Page 1

PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ พิมพ์ครั้งที่ ๑ : สิงหาคม ๒๕๕๖ เขียน - เรียบเรียง : นับทอง ทองใบ จำานวนพิมพ์ : ๑,๐๐๐ เล่ม บรรณาธิการ : สุดใจ พรหมเกิด ออกแบบรูปเล่ม : วรรณภา สรรพศรี ออกแบบปก : ลักษมี แสนเลิศ พิสูจน์อักษร : กมลรัตน์ เสราดี กองบรรณาธิการ : ยุวดี งามวิทย์โรจน์, วิลาสินี ดอนเงิน, ชุติมา ฟูกลิ่น, คณิตา แอตาล, วิไล มีแก้วสุข, นิศารัตน์ อำานาจอนันต์, จันทิมา อินจร ประสานงานฝ่ายผลิต : วิไล มีแก้วสุข พิมพ์ที่ : แปลนพริ้นติ้ง จำากัด โทรศัพท์ : ๐-๒๒๗๗-๒๒๒๒ จัดพิมพ์และเผยแพร่ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗ โทรสาร : ๐-๒๘๘๑-๑๘๗๗ E-mail : info@happyreading.in.th website : http://www.happyreading.in.th Facebook : http://www.facebook.com/happy2reading. Twitter : http://www.twitter.com/happy2reading


PDF Compressor Pro

สารบัญ คำาชื่นชม

คำานำา

ความนำา

๖-๗

มาอ่านการ์ตูนกันเถอะ

๘-๙

๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๑ - ๑๒๖

๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๒๗ - ๒๔๗

ภาคผนวก รู้จักโครงการ ชวนอ่าน การ์ตูนไทย การ์ตูนโลก ๒๔๘ - ๒๕๕ กว่าจะเป็นบรรณนิทัศน์

๒๕๖ - ๒๕๕

สรุปรายชื่อหนังสือ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๒๕๗ - ๒๖๐

สรุปรายชื่อหนังสือ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๖๑ - ๒๖๕

อ้างอิง

๒๖๖


PDF Compressor Pro

คำาชื่นชม นับเนือ่ งจากการสำารวจสภาพการณ์หนังสือเด็กและเยาวชนไทย โดย ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรมการอ่าน จนมาถึงโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก โดย มีอาจารย์นับทอง ทองใบ เป็นหัวหน้าโครงการ ยิ่งตอกย้ำ�ให้เห็นว่า หนังสือที่น่าอ่าน ในบ้านเรามีทั้งปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายที่มากพอ แล้ว...ทำาอย่างไรให้หนังสือชวนอ่านเหล่านี้เดินทางไปถึงมือผู้ที่ยังไม่ได้อ่าน การทำางานในแวดวงกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่า ๑๐ ปี อีกเช่นกัน ที่ทำาให้พบเห็นรูปธรรมแสดงอย่างชัดแจ้งว่า เด็ก ๆ ไม่เคยปฏิเสธ หนังสือ หากมีหนังสือดี น่าสนใจ เหมาะสมวัยและความสนใจอยูเ่ บือ้ งหน้า โดยเฉพาะ ช่วงวัยการ์ตูน บรรณนิทัศน์ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ เกิดขึ้นจากหัวใจรัก การ์ตูนของคณะทำางานโครงการ ฯ ทั้งคนที่คลุกคลี ลุ่มลึก สร้างสรรค์งาน และนัก วิชาการที่จับจ้องงานการ์ตูนมาโดยตลอด การเชิญชวนจึงเต็มไปด้วยสีสัน ด้วยเป็น ผลงานที่ผสานจิตวิญญาณการ์ตูนเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายทอด บอกต่อ และเชิญชวนให้ สังคมทีเ่ คยอ่านและไม่เคยอ่านการ์ตูนได้ก้าวมาสู่ “โลกของการ์ตูน” ที่มีทั้งพื้นที่ชวน ขบคิด พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ และมีพื้นที่จินตนาการอย่างกว้างขวาง จนน่าจะ สามารถทะลาย “กับดัก” ของการไม่อ่านและไม่อยากอ่านได้ไม่ยากนัก

สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


PDF Compressor Pro

คำานำา ก่อนลงมือรวบรวมการ์ตูนในโครงการชวนอ่าน การ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เพื่อจัดทำาบรรณนิทศั น์เล่มนี้ ยังคิดอยูห่ ลายตลบว่ามีการ์ตนู ไทยทีอ่ ยากชวนอ่านถึง ๑๐๘ เรือ่ งหรือ เอาเข้าจริง มีเยอะกว่าที่คิด ยิ่งรวบรวม ยิ่งลองอ่าน ยิ่งรู้สึกว่า การ์ตูนไทย “น่าอ่าน” กว่าการ์ตูนเทศด้วยซ้ำ� เพราะการ์ตูนเทศที่แปลเป็นภาษาไทยในบ้านเราซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น (Manga) มักมี “ขนบ” บางอย่างที่ทำาให้พูดเรื่องแนว เดียวกัน ไม่หลุดไปจากความฝัน ความมุ่งมั่น มิตรภาพ แต่การ์ตูนไทยนั้นหลากหลาย ทั้งภาพและเรื่อง โดยเฉพาะการ์ตูนแบบนิยายภาพ (Graphic Novel) ที่ฉีกตัวเอง ออกมาจากการ์ตูนช่อง (Comic) ได้อย่างไม่ซ้ำ�ใคร ...เรามีทั้งงานลายเส้นเรียบง่าย ทว่าลุ่มลึก อย่าง วิศุทธิ์ พรนิมิตร งานภาพหม่นเหงาเนื้อหาคลุกเคล้าปรัชญาชีวิตเช่น ทรงศีล ทิว สมบุญ งานภาพมัน-เซอร์ แต่เรื่องจิกกัดปัญหาสังคมอย่าง ไตรภัค สุภวัฒนา หรือ งานภาพสวย สะอาดตา เนื้อหากินใจ เข้าถึงทุกเพศวัยแบบ เรืองศักดิ์ ดวงพลา ...และ อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ท้ายที่สุดแล้ว ๑๐๘ การ์ตูนไทย และ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ ในบรรณนิทัศน์ ฉบับนี้ ไม่ใช่คำาพิพากษาตัดสินว่า นี่คือ “การ์ตูนดี” เพียงแต่เป็นการ์ตูนที่เราอยาก “ชวนอ่าน” ...การ์ตนู ทีถ่ า่ ยทอดความสนุกผ่านภาพและตัวอักษรได้อย่างกระทบใจ การ์ตูน ที่สร้างรอยยิ้มแทนที่ความหมองเศร้ายามที่เราหยิบอ่าน การ์ตูนที่ทำาให้เราอิ่มเอมโดย พลัน ทั้งที่ไม่ได้ทานอะไรเลย การ์ตูนที่ส่งแรงพลังมากพอจนเราหาญกล้าลงมือทำาบาง สิ่ง...การ์ตูนเช่นนี้ การ์ตูนที่อาจไม่จำาเป็นต้องสั่งสอนหรือมุ่งให้ความรู้ หรือคุณธรรม กันแบบตรงไปตรงมา...เหล่านี้คือการ์ตูนที่น่าอ่านสำาหรับเรา หากรายชื่อการ์ตูนที่เรา “ชวนอ่าน” อาจไม่ถูกใจทุกคน ก็ขอน้อมรับไว้เพื่อ ปรับปรุงในการจัดทำาบรรณนิทัศน์รอบต่อไป ได้แต่หวังเพียงว่า นิยาม “การ์ตูน” ในใจทุกคนที่เปิดใจรับบรรณนิทัศน์เล่มนี้ คงจะไม่ผกู ติดกับคำาว่า “ไร้สาระ” อีกต่อไป นับทอง ทองใบ

อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวหน้าโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก


PDF Compressor Pro ความนำา : สังเกตการณ์การ์ตูนไทย หลังผ่านพ้นทุกกระบวนความของการจัดทำา บรรณนิทัศน์ ๑๐๘ การ์ตนู ไทย และ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ สิ่งที่เห็นคือ “การ์ตูนไทย” เปลี่ยนแปลงในทางที่น่าสนใจ จนต้องเขียน เป็นบทความนี้ บทความที่ผมอยากบอก-และถามต่อ การ์ตูนไทยมีมานานแค่ไหน? อาจย้อนไปได้หลายสิบปี ตั้งแต่สมัยที่การ์ตูนฝรั่งแนวฮีโร่เริ่มตีพิมพ์ในไทย หรือไม่ก็ นานกว่านั้น แต่ไม่ว่าจะย้อนกลับไปนานเท่าไหร่ การ์ตูนไทยก็ไม่เคยหนีออกจากร่มเงา ของการ์ตูนต่างชาติได้เลย ที่ผ่านมาเราคลาน เราเดิน เราล้ม เราลุกขึ้นใหม่ เราเดินอีก ครั้ง เพื่อที่จะล้มลงไปคลาน แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ถ้าเรายังใช้เส้นทางเดิม ๆ เรา ก็จะอยู่ในวัฏจักรนี้ไปไม่รู้จบ แต่พอถึงปัจจุบัน ผมคิดว่า เราได้ค้นพบเส้นทางใหม่ของการ์ตูนไทยในที่สุด เส้นทางที่ ถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ ที่หลายคนเรียกไปต่างๆนานาว่า การ์ตูนแนว การ์ตูนอาร์ต การ์ตูนนิเทศ (?!?) หรืออื่น ๆอีกมากมาย โดยลืมมองไปว่า... นี่เป็นครั้งแรกๆในวงการที่การ์ตูนไทยมีผู้อ่านและติดตามอย่างแท้จริง !!! แล้วทีผ่ า่ นมา การ์ตูนไทยไม่มีคนอ่านหรือ ? หลายคนอาจสงสัย ใช่ครับ ทีผ่ า่ นมามีคนอ่านการ์ตนู ไทย แต่ส่วนมากจะอ่านเพราะมันคล้ายกับการ์ตูนต่างชาติที่ชอบ และใช้มาตรฐานนั้นตัดสิน หรือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวสำารองยามที่ตัวจริงยังไม่ลงสนามนั่นเอง แต่ปัจจุบันการ์ตูนไทยที่หลายคนเรียกว่า “แนว” กลับมีผู้อ่านที่หลากหลาย บางคน ไม่อ่านแม้การ์ตูนญี่ปุ่น แต่ตามอ่านผลงานของนักเขียนการ์ตูนไทยกลุ่มนี้ ตั้งแต่เด็ก เล็ก ๆ จนถึงคนที่จบปริญญาเอกในหลายวงการที่ไม่เฉียดใกล้การ์ตูนเลยด้วยซ้ำ� นีไ่ ม่ใช่หรือคือสิง่ ทีง่ านเขียนสักเรือ่ งควรจะทำาได้ การบอกเล่าเรื่องราว แนวคิด ทัศนคติ โดยไม่จำากัดว่าผู้รับต้องเคยอ่านผลงานอื่นใดมาก่อน อ่านเพราะชอบที่ได้แลกเปลี่ยน กันทั้งสองฝ่าย และ...อ่านโดยไม่มีข้อแม้


PDF Compressor Pro หรือถ้าย้อนกลับมาที่คำาว่า “แนว” ซึ่งจริงๆมันน่าจะย่อมาจากมีแนวทางของตัวเอง ดัง นั้นเราพอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ในที่สุดการ์ตูนไทยก็ค้นพบเส้นทางที่เป็นของตัวเองแล้ว

และน่าแปลกที่ไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางนี้จะนำาไปสู่อะไร สวนสวรรค์ ลำาธารใส หรือกระทั่งหุบเหวดำามืด แต่ทุกคนที่ร่วมเส้นทางนี้ ต่างพร้อมใจกันออกวิ่งอย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลย

สุทธิชาติ ศราภัยวานิช

อาจารย์ประจำาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก


PDF Compressor Pro

เน˜


PDF Compressor Pro

เน™


PDF Compressor Pro

[

]

“หนังสือการ์ตูนมิใช่ของไม่ดี เรื่องโป๊เรื่องรุนแรง ไม่ต้องห่วง เพราะงานศิลป์ในการ์ตูนได้ช่วยเหลือ เด็กๆ ให้รับมือกับความโป๊และความรุนแรง อยู่บ้างแล้ว เด็กเกือบทั้งหมดไม่เลียนแบบอะไรง่ายๆอย่างที่กังวล เพราะฉะนั้นการ์ตูนมิใช่ผู้ร้าย”

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นายแพทย์ด้านจิตเวช และนักวิจารณ์การ์ตูน

http://www2.praphansarn.com/new/c_talk/detail.asp?ID=125คอลัมน์คุยนอกรอบ


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro ๑๔ ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำานาน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ฉบับเยาวชน ผูเ้ ขียน : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ การ์ตนู : กลุ่มเบญจรงค์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก

บันทึกเล็ก ๆ เล่มนี้บอกเล่าถึงตำานาน ๑๔ ตุลา ทีผ่ า่ นมาเนิน่ นานกว่า ๓๐ ปี ตำานานทีห่ ลายคนอาจลืมเลือน หรือไม่เคยสัมผัสว่า “คนเดื อ นตุ ล า” หาญกล้าเช่นไร ๑๔ ตุลา วันประชาธิปไตยฯ ฉบับการ์ตนู จึงขอเชิดชูวรี กรรม ของเหล่าวีรชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนหนุม่ สาวทีย่ อมสละชีวติ และเลือดเนื้อเพื่อปลดแอกสังคมไทยภายใต้ผู้นาำ เผด็จการ นี่คือการ์ตูนที่เราชื่นชมและอยากบอกต่อด้วยวาดหวังให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ๑๔ ตุ ล า… เจตนารมณ์ประชาธิปไตย เป็นอีกหนึ่งผลงานรางวัชมเชย ประเภทกลุ่มหนังสือการ์ตูน/นิยายภาพจากการประกวด หนังสือดีเด่นประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จากสำานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๐๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนโลก ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๒


PDF Compressor Pro กลับหลังหัน ผู้เขียน : Art Jeeno

สำานักพิมพ์ : แซลมอน บุ๊คส์

“ความทรงจำาครัง้ เก่า ของวัยเยาว์ครัง้ เกรียน การ์ตูน จากบล็อกยอดฮิตอย่าง exteen ที่ฮาจนติดฮ็อตโพสต์” คำาโปรยของหนังสือข้างต้นคงไม่ต้องเยินยอกันให้มากความ นี่คือการ์ตูนลายเส้นสุดมัน-เซอร์แตก ที่ว่าด้วยเรื่องราว “ย้อนวัย” ที่หลายคนอาจบอกว่า “น่าเบื่อ” ไม่มีสิ่งใดน่า เอ่ยถึง ทว่าในความเรียบง่ายของทุกชีวิตมักมีแง่มุมเล็กๆ น้อย ๆ ทีม่ องข้ามไปเสมอ กลับหลังหัน ช่วยพาผูอ้ า่ นกลับไป กะเทาะความ “น่าเบื่อ” จากเหตุการณ์ใกล้ตัวธรรมดา ๆ หลุดร่อนให้กลายเป็นความฮาสุดขัว้ ในแบบทีใ่ ครๆ ก็เข้าถึงได้

๐๒ ๑๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro กองอาทมาตประกาศศึก ผูเ้ ขียน : พงษ์พฒ ั น์ เพชรรัตน์

สำานักพิมพ์ : อาทมาต ครีเอชั่น

แม้วา่ ชือ่ กองอาทมาต อาจไม่ถกู เอ่ยถึงมากนักใน หน้าประวัติศาสตร์ไทย แต่นี่คือหน่วยรบอาสากองกำาลัง ชาวบ้านธรรมดาๆ ทีส่ ร้างเหตุการณ์ไม่ธรรมดาขึน้ ในสมัย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ...ไม่บ่อยนักที่การ์ตูนจะช่วยจุด ความฮึกเหิมให้เกิดความรักชาติขึ้นได้แต่ กองอาทมาต ประกาศศึก ทำาได้ โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวการต่อสู้ ที่ไม่ทดท้อของนักรบไทยที่แม้มีกำาลังคนเพียง ๔๐๐ แต่ สามารถต่อกรกับข้าศึกถึง ๘,๐๐๐ คน ได้ นี่คือการ์ตูน ประวัติศาสตร์ลายเส้นสวยงามไม่ ซ้ำ�ใครที่เต็มไปด้วย ฉากแอ็กชั่นสุดมันจนคว้ารางวัล Bronze Award จาก เวทีประกวดการ์ตูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง International Manga Award ครั้งที่ ๓ มาแล้ว

๐๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๔


PDF Compressor Pro การเดินทางของความคิด รักพระอาทิตย์แต่คิดถึงพระจันทร์ ผู้เขียน : SUMMER

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

ตัวละครดวงตากลมโตโปนปูดจากเบ้าตา ภาพ ร่ า งสี ไ ม้ แ สนละเอี ย ดลออจนถั ก ทอเป็ น งานภาพสุ ด อลังการ เหล่านี้คือตัวตนของนิยายภาพ การเดินทาง ของความคิด รักพระอาทิตย์แต่คิดถึงพระจันทร์ ผลงาน ของ SUMMER ...ใครที่เหงา เศร้า เปล่าเปลี่ยว หรือไม่ ว่าจะใช้คำาใดแทนที่ความรู้สึกที่เอ่ยมานี้ สมควรหลีกเลี่ยง นิยายภาพเรื่องนี้ เรื่องที่ถ่ายทอดหลากอารมณ์สะท้อน ตัวตนของผู้คนและสังคมได้อย่างดิ่งลึก ...ผลงานรวม เล่มของ SUMMER เรือ่ งนีค้ อื นิยายภาพทีบ่ อกได้คาำ เดียว ว่า “แค่อ่านภาพ...ก็คุ้มแล้ว !”

๐๔ ๑๕

ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro การ์ตูนชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย ผู้เขียน : สละ นาคบำารุง และคณะ

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

คนทีไ่ ม่เคยคิดเฉียดกรายหยิบวรรณกรรมประวัตศิ าสตร์ ขึ้นอ่าน หากเปิดใจหยิบ การ์ตูนชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย ขึ้นอ่านอาจพบว่า ประวัติศาสตร์ “สนุกกว่าที่คิด” เพราะ การ์ตูนชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย จากฝีมือนักเขียนชั้นครู ของไทยชุดนี้ “อ่านง่าย” โดยไม่ต้องอาศัยความคุ้นชินใน การอ่านการ์ตูนช่องใดๆ การ์ตูนที่ว่าด้วย “การสร้างชาติ” ของคนไทยชุดนี้จึงเหมาะสำาหรับทุกเพศ-วัย ไม่เว้นแม้แต่ คนไม่เคยอ่านการ์ตูนหรือกระทั่งคนเกลียดประวัติศาสตร์ ก็ตาม

๐๕ ชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๖


PDF Compressor Pro การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย ผู้เขียน : น.อ.เสริมสกุล โทณะวณิก การ์ตูน : อินกับทราย

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

การ์ตูนความรู้จากแดนกิมจิอาจครองใจนักอ่าน ไทยไปกว่าครึ่ง โดยเฉพาะการ์ตูนความรู้ที่มีเนื้อหาในเชิง วิทยาศาสตร์ แต่ การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย คือ หนึ่งความภูมิใจของการ์ตูนความรู้ไทยเพราะเข้าถึงผู้อ่าน แบบไทยๆ และยังสอดคล้องกับหลักสูตรในห้องเรียนเหมือน มีติวเตอร์ช่วยไขปัญหาวิทยาศาสตร์อยู่ข้าง ๆ

๐๖ ๑๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ ผู้เขียน : สละ นาคบำารุง

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

คนรุ่นปัจจุบันแทบไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศ การนัง่ เฝ้ารอรับ “พ่อของแผ่นดิน” เสด็จพระราชดำาเนิน ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจอีกต่อไปแล้ว การ์ตูนเทิดไท้ องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งนำาเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณี ย กิ จ ของในหลวงตลอดเวลานั บ แต่ เสด็จขึ้นครองราชย์จึงช่วยให้เราชาวไทย โดยเฉพาะคน รุ่นใหม่ (ที่ชอบอ่านภาพมากกว่าตัวหนังสือ) ได้ตระหนัก อย่างแท้จริง ว่าพ่อของพวกเราทรงเสียสละ ตรากตรำา พระวรกายเพื่ อ แผ่ น ดิ น และเพื่ อ ประชาชนชาวไทย มากมายเพียงใด

๐๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๘


PDF Compressor Pro การ์ตูนพุทธประวัติและพุทธสาวก ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

การ์ตูนพุทธประวัติและพุทธสาวก ช่วยสร้าง ความเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในมิติที่มากไปว่าการ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา จนถึงปรินิพพาน เพราะรอย ต่ อ ระหว่ า งเหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมดนั้ น ยั ง มี ร ายละเอี ย ดอื่ น น่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ “การ์ตูน” ช่วยให้เรามองเห็น ภาพของพระพุทธองค์ได้ชดั เจนขึน้ ก่อให้เกิดความศรัทธา อย่างมีเหตุมีผล ...ที่สุดแล้ว การ์ตูนชุดนี้จึงมิใช่หนังสือ สำาหรับเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่เป็นหนังสือของพุทธ ศาสนิกชนทุกคน

๐๘ ๑๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro การ์ตูนมุนินฺ ผูเ้ ขียน : มุนนิ ทร์ สายประสาท

สำานักพิมพ์ : จ้ำ�อ้าว

“การ์ตูนสีเทา เล่าเรื่องชีวิต” สร้างหยดน้ำ�ตาและ รอยยิม้ ให้คนในเว็บบล็อกมานักต่อนัก และได้รับการโพสต์ เป็ น กระทู้ แนะนำาบ่ อ ยที่ สุ ดในเว็ บบอร์ ดยอดนิ ย มอย่ าง พันทิป จากเรือ่ ง “ราตรีสวัสดิ”์ ทีเ่ รียกน้�ำ ตาและความซึง้ ใจ ได้อย่างท่วมท้น หรือ “Grow” ที่จะมากระตุ้นต่อมน้ำ�ตา ของคนรักแม่ และ “รักเล็ก” ซึ่งโดนใจอย่างจังสำาหรับคนที่ แอบหลงรักคนทีเ่ ขาไม่เคยรับรูว้ า่ มีเราอยูใ่ นโลก ...คงไม่ผดิ ทีจ่ ะกล่าวว่า การ์ตนู มุนนิ ฺ สมควรได้รบั การขนานนามว่าเป็น การ์ตนู รัก เศร้า เหงา ซึง้ แห่งยุคอย่างแท้จริง

๐๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๒๐


PDF Compressor Pro การ์ตูนไอ้แป้น ผูเ้ ขียน : จิราภรณ์ โคตรมิตร

สำานักพิมพ์ : จ้ำ�อ้าว

การ์ตนู อีกเรือ่ งทีโ่ ด่งดังจากบล็อค http://darkygril. exteen.com ด้วยภาพลายเส้นง่ายๆ ชื่อตัวละครแบบ ไทยๆ และเรื่องราวใกล้ตัว แต่กระตุกต่อมความคิดผ่าน บทพูดคมคาย “ไม่มเี ขา เราก็อยูไ่ ด้” ทัง้ หมดเหล่านีห้ นุนส่ง ให้เกิดกระแสคนเปิดอ่านบล็อกมากกว่าสองล้านครัง้ ! แถม เมื่ อ อ่ า นจบก็ ยั ง กระตุ้ น ให้ ค นอ่ า นการ์ ตู น กลายมาเป็ น คนเขียนการ์ตนู กันซักตัง้ ! เพราะ การ์ตนู ไอ้แป้น ถูกวาดขึน้ ด้วยโปรแกรมทีเ่ ด็กประถมก็ทาำ ได้อย่าง Microsoft Paint !!

๑๐ ๒๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี ผูเ้ ขียน : อัมรินทร์ เดชณรงค์ การ์ตนู : ศิริศักดิ์ เชาวน์ศิริ

สำานักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์

เรียกได้วา่ การผจญภัยของสุดสาคร คือต้นฉบับ การ์ ตู น ความรู้ แ นววรรณคดี ไ ทยที่ โ ด่ ง ดั ง จนทำ า ให้ เ กิ ด การ์ ตู น ความรู้ แ นวเดี ย วกั น คลอดตามมาอี ก มากใน ปัจจุบัน แม้ผู้ใหญ่หลายคนจะคุ้นชินกับเรื่องราวผจญภัย ของเด็กน้อยจากเกาะแก้วพิสดารที่ต้องออกเดินทางเพียง ลำาพัง แต่เชื่อว่าเด็ก ๆ หลายคนที่แพ้ทางวรรณกรรมและ ได้ ม าอ่ า นฉบั บ การ์ ตู น จะออกอาการสนุ ก จนวางไม่ ล ง เพราะนี่คือการ์ตูนวรรณกรรมไทยที่เรื่องราวสุดแฟนตาซีที่ ยากจะหาการ์ตูนวรรณกรรมเรื่องอื่นมาเทียบเคียงได้

๑๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๒๒


PDF Compressor Pro ขายหัวเราะ ผูเ้ ขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

ไม่บอกก็รู้ว่า ขายหัวเราะ คือตำานานความฮา สามัญประจำาชาติที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ เพราะนี่คือนิตยสาร การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ที่เก่าแก่ที่สุด เรียกว่าเป็นราชาแห่ง การ์ตูนไทย หรือวอลท์ ดิสนีย์ เมืองไทยก็คงไม่ผิด ...หาก อยากค้นหาเสียงหัวเราะจากคนรุ่นพ่อเมื่อวันวาน ส่งผ่าน มายังรุน่ ลูก รุน่ หลาน... ขายหัวเราะ คือคำาตอบสุดท้าย

๑๒ ๒๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ขาว-ดำา ผูเ้ ขียน : ผลงานรวมศิลปินนักเขียน ๑๘+

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

ขาว-ดำา เป็นงานนักการ์ตูน/นิยายภาพแนว ๆ (conceptual) ของนักวาด-นักเขียนหลายคนที่เน้น แนวคิดเดียวกันคือความลึกลับ ตลกร้าย และใช้โทนสี ขาว-ดำา ทั้งเรื่อง ...แค่เห็นบรรยากาศนัวร์ ๆ (noir) ของ หนังสือเล่มนี้ก็น่าอ่านแล้ว แถมการได้เปิดอ่าน ขาว-ดำา นั้นยังไม่ต่างอะไรจากการได้ฟังอัลบั้มเพลงอินดี้แผ่นรวม ศิลปิน ที่มีเซอร์ไพรส์ให้ได้ทั้งอึ้ง ทึ่ง (แต่ไม่เสียวนะจ๊ะ!)

๑๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๒๔


PDF Compressor Pro ไข่แดง ผูเ้ ขียน : พิรักษ์ โมราถบ

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

ไข่แดง คือการ์ตูนรวมเล่มชิ้นแรกของนักเขียน ที่มีลายเส้นโดดเด่นที่สุดคนหนึ่ง เรื่องราวของผู้คนใน สังคมเมืองภายใต้พระอาทิตย์ที่เปรียบเหมือน ไข่แดง เรื่องนี้ ทำาเอานักเขียนหนุ่มไฟแรงแห่งยุคอย่างใบพัด : ภาณุมาศ ทองธนากุลให้คำานิยมไว้ว่า “สีหน้า แววตาของ ตัวละครเล่นงานผมเสียอยู่หมัดและบางครั้งเรื่องราวใน การ์ตนู ของเขา ก็เข้าจู่โจมผมจนจุก ! ขอสารภาพว่า แม้เขา จะพูดน้อย แต่งานของเขาต่อยโคตรจะหนัก...” ไข่แดง ต่อย หนักแค่ไหน...เรื่องนี้คงต้องรอให้ทุกคนพิสูจน์เอง !

๑๔ ๒๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ควันใต้หมวก ผูเ้ ขียน : วิศุทธิ์ พรนิมิตร

สำานักพิมพ์ : ไต้ฝุ่น

สำาหรับเด็กแนว ผลงานของตัม้ : วิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร ไม่ต้องการคำาอธิบายมากนัก นี่ไม่ใช่งานเซอร์แตกจนยาก จะเข้าใจ เพราะผลงานของตัม้ ทุกเรือ่ งคือ “การ์ตนู ปรัชญา” ที่อ่านง่าย สนุก แต่ก็ทำาให้จุก และฉุกคิดบางสิ่ง ...ควัน ใต้หมวก งานที่เหงาที่สุดของตั้มก็เช่นกัน “ง่ายแต่ลึกซึ้ง” เช่นนี้จึงทำาให้ชื่อของ วิศุทธิ์ พรนิมิตร ถูกบันทึกว่าเป็น นักเขียนการ์ตูนไทยคนแรกที่ได้ตีพิมพ์ผลงานจำาหน่ายใน ประเทศที่เสพการ์ตูนเป็นวัฒนธรรมอย่างญี่ปุ่น

๑๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๒๖


PDF Compressor Pro

การ์ตูนในดวงใจที่อยากบอกต่อ

บารากะมอน

เกาะมีฮาคนมีเฮ (Barakamon) ๓ เล่มยังไม่จบ สนพ.เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์ “ฮันดะ เซย์ช”ู นักเขียนอักษรด้วยพู่กันจีนผู้ได้รับการยอมรับในฐานะคลื่น ลูกใหม่ของวงการเกิดอารมณ์เสียไปชกหน้าคนที่วิจารณ์ผลงานของเขา เขาจึงถูกพ่อส่งไปอยู่บนเกาะชาวประมงห่างไกลที่แทบไม่มีเทคโนโลยี เข้าถึง เพื่อให้พิจารณาตนเองและค้นหาพรสวรรค์ที่แท้จริงก่อนจะกลับมา เริ่มต้นชีวิตใหม่ ความล้มเหลวที่ทำาให้ฮันดะอับอายกลับถูกมองว่าแสนเล็ก น้อยในสายตาของชาวเกาะซึ่งมองโลกอย่างมีความสุขในทุกวันที่มีชีวิตอยู่ เขาจึงได้เรียนรู้ว่า “การยอมรับ” ไม่ได้เกิดจากรางวัลหรือคำาชมจากผู้อื่น แต่ต้องเกิดขึ้นมาจากการยอมรับตนเองเสียก่อน แนวคิดจริงจังเหล่านี้ กลับแทรกอยู่ในเนื้อหาที่ตลกแทบตกเก้าอี้ตอนอ่าน ผศ.พญ.วินิทรา นวลลละออง นักวิจารณ์การ์ตูนจากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน หนังสือพิมพ์มติชน


PDF Compressor Pro จันทโครพ ผูเ้ ขียน : ปณิธา รื่นบรรเทิง

สำานักพิมพ์ : K Zone Publishing

จากสุดยอดวรรณกรรมพื้นบ้านขวัญใจเด็ก ถ่าย ทอดสูก่ าร์ตนู อ่านสนุก เรือ่ งราวของ จันทโครพ ซึ่งต้องเดิน ทางไปศึกษาวิชาการปกครองบ้านเมือง เพื่อเตรียมตัวเป็น กษัตริย์ที่ดี ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ...เป็นการ์ตูนอีก เรื่องที่ช่วยให้เยาวชนไทยหันมาอ่านวรรณคดีไทยกันมาก ขึ้น จนตอนนี้เด็กไทยไม่น้อยก็เริ่มเปิดใจและเห็นคุณค่า แล้วว่า วรรณคดีไทยก็สนุกได้ไม่แพ้วรรณกรรมชาติใดใน โลก

๑๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๒๘


PDF Compressor Pro เจาะตำานานพญานาค ปริศนาลี้ลับพิภพบาดาล ผูเ้ ขียน : กฤษดา พึงปิตพิ รชัย

สำานักพิมพ์ : อี. คิว. พลัส

แม้เรือ่ งของพญานาคปรากฏในตำานานพืน้ บ้านและ วรรณคดีหลายแห่ง แต่เด็ก ๆ ก็ยงั อ่านเข้าใจได้ยากหรือหา อ่านได้ลาำ บาก การ์ตนู เล่มนีจ้ งึ เป็นตัวช่วยให้เด็ก ๆ รูเ้ รือ่ งและ เข้าใจได้งา่ ยขึน้ แถมยังได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทยกันอีกทางหนึง่ จนทำาให้คว้ารางวัล ชมเชยจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ กลุ่มหนังสือการ์ตูนสำาหรับเด็กวัยรุ่นมาครองได้ สำาเร็จ

๑๗ ๒๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro เฉียบ ผูเ้ ขียน : ไตรภัค สุภวัฒนา ๑๘+

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

แม้เรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้จะเกิด ณ โลกใน อนาคต แต่ก็ไม่ต่างจากโลกปัจจุบันที่สังคมรอบตัวเต็มไป ด้วยการปรุงแต่ง โลกที่เพียบพร้อมไปด้วยวัตถุ ดร.เฉียบ หมอศัลยกรรมแห่งยุคทีม่ ฝี มี อื ระดับเทพจึงเป็นทีต่ อ้ งการตัว สำาหรับทุกคน เพราะเขาสามารถทำาให้คนหน้าผีกลายเป็น เทพบุตร ทำาให้ตะกวดมีขนปุกปุยน่ารัก และสามารถทำาให้ คุณทึง่ ในความสวยงามทุกรูปแบบ ! ...นีค่ อื ผลงานของไตรภัค สุภวัฒนา ทีว่ า่ กันว่าเป็นเหมือนดัง่ ชาติ กอบจิตติ แห่งวงการ การ์ตูนของไทยอย่างแท้จริง !

๑๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๓๐


PDF Compressor Pro ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง ผูเ้ ขียน : ธนิสร์ วีระศักดิว์ งศ์

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

ทุก ๆ คนล้วนค้นหาบางสิ่งในชีวิต บ้างก็ค้นหา ความฝัน บ้างก็ค้นหาความสำาเร็จ แต่บางคนก็ค้นหาเสียง ของตัวเอง...เมื่อเปิดถึงหน้าสุดท้ายของการ์ตูนเล่มนี้ เรา อาจพบคำาตอบของคำาถามที่ผู้เขียน (สะอาด) เกริ่นเอาไว้ ว่า “การ์ตูนเป็นศาสตร์ที่เล่าเรื่องด้วยความเงียบ แต่ทำาไม เรากลับได้ยนิ เสียง” นัน่ เพราะสะอาดรับฟังเสียงของตัวเอง ลงมือทำาในสิ่งที่เขารัก เสียงแห่งความสำาเร็จของการ์ตูน เรื่องนี้จึงดังกังวาลไปไกลถึงขั้นคว้ารางวัล Sliver Award จากเวทีประกวดการ์ตูนนานาชาติท่ใี หญ่ท่สี ุดของโลกอย่าง International Manga Award ณ ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ ปี ๒๐๑๑ มาแล้ว

๑๙ ๓๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ชิงช้า ผ้เู ขียน : วิศุทธิ์ พรนิมิตร

สำานักพิมพ์ : อะบุ๊ค

“น้อย…แต่มาก” นั่นอาจเป็นอรรถาธิบายถึงผล งานทุกเรือ่ งของวิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร อย่างย่นย่อ และคำาเดียวกัน นีก้ ย็ งั ใช้ได้กบั ผลงานเรือ่ ง ชิงช้า ด้วยเช่นกัน นี่คือหนังสือที่ เปี่ยมพลัง ...ไม่ใช่พลังลมกรรโชกแรกที่กระแทกคนอ่าน จนล้มทั้งยืน แต่เป็นลมเย็น โชยอ่อน เพราะแม้ในช่อง คำาพูด (bubble) ที่วิศุทธิ์ไม่ได้เขียน แต่ความลุ่มลึก ของความคิดก็ส่งถึงผู้อ่านให้ได้ยินเหมือนมีเสียงลมกำาลัง กระซิบสัจธรรมชีวิตให้ใบไม้ฟัง

๒๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๓๒


PDF Compressor Pro ซิ-กัม (ซ่า) Si-Gum-Sah ผูเ้ ขียน : จีระศักดิ์ ชำานาญศรี

สำานักพิมพ์ : TMCX

ซิ-กัม (ซ่า) ดัดแปลงมาจากประสบการณ์จริง ของเหตุการณ์รับน้องคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ...หากฟังเรื่องราวเพียงผิวเผิน ก็คงไม่ได้รู้สึกฮือฮาอะไร แต่ด้วยตัวละครแสนมีชีวิตชีวา จนคอการ์ตูนต่างเฝ้ารอ ตอนจบจนถึงปัจจุบันนั้นควรค่าแก่การบอกต่อเป็นอย่างยิ่ง กระทั่งสุทธิชาติ ศราภัยวานิช ผู้เขียนการ์ตูนแนว ๆ อย่าง Joe the Sea-Cret Agent เองก็ยกให้เป็นการ์ตูนไทย ในดวงใจ “หากให้เลือกแนะนำาการ์ตนู ไทยได้เพียงเรือ่ งเดียว ผมขอเลือก ซิ-กัม (ซ่า) เพราะมันทั้ง สนุก บทสนทนา ไหลลื่นลายเส้นไม่ญี่ปุ่นจ๋า เป็นแบบไทยผสมดิสนีย์แต่มี เอกลักษณ์ไม่ซ้ำ�ใคร”

๒๑ ๓๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ซุปเปอร์หนอไม้ ่ แสบนี้ไม่มีเบรก ผูเ้ ขียน : อดิศกั ดิ์ พงศ์สมั พันธ์

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

มีหนังสือการ์ตูนไม่มากนักที่ถูกหยิบเลือกไปทำา เป็นเกม ...ซุปเปอร์หนอไม้ ่ แสบนี้ไม่มีเบรก เป็นตัวเลือก จำานวนน้อยที่ว่านั้น จริงอยู่ว่าถ้าคาแร็คเตอร์ไม่เจ๋งจริง คงไม่สามารถต่อยอดไปสร้างเป็นเกมได้ ...แต่นอเหนือ จากคาแร็คเตอร์ “เด็กแสบ สุดเกรียน” ที่ติดตาแล้ว แก่น แกนของเรื่องที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า อัตลักษณ์ของความ เป็นไทย ก็ยิ่งทำาให้การ์ตูนเรื่องนี้น่าภูมิใจจนต้องบอก ต่อ

๒๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๓๔


PDF Compressor Pro ซูคีเปอร์จิ๋ว หัวใจพิทักษ์สัตว์ ผูเ้ ขียน : Milk Shake Studio

สำานักพิมพ์ : อี.คิว.พลัส

ตอนยังเป็นเด็ก เวลาไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วเห็นพี่ๆ ที่คอยดูแลเหล่าสัตว์น่ารัก...เคยรู้สึกว่า “เท่สุด ๆ” บ้าง ไหม? น้อยคนจะรู้ถึงเบื้องลึกความเป็นอยู่ของทั้งสัตว์และ คน (ที่ดูแลสัตว์) เหล่านั้น ซูคีเปอร์จิ๋ว หัวใจพิทักษ์สัตว์ จึงได้หยิบเอาเรื่องของซูคีเปอร์ หรือผู้ดูแลสัตว์ป่าข้างต้น มาถ่ายทอดผ่านเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าไปมี ส่วนร่วมในการดูแลสัตว์กับเขาด้วย ....นอกจากจะเป็น การ์ตูนความรู้ที่ให้ข้อมูลแปลกใหม่ไม่ซ้ำ�ใครแล้ว ยังช่วย ให้เราเปลี่ยนมุมมองเรื่องการ “ทรมานสัตว์ป่า” เพราะการ จับสัตว์มาอยู่ในกรงนั้นไม่ใช่เพื่อโชว์แล้วเก็บเงินสนอง ความสุขของใครคนใดคนหนึ่ง แต่กลับเป็นการช่วยชีวิต และอนุรักษ์เหล่าสัตว์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก โลกที่เริ่ม ไม่มี “ผืนป่า” ...บ้านตามธรรมชาติของพวกเขา

๒๓ ๓๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ณ กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีรัก ผูเ้ ขียน : วราห์ชา พรรณสังข์ การ์ตนู : ธีรภัทร อังคณาภิวฒ ั น์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ณ กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีรัก ผลงานร่วมของ วราห์ชา และ แอ้ม ธีรภัทร ทีส่ ร้างงานสะเทือนใจมาแล้วจาก Rambits จะมากระชากจิตวิญญาณผู้อ่านอีกครั้งเพื่อค้นหาคำาตอบ ของ “ความรัก” ที่ทุกชีวิตโหยหาและยอมรับว่า “มีอยู่จริง” บนโลกนี้ ด้วยการ์ตูนสั้น ๖ เรื่อง ที่ถ่ายทอดเรื่องราว “ความรัก” ของมนุษย์ผ่านมุมมองของนาฬิกาทราย ...นี่ คือการ์ตูนที่ว่าด้วยเรื่องสามัญอย่าง “ความรัก” ที่ไม่ได้ เล่าอย่างสามัญ แต่มีชั้นเชิงจนเกาะกุมหัวใจกรรมการ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๙ ประจำาปี ๒๕๕๕ แล้วยังเดินทางไปคว้ารางวัล Bronz Award จากเวทีประกวดการ์ตนู ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก อย่าง International Manga Award ปี ๒๐๑๓ ด้วย

๒๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๓๖


PDF Compressor Pro เณรแก้วกับน้อย ไชยา ผูเ้ ขียน : มูลนิธหิ อจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ การ์ตนู : กลุม่ บ้านอิฐ

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

“เณรน้อย” กับ “นักมวย” นีค่ อื การจับคาแร็คเตอร์ คู่หูตัวเอกได้อย่างน่าดึงดูด แถมโครงเรื่องยังน่าสนใจยิ่ง กว่า เพราะทั้งเณรแก้ว เณรน้อยผู้มีจิตใจงาม และ น้อย ไชยา เจ้าหนูนักมวยไทย ลูกศิษย์ของเณรแก้ว ต้องรับ ภารกิจปราบเหล่าปีศาจที่หลุดจากไหปีศาจแตกกระเจิงไป ทั่วประเทศไทย นี่คือการ์ตูนความรู้คุณธรรมที่อ่านสนุกไม่ แพ้การ์ตูนความรู้เกาหลี เพราะนอกจากเราจะได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยสุดตื่นเต้นทั่วประเทศ ของสองตัวเอกคู่หูแล้ว เรายังได้เรียนรู้ชีวิตและคุณธรรม จากบรรดาปีศาจที่ส่องสะท้อนความลุ่มหลง ยึดมั่นถือมั่น ของมนุษย์กันอีกทางหนึ่งด้วย

๒๕ ๓๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ดาวถึงดาว ผูเ้ ขียน : ไตรภัค สุภวัฒนา

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก

แม้จะถูกขนานนามว่าเป็นชาติ กอบจิตติ แห่ง วงการการ์ตนู แต่ผลงาน ดาวถึงดาว ของไตรภัค สุภวัฒนา ดูจะฉีกจากแนวข้างต้นไปไม่น้อย เพราะ ดาวถึงดาว ว่า ด้วยประเด็น “การค้นหาตัวตน” ผ่านเด็กชายสุดเขตทีเ่ หมือน เด็กวัยรุ่นทั่วไปหรือกระทั่งคนส่วนใหญ่ที่ล้วนรู้สึกว่า “โลก นี้ช่างน่าเบื่อ” ...สุดเขตโชคดีที่มนุษย์ต่างดาวมอบโอกาส ให้ไปท่องอวกาศ การออกเดินทางครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนความ คิดต่อสังคม-ตนเองของสุดเขตไปอย่างสิ้นเชิง ...คงไม่ ต้องอธิบายซ้ำ�ว่าลายเส้นและลีลาการเล่าเรื่องของไตรภัค ชวนอ่านแค่ไหน เอาเป็นว่าหากใครเคยประทับใจกับเรื่อง ราวในแบบ ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน (The Alchemist) ของ เปาโล คูเอลโย (Paulo Coelho) มาแล้ว ดาวถึงดาวคือ การ์ตูนที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

๒๖

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๓๘


PDF Compressor Pro ดินแดนแสนประหลาด ผูเ้ ขียน : วรางคณา กฤตสัมพันธ์ การ์ตนู : สมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล

สำานักพิมพ์ : พาส เอ็ดดูเคชั่น

จะเป็นอย่างไร ? หากทุกคนมีทา่ ทางเหมือนกันหมด! พระเจ้าสิ้นคิด เจ้าเมืองนครเลียนแบบ ผู้ชอบเลียนแบบ ทุกสิ่งที่พบเจอ เรื่องราว ดินแดนแสนประหลาด ตอน นครเลี ย นแบบข้ า งต้ น สร้ า งตั ว ละครเอกเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ด้วยการแทนค่า “นิสัยไม่เอาไหน” ของมนุษย์ลงไป... เป็นซีรี่ส์การ์ตูนที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ความ เป็นคน “ไม่เอาไหน” แก่เด็กๆ เพราะยังเป็นอีกหนึ่งเสียง สะท้อนไปถึง “ผู้ปกครอง” แห่งเมือง-รัฐให้ปรับปรุงความ “ไม่เอาไหน” กันอีกด้วย

๒๗ ๓๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro เด็ก ๆ จ๋า หรรษากันหน่อย ผูเ้ ขียน : ทวีศกั ดิ์ วิรยิ ะวรานนท์

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

หากขายหัวเราะคือยากระตุน้ ต่อมฮาสามัญประจำาบ้าน เด็ก ๆ จ๋า หรรษากันหน่อย ก็คงเป็นยากระตุน้ ต่อมฮาสามัญ ประจำาโรงเรียน เพราะนี่คือการ์ตูนสุดฮาผสมผสานความ แฟนตาซีแอ็คชั่นจากค่ายไทคอมมิคที่ผู้เขียนอย่าง ทวีศกั ดิ์ วิรยิ ะวรานนท์ ให้คาำ นิยามถึงเรือ่ งราวแบบย่นย่อว่า “คำาว่า เพื่อนของพวกเขา จะเขย่าต่อมฮาของคุณ” ดังนั้นตัวละคร กลุ่มเด็กแสบซ่าทั้งโรเบิร์ต แกละ จุก ลิซ่า ฯลฯ จึงอาสา จูงมือผู้อ่านให้ได้สัมผัสกับการ์ตูนตลกเบาสมอง ที่ไม่ว่า ใครก็ตามหากได้ลองเปิดใจเปิดการ์ตูนเล่มนี้ขึ้นอ่านย่อม พบว่า ความ “หรรษา” ไม่ได้หยุดอยู่แค่กลุ่มเด็ก ๆ เท่านั้น

๒๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๔๐


PDF Compressor Pro เด็กชายตุ๊กตา ผูเ้ ขียน : เดอะดวง

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก

เรื่องราวที่ว่าด้วย “ของเล่นมีชีวิต” อาจไม่ใช่ เรื่องใหม่ เพราะแอนิเมชั่นเรื่องดังของพิกซาร์อย่าง Toy Story ได้หยิกยกไปใช้จนโด่งดังมาแล้ว แต่แม้ เด็กชาย ตุ๊กตา จะสร้างของเล่นให้มีชีวิตเช่นเดียวกัน...ก็ด้วยวิธี ที่แตกต่างออกไป เพราะคราวนีเ้ ด็กชายจอมเกเรพังของเล่น ต้องคำาสาปจนต้องเข้าไปอยู่ในร่างของตุ๊กตาเสียเอง!! … นักเขียนการ์ตูนแห่งยุคอย่างเดอะดวงเอ่ยถึงสิ่งที่อยาก จะบอกใน เด็กชายตุ๊กตา ไว้วา่ “ของเล่น ไม่ใช่แค่ ของเล่น แต่มันเป็น...เพื่อนเล่น” แต่ไม่ว่าคนที่ยังเล่นของเล่นหรือ เลิกเล่นของเล่นไปแล้วเมือ่ อ่านการ์ตนู เล่มนีจ้ บลง ก็คงได้คิด ว่ า ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งของเล่ น ที่ ร อการปฏิ บั ติ จ ากคนอย่ า ง ทะนุถนอม...คน-สัตว์-สิ่งของ-ต้นไม้ ทุกสรรพสิ่งบนโลก ย่อมคิดไม่ต่างไปจากเดอะดวงเช่นกัน

๒๙ ๔๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro เด็กหญิงมะม่วง ผูเ้ ขียน : วิศุทธิ์ พรนิมิตร

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

ใครที่เล่น application ดังอย่าง “LINE” ไม่มี ใครไม่รู้จักสติ๊กเกอร์ เด็กหญิงมะม่วง ความน่ารักของเด็ก น้อยหัวโตผมพอง (เหมือนมะม่วง) กับเจ้าตูบคูห่ ทู าำ เอาหลาย คนถามหาว่าคาแร็คเตอร์สุดน่ารักตัวนี้มาจากการ์ตนู นิยาย ภาพเรื่องไหนกัน? เด็กหญิงมะม่วงมีชีวิตขึ้นจาก “ตั้ม” วิศุทธิ์ พรนิมิตร เจ้าของผลงานเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งกินใจ นั่นเอง ในนิยายภาพเรื่องนี้หนูมะม่วงถูกจับคู่เข้ากับคำาคม ทำาให้คำาคมดูไม่ใช่คำาสอนจนคนอ่านอยากต่อต้าน แต่กลับ ดูน่ารัก น่าฟัง จนเป็นหนังสือนิยายภาพอีกเล่มที่น่าหยิบ ขึ้นมาทบทวนกับถ้อยคำาเรียบง่ายเหล่านั้นกันอีกทุกโมง ยาม

๓๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๔๒


PDF Compressor Pro ต.ตุ่น ตุ๊ต๊ะผจญภัย ผูเ้ ขียน : ประพันธ์ ไกรวัฒนวงศ์

สำานักพิมพ์ : คอมิค มาเนีย

ไม่รักการ์ตูนจริง ๆ คงทำาไม่ได้ ! เพราะ ต.ตุ่น ตุ๊ต๊ะผจญภัย คือผลงานที่ประพันธ์ ไกรวัฒนวงศ์ ทำา ด้วยหัวใจด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่เขียนเอง ดูแล การผลิต พิมพ์เอง จำาหน่ายเอง แถมโปรโมทเอง เพื่อ ถ่ายทอดเรื่องราวของลูกตุ่นจอมตะกละที่ต้องเอาตัว รอดในช่วงที่อาหารหาได้ยากเสียเหลือเกิน และเมื่อ เราทำาสิ่งใดด้วยใจ ย่อมมีคนเห็นคุณค่า เพราะ ต.ตุ่น ตุ๊ต๊ะผจญภัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากเวที เซเว่นบุ๊คส์อวอร์ดครั้งที่ ๕ มาครองได้สำาเร็จ

๓๑ ๔๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro

[

]

“หากเปรียบการ์ตูนเป็นมีด มันก็มีทั้งด้านดี (ปอกผลไม้ได้) และไม่ดี (บาดมือเลือดออก) ถ้าพ่อแม่สอนลูกแค่ด้านดีว่ามีด ปอกผลไม้ได้ แต่ไม่ได้บอกว่ามีดมันบาดมือทำร้ายลูกได้ ลูกก็คงออกไปเผชิญโลกภายนอกไม่ได้ เช่นเดียวกับการ์ตูน ถ้าบอกแต่ด้านบวก โลกนี้สวยงามลูกก็เป็นลูกที่ไม่พร้อมเผชิญโลก การที่การ์ตูนช่วยบอกด้านลบบ้างก็เท่ากับช่วยเตรียมความพร้อม ให้เด็กได้รู้จัก เข้าใจ และเตรียมใจรับมือกับความเป็นจริง”

ทรงศีล ทิวสมบุญ นักเขียนการ์ตูน

จากงานเสวนากลุ่มนักเขียนการ์ตูนในโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


PDF Compressor Pro เตะระเบิด ไม่ต้องเปิดตำารา ผูเ้ ขียน : เอกราช บรรดาศักดิ์

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ฝันของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคอกีฬาย่อม หนีไม่พน้ “ฟุตบอลไทย ไปฟุตบอลโลก” เตะระเบิดไม่ต้อง เปิดตำารา ได้นาำ เอาภาพร่างของความฝันการไปฟุตบอลโลก ทีมทุ่งหิน ทีมโรงเรียนประถมท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ใฝ่ฝันว่า จะได้เล่นทีมชาติพร้อมกับเพื่อนร่วมทีม ...ฝันของนักเตะ รุ่นเยาว์ผู้ซึ่งเตะฟุตบอลโดยใช้เท้าเปล่า แถมยังเป็นทีมที่ มีผู้รักษาประตูเป็นเด็กผู้หญิง...จะลงเอยเช่นไร ...เป็นอีก การ์ตูนกีฬาที่หวังจะเป็นแรงผลักดันให้วงการฟุตบอลไทย ไปถึงฝั่งฝันได้ เหมือนเช่นที่กัปตันซึบาสะเคยส่งพลังให้ วงการลูกหนังญีป่ นุ่ ถึงฝัง่ ฝันมาแล้ว

๓๒ ๔๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro โต๋เต๋ ผูเ้ ขียน : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธิเด็ก

ชีวิตสุนัขข้างถนนอย่าง โต๋เต๋ ฉายภาพให้ผู้อ่าน เห็นความรีบเร่งของชีวิตคนเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ไม่ใส่ใจชีวิตรอบข้าง คู่ขนานไปกับมิตรภาพที่งดงามของ ชีวิตยากไร้ที่เดียวดายในเมืองเจริญ ขณะที่ผู้อ่านกำาลัง เพลิดเพลินไปกับภาพลายเส้นสวยงามของ โต๋เต๋ เจ้าหมา ตัวน้อย เรืองศักดิ์ ดวงพลา ได้แทรกทุกอณูของความเห็นอก เห็นใจ ส่งต่อให้ผอู้ า่ นเกิดความผูกพันและเอ็นดูกบั ชีวติ ต่าง ๆ ที่วัน เวลาผ่านเลยไปโดยเราอาจไม่เคยเพ่งพินิจ

๓๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๔๖


PDF Compressor Pro ถนนพระอาทิตย์ ผูเ้ ขียน : ยุทธภูมิ ตัง้ ศิรสิ มั ฤทธิ์

สำานักพิมพ์ : วิบลู ย์กจิ

การ์ตนู สะท้อนสังคมหลายเรือ่ งหลีกเลีย่ งไม่ให้ผอู้ า่ น รู้สึกว่าถูกสั่งสอน ด้วยการนำาเสนอแนวแฟนตาซีหลุดโลก หรือไม่ก็เซอร์แตกไปเลย แต่ ถนนพระอาทิตย์ ซึ่งพูด ถึงชีวิตและปัญหาของวัยรุ่น (การหนีออกจากบ้าน ติด ยา) กลับเล่าเรื่องราวแนวสมจริง ...แม้โครงเรื่องอาจไม่ แปลกใหม่ที่ทำาให้ตัวเอก “ความจำาเสื่อม” แต่เรื่องราว ก็ ยั ง น่ า ติดตามเพราะถูกทดแทนด้วยการสร้างมิติให้ตัว ละครทุกตัวล้วนมีความ “ขมขื่น” ในอดีต และที่น่าชมเชย ที่สุดคงเป็น “บรรยากาศ” ของเรื่องที่ถ่ายทอดผ่านฉาก สมจริงบริเวณถนนพระอาทิตย์ จนอาจกล่าวได้ว่าการ์ตูน เรื่องนี้ทำาให้คนอ่านได้กลิ่น บรรยากาศแบบคนเมือง แถม ยังให้อารมณ์หวนรำาลึกอดีต (Nostalgia) ในแบบที่หาได้ ยากยิ่งสำาหรับการ์ตูนไทย

๓๔ ๔๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro นายสมองกับหนูหัวใจ ผูเ้ ขียน : ไตรภัค สุภวัฒนา

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

“ความคิด” กับ “ความรูส้ กึ ” สองสิง่ นีอ้ ยูค่ กู่ นั เสมอ ในร่างกายมนุษย์ บางคนเลือกใช้เพียงความคิดตรรกะ ตัดสินทุกสิ่ง ทว่าบางคนใช้แต่ความรู้สึกนำาพาชีวิต “นาย สมอง” กับ “หนูหัวใจ” จึงเป็นภาพแทนของคนหนึ่งที่ใช้ เพียงสมองหรือความคิด ส่วนอีกคนก็ฟังแต่เสียงความ รู้สึกหรือหัวใจกันแบบสุดโต่งกันไปข้างหนึ่ง เมื่อสองส่วน ที่แตกต่างสุดขั้วต้องมาอยู่รวมกัน ...นี่คือคำาตอบของ การ์ตนู เรื่องนี้ที่ไม่ได้มีดีแค่โครงเรื่องแสนเซอร์เต็มไปด้วย สัญญะช่วยเพิ่มรอยหยักในสมอง แต่ยังมาพร้อมลายเส้น ที่ใส่ใจในรายละเอียด และการลงสีที่ฉูดฉาด สดใสเป็น เอกลักษณ์ นายสมองกับหนูหัวใจ จึงเป็นการ์ตูนไทยที่ถึง พร้อมทั้ง “ลายเส้น” และ “เนื้อหา” ในเรื่องเดียวกัน

๓๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๔๘


PDF Compressor Pro นิทานโลก ผูเ้ ขียน : ธนิสร์ วีระศักดิว์ งศ์

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

หมูในเล้า หมีขั้วโลก ไก่ชน และอีกสารพัดสัตว์ ใน นิทานโลก ล้วนเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ต่างก็ค้นคว้า หาความหมายของชีวิต ...งานของธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ (เจ้าของผลงานชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง) หนี ไม่พน้ การตัง้ คำาถามว่า ชีวติ คืออะไร เราได้ใช้ชวี ติ คุม้ ค่าแล้ว หรือยัง ...ฟังดูซีเรียส ? ...ช้าก่อนเมื่อยามที่เขากำาลังใส่ ปรัชญาลงในการ์ตูนดึงเราคิดตามไปจนถึงขีดสุด กลับ เลือกจะหยุดความจริงจังนั้นไว้ด้วยมุขแทบจะช่องเว้นช่อง ...นี่คือนักเขียนการ์ตูนไทยที่ละเลียดกับการใช้ภาษามาก ที่สุดคนหนึ่ง ...งานของธนิสร์และผลงาน นิทานโลก จึงชวนให้เป็นตัวอย่างของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ กับ “บท” มากกว่าจะหวังมัดใจคนอ่านด้วย “ภาพ” สวย บรรเจิดเท่านั้น

๓๖ ๔๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro บทสนทนาระหว่างฉันกับเธอ ผูเ้ ขียน : ต้องการ

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

“ต้องการ” คือนักเขียนการ์ตูน/นิยายภาพหญิง แห่งยุคคนหนึ่ง ที่ drawing ตัวละครได้ดั่งมีชีวิต และลง สีน้ำ�ได้แสนอบอุ่น สะอาดตา เคยสร้างความประทับใจมา แล้วอย่าง ความสุขของมะลิ ครัง้ นี้ “ต้องการ” กลับมาถ่าย ทอดภาพวาดสบายตา มาปรากฏอยูใ่ น บทสนทนาระหว่าง ฉันกับเธอ การ์ตนู /นิยายภาพทีถ่ า่ ยทอดบทสนทนาของคน รักหนุ่ม-สาว ที่ทุกคู่อาจบอกว่ามันช่างไร้สาระ ไม่มีแก่น สารพอจะเล่าเป็นเรื่อง แต่บทสนทนาอันเรียบง่ายระหว่าง ฉันและเธอเรื่องนี้ เมื่อหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับลายเส้น ของ “ต้องการ” ทำาให้ “เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง” ข้างต้นน่าติดตาม แบบเหงาๆ แต่ไม่ได้เศร้าเคล้าน้ำ�ตา ...ใครที่กำาลังมองหา เรื่องราวความรักแบบชิลๆ แต่แฝงด้วยมุมมองการใช้ชีวิต ที่งดงาม…ห้ามพลาด !

๓๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๕๐


PDF Compressor Pro บันทึกการเดินทางของจุด ผูเ้ ขียน : จาฑารัตน์ องค์ตลิ านนท์ การ์ตนู : เดอะดวง

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก

การผจญภัยของ “จุด” ตัวน้อยทีอ่ อกเดินทางค้นหา ความหมายของชีวิต ในแต่ละเมืองที่เขาได้ย่ำ�กรายไปถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนมีความหมายในตัวเอง แล้วความหมาย ของเขาที่เป็นเพียงจุดตัวเล็กๆล่ะ ! ? … คนเรามักยึดโยง ความหมายของชีวติ แขวนไว้กบั ความคิดจากผูอ้ ื่นจนทุกข์ใจ เช่นเดียวกับ “จุด” เล็ก ๆ ที่ (คิดว่า) ตัวเองดูไร้ความหมาย (จากมุมมองของคนอื่น) ...แต่ใครกันจะมารู้ดีกว่าตัวเราว่า “ความหมาย” ของเราอยูท่ ไ่ี หน? นีค่ อื การ์ตนู ทีเ่ รียกร้องให้ “ฟัง” เสียงหัวใจของตน และ “สร้าง” ความหมายของชีวิต โดยไม่ตอ้ งง้อใคร บันทึกการเดินทางของจุด จึงเป็นการ์ตนู ทีม่ แี ก่นความคิดแสนเฉียบคม ทีค่ อยร่�ำ ร้องให้มนุษย์เรียนรู้ ทีจ่ ะอยู-่ ยอมรับ-ปรับตัวเพือ่ ใช้ชวี ติ อย่างเป็นสุข

๓๘ ๕๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro บันทึกสี่เท้า จากหัวใจผู้ไร้บ้าน ฉบับการ์ตูน ผูเ้ ขียน : ชนประเสริฐ คินทรักษ์ การ์ตนู : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

สำานักพิมพ์ : พิมพ์บูรพา

กับชีวิตที่สิ้นหวัง คำาว่าบ้าน คงไม่ต้องการอะไร ไปมากกว่า มุมเล็ก ๆ ในใจใครสักคน ให้ซุกนอน...ยาม อ่อนแรง การ์ตูนเล่มนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราว ของเจ้าสี่ขา หมาจรจัดไร้บ้าน เสี้ยวเล็ก ๆ (สำาหรับคน) ของปัญหาใหญ่มากมายในสังคม เป็นการ์ตูนที่น่าบอกต่อ สำาหรับเด็กไทยในยุคนี้อย่างยิ่ง เพราะเพียงสติปัญญา จินตนาการ ความสามารถทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองหลายคนส่งเสริม อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่ ...สิ่งที่หลาย คนหลงลืมไปคือจิตใจเมตตาและความรับผิดชอบก็สำาคัญ และควรค่าแก่การปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชนของเราไม่ น้อยไปกว่ากัน

๓๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๕๒


PDF Compressor Pro บุ๊กบิ๊ก ผูเ้ ขียน : เปรมา จาตุกัญญาประทีป

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก

ความสนุกสนานแบบป่วนๆ ภายในครอบครัวเกิดขึน้ เมื่อต้อนรับ บุ๊กบิ๊ก สุนัขมินิเอเจอร์ ฟินเชอร์ มิตรภาพ ความรัก ความผูกพันของคนและสัตว์จึงอบอวลไปด้วย ความครึกครืน้ เพียงเปิดการ์ตูน บุ๊กบิ๊ก เราจะพานพบ อารมณ์ขันร้ายๆ กระจายทั่ว เส้นสายที่โดดเด้งไม่หยุด นิ่ง ...ชวนกระตุกอารมณ์ทุกช็อต ทุกช่อง อีกหนึ่งการ์ตูน ที่น่าสนใจจากเวที สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ประจำาปี ๒๕๕๖ รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือการ์ตูน และนิยายภาพทั่วไป

๔๐ ๕๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ประกอบ ผูเ้ ขียน : ไตรภัค สุภวัฒนา ๑๘+

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

อีกหนึง่ ผลงานของเจ้าของลายเส้นมัน ๆ สะท้อนสังคม กับไตรภัค สุภวัฒนา ประกอบ คืองานรวมการ์ตนู สัน้ ๘ ชิน้ ที่ ประกอบขึ้นจากความจงใจของผู้เขียน ทีส่ ร้างตัวละครและโลก หลากหลายรูปแบบเพือ่ รอให้คณ ุ เข้าไปสำารวจและทำาความรู้จัก ...หลากเรื่องราวที่ดูไม่น่าจะไปกันได้ถูก ประกอบ เข้าด้วยกัน อย่างเหมาะเจาะ เพือ่ ให้สมองของคนอ่านได้ลอง ประกอบ สร้าง ความคิดใหม่ ๆ จนนักวิจารณ์การ์ตูนชื่อดังอย่างนายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เอ่ยถึงการ์ตูนเรื่องนี้ไว้ว่า “ไม่เคย พบการ์ตูนที่ไม่น่ารักเช่นนีม้ าก่อนเลย ช่างเป็นการ์ตนู ทีป่ ากตรง กับใจเสียจริง ๆ เชื่อว่าเพราะลายเส้นที่ยุ่งเหยิงเป็นบ้าเป็นหลัง ...จึงสามารถนำานักอ่านให้คล้องตามไปกับเรือ่ งทีข่ าำ ไม่ออกของ สังคมและวัฒนธรรมเส็งเคร็งในปัจจุบนั ”

๔๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๕๔


PDF Compressor Pro ปังปอนด์ ผูเ้ ขียน : ภักดี แสนทวีสุข (ต่าย ขายหัวเราะ)

สำานักพิมพ์ : บันลือสาส์น

หากโดเรมอน คือ ภาพแทนของคาแร็คเตอร์การ์ตนู ญี่ปุ่น ปังปอนด์ ก็คงเป็นตัวแทนคาแร็คเตอร์การ์ตนู ไทย เด็กชายวัย ๕ ขวบ ผมสามเส้น ผูซ้ กุ ซน ขีเ้ ล่นคือต้นแบบการ สร้างคาแร็คเตอร์การ์ตูนไทยที่แข็งแรงที่สุดตัวหนึ่ง ด้วย ลายเส้นกลมมน เกินจริง จนเข้าถึงคนในวงกว้าง จึงทำาให้ ตัวการ์ตูนจากในหนังสือได้ออกมาวาดลวดลายในรูปแบบ อืน่ ทั้งแอนิเมชั่นทางทีวี หนังยาวทางโรงภาพยนตร์ หรือ สินค้าเอาใจเด็กๆ อีกนับไม่ถ้วน... แม้วันเวลาจะผันผ่านไป นานสักเพียงใด... ปังปอนด์ ก็ยงั คงเป็นเด็ก ๕ ขวบ ในใจ คนไทยไปตลอดกาล

๔๒ ๕๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท ผูเ้ ขียน : Rocket Pan Stodio

สำานักพิมพ์ : อี.คิว.พลัส

ทับทิม สาวน้อยผู้ใฝ่ฝันจะเป็นสุดยอดเชฟแต่โดน “คำาสาปของตระกูล” จนทำาให้อาหารที่เธอทำากลายเป็นอาหาร แสนน่ากลัวอยูร่ �ำ่ ไป แต่แล้ววันหนึง่ ทับทิมก็ได้รบั พลังกลายเป็น จอมเวทแห่งอาหาร ทำาให้ตอ้ ง “ชิมอาหารเพือ่ ค้นหาอาหารในแบบ ตัวเอง” เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมการทำาอาหารของตนและทำาให้ ความฝันการเป็นสุดยอดเชฟเป็นจริง ...แม้โปเม่จะยังคงเข้า สูตรเดิมของสำานักพิมพ์ที่พยายามยึดครองใจผู้อ่านเด็ก-วัย รุน่ ด้วยลายเส้นและแนวเรือ่ ง (มุง่ สูฝ่ นั ) ที่เราคุ้นชินจากการ์ตูน ญี่ปุ่น แต่นั่นก็แค่เปลือกนอกที่หุ้มห่อตัวละคร เพราะนำาเสนอ บริบทรายรอบที่สะท้อนความเป็นไทย ด้วยเหตุนี้การ์ตูนของ อี.คิว.พลัสจึงเป็นสุดยอดการ์ตูนความรู้ไทยที่ถึงพร้อมทั้งลาย เส้น-เรือ่ ง และแน่นอน...ความรูด้ ว้ ยเช่นกัน !

๔๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๕๖


PDF Compressor Pro โปรดติดตามตอนต่อไป (TO BE CONTINUED) ผูเ้ ขียน : ทรงวิทย์ สี่กิติกุล

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

“ความสุขคือสิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งการ ความทุกข์คอื สิง่ ที่มนุษย์ห าทางผลักไสไป” งานรวมเล่มของทรงวิทย์ สี่กิติกุล นักเขียนการ์ตูนหนุ่มที่เคยมีการ์ตูนพ็อคเก็ตบุ๊ค ทีน่ า่ ประทับใจอย่าง โลกของเรา และ ที่นี่มีชีวิต ในเล่มนี้ เป็นการรวมงานแนวคิดต่าง ๆ แทรกคั่นร้อยเรียงด้วย การ์ตนู สัน้ ทีเ่ ขียนขึน้ ใหม่ ...โปรดติดตามตอนต่อไปแสดง ให้เห็นความกล้าหาญในการทดลองเล่าเรื่องแบบใหม่ๆ หากใครต้องการอ่านงานภาพพร้อมเรื่องเล่าสารพัดรส ทั้ง หักมุม ทั้งปรัชญา... โปรดติดตามตอนต่อไป !

๔๔ ๕๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro โปรดเรียกผมว่า คิ้วต่ำ� ผูเ้ ขียน : คิ้วต่ำ�

สำานักพิมพ์ : จ้ำ�อ้าว

บุคคลอารมณ์ดีที่เรียกตัวเองว่า คิ้วต่ำ� กับ ผลงานรวมเล่ ม ครั้ ง แรกของภาพวาดที่ มี เ อกลั ก ษณ์ (ภาพเกินจริง หัวโต กระดาษน้ำ�ตาล ไม่ต้องการฉาก) เป็นอีกเรือ่ งดังทางโลกออนไลน์ทเ่ี คยโพสต์ลงเฟซบุ๊คจน ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยแฟนเพจที่ติดตาม ผลงานมากกว่าสีล่ า้ นไลท์ (400,000 Like) ภายในระยะ เวลาไม่ถงึ ครึง่ ปี !!!... และต่อไปนี้คือตัวอย่างของคำาคม อารมณ์ดีจาก โปรดเรียกผมว่า คิ้วต่ำ� ที่พิสูจน์ว่า ไม่ ต้องการคำานิยมให้มากมาย “ไม่ได้ไม่ยอมรับความจริง แค่มองความจริงในด้านที่สบายใจ”...“ถ้าหนีเสือแล้วปะ จระเข้ ก็ล่อให้จระเข้มาปะทะกับเสือซะเลย”

๔๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๕๘


PDF Compressor Pro ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า ผูเ้ ขียน : สุรศักดิ์ ตรีนนท์ การ์ตนู : พิศาล เพ็งทรวง

สำานักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์

ณัฐ กอล์ฟ พู่กัน เณรน้อย และ พี่หนุมาน เป็น ตัวแทนพาผู้อ่านเข้าสู่โลกของนิบาตชาดก โดยมีพี่หนุมาน ผู้เป็นเทพพิทักษ์หนังสือธรรมะที่พาเด็ก ๆ ทั้ง ๓ ควงคู่ ไปกับเณรน้อยอีก ๑ รูป เข้าไปผจญภัยเพื่อค้นหาคำาตอบ ของพระชาติในแต่ละชาติของพระพุทธองค์ ผจญภัยตาม รอยพระพุทธเจ้า เป็นการ์ตูนความรู้เกี่ยวกับศาสนาและ ธรรมะในยุคบุกเบิก ที่ช่วยปลุกกระแสการ์ตูนความรู้ใน บ้านเราให้คึกคักยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้

๔๖ ๕๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ ตอนชุลมุนบุญสองบ้าน (นัดเหย้า) ผูเ้ ขียน : สรรัตน์ จิรบวรวิสทุ ธิ์ การ์ตนู : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

สำานักพิมพ์ : พิมพ์บูรพา

“ไทยพวน” คือใคร ...มาจากไหน ...คำาตอบอยู่ ในหนังสือการ์ตูนเรื่อง แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้าน เธอ ตอนชุลมุนบุญสองบ้าน (นัดเหย้า) หากใครต้องการ การ์ตูนที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน โดยกล่าว ถึงวิถีชีวิตของชุมชนและผู้คนในชนบทอย่างเป็นจริง (ไม่ ได้สร้างภาพเหมือนการ์ตูนหลาย ๆ เรื่อง) คงต้องลองพลิก อ่าน แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ ตอนชุลมุนบุญ สองบ้าน (นัดเหย้า)

๔๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๖๐


PDF Compressor Pro พระจันทร์ที่ไม่เคยโดนเหยียบ ผูเ้ ขียน : นายแพทย์ คุณากร วรวรรณธนะชัย การ์ตนู : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก

เมื่ออดีตแพทย์ดรีมทีมจากโรงพยาบาลบ้านตาก จับมือกับนักเขียนภาพมือรางวัลอย่างเรืองศักดิ์ ดวงพลา ทำาให้ เกิดผลงานที่แสนอบอุ่นและกระแทกใจอย่าง พระจันทร์ ที่ไม่เคยโดนเหยียบ เรื่องราวชวนอมยิ้ม ที่อาจทำาให้คุณ น้ำ�ตาไหลโดยไม่รู้ตัวของบรรดาผู้คนบนโลกใบนี้ที่ต่างลืม ไปแล้วว่า ในวันที่โลกส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์มา แล้วมากกว่าสี่สิบปี่ พระจันทร์ของใครบางคนยังไม่เคยมี มนุษย์คนใดไปเหยียบเลย !

๔๘ ๖๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro

การ์ตูนในดวงใจที่อยากบอกต่อ

ตะวันรักที่ปลายฟ้า

(Anatolia story) ๒๘ เล่มจบ สนพ.สยามอินเตอร์คอมิคส์ – “ยูริ” เด็กสาวยุคปัจจุบัน ถูกพาย้อนเวลากลับไปสู่สมัยอาณาจักรฮิตไทต์ (ปัจจุบันคือ ตุรกี) ซึ่งร่วมสมัยกับฟาโรห์แห่งอียิปต์ แม้งานหลักของเธอคือหา ทางกลับสู่โลกปัจจุบันให้ได้ แต่วัฒนธรรมยุคโบราณมากมายที่จำากัด ให้ผู้หญิงอย่างเธอวางตัวลำาบากกลับเป็นความท้าทายให้ยูริอยากจะทำา สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อดินแดนที่เธออาศัยอยู่ด้วย ถือเป็นการ์ตูนโรแมนซ์แนว วีรสตรีที่มีมิติและเล่าเรื่องได้น่าติดตามมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เผื่อเวลา ไว้สำาหรับอ่านให้ดี เพราะหลังจากหยิบเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้ว ก็จะวางไม่ลงจนกว่าจะอ่านจบ ผศ.พญ.วินิทรา นวลลละออง นักวิจารณ์การ์ตูนจากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน หนังสือพิมพ์มติชน


PDF Compressor Pro พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูนสี่สี) ผู้เขียน : พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การ์ตูน : ชัย ราชวัตร

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด

พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงสื่อสารคำาสอนหรือแสดง ธรรมเรื่องความเพียรโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งกลาย เป็นทีม่ าของพระราชดำารัสอันน่าจดจำา ในยุคที่คนรุ่นใหม่ แทบไม่เคยได้เข้าเฝ้าในหลวง หากได้ลองอ่าน พระมหา ชนก (ฉบับการ์ตูนสี่สี) ซึ่งได้นักการ์ตูนชั้นครูอย่างชัย ราชวัตร บรรจงระบายด้วยเทคนิคสีน้ำ�ฉบับนี้ คงเปรียบ เหมือนกับได้เข้าเฝ้าในหลวง ณ เบื้องพระยุคลบาทก็คง ไม่ผิดนัก !

๔๙ ๖๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ผูเ้ ขียน : ชัยณรงค์ วิรยิ านนท์ การ์ตนู : รวิ ลิม้ วิวฒ ั น์

สำานักพิมพ์ : แอ็คชั่นเฟรม คิดส์

คุณเคยตั้งคำาถามกับตัวเองหรือไม่ว่า คุณพอใจ กับชีวิตในตอนนี้หรือเปล่า ? แล้วชีวิตที่น่าพอใจคืออะไร? คำาถามข้างต้นนี้ผลักดันให้ชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นชื่อ “ชิบาฮาชิ มิตซูโอะ” ละทิง้ ทุกอย่างไว้เบือ้ งหลัง ออกเดินทางท่องโลกกว้าง เพือ่ ค้นหาคำาตอบนัน้ จนในทีส่ ดุ ก็ได้คน้ พบว่า สิง่ ทีเ่ ขาแสวงหา อยู่ภายในจิตใจของเขาเอง และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ เขาเข้าสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาที่ประเทศไทย จนได้กลาย มาเป็น พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก อดีตเจ้าอาวาสวัด ป่าสุนนั ทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี นีค่ อื เรือ่ งราวของพระ ผู้แสวงหา ซึ่งถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูน อ่านง่าย ชวน ติดตาม ซึ่งจะทำาให้ผู้อ่านค้นพบความสว่างภายในจิตใจ

๕๐

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ๑๐๘ การ์ตูน ๖๔ ไทย


PDF Compressor Pro พฤหัสบายดี ผูเ้ ขียน : มุนนิ ทร์ สายประสาท

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

พฤหัสบายดี เป็นการ์ตูนสั้นขนาดยาวจบในฉบับ ที่มีเรื่องราวของคนหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับวันพฤหัส พวกเขาเหล่านี้จะมาพบเจอกันในวันพฤหัสวันหนึ่ง วันที่ ความอบอุ่นซ้อนอยู่ในทุก ๆ อย่าง ทุก ๆ ชีวิต และอยู่

๕๑

นอกเหนือภาพลักษณ์ใด ๆ เหมือนดั่งตัวละครต่าง ๆ ใน เรื่องนี้ที่คุณจะได้สัมผัส …อีกหนึ่งผลงานอ่านสบายที่เคย ฝากผลงานกินใจกับ การ์ตูนมุนินฺ จากนักเขียนสาวมาแรง แห่งยุคอย่างมุนินทร์ สายประสาท ...งานนี้ความอบอุ่นจะ แอบซ้อนอยู่อย่างมิดชิดชนิดสุดจะคาดเดา !

๖๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF   Compressor Pro พระพุทธทาสภิกขุ ฉบับการ์ตูน ผู้เขียน : โอรส ตรัสโกษีย์

สำานักพิมพ์ : แอ็คชัน่ เฟรม คิดส์

พุทธศาสนิกชนไทยแทบทุกผู้คนไม่มีใครไม่รู้จัก ท่านพุทธทาสภิกขุ แต่ในฉบับการ์ตูนนี้จะพาคนอ่านไป รู้จักกับท่านในแง่มมุ อืน่ ทีห่ ลายคนยังไม่เคยรู้ ทัง้ กินข้าวจาน แมว อาบน้ำ�ในคู นอนกุฏิเล้าหมู ฟังยุงร้องเพลง รวมทั้ง ความเป็นศิลปินผูร้ กั การถ่ายภาพจนเคยถ่ายภาพท้องฟ้านับ พันรูปและสามารถล้างอัดภาพได้ดว้ ยตนเอง... ชีวติ ความคิด เกร็ดเล็กน้อยของท่านพุทธทาสถูกนำามาย่อยเป็นการ์ตูนที่ ไม่ใช่แค่ให้อา่ นง่าย เพราะท้ายทีส่ ดุ ในหมูค่ นทีส่ นใจศึกษา พระธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนาก็น่าจะเข้าใจความ หมายของสิ่งที่ท่านสอนมากขึ้น เห็นและศรัทธาในความ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ รั บ ใช้ พ ระพุ ท ธศาสนาสมกั บ นาม “พุทธทาส”

๕๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๖๖


PDF Compressor Pro ไพลินแห่งแม่น้ำ�แคว กาญจนบุรี ผู้เขียน : ภาสกร กฤษสมัย

สำานักพิมพ์ : อี.คิว.พลัส

“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพาน ข้ามแม่น้ำ�แคว แหล่งแร่ น้ำ�ตก” คำาขวัญของกาญจนบุรี จังหวัดที่มีแหล่งพลอยสีนำ้�เงินมากที่สุดในประเทศไทย แถมยังมีเส้นทางรถไฟสายมรณะชือ่ น่ากลัว และรูไ้ หมทำาไม น้ำ�ตกที่จังหวัดนี้ถึงสวยจนใคร ๆ ก็อยากชม ไพลินแห่ง แม่น�ำ้ แคว กาญจนบุรี คือการ์ตนู ความรูย้ คุ แรกเริม่ ทีม่ เี นือ้ หา เกีย่ วกับประเทศไทย จนเรียกได้เต็มปากว่าเป็นการ์ตนู ความรู้ ต้นแบบของไทยที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่งไม่แพ้ซีร่สี ์เดินทางรอบ โลกของการ์ตนู ความรูจ้ ากเกาหลีหรือญีป่ นุ่

๕๓ ๖๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro มหันตภัยโลกร้อน ผูเ้ ขียน : อัมรินทร์ เดชณรงค์

สำานักพิมพ์ : อี.คิว.พลัส

โลกร้อนคืออะไร? ทำาไมโลกถึงร้อน ? ร้อนแล้ว พวกเราจะเป็นอย่างไร? และถ้าร้อนมากไปกว่านี้เราจะทำา อย่างไร? คำาตอบของคำาถามทั้งหลายอยู่ในการ์ตูนความรู้ เล่มนี้ พร้อมได้สอดแทรกหนทางแก้ไขปัญหาไว้อีกด้วย ...เมื่อการสร้างจิตสำานึกเรื่อง “รักษ์โลก” แก่ผู้ใหญ่ช่างยาก เกินเยียวยา ก็คงต้องพึ่งมือเด็กและเยาวชนผ่านการ์ตูน ความรู้เรื่องนี้ที่ทั้งสนุก ทั้งกระตุกต่อมจิตสำานึก จนน่าจะ ทำาให้ผู้อ่านได้ตระหนักกันจริง ๆ เสียทีวา่ เราทุกคนจะช่วย เหลือโลกใบนี้และมนุษยชาติได้อย่างไร ?

๕๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๖๘


PDF Compressor Pro มหัศจรรย์แนวพระราชดำาริ ผู้เขียน : พรทิพย์ บุญมงคล มินพา การ์ตูน : พสุธา ถาวรพานิช

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิคส์

ฝายแม้วคืออะไร? แกล้งดินเป็นอย่างไร? “ขยะ” เปลี่ยนเป็น “ขุมทรัพย์” ได้อย่างอัศจรรย์จริงหรือ ? และ ที่สำาคัญ เศรษฐกิจพอเพียง...ดีอย่างไร? อีกซีรี่ส์การ์ตูน ความรู้ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ สนุกไปกับตัวละครจนสามารถ ซึมซับแนวคิด “รู้กิน รู้ใช้” ตามแนวพระราชดำาริได้อย่าง ไม่รู้เนื้อรู้ตัว

๕๕ ๖๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro มหากาพย์กู้แผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูเ้ ขียน : อรุณทิวา วชิรพรพงศา

: มนตรี คุ้มเรือน

สำานักพิมพ์ : อี.คิว.พลัส

มหากาพย์กู้แผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือการ์ตนู สายเลือดไทยเรือ่ งแรกทีผ่ งาดขึน้ รับรางวัลทีเ่ รียกว่า เป็น “โนเบลแห่งการ์ตนู ” หรือจากเวที International Manga Award ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑ แม้จะเป็น รางวัลชมเชยก็ตาม แต่การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราชเรือ่ งนีส้ นุก และ(ลายเส้น) งามเกินกว่าจะให้ เป็นเพียงแค่หนังสือเรียน เพราะนอกจากจะมีทมี ค้นคว้าความ ถูกต้องของเนือ้ หาตามพงศาวดาร และแยกเรือ่ งจริง-เรือ่ งแต่ง กันอย่างจริงจังแล้ว ยังเติมแต่งเรือ่ งราวผ่านตัวละครได้อย่างมี มิติ แถมไม่มที ที า่ จะเข้าข้างชาติไทยเราเองจนเกินงามอีกด้วย!

๕๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๗๐


PDF Compressor Pro มอม (ฉบับการ์ตูน) ผูเ้ ขียน : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

สำานักพิมพ์ : ดอกหญ้า ๒๐๐๐

“ขณะที่เขียนเรื่อง มอม ผมก็ทำาใจเป็นหมา และ กล้าพูดได้อย่างไม่อายว่าขณะที่เขียนเรื่องมอมนั้น ผมเสีย น้ำ�ตาไม่รู้เท่าไหร่” คำากล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ข้างต้น บ่ ง บอกเรื่ อ งราวที่ แ สนกระทบใจได้ อ ย่ า งไม่ ต้ อ งการคำ า บรรยายจนทำาให้ มอม สมควรถ่ายเทความประทับใจ จากตัวหนังสือมาเป็นภาพดูบ้าง และนี่คือที่มาของการ์ตูน สี่สี ที่เล่าเรื่องราวของสุนัขชื่อมอม ที่หลายคนคงจดจำา ความรักอันสูงส่งที่มอมมีต่อเจ้านายของตนไม่ว่าอะไรจะ เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม...งานที่กลั่นจากใจผู้เขียนจน เป็นเรือ่ งสัน้ ยอดนิยมเหนือกาลเวลาเรือ่ งนี.้ ..คงไม่ตอ้ งเอ่ยว่า ควรค่าแก่การเปิดอ่านเพียงใด

๕๗ ๗๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก ผูเ้ ขียน : อิทธิวฐั ก์ สุรยิ มาตย์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

การ์ตูนดีเด่นของสำานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานปี ๒๕๕๒ เรื่องนี้สร้างเมืองสมมติที่ ชือ่ “โหวกเหวก” ที่ซึ่งชาวเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์โศก เพราะเจ้าเมืองไม่เคยฟังเสียงใครเลย เหล่าเสนาบดีกเ็ อาแต่ ตะโกนเสียงดัง หวังให้คนอื่น ๆ ฟังแต่เสียงดังของตัวเอง ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยเสียงอึกทึก ตึงตังด้วยเสียง ก่อสร้างทัง้ วัน ทัง้ คืน …เมือ่ อ่านตัง้ แต่ตน้ จนจบ เราจะพบ ว่า หากทุกคนเงียบเสียงลง หัดฟังเสียงหรือความคิดเห็น ของผู้อื่นบ้าง การรู้จักรับฟังซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน จะทำาให้เราเห็นคุณค่าของผู้อื่น ...แม้เป็นเสียงเล็ก ๆ ของ คนตัวเล็ก ๆ ก็ก่อให้เกิดสันติสุขได้เช่นกัน

๕๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๗๒


PDF Compressor Pro มีดที่ ๑๓ ผูเ้ ขียน : บุญเชิด แช่มประเสริฐ การ์ตนู : นพ.วิฑูรย์ทอง ๑๘+

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

พ.ศ.๒๕๓๗ การ์ตูนไทยเรื่อง มีดที่ ๑๓ ได้ลง ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูน BOOM เป็นครั้งแรก สร้าง ความฮือฮาให้กับผู้อ่านในยุคนั้น ด้วยทั้งเนื้อหาและการ ออกแบบภาพที่ดุดัน คมเข้ม แถมแนวเรื่องยังแปลกใหม่ ด้วยกลิ่นอายของนวนิยายจีนกำาลังภายในผสมผสานกับ ภาพยนตร์เรือ่ ง The Crow (อีกาพญายม) ...หากคุณคือ แฟนอันเหนียวแน่นของนิยายกำาลังภายใน การ์ตูนเรื่องนี้ คือทางเลือกที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง เพราะ มีดที่ ๑๓ คือการ์ตูน บู๊ล้างผลาญฝีมือคนไทยแท้ ๆ ที่สนุกไม่แพ้นิยายจีนกำาลัง ภายใน !

๕๙ ๗๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro เมืองมนตรา ผูเ้ ขียน : สมศักดิ์ มหามงคล

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

“ข้าวโพด” น้อยใจพ่อแม่ทม่ี วั แต่เลีย้ งดูและเอาใจใส่ น้องคนเล็ก จนเกิดอารมณ์ริษยาและขุ่นมัวจนตกอยู่ใน มนตราของโมหะซึง่ ทำาให้เขาหลุดไปยังดินแดนประหลาด เมือ่ ได้สติข้าวโพดต้องใช้ความกล้าหาญและความรักเปิดประตู มนตรา ทัง้ ประตูความโกรธ ความโลภ ความขีเ้ กียจ ฯลฯ เพือ่ มุง่ สู่ “ประตูใจ” ทีจ่ ะกลับบ้านให้ได้ ...เมืองมนตรา การ์ตูนที่ เต็มไปด้วยสีสัน ความเข้าอกเข้าใจในอารมณ์ของพี่ใหญ่ ตัวเล็ก พร้อมคาแร็คเตอร์การ์ตูนตัวประหลาดมากมาย ผลงานของ สมศักดิ์ มหามงคล นักการ์ตนู ไทยรุน่ ใหม่ ทีฝ่ าก ฝีไม้ลายมือในงานการ์ตูนแอนิเมชั่นญี่ป่นุ มาแล้วนับไม่ถ้วน จนทำาให้การ์ตูนไทยเล่มนี้ข้นึ หิ้งการ์ตูนที่น่าแนะนำาได้ไม่ยาก

๖๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๗๔


PDF Compressor Pro ยอดมนุษย์ทุจริต ผู้เขียน : บัวไร การ์ตูน : เอ็กซ์ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต็อป

เมื่อโลกมนุษย์สงบสุขมากขึ้น เหล่าฮีโร่เลยตกงาน สุดท้ายจากพระเอกเลยกลายมาเป็นผู้ร้ายซะเอง …แล้วจะ เกิดอะไรขึ้นกับยอดมนุษย์เหล่านั้น มาติดตามใน ยอด มนุษย์ทจุ ริต นิยายภาพขนาดสัน้ จากฝีมอื ของบัวไร ผูช้ อบ วาดเรือ่ ง ซึ่งยามว่างจากงานเขียนบทที่ บริษัทหัวฟิลม์ ท้าย ฟิลม์ จึงขอแปะมือกับ เอ็กซ์ ชัยพร ผูช้ อบเขียนรูป ยามว่าง จากแอนิเมชัน่ ทีบ่ ริษทั บ้านอิทธิฤทธิ์ นักออกแบบคาแร็คเตอร์ ระดับหัวกะทิของเมืองไทยผู้สร้างแอนิเมชั่น “ยักษ์” มัดใจ ทุกเพศวัยมาแล้ว อีกหนึง่ ผลงานรางวัลชมเชย จากกระทรวง ศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๕

๖๑ ๗๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ยักษ์ยุ่น ผู้เขียน : เอ๊ะคุงสตูดิโอ (ธานี ชินชูศักดิ์)

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

เอ่ยนาม “เอ๊ะคุง” หากมิใช่ในหมู่นักการ์ตูนด้วย กัน น้อยคนนักทีจ่ ะคุน้ หู แต่หากเป็นชื่อ “จิต-ตระ-ธานี” หรือ “ธานี ชินชูศกั ดิ”์ ก็คงผ่านตากับผลงานระดับรางวัล เกียรติยศทั้งการประกวดออกแบบโปสเตอร์และภาพเขียน ตราไปรษณียากร ผู้คร่ำ�หวดในแวดวงศิลปกรรมแนว จิตรกรรมไทย...งานการ์ตูน ยักษ์ยุ่น อาจดูแปลกตาสำาหรับ ศิลปินผลงานแคนวาสที่พลิกตัวเองมาทำางานหนังสือเล่ม เล็กๆ แต่ธานี ชินชูศักดิ์ กลับสวมบทบาทลงมาเป็น “เอ๊ะ คุง” ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ วัยเด็กได้อย่างน่าทึง่ เป็น งานการ์ตูนไทยร่วมสมัยที่ออกแบบตัวละครได้อย่างมีชีวิต ชีวา ทีแ่ ม้แต่ “ชัย ราชวัตร” นักการ์ตนู นามระบือยังเอ่ยชม

๖๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๗๖


PDF Compressor Pro ยายทองใบใจร้าย ผู้เขียน : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ยายทองใบใจร้าย การ์ตูนที่เปี่ยมเสน่ห์ด้วยความ ใสซือ่ ของเรื่องราวผสานลายเส้นสวยงามดูจริงใจตามสไตล์ เรืองศักดิ์ ดวงพลา เจ้าของผลงาน โต๋เต๋ เป็นการ์ตูนที่ไม่ ต้องประดิษฐ์เรื่องราว-ตัวละครให้หลุดล้ำ� ทุกสิ่งล้วนอยู่ บนโลกแห่งความเป็นจริง ความจริงของสังคมชนบท แต่ สะท้อนสังคมทั้งมวลของมนุษย์ที่มักตัดสินคนอื่นแค่เพียง ได้ยิน-ได้ฟังจากลมปากผู้อื่น มิตรภาพที่งดงามระหว่าง ยายเฒ่าใจร้ายกับหนูนอ้ ยช่างเจรจาเรือ่ งนีช้ วนให้เห็นว่า “สิง่ ทีไ่ ด้รบั ฟังมานัน้ ไม่เป็นจริงเท่ากับสิง่ ทีไ่ ด้สมั ผัสด้วยตัวเอง” จนคว้ารางวัลดีเด่น กลุม่ หนังสือการ์ตนู และหรือนิยายภาพ จากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวง ศึกษาธิการ

๖๓ ๗๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro รักท่วมหัวเอาตัวให้รอด ผูเ้ ขียน : อิทธิวฐั ก์ สุรยิ มาตย์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

หากเปิดตาและใจให้กว้าง เราจะเห็นว่าความรักมี หลากรูปแบบ และไม่เคยมีสตู รสำาเร็จเพราะขึน้ อยูก่ บั ผูป้ รุง อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ อีกหนึ่งนักเขียนมือรางวัลเจ้าของ ผลงาน โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ และ มะเขื่องแห่งเมืองโหวก เหวก ได้หยิบสูตรรักของใครต่อใครมาชวนชิมในรูปลักษณ์ ของการ์ตูน เพื่อเปิดมุมมองของอารมณ์แห่งรัก สังคมแห่ง รัก เพื่อเราจะได้จรรโลงรักอย่างสร้างสรรค์ ไม่เบียดเบียน ไม่ทำาร้ายกันอีกต่อไป เป็นผลงานที่คว้ารางวัล รางวัชมเชย ประเภทหนังสือสำาหรับเด็กวัย ๑๓ ปีขึ้นไปถึงวัยรุ่น จาก รักลูกอวอร์ดครั้งที่ ๖

๖๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๗๘


PDF Compressor Pro

]

[

“การ์ตูนสาหรับผมเหมือนเป็นสื่อบันเทิงขนาดพกพาครับ ถึงแม้จะมีหนังหรือสื่อบันเทิงอื่นที่พกพาได้แต่เราก็ต้องมีทีวีดู หรือแม้จะมีโทรศัพท์หรือจะเป็นไอแพดดูข้างนอกได้แต่ก็ยัง ต้องพึ่งแบตฯ ผมว่าสื่อที่เป็นมิตรแล้วก็หยิบไปดูได้ตลอดเวลา โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าแบตมันจะหมดเมื่อไหร่...นั่นคือ “การ์ตูน” ครับ”

ไตรภัค สุภวัฒนา นักเขียนการ์ตูน

อ้างอิงจากงานเสวนากลุ่มนักเขียนการ์ตูนในโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


PDF Compressor Pro เรือ่ งมีอยูว่ า่ ผู้เขียน : เดอะดวง

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

ใครจะคิดว่านักเขียนการ์ตูนขวัญใจคนรุ่นใหม่ อย่างเดอะดวง ที่เคยยึดกุมหัวใจคนอ่านด้วยแนวเรื่อง โทนดาร์คก็สามารถเขียนการ์ตูนตลกได้ แถมยังถึงขนาด จะคว้ารางวัลรองชนะเลิศหรือ Silver Award จากเวที International Manga Award ครั้งที่ ๔ มาครองได้ อีกด้วย เรื่องมีอยู่ว่า เป็นการ์ตูนรวมเรื่องสั้นเพื่อบำาบัด ความสิ้นหวัง เพิ่มพลังในการมองชีวิตอย่างทะลุกรอบ ผ่านการหยิกแกมหยอกได้อย่างเจ็บ แปลบ แสบ และคัน แถมยังสร้างสรรค์แรงบันดาลใจที่จะชวนให้ได้ย้อนคิด มองมุมกลับที่หลายคนอาจมองข้ามหรือหลงลืมไป

๖๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๘๐


PDF Compressor Pro แรมบิทส์ ผู้เขียน : วราห์ชา พรรณสังข์ การ์ตูน : ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ไกรวุฒิ จุลพงศธร หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร Bioscope เอ่ยถึงแรมบิทส์ไว้วา่ “ผมฝันอยากเห็นเรือ่ งสัน้ บาง เรือ่ งของวราห์ชา ถูกนำาไปสร้างเป็นหนังสัน้ ๆ ๓-๔ ตอน หรือไม่ ก็นาำ ไปสร้างเป็นละครชุด...ฉายตอนละ ๓๐ นาที ทุก ๆ คืนวัน เสาร์ - อาทิตย์ หลัง ๕ ทุม่ ก่อนฉายจะต้องมีตัวอักษรบอก สถานะรายการว่า ‘ม’ ย่อมาจาก ‘ไม่ควรให้เด็กดู แต่ควรให้เด็ก แอบดู’ ผมคิดว่าผมต้องเป็นแฟนรายการนี้แน่ ๆ เลยครับ” แรมบิทส์ เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งสัน้ ของวราห์ชาทีช่ นะเลิศการประกวด เรื่องสั้นสำาหรับการ์ตูนของสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก งาน ของเขามักทักท้วงสังคมเสมอ และเมื่อนำาเสนอผ่านการ์ตูนที่ สามารถลดทอนเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย จึงกลายเป็นงานที่ควร ชื่นชมบอกต่อ ...เชื่อว่าเมื่ออ่าน แรมบิทส์ ไปจนสุดทาง คุณอาจพบคำาตอบของคำาถามปรัชญาที่ว่า เส้นแบ่งระหว่าง ความดี-ความชัว่ อยูท่ ต่ี รงไหน ?

๖๖ ๘๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ ผูเ้ ขียน : อิทธิวฐั ก์ สุรยิ มาตย์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

“จะเกิดอะไรขึ้นหากประเทศไทยถูกย่อส่วนให้กลาย เป็นโรงเรียน ? ” โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ ได้สร้างโลกใบเล็กที่เป็น ศูนย์รวมผูค้ นต่างเผ่าพันธุ์ หลากความคิด หลายความเชือ่ เข้าไว้ ด้วยกัน ทัง้ ครูกระบือไทย ครูใหญ่จอมเข้มงวด เด็กชายหัวปลา เด็กชายที่เปียกตลอดเวลาผู้สอนเพื่อนให้ร้ถู ึงความจริงที่ว่าอย่า มองบุคคล เพียงภายนอก หรือเด็กชายติม๋ โหดแก๊งรีดไถประจำา ห้องน้�ำ ...เป็นการ์ตูนที่สะท้อนความแตกต่างหลากหลายของ ชาติพันธุ์แต่อยู่รวมกันได้อย่างแนบแน่น แถมยังมีอารมณ์ขัน เป็นเสน่หเ์ ฉพาะตัวของ “อิทธิวฐั ก์ สุรยิ มาตย์” จนทำาให้โรงเรียน เม็ดกวยจี๊เทอม ๓ (เล่ม ๓) ฝ่าด่านนักการ์ตูนจากทั่วโลกรับ ตำาแหน่งรองชนะเลิศจากเวทีประกวดการ์ตูน International Manga Award ปี ๒๐๑๓ มาครองได้สาำ เร็จ

๖๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๘๒


PDF Compressor Pro ลา ฟลอร่า โรงเรียนป่วนก๊วนเจ้าหญิง ผู้เขียน : Space Salmon Studio

สำานักพิมพ์ : อี.คิว.พลัส

ทิวา เด็กหญิงชาวไทยผู้ห่างไกลความเป็นกุลสตรีได้ รับคำาเชิญให้ไปเรียนทีส่ ถาบันสตรี ลา ฟลอร่า ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเกาะ ลึกลับ เธอจำาใจรับคำาเชิญเดินทางไปเรียนเพราะต้องการสืบข่าว ของแม่ทห่ี ายสาบสูญไป...ทีน่ น่ั ทิวาได้พบเรือ่ งวุน่ วายและอุปสรรค มากมาย แต่กไ็ ด้รบั มิตรภาพจากเพือ่ นมาทดแทน... ลา ฟลอร่า โรงเรียนป่วนก๊วนเจ้าหญิง คือบทพิสจู น์วา่ การ์ตนู ความรูไ้ ทยที่ จะโด่งดังได้ในระดับสากล ไม่จาำ เป็นต้องเป็นการ์ตนู ประวัตศิ าสตร์ หรือมีท้องเรื่องอิงวรรณคดีไทยเท่านั้น เพราะสูตรสำาเร็จแบบ การ์ตูนญี่ปุ่นที่ว่าด้วยการไล่ล่าตามฝัน (จนกลายเป็นที่ยอมรับ ทัว่ โลก) คลุกเคล้าจนเป็นเนือ้ เดียวกับลายเส้นอันเป็นสากลก็ทาำ ให้ การ์ตูนเรื่องนี้ได้รับการยอมรับไม่แพ้การ์ตูนจากชาติใดในโลก การันตีได้จากการพิมพ์เป็นภาษาอืน่ ๆ อีกไม่นอ้ ยกว่า ๔ ภาษา (จีน กลาง อังกฤษ เกาหลี มาเลเซีย)

๖๘ ๘๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro ลิ้นชักแห่งความทรงจำา ผูเ้ ขียน : อิทธิวฐั ก์ สุรยิ มาตย์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

แต่ละช่วงวัย เราสะสมความทรงจำาและประสบการณ์ มากมาย ในความทรงจำาเหล่านั้น บางเหตุการณ์ บางความ รู้สึก แจ่มชัด บ้างเลือนราง จางหาย ความล้�ำ ลึก การจดจำา และการลืมเลือนล้วนเกิดจากเวลาและ...ใจ อิทธิวัฐก์ สุรยิ มาตย์ ชักชวนให้เรากลับเข้าไปสัมผัส “ความทรงจำา” ของ ตัวเองอีกครัง้ ดู... ความรื่นรมย์ของชีวิต เฝ้ามอง... ความ หม่นเศร้าทีเ่ คยเกาะกุม เพียงแต่ครัง้ นี้ เราทุกคนต้องหยุด เวลาและพกพา “หัวใจ” เข้าไปเยือน แล้วจะเห็นว่า... ฝีมือ การ์ตูนของหนุ่มคนนี้ กะเทาะเปลือกใจของคุณผู้อ่าน และ แน่นอน รางวัลจากหลายสถาบันทั้ง รองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเซเว่นบุ๊คส์อวอร์ดครั้งที่ ๔ รางวัลดีเด่น รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ ๕ และรางวัลชมเชยการประกวด หนังสือดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ รับประกันฝีมือ

๖๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๘๔


PDF Compressor Pro โลกของเรา ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สี่กิติกุล

สำานักพิมพ์ : โลกของเรา

“แม้ชื่อเรื่องจะ “นิ่ง” และ “เรียบ” เหมือนบุคลิก เจ้าของหนังสือ แต่ภาพลายเส้นชัดเจน แม่นยำา สะอาด สะอ้าน น่าอ่าน เนือ้ หาข้างในประกอบด้วยเรือ่ งสัน้ หลายเรือ่ ง เขียนรายละเอียด ออกมาได้พลิ้ว แพรวพราว อ่านได้ เรื่อย ๆ เพลินจบเล่มไม่รู้ตัว ถึงไม่ใช่คอการ์ตูนแท้ ๆ ก็น่า จะชอบ” ...นั่นคือคำาชื่นชมของ ปราย พันแสง ที่มีต่อ โลก ของเรา นิยายภาพโทนสีพาสเทล ดูอ่านง่าย สะอาดตา อันเป็นลายเซ็นส่วนตัวที่มาพร้อมจินตนาการทะลักทลาย และตอนจบแบบหักมุมจนหลังแทบหัก ...เมือ่ อ่าน โลกของ เรา จบลง คงทำาให้คุณมอง “โลกของเรา” ด้วยสายตาที่ไม่ เหมือนเดิมอีกต่อไป

๗๐ ๘๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro แว่วกริ่งกังสดาล ผู้เขียน : โกสินทร์ จีนสีคง

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

“ขุนทอง” มือกลองขาร็อคจำาต้องเข้าไปอยู่ในสำานัก ดนตรีไทย “บ้านกังสดาล” ในฐานะทายาทเจ้าของสำานัก จาก ร็อคเกอร์หนุ่มผู้ฉาบฉวยจึงจำาต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้าถึง “จิตวิญญาณ” แห่งดนตรีไทยทีเ่ ขาไม่เคยสัมผัสมาก่อน ...ประเด็น ทีว่ า่ ด้วย “ดนตรีไทย” ของ แว่วกริง่ กังสดาล อาจไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เพราะภาพยนตร์ “โหมโรม” เคยส่งต่อวัฒนธรรมผ่านดนตรีไทย จนสร้างความสำาเร็จอย่างล้นหลามมาแล้ว แต่ แว่วกริง่ กังสดาล มาพร้อมโครงเรือ่ งทีห่ วือหวายิง่ กว่า คาแร็คเตอร์ตวั ละครมีสสี นั ยิง่ กว่า แถมยังตลกยิง่ กว่า จึงไม่นา่ แปลกใจว่าทำาไมการ์ตนู เรือ่ งนีจ้ งึ ชนะใจกรรมการหยิบรางวัลชนะเลิศจากเวทีโอลิมปิคแห่งแวดวง การ์ตนู อย่าง International Manga Award ปี ๒๐๑๓ มา ครอบครองได้สาำ เร็จ

๗๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๘๖


PDF Compressor Pro สงสัยมั้ย? ธรรมะ ผูเ้ ขียน : ชยจิต การ์ตนู : เดอะดวง

สำานักพิมพ์ : A Think Book

เคยสงสัยมั้ย ? ว่าธรรมะที่แท้คืออะไรกันหนอ ...ทำาไม ต้องสวดมนต์ ทำาไมต้องจุดธูปสามดอก ทำาไมต้องทำาบุญเยอะ ๆ? ทั้งหมดคือข้อกังขาของ “ชยจิต” บัณฑิตหนุ่มทีร่ ่ำ�เรียนมาทาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แต่ผันตัวเองมาจรดปลายปากกาสร้าง การ์ตนู ธรรมะ เพราะต้องการบอกต่อว่า ธรรมะทีห่ ลายคนว่ากัน ว่า “เข้าใจยาก” นัน้ แท้จริง “เข้าใจง่าย” กว่าทีค่ ดิ เมือ่ จับคูก่ บั ผู้ เขียนภาพทีค่ อการ์ตนู แนวๆ รูจ้ กั ดีอย่าง “เดอะดวง” จึงเกิดส่วน ผสมกลมกล่อมระหว่างคนช่างคิดกับคนช่างวาดมารวมกัน สงสัย มัย้ ? ธรรมะ จึงกลายเป็นการ์ตูนธรรมะที่ลายเส้นน่าอ่านที่สุด แถมยังนำาเสนอแก่นแท้ของธรรมะทีใ่ ช้ได้จริงในชีวติ ประจำาวันใน แบบเข้าใจง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งอีกด้วย ...เมือ่ อ่านการ์ตนู เล่มนีจ้ บ เราคงพบว่า ธรรมะทีแ่ ท้ไม่ตอ้ งใช้เงิน...การทำาบุญทีแ่ ท้ใช้เพียงสติ ไม่ใช่ใช้สตางค์ !

๗๒ ๘๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro สงสัยมั้ย? ธรรมะ ฉบับ รู้ทันทุกข์ ผูเ้ ขียน : ชยจิต ผูเ้ ขียน : เดอะดวง

สำานักพิมพ์ : A Think Book

สงสัยมัย้ ? ธรรมะ ฉบับ รูท้ นั ทุกข์ ยังคงเป็นซีรส่ี ์ ทีไ่ ขข้อข้องใจเกีย่ วกับธรรมะเพื่อให้ทุกคนได้นาำ ไปใช้ดาำ เนิน ชีวิตจริงได้อย่างมีสุข ว่าด้วย “ความทุกข์” สิ่งที่มนุษย์ทุก คนต้องเผชิญ แต่อกี หลายคนไม่รจู้ ะหลบเลีย่ ง-ต่อสู-้ กำาจัด เจ้าตัว “ความทุกข์” ไปได้อย่างไร แต่หากลองได้เปิดอ่าน สงสัยมั้ย? ธรรมะ ฉบับ รู้ทันทุกข์ หากได้ซึมซับกับบท สนทนาธรรมระหว่างหลวงพ่อ กับ ขอบฟ้า เราอาจพบคำา ตอบของคำาถามสารพัดเรื่อง “ความทุกข์” ที่ว่า “เรากำาลัง ทุกข์เพราะใคร...แล้วเราจะทุกข์กันไปทำาไม” หรือ “ยึดติด แล้วได้อะไร ยึดเอาไว้ได้จริง ๆ เหรอ....?

๗๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๘๘


PDF Compressor Pro สตรีทบอลสะท้านฟ้า Super dunker ผู้เขียน : ต้น จักรพันธ์ ห้วยเพชร

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

สตรีทบอลสะท้านฟ้า อาจไม่ใช่งานการ์ตนู ลายเส้นสวย เนีย้ บ หรือเล่าเรือ่ งแหวกแนวจนคาดเดาไม่ถกู แต่เรือ่ งราวของ โตโต้และทีมสตรีทบอลที่ร่วมแรงพลังฟันฝ่าอุปสรรคไล่ล่าตาม ฝันเรื่องนี้ได้จุดไฟของผู้อ่านทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ ให้มงุ่ มัน่ ทำาในสิ่งที่รักพร้อมๆ กับเรียนรู้คำาว่า ‘เพือ่ น’ และความแตก ต่างหลากหลายในสังคมได้อย่างน่าติดตาม ที่สำาคัญสตรีทบอล สะท้านฟ้าคือ “การ์ตนู ความรู”้ ทีส่ ร้างประวัตศิ าสตร์เป็นการ์ตนู เรื่องแรกของไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีท่เี ทียบเท่าโนเบล แห่งโลกการ์ตนู อย่าง International Manga Award ครัง้ ที่ ๓ มาแล้ว…นี่คือการ์ตูนที่พิสูจน์ได้กระจ่างว่าแก่นแกนอัน เป็นสากลของเรื่องที่ว่าด้วยความมุมานะและมิตรภาพสามารถ ‘จับใจ’ คนทั้งโลกได้ ...แล้วคนไทยอย่างเราล่ะพร้อมอ้าแขน ยอมรับ ‘สตรีทบอลสะท้านฟ้า’ ให้มา ‘จับใจ’ คุณแล้วหรือยัง ?

๗๔ ๘๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro สาว ๒๒ กับโรคนางเอก ผู้เขียน : ปิยะนุช เศรษฐวงศ์

สำานักพิมพ์ : จ้ำ�อ้าว

ถ้าสาวน้อยวัยใสทีเ่ พิง่ ก้าวพ้นรัว้ มหาวิทยาลัยพบว่า ตัวเองต้องเผชิญกับโรคร้าย เธอจะใช้ชวี ติ ต่อไปอย่างไร ? นี่ คือเรือ่ งจริงของสาวน้อยวัย ๒๒ ปี ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ ที่ ต้องเผชิญกับโรคลูคีเมียซึ่งเธอให้ชื่อว่า ‘โรค นางเอก’ ใน ขณะทีไ่ ร้เรีย่ วแรงแม้กระทัง่ จะบอกกล่าว เธอจึงสื่อสารด้วย การเขียนแทนการพูดผ่านบล็อก nuchin-leukemia. exteen.com จนได้รบั แรงใจอย่างท่วมท้น นีค่ อื การ์ตนู ที่ ถ่ายทอดเรื่องราวของสาวน้อยที่ยังอารมณ์ดีได้เหลือเชื่อแม้ ต้องต่อสู้กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างหฤโหด ใครชอบมอง โลกในแง่ลบ ...หาซือ้ มาอ่านด่วน !!!

๗๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๙๐


PDF Compressor Pro สิง่ ประดิษฐ์ของโลก ผู้เขียน : ดีวัน พรหมมาณพ สุดใจ พรหมเกิด การ์ตูน : ดีวัน พรหมมาณพ

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ในยุ คที่สิ่ง ประดิษฐ์รายรอบตัวเราทำ าให้มนุ ษย์ สะดวกสบายมากขึ้นสวนทางกับขีดความอดทนของเด็ก รุ่นใหม่ที่ลดน้อยถอยลงไปทุกที การ์ตูนความรู้ชุด สิ่ง ประดิษฐ์ของโลก จะช่วยฉายภาพความมุมานะ ไม่ทดท้อ ของคนรุ่นก่อนที่ได้คิดค้นข้าวของเครื่องใช้รายรอบอย่ า ง เครือ่ งเรียน ยานพาหนะ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ทีห่ ลายๆ คน ลืมคุณค่า ลืมความสำาคัญไปแล้ว ให้หวนคืนมา ทั้งหมด คื อ การกระตุ้ น เตื อ นให้ ผู้ อ่ า นได้ เ รี ย นรู้ ห ยาดเหงื่อและ ความบากบั่นที่เป็นแรงพลังให้เยาวชนของเราได้พากเพียร ลงมือคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ของโลก ด้วยตนเองดูบ้าง

๗๖ ๙๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro หนูน้อยคำาแพง ผู้เขียน : เรืองศักดิ์ ดวงพลา ËÒ ! ÂÒÂ·Õ ÂÒ·Õ

ÂÒÂ·Õ ÂÒ·Õ

¤ÓᾧàºÒæ ÊÔ à´ÕëÂÇá¡¡çä´ˆÂÔ¹ ËÃÍ¡

¾Ù´ äÁ‡ÃÙˆàÃ×èͧ

á·Á

àËÇÍ ÂÒ·Õ!!

µÐ¡Õêã¤Ã àÃÕ¡ÂÒÂ

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

นีค่ อื การ์ตนู แสนอบอุน่ และแสนฮาในเรือ่ งเดียวกัน ตามสไตล์เรืองศักดิ์ ดวงพลา นักเขียนการ์ตูนมือรางวัลที่ ขยันสร้างสรรค์ผลงานที่สุดคนหนึ่งของไทย และแม้ หนู น้อยคำาแพง จะเล่าเรือ่ งผี ๆ แต่กไ็ ม่ได้สร้างบรรยากาศชวน ขนหัวลุกแต่อย่างใด กลับทำาให้ผอู้ า่ นเข้าใจ “ผี” มากขึน้ ...ที่ สำาคัญทำาให้คนอ่านเข้าใจ “คน” ได้อย่างลึกซึง้ ไม่แพ้เข้าใจผี อีกต่างหาก

๗๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๙๒


PDF Compressor Pro หนูหิ่นอินเตอร์ ผู้เขียน : เอ๊าะ ผดุง ไกรศรี

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

ไม่มใี ครไม่รจู้ กั หนูหน่ิ เด็กสาวอารมณ์ดี ที่ทั้งใสซื่อ และซุกซน เจ้าของผมทรงม้าเหีย้ น สวมเสือ้ คอกระเช้า เว้าอีสาน ไฟแล่บ เมื่อรู้จักหนูหิ่นย่อมต้องรู้จักคุณมิลค์ สาวสวยทรง โตที่หนุ่ม ๆ เห็นต้องเหลียวหลังกันแบบไม่มีข้อยกเว้น การ จับคู่ระหว่างหนูหิ่นกับคุณมิลค์ สาวใช้จอมเปิ่นผู้ขยันสร้าง วีรกรรมปวดหัวกับเจ้านายสาวแสนสวยน่าทะนุถนอม ทำาให้ เกิดเรื่องราวโอละพ่อที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้อ่านมานานจน เกือบสองทศวรรษ ...อาจเพราะเสน่ห์ของเรื่องสาวใช้จากแดน อีสานทีอ่ ยูค่ สู่ งั คมไทยมาช้านาน หรืออาจด้วยความสวยของคุณ มิลค์ที่ดึงดูดนักอ่านชายได้อยู่หมัด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ...หนูหิ่นอินเตอร์ คือการ์ตนู ตลกทีเ่ ข้าถึงหัวอกคนใช้ แถมยัง เข้าใจแทรกใส่วฒ ั นธรรมพืน้ บ้าน (อีสาน) ลงในผลงานได้อย่าง แนบเนียนทีส่ ดุ !

๗๘ ๙๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro หมอเสม คนดี ๔ แผ่นดิน ผู้เขียน : สันติสุข โสภณสิริ การ์ตูน : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

หมอเสม คนดี ๔ แผ่นดิน จะช่วยทำาให้ทุกคนที่ อ่านการ์ตูนเล่มนี้ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ได้ใคร่ครวญแนวคิด การใช้ชีวิตว่า แท้จริงแล้ว “ชีวิตที่ลำาบาก เป็นชีวิตที่เจริญ” ปูชนียบุคคลแห่งวงการแพทย์ทา่ นนีค้ วรค่าแก่การบอกเล่าในรูป การ์ตนู เสียจนนายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิ เด็ก ได้ให้คำาชื่นชมไว้ว่า “คนทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความ ดีอยู่ในหัวใจ มีศักดิ์ศรีและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ สามารถเป็นบุคคลที่มีคติอันสูงส่งได้ทั้งสิ้น ศาสตราจารย์นาย แพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว มีอายุยืนยาวถึง ๑ ศตวรรษ เป็น หมุดหมายแห่งความดีงามในสังคมไทย สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ได้จัดพิมพ์นิทานการ์ตูนชีวิตปู่เสม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเกิดความบันดาลใจว่า ความดีมีอยู่จริง หัวใจ เพื่อเพื่อนมนุษย์มีอยู่จริง และสามารถประดับโลกให้งดงาม”

๗๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๙๔


PDF Compressor Pro

การ์ตูนในดวงใจที่อยากบอกต่อ

อิเมจิน (Imagine)

๑๑ เล่มจบ สนพ.บงกช คอมมิกส์ การเติบโตทางอารมณ์และความคิดของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว กับลูกสาวคู่หนึ่งซึ่งต่างกันราวฟ้ากับดินแต่แท้จริงแล้วกลับเหมือน กันอย่างไม่น่าเชื่อ คุณแม่เป็นสถาปนิกสาวสวยที่สร้างฐานะขึ้นด้วย ความสามารถของตัวเองจนประสบความสำาเร็จ เธอสวย รวย มั่นใจ และ คิดว่าผู้ชายมีไว้สำาหรับคบหาเพื่อความสุขเท่านั้น ส่วนลูกสาวแม้จะมีฝีมือใน การทำาอาหารแต่กลับไม่มั่นใจในตนเองและปรารถนาชีวิตที่มั่นคง เธอเลือก ทำางานบริษัทและใช้ชีวิตอย่างเจียมตัว เชื่อว่าแฟนที่คบกันจะพาเธอไปสู่ชีวิต ที่ดีได้ แต่สุดท้ายทั้งสองก็ต้องพบว่าสิ่งที่ชีวิตของเธอต้องการ กลับไม่ใช่ สิ่งที่พยายามแสวงหาเลยแม้แต่น้อย แม้เป็นการ์ตูนสำาหรับวัยผู้ใหญ่ สักหน่อย แต่อ่านสนุกและเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการค้นหาความ หมายของชีวิตสำาหรับตัวเองอย่างแท้จริง ผศ.พญ.วินิทรา นวลลละออง นักวิจารณ์การ์ตูนจากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน หนังสือพิมพ์มติชน


PDF Compressor Pro หมูหมี ผู้เขียน : ไตรภัค สุภวัฒนา

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

หมูหมี การ์ตูนที่สอนการเขียนการ์ตูนที่ทั้งเพี้ยน ทั้งไร้สาระที่สุด แต่ก็เปี่ยมด้วยจินตนาการล้นเหลือมาก ที่สุดด้วยเช่นกัน ...อีกหนึ่งผลงานของไตรภัค สุภวัฒนา เจ้าของลายเส้นมัน-เซอร์ไม่แพ้นักการ์ตูนชาติใดในโลก ใครที่ต้องการคู่มือเขียนการ์ตูนสุดสนุกแบบหลุดกรอบ พร้อมหาคำาตอบว่าความสนุกของอาชีพนักเขียนการ์ตูนมัน อยู่ตรงไหน? หมูหมี ... รอคุณอยู่

๘๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๙๖


PDF Compressor Pro หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (ฉบับการ์ตูน) ผู้เขียน : โอรส ตรัสโกษีย์

สำานักพิมพ์ : แอ็คชั่นเฟรม คิดส์

เราอาจคุ้ น หู กั บ นามของหลวงพ่ อ ปั ญ ญานั น ทภิ ก ขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) แต่ก็เพียงผิวเผิน ใครจะรู้บ้างว่าท่าน เป็นพระสงฆ์นักปฏิวัติ (ความคิด) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่ง หลวงพ่อได้ปฏิวัติรูปแบบการเทศนาแบบดั้งเดิมที่นั่งเทศนาบน ธรรมาสน์ถือใบลานมาเป็นการยืนพูดแบบปากเปล่า และหยิบยก เหตุการณ์บ้านเมืองทันยุคทันสมัยมาเสริมแต่งเพื่อให้การเทศนา ธรรมดึงดูดใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น ความคิดล้นกรอบของท่าน ยั ง ทำ า ให้ ก ลายเป็ น พระสงฆ์รู ป แรกที่ กล้า ปฏิรู ป พิธี กรรมทาง ศาสนาว่าต้องหรูหรา ฟุ่มเฟือยให้กลายเป็นต้องประหยัดและมี ประโยชน์แทน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้ปฏิรูปพิธีกรรม ของชาวพุทธไทย” ท้ายทีส่ ดุ แล้ว หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (ฉบับ การ์ตนู ) จะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นไม่ใช่แค่เพียงยอดสงฆ์ แต่เป็น ยอดคนที่กระตุกให้ทุกคนลองคิดนอกกรอบดูบ้าง...ไม่ว่าคุณจะ เป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ก็ตาม!

๘๑ ๙๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro หลวงพี่แตงโม ผู้เขียน : ประชา คำาสาธิต การ์ตูน : สุเมธ ธรรมสิทธิ์บูรณ์

สำานักพิมพ์ : จ้ำ�อ้าว

หาก หลวงพีแ่ ตงโม มีตวั ตนอยูจ่ ริงคงเป็นเกจิอาจารย์ดงั แห่งยุค ไปแล้ว เพราะ ทุกเรื่องทุกประเด็นข้อข้องใจจากหลวงพี่แตงโมตอบได้ เด็ดขาด ฉะฉาน แถมยอกย้อนกวนใจให้ขบคิดกันทัง้ นัน้ เหมือนเช่นตอน “ถือศีลข้อเดียว” ทีม่ ผี ถู้ ามหลวงพีว่ า่ มีศลี ตัง้ ๕ ข้อ เยอะไปจนกลัวทำาผิด ศีล หลวงพีเ่ ลยตอบว่า “งัน้ ถือศีลข้อเดียวพอแล้วกัน แค่ขอ้ เดียวคงถือกัน ไหวนะ” เมือ่ ถูกถามกลับมาอีกว่าแล้วจะถือข้อไหนดี ? หลวงพีก่ บ็ อกกลับ ไปว่า “ถือข้อมีสติไว้จะดีกว่า ถ้าโยมมีสติโยมจะไม่ผดิ ศีลข้อไหนเลย...ตรง กันข้าม ถ้าโยมขาดสติ โยมก็พร้อมจะผิดมันทุกข้อนั่นแหละ” ...ด้วย คาแร็คเตอร์ หลวงพี่แตงโมที่ดูเรียบง่าย ใสซื่อเหมือนเด็ก ยิ่งช่วยให้ เทศนาธรรมของหลวงพี่ไร้มาดคำาสอนสั่ง แต่นั่นยิ่งทำาให้เด็กยุคใหม่ ยิ่งอยากฟังมากขึ้น... ทัง้ ลายเส้นเรียบง่าย ฉากสะอาดตา แต่เทศนาธรรม โดน ๆ เหล่านี้จึงควรค่าแก่การบอกต่อสมกับที่สำานักพิมพ์นิยามหลวง พี่แตงโมไว้วา่ เป็นการ์ตนู “ธรรมะใสใส ได้ขอ้ คิด สะกิดรอยยิม้ ”

๘๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๙๘


PDF Compressor Pro หอมหัวใหญ่ ผู้เขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตนู ไทย มลูนธิ เิ ด็ก

การ์ตนู หอมหัวใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับคนที่คดิ ว่า “การ์ตนู ก็แค่การ์ตนู ” เพราะหนังสือการ์ตูนไทยคิดใหญ่ รายสะดวกเรื่องนี้คือหลักฐานที่ว่าการ์ตูนไทยมีพลังมากพอจะ ส่งเสริม-เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยแนวคิดหลักที่ต้องการผลัก ให้การ์ตูนไทยมีบทบาทส่งเสริมสังคมจาก สสส.และสถาบัน การ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก จึงก่อเกิด หอมหัวใหญ่ ทีน่ า่ ชมเชยยิง่ โดยเฉพาะฉบับกุมหัวใจผู้พิการ ที่เรียกว่าเป็นหนังสือการ์ตูน ที่ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของผู้ พิ ก ารฉบั บ แรกของประเทศไทย ใครที่ เ คยปิ ด ตาปิ ด ใจไม่ เ คยยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ทเ่ี ท่าเทียมของผูพ้ กิ าร หอมหัวใหญ่ ขออาสามาช่วยเปิด ตาเปิ ดใจด้ วยเรื่องเล่า หลากหลายและคำาพูดเฉียบคมเหมือน เช่นตอนหนึง่ จากเรือ่ ง “ยามทีฉ่ นั มองไม่เห็น” บอกว่า “จริง ๆ แล้วในโลกนี้ไม่ได้มีคนใดเลยที่ตาบอด จะมีก็แต่คนที่ปิดตา ตัวเองไว้เท่านัน้ ”

๘๓ ๙๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro หัวแตงโม ผู้เขียน : องอาจ ชาญชัยชีพ

สำานักพิมพ์ : เป็ด เต่า ควาย

หัวแตงโม คือใคร ... หัวแตงโมคือตัวละครที่เล่า เรื่องธรรมดารายรอบตัวเราที่ไม่ธรรมดา เรื่องธรรมดาที่ว่า คือคนธรรมดามักถูกย่ำ�ยี คนที่จริงใจ คนที่พูดความในใจ ตามที่เป็นจริง คนที่ไม่มือถือสากปากถือศีล คนเหล่านี้ มักถูกย่ำ�ยีเสมอ… หัวแตงโมเป็นคนแบบนั้น ทุกถ้อยคำา จากปาก หัวแตงโม เสียดแทงจนเจ็บจีด๊ ฮุกเข้าปลายคางจน แทบน็อคทั้งยืน ...ความแยบคาย ลึกซึ้งของความคิดที่ส่ง ผ่านการ์ตูนเรื่องนี้น่าสรรเสริญเสียจนนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิเคราะห์วิจารณ์การ์ตูนยอมรับว่า หัวแตงโม ท่านนี้มีหลายซีกจนยากจะผ่าให้หมดในคราว เดียว “หากจะแจงเรื่องเล่าของเขา (ผู้เขียนหัวแตงโม) ทุก เล่มทีละเรือ่ งคงเขียนตำาราได้เป็นเล่ม ซึง่ ไม่นา่ จะขายดีเท่าที่ องอาจ ชัยชาญชีพ ได้เขียนเอาไว้แล้ว”

๘๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๐๐


PDF Compressor Pro หิมพานต์ Academy ผูเ้ ขียน : ชญาภรณ์ พัวพานิช

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

เจ้าของเรื่องราวครูสาวฝึกหัดก่อนออกสอนจริงที่ สะท้อนความจริงของชีวิตครูไทยปัจจุบันจนทำาให้ Based on ครู Story สร้างกระแสฮือฮาจากโลก social network มาแล้ว ... หิมพานต์ Academy อีกหนึ่งผลงานของ ชญาภรณ์ พัวพานิช ทีแ่ ม้เปลีย่ นแนวจากโลกแห่งความจริงที่ ผูเ้ ขียนพบพานมาเป็นเรือ่ งราวในจินตนาการทีแ่ ฝงความรู้ แต่ ก็ยังคงเรื่องราวใส ๆ อ่านง่าย ลายเส้นน่ารักเหมือนเดิม กับเรื่องราวแฟนตาซีทัวร์ป่าหิมพานต์ในตำานาน ที่ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ยุคนี้ให้นั่งนึกเท่าไหร่คงนึกไม่ออกว่า “นรสิงห์” “คนธรรพ์” หรือ “กินรี” หน้าตาอย่างไร? หิมพานต์ Academy เป็นอีกเรือ่ งทีจ่ าำ ลองความแตกต่างหลากหลายของชาติพันธุ์ ที่ส่องสะท้อนถึงความแตกต่างหลากหลายของสังคมในยุค นี้ได้อย่างน่าหยิกน่าหยอก!

๘๕ ๑๐๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro เหอ เหอ ตำานานผี ๔ ภาค ผู้เขียน : ธัญนันท์ จิระสถิตวรกุล

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มลูนิธิเด็ก

ไม่บอ่ ยนักทีจ่ ะเห็นนักเขียนแนวสยองขวัญทีเ่ ป็นผูห้ ญิง และยิ่งน้อยนิดหากถามถึงนักเขียนการ์ตูนไทยเรื่องผีผีที่เป็น หญิง แต่ธัญนันท์ จิระสถิตวรกุล ก็หลุดจากเขตความคิดที่ ว่าไว้ เพราะเธอคือนักเขียนการ์ตูนหญิงวัยรุ่นที่เลือกจะเขียน เรือ่ งผี แถมยังเป็นผีทส่ี ะท้อนความเชือ่ แบบพืน้ บ้านทีค่ นรุน่ ใหม่ ไม่น่านึกถึง เหอ เหอ ตำานานผี ๔ ภาค เกิดขึ้นเมื่อกลุ่ม เด็กมัธยมปลาย ตระเวนไปต่างจังหวัดเพือ่ เก็บข้อมูลทำารายงาน โดยไม่รู้ตัวเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะกลายเป็นเส้นทางแห่ง ความลึกลับและสยองขวัญ ...การ์ตูนผีๆเรื่องนี้นอกจากจะ ให้ลายเส้นแปลกตาไปจากเรื่องสยองขวัญของนิยายภาพไทย เล่มละบาท (ที่ปัจจุบันเล่มละ ๕ บาท) ที่เราคุ้นชินกันแล้ว ยัง มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของผีไทยแต่ละภาคที่ยากจะหาอ่านได้ ยากยิ่งในทุกวันนี้

๘๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๐๒


PDF Compressor Pro อภัยมณี ซาก้า ผู้เขียน : สุพจน์ อนวัชกชกร

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

อภัยมณี ซาก้า การ์ตูนไทยลายเส้นสวยงามผสม ผสานทัง้ ไทย ทัง้ ญีป่ นุ่ และอเมริกนั อิงโครงเรือ่ งและตัวละคร จากวรรณคดีไทยดัง้ เดิม แต่ก็ได้เสริมแต่งจินตนาการลงไป จนแทบไม่เหลือเค้าเดิม ซึ่งถึงแม้ครูวรรณคดีจะค้อนใส่แต่ ก็ตอ้ งยอมรับว่าเรือ่ งราวใน อภัยมณี ซาก้า น่าติดตามจนมีผู้ ซื้อลิขสิทธิ์ไปจำาหน่ายไกลถึงประเทศฝรั่งเศส นอกเหนือ จากเรือ่ งต่อสูแ้ ฟนตาซี และการออกแบบตัวละครที่น่าตื่นตา แล้ว การ์ตูนเรื่องนี้ยังเปิดมิติให้ผู้อ่านได้ขบคิดเรื่องความ ต่างของชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม และอุดมการณ์ ที่ผสมผสาน และคลี่คลายก่อนจะมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนเช่นทุก วันนี้ ที่ซึ่งเส้นเขตแดนเป็นเพียงเส้นสมมุติที่ใครๆ นึกว่ามี จริง คล้ายๆ เส้นเขตแดนที่แบ่งระหว่างการ์ตูนไทย การ์ตนู ญีป่ นุ่ การ์ตนู ซูเปอร์ฮโี ร่ ซึง่ ...ไม่มจี ริง !

๘๗ ๑๐๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro อหังการ์ราชันย์ยกั ษ์ (Ogre King) ผูเ้ ขียน : อรุณทิวา วชิรพรพงศา การ์ตูน : มนตรี คุ้มเรือน

สำานักพิมพ์ : สยามอินตอร์คอมิกส์

อดีตคู่หูผู้แต่ง มหากาพย์กู้แผ่นดิน กลับมาอีกครั้งใน อหังการ์ราชันย์ยักษ์ ซึ่งยังคงเลือกตัวละคร “รามเกียรติ์” มา เป็นต้นแบบของตัวเอก “ยักษ์” ที่ดูจะหนีไม่พ้นกลิ่นไอความ เป็นวรรณคดีไทยว่าด้วยเรื่องราวของ ‘ชิน’เด็กน้อยบ้านป่าบ้าน เขาที่เมื่อได้รู้ความจริงว่าเขาคือทายาทของเผ่ายักษ์ การออก ค้นหาพ่อผู้ให้กำาเนิดจึงเริ่มต้นขึ้น...ตามท้องเรื่องแม้จะเกิดใน ยุคกรุงศรีอยุธยา แต่กลับมี ‘ชุดแอร์โฮสเตสการบินไทย’ ‘น้ำ� เต้าหู้สตาร์บั้คส์’ หรือ‘บัตรเครดิต’ ปรากฏอยู่ด้วย!? ความ ผิ ด ยุ ค ผิ ด สมั ย จั บ ขยำ า เข้ า ด้ ว ยกั น จึ ง ทำ า ให้ ก าร์ ตู น เรื่ อ งนี้ ทั้ ง แฟนตาซีและร่วมสมัย นอกจากรายละเอียดของฉากที่ว่ามา แล้วยังมีโครงเรื่องและลายเส้นเนี้ยบมีเอกลักษณ์ แถมสร้าง ตัวละครให้คนอ่านรู้สึกภาคภูมิได้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ว่าการแต่งชุดไทยราชปะแตนนั้น “เท่” ได้ขนาดนี้เชียว!?

๘๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๐๔


PDF Compressor Pro อีสปในสวน ผู้เขียน : สมบัติ คิ้วฮก และสุดใจ พรหมเกิด การ์ตูน ; สมบัติ คิ้วฮก

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ไม่มีใครไม่รู้จักนิทานอีสป เรื่องเล่าแฝงคติสอนใจ สุดคลาสสิคที่พ่อแม่หยิบนำามาเล่าให้ลูกฟังก่อนนอน แทบทุก เรื่องมีการผลิตซ้ำ�ทำาใหม่ และบางเรื่องกลายเป็นตำาราให้เด็ก อ่านในโรงเรียน ... แต่มใี ครหยิบเอานิทานอีสปมาทำาเป็นการ์ตนู บ้างไหม? อีสปในสวน ผลงานของ “สมบัติ คิว้ ฮก” การ์ตนู ิสต์ รุ่นเก๋า ลายเส้นอบอุ่น กับสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการสถาบัน การ์ตูนไทยที่รวมพลังกันแปลงร่างนิทานอีสปที่สืบทอดตำานาน เล่าขานกันมานานกว่าสองพันปีให้กลายมาเป็น “การ์ตนู ” แรง บันดาลใจจากนักเล่าเรือ่ งระดับโลกของ อีสปในสวน ส่งผลให้ “รุต” เด็กชายตัวน้อยที่เคยเป็นเพียงผู้ฟังคนอื่นเล่านิทานได้ กลายมาเป็นผู้อ่านนิทานได้ด้วยตัวเองฉันใด...แรงบันดาลใจ จาก อีสปในสวน ก็น่าจะส่งผลให้เด็กไทยกลายเป็นนักอ่าน เรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นนิทาน หรือการ์ตูน กระทั่งสื่ออื่นๆ ที่ ผันแปรไปตามกาลเวลาได้ฉันนั้น

๘๙ ๑๐๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro อุดมสุข ผูเ้ ขียน : อิทธิวฐั ก์ สุรยิ มาตย์

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

อุดมสุข เป็นตัวแทนของ “บ้านนอกเข้ากรุง” ที่ รู้สึกว่า “ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่” ไม่ใช่ชีวิตที่แท้ของมนุษย์ ชีวิต ที่แท้ของมนุษย์ควรจะมีเวลาเสพ เอมอิ่ม และรื่นรมย์ใน ความงามต่างๆ เป็นชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของตนเองและ คนรอบข้าง เห็นความงดงามของความพอดีและความพอเพียง …ใครที่เป็น-เคยเป็น “บ้านนอกเข้ากรุง” หรือกระทั่งคน เมืองเองก็ตาม เมื่อได้ลองพลิกเปิดไปจนหน้าสุดท้าย...อาจ ค้นพบคำาตอบ “ชีวิตแบบที่ใช่” ของตนเองอยู่ตรงหน้าจาก อุดมสุข การ์ตูนไทยแสนสนุกที่ร้อยเรียงความสุขยิ่งใหญ่ ของคนหัวใจเล็ก

๙๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๐๖


PDF Compressor Pro เอ็กซีคิวชั่นแนล มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล ผูเ้ ขียน : ภานุวฒ ั น์ วัฒนนุกลุ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

หากถามเด็กมัธยมไทยว่าอ่านการ์ตูนไทยเรื่องไหน บ้าง?...เอ็กซีคิวชั่นแนล มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล หรือ EXE คือคำาตอบลำาดับต้น ๆ แถมบางคนโดยเฉพาะ เด็กผู้ชายที่เป็น “ขาเกมออนไลน์” อาจเลือกอ่านแค่เรื่องนี้ เรื่องเดียวด้วยซ้ำา นั่นเพราะการ์ตูนเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของเกม ออนไลน์ โลกที่เด็กผู้ชายไม่น้อยใหลหลงคลั่งไคล้ ใน EXE ได้สร้างเกมที่ใช้เล่นตอนนอนหลับ โดยเล่าผ่าน “กานดา” ผู้ เล่นหน้าใหม่ที่โดดเข้าร่วมสงครามระหว่างผู้เล่นอันเหี้ยมโหด ท่ามกลางการต่อสู้อันกว้างใหญ่ที่มีอนาคตของโลก (ในเกม) เป็นเดิมพัน …ถึงผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนไม่ใช่คอเกมจะบอก ว่าเกมคือเรื่องไร้สาระ แต่ความพยายามผูกเรื่องราวซับซ้อน บวกลายเส้นและบุคลิกตัวละครเอาใจคอการ์ตูนโมเอะ1 จึง ทำาให้ EXE เป็นตัวอย่างการ์ตูนไทยที่เข้าใจตลาดและคนรุ่น ใหม่ได้อย่างน่าปรบมือ 1

๙๑

การ์ตูนโมเอะ คือคำาเรียกการ์ตูนญี่ปุ่น (Manga) หรืออนิเมะ หรือในเกมที่มีตัวละครส่วนใหญ่เป็น ผู้หญิงน่ารัก น่าปกป้อง น่าหลงใหล


PDF Compressor Pro ‘ฮา’ ณาจักรสัตว์โลก ผู้เขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : บันลือบุ๊คส์

การ์ตนู “ฮา” สุดติ่ง เรื่องจริงของสัตว์โลก รวม มุขสัตว์สดุ น่ารัก อ่านจบได้ในรวดเดียว อ่านได้ทุกเพศวัย ต้องการ, อาร์ต จีโน, Firodendon, Sahred Toy บุ๊คส์กาซีนรายสามเดือนของสำานักพิมพ์ บันลือบุ๊คส์ ‘ฮา’ ณาจักรสัตว์โลก หรือ Animal Hanet มีแนวคิดจับเอา สัตว์ปา่ มายำาให้ขาำ ย้�ำ ให้ฮากันหนักหน่วงแบบไม่หว่ งขากรรไกร ค้าง โดยนักเขียนการ์ตูนสายเลือดใหม่นับ ๒๐ ชีวิต ทั้ง ต้องการ ART JEENO งอแง และอีกนับไม่ถว้ น ใครที่ ชอบอ่านการ์ตูนตลก และโหยหาเสียงหัวเราะตลอดเวลา ‘ฮา’ ณาจักรสัตว์โลกให้คณ ุ ได้...แบบไม่มกี ก๊ั !

๙๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๐๘


PDF Compressor Pro ถั่วงอกและหัวไฟ ผู้เขียน : ทรงศีล ทิวสมบุญ

สำานักพิมพ์ : อะบุ๊ค ฟูลสต๊อป

“เคยมีคนถามนายมัย้ ว่า โตขึน้ อยากเป็นอะไร”..... “มันเป็นคำาถามที่สุดแสนจะปัญญาอ่อนสำาหรับฉัน เด็กส่วนใหญ่มักจะตอบว่า อยากเป็นหมอบ้าง นักบินอวกาศ บ้าง ซึง่ มันควรจะเป็นคำาตอบสำาหรับคำาถามทีว่ า่ ‘โตขึน้ อยากทำา อาชีพอะไร’ ทัง้ ทีอ่ าชีพ กับ ‘สิง่ ทีอ่ ยากจะเป็น’ หรือคำาว่า ‘จำาเป็น ต้องทำา’ กับ ‘ฝันว่าจะได้ทาำ ’ มัน อาจไม่ใช่เรือ่ งเดียวกัน เมือ่ เรา เติบโตขึ้น !! ผูใ้ หญ่หว่ ยๆ มักกรอกหูเราด้วยอะไรที่ไม่เข้าท่า จากประสบการณ์ผิดพลาดส่วนตัว โดยลืมคำานึงถึงจินตนาการ และความฝันไป ทัง้ ๆ ที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์พึงมี!!!” นั่นคือบางเสี้ยวที่น่าเล่าจากถั่วงอกและหัวไฟ การ์ตูน/นิยายภาพลายเส้นสไตล์ drawing หม่น-เหงา เล่า เรื่องเด็กเร่ร่อนสูบบุหรี่ครั้งละ ๒ มวน ทีค่ ดิ ครองโลกด้วยงาน ศิลปะ นี่คือหนังสือเล่าเรื่องเด็ก ที่ไม่เหมาะกับเด็ก แต่นา่ อ่าน ด้วยประการทัง้ ปวง

๙๓ ๑๐๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro CLART ROOM ห้องเล็ก ๆ ของเครื่องเขียน ผู้เขียน : เดอะดวง

สำานักพิมพ์ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

งานการ์ตูนที่เล่นและล้อจินตนาการได้อย่างน่ารัก ผ่านมุมมองของเครื่องเขียนมากมายที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะ เป็นยางลบ ดินสอ กระดาษ ฯลฯ หลายครั้งที่เมื่อเรานำา สายตาแบบ “ผู้ใหญ่” ไปจับจ้องมองสิ่งต่างๆ ผลลัพธ์ที่ ได้รับกลับมาจึงเป็นการตีค่าราคาคุณค่าความหมายตาม ความคิดอันแห้งแล้งแบบผู้ใหญ่ที่ว่า ยางลบ ก็คือ ยางลบ กระดานดำา ก็คือ กระดานดำา เราหลงลืม “สายตา” และ “จินตนาการ” แบบเด็ก ๆ ที่เคยทำาให้เรามีความสุขจาก ของเล็กน้อยรอบตัวไปจนหมดสิ้น ห้องเล็ก ๆ ของเครื่อง เขียน นำาเราย้อนกลับไปสู่จินตนาการนั้น และไม่แน่.... อาจนำา “ความรู้สึกเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่” กลับคืนมาสู่ตัวคุณ บ้างก็เป็นได้

๙๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๑๐


PDF Compressor Pro everybody everything ผู้เขียน : วิศุทธิ์ พรนิมิตร

สำานักพิมพ์ : ไต้ฝุ่น

หลังจากการ์ตูน hesheit สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ วงการการ์ตนู ไทย ด้วยการสร้างสองสิง่ ทีข่ ดั แย้ง ระหว่างลายเส้น ยุง่ เหยิงเหมือนเด็กวาด แต่เนือ้ หาปรัชญา จนกลายเป็นการ์ตนู ที่ กระตุกต่อมความคิดได้อย่างทรงพลัง everybody everything เป็นผลงานลำาดับที่ ๒ ของตัม้ วิศทุ ธิ์ แต่ถอื เป็นหนังสือการ์ตนู โดยคนไทยเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในญี่ปุ่น งานชิ้นนี้ลาย เส้นเริม่ คลีค่ ลาย เข้าใจง่ายขึน้ แต่ยงั เปีย่ มอารมณ์และคมความคิด เช่นเดิม จนนักเขียนดังระดับโลกอย่าง “บานานา โยชิโมโตะ2” เอ่ย ชืน่ ชมไว้วา่ “เวลาอ่านการ์ตนู ของตัม้ จะกี่ครั้งกี่หน ฉันก็สามารถ มองมันได้ไม่รเู้ บือ่ และร้องไห้ฮอื ๆทุกครัง้ ...ความมุง่ มัน่ ในการ เขียนการ์ตูนของตั้ม เต็มไปด้วยความสงบนิ่ง แต่กล้าหาญอย่าง นักรบ ในตัวของเขาเหมือนมีวญ ิ ญาณทีเ่ พิง่ เกิดใหม่...เป็นวิญญาณ ทีม่ ใี จเด็ดเดีย่ วทีจ่ ะมองสิง่ ต่างๆ และส่องประกายอย่างมีชวี ติ ชีวา” 2

๙๕

นักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยชื่อดังระดับสากลของญี่ปุ่น ในประเทศไทยมีงานแปลของเธอหลายเรื่องคือ “คิทเช่น” “หลับ” “ล่าก่อนซึกุมิ” และ “ฮิโตะคะเกะ: หญิงสาวผู้หวาดกลัวความสุข”


PDF Compressor Pro

[

“การ์ตูนก็เหมือนของหวานที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์ แต่แท้จริงแล้วของหวานก็มีคุณค่าเหมือนกัน เพราะช่วยให้เราผ่อนคลาย อารมณ์ดี ... เพียงแต่ว่า เราต้องกินของหวานนั้นอย่างพอดีไม่มากจนเกินไป”

]

สุทธิชาติ ศราภัยวานิช นักเขียนการ์ตูน นักวิชาการการ์ตูน

จากงานเสวนากลุ่มบรรณาธิการการ์ตูนในโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


PDF Compressor Pro INNOCENT ผู้เขียน : เดอะดวง

๑๘+

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

ผลงานเรื่องสั้นขนาดยาวของนักเขียนมือรางวัล เดอะดวง หรือ วีระชัย ดวงพลา นักเขียนการ์ตูนหนุ่มผู้ คว้ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วน INNOCENT เป็นซีรี่ย์รวม เรื่องราวเหล่าตัวละครไร้เดียงสาในโลกที่ไม่ไร้เดียงสา กับความวุ่นวายของเด็กน้อย ตัวการ์ตูนหลอกเด็ก กอง เซ็นเซอร์ โจร มือปืน ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกันในเรื่องราว ที่สุดจะคาดเดา INNOCENT อาจเป็นงานการ์ตูนของ เดอะดวงที่เล่นกับวิธีเล่าเรื่องได้น่าสนใจที่สุด ... เอาเป็น ว่าหากใครเป็นแฟนภาพยนตร์ Pulp Fiction ของเควนติน

๙๖

ทาแรนติโน ...รีบหาการ์ตนู เรือ่ งนีม้ าอ่านด่วน!

๑๑๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro JOE the SEA-CRET agent ผู้เขียน : SS สุทธิชาติ ศราภัยวานิช ๑๘+

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ตกลงแล้วมันเป็นหนังหรือเป็นการ์ตนู กันแน่ ? เพราะ JOE the SEA-CRET agent เป็นการ์ตูนที่มีเสียง ซาวนด์แทร็คประกอบ !! ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงสิ่งทดลอง เล็ ก ๆ สำาหรับสุทธิชาติ นักเขียนการ์ตูนที่ช่างคิด ช่างกล้า แถมบ้ารายละเอียด จนคนอ่านเพลินไปกับไอเดียแปลก ใหม่ ทีผ่ ดุ โผล่เอาไว้ในทุกอณูบนหน้ากระดาษ (เช่นมุขสาด กระสุนกระจายข้ามกรอบ มุขตัวละครพูดกลับหลัง) เรือ่ ง ราวหลุดโลกของเหล่าสัตว์น�ำ้ ทีเ่ ป็นเผ่าพันธุท์ อ่ี ยูร่ อดบนโลก หลังน้�ำ ท่วม แถมมีตัวเอกเป็นนักสืบหัวปลาหมึก เรื่องนี้คือ การ์ตนู ตลกร้ายทีไ่ ม่เกรงใจศีลธรรมหรือระเบียบสังคมอะไร ทัง้ สิน้ …เรือ่ งราวประหลาด - ตัวละครประหลาด...แต่กอ็ ยาก แนะนำาให้ทง้ั คนประหลาดและไม่ประหลาดลองหาอ่านกัน

๙๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๑๔


PDF Compressor Pro LET’S ผู้เขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : LET’S COMIC

ในขณะที่การ์ตูนที่สังคมไทยยกย่องว่า “ดี” “น่าอ่าน” ส่วนใหญ่ยังเป็นการ์ตูนใสๆใส่ใจความรู้ในบทเรียน หรือเลือก จะจบเรื่องแบบขาขึ้นในอุดมคติ แต่ LET’S กลับไม่ได้ขีด กรอบของ “การ์ตนู ” ไว้เช่นนัน้ งานหลายชิน้ ของนักเขียนหลาก ชีวติ ทีป่ รากฏบน LET’S สะท้อนการมองตัวตนของ “การ์ตนู ” ว่าคือเรื่องเล่าชั้นดีท่นี ักเขียนสามารถทดลองได้ง่ายดังใจนึกยิ่ง กว่าสื่ออื่นใด (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพ เหมือนกัน) ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำาไมงานของนักเขียนหลาย คนทีผ่ า่ นเวทีจาก LET’S เช่น Puck หรือ นายสะอาด จะผัด เปลีย่ นหมุนเวียนกันคว้ารางวัลการ์ตนู นานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ อย่าง Manga International Award กันอย่างต่อเนือ่ ง ...หาก ขายหัวเราะคือตำานานนิตยสารการ์ตนู ในอดีต LET’S ก็คงเป็น นิตยสารการ์ตูน (ที่อาจมีเรื่องสั้น อนิเมชั่น งาน CG แทรก ด้วย) ทีก่ าำ ลังเขียนตำานานการ์ตนู บทใหม่ในปัจจุบนั

๙๘ ๑๑๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro LOVE ON 20 PAGES ผู้เขียน : ธีรายุ เศรษฐภักดี

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

หากใครกำาลังมองหาการ์ตนู เล่าเรือ่ ง “รัก” ที่ดูเป็นจริง ไม่เพ้อฝัน เลิศลอย... LOVE ON 20 PAGES เรือ่ งรักระหว่าง หนุ่มสาวที่มีให้อ่านกัน ๒๐ หน้า บนนิตยสารการ์ตูน LET’S คือตัวเลือกลำาดับต้น ๆ จริงแท้แค่ไหน ลองอ่านคำาชมจาก นักเขียนการ์ตูนสาวแห่งยุคอย่าง “มุนนิ ”ฺ กันเอง “ถ้าเปรียบ เทียบเป็นวงสนทนาเล็ก ๆ ระหว่างคนสนิท...หนังสือการ์ตูน เล่มนี้จะแทนด้วยเพื่อนของเราคนหนึ่งในกลุ่ม คนทีด่ ธู รรมดา ทีส่ ดุ พูดเรื่องที่สนุกน้อยที่สุดในวง คนทีท่ ะลึง่ น้อยทีส่ ดุ ในวง ขำาน้อยที่สุดในวง แต่เมื่อไหร่ที่เสียงเพลงเงียบลงแล้วได้ลอง เปิดใจนั่งจับเข่าคุยกับมันจริงๆ จัง ๆ แล้ว จะพบว่าเรื่องราว ธรรมดา ๆ ทีม่ นั เล่า เป็นเรือ่ งจริงง่ายๆ ทีด่ นั ทำาให้เรารูส้ กึ รูส้ าได้ สารพัด ขำาไม่มาก เศร้าไม่มาก แต่ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้มนั จริงมากๆ”

๙๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๑๖


PDF Compressor Pro My Mania รวมเรื่องสั้นจิตหลุด ๑๘+

ผู้เขียน : เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ คือนักเขียนการ์ตนู ไทยทีน่ กั การ์ตนู ด้วยกันยกย่องให้เป็นอันดับ ๑ ... ทีส่ ดุ แห่งการเล่าเรือ่ งหักมุม ตัวพ่อ เพราะจะมีการ์ตูนไทยสักกี่เรื่องที่เล่าได้สนุกและสากล มากพอจนหยิบไปสร้างต่อเป็นภาพยนตร์ฉายในโรง แต่การ์ตนู สัน้ แทบทุกเรือ่ งของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ ทำาได้! (เช่น “๑๓ เกม สยอง” “ยันต์สง่ั ตาย”)... ความเหนือชัน้ ของการ์ตนู My Mania รวมเรือ่ งสัน้ จิตหลุด และงานทุกเรื่องของเอกสิทธิ์ไม่ใช่แค่เพียง หลอนถึงขีดสุดเท่านัน้ แต่เพราะทุกเรือ่ งสะท้อนความเป็นมนุษย์ ได้ดเี หลือเกิน ใครทีเ่ คยประทับใจผลงานจากภาพยนตร์...ความ สนุกนัน้ แทบไม่ได้ครึง่ ของการ์ตนู เพราะงานของเอกสิทธิ์ไม่ได้ สุดยอดแค่เพียง “เรื่องเล่า” แต่ยังโดดเด่นด้าน “ภาพ” ทีร่ อ คอยให้คนทีไ่ ม่เคยเปิดอ่านการ์ตนู ลองเปิดใจดูสกั ครัง้ !

๑๐๐ ๑๑๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro NINE LIVES ผู้เขียน : ทรงศีล ทิวสมบุญ

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

“หากท่านมองดูทางแยกแห่งนี้ดี ๆ จะพบว่าในเวลานี้ ทางขวา ของท่าน...คือ...ทางซ้ายของข้า ทางซ้ายของท่าน...ก็คอื ...ทางขวาของข้า ส่วน ทางข้างหน้าของท่าน...ก็คือทางด้านหลังของข้าและแน่นอนว่า ทางที่อยู่ ด้านหลังของท่านนัน้ ก็คอื ทางข้างหน้าของข้า เช่นนี้แล้ว ข้าจึงคิดว่า หาก มองดูอีกครั้ง จะพบว่าทางเลือกต่างๆ นั้นย่อมมีความหมายกับแต่ละ บุคคลแตกต่างกันไป การก้าวไปข้างหน้าในความหมายของบุคคลหนึง่ อาจหมายถึงการก้าวถอยหลังของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ เส้นทางที่บุคคลหนึ่ง ไม่ปรารถนาเลย อาจเป็นเส้นทางยอดปรารถนาของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้” เนื้อหาของตอนทางแยกในสายหมอกจาก NINE LIVES ข้างต้น คง ไม่ต้องเอ่ยคำานิยมกันให้มากความ เพราะคงประจักษ์ได้ว่านี่คือการ์ตูน หรือนิยายภาพที่เอ่ยถึงเรื่องราวลึกซึ้งเกินกว่าการ์ตูนที่เราคุ้นชิน และเมื่อ ความลึกของเนื้อหามาบรรจบกับลายเส้นมืดหม่นในแบบทรงศีล อรรถรส ที่ได้จาก NINE LIVES จึงกลมกล่อม นุ่มลิ้น แต่ยังคงรสชาติเฝื่อนขม เช่นเดียวกับรสชาติของชีวิตให้ได้รู้สึกค้างคาหลังอ่านจบ

๑๐๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๑๘


PDF Compressor Pro Pandora Book ผู้เขียน : Formalin (หนู ฟอร์มาลีน)

สำานักพิมพ์ : Let’s Comic

ผลงานรางวัล Bronze Award จากการประกวด การ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง International Manga Award ครัง้ ที่ ๔ เรือ่ งนี้ บรรณาธิการสำานักพิมพ์ Let’s Comic กล้าออกปากว่า “เป็นหนึ่งในนักวาดการ์ตูนที่มี มาตรฐานสูงในทุกๆ ด้าน...สำาหรับคนที่เคยคิดว่าการ์ตูน ไทยฉากโล่ง วาดสัดส่วนไม่ดี ไม่เนีย้ บ ชอบเผา ทักษะไม่ แน่น อ่านไม่รเู้ รือ่ ง ฯลฯ อยากให้ลองเปิดในอ่าน Pandora Book เล่มนีด้ ู รับรองไม่มกี ก๊ั ...” หากความน่าอ่านเพียงเท่า นีย้ งั ไม่พอลองฟังความเห็นจาก ปวีณ ภูรจิ ติ ปัญญา ผูก้ าำ กับ ภาพยนตร์ ‘บอดีศ้ พ ๑๙’ ทีเ่ อ่ยปากชวนผูอ้ า่ นว่า “ลองมา เปียกกันดูมย้ั ครับ มาตากฝนแห่งความมืดกัน เดินเหยียบย่�ำ น้�ำ โสโครกเข้าสูอ่ กี โลก โลกทีเ่ รียกว่า “ดาร์คไซด์” แล้วคุณ จะพบว่าด้านมืดมันช่างหอมหวนเสียจริง”

๑๐๒ ๑๑๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro SOMETHING SOMETIME SOMEWHERE EVERYDAY ผู้เขียน : ศศิ วีระเศรษฐกุล

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

“เราถูกสร้างมาเป็นคู่ รองเท้าถูกผลิตให้มซี า้ ยขวา รัก จะสมบูรณ์หากมีการตอบรับ การเดินทางจะสมบูรณ์ ด้วยรองเท้า ทีค่ รบคู่ และคุณทีเ่ คียงข้าง” เนือ้ หาบางส่วนจาก SOMETHING SOMETIME SOMEWHERE EVERYDAY ผลงานของศศิ วีระเศรษฐกุล คงพอทำาให้เห็นไออุน่ ลอยมาจากนิยายภาพเรือ่ งนี้ ความอบอุ่นจะยิ่งเพิ่มพูนคูณสองหากมองเห็นภาพประกอบ สีน้ำ�นุ่มนวล สดใส จนทำาให้ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง ในทุกๆ วันของ หยอยและหนุย่ ...หากใครกำาลังมองหาอารมณ์ จีด๊ จ๊าด จุกอกคงต้องหลีกเลี่ยงนิยายภาพเรื่องนี้ แต่หากกำาลัง หม่นเศร้าและอยากละเลียดกับชีวิตดูสักครา SOMETHING SOMETIME SOMEWHERE EVERYDAY อาจช่วยกระซิบ แผ่วเบาข้างหูให้คณ ุ มองชีวติ ในอีกมุม มุมทีเ่ ห็นคุณค่า-ความสุข จากความเรียบง่ายใน ‘บางสิง่ บางอย่างในทุก ๆ วัน’

๑๐๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๒๐


PDF Compressor Pro Stories of Bobby Swingers ผู้เขียน : ทรงศีล ทิวสมบุญ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

เรื่องราวชุดที่เกี่ยวกับ Bobby Swingers ดูจะ เป็นงานส่วนตัวที่สุดของทรงศีล ทิวสมบุญ ความแข็งแรง ของคาแร็คเตอร์ตัวละครชวนหลอน หน้าผีที่เหมือนถอด แบบตั ว ตนของทรงศี ล ออกมาจึ ง ทำ า ให้ คู่รักชวนหลอน ‘บ็อบบี้’ และ ’ดูมมี่’ ถูกหยิบไปคิดต่อจนเป็นเรื่องสั้นตาม มาอีกมากมายนับไม่ถ้วน แถมบ็อบบี้เองยังถูกเอาชื่อไป ตั้งเป็นวงดนตรีที่ทรงศีลเป็นทั้งนักร้องนำาและมือกีตาร์ที่ ชื่อ ‘BOBBY SWINGERS BAND’ ที่ว่ากันว่าเป็นวงที่ แทน “สรรพเสียงตามบัญชาของบ็อบบี้ สวิงเกอร์ส” …งาน การ์ตูน/นิยายภาพหม่นเทา แต่ไม่เศร้าชุดนี้ เหมาะอย่างยิง่ สำาหรับคนทีก่ าำ ลังมองหาแนวทางการออกแบบคาแร็คเตอร์ที่ ออกมาจากใจผู้เขียนและโดนใจผู้อ่านในเวลาเดียวกัน

๑๐๔ ๑๒๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro The Love Cup ผู้เขียน : รัตนะ สาทิส

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

หากไม่ใช่มิตรรักนักอ่านการ์ตูนไทยตัวจริงอาจไม่ คุ้นกับชื่อ ‘รัตนะ สาทิส’ แต่สำาหรับขาประจำาการ์ตูนไทย ที่ติดตามไทคอมิคมากว่า ๑๐ ปี ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้ เพราะเป็นนักเขียนการ์ตนู แถวหน้าประจำาค่ายทีต่ อ้ งยกนิว้ ให้ เรื่อง “ลายเส้น” อันโดดเด่น สวยงามไร้ ที ่ ติ ใครที่เคย ประทับใจกับ มิติตะวัน Dare Heart หรือจูเลียตสีเงิน มาแล้ว ไม่ควรพลาด The Love Cup ผลงานเรื่องล่าสุด ของรัตนะ หนึ่งในนักเขียนการ์ตูนไทยจำานวนน้อยนิดที่ เล่าเรื่องรัก ๆ ได้ทั้งสนุก ทั้งขำา จนทำาให้ ‘จิตรลดา’ ตัวเอก ในเรื่องนี้ถูกเสนอให้เข้าชิงรางวัลคาแร็คเตอร์นำาหญิงยอด เยี่ยมจากงาน Core Cartoon ที่อาจเทียบชั้นว่าเป็น รางวัลสุพรรณหงส์ของวงการการ์ตนู ไทยเมือ่ ปี ๒๕๕๓ มาแล้ว

๑๐๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๒๒


PDF Compressor Pro Through Pass ทะยานฝันไทยลีก ผู้เขียน : อภินัย ประดิษฐ์

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

Through Pass ทะยานฝันไทยลีก การ์ตนู ฟุตบอล ไทยเรือ่ งแรกทีล่ ว้ งลึกเข้าไปถึงเรือ่ งราววงในของวงการฟุตบอล ไทยอย่างละเอียดยิบ เพราะนำาผลการแข่งขันจริง ชือ่ ทีมจาก ไทยแลนด์ลกี ทีม่ อี ยูจ่ ริงมาใช้ ขณะเดียวกันยังถ่ายทอดชีวติ ของชนกลุม่ น้อยของไทยปัน่ บดลงไปในเรือ่ งได้อย่างเป็นเนือ้ เดียวกัน ...เป็นอีกเสียงเล็ก ๆ ของ “การ์ตูน” ที่หวังจะเพิ่ม เสียงไม่เล็กให้เกิดกระแสเชียร์ฟตุ บอลลีกในประเทศ ...หาก ทำาได้จริง เมือ่ ลีกในประเทศแข็งแรง ฝันไกลเรือ่ งบอลไทยไป บอลโลกก็คงขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าไปอีกนิด

๑๐๖ ๑๒๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro Turning Point แก้วตาดวงใจในหัวใจจักรกล ผูเ้ ขียน : ไพโรจน์ ศิรริ ชั ตวงศ์

สำานักพิมพ์ : จิณนา สตูดิโอ

แค่เห็นภาพปกคงทำาให้นักอ่านการ์ตูนทำาใจไม่หยิบ อ่านได้ยากเย็นเหลือเกิน เพราะภาพเด็กหญิงตัวน้อยถือไอศกรีม ที่ร่างกายครึ่งซีกเผยให้เห็นเนื้อในเป็นหุ่นยนต์น้นั เมื่อผนวกเข้า กับชื่อเรื่อง ก็ยง่ิ กระตุน้ ให้จนิ ตนาการคนอ่านเจิดจ้าจนคว้ารางวัล ชนะเลิศการประกวดการ์ตนู ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เวทีหนึง่ ของบ้านเราอย่าง เซเว่นบุค๊ ส์อวอร์ดครัง้ ที่ ๗ Turning Point แก้วตาดวงใจใน หัวใจจักรกล ว่าด้วยการเรียนรู้-เติมเต็มซึ่งกันและกันระหว่าง มนุษย์กบั หุน่ ยนต์ แถมยังเป็นคนสองวัย ต่างเพศอย่างตำารวจ หนุ่มไฟแรงกับหุ่นยนต์เด็กหญิงตัวน้อย เรือ่ งราวแสนอบอุน่ จึง เกิดขึน้ ...แม้การ์ตูนเรื่องนี้จะมีความยาวเพียงเล่มเดียวจบ แต่ อารมณ์-ความรู้สึกที่ส่งผ่านหัวใจในจักรกลนั้นไม่ได้จบตามไป ด้วย...คำากล่าวนีจ้ ริงหรือไม่...คงต้องพิสจู น์เอาเอง

๑๐๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย

๑๒๔


PDF Compressor Pro Walking Melody ผู้เขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : ฟูลสต๊อป

จาก “Walking Stories II” นิยายภาพไอเดียไม่ซ�ำ้ ใครที่จับนักวาดการ์ตูนชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ๗ ชีวิตเขียน การ์ตูนผ่านการตีความตาม “ภาพถ่าย” Walking Melody กลับมาอีกครัง้ แต่คราวนี้การ์ตูนนิสต์หันมาเขียนเรื่องตามรอย “เสียงเพลง” แทน …เพลงเพียง ๑ เพลง สร้างการ์ตนู ได้ ๗ เรือ่ ง และ ๑ ใน ๗ เรือ่ งทำาให้เพลงเพลงนัน้ กลายเป็นท่วงทำานองใหม่ ขึน้ มา จนกล่าวได้วา่ Walking Melody (รวมทัง้ Walking Stories) คือสือ่ สร้างสรรค์ทท่ี าำ ให้หนังสือ เพลง การ์ตนู นิยาย ภาพ หรืองานศิลปะทั้งหลายบนโลกนี้เชื่อมถึงกัน และต่างก็มี ส่วนขยายพรหมแดนของกันและกันออกไป นั่นเพราะ “ศิลปะ ส่องทางให้แก่กนั ” ...ขอท้าให้ลองอ่าน เพราะไอเดียสดใหม่ทไ่ี ด้ จากการตามรอยงานศิลปะอาจ “ส่องทาง” ให้คณ ุ ...ตามรอยตัวเอง

๑๐๘ ๑๒๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro

[

]

“ถ้าจะถามว่าการ์ตูนมีค่าแค่ไหนสำหรับผม? ...คำตอบก็คือหนังสือการ์ตูนกับแดนอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นการ์ตูนคือชีวิตของผมครับ”

แดน ดนัย สมุทรโคจร นักแสดง นักเขียนการ์ตูน

งานเสวนากลุ่มนักอ่านการ์ตูนในโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro ๘ เทพอสูรมังกรฟ้า ผูเ้ ขียน กิมย้ง การ์ตนู : โทนี่ หว่อง (หวงยีห่ ลาง)

สำานักพิมพ์ : บุรพัฒน์ คอมิคส์

เรื่องราวของเทพและอมนุษย์ ๘ จำาพวก ในตำานานพุทธ ศาสนานิกายมหายานที่ถูกเติมแต่งผ่านจินตนาการของกิมย้งที่ ได้จำาลองบุคลิกของเทพและอมนุษย์ทั้งแปดลงในตัวละครและ ถ่ายทอดออกมาเป็นเรือ่ งราวการผจญภัยสุดจินตนาการ เกิดเป็น ๘ เทพอสูรมังกรฟ้า สุดยอดนิยายกำาลังภายในขึ้นหิ้งจนมีคน หยิบมาบิดผันไปเป็นสื่ออื่น ๆ ตามมานับไม่ถ้วนรวมทั้ง“การ์ตูน” ซึง่ แม้ฉบับการ์ตนู อาจขัดใจแฟนๆ อันเหนียวแน่นจากฉบับนิยาย เพราะเนือ้ หาแตกต่างกันไปบ้าง (เช่นคัมภีรเ์ ปลีย่ นเส้นเอ็นหลากสี) มีฉากบู๊ล้างผลาญเกินจริงไปไม่น้อย แต่แก่นแกนเรื่องการต่อสูท้ ่ี ไม่ใช่แค่เพียงธรรมะกับอธรรม หากเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กบั ชีวติ ทีเ่ ป็นทุกข์จากวังวนของกิเลสยังคงฝังแฝงอยู่อย่างครบถ้วน ๘ เทพอสูรมังกรฟ้า ฉบับการ์ตูน จึงเป็นตำาราตีแผ่ธรรมชาติ ของมนุษย์ที่สนุกที่สุดอย่างยากจะหาเรื่องอื่นเทียบเคียง

๐๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๒๘


PDF Compressor Pro The Resident Tourist ทรอย ชิน ศิลปินป่วนกรุง ผูเ้ ขียน : ทรอย ชิน

สำานักพิมพ์ : ฟรีฟอร์ม

ท่ามกลางการ์ตูนญี่ปุ่นที่แทบจะยึดแผงการ์ตูน บ้านเรามาช้านาน The Resident Tourist ทรอย ชิน ศิลปินป่วนกรุง คือทางเลือกของนักอ่านที่อาจเลี่ยนเอียน กับสูตรสำาเร็จของมังงะกระแสหลักที่เน้น “ขายฝัน” เพราะ การ์ตนู สัญชาติสงิ คโปร์เรือ่ งนีไ้ ม่ได้ขายฝันแต่ “ขายความจริง” ด้วยเรื่องราวส่วนตัวของ ทรอย ชิน นักวาดการ์ตูน ลาย เส้นเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยมุกตลกเสียดสีแสบคันซึ่งกำาลัง ได้รับความนิยมจากนักอ่านการ์ตูนทางเลือกในสิงคโปร์ ทรอย ชินหันหลังให้ธรุ กิจดนตรี และกลายเป็นพวกว่างงาน ช่างฝันในประเทศที่ทุกอย่างคือการแข่งขันเช่นสิงคโปร์ หนุ่ ม ว่ า งงานที่ สั ง คมมองว่ า ไม่ เ อาไหนคนนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ พี ย ง ‘ป่วนกรุง’...แต่ ‘ป่วนความคิด’ ผูอ้ า่ นซะจนต้องชวนมาลอง ‘ป่วน’ ด้วยกัน !

๐๒ ๑๒๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro กระบี่เย้ยยุทธจักร เดชคัมภีร์เทวดา ผูเ้ ขียน : กิมย้ง การ์ตนู : หลีจ่ อ้ื ชิง

สำานักพิมพ์ : บุรพัฒน์ คอมิคส์

คนที่อยากอ่านนิยายกำาลังภายในจีนแต่ไม่ชอบอ่าน ตัวหนังสือเยอะ ๆ หรือจำาชื่อตัวละครยากๆ ไม่ได้ ขอแนะนำา ให้เริม่ จากเวอร์ชน่ั การ์ตนู ของอาจารย์หลีจ่ อ้ื ชิงเสียก่อน เพราะ มีนกั วาดการ์ตนู ไม่มากนักทีจ่ ะแปรตัวอักษรออกมาเป็นอารมณ์ ผ่านสีหน้าและแววตาตัวละครได้อย่างเป็นธรรมชาติเทียบเท่า อาจารย์หลีจ่ อ้ื ชิง ซึง่ ใช้ลายเส้นสไตล์พู่กันจีนถ่ายทอดเรื่องราว ในรูปแบบการ์ตูนออกมาได้อย่างเรียบง่ายแต่สวยงามจนเป็น เอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างจากการ์ตนู จีนกำาลังภายในทัว่ ไป และคง ไม่ต้องเอ่ยถึงผู้เขียนนาม ‘กิมย้ง’ ผู้สร้างตำานานมังกรหยกให้ ไม่มวี นั ตาย ...กระบีเ่ ย้ยยุทธจักร หรือเดชคัมภีร์เทวดา ก็ไม่มี วันตายเช่นกัน เพราะสะท้อนสัจธรรมแห่งชีวติ ทีท่ า้ ยทีส่ ดุ แล้ว ผู้ ได้ ‘ยิ้มเย้ย’ยุทธจักรอย่างแท้จริงคือผู้ที่ปลดเปลื้อพันธนาการ แห่ง ‘อำานาจ’ ลงได้อย่างหมดจด

๐๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๓๐


PDF Compressor Pro กล่องข้าวของคุณครูข้าวกล้อง ผูเ้ ขียน : คิตาฮาระ มาซาคิ การ์ตนู : อุโอโตะ โอซามุ

สำานักพิมพ์ : ทีเคโอคอมิกส์

ใครที่ชื่นชอบการ์ตูนอาหารเพราะอยากเห็นการ ประชันสุดมันเพื่อไต่เต้าสู่วงการยอดกุ๊กอาจผิดหวังกับ การ์ตูนเรื่องนี้ เพราะกล่องข้าวของคุณครูเก็มไม อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เ ป็ น มากกว่ า แค่ สิ่ ง ปรุ ง แต่ ง เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่าทางการตลาด แต่วัตถุดิบในการทำาอาหารทุกอย่าง หรือแม้แต่อาหารกลิ่นเน่าเหม็น ล้วนมีรากเหง้าและความ สำาคัญของคนปลูก-สร้างไม่แพ้อาหารขึ้นเหลามื้อละหมื่น กล่องข้าวของคุณครูขา้ วกล้องเป็นการ์ตนู ทีว่ า่ ด้วย ‘วัฒนธรรม เกีย่ วกับอาหาร’ ที่แม้การเดินเรื่องจะเนิบนิ่งไปบ้าง แต่กถ็ กู ทดแทนด้วยแก่นเรื่องที่กระตุกความคิดในการให้ค่าของ ‘อาหาร’ ที่ไม่ใช่แค่ให้ความอร่อย แต่ ‘อาหาร’ คือสายใย แห่งครอบครัว สายใยแห่งวัฒนธรรม

๐๔ ๑๓๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro กัปตันซึบาสะ ผูเ้ ขียน : โยอิจิ ทาคาฮาชิ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

ใครที่วัยเลยเลข ๓ คงจดจำาความรู้สึก “โอเวอร์” ของการ์ตูน ฟุตบอลในตำานานอย่าง กัปตันซึบาสะ ที่ในยุคกว่า ๓๐ ปีก่อนนู้น (ตี พิมพ์ปี ค.ศ.1981) ทีมชาติญี่ปุ่นยังเป็นวุ้น ไม่เคยผ่านศึกฟาดแข้งรอบ สุดท้ายฟุตบอลโลกกันเลย แต่มิดฟิลด์หมายเลข ๑๐ ที่ชื่อซึบาสะกลับ พาทีมชาติญี่ปุ่นก้าวไกล (ไกลจริง ๆ เพราะกว่าจะเลี้ยงลูกไปอีกฝั่งประตู แต่ละทีกินหน้ากระดาษไปเป็นสิบ) ทั้งคว้าแชมป์เยาวชนโลก ทั้งค้าแข้ง ในลีกดังของโลกอย่างสเปน แต่ความโอเวอร์ที่เราเคยเยาะยิ้มกลับกลาย เป็นจริงได้ดงั ทีเ่ ห็นในปัจจุบนั (ญีป่ นุ่ เข้ารอบสุดท้ายบอลโลกทุกครัง้ นับตัง้ แต่ ค.ศ.1998) นอกจากนี้ซึบาสะยังได้รับการยอมรับในฐานะการ์ตูนฟุตบอล ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจในวัยเด็กให้กบั นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกหลายคน เช่น เดลปิเอโร่ เฟอร์นนั โด ตอร์เรส ซิเนอดีน ซีดาน และ ลีโอเนล เมซซี่ เป็นต้น การ์ตูนกัปตันซึบาสะช่วยเขียนประวัติศาสตร์วงการลูกหนังได้ ถึงเพียงนี้ย่อมเป็นหลักฐานถึงพลังสร้างสรรค์ของสื่อที่เรียกว่า “การ์ตนู ” ได้ดีที่สุด

๐๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๓๒


PDF Compressor Pro การ์ตูนความรู้ชุดโดเรมอน ผูเ้ ขียน : ฟูจโิ กะ เอฟ. ฟูจโิ อะ และ รวมนักวาดภาพประกอบ

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

หลังจากแมวอ้วนสีน้ำ�เงินพาเราย้อนอดีต ตะลุย โลกอนาคต ทะลวงจินตนาการผู้อ่านมาครึ่งศตวรรษ ณ วันนีไ้ ม่มใี ครไม่รจู้ กั โดเรมอน ตัวการ์ตนู ทีด่ เู รียบง่าย (แต่ ออกแบบไม่ง่าย) และเข้าถึงใจคนทุกเพศวัยได้ง่ายเช่นนี้ เป็นต้นแบบของคาแร็คเตอร์การ์ตูนที่อยู่เหนือกาลเวลา จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นการ์ตูนความรู้ชุดโดเรมอน ตามมา ทัง้ สอนภาษาคันจิ สนทนาภาษาอังกฤษ หรือกระทัง่ สอนงานประดิษฐ์ ฯลฯ ... ปล่อยให้โดเรมอนและผองเพือ่ น ช่วยให้ความรูแ้ ก่เด็ก ๆ ดูเถอะ เพราะในยามทีเ่ จ้าแมวไร้หู สัง่ สอนสิง่ ใดมันช่างดูนา่ เชือ่ กว่าผูใ้ หญ่อย่างเรา ๆ เยอะเลย !

๐๖ ๑๓๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ ผูเ้ ขียน : รี วอนบก

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

รี วอนบก ผูเ้ ขียนการ์ตนู ความรูช้ ดุ นีเ้ ป็นถึงศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย ทอกซอง แห่งกรุงโซล ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนีมา หลายปี ทำาให้ความน่าอ่านของ การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์ นานาประเทศ อยูท่ ก่ี ารรูจ้ กั คัดเลือกเนือ้ หาให้ทง้ั น่าสนใจและแม่น ยำาโดยเฉพาะตอนประเทศ “เกาหลี” ทีน่ อกจากจะให้ขอ้ มูลประวัติ ศาสตร์อย่างถึงแก่นแล้ว ยังเสนอมุมมองของคนในทีม่ องประเทศ ตัวเองอย่างวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมเปรียบเทียบประเทศตนเองกับ ประเทศอื่น ๆ เพือ่ ให้เห็นไม่ใช่แค่ขอ้ ดีแต่ยงั เห็นข้อด้อย แต่ยงั เสนอ ทิศทางของประเทศที่จะก้าวต่อไปในอนาคตอีกด้วย นีจ่ งึ เรียกว่า การ์ตูนสร้างชาติอย่างแท้จริง และก็ทาำ ให้การ์ตนู ความรูช้ ดุ นีม้ ยี อด ขายกว่า ๑๒ ล้านเล่ม และกวาดมาถึง ๘ รางวัลคุณภาพ !

๐๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๓๔


PDF Compressor Pro การผจญภัยของตินติน ผู้เขียน : จอร์จ เรมี

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

การผจญภัยของตินติน คือการ์ตนู ผจญภัยสุดคลาสสิก ทีส่ ดุ ในโลกก็วา่ ได้ ด้วยสูตรคาแร็คเตอร์คหู่ อู ย่างตินติน นักข่าว หนุม่ ไฟแรงที่ไล่ล่าตามสืบเรื่องราวที่เขาสนใจไปจนสุดขอบโลก พร้อมเจ้าหมาสโนวี่ คู่ใจมากความสามารถ ทำาให้เรื่องราวการ ผจญภัยของตินตินที่ไปเหยียบมาแล้วทั้งจีน อียิปต์ รัสเซีย หรือกระทั่งดวงจันทร์ (ไปก่อนนีล อาร์มสตรองซะอีก) ยังอยู่ ในความทรงจำาของนักอ่านรุ่นใหญ่หลายคน แม้เด็กไทยจะคุ้น ชินกับการ์ตูนเกาหลีหรือญี่ปุ่น แต่ก็อยากแนะนำาให้ลองหยิบ การ์ตูนชุดนี้ขึ้นอ่าน เพราะแม้นักเขียนชาวเบลเยี่ยมอย่างจอร์จ เรมี จะเขียนเรื่องนี้ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๗ แต่กาลเวลาก็พสิ จู น์ ว่าการ์ตูนเรื่องนี้อยู่เหนือกาลเวลาเพราะได้รับการแปลถึงกว่า ๘๐ ภาษา และตีพิมพ์ถึง ๓๕๐ ล้านเล่มทั่วโลก รวมถึงสร้าง เป็นการ์ตูนโทรทัศน์และภาพยนตร์จอเงินมาแล้วหลายรอบ

๐๘ ๑๓๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro กาแล็กซี่เอ็กซ์เพรส (Galaxy Express 999) ผูเ้ ขียน : เลจิ มัตซึโมโตะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

หนึ่งในสุดยอดการ์ตูนแฟนตาซีซึ่งแฝงปรัชญา ตะวันออกจนได้รับการยอมรับจากนักอ่านทั่วโลก ในยุคที่ การเดินทางข้ามแกแลคซี่สามารถทำ าได้เช่นเดียวกับการ ขึ้นเครื่องบิน “เท็ตสึโร่” เด็กหนุ่มชาวโลกต้องการเปลี่ยน ร่างกายมนุษย์ของตัวเองให้เป็นมนุษย์จักรกลจึงร่วมเดิน ทางไปกับรถด่วนข้ามแกแลคซี่ ๙๙๙ ระหว่างจุดแวะพัก ระหว่างดวงดาว เท็ตสึโร่และ “เมเทล” เพือ่ นร่วมทางสาวสวย ได้ พ บกั บ วั ฒ นธรรมแปลกประหลาดของแต่ ล ะดาวซึ่ ง หลายครั้งก็เกินความเข้าใจของมนุษย์โลก ดังนั้น นี่จึงเป็น บทเรียนเรื่องความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม (cultural diversity) ที่ดีกว่าตำาราเล่มใด ๆ (แนะนำาโดย ผศ.พญ. วินิทรา นวลละออง)

๐๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๓๖


PDF Compressor Pro ก้าวแรกสู่สังเวียน ผูเ้ ขียน : โจจิ โมริคาว่า

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

การ์ตนู หมัด ๆ มวย ๆ เรือ่ งนีเ้ ล่าความฝันของมาคุ โนอุจิ อิปโป ลูกชาวประมงผู้กตัญญูแสนขี้ขลาดคนหนึ่ง เขามักถูกเพื่อนรังแกอยู่เสมอ แต่แล้วในวันที่เขากำาลังถูก รังแก นักมวยคนหนึ่งก็ได้ช่วยอิปโปไว้ ความประทับใจ ในวันนั้นทำาให้อิปโปเริ่มลุกขึ้นสู้แต่ไม่ใช่สู้นอกสังเวียน ต้องบนสังเวียนเท่านัน้ ...นับจากก้าวแรกสู่สังเวียนถูกเขียน ขึ้นกว่ายี่สิบปีก่อน (พ.ศ. ๒๕๓๒) จนในปัจจุบันถูกตีพิมพ์ รวมเล่มมามากกว่าร้อยเล่ม กลายเป็นการ์ตูนชกมวยที่ยาว ที่สุดในโลกไปแล้ว คงช่วยยืนยันความน่าอ่านของการ์ตูน กีฬาสุดมันเรื่องนี้ได้ดี ...ชีวิตค้ากำาปั้นของอิปโปผ่านพ้น ก้าวแรกมาไกลแล้ว แต่ก้าวสุดท้ายของเขาจะลงเอยเช่นไร ...ต้องติดตาม !

๑๐ ๑๓๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro เก็งกิ ยอดนักสู้ ผูเ้ ขียน : โคยามะ ยู

สำานักพิมพ์ : ทีเคโอคอมิกส์

ยังจำาเรื่องของเก็งกิกับคุณพ่อนักมวยคนยากที่ ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการไล่ตามฝันที่จะเป็นสุดยอดนักมวย ได้ไหม? ไม่วา่ ชีวติ จะยากลำาบาก โดนหยามเหยียดหรือถูก ต่อยคว่�ำ ล้มไม่เป็นท่าแค่ไหน แต่ทั้งคูก่ ็ยิ้มสู้ไม่ถอย ผลงาน สุดคลาสสิก ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียนการ์ตูนดัง อย่างไอ-ผู้มาเยือน สปรินเตอร์ และเรียวม่าเรื่องนี้ หาก เด็กรุ่นใหม่ลองหยิบอ่านดูอาจรู้สึกว่าลายเส้น“เชย” (แต่ คนรุ่นเก่ากลับรู้สึกได้ย้อนวัย) แต่เมือ่ เปิดใจซึมซับเรือ่ งราว แล้วจะพบว่า เนือ้ หานัน้ ไม่เชยเลยสักนิด เพราะนี่คือการ์ตูน กีฬาที่เล่าเรื่องชีวิตได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นแรง บันดาลใจให้เกิดสำานักพิมพ์การ์ตูนน้องใหม่อย่างทีเคโอ คอมิกส์ ...ลองอ่านเรื่องราวของ เก็งกิ ยอดนักสู้ดูสักครั้ง แล้วคุณอาจพบแรงใจจากรอยยิ้มของสองพ่อลูกคู่นี้ !

๑๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๓๘


PDF Compressor Pro แก๊งซ่าท้าทดลอง ผูเ้ ขียน : ฮอง จองฮย็อน

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

ความน่าอ่านของการ์ตูนความรู้เกาหลีระดับ best seller คือการหลอกล่อเราด้วยเรื่องเล่าแสนบันเทิง แล้วค่อย สอดประสานความรู้ลงไปเพื่อกระตุ้นให้ขวนขวายหาความรู้ เหล่านัน้ ต่อ แก๊งซ่าท้าทดลองก็เช่นกัน การ์ตูนเรื่องนี้ครบสูตร การ์ตนู บันเทิงกระแสหลักทีเ่ ราชินตา ทัง้ การประลองเพือ่ เป้าหมาย การเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ ความลับที่ซุกซ่อนอยู่ของ ตัวละครกลุ่มคาแร็คเตอร์หลากหลาย ความรักสามเส้า (หรือ สีห่ า้ เส้า) ทีท่ าำ ให้คนอ่านคอยลุน้ แต่ขณะเดียวกันการให้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์คือหัวใจของการ์ตูนเรื่องนี้ นั่นคงเป็นตำาตอบ ว่าทำาไมแก๊งซ่าท้าทดลอง จึงเป็นการ์ตูนที่น่าอ่าน เพราะว่า ได้ ห ลอมรวมการ์ ตู น บั น เทิ ง -การ์ ตู น ความรู้ เ ข้ า ด้ ว ยกั น จน กลายเป็ น การ์ ตู น ที่ ดี แ ละน่ า บอกต่ อ ...ไม่ เ ฉพาะสำา หรั บ ใน ห้องเรียนเท่านั้น !!

๑๒ ๑๓๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro แก๊งนี้มีป่วน 20th Century Boys ผูเ้ ขียน : นาโอกิ อุราซาว่า

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

หลายคนซูฮกให้กับศิลปะการเล่าเรื่องอันซับซ้อน ยอกย้อน ที่สุดของการ์ตูนเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ตลอดทั้งเรื่องไม่ได้มีฉาก สถานการณ์ เกิดขึ้นมากมาย อุราซาว่ามีวธิ จี งู อารมณ์ผอู้ า่ นพาไปถึงจุดวิกฤติสงู สุด ของตัวละคร และ “กั๊ก” ความสงสัยนั้นไว้ แถมทิ้งปมในหน้าสุดท้าย ของทุกตอนเพื่อจูงมือเราไปสู่ตอนจบเหมือนเช่นขนบการเล่าเรื่องซีรีส์ อเมริกัน ความเหนือชั้นในการผูก-ทิ้ง-คลี่คลายปมยังผสมผสานเข้า กั บ การสร้ า งตั ว ละครเอกด้ ว ยคาแร็ ค เตอร์ ไ อ้ ขี้ แ พ้ เ หมื อ นมนุ ษ ย์ เดินดินที่เราสัมผัสและเข้าถึงได้ และที่น่าชมเชยยิ่งกว่าคือการเปลี่ยน มุมมองการเล่าเรื่องมาเป็นบุคคลที่ ๓ (อย่างเด็กประถม นักการ์ตูน ไร้ฝัน หรือหลวงพ่ออดีตยากูซ่า) การสร้างระยะห่างของตัวละครกับ คนอ่านยิ่งทำาให้ตัวเอกในเรื่อง “โคตรเท่” ขึ้นอีกหลายเท่า...ยังมีอีก หลายสิ่งที่หลอมรวมส่งให้ แก๊งนี้มีป่วน คือการ์ตูนในดวงใจของคอ การ์ตูนหลายคน...เชื่อว่าอ่านเรื่องนี้จบลง เสียงเพลง “กูตาลาลา ซือ ตาลาลา” ของเคนจิคงดังก้องอยู่ในใจไปอีกนาน

๑๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๔๐


PDF Compressor Pro ขงจื๊อ ผูเ้ ขียน : Daisuke Ihara/Culturecom Limited การ์ตนู : หลีจ่ อ้ื ชิง

สำานักพิมพ์ : บุรพัฒน์ คอมมิคส์

ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีของจีน เต็ม ไปด้วยเหล่านักปราชญ์ผู้ทรงภูมิมากมาย แต่คงไม่มีใครมี บทบาทในการวางรากฐานธรรม ให้สังคมจีนเท่ากับ ขงจื๊อ ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ปวงชนโดยไม่เกี่ยงวรรณะ คำาสอน ของขงจื๊ อ ไม่ ไ ด้ ส อนแค่ ก ารปกครองเฉพาะเจ้ า ผู้ ค รอง แคว้น/เมือง แต่รวมถึงทุกภาคส่วนในสังคมให้ทุกคนเห็น คุณค่าในตัวเองว่าต่างมี “หน้าที่” สำาคัญต่อบ้านเมือง ดัง นัน้ ไม่วา่ จะผ่านไปกีร่ อ้ ยกีพ่ นั ปี หลักธรรมของขงจือ๊ จึงไม่เคย ล้าสมัย นอกจากคำาสอนแล้ว ชีวิตความเป็นมาของปราชญ์ ผู้นี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เขาต้องลี้ภัยไปตามแคว้นต่างๆ หลายต่อหลายครั้ง ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น คงต้องลองสัมผัส เรื่องราวจอมปราชญ์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศที่กำาลัง กลายเป็นมหาอำานาจใหม่ของโลกกันเอาเอง 

๑๔ ๑๔๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro แขนกล คนแปรธาตุ ผู้เขียน : ฮิโรมุ อาราคาวะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

“การจะได้สง่ิ ใดมา จำาต้องจ่ายสิง่ ทีม่ คี า่ เท่าเทียมกันออกไป” กฎเหล็กของการเล่นแร่แปรธาตุคอื แก่นความคิดหลักของ แขนกล คนแปรธาตุ สุดยอดการ์ตูนแอ็คชั่น แฟนตาซี ดราม่าในปัจจุบัน ที่ยากจะหาใครปฏิเสธความสนุกของเรือ่ งราวทีก่ ระตุกความคิดไป พร้อมกัน หากกาแล็กซีเ่ อ็กซ์เพรสเป็นตำาราชั้นเลิศในการสอนเรื่อง “ชีวติ ” แขนกล คนแปรธาตุกค็ งเป็นหนังสือนอกเวลาทีว่ ่าด้วยแก่น ความคิดเดียวกัน ใครทีก่ าำ ลังมองหาการ์ตนู แอ็คชัน่ ทีไ่ ม่ได้ให้อรรถรส เพียงการต่อสู้ แต่กลับแฝงไปด้วยแง่มมุ ทางการเมือง อำานาจ ความเชือ่ รวมถึงความแตกต่างทางชนชัน้ และชาติพนั ธุ์ คงต้องแวะเข้าไปทักทาย สองพี่น้องตระกูลเอลริคผู้ต้องการชุบชีวิตแม่ของตนให้กลับมามี เลือดเนือ้ ขึน้ อีกครัง้ แล้วคุณจะพบว่าปรัชญาชีวิตเดินทางมาบรรจบ กับความบันเทิงจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันที่การ์ตูนเรื่องนี้

๑๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๔๒


PDF Compressor Pro

การ์ตูนในดวงใจที่อยากบอกต่อ

เมื่อวานเจ๊ทานอะไร?

๕ เล่มยังไม่จบ สนพ.วิบูลย์กิจ ชีวิตของคู่เกย์ที่แต่ละวันจะได้มาพบกันบนโต๊ะอาหาร เย็นที่บ้าน ฝ่ายหนึ่งคือทนายความรูปหล่อที่ไม่ยอมให้งานมา ทำาลายความรื่นรมย์เพียงหนึ่งเดียวของชีวิต นั่นคือการกลับบ้านให้ ทัน ๕ โมงเย็น เพื่อทำาอาหาร ความเป็นคนจริงจังและขี้กลัวจึงทำาให้ทั้ง ตัวการ์ตูนและนักอ่านได้เรียนรู้การเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญไปพร้อมๆ กัน ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือช่างทำาผมที่มีมุมมองต่อโลกในทางบวกอย่างสุดขั้ว เขา คือตัวแทนของการมองโลกในแง่ดีและความภาคภูมิใจในตนเอง และความ ที่เป็นเกย์ วิธีคิดของตัวการ์ตูนจึงไม่มีอิทธิพลของเพศชายและหญิงและ ความคาดหวังจากสังคมเข้ามาปนเปื้อน ในทางกลับกัน การ์ตูนได้สอน ให้ผู้อ่านรับรู้ ว่าความคิดของเราเองในหลายเรื่องถูก “ความเป็น เพศชายหรือหญิง” เข้ามารบกวนจนเกิดเป็นอคติได้เช่นกัน ผศ.พญ.วินิทรา นวลลละออง นักวิจารณ์การ์ตูนจากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน หนังสือพิมพ์มติชน


PDF Compressor Pro คณิตศาสตร์แฟนตาซี ผูเ้ ขียน : Grimnamu

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

ในบรรดาการ์ตูนความรู้ด้วยกัน โจทย์ที่ยากที่สุด คงเป็นการนำาเอาความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์มาทำาอย่างไรให้ สนุก แต่การ์ตนู ชุดคณิตศาสตร์แฟนตาซีทา้ คำากล่าวข้างต้น ด้วยการแปรเปลี่ยนกฎ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ให้กลาย เป็นสิ่งมีชีวิตเดินเหินได้จริง (เช่นพ่อมดอินฟินิตี้ นักเวท ตัวคูณ) ในโลกที่ชื่อ “แอตแลนติส” แม้จะให้ความรู้พื้น ฐานอย่างการบวก ลบ คูณหาร หรือเศษส่วน แต่ไม่ได้ มุ่งแค่เพียงสอนวิธีแก้โจทย์เลขเท่านั้น เพราะแต่ละเล่มยัง ค่อย ๆ คลายคำาถามทีห่ ลายคนคาใจว่า เราเรียนคณิตศาสตร์ ไปทำาไม? ใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริงหรือ ? ...การ์ตูนชุดนี้ จึงไม่ได้เหมาะแค่เพียงกลุม่ เด็ก แต่ผใู้ หญ่ทย่ี งั ไม่เข้าใจแก่นแท้ ของคณิตศาสตร์ก็ควรหาอ่านด้วยเช่นกัน

๑๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๔๔


PDF Compressor Pro คนปีศาจ (Monster) ผูเ้ ขียน : นาโอกิ อุราซาว่า

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

Monster คือการ์ตูนที่ก้าวพ้นคำาว่า “การ์ตูน” ที่ เราคิดว่าต้องเป็นเรือ่ งเด็ก ๆไปไกล เพราะยามที่อ่านการ์ตูน เรื่องนี้ทำาให้นึกไปว่าอ่านวรรณกรรมสืบสวน ระทึกขวัญ จิตวิทยาชั้นเยี่ยมผสมผสานการดูหนังทริลเลอร์ที่เล่าเรื่อง สุดตื่นเต้นของฮอลลีวูด จนกล้ารับประกันว่าต้องอยากอ่าน รวดเดียวจบ ๑๘ เล่ม…เรื่องราวของหมอเทมมะที่ทิ้งชีวิต และอาชีพที่กำาลังรุ่งเรืองเพื่อตามล่าเด็กหนุ่มที่เขาเคยผ่าตัด ช่วยชีวิตเอาไว้ เพราะพบว่าตนไม่ได้เพียงปลุกชีวิตให้ฟื้น เท่านั้น แต่ได้ปลุกปีศาจร้ายในร่างมนุษย์ที่ร้ายกาจทีส่ ดุ ขึน้ มาด้วย การ์ตนู เรือ่ งนีจ้ ะพาเราไปส่องสำารวจเบือ้ งลึกในจิต ใจของมนุษย์ที่ล้วนแต่มีปีศาจอยู่ข้างใน เพียงแต่ว่าเราคิด จะเป็นผูค้ วบคุมปีศาจหรือถูกปีศาจควบคุมเหมือนเช่นโยฮัน !!

๑๗ ๑๔๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro คอบร้า (Cobra) ผูเ้ ขียน : บูอจิ ิ เทราซาวะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

หากกล่าวว่าบูอิจิ เทราซาวะ คือเควนติน ทารันติโน่ แห่งวงการการ์ตูนก็คงไม่ผิดนัก เพราะนี่คือนักเขียนการ์ตูนที่ มีสไตล์ส่วนตัวในการออกแบบคาแร็คเตอร์มากที่สุดคนหนึ่ง จนทำาให้งานของเขาดู “เท่” โดดเด้งออกมาจากงานการ์ตูนใน ยุคเดียวกัน คอบร้า พระเอกของเรื่องได้รับอิทธิพลจาก เจมส์ บอนด์ และ คลินท์ อีสวู้ด (ผมทอง สูบซิการ์) มีคู่หูเป็นหุ่น ยนต์สาวสุดเซ็กซี่ที่ถอดแบบมาจากเจน ฟอนด้า แต่ที่ทำาให้ สลัดอวกาศรายนี้ เท่ เกิน หน้ า ใครก็เพราะมีแขนซ้า ยเป็ น ปื น เลเซอร์ (ไซโคกัน) ที่ถูกควบคุมด้วยพลังจิต ! ในขณะที่เท็ต ซึกะ โอซามุ เขียนตำานานหน้าใหม่ให้มังงะเล่าเรื่องได้ลื่นไหล น่าติดตาม บูอิจิ เทราซาวะ อดีตลูกมือของปรมาจารย์เท็ตซึกะ ก็ได้เขียนตำานานหน้าใหม่ให้กับมังงะแนวไซไฟเช่นกัน

๑๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๔๖


PDF Compressor Pro คิเตเร็ทสึ ผูเ้ ขียน : ฟูจโิ กะ เอฟ. ฟูจโิ อะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

หลายคนกล่าวว่าการ์ตนู โดราเอมอนสร้างนิสยั ขีเ้ กียจ หวังพึ่งโชคชะตา เหมือนเช่น โนบิตะ ฟูจโิ กะ เอฟ. ฟูจโิ อะ จึงได้สร้าง คิเตเร็ทสึ จึงลบล้างคำากล่าวนั้นลงด้วยการ ให้กำาเนิดเด็กชายผู้ค้นพบตำารานักประดิษฐ์ของบรรพบุรุษ อัจฉริยะทีส่ ร้างหุ่นยนต์แสนรูข้ น้ึ เอง พร้อมเปิดโลกผจญภัย ไร้ขอบเขตอันเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ในตำาราขึ้น ในขณะที่ แมวเหมียวไร้หูกลัวหนูสุดชีวิตเขียนตำานานมังงะให้นัก อ่านการ์ตูนทั่วโลกได้ประจักษ์กับ โดราเอมอน มาแล้ว คิเตเร็ทสึ ก็ได้จับการ์ตูนในตำานานที่ว่านั้นมากลับหัวกลับ หางเพื่อสร้างโนบิตะภาคฉลาดขึ้นแทน

๑๙ ๑๔๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro คินดะอิจิ กับคดีฆาตกรรมปริศนา ผูเ้ ขียน : โยซาบุโร่ คานาริ เซย์มารุ อามางิ การ์ตนู : ฟุมยิ ะ ซาโต้

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ใครเป็ น คอเรื่ อ งแนวสื บ สวนสอบสวนต้ อ งไม่ พลาดการ์ตูน คินดะอิจิ กับคดีฆาตกรรมปริศนา เพราะนี่ คือการ์ตูนที่เดินตามรอยสุดยอดวรรณกรรมตระกูลรหัส คดีที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านค้นหาตัวฆาตกร ผ่านการวางปม ปริศนา และใช้อุบายฆาตกรรมในห้องปิดตายเหมือนเช่น ขนบในงานของ อกาธา คริสตี้ ในขณะที่ฆาตกรในเรื่องดู เหี้ยมโหด แต่กลับมีแรงจูงเบือ้ งหลังการฆ่าทีน่ า่ หดหูเ่ สียจน คนอ่านสะเทือนใจไปกับฆาตกรมากกว่าผู้ถูกฆ่าเสียอีก ความเข้มข้นของคดีที่เกิดจากชั้นเชิงการผูกและคลี่คลาย ปมปริศนาที่มาพร้อมอารมณ์ดราม่า ทำาให้นักวิจารณ์หลาย คนยกให้คินดะอิจิ กับคดีฆาตกรรมปริศนา เป็นการ์ตูน แนวสืบสวนที่ดีที่สุดในโลก

๒๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๔๘


PDF Compressor Pro คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม ผูเ้ ขียน : เอย์จิ โนนากะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

เมื่อกอริลล่า หุ่นกระป๋อง ลุงหนวด (หน้าเหมือน เฟรดดี้ เมอคิวรี แห่งวงดนตรีควีน) มานัง่ เรียนหนังสือรวม กับนักเรียนมัธยมปลาย ... ความฮากระจายจึงเกิดขึ้น คุโร มาตี้ โรงเรียนคนบวม คือสุดยอดการ์ตูนตลก ที่หาสาระ ไม่ได้ เพราะว่าด้วยเรื่องไร้สาระของนักเรียนในโรงเรียน เด็กเลวอันดับหนึง่ ของญีป่ นุ่ ทีร่ วบรวมเหล่านักเลงบ๊องบวม หลากเผ่าพันธุ์เอาไว้ ...ถึงใครจะว่าไร้สาระแต่ก็อยากชวน ให้ลองอ่านการ์ตนู เรือ่ งนีใ้ นฐานะที่ คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม สามารถลบคำากล่าวที่ว่าเรื่องตลกมักมีกำาแพงด่านสำาคัญที่ ชื่อ “วัฒนธรรม” ขวางกั้นลงได้ราบคาบ

๒๑ ๑๔๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro เครยอนชินจัง ผูเ้ ขียน : โยชิโตะ อุสอึ ิ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ไม่วา่ จะเป็นท่ามนุษย์ตา่ งดาวนูด้ ครึง่ ก้น เอากางเกงในมาครอบหัว หรือ เล่นวาดช้างน้อย…พฤติกรรมของชินจังทำาให้ผ้ปู กครองหลายคนต่อต้าน…น่า เสียดายที่นิสัยด้านดีของ ชินจังกลับไม่ค่อย มีใครเอ่ยถึง ทั้งเฉลียวฉลาด กล้าหาญ เห็นใจผู้อื่น (และไม่ใช่แค่เห็นใจแต่ยื่นมือเข้าช่วยคนเดือดร้อนใน แบบทีผ่ ใู้ หญ่ไม่กล้า!!)...หากเราลองเปิดใจอ่านชินจังด้วยใจเป็นกลาง ย่อมพบ ว่าเด็กแบบชินจัง คือภาพแทนของเด็กแก่นเซีย้ วจำานวนไม่นอ้ ยบนโลกนี้ การได้ แสดงออกตามวัยของเด็กไม่ใช่สง่ิ ผิด แต่อาจผิดหากผู้ปกครองไม่ชี้แนะแก้ไข ด้วยสายตาที่“เข้าใจ” ไม่ใช่ “ติติง” โปรด “เข้าใจ” ว่าเด็กแบบชินจังนี่แหละ คือเด็กที่กล้าหาญและมีความสุข ความสุข และไม่ใช่แค่ตัวชินจังเท่านั้น แต่ ครอบครัว “โนะฮาระ” ของชินจัง ก็เป็นภาพสะท้อนของครอบครัวอบอุ่น แสนสุขในอุดมคติของคนญี่ปุ่นที่แม้จะวุ่นวายเอะอะและเต็มไปด้วยปัญหา แต่ทกุ คนต่างก็รกั และอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข เหมือนเช่นเพลงประจำาการ์ตนู เรื่องนี้ที่มีเนื้อร้องว่า “ฮัลโหล สวัสดี...กระผมนี้จะบอก ว่าวันนี้ผมมีความ สุข” ความสุขที่ว่าส่งถึงผู้อ่านจริง ๆ !

๒๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๕๐


PDF Compressor Pro โคบาโตะ (Kobato) ผูเ้ ขียน : แคลมป์ (CLAMP)

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

ในขณะที่นักอ่านการ์ตูนชายมองการ์ตูนผู้หญิงว่ามี แต่เรือ่ งรักหวานแหววไร้แก่นสาระให้จดจำา ชื่อของทีมนักเขียน การ์ตนู ๔ คนทีใ่ ช้นามปากการ่วมกันว่า “CLAMP” สร้างผลงาน เพือ่ ลบความคิดข้างต้นลงสิน้ เชิง ด้วยลายเส้นสวยงาม เนือ้ เรือ่ ง แหวกแนว แต่ละเอียดอ่อนแฝงปรัชญา ทีส่ าำ คัญยังพูดถึง “ความ รัก” ทุกรูปแบบอย่างไม่มีขอบเขต ! โคบาโตะ หนึ่งในผลงาน การ์ตูนของ แคลมป์ เรื่องนี้ยังคงตอกย้ำ�ตัวตนของแคลมป์ เมื่อเล่าเรื่องสาวน้อยลึกลับไร้เดียงสาที่ทำาภารกิจเยียวยาความ ทุกข์ในใจของผู้คนแล้วนำาความทุกข์เหล่านั้นมาใส่ให้เต็มขวด เพื่อทำาความปรารถนาอย่างหนึ่งของเธอให้เป็นจริง สิ่งที่ติดตา มากทีส่ ดุ คือการถ่ายทอด “ความทุกข์ใจ” ของผูค้ นทีแ่ สนสาหัส หมองหม่นผ่านความร่าเริงเดียงสาของโคบาโตะ ยิ่งทำาให้คน อ่านยิง่ สะเทือนอารมณ์ เป็นอีกหนึง่ การ์ตนู เยียวยาจิตใจทีท่ าำ ให้ อมยิ้มได้ไม่หุบ

๒๓ ๑๕๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro จีทีโอ ครูพันธุ์หายาก (GTO) ผูเ้ ขียน : โทรุ ฟจิซาวะ

๑๘+

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

หากพูดถึงการ์ตูนที่เกี่ยวกับครูและศิษย์ที่สนุกที่สุด จีทีโอ ครูพันธุ์หายาก คือชื่อที่นักอ่านบ้านเราต้องนึกถึงเป็น อันดับแรก เพราะว่าด้วยเรื่องของอดีตนักเลงหนุ่มที่ผันตัวเอง มาเป็นครูมธั ยม และต้องสอนนักเรียนห้องเจ้าปัญหาทีค่ รูทกุ คน ส่ายหน้าหนี แต่เพราะครูหนุม่ อย่างโอนิซกึ ะ เอคิจกิ เ็ คยเป็นเด็ก มีปัญหามาก่อน เขาจึงใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยวิถีนักเลงที่เข้าใจ หัวอกนักเรียน-นักเลงด้วยกัน จนได้ใจเด็กเจ้าปัญหาไปเต็ ม ๆ และก็ทำาให้เด็กที่ถูกตราหน้าว่า “เหลือเดน” เริ่มเป็นผู้เป็นคน ขึ้นมาแม้บางครั้งวิธีแก้ปัญหาของครูคนนี้อาจเกินเลยไปบ้าง แต่จีทีโอคือตัวอย่างของครูทย่ี นื ยิม้ อยูต่ รงทางแยก (ไม่ใช่ตหี น้า ถมึงทึง) รอฉุดรัง้ (ไม่ใช่รอดุ) เด็ก ๆ ทีต่ อ้ งการใครสักคนใส่ใจ ดึงพวกเขาขึน้ จากโคลนตม !...หากครูไทยจะลองเอาวิธแี ก้ปัญหา แบบจีทีโอมาใช้กับเด็กดูบ้างก็คงจะดีเหมือนกัน

๒๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๕๒


PDF Compressor Pro เจ้าหนูปรมาณู ผูเ้ ขียน : เท็ตซึกะ โอซามุ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

หนุ่มน้อยวัย ๑๗ ปี ผู้รักการวาดการ์ตูนเป็นชีวิต จิตใจ พานพบความเศร้า ความโหดร้ายจากสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ จนตัง้ มัน่ ต้องการให้ผคู้ น “เห็นคุณค่าชีวติ ” นีค่ อื ทีม่ าของ ราชาการ์ตนู ผูย้ ง่ิ ใหญ่ของญีป่ นุ่ นาม เท็ตซึกะ โอซามุ ผูส้ ร้างการ์ตนู ดราม่าชัน้ ดี ไซไฟชัน้ เลิศ และปรัชญาล้�ำ ลึก เจ้าหนูปรมาณู ถือ เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุ่น ที่รู้จักกันทั่วโลก โดยเฉพาะตัวหุน่ ยนต์ “อะตอม” ที่ชาวตะวันตกรู้จักกันในนาม “แอสโตรบอย” ก็ถือเป็นตัวแทนของการนำาวิทยาศาสตร์มาใช้ อย่างถูกต้องเพือ่ สันติภาพของมวลมนุษยชาติ เพราะชือ่ ของอะตอม รวมถึงพลังงานในตัวของอะตอมก็คือพลังงานนิวเคลียร์ที่เคย ทำาลายล้างญีป่ นุ่ มาแล้ว อะตอมจึงเปรียบเสมือนการเผชิญหน้ากับ ความ “หวาดกลัว” จากบาดแผลในอดีต และเรียนรู้ที่จะนำา ความเจ็บปวดมาเป็นเครือ่ งมือในการทีจ่ ะยืนหยัดขึน้ มาได้อกี ครัง้

๒๕ ๑๕๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro เจาะเวลาหาจิ๋นซี ผูเ้ ขียน : หวงอี้ และเลีย่ วฟูเฉิง

๑๘+

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

แฟนๆ นิยายกำาลังภายในยุคใหม่ทุกคนต้องรู้จัก ชื่อ “หวงอี้” ด้วยผลงานขึ้นชื่ออย่าง จอมคนแผ่นดินเดือด มังกรคู่สู้สิบทิศ และที่โด่งดังที่สุดคือ เจาะเวลาหาจิ๋นซี นิยายลูกผสมระหว่างประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์จน เกิดรสชาติกลมกล่อมที่ให้ทั้งความสมจริงจากการค้นคว้า ประวัติศาสตร์อย่างละเอียด ขณะเดียวกันการที่หวงอี้เคย เป็นนักเขียนเรื่องแนววิทยาศาสตร์มาก่อน ยิ่งทำาให้การ อธิบายฉาก เหตุการณ์ที่แปลกตาดูน่าเชื่อถือขึ้นทันที ดัง นั้นเมื่อผลงานชั้นเยี่ยมกลายมาเป็นการ์ตูนลายเส้นอันเป็น เอกลักษณ์ เจาะเวลาหาจิ๋นซี จึงเป็นสุดยอดการ์ตูนจีนที่ จินตนาการโดดล้ำ�การ์ตูนจีนเรื่องอื่นอย่างไม่ต้องสงสัย

๒๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๕๔


PDF Compressor Pro โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ผูเ้ ขียน : อารากิ ฮิโรฮิโกะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

๑.ท่าโพสต์ตัวละครสุดเก๋ ๒.การออกแบบเสื้อผ้า หน้าผมดูเยอะจนเป็นเอกลักษณ์ ๓.การตั้งชื่อตัวละครตาม ชือ่ นักดนตรีและเพลงร็อคสุดเท่ ๔.ลายเส้นพู่กันหนา ๆ แต่ อ่อนช้อยไปทางแนวการ์ตูนผู้หญิง ๕.จินตนาการไม่มีที่สิ้น สุดทั้ง ๆ ที่ตัวละครมีความเป็นมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลส ดิบ ดิบ ยังมีข้อดีอีกมากที่อารากิ ฮิโรฮิโกะ สร้างให้โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษกลายเป็นการ์ตนู แฟนตาซี แอ็กชัน่ ผจญภัย ที่ครองใจนักอ่านอย่างยืนยาวข้ามทศวรรษจนทุกวันนี้

๒๗ ๑๕๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูน เทศ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ชุดนิยายภาพของจิมมี่ เลี่ยว ผู้เขียน : จิมมี่ เลี่ยว

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊ค/อะบุ๊ค/ inspire/ระหว่างบรรทัด

“จิมมี่เป็นทั้งช่างภาพ ตัวละครเอก ตัวประกอบ และเป็นแม้กระทัง่ ฉาก ...แต่จะเป็นใครไม่สาำ คัญเท่ากับว่าเป็น ได้สนุกสนานแค่ไหน เขานำาหลากหลายสิ่งมาหลอมรวมกับ ความทรงจำาทีแ่ สนสุขและเศร้าประมวลเป็นความประทับใจ กอบเก็บไว้ในหนังสือ สิ่งที่เราสัมผัสได้จึงมิใช่เพียงความ ทรงจำ า ของเขาทว่ า เขาได้ ก ลั่ น กรองจนเป็ น ความซาบซึ้ ง ประทับใจ รูปภาพงดงามตรึงใจเหล่านีก้ จ็ ะถูกสอดประสาน เข้ากับความทรงจำาอันแสนสุขและเศร้าของตัวคุณเอง” คำา โปรยจากเรื่องภาพแห่งชีวิตสะท้อนตัวตนและผลงานของ จิมมี่ เลี่ยว หนุ่มขี้อายผู้สร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ผ่านการผสมผสานภาพละเอียดสีสันสดใส แต่กลับเหงา จับใจ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวาดภาพประกอบที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

๒๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๕๖


PDF Compressor Pro ชุดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ผู้เขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

“การ์ตูนสุดฮิตจากเกาหลีที่จะทำาให้วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องสนุก” คำาโปรยของการ์ตูนความรู้ชุดวิทยาศาสตร์ ฉลาดรู้ ชุดนี้ทำาให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกจริง ๆ เพราะ จะพาเด็ก ๆ ไปเปิดโลกความจริงของวิทยาศาสตร์ทอ่ี ยูใ่ กล้ ตัวเรากว่าที่คิด ...เคยสงสัยไหมว่าทำาไมเวลาจั๊กกะจี้ตัวเอง ถึงไม่จั๊กกะจี้? หรือทำาไมเวลาหวาดกลัวเราจึงขนลุก? และ อีกสารพัดคำาถามที่พบเห็นได้จากสิ่งรอบตัวแต่ไม่เคยหา คำาตอบ การ์ตูนชุดวิทยาศาสตร์ฉ ลาดรู้จึงช่วยกระตุ้น คุณสมบัตขิ ้อแรกของการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั่นคือความ กระหายใคร่รใู้ นการตัง้ คำาถามและหาคำาตอบ ท้ายทีส่ ดุ การ์ตูน ความรู้ชุดนี้จึงไม่ได้สร้างเพียงการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่ช่วยสร้างความกระหายใน “การเรียนรู้” อย่างไม่มีที่สิ้น สุด

๒๙ ๑๕๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ผู้เขียน : ทาคาชิ ฮาชิกุจิ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

แค่เห็นชื่อเรื่องก็น่ากิน...เอ๊ยไม่ใช่ ! น่าอ่านแล้ว แชมเปี้ย นขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก เป็นเรื่องราวของ อาสุมะ คาสุมะ เด็กหนุ่มผู้มีฝ่ามืออันอบอุ่น หรือ “หัตถ์ ตะวัน” ผู้มีความสามารถในการหมักแป้งขนมปังให้ขึ้นรูป ได้เร็ว และใฝ่ฝันจะทำาขนมปังญี่ปุ่นที่อร่อยกว่าข้าว ซึ่งเขา เรียกมันว่า “เจปัง” “ขนมปังเอกลักษณ์เฉพาะญี่ปุ่น ที่คา สุมะสามารถสร้างสรรค์เจปังได้มากถึง ๕๕ แบบ เมื่ออายุ เพียง ๑๖ ปี ทั้งขนมปังน้ำ�เต้าหู้ ขนมปังปอนด์วาซาบิหรือ เจปังไข่ตนุ๋ หอยเม่น แม้เรือ่ งราวจะเดินตามสูตรการ์ตนู อาหาร ทั่วไปที่ตัวละครได้ฟันฝ่าอุปสรรค เติบโตจนคว้าแชมป์ ตามความฝันได้สำาเร็จ แต่ความคิดสร้างสรรค์และความ ฝั น ไกลของคาสุ ม ะก็ ทำ า ให้ เ ราอยากเห็ น คนไทยลองทำา “ไทยปัง” ดูบา้ ง เชือ่ ว่าไทยปังต้มยำากุง้ คงเป็นเมนูยอดฮิต !

๓๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๕๘


PDF Compressor Pro ซิตี้ฮันเตอร์ (City Hunter) ผู้เขียน : ซึกาสะ โฮโจ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

แฟนการ์ตูนญี่ปุ่นยุค 80s-90s ต้องเคยอ่าน ซิตี้ ฮันเตอร์ เรือ่ งราวของมือปืนรับจ้างทีช่ อ่ื ซาเอบะ เรียวพระเอก สุดเท่ทม่ี นี สิ ยั สุดลามกจนถูกนางเอกอย่างคาโอริ ต้องใช้คอ้ น ร้อยตันทุบดับความทะลึ่งตึงตังอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ทำาให้ ซิตี้ฮันเตอร์ยังติดอยู่ในความทรงจำาของนักอ่านไม่ใช่เพียง แค่การวาดตัวการ์ตูนได้สวย-หล่อจนฉีกตัวเองออกมา จากการ์ตูนยุคเดียวกันได้อย่างน่าสนใจ เพราะแม้เปลือก นอกอาจดูเป็นการ์ตูนที่มุ่งเน้นประเด็นเรื่องเพศและความ รุนแรงด้วยนิสัยรักสนุกของเรียวและการใช้กำาลังตัดสิน ความถูกต้อง แต่เนื้อในนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวความรัก และความผูกพันระหว่างเพื่อน คนรัก และครอบครัว

๓๑ ๑๕๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro

[

]

“ตอนผมเป็นเด็กผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจ ซื้อการ์ตูนทำไม ไร้สาระ แต่การ์ตูนนี่แหละที่มันหล่อหลอมให้ผมสนใจ วิธีการเล่าเรื่อง เพราะการเล่าเรื่องให้สนุกนั้นรวมอยู่ใน การ์ตูนอยู่แล้ว จนทำให้ผมนำการเล่าเรื่องให้สนุกแบบ การ์ตูนมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับหนังจนทุกวันนี้”

ปวีณ ภูริจิตปัญญา ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องบอดี้ศพ ๑๙ ,สี่แพร่ง, ห้าแพร่ง, รัก ๗ ปี ดี ๗ หน

งานเสวนากลุ่มนักอ่านการ์ตูนในโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕


PDF Compressor Pro ซิลเวอร์สปูน (Silver Spoon) ผู้เขียน : ฮิโรมุ อาราคาวะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

“ฮะจิเคน” เด็กหนุม่ ระดับหัวกะทิขดั ใจพ่อแม่ด้วย การเลือกเรียนต่อใน “โรงเรียนการเกษตร” เพื่อจะได้อยู่หอ และห่างไกลพ่อแม่ให้มากที่สุด เขาคาดหวังว่าจะเป็นอันดับ หนึ่งของโรงเรียนใหม่เช่นเดิม แต่ฮะจิเคนกลับพบว่ามีวิชา แปลกๆ มากมายที่เขาไม่รู้จักอย่างการดูแลปศุสัตว์โคนม ชีวิตเด็กเรียนที่วัดคุณค่าของตนจากคะแนนสอบเสมอมา จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจาก คนรอบข้าง ยอมรับในความเก่งของผู้อื่นซึ่งแตกต่างจากตน และเข้ า ใจว่ า ชี วิ ต มี มิ ติ ม ากกว่ า การเรี ย นและครอบครั ว เป็นการ์ตูนที่ควรให้เด็กวัยรุ่นก่อนเอนทรานซ์ได้อ่านเพื่อ คิดถึงการเรียนต่อในฐานะ “ผลผลิตของสังคม” ไม่ใช่ใน ฐานะ “ผลผลิตของโรงเรียน” (แนะนำาโดย ผศ.พญ.วินิทรา นวลละออง)

๓๒ ๑๖๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ซีปัง (Zipang) ผู้เขียน : ไคจิ คาวางูจิ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

นี่คือการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่มุ่งตั้งคำาถามต่อ “จิตวิญญาณของความเป็นญีป่ นุ่ ” ในช่วงจุดเปลีย่ นของหน้าประวัติ ศาสตร์สงครามโลก เมือ่ “มิไร” เรือรบทีด่ ที ส่ี ดุ ของกองกำาลังป้องกัน ตัวเองญี่ปุ่นเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกรบจนย้อนเวลาไปในช่วงมหา สงครามแปซิฟิกปี ๑๙๔๒ พวกเขาได้ช่วยเหลือทหารสื่อสารแห่ง จักรพรรดินาวีญี่ปุ่น “ทาคุมิ คุซากะ” ให้รอดชีวิต ...การกระทำา ครั้งนี้กำาลังเปลี่ยนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยไม่มีใครคาดคิด เพราะ คุซากะที่ล่วงรู้อนาคตว่าญี่ปุ่นจะแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒ วางแผน เปลี่ยนอนาคตที่ไม่อยากเห็นประเทศตัวเองโดนนิวเคลียร์บอมบ์ ด้วยการเร่งสร้างนิวเคลียร์เพื่อต่อกรกับกองทัพอเมริกาเสียเอง! แผนการของคุซากุในปัจจุบันยังไม่มีบทสรุป...แต่ไม่ว่าญี่ปุ่นจะ พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้ สงครามก็ไม่เคยสร้างผู้ชนะ ที่น่าเชิดชูจากความเจ็บปวด และสูญเสียของผู้อื่น

๓๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๖๒


PDF Compressor Pro ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค ผู้เขียน : คาซึโอะ มาฟุเนะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

การ์ตนู เกีย่ วกับวงการแพทย์เรือ่ งแรกทีฮ่ ติ ถล่มทลาย ในบ้านเรา จนแทบไม่ตอ้ งแนะนำา ดร.เค แพทย์หนุม่ รูปร่าง กำ า ยำ า ผู้ มี พ รสวรรค์ ด้ า นการผ่ า ตั ด ที่ ร วดเร็ ว และแม่ น ยำ า เหนือใคร เขาตระเวนรักษาคนไข้ไปทั่วทุกแห่งหน ไม่เว้น แม้แต่นอกโลก อาจเรียกได้ว่า ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค คือ การ์ตูนความรู้ยุคแรก ๆ ที่คนไทยได้อ่านกัน แม้จะถูกจัด สถานะให้เป็นการ์ตนู บันเทิง และแนวทางรักษาทางการแพทย์ ในเรื่องจะดูเกินจริงไปบ้าง (เช่นเอาที่ดูดฝุ่นมาดูดกระสุน ออกจากกระดูกสันหลัง) แต่เรื่องราวของหมอหนุ่มเปี่ยม คุ ณ ธรรมที่ ไ ม่ ไ ด้ เ พี ย งช่ ว ยชี วิ ต แต่ ช่ ว ยสอนความเป็ น มนุษย์เรือ่ งนี้ ก็เป็นการ์ตนู เกีย่ วกับแพทย์ทส่ี นุกทีส่ ดุ จนขึน้ หิง้ ไปแล้ว

๓๔ ๑๖๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro เซนต์เซย์ย่า ผู้เขียน : มาซามิ คุรุมาดะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

เด็กหนุ่ม ๕ คน ที่เรียกว่า เซนต์ (saint ซึ่งผู้เขียนจงใจเล่นคำา กับคำาว่า เซนโตะ ที่แปลว่านักรบในภาษาญี่ปุ่น) ต่อสู้โดยใช้ร่างกายของ ตนเป็นอาวุธเพื่อปกป้องคิโดะ ซาโอริ อวตารของเทพีอะธีนา และต่อสู้ กับทัพศัตรูแห่งความชั่วร้าย ...อีกหนึ่งการ์ตูนแฟนตาซี แอ็กชั่น ในโลก ร่วมสมัย แต่หยิบเอาบรรยากาศในตำานานโบราณของเทพปกรณัมกรีก มาผูกเป็นเรื่องราวได้อย่างแหวกแนว ว่ากันว่าหากมีการประกาศผลรางวัล เหมือนเช่นเวทีออสการ์ เซนต์เซย์ย่าน่าจะคว้ารางวัลเครื่องแต่งกาย ยอดเยี่ยมมาครองอย่างเป็นเอกฉันท์ เพราะชุดเกราะประจำาตัวนักรบแต่ ละคนนัน้ สวยคลาสสิกติดตา ทำาให้เซนต์เซย์ยา่ เป็นการ์ตนู ต้นแบบประเภท ใส่ชุดเกราะ และตัวละครมีท่าไม้ตาย จนเกิดการ์ตนู แนวเดียวกันต่อแถว ตามรอยความสำาเร็จออกมาอีกนับไม่ถ้วน ที่สำาคัญการ์ตูนเรื่องนี้ได้ปลุก ให้เด็กไทยในยุคหนึ่งหันมาสนใจเรื่องราวของหมู่ดาวและตำานานเทพ ปกรณัมกรีกที่เคยเป็นยาขมสำาหรับเด็กได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

๓๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๖๔


PDF Compressor Pro ดราก้อนบอล (Dragonball) ผู้เขียน : โทริยาม่า อากิระ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ดราก้อนบอล คือตำานานการ์ตูนต่อสู้ที่อยู่ในใจคน อ่านทุกเพศวัย (โดยเฉพาะวัยขึ้นเลข ๓) นี่คือการ์ตูนที่ถูก นำามาผลิตซ้�ำ บ่อยครัง้ -ยาวนานไม่แพ้โดราเอมอน ด้วยจุดเด่น ด้านการออกแบบคาแร็คเตอร์อันล้ำ�ยุคทั้งทรงผมแหลมชี้ ของพระเอกอย่างโงคู จอมมารบู วายร้ายผู้น่ารัก ผู้เฒ่าเต่า ลามกแต่เยีย่ มยุทธ์ ฯลฯ แม้เรือ่ งราวช่วงท้ายจะเริม่ ออกทะเล ไปบ้าง แต่ก็ทดแทนด้วยคาแร็คเตอร์ตัวละครที่แตกต่าง และมีเอกลักษณ์ แถมด้วยเนื้อหาพลิกผันจากการ์ตูนตลก กลายเป็นแอ็คชั่นเต็มรูปแบบ อีกทั้งฉากต่อสู้ที่แสนเร้าใจ จนจูงมือคนอ่านไปจนถึงตอนจบ ... ดราก้อนบอลจึงเป็น บทเรียนการสร้างคาแร็คเตอร์การ์ตูนชั้นครู และการสร้าง ฉากต่อสู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เขียน ฉากการต่อสู้ได้น่าตื่นเต้นเร้าใจที่สุดในโลก

๓๖ ๑๖๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ ผู้เขียน : โทริยาม่า อากิระ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ถึงใครจะว่า ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ คือการ์ตนู บ้าบอ ปัญญาอ่อน แต่จะมีใครสามารถระเบิดจินตนาการออกแบบ ตัวละครได้หลุดโลกเหมือนที่โทริยาม่าอากิระ ทำาได้หรือไม่! หุ่นยนต์เด็กหน้าเด๋อ สายตาสั้น พลังมหาศาล วันวันเอาแต่ ไล่จิ้ม “อุนจิ” ซูเปอร์แมนติงต๊องกินบ๊วยเค็ม ตัวประหลาด นอกโลกมีก้นอยู่บนหัว ฯลฯ เมื่อตัวละครติงต๊องสุดขั้วมารวม กัน เรื่องฮาสุดขีดย่อมบังเกิดแบบเหนือการคาดเดา แม้ใครจะ ตอบไม่ได้ว่าเรื่องราวจริง ๆ ของการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ คงไม่มีใครลืมตัวละครจาก “หมู่บ้านเพนกวิน” ได้ลงคอ .... เมื่อนับรวมกับผลงานเรื่องเยี่ยมอีกชิ้นอย่างดราก้อนบอลด้วย แล้ว คงต้องยกให้โทริยาม่า อากิระ คือทีส่ ดุ แห่งนักออกแบบคา แร็คเตอร์การ์ตูนผู้อยู่เหนือกาลเวลา !

๓๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๖๖


PDF Compressor Pro ดร.โนงูจิ ด้วยใจนักสู้ ผู้เขียน : โตชิยูกิ มุสึ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

การ์ตนู เรือ่ งนีถ้ า่ ยทอดชีวติ ของบุคคลสำาคัญคนหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ญป่ี นุ่ สำาคัญถึงขนาดทีม่ รี ปู ท่านผูน้ ป้ี รากฏใน ธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ เยน “ดร.โนงูจิ” อดีตลูกชาวนา ผู้มีมือซ้ายพิการเพราะโดนไฟลวก แต่ความเฉลียวฉลาด และมุมานะที่เมื่อได้รับโอกาสเป็นภารโรงในโรงพยาบาล จึงอาศัยครูพักลักจำาเรียนรู้วิชาแพทย์ด้วยตนเอง จนสอบ สำาเร็จเป็นแพทย์ด้วยวัยเพียง ๒๐ ปีเศษ ก่อนจะได้รับ เลือกจากสถาบันวิจัยการแพทย์มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ให้ เป็นผู้ช่วยโดยมีอายุเพียง ๒๘ ปี... จากเด็กพิการยากจน ในชนบท สู่นายแพทย์นักวิจัยระดับโลก ดร.โนงูจิ ด้วย ใจนักสู้ ควรค่าแก่ทุกเพศวัย โดยเฉพาะคนที่ตามหา “แรง บันดาลใจ”

๓๘ ๑๖๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ดอกฟ้ากับนายกระจอก ผู้เขียน : คุโบโนะอุจิ เอซากุ

สำานักพิมพ์ : ทีเคโอคอมิกส์

อีกหนึ่งการ์ตูนดีที่ไม่อยากให้ถูกลืม ดอกฟ้ากับ นายกระจอก คือการ์ตูนรักโรแมนติก ดราม่า เรื่องราว ความรักของหนุม่ สาววัยทำางานหลากหลายคู่ ทีห่ ากให้บรรยาย ออกมาเป็นโครงเรือ่ งคงไม่ชวนดึงดูดเท่าอารมณ์ ความรูส้ กึ ที่ได้ซึมซับจากคำาพูด การเติบโตของตัวละคร ดอกฟ้ากับ นายกระจอก ทำาให้เราเห็นความเป็นจริงของชีวติ ทีห่ มุน กลิง้ ได้ตลอดเวลา และไม่ได้จบแบบที่คาดหวังเสมอไป ใครที่ เป็นแฟนการ์ตูนดังในอดีตอย่างออเรนจ์ โรด หรือแมนชั่น อิโกกุ ไม่ควรพลาดการ์ตูนเรื่องนี้ !

๓๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๖๘


PDF Compressor Pro เดธโน้ต (Death Note) ผู้เขียน : สึงุมิ โอบะ การ์ตูน : ทาเคชิ โอบาตะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

จะเกิดอะไรขึ้น หากคุณสามารถฆ่าคนได้ง่ายดาย เพียงเขียนชื่อคนคนนั้นลงในสมุดโน้ต ? คำาถามหลักของ การ์ตนู เดธโน้ต นำามาซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ไล่ล่ากันระหว่าง นั ก เรี ย นหั ว ดี อั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศกั บ นั ก สื บ หนุ่ ม ผู้ เฉลียวฉลาด เดธโน้ต เป็นการ์ตูนที่ถึงพร้อมทั้ง “เรื่อง” (ซับซ้อน ชวนติดตาม) และ “ภาพ” (ลายเส้นบางละเอียด คาแร็คเตอร์แบบ unisex) จนเรากล้ารับประกันว่า หาก เผลอเปิดอ่านเพียงไม่กี่หน้าจะทำาเอาวางไม่ลงจนกว่าจะ จบ (โดยเฉพาะภาคแรก) แถมยังช่วยกระตุกสมองให้ลอง ขบคิดไตร่ตรองถึงคำาถามเชิงปรัชญาทีว่ า่ “ความถูกต้องทีแ่ ท้ คืออะไร?”

๔๐ ๑๖๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro โดราเอมอน ผู้เขียน : ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

เรือ่ งราวของ โดราเอมอน หุน่ ยนต์แมวสีฟา้ ตัวอ้วน ที่เดินทางมาจากอนาคตเพื่อคอยช่วยเหลือ “โนบิตะ” เด็ก หนุม่ ตาขาวทีแ่ สนจะขีเ้ กียจ ของวิเศษมากมายทีโ่ ดราเอมอน ดึงออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องล้วนเต็มไปด้วยจินตนาการ และพาให้เราหลุดออกนอกกรอบความคิดเดิมๆ ได้เสมอ ไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ตอนที่อยู่ในความทรงจำา ของเด็กทุกคนคงหนีไม่พ้น “ขนมปังช่วยจำา” ที่แปะลงบน หน้าหนังสือเรียนแล้วช่วยให้จาำ เนื้อหาในหนังสือได้โดยไม่ ต้องอ่าน เชื่อเถอะค่ะว่าเด็กทุกคนต้องการสิ่งนี้ ! (แนะนำา โดย ผศ.พญ.วินิทรา นวลละออง)

๔๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๗๐


PDF Compressor Pro ต้องรอด ผู้เขียน : ทาคาโอะ ไซโต

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิค

ซาโตรุ เด็กหนุ่มนักสำารวจมือสมัครเล่นที่กำาลัง สำารวจถ้�ำ กับเพือ่ น ๆ แต่จู่ ๆ ก็เกิดแผ่นดินไหวขึน้ อย่างรุนแรง ผลจากมหันตภัยครั้งนี้ทำาให้อารยธรรมของโลกเกือบสูญ สลาย ตึกรามบ้านช่องพังพินาศ แผ่นดินส่วนใหญ่จมอยู่ ใต้น้ำ�ทะเล รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นของเขาด้วย ซาโตรุ สามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากถ้ำ�ได้เพียงคนเดียว ไม่มี อาหาร และแทบไม่มีอุปกรณ์ในการดำารงชีวิตอยู่เลย สิ่งที่ เป็นแรงใจให้แก่เขา คือการออกตามหาครอบครัวให้ได้ ..ต้องรอด อาจเป็นคัมภีรเ์ อาชีวติ รอดในสภาวะวิกฤติทอ่ี า่ น ง่ายที่สุด สนุกที่สุด และเหมาะทีส่ ดุ สำาหรับทุกชีวติ ทีเ่ ดินมา ถึงยุคแห่งความปรวนแปรทางธรรมชาติเช่นทุกวันนี้ !

๔๒ ๑๗๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ (Pluto) ผู้เขียน : นาโอกิ อุราซาว่า

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

Pluto หยิบยกตอนที่ชื่อ “หุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลก” จากการ์ตนู เรือ่ ง เจ้าหนูปรมาณู ผลงานปลายปากกา ของเท็ตซึกะ โอซามุ ราชาการ์ตูนญี่ปุ่น เพียงแต่เปลี่ยน ตัวเอกจากเจ้าหนูอะตอม กลายมาเป็น “เกซิคต์” ตำารวจ หุ่นยนต์ผู้ต้องออกแก้ไขปริศนา คดีฆาตรกรรมหุ่นยนต์ (และมนุษย์) ที่เคลือบแฝงไว้ด้วยเงื่อนงำามากมาย ด้วย สัญลักษณ์ประหลาด ทีม่ กั ทิง้ ไว้กบั ศพ... ใครทีเ่ ป็นแฟนของ นาโอกิ อุราซาว่า ผู้ฝากผลงานเรื่องเล่าสืบสวน แฟนตาซี ลึกลับอันเลือ่ งชือ่ อย่าง แก๊งนีม้ ปี ว่ น (20th century boys) คงไม่พลาดการ์ตนู เรือ่ งนีท้ ก่ี ารันตีดว้ ยรางวัล “Excellence Prize” สาขารางวัลบทการ์ตนู ยอดเยีย่ ม ในปี ๒๐๐๕ จาก งาน Japan Media Arts Festival มาแล้ว

๔๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๗๒


PDF Compressor Pro ถนนสายนี้หัวใจไม่เคยลืม (Sunset on 3rd Street) ผู้เขียน : เรียวเฮ ไซงัง

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ใครจะไปคิดว่าการ์ตนู ลายเส้นพืน้ ๆ เนือ้ เรือ่ งง่าย ๆ พออ่านแล้วจะจี๊ดโดนใจอย่างแรง! ถนนสายนี้หัวใจไม่ เคยลืม เป็นการ์ตูนดราม่าที่ครบรส ทั้งสุขซึ้ง อิ่มอุ่น เศร้า เคล้าน้ำ�ตา จนถูกนำาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ได้ทั้งเงินและ กล่องเป็นประวัตกิ ารณ์ของญีป่ นุ่ อย่าง Always งานการ์ตนู สั้นจบในตอนจากยุค 70s เรื่องราวของชาวบ้าน “เมืองยูฮิ หมู่ ๓” ที่มีฉากหลังเป็นเมืองโตเกียวยุคหลังสงครามโลก ที่ผู้คนค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัวเรื่องนี้ชี้ชวนให้คนอ่านมอง อดีตผ่านการ์ตูนที่ไม่ได้สร้างแค่ความประทับใจ แต่สร้าง ความรู้สึกนับถือในความพยายาม “สร้างชาติ” ของคนรุ่น ก่อนเก่าที่คนรุ่นใหม่ไม่เคยสัมผัส

๔๔ ๑๗๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ทัช ยอดรักนักกีฬา (Touch) ผู้เขียน : อาดาจิ มิซึรุ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ทัช ยอดรักนักกีฬา (TOUCH) คือผลงาน มาสเตอร์พีซของอาดาจิ มิซึรุ นักเขียนการ์ตูนที่สร้างลาย เซ็นของตัวเองด้วยเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแต่เน้นเนื้อหารักโร แมนติกใส ๆ ของวัยรุ่น เฉพาะเรื่องทัชเรื่องเดียวทำายอด ขายไปได้ถึง ๕๐ ล้านเล่ม!! ส่วนยอดพิมพ์การ์ตูนของเขา ทั้งหมดกว่า ๑๐๐ ล้านเล่ม!! นี่คือหนึ่งการ์ตูนในตำานาน ทีเ่ ป็นการ์ตนู ในดวงใจของใครหลายคน ใครทีช่ อบการ์ตนู ที่เล่าเรื่องด้วยภาพ บทพูดน้อยแต่ต่อยหนัก ทัชคือตัว เลือกทีด่ ที ส่ี ดุ เรือ่ งหนึง่ เช่นเดียวกับผลงานเรือ่ งอืน่ ๆ ของ อาดาจิ มิซึรุ โดยเฉพาะมิยูกิ ราฟ และเอชทู

๔๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๗๔


PDF Compressor Pro นักสืบจอมโซ้ย ผู้เขียน : เทราซาว่า ไดสึเกะ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

นี่คือลูกครึ่งระหว่างการ์ตูนสองแนวยอดฮิตของ ญี่ปุ่นอย่างการ์ตูนอาหารและการ์ตูนสืบสวน ว่าด้วยนักสืบ จอมโซ้ยอย่างทาคาโนะ เซยะ ผู้แสวงหาของกินอร่อย ๆ จนเรียกได้ว่าเป็นพวก “บ้าบริโภค” แต่ความบ้ากินของเขา ก็ช่วยคลี่คลายคดีฆาตกรรมได้อย่างเหลือเชื่อ นั่นเพราะ “อาหาร” คือปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องกิน ไม่เว้นแม้แต่ฆาตกร ..การใช้ความรู้เรื่อง “อาหาร” มาคลี่คลายคดีฆาตกรรม จึงเป็นรสชาติอันแปลกใหม่ของทั้งคอการ์ตูนแนวสืบสวน และคอการ์ตูนแนวแข่งขันทำาอาหาร และแน่นอนว่าเป็น รสชาติที่น่าลิ้มลองของคนทุกเพศวัย (แม้ไม่ใช่นักอ่านตัว ยงก็ตาม)

๔๖ ๑๗๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro

การ์ตูนในดวงใจที่อยากบอกต่อ

ราฟ รักต้องลุย (Rough) ๖ เล่มจบ สนพ.วิบูลย์กิจ

การ์ตูนกีฬาว่ายน้ำ�ที่รวมเอารอยยิ้มและน้ำ�ตาของวัยรุ่นไว้ได้ สมบูรณ์ที่สุด “ยามาโตะ” นักว่ายน้ำ�เหรียญเงิน ความหวังใหม่ของ วงการกีฬามัธยมปลาย รู้สึกเซ็งกับโชคชะตาที่ทำาให้เขาได้เพียงแค่ที่ ๒ อยู่เสมอ เขาจึงเป็นคู่กัดกับ “นิโนมิยะ” สาวสวยของครอบครัวคู่แข่งทาง ธุรกิจที่ส่งโปสการ์ดปีใหม่เขียนคำาว่า “ฆาตกร” มาให้เขาตั้งแต่เด็กจนโต แม้ สองครอบครัวจะไม่ถูกกัน แต่เหตุการณ์ก็มักพาให้ทั้งสองสนิทสนมกันยิ่งขึ้น เสมอ อุปสรรคสำาคัญของทั้งสองกลับกลายเป็นบุคคลคนเดียวกัน นั่นคือ ชายหนุ่มรูปหล่อ นักว่ายน้ำ�เหรียญทองผู้เป็นฮีโร่ของยามาโตะมาแต่เด็ก แต่วันนี้เขากลับกลายเป็นคู่หมั้นของนิโนมิยะในวันที่เธอหลงรักยามา โตะไปเสียแล้ว เป็นการ์ตูนที่ทำาให้นักอ่านรู้สึกเติมเต็มกับชีวิตวัย รุ่นทั้งเรื่องเพื่อน ความรัก และความมุ่งมั่น ผศ.พญ.วินิทรา นวลลละออง นักวิจารณ์การ์ตูนจากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน หนังสือพิมพ์มติชน


PDF Compressor Pro นัตซึเมะกับบันทึกพิศวง ผู้เขียน : ยูกิ มิโดริคาวะ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

ในยุคนี้ไม่มีการ์ตูนเรื่องใดที่ได้รับการยอมรับใน ฐานะการ์ตูนที่ช่วยเยียวยาจิตใจ (healing) ได้มากกว่า เรื่องนี้อีกแล้ว “นัตสึเมะ” เด็กหนุ่มกำาพร้าผู้มีพลังพิเศษ สามารถมองเห็นภูตผีได้ เขาจึงถูกภูตผีกลั่นแกล้งและถูก คนรอบข้ า งรั ง เกี ย จจนกระทั่ ง ไม่ มี เ พื่ อ นทั้ ง มนุ ษ ย์ แ ละ ภูตผี นัตสึเมะได้รับ “บันทึกสหาย” ซึ่งผนึกพลังภูตไว้ ในกระดาษตกทอดมาจากคุณยาย เขาจึงเริ่มคืนผนึกพลัง เหล่านี้ให้กับภูตต่าง ๆ โดยได้รับความช่วยเหลือจากภูต จิ้งจอก “อาจารย์เหมียวหง่าว” มิตรภาพระหว่างนัตสึเมะ กั บ ภู ต จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปิ ด ใจให้ ม นุ ษ ย์ ค นอื่ น ด้วย เป็นการ์ตูนที่ขุดเอา “ความโดดเดี่ยว” ซึ่งเป็นความ กลัวสูงสุดของมนุษย์ออกมารักษาเยียวยาได้อย่างน่าทึ่ง (แนะนำาโดย ผศ.พญ.วินิทรา นวลละออง)

๔๗ ๑๗๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro นานะ (Nana) ผู้เขียน : ไอ ยาซาว่า

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

การ์ตนู ผูห้ ญิงทีผ่ ชู้ ายชอบอ่านมีไม่มากนัก แต่นานะ คือการ์ตนู จำานวนน้อยทีว่ า่ นัน้ เรื่องของสองสาวชื่อเดียวกัน “นานะ” แต่คาแร็คเตอร์แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง หนึง่ คือเด็ก สาวธรรมดาผู้มองโลกในแง่ดี กับอีกหนึง่ นักร้องสาววงพังก์ ร็อคผู้มีหัวใจบอบช้ำ�จนมองโลกในแง่ร้าย...ทั้งคู่มุ่งหน้าสู่ โตเกียวด้วยความหวังที่แตกต่าง แต่ต้องพบพานอุปสรรค ที่ไม่แตกต่าง หากมองผิวเผิน นานะอาจเหมือนการ์ตูนผู้ หญิงตาหวานทั่วไป แต่เอาเข้าจริงเนื้อหากลับเข้มข้น หนัก อึ้ง ไม่เจือความหวานแหววแบบที่คุ้นชินในการ์ตูนผู้หญิง ด้วยเรื่องราวและตัวละครสีเทาสมจริงจนกระชากอารมณ์ คนอ่านจึงทำาให้ นานะ คว้ารางวัลชนะเลิศจากสำานักพิมพ์ โชกะกุคังครั้งที่ ๔๘ รางวัลการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเก่า แก่ที่สุดรางวัลหนึ่งของญี่ปุ่น

๔๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๗๘


PDF Compressor Pro นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ ผู้เขียน : มาซาชิ คิชิโมโตะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ คือการ์ตูนที่คอการ์ตูนยุค นี้ต้องรู้จัก ในบ้านเราอาจยังกินกันไม่ลงกับ วันพีซ แต่ สำาหรับนักอ่านจากโลกตะวันตก การ์ตูนเรื่องนี้ปล่อยหมัด ฮุคเข้ากลางใจไปเต็ม ๆ เพราะจับเอาเรือ่ งราวในตำานานญีป่ นุ่ ทีค่ นทัง้ โลกสนใจใคร่รอู้ ย่าง “นินจา” มาถ่ายทอดเป็นการ์ตนู ได้อย่างสมจริงและแปลกใหม่...ไม่มีการซัดดาวกระจาย พร่�ำ เพรือ่ ...ไม่มมี กุ หายใจใต้น�ำ้ แต่เราจะได้เห็นพลังพิเศษ ของนินจาต่างตระกูล การอัญเชิญสัตว์วิเศษ การออกแบบ การต่อสู้ที่ยากจะคาดเดา และที่สำาคัญคือการสร้าง “ความ สูญเสีย” “มุมมืด” ให้กบั ตัวละครหลักแทบทุกตัวโดยเฉพาะ ฝ่ายร้าย จนทำาให้เรือ่ งราวการก้าวสูส่ ดุ ยอดนินจาของนารูโตะ เรื่องนี้ดูลึกลับ ซับซ้อน แถมดราม่ากว่าเรื่องราวของนินจา อื่นใดบนโลกนี้

๔๙ ๑๗๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ในวันที่ข้าพเจ้าเขียน Black Jack ผู้เขียน : มิยาซากิ มาซารุ ผู้เขียน : โยชิโมโตะ โคจิ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

นักเขียนการ์ตนู ญีป่ นุ่ ต่างกล่าวขานว่าเท็ตซึกะ โอซามุ คือ “พระเจ้า” แห่งมังงะ หลายคนคงกังขาว่าชายผู้เขียน การ์ตูนได้กว่า ๕๐๐ ชิ้น และเกือบทุกชิ้นได้รับการยกย่อง เหนือกาลเวลานั้นทำางานอย่างไร? คำาตอบส่วนหนึง่ อยูใ่ น วันที่ข้าพเจ้าขียน Black Jack การ์ตูนที่เขียนขึ้นจากคำา บอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานของราชาการ์ตูน อย่างเท็ตซึกะ โอซามุ ชายผูเ้ คยเขียนการ์ตนู ในเวลาเดียวกัน ๘ เรื่อง คิดโครงเรื่อง ๔ โครงเรื่องต่อสัปดาห์ และวาด การ์ตูนตลอดเวลากระทั่งบนเครื่องบิน ! … ในวันทีข่ า้ พเจ้า อ่านการ์ตนู เรือ่ งนี้ คือวันทีร่ ซู้ ง้ึ ว่า “พระเจ้า” คือคำาเรียกขาน เท็ตซึกะ โอซามุ ที่ไม่เกินจริงแม้แต่น้อย!

๕๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๘๐


PDF Compressor Pro เบอร์เซิร์ก (Bersrek) ผู้เขียน : เคนทาโร่ มิอุระ

๑๘+

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ถกเถียงกันอยู่นานว่าควรแนะนำาเบอร์เซิร์กหรือ ไม่ เพราะเนื้อหาบางส่วนอาจดูวิปริตผิดเพศจนถูกเรียกว่า เป็น “วิปลาสการ์ตูน” แถมด้วยภาพความรุนแรงหัวขาด ไส้ทะลักที่มาพร้อมลายเส้นถี่ยิบหนักแน่นจนยิ่งขับเน้น ความสมจริงของการ์ตูนเรื่องนี้ แต่ท้ายที่สุดก็ลงเอยว่าต้อง “ชวนอ่าน” เพราะแก่นแกนที่อยู่ใจกลางลึกลงไปมากกว่า การต่อสู้เลือดสาดของทั้งคน ผี ปีศาจ และความหายนะ ที่ถาโถมเข้ามาสู่นักดาบหนุ่ม “กัซ” ในเรื่องนี้ คือการตีแผ่ ตัณหาของมนุษย์แบบไม่ประณีประนอม ในแบบที่ไม่พบ เจอจากการ์ตูนเรื่องอื่นใด เรื่องราวในเบอร์เซิร์กแม้จะดูน่า อึดอัด หม่นหมอง เศร้าโศก แต่สิ่งที่กัซเจอะเจอในการ์ตูน คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอีกไม่น้อยบนโลกแห่งความจริง... มิใช่หรือ ?

๕๑ ๑๘๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro แบล็กแจ็ก หมอปีศาจ ผู้เขียน : เท็ตซึกะ โอซามุ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

เท็ตซึกะ โอซามุคือนักเรียนแพทย์ที่ไม่เลือกจับ คมมีดแต่เลือกจับปากกาเพื่อกลายเป็นตำานานการ์ตูนอย่าง ที่เห็น ดังนั้นเมื่อนักเขียนที่เรียนหมอมาเขียนเรื่องหมอ แบล็กแจ็กจึงกลายเป็นการ์ตูนเรื่องเยี่ยมตลอดกาลเรื่อง หนึ่ง ...แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าจะได้เห็นเรื่องราวล้วงลึกใน วงการแพทย์ หรือฉากผ่าตัดลุ้นระทึกเหมือนจริงถูกต้อง ตามหลักการ สิ่งที่แบล็กแจ็ก ศัลยแพทย์เถื่อนผู้ซ่อนเร้น จิตใจอันงดงามไว้ภายใต้รูปอัปลักษณ์ต้องการตั้งคำาถาม คือความหมายถ่องแท้ว่า “ชีวิต” คืออะไร? อย่าต้องให้รอ จนถึงวันที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้ายแห่งความเป็น-ความ ตายเหมือนเช่นคนไข้ของหมอแบล็กแจ็กถึงจะรู้คำาตอบกัน เลย...หาการ์ตูนเรื่องนี้มาอ่านเสียก่อนจะดีกว่าไหม ?

๕๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๘๒


PDF Compressor Pro บ้านนี้ต้องมีเหมียว (Chi’s Sweet Home) ผู้เขียน : โคนามิ โคนาตะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

“จี้” แมวน้อยสีขาว-เทาเกิดพลัดหลงกับแม่ แต่ ยังโชคดีที่ได้เด็กชายตัวน้อยวัย ๔ ขวบ เก็บไปเลี้ยงดู นับ แต่นั้นมาเจ้าแมวบ้องแบ๊วตัวนี้จึงกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ ของครอบครัวยามาดะในอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ไม่ อนุ ญ าตให้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ . ..ฟั ง ดู เ นื้ อ เรื่ อ งของบ้ า นนี้ ต้ อ งมี เหมียว แทบไม่มีอะไรเลย แต่ในความธรรมดาสามัญที่ดู เหมือนไม่มีอะไรกลับทำาให้คนอ่านยิ้มได้ตลอดเวลา แถม ยั ง ทำ า ให้ รู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต ธรรมดาแสนเรี ย บง่ า ยเหมื อ นเช่ น ครอบครัวยามาดะนีแ่ หละคือสิง่ ทีใ่ ครหลายคนกำาลังมองหา ....เห็นแล้วก็อยากหาเจ้าเหมียวมาเลี้ยงสักตัว ! !

๕๓ ๑๘๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ปาร์แมน ผู้เขียน : ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

“ปาร์แมน ปาร์แมน ปาร์แมน ตัวเป็นเด็กใจเล็กอยู่ เที่ยวมองดูเหตุการณ์ นั่นแหละเขา ปาร์แมน ช่วยกันไป ทุกแห่งทั่วแดน นั่นแหละเขา ปาร์แมน เสียสละส่วนตัว ทุกคืนวัน หลับสบายตืน่ ไปทำางาน ช่วยกันทุกเวลา ปาร์แมน ปาร์แมน ปาร์แมน” หลายคนคงจำาเพลงการ์ตูนปาร์แมน และเรือ่ งราวของฮีโร่หนุม่ น้อยคนนีไ้ ด้ดี หากซูเปอร์แมนคือ ต้นแบบฮีโร่ของชาวอเมริกนั ปาร์แมนผู้มีหน้ากากเพิ่มพลัง ๖,๖๐๐ เท่า ผ้าคลุมช่วยบินเร็ว ๑๑๙ กม./ชม. ก็คงเป็น ต้นแบบฮีโร่ (เวอร์ชั่นเด็ก) ของชาวญี่ปุ่น ...อีกหนึ่งผลงาน อมตะของผู้เขียน โดราเอมอนที่จดจำาอยู่ในใจคอการ์ตูน หลายคนจนทุกวันนี้

๕๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๘๔


PDF Compressor Pro ป๋าอัจฉริยะ ยานางิซาว่า ผู้เขียน : คาซุมิ ยามาชิตะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ป๋าอัจฉริยะ ยานางิซาว่า เป็นเรื่องของอาจารย์ เศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยผู้ใช้ชีวิตอย่างเคร่งคัดใน ระเบียบแบบแผน แถมมีพฤติกรรมแปลก ๆ มากมายให้ คนรอบข้างต้องงง ตั้งแต่เดินเป็นเส้นตรงโดยไม่สนใจสิ่ง รอบข้าง ไปจนถึงยอมเสียเวลาและพลังงานมากมายเพื่อ ซื้อปลาที่อร่อยและถูก ความสนุกของการ์ตูนเรื่องนี้ที่ไม่ได้ มีตัวเอกหล่อเท่ และโครงเรือ่ งแปลกล้�ำ คือการได้เห็นนักคิด นักวางแผนแบบเศรษฐศาสตร์ที่หลายคนไม่เคยรู้จัก การ ที่ป๋าเฝ้ามองผู้คนนิ่ง ๆ สนุกกับการทำาความรูจ้ กั มนุษย์ไม่มี ที่สิ้นสุดทำาให้ป๋าอัจฉริยะ ยานางิซาว่ามัดใจคนอ่านด้วย เนื้อหาที่นิ่งเรียบทว่าลุ่มลึก...นี่คือสุดยอดการ์ตูนที่พูดถึง ปรัชญามนุษย์แบบไม่ยัดเยียด แถมยังซึ้งสุด ๆ อีกด้วย!

๕๕ ๑๘๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ปุปะจังหวะฮา (Beck) ผู้เขียน : ฮาโรลด์ ซาคุอิชิ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

หากวุ่ น รั ก นั ก ดนตรี คื อ ที่ สุ ด ของการ์ ตู น ดนตรี คลาสสิก ปุปะจังหวะฮา ก็ต้องเป็นที่สุดของการ์ตูนดนตรี อินดี้ เรื่องของโคะยูกิ เด็กหนุ่มแสนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ เจอกับหมาประหลาดชื่อ Beck และเจ้าของหมาผู้เปิดโลก ให้เขาค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงแค่ไหน แต่โคะยูกิก็ไม่หยุดฝึกซ้อมฝีมือกีต้าร์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับ พรสวรรค์แต่ต้องแลกมาด้วยความพยายาม Beck จึงใช่ แต่จะได้ใจเฉพาะคนเล่นดนตรีหรือคนอยากตั้งวงดนตรี เท่านั้น คนที่ไม่เคยเล่นดนตรีหรือกระทั่งไม่เคยฟังดนตรี ก็อ่านเอามันแถมได้รู้ซึ้งถึงชีวิตเบื้องหลังของวงการดนตรี ที่ไม่ได้สวยงามเหมือนฉากหน้าอย่างที่หลายคนคิด

๕๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๘๖


PDF Compressor Pro โปรเจ็ค เอ็กซ์ (PROJECT X) ผู้เขียน : รวมนักเขียน

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

ถ้าคิดถึงการ์ตูนผู้หญิงบ้านเราต้องนึกถึงสำานัก พิมพ์บงกช แต่หลายคนยังไม่รู้ว่านอกเหนือจากการ์ตูน ผู้หญิงแล้ว สำานักพิมพ์แห่งนี้ยังมีการ์ตูนความรู้อีกหลาย ชุดทีน่ า่ สนใจ เหมือนเช่นชุด โปรเจ็ค เอ็กซ์ การ์ตนู ความรู้ ชุดหนั งสืออ้างอิง ที่บอกเล่าความสำ าเร็จของสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นอันน่าทึ่งของญี่ปุ่น เช่นรถไฟชินคันเซน รถยนต์ซู บารุ เซเว่นอีเลฟเว่น หรือนิสชินคัพนูดเดิ้ล ฯลฯ การ์ตูน ความรู้ชุดนี้ทำาให้เราตระหนักถึงความเหนื่อยยากของคน รุน่ ก่อนเก่า และเห็นพลังของความมุมานะสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ อย่างไม่หยุดนิง่ นีจ่ งึ เป็นการ์ตนู ทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวของเหล่าคน “สร้างชาติ” ที่ทำาให้ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแบบทุกวันนี้

๕๗ ๑๘๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ผีซ่าส์กับฮานาดะ ผู้เขียน : มาโกโตะ อิชิกิ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

“การ์ตนู ที่ ‘ซาบซึง้ ทีส่ ดุ ’ จนบรรยายเป็นคำาพูดไม่ได้ตอ้ ง บรรยายออกมาเป็นน้�ำ ตา นัน่ คือ ผีซา่ ส์กบั ฮานาดะ …” “ ผีซา่ ส์ กับฮานาดะ ไม่ได้สอนให้ใครทำาความดี แต่ทุกครั้งที่ดูเราจะรู้ สึกว่าจิตใจตัวเองได้รับการชำาระจนสะอาดขึ้นทีละนิด มองว่า ความเสียสละไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่องของคนที่ดีขนาดพ่อพระ แม่พระถึงจะทำาได้ แต่แม้วา่ เราจะเป็นคนเลวนิด ๆ เราก็ยังเสีย สละและทำาดีได้เช่นกัน …อิจิโระ(ตัวเอก) ทำาให้เราศรัทธาใน ความกล้าที่จะทำาดีของตัวเอง” หากยังฟังคำาชื่นชมจากแพทย์ หญิงวินทิ รา นวลละออง ไม่พอ ลองฟังจากปากผูก้ าำ กับภาพยนตร์ จากค่ายจีทเี อชกันบ้าง “ผมขอแนะนำาผีซ่าส์กับฮานาดะให้ทั้ง สำาหรับคนเริม่ อ่านการ์ตนู หรือใครก็ตามทีอ่ ยากเป็นนักเล่าเรือ่ งที่ดี ไม่วา่ จะอยากเป็นนักเขียนการ์ตนู นิยาย หรือภาพยนตร์” ปวีณ ภูริจิตปัญญา ผู้กำากับภาพยนตร์เรื่องบอดี้ศพ ๑๙

๕๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๘๘


PDF Compressor Pro ผู้ชายหัวใจคุณธรรม Help Man! ผู้เขียน : คุซากะ ริกิ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

ผู้ชายหัวใจคุณธรรม Help Man! ฟังแค่ชื่อ อาจคิดว่าเป็นเรื่องของฮีโร่ผู้มีพลังพิเศษคอยกู้โลก...ไม่ใช่ เลย! ฮีโร่ในเรื่องนี้คือเด็กวัยรุ่นธรรมดาที่เห็นคุณค่าของ “ผู้สูงอายุ” จึงสมัครเข้าทำางานในสถานรับเลี้ยงคนชรา ...สังคมของผูส้ งู อายุเป็นอีกโลกทีเ่ ราไม่เคยเฉียดกรายเข้าใกล้ การ์ตูนเรื่องนี้ตีแผ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ อย่างถึงแก่น ช่วยให้เรารู้จักวิธี “ดูแล” ผู้สูงอายุอย่าง เหมาะสม และเหนือสิ่งอื่นใดผู้ชายหัวใจคุณธรรม Help Man! เปิดตาให้เราเข้าถึงหัวจิตหัวใจคนรุ่นปู่ย่าตายาย อย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน

๕๙ ๑๘๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า (The Storm Riders) ผู้เขียน : หม่าหย่งเฉิง

สำานักพิมพ์ : บุรพัฒน์ คอมิคส์

สองยอดยุ ท ธ์ ต่ า งบุ ค ลิ ก ที่ จ ะติ ด ตาตรึ ง ใจเหล่ า สหายชาวยุทธ์ในบรรณพิภพอย่างมิอาจลืมเลือนทั้ง “น้ำ�ใจ อันอบอุ่นของเนี่ยฟง” และ “ความโดดเดี่ยวเดียวดายที่ ไม่เหมือนใครของปู้จิ้งอวิ๋น” ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เป็น นิยายกำาลังภายในแนวใหม่ที่แหวกกรอบแนวคิดก้าวพ้น ขอบเขตของนิยายกำาลังภายในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยมีมา ไม่ ว่ า จะเป็ น กระบวนท่ า ของจอมยุ ท ธ์ ที่ น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ หรือยอดศาสตราที่เด่นล้ำ�เปล่งประกายราวกับมนุษย์ที่มี จิตวิญญาณ จนต้องขอคารวะหนึ่งจอก!

๖๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๙๐


PDF Compressor Pro มังกรหยก จอมยุทธ์ล่าอินทรี ผู้เขียน : กิมย้ง การ์ตูน : หลี่จื้อชิง

สำานักพิมพ์ : บุรพัฒน์ คอมิคส์

“กิมย้ง” กล่าวถึง “หลี่จื้อชิง” นักวาดภาพประกอบ การ์ตูนเรื่องนี้ว่าเป็นนักเขียนที่เขาพอใจมากที่สุด เพราะว่า สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากหนังสือออกมาสู่ฉบับการ์ตูน ได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์เดิมอย่างมาก ดังนั้นใครที่ ซีเรียสกับความเที่ยงตรงของบทประพันธ์ก็คงมั่นใจได้ว่า มังกรหยก จอมยุทธ์ล่าอินทรี ปฐมบทของอมตะนิยายชุด “ไตรภาคมังกรหยก” อันลือลั่นของกิมย้ง วรรณกรรมจีน กำาลังภายในที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกเรื่องหนึ่ง เรื่อง ที่ได้ “หลี่จื้อชิง” หนึ่งในนักเขียนชื่อดัง ของฮ่องกงไม่กี่ ท่านที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นมาจรดปลายพู่กัน เรื่องนี้ น่าขวนขวายหามาอ่านแค่ไหน!

๖๑ ๑๙๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ยอดกุ๊กแดนมังกร ผู้เขียน : เอ็ตซูซิ โอกาวะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

สังเวียนทำาครัว ...ภาพอาหารน่ากิน... ตำาแหน่ง พ่อครัวมือหนึ่งเป็นเดิมพัน สูตรสำาเร็จของการ์ตูนอาหาร ที่กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในยอดกุ๊กแดนมังกรทั้งสิ้น แต่สิ่ง ที่ทำาให้เรื่องราวของหลิวคุนชิง เด็กหนุ่มผู้ฝันจะเป็นยอด กุ๊กแห่งแดนมังกรแตกต่างออกไป ไม่ใช่แค่การกล่าวถึง อาหารจีน (ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น) เท่านั้น แต่อยู่ที่การสร้าง โครงเรื่องรองที่เสริมเข้ามาทั้งการสร้างตัวร้ายอย่างสมาคม อาหารใต้ดิน และการสร้างเงื่อนปมให้ต้องค้นหาคำาตอบ กันยาวๆ อย่างการออกตามหาเครื่องครัวในตำานาน ...แต่ ถึงที่สุดแล้วยอดกุ๊กแดนมังกรก็ไม่ได้ขายภาพอาหารและ การแข่งขันมากไปกว่าความพยายามสอดแทรกความรู้สึก ความคิดของผู้ปรุง จนทำาให้การทำาอาหารในการ์ตนู เรือ่ งนี้ เป็นมากกว่า “แค่อาหาร”...

๖๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๙๒


PDF Compressor Pro

[

]

“การ์ตูนที่ดีบางครั้งอาจไม่ได้ให้สาระมากมาย แค่เพียง ให้ความบันเทิงก็ถือว่ามากพอแล้วเพราะความบันเทิง มันคือยาชั้นเยี่ยมที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้...ผมเคยป่วย จากการทำงานจนจิตใจย่ำแย่ แต่ก็ได้การ์ตูนเรื่อง “โอซาว่า ฮายกครัว” มาช่วยชีวิตจนทำให้หายป่วยได้ อย่างเหลือเชื่อ”

อินทรายุทธ เทพคุณ นักเขียนการ์ตูน

งานเสวนากลุ่มนักเขียนการ์ตูนในโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


PDF Compressor Pro ยอดเชฟครัวท่านทูต ผู้เขียน : นิชิมุระ มิตซึรุ การ์ตูน : คาวาสุมิ ฮิโรชิ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

ในขณะที่การ์ตูนอาหารส่วนใหญ่เน้นออกแบบการประลอง หรือเมนูแปลกใหม่ จนทำาให้ “อาหาร” คือ “การประลอง” แต่ยอด เชฟครัวท่านทูตกลับทำาให้ “อาหาร” คือ “วัฒนธรรม” ผ่านมุมมอง ของ เชฟ “โอซาว่า” อดีตพ่อครัวของโรงแรมชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นเชฟ ในสถานทูตญี่ปุ่นประจำาเวียดนาม ซึ่งต้องใช้อาหารเป็นเครือ่ งมือใน การเจรจาทางการฑูตสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เชฟโอซาว่ามี โอกาสเดินทางไปสัมผัสวัฒนธรรมอาหารและการเมืองทั่วโลกรวมถึง ประเทศไทย ซึ่งก็ให้มุมมองเรื่องวิถีการกินของไทยทั้งแง่บวกและลบ เช่นความทึ่งที่คนไทยสร้างความหลากหลายให้ “ก๋วยเตี๋ยว” มีสารพัด เส้น หรือความแปลกใจที่เราใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารร้อนๆ ที่เสี่ยงต่อ การก่อสารพิษ ...ยอดเชฟครัวท่านทูตจึงเป็นการ์ตูนที่ให้ทั้งรสชาติ ของอาหารและรสชาติของความเป็นคนในหลากหลายวิถีวัฒนธรรม ที่อยากบอกต่อ...ยิ่งในช่วงเวลานี้เวลาที่ไทยต้องเรียนรู้เพื่อนบ้านเพื่อ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเร็ววัน

๖๓ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๙๔


PDF Compressor Pro ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ผู้เขียน : อาโอยาม่า โกโช

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน คือสุดยอดการ์ตนู ฮิตถล่มทลาย ที่สุดที่เข้าถึงคนอ่านในวงกว้างที่สุดในทศวรรษ เพราะตีพิมพ์ ยาวนานเฉียด ๘๐ เล่ม แล้วในปัจจุบัน ไม่นับที่ตีพิมพ์เป็น ภาษาอื่นอีก ๑๙ ประเทศ ความสำาเร็จของโคนันเกิดจากการนำา เอาแนวเรื่องสืบสวนที่มักถูกจำากัดอยู่ในกลุ่มผู้อ่านวัยรุ่นขึ้นไป มายำาใหญ่เสียใหม่โดยสร้างให้ตัวละครเอกยอดนักสืบวัยรุ่นมี อันต้องย้อนวัยกลายเป็นเด็กประถม ...นักสืบเด็กที่คลี่คลาย คดีอันน่าทึ่งได้แบบเหลือเชื่อจึงเหมาะแก่ผู้อ่านทุกเพศ วัย โดยเฉพาะกลุม่ เด็กและผูห้ ญิงทีไ่ ม่ปลืม้ กับความโหดร้าย หรือ ความซับซ้อนเกินไปของเรื่องสืบสวนที่เคยคุ้นกันมา อีกทัง้ กลวิธี คลีค่ ลายคดีทเ่ี น้นทริก กลไกต่างๆ ก็ชว่ ยสนับสนุนวิธแี ก้ปญ ั หา แบบวิทยาศาสตร์ซึ่งทำาให้ผู้ปกครองพร้อมใจควักกระเป๋าซื้อ การ์ตูนบันเทิงเรื่องนี้อย่างง่ายดายไม่แพ้การ์ตูนความรู้

๖๔ ๑๙๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ยาวาระ สาวน้อยนักยูโด (Yawara !) ผู้เขียน : นาโอกิ อุราซาว่า

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ยาวาระ สาวน้อยที่อยากจะใช้ชีวิตแบบหญิงสาว ธรรมดา แต่เมื่อเกิดมาเป็นหลานสาวของคุณปู่แชมป์ยูโด ระดับประเทศ ๕ สมัยซ้อน ที่หมายมั่นปั้นมือจะให้หลาน สาวคนนี้คว้าเหรียญทองโอลิมปิก เธอจึงต้องลงแข่งยูโด ด้วยความจำาใจ ดูจากโครงเรือ่ งแล้วไม่นา่ เชือ่ ว่านีค่ อื ผลงาน ของนักเขียนเรื่องเดียวกันกับ คนปีศาจ (Monster) และ แก๊งนี้มีป่วน (20th Century Boys) ผู้เยี่ยมยุทธ์ใน การวางโครงเรื่องอันซับซ้อน หนักอึ้ง เพราะยาวาระคือ การ์ตนู ใสใสทีส่ นุกสุด ๆ เรือ่ งหนึง่ จนคว้ารางวัลชนะเลิศงาน Media Art ครัง้ แรกทีจ่ ดั โดยทบวงวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ เมือ่ ปี ๑๙๙๗ และกลายเป็นผลงานแจ้งเกิดให้ทกุ คนรูจ้ กั ชือ่ ของ นักการ์ตนู หนุม่ มาแรงแห่งยุคนามนาโอกิ อุราซาว่าในทุกวัน นี้

๖๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๙๖


PDF Compressor Pro รันม่า๑/๒ ผู้เขียน : ทากาฮาชิ รูมิโกะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

ทากาฮาชิ รูมโิ กะ คือนักเขียนการ์ตนู หญิงทีโ่ ด่งดัง ในระดับสากลมากทีส่ ดุ คนหนึง่ เพราะมีผลงานทุกเรือ่ งตีพมิ พ์ รวมกันมากกว่าหนึง่ ร้อยล้านเล่ม ! รันม่า๑/๒ เรือ่ งราวตลก หลุดโลกที่ผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นและจีนออกมาได้ อย่างลงตัวของลามู ยักษ์สาวแสนสวย กับ “ดาร์ลง่ิ ” อาตารุ สุดทีร่ กั คือผลงานสร้างชือ่ ให้เธอ ก่อนจะตามมาด้วย รันม่า ๑/๒ และอินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอก โดยรันม่า๑/๒ ยัง คงเดินตามรอยเดียวกับลามูดว้ ยการสร้างโครงเรือ่ งโอละพ่อ ของสารพัดตัวละคร “ต้องคำาสาป” จนเกิดเรือ่ งราวประหลาด สุดหยั่งคาด ...หากเจ้าแห่งการสร้างคาแร็คเตอร์หลุดโลก ฝ่ายชายตกเป็นของโทริยาม่า อากิระ เจ้าแห่งการสร้างคา แร็คเตอร์หลุดโลกฝ่ายหญิงก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ทากาฮาชิ รูมิโกะ”

๖๖ ๑๙๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro เรียล (Real) ผู้เขียน : ทาเคฮิโกะ อิโนะอุเอะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

เมื่อผู้เขียนตำานานการ์ตูนบาสเก็ตบอลจาก แสลม ดังก์ กลับมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวงการยัดห่วงอีกครั้ง... แล้วยังจะมีอะไรให้เขียนได้อีก ? แม้มุกตลกแบบเดิม ๆ จะ ไม่มากล้นเหมือนก่อน แต่ Real ก็จัดเป็นการ์ตูนบาสเก็ต บอลทีท่ ง้ั สนุกและไม่ซ�ำ้ ใคร เพราะว่าด้วยเรือ่ ง “วีลแชร์บาส เก็ตบอล” ต้องขอบคุณทาเคฮิโกะ อิโนะอุเอะ ที่ในยามดัง สุดฟ้าแล้วยังเลือกจะเขียนเรื่องของคนสุดขอบ เพื่อถ่าย ทอดความมุ่ ง มั่ น ของคนที่ ร่ า งกายพิ ก ารแต่ ใ จไม่ พิ ก าร Real จึงเป็นที่สุดของการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจไม่เฉพาะ แต่คนพิการแต่สำาหรับทุกคนที่โหยหากำาลังใจ

๖๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๑๙๘


PDF Compressor Pro โรงเรียนนักสืบ Q ผู้เขียน : เซย์มารุ อามางิ การ์ตูน : ฟุมิยะ ซาโต้

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

โรงเรียนนักสืบ Q เปรียบเหมือน “ลูกผสม” ระหว่างคินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนา และยอดนักสืบ จิ๋วโคนัน เพราะให้ความซับซ้อนของคดีในระดับน้องๆ คินดะอิจิ ฯ แต่กไ็ ด้แนวทางของโคนันเรือ่ งการสร้างตัวละคร กลุม่ ทีท่ าำ ให้เรือ่ งคึกครืน้ และการสร้างเงื่อนงำาหลักของเรื่อง ในระยะยาว (องค์กรลับพลูโต) ไม่ใช่แค่สร้างเงื่อนปมคดี แบบจบในตอน ดังนั้นเรื่องราวของกลุ่มยอดนักสืบวัยรุ่น แห่งโรงเรียนนักสืบชือ่ ดังในชัน้ เรียน Q Class (Qualified Class) จึงดึงดูดนักอ่านแนวสืบสวนที่อาจไม่ต้องการ ความเคร่งเครียดของคดีเทียบเท่าคินดะอิจิ ฯ แต่กย็ งั ต้องการ ให้สมองได้ขบคิดปริศนามากกว่าโคนันฯ

๖๘ ๑๙๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro โรงเรียนลูกผู้ชาย ผู้เขียน : อากิระ มิยะชิตะ

๑๘+

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

คนหนุ่มคอการ์ตูนผู้ชายแนวบู๊เลือดพล่านที่เคย ผ่านช่วงเวลาของ “เดอะ ทาเลนต์” หรือ “ซีโร่” คงยังจำา เรื่องราวของ โรงเรียนลูกผู้ชาย โรงเรียนชายล้วนที่รับ เด็กเหลือเดนเข้ามาเคี่ยวกรำาความเป็นลูกผู้ชายผ่านการ ลงโทษสุดขั้วอย่างขังคุกมืด ถูกต้มในกระทะเดือด วิดพื้น สองพันครัง้ กันได้ แม้เนือ่ เรือ่ งจะเกินจริง ทัง้ ตัวละคร ผอ.อดีต ทหารผ่านศึกจอมบ้าพลัง นักเรียนหน้าแก่ กล้ามโตล่ำ�บึ้ก ยิ่งกว่านักมวยปล้ำ� พลังวิชาแพทย์ที่ชุบชีวิตคนขาดครึ่งตัว แต่ความเกินจริงเหล่านีก้ ท็ าำ ให้ โรงเรียนลูกผู้ชาย คือการ์ตนู ต่อสู้ที่ตลกที่สุดและเหมาะจะอ่านเอามันที่สุดเรื่องหนึ่ง

๖๙ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๐๐


PDF Compressor Pro ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ผู้เขียน : บุรอนซอน การ์ตูน : เท็ตสึโอะ ฮาร่า ๑๘+

   

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

ถ้าคุณเกิดมาเป็นชายชาตรี และชื่นชอบการ์ตูน ต่อยตีถงึ เลือดถึงเนือ้ “เคนชิโร่” ชายผูม้ รี อยแผลเป็นรูปดาว เหนือ ๗ แห่ง บนหน้าอก ผูก้ อบกูโ้ ลกด้วย “หมัดอุดรเทวะ” เพลงหมัดที่ทะลวงจุดตายของคู่ต่อสู้ คือสิ่งที่คุณกำาลังมอง หา ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ เป็นสุดยอดการ์ตูนต่อสู้ระหว่าง มนุษย์ด้วยกันที่คลาสสิกตลอดกาล คลาสสิกทั้งภาพ ที่ เป็นต้นแบบการ์ตูนกล้ามโต และคลาสสิกทั้งเนื้อเรื่องที่ ยืนยันสัจธรรมที่ว่า “ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัย คนที่แข็งแกร่งกว่า เท่านั้นถึงจะอยู่รอด”

๗๐ ๒๐๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ผู้เขียน : กอมโดริ คัมพาน

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

เรื่องราวการผจญภัยของ “ฮีโร่” เจ้าหัวเม่น กับ “เบ็ค” จอมโม้ เด็กหนุ่มคู่แข่งคู่ซี้ ผู้เรียกได้ว่าเป็นกูรูทาง ประวัติศาสตร์ ทั้งคู่ค้นหาและปกป้องสมบัติต่าง ๆ ทั่วโลก ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือวายร้าย นี่คือการ์ตูนเกาหลีสุดฮิต ที่นอกจากจะสนุกและให้ความรู้หลากหลายด้านมากที่สุด เรื่องหนึ่ง ทั้งอารยธรรม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ การท่อง เที่ยวฯลฯ การเดินทางของฮีโร่และเบ็คยังช่วยจุดไฟให้ นักอ่านออกเดินทางไม่ใช่แค่เพื่อ “ล่าขุมทรัพย์” แต่เพื่อล่า ประสบการณ์ในการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างหลาก หลายของผูค้ น สังคม และประเทศชาติ จากอดีตจวบจนปัจจุบนั

๗๑ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๐๒


PDF Compressor Pro ไลฟ์ (Life) ผู้เขียน : เคย์โกะ ซึเอโนบุ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

แค่เห็นหน้าปกก็ชวนอ่านแล้ว เพราะการ์ตูนน้อย เรื่องจะวาดรูปใหญ่โชว์สีหน้าตัวละครเพียงหนึ่งเดียว และ เมื่อเปิดเนื้อในแล้วยิ่งน่าอ่านเข้าไปใหญ่ เพราะไลฟ์เป็น การ์ ตู น ผู้ ห ญิ ง ที่ ทั้ ง เครี ย ดทั้ ง กดดั น คนอ่ า นที่ สุ ด ก็ ว่ า ได้ เพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวปัญหาวัยรุ่น ม.ปลาย ที่มีแต่ การกลั่นแกล้ง ถ่ายรูปแบล็คเมล์ ไปจนถึงการฆ่าตัวตาย การ์ตูนญี่ปุ่นน้อยเรื่องในปัจจุบันที่จะออกแบบตัวละครให้ ขาวจัดดำาจัด ไลฟ์คือหนึ่งในนั้น นางเอกอย่างชีบะอ่อนแอ จิตตกสุดขัว้ ส่วนนางอิจฉาอย่างมานามิก็ ร้ายเข้าขัน้ โรคจิต แบบสุดโต่ง ยิ่งได้แนวทางการวาดตัวการ์ตูนที่แสดงออก ทางอารมณ์ได้อย่างเหนือชั้นด้วยแล้ว ไลฟ์จึงเป็นการ์ตูน ที่สร้างอารมณ์ร่วมจากผู้อ่านชั้นเยี่ยมจนละครน้ำ�เน่าไทย ยังชิดซ้าย! !

๗๒ ๒๐๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro วันพีซ (One Piece) ผู้เขียน : เออิจิโร โอดะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

ถ้าให้นึกถึงการ์ตูนแห่งทศวรรษนี้เพียงเรื่องเดียว วันพีซ คือคำาตอบนั้น แม้ลายเส้นอาจดูยุ่งเหยิงไปบ้าง สำาหรับคนที่ชอบลายเส้นโปร่ง สะอาดตา แต่วันพีซก็เป็น การ์ตูนกระแสหลักที่ถึงพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งโครงเรื่อง ทีร่ กั ษาความสนุกได้ไม่มผี ่อนเพราะเออิจิโร โอดะ ตั้งใจจะ เขียนให้ถึง ๑๐๐ เล่ม ตั้งแต่แรก ตัวละครกลุม่ คาแร็คเตอร์ หลากหลายแต่กระจายบทบาทอย่างทั่วถึง บทบู๊ก็บู๊ถึงใจ บทตลกก็ฮากระจาย บทซึ้งก็ซึ้งกันจนน้ำ�ตาแตก การ ผจญภัยของเหล่าโจรสลัดหมวกฟางจึงนอกจากจะหลอม รวมลูกเรือของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียว (วันพีซ – One

๗๓

Piece) แล้ว ยังหลอมรวมจิตใจผู้อ่านทั้งโลกให้เข้าไปนั่ง อยู่ในการ์ตูนที่ชื่อ วันพีซ ด้วยเช่นกัน

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๐๔


PDF Compressor Pro วัยกระเตาะ ตึ่ง ตึง ตึ๊ง ผู้เขียน : มาโกโตะ อิชิกิ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

เปียโนสองรูปแบบที่แตกต่างกันแบบสุดขั้ว หนึ่ง คือนักเปียโนพรสวรรค์ที่เล่นด้วยอารมณ์ไร้กฏเกณฑ์ ซึ่ง อาจไม่มัดใจกรรมการทว่าซื้อใจผู้ฟัง อีกหนึ่งคือนักเปียโน พรแสวง ที่แม่นโน้ตทุกกระเบียดนิ้ว ขวัญใจกรรมการแต่ กลับไม่ถึงใจผู้ฟัง นี่คือการ์ตูนที่หยิบยกประเด็นการสร้าง คนด้วยดนตรี จากเด็กลูกโสเภณีชายขอบที่สังคมตั้งแง่ไม่ ยอมรับ กลายเป็นนักดนตรีที่ได้บรรเลงเพลงประชันใน เวทีระดับโลกได้อย่างน่าเชื่อถือ วัยกระเตาะ ตึ่ง ตึง ตึ๊ง สามารถสื่อความละเอียดอ่อนของจิตใจผ่านท่วงทำ านอง ของดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนทั้งโลกยอมรับ จนเป็น หนึ่งในการ์ตูนที่ใครได้อ่านแล้วต้องประทับใจ

๗๔ ๒๐๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro วัยซนคนการ์ตูน (Bakuman) ผู้เขียน : สึงุมิ โอบะ และทาเคชิ โอบาตะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

เวทีแจ้งเกิดนักเขียนระดับตำานานมาแล้วนับไม่ ถ้วนจนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่านมังงะทั่วโลกคงหนี ไม่พ้นการ์ตูนรายสัปดาห์อย่างโชเน็น จัมป์ (Weekly Shonen Jump) ฝันของนักเขียนการ์ตนู ญีป่ นุ่ แทบทุกคน รวมทัง้ ไซโคกับชูจนิ เด็กหนุม่ ผูม้ งุ่ มัน่ จะเป็นหนึง่ ในโลกของ “จัมป์” เช่นกัน วัยซนคนการ์ตนู ช่วยตีแผ่ธรุ กิจการ์ตนู ญีป่ นุ่ ที่ ค รอบวิ ถี ก าร์ ตู น ชายวั ย รุ่ น ปั จ จุ บั น พร้ อ มไขคำ า ตอบที่ หลายคนคาใจอย่างการเปลี่ยนแนวเรื่องกะทันหัน หรือ การตัดจบแบบไม่มปี ม่ี ขี ลุย่ มองผิวเผินแล้ววัยซนคนการ์ตนู อาจเล่าเรื่องฉีกแนวไปจากสูตรสำาเร็จของจัมป์ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ก็ไม่ได้ละทิ้งหัวใจของนิตยสารการ์ตูนแห่งนี้ที่ยึดกุมหัวใจ นักอ่านทั้งโลกด้วยแก่นอันเป็นสากลที่กระซิบให้ทุกคน “จงมีฝัน” “จงมุ่งหน้าฟันฝ่า” เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ

๗๕ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๐๖


PDF Compressor Pro วัยมันส์ ชีวิตสุดเหวี่ยง (Full Swing) ผู้เขียน : บุรอนซอน (Buronson) การ์ตูน : มัตสึเสะ ไดจิ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : เซนชู

เห็นชื่อผู้เขียน “บุรอนซอน” ทำาให้อาจวาดหวัง ว่าจะเห็นเรื่องต่อยตีแบบฤทธิ์หมัดดาวเหนือ แต่วัยมันส์ ชีวิตสุดเหวี่ยง - เหวี่ยงทั้งแนวเรื่องและแนวภาพแบบเดิม ออกไปไกลโข นอกจากจะไม่เห็นลายเส้นสมจริงถมดำาหนัก เหมือนก่อนเพราะจับมือกับนักวาดการ์ตูนดีกรีชนะเลิศ นักเขียนหน้าใหม่ของ Gekkan Sunday ที่ลายเส้นแบบ อนิเมะสมัยใหม่แล้ว เนื้อเรื่องยังเป็นแนวดราม่าเล่าสารพัด ชีวิตวัยรุ่นที่มีทั้งติดยา ยกพวกตีกัน ตั้งครรภ์ในวัยเรียน หนีออกจากบ้านฯลฯ วัยมันส์ ชีวิตสุดเหวี่ยงจึงเป็นสุด ยอดการ์ตูนอินดี้ที่กล้าเผยให้เห็นเหลี่ยมมุม (มืด) ของ ชีวิตวัยรุ่น ที่ไม่ได้ใสสะอาดและเต็มไปด้วยฝันสวยงาม เหมือนที่การ์ตูนญี่ปุ่นกระแสหลักกำาลังสร้างมายาคติกัน อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

๗๖ ๒๐๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro วากาบอนด์ (Vagabond) ผู้เขียน : ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ

๑๘+

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ท่ามกลางการ์ตนู ญีป่ นุ่ ทีม่ กั วาดขึน้ จากปากกาจีเพ็น (G-Pen) ภาพในวากาบอนด์กลับวาดขึน้ จากปลายพู่กัน!! นี่ จึ ง เป็ น สุ ด ยอดการ์ ตู น ด้ า นภาพที่ ถ่ า ยทอดอารมณ์ ตั ว ละครได้อย่างสมจริงและละเอียดอ่อน เทคนิคการสร้าง ความประทับใจของอิโนอุเอะอยู่ที่การวางแผนวาดภาพใน หน้าถัดไป เพื่อให้ผู้อ่านพลิกไปเจอสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมาก ที่สุด โดยให้ความสำาคัญกับโครงหน้า และดวงตาซึ่งเปรียบ เสมือนวิญญาณของตัวละคร การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ของ วิถียอดนักดาบนามมิยาโมโตะ มุซาชิ เรื่องนี้สร้างชื่อให้ อิโนอุเอะในระดับนานาชาติ ทั้งยังได้รับการยกย่องทั้งภาพ และเนือ้ หาทีล่ มุ่ ลึก แฝงด้วยการตัง้ คำาถามต่อวิถซี ามูไรทีแ่ ท้ จริง จนทำาให้การ์ตนู ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายของปรัญชาตะวัน ออกเรือ่ งนีม้ ยี อดขายกว่า ๒๒ ล้านฉบับทัว่ โลก

๗ ๗ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๐๘


PDF Compressor Pro

การ์ตูนในดวงใจที่อยากบอกต่อ

ลัคกี้แมน (Luckyman)

๑๖ เล่มจบ สนพ.เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท์ “โยอิจิ” เด็กหนุ่มผู้อับโชคที่สุดในเมืองถึงคราวเคราะห์ถูก มนุษย์ต่างดาวพุ่งชนจนเสียชีวิต โชคดีเกิดขึ้นหลังจากเขาตาย เพราะ “ลัคกี้แมน” ฮีโร่จากดาวนำาโชคที่ลงมาช่วยปกป้องโลกขอรวม ร่างกับวิญญาณของเขาเพื่อให้อยู่บนโลกได้นานๆ โยอิจิยินยอม แต่ภาย หลังจึงได้รู้ว่าลัคกี้แมนเป็นฮีโร่อ่อนแอเป็นที่สุด ชนะได้เพราะอาศัยดวงดี อย่างเดียว แต่หากนับความโชคดีเป็นฝีมือ ลัคกี้แมนก็คงเป็นสุดยอดฮีโร่ที่ เก่งที่สุดในจักรวาล แม้ว่าจะบินได้แผ่วๆ ชกด้วยแรงเท่าเกา แต่ด้วยความ โชคดีทำาให้ลัคกี้แมนแม้จะสะดุดหกล้มก็ยังสามารถฆ่าสัตว์ประหลาดได้ ด้วยความบังเอิญเสมอ เป็นสุดยอดการ์ตูนตลกที่สอนให้เรารู้ว่า “บาง เรื่องก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล แต่เดี๋ยวมันก็จะดีเอง” ผศ.พญ.วินิทรา นวลลละออง นักวิจารณ์การ์ตูนจากคอลัมน์มหัศจรรย์การ์ตูน หนังสือพิมพ์มติชน


PDF Compressor Pro วิถีอาทิตย์อุทัย ผู้เขียน : ยูริโกะ นิชิยามะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

จากความประทับใจของลูกสาวนักการทูตที่เคย เดินทางไปอาศัยอยูป่ ระเทศลาวในช่วงเวลาสัน้ ๆ เมือ่ ยูรโิ กะ นิชิยามะหันมาจับงานการ์ตูนจึงดัดแปลงสิ่งที่เคยพบเห็น ของประเทศลาว ทั้งการเมืองการปกครอง วิถีชีวิต ความ คิดของผู้คนผ่านมุมมองบัณฑิตหนุ่มคณะอักษรศาสตร์ “คาราโดะ” ที่หางานทำาในญี่ปุ่นไม่ได้จึงลงเอยด้วยการเป็น เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศลาว เรื่องราวของ “คาราโดะ” สะท้อนบัณฑิตจบใหม่ทุกคนที่ต่างควานหาคำา ตอบกึ่งกลางระหว่าง “ตัวตน” กับ “งาน” ที่เลือกทำา และ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่ล้วนต่างความคิด ต่างวัฒนธรรม ...นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายน่า ลองหา วิถีอาทิตย์อุทัย มาอ่านดูเพราะน่าจะใช้แทนคอร์ส เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำางานจริงได้สบาย!

๗๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๑๐


PDF Compressor Pro วุ่นรักนักดนตรี ผู้เขียน : โทโมโกะ นิโนมิยะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ใครที่อ่านการ์ตูนแค่เพียงลายเส้นอาจไม่โปรด วุน่ รัก นักดนตรี แต่หากมองข้ามลายเส้นทีไ่ ม่ได้สวยเนีย้ บ ดูมนี �ำ้ หนัก ทิง้ ไป นีค่ อื สุดยอดแห่งการ์ตนู เล่าเรือ่ งตัวแม่ ! นักเรียนโรงเรียน ดุริยางคศิลป์สองคนที่แตกต่างกันสุดขั้ว แต่ต้องมาอยู่หอพัก ห้องติดกัน พระเอกอย่าง “รุน่ พีจ่ อิ ากิ” เป็นพวกเพอร์เฟ็กต์ชน่ั นิสม์ ทีฝ่ นั จะเป็นวาทยกรระดับโลกเขาเล่นดนตรีได้อย่างเคร่งขรึม มี พลัง ส่วนนางเอกโนดาเมะกลับขี้เกียจ ซกมก แต่มีพรสวรรค์ เพราะแม้เล่นเปียโนโดยไม่อา่ นสกอร์ ด้นสดมั่วเอาตามอารมณ์ แต่กลับสะกดคนฟังได้ชะงัด ...วุ่นรักนักดนตรีเป็นการ์ตูนที่ ว่าด้วยรักในวัยเรียนทีต่ ลกทีส่ ดุ น่ารักน่าลุ้นที่สุด แถมยังทำาให้ “ดนตรีคลาสสิก” เท่อย่าบอกใครจนเมื่ออ่านจบต้องลุกไปหา เพลงคลาสสิกมาฟังจริงจังดูซักตั้ง !

๗ ๙ ๒๑๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro สก๊อตต์ พิลกริม (Scott Pilgrim’s) ผู้เขียน : ไบรอัน ลี โอมัลลีย์

สำานักพิมพ์ : มาร์ส สเปซ

เรือ่ งราวของสก็อตต์ พิลกริม หนุม่ ร็อคสุดเท่ ที่พบ รักกับสาวโรลเลอร์เบลดนักส่งของลึกลับ คือการ์ตูนตลก อินดี้แห่งยุคจากฝีมือนักเขียนแคนาดาผู้กวาดรางวัลมานับ ไม่ถ้วน ใครที่เบื่อกับเรื่องมิตรภาพ ความฝันแบบมังงะ ก็ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาอ่านการ์ตูนสุดกวนมันฮาจากฝั่ง อเมริกาเรื่องนี้ดู ...น่าอ่านแค่ไหนลองฟังที่สำานักพิมพ์เขียน เชิญชวนไว้ว่า “…เสพเรื่องราวของหนุ่มสาวแห่งยุคสมัยนี้ โดยพลัน ! ! แล้วคุณจะรูว้ า่ ทำาไมการ์ตนู รัว่ เรือ่ งนีจ้ งึ ถูกยกว่า “เทพ” จนถูกนำาไปสร้างเป็นภาพยนตร์พอกันกับที่คุณจะ เข้าใจว่า “ชีวิต” และ “ความรัก” มีค่ามหาศาลขนาดไหน... เพราะชีวิตของ สก็อตต์ พิลกริม อาจคือชีวิตของคุณเอง”

๘๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๑๒


PDF Compressor Pro สองสิงห์อวกาศ (Space Brothers) ผู้เขียน : ชูยะ โคยาม่า

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

สองสิงห์อวกาศ ฉายภาพของสองพี่น้องผู้มีฝัน ร่วมกันคือการเป็น “นักบินอวกาศ” “ฮิบิโตะ” คนน้องทำา สำาเร็จได้เป็นนักบินของนาซ่า ส่วน “มุตตะ” คนพี่กลับเป็น ได้แค่วิศวกรหนุ่มตกงาน ...แต่ดว้ ยแรงกระตุน้ จากน้องชาย ที่ทำาให้เขาหวนนึกถึงความฝันในวัยเยาว์จึงพร้อมจะลุกขึ้น ทวงฝันนั้นกลับคืนมาด้วยวัย ๓๑ ปี ! แม้สองสิงห์อวกาศ จะพูดเรื่อง “ความฝัน” ประเด็นผลิตซ้ำ�ในการ์ตูนญี่ปุ่น แทบทุกเรื่อง แต่สิ่งที่แตกต่างคือโคยาม่ากำาลังพูดกับคน วัยทำางานที่กว่าครึ่งค่อน “หมดฝัน” ไปแล้วให้ฮึดสู้กันอีก สักตั้ง ...อีกหนึ่งการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจที่สนุก สมจริง แถมอัดแน่นความรู้จนได้ใจกรรมการไปท่วมท้นเพราะ ชนะเลิศสาขาการ์ตูนทั่วไปจากสองสำานักพิมพ์ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่นทั้งโชกักกุกัง และโคดันฉะเมื่อปี ๒๐๑๑ มาแล้ว

๘๑ ๒๑๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro สัตวแพทย์มือใหม่ หัวใจเมโลดี้ (Wild Life) ผู้เขียน : มาซาโตะ ฟูจิซากิ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

อิวาชิโร่ เท็ตโช เด็กมัธยมปลายธรรมดาๆ ที่ เกเรเกตุงไปวัน ๆอย่างไร้จดุ หมาย แต่ที่ทำาให้เขาไม่ธรรมดา เพราะสามารถได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินอย่างเสียงโน้ต เมโลดี้ดนตรี ทว่าเมื่อเป็นคนร้องเพลงไม่เก่ง เล่นดนตรี ก็ไม่ได้ ความสามารถข้างต้นจึงแทบไร้ประโยชน์ จนกระทั่ง วันหนึ่งที่เขาค้นพบว่าความสามารถพิเศษของเขาสามารถ ช่วยชีวิตสัตว์ได้ !! เรื่องราวของ “สัตวแพทย์” จอมกวนจึง เริ่มต้นขึ้น แค่ฟังโครงเรื่องคร่าวๆ ก็อยากคว้ามาอ่านต่อ แล้ว การจับเรื่องปาฏิหาริย์เหนือจริงเพื่อเล่าเรื่องสมจริง ของการช่วยเหลือสัตว์ป่านานาชนิดไปทั่วโลกเรื่องนี้ เป็น การ์ตูนทีท่ ง้ั สนุกและให้ความรูเ้ รือ่ งสัตว์ทไ่ี ม่ได้เหมาะแค่คน รักสัตว์เท่านัน้

๘๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๑๔


PDF Compressor Pro สิงห์นักปั่น ผู้เขียน : มาซาฮิโตะ โซดะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ที่สุดแห่งการ์ตูนกีฬาต้องยกให้ สิงห์นักปั่น เรื่อง ราวของเด็กหนุ่มบ้าปั่นจักรยานขึ้นเนิน “เทรุ” ที่เริ่มต้นจาก การพิชิต “เมืองแห่งเนิน” ก่อนทะยานสู่สนามแข่งจักรยาน ถนนระดับโลกอย่าง ตูร์เดอฟร็องส์ (Tour de France) นี่เป็นการ์ตูนกีฬาที่กล้าท้าว่าไม่มีใครกล้าบอกว่า “ไม่สนุก” ถึงแม้ เทรุ ตัวเอกของเรื่องจะไม่หล่อ พูดก็ไม่เก่ง แต่การ ทุม่ เทชีวติ ให้กบั จักรยานโดยไม่สนใจสิง่ อืน่ สิง่ ใด กลับทำาให้ เทรุดเู ท่และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ใครต่อใครมากมาย ใครที่มองหาเรื่องเล่าเร้าใจ อ่านแล้วจุดไฟในตัวให้ลุกโชน ... สิงห์นักปั่นคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในสาขาการ์ตูนกีฬา

๘๓ ๒๑๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro สิงห์ผจญเพลิง ผู้เขียน : มาซาฮิโตะ โซดะ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

เมื่อมีสิงห์นักปั่น ย่อมต้องมี สิงห์ผจญเพลิงผลงาน จากนักเขียนคนเดียวกันอย่างมาซาฮิโตะ โซดะ ที่แม่นยำาใน การสร้างอารมณ์ลุ้น กำากับหัวใจคนอ่านให้เต้นโครมครามไป กั บ ภารกิ จ แขวนบนเส้ น ด้ า ยในการช่ ว ยชี วิ ต ผู้ อื่ น จากเปลว ไฟของนักดับเพลิงหนุ่ม อาซาฮินะ ไดโกะ นอกจากจะเป็น การ์ตูนที่ทำาเอานั่งไม่ติดเก้าอี้ได้ไม่แพ้ภาพยนตร์แอ็คชั่นสุดมัน แล้ว ยังทำาให้เราอดทึ่งไม่ได้กับความทุ่มเท-ร่วมแรงร่วมใจกัน ของระบบกู้ภัยญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และ ที่สำาคัญก็คือ การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำาคัญของ วิชาชีพ การทำาหน้าที่ของตนในฐานะ “ผู้ช่วยชีวิต” มิใช่ “ผู้ทำา หน้าที่ช่วยชีวิต” แม้ความหวังจะริบหรี่แค่ไหน แต่จิตวิญญาณ ที่เร่าร้อนในการช่วยชีวิตผู้อื่นได้ช่วยต่ออายุและสร้างเส้นทาง อนาคตให้แก่ผู้คนมากมาย

๘๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๑๖


PDF Compressor Pro สแลมดังก์ (Slam Dunk) ผู้เขียน : ทาเคฮิโกะ อิโนอุเอะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ต่อไปนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสแลมดังก์ เป็นการ์ตูนที่ทำาให้วัยรุ่นในญี่ปุ่นและเอเชียหันมาสนใจ กีฬาบาสเก็ตบอลอย่างล้นหลาม ... การทำายอดขายสูงกว่า ๑๒๐ ล้านเล่ม ในขณะที่ผู้เขียนมีอายุเพียง ๒๓ ปี ...ผล สำารวจปี ๒๐๑๒ พบว่าสแลมดังก์ยังคงเป็นการ์ตูนที่ชาว ญี่ปุ่นชื่นชอบมากเป็นอันดับ๒ ...คติสอนใจที่ว่า “ถ้าคิด ยอมแพ้เมื่อไร เกมก็จบเมื่อนั้น” ถูกโหวตให้เป็นคำาคมที่ ประทั บ ใจที่สุด ในการ์ ตูน ญี่ ปุ่ น ...ได้ รั บ การยกย่ อ งจาก สมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลของญีป่ นุ่ จนร่วมมือกับสำานักพิมพ์ ออกทุนให้นักบาสเก็ตบอลรุ่นเยาว์ไปศึกษาต่อยังสหรัฐ อเมริกา ฯลฯ ผลพวงจากการ์ตูนหนึ่งเรื่องสร้างสิ่งใหม่ใน การเปลีย่ นแปลงผูค้ นและสังคมได้ถงึ เพียงนี้ สแลมดังก์ คือ ที่สุดของการ์ตูนที่ทุกคน “ต้องอ่าน”!!

๘๕ ๒๑๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro สุภาพบุรุษทรชน (Sanctuary) ผู้เขียน : ฟูมิมูระ โช การ์ตูน : อิเคงามิ เรียวอิจิ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

เชื่ อ ว่าไม่มีใ ครกล้าปฏิเสธลายเส้น ของอิ เคงามิ เรียวอิจิ นักวาดการ์ตูนแนวสมจริงที่ออกแบบคาแร็คเตอร์ ได้สวยไร้ที่ติตั้งแต่หัวจรดเท้า (โปรดดูภาพประกอบ) แต่ นอกเหนือจากลายเส้นสวยเนี้ยบจนไม่ว่าใครก็สัมผัสได้ถึง ความ “เท่” ของตัวละครในเรื่องนี้แล้ว Sanctuary ยัง เป็นการ์ตูนการเมืองที่เข้มข้นที่สุดและไอเดียแหวกแนว ที่สุดเรื่องหนึ่งอีกด้วย เพราะใครเลยจะคาดคิดว่าการที่ พระเอกโดดเข้าสู่วงการ “ยากูซ่า” จะเขียนประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ให้แวดวงการเมืองญี่ปุ่นได้อย่างไร? คงต้องหา คำาตอบจาก Sanctuary…แล้วคุณจะพบว่าการ์ตูนเรื่องนี้ อาจช่วยทั้งปลุกและปลูกอุดมการณ์ที่น่าทึ่งให้แก่เยาวชน รุ่นใหม่

๘๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนโลก

๒๑๘


PDF Compressor Pro สู้เขาน้องแว่น ผู้เขียน : Kosaki

สำานักพิมพ์ : เซนชู

สูเ้ ขาน้องแว่น เป็นการ์ตนู ทีฉ่ กี ตัวเองไปจากการ์ตนู กีฬาแนวเดียวกันได้อย่างน่าสนใจ เพราะนอกจากจะสร้าง ตัวเอกเป็นหญิงแล้ว ยังเป็นการ์ตนู ทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับกีฬา “นางินาตะ” เรื่องแรกของโลกก็ว่าได้ ในอดีต “นางินาตะ” ได้รับอนุญาตให้เป็นอาวุธเพียงชนิดเดียวที่ซามูไรผู้หญิง สามารถใช้แทน “ดาบ” ในการสูร้ บ ปัจจุบนั นางินาตะกลาย เป็นกีฬาทีแ่ ข่งกันเฉพาะผูห้ ญิง และมีกฬี านางินาตะในชมรม โรงเรียนทั่วญี่ปุ่น เป็นกีฬาที่เรียกได้ว่า “อเมริกันดรีมของ วงการกีฬา ม.ปลายของญี่ปุ่น” ก็ว่าได้...สู้เขาน้องแว่นไม่ ได้มดี แี ค่ความสนุกหรือแค่แปลกใหม่แต่เป็นการ์ตนู แฝงแนว คิดสตรีนิยม (Feminism) ที่หาไม่ได้ง่ายนักในการ์ตูน แนวกีฬาด้วยกัน

๘๗ ๒๑๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนโลก


PDF Compressor Pro สูตรลับตำารับดาวินชี ผู้เขียน : สตูดิโอแอนิมอล

สำานักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

หากวิทยาศาสตร์เคยเป็นเรือ่ งน่าเบือ่ สูตรลับตำารับ ดาวินชีจะทำาให้เป็นเรือ่ งน่าสนุกแทน เพราะเป็นการ์ตนู ทีน่ าำ วิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับศาสตร์ด้านการทำาอาหารให้ เป็นหนึง่ เดียว โดยเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อลีโอนาร์โด ดาร์วินชี พ่ อ ครั ว และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ โลกได้ เ ขี ย นตำ า ราทำ า อาหารที่ชื่อว่า “โคเด็กซ์” ขึ้นมา เพื่อครอบครองตำาราเล่มนี้ นักเรียนจำานวนมากจึงสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนทำา อาหารคูซีน่า รวมทั้ง อาร์ค เด็กชายผู้มีความมั่นใจเต็ม เปี่ยมว่าตนเองเป็นพ่อครัวอัจฉริยะ แต่ฝีมือการทำาอาหาร ของเขาตรงข้ามกับคำาว่าอัจฉริยะอย่างสิ้นเชิง !!

๘๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๒๐


PDF Compressor Pro สู้ต่อไป ลูเซียส !! ผู้เขียน : มาริ ยามาซากิ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

ลูเชียส สถาปนิกหนุม่ แห่งยุคโรมัน ผู้กำาลังประสบ กับภาวะหมดไอเดีย ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ จน กระทั่งได้เดินทางทะลุมิติเวลาไปๆ มาๆ ระหว่างยุคโรมัน กับญี่ปุ่นในปัจจุบัน และในดินแดนแปลกใหม่ที่ลูเซียได้ มาเยือนโดยบังเอิญนี่เองทำาให้เขาพบกับความหัศจรรย์ ของวัฒนธรรมการอาบน้ำ� จนกลับมาสร้างลอกเลียนแบบ ให้ กั บ ชาวโรมั น ได้ ใ ช้ แ ละสร้ า งชื่ อ ให้ ตั ว เองกลายเป็ น สถาปนิกชั้นนำาแห่งยุค เรื่องราวตลกแฟนตาซีของลูเซียส ไม่ได้มีดีแค่สร้างเสียงหัวเราะเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่าง การถ่ายทอดวัฒนธรรมลงในผลงานได้อย่างเนียนสนิท จนนักการ์ตูนไทยหรือกระทั่งนักเล่าเรื่องทุกรูปแบบควร ศึกษา!!

๘๙ ๒๒๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro หงสาจอมราชันย์ ผู้เขียน : เฉิน เหมา

๑๘+

สำานักพิมพ์ : บุรพัฒน์ คอมิคส์

ว่ากันว่า หงสาจอมราชันย์ ผลงานของเฉิน เหมา นักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวัน เป็นการ์ตูนสามก๊กที่ดีที่สุด ด้วย จินตนาการของโครงเรื่องที่แม้จะอ้างอิงจากวรรณคดีสามก๊ก ฉบับหลอกว้านจง หากแต่แต่งเติม-ตีความเหตุการณ์และตัว ละครให้มีมิติมากขึ้น อ่านแล้วได้รสชาติแปลกใหม่กับการได้ เห็นเล่าปีท่ ไ่ี ม่ได้เป็นแค่คนเจ้าน้�ำ ตา อารมณ์ศิลปินและปัญญา ของเตียวหุยที่ไม่ได้มีแต่ความวู่วาม จูล่งที่มีอดีตเป็นหัวหน้า มือสังหารของกลุม่ ซากทัพ หรือลิโป้แท้จริงอาจฉลาดหลักแหลม กว่าทีค่ ดิ ทั้งหมดคือการหยิบเอาเรื่องราวที่แทรกอยู่ “ระหว่าง บรรทัด” ของสามก๊กที่เรารู้จักกันดีมาตีความและนำาเสนอใน มุมมองทีแ่ ปลกใหม่ ปัจจุบนั หงสาจอมราชันย์ ถูกซือ้ ลิขสิทธิ์ ไปตีพิมพ์หลายประเทศทั้งไทย ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ

๙๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๒๒


PDF Compressor Pro หน้ากากเสือ ผู้เขียน : อิคคิ คะจิวะระ การ์ตูน : นะโอะกิ ทซึจิ

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

เด็กน้อยผู้ถูกองค์กรลับจับตัวมาฝึกฝนตนเองทุกรูป แบบเพื่อกลายเป็นยอดนักมวยปล้ำ�ฝ่ายอธรรม แต่เมื่อพบว่า สถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าที่เคยอยู่อาศัยกำาลังประสบปัญหาด้าน การเงินจนใกล้ปิดตัวลง จึงนำาเงินที่ได้จากการปล้ำ�มาให้สถาน เลี้ยงเด็กกำาพร้าแทน ...เรื่องราวของฮีโร่ หน้ากากเสือ ที่ครอง ใจนักอ่านการ์ตูนเมื่อหลายทศวรรษยังส่งผลสะเทือนมาถึง ปัจจุบัน โดยในปี ๒๐๑๐ - ๒๐๑๑ มีผู้นำาอุปกรณ์การศึกษา มาบริจาคให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำาพร้า และระบุชื่อผู้บริจาค ว่า “นะโอะโตะ ดะเตะ” พระเอกของเรื่องหน้ากากเสือ จนเกิด พฤติกรรมเลียนแบบมีคนเอาของไปบริจาคโดยระบุชื่อนี้ให้กับ สถานเลี้ยงเด็กทั่วญี่ปุ่นกว่า ๕๐๐ แห่ง ! ...หยาดเหงื่อ และ เลือดเนื้อที่สูญเสียบนสังเวียนมวยปล้ำ�เพื่อแลกมาด้วยรอยยิ้ม ของเด็กกำาพร้า...คุณธรรมของ หน้ากากเสือ คือสิ่งที่นั่งอยู่ใน ใจคนอ่านมาจนทุกวันนี้

๙๑ ๒๒๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro หนุ่มน้อยทะลุมิติ (A Wonder Boy) ผู้เขียน : คาสุมิ ยามาชิตะ

๑๘+

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

หนุ่มน้อยทะลุมิติ อาจเปรียบได้กับฮิโนโทริ วิหค เพลิงของปรมาจารย์เท็ตซึกะ โอซามุ ในฉบับร่วมสมัยมาก ขึ้น เน้นบรรยากาศสมจริงมากขึ้น โดยสร้างตัวการ์ตูนที่ มีชีวิตอมตะข้ามผ่านกาลเวลา จูงมือคนอ่านไปสำารวจเนื้อ แท้ของ “มนุษย์” ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ เราได้ใคร่ครวญ หาคำาตอบถึงคำาถามปรัชญาที่ว่า “แท้จริง แล้วชีวิตมนุษย์คืออะไร” ความหมายของการมีชีวิตอยู่ถูก ยิงระดมเข้ามาผ่านเรื่องสั้นทุกตอนเหมือนเช่นผลงานเรื่อง ก่อนของคาสุมิ ยามาชิตะ ป๋าอัจฉริยะ ยานางิซาว่า แต่ใน มุมที่ dark มากกว่า...ใครที่คิดว่าการ์ตูนเป็นเพียงเรื่อง ของเด็ก หนุ่มน้อยทะลุมิติ ขออาสาเปลี่ยนความคิด !!

๙๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๒๔


PDF Compressor Pro หมอฮานะ ผู้หญิงต่อชีวิต ผู้เขียน : HAKUA NAKAO / KAPPEI MATSUMOTO

สำานักพิมพ์ : เซนชู

ในขณะที่คนส่วนใหญ่รู้จักและให้ความสำาคัญกับ ศัลยแพทย์ เพราะมองว่าเป็นหมอผู้ขีดเส้นชีวิตระหว่าง ความเป็น-ความตายของคนไข้ แต่ใครบ้างจะรูจ้ กั “วิสญ ั ญี แพทย์” ทีเ่ ราเรียกกันเคยชินว่า “หมอดมยา” หลายคนยังคิด ว่ากระบวนการวิสัญญีเป็นหน้าที่ของพยาบาลด้วยซ้ำ�ไป! เรื่องราวของวิสัญญีแพทย์สาวฮานาโอกะ ฮานาโกะ ใน การ์ตูนเรื่องนี้จะช่วยพาผู้อ่านได้เห็นความสำาคัญของวิสญ ั ญี แพทย์ที่ไม่ใช่แค่โปะยาสลบคนไข้ก่อนผ่าตัด และไม่ได้ เป็นแค่ลูกมือหมอผ่าตัดศัลยแพทย์ งานหนักหน่วงที่ไม่มี ใครเห็นคุณค่าแถมเงินทีไ่ ด้มายังน้อยนิดเมือ่ เทียบกับแพทย์ ด้านอื่น ๆ ...แล้วใครเล่าจะอยากเลือกเป็น “วิสัญญีแพทย์” ...หมอฮานะ ผู้หญิงต่อชีวิต มีคำาตอบ!

๙๓ ๒๒๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro แหวกฟ้าคว้าดาว (Twin Spica) ผู้เขียน : Kou Yaginuma

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ปี ค.ศ.2010 ญี่ปุ่นได้ปล่อยยานอวกาศลำาแรก ขึน้ สูอ่ วกาศ แต่แล้วดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ยานอวกาศ ลำานัน้ ระเบิดกลางอากาศ เศษซากชิน้ ส่วนของยาน ได้กระจาย ลงสู่ตัวเมืองของญี่ปุ่น และมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำานวน มาก รวมไปถึง แม่ของอะซึมะ แต่การสูญเสียใหญ่หลวง ก็ทำาให้เธอพบกับ คุณไลอ้อน วิญญาณของนักบินอวกาศ ในลำาที่เสียชีวิต จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอมุ่งมั่นสู่ เส้นทางนักบินอวกาศ ...การได้เห็นสาวร่างเล็กอย่างอะซึมะ มุ่งมั่นในการแหวกฟ้าคว้าดาว ช่างเป็นภาพที่งดงามและ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กบั คนตัวเล็ก ๆ (ทัง้ ร่างกายและสถานะ ทางสังคม) ได้อย่างเหลือเชื่อ เป็นการ์ตูนที่ “อิ่มอุ่น” ที่สุด เรื่องหนึ่งจนต้องบอกต่อ

๙๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๒๖


PDF Compressor Pro อันโดนัทส์ ขนมหวานละลายใจ ผู้เขียน : นิชิ ยูจิ การ์ตูน : เทอร์รี่ ยามาโมโตะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ใครชอบของหวานห้ามพลาด เพราะนี่คือการ์ตูนที่ ว่าด้วยเรื่องของนักทำาขนมล้วนๆ สาวน้อย “นัตสึ” ผู้วาด หวังว่าจะเป็นสุดยอดปาติซิเยร์ (นักทำาขนมตะวันตก) แต่ งานแรกที่ได้ทำากลับกลายเป็นร้านขนมญี่ปุ่น ! และกลาย เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญที่ทำาให้นัตสึหันเหสู่วงการขนม ญี่ปุ่นแทน น่าเสียดายที่ผู้แต่งเรื่องนี้เสียชีวิตไปกลางคัน ทำาให้ไม่รู้ว่าปลายทางของสาวน้อยนักทำาขนมหวานจะสิ้น สุดลงอย่างไร แต่ที่แน่ ๆ อันโดนัทส์ ขนมหวานละลายใจ เป็นการ์ตูนอาหารที่ไม่ได้ใช้อาหารเป็น “อาวุธ” ในการต่อสู้ เพื่อความเป็นหนึ่งเหมือนอีกหลายๆ เรื่อง แต่ใช้ “อาหาร” เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ ความภูมิใจใน “อัตลักษณ์” ของขนมญี่ปุ่น นี่คือการ์ตูนสืบสานวัฒนธรรมที่มาพร้อม ไออุ่น...อุ่นเสียจนละลายหัวใจทุกคนได้ไม่ยาก

๙๕ ๒๒๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro อายชีลด์ ๒๑ ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล ผู้เขียน : ริอิจิโร อินะงะกิ การ์ตูน : ยุซุเกะ มุระตะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

จากจุดเริม่ ยอดจำาหน่ายมากกว่า ๑๖ ล้านเล่มในญีป่ นุ่ ...และเมื่อเริ่มฉายเป็นอนิเมะ ก่อให้เกิดกระแสเด็กมัธยมทั่ว ประเทศหันมาเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลมากขึ้นเท่าตัว อายชีลด์ ๒๑ฯ แม้จะเป็นการ์ตนู สูตรหลักของนิตยสารวีคลี โชเน็น จัมป์ ทีพ่ ร่�ำ บอกนักอ่านเยาวชนให้มงุ่ มัน่ ตามฝัน แต่เรือ่ งราวของเซนะ เด็กจอมแหยถูกใช้ให้วิ่งไปซื้อของอยู่บ่อยๆ จนกลายเป็นนัก วิ่งลมกรดที่มปี ระโยชน์ยิ่งในการเป็นผูเ้ ล่นรันนิง่ แบ็ค “ไอ้ขแ้ี พ้” ก้าวสูก่ ารเป็นฮีโร่นกั อเมริกนั ฟุตบอลชาวญีป่ นุ่ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ เป็นการ์ตนู ทีส่ ร้างพัฒนาการตัวละครได้ดที ส่ี ดุ เรือ่ งหนึง่ ...เซนะ ได้ถอด “อายชิลด์” หรือ “กระบังตา” ทีเ่ คยบดบังความสามารถ ของเขาออกแล้ว ...คุณล่ะหาญกล้าพอจะถอด “อายชิลด์” ออก แล้วหรือยัง !

๙๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๒๘


PDF Compressor Pro อาเรีย (Aria) ผู้เขียน : โคซูเอะ อามาโนะ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

ณ ปี ค.ศ. 2301 ที่อยู่ใหม่ของมนุษย์คือ “ดาว อังคาร” ดาวที่หนึ่งวันมี ๔๘ ชม. มีน้ำ�ปกคลุมถึง ๙๐% ...ฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องแนวไซไฟ แต่ไม่ใช่เลย! อาเรีย เล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจินตนาการ เมืองอันสงบสุข ที่ หน้าตาเหมือนเมืองเวนิชในโลกอนาคต โดยเดินเรื่องผ่าน สาวน้อยนักพายเรือ “กอนโดล่า” ผู้ทำางานอยู่ในบริษัทนำา เที่ยวที่ชื่ออาเรีย เรือลำานี้จะพาเราท่องเที่ยวทุกซอกทุกมุม ของเมืองนีโอเวเนเซีย เพื่อฉายภาพการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ เป็นสุข เพราะทุกคนรูจ้ กั ปรับตัว รูจ้ กั ความสุขทีอ่ ยูท่ า่ มกลาง การแข่งขัน โดยไม่มผี แู้ พ้-ผูช้ นะ อาเรีย เป็นการ์ตนู เยียวยา จิตใจ (healing) ชั้นเยี่ยม ยิ่งมิต้องเอ่ยถึงลายเส้นงดงาม สะอาดตาเข้ากันได้ดกี บั เนือ้ เรือ่ ง ...อ่านแล้วเหมือนได้บนิ ไป เที่ยวทั้งเวนิช และดาวอังคารในคราวเดียว

๙๗ ๒๒๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro อาโอบะ ๒ ล้อมุ่งสู่ฝัน ผู้เขียน : กาคู มิยาโอะ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

การ์ตูน “จักรยาน” เรื่องนี้แตกต่างตรงที่ไม่ได้ใช้ จักรยานเพื่อแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ แต่เรื่องสั้นจบในตอน ทีเ่ ล่าถึงลูกค้าร้านจักรยาน “อาโอบะ” ใช้จกั รยานเป็นพาหนะ เชื่อมความฝันของทุกคนที่ “ขี่จักรยาน” ฝันของเรื่องนี้จึง ไม่ใช่ฝนั ของใครคนใดคนหนึง่ ทีส่ ะกดเป็นแต่คาำ ว่า “ชัยชนะ” ฝันในเรื่องนี้อาจเป็นเพียงแค่การส่งหนังสือพิมพ์ การจ่าย ตลาดให้แม่ หรือสิง่ รอบตัวที่เห็นในชีวิตประจำาวัน อาโอบะ ๒ ล้อมุ่งสู่ฝันจึงเป็นเรื่องราวการมุ่งสู่ฝันที่ใกล้เคียงความ จริงจนเรารูส้ กึ จับต้องได้...ตอนหนึ่งในการ์ตูนกล่าวถึงความ สกปรก รอยแผลเล็ก ๆ บนจักรยานว่าไม่ใช่สง่ิ ไม่ดหี รือน่าอาย แต่มนั คือรอยจารึกสำาคัญทีบ่ ง่ บอก “ความพยายาม” ของคนขี่

๙๘

...ตัวอย่างที่ว่ามาคงอธิบาย อาโอบะ ๒ ล้อมุ่งสู่ฝัน ได้ดีว่า เป็นการ์ตูนแบบไหน

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๓๐


PDF Compressor Pro อิคิงามิ สาส์นสั่งตาย ผู้เขียน : โมโตโร่ มาเสะ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : ทีเคโอคอมิกส์

เมือ่ คุณรูต้ วั ว่าอนาคตของชีวติ เหลือแค่ ๒๔ ชั่วโมง! เมื่อเอกสารที่มีชื่อว่า “อิคิงามิ” หรือ “ใบแจ้งมรณะ” มาถึง มือ เมื่อนั้นคือจุดเริ่มของการนับถอยหลังสู่ ๑ วันสุดท้าย ของความตาย ...นั่นคือสารสำาคัญของ อิคิงามิ สาส์นสั่ง ตาย อาจไม่ใช่คำาถามใหม่เพราะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่าถ้า อีกหนึ่งวันโลกจะแตกคุณจะใช้เวลาเหล่านั้นทำาอะไร ส่วน ใหญ่คงตอบว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับคนรัก ...แต่การ์ตูนเรื่องนี้ ตอบไม่ง่ายอย่างนั้น บ้างเลือกใช้เวลาที่เหลือไปกับความ แค้น บ้างก็จมจ่อมอยู่กับความเศร้า บ้างเลือกทำาประโยชน์ เพื่อส่วนรวม แต่ไม่ว่าจะเลือกเช่นไร การ์ตูนเรื่องนี้ก็เล่าได้ มีพลังมากพอจะที่ทำาให้คนอ่านได้ตระหนักถึงความหมาย ที่แท้ของคำาว่า “คุณค่าชีวิต” ...อย่ารอให้สาส์นสั่งตายมา ถึงมือ แล้วค่อยเริ่มใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากันเลย!

๙๙ ๒๓๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro อิริว ทีมดราก้อน คุณหมอหัวใจแกร่ง ผู้เขียน : โนงิซากะ ทาโร่ การ์ตูน : นางาอิ อากิระ

สำานักพิมพ์ : ทีเคโอคอมิกส์

ในขณะที่ ก าร์ ตู น เล่ า เรื่ อ งหมอในยุ ค แรกของ การ์ตูนญี่ปุ่นอย่างซุปเปอร์ ดร.เค ฉายภาพน่าเชื่อถือด้าน บวกของวงการแพทย์ อิริว ทีมดราก้อน คุณหมอหัวใจ แกร่ง จึงหลีกออกมาขายภาพด้านลบแห่งวงการแพทย์ดบู า้ ง เมือ่ เล่าถึงความฟอนเฟะในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีต่ ง้ั ใจ หมกเม็ดความผิดพลาดในการรักษาอยู่บ่อยครั้ง จนกลาย เป็นเรื่องธรรมดา อาซาดะ ริวทาโร่ ชาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียว ที่เคยนำาทีมแพทย์ระดับโลกในองค์กรเอ็นจีโอจึงอาสาเข้า มาเปลี่ยนแปลงแดนสนธยาแห่งนี้เพื่อให้ “หมอ” ยังคง สถานะของผู้รักษาชีวิต ไม่ใช่ผู้คร่าชีวิตเสียเอง....จะว่าไป ก็เป็นการ์ตูนการเมืองดี ๆนี่เอง เพียงแต่เป็นการเมืองใน วงการแพทย์ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้มข้น รุนแรงไม่แพ้วงการ ของนักการเมือง

๑๐๐ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๓๒


PDF Compressor Pro เอวานเกเลียน ผู้เขียน : โยชิยูกิ ซาดาโมโตะ ๑๘+

สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์คอมิกส์

หลายคนบอกว่าการอ่านการ์ตูน หรือชมอนิเมะ เรื่องนี้ต้อง “ปีนบันได” เพราะเนื้อหาล้ำ�ลึก เป็นปรัชญา มี การนำาเรื่องเล่าทางศาสนามาเป็นแนวทางการดำาเนินเรื่อง ที่ เล่าถึงเนโอโตเกียวที่สาม เมืองหน้าด่านในการป้องกันโลก จากการจู่โจมของเทวทูต โดยใช้สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์กึ่ง ชีวภาพ เอวานเกเลียน เป็นอาวุธเข้าสู้ แม้จะเต็มไปด้วย ภาพ “หุ่นยนต์” สุดเท่และแข็งแกร่ง แต่กลับล้วงลึกถึง “มนุษย์” หรือคนขี่หุ่นวัย ๑๔ ปี ที่ล้วนแต่มีปมปัญหาเป็น พวก “โดดเดี่ยว” ต้องการหนีโลกด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นถึง เพียงใด แก่นแกนข้างในกลับสะท้อนภาพความเป็นจริงของ มนุษย์ปจั จุบนั ทีล่ ว้ นรูส้ กึ “โดดเดีย่ ว” และพยายามควานหา คำาตอบที่ว่า “ความสุข” คืออะไร

๑๐๑ ๒๓๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro เอาชีวิตรอด ผู้เขียน : ชอย ดุก ฮี

สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

การ์ตูนความรู้ชุดเอาชีวิตรอดเริ่มด้วยตอน “เอา ชีวติ รอดบนเกาะร้าง” เรือ่ งราวของลีโอ เด็กชายจอมทะเล้น ที่เกิดไปติดเกาะร้าง วิกฤติครั้งนี้ทำาให้เขาได้โอกาสเรียนรู้ มากมาย ทั้งการหาอาหาร ศึกษาธรรมชาติ หรือการเอาตัว รอดจากสัตว์ป่า ความสนุกคู่ความรู้เช่นนี้จึงทำาให้ เอาชีวิต รอดบนเกาะร้าง มียอดขายมากกว่า ๕ ล้านเล่มในเกาหลีใต้ แถมยังคว้ารางวัล Bronze Prize ประเภทหนังสือเด็กแปล ยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือในกลุ่มประเทศ อาเซียนในปี ๒๕๕๐ อีกด้วย ความสำาเร็จของ เอาชีวิต รอดบนเกาะร้าง ทำาให้เกิดซีรี่สเ์ อาชีวติ รอดจากทีอ่ น่ื ๆ ตาม มาอีกนับไม่ถ้วน ทั้งป่าอะเมซอน ทะเลทรายซาฮาร่า แดน น้ำ�แข็ง ฯลฯ ...เป็นการ์ตูนที่น่าพกพาติดตัวมากที่สุด โดย เฉพาะในยุคที่ธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครอย่างทุกวันนี้!       

๑๐๒ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๓๔


PDF Compressor Pro โอตาคุ น่องเหล็ก ผู้เขียน : วาตารุ วาตานาเบะ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

สิ ง ห์ นั ก ปั่ น คื อ การ์ ตู น กี ฬ าจั ก รยานที่ ค ลาสสิ ก ตลอดกาลจนหาเรือ่ งใดเทียบเคียงได้ แต่โอตาคุ น่องเหล็ก กำาลังท้าทายตำาแหน่งทีว่ า่ นัน้ เพราะแค่คาแร็คเตอร์พระเอก ที่จับเอาหนุ่มโอตาคุผู้คลั่งไคล้ในฟิกเกอร์เกมและอนิเมะ มากลายเป็นยอดนักปัน่ ก็ดงึ ดูดเสียอยูห่ มัดแล้ว ยิง่ ไปกว่านัน้ การสร้างตัวละครกลุ่ม โดยให้ความสำาคัญของการปั่นเป็น ทีมยังทำาให้คนอ่านเข้าใจกีฬาจักรยานถนนที่เต็มไปด้วย การวางแผน แทกติก และความร่วมแรงร่วมใจของทีมเวิรค์ มากขึน้ โอตาคุ น่องเหล็กจึงเป็นการ์ตูนครบสูตรการ์ตูน บันเทิงที่ให้แรงบันดาลใจไปต่อยอดความรู้ที่แตกต่างแต่ ครบรส จนต้องติดตามกันไปยาวๆ อีกเรื่อง

๑๐๓ ๒๓๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ไอ้หนูซูชิ ผู้เขียน : ไดสึเกะ เทราซาว่า

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

โชตะ เด็กหนุ่มผู้ฝันจะเป็นพ่อครัวซูชิ เขาเริ่มต้น จากเด็กเสิร์ฟก่อนกลายเป็นพ่อครัวซูชิผู้ยิ่งใหญ่ แม้จะเป็น การ์ตูนทำาอาหารแนวแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่ไอ้หนูซูชิก็ไม่ ได้เชิดชูเรื่องการแข่งขันมากเท่ากับเชิดชูในความพยายาม และความจริงใจของนักทำาอาหารที่แฝงอยู่ในซูชิหนึ่งคำาที่ ทำาขึ้นเพื่อต้องการให้ลูกค้าได้ทานอย่างมีความสุขมากกว่า เพื่อหักหาญเอาชนะผู้อื่น ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการ ทำาซูชิหลอมรวมกับคาแร็คเตอร์นอบน้อมถ่อมตนของโชตะ ทำาให้ ไอ้หนูซชู ิ เป็นการ์ตนู ทำาอาหารทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ละเมียด ละไมที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่สำาคัญคือการ์ตูนเรื่องนี้ทำาให้ “ซูชิ” อาหารที่หลายคนนึกว่าแค่เพียงข้าว ๑ ก้อน กับสารพัด วัตถุดิบโปะหน้า ๑ อย่าง เป็นเรื่องง่ายๆ ต้องคิดใหม่ !

๑๐๔ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๓๖


PDF Compressor Pro ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ผู้เขียน : โยชิฮิโร โตกาช

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

อาจเรียกได้ว่า ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ เป็นการ์ตูน ต่อสู้ในปัจจุบันที่มีแฟนๆ อันเหนียวแน่นเฝ้าติดตามมาก ที่สุดก็คงไม่ผิด นอกจากจะโดดเด่นในการสร้างตัวละคร กลุ่มที่แตกต่างกันแล้ว สิ่งที่ทำาให้การ์ตูนเรื่องนี้ครองใจ นักอ่านโดยเฉพาะนักอ่านชาย คือการออกแบบฉากต่อสู้ ที่ยากจะคาดเดา เพราะไม่ใช่จะมีแค่การต่อสู้ทางร่างกาย แต่ยังมีการต่อสู้ในเชิงจิตวิทยาด้วย หลายครั้งแค่เพียงใช้ วาทะสู้กันก็ทำาเอาคนอ่านลุ้นกันสนุก และหลายครั้งที่ตัว ละครฝ่ายดีก็มาตายเอาดื้อ ๆ เรียกได้ว่าไม่มีการเอาใจคน อ่านแบบทีก่ าร์ตนู ต่อสูส้ ว่ นใหญ่เลือกทำา ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ จึงครองตำาแหน่งการ์ตูนต่อสู้ที่ลุ้นที่สุดไปได้ไม่ยาก

๑๐๕ ๒๓๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ฮันนี่ แอนด์ โคลเวอร์ (Honey & Clover) ผู้เขียน : อุมิโนะ ชิกะ

สำานักพิมพ์ : บงกชพับลิชชิ่ง

ฮันนี่ แอนด์ โคลเวอร์ ถูกจัดเป็นการ์ตูนผู้หญิง ที่พูดเรื่องความรัก แต่เนื้อหากลับไม่ได้หวานแหววอย่าง ที่หลายคนคาด เพราะถ่ายทอดความสัมพันธ์ของชีวิต นักศึกษาคณะศิลปะชายหญิง ๕ คน ซึ่งเป็นที่เต็มไปด้วย ความสับสน อ่อนแอได้อย่างสมจริง แม้จะเป็นการ์ตูนที่ว่า ด้วยเรื่องรักสามเส้าตามแนวเดิม ๆ ที่คุ้นชินกันในการ์ตูน รักโรแมนติก แต่กลับไม่มีตัวละครใดเป็นนางเอกแท้ นาง อิจฉาสมบูรณ์ ตัวละครสีเทาถ่ายทอดความรูส้ กึ ละเอียดอ่อน จนน่าหลงรักตัวละครทุกตัวได้แบบเท่าเทียมกันเช่นนี้นี่เอง ที่ทำาให้ ฮันนี่ แอนด์ โคลเวอร์ น่าลุ้น น่าติดตามไม่แพ้ การ์ตูนต่อสู้ดีดีสักเรื่อง

๑๐๖ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๓๘


PDF Compressor Pro ฮิคารุเซียนโกะ ผู้เขียน : ยูมิ โฮตตะ การ์ตูน : ทาเคชิ โอบาตะ

สำานักพิมพ์ : เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์

ในบ้านเราโลกของกีฬาหมากกระดานจีนที่เรียกว่า “โกะ” อาจเป็นเพียงโลกใบเล็กเฉพาะนักเล่นโกะเท่านั้นที่ จะเข้าใจ ฮิคารุเซียนโกะ มาช่วยกระพือให้กีฬา “โกะ” เป็นที่รู้จักไปไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัว นี่คือการ์ตูนที่สร้าง ยอดจำาหน่ายกว่า ๒๒ ล้านเล่มในญี่ปุ่น และได้รับความ นิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยเรื่อง ราวของ ฮิคารุ ชินโด นักเรียนชั้น ป.๖ ที่ถูกวิญญาณครู สอนโกะของจักรพรรดิสมัยเฮอังสิงอยู่ในจิตใต้สำานึก จน ทำาให้ฮิคารุกลายเป็นเซียนโกะไปในพริบตา แม้คนเล่นโกะ ไม่เป็นก็อ่านได้สนุก เพราะไม่ได้เน้นให้ความรู้มากเท่ากับ ให้แรงกระตุ้น ค้นคว้าต่อ ฮิคารุเซียนโกะจึงเป็นการ์ตูน สร้างแรงบันดาลใจที่สนุกที่สุดอีกเรื่องที่ต้องบอกต่อ

๑๐๗ ๒๓๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro ฮิโนโทริ วิหคเพลิง ผู้เขียน : เท็ตซึกะ โอซามุ

สำานักพิมพ์ : วิบูลย์กิจ

ฮิโนโทริ วิหคเพลิง เปรียบเหมือน Citizen Cane ของวงการการ์ตนู การ์ตนู ทีท่ าำ ให้การ์ตนู เป็นมากกว่า แค่การ์ตูน ด้วยเนื้อหาที่ล้ำ�ลึก เป็นปรัชญา เรื่องราวเกิด ขึ้นบนฉากหลากหลายสมัยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ยุคก่อตั้ง อาณาจักรญี่ปุ่นโบราณ ไปจนถึงยุคอวกาศที่เต็มไปด้วย กลิน่ อายแห่งโลกอนาคต แต่ไม่วา่ จะเปลีย่ นตัวละคร เปลีย่ น ช่วงเวลา หรือเปลี่ยนสถานที่ไปแห่งหนใด สิ่งเดียวที่จริง แท้ไม่แปรเปลี่ยนนั่นคือ ความปรารถนาทีจ่ ะมีชวี ติ ยืนยง จน ต่ า งทุ่ ม เทเสาะหาวิ ห คเพลิ ง ในตำา นานที่ ว่ า กั น ว่ า หากดื่ ม เลือดสดๆ จะกลายเป็นอมตะ ....แก่นแกนของเรื่องที่บอก ว่ายิ่งไขว่คว้า ยิ่งอยากครอบครอง ยิ่งสูญเสีย ยิ่งไม่มีทาง เป็นอมตะ ...ยิ่งทำาให้ฮิโนโทริ วิหคเพลิงยิ่งเป็นการ์ตูน อมตะเหนือกาลเวลา!

๑๐๘ ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ

๒๔๐


PDF Compressor Pro

ภาคผนวก


PDF Compressor Pro รู้จักโครงการชวนอ่านการ์ตูนไทย การ์ตูนโลก

“ไร้สาระ” ยังคงเป็นคำานิยามเรียกสือ่ “การ์ตนู ” จากคนส่วนใหญ่ในสังคม ไทยที่มองไม่เห็นคุณค่าของสื่อดังกล่าว ไม่ง่ายนักที่จะลบภาพคำาว่า “ไร้สาระ” ออกจากคำานิยามของ “การ์ตูน” ต่อไปนี้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่จะมาช่วยลบภาพของ “การ์ตูน” ที่เชื่อว่าหลายคนอาจ ไม่เคยรู้มาก่อน ระยะเวลา ๑๐ กว่าปีหลังมานี้ สถานะของสื่อการ์ตูนในระดับโลกได้ รับการยอมรับมากขึ้น เห็นได้จากหนังสือการ์ตูน (graphic novel) เรื่อง “Maus” ผลงานของ Art Spiegelman ที่ทำาให้ “หนังสือการ์ตูน” ประกาศคุณค่าในตัวเองได้อย่างไม่มีใครกล้าปฏิเสธ เมื่อได้รับรางวัล ชนะเลิศพูลิตเซอร์ (Pulitzer Prize) เมื่อปี ๑๙๙๑(พ.ศ.๒๕๓๔) ไปครองได้สำาเร็จ “การ์ตูน” จึงเทียบชั้นกับ“วรรณกรรม” ประเภท นิยายเรื่องสั้น ได้ไม่อายใคร เมือ่ หันมามองกลุม่ นักเขียนการ์ตูนไทยเองต่างก็พากันสร้างชื่อเสียงให้กบั แวดวงการ์ตนู ไทย เมื่อไปคว้ารางวัลการประกวดการ์ตูนระดับนานาชาติที่ประเทศ ญี่ปุ่น (International Manga Award) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรางวัลประกวด หนังสือการ์ตนู ระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ เพราะได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาล ญี่ปุ่น และมีผู้เข้าร่วมการประกวดมากกว่า ๒๐๐ ประเทศ โดยนักเขียนการ์ตูน ไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง ๔ ปีติดต่อกัน จาก จักรพันธ์ ห้วยเพชร เจ้าของ ผลงานเรือ่ ง Super Dunker ทีช่ นะเลิศในการประกวดครัง้ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามมาด้วย วีระชัย ดวงพลา คว้ารางวัลเหรียญเงินจาก เรื่อง The story begins with ... ในการประกวด ครั้งที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๔) ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ คว้าเหรียญ เงินจากเรื่อง ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง ใน การประกวดครั้งที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) และล่าสุดในการ ประกวดครั้งที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๖) นักเขียนการ์ตูนไทย ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๔๒


PDF Compressor Pro ก็ได้ประกาศศักดาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อยึดทุกรางวัลมาครองได้ทั้งหมดเป็นครั้งแรก โดยผลงานชนะเลิศตกเป็นของ โกสินทร์ จีนสีคง จากเรื่อง แว่วกริ่งกังสดาล นอกจากรางวัลของนักเขียนการ์ตูนไทยข้างต้นที่จะช่วยการันตีได้ชัดว่า “การ์ตนู ไทย” ไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปแล้ว ยังมีงานวิจัยรองรับความสำาคัญของ “การ์ตนู ” ว่าเป็นสื่อสำาคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของมนุษย์ เพราะการเรียนรูท้ ไ่ี ม่ผา่ น อารมณ์จะไม่ช่วยให้สมองเกิดการพัฒนาและการจดจำา (เหมือนเช่นนักเรียนถูก บังคับให้เรียนแบบท่องจำา) เนื่องจากสมองส่วนความจำาหรือ ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) จะส่งข้อมูล ความรู้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบความจำาถาวรของสมอง หรือคอร์เท็กซ์ได้กต็ อ่ เมือ่ ข้อมูล ความรู้ที่สร้างอารมณ์หรือก่อให้เกิดความรู้สึกร่วม ดังนัน้ “การ์ตนู ” ซึง่ ให้ความสนุก กระทบใจ และเร้าอารมณ์จงึ เป็นสิง่ สำาคัญยิง่ ทีจ่ ะ ทำาให้สมองเกิดการพัฒนา สร้างความจำาถาวร ซึ่งกลายเป็นคลังข้อมูลในสมอง ได้อย่างยาวนานต่อไป ดังนั้นหากเราเอาอะไร “ดีๆ “ใส่เข้าไป ในการ์ตูน หรือหาการ์ตูนน้ำ�ดีให้เด็ก หรือกระทั่งผู้ใหญ่ได้ อ่านนั้นจะทำาให้พวกเขาเรียนรู้ได้น่าอัศจรรย์สักเพียงใด? ...เพราะเมื่อได้เรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน (ผ่านการ์ตูน) ก็ยิ่งรู้ว่าจักรวาลแห่งการเรียนรู้นั้นไร้ขอบเขต” (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และพิรุณ อนวัชศิริวงศ์, ๒๕๕๒: ๗๙-๘๒) ทั้งหมดที่เล่ามาคงพอเห็นเค้าร่างแล้วว่า ณ ปัจจุบันหนังสือการ์ตูนเริ่ม ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่แสนทรง พลังยิง่ นีจ่ งึ เป็นช่วงเวลาดีทจ่ี ะจัดทำาโครงการ “ชวนอ่านการ์ตนู ไทย การ์ตนู โลก” ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการรวบรวม คัดสรรหนังสือการ์ตูนดี ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจัดทำาเป็นบรรณนิทศั น์ ๑๐๘ การ์ตนู ไทย และ ๑๐๘ การ์ตูนเทศที่น่าอ่านเผยแพร่ไปทั่วประเทศ เพื่อให้ทั้งนักอ่านการ์ตูน คนที่ยังไม่ เคยอ่านการ์ตนู หรือไม่ชอบอ่านการ์ตนู ได้ตระหนักว่าหนังสือการ์ตูนที่ดี มีคุณค่า ยังมีอีกมาก ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักสร้างสรรค์ทั้งเรื่อง-ภาพวงการการ์ตูน บ้านเราพัฒนาตัวเองมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยยกสถานะความสำาคัญของสื่อ ๒๔๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro หนังสือการ์ตูนจากที่เป็น “แค่การ์ตูน” ให้กลายเป็น “ตั้งการ์ตูน” ที่เปี่ยมคุณค่า ต่อทุกสายตาในสังคมไทยและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษา รวบรวม และแนะนำาหนังสือการ์ตูนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศ ไทยที่มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอ ๒. เพื่อจัดทำาคู่มือ/บรรณนิทัศน์แนะนำาหนังสือการ์ตูนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใประเทศ ไทยที่มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอ ๓. เพือ่ ยกระดับคุณค่า สถานะของสื่อหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยที่มีประโยชน์ ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ๔. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนในประเทศไทยสร้างสรรค์หนังสือ การ์ตูนที่มีคุณภาพออกมามากขึ้น

ขอบเขตของการ์ตูนในโครงการ ๑. หนังสือการ์ตูนเล่มที่ใช้ในการคัดสรรต้องมีรูปแบบเป็นหนังสือที่ได้รับการตี พิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยสำานักพิมพ์ในประเทศไทย และนำาเสนอเป็นภาษาไทย ดังนัน้ จึงหมายรวมถึงการ์ตูนภาษาต่างประเทศที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์การแปลอย่างถูกกฎหมาย และในการคัดสรรครัง้ นี้ ไม่รวมการ์ตูนการเมือง การ์ตูนแก๊กขนาดสั้น ๒. หนังสือการ์ตูนที่ปัจจุบันไม่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว แต่หากสามารถพอหาอ่านได้ ก็จัดอยู่ในการคัดสรรด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ได้หนังสือการ์ตนู ดีทแ่ี ท้จริงซึง่ ย่อมอยูเ่ หนือ กาลเวลา

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๔๔


PDF Compressor Pro กิจกรรมโครงการ โครงการชวนอ่านการ์ตนู ไทย การ์ตนู โลก ได้ทาำ การรวบรวม และคัดสรร หนังสือการ์ตูนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทยที่มีคุณภาพเพื่อจัดทำาเป็นบรรณ นิทัศน์ หรือคู่มือแนะนำาหนังสือการ์ตูน โดยใช้ระยะเวลาดำาเนินโครงการระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดำาเนินการรวบรวมโดยใช้วิธีดังต่อ ไปนี้ ๑. การรวบรวมรายชือ่ หนังสือการ์ตนู จากสำานักพิมพ์การ์ตนู ในประเทศไทย : มีสำานักพิมพ์จัดส่งการ์ตูนทั้งหมด ๑๘ สำานักพิมพ์ ๔๔๗ เรือ่ ง การจัด ๒. ทำาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมรายชื่อการ์ตูนจากกลุ่มนักอ่านทั่วไป : มีการออกแบบผลสำารวจแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างทีช่ น่ื ชอบการอ่าน การ์ตนู ๑๘๔ คน ผ่านทางออนไลน์ และการแจกแบบสอบถามแบบปกติ (กระดาษ) ๓. การจัดการเสวนาแวดวงการ์ตูน : มีการจัดเสวนา ๓ รอบ คือรอบนักเขียน บรรณาธิการ และคอการ์ตนู หลังเสร็จสิน้ กระบวนการรวบรวมรายชือ่ หนังสือการ์ตนู ข้างต้น คณะกรรม การโครงการรอบแรก และรอบสุดท้ายจึงได้รวบรวมผลการคัดสรรและโหวตเลือก รายชือ่ หนังสือการ์ตนู ทีจ่ ะจัดทำาบรรณนิทศั น์เมือ่ วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จน ได้รายชื่อ ๑๐๘ การ์ตูนไทย และ ๑๐๘ การ์ตูนโลกที่ต้องการ “ชวนอ่าน”

คณะกรรมการดำาเนินโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์นับทอง ทองใบ อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒๔๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro กรรมการดำาเนินโครงการ อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช อ.ประจำาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัย รังสิต

ที่ปรึกษาโครงการ ๑. นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นักวิจารณ์การ์ตนู และนายแพทย์ ด้านจิตเวช ๒. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต นักวิชาการด้านการ์ตูน และผู้อำานวยการ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ๓. คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก / ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

คณะกรรมการคัดสรรการ์ตูน คุณโอม รัชเวทย์ นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ คุณเซีย ไทยรัฐ นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต นักวิชาการด้านการ์ตูน และผู้อำานวยการหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้ รักสกุล หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจทิ ลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๔๖


PDF Compressor Pro อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์นับทอง ทองใบ นักวิชาการเกี่ยวกับการ์ตูน และอาจารย์ประจำา คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะกรรมการคัดกรองการ์ตูน คุณกมลรัตน์ เสราดี บรรณาธิการหนังสือเซ็นชู ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Animax และนักวิชาการด้านการ์ตูน คุณกานดา หวังดี อดีตกองบรรณาธิการสำานักพิมพ์บงกช นางสาวพวงผกา แสนเขือ่ นสี ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ สถาบันการ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก นางสาววรรณภา สรรพศรี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นายวรัญญู ศรีลักษณ์ กองบรรณาธิการสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

๒๔๗

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro กว่าจะเป็นบรรณนิทัศน์ ต้องผ่านกระบวนการเสวนาถึง ๓ รอบ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจัดงานเสวนาภายใต้ชื่อ “เพราะการ์ตูนไม่ใช่ แค่การ์ตนู แต่เป็น “ตัง้ ”การ์ตนู ” เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าและมุมมองของการ์ตูนจากผู้ผลิต การ์ตูน นักอ่านการ์ตูนตัวจริง รวมทั้งมุมมองจากศิลปิน คนดังที่มีชื่อเสียงในสังคมหลาก หลายวงการ รวมทั้งยังเป็นการเปิดกว้างให้คนในแวดวงการ์ตูนร่วมกันหาหลักเกณฑ์และข้อ แนะนำาในการคัดสรรการ์ตูนเพื่อจัดทำาบรรณนิทัศน์ โดยแบ่งกลุ่มการเสวนาออกเป็น ๓ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ การเสวนากลุ่มบรรณาธิการการ์ตูน ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วมการเสวนา : จำานวน ๒๑ คน อิศเรศ ทองปัสโณน์ (เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท์) เอกรัฐ มิลินทะภาส (เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์) ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี (Let’s Comic) ไพราษฎร์ สุข สุเมฆ (นานมีบคุ๊ ส์) ตติยะ ศรียะพันธ์ (อี.คิว.พลัส) ธเนตร ปรีชาเชาวน์ (สยามอินเตอร์คอมิกส์) เกษม อภิธนตระกูล (สยามอินเตอร์คอมมิกส์) ชมพูนทุ สุทธิเสงีย่ ม (จ้�ำ อ้าว) วรินทร นรกรรณ์ (จ้�ำ อ้าว) อิศรา เธียรลิขติ (ทีเคโอ คอมิกส์) วิกานดา เจียมวิจติ รกุล (ทีเคโอ คอมิกส์) ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ (สกายบุก๊ ส์) ฐิตริ ตั น์ แม้นพยัคฆ์ (สกายบุก๊ ส์) กมลรัตน์ เสราดี (เซ็นชู คอมิคส์) ทวี อุธนะทรัพย์ (เซ็นชู คอมิคส์) ชัยพัฒน์ ทองคำาบรรจง (A Think Book) สุดใจ พรหม เกิด (ที่ปรึกษาโครงการ/สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก) สุทธิชาติ ศราภัยวานิช (กรรมการ โครงการฯ) นับทอง ทองใบ (หัวหน้าโครงการฯ) นับเงิน ทองใบ (ผูป้ ระสานงานโครงการฯ) ยุวดี งามวิทย์โรจน์ (แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) สรุปประเด็นการเสวนา ลักษณะของหนังสือการ์ตูนดีที่ต้องการแนะนำาให้คนในสังคมอ่าน - การ์ตูนดีขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้อ่าน สำานักพิมพ์อี.คิว.พลัสมองว่าการจะบอกว่าการ์ตูนเล่มไหนดี น่าแนะนำาย่อมขึ้นอยู่ กับอายุของผู้อ่านเช่น การ์ตูนวัย ๖-๙ ปี ต้องนำาเสนอด้านดี-ไม่ดีชัดเจนเพราะเด็กยังไม่มี วุฒิภาวะในการพิจารณาแยกแยะความดี-เลวมากพอ ดังนั้นการ์ตูนที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้ ย่อมต้องระวังเรื่องการนำาเสนอสิ่งไม่ดี ความรุนแรงต่างๆ ค่อนข้างมาก ส่วนวัยตั้งแต่ ๑๕ ปี ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๔๘


PDF Compressor Pro ขึ้นไป เริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นแล้ว และเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จึงเหมาะกับการ์ตูนที่ตัวละครต้องการ ค้นหาตัวตน การเดินตามความฝัน เป็นต้น - การ์ตูนดีต้องทำาให้คนอ่านมีแนวโน้มเป็นคนดี สำานักพิมพ์ Let’s comic แนะนำาว่าผู้ผลิตอย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กชอบอ่านการ์ตูน แบบไหน อย่างไร จึงควรสอบถามความชื่นชอบจากผู้อ่านด้วย ขณะเดียวกันก็ให้คำานิยาม ของการ์ตูนที่ควรแนะนำาอย่างกว้างๆ ว่า “เป็นการ์ตูนที่ทำาให้คนเป็นคนดี คนอ่านมีแนวโน้ม นำาเอาแง่คิดบางอย่างจากการ์ตูนไปใช้ในทางที่ดีขึ้น” - การ์ตูนที่น่าแนะนำาคือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจ เอกรัฐ มิลินทะภาส จากสำานักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ ให้ความเห็นว่าเกณฑ์ ของการ์ตูนดีนั้นอธิบายยาก แต่เขามองว่าการ์ตูนที่น่าแนะนำาคือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่น โดราเอมอน หรืองานของไทยเช่น มีดที่ ๑๓ เป็นต้น - การ์ตูนดีขึ้นกับผู้ปกครองเป็นผู้เลือกสรร ขณะเดียวกันในมุมของสำานักพิมพ์ที่ผลิตการ์ตูนความรู้อย่างทั้งนานมีบุ๊คส์ และ สกายบุ๊กส์กลับเห็นตรงกันว่าการ์ตูนที่ดี มองแค่ตัวเด็กซึ่งเป็นผู้อ่านอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ อำานาจการซือ้ อยูท่ ผ่ี ปู้ กครอง จึงต้องคิดว่าจะผลิตการ์ตูนแบบไหนออกมาเพื่อทำาให้ผู้ปกครอง และครูชื่นชอบ และตัดสินใจเลือกซื้อไปอ่าน - ภาพต้องดึงดูดผสานแง่คิดที่ฝังแฝงอย่างแนบเนียน สำานักพิมพ์จ้ำ�อ้าว เสนอว่าหนังสือการ์ตูนที่ดีและอยากแนะนำาอันดับแรกต้องมี “ภาพ” ที่ดึงดูด น่าสนใจ มีจำานวนของตัวอักษรที่เป็นบทพูด บทบรรยายไม่มากนัก และที่ สำาคัญคือการสอดแทรกข้อคิด คติ แก่นเรื่องต้อง “แนบเนียน” ไม่สั่งสอนแบบตรงไปตรงมา เช่นเรื่อง “วันพีซ” การ์ตูนญี่ปุ่นยอดนิยมไปทั่วโลกนั้นนอกจากจะมีความครบรสแล้วยังเป็น การ์ตูนที่สอดแทรกเรื่อง “มิตรภาพ” ได้อย่างแนบเนียน หรือเช่นการ์ตูนของมุนิน ที่นำาราย ละเอียดเล็ก ๆ น้อยๆ ในชีวิตมาถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาติผ่านตัวละครที่เผยให้ผู้อ่านได้ เห็นความคิดของตัวละครอย่างชัดเจน ซึ่งความคิดเรื่องการถ่ายทอดแก่นความคิดอย่างแนบเนียนนั้น สำานักพิมพ์เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์กเ็ ห็นด้วย โดยมองว่าการ์ตนู ญีป่ ุ่นสามารถสร้างความคิดแก่ผู้อ่านได้อย่างแนบ เนียนมาก เหมือนเช่นเรื่อง นินจาคาถา โอ้โฮเฮะ และ วันพีซ โดยนินจาคาถาฯ นัน้ โยนปัญหา ใส่ตัวละครที่ยังเป็นเด็ก-วัยรุ่นพร้อมให้ตัวละครสนองต่อปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งทำาให้ผู้อ่าน เข้าใจทั้งด้านดี-ร้ายของการเลือกทางออกที่ต่างกันของตัวเอกอย่างนารูโตะและเพื่อนสนิทที่ ๒๔๙

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro หันไปเลือกเป็นฝ่ายร้ายอย่างซาสึเกะ แต่สำานักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิคส์ กลับมองว่าการนำาเสนอแก่นความคิดที่แนบ เนียนนั้นอาจไม่เหมาะกับการแนะนำากลุ่มผูอ้ า่ นทุกวัย เนื่องจากวิธีการนำาเสนอแก่นความคิดที่ เหมาะกับผู้อ่านนั้นย่อมแตกต่างกัน เช่นหากเป็นการ์ตูนสำาหรับวัยรุ่น วิธีการนำาเสนอแก่น ความคิดจะเปรียบเหมือน “สีเทา” นั่นคือเส้นแบ่งความดีความชั่วจะเบลอ ไม่ชัดเจน เพื่อ กระตุ้นให้ผู้อ่านกลับไปคิด ใคร่ครวญได้ด้วยตนเอง แต่หากเป็นการ์ตูนสำาหรับเด็กเล็กก็ จำาเป็นต้องนำาเสนอแก่นความคิดให้เป็นสีขาว-ดำา ชัดเจน เพราะเด็กเล็กอาจยังไม่มีวุฒิภาวะ ในการแยะแยกสิ่งผิด-ถูกมากนัก ดังนั้นเขาจึงแนะนำาว่าควรจัดแบ่งการ์ตูนที่น่าอ่านแยกตาม ช่วงวัยของผู้อ่านเป็นหลัก - การ์ตูนดีต้องใช้ศักยภาพการ์ตูนเต็มที่ A Think Book สำานักพิมพ์ธรรมะสำาหรับคนรุน่ ใหม่มองถึงธรรมชาติของสือ่ การ์ตนู ว่า เป็นสื่อที่มีจุดเด่นตรงที่ “ทำาให้เรื่องที่เราไม่เคยคิดจะอ่านมันน่าอ่านขึ้น...เรื่องที่ดูเครียด ดูหนักก็ดูเบาลง” ดังนั้นการ์ตูนที่ดีและน่าแนะนำาจึงต้องมองในมุมการดึงศักยภาพความเป็น “การ์ตูน” ที่กล่าวมา - การ์ตูนรุนแรงก็แนะนำาได้ หากความรุนแรงเป็นเพียงเครื่องมือนำาพาไปสู่แง่คิดที่ ดีเนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท์ ให้มุมมองต่อคำาถามว่าการ์ตูนที่ถูกมองว่ารุนแรงแต่มีศิลปะการถ่าย ทอดเรือ่ งราว หรือลายเส้นทีน่ า่ สนใจนัน้ สมควร “แนะนำา” หรือไม่ ซึง่ ก็ให้แง่คดิ ว่า “ไม่มกี าร์ตนู เรื่องไหนไม่มีความรุนแรง” และไม่ใช่แค่สื่อการ์ตูนที่ปรากฏความรุนแรง นิทานของเด็กอย่าง เรือ่ งอัศวินฆ่ามังกรมันก็มคี วามรุนแรงแฝงอยู่ ดังนั้นการ์ตูนที่ว่าด้วยการต่อสู้ ฆ่าฟันกันก็อาจ “แนะนำา” ได้หากสามารถ “พราง” ความรุนแรงไว้อย่างแนบเนียนมากพอ และหลายๆ ครั้งที่ การนำาเสนอด้านลบ (ไม่ดี) ก็สามารถแนะนำา-สั่งสอนเด็ก เยาวชนได้ ไม่จำาเป็นต้องนำาเสนอ แต่ภาพด้านบวก (ดี) เพียงอย่างเดียว เหมือนเช่นการ์ตูนของเดอะดวงเป็นต้น การจัดระดับ/แบ่งประเภทหนังสือการ์ตูนตามวัยของผู้อ่าน สำานักพิมพ์อี.คิว.พลัสแนะนำาถึงวิธีการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดทำาบรรณ นิทัศน์แนะนำาหนังสือการ์ตูนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ และยกคุณค่าของหนังสือการ์ตูนว่า การพึ่งเพียงจรรยาบรรณในการเลือกนำาเสนอการ์ตูนของแต่ละสำานักพิมพ์คงไม่เพียงพอ สิ่ง สำาคัญมากในขณะนีค้ อื “การจัดโซนหนังสือการ์ตนู ตามวัยของผูอ้ า่ นบนแผงขายหนังสือ” เพราะ ในปัจจุบันแม้หลายสำานักพิมพ์ให้ความร่วมมือในการจัดระดับกลุ่มผู้อ่านตามวัยแล้วแต่ท้าย ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๕๐


PDF Compressor Pro ที่สุดเมื่อหนังสือไปถึงร้านค้า หรือแผงขายการ์ตูนก็กระจัดกระจายอยู่ในแผงเดียวกัน วางสุม กองกันอยู่ ทำาให้ผปู้ กครองยังไม่รวู้ า่ จะเลือกเดินไปหยิบหนังสือการ์ตนู กองไหน เล่มไหนดี และ เกิดปัญหาตามมาว่าผู้ปกครองเห็นลูกของตัวเอง (ที่ยังเล็กอยู่เช่นวัย ๘ ขวบ) หยิบหนังสือ การ์ตูนสำาหรับผู้ใหญ่ขึ้นมาอ่าน ซึ่งก็ทำาให้ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจว่าสำานักพิมพ์ได้จัดระดับเนื้อ หาให้เหมาะสมกับวัยแล้ว และก็พาลคิดไปว่าการ์ตูนยังเป็นเรื่องของเพศ ความรุนแรงอยู่วัน ยังค่�ำ ดังนัน้ ทางออกคือสำานักพิมพ์ต้องชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับร้านค้าให้ความร่วมมือใน “การจัดโซน” หนังสือการ์ตูน รวมไปถึงควรมีการสร้างความเข้าใจถึงการจัดระดับควาเหมาะ สมของหนังสือการ์ตูนต่อหน่วยงานราชการ และสังคมให้มากขึ้น

๒. ครั้งที่ ๒ กลุ่มนักการ์ตูนอาวุโส-นักการ์ตูนวัยรุ่น ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ห้อง ๒๐๓ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผูเ้ ข้าร่วม : ๑๕ คน นิวฒ ั น์ ธาราพรรค์ (ราช เลอสรวง) โอม รัชเวทย์ สละ นาคบำารุง ทรงวิทย์ สี่กิติกุล ทรงศีล ทิวสมบุญ วีระชัย ดวงพลา ไตรภัค สุภวัฒนา ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ กานดา หวังดี อินทรายุท เทพคุณ พาณี อิทธิบาำ รุงรักษ์ สุดใจ พรหมเกิด (ทีป่ รึกษาโครงการ/สถาบัน การ์ตนู ไทย มูลนิธเิ ด็ก) สุทธิชาติ ศราภัยวานิช (กรรมการโครงการฯ) นับทอง ทองใบ (หัวหน้า โครงการฯ) นับเงิน ทองใบ (ผูป้ ระสานงานโครงการ) ยุวดี งามวิทย์โรจน์ (แผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน) สรุปประเด็นการเสวนา เกณฑ์การคัดสรรการ์ตูนดี-น่าแนะนำา - การ์ตูนดีไม่จำาเป็นต้องให้แง่คิดหรือนำาเสนอแค่ด้านบวกเสมอไป ทรงวิทย์ สี่กิติกุล มองว่าการ์ตูนที่ดีและน่าแนะนำาต่อสังคมอาจไม่จำาเป็นต้องให้ แง่คิด หรือแก่นความคิด หรือการสั่งสอนให้คุณธรรม จริยธรรมกันจนมากมาย แต่หากเรื่อง ใดที่มีศิลปะการเล่าเรื่อง ทั้งเรื่องราว และในแง่ของภาพ ก็ควรหยิบมาแนะนำาแก่สังคมได้ เช่นเรื่อง ฤทธิ์ดาบไร้ปราณี (สยามอินเตอร์คอมิกส์) ที่เป็นเรื่องราวการไล่ล่าล้างแค้นของ ซามูไร มีความรุนแรงสูง แต่เรื่องราวก็ตั้งคำาถามถึงความเป็นคนดีมีศีลธรรมได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งมีศิลปะในแง่ภาพสูงมาก หรือเรื่องคอบร้า (สยามอินเตอร์คอมิกส์) เป็นการ์ตูนที่งาน ภาพมีความเป็นศิลปะ เป็นงานดีไซน์มาก ผสานกับแนวคิดทีล่ ้ำ�ยุคและยังคงดูทันสมัย ๒๕๑

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro เช่นเดียวกับ ทรงศีล ทิวสมบุญ ที่เสริมความคิดของทรงวิทย์ว่าการ์ตูนดีไม่จำาเป็น ต้องมีเนือ้ หาเชิงบวกเสมอไป “หากเปรียบการ์ตูนเป็นมีด มันก็มีทั้งด้านดี (ปอกผลไม้ได้) และ ไม่ดี (บาดมือเลือดออก) ถ้าพ่อแม่สอนลูกแค่ด้านดีว่ามีดปอกผลไม้ได้ แต่ไม่ได้บอกว่ามีด มันบาดมือทำาร้ายลูกได้ ลูกก็คงออกไปเผชิญโลกภายนอกไม่ได้ เช่นเดียวกับการ์ตูนถ้าบอก แต่ด้านบวก โลกนี้สวยงามลูกก็เป็นลูกที่ไม่พร้อมเผชิญโลก การที่การ์ตูนช่วยบอกด้านลบ บ้างก็เท่ากับช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รจู้ กั เข้าใจ และเตรียมใจรับมือกับความเป็นจริง” - การ์ตูนที่ดีคือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจ สุทธิชาติ ศราภัยวานิช เสริมว่าการ์ตูนที่น่าแนะนำาอาจจัดรวมการ์ตูนที่ช่วยสร้างแรง บันดาลใจให้ผู้อ่านลุกขึ้นมาทำาบางสิ่งหลังจากอ่านการ์ตูนนั้น ๆ จบก็ได้ - การ์ตูนดีทำาให้สุขภาพจิตดี ด้านทรงศีล ทิวสมบุญก็มองว่าไม่ควรกำาหนดกฎเกณฑ์ของการ์ตูนที่ต้องการแนะนำา ให้มากเกินไป เพราะหากมองในแง่ดี การ์ตนู ทีด่ ใี นแง่จติ วิทยาก็นา่ จะเป็นการ์ตนู ทีท่ าำ ให้สขุ ภาพ จิตดีขึ้น เพราะฉะนั้นการ์ตูนที่สนุกก็น่าจะเป็นการ์ตูนที่แนะนำาได้ เช่นเดียวกับอินทรายุธ เทพคุณ ที่มองว่าการ์ตูนที่ดีบางครั้งอาจไม่ได้ให้สาระมาก มาย แค่เพียงให้ความบันเทิงก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้แล้ว เหมือนเช่นตัวเขาที่เคยป่วยจากการ ทำางานซึ่งก็ได้การ์ตูนเรื่อง โอซาว่า ฮายกครัว มาช่วยชีวิตจนทำาให้หายป่วยได้อย่างเหลือเชื่อ

๓. ครั้งที่ ๓ กลุ่มนักอ่าน เช่น คนดัง ชมรมการ์ตูน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ห้อง ๒๐๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วม : ๒๗ คน ตัวแทนชมรมการ์ตูนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (๓ คน) ตัวแทน ชมรมการ์ตนู โรงเรียนจันทร์ประดิษบารามวิทยาคม (นักเรียน ๕ คน อาจารย์ ๑ คน) ตัวแทน โรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี ๑ คน ตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒ คน ตัวแทนชมรม การ์ตูนโรงเรียนสวนกุหลาบ ๓ คน และนักเขียน-นักวิจารณ์การ์ตูน ๔ คน คือ ธัญนันท์ จิระสถิตวรกุล นัทชา ประพัฒน์พรกุล ประสพโชค จันทรมงคล ประอรพรรณ ปัญญาสิทธิ์ รวมทั้งนักแสดง-ผู้กำากับที่มีชื่อเสียง ๒ คน คือดนัย สมุทรโคจร และกัญจน์ ภูริจิตปัญญา สุดใจ พรหมเกิด (ที่ปรึกษาโครงการ/สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก) นับทอง ทองใบ (หัว หน้าโครงการ) ยุวดี งามวิทย์โรจน์ (แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๕๒


PDF Compressor Pro สรุปประเด็นการเสวนา “การ์ตูนคือชีวิตของผม” คำากล่าวเปิดงานเสวนาของนักแสดงหนุม่ รูปหล่ออย่างแดน ดนัย สมุทรโคจร ทำาให้ บรรยากาศในงานเริ่มคึกคักตั้งแต่ต้น ในขณะที่ผู้กำากับหนุ่มจากค่ายจีทีเอชอย่าง กัญจน์ ภูริ จิตปัญญา (ชื่อเดิมคือปวีณ) ก็เรียกว่าเป็นแฟนการ์ตูนตัวยงมาตั้งแต่เล็กๆ และได้แนะนำา การ์ตูนที่เขาชื่นชอบคือ ฮิโนโทริ วิหคเพลิง (วิบลู ย์กจิ )ผลงานของเท็ตสึกะ โอซามุ (สอดคล้องกับวงเสวนา กลุ่มนักเขียน) กัญจน์มองว่าเป็นการ์ตูนที่พูดถึงโลก มนุษย์ ว่าด้วยความโลภของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะ กี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงไม่มีวันหมดสิ้น (ในเรื่องเล่าตั้งแต่อดีต อนาคต นอกโลก ฯลฯ) “เรียกว่า เป็นมหากาพย์ก็ได้ครับ การ์ตูนเรื่องนี้ วิหคเพลิงในเรื่องทำาให้คนอ่านได้เห็นกิเลสของมนุษย์ เรื่องแบบนี้อ่านได้ทุกยุคทุกสมัย” (กัญจน์ ภูริจิตปัญญา) ผีซ่ากับฮานาดะ (วิบูลย์กิจ) “ถ้าอยากเป็นนักเล่าเรื่องระดับเทพต้องอ่านการ์ตูนเรื่องนี้” (กัญจน์ ภูริจิตปัญญา) เป็นการ์ตูนที่เล่าเรื่องได้สนุก จนเรียกได้ว่า “เจ๋ง” มากๆ เป็นเรื่องของเด็กเลวมากคนหนึ่ง โดนรถชนที่หัวจนต้องเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดและทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง คือสามารถ “เห็นผี” ได้หลังการผ่าตัด เรื่องราวจึงนำาเสนอว่าเด็กเลวๆ คนหนึ่งได้เรียนรู้ว่า คนที่ตายไปแล้วยังมีสิ่ง “ติดค้าง” บนโลก อีกมากมาย และเด็กคนนี้จะเป็นผู้ช่วยเหลือให้ บรรดาภูตผีได้ทำาสิ่งที่ยังรู้สึกติดค้างเหล่านั้นให้สำาเร็จ การ์ตูนเรื่องนี้จึงได้เล่าถึงความเปลี่ยน แปลงของเด็กเลว-ไปสู่เด็กดีผ่านการเรียนรู้ถึง “ชีวิต” “ความเป็นความตาย” ขณะเดียวกันก็ มีโทนเรื่องที่ตลกมากผสมผสานกับความดราม่า คือซึ้งมากในเวลาเดียวกัน ทเวนตี้ เซนจูรี่บอยส์ (สอดคล้องกับการแนะนำาของวงเสวนากลุ่มนักเขียน) “นี่คือการ์ตูนที่เล่าได้เหมือนภาพยนตร์มากที่สุด” (กัญจน์ ภูริจิตปัญญา) ความโดดเด่นของการ์ตูนเรื่องนี้คือไม่ได้เล่าเรื่องตามลำาดับ ๑-๒-๓ มีการวางแผน การเล่าเรื่องอย่างดี ขณะเดียวกันก็มีลูกเล่นกับวิธีการใช้ “มุมมองการเล่าเรื่อง” ผ่านบุคคลที่ ๓ คือตัวประกอบ ที่ไม่ใช่ตัวเอก นอกจากนี้กัญจน์ยังชื่นชอบการ์ตูนตลกอย่างเช่น ครอบครัวตัว ฮ. และโอซาว่า ฮา ยกครัว (สอดคล้องกับการแนะนำาวงเสวนากลุ่มนักเขียน) อีกด้วย ๒๕๓

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro ขณะที่แดน ดนัยก็มองว่าเขาชื่นชอบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เป็นพิเศษ แทบทุกเรื่องของ Marvel จุดเริ่มของการชอบการ์ตูนของเขาเกิดจากการที่พ่ออ่านการ์ตูนให้ฟังก่อนนอนเรื่อง แรกทีเ่ ขาชอบคือ GI JOE ชอบการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ก็เนื่องจากตัวละครเอกจะมีภารกิจทีย่ ง่ิ ใหญ่ สร้างโลก สร้างจักรวาล เมื่อเขาอ่านจึงทำาให้รู้สึกถึงการเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งบนโลก ส่วน การ์ตูนที่เขาแนะนำาก็คือ Sin City Batman Dare Devil Watch Men โดยจุดเด่นของ ทุกเรื่องคือการสร้างตัวละครที่ลึกซึ้ง เป็นพระเอกทีม่ ที ง้ั ด้านขาว-ดำา นอกจากนีเ้ ขายังบอกด้วย ว่าหากเกิดสถานการณ์ “ถ้าคุณติดเกาะ จะเลือกหนังสืออะไรไปอ่านเพียง ๑ เล่ม” ซึง่ ๑ เล่ม ที่แดนเลือกก็คือการ์ตูน Walking Dead (ไม่มีแปลภาษาไทย) เพราะเป็นการ์ตูนที่ว่าด้วย คนที่ดิ้นรนบนโลกซอมบี้ ซึ่งทำาให้คนอ่านเข้าใจถึงการต่อสู้ ความเป็นมนุษย์ ความหวัง

การ์ตูนดีคืออะไร แดน ดนัยมองว่าการ์ตูนที่ดี น่าจะเกิดจากส่วนผสมของการลองผิด-ถูก การนำา เสนอในเรื่องราวใหม่ ๆ ทดลองวิธีการเล่า รูปแบบใหม่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันก็ยังคง รูปแบบเก่าเอาไว้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ด้านกัญจน์ มองว่าการ์ตูนที่ดีสำาหรับเขา เกิดจากคุณค่าที่ได้ในการอ่าน ดังนั้นเขา จึงมองว่าการ์ตูนที่ดี ย่อมต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อ่านกันมากๆ เพราะคุณค่าของการอ่านจะ เกิดขึ้นเมื่อมีการแบ่งปันกัน แรงบันดาลใจของการ์ตูนต่อชีวิต การทำางาน กัญจน์ ผู้กำากับภาพยนตร์จากค่ายจีทีเอชยืนยันว่า แม้ว่าใครจะบอกว่าการ์ตูน ไร้สาระ แต่เขาเชื่อเสมอว่าการ์ตูนมีประโยชน์อย่างมากสำาหรับตัวเขาและการทำางานที่ทำาให้ เขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี “การ์ตูนมันหล่อหลอมให้ผมสนใจวิธีการเล่าเรื่อง เพราะการเล่าเรื่องให้สนุกนั้น มันรวมอยู่ในการ์ตูนอยู่แล้ว” (กัญจน์ ภูริจิตปัญญา) กัญจน์ยังขยายความต่อด้วยว่าการ์ตูนช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องมุมกล้อง การเล่าเรื่อง ด้วยภาพที่แปลกตาเหมือนเช่นการ์ตูน วันพีซ ซึ่งการศึกษาภาพในการ์ตูนทำาให้เขานำามาใช้ กับภาพยนตร์ได้เช่นกัน ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๕๔


PDF Compressor Pro เช่นเดียวกับแดน ดนัยที่เกริ่นไว้ว่าการ์ตูนคือชีวิตสำาหรับเขา เพราะเขารักการอ่าน การ์ตูนตั้งแต่เด็กจนปัจจุบัน ซึง่ เขาก็เห็นด้วยว่าการ์ตนู คือศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องภาพ เช่น การ์ตูนเรื่อง ๓๐๐ ที่สามารถเป็น storyboard ภาพยนตร์ที่ดีได้ เพราะทุก shot ใน ภาพยนตร์เรื่อง ๓๐๐ เป็น shot เดียวกันกับในหนังสือการ์ตูน ซึ่งแสดงว่าสื่อเช่นการ์ตูนภาพยนตร์มีการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ใกล้เคียงกัน แต่การ์ตูนเป็นสื่อที่พกพาไปได้อย่างง่ายดาย (โดยไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดหรือไม่) ข้อแนะนำาการอ่านการ์ตูนสำาหรับเยาวชน ดาราหนุม่ อย่างแดน ดนัย ได้ฝากทิง้ ท้ายถึงเด็ก เยาวชนที่ทำาให้พ่อแม่รู้สึกว่าการ์ตูน เป็นเรื่องไร้สาระว่า เกิดจากตัวเด็กเองที่อ่านการ์ตูนอย่างบ้าคลั่ง ไม่รู้จักเวลา ดังนั้นการอ่าน การ์ตูนนั้นทำาได้ แต่ต้องรู้จัก “อ่านอย่างพอดี”

๒๕๕

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro

สรุปรายชื่อหนังสือ ๑๐๘ การ์ตูนไทย


PDF Compressor Pro รายชื่อ ๑๐๘ การ์ตูนไทย ลำาดับ เรื่อง ที่ ๑ ๑๔ ตุลา วันประชาธิปไตย: บันทึก ตำานาน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ฉบับเยาวชน ๒ กลับหลังหัน ๓ กองอาทมาตประกาศศึก ๔ การเดินทางของความคิด รักพระอาทิตย์ แต่คิดถึงพระจันทร์ ๕ การ์ตูนชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย ๖ การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ การ์ตูนพุทธประวัติและพุทธสาวก การ์ตูนมุมิน การ์ตูนไอ้แป้น การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

ขายหัวเราะ ขาว-ดำา ไข่แดง ควันใต้หมวก จันทโครพ เจาะตำานานพญานาค ปริศนาลี้ลับพิภพ บาดาล เฉียบ ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง ชิงช้า ซิ-กัม (ซ่า) ซุปเปอร์หน่อไม้ แสบนี้ไม่มีเบรก ซูคีเปอร์จิ๋ว หัวใจพิทักษ์สัตว์ ณ กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีรัก

๒๕

เณรแก้วกับน้อย ไชยา

๒๖ ๒๗

ดาวถึงดาว ดินแดนแสนประหลาด

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ และกลุ่มเบญจรงค์ Art Jeeno พงษ์พัฒน์ เพชรรัตน์ SUMMER

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

สละ นาคบำารุงและคณะ น.อ.เสริมสกุล โทณะวณิก และอิน ทราย สละ นาคบำารุง โอม รัชเวทย์ มุนินทร์ สายประสาท จิราภรณ์ โคตรมิตร อัมรินทร์ เดชณรงค์ และศิริศักดิ์ เชาวน์ศิริ รวมนักเขียน ผลงานรวมศิลปินนักเขียน พิรักษ์ โมราถบ วิศุทธิ์ พรนิมิตร ปณิธา รื่นบรรเทิง กฤษดา พึงปิติพรชัย

อมรินทร์คอมมิกส์ นานมีบุ๊คส์

ไตรภัค สุภวัฒนา ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ วิศุทธิ์ พรนิมิตร จีระศักดิ์ ชำานาญศรี อดิศักดิ์ พงศ์สัมพันธ์ Milk Shake Studio วราห์ชา พรรณสังข์ และ ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อิน ทปัญโญ และ กลุ่มบ้านอิฐ ไตรภัค สุภวัฒนา วรางคณา กฤตสัมพันธ์ และสมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล

๒๕๗

เหมาะ สำาหรับ

แซลมอน บุ๊คส์ อาทมาต ครีเอชั่น ฟูลสต๊อป

อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์คอมมิกส์ จ้ำ�อ้าว จ้ำ�อ้าว สกายบุ๊กส์ บันลือบุ๊คส์ ฟูลสต๊อป Let’s Comic ไต้ฝุ่น K Zone Publishing อี.คิว.พลัส  Let’s Comic Let’s Comic อะบุ๊ค TMCX วิบูลย์กิจ อี.คิว.พลัส  สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

๑๘+

๑๘+

นานมีบุ๊คส์ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก พาส เอ็ดดูเคชั่น

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro ลำ า ดั บ ที่ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖

เรื่อง เด็ก ๆ จ๋า หรรษากันหน่อย เด็กชายตุ๊กตา เด็กหญิงมะม่วง ต.ตุ่น ตุ๊ต๊ะผจญภัย เตะระเบิด ไม่ต้องเปิดตำารา โต๋เต๋ ถนนพระอาทิตย์ นายสมองกับหนูหัวใจ นิทานโลก บทสนทนาระหว่างฉันกับเธอ บันทึกการเดินทางของจุด บันทึกสี่เท้า จากหัวใจผู้ไร้บ้าน ฉบับการ์ตูน บุ๊กบิ๊ก ประกอบ ปังปอนด์ โปเม่ สารพันเมนูสูตรลับจอมเวท โปรดติดตามตอนต่อไป (TO BE CONTINUED) โปรดเรียกผมว่า คิ้วต่ำ� ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ ตอนชุลมุนบุญสองบ้าน (นัดเหย้า) พระจันทร์ที่ไม่เคยโดนเหยียบ

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

ทวีศักดิ์ วิริยะวรานนท์ เดอะดวง วิศุทธิ์ พรนิมิตร ประพันธ์ ไกรวัฒนวงศ์ เอกราช บรรดาศักดิ์ เรืองศักดิ์ ดวงพลา ยุทธภูมิ ตั้งศิริสัมฤทธิ์ ไตรภัค สุภวัฒนา ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ ต้องการ จาฑารัตน์ องค์ตลิ านนท์ และเดอะดวง ชนประเสริฐ คินทรักษ์ และเรืองศักดิ์ ดวงพลา เปรมา จาตุกัญญาประทีป ไตรภัค สุภวัฒนา ภักดี แสนทวีสุข (ต่าย ขายหัวเราะ) Rocket Pan Stodio ทรงวิทย์ สี่กิติกุล

วิบูลย์กิจ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก บันลือบุ๊คส์ คอมิค มาเนีย วิบูลย์กิจ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก วิบูลย์กิจ Let’s Comic Let’s Comic ฟูลสต๊อป สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก พิมพ์บูรพา

คิ้วต่ำ� จ้ำ�อ้าว สุรศักดิ์ ตรีนนท์ และพิศาล เพ็งทรวง สกายบุ๊กส์ สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ พิมพ์บูรพา

นายแพทย์ คุณากร วรวรรณธนะชัย เรืองศักดิ์ ดวงพลา พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูนสี่สี) พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ชัยณรงค์ วิรยิ านนท์ และ รวิ ลิม้ วิวฒ ั น์ พฤหัสบายดี มุนินทร์ สายประสาท พระพุทธทาสภิกขุ ฉบับการ์ตูน โอรส ตรัสโกษีย์ ไพลินแห่งแม่น้ำ�แคว กาญจนบุรี ภาสกร กฤษสมัย มหันตภัยโลกร้อน อัมรินทร์ เดชณรงค์ มหัศจรรย์แนวพระราชดำาริ พรทิพย์ บุญมงคล มินพา และพสุธา ถาวรพานิช มหากาพย์กู้แผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวร อรุณทิวา วชิรพรพงศา และมนตรี มหาราช คุ้มเรือน

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก Let’s Comic บันลือสาส์น อี.คิว.พลัส ฟูลสต๊อป

๒๕๘

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก อมรินทร์คอมมิกส์ แอ็คชั่นเฟรม คิดส์ Let’s Comic แอ็คชั่นเฟรม คิดส์ อี.คิว.พลัส อี.คิว.พลัส อมรินทร์คอมมิกส์ อี.คิว.พลัส

เหมาะ สำาหรับ

๑๘+


PDF Compressor Pro ลำ า ดั บ เรื่อง ที่ ๕๗ มอม (ฉบับการ์ตูน) ๕๘ มะเขือ่ งแห่งเมืองโหวกเหวก ๕๙ มีดที่ ๑๓ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖

เมืองมนตรา ยอดมนุษย์ทุจริต ยักษ์ยุ่น ยายทองใบใจร้าย รักท่วมหัวเอาตัวให้รอด เรื่องมีอยู่ว่า แรมบิทส์

๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙

โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ ลา ฟลอร่า โรงเรียนป่วนก๊วนเจ้าหญิง ลิ้นชักแห่งความทรงจำา โลกของเรา แว่วกริ่งกังสดาล สงสัยมั้ย? ธรรมะ สงสัยมั้ย? ธรรมะ ฉบับรู้ทันทุกข์ สตรีทบอลสะท้านฟ้า สาว ๒๒ กับโรคนางเอก สิ่งประดิษฐ์ของโลก หนูน้อยคำาแพง หนูหิ่นอินเตอร์ หมอเสม คนดี ๔ แผ่นดิน

๘๐ ๘๑ ๘๒

หมูหมี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ(ฉบับการ์ตูน) หลวงพี่แตงโม

๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗

หอมหัวใหญ่ หัวแตงโม หิมพานต์ Academy เหอ เหอ ตำานานผี ๔ ภาค อภัยมณี ซาก้า

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ บุญเชิด แช่มประเสริฐ และนพ วิฑูรย์ทอง สมศักดิ์ มหามงคล บัวไร และเอ็กซ์ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ เอ๊ะคุงสตูดิโอ เรืองศักดิ์ ดวงพลา อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ เดอะดวง วราห์ชา พรรณสังข์ และ ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ Space Salmon Studio อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ ทรงวิทย์ สี่กิติกุล โกสินทร์ จีนสีคง ชยจิต และเดอะดวง ชยจิต และเดอะดวง จักรพันธ์ ห้วยเพชร ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ ดีวนั พรหมมาณพ และสุดใจ พรหมเกิด เรืองศักดิ์ ดวงพลา ผดุง ไกรศรี สันติสุข โสภณสิริ และเรืองศักดิ์ ดวงพลา ไตรภัค สุภวัฒนา โอรส ตรัสโกษีย์ ประชา คำาสาธิต และสุเมธ ธรรมสิทธิ์บูรณ์ รวมนักเขียน องอาจ ชาญชัยชีพ ชญาภรณ์ พัวพานิช ธัญนันท์ จิระสถิตวรกุล สุพจน์ อนวัชกชกร

ดอกหญ้า ๒๐๐๐ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์

๒๕๙

เหมาะ สำาหรับ

๑๘+

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ฟูลสต๊อป สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก บันลือบุ๊คส์ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก อี.คิว.พลัส สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก โลกของเรา สยามอินเตอร์คอมิกส์ A Think Book A Think Book บันลือบุ๊คส์ จ้ำ�อ้าว สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก บันลือบุ๊คส์ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก Let’s Comic แอ็คชั่นเฟรม คิดส์ จ้ำ�อ้าว สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เป็ด เต่า ควาย บันลือบุ๊คส์ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro ลำ า ดั บ เรื่อง ที่ ๘๘ อหังการ์ราชันย์ยักษ์ ๘๙ ๙๐ ๙๑

อีสปในสวน อุดมสุข เอ็กซีคิวชั่นแนล มหาสงครามออนไลน์ ถล่มจักรวาล ๙๒ ‘ฮา’ ณาจักรสัตว์โลก ๙๓ ถั่วงอกและหัวไฟ ๙๔ CLART ROOM ห้องเล็ก ๆ ของเครื่องเขียน ๙๕ everybodyeverything ๙๖ INNOCENT ๙๗ JOE the SEA-CRET agent ๙๘ LET’S ๙๙ LOVE ON 20 PAGES ๑๐๐ My Mania รวมเรื่องสั้นจิตหลุด ๑๐๑ NINE LIVES ๑๐๒ Pandora Book ๑๐๓ SOMETHING SOMETIME SOMEWHERE EVERYBODY ๑๐๔ Stories of Bobby Swingers ๑๐๕ The Love Cup         ๑๐๖ Through Pass ทะยานฝันไทยลีก ๑๐๗ Turning Point แก้วตาดวงใจใน หัวใจจักรกล ๑๐๘ Walking Melody

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

อรุณทิวา วชิรพรพงศา และมนตรี คุ้มเรือน สมบัติ คิ้วฮก และสุดใจ พรหมเกิด อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ ภานุวัฒน์ วัฒนนุกูล

สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก สยามอินเตอร์คอมิกส์

รวมนักเขียน ทรงศีล ทิวสมบุญ เดอะดวง

บันลือบุ๊คส์ ฟูลสต๊อป/อะบุ๊ค สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

วิศุทธิ์ พรนิมิตร เดอะดวง สุทธิชาติ ศราภัยวานิช รวมนักเขียน ธีรายุ เศรษฐภักดี เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ ทรงศีล ทิวสมบุญ Formalin ศศิ วีระเศรษฐกุล

ไต้ฝุ่น Let’s Comic เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ Let’s Comic Let’s Comic Let’s Comic ฟูลสต๊อป Let’s Comic ฟูลสต๊อป

ทรงศีล ทิวสมบุญ รัตนะ สาทิส อภินัย ประดิษฐ์ ไพโรจน์ ศิริรัชตวงศ์

ฟูลสต๊อป วิบูลย์กิจ สยามอินเตอร์คอมิกส์ จิณนา สตูดิโอ

รวมนักเขียน

ฟูลสต๊อป

๒๖๐

เหมาะ สำาหรับ

สยามอินเตอร์คอมิกส์

๑๘+ ๑๘+

๑๘+

๑๘+


PDF Compressor Pro

สรุปรายชื่อหนังสือ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ


PDF Compressor Pro รายชื่อ ๑๐๘ การ์ตูนเทศ ลำ า ดั บ ที่ ๑ ๒

เรื่อง ๘ เทพอสูรมังกรฟ้า The Resident Tourist ทรอย ชิน ศิลปินป่วนกรุง กระบี่เย้ยยุทธจักร เดชคัมภีร์เทวดา กล่องข้าวของคุณครูข้าวกล้อง กัปตันซึบาสะ การ์ตูนความรู้ชุดโดเรมอน

๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔

การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานา ประเทศ การผจญภัยของตินติน กาแล็กซี่เอ็กซ์เพรส ก้าวแรกสู่สังเวียน เก็งกิ ยอดนักสู้ แก๊งซ่าท้าทดลอง แก๊งนี้มีป่วน ขงจื๊อ

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

แขนกล คนแปรธาตุ คณิตศาสตร์แฟนตาซี คนปีศาจ คอบร้า คิตเร็ทสึ คินดะอิจิ กับคดีฆาตกรรมปริศนา

๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘

คุโรมาตี้ โรงเรียนคนบวม เครยอนชินจัง โคบาโตะ จีทีโอ ครูพันธุ์หายาก เจ้าหนูปรมาณู เจาะเวลาหาจิ๋นซี โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ชุดนิยายภาพของจิมมี่ เลี่ยว

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

กิมย้ง และหวงยี่หลาง ทรอย ชิน

บุรพัฒน์ คอมิคส์ ฟรีฟอร์ม

กิมย้ง และหลี่จื้อชิง คิตาฮาระ มาซาคิและอุโอโตะ โอซามุ โยอิจิ ทาคาฮาชิ ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะและรวมนักวาด ภาพประกอบ รี วอนบก

บุรพัฒน์ คอมิคส์ ทีเคโอคอมิกส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ นานมีบุ๊คส์

จอร์จ เรมี เลจิ มัตซึโมโตะ โจจิ โมริคาว่า โคยามะ ยู ฮอง จองฮย็อน นาโอกิ อุราซาว่า Daisuke Ihara/Culturecom Limited และ หลี่จื้อชิง ฮิโรมุ อาราคาวะ Grimnamu นาโอกิ อุราซาว่า บูอิจิ เทราซาวะ ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ โยซาบุโร่ คานาริ เซย์มารุ อามางิ และ ฟุมิยะ ซาโต้ เอย์จิ โนนากะ โยชิโตะ อุสึอิ แคลมป์ โทรุ ฟุจิซาวะ เท็ตซึกะ โอซามุ หวงอี้ และเลี่ยวฟูเฉิง อารากิ ฮิโรฮิโกะ จิมมี่ เลี่ยว

เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ ทีเคโอคอมิกส์ นานมีบุ๊คส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ บุรพัฒน์ คอมิคส์

๒๖๒

เหมาะ สำาหรับ

นานมีบุ๊คส์

สยามอินเตอร์คอมิกส์ นานมีบุ๊คส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ บงกชพับลิชชิ่ง วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ นานมีบุ๊คส์/อะบุ๊ค/inspire/ ระหว่างบรรทัด

๑๘+ ๑๘+


PDF Compressor Pro ลำ า ดั บ ที่ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

เรื่อง ชุดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ แชมเปี้ยนขนมปัง สูตรดังเขย่าโลก ซิตี้ฮันเตอร์ ซิลเวอร์สปูน ซีปัง ซุปเปอร์ดอกเตอร์เค เซนต์เซย์ย่า ดราก้อนบอล ดร.สลัมป์ กับหนูน้อยอาราเล่ ดร.โนงูจิ ด้วยใจนักสู้ ดอกฟ้ากับนายกระจอก เดธโน้ต โดราเอมอน ต้องรอด ตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ ถนนสายนี้หัวใจไม่เคยลืม ทัช ยอดรักนักกีฬา นักสืบจอมโซ้ย นัตซึเมะกับบันทึกพิศวง นานะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ ในวันที่ข้าพจ้าเขียน Black Jack เบอร์เซิร์ก แบล็กแจ็ก หมอปีศาจ บ้านนี้ต้องมีเหมียว ปาร์แมน ป๋าอัจฉริยะ ยานางิซาว่า ปุปะจังหวะฮา โปรเจ็ค เอ็กซ์ ผีซ่าส์กับฮานาดะ ผู้ชายหัวใจคุณธรรม ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า มังกรหยก จอมยุทธ์ล่าอินทรี ยอดกุ๊กแดนมังกร ยอดเชฟครัวท่านทูต

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

รวมนักเขียน ทาคาชิ ฮาชิกุจิ ซึกาสะ โฮโจ ฮิโรมุ อาราคาวะ ไคจิ คาวางูจิ คาซึโอะ มาฟุเนะ มาซามิ คุรุมาดะ โทริยาม่า อากิระ โทริยาม่า อากิระ โตชิยูกิ มุสึ คุโบโนะอุจิ เอซากุ สึงุมิ โอบะ และทาเคชิ โอบาตะ ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ ทาคาโอะ ไซโต นาโอกิ อุราซาว่า เรียวเฮ ไซงัง อาดาจิ มิซึรุ เทราซาว่า ไดสึเกะ ยูกิ มิโดริคาวะ ไอ ยาซาว่า มาซาชิ คิชิโมโตะ มิยาซากิ มาซารุ และโยชิโมโตะ ไคจิ เคนทาโร่ มิอุระ เท็ตซึกะ โอซามุ โคนามิ โคนาตะ ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ คาซุมิ ยามาชิดะ ฮาโรลด์ ซาคุอิชิ รวมนักเขียน มาโกโตะ อิชิกิ คุซากะ ริกิ หม่าหย่งเฉิง กิมย้ง และหลี่จื้อชิง เอ็ตซูซิ โอกาวะ นิชิมุระ มิตซึรุ และคาวาสุมิ ฮิโรชิ

๒๖๓

อมรินทร์คอมมิกส์ บงกชพับลิชชิ่ง สยามอินเตอร์คอมิกส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ ทีเคโอคอมิกส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ บงกชพับลิชชิ่ง บงกชพับลิชชิ่ง บงกชพับลิชชิ่ง เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ บงกชพับลิชชิ่ง วิบูลย์กิจ บงกชพับลิชชิ่ง บุรพัฒน์ คอมิคส์ บุรพัฒน์ คอมิคส์ วิบูลย์กิจ สยามอินเตอร์คอมิกส์

เหมาะ สำาหรับ

๑๘+

๑๘+

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro ลำาดับ ที่ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ยาวาระ สาวน้อยนักยูโด รันม่า ๑/๒ เรียล โรงเรียนนักสืบ Q โรงเรียนลูกผู้ชาย ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ไลฟ์ วันพีซ วัยกระเตาะ ตึ่ง ตึง ตึ๊ง วัยซนคนการ์ตูน วัยมันส์ ชีวิตสุดเหวี่ยง วากาบอนด์ วิถีอาทิตย์อุทัย วุ่นรักนักดนตรี สก๊อตต์ พิลกริม สองสิงห์อวกาศ สัตวแพทย์มือใหม่ หัวใจเมโลดี้ สิงห์นักปั่น สิงห์ผจญเพลิง แสลมดังก์ สุภาพบุรุษทรชน สู้เขาน้องแว่น สูตรลับตำารับดาวินชี สู้ต่อไป ลูเซียส! หงสาจอมราชันย์ หน้ากากเสือ หนุ่มน้อยทะลุมิติ หมอฮานะ ผู้หญิงต่อชีวิต

๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗

แหวกฟ้าคว้าดาว อันโดนัทส์ ขนมหวานละลายใจ อายชีลด์ ๒๑ ไอ้หนูไต้ฝุ่นมะกันบอล อาเรีย

เรื่อง

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ อาโอยาม่า โกโช นาโอกิ อุราซาว่า ทากาฮาชิ รูมิโกะ ทาเคฮิโกะ อิโนะอุเอะ เซย์มารุ อามางิ และฟุมิยะ ซาโต้ อากิระ มิยาชิตะ บุรอนซอน และเท็ตสึโอะ ฮาร่า กอมโดริ คัมพานี เคย์โกะ ซึเอโนบุ เออิจิโร่ โอดะ มาโกโตะ อิชิกิ สึงุมิ โอบะ และทาเคชิ โอบาตะ บุรอนซอน และมัตสึเสะ ไดจิ ทาเคฮิโกะ อิโนะอุเอะ ยูริโกะ นิชิยามะ โทโมโกะ นิโนมิยะ ไบรอัน ลี โอมัลลีย์ ชูยะ โคยาม่า มาซาโตะ ฟูจิซากิ มาซาฮิโตะ โซดะ มาซาฮิโตะ โซดะ ทาเคฮิโกะ อิโนะอุเอะ ฟูมิมูระ โช และอิเคงามิ เรียวอิจิ Kosaki Ai สตูดิโอแอนิมอล มาริ ยามาซากิ เฉิน เหมา อิคคิ คะจิวะระ และนะโอะกิ ทซึจิ คาสุมิ ยามาชิตะ Hakua Nakao /Kappei Matsumoto Kou Yaginuma นิชิ ยูจิ และเทอร์รี่ ยามาโมโตะ ริอิจิโร อินะงะกิ และยุซุเกะ มุระตะ โคซูเอะ อามาโนะ

๒๖๔

สำานักพิมพ์ วิบูลย์กิจ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ สยามอินเตอร์คอมิกส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ นานมีบุ๊คส์ บงกชพับลิชชิ่ง สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ เซนชู เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ มาร์ส สเปซ วิบูลย์กิจ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เซนชู อมรินทร์คอมมิกส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ บุรพัฒน์ คอมิคส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ เซนชู วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ บงกชพับลิชชิ่ง

เหมาะ สำาหรับ

๑๘+ ๑๘+ ๑๘+ ๑๘+

๑๘+ ๑๘+

๑๘+

๑๘+ ๑๘+


PDF Compressor Pro ลำาดับ ที่ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘

เรื่อง อาโอบะ ๒ ล้อมุ่งสู่ฝัน อิคิงามิ สาส์นสั่งตาย อิริว ทีมดราก้อน คุณหมอหัวใจแกร่ง เอวานเกเลียน เอาชีวิตรอด โอตาคุ น่องเหล็ก ไอ้หนูซูชิ ฮันเตอร์ X ฮันเตอร์ ฮันนี่ แอนด์ โคลเวอร์ ฮิคารุเซียนโกะ ฮิโนโทริ วิหคเพลิง

ผู้เขียนเรื่อง/ภาพ

สำานักพิมพ์

กาคู มิยาโอะ โมโตโร่ มาเสะ โนงิซากะ ทาโร่ และนางาอิ อากิระ โยชิยูกิ ซาดาโมโตะ ชอย ดุก ฮี วาตารุ วาตานาเบะ ไดสึเกะ เทราซาว่า โยชิฮิโร โตกาชิ อุมิโนะ ชิกะ ยูมิ โฮตตะ และทาเคชิ โอบาตะ เท็ตซึกะ โอซามุ

๒๖๕

บงกชพับลิชชิ่ง ทีเคโอคอมิกส์ ทีเคโอคอมิกส์ สยามอินเตอร์คอมิกส์ นานมีบุ๊คส์ วิบูลย์กิจ วิบูลย์กิจ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ บงกชพับลิชชิ่ง เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ วิบูลย์กิจ

เหมาะ สำาหรับ ๑๘+ ๑๘+

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก


PDF Compressor Pro รายการอ้างอิง http://be-beer.exteen.com/20101109/entry http://cartoon.mthai.com http://hilight.kapook.com/view/51330 http://primitivesoul.wordpress.com/ http://rith99999.blogspot.com/2009/11/sunset-on-third-street.html http://writer.dek-d.com/vajira16/story/viewlongc. php?id=625769&chapter=61 http://www.bangkokbiznews.com/ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kawaka&month=062007&date=07&group=40&gblog=10 http://www.burapat.com http://www.burapat.com/detail_boyhk.asp?id=2146 http://www.busy-day.com http://www.ffc.or.th http://www.fullstopbook.com http://www.kartoon-discovery.com/ http://www.kartoon-discovery.com/topic/topic200904.html#ixzz2TV1kzlWk http://www.naiin.com http://www.nanmeebooks.com http://www.oknation.net/blog/print.php?id=471771 http://www.oknation.net/blog/readme/2012/10/10/entry-2 http://www.se-ed.com

ชวนอ่าน ๑๐๘ การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ ภาคผนวก

๒๖๗


PDF Compressor Pro                                    

    

         


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro


PDF Compressor Pro

งานบรรณิทัศน์การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ 108  

งานบรรณิทัศน์การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ 108

งานบรรณิทัศน์การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ 108  

งานบรรณิทัศน์การ์ตูนไทย การ์ตูนเทศ 108

Advertisement