Page 1


มะเขือเทศยักษ์  
มะเขือเทศยักษ์  

ลุงพอปลูกมะเขือเทศไว้มาก และเอาใจใส่ดูแลรดน้ำพรวนดินทุกวัน มะเขือเทศจึงให้ผลสวยงาม วันหนึ่ง ลุงพอพบว่ามีมะเขือเทศผลหนึ่งโตกว่ามะเขือเทศผลอื่...

Advertisement