Page 1


ครูชีวัน

aw-Number-03-y.indd 1

29/10/2556 23:41:35


เลขหนึ่ง เป็นอะไรดีนะ

เลขหนึ่ง เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 2

29/10/2556 23:41:35


aw-Number-03-y.indd 3

29/10/2556 23:41:36


เสาธง 1 ตน้ aw-Number-03-y.indd 4

29/10/2556 23:41:37


aw-Number-03-y.indd 5

29/10/2556 23:41:38


เลขสอง เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 6

29/10/2556 23:41:38


aw-Number-03-y.indd 7

29/10/2556 23:41:39


เปด 2 ตัว aw-Number-03-y.indd 8

29/10/2556 23:41:40


aw-Number-03-y.indd 9

29/10/2556 23:41:41


เลขสาม เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 10

29/10/2556 23:41:41


aw-Number-03-y.indd 11

29/10/2556 23:41:42


ผีเสื้อ 3 ตัว

aw-Number-03-y.indd 12

29/10/2556 23:41:43


aw-Number-03-y.indd 13

29/10/2556 23:41:43


เลขสี่ เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 14

29/10/2556 23:41:44


aw-Number-03-y.indd 15

29/10/2556 23:41:44


aw-Number-03-y.indd 16

29/10/2556 23:41:45


เรือใบ 4 ลำ�

aw-Number-03-y.indd 17

29/10/2556 23:41:46


เลขหา้ เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 18

29/10/2556 23:41:46


aw-Number-03-y.indd 19

29/10/2556 23:41:47


มา้ 5 ตัว aw-Number-03-y.indd 20

29/10/2556 23:41:48


aw-Number-03-y.indd 21

29/10/2556 23:41:48


เลขหก เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 22

29/10/2556 23:41:49


aw-Number-03-y.indd 23

29/10/2556 23:41:49


นกกระจอกเทศ 6 ตัว

aw-Number-03-y.indd 24

29/10/2556 23:41:50


aw-Number-03-y.indd 25

29/10/2556 23:41:51


เลขเจ็ด เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 26

29/10/2556 23:41:51


aw-Number-03-y.indd 27

29/10/2556 23:41:52


aw-Number-03-y.indd 28

29/10/2556 23:41:53


เสาไฟฟา 7 ตน้

aw-Number-03-y.indd 29

29/10/2556 23:41:53


เลขแปด เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 30

29/10/2556 23:41:54


aw-Number-03-y.indd 31

29/10/2556 23:41:54


ตุกตาหิมะ 8 ตัว

aw-Number-03-y.indd 32

29/10/2556 23:41:56


aw-Number-03-y.indd 33

29/10/2556 23:41:56


เลขเกา้ เปนอะไรดีนะ

aw-Number-03-y.indd 34

29/10/2556 23:41:57


aw-Number-03-y.indd 35

29/10/2556 23:41:57


ลูกออ๊ ด 9 ตัว

aw-Number-03-y.indd 36

29/10/2556 23:41:58


aw-Number-03-y.indd 37

29/10/2556 23:41:59


คุยสรา้ งสุข เพื่อการอา่ นสรา้ งสุข หนังสือภาพ หนังสือนิทาน เป็นสื่อที่สรางความสุ ขความเบิกบานใหกั้ บเด็กๆ ของเราทุกคน ทั้งเด็ก ้ ที่เกิดมาดวยความสมบู รณพร เศษ ้ ์ อมทุ ้ กดาน ้ หรือแมแต ้ เด็ ่ กที่มีความตองการพิ ้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและองค์กรเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กได้ริเริ่มพัฒนาหนังสือ และสื่ออานเพื ยนรู้ อาทิ เด็กออทิสติก เด็กแอลดี ดวยความเชื ่อที่วา่ เด็กทุกคนสามารถ ่ ่อเด็กที่บกพรองทางการเรี ่ ้ เรียนรูและพั ฒนาตัวเองอยางมี อแม แวดล าใจในตั วเด็ก ้ ่ ความสุขไดหากพ ้ ่ ครู ่ ผสอน และผู ู้ ้ อมเด็ ้ ก มีความรูความเข ้ ้ รวมถึงการใชสื้ ่อ และยิ่งเกิดประสิทธิภาพหากมีสื่อที่ออกแบบไดอย สอดคลองกั ้ างเหมาะสม ่ ้ บพัฒนาการและ ความตองการของเด็ ก ้ “ตัวเลขเป็นอะไร” ของครูชีวัน วิสาสะ เกิดจากแรงบันดาลใจในเวทีโครงการประกวด “สื่ออานสร ่ างสุ ้ ข เพื่อเด็ก LD ปีที่ 1” ซึ่งพบวา่ สื่อที่สงเข บางก็ าน ่ าประกวด ้ ้ เนนพื ้ ่อฝึกทักษะดานการอ ้ ่ บางก็ ้ นำ�เสนอเฉพาะ ความรู้ หลายผลงานขาดความเข้าใจในทักษะการอ่านของเด็กแอลดี และมีจำ�นวนน้อยที่สามารถผสาน สุนทรียศาสตร์ทั้งงานภาพและการเลาเรื รวมถึงการออกแบบโดยใชหลั ่ ่องไดอย ้ างเหมาะเจาะ ่ ้ ก UDL (Universal Design Learning) ที่ไมเพี ่ ยงใหเด็ ้ กแอลดีเรียนรูได ้ ้ แตเด็ ่ กทุกคนก็สามารถเรียนรูสื้ ่อนี้ไดเช ้ นกั ่ น โดยเฉพาะ การไดใช ้ จิ้ นตนาการ หวังวา่ “ตัวเลขเป็นอะไร” เลมนี ่ ้ จะไดจุ้ ดประกายใหครู ้ ูผูสอน ้ พอแม ่ ่ และผูผลิ ้ ตสื่อไดค้ นคว ้ า้ ทดลอง สรางสรรค ์งานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพลูกหลานของเราตอไป ้ ่ สุดใจ พรหมเกิด ผูจั้ ดการแผนงานสรางเสริ มวัฒนธรรมการอาน ้ ่ aw-Number-03-y.indd 38

29/10/2556 23:42:00


ครูชีวัน วิสาสะ นักประพันธห์ นังสือภาพ เคยรับราชการครูสอนวิชาศิลปะ ทำ�งานด้านการสื่อสารกับเด็ก หลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือภาพ การเล่านิทานอ่านหนังสือ สื่อเสริม การเรียนรู้ รายการทีวี กิจกรรมพัฒนาเด็กด้วยหนังสือผสานศิลปะและ เรียนรูธรรมชาติ ้ เจ้าของผลงานหนังสือภาพเรื่อง “อีเล้งเค้งโค้ง” ที่เด็กๆ ชื่นชอบ และมีผลงานไดรั้ บการแปลเป็นภาษาตางประเทศหลายเล ม่ ปัจจุบันพำ�นัก ่ อยูที่ ่จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณองคกรร ์ วมจั ่ ดงาน แผนงานสรางเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นิตยสาร Mother&Care

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สนใจข้อมูลความรู้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและแนวทางสร้างสรรค์สื่ออ่าน ดาวน์โหลดฟรี ที่ www.happyreading.in.th aw-Number-03-y.indd 39

29/10/2556 23:42:01


โครงการหนังสือภาพเสริมศักยภาพการเรียนรู้

ตัวเลขเป็นอะไร

เรื่องและภาพ : ชีวัน วิสาสะ พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2556 จำ�นวนพิมพ์ 500 เลม่ กรรมการบริหารโครงการ : ชีวัน วิสาสะ ระพีพรรณ พัฒนาเวช อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช บรรณาธิการ : สุดใจ พรหมเกิด บรรณาธิการเลม่ : หยาดฝน ธัญโชติกานต์ กองบรรณาธิการ : ยุวดี งามวิทย์โรจน์ วิลาสินี ดอนเงิน ชุติมา ฟูกลิ่น คณิตา แอตาล วิไล มีแกวสุ ้ ข นิศารัตน์ อำ�นาจอนันต์ จันทิมา อินจร รูปเลม่ : วารุณี อนุรักษ์ชนะพล จัดพิมพ์และเผยแพร่ : แผนงานสรางเสริ มวัฒนธรรมการอาน ้ ่ พิมพ์ที่ : แปลนพริ้นท์ติ้ง จำ�กัด Copyright : Cheewan Wisasa 2013 แผนงานสรา้ งเสริมวัฒนธรรมการอา่ น ไดรั้ บการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริ มสุขภาพ (สสส.) ้ มีบทบาทหนาที บเคลื่อน ้ ่ในการประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผลจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนใหเอื ้ ้อตอการขั ่ การสรางเสริ มพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอานให ้ ่ เข ้ าถึ ้ งเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะกลุมที ่ ่ขาดโอกาสในการเขาถึ ้ งหนังสือ และกลุมที เศษ ่ ่มีความตองการพิ ้ คณะกรรมการกำ�กับทิศทาง แผนงานสรา้ งเสริมวัฒนธรรมการอา่ น กลุม่ แผนงานสื่อสรา้ งสรรคเ์ พื่อสุขภาวะในแผนสื่อสารสุขภาวะ และสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ที่ปรึกษา อาจารยม์ านิจ สุขสมจิตร นพ.ยงยุทธ วงศภ์ ิรมยศ์ านติ์ ประธาน รศ.จุมพล รอดคำ�ดี กรรมการ อาจารยส์ ุรินทร์ กิจนิตยช์ ีว์ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท ์ นายมานพ แยมอุ ้ ทัย นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ เลขานุการ นางสาวเข็มพร วิรุฬราพันธุ์ นางสุดใจ พรหมเกิด นายดนัย หวังบุญชัย ผูช้ วยเลขานุ การ นางญานี รัชตบ์ ริรักษ์ ่ ผูจั้ ดการแผนงานฯ นางสุดใจ พรหมเกิด รวมสนั บสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรม ่ เพื่อสรางเสริ มใหเกิ ้ ้ ดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอานเพื ่ ่อสังคมสุขภาวะกับเราไดที้ ่ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 424 หมูบ่ านเงาไม ซอยจรั ญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ้ ้ โทรศัพท์ : 0-2424-4616-7 โทรสาร : 0-2881-1877 E-mail : info@happyreading.in.th Website : http://www.happyreading.in.th Facebook : http://www.facebook.com/happy2reading Twitter : http://www.twitter.com/happy2reading aw-Number-03-y.indd 40

29/10/2556 23:42:01


ตัวเลขเป็นอะไร  
ตัวเลขเป็นอะไร  
Advertisement