Page 1


เท้าไม่ได้มีไว้เตะ  
เท้าไม่ได้มีไว้เตะ  

เท้าไม่ได้มีไว้เตะ เป็นหนังสือภาพสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ต้องการบอกเด็กๆ ว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดี พร้อมกับการแนะนำการใช้เท้าในกิจกรร...