Page 1

Programma openbare bijeenkomst gemeente Nederweert op 24 april om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis

1. Opening door procesbegeleider Jan Smolenaars  Welkom, voorstellen en rol  Korte terugblik op het proces tot nu toe  Verdiepingsslag van de thema’s randweg, centrumplan en buitengebied in balans 2. Gelegenheid voor de raadsfracties om ter verduidelijking technische vragen te stellen over de verkiezingsprogramma’s De technisch vragen kunnen gesteld worden aan de hand van een matrix, waarin de verkiezingsprogramma’s met elkaar worden vergeleken. Er vindt geen inhoudelijke discussie plaats over programmapunten, maar het is meer de vraag is of ieder begrijpt wat de ander bedoelt. De programmapunten zijn verdeeld over de taakvelden van de begroting. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3. Aandragen aanvullende onderwerpen Zijn er onderwerpen – op basis van voortschrijdend inzicht - die van belang zijn (aanvullend op de verkiezingsprogramma’s) om te bespreken dan kunt u deze uiterlijk 21 april indienen bij de griffier. Deze onderwerpen worden tijdens de bijeenkomst op 24 april benoemd en later in het proces inhoudelijk besproken. Hierbij valt ook te denken aan de ingekomen verzoeken die sinds 21 maart jl. zijn binnengekomen (zie bijlage). 4. Hoe verder? 5. Rondvraag 6. Sluiting

programma-openbare-bijeenkomst-coalitievorming-op-24-april  
programma-openbare-bijeenkomst-coalitievorming-op-24-april  
Advertisement