Page 1


คุณแม่ขา อุ้มหน่อย  

เด็กน้องผู้เรียกให้คุณแม่อุ้มใน คุณแม่ขา อุ้มหน่อย เล่มนี้ ชื่อว่า น้องขาว น้องข้าวตื่นขึ้นมาก็โผเข้ามาหาคุณแม่ ขอให้คุณแม่อุ้ม คุณแม่พาไปเท...