__MAIN_TEXT__

Page 1

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft.

v

k a va l k g á á ir

tet A szere i nyelve

d

g­ á r i v nap r á s va

2017/2

m e l e A mé r e z lysé s ár d a g m virá gai

bi bl

iai növény

ó z o r á hat


»»»»

A mélység virágai A hósen

káin, Nem csupán a hegyek lan álunk vital n ke szemmel jól látható helye bb rénye fajták , rágokat. Vannak persze sze zött, az árnyékban amik szeretnek a kövek kö mélyebbre nézünk meghúzódni. De ha még ngban, az éles sze egy sziklában vagy barla virágokat. A mélymű megfigyelő ott is talál t. ség virágait: az ásványoka

nyok eltérő A legtöbb drágakő és ékkő ásvány. Az ásvá különböző, módokon jöhetnek létre, az összetételük is n folyó olezér t is olyan sokfélék . Egyes ásványok izzó a vulvagy en, vadékokból keletkeznek a föld belsejéb napvilágra, kánokból kiömlő lávával együtt kerülnek a mások vízből csapódnak ki. ri az emA drága- és ékköveket több mint ezer éve isme az ametiszt, ber. Az elsőként ékszernek használt kövek jáde, a jása borostyán, a gyémánt, a heg yikristály, a szépségük, pis, a korall és a türk iz voltak. A drágakövek érté kess é, a ritkaságu k és kem énys égü k miat t vált ak , péld ául más és gazd agsá g kifej ezői vé. A feje delm ek uralkodási egyházi méltóságok is drágakövekkel kirakott , hatalmukat jelvényeket használtak, hogy nagyságukat okban ma is megmutassák. A kincstárakban és múzeum megcsodálhatjuk ezeket a kincseket. t amu lettA drág aköveket titok zato sság övez te, ezér cskeként ként vagy talizmánként , szerencsehozó köve ként még is szolgáltak. Ékszerbe foglalva vagy marokkő sában is vallá több ma is sokan használják őket. A világ ékesítésé nagy szerepet kaptak, például fontos tárgyak ített tárgy re, építmények díszítésére. Ilyen ékkővel dísz volt a főpapok gyűrűje is.

1. Rubin (szárdiusz)

legalRagyogó vörös. A rubin a éks zekalmasabb a drágaköves t után rek kés zítésére, a gyémán a legkeményebb kő.

10

Itt láthatod a hósent. Színezd ki a hósenen található ékköveket a számozásnak megfelelően!

Sokféle színű lehet, de a leg elterjedtebb a sárga. Vann ak áttets ző, róz sas zínű és kék árnyalatú topázkövek is.

Gyönyörű zöld színű kő.

5. Zafír A Bib liáb an is olvashatunk drá gaköve kke l ékesíte tt tárg yak ról, például egy igen különleg es ruhadarab ról, a hósenről. A hósen a főpapi ruha fontos tartozéka, amelyet Mózes második könyvének 28. és 39. rész e részletesen is leír. A főpap aranyból, kék és piros bíb orb ól, karmazsin - és lenfonálból szőt t ruhát viselt, az éfódot. Ennek a mellrés zéhez volt hoz záerősítve a hósen: egy négyszögletes, nagyon díszes anyagd arab. A zsebszerű alkalmatosságot tizenkétféle drágakő ékesítette. A kövek mindegyikére Izráel egy-egy törz sének a nevét vésték rá. Azt szinte lehetetlen eldönten i, hogy eredetileg melyik törzs neve került az egyes kövekre. Sőt ma már azt is nehéz azonosítani, hogy a bibl iai leírásban szereplő kövek egész pontosan melyek is. Talán azok lehettek , amelyek ről a túloldalon olva shatsz.

1

2

4. Gránát (karbunkulus) Vérvörös színű ékkő.

8. Achát Tűzkőnek is nevezik, mert a vulká ni lávában keletkező hólya gokban fordul elő. Ha feltörjük eze ket a köveket, a színek és mintá k bámu latos változ atossága tárul fel.

Több árnyalata is van, de a legértékesebb zafír a tiszta mélykék , ami az ég vagy a vizek kékjét idézi.

6. Gyémánt

y Ez a legkeményebb ásván éte kiv tt elle a földön. Em ek les szépsé gének, fényén is k na gá asá és persze ritk kös zönhető, ho gy az ös� égy a ül köz szes drágakő mánt a legértékesebb.

7. Opál

l. Lehet Sokféle színb en előfordu r vörös víz színű, barna vagy aká színekis. Legértékesebb a tarka kel villódzó nemesopál.

9. Ametiszt Úgy tartották, hogy megőrzi vise lőjét a részegsé gtől, és tiszta, komoly gondolkodást sugall. Ezér t volt kedvelt a főpapi gyűrűkb en is.

3

10. Krizolit (peridot)

Főpap ünne pi öl töze tben

2. Topáz

3. Smaragd

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A legértékesebbnek a sötét, olajzöld színváltozat tekinthető.

11. Ónix

, barna Az ónix egyenes csí koz ású ány. ásv r hé -fe fehér vagy fekete

12. Jáspis Úgy hitték , hogy megvéd a látászavaroktól és a szomorúságtól. Barna, szürkéskék , vörös, sárga és zöld változata fordul elő.

11

««««


»»»»

A Bibliában nagyon sok növény: fa, bokor, virág és gyümölcs szerepel. Némelyik egészen különleges, de vannak közöttük hétköznapiak is. Bibliai növényhatározónk segítségével többet megtudhatsz még azokról is, amiket talán már sokszor láttál.

Bibliai növényhatározó A mezők liliomai Palesztina legszebb vadvirágai közé tartozik a liliom. Maga Jézus is őket hozta példaként, amikor Isten gondviseléséről tanította az embereket. Azt mondta, hogy a világ leggazdagabb királyának a ruhái sem érnek fel a mező liliomainak szépségével, amit Isten adott nekik.

Sárón nárcisza és az almafa Az Ószövetségben található az Énekek éneke című könyv, mely szerelmes énekeket tartalmaz. A könyv telis-tele van jelképekkel, melyek a menyasszony és a vőlegény kapcsolatát, szerelmét fejezik ki. A második fejezet különösen sok természeti képet használ. „Sárón nárcisza vagyok én, a völgyek lilioma” – olvassuk például a menyasszonyról (más bibliafordításokban Sárón rózsája szerepel). „Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt” – mondja a vőlegény, de a menyasszony is ugyanígy érez: „Mint almafa az erdő fái közt, olyan szerelmesem a legények közt.” A tövisek között viruló liliom és az édes gyümölcsöt hozó almafa képével fejezik ki a szerelmesek, hogy megtalálták a társukat. Karikázd be a képen a nárciszt, a liliomot és a rózsát! Megtalálod az almafát is?

12

A virágzó szőlő Szintén az Énekek éneke 2. fejezetében találjuk a virágzó szőlő képét, amely a menyasszony szépségére utal. „Fogjátok meg a rókákat, a kölyökrókákat, mert pusztítják szőlőinket, a virágzó szőlőinket” – olvassuk. Mit jelent ez a felszólítás? Lányok, figyelem! Vigyázzatok a szépségetekre és tisztaságotokra! Ahogy a rókák kárt okoznak a szőlőben, úgy vannak fiúk, akik rossz szándékkal közelítenek a lányokhoz. Ne engedjétek, hogy a rosszindulatú megjegyzések vagy egyéb közeledések tönkretegyék szépségeteket! Isten csodálatosan eltervezte a párválasztást, kérjétek az ő segítségét, amikor ismerkedtek egymással! Keresd meg és karikázd be a virágzó szőlőtőkét!

Fügefa Izráelben a fügefa közkedvelt növény, ízletes, tápláló gyümölcse miatt szívesen ültetik. Nagy, terebélyes koronát nevel, így árnyékadónak is kiváló. A Bibliában gyakran jelképezi a fügefa Isten népét, Izráelt. A fa állapota (fejlődése, elszáradása, virágzása, gyümölcstermése) a nép Istennel való kapcsolatát fejezte ki. Hol látod a képen a fügefát? Karikázd be!

13

««««


»»»»

Virágvasárnap – Jön, jön! Már Betániában van! – lódult be a kapualjba a kis Sámuel, ahol a barátai már vártak rá. Itt szoktak találkozni nem sokkal a reggeli után, hogy együtt induljanak játszani, csavarogni vagy épp valamilyen alkalmi munkát keresni a városba. De a mai nap egészen különleges kalandot ígért a számukra. – Jézus rabbi, a csodatevő!? – kérdezte Rúben. – Az hát! Ki másról lenne szó! Mindenki őt várja! – hadarta Samu. – Hallottam, hogy egy vakot is meg tudott gyógyítani! – szólt újra Rúben. – Meg leprásokat! – tódította másikuk. – És egy bénát is! – vágtak egymás szavába a fiúk. – Az semmi! – szólt végül Áron, a legnagyobb köztük. – Tegnap hallottam,

16

hogy egy halottat is feltámasztott Betániában ! Erre mindenkinek elakadt a szava. Kellett egy kis szünet, csak az után folytatta Rúben: – Azt mondják, király lesz. Ő a messiás, akiről annyi próféta beszélt! – Hát akkor azért jön Jeruzsálembe, a templomba! – vágta rá Zafi. – Ott kell lennünk, amikor bevonul! A Juh-kapunál – döntötte el Áron. – Te jó ég! Egy királyt nem lehet csak úgy fogadni, ünneplőbe kellene öltöznünk! – így Samu. – Anya úgysem engedné meg, hogy felvedd! Csak ha templomba mész, tudod! – felelte bátyja. – Akkor elhozom a kürtömet. – Jaj, csak azt ne! – vágták rá kórusban a fiúk. – Iszonyú hamis!

– Akkor legalább valami ajándékot vihetnénk – próbálkozott egyre bizonytalanabbul Samu. – Igazad lehet, de mit? – bökte ki Rúben. Egy pillanatra mindenki a megspórolt kis pénzecskéjére gondolt, és hamar belátták, hogy abból bizony egy-két kenyérlángoson vagy pár marék datolyán kívül nem sok mindent vehetnek. Az pedig egy király fogadásához nemigen méltó ajándék. Ahogy így morfondíroztak magukban, tekintetük Dánielre tévedt, aki a szomszédos fügefa árnyékában ücsörgött feltűnően szótlanul, és valami virágfélét forgatott az ujjai közt. – Hé, hát te nem mondasz semmit? Fogadjunk, azt se tudod, ki az a Jézus! – szólt rá bosszúsan Áron.

– Én ne tudnám?! Többször is láttam, sőt hallottam beszélni is, amikor a Genezáretnél voltunk az unokatesóimnál. – Na, és miről beszélt? – vetette oda hitetlenkedve Áron. – Tudjátok, ő egészen másféle király, mint ahogy képzelitek. De hát majd meglátjátok, ha ideér! Emlékszem, arról mesélt, hogy a mezei liliom ezerte szebb, mint Salamon király díszes öltözete, mert a liliomot az Úristen teremtette ilyen csodálatossá. Ekkor észrevették, mit is szorongat Dániel. Az összes szem a kezében tartott virágra szegeződött. S valóban, ahogy Dániel a nap felé tartva megforgatta ujjai között az apró, ám remekbe szabott virágkelyhet, egészen elcsodálkoztak: sosem látták még ilyen szépnek ezt a mindennapi kis növénykét! Merengésükből hirtelen egyre erősödő énekszó, ujjongó kiáltások, lábdobogás riasztotta fel őket. – Ők lesznek azok! Közelednek! – kiáltott fel Zafi. A fiúk egyszerre felesz-

méltek. De mire kifutottak az útra, már mindent elállt a hatalmas tömeg. Még szerencse, hogy az utolsó pillanatban Rúbennek mentő ötlete támadt. A nagybátyja volt a kapuőr. Így egy kis rábeszélés után felengedte őket a kaputorony tetejére. Onnan aztán mindent jól láttak. Az alattuk hömpölygő színes sokaság kíváncsian várta Jézus érkezését. Volt, aki a csodatevő gyógyítót várta, mások a bölcs rabbit, megint mások a nagy királyt, aki átveszi az uralmat a város felett. Ahogy a kanyarban megjelent Jézus, egy szamárháton, tanítványai körében, végigfutott a tömegen valami egészen furcsa, jóleső borzongás,

ami felpezsdítette az emberek vérét, megmelengette a szívüket, szárnyalóan szabaddá tette a lelküket. Kitört az ujjongás, az ünneplés. – Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! – hullámzott végig a tömegen. Volt, aki a köpenyét, felsőjét vetette le, hogy az útra terítse, mások pálmaágakat lengettek. Bár semmi sem olyan volt, mint egy uralkodó pompás és büszke győzelmi menetében, a fiúk arra gondoltak: bizony, Salamon, a nagy király sem öltözött olyan dicsőségbe, mint akkor és ott Jézus! A király megérkezett. Nem csak a városba, sokkal inkább a szívükbe.

isten üzenete: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! Lukács 19,38

17

««««


»»»»

Az a legjobb érzés, ha megdicsérnek.

Akit szeretek, azzal minél több időt akarok együtt tölteni.

A közös programok a legfontosabbak.

Szívesen megteszek dolgokat a barátaimért.

4

Minden ajándékomról tudom, hogy kitől és mikor kaptam.

.

rá i v

g

Minden szónál többet ér egy simogatás.

5

Szeretem, ha a szüleim büszkék rám.

Nekem fontos, hogy kimondják, ha szeretnek.

Nagyon jólesik, ha megölel valaki.

Szívesen készítek apró ajándékokat azoknak, akiket szeretek.

22

ág r vi

Sokszor szoktam puszit adni.

Ha valaki segít nekem, tudom, hogy szeret.

ág r vi

Nagyon jó érzés, ha valakit tényleg érdekel, amit mondok.

Szeretem, ha masszíroznak, csiklandoznak.

Szívesen dicsérek meg másokat.

Aki szeret, annak a segítségére mindig számíthatok.

Rengeteg ötletem van, ha ajándékozásról van szó.

.

g á r vi

Onnan tudom, hogy a szüleim szeretnek, hogy sok mindent vesznek nekem.

Nagyon örülök, ha észreveszik, hogy valami jót tettem.

6

1. vi

g á r

.

Lehet itt szeretetet tankolni???

2.

Két amerikai író Ca mp be ll) írt (G ary Ch ap ma n és Ro ss Eb be n az em be rt eg y kö ny ve t a sze retetről. aminek az üzemanyaga egy autóhoz hasonlítják, tót a tankjában tárolt a sze retet. Ah og yan az au ugyanúgy az emberek benzin hozza működésbe, tárolt szeretetb ől meríaz „ér zelmi tankjukban” n az autóval is meg kell tik az energiát. És ahogya az embernek is folyton állni a benzinkútnál, úgy elmi tankját szeretetújra meg kell töltenie az érz A „tankolásnak ” ötféle tel. Igen ám, de ho gy an? kat nevezzük szeretetmódja van, ezeket a módo mó d: az érintés, az elisnyelvek nek. Ez az ötféle idő, az ajándékoz ás és merő szavak, a minősé gi a szívességek. él és felnőtte kn él eg yMi nd en kin él (gyere ke kn ni, melyik az a szeretetaránt) meg lehet állapíta megérzi, hogy a másik nyelv, amiből a legjobban juk elsődleges szeretetember szereti őt. Ez t hív b embernek van egy nyelvnek. Emellett a legtöb lve is, am in ke res ztü l máso dla gos sze retetnye el tudja fogadni a mé g szintén nagyon jól szeretetet.

Te melyik szeretetnyelvet beszéled a legjobban? Miből érzed leginkább, hogy szeretnek? Melyik az a szeretetmegnyilvánulás, ami a legjobban feltölti az érzelmi tankodat? Megtudhatod, ha kitöltöd ezt a tesztet! Egy váratlan Öt állítást olvashatsz minden virágban. Adj az állításoknak meglepiajándék a osztályzatokat! 5-öst írj abba a fehér körbe, amelyiklegjobb dolog! hez tartozó állítás a leginkább jellemző rád, vagy a legfontosabb számodra, és kapjon 1-es osztályzaAbból érzem, Sok mindent tot, amelyik legkevésbé igaz rád! hogy valaki szeret, csinálunk közösen A teszt értékelését a 32–33. oldalon találod! ha megteszi, azzal, akit amire kérem. szeretek.

3

A szeretet nyelvei

Teszt:

Jólesik fogni valakinek a kezét.

.

rá i v

g

Fontosabb, amit megteszek valakiért, mint amit mondok.

Szeretek sok időt szánni a beszélgetésre.

Szeretek kettesben lenni azzal, aki fontos számomra.

Mindennél fontosabb, hogy kedvesen szóljanak hozzám. Nekem természetes, hogy segítünk egymásnak, amikor szükség van rá.

Szeretek összebújni a szeretteimmel.

A legapróbb ajándéknak is nagyon tudok örülni.

23

«««


„Szerelemmadár” „Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom.” Ki ne ismerné ezt a népdalt, amelyben a szerelmes madarak a párjukat keresik?

7.

6.

Készítsük el saját „szerelemmadarunkat” ezekből az anyagokból: fonalak, feketebors, napraforgómag, drót, szigetelőszalag, papírgalacsin. Szükséged lesz még ollóra, ragasztóra és két darab 9 x 12 centiméteres kartonlapra.

Illeszd a papírgalacsint a szárnyak közepére…

…majd csúsztasd a sötétkék és a krémszínű fonalköteg közé, és a végét kösd össze. Már felismerheted a madárka alakját. A szárnyait simítsd a testéhez, s néhány csomóval fogd azt is oda.

1.

2. A z egyik karton ra tekerj sötétké k fo n al at (l eg al áb b n eg yven sz er). Ez lesz a madár ka hát a. A másik ka rt o nlap o n ugyanezt ismét eld meg a krém színű fonallal, ami a madár ha sa lesz . Sz árnyai hoz használj világoskék és sö tétkék fonalat; ez eket összefogva tekerd a kartonra.

8.

»»»»

A drótból vágj négy 5 centiméteres darabot. Alakítsd ki a madár egyik lábát úgy, hogy a drótokat összesodrod; de az „ujjait” nyisd szét. Fekete szigetelőszalaggal vond be a drótot. Ugyanígy készítsd el a madárka másik lábát is, majd szúrd a testébe.

A három fonalköteget a kartonlap egyik szélén vágd szét. A szárnyak közepét kösd át.

3.

5. 4. 9. Helyezd a sötétkék fonalköteg közepébe a krémszínű fonalakat, és hajtsd át rajta. Majd szorosan kösd meg úgy, ahogyan a képen látod.

26

A krémszínű fonaldarabokat is hajtsd egymásra, és kösd meg azt is.

Végül ragaszd fel a szemeit (feketebors) és a csőrét (napraforgómag) folyékony ragasztóval. Hogy ne legyen magányos a madárkád, készítsd el a párját is.

27

««««


»»»»

Melyik az én ? m e v l e y n t e t e r e sz A teszt értékelése

„Gyűjtsd össze” a virágok azonos színű szirmait, és add össze a rajtuk szereplő osztályzatokat! Amelyiknél a legnagyobb számot kaptad, az az elsődleges szeretetnyelved. A második legtöbb pont a másodlagos szeretetnyelvedet mutatja meg.

Ajándékozás: Ha ez a szeretetnyelv áll nálad első

Elismerő szavak 1. virág:

Elismerő szavak: Ha leg-

2. virág:

jobban ezt a szeretetnyelvet beszéled, akkor neked az a leglényegesebb, hogy megdicsérjenek, büszkék legyenek rád, bízzanak benned. Kedves szavakkal, bókokkal nagy örömet lehet neked szerezni. Te magad is szívesen megdicsérsz másokat, például elmondod a szüleidnek, hogy mennyire szereted őket, a barátodnak, hogy milyen jó fej, és biztatod a tesódat, ha nehezen megy neki valami. Hiába szeret téged valaki, ha ezt nem mondja ki szóban is, akkor nem mindig érzed a szeretetét.

3. virág: 4. virág: 5. virág: 6. virág: Összesen:

Érintés

Ajándékozás

1. virág:

1. virág:

2. virág:

2. virág:

3. virág:

3. virág:

4. virág:

4. virág:

5. virág:

5. virág:

6. virág:

6. virág:

Összesen:

Összesen:

Minőségi idő

Szívességek

1. virág:

1. virág:

2. virág:

2. virág:

3. virág:

3. virág:

4. virág:

4. virág:

5. virág:

5. virág:

6. virág:

6. virág:

Összesen:

Összesen:

Minőségi idő: Ha ez az elsődleges szeretetnyelved, akkor mindennél fontosabb számodra, hogy a szeretteiddel minél több időt tölts együtt. Nagyon élvezed a közös programokat és a nagy beszélgetéseket, amikor csak egymásra figyeltek. Te is megteszel mindent, hogy együtt legyél azzal, akit szeretsz – legyen az egy közös főzőcskézés anyával, kertészkedés apával, családi összejövetel vagy egy nagy beszélgetés a barátaiddal. Nagyon rosszulesik neked, ha valaki nem figyel rád, és nem tölt el veled elég időt – ilyenkor hiába mondja, hogy szeret, nem igazán tudod neki elhinni.

Szívességek: Ha az elsődleges

Érintés: Ha ez az elsődleges szere-

32

helyen, akkor téged legnagyobb örömmel az ajándékok töltenek el. Nem kell nagy, drága dologra gondolni (bár az is jöhet! :-) ), egy-egy apróság is megteszi, amiből érzed, hogy gondol rád a másik. Te is szívesen adsz ajándékokat a szeretteidnek, például biztosan ezernyi rajzot, csecsebecsét készítettél már a szüleidnek, és örömmel megosztod az édességet a barátaiddal. Ha valaki nem fejezi ki irányodban ajándékokkal is a szeretetét, akkor nem is biztos, hogy megérzed.

Néz zük meg, mi jellemzi az egyes szeretetnyelveket! Már az azonos színű szirmokban szereplő állításokat olvasgatva is láthatod, hogy mi a fontos annak az embernek, akinek ez a szeretetnyelve, milyen módon érzi a szeretet, hogyan lehet feltölteni az érzelmi tankját.

tetnyelved, akkor nagyon fontos számodra, hogy az, aki szeret, megöleljen, megpusziljon, hozzád bújjon, megsimogasson (természetesen csak akkor és úgy, ahogyan az neked jólesik). Te magad is leginkább így tudod kifejezni az érzelmeidet – például szívesen bújsz össze a szüleiddel, fonogatod a barátnőd haját, birkózol a tesóddal. Ha valaki szeret téged, de ennek nem adja jelét egy-egy kedves érintéssel, akkor nem vagy benne biztos, hogy tényleg szeret-e.

szeretetnyelved a szívességek, akkor rád nagyon igaz, hogy a szeretetedről a tetteid árulkodnak. Szívesen segítesz annak, akit szeretsz, kisebbnagyobb szívességeket, szolgálatokat teszel számára. Például segítesz anyának a házimunkában, odaviszed apának, amire éppen szüksége van, elmagyarázod a kistestvérednek, amit nem ért, elküldöd a házit a barátaidnak, ha hiányoztak. Te is elvárod ugyanezt azoktól, akik szeretnek téged. Nagyon rosszul esik, ha valaki nem veszi észre, hogy segítségre lenne szükséged, és nem viszonozza a szívességeidet. Még ha igazán szeret is, akkor hinnéd el neki igazán, ha ezt tettekkel is kifejezné.

33

««««


Fiúk Bibliája, Lányok Bibliája Egyenként 120 oldal, 2900 Ft A fiúk és lányok sajátos érdeklődését figyelembe vevő kötetek hős férfiak, anyák és kisbabák, bátor hercegnők történetein keresztül mutatják be a Biblia üzenetét.

www.harmat.hu

Profile for Harmat kiadó

Cikcakk 2017/2 lapszám  

A virágok szebbé teszik a hétköznapjainkat, az ünnepeinket. Ha szeretnél megismerkedni néhány egészen különleges virággal, vagy meg szeretné...

Cikcakk 2017/2 lapszám  

A virágok szebbé teszik a hétköznapjainkat, az ünnepeinket. Ha szeretnél megismerkedni néhány egészen különleges virággal, vagy meg szeretné...