt innholdsrikt 2019 hvor vårt store mål er deltakelse i Landsturneringen som i år holdes i Stjørdal. Kenneth


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Informasjon/kommunikasjon/ sosiale medier Vi lever i en medietid. Dagens kommunikasjon foregår på mange flere plattformer enn tidligere. Formidlingen av nyheter, lyd og bilder/opptak/streaming/ kommentarer skjer langt raskere enn tidligere. Vi snakker ikke lenger om dager og timer, men om minutter og sekunder. Dette er en virkelighet også et idrettslag må forholde seg til. Kommunikasjon til og med medlemmer og omverden, har derfor vært en viktig del av styrets arbeid. HIL har det siste året forbedret vår hjemmeside på Internett. Vi har også vært aktiv med nyheter og kommentarer på Facebook under egne vignetter. HILavisen har vært og vil fortsatt være viktig. Styret generelt og leder spesielt, har lagt stor vekt på et åpent, ryddig og profesjonelt forhold til media/presse. Det samme har lagledere, trenere og spillere. Vi skal være positiv og tilgjengelig når media ber om intervjuer/kommentarer.

2018

Anlegg Vårt hovedanlegg i hele klubbens historie har vært Harstad stadion. Oppigjennom årene har HIL-medlemmer gjort en betydelig dugnadsinnsats på stadion. Men den eies i sin helhet av Harstad kommune. Seaworkshallen og klubbhuset eies av HIL Eiendom, men står på kommunal grunn. Vi er i god dialog med kommunen og har i beretningsperioden hatt flere møter om fremtidig stadion-utvikling. Etter alt å dømme vil det bli gjort en mulighetsstudie for hele stadion-området før større tiltak/investeringer vil komme til politisk behandling. Dette vil trolig ta noen år. Vårt ønske og mål er at Harstad stadion blir byens sentral-anlegg for fotball som tilfredsstiller NFFs lisenskrav til toppfotball. Det betyr blant annet tribuner med tak. Vi mener et bedre anlegg vil øke publikumsoppslutningen på kampene og komme alle klubbene i byen til gode.

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

31


Storhall for fotball i Harstad eller regionalt (midt mellom Harstad/Narvik) blir også diskutert. For klubbene er det avgjørende at en slik hall får utleiepriser som gjør det mulig å leie halltid til et akseptabelt nivå. HIL Eiendom AS Harstad Idrettslag er eneaksjonær i selskapet. Hil-Eiendom eier og drifter Seaworkshallen og HIL huset. Både Seaworkshallen og HIL-huset er mye benyttet og sentrale steder for aktiviteter i klubben. Styret består av Rune Tøllefsen, styreleder og styremedlemmer er Bjørn Harald Berg og Jim Madsen. HIL-Akademiet HIL-Akademiet har også i 2018 hatt flere utviklingstiltak for barn og ungdom og som har vært åpne for alle våre klubber i regionen. Med mål om å skape gode fotballaktiviteter for utvikling har vi helt klart lyktes med det. I februar arrangerte akademiet Ajax FotballCamp i Hålogalandshallen med tre dyktige instruktører fra Ajax. Dette ble en suksess og med tre

32

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

dager med masse fotball og gøy var det godt fornøyde barn og foreldre som dro hjem søndag ettermiddag etter 10 timer med fotball. Deltakere fra alle våre naboklubber og også deltakere fra Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Campen var åpen for jenter og gutter født 2004 til 2009. Akademiet fikk også gjennomført to keeperskoler og startet opp med et ukentlig keeperakademi med 16 faste deltakere. Også her godt spredd fra ulike klubber og med deltakelse fra både jenter og gutter. Et Spillerforum og Trenerforum ble også gjennomført da akademiet inviterte til gratis seminar om skader og skadeforebygging i storsalen på Universitetet. Seminaret var gratis for alle klubber i regionen. Futsal Etter initiativ fra noen av spillerne i HIL’s A-stall om å få spille futsal som lag i HIL, besluttet styret å si ja til dette som en prøveordning. Forutsetningen var at spillerne selv skulle dekke utgifter til deltakelse og reiser.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Laget har deltatt i serien som administreres av Troms Fotballkrets og er regional. Kampene arrangeres i helgene, hvor lagene spiller to kamper. Laget har hatt base i Tromsø og har i hovedsak bestått av spillere fra Harstad, Tromsø og Skånland alle bosatt i Tromsø i forbindelse med studier. Det har vært en trening i uken. I oppstarten var det vanskelig å mønstre tilstrekkelig antall spillere, noe som gjorde at laget tapte alle kampene i første del av sesongen. Etter nyttår har dette ordnet seg. Av 5 kamper ble det 2 seire, 2 uavgjort og ett tap. Laget er innstilt på å fortsette. Styret vil vurdere og eventuelt komme med innstilling til årsmøtet med hensyn til om futsal skal tas inn i HIL’s lov som aktivitet. HIL B - Samarbeidslag med Grovfjord IL Grovfjord IL henvendte seg tidlig vinter til Sportslig leder i HIL om å få til et møte vedrørende et samarbeidslag

2018

i 4. divisjon. På møtet kom det frem at Grovfjord hadde en veldig tynn spillerstall og vurderte om de måtte trekke laget fra 4. divisjon. Alternativet var at HIL B gikk inn som samarbeidslag siden HIL ikke hadde eget lag i 4. divisjon i 2018. For Grovfjord ville et samarbeid bety at det også i 2018 kunne spilles 4. divisjonsfotball på Sletta og for HIL ville det bety at rekruttene som hadde behov for en kamparena i 4. divisjon ville få det også i 2018, og da i den orange Grovfjord trøya. Fotballkretsen godkjente søknaden om samarbeidslaget, og både Grovfjord og HIL sier seg godt fornøyd med dette litt uvanlige samarbeidet på tvers av kommunegrensen. Takk for et godt samarbeid Grovfjord IL og lykke til i sesongen 2018! Grovfjord IL – samarbeidslag, kretsens beslutning om at HILC, som var kvalifisert til opprykk til 4. divisjon ikke kunne rykke opp Etter søknad fra HIL og Grovfjord IL om anledning til at klubbene dannet et samarbeidslag i 4. divisjon, aksep-

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

33


terte Hålogaland Fotballkrets dette, med den begrensning at Grovfjord/HIL 2 ikke kunne rykke opp. Dette var for oss naturlig da Grovfjord var ansvarlig klubb og ikke kunne rykke opp, når et annet lag ”hjelper” til. I tillegg ble det gitt merknad til HIL om overføringsregler for spillere mellom HIL A, Grovfjord/HIL 2 og HIL C i 5.divisjon. Det ble fra kretsens side ikke anført som en begrensning at HIL C ikke kunne rykke opp. Etter sesong slutt, og etter at HIL C var klar for opprykk til 4. divisjon, meddelte kretsen at HIL C ikke kunne spille i høyere divisjon enn Grovfjord/ HIL 2. HIL C ble nektet å rykke opp. HIL tok opp saken både med Hålogaland Fk og Norges Fotballforbund og argumenterte mot beslutningen som var tatt. Etter dette besluttet Hålogaland FK å gjøre om på sin beslutning, slik at HIL C nådde målet for sesongen; opprykk til 4. divisjon.

34

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Norges Fotballforbunds seriekomites innstilling For god ordens skyld informerer vi om konklusjonen og anbefalingen fra Seriekomiteen til forbundsstyret samt styrets kommentar til forslaget. Seriestruktur Utvalget anbefaler et kvalifiseringsfritt opprykksystem. Konsekvensen av dette er at antall avdelinger settes til maksimalt 18 på nivå fem dersom en samtidig skal redusere nedrykkprosenten fra nivå fire. Utvalgets anbefaling krever tingvedtak og endring av NFFs lov §127. Høringsinstansene bes tilkjennegi om de støtter den endring som utvalget anbefaler eller beholde dagens struktur. Sammensetning av de 18 avdelingene på nivå fem Utvalget foreslår samtidig at lavest mulig reisebelastning legges til grunn for fordeling av de 18 avdelinger mellom kretsene og anbefaler følgende inndeling: Finnmark 1 avd a 12 lag Troms 1 avd a 12 lag Hålogaland/Nordland 1 avd a 12 lag * Hålogaland og Nordland sammen


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Konklusjon fra Harstad Idrettslag: Harstad Idrettslag støtter utvalgets anbefaling med hensyn til nedrykk fra nivå fire (3. div). Harstad IL støtter IKKE utvalgets anbefaling når det gjelder sammensetning av avdelinger og opprykk fra nivå 5 (4. div) til nivå 4 (3. div). Utfyllende kommentarer: På nivå 5 er det ikke behov for et kvalifiseringsfritt opprykksystem. Det viktigste er at avdelingene er slik sammensatt at reisebelastningen blir lavest mulig, både av hensyn til økonomi og belastning på spillerne. Harstad IL velger å konsentrere seg om avdelingene i Nord-Norge. Nord-Norge må ha 4 avdelinger, dersom det skal tas hensyn til reisebelastning. Forslaget om at Hålogaland og Nordland skal spille i en avdeling er i direkte motstrid til forbundsstyrets egne forutsetninger når det gjelder økonomi og belastning på spillerne. Det blir for enkelt når forbundsstyret konkluderer med at Norge er et lang-

2018

strakt land, med den konsekvens at noen klubber må ta belastningen med dette. For Nord-Norges vedkommende kan dette løses slik: Finnmark 1 avdeling 12 lag Troms 1 avdeling 12 lag Hålogaland 1 avdeling 12 lag Nordland 1 avdeling 12 lag Opprykk: År 1 Finnmark direkte opprykk Troms direkte opprykk Hålogaland og vinnerne spiller kval borte/hjemme mot hverandre, vinneren over to kamper rykker opp Nordland År 2 Finnmark og vinnerne spiller kval borte/hjemme mot hverandre, vinneren over to kamper rykker opp Troms Hålogaland Nordland

direkte opprykk direkte opprykk

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

35


År 3 År 4 År 5 År 6 Osv…..

som år 1 som år 2 som år 1 som år 2

Etter vårt skjønn er dette en smidigere og mer rettferdig ordning enn den forbundsstyret foreslår. Antall lag som rykker opp fra Nord-Norge blir det samme hvert år; 3 lag, som er det samme som forbundsstyret foreslår. I stedet for å låse antall lag som rykker opp til Troms og Finnmark, fordeles nå plassene på en mer rettferdig måte mellom de nord-norske kretsene, ved at de to kretsene som må spille kvalifisering, rulleres. Med en slik ordning unngår vi en kostbar kvalifiseringsordning som involverer alle fire vinnerlagene, med både ekstra belastning på økonomi og spillere, i en periode av året hvor vinteren mest sannsynlig har meldt sin ankomst i nord.

36

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Etter vårt skjønn kan forslaget gjennomføres lovteknisk på lik linje med forbundsstyrets forslag. Administrasjonen av en slik ordning er uproblematisk. Styret har med tilfredshet registrert at forbundsstyrets forslag til forbundstinget er endret i tråd med HIL`s forslag om at hver krets i Nord-Norge skal ha hver sin avdeling i 4. divisjon. Antall lag som kan rykke opp fra 4. til 3. divisjon i Nord-Norge er fortsatt 3. Forbundsstyret overlater til de fire nord-norske kretsene om å bli enige om hvordan de tre lagene skal kvalifisere til opprykk. Dette er en mer rettferdig løsning enn den som var skissert i høringsnotatet. Forbundsstyret har fraveket prinsippet om en kvalifiseringsfri ordning.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

37


Økonomi Styret har hatt som ambisjon å nedbetale siste rest av kortsiktig og langsiktig gjeld i 2018. Ambisjonen lykkes nesten, og medio februar 2019 ble siste rest av gjeld betalt.

Klubben har god kontroll på kostnadssiden, og er omlag på samme driftsnivå som foregående år når en justerer for reiseutgifter og tapsføringer.

HIL styrer etter likviditetsbudsjett som tar utgangspunkt i alle kjente kontantstrømmer gjennom året - detaljnivå på ukesbasis. På denne måten vet en når utfordringer oppstår, og kan planlegge driften ut fra dette, der det er mulig. I klubbens Økonomistyringsdokument er det nedfelt krav om en resultatgrad på minimum 8 %, og budsjettet skal godkjennes av eksternt utvalg.

Nøkkeltall Resultatgrad 2013-2018 – måler lønnsomhet ((resultat+finansinntekt)/ driftsinntekter)

Driftsresultat 2018 ble kr 515 000 og årsresultat etter finans ble kr. 512 052 Sum driftsinntekter var kr 4 151 857 Resultatmessig ble 2018 et stort steg i riktig retning. I underkant av 200 000 under budsjett, men godt over minimumskravet til resultatgrad. På inntektssiden var det gjort en stor jobb på marked med utgangspunkt i at en kom sent i gang som følge av de prosesser som ble kjørt høst 2017 fram mot nyttår.

38

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Av figur under framgår en positiv utvikling i lønnsomhet. Det en kan lese av figuren i perioden 2015-2017 er at ved inntekter på ca 3,6 mill kr. tenderer resultatgrad rundt 8 %, og når inntekt faller 0,4 mill i 2017 går resultatgrad i 0. Dette synliggjør kostnadskontroll, og potensiale knyttet til kapasitet på inntektssiden, noe en leser av 2018 i figuren hvor økte inntektsvekst er tilnærmet proporsjonal med resultatvekst. Likviditet og soliditet Likviditet er evnen til å gjøre opp sine løpende utgifter. Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom omløpsmidler (fordringer og bank) og kortsiktig gjeld, og bør være over 1. Likviditets-


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

Resultatregnskap 2013-2018 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 -1.000.000 Driftsregnskap

15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 2013

2014 Sum inntekter

2015

2016

Resultat

grad 3 er mer aktuell erfaringsmessig sett mot tapsføringer fordringer. Denne viser forholdet mellom bank og kortsiktig gjeld, og bør være over 0,33. Av tabellen over leses en markant forbedring fra 2016, noe som tilskrives gjeldsordning kombinert med god drift i 2015-2016. Samtidig viser tabellen en fortsatt utfordrende likviditet ved at forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er negativt, her målt ved likv.grad 2, noe

2017 Resultatgrad

2018

-10,00%

Resultatkrav

som krever fortsatt nøktern drift og et robust budsjett for 2019 slik at en kommer på rett side. Soliditet sier noe om evnen til å tåle underskudd vist ved forholdet mellom bokført egenkapital og totalkapital. En tommelfingerregel sier et forhold større enn 0,3 er bra. Som det framgår av tabell under er 2018 eneste året med positiv egenkapital i rekka, og historisk må en lenger

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

39


Nøkkeltall Likv.grad 2, >1 Likv.grad 3, >0,33

2018 0,73 0,28

2017 2016 2015 2014 0,41 0,44 0,23 0,23 0,14 0,22 0,12 0,10

tilbake enn 2003 for å finne positiv egenkapital (har ikke tilgang til tall lenger bak i tid). Drift iht. resultatkrav i 2015-2016 samt akkordløsning i 2016 ga sterkt forbedret egenkapitalsituasjon, og med et sterkt 2018 er denne nå positiv – dog fortsatt ikke robust.

Nøkkeltall EK-andel >0,3

2018 0,17

2017 2016 2015 2014 -0,41 -0,34 -1,06 -1,25

Budsjett 2019 I budsjett for 2019 er også tall for barne – og ungdomsavdelingen lagt inn utover medlemskontingent som har lagt fast inne. Dette er en ny erfaring, og en ser at det i tidligere budsjetter 40

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

Oppsummering: De økonomiske pilene peker i riktig retning som vist i oversikt utvikling resultatgrad siste 4-5 år, og også i nøkkeltallsanalysen over. Det er fortsatt, og må understrekes, behov for stram kostnadsstyring og disiplin i organisasjonen slik at en opprettholder momentum og bygger et solid økonomisk fundament for den planlagte satsingen i strategiperioden.

for treningstider og utstyr har ligget inne delvis dekning av kostnader for barne – og ungdom samtidig som det å legge inn treningsavgifter gir en positiv resultateffekt. Erfaringen fra senere år har dog vært slik at det


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

tas høyde for utfordringer knyttet til innkreving og setter av til tap 100 000 kr. Det forventes tett oppfølging av kontingenter og treningsavgifter da disse er kritisk ift. Klubbens drift og betaling av treningstider til Harstad Idrettslag Eiendom som drifter HIL-huset og Seaworkshallen. Selskapet har i flere omganger vært i brudd med låneforpliktelsene som følge av likviditetsutfordringer knyttet til manglende betaling av treningsleie. Siste rest av intern gjeld på 96 000 kvitteres ut ila februar slik at Eiendoms likviditet styrkes. Dette og tettere oppfølging av ovennevnte vil styrke Eiendom og tilsvarende bidra til et godt tilbud for klubbens spillere fra minste til størst.

2018

Det er på inntektssiden, utover ovennevnte inntekter, lagt opp til økte markedsinntekter 2,42 mill. kr. vs 1,825 mill. mill. kr i 2018. På kostnadssiden gjenspeiles klubbens strategiplan ved at det er økt satsing på sporten ved økt tilgang til kontrakter og satsing trenere – samlet ca 450 000 kr. Det er også lagt inn kostnader knyttet til reise B-lag samt at kampoppsett A-lag gir økte reisekostnader. Budsjettert resultat er 460 000 kr. med en resultatgrad på 9,75 % og bygger på kjente forutsetninger på kostnadssiden, og risiko knyttes til sponsorbudsjett og gjennomføring av Årets billotteri.

Budsjett Harstad Idrettslag Kontogruppe

SUM DRIFTSINNTEKTER Sum varekostnader Sum kostn. arb.kraft Sum andre driftskostn. SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum finanskostnader SUM NTO. Finasnposter ORD.RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Resultatgrad

Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Diff.R-B18 Regnskap 2017 4 716 025,00 2 360 500,00 1 227 718,73 666 000,00 4 254 218,73 461 806,27 2 114,27 -1 806,27 460 000,00 460 000,00 9,75%

4 136 857,49 1 986 677,49 784 786,62 854 914,05 3 626 378,16 510 479,33 3 700,07 -3 392 07 507 087,26 507 087,26 12,26%

4 015 000,00 121 857,49 1 956 769,00 29 908,49 919 304,00 -134 517,38 438 827,00 416 087,05 3 314 900,00 311 478,16 700 100,00 -189 620,67 -600,00 3 100,07 -100,00 -3 292,07 700 000,00 -192 912,74 700 000,00 -192 912,74 17,43%

3 289 215,97 1 901 140,04 851 488,32 581 440,44 3 334 068,80 -44 852,83 842,77 -764,90 -45 617,73 -45 617,73 -1,39%

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

41


Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med idrettslagets økonomi. Iht forslag til instruks fra NIF skal kontrollkomiteen påse at idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet/ tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettslagets finansielle stilling, forvaltning og drift. Komiteen ble aldri satt i gang før langt utpå høsten 2018. Aktiviteten begrenser seg til to møter (18/12-19 og 24/1-19), hvor gjennomgang av

42

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

organisasjon, økonomi pt, budsjett samt instruks for kontrollkomitè vært hovedtema. Komiteen har fått tilsendt strategiplaner, styrereferater, økonomistatuser samt årsberetning for 2018. Ut over dette kan ikke komiteen uttale seg utdypende om driften i 2018 samt evt hendelser gjennom 2018 som har påvirket klubbens opprinnelige planer for 2018. Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet Kontrollkomiteen har videre gått gjennom årsregnskapet for HIL iht vedlagte dokumenter for regnskapsåret 2018, som viser et driftsresultat med overskudd iht vedlagte regnskap. Komiteen har ikke hatt mulighetene til å gå i detaljer i økonomien ift bilagsnivå eller andre detaljposter. Gjengangere ift økonomi tidligere år har vært manglende likviditet og spesielt hissige kreditorer. Noe som har vært et stort uromoment for klubben. I vedlagte årsoppgjør samt opplysninger kontrollkomiteen har fått er ikke dette noe større problem ved inngangen til 2019.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Kontrollkomiteens vurdering av Harstad Idrettslags finansielle stilling, forvaltning og drift I opplysningene står klubben ved inngangen til 2019 med positiv EK. Samtidig opplyses det om at det forventes ytterligere forbedring av denne i kommende driftsår. Dette krever en fortsatt meget stram styring fra klubbens ledelse og at økonomistyring fortsatt må stå høyt på dagsorden og følges nøye. Følges dette opp mener vi at klubbens ledelse kan stå inne for at det er grunnlag for og forutsetninger for fortsatt drift

2018

sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kontrollkomitèen består av Oddgeir Olsen, leder, Susanne Helland og Ivar Råstad.

Ut fra det kontrollkomiteen kan se, ser det ut til at: - klubbens ledelse fører en god og kontrollert styring av egne aktiviteter og derigjennom en god økonomi styring - årsregnskapet, er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske stilling 31. desember 2018. - at ledelsen oppfyller sin plikt til å

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

43


Årsoppgjør 2018

for Harstad Idrettslag - Foretaksnr. 939553010

Resultatregnskap

Note R2018 B2018 R2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnad Lønnskostnad 1 Avskrivning på varige driftsmidler 2 Annen driftskostnad 3 Sum driftskostnader

4 144 837 7 020 4 151 857

4 015 000 0 4 015 000

3 259 216 30 000 3 289 216

1 986 677 784 787 10 035 854 914 3 636 413

1 956 769 919 304 0 438 827 3 314 900

1 901 140 851 488 3 065 578 376 3 334 070

DRIFTSRESULTAT

515 444

700 100

(44 854)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

308 308

500 500

78 78

3 700 3 700 (3 392) 512 052

600 600 (100) 700 000

843 843 (765) (45 619)

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

0

ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER

512 052 512 052

700 000 700 000

(45 619) (45 619)

170 341 512

418 634 052

0 (45 619) (45 619)

44

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

Balanse pr. 31.12.2018 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 2 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer 4 Andre fordringer 4 Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 Udekket tap 7 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 8 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2018

31.12.2017

48 825

3 060

400 000 448 825

418 000 421 060

234 949 119 431 224 157 578 537 1 027 362

159 124 86 261 126 663 372 048 793 108

170 418 0 170 418 170 418

0 (326 496) (326 496) (326 496)

60 000 60 000

215 050 215 050

85 586 83 241 223 056 405 061 796 944 1 027 362

596 743 1 526 0 306 285 904 554 793 108

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

45


NOTER 2018 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Idrettslaget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap ”Harstad Idrettslag Eiendom As” er vurdert etter kostmetoden. Fremlagt regnskap omfatter klubbens Senioravdeling og aldersbestemte lag. Harstad Tigers omfattes ikke av regnskapsavleggelsen. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt ca 4 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

2018 694 785 45 785 0 44 217 784 787

2017 693 503 45 651 0 112 334 851 488

Det er ikke utbetalt lønn / honorarer til styret i 2018. Lønn gjelder trenere, spillere og ansatte. Det foreligger ingen form for lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder, styremedlemmer eller andre ansatte. Pensjon Laget er ikke pliktig til å ha pensjonsordning etter loven. 46

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

Note 2 - Avskrivning på varige driftsløsøre. Maskiner og anlegg 45 970 55 800 0

Anskaffelseskost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang Anskaffelseskost pr. 31/12

101 770

Akk. av/nedskr. pr 1/1 42 910 + Ordinære avskrivninger + Avskr. på oppskrivning - Tilbakeført avskrivning + Ekstraord nedskrivninger

10 035 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 Balanseført verdi pr 31/12 Prosentsats for ord.avskr

52 945 48 825 7-25

Note 3 - Revisor Det er i 2018 ikke ytet honorar til revisor. Idrettslaget har hatt valgt revisor v/kontrollkomitè.. Note 4 - Fordringer Av selskapets fordringer forfaller Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen Note 5 - Aksjer Selskap Kontor Harstad IL Eiendom As Harstad

I år

I fjor

0

0

Eierandel Balanseført verdi 100 % 400 000

Resultat 2016 92 876

EK 31.12.16 1 136 330

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

47


Note 6 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 2 013 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 25 919. Note 7 - Egenkapital Sum EK 01.01.18 Årsresultat Andre endringer * Sum EK 31.12.18 * Andre endringer består av: Gjeldsettergivelse Div. poster og Harstad Tigers egenkapital, tatt ut av regnskapet Netto endringer i egenkapitalen Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld Langsiktig gjeld forventet innfridd januar 2019.

48

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

-326 496 512 052 -15 138 170 418 48 750 -63 889 -15 138


NOTATER

Ã…RSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

49


Markedsutvalget (MU) i Harstad IL 2018 har vært ledet av styremedlem Mona Kristine Rosvold. Utvalget har i tillegg bestått av styremedlemmene Tore Kulseng og Vivi-Ann Pettersen. Andre personer har vært tilknyttet på ulike prosjekter.

Fokus MU i 2018 • Sponsorarbeidet. Mål å beholde sponsorer fra 2017 samt få med flere og følge opp i henhold til sponsoravtalene. Vi lyktes med begge deler. De største sponsorene i 2018 var generalsponsorene Harstad Tidende, Sparebanken Nord-Norge, Harstad Sparebank og Biltrend. Hovedsponsorer var Nordic Eiendom, Hålogaland Kraft, Seaworks og Diadora. I sum var 34 bedrifter med å støtte opp om det arbeidet som gjøres i HIL. • Skilt. Av ulike grunner ble ikke skilt

50

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

rundt stadion og i Hålogalandshallen fakturert i 2018. Det jobbes med å ha nye avtaler på plass fra 2019. Skilt inne i og utenpå Seaworkshallen ble fakturert i 2018. Det skal inngås nyte avtaler på dette også med virkning fra 2019. •D et ble gjennomført fire sponsormøter hvorav tre i Harstad og ett på Ullevaal. På Ullevaal møtte vi nestorer i norsk fotball som Kjell Kaspersen og Andreas Morisbak, nåværende landslagsutvikler Håkon Grøttland og vi fikk en kort informasjon fra markedssjef i Sarpsborg 08. Koordinator for faglig del av samlingen var Per Ravn Omdal og Trygve Bornø. I tillegg fikk vi bespisning på Ullevaal og var til stede på landskamp mellom Norge og Kypros. •B illotteri, Dette ble en stor suksess i 2018. Det ble gjennomført med konvoluttsalg av HIL barn og unge og veteranene med Kjell Helge Markussen, Bjørnar Normann, Bjørn Kristiansen, Odd Helge Jensen og Grethe Antonsen Holm i spissen.


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Disse og flere av veteranene gjennomførte stands flere steder i byen helg etter helg utover våren. Et meget stort arbeid ble nedlagt som styret er svært takknemlige for. • Årets kamp var 23.9. og det kom 641 publikummere. Dette ga gode inntekter til klubben. Kampmotstander til HIL var Melbo IL. Hugo Kjelseth ledet arbeidet sammen med Tore Kulseng, Mona Kristine Rosvold, Rolf Olsen og Ronald Walquist som bidro med salg til Årets Kamp. • HIL-avisen; det ble gitt ut fire HIL-aviser og redaksjonen besto av Trygve Bornø, Helge Eriksen, Harald Berg og Mona Kristine Rosvold. Tom-Gunnar Hansen i HT utførte det grafiske arbeidet. Avisen utgis som innstikk i Harstad Tidende papir/eAvis og uten kostnader for klubben. I tillegg legges den ut elektronisk på HILs hjemme- og Facebook (FB) sider. • Hjemmeside. Det ble gjort et stort arbeid av Dag-Jøran Olsen da vi endelig fikk etablert og publisert ny

2018

hjemmeside; harstadil.no. Det er et kontinuerlig arbeid med utvikling og produsering av stoff til hjemmesiden. HILs FB-side er koplet opp mot hjemmesiden slik at noe stoff kommer derfra. • Markedsføring av kamper. Alle hjemmekamper ble annonsert i Harstad Tidende/ht.no samt på hjemmeside og FB-sider. Det ble også laget kamp-program til hver hjemmekamp. • Nord-Norsk Fotballkonferanse. Mye arbeid ble nedlagt for å få til konferanse i november 2018, men på grunn av flere aktivitetskollisjoner ble konferansen utsatt til januar 2019. Planlegging og markedsføring av denne skjedde i 2018. Konferansen skulle gjennomføres for tredje gang. Generalsponsor Harstad Tidende er hovedsponsor, mens Sparebank 68 grader Nord (Harstad Sparebank), Sparebanken Nord-Norge og G-sport ble sponsorer til konferansen. • Bruk av FB-siden til rask informa-

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

51


sjon og koordinering. HIL var aktiv med ulike informasjoner på FB-sidene og dette ble mer planmessig gjennomført. Dag-Jøran Olsen er den som har gjort den største jobben med dette. • Tom Fossheim har hatt ansvar for kamparrangement. Nok et år har han gjort en strålende jobb sammen med sine ildsjeler. • Pål Mathisen har vært en stødig medspiller på alt av økonomi innen markedsarbeidet. Sponsorer samlet seg under slogan «Bæst ilag» - vi er god aleina, men bæst ilag. Dette overføres til ulike aktiviteter for å nå klubbens målsettinger. Ikke minst i forhold til å være et godt verktøy både i integreringsarbeid så vel som til byutvikling.

52

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

2018

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

53


54

Ã…RSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018


Årsberetning H A R S TA D I D R E T T S L A G

Generalsponsorer

2018

Hovedsponsorer

C: 24 M: 11 Y: 6 K: 58

HIL Partner

C: 100 M: 0 Y: 15 K: 0

Hjerte for HIL

Per Strand Harstad

ÅRSBERETNING HARSTAD IDRETTSLAG 2018

55


www.harstadil.no