Page 1


บันทึกวันหยุด  

การมีแรงจูงใจที่จะทำอะไรดีๆ นำมาซึ่งความภูมิใจในตัวเอง ความภูมิใจและพอใจในตัวเองก็จะเป็นที่มาของแรงจูงใจภายในที่มีคุณค่า ให้คนเราอยากทำสิ่งท...

บันทึกวันหยุด  

การมีแรงจูงใจที่จะทำอะไรดีๆ นำมาซึ่งความภูมิใจในตัวเอง ความภูมิใจและพอใจในตัวเองก็จะเป็นที่มาของแรงจูงใจภายในที่มีคุณค่า ให้คนเราอยากทำสิ่งท...

Advertisement