Page 1

‘Çorum demiryolunu hak ediyor’ Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum’un demiryolunu hakettiðini belirterek, þehrin bu yöndeki taleplerini dile getireceðini söyledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy ile birlikte Bakan Yýlmaz'a üzerinde Hitit figürü bulunan bir vazo hediye takdim

* HABERÝ 4’DE

Alapala, Ekonometri Dergisi’ne kapak oldu Türkiye'nin en prestijli ekonomi ve politika dergilerinden Ekonometri, KasýmAralýk sayýsýnda Alapala Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alapala Makine A.Þ. Strateji Direktörü Görkem Alapala’yý kapaðýna taþýdý.

Almanya Baþbakaný tarafýndan desteklenen projede Çorum AÖL Türkiye'yi temsil ede-

‘Yeþil Düþün’üp kýsa film çektiler * HABERÝ 16’DA

* HABERÝ 16’DA

ÝSKENDER LAHMACUN

9 KASIM 2012 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Alo Paket 213 32 42

Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM

(Ç.HAK:514)

n

‘Kalite artacak hasta gülecek’ Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, önceki gün Sungurlu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

* HABERÝ 9’DA

Saðlýða faydalý projelere destek

Halk Saðlýðý Müdürü Uzm Dr. Tuncer Kýlýç, toplum saðlýðýný önceleyen ve kamu yararýna olan ulusal ve yerel bazdaki tüm projeleri ve Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç AR-GE çalýþmalarýný destekleyeceklerini dile getirdi. * HABERÝ 6’DA

Muharrem Ýnce geliyor CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek, 10 Kasým Atatürk'ü Muharrem Ýnce anma programý ile ilgili bilgi verdi.

* HABERÝ 15’DE

Yakalanmamak için kendini vurdu

Çorum'da çeþitli suçlardan kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan gencin polise teslim olmamak için elindeki pompalý tüfekle kendini vurduðu öne sürüldü.

* HABERÝ 8’DE

* SAYFA 12’DE

Çorum, Sivas, Malatya, Ýzmir, Ýstanbul, Erzincan ve Tunceli’den gelen bir grup Alevi dedesi Bakan Dinçer’i ziyaret etti.

Dedeler, cemevinde Kuran dersi istiyorlar Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret

Alevi Dedeleri, cemevlerinde ve halk eðitim merkezlerinde Kur'an eðitimi verilmesi için Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’den destek istediler. Çorum, Sivas, Malatya, Ýzmir, Ýstanbul, Erzincan ve Tunceli gibi Türkiye'nin deðiþik illerinden Ankara'ya gelen bir grup Alevi dedesi, Ömer Dinçer'i makamýnda ziyaret ettiler. * HABERÝ 10’DA

Memur Sen Yönetimi, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaret etti.

‘Kadro dýþý kalanlarýn haklarýný koruyacaðýz’ AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaretinde konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatç Kamu Hastaneleri Birliði oluþumunda, kadro dýþý kalan personelin özlük haklarýnýn korunmasý gerektiðini söyledi.

* HABERÝ 14’DE

Derman Derneði, FÝAV iþbirliðinde Moro’ya yardým eli uzattý.

Derman Derneði, Morolu Müslümanlarý sevindirdi Memur Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve Memur Sen’e baðlý þube baþkanlarý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaret etti.

Çorum Derman Kültür ve Eðitim Derneði, Farukiye Ýlim Araþtýrma Vakfý (FÝAV) iþbirliðinde düzenlediði yardým organizasyonuyla Filipinler’in Moro Adasý’nda zulme uðrayan Müslümanlarý sevindirdi. * HABERÝ 10’DA

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Organ Baðýþý Haftasý sebebiyle Konya’da düzenlenen programa katýldý...

21 bin kiþi organ bekliyor

Agah Kafkas, Organ Baðýþý Haftasý nedeniyle düzenlenren törende konuþtu.

Konya’da Organ Baðýþý Haftasý nedeniyle düzenlenen törende konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas,Bu gün ülkemizde 2 Kasým 2012 itibarýyla 21.872 kiþi bekleme listesinde organ beklemektedir, bütün Dünya'da olduðu gibi ülkemizde de nakil sayýsý ihtiyacýn dramatik düzeyde altýnda seyretmektedir.” dedi.

* HABERÝ 9’DA

Meteroloji Müdürlüðü'nden yapýlan uyarýda þiddetli yaðýþ ve sýcaklýk düþüþüne karþý vatandaþlarýn önlem almasý

Ve KIÞ GELDÝ * HABERÝ 16’DA


2

CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Engeller aþýlýrsa olacak Y

eni eðitim sistemi ile birlikte Çorum'da 23 yaþ üstündeki engellilerin eðitim ve uygulama okullarý yerine halk eðitim merkezlerine yönlendirildiðini belirtmiþ, velilerin hasretle eðitici kurslarýn açýlmasýný beklediklerini ifade etmiþtim. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin aradý. Yeni yönetmelik gereði 23 yaþ üstü engellilerin okullara alýnamadýðýný, ancak halk eðitim merkezinin gerekli kurslarý açmasý için talimat verildiðini belirtti. Öte yandan okullarýndan ayrýlmak zorunda kalan 23 yaþ üstü engellilere, halk eðitim merkezi hem kurs açma isteðine hem kurumsal yapýsý itibarýyle bu güce ve yeteneðe hem de bedensel ve zihinsel engellilere sahip çýkma hassasiyetine sahip.

HEM yöneticileri, öðretim elemanlarý ve topyekün kurum personeli bugüne kadar 648 bin kursla 18 bin kursiyere eðitim vermiþ. 23 yaþ üstü engelliler için de kurs açmak mümkün. Ancak bazý yasal prosedürlerin tamamlanmasý için zamana ihtiyaç olduðu anlaþýlýyor. Örneðin; Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn engellilere yönelik öðretmen atamasý gerekiyor. Yine bakanlýðýn kurslarýn verileceði binalarý engellilerin kullanýmýna uygun hale getirmesi þart. Hangi kurslarýn açýlacaðýna dair cetvelin hazýrlanmasýna ihtiyaç var. Velhasýl halk eðitim merkezlerinin dýþýnda var olan engeller bir an önce ortadan kaldýrýlýrsa, bilhassa üzerine vazife düþen yerel yöneticilerin inisiyatif kullanmasý halinde 23 yaþ üstü engellilerin kýsa sürede eskiden olduðu gibi eðitimlerine devam etmesi mümkün olabilecek.

Çorum Belediyesi Cumartesi Pazarý'na park ve yeþil alan yapýyor. Lâkin daha önce buraya park eden yaklaþýk 300 araç nereye gidecek merak ediliyor. Bölgeye otopark planlamasý þart...

Otopark da planlanmalý

Üzerlerine vazife düþen yerel yöneticilerin inisiyatif kullanmasý halinde 23 yaþ üstü engellilere yönelik kurslarýn açýlmasý mümkün olabilecek.

Gümrük ve Ticaret Müdürü de atandý

ümrük ve Ticaret Müdürlüðü’ne atama yapýlmýþ. Gyeni

Öðrendiðime göre, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü’nde Þube

Müdürü olarak görev yapan Fikret Yýldýrým, Gümrük ve Ticaret Müdürü

Ç

orum Belediyesi Cumartesi Pazarý'na park ve yeþil alan yapmak için hazýrlýklarýný tamamladý , inþaat bir süre önce baþladý malum. Bölge sakinleri uzun süredir hasretle bekledikleri dinlenme mekânýna kavuþacaklar ancak, karþýlarýna yeni bir problem çýkacak. Çorum'un konut, ticaret ve insan yoðunluðu yüksek olan noktalarýndan Bahabey Caddesi'nde ciddi otopark sorunu

yaþanýyor. Cumartesi Pazarý park yapýldýktan sonra bu ihtiyaç katlanarak artacak. Pazarýn bulunduðu alana yaklaþýk 300 araç park ediyor. Park ve yeþil alandan sonra 300 araç nereye gidecek? Çorum Belediyesi'nin Cumartesi Pazarý'na park ve yeþil alaný yaparken, bir yandan da bölge için yeni bir otopark planlamasý yapmasý þart.

Kýþ lastiði olmayana 72 TL ceza 2

918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu tasarýsýnda kýrmýzý ýþýkta geçme cezasý 154 TL'den 319 TL'ye çýkýyor. Kýþ lastiði olmayana 72 TL, araç muayenesini yaptýrmayana 154 TL

ceza kesilecek TBMM'de bekleyen 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu tasarýsýnda, Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü, 135 maddeden 32'sinde

deðiþiklik yaptý. Deðiþiklikler Meclis'e gönderilecek Yeni tasarýda cezalar þöyle olacak. Alkol ölçümü yaptýrmayan sürücünün ehliyetine tedbiren el konulacak, araç

kullanmaktan men edilecek. 2 saat içinde Adli Týp Kurumu ya da resmi saðlýk kuruluþlarýndan "alkollü olmadýðýna dair" rapor alan sürücülerin ehliyetleri iade edilecek. Rapor almayanlarýn

ALTAN ELEKTRONÝK GÜVENLÝK SÝSTELERÝ ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KAMERA GÜVENLÝK KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE ¨ SÝSTEMLERÝ

35,00

ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

SATÜRK Full HD PVR 1080P Uydu Alýcýsý

* Ýnternet Giriþi-Optik Çýkýþ-USB Kayýt * Modül Çakýlý-Kart Giriþi-USB Mp3-Film Ýzleme

899.00 ¨

* 8 Kanal DVR kayýt Cihazý * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 500 gb Harddisk (ortalama 90 gün kayýt) * Bakýr Kablo-Gümüþ PNC Fiþ KURULUM DAHÝL

(Ç.HAK:3444)

Sadece

129,00 ¨

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com

ehliyetine 6 ay süreyle el konulacak. Kýþ lastiði olmayan sürücülere 72 TL ceza kesilecek. Aracýnýn ilk muayenesini yaptýrmayan ya da muayene süresini aþan sürücülere kesilen ceza 72 TL'den 154 TL'ye yükselecek. Kýrmýzý ýþýkta geçenlere verilecek ceza 154 TL'den 319 TL'ye yükseltilecek. Bir yýl içerisinde 5 kez kýrmýzý ýþýk ihlali yapan sürücünün ehliyeti 3 ay süre ile geri alýnacak. Sürücü psiko- teknik deðerlendirme ya da psikiyatri muayenesine tabi tutulacak. Hýz sýnýrlarýný aþma oranlarýna yüzde 50 oraný eklendi. Mevcut yasada hýz sýnýrlarýný yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aþanlara 154 TL, yüzde 30'dan fazla aþanlara ise 319 TL ceza uygulanýyordu. Yüzde 50'den fazla aþan sürücülere verilecek

KUTLAMA

Kýþ lastiði olmayana 72 TL, araç muayenesini yaptýrmayana 154 TL ceza kesilecek

YENÝ CÝTROEN C -ELYSEE

ile tanýþmak ve test sürüþü için, sizleri 10 Kasým 2012 Cumartesi günü saat 13.00’de düzenlenecek tanýtým lansmaný için showroomumuza bekliyoruz.

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV

TT Net Genel Müdürlüðü görevine atanan, mezun öðrencilerimizden

Abdullah Orkun Kaya

’yý

tebrik eder, yeni görevinde üstün baþarý ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3470)

ceza 1.5 kat artýrýlacak. Kamyon, otobüs, TIR, tanker gibi aðýr yük taþýtlarýný kullaným süresini aþan sürücülere verilen cezalar 6 kat. Günlük 9 saatten fazla aðýr vasýta kullanan sürücülere 72 TL yerine kademeli olarak 154, 319 TL ve üstünde ceza uygulanacak.

Çorum Anadolu Lisesi Ailesi

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


(Ç.HAK:3469)

www.corumhakimiyet.net

CUMA 9 KASIM 2012

3


4

CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Çorum demiryolunu hak ediyor’ M

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum’un demiryolunu hakettiðini belirterek, þehrin bu yöndeki taleplerini dile getireceðini söyledi. Bakan Yýlmaz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nca (TSO) Anitta Otel'de organize edilen programda, sanayicilerle akþam yemeðinde bir araya geldi. Toplantýda konuþan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum sanayisiyle ilgili bilgiler vererek, Bakan Yýlmaz'dan, Çorum'un savunma sanayi üretiminden pay almasý ve

kente demiryolu getirilmesi konusundaki çalýþmalara destek vermesini talep etti. Konuþmalarýn ardýndan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy ile birlikte Bakan Yýlmaz'a üzerinde Hitit figürü bulunan bir vazo hediye takdim etti. Bakan Yýlmaz, 150 milyon dolarýn üzerinde ihracatý bulunan Çorum'un demiryolunu hak ettiðini belirterek, Çorum'un demiryolu konusundaki beklentisini dile getireceðini kaydetti.

‘Savunma sanayisinde size yol açmaya hazýrýz’ Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, önceki gün iþadamlarý ile yaptýðý toplantýnýn ardýndan uðurlandý.

Program Anitta Otel’de düzenlendi.

M

Bakan Yýlmaz, makine imalatçýsý sanayicilerle görüþtü.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy ile birlikte Bakan Yýlmaz'a üzerinde Hitit figürü bulunan bir vazo hediye takdim etti.

Çorum'da savunma sanayine yönelik üretim için potansiyel bulunduðu ifade edildi.

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, savunma sanayi üretiminin, Türkiye'nin 2023 yýlýndaki ihracat hedeflerine ulaþýlabilmesi için büyük önem taþýdýðýný belirterek, ''Ýhracatta hedeflerimize ulaþabilmemiz için yükte hafif pahada aðýr ürünleri üretmeli ve ihraç etmeliyiz'' dedi. Bakan yýlmaz, ziyaretlerinin ardýndan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nca (TSO) Anitta Otel'de organize edilen programda, sanayicilerle akþam yemeðinde bir araya geldi. Yýlmaz, yemekte yaptýðý konuþmada, birçok ilde görmediði giriþimcilik ruhunu Çorum'da gördüðünü ve Çorum'un geleceðiyle ilgili umutlarýnýn daha da arttýðýný ifade etti. Çorum'un 2023 hedeflerinin çok büyük olmasý gerektiðinin altýný çizen Bakan Yýlmaz, ''2023'te 2 milyar dolarlýk ihracat yapabilmemiz lazým. Çorum'la 500 milyar dolarlýk ihracat yapacaðýz, 2 trilyon dolar da milli gelirimiz olacak. 500 milyar dolarlýk ihracat yapabilmek için de bizim katma deðeri çok fazla olan ürünler üretmemiz lazým'' diye konuþtu. Savunma sanayi

Bakan yýlmaz, ziyaretlerinin ardýndan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nca Anitta Otel'de organize edilen programa katýldý.

ürünlerinin, katma deðeri yüksek olan ürünlerin baþýnda geldiðini dile getiren Bakan Yýlmaz, ''Türkiye'nin yýllýk ihracatý 150 milyar dolar. Kilogram baþýna ihracat hedefimiz 1,5 tona tekabül ediyor. Almanya'da bu oran 5 ton civarýnda. Yani biz kilogramýmýzý Almanya'dan 3 kat daha ucuza satýyoruz. Ýhracatta hedeflerimize ulaþabilmemiz için yükte hafif pahada aðýr ürünleri üretmeli ve ihraç etmeliyiz'' deðerlendirmesini yaptý. Kore'deki helikopter ihalesine Türk üretimi olan ATAK Helikopteri ile katýldýklarýný ve iki ABD þirketi ile Türkiye'nin son aþamaya kaldýðýný ve nihai kararýn beklendiðini anýmsatan Bakan Yýlmaz, þunlarý kaydetti:

''Eðer ihaleyi kazanýrsak üreteceðimiz helikopterin bir kilogramýný 5 bin dolara satmýþ olacaðýz. Fýrlatýlmasý için Çin'e gönderdiðimiz Göktürk-2 uydusu 400 kilogram aðýrlýðýnda ve 120 milyon dolara mal oldu. Bu uydumuzun kilogramý da 200 bin dolara geliyor. Þimdi ürettiðimiz bir ürünün kilogramý 540 dolar, eðer ATAK'ý ihraç edersek kilogramý 5 bin dolar ve Göktürk-2 gibi bir teknoloji þaheseri ihraç edersek de kilogramý 200 bin dolara denk geliyor. Ýþte yükte hafif pahada aðýr olan sanayi ürünleri bunlardýr. Biz bunlarý üretmeyi hedefliyoruz.''

-''Ya yol aç ya da bir yol bul''-

Çorum'da savunma sanayine yönelik üretim

için potansiyel bulunduðunu ve baþta Hitit Üniversitesi olmak üzere yapýlacak çalýþmalara Savunma Sanayi Müsteþarlýðý olarak destek vermeye hazýr olduklarýný belirten Bakan Yýlmaz, el birliði ile hedeflenen baþarýlarýn yakalanabileceðini vurguladý. Bakan Yýlmaz, ''Güzel bir söz vardýr: 'Ya yol aç ya da bir yol bul' diye. Biz Savunma Sanayi Müsteþarlýðý olarak Çorum'a yol açmaya hazýrýz'' dedi. 2023 hedefleri doðrultusunda Türkiye'deki iþsizlik oranýnýn yüzde 5 olarak hedeflendiðini anýmsatan Bakan Yýlmaz, Çorum, Kayseri ve Eskiþehir gibi illerin bu oraný 2012 yýlýnda yakaladýðýna dikkati çekti. (A.A.)

Yýlmaz, yemekte yaptýðý konuþmada, birçok ilde görmediði giriþimcilik ruhunu Çorum'da gördüðünü belirterek, kentin 2023 hedeflerinin çok büyük olmasý gerektiðini belirtti.

Hayrettin Karaman

ABD ve biz Obama yeniden baþkan seçildi, ABD bütün dünyayý iyi veya kötü etkileyen bir ülke; bu ülkenin yöneticilerinin kiþilik, ahlak, siyaset renkleri de bu yüzden önemli ve herkesi ilgilendiriyor. Halkýnýn büyük çoðunluðu Müslüman olmayan ve demokrasiye baðlý bulunan bu ülkenin sýkýntýlarý ve ümitleri var; bunlarýn baþýnda ekonomik kriz ve sosyal gruplar arasýndaki mesafenin giderek büyümesi, birliðin ve barýþýn tehlikeye girmesi var. Obama'nýn zafer konuþmasýndan birkaç cümle alarak, benzeri biz dahil birçok ülkede mevcut bu problemlerle nasýl baþa çýkacaðý konusunu irdelemek istiyorum: "Birliðimizin ileri doðru geliþtiðini görüyoruz". Aslýnda birliðin ileri doðru geliþtiði yok, ama aleve yonga, yangýna benzin dökmenin de faydasý olmadýðýndan bu üslubu kullanýyor. "Biz, Amerikan ailesi olarak hepimiz bir ulus halinde bir aradayýz. Bizim yolumuz uzundu ve yolumuzu mücadeleyle aþtýk ve Amerika için iyi günler daha önümüzde. Bu ülke, diðer ülkelerden daha zengin bir ülke. Ama bizi zengin yapan bu deðil. Üniversitemiz, kültürümüz de deðil. Amerika'yý istisnai kýlan, bizi bir arada tutan þey, dünyadaki en büyük çeþitliliðe sahip olan toplum olmamýz". Amerika bir ulus devlet, hemen bütün ulus devletler gibi onun da halký tek bir ýrktan, renkten, soydan, kavimden oluþmuyor; yetmiþ iki buçuk etnik grup bir araya gelmiþ ve "bir ulus" oluþturmuþlar. Peki bu gruplarý bir ulus yapacak, bir arada tutacak, aralarýnda sevgi, barýþ ve dayanýþma saðlayacak maddi ve/veya manevi unsur nedir? Bu can alýcý soruya Obama'nýn da vereceði gerçekçi ve ikna edici bir cevap yok, ancak onun vurgu yaptýðý unsur dikkat çekici. Bizde bazý yazarlar sýkça ekonomik unsura atýf yaparlar, ekonomi bozulursa her þeyin altüst olacaðýný söylerler. Bu teþhiste gerçeklik payý bulunmakla beraber ekonomiyi de ikinci plana düþürecek manevi unsurdan söz etmezler. Obama bu psiko-sosyal manevi unsura aðýrlýk veriyor, "Bizi bir arada tutan þey, dünyadaki en büyük çeþitliliðe sahip olan toplum olmamýz" diyor. Diyor da, bu çeþitlilik uzun zaman bir zenginlik olmuþsa da giderek ayrýþmaya dönüþüyor, bu ayrýþma ve belki çatýþmanýn ilacý nedir? Obama ona dokunmuyor, dokunamýyor. Din, ahlak, eðitim… diyemiyor; çünkü bu unsurlarda birlik yok ve uç veren kriz bunlara raðmen uç veriyor. Geçende bir yazý okudum, yazar, "Ýslam birliðimizin harcý olamýyor" diyordu. ABD'de Hristiyanlýðýn binbir çeþidi yanýnda baþka dinler de var, Türkiye'de ise baþka dinler devede kulak. Peki buna raðmen niçin Ýslam birleþtiren harç olamýyor. Bu sonucun Ýslam'dan kaynaklandýðý söylenemez; çünkü o, Müslüman olsun olmasýn ümmetin ve teb'anýn birlik, beraberlik, iyilik, barýþ ve dayanýþma içinde yaþamalarýný hem hararetle tavsiye ediyor, hem de gerekli tedbirleri almýþ. Olumsuz sonuç "Müslümanýz diyenlerin onu doðru anlayýp yaþamamalarýndan, bu milletin çocuklarýndan bir kýsmýnýn da bu dine cephe almalarýndan" kaynaklanýyor. "Romney'i tebrik ediyorum. Çok güçlü bir çalýþma yürüttü. Önümüzdeki haftalarda Romney'le bir araya geleceðiz, ülke hakkýndaki görüþlerimizi paylaþacaðýz" diyor, rakibi de onun baþarýlý olmasý için dua ettiðini söylüyor. Ülkemizdeki iktidar-muhalefet arasý iliþkisiyle mukayese edildiðinde ibret alýnasý bir manzara! "Ekonomimiz toparlanýyor. Savaþ dönemi sona eriyor. Ben umutlu olalým diyorum. Ama kör bir umuttan bahsetmiyorum. Sizlerin çabalarýyla, Allah'ýn yardýmýyla bu yolda ilerleyeceðiz ve dünyadaki en büyük ülkeyi daha da ileri götüreceðiz". Güçlü baþkan ümitli, ama ümidi kör ve hayali deðil; halkýnýn çabasý ve Allah'ýn yardýmý þartýna baðlý. Kültürümüzde bir söz vardýr: "Gayret bizden, tevfik (baþarý lutfu) Allah'tandýr" deriz. ABD Baþkaný baþka dinden, ama bizimle ortak bir deðere sahip olduðu anlaþýlýyor. Bizim siyasilerimize de bu deðeri hatýrlatýyorum: Boþ çekiþmeleri, illa da iktidar hýrsýný bir yana býrakýn, hep birlikte ülke için çalýþýn ve kulu


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Açlýk grevi eylemcilerine dair kesin bir intibaa sahip olamadýðýný belirten Yýldýrým;

5

‘Açlýk grevine son verilmeli’ AK

Parti Çorum Milletvekili, Ceza ve Tutukevleri Ýnceleme KoAdalet Bakanýmýz önümüzdeki günlerde Meclis'e ana dilde samisyonu Baþkaný Murat Yýldýrým, BDP Grubu tarafýndan vevunma hakkýna yönelik bir düzenlemenin geleceðini beyan etmiþtir. rilen Meclis Araþtýrma Önergesi aleyhinde konuþma yaptý. Bu durum hükümetin iyi niyetli tutumunun göstergesidir. Ýnsanlarý bu þekilde can pahasýna eylemliliðe sürüklenmesini bu çatý altýndaki hiçCeza infaz kurumlarýnda bulunan PKK-KCK terör örgütü hübir siyasi parti kabul etmemelidir. Çünkü bu kendi varlýðýný inkardýr. kümlü ve tutuklularý tarafýndan baþlatýlan açlýk grevinin halen sürdüBu siyasetin dýþlanmasý, konuþmanýn dýþlanmasýdýr. ðünü belirterek konuþmasýna baþlayan Yýldýrým, þunlarý söyledi; “12 Eylül 2012 tarihinde birinci grup açlýk grevine baþlamýþtýr. 13 ve 15 Tutuklu ve mahkumlarý baský ve dayatmalarla bu eylemliliðe süEkim'de ise ikinci bir grup eyleme baþlamýþtýr. Açlýk grevi, hükümlü ve rükleyenler saðduyudan yoksun olsalar da açlýk grevine devam eden tutuklularýn kendilerine üç öðün verilen iaþeyi reddetme biçiminde insanlar üzerlerindeki tüm baskýlara karþý koymalý ve açlýk grevini sonbaþlamýþtýr. Grev ilk olarak altý ceza infaz kurumunda baþlamýþ ve yalandýrmalýdýrlar. yýlarak devam etmiþtir. Ancak bir süre sonra açlýk grevi yapanlarýn sa‘Eylemcilerin genel saðlýk durumlarý iyi’ yýsýnda azalma görülmüþtür. Cezaevleri Ýnceleme Komisyonu olarak yaptýðýmýz incelemelerde 1 Kasým itibariyle 66 cezaevinde 683 kiþinin açlýk grevinde olduyanýmýzda doktorlarda bulunuyordu. Önümüzdeki günlerde ayrýntýlý ðu bilinmektedir. Bu sayý bir ara 975'e kadar ulaþmýþtýr. Yaptýðýmýz tesraporumuz da yayýnlanacaktýr. Yaptýðýmýz gözlemlerin bir kýsmýný ve pitlerde Adalet Bakanlýðýmýzýn Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna konuya edindiðimiz bilgileri burada sizlerle paylaþmak yararlý olacaktýr. Dokkarþý duyarlý olunmasýna dair yazýþma yapýldýðý görülmüþtür. Sayýn torlar eylemcilerin genel durumlarýnýn iyi olduðunu beyan ediyorlar. Bakanýmýz konuya gerçekBir kiþinin günde 2000 ten çok duyarlý bir þekilde kaloriye ihtiyacý bulunmakyaklaþmaktadýr. Doktor ve tadýr. Eylemcilerin aldýklarý saðlýk memuru görevlendisývý gýdalarýn 500 kalori cirilmesi, acil ambulans buvarýnda bir enerji vereceði, lundurulmasý için Saðlýk buna baðlý olarak ciddi bir Bakanlýðý ile koordineli halsizlik içinde olmalarý geolarak çalýþýlmaktadýr. Cerekirken görüþülen eylemza ve Tevkif evleri Genel cilerde böyle bir halsizlik Müdürlüðü merkezinde emaresi görülmemiþtir. oluþturulan Kriz Merkezi Özellikle bizim inceleme vasýtasýyla kurumlardan yaptýðýmýzda 50 gün geride günlük bilgiler alýnmakta býrakýlmýþtý. Geçmiþte yave deðerlendirilmektedir. pýlmýþ açlýk grevleri eylemBiz de komisyon olaleri incelendiðinde 20 günrak Bolu Cezaevi'ni ziyaret den sonra sürekli yatma hisederek yerinde incelemesi oluþtuðu bilinmektedir. AK Parti Çorum Milletvekili, Ceza ve Tutukevleri Ýnceleme lerde bulunduk. Bu cezaYine heyet olarak tuKomisyonu Baþkaný Murat Yýldýrým, BDP’nin soru önergesine cevap verdi. evinde toplamda 118 PKK tuklu ve mahkumlarýn grev terör örgütü hükümlüsü busüresince kilo kaybý ve kantin alýþveriþlerini de inceledik. F Tipi Ceza lunmaktadýr. 17 odada 19 kiþi açlýk eylemini sürdürmektedir. Bunlarýn Ýnfaz Kurumunda birincisi 22 Ekim'de ikincisi 30 Ekim'de yapýlan ki10'u 12 Eylül 2012 tarihinde, kalan dokuzu ise 15 Ekim 2012 tarihinlo-nabýz kontrol tutanaklarý üzerinde yaptýðýmýz incelemede 19 eylemde eyleme baþlamýþtýr. Dolayýsýyla eyleme ilk baþlayanlar, bugün itibaciden 12'sinin 1 ilâ 7 kilo arasýnda deðiþen kilo kaybýna uðradýklarý bir riyle 57 gündür; ikinci grup ise 25 gündür açlýk grevindedir. Her koeylemcinin 2 kilo aldýðý, kalan 6'sýnýn ayný kiloda kaldýklarý tespit edilðuþta en az bir kiþi eylemde bulunmaktadýr. Eylemcilerin, kendi talepmiþtir. Kantin alýþveriþ listesi üzerinden yapýlan incelemede ise, açlýk leriyle, yaþ ve saðlýk durumuna göre örgüt mensubu bazý hükümlülerce seçildiði öðrenilmiþtir. Son kontroller 30 Ekim 2012 tarihinde yapýlgrevindeki bazý hükümlülerin domates, salatalýk, yoðurt, kuru kayýsý, mýþ, ancak bu tarihten sonra muayene kabul etmemektedirler. Bu tarihpeynir, konserve balýk, meyve, bisküvi, çikolata gibi katý gýdalar aldýkten sonra kontroller ancak gözle yapýlabilmiþtir. Doktorlar genel saðlýk larý, eylemcilerle ayný koðuþta kalan diðer hükümlülerin alýþveriþ listedurumlarýnýn iyi olduðunu ifade etmiþlerdir. Ýaþe almayý reddeden eylerinin oldukça uzun olduðu görülmüþtür. lemcilere meyve suyu, þeker, su, limon gibi takviye besinler verilmekHeyetin amacý eylemcilerin eyleminde samimi olup olmadýklarýte iken 30 Ekim tarihi itibariyle bu uygulamaya da son verilmiþ. ný sorgulamak olmasa da, konunun gündeme gelmiþ olmasý nedeniyle Biz gerek komisyon olarak, gerek milletin bir temsilcisi olarak, bu iddiayý kýsmen inceledik. Açýkça þunu belirmeliyim ki, þahsen eygerekse de bir insan olarak hiçbir insanýn burnunun kanamasýna razý lemcilerin açlýk grevi yaptýklarýna veya yapmadýklarýna dair kesin bir olamayýz. Bu insanlar her ne kadar terör suçundan hükümlü ya da tuintibaa sahip olamadým. Bir çok arkadaþýmýzda bu görüþü paylaþmaktuklu bulunsalar da sonuçta insanlar. Þu anda devletin koruma ve koltadýr. Öte yandan BDP Grubu'nun açýlmasýný istediði Meclis Araþtýrlamasý altýnda hükümlülükleri sürmektedir ve cezalarýný çekmekteler. masý önergesine iliþkin birçok çalýþma gerek baðýmsýz kuruluþlar, geSiyasi talepleri bulunmaktadýr. Hiçbir siyasi talep insanýn saðlýðýndan rek Saðlýk Bakanlýðý ve Adalet Bakanlýðý tarafýndan tespit edilmiþ bilcan güvenliðinden ötede olamaz. Bu sebeple cezaevlerinde açlýk grevi gilerdir. yapan insanlarýn biran önce bu eylemliliklerine son vermeleri çaðrýsýnda bulunuyorum. Siyasi talepler silahla, açlýk grevi gibi can pazarlýðý Ayrýca önerinin bugün yaþanan soruna þifa bir öneri olmadýðý da ile deðil konuþarak anlaþarak bu çatý altýnda çözümlenmelidir. Onlarýn aþikardýr. Önerinin bir an önce eylemin sonlandýrýlmasýna iliþkin somut bir tanesine zarar gelmesi bizleri de ailelerini de, milletimizi de üzebir baþlýðý da bulunmamaktadýr. cektir. Buradan tüm siyasi partilerin eylemcileri yönlendirenler ve eylem yapanlara biran önce eylemi sonlandýrmalarý ve sorunlarýn bu çatý altýnda konuþulmasýnýn ülke yararýna olacaðýný ifade etmeleri dahi verimli sonuçlar oluþturacaktýr. Bu sebeple Meclis Araþtýrmasý açýlmasýna gerek olmadýðý düþüncesini taþýmaktayým.”

(Ç.HAK:2997)

Karadeniz Leblebi Sahibi Ayhan Arif Özkaya, Þehir Geçiþi’nde giriþin dar olmasý nedeniyle yolcu otobüslerinin sorun yaþadýðýný belirtti.

Þehir geçiþi Binevler Kavþaðý altýnda bulunan Karadeniz Leblebi Sahibi Ayhan Arif Özkaya, yolcu otobüslerinin sorun yaþadýðý noktada Çorum Belediyesi’nin küçük bir çalýþma ile maðduriyeti çözebileceðini söyledi.

‘Giriþi dar yaptýlar, çýkýþ vermediler’ Ç

evre Yolu Binevler Kavþaðý altýnda faaliyet gösteren Karadeniz Leblebi Sahibi Ayhan Arif Özkaya, yol boyunda seyehat eden yolcu otobüslerinin leblebicilerin sýralandýðý iþyerlerine giriþ verildiðini ancak çýkýþ saðlanmadýðýný söyledi. Özkaya, ayrýca giriþ için açýlan yolun yapýlan terutar nedeniyle dar olduðunu, büyük araçlarýn giriþ ve çýkýþta manevra yapamadýklarýný söyledi. Þehir Geçiþi’nde yolcu otobüsleri ve diðer taþýtlarýn leblebicilere giriþçýkýþ yapabilmeleri için tali giriþ ve çýkýþ yollarý yapýldýðýný hatýrlatan Özkaya, Binevler Kavþaðý’na yakýn bölgede sýralanan leblebicilerin maðdur edildiðini ifade etti. Ýþyerlerine giriþ yolunun yapýldýðýný, ancak çýkýþýn verilmediðini belirten Özkaya,

Karadeniz Leblebi, çýkýþ yolu verilmeyen yolun hiç olmazsa giriþinin geniþletilerek maðduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Özkaya, leblebicilere giriþ yolunun geniþletilmesini istedi.

“Giriþi verilen yolun çýkýþý olmaz mý. Hadi buna razý olduk, giriþ yolu refüj ve kaldýrýmla o kadar daraltýldý ki, otobüsler büyük zorluk çekiyor. Karadeniz illerinden

tesislerimize uðrayan yerel yöneticiler bile gördükleri manzara karþýsýnda þaþýrýyor. Giriþ yolumuzu daraltan kaldýrým ve refüjün

küçültülmesi ile sorun aþýlýyor. Ýþ hacmimiz giderek düþtü. Maðdur oluyoruz, Çorum Belediyesi yetkililerinden probleme çare bekliyoruz.” diye konuþtu.


6

CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Bir insaný yaþatmak, insanlýðý yaþatmaktýr’ H

alk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, ''Bir insaný yaþatmak, insanlýðý yaþatmaktýr'' dedi. Kýlýç, Organ Baðýþý Haftasý dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalýklarýn, tüm dünyanýn olduðu gibi, Türkiye'nin de önemli

saðlýk sorunlarýndan olduðunu kaydetti. Organ ve doku nakli bekleyen hastalarýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ifade eden Kýlýç, þunlarý kaydetti: ''Bir hastalýk ya da görevini yapamayan bir organ nedeniyle hayatýnýzýn risk altýnda olmasý, umutla baðýþlanacak organý beklemenin ümidi ya

Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç

da ümitsizliðini yaþamak zor duygudur. Organ baðýþýnda bulunabilmek için, organ baðýþý kartýný iki tanýk huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ baðýþý yapanlarýn, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çýkabilecek problemleri önlemek açýsýndan yararlý olacaktýr. Organ

baðýþýnda bulunan kiþilerin organ baðýþ kartýný daima yanýnda taþýmasý organ baðýþý iþleminin karýþýklýk ve gecikme olmaksýzýn yerine getirilmesini saðlayacaktýr. Kiþi organ baðýþýndan vazgeçtiði anda organ baðýþ kartýný taþýmaktan vazgeçmeli ve bu kararýný ailesine bildirmelidir. Bir insaný yaþatmak, insanlýðý yaþatmaktýr.''

Saðlýða faydalý projelere destek

Çevre Saðlýðý Derneði yönetimi Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç’ý makamýnda ziyaret etti.

Ç

Çamlýca METEM’den meslekî eðitim gezisi Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Elektrik Bölümü öðrencileri, rüzgar enerjisi santralini gezdi.

L

açin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Elektrik Bölümü öðrencileri, mesleki eðitim kapsamýnda Obruk Barajý ve Merzifon Rüzgar Enerji Santrali’ni gezdi. Geziye Çamlýca METEM Müdür Yardýmcýsý Cemal Iþýk ve Elektrik Öðretmeni Serdar Þahin ile birlikte elektrik bölümü öðrencileri katýldý. Geziye ev sahipliði yapan Boztepe Enerji Rüzgar Elektrik Santrali yetkilileri, öðrencilere ikramlarda bulunduktan sonra tesis hakkýnda bilgi verdiler. Geziye katýlan öðrenciler,

X

Öðrenciler mesleki bilgilerini geliþtirmek için a Obruk Barajý’ný ziyaret ettiler.

daha sonra Obruk Barajý Hidroelektrik Santrali’nde yapýlan enerji üretimiyle ilgili bilgilendirildiler. Gezi hakkýnda bilgi veren

Okul Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, öðrencilerin hem mesleki geliþimine katký saðlamak hem de sektörel geliþmeler

hakkýnda bilgi edinmeleri amacýyla, sene içerisinde benzer gezilere devam edeceklerini belirterek, gerçekleþtirilen gezide,

her türlü kolaylýðý gösteren Boztepe Enerji Kayadüzü RES ve Obruk Barajý HES yetkililerine teþekkür etti.

nedeniyle saðlýklarýnýn tehdit altýnda olmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Çalýþanlarýn saðlýðý için iþ yükünün bir an evvel hafifletilmesi, saðlýðýn tüm branþlarýný kuþatan personel eksikliðinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Çalýþma saatlerinin neredeyse yarý yarýya artmasýna raðmen ücretlerinde hiçbir iyileþme yapýlmamasý da haksýzlýðýn bir diðer boyutu olmuþtur. Röntgen birimi çalýþanlarý yapýlan her düzenlemede maðdur edilmiþ kamuoyunda yýpranma payý olarak bilinen fiili hizmet süresi zammýnda da kýsmi olarak kayba uðramýþlardýr. Çalýþma saatleri

ile ilgili mevzuat deðiþiklikleri sonucunda ortaya çýkan 4 saatlik fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için mahkemelerin adres gösterilmesi büyük bir haksýzlýk, çalýþanýn alýn terinin karþýlýðýnýn yok sayýlmasýdýr. Biz radyoloji çalýþanlarý adýna, Saðlýk Bakanlýðý'nýn sorun çýkaran kimliði yerine çözüm üreten bir kimliðe bürünmesini istiyoruz. Bu tüm çalýþanlarýn da ortak talebidir. Taleplerin karþýlanmasý dileðiyle Türk SaðlýkSen olarak her þeye raðmen, tüm radyoloji çalýþanlarýnýn Dünya Radyoloji Günü’nü kutluyoruz.”

‘Radyoloji çalýþanlarýnýn sorunlarý çözüm bekliyor’

ýþýnlarýný keþfederek teþhis ve tedavide yeni bir dönemi baþlatýlan ünlü bilim adamý Wilhelm Conrad Röntgen'in bu keþfi yaptýðý gün 8 Kasým, tüm dünyada radyoloji günü olarak kutlanýyor. Ýnsan saðlýðý açýsýndan önemli bir buluþun kutlamasý yapýlacak bu tarihte Radyoloji çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarýnýn bu önemli güne gölge düþürdüðünü söyleyen Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, “Dünya radyoloji gününde Baþta Saðlýk Bakanlýðý idarecileri olmak üzere tüm yetkililerin çalýþanlarýn sorunlarýna duyarlýlýkla yaklaþmalýlardýr.” dedi.

Gök, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Radyoloji çalýþanlarý bugün bir çok sorunla karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý'nýn çalýþma koþullarýnda iyilileþtirme yapýlmaksýzýn, çalýþan sayýsýndaki yetersizliði göz önünde bulundurmadan günlük çalýþma saatlerini 5 saatten 7 saate çýkartmasý çalýþanlarýn daha fazla radyasyona maruz kalmalarýna neden olmuþtur. Ölümcül hastalýklara davetiye çýkartan bu uygulama Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tekrar gözden geçirmeli, yeni bir düzenleme yapýlmalýdýr. Çalýþanlarýn saðlýðý

M. Fatih Gök

sadece kâðýt üzerinde mevzuatta kalmamalý, uygulamalar ile de çalýþanlarýn saðlýðýnýn önemsendiði ve takip edildiði gösterilmelidir. Gerekli önlemlerin alýnmamasý; radyoloji çalýþanlarýný çaðýn vebasý kanserle karþý karþýya getirmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn saðlýðý için hizmet üreten radyoloji çalýþanlarý meslekleri

evre Saðlýðý Derneði yönetimi Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç’ý makamýnda ziyaret etti. ÇESAD Ýl Baþkaný Murat Sarýkaya ve berberindeki heyet, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm Dr.Tuncer Kýlýç’ý makamýnda ziyaret ederek derneðin faaliyetleri ve çevre saðlýðý hizmetleri hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Dernek Baþkaný Murat Sarýkaya, önceliklerinin sosyal sorumluluk anlayýþý ile ülkemizin ihtiyaç ve beklentileri doðrultusunda projeler üretmek ve üretilen projelere destek olmak olduðunu belirtti. Ýçiþleri Bakanlýðý ile Dernek Genel Merkezi arasýnda yapýlan protokol çerçevesinde Ankara'da bulunan 60 Ýlköðretim Okulunda Saðlýklý Beslenme, Hareketli Yaþam ve Temel Hijyen Kurallarý hakkýnda eðitim faaliyeti düzenlediklerini anlatan Sarýkaya, "Saðlýk Bakanlýðýnýn Obezite Ýle Mücadele Hareketine bir destekte bizden" sloganý ile; ilköðretim çaðý çocuklarýnýn saðlýklý büyüme ve geliþmelerine katký saðlamayý amaç edinen derneðimiz, "OBezi-Temizle" adlý Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile 25 bin öðrenciye ulaþmayý hedeflemektedir." dedi. Sarýkaya, çevre saðlýðý hizmetlerin toplum saðlýðýnýn korunmasý açýsýndan önem arz ettiðini, bu yönde yürütülen hizmetlerin uzun vadede etkili sonuçlar verdiðini ifade etti. Halk Saðlýðý Müdürü Tuncer Kýlýç da, çevre saðlýðý hizmetlerini önemsediklerini dile getirerek, hastalýklarý kaynaðýndan yok etmek için koruyucu hekimlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi gerektiðini, bunu saðlamak amacý ile Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesinde bulunan

Çevre Saðlýðý Birimine her türlü araç, gereç ve ekipman desteðini saðladýklarýný söyledi . Kýlýç, Merkez ve köylere ait su depolarýndan periyodik olarak alýnan içme ve kullanma suyu numunelerinin en kýsa sürede ilgili laboratuarlara gönderilmesinin saðlandýðý, buradan gelen sonuçlara göre gerekli hallerde ilgili kurum ve kuruluþlarla deðerlendirme yapýlarak halkýmýza saðlýklý içme ve kullanma suyu temin ettiklerini aktardý. Sanayi iþletmelerinde çalýþan insanlarýn ruhsal ve fiziksel olarak saðlýklý bireyler olma noktasýnda, lüzumlu insan gücünün, alýnan gerekli tedbirlerin himayesinde kullanýlmasýný saðlamayý amaç edinen bir birim kurma yolunda olduklarýndan bahseden Kýlýç, hýzlý sanayileþmenin sebep olduðu bir takým çevresel sorunlarýn insan saðlýðýný olumsuz etkilemesi nedeniyle, bulaþýcý hastalýklar, meslek hastalýklarý ve iþ kazalarýnýn önlenmesi veya en aza indirgenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde olacaklarýný vurguladý. Kýlýç, konuyla ilgili gerekli eðitimlerin verilmesini ve rutin taramalarýn yapýlmasýný hedeflediklerini ifade ederek, saðlýk çalýþanlarýnýn da konuyla ilgili farkýndalýklarýný artýrmak amacýyla gerekli eðitimleri alacaðýný ve bu birimin kurulmasý yönünde çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyledi. Halk Saðlýðý Müdürü Uzm Dr. Tuncer Kýlýç, sözlerinin devamýnda, toplum saðlýðýný önceleyen ve kamu yararýna olan ulusal ve yerel bazdaki tüm projeleri ve AR-GE çalýþmalarýný destekleyeceklerini dile getirdi.

Vali’ye hemþehri ziyareti O

rdu Belediye Baþkaný Seyit Torun, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti, yeni görevinde baþarýlar diledi. Yapýlan açýklamada, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Vali Baþköy; Baþkan Torun’a nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Makamda geçen ziyarette ikili bir süre sohbet etti.

Sultan Ana’dan Vali Baþköy’e ziyaret S

ultan Ana Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Sultan Ana (Kümbet), Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Yapýlan açýklamada, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; Sultan Ana Kültür ve Yardýmlaþma Derneði’nin Çorum’un önemli yerel dinamiklerinden biri olduðunu belirterek, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.

Sultan Ana Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Sultan Kümbet, Vali Baþköy’ü ziyaret etti.


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Vali Baþköy’ün 10 kasým mesajý V

ali Sabri Baþköy, 10 Kasým nedeniyle gönderdiði mesajýnda M. Kemal Atatürk’ü andý. Vali Baþköy, anma mesajýnda þunlarý kaydetti, “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk, barýþçý kimliði, liderlik

yeteneði, üstün kiþiliði, hedefleri ve öngörüleriyle yaþadýðý yüzyýla yön veren en büyük devlet adamlarýndan biridir. Cumhuriyetimizi n en büyük hedefi; siyasi düþüncesi, cinsiyeti, dini inancý, etnik kökeni ne olursa olsun milletimizin tüm fertlerini vatandaþlýk

Vali Sabri Baþköy

temelinde birleþtirmek olmuþtur. Türk milleti, geçmiþten gelen ortak duygularýný, birlik ve beraberliðini, en önemli deðeri olan Cumhuriyet'i ileriye taþýmaya kararlýdýr. Bu kararlýlýkla, ebediyete intikalinin 74. yýlýnda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet

adamý Mustafa Kemal Atatürk'ü saygý ile anarken, silah arkadaþlarýný, Anadolu'yu bize vatan olarak kazandýran bütün kahramanlarýmýzý, þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnetle anýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.”

‘Atatürk, Türkiye’nin kilit taþýdýr’ S

aðlýk ve Sosyal Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 10 Kasým münasebetiyle basýn açýklamasý yaptý. Kocatüfek, ölümünün 74. yýl dönümünde anacaðýmýz M. Kemal Atatürk ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý dile getirdi; “Mimar Sinan'ýn camilerindeki kubbeleri gördüðümüz zaman hayrete düþeriz. Çünkü o koca kubbeyi taþýyan hiçbir sütun, hiçbir destek görünmemektedir.

Bilenler bu iþin sýrrýnýn kilit taþýnda olduðunu söylerler. Kubbenin tam merkezinde bir kilit taþý vardýr. Diðer taþlar, bu kilit taþýna dayanýrlar. Eðer kilit taþýný çekerseniz kubbe bir saniyede yýkýlýr. Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin kilit taþýdýr. Bu Cumhuriyeti onun simgeleþen ismi ve prensipleri ayakta tutmaktadýr. Bir kilit taþýný çeker gibi Atatürk'ü çekerseniz burasý baþka bir ülke olur. Bundan dolayýdýr ki kim ne

derse desin, hangi yýkýcý propaganda yapýlýrsa yapýlsýn, bu ülkede Gazi Mustafa Kemal'i seven milyonlarca insan var ve hiçbir kuvvet bu sevgiyi onlarýn kalbinden söküp atmaya yetmiyor. Ama Atatürk’ü sevmek onu anlamak demekte deðildir. Atatürk'ü okumadan, bilmeden, araþtýrmadan sevmek belki de ona yapýlacak en büyük ayýptýr.Hepimize düþen görev onu anlamaya çalýþmak olmalýdýr.”

Merter Kocatüfek

‘Atatürk’ü saygýyla anýyoruz’ M.

Kemal Atatürk’ün 74. ölüm yýldönümü ile ilgili basýn açýklamasý yapan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, “Eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik gibi kamusal alanlarýn bizzat iktidar tarafýndan yok edildiði günümüz koþullarýnda; aydýnlanmadan ve bilimden yana tutumuyla ülkemize ve dünyaya öncü rolü

oynamýþ olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 74. yýlýnda saygýyla anýyoruz.” dedi. Öztürk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; “Kurtuluþ Savaþý'nýn önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatýný kaybediþinin üzerinden 74 yýl geçti. Atatürk'ün yaþamýný kaybettiði

Mehmet Öztürk

günden bugüne dünya üzerinden eksik olmayan gerginlikler, çatýþmalar ve savaþlar

devam ediyor. Bugün ülkemiz ve dünya Atatürk'ün býraktýðý ve hayal ettiði yerden çok uzakta olduðu görülecektir. Bugün; Türkiye emperyalistlerin talimatlarýyla Ortadoðu'da savaþ kýþkýrtýcýlýðýna soyunan bir ülke konumunda. Ülkemiz içinde her türlü demokratik tepkinin bastýrýldýðý, Cumhuriyet

mitinglerinin yasaklanýp þiddet uygulandýðý bir Türkiye'deyiz. Ayný zamanda Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i emanet ettiði gençlere YÖK eylemlerinde biber gazý sýkýldýðý, gözaltýna alýndýðý bugünlerde, Atatürk'ün "yurtta barýþ, dünyada barýþ" anlayýþýnýn ne kadar önemli ve güncel olduðunu bir kez daha hatýrlamak gerekiyor.”

Irmaklar daha temiz akacak Ý

ç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki su havzalarýnda yaþayan halkýn gelirlerinin arttýrýlmasýný ve Karadeniz’e dökülen Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak’ta tarýmsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliðin azaltýlmasýný hedefleyen “Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyon Projesi” tamamlandý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Amasya, Tokat, Çorum, Samsun, Sivas

ve Kayseri illerinin çalýþma alanýný oluþturduðu projede, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn ilgili birimleri ortak çalýþtý. Yerel halkýn katýlýmýnýn saðlandýðý ve 2004 yýlýnda baþlayan proje, 2012 yýlýnda yoðun çalýþmalar sonucunda tamamlandý. Resmi açýlýþýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn 12.12.2012’de yapacaðý çalýþma 45 milyon dolara mal

oldu. Projenin hedefleri, havzadaki doðal kaynaklarýn korunmasý, iyileþtirilmesi ve doðal kaynaklarýn sürdürülebilir yönetimi, kýrsal kesimde yaþayan halka gelir getirici faaliyetler kazandýrýlarak, aile bütçelerine ek gelir elde etmeleri saðlanmasý, havza rehabilitasyonunda bütüncül yaklaþýmýn getirilmesi, alt ve üst havzalarda entegrasyonun saðlanmasý, hayvansal

gübre yönetiminin kurulmasý, su kirliliðinin azaltýlmasý ve izlenmesi olarak belirlendi.

286 BÝN 510 DEKAR ALANDA ÇALIÞMA YAPILDI Kýrsal alanda fakirliðin azaltýlmasýný, aþaðý havzalarda ise tarýmsal, hayvansal ve su kirliliðinin azaltýlmasýný hedefleyen proje kapsamýnda 187 bin 870 dekar alanda erozyon kontrolü tesisi, 55 bin 250 dekar alanda mera

ýslahý, 10 bin 370 dekar alanda rehabilitasyon, 22 bin 640 dekar alanda nadas azaltma, 10 bin 380 dekar alanda yem bitkisi üretimi, 384 ünite güneþ enerjili su ýsýtma sistemi kurulmasý, 125 ünite arýcýlýk, 381 adet çiftlik, hane ve merkez tipi gübre depolarý yapýlmasý ve 89 adet su kalitesi izleme ve ölçüm istasyonunun kurulmasý gibi önemli faaliyetler gerçekleþtirildiði bildirildi. (ÝHA)

Lösemi hastalarýnýn ilaç sorunu çözüldü Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, lösemi hastalarýnýn tedavilerinde kullanýlan Purinethol isimli ilacýn temininde yaþanan sýkýntýlarýn giderildiðini belirtti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, lösemi hastalarýnýn tedavilerinde kullanýlan Purinethol isimli ilacýn

temininde yaþanan sýkýntýlarýn giderildiðini belirterek, bu ilacýn Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) çerçevesinde Türk Eczacýlar Birliði (TEB) aracýlýðýyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan temin edilmesine yönelik düzenlemenin Resmi Gazetede yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða gönderildiðini bildirdi.

Çelik, yazýlý açýklamasýnda son günlerde bazý lösemi hastasý çocuklarýn tedavisinde kullanýlan bir ilacýn temininde zorluklar yaþandýðýnýn tespit edildiðini belirtti. Yurt dýþý menþeli ilacýn temininde yaþanan zorluklarýn gerek ithalatçý firmanýn el deðiþtirmesi, gerekse bazý ilaç depolarýnda yaþanan sorunlardan

kaynaklandýðýnýn görüldüðüne dikkati çeken Çelik, þunlarý kaydetti: ''Vatandaþlarýmýzýn ister tedavi hizmetleri, isterse ilaç temininde yaþayabileceði tüm sýkýntýlar öncelikli konularýmýz arasýndadýr. Bu çerçevede, lösemi hastasý çocuklarýmýzýn tedavisinde kullanýlan ve yurt içinde bulunmayan ilgili ilacýn

yurt dýþýndan temin edilmesi için gerekli çalýþmalar tamamlanmýþtýr. Ýlgili ilacýn Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) çerçevesinde Türk Eczacýlar Birliði (TEB) aracýlýðýyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan temin edilmesine yönelik düzenleme Resmi Gazetede yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða gönderilmiþtir.''

Kýbrýs gazileri barýþý götürdükleri topraklarda Çorum Belediyesi, Çorumlu Kýbrýs Gazileri’ni Kýbrýs'a götürdü.

Ç

orum Belediyesi, Çorumlu Kýbrýs Gazileri’ni Kýbrýs'a götürdü. 1974 yýlýnda Kýbrýs Barýþ Harekatý'ndan sonra ilk kez Kýbrýs'ý görme imkaný bulan Kýbrýs Gazileri, 38 yýl sonra barýþ götürdükleri toraklarda duygulu anlar yaþadýlar. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Çorum'dan hareket eden ilk grup Ankara Esenboða Havaalaný'ndan saat 09.30'da Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Buradan Gazi Magosa Tatlýsu Beldesine gelen Kýbrýs Gazileri, Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan tarafýndan karþýlandý. Kýbrýs Gazileri ilk olarak Tatlýsu beldesini gezdiler. Oldukça duygu dolu dakikalar yaþayan Çorumlu Kýbrýs Gazileri’ni karþýlayan Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, Çorumlu Kýbrýs Gazileri’ni görmekten ve aðýrlamaktan mutlu olduklarýný belirterek, bu imkâný saðlayan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Tatlýsu beldesinde eski kilise olan ve daha sonra camiye çevrilen tarihi Tatlýsu Cami ile Tatlýsu Belediyesi Halk Eðitim Merkezi’ni ziyaret eden Gaziler daha sonra Tatlýsu Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ise Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan'a gazilere gösterdikleri yakýn ilgi ve alâkadan dolayý teþekkür ederek, "Gazilerimiz 38yýl aradan sonra barýþ getirdikleri topraklarý ziyeret etme imkaný buldular. Bu imkaný saðlayan Çorum Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile ilginiz için size teþekkür ediyoruz." dedi. Çorumlu Kýbrýs Gazileri 12 Kasým Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

Çorum'dan hareket eden ilk grup Ankara Esenboða Havaalaný'ndan hareket etti.

Gaziler Tatlýsu Cami ile Tatlýsu Belediyesi Halk Eðitim Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Çorumlu Kýbrýs Gazileri 12 Kasým Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

Gazilerimiz Barýþ Harekatý'ndan sonra ilk kez Kýbrýs'ý görme imkaný buldu.


8

Dev proje baþladý CUMA 9 KASIM 2012

A

laca'nýn uzun süre içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan 1. kýsým isale hattý çalýþmalarý baþladý. Bu çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan ise, Alaca ölçeðinde baþka ilçelerde bulunmayan su arýtma tesisinin yapýmýna baþlanacak. Arýtma tesisinin tamamlanmasýyla birlikte 2,51 hm3/yýl su temini saðlanacak. "Koçhisar Barajý Ýçme Suyu Projesi"nin 1.bölümünü oluþturan Alaca içme suyu arýtma tesisi isale hattý çalýþmalarý baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Alaca için önemli bir yatýrým olan içme suyu isale hattý çalýþmalarý kapsamýnda Alaca'ya baðlý Fakýlar köyü ile Belediye su depolarý arasýnýn su borularý döþenerek tamamlandý. Umut Yapý A.Þ tarafýndan yapýlan isale hattýný oluþturacak borularýn 40 cm çapýnda olduðu öðrenildi. Ýçme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla 14,66 hm3/yýl su 7 bin 120 metrelik isale hattý ile Alaca branþmanýna, tahsisi edilen suyun branþmandan alýnarak 1920 metrelik isale ile de Alaca arýtmasýna iletilmesi ve terfi merkezinden 940 metrelik bir hat ile depoya ulaþtýrýlmasý planlanýyor.

2 Milyon TL’lik yatýrým

Bundan sonraki süreçte Koçhisar Barajý'ndan gelen sularýn toplanacaðý terfi

Ç

Alaca'nýn uzun süre içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan 1. kýsým isale hattý çalýþmalarý baþladý.

Ýsale hattý 2 milyon liralýk yatýrým olacak.

merkezinin de yapým çalýþmalarý büyük bir hýzla devam ediyor. Barajdan gelen su bu terfi merkezinde toplanacak. Daha sonra ise buradan kurulacak olan su arýtma tesisine pompalanacak. Buradan ise sular arýtýldýktan sonra ilçe merkezine daðýtýmý yapýlacak. Arýtma tesisinin tamamlanmasýyla ilçenin 100 yýllýk içme suyu ihtiyacý da karþýlanmýþ olacak. Yatýrýmýn 1. Kýsmýný oluþturan isale hattý çalýþmalarýnýn

maliyetinin 2 milyon TL olduðu ifade edildi. Bilindiði gibi daha önce TBMM Ýdari Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu yaptýðý bir açýklamayla Koçhisar Barajý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan Çorum ve Alaca'ya içme suyu saðlayacak arýtma tesisini 2012 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný söylemiþti.

yetiþtirmek olduðunu kaydetti. Kýsa süre önce temeli atýlan ve þuanda kaba inþaatý tamamlanan evin kýsa sürede tamamlanabilmesi için tüm hayýrseverlere

yardým çaðrýsýnda bulunan Odabaþ, ‘Biz maddi olanaklarýmýz çerçevesinde bir þeyler yapmaya çalýþarak bu ailenin sýcak bir yuvaya kavuþmasý için çaba sarf ediyoruz. Ancak malum

‘Alaca’nýn 100 yýllýk su ihtiyacý karþýlanacak’

Konuyla ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, içme suyu projesinin Alaca için önemli bir yatýrým olduðunu hatýrlattý. 2009 yýlý Mayýs ayýnda dönemin AK Parti Milletvekili, þimdi ise Saðlýk Bakan Yardýmcýsý görevinde bulunan hemþehrimiz Agah Kafkas ile birlikte Alaca'ya ziyarette bulunan ve Koçhisar Barajý'nda incelemeler yapan Orman ve Su Ýþleri

Bakaný Veysel Eroðlu'nun sözünü tuttuðunu hatýrlatan Baþkan Eyvaz, "Sayýn Bakanýmýz Veysel Eroðlu'na ve milletvekillerine de teþekkür ediyorum. Bakanýmýz daha önce geldiðinde projenin baþlamasýyla ilgili bize bir söz vermiþti ve sözünü tuttu. Bizim ölçeðimizde bir ilçede arýtma tesisi bulunmuyor. Bu yönüyle de Alaca'yý diðer ilçeler karþýsýnda bir adým öne taþýyoruz. Önemli bir projeyi Alacamýza kazandýrýyoruz" dedi. Koçhisar Barajý 1. Kýsým Ýçme Suyu Ýsale Hattý çalýþmalarýnýn baþladýðýný ve projenin planlanan tarihte tamamlanmasý ile Alaca'nýn uzun bir süre için içme suyu konusunda problem yaþamayacaðýný ve vatandaþlarýn daha temiz ve arýtýlmýþ suyu musluklarýndan kullanmaya baþlayacaklarýný kaydetti. Koçhisar Barajý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan, ilçemiz açýsýndan hayati önem taþýyan içme suyu isale hattý ve arýtma tesisi için Belediye olarak kollarý sývadýklarýný belirten Belediye Baþkaný Eyvaz, Alaca Ýçme Suyu Projesi'nin 2014 yýlýnda tamamlanacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Baþkan Eyvaz, son olarak çalýþmalarý baþlayan 1. Kýsým içme suyu isale hattý ve arýtma tesisinin tamamlanmasýyla Alaca'nýn 100 yýllýk su ihtiyacýný karþýlanmýþ olacaðýný sözlerine ekledi.

Maðdur aileye hayýrsever eli

orum’un Alaca ilçesinde toprak kaymasý nedeniyle göçme riski taþýyan evde yaþam mücadelesi veren Demirhan çiftine hayýrseverler sahip çýktý. Alaca ilçesine baðlý Ýsmailli Köyü’nde yaþayan FadimeMustafa Demirhan çifti yaklaþýk bir yýldýr toprak kaymasý nedeniyle göçme riski taþýyan evlerinde korkuyla yaþýyorlar. Engelli aylýðý ile geçimlerini sürdürmeye çalýþan ve saðlýk problemleri olan Demirhan çiftinin yardým çaðrýsýna hayýrsever vatandaþlar kulak vererek, çifte yeni bir ev yapmak için adeta seferber oldular. Demirhan ailesine yardým elini uzatan hayýrsever Yüksel Odabaþ ve köy imamý Mustafa Karakaya kýþ ayý bastýrmadan Demirhan ailesini yeni evlerine yerleþtirmeyi istiyorlar. Demirhan çiftinin maðduriyetlerini gidermek için kollarýný sývayan hayýrsever vatandaþlar yýkýlma riski taþýyan evin yanýna temel atarak yeni bir ev inþa etmeye baþladýlar. Yaptýklarý ev ile ilgili bilgi veren Yüksel Odabaþ, kendi imkanlarý çerçevesinde bu ailenin soðuk kýþ günleri gelmeden baþlarýný sokabilecekleri bir ev yapmaya çalýþtýklarýný ifade ederek evin kaba inþaatýný tamamladýklarýný belirtti. Bu konuda hayýrsever vatandaþlardan destek beklediklerini de söyleyen Odabaþ, en büyük arzularýnýn en geç bir ay içerisinde bu evi tamamlayarak Demirhan ailesini yeni evlerine

soðuklar gelmeye baþladý ve kýþ mevsiminin içerisine girdiðimizi söyleyebiliriz. Bu açýdan bu evi bir an önce tamlamalý ve bu insanlarý kaderlerine terk

Evde yaþam mücadelesi veren Demirhan çiftine hayýrseverler sahip çýktý.

Aile Alaca ilçesine baðlý Ýsmailli köyünde yaþýyor.

Aile Engelli aylýðý ile geçimlerini sürdürmeye çalýþýyor.

etmemeliyiz. Ýþte bu yüzden maddi durumu iyi olan vatandaþlarýmýzla birlikte ilçemizde sesimize kulak verebilecek devlet yetkililerimizi desteðe davet ediyorum. Gelin hep birlikte bu evi tamamlayarak bir ailenin sýcak bir yuvaya kavuþmasýna katký saðlayalým” dedi. Maddi ve manevi yardýmda bulunan hayýrsever vatandaþlardan ve devletten baþka kimsemiz yok” diyen Demirhan ailesi kýþ ayý öncesi hayýrsever vatandaþlar gibi devletinde desteðiyle sýcak bir yuvaya kavuþmak istediklerini belirtiyorlar. Demirhan ailesinin yaþadýðý sýkýntýya Kaymakamlýk kayýtsýz kalmadý. Demirhan ailesinin her an yýkýlma riski bulunan evlerinde yaþamalarýnýn saðlýksýz olacaðýný düþünen Kaymakamlýk aileye geçici olarak yaþayabilmesi için köy okuluna ait olan lojmaný tahsis etmek istedi. Ancak aile okulun düzenini bozmak istememesinden dolayý bu teklifi geri çevirdi. Özürlü aylýðý ve Sosyal Hizmetlerden gelen yardýmlar ile geçimlerini saðladýklarýný ifade eden Demirhan ailesi, “Bize maddi ve manevi yardýmda bulunan hayýrsever vatandaþlardan ve devletten baþka kimsemiz yok” diyerek büyük bir kýsmý tamamlanan evlerine yerleþecekleri günün hayalini kuruyorlar.(ÝHA)

www.corumhakimiyet.net

Yakalanmamak için kendini vurdu Polise yakalanmamak için kendini vuran þahýs hastaneye kaldýrýldý.

Ç

orum'da çeþitli suçlardan kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan gencin polise teslim olmamak için elindeki pompalý tüfekle kendini vurduðu öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Aranan Þahýslar Büro Amirliði ekipleri, çeþitli suçlardan kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan F.K.’yi (28) gözaltýna almak için oturduðu Ulukavak Mahallesi Selçuk 27 Sokak’a gitti.

belirtildi.

Polisi karþýsýnda gören F.K’nin, evde bulunan pompalý tüfekle ''teslim olacaðýma kendimi vururum'' diye karþýlýk verip evde bulunan ailesini de dýþarý çýkarttýðý

Takviye ekiplerin çevre güvenliði almasý sonrasýnda eve giren polis ekiplerine direnen F.K.’nin elindeki tüfeðin ateþ almasý sonucu sol bacaðýndan yaralandýðý öne

Takviye ekiplerin çevre güvenliði almasý sonrasýnda polis eve girdi.

sürüldü. Yaklaþýk 4 saat süren operasyonun ardýndan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Kepir, ameliyata alýndý. Yetkililer,

madde baðýmlýsý olduðu öne sürülen gencin çeþitli suçlardan kesinleþmiþ hapis cezasýnýn bulunduðunu bildirdiler. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Ýþyerine saldýrýya iki tutuklama

Ç

orum’da faaliyet gösteren bir iþyerine av tüfeði ile gelen üç þüpheli þahýs tarafýndan mala zarar verildiði ve iki kiþinin hayati tehlike arz edecek þekilde yaralandýðý bildirildi. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, “Emniyet Müdürlüðümüz ekiplerince meydana gelen olay ile ilgili gerekli tahkikata baþlanýlmýþ olup, olay yerinde yapýlan incelemeler ve alýnan ifadeler doðrultusunda mala zarar verme ve yaralama olayýný gerçekleþtiren þüphelilerin haklarýnda suç kaydý bulunan A.T, S.B, ve

suça sürüklenen çocuk S. Þ olduðu tespit edilmiþtir.” dedi. Olayýn þüphelileri olan A.T, S.B ve suça sürüklenen çocuk S.Þ Asayiþ þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði

ekiplerince suçta kullandýklarý deðerlendirilen iki adet tüfek ile birlikte yakalandýlar. Þüpheliler A.T, S.B ve suça sürüklenen çocuk S.Þ’nin (Ateþli Silah ile Kasten Adam

Öldürmeye Teþebbüs, Mala Zarar Verme) suçlarýndan düzenlenen tahkikat evraký ile birlikte gönderilmiþ olduklarý adli mercilerce tutuklandýklarý belirtildi.

Adli makamlara sevkedilen iki þüpheli çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Organ Baðýþý Haftasý sebebiyle Konya’da düzenlenen programa katýldý...

21 bin kiþi organ bekliyor O

rgan Baðýþý Haftasý Bu baðlamda emeði geçen nedeniyle Pankobirherkese teþekkürlerimi sunalik, Anadolu Birlik Holrým. ding ve Konya Þeker Mevzuatýmýzda da çaðýn A.Þ. çalýþanlarý organ gereklerine uygun önemli yebaðýþ kampanyasý ve planilikler yapýyoruz. Örnek veket töreni düzenlendi. recek olursak "Kompozit DoTörene Saðlýk Bakan ku Nakilleri Yönergesi" belki Yardýmcýsý Agah Kafkas de konu ile ilgili dünyada ilk da katýldý. ve tek mevzuattýr. Bu yönerge Törende yaptýðý kohükümleri çerçevesinde artýk nuþmasýna, tedavisi orekstremite (kol, bacak), yüz gan ve doku nakli ile ve saçlý deri, ince barsak gibi mümkün olan hastalýklanakillerde ülkemizde baþarý rýn dünyada olduðu gibi, ile yapýlabilir hale geldi. Ayrýülkemizde de önemli ca son yýllarda yapýlan çalýþsaðlýk sorunlarýndan biri malarla akciðer nakilleri de olduðunu belirterek baþülkemizde baþarý ile uygulanAgah Kafkas, Organ Baðýþý Haftasý nedeniyle düzenlenren törende konuþtu. layan Kafkas, bu bilinçmaya baþladý. le, ülkemizde organ nakAyrýca organlarýn trasli çalýþmalarýnýn verimliliportunda da Bakanlýðýmýz ðini arttýrmak amacýyla tarafýndan gereken tüm 2000'li yýllarýn baþlarýnda imkânlar seferber edilmekteSaðlýk Bakanlýðý koordidir. 2832 kara ambulansý, 3 nasyonu ve denetiminde uçak ve 17 helikopterle faali"Ulusal Organ ve Doku yet gösteren Hava Ambulans Nakli Koordinasyon Sissistemi, bir yandan asli göretemi" kurulduðunu hatýrvini yaparken, diðer taraftan lattý. organlarýn ve nakil ekipleri2002 yýlýnda Türkinin transportunun saðlanmaye’de toplam 23 adet böbsýna destek vermektedir. rek nakli merkezi mev‘Toplum bilgilendirmecutken, günümüzde bu si ve insanlarýn eðitilmesi merkezlerin sayýsýnýn gerekiyor’ 62'ye çýkarýldýðýný kaydeBütün bu veriler çerçeden Kafkas, “Karaciðer vesinde öyle görülmektedir Kafkas, 21 bin kiþinin organ talebiyle beklediðini ifade etti. nakli merkezleri sayýsý ki, önümüzdeki 10 yýl içeri15'den 33'e; kalp nakli sinde, Toplumu bilgilendirmek, insanlarý eðitmek gerekiyor. Onlarda merkezi sayýsý da 6'dan 9'a ulaþmýþtýr. Ayrýca bugün itibarý ile 3 akciciddi bir farkýndalýk oluþturmanýz lazým. Bu anlamda Bakanlýðýmýzca ðer nakli merkezimiz aktif olarak faaliyet göstermekte olup 3 merkezbireye organ nakli gerekmeden önceki safhalarda gerekli önlemleri de ruhsat alma aþamasýndadýr. Bu merkezler %30-50 arasý kapasitealmaya yönelik birtakým programlar ve çalýþmalar yürütülmek lazým. lerde çalýþmakta olup, yeni nakil merkezi açýlmasý gibi bir ihtiyacýmýz Örneðin Hipertansiyonun önlenmesi ve kontrolüne iliþkin "tuz kýsýtbulunmamaktadýr.” dedi. lamasý"na iliþkin çalýþmalar, "diyabet kontrol programý" gibi. Hiper‘Sadece nakil merkezi açmak yeterli deðil’ tansiyonun önlenmesi ve kontrol altýnda tutulmasý, tuz kýsýtlamasýna Sadece nakil merkezi açmanýn yeterli olmadýðýna da deðinen gidilmesi ve diyabet geliþimi ve obezitenin önlenmesine yönelik yaKafkas, konuþmasýna þöyle devam etti; “Ülkemizin kadavra donör sapýlan çalýþmalar ile son dönem böbrek yetmezliðine (Kronik Böbrek yýsýný arttýrmak öncelikli hedefimizdir. Kadavra vericiden organ temiYetmezliði) gidiþin azaltýlmasý, dolayýsýyla böbrek nakli gerekecek ni hususunda ne gibi geliþmeler olmuþtur? Biraz da bu konudan söz hasta sayýsýnýn azaltýlmasý hedeflenmektedir. etmek gerekir. 2002 yýlý ile 2011 yýlý sonu verilerini karþýlaþtýrdýðýBurada organ baðýþý konusunda büyük bir özveri ve gayretle çamýzda, yýllýk beyin ölümü bildirimlerinin sayýsýnýn 148'den 1292'ye; lýþan ve bu konuda farkýndalýk çalýþmasýna çok önemli katkýlar saðlakadavra verici sayýsýnýn 111'den 334'e; kadavradan yapýlan böbrek yan deðerli organ nakli koordinatörlerimiz var, onlara teþkkür ediyonakli sayýsýnýn 189'dan 521'e; karaciðer nakli sayýsýnýn 82'den 282'ye; rum. Yine organ nakli alanýnda çalýþan çok deðerli hocalarýmýz var kalp nakli sayýsýnýn da 20'den 93'e çýkmýþ olduðunu görmekteyiz. onlara da teþekkür ederim . Ama hepsinden de önemlisi sevdikleri inÖnemli bir artýþ olduðu kuþkusuz, ancak bu yeterli midir? sanlarýn organlarýný baðýþlayarak baþka canlara can katan, onlarýn ya2010 yýlýndaki ülkemizin kadavra baðýþ oraný milyon nüfus baþama tutunmasýna vesile olan çok deðerli baðýþçý aileleri var onlara da þýna 3.6 idi. Bu rakam, saðlýk çalýþanlarýna verilen eðitimler, her yýl sonsuz teþekkür ve þükranlarýmý sunmak isterim. ülke çapýnda düzenlenen, Organ Baðýþ Haftasý etkinlikleri ve hiç kuþSon olarak özetlemek gerekirse; organ nakli konusunda deneku yok ki topluma ulaþmadaki en önemli müttefikimiz olan basýn ile yimli ve nitelikli yeterli sayýda insan gücüne sahibiz ve daha fazla sayaptýðýmýz topluma doðru bilgileri ulaþtýrmamýzý saðlayan ortak çayýda nitelikli insan gücü yetiþmesi konusunda katkýlarýmýz ve destelýþmalar sonucunda 2011 yýlýnda kadavra baðýþ oraný 4.7'ye yükselðimiz devam edecektir. miþtir. Bakanlýðýmýzca ruhsatlandýrýlmýþ ve ülke sathýna yayýlmýþ ve ‘21 bin 872 kiþi organ bekleme listesinde’ yeterli sayýda nakil merkezi bulunmaktadýr. Yoðun bakým servisleriBu gün ülkemizde 2 Kasým 2012 itibarýyla 21.872 kiþi bekleme mizle ilgili yaptýðýmýz modernizasyon ve iyileþtirme çalýþmalarýmýz listesinde organ beklemektedir, bütün Dünya'da olduðu gibi ülkemizile yoðun bakým ihtiyacý olan hastalarýmýzýn tedavisine yönelik her de de nakil sayýsý ihtiyacýn dramatik düzeyde altýnda seyretmektedir. türlü imkanlar saðlanmýþtýr. Bunun saðladýðý iki yarar vardýr. Birincisi iyi bir yoðun bakým hizmeti almýþ hastalarýmýzýn hayatta kalma 2000 yýlý öncesinde organ nakli ve organ baðýþý ile ilgili verileriþansý artmaktadýr. Ýkincisi ise týbbýn her türlü imkanlarýnýn kullanýlmýþ miz maalesef çok yetersizdi. 2008 yýlý Mayýs ayýnda Sayýn Bakanýmýz olmasýna raðmen kurtarýlamayan ve beyin ölümü gerçekleþmiþ kiþiletarafýndan lansmaný yapýlan "Ulusal Organ Bekleme Listesi Prograrin aileleri organ baðýþçýsý olursa organlarýn nakledilecek hastalara mý" ile ilk önce böbrek nakli bekleyen hastalara adaletli ve þeffaf bir ulaþtýrýlýncaya kadar korunmasý bu sayede maksimum düzeyde saðlasistem ile kadavra böbrek daðýtýmý bu sistem üzerinden baþlatýlmýþtýr. nabilmektedir. Bu programýn faaliyete geçirilmesi ile kadavra böbrek daðýtýmýnda hastanýn yaþý, bekleme süresi, diyalize girme süresi ve verici ile alýcý Yapýlan organ nakillerinde alýcýlar ve canlý vericili nakillerde vearasýndaki doku uyumu gibi faktörler gözetilerek yapýlacak sýralama ricilerin izlenmesine yönelik altyapý saðlanmýþ olup, yapýlan nakilleneticesinde, daha uzun süre bekleyen ve doku uyumu daha iyi hastarin kalitesinin de takip edilmesine yönelik standartlara iliþkin çalýþlarýn, çocuklarýn ve acil ihtiyacý olan hastalarýn seçilmesi mümkün olmalar yapýlmaktadýr. Bakanlýðýmýz organ nakli ve organ baðýþý konumuþtur. Böylelikle, kadavradan elde edilen böbreklerde daha adaletli sunda her türlü ulusal ve uluslararasý iþbirliðine açýktýr ve destekleve þeffaf bir daðýtým saðlanmasýnýn yaný sýra, nakledilen böbreðin mektedir. fonksiyon göreceði süre ile hastalarýn yaþam sürelerinin uzatýlmasýný Organ naklinin etik ve hakkaniyetli bir anlayýþla yapýlmasýna yöda hedeflenmiþtir. nelik her türlü imkan saðlanmýþ olup, merkezler denetlenmekte ve be2011 yýlý Þubat ayýndan itibaren ise sýrasýyla tüm organlar sistelirlenen ilkelerin dýþýnda hareket edenlere mevzuatta bildirilen yaptýme entegre edilerek diðer tüm organlarýn bu sistem üzerinden daðýtýrýmlar uygulanmaktadýr. Ülkemizde zaman zaman rastlanmakta olan mý saðlanmýþ, ayrýca tüm canlý vericili nakillerin de sisteme kaydý zoorgan kaçakçýlýðý, organ mafyasý olarak adlandýrýlan münferit olaylarunlu hale getirilmiþ, vericilerin ve nakledilen organlarýn takibi saðra konu olan kiþiler sýký bir þekilde takip edilerek yakalanmakta ve bu lanmýþ ve bu sistem; anlýk olarak istatistiksel verilerin de elde edilekiþilere aðýr cezai yaptýrýmlar uygulanmaktadýr. bildiði dünyadaki emsallerinden eksiði olmayan bir bilgi sistemi haSözlerime son verirken 3-9 Kasým Organ Baðýþý Haftasý vesileline getirilmiþtir. Programýn ismi de güncellenerek "Türkiye Organ siyle organ nakli hizmetlerinde bugünkü aþamaya gelinmiþ olmasýnve Doku Nakli Bilgi Sistemi" adýný almýþtýr. dan dolayý duyduðum mutluluðu ifade ediyor, organlarýný baðýþlayaSaðlýkta Dönüþüm Programý'yla beraber bugün artýk saðlýkta birrak ölümlerinden sonra bir çok insanýn yasama tutunmasýna vesile çok alanda ve özellikle organ nakli alanýnda dünya tarafýndan kaliteolan yüzlerce baðýþçýya minnettarlýðýmý bir kez daha buradan sunusi ve geçerliliði kabul edilen verilere sahibiz. Düzenli bir sistematik yor ve bu çalýþmalarýn ülkemize, milletimize hayýrlý olmasýný diliyooluþturmak gerekiyor ki bunu büyük ölçüde baþarmýþ durumdayýz. rum.”

Arslan Erkan göreve baþladý

T

okat Kamu Hastane Birliði Genel Sekreteri Arslan Erkan, hastane birliklerinin kurulmasýnýn tasarruf ve iyi örnekleri yaygýnlaþtýrmaya yönelik olduðunu söyledi. AK Parti Tokat Ýl Baþkaný Eyüp Eroðlu, Ýl Yönetimi ile birlikte Tokat Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliðine atanan eski Çorum Devlet Hastanesi Baþhekimi Arslan Erkan’a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Genel Sekreter Erkan, göreve baþladýðý hafta içinde ilçelerde temaslarda bulunduðunu Reþadiye ilçesi hastanesinin bazý eksikleri olduðunu müþahede ettiklerini kaydetti. Tokat’ta yenilenmemiþ hastane kalmamasýný arzu ettiklerini ifade eden Erkan, “Merkez hastanemiz gayet güzel konumda hizmet veriyor ama ilçeler konusunda belki Türkiye genelinde geri kalmýþýz gibi ya da sonradan harekete geçilmiþ” dedi. Hastane Birliklerinin kurulmasý tasarruf ve iyi örnekleri yaygýnlaþtýrmaya yönelik olduðunu ifade eden Erkan, “Söz gelimi

Reþadiye’de çalýþtýðýmýz arkadaþlar Tokat Devlet Hastanesi’nde ne olup bittiðini çok fazla bilmiyorlar. Ama bir genel sekter bünyesinde olunca buradaki iyi örnekleri orada oradaki iyi örnekleri diðerlerine götürüyoruz. Bu ille de sýnýrlý kalmayacak, iller arasýnda da görüþmeler yaparak iyi örnekleri Türkiye geneline yaymaya çalýþacaðýz. Sevk ve idarede kolaylýk olacak. Valilik, kaymakamlýk onayýna gerek kalmaksýzýn genel sekreterin inisiyatifi ile yapýlabilecek. Hizmet sunmada kolaylýk getirmiþ olacak. Ayrýca hizmet sunanlarýnda þartlarýný iyileþtireceðiz” diye konuþtu. AK Parti Ýl Baþkaný Eroðlu ise 1-2 yýl sonra Niksar, Zile ve Reþadiye’deki hastane inþaatlarý bittiðinde mevcut sorunlarýn ortadan kalkacaðýný belirterek, “Saðlýkta önemli reformlar oldu. Þuan ki yapýlanmada özel sektör mantýðý ile profesyonelce. Önemli olan burada hýzlý bir þekilde insanlarýn daha iyi hizmet görebilmesi” þeklinde açýklamalarda bulundu.(ÝHA)

Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sungurlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani;

‘Kalitenin yükseltilmesi ile hasta memnuniyeti artacak’

K

amu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, önceki gün Sungurlu Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne tahsis edilen 1 adet tam donanýmlý ambulansý yerinde inceleyen Happani, daha sonra hastanenin çevre düzenlemesi hakkýnda yetkililerden bilgi alarak, hasta ziyaretlerinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, acil hastalarý ile bir süre sohbet eden Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani'ye incelemeleri sýrasýnda AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý, Rumi Bekiroðlu, Haþim Cýbýr, Metin Kulucan, Eyüp Arslan, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýl Genel Meclisi Üyesi Nurettin Karaca, Uðurludað AK Parti Ýlçe Baþkaný Kenan Genç, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Metin Yavuz, Hastane Müdürü Orhan Þaban, Saðlýk-Sen Yönetim Kurulu üyeleri Sebahattin Odabaþý, Tarýk Yoldaþ ve Ýsmail Bulut eþlik etti. Sungurlu'nun saðlýk alanýndaki sorunlarýný bildiðini ifade eden Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, "Acil servisler ve özellikle hasta odalarýnýn önceliðimiz olduðunun farkýndayým. Hastalarýn daha konforlu hizmet alabilmeleri için Birlik olarak her zaman hastaneleri gözlemliyo-

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne tahsis edilen ambulans incelendi.

Ahmet Sami Ceylan, hastalarla bir süre sohbet etti.

ruz. Vatandaþa sunulan saðlýk hizmetlerindeki kalitenin yükseltilmesi ile hasta memnuniyetini en üst seviyeye ulaþtýrmayý hedefliyoruz" dedi.

‘Amacýmýz, saðlýklý toplum yetiþtirmek’ AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, AK Parti hükümetinin göreve geldiði 10 yýldan bu güne kadar saðlýkta

devrim niteliðinde uygulamalar yapýldýðýný belirterek, bu uygulamalardan her kesimin memnun kaldýðýný gözlemlediklerini belirtti. Saðlýktaki yeniliklerin devam edeceðini ve ülkemizin saðlýk alanýna yapýlan yeni yatýrýmlarla daha da saðlýklý bireyler yetiþeceðini ifade eden Ceylan, Sungurlu'nun da bu yatýrýmlardan hakkýný

almaya devam edeceðini kaydetti. Ayrýca, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan hasta ziyareti sýrasýnda hastalarla sohbet ederken, gözüne takýlan minik bir çocukla yakýndan ilgilendi. Çocuða hal hatýr soran Ceylan, ailesine de geçmiþ olsun temennisinde bulundu.

Diþ saðlýðý etkinliði T

ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi, Saðlýðý Geliþtirme Projesi (SAGEP) kapsamýnda verdiði etkinliklerini sürdürüyor. Vakfýn bu haftaki konuðu Diþ Hekimi Ýlker Koçak oldu. Koçak, diþ saðlýðý hakkýnda çocuklarý bilgilendirdi. Diþin yapýsý, diþlere yararlý ve zararlý olan yiyecek ve davranýþlar, diþ çürümesi, diþ nasýl fýrçalanýr konularý ile ilgili çocuklarý bilgilendiren Diþ Hekimi Ýlker Koçak, etkinliðin sonunda çocuklarýn konuyla ilgili sorularýný cevaplandýrdý. Projenin amacýnýn çocuklarý kendi saðlýklarýný etkileyen bireysel ve çevresel potansiyelleri en etkin biçimde kullanabilmeleri için bilgilendirmek, saðlýðý geliþtirme tutumu ve saðlýklý olma becerisi kazandýrmak ve doðru saðlýk davranýþlarý oluþturmaya aracý olmak olduðunu söyleyen Birim Sorumlusu Serpil Çetin, “TEGV Çorum Öðrenim Birimi adýna Diþ Hekimi Ýlker Koçak'a desteklerinden dolayý teþekkür ederiz.” dedi.

Vakfýn bu haftaki konuðu Diþ Hekimi Ýlker Koçak oldu.

Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý etkinlik düzenledi.


10 CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Dedeler, cemevinde Kuran dersi istiyorlar A

levi Dedeleri, cemevlerinde ve halk eðitim merkezlerinde Kur'an eðitimi verilmesi için Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’den destek istediler. Çorum, Sivas, Malatya, Ýzmir, Ýstanbul, Erzincan ve Tunceli gibi Türkiye'nin deðiþik illerinden Ankara'ya gelen bir grup Alevi dedesi, Ömer Dinçer'i makamýnda ziyaret ederek okullarda

Kur'an ve siyer derslerine onay vermesinden dolayý tebriklerini sundu. Yeni Þafak Gazetesi’nin haberine göre Alevi dedeleri, cemevlerinde ve halk eðitim merkezlerinde Kur'an eðitimi verilmesi için de destek istedi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda Alevi dedeleri ile 2 saat süren görüþmede eðitim üzerine yoðunlaþan Bakan Dinçer, dedelerden

gittikleri yerlerde Alevi gençlerinin okumasýný teþvik etmelerini istedi. Ziyarette dedelerin Muharrem iftarý düzenlenmesi talebine sýcak bakan Dinçer, Muharrem ayýnýn 24'ünde Feshane Kültür Merkezi'nde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlacaðý geniþ kapsamlý bir iftar yemeði tertip edeceklerini söyledi. Alevi dedeleri bazý

marjinal gruplarýn Kur'an eðitimini engellemek ve dini eðitimi baltalamak için çalýþtýklarýný belirterek, Ömer Dinçer'den bu konunun üzerine gidilmesi için destek istedi.

ÇALIÞTAY SENEYE DAHA KAPSAMLI

Gruba öncülük eden Türkmen Alevi Dedeler Birliði Baþkaný Hýdýr Bulut,

hükümetin Alevi Çalýþtayý organizesinin kendilerini sevindirdiðini belirterek, "Alevilik ilk kez ders kitaplarýna girdi. Bu, hükümetin ve çalýþtaya katýlan dedelerin baþarýsýdýr" dedi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer de, önümüzdeki yýl daha kapsamlý bir Alevi Çalýþtayý tertip etmek için þimdiden çalýþmalara baþladýklarýný söyledi.

Ý

Çorum, Sivas, Malatya, Ýzmir, Ýstanbul, Erzincan ve Tunceli’den gelen bir grup Alevi dedesi Bakan Dinçer’i ziyaret etti.

Derman Derneði, Morolu Müslümanlarý sevindirdi Ç

Derman Derneði, FÝAV iþbirliðinde Moro’ya yardým eli uzattý.

Kurban baðýþý organizasyonuna destek verenlere teþekkür edildi.

orum Derman Kültür ve Eðitim Derneði, Farukiye Ýlim Araþtýrma Vakfý (FÝAV) iþbirliðinde kurban organizasyonu düzenledi. Filipinler’in Moro Adasý’nda zulme uðrayan Müslümanlar için düzenlenen organizasyon hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz, “Çorumlu hayýrseverlerin katkýlarýyla bu yýl da yurt dýþýndaki kardeþlerimize bayram sevinci yaþattýk” dedi. Vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin baðýþlarýný Moro’daki Müslüman halka ulaþtýrdýklarýný anlatan Mustafa Öztemiz, Derman Derneði’nin çaðrýsýna karþýlýk veren tüm hayýrseverlere teþekkür etti. Kurban organizasyonuyla ilgili açýklamalarýný sürdüren Öztemiz, þöyle konuþtu: “Derman Derneði ve Farukiye Vakfý, Türkiye'den 10 bin kilometre uzaklýktaki Moro'ya giderek, hayýrseverlerin yapmýþ olduðu kurban

Filipinler’in Moro Adasý’nda zulme uðrayan Müslümanlar, Türk halkýna þükranlarýný sundular.

Ýncesu parkuru yürüyüþe açýldý Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu yürüyüþ parkuru, hizmete sunuldu.

ncesu Kanyonu yürüyüþ parkuru, yerli ve yabancý turistlerin ziyaretine açýldý. Ortaköy Kaymakamlýðý, Orta Karadeniz Ajansý (OKA) ve Ýl Özel Ýdaresi iþbirliðinde yapýlan çevre düzenlemesi ve yürüyüþ parkuru çalýþmalarý geçtiðimiz günlerde tamamlandý. Yaþanan boðulma olaylarýnýn ardýndan hayata geçirilen proje ile Ýncesu Kanyonu güvenli bir yürüyüþ parkuruna kavuþtu. Kanyon giriþinden Kybele kabartmasýna kadar devam eden parkuru gezen Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, “Yaklaþýk 1.600 metre uzunluðundaki parkurun ilçemiz turizmine hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum” dedi. Su seviyesinden 1,5 metre yükseklikteki parkurda yürüyüþe çýkan Halil Ýbrahim Tercan ise düzenlemeden duyduðu memnuniyeti dile getirerek yapýlan çalýþmalarda emeði geçenleri tebrik etti.

Belediye Baþkaný Ali Ergin, beraberindekilerle parkuru gezdi.

Yaklaþýk 1.600 metre uzunluðundaki parkur, ziyaretçilerin beðenisini topladý.

Mustafa Öztemiz

baðýþlarýný 4 bin yardýma muhtaç aileye ulaþtýrdý. Mali, Senegal, Pakistan ve Gine olmak üzere dünyanýn birçok ülkesine götürdüðümüz yardýmlarýn ardýndan, bu yýl da Moro'ya yardým eli uzattýk. Ýhtiyaç sahibi ailelerin yaný sýra direniþte hayatýný kaybeden mücahitlerin geride býraktýklarý öksüz ve yetim çocuklara bayram sevinci yaþatarak yüzlerini güldürdük. Moro'da yaþanan insani dram, diðer Müslüman ülkelerinde yaþananlardan farksýz. Müslümanlar olarak yardým elimizi uzatmamýz bizleri olduðu kadar onlarý da çok mutlu etti. Bundan sonra da yardým seferberliðini ayný aþk ve heyecan içinde sürdürmeye devam edeceðiz. Hayýrda ve iyilikte birbirleriyle yarýþarak, Kurbanlarýný Moro'daki yardýma muhtaç Müslüman kardeþlerine baðýþlayan hayýrseverlerimize ve meþakkatli yolculukta seferber olan gönüllü heyetimizde yer alan kardeþlerimize verdikleri destekten dolayý teþekkür ediyoruz.”

HTC 8X Tütüncü’de Yürüyüþ parkurunun yaný sýra kanyon giriþinde de bazý düzenlemeler yapýldý.

H

TC 8X Windows Mobile akýllý cep telefonu, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde satýþa sunuldu. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði ‘HTC 8X’ hakkýnda bilgi veren Teknoloji Uzmaný Faruk Gönendik, “Mobil iletiþimde son teknolojiyi Çorumlular’ýn beðenisine sunuyoruz” dedi. Gönendik, “HTC 8X hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi'nde hizmet veren Tütüncü Ticaret

Turkcell Ýletiþim Merkezi'ne ve Hamit

Camii Sokak’ta faaliyet gösteren

þubemize bekliyoruz” diye konuþtu.

Faruk Gönendik, HTC 8X Windows Mobile’ýn Tütüncü’de satýþa çýktýðýný söyledi.


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Yalýtýmda çýðýr açan ThermoCoat Çorum’da T

MN Dizayn yetkilileri Mehmet Alegöz ve Necmettin Þahin, ThermoCoat’u anlattý.

ThermoCoat Ekolojik Yalýtým Sývasý, binalarýn dýþ cephesine uygulanýyor.

hermoCoat Ekolojik Yalýtým Sývasý, MN Dizayn tarafýndan Çorum’da uygulanmaya baþladý. Ýlk kez Çorum Ticaret ve Sanayi Fuarý’nda görücüye çýkan ThermoCoat hakkýnda bilgi veren MN Dizayn yetkilileri Mehmet Alegöz ve Necmettin Þahin, tek ürünle ýsý, su, ses ve yangýn yalýtýmýný bir arada sunduklarýný söylediler. ‘Yalýtýmýn yeni adý’ sloganýyla tanýtýlan ThermoCoat’un bina cephelerini tam bir kýlýf gibi sararak gerçek anlamda mantolama yaptýðýný anlatan Mehmet Alegöz, “Tek ürünle çok amaçlý yalýtým saðlýyoruz” dedi. Her türlü cepheye sýva gibi uygulanan ThermoCoat’un özelliklerinden bahseden Alegöz, þöyle konuþtu: “ThermoCoat, karýþýmýnda bulunan açýk hücre gözenekli doðal madenler sayesinde, uygulandýðý yüzeyde nefes alarak terlemeyi keserken ýsý, ses ve yangýn yalýtýmý saðlýyor. Ayný zamanda pozitif yüklü su itici yapýsý ile su yalýtýmý yapan ThermoCoat, sýva formunda tek katmanlý ve çok amaçlý cephe yalýtým malzemesidir. ThermoCoat, yapýlarýn dýþ cephe yüzeylerinde, kolon ve kiriþlerde, kaba ve ince sýva, tuðla, bims, gaz beton, brüt beton ve boyalý yüzeylere mükemmel yapýþýr. Eksiz sýva formundaki yapýsý ile

kenar-köþe detaylarýnda, binayý delmeden, dübelsiz ve eklemesiz yapýsý sayesinde ise ýsý kayýplarý oluþturmadan, kolaylýkla ve zayiatsýz uygulanabilir. Hafif grenli yapýsý ile istenirse doðal haliyle býrakýlýr, istenirse desen verilebilir ya da pürüzsüz yüzey elde edilebilir. Dýþ cephelerde slikonlu boya etkisi yaparak boya gerektirmez. TSE, CE ve Universal Sertifika sahibi olan ThermoCoat Manto, ýsý, su, ses ve yangýn yalýtýmý yanýnda ýsýtma ve soðutma giderlerinde bütçeye büyük katký saðlar. Boya gerektirmez, eklemsiz yapýsý ile ýsý ve ses köprüleri oluþturmaz. Dübelleme gerektirmediðinden yapýnýn mukavemet kaybýný önler. Yangýn bariyeri oluþturur. Yoðuþmayý (terleme, küf, nem) engeller. Hafif olmasý nedeniyle yapýya yük bindirmez. Yapýlarýn deðerini artýrýr. Kanserojen malzeme içermez. Doðal madenlerden oluþtuðu için ömür boyu iletkenlik katsayýsýný yitirmez. Ýçeriðinde bor, bims, pomza, perlit, volkan tüfü, midye ve istiridye kabuklarý ile baðlayýcý maddeler yer alan ThermoCoat yalýtým sývasý hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Karakeçili Mahallesi Karakeçili Camii karþýsý numara 3/A’da faaliyet gösteren MN Dizayn’a bekliyoruz.”

C

dedi. Þahin Otomotiv’de yerini alan C-Elysee’in detaylý tanýtýmýn yapýlacaðý etkinliðe tüm otomobil tutkunlarýný beklediklerini vurgulayan Suzan Gözübüyük, binek ve ticari araç modellerindeki 24 ay faizsiz kredi kampanyalarýnýn da devam ettiðini sözlerine ekledi.

C-Elysee tanýtýmý yarýn Mehmet Alegöz, ThermoCoat’un özellikleri hakkýnda bilgi verdi.

Citroen C-Elysee yarýn saat 13.00’te Þahin Otomotiv’de görücüye çýkýyor.

itroen C-Elysee tanýtým kokteyli yarýn saat 13.00’te Çorum’da gerçekleþecek. Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv’in evsahipliðinde düzenlenecek tanýtým programý hakkýnda bilgi veren Satýþ Danýþmaný Suzan Gözübüyük, “Merakla beklenen C-Elysee’i Çorum halkýnýn beðenisine sunacaðýz”

Yýldýrým, Odabaþý’nýn þiirini yorumladý S

amanyolu Televizyonu sunucusu Asým Yýldýrým, Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý’nýn ‘Anadan Oðullarýna Mektup’ isimli þiirini yorumladý. ‘Bir Yudum Hikâye’ adlý programýnda Odabaþý’nýn duygusal þiirini okuyan Asým Yýldýrým, beþ evlat ile anne arasýnda geçen öyküyü ekrana taþýdý.

Mahir Odabaþý

Asým Yýldýrým, Odabaþý’nýn ‘Anadan Oðullarýna Mektup’ isimli þiirini yorum-

Fatih Sultan Mehmet’ten Külcü’ye nezaket ziyareti Belediye Baþkaný Külcü, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Aile Birliði yönetimini aðýrladý.

F

atih Sultan Mehmet Ýlkokulu Aile Birliði yönetimi dün Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Haydar Deveci, Okul Aile Birliði Baþkaný Deniz Sana, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Özden, Sekreter Meryem Köklükaya, Muhasip Mehmet Baran ve Rehber Öðretmen Sinan Ýluk katýldý. Eðitim-öðretim alanýndaki faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Okul Aile Birliði Baþkaný Deniz Sana, çevre düzenlemesi konusunda Belediye’den destek beklediklerini söyledi. Velisi olduðu Fatih Sultan

duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan

Mehmet Ýlkokulu’nun ziyaretinden

Külcü, misafirlerine teþekkür etti.

Öðrenci velileri Baþkan Külcü’ye çiçek verdi.

Külcü, okulun eðitim-öðretim faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý.

Okul Aile Birliði üyeleri, çevre düzenlemesi konusunda Belediye’den destek beklediklerini söylediler.

Ç

‘Hakimiyet, eðitimin destekçisi’

orum Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Aile Birliði yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Muhabirimiz Recep Mebet’in evsahipliðindeki ziyarete Okul Müdürü Haydar Deveci, Okul Aile Birliði Baþkaný Deniz Sana, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Özden, Sekreter Meryem Köklükaya, Muhasip Mehmet Baran ve Rehber Öðretmen Sinan Ýluk katýldý. Ziyarette konuþan Haydar Deveci, “Hakimiyet, haberleriyle eðitim camiasýnýn en önemli destekçilerinden” dedi. Okul Aile Birliði Baþkaný Deniz Sana ise, “Yönetim kurulu

üyeleriyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu için çalýþacaðýz” dedi.

Nezaket ziyaretinden dolayý misafirlerine teþekkür eden Recep Mebet, Fatih

Sultan Mehmet Ýlkokulu yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Aile Birliði yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti.


12 CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

EÞEÐÝN SÝCÝLÝ Zamanýn birinde yaþlý bir amca eþeði ile karayolunda aðýr aðýr ilerlerken yolda görev yapan trafik polislerince durdurulur ve kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý söylenir. Bu sebebten ötürü ceza yazýlacaktýr, trafik polisi yaþlý amcaya dönerek: - Amca kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýn ceza yazacaðým cezayý sanamý yazayým yoksa eþeðemi. Eþeðe yazarsam 3 kuruþ sana yazarsam 5 kuruþ nasýl istersin ? - Bana yaz oðlum. - Amca anlamadýn galiba sana yazarsam 5 kuruþ eþeðe yazarsam 3 kuruþ. - Anladým oðlum anladým. Eþeðin sicilini bozmayalým belki ilerde polis olur, der... BENÝ KÝM DÖVÜYOR? Rakibiden dayak yiyen boksöre, antrenörü habire, “Çok iyi gidiyorsun. Adam sana hiç vuramadý. Yakýnda onu düþüreceksin” deyip duruyormuþ. Maçýn ilerleyen raundlarýnýn birinde boksör dayanamayýp sormuþ antrenörüne: - Ben rakibimi dövüyorsam, beni kim dövüyor?


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý

H

9

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

KASIM

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Namaz kýlmak, Kur’ân-ý kerîm okumak, din ilimleri öðretmek ve öðrenmek zikirdir. Her hayýrlý iþ zikirdir. Abdülvehhâb-ý Müttekî Rahmetullahi Aleyh

04.37 06.04 11.31 14.17 16.45 18.05

MÜMÝNLERÝN BAYRAMI 1.Bir müminin sol yanýndaki melek, kötü amel olarak yazmaya bir þey bulamazsa, 2.Sekerât-ül-mevtte, müjdeci melekler gelip, “Merhaba yâ mümin! Sen Cennetliksin!” diyerek müjde ederlerse, 3.Kabre vardýðýnda, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe gibi bulursa, 4.Kýyâmet gününde, Arþ-ür-rahman altýnda, Enbiyâ, Evliyâ, ulemâ ve sulehâ ile birlikte gölgelenirse, 5.Kýldan ince ve kýlýçtan keskin ve gecenin karanlýðýndan daha karanlýk, 1000 yýl iniþ ve 1000 yýl yokuþ ve 1000 yýl düz olan Sýrat Köprüsü üzerinde, 7 þeyden suâle cevap verir geçerse. 6.Bu yedi suâl þunlardýr: 1-Ýmandan. 2Namazdan. 3-Oruçtan. 4-Hacdan. 5-Zekâttan. 6-Kul hakkýndan. 7-Gusül, istincâ ve abdestten.

SAÐLIK - KOLA NEDEN ÞÝÞMANLATIR

Müminlerin bayramý 5 çeþittir: 1- Bir müminin sol yanýndaki melek, kötü amel olarak yazmaya bir þey bulamazsa, 2- Sekerât-ül-mevtte, müjdeci melekler gelip, “Merhaba yâ mümin! Sen Cennetliksin!” diyerek müjde ederlerse, 3- Kabre vardýðýnda, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe gibi bulursa, 4- Kýyâmet gününde, Arþ-ür-rahman altýnda, Enbiyâ, Evliyâ, ulema ve suleha ile birlikte gölgelenirse, 5- Kýldan ince ve kýlýçtan keskin ve gecenin karanlýðýndan daha karanlýk, 1000 yýl iniþ ve 1000 yýl yokuþ ve 1000 yýl düz olan Sýrat Köprüsü üzerinde, 7 þeyden suâle cevap verir geçerse. Bu yedi suâl þunlardýr: 1- imandan. 2- Namazdan. 3- Oruçtan. 4Hacdan. 5- Zekâttan. 6- Kul hakkýndan. 7- Gusül, istinca ve abdestten.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Hamdi Köy'den gelme, Arap Ali SERBES' in eþi; Nazlý SERBES. 2- Karaburun Köyü'nden gelme, Emin DURUKAN' ýn eþi, Abdullah DURUKAN'ýn annesi; Melek DURUKAN. 3- Taksici Ahmet BAÞDEMÝR ile Boyacý Mehmet BAÞDEMÝR'in anneleri; Ferdane Mercan BAÞDEMÝR.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Zehirli Haller 1

Tefekkür Dünyamýz

B

ir insanýn maddi zehir ile hastalanmasý deðil bu… Hayatýn zehirli halleridir. Ýnsanlar adedince zehirli hallerimiz vardýr. Önce dünyanýn fani lezzetleri… Sefa ve cefalarý, hayatýn çekilmez halleri.. Bediüzzaman hazretleri bu fani lezzetleri bir zehirli bala Raþit Yücel benzetir. rasityücel@ Ama,insanlar bu zehirleri severek ve isteyerek kullanýrlar. corumhakimiyet. net " Hayatýmý zehir ettin " Bu söz nerelerde söylenir? Bir çok kiþiden iþitiriz. Mutsuz ailelerin dilinden, Ýþ ortaðýndan-patronundan, Çocuklarýndan, Ýþ ve mesai arkadaþlarýndan, Öðretmeninden, Müþterisinden, Ýþçisinden, Yol arkadaþýndan, Þýmarýk hal ve hareketlerden, Pintilerden, Müsriflerden, Gaddarlardan, Zalimlerden, Ýnsafsýzlardan, Namussuzlardan, Aký kara gösterenlerden, Karayý ak gösterenlerden, Gözün içine baka baka yalan söyleyenlerden, Aldatanlardan, (Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ESER M.SÝNAN MH. CEMLBEY OSMANCIK CAD. NO:44/C CAD.NO:74/E METROPOL (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI KARÞISI 234 46 45 ARASINDA) 212 28 57

METEOROLOJÝ

Her derde deva üzüm suyu Üzüm ve üzüm suyunun kan yapýcý ve antioksidan özelliklerinin yaný sýra bilinmeyen bir çok özelliði bulunuyor. Uzmanlar vitamin ve mineral bakýmýndan oldukça zengin olan üzüm suyunun kanser ve kalp hastalýklarýna karþý koruyucu etkisi olduðunu belirtiyor. Erciyes Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, A, B ve C vitaminleri, potasyum ve demir açýsýndan oldukça zengin olan üzüm suyunun, vücudun hastalýklara karþý direncini arttýrdýðýný söyledi. Bilinen özelliklerinin yaný sýra içeriðindeki antioksidan birleþikler sayesinde kanser hücrelerinin oluþumuna engel olduðunu ifade eden Prof. Dr. Ýnanç, üzüm suyunun kan sulandýrýcý özelliði ile de kalp krizi riskini azalttýðýný kaydetti. Üzüm suyunun içeriðindeki antioksidanlar cildin yaþlanmasýný geciktirdiðini belirten Ýnanç, þunlarý dile getirdi: “Halk arasýnda bitkisel süt olarak da bilinen üzüm suyunun

faydalarý saymakla bitmiyor. Kanda oksijen taþýyan hemoglobin hücrelerinin oluþumunda gerekli olan demir ve potasyum açýsýndan zengin olan üzüm suyu, toksit maddelerin atýlmasýna yardýmcý olur. Ayrýca bu özellikleri vücudu enfeksiyonlara karþý korur ve baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar.” Ayrýca üzüm suyunun içinde bulunan doðal þekerlerin çabuk çözünmesi nedeniyle iyi bir enerji

kaynaðý olduðunu dile getiren Ýnanç, þöyle devam etti: “Ýçeriðindeki maddeler sayesinde kaný sulandýrýyor, kalp hastalýklarýndan, yüksek tansiyona, varisten, emboliye kadar birçok hastalýða karþý korunma saðlýyor. Özellikle kan pýhtýlaþmasý ve damar hastalýklarý konusunda problem yaþayan hastalara günde en az bir bardak üzüm suyu içmesini öneriyoruz.” Kaynak: CÝHAN

2.266 2.281

1.778 1.788

24 ayar

ALIÞ

97,65

SATIÞ

98,45

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6433 9 KASIM 2012 CUMA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:27 Teþrin-i Evvel 1428 Kasým: 2

itit Üniversitemizin haber bülteni olarak yaYÖK ile de iliþkileri gayet iyi durumda olsa gerek Ethem ERKOÇ yýnlanmakta olan "Hitit Haber" dergisinin 7. ki baþkanlarýný Çorum'da aðýrlama imkaný bulethemerkoç@corumhakimiyet. net Sayýsýný Kurban Bayramý sýrasýnda aldým. Ocakmuþtur. Temmuz 2012 dönemini kapsayan dergide adýnUluslararasý Akademik Ýþbirliði Anlaþmalarý, dan anlaþýlacaðý üzere üniversitemizle ilgili pek Avrupa Birliði Projelerine katýlýmlarý, OKA Kalçok haber yer almaktadýr. Bu, elime geçen ikinci kýnma Kurulu'na Baþkanlýðýyla Çorum'un adýný sayý olsa gerek. pek çok yerde duyurulmasý da kentimiz açýsýndan Üniversitenin kuruluþu yeni olmakla beraber deðerli tanýtýmlardýr. on bir bini aþkýn öðrencinin bulunuþu, ilimiz için Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Hititoloönemli bir olaydýr. Ýl merkezinin dýþýnda Ýskilip, ji Bölümü ile Eskiçað Dilleri ve Kültürleri BöSungurlu, Alaca ve Osmancýk'ta Meslek Yüksek lümleri'nin açýlmýþ olduðunu dergiden öðrendim. Okullarý bulunmakta ve pek çok öðrenci de buraTarih, Edebiyat ve Matematik bölümlerini oldularda eðitim görmektedir. ðunu daha önce biliyordum. Ancak bu bölümlerde öðretim üyesi Çorum merkezde baþka Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere Müsýkýntýsýnýn henüz giderilemediði de herkesin malumu. Bu baðlamhendislik Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi ile iktisadi ve idari da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bazý bölümleri ünvanlý öðretim Bilimler Fakültesi'nde yýllardýr eðitim devam etmektedir. Buralarüyesi yetersizliði nedeniyle açýlamadý ve öðrenci alýnamadý. Halda pek çok deðerli bilim adamlarý görev yapmaktadýr. Týp Fakültebuki bu fakültelerin öðretim üyeleri bu enstitülerde yetiþirse unvan mizin öðrencileri 3 yýlý aþkýn süredir Gazi Üniversitesi'nde öðrealdýktan sonra gözü dýþarýda olmaz. Çorum'a hizmete devam edernim görmekteler. Bu fakültelere ek olarak bir de Mimarlýk Faküller. Sayýn rektörümüzün bu samimi teklifimi deðerlendireceðini tesi'nin açýlacaðý haberini almýþ bulunuyoruz. Bunlar, önemli geliþumuyorum. Bu teklifim, sadece bir fakülte ile de sýnýrlý deðildir. meler. Bütün fakültelerde ayný sorun hissedilebilir. Dergi, adý üzerinde haber bülteni olarak çýktýðý için üniversiBenim birinci derecede önem vermiþ olduðum Güney Yerleþtede yapýlan veya rektör Reha Metin Alkan'ýn katýldýðý sosyal ve ke Sorunu ile ilgili de dergide geniþ haber var. Ýlk etapta 540 dökültürel etkinlikleri yansýtmayý hedeflemiþtir. Bu baðlamda Ulusnümlük arazide yerleþke temelinin atýlacaðý açýklanýyor. Daha sonlararasý Kazý Araþtýrma ve Arkeometri sempozyumu gibi pek çok ra Kýþla, DSÝ , Karayollarý ve Özel Ýdare gibi kamu kurumlarýna ait sempozyumun Hitit Üniversitesi'nce organize edildiði görülmektebina ve arazilerin üniversiteye devredileceði dile getiriliyor. Bundir. Çeþitli bilim, fikir ve siyaset adamlarýnýn, iþin uzmaný kiþilerin lardan bir kýsmý, siyasilerle çözülebilecek konular. Ancak kýþlanýn üniversite bünyesinde vermiþ olduklarý konferanslar tek tek sýrayerini üniversiteye devri, çok uzun zaman alýr kanýsýndayým. Oralanmýþtýr. Çeþitli konularda öðrencilere ve öðretim üyelerine yöneda aþýrý bürokrasi devreye girecektir. lik seminer haberleri yer almýþtýr. Yine çeþitli fakültelerin öðretim Þahsen ben, kýþlanýn yerine Týp Fakültesi ve yanýnda Araþtýrüyelerinin de katýldýðý Helal Gýda, Kooperatifçilik, 7-8 Hasan Pama ve Eðitim Hastanesi'nin kurulmasýný, hem de en kýsa zamanda þa ve Mehmet Akif konulu panellerle ilgili görüntülü haberler derburada faaliyete geçmesini arzu ederim. Týp Fakültesi öðretim giyi süslemiþtir. üyelerinin gözetiminde bir hastanenin ne kadar önemli olduðunu Bu çerçevede ben de Fen Edebiyat Fakültesi salonunda Köy yaþayarak idrak edenlerdenim. Ama þimdilik bu fakültenin Devlet Odalarý konulu bir söyleþi yapmýþ, 7-8 Hasan Paþa panelinde göHastanesi'nde bir baþka ifadeyle "T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Ünirev almýþtým. Ayný kapsamda ele alýnabilecek diðer konu da Tecrüversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde uygulama yapbe Günleri baþlýðýný taþýyan haberlerdir. Mesleðinde kendini kanýtmalarýna da razýyým. Yeter ki bu fakültenin anabilim dallarýna ünlamýþ deðerli iþ adamlarýný fakültelere davet edip onlarýn tecrübevanlý elemanlar temin ederek getirelim. Onlar da burada Çorumlulerini aktarmalarýna fýrsat verilmesini önemli bir olgu olarak deðerlara ve çevre illere hizmet vermeye baþlasýnlar. lendiriyorum. Biz, burada üniversitemizin sorunlarýný tartýþmak niyetinde Spor ve öðrenci kulüplerinin etkinlikleri, üniversite için oldeðiliz. Sayýn rektörümüzün göndermiþ olduðu Hitit Haber dergimazsa olmaz aktivitelerdir. Bu, üniversite gençliðinin dinamizmisini incelerken aklýmýza gelen düþünceleri paylaþmak istedik. 236 ni korumasý bakýmýndan da önemlidir. Buna öðrencilerin yurt içi sayfalýk derginin her bölümü üzerine söz etmek mümkün ama söve yurt dýþý gezileri, öðretim üyelerinin yurt dýþýnda bilimsel çalýþzün kýsa kesilmesi de yerinde bir hareket olsa gerektir. malara katýlmalarý ve düzenli bir biçimde farklý üniversitelerde dil Son olarak þunu belirtmeliyim ki derginin son kýsmýnda yer ve kültür amaçlý görevlendirilmeleri vazgeçilemez olmalýdýr ki alan fakültelerden, meslek yüksek okullarýndan, akademik persodergide de bu konuda haberler yer almýþtýr. nelin katýlým ve terfilerinden, evlilik, baþsaðlýðý gibi konulardan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, göreve baþladýðý tabahseden haberler bence çok önemli. Zira pek çok öðretim üyesiyrihten beri toplumun her kesimiyle kaynaþabilen mütevazý kiþilile ilgili yeni bilgilere oradan ulaþabildim. ðiyle gittiði yere uyum saðlayabilmektedir. Mülki idareyle olduðu Þeffaf yönetimin faaliyetlerini yansýtan Hitit Haber Dergisi'ni gibi sivil toplum kuruluþlarý, sanayici ve iþadamlarýyla sýcak iliþkiþahsýma gönderen Rektörümüz Sayýn Reha Metin Alkan'a teþekkür ler kurabilmektedir. Bu özelliðinin bir yansýmasý olarak ÖSYM ve ediyor, gayretlerinin devamýný diliyorum.

Haftalýk

Hicri Kamerî: 25 - Zil Hicce: 1433

'Hitit Haber' üzerine

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Memur Sen Yönetimi, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaret etti.

‘Kadro dýþý kalanlarýn haklarýný koruyacaðýz’ M

emur Sen Ýl TemsilKamu Hastane Birlikleriyle ilgili açýklamacisi Saðlýk Sen Çolarda da bulunan Saatcý, rum Þube Baþkaný Ahmet "Saðlýkta çok ciddi deðiSaatçi ve Memur Sen’e þimler ve dönüþümler yabaðlý þube baþkanlarý AK þanmaktadýr. Bu dönüParti Ýl Baþkaný Ahmet þümlerde hizmet kalitesiSami Ceylan’ý ziyaret etti. nin ve vatandaþ memnuniZiyarette konuþan Saatçi, yetinin artýrýlmasý, yönetibaþarýlý bir yönetim sergici konumda görev yapan lediðini ifade ettiði Sami personellerin performansCeylan’ý Baþbakan Recep larý doðrultusunda görevlerine devam edebilmesi, Tayyip Erdoðan’dan aldýðý hantal yapýnýn daha ranplaket nedeniyle kutlartabl olmasýnýn hedeflendiken, Kamu Hastaneleri ði açýktýr. Güzel düþünceBirliði oluþumunda, kadro lere ve uygulamalara itiradýþý kalan personelin özlük zýmýz yoktur. Ancak bir tahaklarýnýn korunmasý ge- Memur Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve Memur raftan bir iyiyi yapmanýn rektiðini söyledi. Sen’e baðlý þube baþkanlarý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ý ziyaret etti. gayretiyle, birilerinin maðdur edilmelerini doðru bulAK Parti Ýl Baþkaný muyoruz. Deðiþimler en az sancýyla gerçekleþtirilmelidir. Yýllarca Ahmet Sami Ceylan’ýn Merkez Ýlçe ve Ýl Baþkanlýðý görevlerinde idari hizmetlerde yönetici konumunda görev yapan saðlýk çalýþanlabaþarýlý bir performans sergilediðinin altýný çizerek, bu durumu ve alrýmýzýn konumlarý deðiþebilir ancak bu maddi kayýplarýna yol açardýðý baþarý plaketlerini önemsediklerini vurguladý. sa bunu tasvip etmemiz, doðru bulmamýz, yapýlaný onaylamamýz Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn demokrasilerin mümkün deðildir, il baþkanýmýzdan iktidar olarak yaptýklarý ve yaolmazsa olmazý olduðuna inandýklarýný da sözlerine ekleyen Saatçi, pacaklarý uygulamalarda çalýþanlarýmýzýn maddi kayýplarýna yol aç"AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami Ceylan ve yönetiminin simayacak düzenlemeler öngörmelerini bekliyor, saðlýktaki dönüþüm sebebiyle de idarecilik pozisyonunu kaybeden arkadaþlarýmýzýn vil toplum örgütlerinin teklif ve önerilerine açýk olmalarýný önemsimaddi kayýplarýnýn giderilmesini talep ediyoruz." diye sözlerini tayor, ülkemize hizmet noktasýnda herkesin elinden gelenin en iyisini mamladý. yapmasýný bekliyoruz. Siyasi partiler ve sendikalar demokrasilerin ‘Özlük haklarýnda kayýp olmayacak’ olmazsa olmazlarýndandýr. Sendikalar ve siyasi partiler en iyi hizmeti vereceklerini, en güzel temsili kendilerinin sergileyeceklerini ifaAK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, ziyaretten duydude ederek görevlere talip olurlar. Karnelerini ise temsil ettikleri keðu memnuniyetini aktarýrken, yeni yapýlanma döneminde görev almayan yöneticilerin özlük haklarýnda kayýp olmayacaðýný, herhangi simlerden alýrlar. Son yýllara bakýldýðýnda insan hak ve özgürlükleribir olumsuzluk durumunda her türlü desteði vermeye de hazýr oldukne, sivil toplum örgütlerine verilen deðerin her geçen gün arttýðý orlarýný dile getirdi. tadadýr. Ancak verilen deðerin soyut bir þekilde sýnýrlý kalmayýp, Ceylan, Memur Sen Ýl Temsilciliði seçiminin büyük bir olgunmaddi anlamda da desteklenmesi, iyileþtiði söylenen ekonomiden luk içerisinde tamamlanmasýnýn önemli olduðuna vurgu yaparak, her kesimin hak ettiði ölçüde faydalandýrýlmasý gerekmektedir." deAhmet Saatçi’yi yeni görevinden dolayý tebrik etti. di.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da tüm belediyeleri AK Parti’nin alacaðýný iddia etti.

‘Muhalefet seçimden kaçtý’ AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, muhalefet partilerinin bir ilke atarak, muhalefet partilerinin seçim istemeyen ülkesi olarak Türkiye'ye bir ilki yaþattýklarýný söyledi. Ceylan, "Normalde muhalefet seçim ister, iktidar istemez. Türkiye'de ise tam tersi oluyor, muhalefet partileri seçimden kaçarak, Türkiye'ye bir konuda daha dünyada ilk olma ünvanýný yaþattýlar." dedi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Memur Sen'e baðlý þube baþkanlarýnýn ziyaretinde Büyükþehirler Yasasý ve seçim tarihine iliþkin açýklamalarda bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, muhalefet partilerinin kendilerine güvenmediðini ileri sürdü. "Muhalefet partileri seçimi istemeyen ülke olarak tarihe geçtik." diyen Ahmet Sami Ceylan, 29 Mart'ta sandýðýn halkýn önüne geleceðini belirterek, "O zaman nereye kaçacaklar. Tüm belediyeleri tekrar kazanacaðýmýzdan asla þüphemiz yoktur." d iye konuþtu.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yerel seçimlerle ilgili açýklama yaptý.

‘Ekim’de açlýk sýnýrý 30 TL arttý’ M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube yüzde 0.14'lik bir artýþ gözlemlendi. Buna göre gýda Baþkaný Ahmet Saatçi, Ekim ayý açlýk ve yoksulluk madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre göze en çok çarpan sýnýrý ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. deðiþim yüzde 32.13 artýþla kavun birim fiyatýnda yaþandý. Bununla birlikte % 20.63 artýþla çekirdekli üzüm, % Saatçi, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Memur-Sen 6.07 artýþla ayran (1 lt), % 5.44 artýþla süt, % 4.71 artýþla tarafýndan her ay düzenli olarak yaptýrýlan araþtýrmaya göyoðurt ve % 4.56 artýþla krem peynir fiyatlarýnda deðire, Ekim ayýnda 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin þimler yaþandýðý tespit edildi. Bunun yaný sýra % 26.86 088.680 TL, yoksulluk sýnýrý ise 2 bin 836,614 TL olarak azalýþla limon, % 24.71 azalýþla salatalýk, % 18.27 azalýþbelirlendi. Rakamlar Eylül ayýna kýyaslandýðýnda açlýk sýla patlýcan ve % 9.85 azalýþla marul fiyatlarýnda deðiþim nýrýnda 30 TL'lik artýþ yaþanýrken, yoksulluk sýnýrýnda ise yaþandý." 167 TL'lik düþüþ yaþandý. Tatil sezonunun sona ermesi ve Diðer kalemlerdeki deðiþimler; Giyim madde fiyatbuna baðlý harcamalarýn yapýlmamasý, söz konusu düþülarýnda % 8.11; ýsýnma madde fiyatlarýnda % 3.78; aydýnþün yaþanmasýna neden olduðu tespit edildi. Araþtýrmaya lanma madde fiyatýnda % 9.78; barýnma madde fiyatlagöre 4 kiþilik çekirdek bir ailenin saðlýklý, dengeli ve yerýnda % 0.63; saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama % 0.20; terli beslenebilmesi için yapmasý gereken gýda harcama Ahmet Saatçi ulaþým madde fiyatlarýnda ortalama % 1.16; haberleþme tutarý (açlýk sýnýrý) bin 088.680 TL olarak belirlendi. Gýda madde fiyatlarýnda ortalama % 0.35; temizlik madde fiyatlarýnda orharcamasý ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, talama % 0.58; çevre ve su madde fiyatlarýnda ortalama % 0.35'lik bir eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcaartýþ yaþanýrken, eðitim-kültür madde fiyatlarýnda ise ortalama % malarýn tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 2 bin 836.614 TL olarak hesaplan0.30'luk bir azalýþ yaþandýðý belirlendi.” dý. Ekim ayýnda Eylül ayýna göre gýda madde fiyatlarýnda ortalama

Anadolu Gençlik Derneði’ne ziyaret H

alk Eðitim bünyesinde görev yapan usta öðreticilerin kendi aralarýnda yardýmlaþmayý ve dayanýþmayý saplamalarý amacýyla kurulan Anadolu Usta Öðreticileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi’ni ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Anadolu Usta Öðreticileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Fatma Nur Çetin, Baþkan Yardýmcýsý Gülay Manuþ, Muhasip Fuat Erdemli, Sekreter Kadriye Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Aydýn Fý-

rat ve Bekir Bolat, Anadolu Gençlik Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Halil Adýgüzel tarafýndan karþýlandý. Usta Öðreticileri

Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fatma Nur Çetin, Anadolu Gençlik Derneði’nin ülke genelinde yapmýþ olduklarý çalýþmalarý ilgiyle ve memnu-

niyetle takip ettikleri belirterek, “Özellikle gençlik alanýnda yapmýþ olduðunuz çalýþmalar sivil toplum örgütlerine örnek olacak çalýþmalardýr. Sivil toplum örgütü olarak

Anadolu Usta Öðreticileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.

tüm sivil toplum örgütleriyle ortak çalýþmalar yapmayý hedefliyoruz. Amacýmýz insanlýða hizmettir. Bundan sonraki çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum.” dedi. Anadolu Gençlik Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Halil Adýgüzel ise yapýlan ziyaretten dolayý çok memnun olduðunu belirterek, “Ýnþallah bundan sonraki faaliyetlerde birlikte hareket ederiz. Her iki derneðimizin ortak paydasý çok, isimlerimiz ayný, gönüllerimiz bir, çalýþma alanýmýz insanlýk.” þeklinde konuþtu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, YÖK deðerlendirme toplantýsýna katýldý.

Rektör Alkan, YÖK deðerlendirmesinde H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geçtiðimiz Pazartesi günü kamuoyuna duyurulan Yeni Yükseköðretim Yasa Taslaðý ile ilgili YÖK tarafýndan düzenlenen deðerlendirme toplantýsýna katýldý. Birçok üniversite Rektörünün yasa taslaðý ile

ilgili görüþ alýþveriþinde bulunduðu toplantýda, herkesi çok yakýndan ilgilendiren bu konunun olabildiðince geniþ katýlým ve görüþ alýþveriþleri ile olgunlaþtýrýlmasý gerektiði düþüncesinin altý çizilerek, her kesimden konu ile ilgili geri dönüþ beklendiði ifade edildi.

Rektör’e nezaket ziyareti T

DK Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversitesi’nin düzenlediði "Bilim Dili Olarak Türkçe" konulu konferansa katýlmak üzere Çorum’a gelen Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Rektör Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.

TDK Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Rektör Alkan’ý ziyaret etti.

Autoshow Fuarý’na katýldýlar H

itit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programý'ndan 30 öðrencinin katýlýmýyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünün en önemli fuarlarýndan Ýstanbul Autoshow 2012 Fuarý’na teknik gezi düzenlendi. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programý tarafýndan düzenlenen gezide öðrencilere bölüm öðretim görevlileri Seyfi Polat ve Derviþ Erol’un yaný sýra okul Teknik Programlar Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. H. Murat Özelli ve Öðretim Görevlileri Ahmet Tunay, Cevat Kurt ve Murat Þahin eþlik

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programý'na katýldý. etti. vislere nasýl iþ baþvubulduklarý için çok mutlu olduklarýný dile rularý yapabilecekleriYapýlan açýklagetirerek Hitit Üniverni ve ne tür donanýmlamaya göre, geziye kasitesi Rektörlüðü’ne ra sahip kiþilerin iþe týlan öðrenciler, teknik teþekkür ettiler. alým sürecinde firmagezinin deðerlendirlar tarafýndan tercih Ayrýca, gezi öncemesini yaparak oldukedildiklerini bizzat firsinde Ýstanbul'un tarihi ça öðretici bir gezi olma yetkililerinden öðduðunu belirttiler. Aymekanlarý öðrencilere rendiler. rýca bazý firma yetkiligezdirilerek tarih hakleri ile görüþen öðrenÖðrenciler, karikýnda bilgi sahibi olciler, Türkiye'deki fabyer planlarýný tekrar malarý da saðlandý. gözden geçirme fýrsatý rikalara ve yetkili ser-

TÜBÝTAK-TWAS Teþvik Ödülü verilecek

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan 2013 yýlýnda Bilim, Özel ve Teþvik ödülleri ile TÜBÝTAK-TWAS Teþvik Ödülü verilecek. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, TÜBÝTAK Bilim, Özel ve Teþvik Ödülleri ile TÜBÝTAK-TWAS Teþvik Ödülü'ne kiþi-

sel baþvuru ile aday olunacak. Aday baþvurularýnýn, TÜBÝTAK Bilim, Özel ve Teþvik Ödülleri Esaslarý ile www.tubitak.gov.tr/oduller adresinde yer alan formlara uygun olarak düzenlenmesi ve baþvurularýn en geç 31 Aralýk 2012 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar TÜBÝTAK Bilim Kurulu Sekretarya Birimi’ne (Atatürk Bulvarý No: 221, 06100, Kavaklýdere/Ankara) ulaþmýþ olmasý gerekiyor.

Ýskilip, Çorum Tanýtým Günleri’ne hazýrlanýyor

15

-18 Kasým 2012 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Çorum Tanýtým Günleri’ne Ýskilip'teki hazýrlýk çalýþmalarýnýn titizlikle sürdürüldüðü bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi öncülüðünde yürütülen çalýþmalarda Ýskilip'i sosyal, geleneksel, kültür ve sanatsal açýdan tanýtacak basýlý malzemeler, kitaplar ve broþürler ile Halk Eðitim Merkezinin üretimleri, Ýskilip arastalarýnda yapýlan el sanatlarý ürünleri sergi-

15-18 Kasým 2012 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

lenecek. Ýskilip standýnda görsel þölen niteliðinde tanýtým çalýþmalarýnda da sona gelindi. Stant dýþýnda kiralanan çadýrda ise etkinliðin ilk gününde meþhur Ýskilip Dolmasý piþirilerek ziyaretçilere tadýmlýk olarak sunulacak. Dolmanýn yanýnda ev yapýmý yöresel ürünler de bulundurulacak. Çorum Tanýtým Günleri’ne yönelik hazýrlýk çalýþmalarý kurumlar arasý iþ birliði ile özenle devam ettiriliyor.


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Muharrem Ýnce geliyor C

HP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek, 10 Kasým Atatürk'ü

anma programý ile ilgili bilgi verdi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, 10 Kasým'da CHP Grup Baþkanvekili Muharrem

Ýnce'nin katýlýmýyla merkez ilçe danýþma kurulu toplantýsý yapacaklarýný söyledi. Topgül, "10 Kasým'da merkez ilçe dayanýþma

toplantýsý yapacaðýz. Grup Baþkan vekilimiz Muharrem Ýnce'yi Çorum'a davet ettik. O da bizi kýrmadý ve geleceðini belirtti. Partililerimizle buluþup onlarý dinleyecek." dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü

Saim Topgül, 10 Kasým'da merkez ilçe dayanýþma toplantýsý yapacaklarýný açýkladý.

ebediyete intikal ediþinin 74. yýlýnda þükranla anacaklarýný belirten Topgül, "Çorumlular 29 Ekim'de nasýl cumhuriyetimize sahip çýktýlarsa, Atatürk'e de sahip çýkmalarýný istiyoruz. 10 Kasým Saat 09.05''te bütün vatandaþlarýmýzý Atatürk Anýtý'nda istiyoruz. Türkiye'nin CHP iktidarýna ihtiyacý vardýr. CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesine, karanlýða ve yok ediliþe izin asla vermeyecek. Cumhuriyet, onun çocuklarý var oldukça ilelebet yaþayacak." dedi.

15

CHP’den Emniyet Müdürü Doðan’a hayýrlý olsun ziyareti

C

HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetimi, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunan Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretin kýsmen geciktiðini hatýrlatarak, "Sayýn Emniyet Müdürümüz'e hem ilimize hoþ

geldiniz demek için, hem de görevinde baþarýlar dilemek için ziyarette bulunduk." dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti aktaran Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, teþekkür ederek karþýlýk verdiði misafirleriyle, gündemdeki konular üzerine sohbet etti.

Destek Hizmetleri Emniyet Müdürü’nün bütçesi 7,6 milyon misafir nezaketi

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetimi, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret etti.

Ý

l Genel Meclisi, Özel Ýdare D estek Hizmetleri Müdürlüðü’nün 2013 tahmini bütçesini, 7 milyon 662 bin 21 TL olarak onayladý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker’in baþkanlýðýnda oturumlarýna devam eden Ýl Genel Meclisi, Özel Ýdare’ye baðlý birimlerin bütçelerini görüþmeye devam etti. Dün gerçekleþtirilen oturumda, Ýl Genel Meclisi’ne bütçe kalemleri ile ilgili bilgi veren Destek Hizmetleri Müdürü Celal Durmuþ, meclis üyelerinin harcama kalemleriyle ilgili sorularýný cevaplandýrdý.

Haber-Yorum Erol Taþkan

Çorum’da göreve baþladýðý günden itibaren ziyaretçilerini kabul eden Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, misafir aðýrlama konusunda titiz bir davranýþ sergiliyor. Misafirlerini makam koltuðuna oturarak kabul etmek yerine, kendisi de misafirleriyle oturma guruplarýna oturarak, misafirleriyle sohbet eden Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ayný nezaketini CHP’nin ziyaretinde de sergiledi. Misafirlerini odasýnýn kapýsýnda karþýlayýp, tek tek tokalaþan Doðan, her zaman kendisinin oturduðu kýsma, CHP’li bayan yöneticinin oturmasý üzerine, farklý bir koltuðu Cengiz Atlas’ýn koltuðunun yanýna çekerek, misafirlerine yakýn oturdu.

Celal Durmuþ

Harcama kalemleri içerisinde yer alan Valilik makamý ve konaðý ile kaymakamlýklar ve lojmanlarýna iliþkin harcama kalemi de merak konusu olan kalemler arasýnda yer aldý. Toplam 614 bin TL bütçe öngörülen Valilik ve kaymakamlýk

Ýl Genel Meclisi, Özel Ýdare D estek Hizmetleri Müdürlüðü’nün bütçesi görüþüldü.

lojmanlarý için öngörülen kalemde bulunan 30 bin TL’lik Diðer Dayanýklý Mal ve Malzeme Alýmý baþlýðýnýn içeriðini soran meclis üyeleri, ilgili kalemin; alarm

sistemi, elektrik sayacý, kompanzasyon sistemi, su sayacý, elektrik süpürgesi, bulaþýk yýkama makinesi, çamaþýr makinesi, buzdolabý, soba, mutfak malzemeleri, yemek

masasý, yemek sandalyesi, su soðutucusu, battaniye, nevresim, karyola, yorgan, yastýk ve yatak gibi malzemeleri kapsadýðý bilgisini aldý.

Celal Güngör, Sungurlu’da iþ makinesi yokluðundan dert yandý;

‘111 köy muhtarý inim inim inliyor’ M

HP Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, Sungurlu Özel Ýdaresi'nde iþ makinesi sýkýntýsý yaþandýðýný belirterek, "111 tane köy muhtarý, bir kazýcý kepçe için inim inim inliyor, bu Allah'tan revamý, Sungurlu gözden mi çýkarýldý?" diye sordu. Destek Hizmetleri Müdürü Celal Durmuþ'un bütçe açýklamalarý sýrasýnda, Sungurlu'da yaþanan iþ makinesi sýkýntýsýný gündeme taþýyan Güngör, Sungurlu'da dozer ve kepçe bulunmadýðýný, greyderin ise personeli olmadýðý için 3 aydýr yattýðýný dile getirerek, "Dairenin Sungurlu'yla bir hesabý mý var?" dedi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, konunun Yol Hizmetleri Müdürlüðü'ne ait bir konu olduðunu hatýrlatarak, ilgili yetkililerin meclis toplantýsýna katýldýðýnda, bu sorunun onlara yöneltilmesinin daha doðru olacaðýný bildirdi.

Bu kez de kendi oturduðu koltuðun, misafirlerine göre biraz yüksek olmasýndan rahatsýz olan Doðan, koltuðunu ayarýný alçaltmak isteyince, koltuðun yükseklik ayarýnýn olmadýðý ortaya çýktý. Kýsa bir sürede yaþanan bu nezaket çabasýndan sonra, koltuðunu istediði gibi alçaltamayan Doðan, konuklarýndan bu konuda özür dileyerek, “Misafirden yüksekte oturmak istemezdim ancak ne yazýk ki koltuk ayarlanabilir deðilmiþ.” dedi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ýn misafirlerini aðýrlamakta gösterdiði nezaket, CHP’nin ziyaretinde yaþanan bu hadiseyle kendisini daha çok hissettirdi. CHP heyeti nezaketi için teþekkür ettiði Emniyet Müdürü ile gündemdeki konularla ilgili sohbet etti.

Diyanet-Sen’den nezaket ziyareti

D

iyanet-Sen Yönetim Kurulu Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ý ziyaret etti. Misafirlerini makamýnda aðýlayan Halil Ýbrahim Doðan, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyeti ifade etti. Ziyaretle ilgili yapýlana açýklamada, sýcak bir ortamda gerçekleþen görüþmede deðiþik konularda karþýlýklý fikir alýþ-veriþinde bulunulduðu belirtildi.

Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný

Ali Yýldýz, Doðan’a sýcak ve nazik

karþýlamasýndan dolayý teþekkür ett.

Diyanet-Sen Yönetim Kurulu Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ý ziyaret etti.

CHP'ye teþekkür ettiler Ç

Güngör, ‘Allah'tan revamý, Sungurlu gözden mi çýkarýldý?" diye sordu.

MHP Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, köy muhtarlarýnýn bir kanal için inim inim inlediklerini söyledi.

orum Diyanet Sen Baþkaný Ali Yýldýz ile yönetim kurulu üyeleri dün CHP Ýl Baþkaný'na teþekkür ziyaretinde bulundu. Diyanet Sen Baþkaný Ali Yýldýz, 22 Ekim Diyanet Sen Genel Kurulu kongresine geldiklerinden dolayý teþekkür ederek, "Bizi orda yalnýz býrakmadýðýnýz için çok mutlu olduk. Teþekkürlerimizi sunuyoruz. Gerek ferdi gerekse Diyanet Sen olarak her çalýþmaya hazýrýz. Bizler hiçbir siyasi partinin ya da hiçbir siyasinin imamý deðiliz herkesin imamýyýz" dedi.

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretlerinden dolayý Diyanet Sen yönetimine teþekkür ederek, kendilerinin de hiçbir konuda insanlarýn siyasi düþüncelerine bakmaksýzýn hareket

ettiklerini kaydetti. CHP Ýl Baþkaný Atlas, konuþmasýný, " Biz göreve geldiðimizden beri çaðýrýldýðýmýz her yere gitmeye çalýþýyoruz. Özellikle sendikalar olsun, sivil

toplum kuruluþlarý olsun çok önem veriyoruz. Biz insanlarýn ne siyasi görüþlerine ne de siyasi bakýþlarýna bakmýyoruz. CHP olarak 24 saat emrinizdeyiz." sözleriyle tamamladý.

Çorum Diyanet Sen Baþkaný Ali Yýldýz ile yönetim kurulu üyeleri dün CHP Ýl Baþkaný'na teþekkür ziyaretinde bulundu.


16 CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

AÖL öðrencileri 12 ülkenin katýldýðý çevre organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek

A

AÖL öðrencileri Yeþil Düþün Projesi için kýsa film hazýrlýyor

nadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri, 12 ülkenin katýldýðý Yeþil Düþün isimli projede Türkiye'yi temsil eden tek okul olarak görev aldý. En iyi çevre kýsa filmini oluþturmak için büyük bir çaba sarfeden öðrenciler, hazýrladýklarý kýsa filmi, Alman Yönetmen Thomas Frig'e sundu. Okul Müdürü Ahmet Gömeç, Proje Sorumlusu Almanca Öðretmeni Asiye Kaynar, Yardýmcý Danýþman Tarih Öðretmeni Salih Sarýçalý ve öðrencilerin katýldýðý toplantýda, en iyi kýsa filmi hazýrla-

Almanya Baþbakaný tarafýndan desteklenen projede Çorum AÖL Türkiye'yi temsil edecek.

mak için tüm hünerlerini ortaya seren öðrenciler, filmin alt yapýsýný ve çekimlerini Ýngilizce

olarak sundu. Yapýlacak seçmelerde en iyi dereceyi alan kýsa film, 12 ülke-

de yayýnlanmak üzere profesyonel film yapýmcýlarý tarafýndan seçilerek, gösterime su-

nulacak. Almanya Baþbakaný tarafýndan desteklenen projede Türkiye'yi temsil edecek tek okulun Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi olmasý, öðrenciler açýsýndan önemli bir ayrýcalýk olarak kabul edilirken, Çorum açýsýndan da önemli olduðu vurgulandý. Birbirinden güzel senaryo ve çalýþmalarla projede yer alan öðrenciler, içinde yer aldýklarý projeyle birlikte, çevre duyarlýlýðý konusunda farkýndalýklarýný da geliþtirmiþ oldu.

‘Tanrý Daima Tebdil-i Kýyafet Gezer’ tanýtýldý T

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi’nin düzenlediði kitap tanýtým programý, ‘Tanrý Daima Tebdil-i Kýyafet Gezer’ adlý kitapla devam etti. Laurent Gounelle'nin yazmýþ olduðu kitabý Memur Sen Eðitim-BirSen Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mahmut Tökel tanýttý. Tökel, tanýtým programýnda þunlarý söyledi; “Hayatýn yükü her zaman aðýrdýr ve bazen bu yükü taþýyamayacak hale geliriz. Akla hemen intihar ihtimali gelir. Zaten hayatý boyunca bunu bir an bile düþünmeyen biri yoktur. Ýþte öyle bir anda

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi etkinlik düzenledi. etmeye odaklanmýþ, yapýlmasý gerekenleri mutluluðu bulmaya kimseye rahatsýz yapýnca mutlulukta baþlýyorsunuz. Nedeni etmeme güdüsüyle kendiliðinden geliyor. aslýnda basit: Hayatýn kendini harab eden Geriye sadece bir soru yükünü arttýran sizin insanlar için güzel kalýyor: Peki kim bu kendi içinizdeki tavsiyeler ve egzersizler kiþi? korkular, engeller ve var içinde. Bu nedenle önyargýlar. Artýk bunlar Kendini deðil kitap okunmasý gereken olmayýnca ve sadece çevrelerindeki mutlu

Esnafa KDV uyarýsý

Meteroloji Müdürlüðü'nden yapýlan uyarýda þiddetli yaðýþ ve sýcaklýk düþüþüne karþý vatandaþlarýn önlem almasý istendi.

Ve KIÞ GELDÝ astýrma yazýnýn ardýndan nihayet kýþ geldi. Düne kadar 20 derece civarýnda seyreden en yüksek sýcaklýk 10 dereceye düþtü

Meteroloji Müdürlüðü'nden yapýlan uyarýda þiddetli yaðýþ ve sýcaklýk düþüþüne karþý vatandaþlarýn önlem almasý istendi. Ço-

rum'da yaðmur ve soðuk hava pazar günü de dahil etkili olacak. Tahmin edilen en yüksek sýcaklýk ise 11 derece.

Ý

yazdýðý, Tomris Çetinel’in yönettiði ve çevirmenliðini Ahmet Alyaz’ýn yaptýðý oyun; savaþ gazisi Törehan'ýn

ölümü ile baþlar. Yýllardýr Törehan'ý arayýp sormayan kýz kardeþ ve eniþte çýkagelir. Ev için türlü entrikalar çevirirken, iþe bir de kentsel dönüþüm projesi komisyonu karýþýr. Saliha, ardýndan çevrilen dümenleri fark eder. Ve.. Meçhul torun.. Saliha'nýn beklediði torun gelecek midir? Meltem Ertürk, Þebnem Doðruer, Mustafa Þen, Güldeniz Aytutuldu, Okan Koç, Serdar Aktay, Onur Amaç, Derya Karaerk ve Ceyhun Akçeltik’in sahne alacaðý oyun; bugün saat 20:00; yarýn saat 20:00’de gösterilecek. Biletler Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa

Mirasçýlar DTS’de

zmir Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Mirasçýlar’ Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Dulat Ýsabekov’un

ürkiye'nin en prestijli ekonomi ve politika dergilerinden Ekonometri, Kasým-Aralýk sayýsýnda Alapala Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alapala Makine A.Þ. Strateji Direktörü Görkem Alapala’yý kapaðýna taþýdý. Görkem Alapala ile 3 sayfa röportaja yer verilen sayýda Alapala Grubuna baðlý Alapala Makine'nin sektöründe dünyanýn en büyük üç firmasýndan biri olduðuna ve Alapala'nýn gelecek planlarýna deðinildi. 3. kuþaðýn þirkete katýlýmýndan sonra Alapala'nýn uluslar arasý arenadaki etkisini ve pazar payýný artýrdýðý ve þirketin bugünlerde Türk iþ dünyasýnýn gündemine taþýndýðý ifade edildi. Türkiye'nin en büyük 500 ihracatçýsý ve en büyük 1000 þirketinden biri olan Alapala Makine 1954 yýlýnda Mehmet Alapala tarafýndan kuruldu ve 75'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleþtiriyor. Alapala, geçtiðimiz yýl da Capital ve Ekonomist dergileri tarafýndan imalat yapan büyük þirketler kategorisinde ve Ekonomi Bakanlýðý OAÝB tarafýndan "Baþarýlý Ýhracatçýlar" ödüllerine layýk görülmüþtü.

Mahmut Tökel

karþýnýza biri çýkýyor ve sizinle bir anlaþma yapýyor. Nasýl olsa kaybedecek bir þeyiniz yok ve bunu kabul ediyorsunuz. Oyunun kuralý basit: bundan sonraki hayatýnýzda o ne derse onu yapacaksýnýz. Ýþte bu noktadan sonra hayattaki

M

P

T

Alapala, Ekonometri Dergisi’ne kapak oldu

Ýzmir Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Mirasçýlar’ Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, halktan KDV'yi alan ancak belgelendirmeyen esnafý uyardý. "Yakalarýna yapýþacaðýz" diyen, Þimþek KDV oranlarýnýn arttýrýlmasý ile ilgili bir çalýþma olmadýðýnýný da belirtti. Bakan Þimþek'in açýklamalarý þöyle: "Geçen bir restoranta gittik alýnan fiþe bakýldý. Gün boyunca 5 Mehmet Þimþek tane fiþ kesilmiþ. Olacak iþ deðil, çünkü biz oradayken bile müþteri sayýsý birkaç katýydý. Özellikle esnaf halkýmýzdan KDV'yi 75 milyon için alýyor. Ama cebine atýyor. Bu 75 milyondan hýrsýzlýktýr. Bunlarýn cezalarý aðýrdýr, yakalandýklarý zaman sonuçlarý aðýrdýr." Ayrýca Bakan Þimþek, "Gelir vergisi oranlarýnda, KDV oranlarý, genel kurumlar vergisi oranlarýnda bir çalýþmamýzýn olmadýðýný bir kez daha ifade etti.

Burslar artacak G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 2013 Ocak ayý itibariyle, Öðrenim kredisi bursu ve yemek ücretleri arttýrýlacaðýný açýkladý. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, TRT Haber'e konuk oldu. Bakan Kýlýç canlý yayýnda öðrencilere burs müjdesi verdi. 2013 Ocak ayý itibariyle, Öðrenim Suat Kýlýç kredisi bursu ve yemek ücretleri arttýrýlacak. Yeni burs baþvurusu yapan öðrencilerin sonuçlarýný ise 15 Kasým'da netleþecek. Suat Kýlýç, burslara yapýlacak zam oranlarýný Baþbakan'ýn Aralýk ayýnýn ilk haftasý yapacaðý bir konuþmasýnda açýklayacaðýný söyledi.

Köylerin baraj tepkisi Ç

orum'un Osmancýk ilçesine baðlý Ovacýksuyu Köyü sakinleri, bölgeye inþa edilen Kargý Barajý ve Hidroelektrik Santralinin çevreye zarar verdiðini öne sürdüler. Köy merkezinde bir toplantý gerçekleþtirerek barajýn çevreye verdiði zarara tepki gösteren köy sakinleri bölgede tarihi dokusu bulunan yapýlarýn baraj nedeniyle zarar gördüðünü iddia ettiler. Köyün mezarlýðýný da taþýmak zorunda kaldýklarýný ifade eden eski muhtar Bayram Korkmaz; "Köyümüzde Kýzýlýrmak'ýn suyunu tünelden geçirmek suretiyle çalýþacak HES için bir baraj inþa ediliyor. Çalýþmalar nerdeyse son aþamasýna geldi. Biz yapýlan bu yatýrýmý önemli görüyor ve deðer veriyoruz. Ancak baraj nedeniyle çevreye verilen

zarara da tepkiliyiz. Baraj inþa edilirken bölgedeki tarihi özelliði bulunan dokulara önem göstermeyerek zarar verdiler. Ayrýca Delikkaya mevkiinde ecdadýmýza ait 28 adet mezar vardý. Yol ve baraj ön çalýþmalarý sýrasýnda yetkililerin talimatý ile bu mezarlarýn kaldýrýlmasý istendi. Kendi imkanlarýmýzla baþka bir bölgeye taþýdýk. Yetkiler mezarlarýn taþýndýðý

bölgenin düzenlenerek köy mezarlýðý haline getirileceði sözünü vermiþlerdi. Ancak hiçbir çalýþma yapmadýlar" dedi. Bölgede Hitit Uygarlýðýna ait olduðu tahmin edilen kaya oymalarý ve ambar kayalarýnýn olduðunu öne süren Korkmaz, bu yapýlara yetkilerin gerekli hassasiyeti göstermediðini iddia etti. (ÝHA)

Samsun 22-23 Kasým Altýn Günleri yolunda kaza

Bank Asya Çorum Þubesi, 22-23 Kasým tarihlerinde Altýn günleri düzenleyecek. Þube yetkilileri, altýnlarýn güven altýnda deðerlendirilmesi için herkesi Bank Asya Altýn günleri’nde davet ettiler.

Samsun karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. N.D. araçla giderken E.A.’nýn kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada yaralanan iki kiþi hastanede tedavi altýna alýndý.


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

"Mescitler þüphesiz Allah'ýndýr. Öyleyse oralarda Allah'a yalvarýrken baþkasýný katmayýn." (Cin 18) "Mescidler yeryüzünde Allah'ýn evleridir. Gökteki yýldýzlarýn yer ehlini aydýnlattýklarý gibi, onlarda gök ehlini aydýnlatýrlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117) Cami kelimesi arapça "c-m-'a" kökünden türeyen, "toplayan, bir araya getiren" anlamýna gelmektedir. Bu kavram ilk zamanlarda sadece cuma namazý kýlýnan büyük yerler için kullanýlmaktaydý. Cuma namazý kýlýnmayan, minberi bulunmayan küçük yerler için ise mescit kavramý kullanýlmaktaydý. Mescit ise, Arapçada "eðilmek, tevazu ile alný yere koymak" manasýna gelen "sücûd" ten "secde edilen yer" anlamýnda bir mekân ismidir. Daha sonraki dönemlerde cami ve mescit kavramlarý birbirlerinin yerlerine kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Yeryüzünde yapýlmýþ olan ilk mabet, Hz. Adem'in inþa ettiði kabul edilen Kabe olduðu öngörülür. Bu mabet daha sonralarý yýkýlmýþ ve Nuh tufanýnda ise tamamen yok olmuþtur. Ayný mabet Hz. Ýbrahim ve oðlu Hz. Ýsmail tarafýndan yapýlmýþ çeþitli yenileme, onarým ve tamiratlar ile günümüze kadar gelerek Müslümanlarca önemini korumuþtur. Hz. Muhammed (SAV) hicret etmeden önce ibadetlerini "mescidi haram" yani Kâbe'de yapmaya özen göstermekte idi. Hicret esnasýnda konakladýðý Kuba mevkiinde bir mescit inþa ederek Cuma namazýný bu mescidde eda etmiþtir. Medine'ye ulaþtýðýnda kendisinin kalacak yeri olmamasýna raðmen ev yapma gayretinden önce mescit yapma gayretine girmiþ, kendine ev yapmadan önce bütün Müslümanlarýn ortak ikametgâhý olan mescid-i nebeviyi yapýp inþasýný tamamlamýþtýr. Hz. Resulullah'ýn ilk etabda mescidi inþa etmesi Ýslam'daki camilere ve mescitlere verilen önemi belirtmiþtir. Daha

Cami kapýsýna yakýþmayan kilit sonraki dönemlerde yapýlan fetihler ile ulaþýlan yerlere cami ve mescitler yapýlmýþ, Emevi ve Abbasi dönemlerinde ise þekillendirilip artýrýlmaya baþlanmýþtýr. Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde ise yapýlan cami ve mescitlere ayrý bir önem verilerek süsleme ve inþalarýyla bir mimari harika olarak Ýslam'ýn mührünü ulaþmýþ olduklarý yerlere kondurmuþlardýr. Çeþitli zorluklar ile karþýlaþýlmýþ olsa da günümüze kadar ulaþan cami kültürü günümüzde de önemini ve canlýlýðýný korumaktadýr. Allah'ýn evleri olarak kabul edilen cami ve mescitler Müslümanlarýn bir araya gelip toplu halde ibadet ettikleri, bütün dertlerden sýyrýlýp balýðýn suya dalarcasýna huzura kavuþtuðu mekânlardýr. Ýnsanlar için ibadethane olarak kabul edilen mabetler, Ýslam'da sadece ibadet hane olarak görülmemiþtir. Camiler mekân olarak, yaþanan hayatýn merkezine alýnmýþ düþünce ve hayatýn akýþýnda da cami merkezli geliþmeler ve açýlýmlar meydana getirmiþtir. Ýnsanlar vakitlerini namaz saatlerine göre ayarlamýþlar ve namazlardan sonra toplumun bilge irfan sahibi kiþileri halka oluþturarak etraflarýna toplanan insanlara nasihatlerde bulunmuþlar. Bilgi aktarýmý yapmýþlar hatta son derece ciddi felsefi mevzular camilerde kurulan bu sohbet ortamlarýnda tartýþýlmýþtýr. Hicri ikinci ve üçüncü asýrlarda mezheplerin oluþmasýna kadar devam eden süreçte insanlarýn bugünkü anlamda bir eðitim gördükleri söylenemez. Ancak toplum, camiler vasýtasýyla içlerindeki âlimler aracýlýðýyla bilgilendirilmiþ, bilinçlendirilmiþ, bir ve beraber olmalarý, düþünce üretebilmeleri, saðlanmýþtýr. Kendisinin öðretici olarak gönderildiðini söyleyen Hz. Peygamber (SAV) Mescid-i Nebevî'deki suffe ile üniversitelerin ilk temelini atmýþtýr. Suffe yatýlý bir üniversite özelliðine sahip idi. Hz. Peygamber (SAV)'le baþlayan ders halkalarý deðiþik ilim dallarýný da içine alarak

17

Halim USTA

yüzyýllarca, mescitlerde devam etmiþtir. Mescitler, içinde ibadet edilmek üzere inþa edilmiþlerdir. Bu itibarla kutsiyet kazanmýþlar ve "Beytullah" adýný almýþlardýr. Kur'an Allah'ýn adýnýn anýlmasý için yapýldýðýný belirtmektedir (Cin, 72/18). Ýslâm dini toplu ibadeti teþvik etmiþtir. Cemaatle kýlýnan namaz, yalnýz kýlýnandan kat kat üstün tutulmuþtur. Her renkten ve sýnýftan insanýn bir araya gelip omuz omuza ibadet etmeleri, sosyal dayanýþmanýn saðlanmasýnda önemli bir faktör olmuþtur. Hz. Peygamber (SAV)'in peygamberlik görevi yanýnda, devlet baþkanlýðý, hâkimlik, komutanlýk gibi görevleri de vardý. Bu görevler, Ýslâm devlet baþkanýnýn görevleridir. Medine'deki Mescid-i Nebevî O'nun bu görevlerine uygun olarak devletin idare merkezi özelliði taþýmakta idi. Elçiler orada karþýlanýr, bazen orada misafir edilir, ordu orada hazýrlanýp sefere gönderilir, davalara orada bakýlýr, devletin hazinesi orada muhafaza edilip sarf edilmesi gereken yerlere oradan sarf edilirdi. Camilerin bu görevleri vilâyetler düzeyinde de ayný idi. Camiler halkýn birbirleriyle ve devletle kaynaþtýðý bir yer durumundaydý. Ýlk Osmanlý camileri de bir devlet merkezi olarak plânlanmýþ ve bu görev için kullanýlmýþlardýr. Hz. Peygamber (SAV) zamanýnda deðiþik sosyal amaçlar için de kullanýlan mescid birçok müessesenin temelini oluþturur. Camilere sýðamaz hale gelen bu müesseseler daha sonra külliyeleri meydana getirmiþtir. Zamanla camiler, herkesin okumasý için eserlerinin bir nüshasýný buralara býrakan müellifler sayesinde, bir kütüphane hizmeti de vermiþlerdir. Satýn alýnan kitaplarla zenginleþtirilen bu kütüphaneler, "hâfýz-ý kütüp" adý verilen memurlarca idare ediliyordu. Böylece camiler ruh ve maddenin bütünleþtiði bir merkez durumundaydý. Cami ve mescitlerdeki bu gelenek yýllarca devam ede gelmiþtir Ancak son dönemlerde özellikle merkezi

bölgelerdeki camilere karþý yapýlan saldýrýlar olmuþ, camilerden çeþitli malzemeler çalýnmýþ, tedbir amacý altýnda camilerimiz yatsý namazlarýndan sonra kilitlenmeye baþlanmýþtýr. Yatsý namazýna yetiþemeyen veyahut yatsý namazýný kýlmayan bir kiþi namazýný eda etmek için gidecek olsa caminin iç kapýsýndan dahi deðil dýþ kapýsýndan geri çevrilmeye baþlanmýþtýr. Bu satýrlarý dahi yazarken ellerim uyuþuyor ve içim daralýyorken camilere kilit vuranlar kilitleri çevirirken hiç mi yürekleri burkulmuyor? Kilitleyen kiþiler emir altýnda bunlarý yaptýklarýný söyleyip ve bir genelge kararý ile bunu destekliyorlarsa, o emri verenler ve genelgeyi hazýrlayanlar Allah'ýn evleri deyip nasýl oluyor da kendi evleri gibi kilitlettirebiliyorlar? Bu durum karþýsýnda itiraz dilekçeleri yazýlarak camilerin kilitlenmesi eleþtirilmiyor. Yoksa bu durum diyanet camiasýna sorun teþkil etmiyor mu? Camiler Müslümanlarýn yerleridir. Camilerde görev yapanlar, müftülüklerde çalýþanlar veya daha üst mercilerdeki dini görevliler camilerin hizmetkârlarýdýr. Onlar Allah'ýn evlerini kilitleme yetkisini kendilerine vermemelidirler. Teknoloji bu kadar yükseklerde iken güvenlik hiçbir zaman mazeret deðildir. Hiçbir þey yapýlamýyorsa camilere kamera sistemi kurulur, bütün camilerin kameralarý bir merkezde toplanarak bir nöbetçi eþliðinde gözlemlenir, en ufak bir sorunda asayiþe bildirilebilir. Yatsý namazýndan sonra namaz kýlmak için, dinlenmek için, kitap okumak ders çalýþmak için, ýsýnmak için hatta konaklamak için ve bunlar gibi nice nedenler için koþabileceðimiz en önemli yuvamýz olan camilerimizi kilitleme salahiyetinin kimse kendilerinde olduðunu düþünmemeli. Ýster kamera koyun ister nöbetçi koyun ne yaparsanýz yapýn camilerimize kilit vurmayýn. Bizleri öz yuvamýzda garip ve parya durumuna düþürmeyin.

TOKÝ’den dolandýrýcýlýk uyarýsý T oplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), konut vaadiyle 'konut giriþ ücreti' adý altýnda sahte sözleþmelerle elden para toplandýðý konusunda uyarýda bulundu. TOKÝ'den yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde bazý art niyetli kiþilerin, TOKÝ logosu ile yetkili kiþilerin isim ve imzalarýný taklit ederek vatandaþlardan para aldýðýnýn belirlendiði ifade edildi. Açýklamada, "Bu kiþilerin Ýdaremizin çeþitli illerdeki konut uygulamalarýndan, kurasýz konut vaadinde bulunduklarý ve hazýrladýklarý sahte belgeleri kullanarak vatandaþlarýmýzdan 'konut giriþ ücreti' adý altýnda elden para topladýklarý duyumlarý edinilmektedir. Ýdaremizce yapýlan konut satýþlarý, TOKÝ'nin Ankara Bilkent Plaza B1 Blok'taki merkezinden ve Ýstanbul Halkalý Ata-

Ayva aðacýnda elma yetiþtirdi Osmancýk ilçesinde ayva aðacýna elma aþýsý yapan kadýn farklý bir meyve üretti.

Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde ayva aðacýna elma aþýsý yapan kadýn farklý bir meyve üretti. Þenyurt Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde hobi olarak meyve yetiþtiren Safiye Akgül (44) 5 yýl önce farklý türdeki meyvelerin aþýsýný denemek için ayva aðacýna elma aþý yaptý. Zaman geçtikçe gövdesi elmaya, yapraklarý ise ayvaya benzeyen aðaçtan bu yýl ilk ürün alýndý. Beþ yýllýk aðaç görünüm olarak elmaya benzeyen ancak tadý ayvayý andýran bir meyve verdi. Elma ile ayva aþýsýna hiç rastlamadýðýný ancak kendisi denemek amacý ile aþý yaptýðýný anlatan Safiye Akgül sonuca kendisinin de

þaþýrdýðýný söyledi. Meyvelere aþý yapmayý babasýndan öðrendiðini anlatan Safiye Akgül; “Bahçemde çeþitli meyveler yetiþtiriyorum. Babamdan meyveleri birbirine aþý yapmayý öðrenmiþtim. Beþ yýl önce deneme amacý ile ayvaya elma aþý yaptým. Hem elmayý hem de ayvayý andýran bir meyve verdi. Verimi de iyi oldu. Meyvelerini topladýk.” dedi. Aðaçlarý aþýlayarak farklý meyveler üretmeyi denemeye devam ettiðini de ekleyen Safiye Akgül, erik aðacýna da kayýsý aþýsý yaptýðýný ancak henüz meyve verecek kadar yetiþmediðini söyledi.(ÝHA)

kent 2. Etap'taki ofisinden vatandaþlarla yapýlan görüþme sonrasý, konut peþinatlarýnýn yatýrýlmasý için TOKÝ yetkilileri tarafýndan devlet bankalarýna yönlendirilmektedir (Ziraat Bankasý, Halkbank, Vakýflar Bankasý). Mahalle bürolarýndan, elden para alýnmasý þeklinde bir uygulama bulunmamaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý amacýyla bu tür art niyetli giriþimlere hiçbir þekilde itibar edilmemesi, bu tür yaklaþýmlar karþýsýnda güvenlik birimlerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ýdaremize sahte belgelerle yapýlan dolandýrýcýlýk giriþimleri bilgileri gelmesi durumunda hukuki iþlemler baþlatýlacaktýr. Vatandaþlarýmýzýn þüpheli durumlarda 312 565 20 90'dan 98'e kadar olan telefon numaralarýný arayarak bilgi edinmeleri ve yetkililerimizi uyarmalarý gerekmektedir." denildi.

Her yaþa göre iþ M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), bireylerin her yaþta ve fýrsatta iþ piyasasýnda istihdam edilebilirliðini arttýrmak amacýyla önceki öðrenmelerin tanýnmasýna ve deðerlendirilmesine olanak saðlayacak sistem oluþturacak. Bakanlýk bireylerin istihdam edilebilirliðini artýrmak ve mesleki öðrenmelerini geliþtirmek amacýyla çeþitli projeler yürütüyor. Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü'nce, bütçesi 15 milyon avro olarak belirlenen ve bugüne kadar 43 hibe programý uygulanan proje kapsamýnda, bireylerin her yaþta ve fýrsatta iþ piyasasýnda istihdam edilebilirliðini artýrmak ve gerektiðinde eðitime geri dönmelerini saðlamak için önceki öðrenmelerin tanýnmasýna ve deðerlendirilmesine imkan saðlayacak bir sitem oluþturulacak. Bu sistemle ilgili Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü'nce bir model hazýrlandý. Nisan 2013'e kadar pilot çalýþmalarý

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI’NDAN

Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Belediyemize ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan

Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 miktarlý Adil Candemir Parký, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya ve büfe olarak, hazýrlanan þartnamesi dahilinde, 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Veteriner Ýþleri Müdürlüðünden 50,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : 21.11.2012 Çarþamba günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli: 18.000,00 TL Geçici Teminatý: 540,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, CTüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi dlmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, HÝhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, Keyfiyet ilan olunur. Ýlan Tarihi: 09.11.2012

Budama yüzünden kavga çýktý ðurludað’da aðaç U budama yüzünden kavga çýktý. Þehit Sýddýk Küçükgöz Caddesi’nde meydana gelen olayda E.T. ile M.T. arasýnda aðaç budama konusundan dolayý tartýþma çýktý. Taraflar birbirlerini dövdü.

tamamlanmasý beklenen proje kapsamýnda að teknolojisi elemaný, otel rezervasyon görevlisi, elektrik tesisatçýlýðý ve pano montörlüðü, otomotiv boyacýsý, inþaat boyacýsý ve aþçý, ark kaynakçýsý gibi alanlar 3. ve 4. seviyelere iliþkin çalýþmalar baþlatýldý.

Strateji Belgesi revizyon edilecek

Projeyle yürürlükteki Hayat Boyu Öðrenme Strateji Belgesi'nin revizyonuna iliþkin çalýþmalar da yapýlacak. Belge, 2013-2018 yýllarýný kapsayacak þekilde yeniden düzenlenecek. Çalýþma kapsamýnda bir de hayat boyu öðrenme web portalý oluþturulacak. Türkiye'deki, hayat boyu öðrenmenin yasal altyapýsýný oluþturacak Hayat Boyu Öðrenme Koordinasyonu Kanun Taslaðý'na iliþkin çalýþmalar da sürdürülüyor.


18 CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ý

L

Ýskilip Belediyespor’a taraftar grubu önerisi

ige aldýðý maðlubiyetlerle baþlayan Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor muhteþem bir dönüþle son iki maçta kazandýðý galibiyetlerle ligde iyi bir çýkýþ yakaladý. Bu çýký-

þýný sürdürmek isteyen temsilcimiz bu hafta kendi evinde oynayacak olmasýndan dolayý avantaj sahibi. Temsilcimiz bu maçý da kazanýrsa ligin üst sýralarýna yükselecek.

Engin Ünlü Ýskilip Belediyespor’la anlaþtý

Ý

skilip Belediyespor, Çorumspor eski antrenörlerinden Engin Ünlü ile kesin anlaþtý. Geçtiðimiz hafta baþlayan görüþmeler dün olumlu sonuçlandý ve Engin Ünlü ile resmi sözleþme imzalandý. Resmi sözleþmeyi imzalayan Engin Ünlü dün takýmýnýn ilk antrenmanýný çýktý. Ünlü’nün bu hafta sonu oynanacak Ostimspor maçýnda sahaya çýkarak Nihat Armutçu’nun yardýmcýsý olarak görev yapacak.

Engin Ünlü

Ancak futbolda her zaman iþler yolunda gitmeyebilir. Futbolcular saha içerisinde zor anlar yaþayabilir. Ýskilip Belediyespor'a þimdi futbolcularýn bu hatalarýný sürekli tolere eden ve futbolcularýna her zaman sahip çýkan bir taraftar grubuna ihtiyacý var. Ýskilip Belediyespor'un böyle bir taraftar grubu ile daha da güçleneceðine inancýmýz

tamdýr. Þimdi; birlik olmanýn, destek olmanýn, umutlarýna sahip çýkmanýn, yeniden doðmanýn, tam zamaný. Sesin kýsýlmadan, son ana kadar desteðini býrakmadan bu hafta Pazar günü saat 13:30'da. Gerçekten Ýskilip'te sporun ivme kazanmasýný isteyen Ýskilip halký, takýmý için artýk bir taraftar grubu oluþturmalýdýr.

Ý

nespor ile Diyanet Gençlikspor takýmlarý arasýnda 2. lig erkekler B grubu maçýnda Hasan Öztürk

Þahin, ‘PFDK üst sýnýrdan biz alt sýnýrdan ceza verdik’

l Disiplin Kurulu Baþkaný Teoman Þahin, Çorum amatöründe verilen ceza ile Engin Baytar’a verilen ceza arasýnda kýyaslama yapmanýn yanlýþ olduðunu çünki ceza hukukunda kýyasý kabul edilemeyeceðini söyledi. Þahin, dünki gazetemizde çýkan haberle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, suçun iþlendiði

BASKETBOL

Coþkun,

ÝHTÝSAS

A:

Oðuzhan, Furkan, Cihan, Alper, Gökay, Kutay, Gökberk, Hamza, Mustafa, Gökhan, Yusuf, Mert.

BASKETBOL ÝHTÝSAS B :

Buðra, Berk, Özgün, Memduh, Seçkin, Onat, Ali, Onur, Atacan, Dora, Berke, Arda.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 27-1 (Basketbol Ýhtisas A) 2. Periyot: 16-16 3. Periyot: 26--8 (Basketbol Ýhtisas A)

Ýl Özel Ýdarespor : 95- Gençlikspor : 30 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Yakýn,

Dursun Uðral . ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Þevket, Emre, Mert, Mustafa. Emre Bülbül, Arda, Süleyman, Ahmet, Mehmet, Hakan, Talha. GENÇLÝKSPOR: Anýl, Ahmet,

ürkiye Futbol Antrenörleri Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 12-21 Kasým tarihleri arasýnda ilimizde açýlacak olan C Antrenör kursuna Haþim Eðer isminin verilmesini kararlaþtýrdý. TÜFAD Þube Baþkaný Nihat Armutçu, Yönetim Kurulu olarak yaptýklarý toplantý sonunda antrenör kursunun isminin Haþim Eðer olmasýna karar verdiklerini söyledi. Armutçu, geçtiðimiz yýllardaki uygulamalar doðrultusunda antrenör kursuna Çorum sporuna hizmet etmiþ kiþilerin isimlerinin verilmesi geleneðini bu seminerde de sürdürmek için böyle bir karar aldýklarýný belirtti. Haþim Eðer’in Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü olarak göreve baþladýðý günden buyana

Teoman Þahin

Ahmetcan, Mehmet, Mert, Sart, Mehmet Ali, Ömer, Metehan, Furkan, Süleyman, Arda.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 25-3 (Ýl Özel Ýdarespor) 2. Periyot: 28-11 (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot: 22-4 (Ýl Özel Ýdarespor) 4. Periyot: 20-12 (Ýl Özel Ýdarespor)

üst sýnýrdan uygulamýþ biz ise alt sýnýrdan uyguladýk. Bu nedenle Çorumda yaþanan olayda taktir haklarý bu suçu ilk defa iþlemesi de gözönüne alýnarak amatör sporcu lehine deðerlendirildiðinden dolayý iki olay arasýnda adaletsiz-

TÜFAD Çorum Þube Baþkaný Nihat Armutçu ilimiz sporuna yaptýklarýnýn tüm spor camiasý tarafýndan yakýndan bilindiðini belirten Nihat Armutçu,

Futbol C antrenör kursu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ismiyle düzenlenecek kursuda onun isminin verilmesinin doðru bir karar olduðuna inandýklarýný söyledi.

ve Hüseyin Kamber düdük çalacaklar. Maçýn gözlemcisi ise Tokat’tan Ercan Güveri,

Ýnönü’de Cumhuriyet ve Kardeþlik futbol turnuvasý

B. Ýhtisas A: 83 - B. Ýhtisas B : 38 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim

rý amatör sporu ve sporcuyu spor alanlarýnda tutmayý ve eðitmeyi hedefleyecek þekilde yorumlanýr. Futbol Disiplin Talimatý 45. maddesinde saldýrý suçunun cezasý 510 maç arasýnda öngörülmüþ. PFDK cezayý

Haþim Eðer C antrenör kursu

Öztürk ve Kamber’e 2. ligde görev limiz Voleybol Klasman hakemleri Hasan Öztürk ve Hüseyin Kanber’e 2. lig erkeklerde görev verildi. Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre 11 Kasým pazar günü Tokat Hüseyin Akbaþ Spor Salonu’nda Belediye Plev-

Bir tarafta 24 yaþýnda genç bir amatör sporcu diðer tarafta ise profesyonel ve geçmiþte bir çok vukuatý olan bir futbolcu. Birisini 15-20 kiþi izledi diðeri tüm Türkiye’nin gözü önünde aldý. Amatör sporda kurallar ve takdir hakla-

T

Cumhuriyet Kupasý Küçükler Basketbol turnuvasý erkeklerde

Hakan Kaya .

andaki durumu, suçtaki kastýn varlýðý, yoðunluðu, eylem sayýsý, gibi pek çok konularýn cezada etken olduðunu belirterek ‘Bizler yýllardýr il amatör ceza kurulu olarak takdir hakkýmýzý sporcular lehine kullandýk.

Ý Hasan Öztürk

Hüseyin Kamber

Erkoç’a Sinop’ta görev Ý

limiz C Klasman Voleybol gözlemcisi Salim Erkoç’a Sinop Boyabat’ta görev verildi. 11 Kasým pazar günü Sinop Boyabat Spor Salonu’nda 3. lig Erkekler B grubunda Sinop Boyabat Kalespor ile Alaplý Belediyespor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun bölgesi hakemlerinden M. H Öztüre ve Þakir Kaptanoðlu hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Salim Erkoç.

Salim Erkoç

Diyarbakýr BÞ’in talebi kabul edildi D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor-Sandýklýspor maçý, Diyarbakýr Atatürk Stadý'nda oynanacak. Bu sezon ligde oynadýðý 10 maçtan da galibiyetle ayrýlarak, Türkiye liglerinin puan kaybetmeyen tek takýmý olan Büyükþehir Belediyespor'un, pazar günü sahasýnda yapacaðý Sandýklýspor maçýnýn Diyarbakýr Atatürk Stadý'na alýnmasýyla ilgili talebinin Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) kabul edildiði bildirildi. Bugüne kadar evlerindeki maçlarýný Seyrantepe Tesisleri'nde yer alan sahalarýnda oynadýklarýný ancak sahanýn seyirci kapasitesinin düþük olmasý nedeniyle büyük sýkýntý yaþadýklarýný belirten Doðrul, þöyle konuþtu: Sandýklýspor maçýnýn 10 bini aþkýn kiþi kapasiteli Diyarbakýr Atatürk Stadý'na alýnmasý için kýsa süre önce Türkiye Futbol Federasyonu'na baþvurduk. Bugün bize stat deðiþikliðiyle ilgili talebimizin kabul edildiði bildirildi. Bu, bizim için sevindirici oldu.'' Doðrul, geçen sezon Sandýklýspor ile deplasmanda oynadýklarý maçta istenmeyen birtakým olaylarýn yaþandýðýný ancak bunu unuttuklarýný dile getirerek, pazar günkü maçta Sandýklýspor'a büyük centilmenlik örneði göstereceklerini söyledi. Kulüp olarak skordan ziyade dostluða önem verdiklerine deðinen Doðrul, ''Kulüp baþkanýmýz, Sandýklýspor Kulübü yöneticilerini telefonla arayarak, Diyarbakýr'a davet etti. Sandýklýspor karþýlaþmasý dostluk maçý þeklinde geçecek. Taraftarýmýzla bu ortamý saðlayacaðýz. Biz galibiyetten ziyade dostluk ve kardeþliðe daha büyük önem veriyoruz'' dedi.

nönü Anadolu Lisesi’nde Cumhuriyet ve Kardeþlik futbol turnuvasýnda þampiyonluðu 10-E sýnýfý kazandý. Okul Ýdaresi ve Beden Eðitimi Öðretmenleri tarafýndan düzenlenen turnuva 18 Ekim’de baþladý ve önceki gün oynanan final maçý ile sona erdi. Turnuvada finalde 11/E sýnýfý ile 10/E sýnýflarý karþýlaþtý. Oldukça çekiþmeli geçen maçtan 5-4’lük galibiyetle ayrýlan 10/E sýnýfý þampiyonluðu kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle þampiyon olan sýnýf takýmýna madalya ve kupalarý verildi. Törende konuþan Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, final maçýný büyük bir keyifle izledi-

ðini belirterek ‘Yetenekli öðrenciler olduðunu gördüm. Zevkli ve çekiþmeli geçen final maçýnýn centilmence tamamlanmasýndan dolayý her iki takýmýda kutluyorum’ dedi. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý Mustafa Eker’de, en büyük marifetin rakibi yenmek deðil insanýn içindeki kini ve nefreti yenmek olduðunu belirterek ‘Final maçýnda iki takým oyuncularýnýda centilmence mücadele ettikleri için kutluyorum’ dedi. Eker, konuþmasýný öðrenciler açýsýndan veciz bir cümle ile tamamladý ‘Dikenli tarlalardan geçilmeden çiçek bahçelerine eriþemezsiniz’ dedi.

Cumhuriyet ve Kardeþlik futbol turnuvasýnda þampiyonluðu kazanan 10/E sýnýfýnýn kupasýný Okul Müdürü Ahmet Güngör verdi

Þahinbey, Sungurlu’da galibiyet serisini baþlatmak istiyor

Þ

ahinbey Belediye Gençlikspor Voleybol Takýmý önümüzdeki hafta Pazar günü deplasmanda Çorum Sungurlu Spor’u yenerek galibiyet serisine baþlamak istiyor. Talihsiz bir þekilde Seydiþehir’e maðlup olduktan sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’u 3-0 yenen filenin Þahinleri Çorum Sungurlu maçýna hazýrlanýyor. Antrenmanlarda oldukça istekli ve arzulu görünen voleybolcularýn maçý deplasmanda kazanacaklarýný

söyleyen Þahinbey Belediye Gençlik spor Voleybol Þube Sorumlusu Mehmet Özbal, “Diyarbakýr galibiyeti takýmýmýz için güzel oldu. Bundan sonra galibiyet serisi ile ilerlemek istiyoruz. Çorum Sungurlu spor maçýndan galibiyet bekliyoruz” dedi. Þahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Baþkaný Mehmet Demirbaþ ise, bu yýl iyi bir takým kurduklarýný ve iyi yerlere gel meyi hedeflediklerini belirterek,

“Bizler Gazianteplilere voleybol sevgisini aþýlamaya çalýþýyoruz. Bunun için buradayýz 2012-2013 sezonu için kurduðumuz takým kafaya oynayacak bir takým bu nedenle ki Gaziantepli seyircilerin takýmýmýza sahip çýkmalarý lazým. Bilindiði gibi sporun güzelliði seyircidir takýmýmýzýn havaya girmesi için seyirci faktörünün devreye girmesi lazým bu nedenle tüm Gaziantepli sporseverleri maçlarýmýza bekliyoruz ” dedi.


CUMA 9 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

20 KASIM T.C Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah. cilt 64, sayfa 6282, ada 2537, parsel 701 zemin kat 8 nolu baðýmsýz bölüm olan dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Cengiz YILMAZ Memduh oðlu 1962 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:1299) (Ç.HAK:3468)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:3467)

29 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi

Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel: 0 533 526 80 39

KÝRALIK DAÝRE

Bahçelievler Mah. öðrenciye ve bekara 2+1 kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kiralýk daire. Mür. Tel: 0 538 934 06 07

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Yapý Mühendislik

(Ç.HAK:3464)

Adres: Yeniyol Mh. Azapahmet Sk. Leblebicioðlu Ýþ Merkezi No: 6/19 Kat: 1 Tel: 225 00 55-0 532 366 11 08

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak üretim birimlerimiz de Ýstihdam edilmek üzere

VASIFSIZ ÝÞGÖREN (REF: ÜÝG-01)

- Tercihen aðýr iþ tecrübesine sahip, - 35 yaþýndan gün almamýþ, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir, mülakat görüþmeleri 10:00 ile 12:00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ dlmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Tel:(0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

istediðiniz kirazý aþýlayabilirsiniz.

Cep: 0 507 783 07 22

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

Market

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Koc Gayrimenkul Sel Sok. Ak Merkez 4. Kat No: 31/1 (Küçükpazar üzeri) Tel: 0 364 666 08 00

Satýlýk

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ

Sarý Mahlep Fidaný

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Devren Satýlýk

SATINALMA ve PLANLAMA SORUMULUSU (Ref : SS -01)

2 yaþýnda

Daðýtým Elemaný Aranýyor

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

(Ç.HAK:3453)

Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere; - Üniversitelerin Endüstri Mühendisliði, Ýþletme - Ýktisat veya Dýþ Ticaret Bölümlerinden mezun, - Yurtiçi ve Yurtdýþý satýn alma, stok kontrol ve planlama operasyonlarýný yürütebilecek, - Ýngilizce bilen, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No:4/21 ÇORUM Tel: (0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin+pazarlýk * Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 150 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cd. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyatlar * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk daire ve dükkanlar 170 binden baþlayan fiyatlar * Devlet Hastanesi civarý Satýlýk Daireler 180 binden baþlayan fiyatlar * Yeni Adliye civarý satýlýk daire ve dükkanlar 3+1 130 m2 90 bin * Biþkek Cd. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 bin+pazarlýk * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlar * Osmancýk Cd. Ýkizler Benzinliði civarý sýfýr daireler 79 binden baþlayan fiyatlar * Baðcýlarda 2+1 daireler 65 binden baþlayan fiyatlar * Ulukavak Polis Karakolu civarý satýlýk daireler * Ayarýk Baðlarýnda satýlýk baðlar 1300 m2 ev+su+elektrik * Ahçýlarda satýlýk baðlar

Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

(Ç.HAK:2250)

(Ç.HAK:3429)

Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 4 yýllýk üniversite mezunu muhasebeci ve inþaat mühendisi aranmaktadýr.

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

ve leziz yemeklerimizle hizmetinizdeyiz.

KALENDER BAYAN ELEMAN ARANIYOR HOBÝ BAHÇELERÝ

Satýlýk Kýymetli Gayrimenkul

YÝTÝK

Adem DEMÝRTEN Beþir oðlu 1980 Pýnarcýk Köyü Doðumlu

DSÝ 54. Þube Müdürlüðü personelinin 2013 yýlýnda iþyerine ve ikâmetgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: 10:00 ***

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ

(Ç.HAK:3460)

(Ç.HAK:3471)

28 KASIM DSÝ 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü

ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

YÝTÝK

GANÝK ÞEKERLEME GIDA SAN. TÝC.LTD.ÞTÝ. Yeni Sanayi Sitesi No:1 Ýskilip/ÇORUM

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri

(Ç.HAK:3472)

T.C. ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANLIÐI MADEN ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ’nden almýþ olduðum 7798 ruhsat nolu – 72396 sicil nolu ve 7797 ruhsat nolu – 72397 sicil nolu iþletme ruhsatlarýmý kayýp ettiðimden dolayý bu ruhsatlar geçersizdir.

27 KASIM Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

18 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

05:30’dan 23:00’e kadar

Tel: 210 10 10 Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:3089)

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 14, sayfa 1354, ada 79, parsel 138 de kayýtlý 7.939,31 m2 alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 200.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:45-15:55 ***

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

* Mercimek * Ezogelin

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:4138)

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

26 KASIM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

14 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

* Paça * Beykoz

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Devren Satýlýk Boncukcu

Halen faal durumda olan Osmancýk Caddesi üzerinde Boncukcu dükkaný devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 536 594 84 39

(Ç.HAK:3452)

ELEMAN ARANIYOR Çiðdem Tepe En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

(Ç.HAK:2828)

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Su numune alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Genel temizlik, yemek piþirme ve daðýtým iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

* Ýþkembe * Tuzlama

(Ç.HAK:3446)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Belediye Baþkanlýðý

23 KASIM Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

30 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

NEFÝS TEREYAÐLI ÇORBALAR

(Ç.HAK:3393)

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

2013 yýlý 50 kiþi ile 12 aylýk yemek hazýrlamapiþirme-daðýtým ve bulaþýk yýkama iþçilik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:3461)

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

14 KASIM Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

19 TZ 955 plakalý Ford Focus marka 2011 model gri renkte otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 38.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:05 ***

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü

Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:3102)

2013 yýlý biyokimya laboratuarý 6 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

22 KASIM Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Ziyaretçi danýþma yönlendirme ve teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

(Ç.HAK:1172)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Kadýn ve Gençlik Kültür Merkezleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:3462)

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3451)

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15


Murathan Mardin maçýnda yok Ç

orum Belediyespor’da Murathan pazar günü oynanacak Mardinspor maçýnda forma giyemeyecek. Önceki gün yapýlan çalýþma sýrasýnda Ýbrahim Ethem’in yaptýðý hamle sonucunda bileðinde ödem oluþan Murathan’ýn Mardinspor maçýnda forma giymesinin zor olduðu açýklandý. Masör Ali Akýnalp, Murathan’ýn bileðinde ödem oluþtuðunu buz ve ilaç tedavisinin devam ettiðini hafta sonu forma giymesinin zor olduðunu bu konudaki kararý teknik heyetin vereceðini belirtti. Murathan’ýn Mardin maçýnda riske edilmeyerek dinlendirilmesi bekleniyor.

CUMA 9 KASIM 2012

‘Hiç bir þeyden çekmedim bu konudan çektiðimi’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, hayatýnda hiç bir þeyden çekmediðini bu konulardan çektiðini söyledi. Buna Çorumspor demesinin yanlýþ olacaðýný belirten Külcü ancak yaptýklarýný ve yaþadýklarýný tüm Çorumun bildiðini söyledi. Ýki kulübün tek olarak yola devam etmesi konusundaki görüþlerini açýk þekilde anlattýðýný ancak ertesi gün birisinin köþesinde hiç alakasýz konularý gündeme getirdiðini çünki amacýn üzüm yemek olmadýðýný belirterek ‘O günden itibaren bu konularda tek kelime etmeme kararý aldým’ dedi.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, hayatýnda bugüne kadar hiçbir þeyden çekmediðini Çorumspor'la ilgili

Ç

konulardan çektiðini söyledi. Külcü, kesinlikle bir küskünlüðünün olmadýðýný ancak kýrýldýðýný söyledi.

Külcü, dün Çorumspor yeni Yönetim Kurulu'nun kendini ziyaretinde yaptýðý konuþmada, kýsa bir deðerlendirme yaptý. Geçtiðimiz yönetimin kendisini ziyareti sýrasýnda bir soru üzerine Çorumspor ile Çorum Belediyespor'un birleþtirilmesi konusundaki görüþlerini açýkca ifade ettiðini belirten Külcü 'Meramýmý çok iyi anlattým.

Ben birisi kapansýn diðeri devam etsin demedim. Ancak ertesi gün bir köþe yazarýnýn yazdýklarýndan sonra bu konuda tek kelime etmeme kararý aldým. Ýyi niyetle söylediðimiz sözlerden bile farklý manalar çýkartýldý. Benim söylediklerim farklý arkadaþ Baþkan kaç lira verecek, tesisi ne yapacak gibi hiç anlamsýz sorular soruyor. Çünki

Yaðmur altýnda Ýstanbul provasý

orumspor pazar günü Ýstanbulspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift kale maçla sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çift kalede futbolcular su gölüne dönen sahanýn belli bölümlerinde oldukça zor anlar yaþadýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan geçilen çift kalede

ise Teknik Heyet’in dalgýnlýðý ortaya ilginç bir görüntü çýkardý. Çift kalede iki takým halinde baþlarken yaklaþýk 15 dakika sonra kenardan gelen uyarý üzerine bir takýmýn on kiþi mücadele ettiði anlaþýldý. Bunun üzerine kenarda bekleyen alt yapýdan çaðrýlan isimlerden Ümit bu takýma yelek giyerek geçti ve çift kale 11’e 11 devam etti. Çift kalede turuncu takýmda Muhammed, Harun, Yasin Özkarslý, Metehan, Fatih, Ubeydullah, Tuncay, Recep, Erol, Ahmet ve Ümit forma giyerken diðer takýmda ise Serkan, Samet Sur, Osman Seçkin, Osman Bodur, Abdussamet, Onur, Yasin Tüzün, Gökhan, Avne, Ali ve Samet Bayrak forma giydi. Oldukça aðýrlaþan sahada futbolcular oldukça zorlanýrken yapýlan hatalar üzerine Teknik Heyet sýk sýk oyunu durdurarak uyarýlarda bulundu ve yapmalarý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi. Çift kalede futbolcularýn mücadelesi umut verdi. Kýrmýzý Siyahlý takým Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile tamamlayacak ve Ýstanbul’a hareket edecek.

Belediyespor Gümüþdað’sýz çalýþtý Ç

orum Belediyespor, Mardinspor hazýrlýklarýný dün kaleci antrenörü Habib Anapal yönetiminde sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn Amerika’ya gitmesi nedeniyle katýlmadýðý antrenman daha önce açýklanan saat 13.30 yerine bilgi verilmeden 12’ye alýnýnca çalýþma takip edilemedi. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana sakatlýklarý bulunan Haydar ve Murathan ile cezalý olduklarý için hafta sonu forma giyemeyecek elon Ender ve Eray dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Yaðmur altýnda yapýlan antrenmanda ýsýnma hareketleri ardýndan da topla taktik çalýþma yapan Belediyespor Mardinspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek.

burda amaç üzüm yemek deðil baðcýyý dövmek. Bu konular nedeniyle çektiklerimizi yaþadýklarýmý sizler biliyorsunuz herkes biliyor. Ancak buna raðmen iyi niyetle yine elimizden geleni yapýyoruz ve bundan sonrada yapmaya çalýþacaðýz. Bundan fazlasýný beklemek yanlýþ olur diye düþünüyorum. Þunu gördümki biz bu iþte bir araya gelemeyiz birlikte hareket edemeyiz sorunlarýn çözümüne katkýda bulunamayýz. O günden itibarende bu konularda tek kelime etmeme kararý aldým. Bu çok bilen arkadaþlar nasýl biliyorlarla öyle yapsýnlar artýk' dedi.

Yönetim, Külcü’yü maçlara davet etti

Ç

orumspor’da Gültekin Biçer baþkanlýðýndaki yeni yönetim dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti. Ziyarete yönetim kurulu üyeleri Rumi Ispanak, Güngör Atak ve Cem Yalçýnkaya katýldýlar. Ziyaretin basýna açýk bölümünde Çorumspor Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü iç saha maçlarýna davet ettiler. Güngör Atak, Çorumspor olarak Belediyespor maçlarýna gittiklerini, Belediyespor yönetimininde Çorumspor maçlarýna geldi-

ðini belirterek mülki amirler olarak Vali ve Belediye Baþkaný’ný da iki takýmýnda maçlarýna davet ettiler.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’de bunun Çorumspor’a karþý bir hareket olarak algýlanmasýnýn yanlýþ olduðunu Belediyespor maçlarýnada gitmediðini belirterek bundan sonraki dönemde gelmeye çalýþacaðýný belirtti.

Külcü’ye teþekkür etti.

Ziyaretin kalan kýsmý basýna kapalý olarak devam

Çorumspor Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün deplasmana büyük otobüsü verdiðini kendisini iç saha maçlarýna davet ettiklerini belirterek kendisine teþekkür etti. Ýstanbul maçý galibiyetine bin beraberliðe ise 500 lira prim vereceklerini belirten Yalçýnkaya, pazar sabahý kafileye ÇEKVA tarafýndan kahvaltý verileceðini söyledi. Stad içi tabelasý için 12 firma ile anlaþtýklarýný belirten Yalçýnkaya bu sayýnýn artacaðýný ve firmalarýn kamuoyuna açýklanacaðýný belirtti.

Ç

orumspor Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya, takýmýn ligde kalmasý için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini belirterek bu amaçla yaptýklarý çalýþmalar ve son geliþmelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Yalçýnkaya dün yaptýklarý ziyaretin ardýndan yaptýðý açýklamada, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün Ýstanbulspor maçýna kafilenin büyük otobüsle gitmesi için gerekeni yaptýðýný belirten Yalçýnkaya, kendisine teþekkür etti ve bundan sonra iç saha maçlarýna gelmesini arzu ettiklerini söyledi. Ýstanbulspor maçý galibiyet priminin bin beraberliðin ise 500 lira olarak belirlendiðini belirten Yalçýnkaya, Çorumspor kafilesine pazar sabahý Çekva tarafýndan 300-400 kiþinin katýlacað ý bir kahvaltý verileceðini belirterek bu ilgiden dolayýda Çekya yönetimine teþekkür etti. Kulübe gelir saðlayacak projeler konusunda saha içi reklamýnda 12 firma ile anlaþtýklarýný görüþmelerin devam ettiðini ve önümüzdeki günlerde bu firmalarýn

isimlerinin kamuoyu ile paylaþýlacaðýný belirten Yalçýnkaya, Çorumlu firmalardan bu çalýþmaya destek vermelerini is-

Ç

orumspor’un pazar günü oynayacaðý Ýstanbulspor maçýnýn deplasman masraflarýný Depom Otomotiv üstlendi. Dün Çorumspor Yöneticileri Mustafa Akýncý’yý ziyaret ederek bu desteðinden dolayý kendisine teþekkür ettiler. Depom Otomotiv Reheinal ve Termond Madeni Yað Yetkili Satýcýsý Mustafa Akýncý bundan sonraki süreçtede Çorumspor’a destek vereceðini belirterek Çorumlularýn bu takýma sahip çýkmasýný istedi. Akýncý, Çorumspor’un küme düþmesi halinde tüm Çorum’un düþeceðini belirterek buna engel olmak için herkesin gücü oranýnda takýma katký vermesini istedi. Firma olarak güçleri oranýnda Çorumspor’a katký vermeye bundan sonrada devam edeceklerini belirten Akýncý ‘Çorumspor’un içinde bulunduðu durum bize üzmektedir ve bu Çorum’a yakýþmamaktadýr. Biz bizim gösterdiðimiz hassasiyeti herkesin, tüm iþadamlarýnýn, esnaflarýn da göstermesini bekliyoruz. Herkes elini taþýn altýna koymalý’ dedi.

Emniyet Müdürü’ne ziyaret Cem Yalçýnkaya

Ç

orumspor Yönetimi nezaket ziyaretlerinde dün Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ý da ziyaret etti. Çorumspor Baþkaný Gültekin Biçer ve Yönetim Kurulu üyeleri Rumi Ispanak, Gültekin Biçer ve Cem Yalçýnkaya, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Emniyet Müdürü Doðan, yeni göreve seçilen Çorumspor Yönetimi tebrik etti ve

Çorumspor Adela Otel’de kalacak Ç

Ýstanbulspor maçý deplasman masrafý Depom Otomotiv’den

orumspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Ýstanbulspor maçý için Adela Otel’de kalacak. Bu maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile tamamlayacak olan Çorumspor gece saat 01.00’de yola çýkacak. Öðlen saatlerinde Ýstanbul’a ulaþacak olan kýrmýzý siyahlý takým Adela Otel’e yerleþecek ve akþam saatlerinde yapacaðý ter idmaný ile Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýna tamamlayacak.

Mustafa Akýncý

görevlerinde baþarýlar diledi. Doðan, bundan önce olduðu gibi bundan sonraki dönemde de Emniyet tedbirleri konusunda karþýlýklý görüþmelerle sorunsuz bir þekilde ligi götüreceklerine inandýðýný söyledi. Çorumspor Baþkaný Gültekin Biçer’de Emniyet personelinin müsabakalarda yaptýðý görevden ve alýnan tedbirlerden dolayý Halil Ýbrahim Doðan’ýn þansýnda tüm Emniyet teþkilatýna teþekkür etti.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement