Page 1


อัลเฟรด  

หนังสือเล่มนี้มีศิลปะในการสอนให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของตนเอง แก่เด็กปฐมวัย การพอใจในตนเองจ...

อัลเฟรด  

หนังสือเล่มนี้มีศิลปะในการสอนให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของตนเอง แก่เด็กปฐมวัย การพอใจในตนเองจ...

Advertisement