Page 1


มะเขือเทศยักษ์  

ลุงพอปลูกมะเขือเทศไว้มาก และเอาใจใส่ดูแลรดน้ำพรวนดินทุกวัน มะเขือเทศจึงให้ผลสวยงาม วันหนึ่ง ลุงพอพบว่ามีมะเขือเทศผลหนึ่งโตกว่ามะเขือเทศผลอื่...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you