Page 1

โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น โครงการนี้จะสำ�เร็จได้โดยผู้ใจบุญ มาร่วมกันมอบหนังสือคุณภาพ สร้างทานแห่งปัญญา สนับสนุนโครงการได้ที่

บูท X04 บริเวณเมนฟอร์เย่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ

ก่อเกิดการตืน่ รูเ้ ฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ทห่ี ยัง่ ราก แผ่ขยาย งอกงาม และเติบโตในโลกทีส่ กุ สกาว ด้วยปัญญา ความหวัง ความสุข และความดีงามทัง้ ปวง

เมือ่ คนๆ หนึง่ อ่าน

ก็ตน่ื รูด้ ว้ ยความงอกงามแห่งชีวติ และสรรพสิง่

เพราะการอ่านสร้างคุณภาพคน คนคุณภาพสร้างชาติเข้มแข็งและรุง่ เรือง

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12 หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดพงษ์เพชร เลขที่บัญชี 179-2-16189-3 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ๑ อ่าน ล้านตื่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ �ำ หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โทร : 02-954-9560-4 Fax : 02-954-9565-6 email : Bookfair2@pubat.or.th www.pubat.or.th Facebook : bookthai ดำ�เนินการโดย ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือคุณภาพ

AW leaflet �������������.indd 1

ชวนสร้างปัญญาด้วยการร่วมมอบ หนังสือคุณภาพ สนับสนุนห้องสมุดเด็ก และครอบครัวในชุมชน ดำ�เนินการโดย ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือคุณภาพ

3/7/14 3:32 AM


การอ่านเป็นวิกฤตของชาติ กว่า 2 ทศวรรษมาแล้วที่การปฏิรูปการศึกษาไทยยังไม่สัมฤทธิ์ผล ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูป หลักสูตร ครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอน จนถึงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ WEF “World Economic Forum 2013-2014” ชีก้ ารศึกษาไทยตัง้ แต่ระดับประถมฯ ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพต่ำ�กว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และลาว ผลสอบ O-NET ผลการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาระดับชาติ (NT) พบเด็กไทยส่วนใหญ่ ได้คะแนนวิชาต่างๆ ต่ำ�กว่าเกณฑ์ ผลสอบ PISA พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่อา่ นภาษาไทยไม่รเู้ รือ่ ง อ่านไม่ออก อ่านติดๆ ขัดๆ เด็กป.3 ส่วนใหญ่อา่ นหนังสือพิมพ์ไม่คล่อง ส่งผลไปถึงเรือ่ งการเขียน การวิเคราะห์ การจับใจความ การวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น ผลกระทบต่อการเรียนวิชาอืน่ ๆ เนือ่ งจากภาษาเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการเรียนรู้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น สถานการณ์การอ่านของคนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงเข้าขัน้ วิกฤต จากสถิติ ปี 2551 สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) เผยผลการสำ�รวจการอ่านหนังสือ ของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป จากจำ�นวนประมาณ 60 ล้านคน ตัวเลขการไม่อ่านก็ยังสูงกว่าร้อยละ 40 และใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยน้อยลงกว่าเดิมเป็นเพียง 39 นาทีต่อวัน ข้อมูลจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ปี2554 แจ้งว่าอัตราการ อ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เล่ม ต่อคนต่อปี ต่ำ�กว่าสิงคโปร์ 40-60 เล่ม ต่อคนต่อปี เวียดนาม 60 เล่ม ต่อคนต่อปี เกาหลีใต้ 52.2 เล่ม ต่อคนต่อปี ญี่ปุ่น 50 เล่ม ต่อคน ต่อปี มาเลเซีย 40 เล่ม ต่อคนต่อปี สาธารณรัฐเช็ก 16 เล่ม ต่อคนต่อปี

ทำ�ไมจึงต้องส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือคุณภาพ ในประเทศทีเ่ จริญได้ให้ความสำ�คัญเรือ่ งการอ่านอย่างมาก โดยเฉพาะการอบรมพ่อแม่ให้อา่ น หนังสือให้ลกู ฟังตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ เพือ่ ให้เด็กคุน้ เคยกับเสียงการอ่าน เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ถือเป็น ช่วงวัยทองของมนุษ ย์ในการพัฒนาเซลล์สมอง จึงเป็นความจำ �เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่งในการใช้ หนังสือเลี้ยงลูกอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในบางสังคม กลุม่ เด็กทีพ่ อ่ แม่ไม่ได้อา่ นหนังสือให้ฟงั เด็กต่างสัญชาติ ต่างวัฒนธรรมอย่าง กลุ่มแรงงาน เด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาล่าช้า เด็กที่มีสมองบกพร่อง เด็กที่มีปัญหาด้าน จิตวิทยา ขาดแรงจูงใจ รูส้ กึ ล้มเหลว เด็กเจ็บป่วยเรือ้ รัง เด็กเหล่านีม้ ปี ญ ั หาด้านการอ่าน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งขาดหนังสือที่เหมาะสมแทบทั้งสิ้น จึงเห็นได้ว่าอุปสรรคต่อการอ่านของคนไทยมีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นจำ�นวนของห้องสมุดที่ไม่ได้ กระจายออกไปอย่างทั่วถึง และราคาหนังสือที่ค่อนข้างแพงเนื่องเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ จากการสำ�รวจการอ่านหนังสือของประชากรปี 2554 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัด ลำ�ดับข้อเสนอแนะในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 10 ข้อ ดังนี้ 1. หนังสือควรมีราคาถูกลง 31% 2. หนังสือควรมีเนื้อหาสาระน่าสนใจ 21.5% 3. ควรมีห้องสมุดประจำ�หมู่บ้าน/ชุมชน 20.2% 4. ส่งเสริมให้พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ 17.6% 5. รูปเล่มกะทัดรัด/ปกสวยงามน่าอ่าน/มีรูปภาพประกอบ 13.1%

AW leaflet �������������.indd 2

6. ควรใช้ภาษาง่ายๆ ทุกคนสามารถเข้าใจ 7. หาซื้อได้ง่าย 8. จัดโครงการรณรงค์ร่วมกันอ่านหนังสือทั้งครอบครัว 9. โรงเรียนควรมีมาตรการให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาอย่างจริงจัง 10. จัดให้มีมุมอ่านหนังสือ/ห้องสมุดเคลื่อนที่ในย่านชุมชน/ศูนย์การค้า

13% 12% 10.04% 9.2% 6.5%

จึงเห็นได้วา่ หนึง่ ในอุปสรรคทีม่ ผี ลต่อการอ่าน คือ หนังสือ ไม่มหี นังสือ หนังสือไม่มคี ณ ุ ภาพ หนังสือราคาแพง นอกจากนี้แล้วการขอบริจาคหนังสือ นำ�มาสู่การได้หนังสือที่ ไม่มีคุณภาพ ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับวัยและ ความสนใจของผูร้ บั มอบ สร้างภาระในการคัดกรอง หนังสือที่ได้รบั บริจาคมา ทัง้ สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยและกำ�ลังคน อย่างคาดไม่ถึง

โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ชวนสร้างปัญญาด้วยการร่วมมอบหนังสือคุณภาพ สนับสนุนห้องสมุดเด็กและครอบครัวในชุมชน จากวิกฤตการอ่านดังกล่าวข้างต้น และอุปสรรคสำ�คัญทีข่ ดั ขวางการส่งเสริมการอ่านทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม การอ่าน กระดาษถนอมสายตา Green Read โดย เอสซีจี เปเปอร์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ายหนังสือแห่ง ประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไปรษณียไ์ ทย ตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมชวนสร้างปัญญาด้วยหนังสือคุณภาพ ด้วยการ รณรงค์ให้ซื้อหนังสือใหม่เพื่อการบริจาค ส่งมอบหนังสือใหม่ ให้ห้องสมุดเด็กและครอบครัวในชุมชนต่างๆ กว่า 50 แห่ง ที่ผ่านการเลือกสรรจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคม การอ่าน สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์ร่วมสนับสนุนการดำ�เนินงาน โดยได้ รับความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมผูจ้ ดั พิมพ์ฯ นำ�เสนอหนังสือทีด่ มี คี ณ ุ ภาพในส่วนลดพิเศษ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยคัดเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของ ผู้รับ พร้อมทั้งการสนับสนุนจากกระดาษถนอมสายตา Green Read มอบสิทธิ ประโยชน์ในการซื้อกระดาษผลิตหนังสือให้แก่สำ�นักพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดส่งจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำ�กัด โดยจัดทำ�หนังสือเป็นชุดตามหมวดหนังสือต่างๆ เพื่อให้ผู้บริจาคเลือกซื้อได้ สะดวก หรือตรงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจจะมอบให้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เกิดการซื้อหนังสือใหม่เพื่อการบริจาค 2. เพื่อมอบโอกาสให้ชุมชนที่ขาดแคลนได้เข้าถึงหนังสือ 3. เพือ่ สนับสนุนให้ส�ำ นักพิมพ์ทมี่ กี ารจัดทำ�หนังสือดีๆ ได้มโี อกาสเผยแพร่ ในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 4. เพื่อสร้างพฤติกรรมการมอบหนังสือให้แก่กันในโอกาสต่างๆ 5. เพื่อทำ�ให้มีการอ่านหนังสืออย่างแพร่หลาย จนเกิดวัฒนธรรมการอ่าน ขึ้นในสังคมไทย

ใบแจ้งความจำ�นงในการสนับสนุน โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น ชื่อผู้สนับสนุน……………………………………….......................... นามสกุล………………………..………………................................. ข้าพเจ้าขอสนับสนุนโครงการโดย ซือ้ หนังสือชุด……….……………………............................. มูลค่า ……………………............................................บาท มอบให้ห้องสมุดศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว ซื้อหนังสือชุด……….…………....…................................. มูลค่า ……………………............................................บาท มอบให้ห้องสมุดศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว ซื้อหนังสือชุด……….…………….…................................. มูลค่า ……………………............................................บาท มอบให้ห้องสมุดศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว มอบเงินจำ�นวน …………………..….........................บาท เพื่อให้โครงการฯ จัดซื้อหนังสือมอบให้ห้องสมุด ศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดพงษ์เพชร เลขที่ 179-2-16189-3 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ๑ อ่าน ล้านตื่น จำ�นวน ………………................................................บาท โดยได้แนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบแจ้ง ความจำ�นงฉบับนี้ด้วยแล้ว

3/7/14 3:32 AM

leaflet ๑ อ่านล้านตื่น  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you