Page 1

Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan

Afyon’da 2 þehit verdik

7 EYLÜL 2012 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Kentli Servisi törenle açýldý

Hizmet ayaða geldi Çorum Belediyesi; hizmet binasýnýn yüksek katlarýnda verilen hizmetlerden bazýlarýný, Kentli Servisi adý altýnda zemin kata taþýdý. Kentli Servisi'nde beyaz masa hizmetlerinin yaný sýra bir çok birimin hizmeti, vatandaþlarýn yüksek katlara çýkmasýna gerek kalmaksýzýn verilecek.

* HABERÝ 7’DE

Hizmete teþekkür Çorum Merkez Çiftçi Mallarý Koruma Baþkaný Vecdi Burhan, Çorum Belediyesi’nin baðlarda yaptýðý alt yapý ve asfalt hizmetine teþekkür etti.

* HABERÝ 8’DE

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, polis okulu yatýrýmýnda yeni geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. Ceylan, polis okulu için Þeker Fabrikasý civarýnda belirlenen arazinin zemin etüdü çalýþmalarýnýn sona erdiðini ve arazinin imar deðiþikliði konusunun gelecek ay belediye meclis toplantýsýnda gündeme geleceðini söyledi. Ceylan, imar deðiþikliðinin ardýndan arsanýn Emniyet Genel Müdürlüðü'ne devredileceðini kaydetti.

Ahmet Sami Ceylan

* HABERÝ 7’DE

Çimento Kavþaðý aydýnlanacak Protokol üyeleri, açýlýþýn ardýndan Kentli Servisi’ni gezdi.

Vecdi Burhan

‘Eðitim koktu’

Yol yok, tedbir yok, su yok! Çorum merkeze baðlý üç ayrý köyün yaþadýðý trafik sorununa bir çare bulunmasý isteniyor.

Mehmet Öztürk

‘Kobay oldular’ Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, eðitim öðretim yapýsýnýn bir kaos ve karmaþa içine düþtüðünü iddia etti.

* HABERÝ 6’DA

Polis Okulu’nda süreç baþladý

* HABERÝ 7’DE

Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, “ Türkiye’de eðitim koktu, Tuz koktu,” dedi.

* HABERÝ 2’DE

Jandarma Er Bayram Uluer

(Ç.HAK:2768)

Afyonkarahisar'daki askeri birlikte önceki akþam mühimmat deposunda meydana gelen patlamada Çorumlu iki askerin þehit olduðu bildirildi. Patlamada; Þen Kuyumculuk Sahibi Mustafa Kaplan'ýn oðlu 21 yaþýndaki Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan ile Çorum'un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü nüfusuna kayýtlý Jandarma Er Bayram Uluer þehit oldu. Þehit Jandarma Er Uluer'in ailesi ile birlikte Ankara'da yaþadýðý öðrenildi. * HABERÝ 3’DE

Feruz, Þeyhhamza ve Taþpýnar köylerinin sakinleri son günlerde yaþanýlan trafik kazalarýndan muzdarip.

* HABERÝ 5’DE

Rampa önüne park eden araç nedeniyle kaldýrýma çýkamayan engelli vatandaþ kara kara düþündü.

Engellilerin büyük çilesi

Düþüncesiz sürücüler Çorum’da yaþayan engelliler, özürlü otoparklarý ve kaldýrýmlardaki rampalarý iþgal eden sürücülerden þikâyetçi. Özellikle Gazi ve Ýnönü Caddesi’ndelerinde yaþadýklarý sýkýntýlardan bahseden engelliler, yetkililere seslenerek, “Bu çileye son verin” çaðrýsýnda bulundular.

* HABERÝ 10’DA

Misafir geldiði evde intihar etti Mahmut Alparslan

* SAYFA 12’DE

Çorum obezitenin farkýna varacak

Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde gardiyan olarak görev yapan Özge Bekar’ýn, (27) misafir olarak kaldýðý iþ arkadaþýnýn evinde intihar ettiði bildirildi.

* HABERÝ 17’DE

Özge Bekar’ýn cenazesi, otopsi için Çorum Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

* HABERÝ 11’DE

Vali Çakýr’dan gazetemize teþekkür Vali Nurullah Çakýr, gazetemiz muhabiri Erol Taþkan ve gazetemiz yazarlarýndan Abdulkadir Ozulu ve Ethem Erkoç’a teþekkür belgesi verdi. Vali Nurullah Çakýr

* HABERÝ 14’DE


2

CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Havaalanýmýz olmadý ama… H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türk Hava Kurumu (T.H.K) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'ý makamýnda ziyaret etmiþ, haberde Hitit Üniversitesi bünyesinde yer hizmetleri, kabin memurluðu ve uçak bakým onarým bölümlerinin açýlmasý için destek beklediði aktarýlmýþtý. Hakimiyet'te 'Hitit'e havacýlýk bö-

lümü' baþlýðýnda duyurduðumuz haberin bazý ilginç yansýmalarý oldu. Geçtiðimiz gün bir sohbet sýrasýnda mevzu gündeme geldi. Üniversiteye Türkiye genelinde pek yaygýn olmayan, istihdam saðlayacak bölümlerin açýlmasý olumlu karþýlanýrken, "Çorum'a havaalaný getiremedik ama havacýlýk bölümü açýyoruz. Bu da bir geliþme' yorumu ya-

Akkent Mahallesi’ne 500 metre mesafedeki Celilkýrý köyü üzerinde bulunan sokak lambasýnda bir süredir yaþanan arýzasýnýn g iderilmesi iiçin Çalýk YEDAÞ ekipleri bekleniyor.

Son çare diye… A

kkent Mahallesi'nin sýnýrlarý içinde bulunan Celilkýrý Buluz Mahallesi sakinleri dört gözle Çalýk YEDAÞ ekiplerini bekliyor. Nedeni de þöyle; Akkent'e

500 metre mesafede bulunan Buluz sakinleri Aðustos ayý baþýnda YEDAÞ'ý arayarak sokak lambalarýnýn söndüðünü, karanlýkta kaldýklarýný ihbar etmiþ. O günden bugü-

ne kurumdan ses-seda olmayýnca arama sayýsý 10'a kadar yükselmiþ. Sokakta karanlýk devam edince onlar da çareyi bizi aramakta bulmuþ...

Tepkiler sürüyor B

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türk Hava Kurumu (T.H.K) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'dan yer hizmetleri, kabin memurluðu ve uçak bakým onarým bölümlerinin açýlmasý için destek istemesinin ilginç yansýmalarý oldu.

APARTMAN VE SÝTELERE MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝNDE ÝNANILMAZ FIRSAT ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE 35,00 ¨

KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

899.00 ¨ Elektronik A Market

* 4 adet gece görüþlü kamera * 1 adet dörtlü kayýt cihazý * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) Çorum’un her yerine kurulum dahil

Altanlar Ltd. Þti.

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com

TEÞEKKÜR Simay

06.09.2012 Perþembe günü kýzýmýz

’ýn doðumunda bizlere

yakýn ilgi alakalarýný esirgemeyen baþta

Sabri Laçin

Çorum Özel Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Doktoru

Uzman Dr.

ir kaç gündür Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'na AVM yapýlmasý, çevresinin 25 katlý konuta açýlmasýnýn kent merkezine, Çorumlu'ya yaþatacaðý muhtemel olumsuzluklarý dile getirirken, þehir stadýnýn Çorumlu'nun eðlenip dinleneceði, nefes alýp spor yapabileceði rekreasyon alaný yapýlmasýnýn zorunluluðuna dikkat çekmiþtik. Ayrýca konuya dair esnaf, vatandaþ ve okur tepkilerini de okudunuz. Dün Fatih Caddesi'nde oturan bir okurumuz aradý. Çocukluðundan bu yana ayný Fatih Caddesi civarýnda yaþadýðýný söyledikten sonra Þehir Stadý'na AVM yapýlmasýnýn þehir merkezi-

Çocukluðundan bu yana Fatih Caddesi civarýnda ikamet eden bir okurumuzun þehir stadýnýn bulunduðu alana AVM, çevresine 25 katlý konut planlamasýna getirdiði farklý bir yorum oldu...

ni yaþanýlmaz hale getireceðini savundu. Ýþte okur yorumu; "Çocukluðumdan bu yana Fatih Caddesi civarýnda oturuyorum. Geçmiþte havaalaný pisti geniþliðinde, kocaman

E

ðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, “ Türkiye’de eðitim koktu, Tuz koktu,” dedi. Eðitim Sen yöneticileri dün gazetemizi ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e yeni eðitim sistemi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

Yerel basýna övgü

Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Çorum yerel basýnýnýn toplumsal olaylarda gösterdiði bakýþ açýsý ile dinamizmi takdirle izlediklerini, sendikal eylemlerin güzel bir þekilde yansýtýldýðýný belirterek, “Hakimiyet de Çorum’un olmazsa olmazlarýndan birisi. Gazetecilik emek, takip ve sabýr istiyor.” diye konuþtu. 4+4+4’e karþý ciddi toplumsal muhalefet yakaladýklarýný belirten Öztürk, görüþlerini þöyle özetledi;“4+4+4 sistemi toplumun tümünü ilgilendiriyor. Eðitim-Sen olarak parasýz, demokratik eðitimin tarafýyýz. 4+4+4 siyasal içerikli bir karar. Bilimsel ve nitelikli eðitim istiyoruz. Siyasal, ideolojik bakýþ açýlarý ile hükümet ve Baþbakan’a göre eðitim politikalarý belirleniyor. Padiþahlýk ve saltanat sistemi gibiyiz. Eðitim-Sen olarak 4+4+4 ile ilgili rapor hazýrladýk. Ýtirazlarýmýzý dile getiriyoruz. 1-10 Eylül tarihleri arasýnda imza standlarý açtýk. Çorum’da yoðun ilgi oldu. 10 Eylül’de Valiliðe teslim edeceðiz. 11-15 Eylül tarihleri arasýnda Ankara’ya 4 ayrý koldan yürüyeceðiz. Diyarbakýr, Trabzon, Ýzmir ve Edirne’den yola çýkýlacak. Halkýmýzý mitinge davet edeceðiz. Afiþ ve broþürlerle bilgilendirme yapýyoruz. Türkiye’de eðitim koktu, tuz koktu. Çorum’da yüzde 80’i aþkýn oranda öðretmen norm kadro fazlasý olduðu için ek ders alamayacak.Okullarda tüm sosyal alanlar sýnýf yapýldý. Alacakaranlýk kuþaðý dersler yapýlacak. Okullar, sýnýflar kendi haline býrakýldý. Okullar ticarethaneye çevriliyor. OSB’lere meslek okullarý açýlýyor. Eðitim ideolojik sistemle hazýrlanmamalý. Paraþütle bir sistem tepemize indirildi.”

Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek, yeni eðitim sistemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundular.

Çorum Özel Hastanesi yönetimine, ameliyathane personeline, hemþire ve tüm kat çalýþanlarýna

Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e 4+4+4’le ilgili sorunlarýný içeren raporu teslim etti.

(Ç.HAK:768)

teþekkür ederiz.

(Ç.HAK:2793)

rum. Þehir Stadý AVM olursa býrakýn eve gitmeyi Fatih Caddesi'ne bile giremeyiz.” Dileðimiz, karar vericilerin vatandaþ görüþlerini de dikkate almasý.

‘Türkiye’de eðitim koktu’

beye,

Elif-Mustafa Kaya

yollarýmýz vardý. Daha sonra cadde üzerine yüksek katlý bloklar kuruldu. Ýrili ufaklý iþyerleri açýldý. Geçmiþte kolaylýkla ulaþabildiðim evime þimdi gitmekte güçlük çekiyo-


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Kaderin böylesi A

Þehit Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan, askerlik öncesinde annesi ve kýzkardeþi ile birlikte...

fyonkarahisar'daki askeri birlikte önceki akþam mühimmat deposunda meydana gelen patlamada Çorumlu iki askerin þehit olduðu bildirildi. Patlamada; Þen Kuyumculuk Sahibi Mustafa Kaplan'ýn oðlu 21 yaþýndaki Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan ile Çorum'un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü nüfusuna kayýtlý Jandarma Er Bayram Uluer þehit oldu. Þehit Jandarma Er Uluer'in ailesi ile birlikte Ankara'da yaþadýðý öðrenildi.

Kaderin böylesi

Patlamada Mehmet Burak Kaplan þehit oldu.

Edinilen bilgilere göre Þehit Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan, Ankara'da acemi eðitimi aldýktan sonra usta birliði için Balýkesir'in Susurluk ilçesine gönderildi. Askerliði süresince 7 gün daðýtým iznine gelen, daha sonra izine gelmeyen Þehit Er Kaplan, Ramazan Bayramý'ný da Susurluk'ta geçirdikten sonra geçici görevle, Afyonkarahisar'a gönderildi. Terhisine yaklaþýk iki ay kaldýðý öðrenilen Kaplan'ýn kendisi yerine acý haberi geldi.

aldý

(Ç.HAK:2790)

Afyonkarahisar'daki askeri birlikte önceki akþam mühimmat deposunda meydana gelen patlama Türkiye’yi yasa boðdu.

kimliklerinin belirlenmesi için çalýþma baþlatýldý. Kimliklerin belirlenmesinin ardýndan þehit aileleri ile irtibata geçildi. Çorumlu Þehit Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan'ýn ailesine de ayný gece bilgi verildi. Þehit babasý Mustafa Kaplan ile þehit annesi Hanife Kaplan, acý haberi alýr almaz Afyonkarahisar'a hareket ettiler.

Aile, doku örneði verdi

Aile, Afyon'a ulaþtýktan bir süre sonra DNA testi için doku örnekleri vermek üzere Ankara Gülhane Askeri Týp Akademisi'ne (GATA) yönlendirildi. Acýlý aile, dün GATA'da kan ve doku örnekleri verdiði öðrenildi.

Þehitten geriye kalan Türk Bayraðý oldu Þehit Jandarma Er

Çorumlu Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan ile Jandarma Er Bayram Uluer þehit düþtü. Mehmet Burak Kaplan'ýn, askere gideceði gün Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Topkapý Apartmaný'ndaki evinin odasýna, askerlik dönüþü kaldýrmak için Türk Bayraðý astýðý öðrenildi. Geçici görevle gönderildiði birlikte meydana gelen patlamada þehit düþen

Apartmana dev Türk Bayraklarý

Þehit ailesi, acý haberle apar topar Afyonkarahisar'a giderken komþularý, þehit evinin bulunduðu Topkapý Apartmaný'na iki adet dev Türk Bayraðý astý.

Ailesi Ankara'da yaþýyor

Patlamada hayatýný kaybeden diðer þehit, Jandarma Er Bayram Uluer'in de Ankara doðumlu olduðu ve ailesi ile birlikte Ankara'da yaþadýðý öðrenildi. Aile acý haberi Ankara'da aldý.

Aile acý haberi gece

Afyonkarahisar'da, geçtiðimiz Çarþamba günü saat 21.45 sýralarýnda meydana gelen patlamanýn ardýndan, patlamada þehit düþen askerlerin

Kaplan'dan geriye, odasýnýn camýna astýðý Türk Bayraðý kaldý.

Terhisine yaklaþýk iki ay kaldýðý öðrenilen Kaplan'ýn kendisi yerine acý haberi geldi

Þehitlerin kimlik tespitlerinin yapýlmasýnýn ardýndan memleketlerinde törenle topraða verileceði bildirildi.

Þehit evine Türk Bayraðý asýldý.


4

CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit Üniversitesi’nin kayýt sistemine tam not H

itit Üniversitesi, öðrenci kayýtlarý ile ilgili veliler ve öðrencilerden tam not aldý. Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleþtirilen kayýt iþlemlerini heyecan içerisinde gerçekleþtiren öðrenciler, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn öðrencilerini tebrik ederek hoþgeldiniz mesajýný paylaþtýðý dev afiþle karþýlandý. Alana kurulan masalarda, makasýndan yapýþtýrýcýsýna kadar bulan öðrenciler son eksiklerini de sýra beklerken yerine getirdi. Kayýt öncesi üniversite tarafýndan kendilerine gönderilen bilgi notlarý ve kayýt evraklarýnýn Hitit Üniversitesi'ni daha ayrýcalýklý bir konuma taþýdýðýný ifade eden öðrenciler ve velileri, alana kurulan ikram masasýna da tam not verdi. Beþerli guruplar halinde kayýt sa-

lonuna alýnan öðrenciler, burada görevlilerin yardýmýyla tüm evraklarýný tek tek kontrolden geçirerek, seri bir þekilde iþlemlerini tamamladý. Kayýt salonuna kurulan bilgisayarlarla, ön kayýtlarýný yapamayan öðrenciler için de ayrý bir kolaylýðýn göze çarptýðý uygulamada, ön kayýtlarýný yapma fýrsatý bulamayan öðrenciler, internetten tüm iþlemlerini de tamamladý. Hitit Üniversitesi'nin bilgi iþlem uzmanlarýnýn da hazýr bulunduðu salonda, olasý hiç bir aksaklýða meydan vermeyen teknik destek de dikkatlerden kaçmadý. Evrak kontrollerini tamamladýktan sonra, son masada dosyalarýný teslim eden geneç üniversiteliler, aldýklarý Hitit Üniversitesi öðrenci kimlik kartýyla birlikte, Hitit Üniversiteli olmanýn ayrýcalýðýný yaþadý.

Hitit Üniversitesi, öðrenci kayýtlarý ile ilgili veliler ve öðrencilerden tam not aldý.

T

Öðrenciler masalarda makasýndan yapýþtýrýcýsýna kadar her þeyi buluyor.

Öðrenciler masalarda makasýndan yapýþtýrýcýsýna kadar her þeyi buluyor.

Ýlkokullarda bilim fuarlarý açýlacak

ÜBÝTAK, ilkokul ve ortaokulda bilim kültürünün yerleþmesi için okullarda, bu yýldan itibaren bilim fuarlarý düzenleyecek. TÜBÝTAK Bilim ve Toplum Daire Baþkaný Dr. Þükrü Kaya, Fatih Projesi kapsamýnda TÜBÝTAK'ýn projeler üzerinde çalýþtýðýný anlattý. Bunlardan birinin de ilköðretim okullarýnda bilim fuarlarý açmak olduðunu belirten Kaya, fuarlarýn Türkiye'de ilkokul ve ortaokulda bilim kültürünün geliþtirilmesi amacýyla düzenlendiðini söyledi. Yeni eðitim-öðretim yýlýnda Türkiye çapýnda bin pilot okulda fuarlarýn baþlatýlacaðýný bildiren Kaya, daha sonra TÜBÝTAK'a baþvuran okullara danýþmanlýk ve maddi destek vermesini planladýklarýný belirtti. Gelecek yýldan itibaren de TÜBÝTAK'a baþvu-

ran bütün ilkokul ve ortaokullara destek vereceklerini açýklayan Kaya, bu programa liselerin de dahil edilmesi için çalýþma yürüttüklerini kaydetti. Kaya, gelecek yýldan itibaren 20 bin okula ulaþmayý amaçladýklarýný söyledi.

Fuarlarda neler olacak?

Dr. Kaya, bilim fuarlarýnda fen bilimleri derslerinde bilimsel bir projenin nasýl hazýrlandýðý, hipotezlerin nasýl kurulduðu ve ne tür verilerin toplanmasý gerektiði konusunda kitapçýk hazýrladýklarýný da belirtti. Bu kapsamda okullara TÜBÝTAK flamasý ve madalyalarý göndereceklerini anlatan Kaya, ayrýca okullarda bilim sergilerinin de açýlacaðýný kaydetti. Þükrü Kaya, bilim fuarlarý çalýþmasýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý ile yakýn iþbirliði içinde yürütüldüðünü sözlerine ekledi.

‘Öðrencinin yýllýk maliyeti 112 liraya yükseldi’

M

öðrenciler ve veliler alana kurulan ikram masasýna da tam not verdi.

emur Sen Eðitim Bir Sen Mali Ýþyapýlýrken, öðrenciye kantin-yemekhane ler Sekreteri Yusuf Bulanýk, bir için para ayrýldýðýnda, bu rakam okul önceöðrencinin velisine aylýk maliyetinin assi ve ortaokulun sonuna kadarki süreçte aygari 112 TL’ye ulaþtýðýný söyledi. lýk ortalama 225 TL, lisede ise 250 TL’ye Velilerin bu yýl eðitim harcamalarýçýkýyor. Bu masraflara okul servisi de eklenný geçen yýla oranla ortalama yüzde 15,7 diðinde, okul öncesinden ortaokulun sonuzamlý yapmaya baþladýklarýný belirten na kadarki maliyeti 225 TL’den 350 TL’ye, Bulanýk, “Öðrencinin eðitim maliyeti lisede ise 250 TL’den 370 TL’ye çýkýyor. her yýl enflasyon oranýndan fazla artVeli, ortaokul 4. sýnýfta SBS, lise 3 ve makta olup velileri ekonomik anlamda 4. sýnýflarda YGS-LYS için çocuðunu derszorlamaktadýr.” dedi. haneye gönderdiði takdirde ise, maliyetler Eðitim-Bir-Sen Stratejik Araþtýrdaha da artýyor ve okul öncesi eðitimden ormalar Merkezi (EBSAM)’nin, öðrencitaokulun sonuna kadarki dönemde aylýk orYusuf Bulanýk lerin yeni eðitim sisteminde okula baþlantalama 406 TL, lisede aylýk ortalama 620 TL gýç masraflarý ile veliye maliyetini araþtýrdýðýný kaydeden Bulanýk, açýklamasýnda þu bilgilere masraf yüküyle karþý karþýya kalýyor. yer verdi; Okul öncesi eðitimden lisenin sonuna kadar olan

Ýlkokula baþlangýç masrafý 543 TL

Araþtýrmaya göre, okul öncesi eðitime kayýt olan bir öðrenci için baþlangýç masrafý olarak ortalama 315 TL, ilkokula baþlayan bir öðrenci için 543 TL, ortaokula baþlayan bir öðrenci için 565 TL, ortaöðretime (lise) baþlayan bir öðrenci için ise 655 TL harcama yapýlmasý gerekiyor. Bir öðrenci için, okul öncesi eðitimden ortaokulun sonuna kadarki eðitimi boyunca sadece okul ihtiyaçlarý için ortalama 11 bin 925 TL harcama yapýlýyor. Söz konusu rakam, ayda ortalama 110 TL olarak veliye yansýyor. Lise eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 5 bin 578 TL, ayda ise ortalama 116 TL harcama Öðrenciler beþerli guruplar halinde kayýt salonuna alýnýyor.

Öðrencinin yýllýk maliyeti 97 TL’den 112 TL’ye yükseldi

Öðrencinin veliye maliyeti 2011-2012 öðretim dönemi baþýnda hesaplanan rakam 97 TL iken, bu yýl yüzde 15,7 oranýnda 15 TL’lik bir artýþ göstererek 112 TL’ye yükseldi. Yýllýk enflasyon oranýndan daha fazla artýþýn olmasý; TÜFE, TÜÝK madde sepetindeki 444 madde baz alýnarak hesaplanýrken, bu araþtýrmada ise öðrencinin mecburi ihtiyacý olan 50 civarýndaki madde üzerinden hesaplama yapýlmasýndan kaynaklanýyor.

Filistin istismarý, mezhepçilik ve ulusçuluk Devletin verdiðini az bulan yeniçeriler kazan kaldýrýnca 'þeriat isteriz' derse bu bir þeriat istismarý olur. Gövde gösterisi yapmak, liderliði kapmak, ulusal çýkarlarýný korumak ve stratejik amaçlarýna ulaþmak gibi maksatlarla Filistin'den yana gözükmek, 'Ben bunlarý Filistin için yapýyorum' demek de Filistin istismarýdýr. Filistin yýllardan beri Ýsrail zulmü altýnda inliyor, Ýsrail adým adým Filistin'i yutma yolunda ilerliyor, Gazze'yi yutmasýna bir avuç Filistinli mücahid mani oluyor; Ýslam dünyasý deðil. Gûya Suriye Filistin davasýný destekliyor ve Ýsrail'i engelliyormuþ; onun böyle bir gücü olsa Golan tepelerini geri alýrdý. Zalim Suriye yönetimi gidip yerine belki sünnîlerin çoðunluðu teþkil edeceði bir yönetim (mesela Ýhvan aðýrlýklý bir yönetim) iþ baþýna geldiðinde bunlarýn Ýsrail ile iþbirliði yapýp Filistin davasýna ihanet edecekleri ihtimali mi var!? Bunlarý niçin yazdým? Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ýn zalim Suriye yönetimini desteklediðini ilan etmesi sebebiyle. Bakýn ne diyor: 'Ýsrail ve Amerika'nýn karþýsýnda olan her rejimi destekleriz. Suriye yönetimine öncelikle Ýsrail'e karþý takýndýðý tutum, ikinci olarak da reform ve diyaloða hazýr olduðuna inandýðýmýz için destek veriyoruz. Suriye'deki olaylarýn baþladýðý ilk haftalarda, Cumhurbaþkaný Beþþar Esed ile bir araya geldim, 'halkýn meþru talepleri olduðunu, mutlak bir reforma ihtiyaç duyulduðunu' ilettiðimde olumlu cevap verdi. Ancak muhalefet diyalog masasýna oturmaktan yana deðil, rejimi yýkmaktan yanaydý.' Hangi rejimi, meþru bir rejimi mi yýkýyor da onlara karþý çýkýyorsun! Erdoðan ve Davutoðlu da defalarca görüþtüler ve saatlerce halkýn sesine kulak vermesini söylediler, söz verdi, ama yapmadý. Bir yandan halkýn meþru talepleri olduðunu söylemek, öte yandan bu halký hunharca katleden bir yönetime destek vermek nasýl oluyor?

Þimdi dönüp bir de mazlum halkýn bir temsilcisi ile insaflý bir þîî alimi dinleyelim: Suriye muhalefetinin en büyük direniþ cephesi Livau't-tevhid'in lideri Abdulkadir Salih:

'Biz adil bir devlet istiyoruz, barýþçýl gösterilerde de bu talepleri ilettik rejime. Fakat karþýlýðýnda vahþice saldýrýlar yaþadýk ve halkýn üzerine ateþler açýldý. Suriye halkýnýn dramý yeni deðil 40 yýldýr ayný dozajda bir sindirme ve sistematik baský politikasý uygulanýyor. Ama biz buna karþý çýkýyoruz artýk! Artýk herkesin özgürce kendini ifade edebileceði, konuþmaktan korkmadýðý, hak ve adalet kavramlarýnýn anlam bulduðu bir yönetim talep ediyoruz. Allah'ýn izniyle tüm etnik gruplarýyla beraber Suriye Halký bu kazanýmý elde edecek! Suriye'de 18 aydýr neredeyse her gün yüzlerce kiþi katlediliyor. Bu halk sadece özgürlük talebinde bulunduðu için bu dramý yaþýyor! Lütfen bu katliama ve vahþi politikalara karþý sessiz durmayýn! Bu izledikleriniz film deðil, gerçek tüm çýplaklýðýyla gözler önünde.'

Lübnan Yüksek Þii Konseyi Üyesi Seyyid Hani Fahs:

'Suriye'de yaþananlar artýk suç olmaktan çýkýp korkunç bir faciaya dönüþtü. Suriye devrimine destek vermekte geç kalýndý. Lübnan'daki Þiilerin yüzde 70'inin Suriye yönetimini desteklediði yönündeki iddialarý doðru deðil. Suriye devrimine destek veriyoruz ve bunu, 10 Aðustos'ta bazý Þii alimlerle birlikte bildiri yayýmlayarak duyurduk. Suriye ve Arap ülkelerinde yaþanan halk ayaklanmalarýna destek veren Þiilerin sesi çoðunluk tarafýndan bastýrýlýyor... Tahran'ýn dýþ politikadaki en büyük hatasý olaylara karþý ideolojik bir yaklaþým sergilemesidir.'

‘Ýlköðretim öðrencilerine yardým yapýlmalý’ emur Sen M Eðitim Bir Sen Basýn Yayýn

Kayýtta Hitit Üniversitesi'nin bilgi iþlem uzmanlarýnýn da hazýr bulunuyor.

eðitim sürecinde, öðrencinin velisine maliyeti ise aylýk ortalama 112 TL olarak yansýyor.

Hayrettin Karaman

Sekreteri Mehmet Yakar, “Devlet, ilköðretime giden her çocuk için en az 110 TL yardým yapmalýdýr” dedi. Eðitimin bir devlet hizmeti olup ücretsiz olduðunu, bu durum göz

önünde bulundurularak, çocuðu ilkokul ve ortaokula giden memurlar için, maaþlarýnda yer alan 6 yaþ üstü çocuk yardýmý olan 17,90 TL’nin en az 110 TL’ye çýkarýlmasý gerektiðini vurgulayan Yakar, gelir düzeyi düþük olan ailelere ise,

ilkokul ve ortaokula giden her çocuk için devletin en az 110 TL yardým yapmasý gerektiðini söyledi. Yakar, “Milli Eðitim Bakanlýðý, okullara belli bir bütçe ayýrarak, okullarda öðrencilerden sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için

para alýnmasýnýn önüne geçmelidir. Zaten öðrencinin eðitim giderleri veliye büyük yük olmaktadýr. Okullardaki aidat, sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi harcamalarýn da velilerden alýnmasý bu yükü iyice artýrmaktadýr. Bireylerin

eðitim giderlerini devletin karþýlamasý anayasal bir zorunluluktur. Hükümet ve Milli Eðitim Bakanlýðý, en büyük yatýrýmýn geleceðimize, çocuklarýmýza yapýlan yatýrým olduðu gerçeðini göz önünde bulundurarak hareket etmelidir.” diye konuþtu. Mehmet Yakar


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Ýl Genel Meclisi ile Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði’ne çaðrýda bulunan Feruz köyü sakinleri, “Köy içindeki çeþme iki günde bir kesiliyor. Ýçme suyu sorunu yaþýyoruz. Köy içi yollar periþan...” diyor...

Yol yok, tedbir yok, su yok! Ç

orum merkeze baðlý üç ayrý köyün yaþadýðý trafik sorununa bir çare bulunmasý isteniyor. Edinilen bilgilere göre, Çorum-Osmancýk Karayolu 20. kilometre Kýrkdilim yolu üzerinde bulunan Feruz, Þeyhhamza ve Taþpýnar köylerinin sakinleri son günlerde yaþanýlan trafik kazalarýndan muzdarip. Her üç köyün halkýný tedirgin eden kaza riski,

tali köy yolundan Osmancýk Yolu’na çýkýþta yaþanýyor. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren Feruz köyü sakinlerinin verdiði bilgilere göre, Osmancýk Yolu Kýrkdilim köyünden Feruz, Þeyhamza ve Taþpýnar köylerine ulaþýlýyor. Söz konusu köylerin ana yola yani Osmancýk-Kýrkdilim çýkýþlarýnda ciddi problem yaþanýyor. Her

üç köyün yolu ile ana yolun kesiþtiði nokta bir kaç metre çukurda kalýyor. Sorunlu yola herhangi bir cep yapýlmamasý da ciddi kazalara neden oluyor. Bugüne kadar hiç bir þekilde trafik kazasý yaþamayan köylüler, mühendislik hatasýndan kaynaklanan yol probleminden muzdarip oluyor. Ana yol güzergah üzerinde bulunmasýna raðmen

köylerin isimlerini ve yönlerini belirten levhanýn bulunmamasý da dikkat çekiyor. Bu yüzden ambulans bile köyü bulamýyor.

SU YOK, KÖY ÝÇÝ YOLU BERBAT

Geçmiþte 150 hanenin yaþadýðý Feruz köyünde halen 60 hane bulunuyor. Köylüler merkeplerle köy çeþmesine giderek su bidonlarýný doldurup evlerine götürüyor. Ancak köy çeþmesi iki günde bir tamamen kesildiðinden ciddi problem yaþanýyor. Ýmkaný olan bir kaç kiþi su tanký almýþ, ancak köyün çoðunluðu susuz.

ÖZEL ÝDARE VE KARAYOLLARI’NA GÖREVE

Feruzlular evlerine suyu merkeplerle taþýyor.

Feruz, Þeyhhamza ve Taþpýnar köylerinin sakinleri Karayollarý yetkililerinin OsmancýkKýrkdilim yolu üzerinde bulunan köy yollarýnýn giriþinin düzenlenmesini,

çukurda kalan tali yolun ana yolla eþit seviye getirilmesini, kaza riskine karþý cep yapýlmasýný bekliyor. Köylüler bir süre önce ölümlü ve yaralamalý trafik kazalarýnýn yaþandýðý bölgede tedbir alýnmamasýndan kaynaklanacak problemlerin sorumlusunun Karayollarý yetkilileri olacaðýný belirtiyor. Ýl Genel Meclisi ile Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði’ne de çaðrýda bulunan Feruz köyü sakinleri, “Köy içindeki çeþme iki günde bir kesiliyor. Ýçme suyu sorunu yaþýyoruz. Merkeplerle bidonlarý getirip evimize su taþýyoruz. Köy içi yolumuz periþan. Bir süre önce çevre köy baðlantý yollarý yapýldý. Ancak köy içi yolumuz öylece býrakýldý.” diye konuþtular. Feruz, Þeyhhamza ve Taþpýnar köylerinin sakinleri son günlerde yaþanýlan trafik kazalarýndan muzdarip.

Teþekkür

Muzaffer Külcü Baðlarýmýzda asfalt çalýþmasý yapan ve alt yapý hizmetlerini getiren Belediye Baþkaný Sayýn

,

Alper Zahir Baþkan Yardýmcýsý Sayýn

(Ç.HAK:2794)

ile

Fen Ýþleri Müdürlüðü personeline

teþekkür ederiz.

T.C. Çorum Merkez Çiftçi Mallarý Koruma Baþkanlýðý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan

Vecdi Burhan


6

CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Çocuklarýmýz kobay oldu’ T

ürk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, dün sendika binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda, yeni eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýna az bir zaman kalmasýna raðmen Milli Eðitim Bakaný ve Baþbakan’ýn ýsrarý ve inadý ile tüm eðitim kültürünün ve oturmuþ olan eðitim öðretim yapýsýnýn bir kaos ve karmaþa içine düþtüðünü iddia etti. Öðrencilerin bir kobay haline dönüþtürüldüðünü savunan Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, “60 ayda ýsrar eden zihniyet, çocuklarýmýzý ve velilerimizi okula gitmeden hastanelerin yolunu tutmak zorunda býrakmýþtýr. Bu anlayýþ, akýl ve mantýktan uzak olduðu gibi maalesef vicdandan da uzaktýr. 60 aylýk 5 yaþýndaki çocuðu anne ve babasýndan ayýrýp okula zorla gönderen, 5. sýnýf

Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan dün sendika yöneticileri ile basýn toplantýsý düzenledi.

çocuðunu yaklaþýk 10 saat okulda tutan anlayýþý anlamakta zorlanýyoruz.” dedi. Alparslan, açýklamasýnýn devamýnda þöyle konuþtu; “Doktorlara baský yapýlarak rapor alýnmasýnýn önüne geçilmesini, 60 aylýk çocuðunu okula göndermeyenin zihniyetini PKK ile eþleþtiren Sayýn Baþbakan’ý da kýnýyoruz. Dayatma ve

zorlamanýn ortaya çýkardýðý hilkat garibesi ortadadýr. Þimdi soruyoruz; okullarýmýz hangi saatte baþlayýp hangi saatte bitecek? 1. Kademe ile 2. Kademe ayný binada ders görecek mi? Bakanýn açýklamalarýna göre görmeyecektir. Derslikler, sýralar ve tuvaletler 5 yaþa göre ayarlanacak mý? Sýnýflarda 60-68-72-82 aylýk öðrenciler ayný ortamda mý ders

görecek? 4 yýlda yetiþtirdiðin okul öncesi öðretmenleri varken, 60 aylýk öðrenciye ders verecek öðretmenin formasyonunu bir haftada nasýl saðlayacaksýnýz? Çocuklarýný göndermeyen veliler için nasýl bir çözüm bulacaksýnýz? Sýnýf sayýsýný artýrmak için kaç laboratuar ve kaç etkinlik odasýný sýnýf yaptýnýz? Bu

deðiþiklikler öðrencinin yetiþmesinde olumsuz etki yapacak mý? Norm fazlasý olan öðretmenler var mý? Varsa bu sayý kaçtýr? Bunlarý ne yapacaksýnýz? Köyden, il ve ilçe merkezine tekrar göndereceðiniz öðretmenlerin bütün hayatlarý ve aile huzurlarý bozulacaðý için bu öðretmenlerimizin motivasyonunu nasýl saðlayacaksýnýz? Açýkçasý bir dayatma ve inatlaþmanýn ürünü olan bu uygulamanýn hiçbir ön hazýrlýk ve pilot uygulama yapýlmadan tüm ülkeye dayatan bu zihniyeti, topluma ve öðretmenlere norm fazlasý olmayacak diye yalan söyleyen Bakan ve onlarýn sözcüsü durumunda olan Eðitim Bir-Sen'i bir an önce yanlýþtan vazgeçmeye, tüm öðretmenlerden özür dilemeye çaðýrýyoruz.”

‘Belediyecilik AK Parti’nin iþi’ S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Zile Belediyesi’ni ziyaret etti. Kafkas’ýn Zile Belediyesi ziyaretine AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, AK Parti Ýl Baþkaný Eyüp Eroðlu, AK Parti Zile Ýlçe Baþkaný

Yusuf Güzel ve partililer katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette Belediye Baþkaný Lütfi Vidinel Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a

belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Vidinel; “Zile, 20 yýlda yapýlan yatýrým tutarlarýnýn üzerinde bir yatýrýmýndan fazlasýný son 3,5 yýlda hükümetimizden almýþtýr. Bu yatýrýmlara örnek olarak 100 yatak kapasiteli yeni Devlet Hastanesi inþaatý, 320 konutlu 1. Etap TOKÝ konutlarý, Belediyemizin imkanlarýyla yeni otobüs terminalimizin yapýmý, Üniversitemizin kampus alaný içerisine Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýzýn destekleriyle 300 öðrencilik öðrenci yurdu yapým kararý, Zile Üniversite yolunun bölünmüþ yol Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Zile Belediyesi’ni ziyaret etti. olarak hizmete girmesi baþta gelen örnekler arasýndadýr. Ayrýca bölgemizin en büyük kapalý sebze pazarýný kýsa sürede tamamlayarak halkýmýzýn hizmetine sunduk. Ýlçemizde hizmet veren SGK'ya yeni hizmet binasýnýn temelini en kýsa sürede atacaðýz. Göreve geldiðimizden bu güne kadar 22 mahallemize modern Kafkas’ýn Zile Belediyesi ziyaretine parklar yaptýk. YaAK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan da katýldý. kýn zamanda yeni hükümet binamýzýn yapýmýna baþlanýlacak olup, mevcut binanýn yerine ise güzel bir bulvar oluþturacaðýz. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 3 bin 500 m2'lik arsamýza modern anlamda içerisinde cep sinemasý, otopark, ofisler ve kafeteryasý olan bir site yapýyoruz. Dere boðazýna þehir içme suyu göleti yapým çalýþmalarýný Baþkan Vidinel, Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a, Zile resmi bulunan tablo hediye etti.

hükümetimizin destekleriyle gerçekleþtiriyoruz. Zilemiz deðiþiyor ve geliþiyor. Bütün bunlarý gerçekleþtirmemizde emeði geçen baþta ilçe ve il teþkilatýmýza, Milletvekillerimize, Bakanlarýmýza ve Baþbakanýmýza çok teþekkür ediyorum” dedi. Belediye ziyaretinde açýklama yapan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, “Belediyecilik hizmetleri AK Parti’nin iþi. Dünya'nýn en iyi belediye baþkanlýðýný yapmýþ olan genel baþkanýmýzdýr. Belediyeciliðin dünyadaki duayenlerindendir. Ben kalkýnmanýn yerelden baþladýðýna inananlardaným. Bir yerde belediye baþkanlarý çalýþmalarýna doðru yerden baþlamýþlarsa o merkezi yönden geleceklerin altyapýsýný hazýrlamasýnda çok büyük kolaylýklar saðlýyor. Zile'ye bu ikinci geliþim. Bu geliþimde ilçede bir kalkýnmýþlýk, bir heyecan görüyorum. Sayýn Baþkanýmýza gayretli çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Ben inanýyorum ki milletvekillerimizin destekleriyle daha güzel iþler olacak.”dedi. Bir çok ilçede gerçekleþmesi mümkün olmayan çalýþmalarýn Zile'de hayata geçirilmiþ olduðunu ifade eden Kafkas, “Siyaset bir ekip iþidir. Burada AK Parti Ýlçe Baþkanýmýza da çok teþekkür ediyorum. Zile'ye her geliþimizde yeni bir þeylerin yapýlmýþ olduðunu görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuþtu. Baþkan Vidinel, Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'a ve AK Parti Tokat Ýl Baþkaný Eyüp Eroðlu'na ziyaretin anýsýna Zile resmi bulunan tablo hediye etti.

Enerji kesintisi yapýlacak Ç

alýk YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü, Þehir Þebekesinde Ulusoy Marka Moduler Hücrelerde yapýlacak olan bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 09:15-10:15 saatleri arasýnda Bahar Caddesinin bir kýsmý, Bahar Sokaklar ve Dumlupýnar Sokaklarýn bir kýsmý; 10:30-11:30 saatleri arasýnda Dumlupýnar Sokaklarýn ve Bahar 1.Cadde ve Bahar sokaklarýn bir kýsmý; 12:30-14:45 saatleri arasýnda Bahar sokaklarýn bir kýsmý; 15:00-16:00 arasý Mehmet Akif Ersoy Sokaklarýn bir kýsmý; 16:15-17:15 arasý Mehmet Akif Ersoy Sokaklarýn bir kýsmý, Ýpekli evler Sokaklarýn bir kýsmý; 17:30-18:30 arasý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak. ve Ilýca Baðlarý; 9 Eylül 2012 Pazar günü 06:00-07:00 saatleri arasýnda Eski Saray Sokaklarýn bir kýsmý, Sel

Sokaklarýn bir kýsmý, Gazi Caddesinin bir kýsmý ve Gazi Sokaklarýn bir kýsmý, Gökeþme sok, Mazlumoðlu Sok, Azapahamet Sokak bir kýsmý, Üçtutlar Caddesinin bir kýsmý, Cami Kebir Sokaklar, Karakeçili sokaklarýn bir kýsmý; 07:1508:15 arasýnda Mutlu Caddesinin bir kýsmý, Aydýnevler Sokalar bir kýsmý, 102 evler sokaklarýn bir kýsmý, Gelincik Sok, Gül Sokak; 08:30-09:30 arasýnda Þenyurt Sokaklar Yurt Sokaklarýn bir kýsmý, Karþýyaka Sokakalrýn bir kýsmý, Bahabey caddesinin bir kýsmý, Atayurt Sokaklar, Emek Caddesi bir kýsmý, Mürsel Sokaklar bir kýsmý, Mutlubir Cadesinin bir kýsmý, Aydýnevler Sokalar bir kýsmý, 102 evler sokaklarýn bir kýsmý ,Gelincik sok,Gül sokak, Mutlu Sokaklarýn bir kýsmý; 09:45:10:45 arasýnda Zafer Sokaklar, Hüyük Caddesinin bir kýsmý, Bahabey Caddesinin bir kýsmý, Emek Caddesinin bir kýsmý, Mutlu Caddesinin bir kýsmý,Ýpeklievler Sokaklarýn bir kýsmý,

Mehmet Akif Ersoy Sokaklarýn bir kýsmý, Karþýyaka Sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin bir kýsmý, Bahabey Caddesinin bir kýsmý; 13:0014:00 arasýnda Ýbrahim Çayýrý Sokaklar, Selçuk Caddesinin bir Kýsmý, Selçuk Sokaklarýn bir kýsmý, Ýbrahim çayýrý baðlarý,Tekceviz Sokaklarýn bir kýsmý, Dr. Sadýk Ahmet Caddesinin bir kýsmý; 14:15-15:15 arasýnda Selçuk sokaklarýn bir kýsmý, Buhara Caddesi bir kýsmý,Köprübaþý Sokaklarýn bir Kýsmý; 15:30-16:30 arasýnda Baþöðretmen Okulu civarý, Küçük Abdullah Cadde ve sokaklarýn bir kýsmý, Ekin Caddesi ve sokaklarýnýn bir kýsmý , Kafkasevler Sokaklarýn bir kýsmý, Ata Caddesinin bir kýsmý ,Eti sokaklarýn bir kýsmý ve 16:45-17:45 arasýnda ise Baþöðretmen Okulu civarý, Küçük Abdullah Cadde ve sokaklarýn bir kýsmý, Ekin Caddesi ve sokaklarýnýn bir kýsmý, Baðcýlar caddesi ve sokaklarýn bir kýsmý elektrik kesintisi yapýlacak.

Kamu Sen’e nezaket ziyareti

Türkiye Ýþçi Emeklileri Derneði Çorum Þubesi yönetimi Kamu Sen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

T

ürkiye Ýþçi Emeklileri Derneði Çorum Þubesi yönetimi Kamu Sen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyelerinin sivil

toplum kuruluþlarýna ziyaretleri sürüyor. Dernek yöneticileri dün saat 13.00’de Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ile sendika yönetimini ziyaret etti.

B

fýndan yürütülen 90. Dönem Kaymakamlýk kursunu baþarýyla bitirerek Konya'nýn Güneysýnýr Ýlçesi'ne kaymakam olarak atandý. Ardýndan bir süre

Bartýn’a Vali Yardýmcýsý oldu

artýn'ýn ilk bayan Vali Yardýmcýsý Sibel Tursun görevine baþladý. Bartýn Vali Yardýmcýlýðý görevine atanan Sibel Tursun görevine baþladý. Bartýn’ýn ilk bayan Vali Yardýmcýsý olan Tursun, 2002 yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden birincilikle mezun oldu. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açmýþ olduðu kaymakam adaylýðý sýnavýný kazanarak, 2003 yýlýnýn þubat ayýnda Eskiþehir Kaymakam adayý olarak göreve baþlayan Sibel Tursun, bir süre Mülkiye Baþmüfettiþi Abdullah Recai Akalan’ýn refakatinde çeþitli ilçelerde teftiþlere katýldý. T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliði tarafýndan verilen 33. Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu baþarýyla bitirdi. Kamu politikasý ve yönetimi konusunda Nottingham Üniversitesi Politika Merkezi'nde yüksek lisans eðitimi alan Sibel Tursun, 2005 yýlýnda “Avrupa Yerel Yönetimler Iþýðýnda Türk Yerel

Yönetimlerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý”, “Reorganization of Turkish Local Governments with Respect to the European Charter of Local Self Government” adlý master tezini hazýrladý. Türkiye’ye dönüþünde, “Kýyý Mevzuatý ve Bu Mevzuat Çerçevesinde Mahallin Mülki Ýdare Amirlerine Verilen Yetki ve Sorumluluklar” adlý kaymakamlýk tezini hazýrladý. 2006 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkanlýðý tara-

Çorum ili Boðazkale ve Mecitözü ilçelerinde gö-

rev yaptý. 28 Eylül 2007 tarihli kararname ile atandýðý Malatya ili Doðanyol ilçesinde 6.sýnýf ilçe hizmetini tamamlamasýnýn ardýndan 28 Temmuz 2009 tarihinde Bitlis Vali Yardýmcýlýðý görevine atandý.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri dalýnda, "Kamu Yönetimi ve Reform" programýný baþarýyla tamamlayan ve iyi derecede Ýngilizce bilen Sibel Tursun, 7 Aðustos 2012 tarih ve 28377 Sayýlý Resmî Gazetede Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2012/473 karar sayýsý ile yayýmlanan atama kararý ile Bartýn Vali Yardýmcýlýðýna atanarak Bartýn’daki görevine baþla-

Bartýn'ýn ilk bayan Vali Yardýmcýsý Sibel Tursun, Çorum’da da görev yapmýþtý.


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Hizmet ayaða geldi Ç

Kentli Servisi, dün düzenlenen törenle hizmete baþladý.

orum Belediyesi; hizmet binasýnýn yüksek katlarýnda verilen hizmetlerden bazýlarýný, Kentli Servisi adý altýnda zemin kata taþýdý. Kentli Servisi'nde beyaz masa hizmetlerinin yaný sýra bir çok birimin hizmeti, vatandaþlarýn yüksek katlara çýkmasýna gerek kalmaksýzýn verilecek. Þýk ve modern dizayný ile de dikkat çeken Kentli Servisi için dün bir açýlýþ töreni düzenlendi. Törene, Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ile çok sayýda davetli katýldý. Törende bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentli Servisi'nin hizmet vizyonu ile ilgili bilgiler verdi. Külcü'nün konuþmasýnýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Vali Sabri Baþköy ve beraberindekiler, kurdeleyi kestikten sonra yeni birimi gezdiler. Açýlýþ töreninin ardýndan davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Polis Okulu’nda yeni geliþme AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Halk Saðlýðý Müdürlüðü’nü ziyaret etti.

AK

Protokol üyeleri, açýlýþýn ardýndan Kentli Servisi’ni gezdi.

Belediye bünyesindeki bir çok birim Kentli Servisi adý altýnda zemin kata alýndý.

‘Ayda 60 bin kiþiye hizmet vereceðiz’ B

elediye Baþkaný Mulecektir. Bilgi edinme, talep zaffer Külcü, Kentli ve þikayet baþvurularý ile Servisi'nde ayda ortalama aylýk toplamda 60 bin kiþi60 bin kiþiye hizmet vereye hizmet edecek bir serviceklerini söyledi. Külcü, si yepyeni çehresiyle hemgünde belediyeye gelen þehrilerimizin hizmetine ortalama 3 bin kiþiden en sunuyoruz. Daha ferah ve az 2 bin 500'ünün, üst katrahat bir ortamda iþ ve iþlara çýkmak ya da birkaç lemlerin gerçekleþtirilmesi birim gezmekten kurtulup, saðlanacaktýr. yalnýzca Kentli Servi2012 yýlý ile birlikte si'nde iþlemini halledebifaaliyete soktuðumuz birleceðini söyledi. çok e-belediyecilik faaliBelediye Baþkaný yetlerine eriþmeyi kolaylaþMuzaffer Külcü, dün gertýrdýk. Bu kapsamda giriþ çekleþtirilen açýlýþ töreninkatýmýzdaki KÝOSK (Dode Kentli Servisi'nin vizkunmatik Bilgi Terminali) yonu ve çalýþma mantýðý ve ekranlarla Çorum ve beBaþkan Külcü, açýlýþta, Kentli Servisi ile ilgili bilgiler verdi. ile ilgili bilgi verdi. lediye hizmetlerine vatandaþlarýmýz direkt ulaþabilecek. Hizmeti halkýn ayaðýna indirdiklerini, resmi iþlemleri kolaylaþtýrdýklarýný belirten Külcü, "Hizmetin hem aþçýlýðýný hem garsonluVatandaþýn belediyeye geldiðinde karþýlandýðý yer olan kentli ðunu yapýyoruz" dedi. servisi, vatandaþýn belediye içerisinde birçok bölümü dolaþmasýný engelleyen ve iþini kolaylaþtýran bir yapý içerisinde pek çok iþlemini Bir yýllýk yoðun bir çalýþmanýn sonunda halkla iliþkiler birimini gerçekleþtirecektir. Vatandaþlarýn talep ve þikâyetleri "müþteri memyenilikçi ve vatandaþ memnuniyetini saðlayacak þekilde oluþturduknuniyeti" standartlarýna göre deðerlendiriyoruz. larýný belirten Külcü, "geçmiþten gelen alýþkanlýklarla vatandaþýn iþ ve iþlemleri ile ilgili birkaç noktaya vatandaþý yönlendirerek zaman Halkla Ýliþkiler Birimi, vatandaþlarýmýzdan çeþitli yollarla alýve emek harcanýyordu. Bu iþ ve iþlemlerin daha kýsa ve daha etkin nan istek, þikayet ve önerilerle ilgili gerekli takip ve deðerlendirmebir þekilde yapýlabilmesi adýna bütün süreçleri gözden geçirerek yaleri müþteri memnuniyeti mantýðý ile yapacaktýr. Bu amaçla her biripabileceðimiz iyileþtirmeleri belirledik. Bunlar arasýnda sosyal yarmimizde halkla iliþkiler birimi ile koordineli çalýþacak birim çözüm dýmlar, abone hizmetleri, istek ve þikâyetler, bilgi edinme gibi konusorumlularý tespit ederek talep ve þikayetlerin en kýsa zamanda ve etlarý sayabiliriz" dedi. kin olarak deðerlendirilmesini saðlamaktayýz. Ayrýca vatandaþa istek ve þikayetleri ile ilgili bilgi ve sonuçlarý halkla iliþkiler birimi görevBu çalýþmalarý yapmadan önce bir iþlem için vatandaþtan birden lileri tarafýndan bizzat telefon veya elektronik posta ile bildirmektefazla kayýt aldýklarýný hatýrlatan Külcü, bunun da vatandaþýn birkaç dir. noktada zaman kaybýna sebep olduðunu belirterek "Süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ile bu zaman ve emek kayýplarý ile hem vaKayýt altýna alýnan talep ve þikâyetlere iliþkin cevap verme sütandaþ adýna ve hem de insan kaynaðýmýz adýna tasarruflar saðladýk. releri, þikayet konularý, þikayet bölgeleri ve diðer tüm analizler yapýBugün git yarýn gel, anlayýþý yerine çözümü hemen baþlatalým anlalarak hizmetlerimizin planlanmasýnda bizlere yol gösterici olacaktýr. yýþýný getiriyoruz" diye konuþtu. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müþteri Halkla Ýliþkiler Birimi'nin amacýnýn; belediye-halk kaynaþmasýÞikâyeti ve Memnuniyeti Yönetim Sistemi gereðince müþteri memný tesis etmek olduðunu belirten Külcü, yani somurtkan deðil günuniyeti algýsýnýn ölçümleri anket yöntemi kullanýlarak halkla iliþkilümseyen, yarýn gel demeyip hemen her türlü konuda yardýmcý olan ler birimi tarafýndan yapýlacaktýr. Bu anket ve sorgulamalar belediyeveya yönlendirme yapan bir yapýyý oluþturduklarýný vurguladý. cilik hizmetlerimizin iyileþtirilmesi için bizlere fýrsatlar sunacaðý kanaatindeyiz. Yepyeni bir belediyecilik anlayýþý ile vatandaþýn iþlemlerini zamanla yarýþarak yapmak, yakýnlýk ve akrabalýk iliþkilerinin geçersiz e-belediye hizmetlerini hýzla yaygýnlaþtýrýyoruz olduðu bir çalýþma anlayýþý ile kim olursa olsun vatandaþý kayýrmaModernize edilen Belediye binamýzýn giriþ katýnda vatandaþladan eþit þekilde profesyonel hizmet vermenin halkla iliþkiler birimirýmýza interaktif belediyecilik hizmetleri de vereceðiz. Bu amaçla nin en önemli görevi olduðuna dikkat çeken Külcü, þöyle devam etkentimizin 3 boyutlu haritasý üzerinde istedikleri iþlemleri yapabileti: "Konum itibarýyla vatandaþ ile belediye arasýna yerleþen, teknoloceði bir ekranla kent bilgi sistemimizin herkes tarafýndan kullanýlajiyi iyi kullanan çalýþanlarýyla halkla iliþkiler birimi ayný zamanda bilmesini saðladýk. belediyenin vatandaþa bakan yüzünü de deðiþtirmekte, yeni bir vizYine dokunmatik bilgilendirme ekranlarý ile (kiosk) vatandaþlayon kazandýrmaktadýr. rýmýz belediye ile ilgili bilgilerini sorgulayabilecek ve varsa borç Ölçemezseniz yönetemezsiniz, anlayýþýyla kayýtlý ve ölçülebilir ödeme iþlemleri yapabilecektir. hizmet sunuyoruz. Yeni yapýlanma ile; vatandaþa karþý daha duyarlý Geliþen teknolojinin beraberinde getirdiði diðer bir yenilik ise olunmasýný saðlamakta, hizmetleri tek bir noktada toplamakta ve en T-Belediye yani Telefon Belediyeciliðidir. T-Belediye, belediyemiönemlisi iþlemleri 'ölçülebilir' hale getirmekteyiz. Yeni ve modern zin kesintisiz ve sürekli hizmeti için, iþleri kolaylaþtýran bir sistemhalkla iliþkiler yapýmýzla birlikte yenilediðimiz binamýzýn giriþ katýndir. Bilgisayarý olmayan ve bilgisayar kullaným bilgisi olmayan vada sunacaðýmýz hizmetler: Vatandaþýn belediye hizmetlerinden daha tandaþlarýmýz, sesli yanýt sistemi ile 333 0 333 numaralý telefonu arahýzlý ve etkin þekilde yararlanmasý saðlýyoruz. Belediye hizmet binayarak karþýsýna çýkan operatörün basit komutlarýný takip ederek iþlarýmýzda yoðunlukla kullanýlan birimlerin vatandaþa daha rahat hizlemlerini rahatlýkla yapabileceklerdir. Bu uygulama ile ilgili tüm altmet vermesi amacý ile zemin kata taþýnmasý saðlanmýþtýr. Bu vesile yapýmýz hazýr olup önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir. ile kýsýtlýlýðý olan toplum kesiminin de (Özürlü, hamile, yaþlý) hizÇorum Belediyesi mükelleflerimize kolaylýk saðlamak adýna metlerimizden daha kolay faydalanmasý saðlanacaktýr. Bu kapsamda interaktif SMS belediyeciliðini baþlattý. Vatandaþlarýmýzýn belediyeyine vatandaþýn sýkça uðradýðý ve iþini takip ettiði emlak vergi biriye gelmesine gerek kalmadan, bulunduklarý ortamda internet veya mimizi de veznelerden boþalan yere taþýyoruz. telefon baðlantýsýna da ihtiyaç duymadan kýsa mesajla hem vergi borçlarýný (emlak, çtv, su, toplam genel borçlar) öðreniyor, hem de Vatandaþlarýn ilgili belediye birimlerinde kendi takibini gebelediyeye þikayette bulunduðu konular hakkýnda bilgi edinebilecekrektirmeyen sosyal yardýmlar, asker aylýklarý, ve benzeri baþvurularý tir. servis çalýþanlarýnca sonuçlandýrýlarak vatandaþa bilgi verilecektir. Belediye hizmetlerini iyileþtirmek için veri akýþý saðlýyoruz Ayda en az 60.000 kiþiye hizmet verecek olan bir servisi hizmeHalkla iliþkiler biriminde ayrýca kurumsal geliþimi saðlayacak te açýyoruz faaliyetler yürüteceðiz. Bunlardan ilki tek sicil uygulamasýný faaliyeVeznelerin giriþ kata taþýnmasý ile günlük ortalama 2 bin 250 kite geçirmek. Bu uygulama ile birlikte verilerimizi daha saðlýklý hale þi üst katlara çýkmaktan kurtulacaktýr. Yine sosyal yardýmlarýn takibi getireceðiz. Olasý hatalarýn ve vatandaþýn belediye birimlerindeki zave diðer hizmetlerle ilgili bilgi edinme amacýyla üst katlarý kullanan man kaybýný bu vesile ile minimuma indireceðiz” günlük yaklaþýk 250 kiþi artýk iþini bu kentli servisimizde halledebi-

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, polis okulu yatýrýmýnda yeni geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. Ceylan, polis okulu için Þeker Fabrikasý civarýnda belirlenen arazinin zemin etüdü çalýþmalarýnýn sona erdiðini ve arazinin imar deðiþikliði konusunun gelecek ay belediye meclis toplantýsýnda gündeme geleceðini söyledi. Ceylan, imar deðiþikliðinin ardýndan arsanýn Emniyet Genel Müdürlüðü'ne devredileceðini kaydetti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý nedeniyle dün Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Tuncer Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ceylan'a Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ile bazý partili yöneticiler eþlik etti. Ziyarette, hükümetin saðlýk alanýndaki yaptýðý yenilikleri anlatan Ceylan, "Hastanelerimiz nereden nereye geldi. Vatandaþýn þu anda saðlýk hizmetlerindeki memnuniyeti yüzde 85,5 seviyesinde. Ýnþallah yeni yapýlacak hizmetlerle vatandaþýmýzýn memnuniyeti daha da yükselecektir" dedi. AK Parti'den önce insanlarýn yapýsý nedeniyle hastaneye gitmekten korktuðunu belirten Ceylan, þu anda Çorum'un eðitim ve araþtýrma hastanesine kavuþtuðunu, 650 yataklý devlet hastanesinin tamamlanmasý ile birlikte Çorum'un saðlýk hizmetleri konusunda önemli bir konum haline geleceðini vurguladý. Ceylan, 650 yataklý devlet hastanesinin projesinin bu yýl biteceðini ve gelecek yýl temellerinin atýlacaðýný aktardý.

Polis okulunda yeni geliþme

Polis okulu arsasýnýn zemin etüdü çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve imar deðiþikliði için belediye meclisine sunulacaðýný belirten Ceylan, "Zemin etüdü çalýþmalarý tamamlandý. Þimdi, gelecek ayki belediye meclisi toplantýsýnda imar deðiþikliði görüþülecek. Deðiþikliðin ardýndan arsa, Emniyet Genel Müdürlüðü'ne devredilecek. Bu bizim Çorum'un 17 yýldýr beklediði bir konuydu. 2013 yýlýnda ihaleye çýkmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Ýnþallah 1-2 yýl içerisinde polis okulumuzu tamamlamýþ olacaðýz" dedi.

Asfalt þantiyesi üniversiteye verilecek

Hitit Üniversitesi kampüsünün kuzey ve güney olmak üzere iki ayrý kampüsten oluþacaðýný belirten Ceylan, "Þu anda Mühendislik Fakültesi'nin olduðu alan olan Kuzey kampüsümüz toplam 450 dönümden oluþacak. Güney kampüsümüz de Kýþla'nýn olduðu bölgede olacak. Belediye asfalt þantiyesi de bu ay belediye meclisi toplantýsýnda görüþülerek, üniversiteye devredilmesi için belediye baþkanýna yetki verildi. Güney ve kuzey kampüslerinin toplam alaný 2 bin dönüm civarýnda olacak" diye konuþtu.

Çimento Kavþaðý aydýnlanacak

Ahmet Ceylan konuþmasýnda ayrýca, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve Hakimiyet Kulis Notlarý Yazarý Mustafa Demirer'in köþesinde gündeme getirdiði Çevre Yolu Çimento Kavþaðý'nýn aydýnlatma problemi ile ilgili de açýklamalarda bulundu. Ahmet Ceylan, "Karayollarý ile ilgili olarak, Çorum'da iki kavþaðý tamamlayýp trafiðe açtýk. Burunçiftlik Kavþaðý'ný da daha önce açmýþtýk zaten. Þimdi Binevler Kavþaðý ve Çimento Kavþaðý'ný tamamladýk. Hakimiyet Gazetesi'nden Mustafa Demirer, Çimento Kavþaðý'nda aydýnlatma problemi olduðunu gündeme getirdi. Biz de bu yönlendirme ile YEDAÞ yetkilileri ile görüþtük. Karanlýklarý ortadan kaldýracaðýz. 23 hafta içerisinde Çimento Kavþaðý aydýnlanacak" diye konuþtu.

Ustalýk döneminde destek olacaðýz

Ahmet Ceylan, AK Parti'nin olaðan genel kongresinin 30 Eylül'de yapýlacaðýný hatýrlatarak þöyle devam etti: "Biliyorsunuz genel kongremiz 30 Eylül'de. Biz de kongrede Çorum'u temsil edeceðiz. Ustalýk döneminde Baþbakanýmýz, Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a destek olacaðýz. 3 dönem sonra söz verdiði gibi býrakacaðýna kimse inanmýyordu, biz inanýyorduk. Verdiði sözlerin hepsini tuttuðu için inanýyorduk. Son kez genel baþkan adayý oluyor. Bu yönetimle birlikte yeni MYK, MKYK'ya girecek milletvekilleri, bakanlar olacak. Yeni bir heyecanla yolumuza devam edeceðiz”

Ceylan ziyarette, gündeme iliþkin konularda bilgi verdi.

Terörün kökünü kazýyacaðýz' AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Afyonkarahisar'da meydana gelen patlamada nedeniyle bir açýklama yaptý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ziyaretinde açýklamalarda bulunan Ahmet Ceylan, terör konusunu deðerlendiði açýklamasýnda, "Bu terör lanetinin sonu geldi. Son dönemini yaþýyor. Þu anda panik içerisindeler. Kýsa süre içerisinde terörün kökünü kazýyacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. Konuþmasýna, Afyonkarahisar'da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden þehitler için Allah'tan rahmet dileyen Ceylan, "Ülke-

miz zor günlerden geçiyor. Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden þehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Halkýmýzýn baþý sað olsun. Bizim kýrmýzýçizgilerimiz belledir. Asla taviz vermeyeceðiz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak. Bunlardan asla taviz vermeyiz. Bu terör lanetinin sonu geldi. Son dönemini yaþýyor. Þu anda panik içerisindeler. Kýsa süre içerisinde terörün kökünü kazýyacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Þehitlerimiz Allah'ýn rahmetine nail oldular, en yüksek mertebeye ulaþtýlar. Bizim inancýmýza göre kutsal bir mertebedeler" diye konuþtu.


8

CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hizmete teþekkür Ç

orum Merkez Çiftçi Mallarý Koruma Baþkaný Vecdi Burhan, Çorum Belediyesi’nin baðlarda yaptýðý alt yapý ve asfalt hizmetine teþekkür etti. Belediye Baþkanlýðý ve YEDAÞ ile karþýlýklý diyalog kurarak bað sakinlerinin genel isteklerini ilettiklerini belirten Burhan, bazý bað yollarýna asfalt, bazýlarýna yama yapýldýðýný söyledi. Belediye tarafýndan baðlara kanalizasyon ve içmesuyu þebekesi baðlandýðýný, Çalýk YEDAÞ ekiplerinin elektrik tellerine dokunarak enerji kesintisine neden olan aðaçlarý elden geçirdiðini belirten Burhan, þöyle dedi; “Bu çalýþmalardan dolayý minnettarýz. Belediye Baþkanlýðý bizleri yalnýz býrakmýyor. Program dahilinde sorunlarýmýza el

Vecdi Burhan

atýyorlar. Hizmetlerimize raðmen memleketimizde bir kaç kiþi baðlara hiçbir hizmetin getirilmediðini iddia ederek, aleyhimizde yalan-yanlýþ dedikodular üretiyor. Kiralýk olan Çorum Merkez Çiftçi Mallarý Koruma Baþkanlýðý’ný 2007 yýlýnda kendi yerine kavuþturduk. Tahsilatlar düzgün þekilde toplanýyor. Akl-ý selim insanlar bize hep yadýmcý oluyor. Resmi kuruluþlarla kurduðumuz sýcak diyaloglar sayesinde hizmet getiriliyor. Bu arada Ilýca Baðlarý giriþ yolunun kapatýlmasýnýn bizimle hiçbir ilgisi yok. Kurum olarak yola dahlimiz olmadý. Emniyet ve Karayollarý’nýn talimatý üzerine trafik riski taþýdýðý gerekçesiyle giriþ yollarýndan birisi kapandý. Çalýþmalarýmýzda bize yardýmcý olan baðcýlara teþekkür ediyoruz.”

‘Ateþ hepimizin içine düþtü’ C

umhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit olan askerler nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Atlas, 25 þehit arasýnda iki tane de Çorumlu Mehmetçiðin þehit düþtüðünü hatýrlatarak, “Ateþ artýk düþtüðü yeri yakmýyor, bütün ülkeyi sarýyor. Dünyanýn hangi ülkesinde bu kadar acý peþ peþe gelirken hükümetler rahat edebiliyor sorulmasý gerekir” diye konuþtu. CHP Ýl Baþkaný Atlas, “Alevler her yaný sararken hâlâ basýna sansür gibi müdahalede bulunan bir Baþbakan’a sahibiz. Þehit haberlerinin verilmesini yasaklayan bir Baþbakan yönetiyor ülkeyi. Bunu halkýmýzýn açýkça görmesi ve gereðini yapmasý gerekir” dedi. Mesajýnda þehitlere rahmet, yaralý askerlere acil þifalar dilerken, ailelere de sabýr ve baþsaðlýðý dileyen Atlas, “Teröre verilen þehitlerimiz neyse bizim için vatan göre-

vini yaparken hayatýný kaybeden Mehmetçiklerimiz de aynýdýr. Hangi nedenle patlama olduðunun da bir an önce netleþtirilmesini bekliyoruz. Hükümetin birkaç Mehmet sözünü de hatýrlatmadan geçemiyoruz. Terörün sorumlusunu muhalefette arayan bir hükümetin terörle ne kadar mücadele edebileceðini de halkýn takdirine býrakýyoruz” diye konuþtu.

yor’

Cengiz Atlas

‘Halk, AKP iktidarýndan kurtulmak için gün sayý-

CHP Ýl Baþkaný Atlas, her gün gelen þehit haberlerinin alýþkanlýk yapacaðýný sanan emperyalistlere ve iþbirliði içindeki iktidara milletin ilk fýrsatta aðýr bir ders vereceðini de belirterek, “Halk gün sayýyor. AKP iktidarýndan kurtulmak için gün sayýyor. O gün yakýnda gelecek” þeklinde konuþtu.

HDK’dan 6-7 Eylül Olaylarý’na yorum H

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu, 6 Eylül 1955’te baþlayan ve 2 gün süren, baþta Ýstanbul olmak üzere, Ýzmir ve Adalar’da Rumlara ve diðer gayrimüslimlere karþý yapýlan linç olaylarýný, Türkiye'nin karanlýk ve utanç sayfalarýndan biri olarak yorumladý. HDK’dan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi, “Atatürk'ün Selanik'teki evinin kundaklandýðý tertip ve yalan haberleri üzerine yürütülen propaganda ile harekete geçirilen hazýrlanmýþ ekipler, insanlýkdýþý bir olay gerçekleþtirdiler. Baþta Rum yurttaþlarýmýz olmak üzere, Ermeni, Yahudi ve Müslüman olmayan yurttaþlara yönelik saldýrý ve katliam Türkiye'nin hala hesaplaþmadýðý, hasýraltý

edilen karanlýk ve acý tertiplerden biridir. Baþta Ýstanbul olmak üzere Ýzmir ve Adalar'da Rumlara karþý 6 Eylül'de baþlayan ve 7 Eylül'de sürdürülen saldýrý ve yaðma harekâtýnda, Rum, Ermeni ve Yahudi 12 kiþi katledildi, yüzlerce insan yaralandý, yaklaþýk 400 kadýna tecavüz edildi. Polisin önceden belirlendiði anlaþýlan ev ve iþyerlerine yönelen saldýrganlarý engellemek için hiçbir teþebbüste bulunmadýðý olaylarda, Ýstanbul'da Beyoðlu, Kumkapý, Samatya ve Yedikule'de 5000 civarýnda dükkân yaðmalandý, onlarca Rum Ortodoks kilisesi tahrip edildi. Bu saldýrýdan sonra can güvenliði kalmayan Rum yurttaþlarýmýz büyük ölçüde göç etti ve Türkiye'de sadece bir avuç Rum azýnlýk kaldý, büyük bir kültürel

fakirleþme yaþandý. Geçmiþiyle yüzleþmeyi beceremeyen, yaþanan acýlardan dolayý özür dilemeyi baþaramayan, ayný topraklar üzerinde birlikte yaþayan halklarýn eþit ve özgür birlikteliðini saðlayamayan toplumlar, yeni utanç tablolarý sunmaya da mahkûm olurlar. Ne yazýk ki, günümüzde de halklarýmýzý huzursuz eden geliþmelerle karþý karþýyayýz. "Soy- sop" tartýþmalarý sürerken, "soydaþ" edebiyatý yapýlýrken, bir yandan da kan akýtarak namaz kýlýnacak camilerden söz edilebiliyor. Türk ve Sünni kimliði ve inancý üzerinden hýzla süren bir yabancýlaþtýrma ve ayrýþtýrma süreci iþletiliyor. Alevilere yönelik hakaretler dinmiyor. Irkçý propaganda olaðanlaþýyor. Kürt sorununun eþit hakla-

ra dayalý demokratik ve barýþçý çözümü, baþta Suriye olmak üzere tüm Ortadoðu'daki halklarla inanç ve milliyet ayrýmý yapmaksýzýn, tüm inanç, kimlik ve dillerin eþit ve özgür yaþayacaðý bir arayýþ yerine, dinler, mezhepler ve milliyetler ayrýmý ve ayrýþmasý üzerinden bir kapýþmanýn hazýrlýklarý yapýlýyor. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak, 6-7 Eylül utancýný bir kez daha hatýrlatýrken, tüm dillerden, kimlik ve inançlardan halklarýmýza çaðrýmýz, egemenlerin zehirli diline itibar etmemeleri, hazýrlanan tuzaklarý ellerinin tersiyle itmeleridir. Bunun için barýþ, eþitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmek gerektiðini bir kez daha ýsrarla belirtiyoruz.”

Ýþçi dernekleri federasyonu kuruldu

O

rdu ili öncülüðünde Çorum, Kahramanmaraþ, Giresun, Zonguldak Ereðli'deki Ýþçi Dernekleri tarafýndan Ýþçi Dernekleri Federasyonu(ÝDEF) kuruldu. Ordu Ýþçi Dayanýþma Derneði binasýnda basýn mensuplarýnýn karþýsýna geçen ÝDEF Baþkaný Abdülaziz Özen yaptýðý konuþmada iþçilerin birlik ve beraberliðe ihtiyacý olduðunu söyledi. Baþkan Özen, “Bizim birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Birlik ve beraberlik ölümden baþka her þeyi yener’ sözünü kendimize þiar edinmeliyiz. 500 bin iþçinin kendinden baþka dostu ve anlayaný yoktur. Özellikle taþeron iþçileri kendine gelir kay-

naðý görerek aramýza girmeye çalýþan fakat hak savunmaya geldiðinden

yanýmýzda olmayan sendikalarý gördükçe iþçilerimizin kenetlenmesi ve

birlik olmasý lazým” dedi. ÝDEF Baþkaný Özen sözlerine þöyle devam et-

ÝDEF Baþkaný Abdülaziz Özen.

ti: “Dün haktan hukuktan haberi olmayan bizler bugün federasyonumuzu kurduk. Ülke genelinde birlik ve beraberliðin neticesinde neler olacaðýný ispatladýk. Türkiye genelinde üç federasyonla 500 bin iþçimizin hakkýný savunmaya devam edeceðiz. Bugün Ordu ili öncülüðünde kurulan ÝDEF’i kamuoyuna sunmaktan onur duyarým. 500 bin iþçi kardeþimize ÝDEF hayýrlý olsun. Çorum, Kahramanmaraþ, Giresun, Zonguldak Ereðli ve Ordu illerinin bir araya gelerek kurduðu Ýþçi Dernekleri Federasyonu ve yakýn zamanda açýklamasý yapýlacak diðer federasyonlarla artýk daha güçlü olarak meydanlarda mücadelemize devam edeceðiz.”(ÝHA)

SGK denetmen alacak S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvenlik denetmeni olarak yetiþtirilmek üzere, taþra teþkilatlarýna 300 sosyal güvenlik denetmen yardýmcýsý alacak. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan ilana göre SGK, sosyal güvenlik denetmeni yetiþtirmek üzere, taþra teþkilatlarýnda 300 sosyal güvenlik denetmen yardýmcýsý istihdam edecek. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesinde

belirtilen genel þartlarý taþýmasý istenen adaylarýn, en az dört yýllýk eðitim veren yüksek öðretim kurumlarýnýn hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iþletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliði YÖK tarafýndan onaylanmýþ yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olmasý gerekiyor. Sýnav, adaylarýn sýnav konularýna iliþkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayýp özetleme ifade yeteneði ve muhakeme gü-

cü, liyakati temsil kabiliyeti davranýþ ve tepkilerinin mesleðe uygunluðu, öz güveni ikna kabiliyeti ve inandýrýcýlýðý, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik geliþmelere açýklýðý yönlerinden ayrý ayrý deðerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapýlacak. Sýnav, adaylarýn Kamu maliyesi, Ýktisat, Hukuk, Muhasebe alanlarýna iliþkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayýp özetleme ifade yeteneði ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti dav-

ranýþ ve tepkilerinin mesleðe uygunluðu, öz güveni ikna kabiliyeti ve inandýrýcýlýðý, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik geliþmelere açýklýðý yönlerinden ayrý ayrý deðerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapýlacaktýr. 05-11 Aralýk tarihlerinde Ankara'da yapýlacak sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn listesi ve sýnav tarihleri 08-12 Ekim 2012 tarihlerinde www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sokak hayvanlarý susuz kalmasýn

Y

az mevsiminde susuz kalan sokak hayvanlarýný imdadýna, duyarlý vatandaþlar yetiþiyor. Sokak hayvanlarýnýn susuz kalmamasý için evinin önüne su kabý býrakarak, onlarýn su ihtiyacýna önem veren duyarlý vatandaþlar, özellikle kedi ve köpeklerin ciddi anlamda susuz kaldýklarýný, belirli bir zaman dilimi içerisinde gerekli su tüketimi yapamayan hayvanlarýn ölümle burun buruna geldiðini belirterek, duyarlý olan herkesin bu uygulamanýn bir ucundan tutmasý gerektiðini kaydetti.

Kimse Yok Mu Derneði duyarsýz kalmadý

G

eçtiðimiz hafta Çorum’un Bayat ilçesine baðlý Aþaðý Yoncalý köyünde, elektrik kontaðýndan çýktýðý belirlenen yangýn sebebiyle 3 ev, 4 ahýr, 2 samanlýk ve 2 ambar yanmýþ ve 3 büyükbaþ hayvan ile 1 eþek telef olmustu. Evi yanan, 3 büyükbaþ hayvaný ve 1 eþeði telef olan Recep Kolay, Ali Kolay ve Satý Kurucan’ýn “Hiçbir þeyimiz kalmadý. Yardým eli uzatýlmasýný istiyoruz” çaðrýlarý üzerine Kimse Yok mu Derneði Çorum Þube sessiz kalmadý. Dernek gönüllüleri, BASKÝAD Baþkaný Ömer Faruk Uysal

ve Köy Muhtarý Ýsmail Ceyhan eþliðinde yangýn yerini inceleyerek maðdur olan ailelere gýda yardýmýnda bulundular. Evini ve hayvanlarýný kaybeden Ali Kolay, “Bir anda

herþeyimizi kaybettik. Allah daha beterinden korusun hepimizi” diyerek felaketlere karþý nasýl sabýrlý olunabileceðinin örneðini gösterdi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Daldal,

bu ailelerin durumunu takip ederek evlerinin yapýmýna ve eþyalarýnýn alýnmasýna da Kimse Yok Mu Derneði olarak katký saðlayacaklarýný söyledi.

Kimse Yok mu Derneði Bayat Aþaðý Yoncalý köyüne yardým elini uzattý.


Vezirköprü’ye Çorumlu kaymakam

CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Vezirköprü Kaymakamý Mahmut Kaþýkçý

Samsun’un Vezirköprü ilçesine atanan Kaymakam Mahmut Kaþýkçý görevine baþladý. Aydýn’ýn Bozdað ilçesinde görev yaparken kaymakamlar kararnamesiyle tayini Vezirköprü’ye çýkan Kaymakam Kaþýkçý için Hükümet Konaðý önünde karþýlama tören düzenlendi. Burada protokol, daire amirleri ve

Vezirköprü Kaymakamý Mahmut Kaþýkçý görevine baþladý.

vatandaþlarca karþýlanan Kaymakam Mahmut Kaþýkçý, daha sonra makamýnda tebrikleri kabul etti. Kaymakam Mahmut Kaþýkçý, makamýnda yaptýðý açýklamada, gösterilen ilgiden dolayý teþekkür etti. Kaþýkçý, “Bizler kamu görevlisi olduðumuz için sýk sýk görev yerlerimiz deðiþmektedir. Bozdað’dan sonraki görev yerimiz bura oldu. Ben, Vezirköprü’yü 60 bin nüfuslu bir ilçe diye tahmin ederken kararname çýktýktan sonra yaptýðým araþtýrmada Vezirköprü’nün Osmanlý’ya yöneticiler yetiþtiren büyük bir ilçe olduðunu öðrendim ve gurur duydum. Vezirköprü’yü aldýðýmýz yerden bir adým öteye taþýrsak bu bizim için bir onurdur.

Bakýþ açýmýz vatandaþýn ve ilçenin sorunlarýna kendi sorunumuz gibi yaklaþýp, kanunun izin verdiði süreçte sorunlarý halletmeye çalýþmaktýr” dedi. Mahmut Kaþýkçý, 1971 tarihinde Çorum ili Kargý ilçesinde doðdu. Osmancýk Lisesi’nden mezun olan Kaymakam, 1993 yýlýnda da Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ýktisat Bölümü’nden mezun oldu. Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel Müdürlüðü Ankara ve Adana Bölge Müdürlüklerinde Vergi Denetmeni olarak çalýþtýktan sonra 2002 tarihinde Çorum Valiliði’nde Kaymakam adayý olarak göreve baþladý. 1971 Çorum/Kargý doðumlu olan Mahmut Kaþýkçý, evli ve bir çocuk babasý.(ÝHA)

9

‘Halkýn hizmet beklentisi arttý’ Çorum Valiliði’ne atanan Vali Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.

Ç

orum Valiliði’ne atanan Vali Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Baþköy, geçtiðimiz gün Ýl Genel Meclis Üyelerini ve ÇOSÝAD yönetimini makamýnda aðýrladý.

Ýl Genel Meclis Üyeleri'nden Vali Baþköy'e Ziyaret Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve meclis üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Ýl Meclis Baþkaný Mustafa Eker; Çorum’un sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy;

yapýlan hizmetlerin halkýn gözünde hizmet çýtasýný daha yukarýlara çektiðini belirterek; halkýn hizmet beklentilerin daha da arttýðýný söyledi. Ýl Özel Ýdaresi vasýtasý ile hem belediyeler hem de köyler olmak üzere geniþ bir yelpazeye hizmet götürülmeye çalýþýldýðýný belirten Vali Baþköy; “Enerjilerimizi, kaprislere kýrgýnlýklara deðil, problemlerin çözümüne harcayarak üreteceðimiz hizmetlerin halkýmýz tarafýndan da takdir edileceðine inanýyorum.” dedi. Köylerdeki hizmetlerin ülke ortalamasýnýn üstünde olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy; bu kapsamda köylerdeki imkânlar þehirdeki imkânlara ne kadar

çok yaklaþtýrýlýrsa halkýn o kadar mutlu olacaðýný belirterek, bu konuda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Ayrýca Vali Baþköy; nazik ziyaretleri için kendilerine teþekkür etti.

Vali Baþköy, ÇOSÝAD yönetimini aðýrladý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý ve yönetim kurulu üyeleri Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundular. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; ÇOSÝAD Yönetimine teþekkür etti.

Eðlence ve eðitim bir arada ‘3

-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý’ renkli etkinliklerle devam ediyor. Faaliyetler boyunca, animasyon gösterileriyle Halk Saðlýðý Müdürlüðü’nü yalnýz býrakmayan Çorum Tiyatro 19 ekibi, saðlýkla ilgili afiþleri bu kez bir palyaço gösterisi eþliðinde daðýttý. Etkinliklerin 3. gününde Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu'nu ziyaret etti. Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. H. Engin Deðirmenci ve beraberindeki heyeti makamýnda kabul eden

di.

‘3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý’ renkli etkinliklerle devam ediyor. Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Abdülhaluk Longa, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek faaliyetle-

rinden ve hedeflerinden bahsetti. Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. H. Engin Deðirmenci ise, “Sevgi Evleri'nde sev-

giyle büyütülmeye çalýþýlan çocuklar bizim de çocuklarýmýzdýr, onlarý sevgiyle kucaklamak ve farkýndalýk oluþturmak için buradayýz” de-

Longa ve görevli yurt personellerinin rehberliðinde yapýlan ziyarette, bakýcý anneler ve çocuklar arasýndaki duygusal baðlýlýk dikkat çekti. Ziyarete eþlik eden palyaçolara çocuklar yoðun ilgi gösterdi. Palyaçolar ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü çalýþanlarý tarafýndan rengârenk boyalarla yüzleri boyanan çocuklara, saðlýk hakkýnda bilgiler de verildi. Daðýtýlan balonlar, bu neþeli atmosferi daha da renklendirdi. Eðlenceyle eðitimi bir araya getiren ziyaret, çocuklarla vedalaþýlmasýnýn ardýndan sona erdi.

Çorum Tiyatro 19 ekibi, saðlýkla ilgili afiþleri bu kez bir palyaço gösterisi eþliðinde daðýttý.

Ý

Gönüllü öðrencilere katýlým belgesi verilecek

l Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Spastik ve Engelli Çocuklar Koruma Derneði ve Sevgi-Der ortaklýðýnda 15 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen ‘Genç Eller Gülen Yüzler’ projesine gönüllü katýlan 17 üniversite öðrencisine ve Ýl Müftülüðü tarafýndan uygulanan Çorum Belediyesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Sosyal Etüt ve Proje

Müdürlüðü ve ÇESDER'in destek verdiði ‘Kur'an Kurslarýnda Daha Fazlasýný Öðreniyorum’ projesine gönüllü katýlan 2 üniversite öðrencisine katýlým belgesi verilecek. Belge töreni, bugün saat 10.30’da Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Toplantý Salonunda yapýlacak. Ýl Sosyal Etüd Proje Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, ‘Genç Eller Gülen Yüzler’ projesinin

zihinsel ve spastik engelli öðrencilerin spor faaliyetlerini desteklemekle beraber, üniversite öðrencilerinde empati ve sempati duygularýný güçlendirdiði, dezavantajlý gruplar ile üniversite öðrencilerinin birlikte bütünleþmesine katký saðlandýðý belirtildi. Projede zihinsel engelli çocuklar, Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu’nda kalan çocuklar ve gönüllü üniversite öðrencileri yer aldýðý ve projenin, üniversite

öðrencilerinde sosyal faaliyetlerinin yerine getirilmesinde gönüllü olmalarý konusunda bir bilinç oluþturduðu belirtildi. ‘Kur'an Kurslarýnda Daha Fazlasýný Öðreniyorum’ projesi ile Kur'an kurslarýna katýlan öðrencilere; resim, ebru, þiir okuma, tiyatro, sportif faaliyetler ile çeþitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yaptýrýlarak çok yönlü geliþmeleri saðlandý. Ýl Sosyal Etüt ve

Proje Müdürlüðü; resmi kurumlar, sivil toplum kuruluþlarý ve gönüllü öðrencilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen bu projelerde hedef kitleler artýrýlarak daha geniþ zaman dilimlerinde projelerin devamlýlýðýnýn saðlanacaðýný kaydetti. Üniversite öðrencilerinin bu tür sosyal projelerde daha etkin rol almasýyla çevrelerine karþý duyarlý, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olmasý hedefleniyor.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; ÇOSÝAD Yönetimine teþekkür etti.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Hayrettin Demirci emekliye ayrýldý.

‘Yardýmlar zamanýnda ve saðlýklý ulaþtýrýlmalý’

S

osyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nýn toplantý salonunda yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada vakfýn toplumda önemli bir boþluðu doldurduðuna, sosyal krizlerin önlenmesine önemli katkýlar saðladýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; gelen yardýmlarýn zamanýnda ve saðlýklý bir þekilde muhtaç vatandaþlara ulaþtýrýlmasýný istedi. Toplantýda

Vali Baþköy; emekliðe ayrýlan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Hayrettin Demirci'ye plaket verdi.

emekliye ayrýlan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Hayrettin Demirci'nin yerine vekâleten Zekeriya Doðan'ýn atanmasý

kararý alýndýðý belirtildi. Vali Baþköy; emekliðe ayrýlan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Hayrettin

Demirci'ye plaket verdi. Toplantýya; diðer gündem maddelerinin görüþülmesiyle devam edildi.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýldý.


10 CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Engellilerin büyük çilesi

Düþüncesiz sürücüler Ç

Haber ve Fotoðraf: Recep Mebet

orum’da yaþayan engelliler, özürlü otoparklarý ve kaldýrýmlardaki rampalarý iþgal eden sürücülerden þikâyetçi. Özellikle Gazi ve Ýnönü Caddesi’ndelerinde yaþadýklarý sýkýntýlardan bahseden engelliler, yetkililere seslenerek, “Bu çileye son verin” çaðrýsýnda bulundular. Engelli rampalarýnýn giriþ ve çýkýþýna park eden araçlar yüzünden kaldýrýmlarý kullanamadýklarýný belirten vatandaþlar, “Düþüncesiz sürücülerin oluþturduðu engelleri aþmakta güçlük çekiyoruz” diye konuþtular. Caddelerdeki engelli park yerlerinin de gün boyu normal araçlarýn iþgalinde olduðunu vurgulayan engelli vatandaþlar, sürücülerden duyarlýlýk beklediklerini sözlerine

Öz Otomotiv hizmette Rampa önüne park eden araç nedeniyle kaldýrýma çýkamayan engelli vatandaþ kara kara düþündü.

F

eyzullah Özünel’in sahibi olduðu Öz Otomotiv, Çorum Oto Galericiler Sitesi’nde hizmete girdi. Hizmetleri hakkýnda bilgi veren Feyzullah Özünel, her marka binek ve ticari araç alým-satýmý yaptýklarýný söyledi. ‘Ýkinci elde güvenilir adres’ ilkesiyle faaliyet gösterdiklerini anlatan Özünel, “Müþterilerimize gönül rahatlýðýyla, sorunsuz bir þekilde kullanabilecekleri araçlar temin ediyoruz” dedi. ‘Açýk Pazar’ uygulamasýyla, aracýný deðerinde satmak isteyenlere de imkan tanýdýklarýný dile getiren Özünel, “Yakýnda internet sitemiz üzerinden online satýþlara da baþlayacaðýz” diye konuþtu. Açýlýþ nedeniyle baþlattýklarý kampanya çerçevesinde ikinci el araç alan herkese ücretsiz oto makyaj ve sürpriz hediyeler sunduklarýnýn altýný çizen Özünel, hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenleri Oto Galericiler Sitesi 8. Sokak numara 5’teki galerilerine davet etti.

Sürücü adaylarý maðdur oldu

Feyzullah Özünel, her marka binek ve ticari araç alým-satýmý yaptýklarýný söyledi.

Ç

orum’da 1 Eylül’de düzenlenen Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý’na katýlamayan bazý kursiyerlerin maðdur olduðu bildirildi. Bir ilçede faaliyet gösteren sürücü kursuna devam eden kursiyerler, tüm evraklarýnýn tamam olmasýna karþýn iptal edildiði öne sürülen sýnava giremediklerini kaydettiler. Haber Merkezimizi telefonla arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren adaylar, sürücü kursunun sistem onayýný gerçekleþtirmemesi nedeniyle maðdur olduklarýný iddia ettiler. Sürücü adaylarý, yaþadýklarý maðduriyetle ilgili olarak yetkilileri göreve davet ettiler. Yanlýþ bilgilendirme ve onay eksikliði nedeniyle sýnava giremeyen adaylarýn sýnav ücretlerinin iade edileceði öðrenilirken bir dahaki sýnavýn 20 Ekim 2012 tarihinde düzenleneceði bildirildi.

Öz Otomotiv, Çorum Oto Galericiler Sitesi’nde hizmete girdi.

Dizman ve Mercan Aileleri’nin mutlu günü

Ýlyas Tokat ve Adem Tuð ortaklýðýnda kurulan Ýnci Kýrtasiye, yeni eðitim sezonu öncesi hizmete girdi.

Ýnci Kýrtasiye Ata Caddesi’nde Ý

nci Kýrtasiye, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi Metropol Market karþýsý numara 45/A’da hizmete girdi. Ýlyas Tokat ve Adem Tuð ortaklýðýnda kurulan Ýnci Kýrtasiye, yeni eðitim sezonu öncesinde hizmete sunuldu. ‘Önce Ýnci’ye sonra okula’ sloganýyla faaliyet göstermeye baþladýklarýný anlatan Ýlyas Tokat, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. 2012-2013 Eðitim Öðretim sezonuna hazýr olduklarýný belirten Tokat, “Okul alýþveriþinde kalite ve uygun fiyatý bir arada sunuyoruz” dedi. Okul çantasý, defter, kalem ve boya çeþitlerinin yaný sýra hikaye, roman ve yardýmcý ders araçlarýnýn da satýþýný yaptýklarýný dile getiren Tokat, “Okul alýþveriþini Ýnci’den yapan herkese sürpriz hediyeler armaðan ediyoruz” diye konuþtu. Kýrtasiye ürünlerinin yanýnda oyuncak, taký ve aksesuar çeþitlerini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný kaydeden Tokat, tüm Çorum halkýný Ýnci Kýrtasiye’ye davet etti.

Ýlyas Tokat, ‘Önce Ýnci’ye sonra okula’ sloganýyla hizmet verdiklerini söyledi.

Adem Tuð, okul alýþveriþi yapan müþterilerine sürpriz hediyelerinin olduðunu söyledi.

Emrah ile Burcu evlendi E

Satý-Bilal Dizman çiftinin oðlu Emrah, Döne-Haydar Mercan çiftinin kýzý Burcu ile dünyaevine girdi.

mrah Dizman ile Burcu Mercan önceki akþam düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Satý-Bilal Dizman çiftinin oðlu Emrah, Döne-Haydar Mercan çiftinin kýzý Burcu ile dünyaevine girdi. FY Düðün Salonlarý’nda düzenlenen düðün törenine Dizman ve Mercan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Burcu-Emrah Dizman çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Ýnci Kýrtasiye, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi Metropol Market karþýsýnda hizmete sunuldu.


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Çorum obezitenin farkýna varacak ‘Ç

orum Obezitenin Farkýnda Projesi’ baþlýyor. Hitit Üniversitesi ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü iþbirliðinde hazýrlanan proje etkinlikleri, 17-28 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleþecek. ‘Saðlýklý Yaþam Ýçin Harekete Geçin’ sloganýyla tanýtýlan etkinlikler, iki hafta boyunca 15.00-19.00 saatleri arasýnda Yunus Emre Parký’nda düzenlenecek. Çadýr etkinlikleri olarak planlanan proje dahilinde ‘Obezite nedir?’, ‘Önlenmesi için neler yapýlmalý?’, ‘Fiziksel aktivite nasýl yapýlmalý?’ gibi sorular uzmanlar tarafýndan cevaplandýrýlacak. Ayrýca etkinliklere katýlanlarýn boy ve kilo ölçümü ile vücut kitle endeksi hesaplamasý yapýlacak.

GENDAÞ Yayýnlarý Temsilciliði açýldý Hitit Üniversitesi ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü iþbirliðinde hazýrlanan proje etkinlikleri 17 Eylül’de baþlýyor.

G

ENDAÞ Genel Yayýn Daðýtým A.Þ., yurt çapýndaki ilk irtibat bürosunu Çorum’da hizmete açtý. Temsilciliðini Reþat Karalý’nýn üstlendiði GENDAÞ Ýrtibat Bürosu, Karakeçili Mahallesi 1. Albayrak Sokak numara 25/C’de hizmete girdi. “Türkiye’nin güçlü yayýn kuruluþu GENDAÞ, Çorum eðitim camiasýnýn hizmetinde” diyen Reþat Karalý, okul öncesinden ilk ve ortaöðrenime kadar geniþ bir yelpazede zengin bir içerik sunduklarýný söyledi. Uzman eðitim kadrosu tarafýndan hazýrlanan GENDAÞ Yayýnlarý’nýn, Türkiye geneli deneme sýnavlarýyla da adýndan söz ettirdi-

ðini belirten Karalý, her yaþ grubuna hitap eden hikaye kitaplarý ve yardýmcý kaynak kitaplarýn satýþýný da yaptýklarýný kaydetti. Kaliteli yayýnlarý uygun fiyatlarla satýþa sunduklarýný vurgulayan Karalý, “Yayýnlarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Çorum Valiliði arkasýnda hizmete giren GENDAÞ Ýrtibat Bürosu’na bekliyoruz” diye konuþtu.

Kaçaðýn yüzde 25'i ihbarcýya verilecek Reþat Karalý, “GENDAÞ, Çorum eðitim camiasýnýn hizmetinde” dedi.

B

akan Yazýcý, kaçak akaryakýtý ihbar edenlere, yakalanan miktarýn bedelinin yüzde 25'i kadarýnýn verileceðini söyledi Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, kaçak akaryakýtla mücadelede kanunlarýn yetersiz kaldýðýndan þikayetçi. Sadece pompa mühürleyerek kaçak akaryakýtla mücadele edilmez" diyen Yazýcý, bir akaryakýt istasyonunun 18 kez kaçak akaryakýt satarken yakalandýðý halde hâlâ faaliyette olduðunu söyledi. Akaryakýt kaçakçýlýðýyla mücadele amacýyla bakanlardan oluþan kurulun baþkanlýðýný üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Petrol Piyasasý Kanunu'ndan yana dertli. Yazýcý'nýn, kaçakçýlýkla mücadele kurulu üyesi bakanlarla da paylaþtýðý denetim sonuçlarýna göre, kaçak akaryakýt yakalanmasý halinde istasyonun deðil sadece pompanýn mühürlenmesini düzenleyen 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu, kaçakçýlarýn ekmeðine adeta yað sürüyor.

18 KEZ YAKALANDI

Yazýcý, yasadaki bu madde nedeniyle akaryakýt bayilerinin faaliyetlerini sürdürüp kaçakçýlýða kolaylýkla devam edebildiklerine iþaret ederken, inanýlmasý güç bir örnek verdi. Yazýcý þunlarý söyledi: "Halen akaryakýt kaçakçýlýðý yaptýðý tespit edilen bir istasyonda, sadece akaryakýt satýþý yapýlan 'tabanca' mühürlenmekte, tesis ise faaliyetine devam etmektedir. Bunun doðal sonucu olarak, ayný tesise birden fazla operasyon yapýlmasýna raðmen bu tesislerin faaliyetlerine engel olunmada sorunlar yaþanmaktadýr. Örneðin, Ankara-Konya yolundaki bir istasyona jandarma ekiplerimizle 6 kez operasyon yapýlmýþtýr. Yine emniyet güçlerince 2007-2011 arasýnda ÇankýrýÇorum Karayolu'nda faaliyet gösteren bir istasyon 18 kez kaçak akaryakýt satarken

GENDAÞ, Valilik arkasýnda hizmete girdi.

Tek Seçenek’te yeni sezon baþlýyor Mustafa Þimþek’in kurucusu olduðu Tek Seçenek Dersanesi 19. kuruluþ yýl dönümünü kutluyor.

T

ek Seçenek Dersanesi Müdürü Nail Ünlüsoy, “Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezonu açýyoruz” dedi. 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý kurslarýnýn yarýn baþlayacaðýný belirten Nail Ünlüsoy, düzenledikleri deneme sýnavýnýn ardýndan sýnýflarý oluþturduklarýný kaydetti. Yeni sezon öncesi düzenledikleri kamp programýna 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sýnýf öðrencilerinin katýldýðýný hatýrlatan Ünlüsoy, “Baþarýlý bir kamp programýnýn ardýndan yeni sezona baþlýyoruz” diye konuþtu. Kuruluþ yýl dönümünü kutlayan Tek Seçenek Dersanesi hakkýnda da açýklamalarda bulunan Ünlüsoy, þunlarý söyledi: “Dershanemizin kuruluþunun 19. yýlýna girmiþ bulunmaktayýz. On sekiz yýldýr öðrencilerimize eðitim-öðretim hizmeti veriyoruz. Her yýl onlarca öðrenci bu eðitim yuvasýndan üniversiteye gitti, okulu bitirdi, iþ sahibi oldu. Biz onlarla gurur duyuyor, haklý kývancýný yaþýyoruz. Tek Seçenek Dershanesi, ilköðretimden üniversiteye kadar sýnavlara hazýrlýkta özgün uygulamalarýn, farklý ve özel arayýþlarýn tutarlý, istikrarlý öncü kuruluþu oldu. Dershanemizde sýnýf seviyelerine göre ders programý uygulanýyor. Tüm öðrencilerin baþarýlarý periyodik olarak takip edilirken elde edilen sonuçlara göre

çalýþma programý yapýlýyor. Her öðrencinin maksimum baþarý elde edebilmesi için hafta içi dört gün etüt programý uygulamaktayýz. Her dersin etüt sýnýfý var ve her sýnýfýnda iki etüt öðretmeni bulunuyor. Öðrenci kendini yeterli göremediði, istediði dersin etüdüne girebiliyor, bire bir etüt öðretmeninden yararlanýyor. Tek Seçenek Rehberlik Servisi, öðrenci-veli ve dershane arasýnda köprü görevi yapan en önemli koordinasyon birimi. Öðrencilerin verimini artýracak verileri, veliöðretmen ve danýþmanlarla paylaþýyor. Gençlerin kiþilik ve öz güvenlerinin geliþmesinde büyük

rolü olan sosyal ve kültürel etkinlikler planlayarak uyguluyoruz. Her öðrencinin tüm konularda kendisine yardýmcý olacak bir danýþman öðretmeni bulunuyor. Kendi alanýnda uzman olan danýþman öðretmenler öðrencinin okuldaki, dershanedeki baþarýlarýný takip edererek, birebir öðrenci-veli iþbirliði içerisinde baþarýsýný yükseltmeye yönelik çalýþmalar yapýyor. Danýþman öðretmenler, öðrencinin evdeki

çalýþma programýný düzenliyor. Ne kadar soru çözülmüþ, eksiklikleri neler tespit ederek ona göre ek program uyguluyor. 8 Eylül’de, 2012-2013 eðitimöðretim yýlýmýzý baþlatýyoruz. Eðitim kadromuz deneyimli, dinamik, çalýþkan, fedakâr öðretmenlerden oluþuyor. Eðitim imkanlarýýz ve yeni sezon kayýtlarýmýzla ilgili detaylý bilgi almak isteyen öðrencilerimizi ve velilerini dersanemize bekliyoruz.”

Tek Seçenek Dersanesi, yeni sezon derslerine yarýn baþlýyor.

Kamp programýnýn deneme sýnavýnýn ardýndan sona erdiði bildirildi.

yakalanmýþtýr."

YASA MADDESÝ DEÐÝÞECEK

Yasanýn 19'uncu maddesini deðiþtireceklerini belirten Yazýcý, böylece kaçak akaryakýt bulunduran ya da satan akaryakýt bayilerinin faaliyetinin durdurulacaðýný ifade etti. Meclis açýldýktan sonra ilgili yasalara eklenmesi düþünülen madde yasalaþýrsa kaçak akaryakýt sattýðý tespit edilen bayilerin sadece pompasý deðil, istasyonun tümü mühürlenecek, tesisin varsa lisansý askýya alýnacak ve idari para cezasý uygulanacak.

Ýhbar eden akaryakýtýn yüzde 25'ini alýr

Bakan Hayati Yazýcý, vatandaþlardan kaçak akaryakýtla ilgili þikayetlerini ücret ödemeksizin ALO 136'ya bildirmelerini istedi. Yakalanan kaçak akaryakýta devlet olarak el koyduklarýný belirten Yazýcý, ihbar sonucu yakalanan akaryakýtýn bedelinin yüzde 25'inin ihbar eden vatandaþlara ödül olarak verildiðini hatýrlattý. Kaynak: Ajanslar

Tek Seçenek Dersanesi Müdürü Nail Ünlüsoy, “Güçlü eðitim kadromuzla yeni sezonu açýyoruz” dedi.


12 CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

BEN UYUYORUM Bir gün Nasreddin Hoca þehre gelip, bir arkadaþýyla birlikte handa kalmýþ. Gece yarýsý arkadaþý sormuþ : - Hocam, uyudunuz mu? - Buyurun bir þey mi var? - Biraz borç para isteyeyim demiþtim. Nasreddin Hoca derhal horlamaya baþlayýp: -Ben uyuyorum! demiþ.


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

A

7

2012

EYLÜL

Ýnsanlarýn kýyâmet günü azâbý en þiddetli olaný, dünyada iken insanlara en çok ezâ ve cefâ vermiþ olan kimsedir. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.33 06.03 12.46 16.22 19.17 20.40

KÜFRE DÜÞÜREN HÂLLER 2 “Dünden devam”

•“Ýslâmiyet bu asra uygun deðildir.” demek. •Kur’ân-ý kerîmi, mevlidi ve ilâhileri çalgý ile okumak. •Dinimizce öðrenilmesi farz olan bilgileri öðrenmemek, öðrenmeðe lüzum görmemek. •Sihrin “Büyünün” muhakkak tesir edeceðine inanmak. •Tenâsühe, yani ölen insanýn ruhunun baþka birine, çocuða geçtiðine inanmak. •Zalim birine; “Âdil” demek. •Haram iþleyen birine, “Güzel yaptýn.” demek. •“Müminin aðzýnýn içine...” diyerek sövmek. •Yabancý kadýna þehvetle bakýp; “Güzele bakmak sevaptýr.” demek. •Þarabýn azýna; “Az içersen günah olmaz.” demek. •Güzel bir bebek görünce, “Allah bu çocuðu özenip, bezenip yaratmýþ.” demek. •Kötülemek için, “Falanca Cennete girse, ben girmem.” demek. •“Kâfir olmak hýrsýzlýktan, yalancýlýktan, hâinlikten iyidir.” veya “Hýristiyan olmak, komünist olmaktan iyidir.” demek. •“Allah gökten bize bakýyor.” veya “Allah göktedir.” demek. •Kabirdeki ve kýyâmetteki azaplara; “Akla, fenne uygun deðildir.” demek. •“Namaz kýlsam da kýlmasam da ne farkeder.” demek. •“Helâl bana iyilik getirmiyor.” demek. •Allahýn rahmetinden ümidini kesmek veya gazabýndan emin olmak. •Müslümana kâfir demek. •“Bu iþte Ýlâhî þuuru görüyoruz.”, “Allah ne kadar da mükemmel düþünmüþ.”, “Allah çok akýllýdýr.” demek. •Allahü teâlâ için, “Düþünerek” veya “Hesap ederek” yahut “Plânlayarak yarattý.” diyerek mahlûka benzetmek. Müslüman olan bir kimse, bunlar veya bunlara benzer küfre sebep olan birþey yaparak kâfir olursa, yani dinden çýkarsa, önceki ibâdetleri yok olur. Ýmanýn gitmesine sebep olan þeyden tevbe etmedikçe, Kelime-i þehâdet söylemekle Müslüman olmaz.

(Sürecek)

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Yeþildere Köyü' nden gelme, Merhum Hüseyin ÜNSÜN'ün eþi, Hüseyin ve Mehmet ÜNSÜN'ün anneleri; Hatice ÜNSÜN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

4

Tefekkür Dünyamýz

Ve devam etti: "Elde Kur'an gibi bir müccize-i hakikat varken baþka bürhan aramak aklýma zait görünür" "Elde Kur'an gibi bir bürhaný hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sýklet mi gelir?" diyordu. Bu ses bütün Raþit Yücel olumsuzluklarýn arkasýndan bir rasityücel@ güneþgibi doðmuþtu. corumhakimiyet. net Bizler öyle bir hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki; Güneþ gibi parlar, cennet gibi güzel,saadeti ebediye gibi þirindir" diyerek bütün aleme meydan okudu.

"saçlarým adedince baþlarým olsa ve her gün biri kesilse hakikati Kur'niye ye feda olan bu baþ size eðilmeyecek" diyordu. Tabi bu sözler karanlýk kalpli ve vicdanlý insanlarý oldukça rahatsýz etti. Zehirlediler, sürgünlere yolladýlar, hapishanenin kalýn duvarlarýnýn arkasýna hapsettiler. Ama, baþaramadýlar. Bu hakikati duyanlar fevc fevc ona koþtular. Altý bin sahifelik bir külliyat meydana getirdi. Adýna "Bediüzzaman" denildi. Dünyasýný zýndan etti düþmanlarý. Ama o bütün engelleri aþtý. Milyonlarca talebeyi seyyar üniversitelerde yetiþtirdi.

(Sürecek)

Çocuklarda romatizmaya dikkat Çocuklarda görülen eklem aðrýlarý, kas güçsüzlüðü, ateþ, aðýzda aft gibi þikayetler romatizmanýn habercisi olabilir. Medicana Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Açýkgöz, çocuðun eklemleri sýk sýk aðrýyor, kas güçsüzlüðü þikayetleri var, ateþi sýk sýk çýkýyor, saçlarý dökülüyor ya da aðzýnda aft çýkýyorsa ‘romatizmadan’ þüphelenilmesi gerektiðini vurguladý. Açýkgöz, “Çocuklarda romatizmal aðrýlarýn aileler tarafýndan ‘sen büyüyorsun, boyun uzadýðý için bacaklarýn aðrýyor’ diyerek geçiþtiriliyor. Oysaki 3-12 yaþ arasýndaki çocuklarýn kalça, kol ve bacaklarýnda görülen geçici aðrýlar büyüme aðrýsý olabilir ancak uzun süreli ve çok þiddetli aðrýlar büyüme aðrýlarý deðildir. Çocuklarýn aðrýlarý mutlaka dikkate alýnmalý ve doktora baþvurulmalýdýr” dedi. Uz. Dr. Açýkgöz, büyüme aðrýlarý ile ilgili þunlarý kaydetti: “Aðrýlar kýsa süreli kramplar þeklinde görülebilir. Çoðunlukla yarým saat süren büyüme aðrýlarýný çocuk romatizmasýndan ayýrt etmek için aðrý bölgelerine dikkat etmek gerekiyor. Bacaklar, baldýrlar, bacaðýn ön tarafý aðrýnýn en çok hissedildiði bölgelerdir. Büyüme aðrýlarý nadir olarak belde de görülebilir. Aktivite kaybýna neden olmayan büyüme aðrýlarý masaj ve dinlenme ile geçebilmektedir.” Romatizmada erken teþhis çok önemli Romatizmanýn erken teþhis edilmezse kalýcý geliþim sorunlarýna sebep olabileceðini belirten Uzm. Dr. Mehmet Açýkgöz, “Çocuklarda yetiþkinler gibi iltihaplý romatizma türleri görülebilmektedir. Türkiye’de her bin çocuktan yaklaþýk 64'ünün

NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR. 227 00 20

HABOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI 221 44 47

METEOROLOJÝ

2.282 2.297

1.814 1.824

erken yaþlarda romatizmal aðrýlar yaþamaktadýr. 6 haftadan fazla süren eklem aðrýlarýnda mutlaka laboratuvar testi yaptýrýlmasý gerekir. Büyüme aðrýlarýnda çocuk, ‘aðrýyý göster’ dendiði zaman eklemini iþaret etmez ve dizi ile ayak bileði arasýnda bir noktayý gösterir. Romatizmada ise çocuklarýn þikayeti eklem aðrýlarý þeklinde olur. Çocuðun saçý çok dökülüyor ve göz iltihaplanmasý yaþýyorsa romatizma olabilir. Uzun süren iþtahsýzlýk ve þiddetli aðrýlarda kýsa sürede doktora baþvurun” diye konuþtu. Doðru tedavi ile sakatlýklarýn önüne geçilebilir Eriþkinlere göre daha az görülmesine

karþýn, çocukluk yaþ grubuna özgü romatizma çeþitlerinin olduðunun altýný çizen Uzm. Dr. Açýkgöz, “Ülkemizde her bin çocuktan 64’ünü etkileyen eklem romatizmasý tedavisinde klasik olarak ilaç ve romatizmaya baðlý kalp tutulmasý varsa kortizon uygulanmaktadýr. Hastanýn yeniden ayný mikropla enfekte olmasýný engellemek çok önemlidir. Bu nedenle kalp tutulmasý olmayanlarda daha kýsa, olanlarda ise daha uzun süreli aylýk penisilin iðneleriyle koruma yapýlýr. Çok küçük yaþlarda bile baþlayabilen bu hastalýk erken teþhisle doðru tedavi edilmezse kalýcý sakatlýklara ve geliþme geriliðine neden olabilmektedir” þeklinde konuþtu. Kaynak: ÝHA

24 ayar

ALIÞ

98,02

SATIÞ

99,01

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6383 7 EYLÜL 2012 CUMA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicrî Þemsi: 1390 - Rûmi:25 Aðustos: 1428 - Hýzýr:125

ltmýþlý yýllarda Cezaevi'nin bulunduðu Atýf Hoca adý da itiraz edemeyeceðimiz bir Ethem ERKOÇ yeri hatýrlýyorum. Etrafýnda tel örgü bihusustu. Halkýmýz da kýsa sürede benimsedi. ethemerkoç@corumhakimiyet. net le yoktu. Sonra tel örgü çekildi, o da yetmeBuna sevindim. Parkýn iç mekaný kadar çevdi, kale gibi duvar örüldü. Burasý þehir içinre düzenlemesi de güzel oldu. Ta Ýbrahim de kaldý, artýk buradan cezaevi taþýnacakÇayýrý Baðlarý'ndan gelen yolun hiçbir damýþ sözlerine inat, o kale duvarlý hapisane ralma göstermeden Fatih Caddesi'ne baðlanelli yýl daha kaldý. Demek ki devlet iþi aðýr mýþ olmasý çok güzel bir olay. Bunu gerçekyürüyormuþ ama yine de aklý selim galip leþtirdiði için Belediye Baþkanýmýz Sayýn geliyormuþ. Muzaffer Külcü'yü tebrik ediyorum. Aslýnda Cezaevi'nin ve karþýsýnda buluBu çalýþmanýn burada kalmayacaðýný nan Aygýr Deposu'nun bulunduðu yerde Büumuyor ve bekliyorum. Zira bu yolun Saat yük Dut Dede Kabristaný varmýþ. Oradaki mezarlýk düzleKulesi'ne kadar ulaþmasý mümkün. Belki ayný geniþlikte nip bir kýsmýna damýzlýk hayvanlarýn beslendiði Aygýr Deolmasa da Üçtutlar Caddesi'nin buna müsait bir konumu posu, diðer kýsmýna da Cezaevi yapýlmýþ. Ortasýndan da var. Yolun büyük bir kýsmýnda zaten geri çekmelerle epey bugünkü Fatih Caddesi geçirilmiþ. bir geniþleme oldu. Ancak bu yolun önündeki en önemli engel AÞEVÝ. Aygýr Deposu'nun büyük bir kýsmý Fatih Ýþ Merkezi olarak yapýlaþtý. Veterinerlerin çalýþtýðý ve yem samanýn Yukarýda da belirttiðim gibi en az yirmi yýldýr bir yer depolandýðý bina da Aþevi'ne çevrildi. Yeni bir yer bulunabulunup taþýnacaðý söylenen Aþevi, oradan kaldýrýldýðý zana kadar burasý böyle kullanýlacaktý. man orada yeni bir düzenleme, belki göbekli kavþak düzenlemesi ile konu çözüme kavuþur. Ancak aradan yirmi yýl geçmesine raðmen hâlâ uygun bir yer bulunamadý mý, bilmem… Adliye Binasý, Atýf Hoca Parký, Fatih Caddesi, Yazý Çarþý'nýn yeni sülieti dikkate alýnda böyle bir düzenlemeCezaevi yeni binasýna taþýnýnca yerine Adliye Sarayý nin zaruri olduðuna ve çok da kolay olacaðýna inanýyorum. yapýldý. Mahalleye yeni, taze bir kan, canlýlýk geldi. Geçmiþin kötü anýlarý silinmeye baþlandý. Otogardan, çevre yoluna kadar o muazzam caddeyi açan bir belediyeye, belediye baþkanýna Aþevi'ni baþka bir Cezaevi arsasýnýn büyük bir kýsmýnýn park olarak düyere taþýmak zor olmasa gerek. Bunun için kararlýlýk, siyazenlenmesi de isabetli bir karar oldu. O çevrede yeni yapýsi ve idari kararlýlýk gerekiyor. Bunun farkýndayým. laþmalarla nefes alacak yer pek kalmamýþtý. Bu park, geniþ bir çevrenin dinlenme alaný olmaya aday. Ramazan akþamSayýn Baþkan'dan Atýf Hoca Parký'ný çevre düzenlelarý iðne atsan yere düþmez denilecek kadar kalabalýk oldumesiyle taçlandýrmasýný bekliyorum. Bu, sadece benim kiðunu herkes gördü. Bu da bir ihtiyacýn ciddi tezahürüdür. þisel arzum deðil, çevre sakinlerinin ve adý cadde olan, fakat sokak görünümünden kurtulamayan Üçtutlar Caddesi Bu parkýn Ýmam Hatip Okulu'nun kurucu müdürü sakinlerinin temel arzusu ve dileðidir. Necmi Þamlý'nýn adýný yaþatmasýný arzu ediyorduk. Ama

Haftalýk

Hicri Kamerî: 20 - Þevvâl: 1433

Geçmiþe Mektup

Atýf Hoca Parký'ndan Aþevi'ne

Takvim Yapraðý

13

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Dodurga AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Pehlül Soysal, Hitit Üniversitesi’ni tebrik etti.

‘Hidrojenli araçlar yarýþýnda derece almamýz gurur verici’ D

odurga AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Pehlül Soysal, Hitit Üniversitesi adýna Hidroien Enerjili araçlar yarýþýna katýlarak, Çorum’a 5’incilik ödülünü hediye eden öðrencilerin baþarýsý ile gurur duyduklarýný söyledi. Soysal, Hitit Üniversitesi’nin varlýðýnýn Çorum’a maddi ve manevi anlamda ciddi katkýlarý olduðunun altýný çizerek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibine teþekkür ettiðini dile getirdi. Pehlül Soysal, açýklamasýnda þunlarý söyledi, “Çorum Hitit Üniversitesi’nin yönetici ve öðrencilerinin iþbirliði ile beraber yapmýþ olduðu Güneþ Enerjili ve Hidromobil, yani hidrojen enerjisi ile çalýþan ve hareket eden yarýþ arabasý imal etmiþlerdir. Ortaya çýkardýklarý bu teknolojik aracý, garajýnda atýl bir durumda bekletmeye-

Dodurga AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Pehlül Soysal, hidrojen enerjili araçlar yarýþýnda dereceye giren öðrencileri kutladý.

Ýl Genel Meclisi dün gündemi görüþtü.

rek, Ýzmit Körfez Yarýþ Pisti’nde Temmuz 2012 tarihinde 40 üniversiteden 65 takýmýn mücadele ettiði, Alternatif Enerjili Formula Araç Yarýþlarý’nda 5. olarak Hitit Üniversitesi adý altýnda Çorumumuz’u gururlandýrmýþlardýr. Gerek bu tür teknolojik eserlerle, gerekse yapmýþ olduðu baþarýlý kazý çalýþmalarý neticesinde ortaya çýkardýklarý tarihi eserlerle ilimizde turizmin canlanmasýna katkýlar saðlayan ve son yýllarda Çorum’a maddi ve manevi olarak büyük getirisi olan ve Hitit Üniversitesi adý altýnda ilimize ivme kazandýran baþarýlarda büyük emeði olan Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibine teþekkür ediyorum. Böyle baþarýlý yöneticilerin üniversitemize gelmesine emeði geçenlere de teþekkür ediyorum. Bundan sonraki çalýþmalarda da baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.”

‘Turisti Çorum’da konaklatabilmeliyiz’ Ý

l Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, Çorum’un turizm pastasýndan daha çok pay alabilmesi için, turistin Çorum’da en az 3-4 gün konaklatýlmasýnýn gerektiðini söyledi. Ýl Genel Meclisi’nin dünki oturumunda, komisyon raporunu açýklamak üzere kürsüye gelen Çýrakoðlu, raporda Belediye, TSO ve Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü’nün çalýþmalarýna yer

vererek, Çorum’un turizmine katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür ettiklerini ifade etti. Çorum’un turizm bakýmýnda yüksek bir potansiyele sahip olan bir il olmasýna raðmen, ziyarete gelen turistlerin günü birlik turlarla Çorum’a gelmesi nedeniyle, saðlanacak faydanýn azaldýðý hatýrlatmasýný yapan Çýrakoðlu, çarenin konaklamada olduðunu dile getirdi.

Çorum’un turizm bakýmýnda yüksek bir potansiyele sahip olduðu belirtildi.

Vali Nurullah Çakýr

Erol Taþkan

Abdulkadir Ozulu

Ethem Erkoç

Vali Çakýr’dan Taþkan, Ozulu ve Erkoç’a teþekkür belgesi V

ali Nurullah Çakýr, gazetemiz muhabiri Erol Taþkan ve gazetemiz yazarlarýndan Abdulkadir Ozulu ve Ethem Erkoç’a teþekkür belgesi verdi. Valiler Kararnamesi’nin hemen öncesinde hazýrlanan teþekkür belgeleri, Vali Nurullah Çakýr adýna Valilik görevlileri tarafýndan Taþkan, Ozulu ve Erkoç’a takdim edildi. Muhabirimiz Erol Taþkan’ýn engellilik konusunda

yürüttüðü çalýþmalar nedeniyle düzenlendiði belirtilen teþekkür belgesinde, “Gazetecilik alanýnda göstermiþ olduðunuz baþarýlý çalýþmalarýn yanýnda, ilimizde gerçekleþtirilen engellilerle ilgili saðlamýþ olduðunuz deðerli katkýlarýnýz ve duyarlýlýðýnýz için teþekkür eder, bundan sonraki çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.” ifadeleri yer aldý. Öte yandan Abdulkadir Ozulu ve Ethem Erkoç için

düzenlenen teþekkür belgesinde de, Vali Nurullah Çakýr’ýn imzasý ile þu sözler yer aldý; “Ýlimizde düzenlenen sosyal ve kültürel alanlarda yapýlan faaliyetlere saðlamýþ olduðunuz deðerli katkýlarýnýz ile birlikte, ilimizin tanýtýmý adýna kaleme almýþ olduðunuz deðerli yazýlarýnýz ve bu kapsamda yayýnlanmýþ eserleriniz için teþekkür eder, bundan sonraki çalýþmalarýnýzda da baþarýlar dilerim.”

Yol ve kilittaþý döþeme çalýþmalarý sürüyor L

açin Belediyesi’nd en yapýlan açýklamada, Belediye’nin yol ve kilittaþý çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürdüðü bildirildi. Ýlçenin ihtiyaç duyduðu tüm bölgelerinde çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiði belirtilen açýklamada, “Yaþanýlabilir ve daha modern bir ilçe olmasý için, yapýlan projeler kapsamýnda Yeni Mahalle Doðan Sokak’ta yapýlan çalýþmalarda yaklaþýk 960 m² kilittaþý ve 260 metre bordür döþemesi gerçekleþtirilmektedir.” denildi.

Laçin’de yol ve kilittaþý çalýþmalarý devam ediyor.

960 m² kilittaþý ve 260 metre bordür döþemesi gerçekleþtiriliyor.

Ömür boyu mutluluklar E

176 lisanslý engelli sporcumuz var Ýl Genel Meclisi’nin dünki oturumunda, komisyon raporlarý açýklandý.

l Genel Meclisi ÝKomisyonu Gençlik ve Spor Baþkaný

Yaþar Aðzýkara, Çorum’da 176 engellinin lisanslý sporcu olarak kayýtlarda yer aldýðýný bildirdi. Engelli öðrencilerin spora kanalize edilmesi ile ilgili olarak hazýrladýklarý raporu, Ýl Genel Meclis üyeleri ile paylaþan Aðzýkara, toplam 176 lisanslý sporcudan,

77’sinin iþitme engelli sporculardan oluþtuðunu, 18 faal sporcunun halen spor aktivitelerine katýldýðýný, geri kalan 99 lisanslý sporcunun da görme engelli guruplarý hariç diðer engel guruplarýndan oluþtuðunu ifade etti. Engelli sporcularýn özel sporcular kategorisinde yapýlan müsabakalara Çorum’u temsilen katýlarak önemli

baþarýlar elde edip, Çorum’u ve Çorumlular’ý gururlandýrdýklarýný söyleyen Aðzýkara, bu sporculara antrenörlük yapan öðretmenlerin sayýsýnýn þimdilik yeterli olduðunu, sporcu sayýsýnýn artmasýyla birlikte ihtiyaca göre Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü’nden görevlendirmelerin yapýldýðýný aktardý.

mine-Ýbrahim Karslý çiftinin oðullarý Ahmet ve Emine-Saffet Cantürk çiftinin kýzlarý Kudret evlendi. Kültür Sitesi Balo Salonu'nda düzenlenen düðün töreni ile hayatlarýný birleþtiren genç çift, bir ömür boyu mutlu olmak üzere çýktýklarý yolda, sevdikleri tarafýndan da yalnýz býrakýlmadý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý düðün töreninde, davetliler her iki aileyi de tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti. Hakimiyet, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Emine-Ýbrahim Karslý çiftinin oðullarý Ahmet ve Emine-Saffet Cantürk çiftinin kýzlarý Kudret evlendi.

TRT yayýn yavaþlattý T

Yaþar Aðzýkara

ürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), þehit haberlerinden dolayý acýlarý bir nebze paylaþabilmek için tüm kanallarýyla yayýn yavaþlatma kararý aldýðýný duyurdu. TRT’den yapýlan yazýlý açýklamada, “Afyonkarahisar’daki mühimmat depo komutanlýðý

bünyesinde yer alan bir cephanelikte dün akþam meydana gelen patlamada, 25 askerimizin þehit olduðunu, 4 askerimizin de yaralandýðýný öðrendik. Vatani görevlerini yaparken elim bir olay sonucu hayatlarýný kaybeden 25 mehmetçiðimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de

sabýr diliyoruz.” denildi. Açýklamada, ayrýca þu ifadelere yer verildi: “TRT kanallarý olarak, milletimiz için canýný veren bu vatan evlatlarýnýn acýsýný bir nebze olsun paylaþmak için yayýn yavaþlatma kararý aldýk. Tüm Türkiye’nin baþý sað olsun.”


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

15

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 4

B

eþiktaþ Muhafýzý Çorumlu Yedi-Sekiz Hasan Paþa tarafýndan 1894 yýlýnda þehrin merkezinde yaptýrýlmýþ olan minare stilindeki saat kulesinin hikayesi de Çorum’un uzun vadeli sürdürülebilir geliþme dinamiði açýsýndan geçmiþte yapýlmýþ olan hatalarýn adeta bir niþanesidir. Þevket Erzen’in anlattýðýna göre Yedi-Sekiz Hasan Paþa, Çorum’a bir armaðan vermek istemiþ, ancak, Çorumlular uzun vadede daha büyük bir fayda doðurabilecek eðitim, yatýrým vb bir proje deðil de o zamanlar moda olan bir saat kulesinin yapýlmasýný istemiþ (Erzen, 2011). Çorum’da kütüphane, tiyatro, sinema salonu ve bu tür kültürel merkezlerden yararlanma oranlarýna bakýldýðýnda, kentteki kültür hayatýnýn canlýlýðý, geçmiþte sahip olduðu birikimle tutarlý deðildir. Kentin kültür hayatýnýn geliþtirilmesi, gerek Çorum’un kültür turizminden yararlanabilmesi için, gerekse kentleþme ile beraber ve katma deðerin düþük olduðu tarým sektöründen katma deðerin yüksek olduðu sanayi ve hizmetler sektörlerine ve özellikle de bilgi yoðun teknolojileri kullanan sektörlere geçilebilmesi için gereklidir

KISIM III ÇORUM MODELÝNÝN BÝLEÞENLERÝ ÇORUM MODELÝNÝN BÝLEÞENLERÝ

Yeni ekonomik coðrafya modelleri, bölgelere arasý gelir farklýlýklarýnýn açýklanmasýnda yýðýnlaþmanýn önemine vurgu yaparlar. Ölçek ekonomilerinin varlýðý ve ileri ve geri baðýntýlar, firmalarýn belirli bir bölgede toplanmasýna, yýðýnlaþmasýna neden olur. Türkiye ekonomisinde batý bölgelerinin geliþmiþliði, bu çerçevede görülebilir. Ancak, firmalarýn belirli bir bölgede toplanmasý, artan kalabalýklaþmaya yol açarak firmalarýn diðer bölgelere yönelmesine neden olmaktadýr. Ticaretin önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve diðer bölgelerde gelir seviyesinin belli bir noktaya ulaþmasý da firmalarýn yayýlmasýný teþvik etmektedir. Bu etkilere baðlý olarak firmalarýn bölgeler arasýnda yer deðiþtirmekten elde edecekleri getirinin yükselmesi, yýðýnlaþma sürecine ters yönde bir etki oluþturacaktýr. Türkiye’de 2000 sonrasýnda makroekonomik istikrara baðlý olarak elde edilen yüksek büyüme hýzlarý sayesinde, batý merkezleri dýþýnda Anadolu’da da birçok ilde gelir seviyesi tüketim talebinde artýþa yol açarak yeni firmalarýn kurulmasý için elveriþli bir ortam saðlamýþtýr. Bu ortama ek olarak ulaþtýrma imkanlarýnýn geliþmesi de Çorum’da yapýlacak yatýrýmlarýn getirisini artýrmýþtýr. 1980 sonrasýnda Türkiye ekonomisinde liberalizasyon yaklaþýmýnýn hakim olmasýyla Çorum’un görünümünün de deðiþtiði dikkati çekmektedir. Çorum’da geleneksel iþ kollarýndan olan tuðla ve kiremit üretimi ve tarýmsal üretim giderek bu iþ kollarýnýn ihtiyaç duyduðu makinelerin üretiminin geliþmesine yol açmýþtýr. Bu anlamda Çorum’un göreli rekabet avantajý olan sektörlerde uzmanlaþmýþ ve zaman içinde bu sektörlerde dikey geliþme göstermiþ ve bu sektörlerin ihtiyaç duyduðu makine üretimine yönelmiþtir. Bu anlamda Çorum, hammaddeye dayalý sektörlerde deðer zinciri içinde yükselerek kalkýnma stratejilerine iyi bir örnek oluþturmuþtur. Cumhuriyet tarihi boyunca Çorum’da sadece 2 adet kamu yatýrýmý yapýlmýþtýr. Çorum Çimento Fabrikasý 1957’de, Çorum Þeker Fabrikasý ise 1991’de kurulmuþtur. Demiryolu ulaþýmýnýn olmamasý ve karayollarýnýn da 1970’lere kadar çok yetersiz olmasý nedeniyle, ne ulusal pazara ne de uluslararasý pazarlara eriþimi olmayan Çorum’da bütün bu yýllar boyunca ekonomik faaliyet, esas olarak bölge içi talebe yönelik olmuþtur. Bu nedenle il dýþýndan yatýrým da çekemeyen Çorum’un kendi giriþimcilerinin sermaye birikimleri ile sýnýrlý olan yatýrým ve üretim faaliyetleri, küçük ölçekli kalmaya mahkum olmuþtur. Bu küçük ölçek sorunu ortak iþ yapma kültürü ve bölge dýþýndan sermaye giriþi ile dengelenmeye çalýþýlmýþtýr. Çorum’un 2000’li yýllar boyunca sergilemiþ olduðu büyüme sürecinde 4 temel özellik ön plana çýkmaktadýr: • Sanayileþmenin itici gücü, hammadde avantajýnýn olduðu sektörlere makine üretimidir. • Çorum’un ekonomik geliþimi Türkiye’deki birçok ilin tersine devlet eliyle deðil, özel sektör eliyle gerçekleþmiþtir. • Giriþimciler arasýnda ortaklýða dayalý iþ modeli, ölçek ekonomisi dezavantajýný kýsmen de olsa telafi etmiþtir. • Küreselleþme sürecinden iyi yararlanýlmýþ, ihracat geleneksel pazarlara deðil yeni açýlan pazarlara dayalý olarak geniþlemiþtir.

ÇORUM’DA GÝRÝÞÝMCÝLÝK

Çorum’da yapýlan anket sonuçlarýna göre “güçlü giriþimcilik” Çorum iþ dünyasý temsilcilerinin zihninde Çorum ekonomisinin geliþimindeki esas faktör olduðu doðrultusunda bir yer tutmuþ durumdadýr. Giriþimciler arasýndaki dayanýþma ve iþbirliði kültürü, teþvikler, ucuz ve nitelikli iþgücü gibi faktörlere kýyasla Çorum ekonomisine yön verenlerin algýsýnda giriþimcilik faktörü açýk arayla en öndedir. Gerçekten de Çorum modelinin en temel özelliði ekonomik geliþmenin kamu deðil, özel sektör eliyle gerçekleþmiþ olmasýdýr. Gerek Çorum’daki kamu iþletmelerinin azlýðý, gerekse yapýlan ankette ortaya çýktýðý üzere (bkz. Kýsým 4) Çorum’daki özel sektör iþletmelerinin kamuya mal satmýyor oluþu dikkat çekicidir. Çorum ekonomisinin yükseliþi, Türkiye’de 1980 sonrasýnda ekonomi politikalarýnda liberalizasyona gidilmesiyle baþlar. Türkiye’nin ekonomik modelinin devletçilikten uzaklaþmasý ve Çorum’da hüküm süren giriþimcilik anlayýþýnýn, ülkede de geçerli hale gelmesiyle, Çorum’un dezavantajlarý avantaja dönüþmüþtür. Çorum’un Türkiye ölçeðinde mevzuat kararlarýný etkileme gücünün olmamasý, bu koþullara uyum yeteneðini geliþtirmesini saðlamýþ ve bu özellik liberal dönemde Çorumlu giriþimciye avantaj saðlamýþtýr (Çakýr, 2012). Çorum, dýþ piyasa için üretimin olmadýðý 1980 öncesi dönemde geliþme fýrsatý bulamamýþtýr.1990’lar boyunca Türkiye ekonomisinde arka arkaya gelen krizler Çorum ekonomisini de olumsuz etkilemiþtir. 2002 krizinde fabrikalarýn yarýsý kapanmýþtýr. Ýstihdam verileri de gerek 2001 krizinin gerekse 2008 krizinin Çorum üzerinde ciddi ölçüde olumsuz sonuçlar doðurduðunu ortaya koymaktadýr. 2002 sonrasýnda Türkiye ekonomisinde saðlanan istikrar ve geliþme Çorum ekonomisi için de itici güç olmuþtur. 2002 yýlýnda 1000 kiþinin çalýþtýðý organize sanayi bölgesinde bugün 5500 kiþi çalýþmaktadýr (Külcü, 2012). Çorum’da giriþimciliðin geliþiminin, Türkiye ekonomi politikalarýndaki deðiþimle birlikte okunmasý gerekir. Cumhuriyetin kuruluþundan sonra devletçi bir kalkýnma modeli benimseyen Türkiye’de kamu yatýrýmlarýndan yararlanamayan Çorum’un ekonomik geliþmesi geriye düþmüþtür. Cumhuriyet’in kuruluþunun ardýndan Türkiye’nin ekonomik geliþme sürecinde, pazar için üretimin artmasýyla beraber ölçek ekonomileri de devreye girmiþ ve buna paralel olarak bölgeler arasý uzmanlaþma baþlamýþtýr. Türkiye’de sanayinin batý ve kýyý bölgelerinde yoðunlaþmasýyla Çorum’da 1935-95 arasýnda sanayileþmenin yavaþlamýþ olduðu dikkati çekmektedir. Geçmiþte yerel düzeyde yapýlan üretimin artýk ülkenin daha hýzla geliþen bölgeleri ile rekabet edememesi sonucunda Çorum’da sanayileþme süreci * tamamlanmadan duraklama sürecine girmiþtir. Bu durumun ortaya çýkmasýnda rol oynayan bir baþka faktör de kamu yatýrýmlarýnýn oynadýðý roldür. Çorum’un toplam kamu yatýrýmlarýndan aldýðý pay, nüfus ya da

toplam üretilen katma deðer içindeki payýnýn çok altýndadýr. Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýnda devlet eliyle kalkýnma anlayýþý hakimken Çorum’da kamu yatýrýmlarýnýn çok az olmasý kentin ekonomik büyümesini sýnýrlandýrmýþtýr. 1980 sanayi ve iþyeri sayýmý sonucuna göre, Çorum’da toplam 59 büyük endüstri tesisi mevcuttur. Bunlardan sadece 3’ü devlete aitken, 56’sý özel sektöre aittir. Bu kuruluþlarda çalýþanlarýn toplamý ise 2353 kiþidir Çorum’da 1983 yýlýnda ise 39 büyük iþyeri olduðu bilinmektedir. Büyük iþyerlerinin sayýsý 2000 yýlýnda 86’ya çýkmýþtýr Þirket kuruluþlarý Çorum’un ekonomik performansýna iliþkine en kayda deðer göstergelerden birisi þirket sayýsýnda son yýllarda görülen hýzlý artýþtýr. 2004 yýlýnda Çorum’da 1229 olan þirket sayýsý 2011 yýlýnda 3155’e ulaþmýþtýr. Bu hýzlý artýþ küresel krizden bile olumsuz etkilenmemiþtir. 2008 ve 2009 yýllarýnda Türkiye ekonomisini ciddi ölçüde olumsuz etkileyen küresel krizin þirket sayýsýnda olumsuz bir etkisinin olmamasý, hatta þirket sayýsýnýn hýzlanmýþ olduðu görülmektedir. Çorum’da açýlan fabrika sayýsýnda da hýzlý bir artýþ görülmektedir. Þirket kuruluþunda KOSGEB desteðiyle bir aya inmiþ olan süre konusunda saðlanan baþarý, þirket kuruluþ rakamlarýna yansýmaktadýr. Kurulan þirket ve iþyerlerinin sayýsý belli bir dinamizme iþaret etmektedir. Þirket ve iþyeri kuruluþlarý açýsýndan Çorum Türkiye ortalamasýndan yüksek fakat TR83 bölgesinden düþük bir performansa sahiptir. Benzer bir performans kapanan þirket ve iþyerleri için de gözlemlenmektedir. Kapanan þirket sayýsýnýn Türkiye ortalamalarýna oranla düþük olmasý, alýnan yatýrým kararlarýnýn doðrulandýðýnýn iþareti olarak görülebilir. *

Çorum’da giriþimciliðin kuvvetli olmasýnýn bir göstergesi de iþ dünyasý temsil örgütlerinin geliþmiþliðidir. 1910 yýlýnda kurulmuþ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, 3389 üyesi ile (http://www.ctso.org.tr) kuvvetli ve kurumsallaþmýþ bir oda niteliðindedir. Oda baþkaný ile yapýlan görüþme ve uygulanan ankete katýlým, odanýn üyelerinin nabzýný tuttuðunu, ilin ekonomik sorunlarý ve geliþme perspektifleri ile yakýndan ilgilendiðini ve kaydadeðer bir kurumsallaþma saðlamýþ olduðunu göstermektedir. Çorum’da Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn yaný sýra gönüllülük temelinde örgütlenmiþ iþdünyasý temsil örgütleri de kuvvetlidir. Çorum Organize Sanayi Ýþ Adamlarý (cosiad.org.tr), Çorumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (http://www.cesiad.com), OKASÝFED, Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (http://www.hititsiad.org) ve 1995 yýlýnda kurulmuþ olan 159 üyeli ÇorumSÝAD (http://www.corumsiad.org) ilin ekonomik canlýlýðýna katkýda bulunmaktadýr. Çorum SÝAD’ýn 2003-2005 yýllarý arasýnda baþkanlýðýný yapmýþ olan Erdem Çenesiz’in 2011 yýlýnda Türkiye çapýnda örgütlü TÜRKONFED’in baþkanlýðýný üstlenmiþ olmasý, Çorumlu giriþimcilerin Türkiye ekonomisinde giderek artan aðýrlýðýnýn bir baþka göstergesi olarak görülebilir. Çorum modelinde ekonomik geliþmenin kamu deðil, özel sektör eliyle gerçekleþmiþ olmasý, kamu yatýrýmlarý ve uygulanan teþviklerden de gözlemlenebilir. Yýllar boyunca Çorum kamu yatýrýmlarýndan yeteri kadar yararlanamamýþ, uygulanan teþvik politikalarý da yatýrýmlarý çekmekte belirleyici olmamýþtýr. Çorum’da giriþimciliðin geliþimi, kamudan baðýmsýz olarak, Türkiye’nin özel sektörün geliþimine dayalý bir ekonomik modele geçmesiyle birlikte gerçekleþmiþtir. Çorum’da giriþimciliðin öneminin ve kamunun etkisinin gözlemlenebildiði alanlardan bir tanesi de elektrik kullanýmýdýr. Sektörler itibariyle elektrik kullanýmý TR 83 bölgesi ile çok benzeþiktir. Þekil 11:

* Çorum’da giriþimciliðin ortaya çýktýðý alanlardan birisi de proje yapma becerisidir. KOSGEB’e proje götürüp kaynak kullanan kentler arasýnda Çorum beþinci sýradadýr. TR83 bölgesinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’na yapýlan baþvuru ve onaylanan proje sayýlarýnda da bu durum görülebilmektedir. Teþviklerin rolü Çorum’da bugüne kadar sadece 2 adet kamu iþletmesinin kurulmuþ olmasý ilin geliþiminde özel sektör yatýrýmlarýnýn oynadýðý rolü gösterir. Kamu yatýrýmlarýnýn bu eksikliðine raðmen Çorum þimdiye kadar teþvik sistemlerinden yararlanabilen bir il olmuþtur. Teþvik sisteminde yeni gidilen düzenleme ile Çorum’un 4. bölge kapsamýna girmiþ olmasý yeni yatýrýmlar açýsýndan ilin cazibesini artýrmak-

tadýr. Çorum 1972 yýlýnda Kalkýnmada Öncelikli Yöre statüsüne alýnmýþtýr. KÖY statüsü bundan sonraki tanýmlamalarda da devam etmiþtir. Türkiye’de 1980’li yýllarda yatýrým teþviklerinin felsefesinde deðiþikliðe gidilmiþ ve öncelikli sektör uygulamasýna geçilirken kalkýnmada öncelikli yöreler birinci derecede KÖY (20 il) ve ikinci derecede KÖY (5 il) olmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr. 1980’lerin ikinci yarýsý ve 1990’larýn ilk yarýsýnda, teþviklerin bölge ve sektör bazýnda ayrýcalýk uygulamasýna devam edilirken OSB’ler ise ayrýcalýklý uygulamalarla desteklenmiþtir. Bu dönemde uygulamaya konan Kaynak Kullanýmýný Destekleme Primi ile getirilen nakit teþviklerin yatýrým kararlarý üzerinde önemli etkileri olmuþtur. Yatýrýmýn yaklaþýk yüzde 50’sine varan nakit hibe þeklindeki KKDP uygulamasý KÖY’lerde, OSB’lerde, eðitim, saðlýk, turizm gibi özel önem taþýyan sektörlerde yatýrým patlamasý yaratmýþtýr. Özellikle Denizli, Uþak, Karaman, Kahramanmaraþ ve Gaziantep gibi iller imalat sanayiinde (özellikle tekstil sektöründe), Ege ve Akdeniz Bölgeleri tatil köyleri ve beþ yýldýzlý konaklama tesisleri ile turizm sektöründe büyük yatýrýmlara tanýk olmuþtur. 1991 yýlýndan itibaren KKDP uygulamasý kaldýrýlmýþ 1990’larýn ikinci yarýsýndan itibaren de teþviklerde sektörel seçicilik uygulamasýndan vazgeçilmiþtir. Gümrük Birliði ile birlikte “ihracat performansýna dayalý sübvansiyonlar” da yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Bu adýmlar teþvik sisteminin KOBÝ’ler açýsýndan cazibesini kaybetmesine yol açmýþ ve Çorum gibi KOBÝ aðýrlýklý illere yapýlan yatýrýmlar olumsuz etkilenmiþtir. Yatýrým indiriminin, farklýlaþtýrýlmýþ oranlar yerine, yöre, sektör ve türüne bakýlmaksýzýn tüm yatýrýmlarda, yüzde 40 olarak uygulanmasý ile yatýrým indirimi otomatik hale gelmiþ ve yatýrýmcýnýn KÖY’lerde ya da teþviki stratejik açýdan önemli bir sektörde yatýrým yapmasýný saðlayacak bir müþevvik kalmamýþtýr. Bu uygulamanýn rasyonel olmayan yatýrýmlarda artýþa yol açmasý ve kurumlar vergisinin düþürülmüþ olmasý dikkate alýnarak, daha sonra tamamen kaldýrýlmýþtýr. 2002 yýlýndan sonra benimsenen sistemde her ne kadar KOBÝ teþvikleri az sayýdaki destek arasýnda yer alsa da, desteklerin sýnýrlý ve az miktarlý olmasý, yatýrýmlara yönelik teþviklerin çok sýnýrlý kalmasýna yol açmýþtýr. *

Çorum’un belge adedi, sabit yatýrým tutarý ve yaratýlan istihdam açýsýndan teþvikli yatýrýmlardan aldýðý payýn, nüfus ve katma deðer paylarýna göre genelde küçük olduðu dikkati çekmektedir. Kamu yatýrýmlarý ve vergiler Çorum yýllardýr KÖY statüsünde olmasýna raðmen, uzun bir süre ne özel sektör ne de kamu yatýrýmlarýndan yeterince pay alamamýþtýr. Çorum’un Türkiye ekonomisi içindeki payýnýn yaklaþýk ‰7 olduðunu veri aldýðýmýzda, Çorum’un kamu gelirlerinden aldýðý pay, ekonomik büyüklüðüne oranla çok yetersizdir. Türkiye ekonomisinin ‰7’sini yaratan Çorum, kamu yatýrýmlarýndan ‰4 civarýnda pay almaktadýr. Kamu yatýrýmlarýndan aldýðý pay, 2007 yýlýnda ‰7’ye yaklaþmýþsa da hemen yine hýzla düþmüþtür. Kamu yatýrýmlarýndan az pay alan Çorum, Türkiye’nin kamu gelirlerine de ekonomik büyüklüðünün gerektirdiði ölçüde katkýda bulunmamaktadýr. Çorum’un vergi gelirlerine katkýsý ‰3-‰4 arasýnda deðiþmektedir. Bu bulgu da, Çorum’da kayýtdýþý ekonominin Türkiye geneline oranla daha yaygýn olduðuna iliþkin bir göstergedir. *

Çorum’a yapýlan kamu yatýrýmlarýnýn sektörel bileþimi de Türkiye ortalamasýndan farklý bir seyir izlemiþtir. 2000’li yýllarýn ilk yarýsý boyunca Çorum’a yapýlan kamu yatýrýmlarý neredeyse sadece enerji yatýrýmlarýndan ibaret olmuþtur. Bütün bu dönem içinde Çorum’da imalat sanayi yatýrýmlarýnýn payý yok denecek kadar azdýr. Çorum ekonomisinde kamunun ulaþtýrma-haberleþme yatýrýmlarýnýn göreli düþüklüðü de ekonomik geri kalmýþlýk sorununu beslemiþtir. kamunun imalat sanayi yatýrýmlarýnýn düþüklüðüne ek olarak ulaþtýrma ve haberleþme altyapýsýna, diðer rakip illere kýyasla daha az yatýrým yapýlmýþ olmasý, Çorum’da özel sektörün sergilemiþ olduðu imalat sanayindeki hýzlý ve kuvvetli geliþmeyi daha da anlamlý kýlmaktadýr. 2000’li yýllarýn ikinci yarýsýnda ise eðitim yatýrýmlarýnýn artan payý dikkati çekmektedir. Çorum ekonomisindeki yönelimler dikkate alýndýðýnda, eðitim yatýrýmlarýnýn artýyor olmasý doðru yönde atýlmýþ bir adýmdýr.


16 CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Memur Sen’den baþsaðlýðý Traktörcüler Sitesi’nin temeli atýlýyor

S

.S. Çorum Traktörcüler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi temel atma töreni bugün saat 14.00’te Akkent Çevreyolu Bulvarý (Tekin Karo yaný)’nda yapýlacak. Temel atma törenin broþür þeklinde hazýrlanan davetiyelerinde Sitede bolunacak sosyal tesisler (konferans salonu, restaurant, kafeterya, market, mescit, PTT, banka) ve 250 m2 ile 450 m2 arasýnda deðiþen büyüklükteki dükkânlar tanýtýlarak genel görünüm fotoðraflarla gösteriliyor. Davetiyenin arka kapaðýnda ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye teþekkür var. Yemekli temel atma törenine davetiler katýlacak.

A

fyonkarahisar'da el bombalarýnýn depolandýðý bir cephanelikte yapýlan çalýþma esnasýnda meydana gelen patlama sonucunda 25 askerin þehit olmasý, 4 asker ve 3 sivil vatandaþýn da yaralanmasýyla ilgili basýn açýklamasý yapan Memur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca, “Þehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakýnlarý ve silah arkadaþlarýyla milletimize baþ saðlýðý dilerken yaralý asker ve vatandaþlarýmýza da acil

Mesut Karaca

þifalar dileriz.” dedi. Karaca, “Yapýlan açýklamalarda, olayýn bir kaza sonucu meyda-

na geldiði, terör saldýrýsý ve sabotaj ihtimalinin olmadýðýnýn bildirilmesine karþýn, akýllarda þüphe býrakmamak için gerekli araþtýrma ve soruþturmalar en kýsa sürede sonuçlanarak kamuoyuna açýklanmalýdýr. Bu tür kazalarýn tekrar yaþanmamasý temennisiyle, þehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, yaralý asker ve vatandaþlarýmýza da acil þifalar dileriz.” diye konuþtu.

Ç

O

THK baðýþlarý teslim etti

smancýk Türk Hava Kurumu Þubesi'nce (THK), 2010 yýlý kurban derilerinden elde edilen 8 bin 387 lira tutarýndaki baðýþýn yüzde 50'si olan 4 bin 393 lira, Osmancýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na (SYDV) verilmek üzere Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük'e teslim edildi. Kaymakam Küçük, makamýnda düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, ''Osmancýklý hayýrseverlerimize ve Osmancýk Türk Hava Kurumu þubemize teþekkür ederiz'' dedi. Þube baþkaný Erdal Karataþ da kurumlarýna baðýþta bulunan ilçe halkýna teþekkür ederek, Türk Hava Kurumu Genel Baþkanlýðý'nýn gönderdiði 2010 yýlýna ait 4 bin 393 lira tutarýndaki çeki Kaymakam Küçük'e teslim etmekten duyduðu mutluluðu dile getirdi. Ziyarette, Kýzýlay Osmancýk Þube Baþkaný Mustafa Boyacý ve baþkan yardýmcýsý Abdullah Keskin de hazýr bulundu. (A.A.)

Huzurevi sakinleri Çatak’ta piknikte

40 kiþilik bir grup geçtiðimiz Çarþamba günü Çatak Mesire Yerinde piknik yaptý.

Ç

orum Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü yaþlýlarýndan 40 kiþilik bir grup geçtiðimiz Çarþamba günü Çatak Mesire Yerinde piknik yaptý. Yaþlýlar, görevli personel refakatinde yaptýklarý piknikte eðlenceli bir gün geçirdiler. Çatak Mesire yerinde çam ormanlarý arasýnda temiz hava ve doðal kaynak suyundan akan þelaledeki su sesi eþliðinde yaþlýlara öðle yemeðinde beyaz ve siyah et mangal, salata, ayran ve karpuzdan oluþan öðle yemeði

sonrasýnda odun semaverinde çay ikram edildi. Piknikte, huzurevi sakinlerinde Nurettin Kýsa, mey çalarak yaþlýlara müzik ziyafeti verdi. Bekir Ayçiçek, Rýza Tencerli ve Ahmet Keser’in de söylediði türkülerle ve oyun havalarýyla keyifli vakitler geçiren yaþlýlar doyasýya eðlendiler. Piknikten memnun olarak ayrýlan yaþlýlar, Huzurevi Müdürü Halil Yükselen ve huzurevi çalýþanlarýna teþekkür ettiler.

‘BÝlimsel Makale Yazma Hafta sonunda sýcaklýk düþecek Sanatý’ Yazar Çalýþtayý H

Piknikten memnun olarak ayrýlan yaþlýlar, Huzurevi Müdürü Halil Yükselen ve huzurevi çalýþanlarýna teþekkür ettiler.

Ç

ok sayýda SSC/SSCI dergilere sahip Elsevier'in Baþ Editörü David Sleeman tarafýndan gerçekleþtirilecek olan "Bilimsel Makale Yazma Sanatý" konulu Yazar Çalýþtayý 13 Eylül 2012 Perþembe günü saat 14.00'de Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yapýlacak. Katýlým ücretsiz olup, Hitit Üniversitesi akademisyenleri ile bütün Üniversitelerdeki araþtýrmacýlarýn katýlabileceði çalýþtayda araþtýrmacýlar, akýllarýnda olan tüm sorulara cevap bulma ve baþarýlý bir yayýn yapma konusunda önemli veriler elde edebilme imkaný bulacaklar. Katýlmak isteyen araþtýrmacýlarýn https://www.surveymonkey.com/s/J5TRNSP linkine týklayarak 12 Eylül 2012 tarihine kadar kayýt yaptýrmalarý gerekiyor.

ava sýcaklýklarýnýn yurdun kuzey, iç ve doðu kesimlerinde 4 ila 7 derece arasýnda azalacaðý bildirildi. Çorum’da da halen 32 derecede seyreden sýcaklýk hafta sonu yaðýþla birlikte 25 dereceye düþecek. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, hafta baþýndan bu yana sýcak hava kütlesinin etkisinde bulunan Türkiye'nin kuzeydoðu kesimleri genellikle parçalý ve çok bulutlu, diðer yerler az bulutlu ve açýk geçiyor. Yapýlan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin bugün serin ve yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Bugün Marmara'nýn doðusu, Batý Karadeniz, Kütahya, Eskiþehir ve Kýrklareli çevrelerinde, cumartesi gü-

nü; Marmara'nýn doðusu ile Karadeniz kýyýlarýnda, pazar günü; Orta Karadeniz kýyýlarý, Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Tokat, Diyarbakýr, Siirt ve Batman çevrelerinde aralýklarla saðanak yaðýþ geçiþleri bekleniyor. Rüzgarýn; kuzeybatý kesimlerde kuzey ve kuzeydoðu (Poyraz) yönlerden 30-50 km/s, Güney Ege kýyýlarýnda kuzey ve kuzeybatý (Karayel) yönlerden 40-60 km/s hýzla eseceði tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýðýnýn, bugün yurdun kuzeybatý kesimlerinde, hafta sonunda ise yurdun kuzey, iç ve doðu kesimlerinde 4 ila 7 derece arasýnda azalarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarýna inmesi bekleniyor.

Aile hekimlerinin nöbeti Danýþtay’da T

ürk Saðlýk-Sen aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn nöbet tutmalarýný düzenleyen genelgenin iptali için Danýþtay'a baþvurdu. Türk Saðlýk Sen’den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Danýþtay'da açýlan davada aile hekimlerine ve aile saðlýðý çalýþanlarýna belirli yataklý tedavi kurumlarýnda

nöbet tutmalarý uygulamasý getirilmesinin Anayasa'ya aykýrý olduðu ifade edildi. Bu görevlendirmelerin, kiþinin temel hak ve hürriyetlerinden olan çalýþma hakkýnýn sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette sýnýrlandýrýlmasý anlamýný taþýdýðýna dikkat çekildi. Genelgenin dayanaðý

Seviye Dershaneleri yeni döneme hazýr

S

Býçaklý kavga; 1 yaralý orum'da çýkan býçaklý kavgada, bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde Hikmet Özüdoðru (65) ile Dursun G. (19) arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda, Dursun G, býçakla Özüdoðru'yu çeþitli yerlerinden yaraladý. Yaralý, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Olaydan kýsa süre sonra yakalanan zanlý, ilk ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Þüpheli Cumhuriyet savcýsýna verdiði ifade sonrasýnda tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (A.A.)

Seviye Dergisi Dershaneleri, 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý derslerine yakýnda baþlýyor.

olan kanun hükmünde ‘ihtiyaç ve zaruret hasýl olmasý’ ibareleri ile ‘genel, sýnýrsýz, esaslarý ve çerçevesi belirsiz’ bir düzenleme yapýldýðý vurgulandý. Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemenin ayný zamanda aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn kendi isteði dýþýnda uzmanlýðý olmayan alanda nöbet tutarak çalýþtýrýlmasý sistemin özüne

ve kamu yararýna da aykýrý olduðu belirtildi. Söz konusu genelgenin ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurularak iptali istendi. Ayrýca açýlan davada genelgenin dayanaðý olan 5238 Sayýlý Aile Hekimliði Kanunu'na eklenen hükmün de iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi.

eviye Dergisi Dershaneleri, 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý derslerine 15 Eylül 2012 Cumartesi günü baþlayacak. Seviye Dergisi Dershaneleri’nden yapýlan açýklamada, ‘SBS ek iþimiz deðil, tek iþimizdir’ sloganýyla; Seviye Dergisi Dershaneleri’nin SBS’de uzmanlaþmýþ, bilgili, deneyimli ve geniþ kadrosuyla 2012-2013 öðretim yýlýna sorunsuz bir þekilde baþladýðý belirtildi. Dershane Merkez Þube Müdürü Garip Özgür ve Hacý Bektaþ Þube Müdürü Durmuþ Öztemir, konuyla ilgili yaptýklarý açýklamalarýnda þunlarý dile getirdiler; “Dershanelerimiz Merkez Þube ve Hacýbektaþ Veli Þubelerinde fiziki þartlarý iyileþtirici çalýþmalar yapýlmýþ olup öðrencilerimize çok nezih, saðlýklý derslikler ve sosyal ortamlar hazýrlanmýþtýr. Geçen yýllarda yaptýðýmýz çalýþmalara ek olarak ‘Öðrenci Koçluk Sistemi’ ve ‘Gece Etütleri (ödev çözme)’ konularak baþarýnýn artýrýlmasý hedeflenirken, velilerimizin de ödev çözme sýkýntýlarý giderilmiþ olacaktýr. Hacý Bektaþ Þubemizde 200-300 kiþilik kantin ve toplu etüt salonu hazýrlanmýþtýr. Salonlarýmýz belli bir plan dahilinde isteyen öðretmenlere yýlsonu etkinlikleri ve diðer sosyal aktiviteler için ücretsiz tahsis edilecektir. 2012-2013 öðretim yýlýna baþlarken tüm personelimiz 1011 Eylül tarihlerinde Ankara Baþkent Öðretmen Evi’nde 2 günlük Seviye Dergisi Dershaneleri eðitim öðretim modeli, sýnav stratejileri ve etkili iletiþim konusunda seminerden geçirilecektir. 2011-2012 öðretim yý-

Dersane ‘SBS ek iþimiz deðil, tek iþimizdir’ sloganýyla yola çýktý.

Yeni sezona sorunsuz bir þekilde baþlanýyor.

Dersanenin SBS’de uzmanlaþmýþ, bilgili, deneyimli ve

geniþ kadrosuyla hizmet verdiði belirtildi.

lý 8.sýnýf öðrencilerimizin % 90’ýný Türkiye’nin ve Çorum’un en iyi okullarýna yerleþtirmiþ bulunmaktayýz. Bu baþarýmýzý 2012-2013 öðretim yýlýnda daha yukarýlara taþýmak en büyük hedefimizdir. Þu ana kadar yapýlan öðrenci kayýtlarýndaki artýþlar buna iþaret etmektedir. Merkez þubemizde kayýtlarýmýz dolmuþ olup baþvurularý geri çevirmekteyiz. Hacýbektaþ

þubemizde ise doluluk oranýmýz hýzla yükselmektedir. Deneyimli, alanýnda uzman, etkili iletiþimi iyi bilen, usta kadromuzla ‘Toprak ustanýn elinde þekillenir’ anlayýþýyla hizmet vermeye devam edeceðiz. Biz SDD olarak özel olduðumuzu düþünüyoruz. Saygýdeðer öðrenci velileri; unutmayýn ki son hamleyi, ilk tercihiniz

belirler. Çocuklarýmýz en deðerli varlýklarýmýzdýr. Onlarýn saðlýklý ve baþarýlý olmalarý her anne ve babanýn hayatta en çok istediði þeydir. Eðitim tesadüflere býrakýlamayacak kadar önemlidir. Çocuðunuzun geleceðini hazýrlarken ilk hamleniz doðru tercih yapmak olmalýdýr. Doðru tercihin adresi Seviye Dergisi Dershaneleri’dir.”

ný, Afyonkarahisar'daki patlamada hayatýný kaybeden tüm þehitlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna, millete baþsaðlýðý dilediðini ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Görmez, her 10 camiden sadece bir tanesi-

nin, gerek abdest mekanlarý gerekse ibadet mekanlarý bakýmýndan kadýnlara açýk olabildiðini belirterek, ''Bu, þu anda çok büyük bir eksiklik'' dedi. Türkiye'de ''cami tartýþmasý'' ve ''cami mimarisi'' tartýþmasý baþ-

ladýðýný ifade eden Görmez, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Cami Bilgi Bankasý oluþturduðunu, bu banka ile Türkiye'de varolan 85 bin cami ve mescidin bütün özelliklerinin tespit edildiðini, sosyologlarýn bu bilgi bankasý üzerinden verileri kullanarak çok ciddi akademik araþtýrmalar yapmasý gerektiðini söyledi. Görmez, Türkiye'de 7 milyonu aþkýn engelli bulunduðunu hatýrlatarak, ''Bedensel engelli bir vatandaþýmýza camilerimizin kapýsý kapalý. Ýþlevsellik bakýmýndan camilerimizin yeniden ele alýnmasý gerekiyor'' dedi.

Camiler kadýnlara göre deðil D

iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, ''10 camiden biri, abdest ve ibadet mekanlarý bakýmýndan kadýnlara açýk olabiliyor. Bu çok büyük bir eksiklik'' dedi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iþbirliðiyle 2-5 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýlacak 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu'na iliþkin Hidiv Kasrý'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, bugün bütün sevinçlerine gölge düþüren çok üzücü bir haberle karþý karþýya olduklarý-


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Misafir geldiði evde intihar etti Ç

orum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde gardiyan olarak görev yapan Özge Bekar’ýn, (27) misafir olarak kaldýðý iþ arkadaþýnýn evinde intihar ettiði bildirildi.

Edinilen bilgilere göre eþinden ayrýlmak üzere olduðu iddia edilen Özge Bekar, iþ arkadaþýnýn evine geçici bir süreliðine yerleþti. Özge Bekar, iþ arkadaþýnýn Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan dairesine kendisini odalardan birinin kapýsýna asarak intihar etti. Özge Bekar, ev sahibi arkadaþýnýn dün sabah iþe gitmek üzere evden ayrýlmasýnýn ardýndan mutfaktaki ocaðý açarak evi gazla doldurdu. Bu arada evin odalarýndan bir tanesinin kapýsýna baðladýðý ipi boynuna geçirerek yaþamýna son verdi. Cezaevinde gardiyan olarak görev yapan genç kadýn, intihar etti.

Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah., cilt 2, sayfa 168, ada 198, parsel 7, kat 3, baðýmsýz bölüm 26 da tapuya kayýtlý, 328,72 m2 alanýnda, ana gayrimenkulü apartman vasfýnda kat mülkiyeti yapýlý 3/50 arsa paylý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez ilçe Kunduzhan Mah., cilt 1, sayfa 88, ada 459, parsel 133, kat 4, baðýmsýz bölüm 15 de tapuya kayýtlý, 469,48 m2 alanýnda, gayrimenkulu arsa vasfýnda kat irtifaký yapýlý, 10/216 arsa paylý mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Belediye Hizmet Binasý tadilat yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat ihale odasý Saat: 14:00 ***

10 EYLÜL Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi araþtýrma laboratuarý cihazlarý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

14 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2

alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 125.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km Çorum Saat: 14:00 ***

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet

2013 YILI MÝKROBÝYOLOJÝ LABORATUARI 3 KISIM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ KULLANMA UYGULAMASI ALIMI

Devlet Hastanesi -Çorum

2013 YILI MÝKROBÝYOLOJÝ LABORATUARI 3 KISIM KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ KULLANMA UYGULAMASI ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihaie edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/120992

1-Ýdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2230324 - 364 2230319 c) Elektronik Posta Adresi : corumdh7@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu malýn

Ev sahibi, iþ çýkýþý eve döndüðünde korkunç manzara ile karþýlaþtý. Apartman sakinleri, çýðlýklar üzerine daireye geldiklerinde Özge Bekar'ýn cansýz bedeni ile karþýlaþtýlar. Durumun polise bildirilmesinin ardýndan polis ve saðlýk ekipleri olay yerine geldi. Özge Bekar'ýn cansýz bedeni, Cumhuriyet Savcýsýnýn incelemesinin ardýndan otopsi yapýlmak üzere Çorum Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

7 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Özge Bekar’ýn cenazesi, otopsi için Çorum Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü 5. Bölge Ankara

Saat: 14:00-14:10 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

a) Niteliði, türü ve miktarý b) Teslim yeri c) Teslim tarihi

3- Ýhalenin

: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorurn Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip cihazlar 20 gün içinde hastanemiz laboratuarýna çalýþýr vaziyette teslim edilecektir.Kit teslimatlarý peyder pey olarak, idarenin fax ile bildirimine müteakip en geç 10 gün içersinde yapýlacaktýr. Ýþe baþlama tarihi 01/01/2013; iþi bitirme tarihi 31/12/2013 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

a) Yapýlacaðý yer

si;

: T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : 25.09.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler île yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belge-

4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihaie tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüze! kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler. 1-Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kururn veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. 2- Ýsteklinin yetkili satýcý veya yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler TÝTUBBvdan alýnan internet çýktýsý olarak verebil 4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: 1-Cihazlar yedek parça dâhil, sözleþme bitim tarihine kadar ücretsiz olarak firma garantisi altýnda olacaktýr, Arýza durumunda bildirim ilgili firmaya faks veya posta yoluyla yapýlacaktýr. Bildirimi takiben en geç 24 saat içinde cihazlara müdahale edilecektir. Arýza, baþlangýcýndan itibaren 72 saat içerisinde giderilemezse cihaz firma tarafýndan yedek bir cihazla deðiþtirilecektir. Bu garanti hem satýcý hem de distribitör tarafýndan verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Bu yapýlmazsa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir. 2-Cihazlarm periyodik bakýmý orijinal katalogunda belirtilen sürelerde ücret alýnmaksýzýn firma tarafýndan gerçekleþtirilecek ve periyodik bakýmlarda deðiþmesi gereken parçalar cihazýn orijinal katalogunda belirtilen sürelerde arýzalanmalarý beklenmeksizin yenileriyle deðiþtirileceði belgelendirilecektir. 4.3.3. 4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)- Ýstekliler, teklif ettikleri kit ve cihazlarýn T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf na (TÝTUBB) kayýtlý ve Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olduðunu gösterir belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr, b)-Ýstekliler teklif ettikleri ürünlerin Barkot numaralarý ve markalarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir, c)- Aday veya istekliler teklif edilen ürünün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr, d)Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD olarak ve çýktýsý alýnarak ihale dosyasýna koyacaklardýr, e)- Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý île teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Kitlerin ve cihazlarýn týbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli teknik doküman teklifle beraber verilecektir. 2-Firmalar teklif ettikleri kit ve cihazlarýn Menþei'leri hakkýnda bilgi verip, belgelendireceklerdir. 3-Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "........marka.........model......................cihazý ve kîti teklifimizin Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr.Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi hazýrlamayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir. 4-Ýstekiiler Sözleþme süresi içinde bitmeyen kitler için, 31.03.2014 tarihine kadar cihazlarýn hastanemizde kalacaðýný belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunucaklardýr. 5-Ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen l.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C.Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Servisi(Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu(Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. (Basýn: 697) 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


18 CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Özbað’lý Orhangazi Çorumspor maçýna hazýr P

azar günü Çorumspor’un konuðu olacak Orhangazispor tüm hesaplarý galibiyet üzerine yapýyor. Ligin ilk hafta maçý hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdüren Orhangazispor'da yüzler gülüyor. Teknik Direktör Sedat Özbað ligin ilk hafta maçlarýnýn her zaman zorlu olduðunu belirterek, biz ilk maçýmýzý deplasmanda kazanarak lige baþlamak istiyoruz dedi. Orhangazispor, Pazar günü baþlayacak olan maçlar için hazýrlýklarýný yüksek tempoda sürdürüyor. Ligin baþlamasýna günler kala kendi tesislerinde Tek-

Diyarbakýrspor’da aidat uyarýsý D

iyarbakýrspor'da Cumartesi yapýlacak olan kongre öncesi delegelere aidat uyarýsý geldi. Diyarbakýrspor Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan yazýlý açýk-

lamada, 7 Eylül 2012 Cumartesi saat 14.00'de yapýlacak olan olaðanüstü kongrede, aday olacak veya yöneticilik yapmak isteyen delegelerin kongre öncesi yýllýk aidatlarýný yatýrmala-

rý gerektiði hususunda delegeleri uyardý. Dernekler yasasý gereðince delegelerin seçme ve seçilme hakkýna sahip olabilmeleri için, 150 TL olarak belirlenen bu bedelin kulüp muhasebesi-

ne makbuz karþýlýðý yatýrýlmadýðý sürece bu haklarýný kullanamayacaklarý gibi, kendilerine kongreye giriþ kartý dahi verilmeyeceði bilgisi kulüp resmi sitesinden duyuruldu.

nik direktör Sedat Özbað nezaretinde çalýþmalarýný sürdüren Orhangazispor'da hedef ilk hafta galip gelerek lige iyi bir baþlangýç yapmak. Orhangazispor'un önceki gün yapýlan antrenmanýnda ise fotoðraf çekimi yapýldý. Tam kadro gerçekleþtirilen ve eksik futbolcunun bulunmadýðý antrenman ýsýnma turlarý ile baþladý. Daha sonra dar alanda pas çalýþmasý yapan Orhangazispor'da antrenmanýn son bölümünde ise gruplar halinde yarým sahada çift kale maç yapýldý. Antrenmanda oyuncularýn hayli hýrslý ve istekli olduklarý gözlendi.

ORHANGAZÝ BÝZDEN BAÞARI BEKLÝYOR Yönetim kurulu üyesi Bilal Gök futbolcularla toplantý yaptý Önceki gün yapýlan Orhangazispor antrenmaný öncesinde futbolcularla bir araya gelen Yönetim Kurulu üyesi Bilal Gök

futbolcu ve teknik heyete yeni sezon için baþarý diledi ve Orhangazi bizden bu sezon baþarý bekliyor mesajý verdi. Antrenman öncesi futbolcularla görüþen Bilal Gök, geçen sezon þanssýz bir sezon yaþadýklarýný belirterek, geçen sezonu geride býraktýk. Bu sezon yeni bir sayfa açtýk. Aramýza yeni katýlan arkadaþlarýmýz oldu. Yeni sezon için sayýlý günler kaldý. Amacýmýz bu sezon elde edeceðimiz baþarýlarla geçen yýlý unutturmak dedi. Bilal Gök antrenman sahasýnda ta-

kým kaptanlarýný da açýkladýktan sonra, bu sezon Orhangazi bizden baþarý bekliyor. Bu kadronun büyük iþler yapacaðýna inancýmýz tam. Biz elimizden geleni yaptýk. Þimdi sýra teknik heyet ve futbolcularda. Sizler sahada alacaðýnýz sonuçlarla Orhangazi'nin beklediði hedeflere takýmý taþýyacaksýnýz dedi.

TAKIM KAPTANLARI BELLÝ OLDU BÝRÝNCÝ KAPTAN ARDA

Orhangazispor'da Pazar günü baþlayacak olan yeni sezon öncesinde yönetim ve teknik heyet, takým kaptanlarýný da belirledi. Buna göre Orhangazispor'da birinci kaptan Arda olacak. Ýkinci kaptanlýða Barýþ Çiçek getirilirken, üçüncü kaptan olarak ise golcü oyuncu Cemil belirlendi. Orhangazispor'da teknik heyet ve yönetim yaptýðý deðerlendirme

sonrasýnda takýmdaki kaptanlarý da belirledi. Yönetimin teknik heyetten gelen rapor doðrultusunda yaptýðý deðerlendirme sonrasýnda takým kaptanlýðýna Arda'yý belirlerken, ikinci kaptan Barýþ Çiçek, üçüncü kaptan ise Cemil oldu. Önceki gün yapýlan antrenman öncesinde Yönetim Kurulu üyesi Bilal Gök futbolcularla kýsa bir toplantý yaptýktan sonra takým kaptanlarýný da açýkladý.

Bergama’da son günde iki imza Ç

orumspor’un grubunda mücadele edecek olan Bergama Belediyespor transferin son gününde Belediye Vanspor'dan Hüseyin Çelik ile Sandýklýspor'dan Durmuþ Erol'u transfer etti. Geçen sezon 3.Ligde Belediye Vanspor formasýyla oynadýðý baþarýlý futbol ve attýðý goller ile dikkatleri çeken golcü oyuncu Hüse-

Yozgat galibiyetle baþlamak istiyor

yin Çelik Bergama'ya geldiði için çok mutlu olduðunu söylerken, atacaðý goller ile uzun süre sonra 3.Lige dönen Bergama Belediye Spor'u iyi yerlere taþýmak için elinden geleni yapacaðýný dile getirdi. Geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Sandýklý Spor formasý giyen, bu sezon baþýnda 2.Lig temsilcisi Turgutluspor ile sözleþme imzalayan Durmuþ Erol transferin son gününde Turgutlu ile olan sözleþmesini feshederek Bergama Belediyespor'a imza attý. Uzun süredir Emre-

can Afacanoðlu'nu transfer edebilmek için Bucaspor yönetimi ile görüþen transfer komitesi, sarý lacivertli yöneticileri ikna ederek genç ve baþarýlý savunma oyuncusunu bir yýllýðýna kiraladý. Bergama Belediye Spor Kulüp Baþkaný Hüseyin Güngör geleceði çok parlak bir oyuncu olan Emrecan'ý kadrolarýna katarak daha da güçlendiklerini dile getirirken bu transferin gerçekleþmesinde büyük katkýsý olan Onursal Baþkan Mehmet Gönenç'e teþekkür etti.

Bergama Belediye ve Belediye Spor Onursal Baþkaný Mehmet Gönenç üç futbolcunun transferi için anlayýþ gösteren Bucaspor, Belediye Vanspor ve Turgutluspor Yöneticilerine teþekkür ederek, çok zorlu geçen transfer dönemini istedikleri oyunculara imza attýrarak kayýpsýz kapattýklarýný söyledi. Transferin sona ermesiyle gözlerini lig maratonuna çevirdiklerini belirten Onursal Baþkan Mehmet Gönenç uzun süre sonra çýktýklarý 3.Ligde baþarýlý bir sezon geçireceklerine inandýklarýný dile getirdi.

Ç

orum Belediyespor’un grubunda mücadele edecek olan Yimpaþ Yozgatspor, hafta sonu Kahramanmaraþ Belediyespor’u evinde aðýrlayacak. Sezon hazýrlýklarýný tamamlayan ve þampiyonluk hesaplarý yapan Yimpaþ Yozgatspor, Kahramanmaraþ Belediyespor karþýsýna 3 puan parolasýyla çýkacak. Yimpaþ Yozgatspor Kulüp Baþkaný Nurullah Nurdoðan, yeni sezonun tüm kulüpler ve spor severlere hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulunarak, “Bu yýl çok iyi bir takým oluþturduk. Teknik Direktörümüz Galip Gündoðdu’nun isteði doðrultuda transferlerimizi gerçekleþtirdik. Hedefimiz þampiyonluk, inþallah hedefimize ulaþacaðýz” dedi. Sezonun ilk maçýný 9 Eylül Pazar günü kendi sahalarýnda Kahramanmaraþ Belediyespor ile yapacaklarýný ifade eden Kulüp Baþkaný Nurdoðan, “Sezona galibiyetle baþlamak istiyoruz. Bu konuda taraftarýmýzýn da desteðine ihtiyacýmýz var. Yozgat merkezin yanýnda diðer tüm ilçelerimizden de taraftarlarýmýzý maçýmýza davet ediyorum” diye konuþtu.

U 19’da heyecan 29 Eylül’de baþlýyor 1. Küme U 19 1. Ligi Fikstürü 1 Nolu Saha:

29 Eylül Cumartesi

Saat 11.00 Eti Lisesi Gençlik-Çimentospor. Saat 13.00 HE Kültürspor - Gençlerbirliði. Saat 15.00 Çorum Belediye-Alaca Belediye Osmancýkgücüspor (bay).

1 Nolu Saha:

6 Ekim Cumartesi

Saat 13.00 Gençlerbirliði-Eti Lisesi Gençlikspor. Saat 15.00 Çimentospor - Çorum Belediye

Osmancýk Sahasý:

Saat 15.00 Osmancýkgücü - HE Kültürspor. Alaca Belediyespor (bay)

1 Nolu Saha:

13 Ekim Cumartesi

Saat 13.00 Çorum Belediye - Gençlerbirliði Saat 15.00 Eti Lisesi Gençlik-Osmancýkgücü

Alaca Sahasý:

Saat 15.00 Alaca Belediyespor-Çimentospor. HE Kültürspor (bay).

1 Nolu Saha:

20 Ekim Cumartesi

Saat 13.00 HE Kültürspor-Eti Lisesi Gençlikspor. Saat 15.00 Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor.

Osmancýk Sahasý:

Saat 15.00 Osmancýkgücü - Çorum Belediyespor. Çimentospor (bay).

1 Nolu Saha:

3 Kasým Cumartesi

Saat 13.00 Gençlerbirliði-Çimentospor. Saat 15.00 Çorum Belediye-HE Kültürspor.

Alaca Sahasý:

Saat 15.00 Alaca Belediye - Osmancýkgücü. Eti Lisesi Gençlikspor (bay).

1 Nolu Saha:

10 Kasým Cumartesi

Saat 11.00 Eti Lisesi Gençlikspor-Çorum Belediye. Saat 13.00 HE Kültürspor-Alaca Belediye

Osmancýk Sahasý:

Saat 15.00 Osmancýkgücü - Çimentospor. Gençlerbirliði (bay).

1 Nolu Saha:

17 Kasým Cumartesi

Saat 11.00 Çimentospor-He Kültürspor. Saat 13.00 Gençlerbirliði - Osmancýkgücüspor.

Alaca Sahasý:

Saat 13.00 Alaca Belediyespor-Eti Lisesi Gençlik. Çorum Belediyespor (bay)

Amatör Küme U 19 liginde heyecan 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Ligde yedi takým tek grupta mücadele edecek ve çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda sýralama belli olacak. U 19 liginde Osmnancýkgücü spor, Alaca Belediyespor, He Kültürspor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliði ve Çorum Belediyespor takýmlarý mücadele edecek. Ligde mücadele 29 Eylül’de baþlayacak ve ilk yarý 17 Kasým’da sona erecek, 1 Aralýk’ta ikinci yarý baþlayacak ve mücadele 12 Ocak’ta oynanacak maçlarla sona erecek. Maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmý ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanacak.

Sinüzit yazýn da ve çocuklarda da görülebiliyor Uzmanlar, sinüzitin hemen hemen her yaþta görülebileceðini ve özellikle alerjik çocuklarda en sýk görülen enfeksiyon hastalýklarýndan biri olduðunu belirterek, kýþ hastalýðý zannedilen sinüzitin, yazýn da görüldüðüne dikkati çekti. Alerji uzmaný Prof. Dr. Yonca Tabak, yaptýðý açýklamada, sinüslerin kafatasý içinde bulunan, burnun iki yanýna simetrik olarak daðýlmýþ hava boþluklarý olduðunu, kemik dokunun içinde bulunduðunu, burun içini saran zara benzeyen bir zarla kaplandýðýný ifade etti. Nezle ile sinüzit belirtilerinin benzer olduðunu, sinüslerin içinde salgý birikmesi ve ödem nedeniyle dokularýn þiþtiðini böylece sinüslerin dýþarý açýlmasýný saðlayan deliðin týkandýðýný dile getiren Tabak, bunun sonucunda da sinüs boþluðuna havanýn dolayýsýyla oksijenin giremediðini, salgýnýn da dýþarý çýkamadýðýna ve sonuç olarak mikroplarýn üremesi için de doðal bir besi yeri oluþtuðuna iþaret etti. ''Kýþ hastalýðý zannedilen si-

nüzit yaz mevsiminde de görülebiliyor'' ifadesine yer veren Tabak, deniz ve havuza girildikten sonra, gölgede rüzgara maruz kalmanýn, sinüsleri besleyen damarlarda daralmaya neden olabildiðini belirtti. Saðlýklý bireylerin, yaz mevsiminde soðuk algýnlýðýna pek yakalanmadýðýný ancak alerjik nezlesi olan ve kronik burun týkanýklýðý yaþayan bir kiþinin kafa üþümesi yaþamasýnýn sinüziti de beraberinde getirdiðini ifade eden Tabak, alerjik nezlenin tedavi edilmesi ve burnun açýk tutulmasýnýn sinüzit olasýlýðýný azalttýðýný dile getirdi. Tabak, aþýrý rüzgarlý havalarda deniz veya havuza girdikten sonra güneþte saçlarýn kurutulmasýný da önerdi. ''Çocuklarda sinüzit olmaz'' anlayýþýnýn anne babalarýn kafasýna yerleþtirilmiþ yanlýþ bir bilgi olduðunu da belirten Tabak, ''Hemen hemen her yaþta görülebilen sinüzit, özellikle alerjik çocuklarda en sýk görülen enfeksiyon hastalýklarýndan biri'' ifadesinde de bulundu. Kaynak: AA

Transferin son gününde Bergamaspor ile sözleþme imzalayan futbolcular yöneticilerle

Altýnordu son günde Erman’ý kaptý P

azar günü sezonun ilk maçýnda sahasýnda temsilcimiz Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Altýnordu geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor'da forma giyen Erman Erten'ni kadrosuna kattý. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Altýnordu A.Þ.'de yönetim Pazar günü saat 16.00'da Çorum Belediyespor ile Alsancak Stadý'ndan oynanacak maç

G

eçtiðimiz sezonki genç kadrosuyla bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Kocaelispor'da sezonun ilk maçý öncesinde hazýrlýklar devam ediyor. Yeþil siyahlý gençlerin hedefi Emrespor deplasmanýndan en iyi sonuçla dönmek. Isparta'da hafta sonunda Emrespor'la karþýlaþacak Kocaelispor'da bu maçýn hazýrlýklarý teknik direktör Bülent Baturman önderliðinde devam ediyor. Yeþil siyahlý ekipte genç futbolcular sezonun baþlamasýný sabýrsýzlýkla beklerken, deplasmanda karþýlaþacaklarý Emrespor karþýsýnda en iyi sonuçla ayrýlarak sezona iyi baþlangýç yapmayý hedefliyorlar.

öncesinde son imzayý Erman Erten'e attýrdý. Geçtiðimiz sezon Bursa Nilüfer Belediyespor formasý giyen 24 yaþýndaki ön libero kulübüyle 2014 yýlýna kadar olan sözleþmesini feshederek Altýnordu A.Þ. renklerine katýldý. Geçen sezon 30 maçta forma giyip rakip fileleri 4 kez sarsan Erman Erten, Altýnordu A.Þ. ile 1 yýllýk sözleþme imzalayarak takýmýn Kuþadasý kampýna katýldý.

ZORLU LÝG MARATONU BAÞLIYOR Yeþil siyahlý camiada yaþanan sýkýntýlar bir kenara atýlarak tüm gözler sezonun ilk maçýna çevrildi. Kocaelispor'da teknik direktör Bülent Baturman zorlu lig maratonuna Isparta deplasmanýnda start verecek olmalarýna raðmen takýmýn lige hazýr olduðunu ve zorlu geçecek mücadeleden en iyi sonuçla döneceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam genç futbolcularýnýn sezonun ilk deplasmanýnda en iyi mücadeleyi vereceklerine inandýðýný söyledi.


CUMA 7 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

KAYNAKÇILAR ÝÞ ARIYORUM GIDA ve KÝMYA ALINACAKTIR

Ýbrahim ÖZTÜRK Mustafa oðlu 1960 Çorum Yeþilyayla Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:2792)

YÝTÝK Çorum Ticaret Meslek Lisesinden almýþ olduðum tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Burak TAÞTAN Mehmet oðlu 1995 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2789)

ÇORUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE EN AZ LÝSE MEZUNU

BAY - BAYAN PERSONELLER ALINACAKTIR. (Ç.HAK:2788)

MAAÞ+PRÝM+YEMEK+SSK+SERVÝS ADRES : ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD. NO:17/3 MERKEZ/ÇORUM BAÞVURU : 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN, SAAT 12.00-17.00 ARASI ALINACAKTIR. TEL : 0364 225 62 00 - 0364 213 77 25

ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikada çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 254 97 97

Organize San. Böl. 16. Cad. No: 6

ELEMAN ARANIYOR

ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILACAK PERSONELLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (YAZI ÇARÞI)

(Ç.HAK:2633)

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Büyükbaþ hayvan çiftliðinden çalýþtýrýlmak üzere traktör kullanabilen bakýcý aile aranýyor. Mür. Tel: 0 533 473 73 93

Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere un iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. EMÝROÐLU UN Akkent Mah. Gimat 19. Sok. No: 9 (Ticaret Borsasý Karþýsý)

teknik ressam, mutfak ve temizlik iþlerinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tuðra Makina

K.S.S. Sanayi Cad. No: 106 Tel: 234 91 22

(Ç.HAK:2782) (Ç.HAK:2787)

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ (Ç.HAK:1172)

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95 Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmamýþ kaynakçý elemanlar ve karoser imalatýndan anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cihan Karoser

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay

Ýhsan YILDIRIM

Tel: 0 544 567 81 70-0 532 360 77 85 kizilirmaksondaj@hotmail.com

ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com

ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK

Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman aranýyor.

Tuðçe Kundura Büyük Zafer Çarþýsý No: 64

Kýzýlýrmak’dan Kiralýk Vinç

(Ç.HAK:1299)

CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLEME BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

SATILIK BAKICI AÝLE DÜKKAN ARANIYOR

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

SEYDÝM PETROL TÝC. SAN. AÞ.

TEL:223 10 90 GAZÝ CAD. NO:95

(Ç.HAK:2689)

Piramit Makina

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

22-30 YAÞLARINDA ÖN SAHADA AKARYAKIT SATIÞI YAPACAK DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ ADAYLARIN AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ADRESE FOTOÐRAFLARI ÝLE BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR.

Adres: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 45

BULAÞIKÇI ARANIYOR

Ýzmir Lokantasýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan bulaþýkçý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen Hürriyet 9. Sok. No: 1 (Ayakkabýcýlar Arastasý)

VÝLLA Çavdar Sitesi’nde 0 535 401 27 95

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

(Ç.HAK:2764)

* Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

*ÖN SAHA SATIÞ ELEMANI(ÖSSE)

(Ç.HAK:2641)

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar

227 05 15 Binevler Mevkii Mehmetçik Parký

30-40 YAÞLARINDA MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK TERCÝHEN YÜKSEK OKUL MEZUNU DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE TECRÜBELÝ KESÝNLÝKLE B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP ÇALIÞMA SAATLERÝNDE ESNEK OLABÝLECEK

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrostatik boya yapabilen ve gazaltý kaynak yapabilen elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.S. 1. Cad. No: 4 (Çýraklýk Eðt. Mrk. Karþýsý)

(Ç.HAK:2713)

AKSOY YAPI

Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Mrk. 27/C Tel: 777 0 333

(Ç.HAK:2737)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

ELEMANLAR ARANIYOR

(Ç.HAK:2762)

* Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisine sahip 18-30 yaþ arasý BAY eleman, * PVC doðrama montajýnda deneyimli 18-35 yaþ arasý Bay eleman ve PVC doðrama montajýnda yetiþtirilmek üzere 17-22 yaþ arasý Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:2692)

(Ç.HAK:2792)

(Ç.HAK:2250)

ELEMANLAR ARANIYOR Bay-Bayan Komi ve ELEMAN ARANIYOR Garson Alýnacaktýr Ýnci Restaurant

40451-40500 numaralý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.

Uður SAÐPAZAR ve Ort. Asil Group Gýda Pazarlama Kale Mah. Bahabey Cad. No: 176/D ÇORUM V.No:7390496157

Aranýlan nitelikler * Lise mezunu, * Ýletiþimi güçlü * Güleryüzlü

Beyaz Emlak’tan Satýlýk ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. *ÝSTASYON SAHA/SATIÞ MÜDÜRÜ

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý 3+1 125 m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý 3+1 140 m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 Tel: 225 25 43 - 0 543 762 42 99

(Ç.HAK:2702)

YÝTÝK

Müþteri odaklý, pozitif, kendisini ve çevresini önemseyen, iletiþimi güçlü, dinamik, takým çalýþmasýna yatkýn, ekip arkadaþlarý aranýyor

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:2766)

Yýlýn ilk 7 ayýnda bu tür borçlarýný ödemeyenlerin sayýsý ise 393 bin 651'i kredi kartý borcu olmak üzere 657 bin 873 kiþiye ulaþtý. Ancak toplamsayýnýn 2011 yýlýnýn tümünde 521 bin 600 olduðu düþünüldüðünde yaþanan sorunun boyutlarý daha iyi anlaþýlýyor. 2008'den bugüne kadar bu tür borçlarýný ödemeyenlerin toplam sayýsý ise 1 milyon 375 bini kredi kartý borcu olmak üzere 2 milyon 231 bine ulaþtý. Dünya Bülteni

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Liseleri mobilya ve marangoz bölümünden mezun kalfa ve çýrak, boyacý kalfasý, ayrýca 30 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Özmakina Model Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: 235 03 61

CARREFOUR SA AÝLESÝNE KATILMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:2740)

ÞÝ

7 AYDA 660 BÝN KÝ-

ELEMANLAR ARANIYOR

444 0 410

(Ç.HAK:2750)

Merkez Bankasý'ndan alýnan verilere göre, kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý bu ay yüzde 28 arttý Merkez Bankasý, negatif nitelikli krediler kapsamýnda ferdi kredi ve kredi kartý borçlularýyla ilgili temmuz ayý istatistiklerini açýkladý. Ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayýsý bir önceki aya göre yüzde 7 artarak 53 bin 625'e, kredi kartý borcunu ödemeyenlerin sayýsý da yüzde 27,7 artarak 92 bin 143'e yükseldi. Bu iki borcunu ödemeyenlerin toplam sayýsý ise yüzde 19,2 artýþla 145 bin 768'e çýktý.

% 25

(Ç.HAK:2668)

Kart borçlularý yüzde 28 arttý

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, KargoÝSKENDERUN, gideriniziÝSTANBUL, düþürmek HATAY, ÝZMÝR, KAYSERÝ,istemez KONYA, misiniz? MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, en az KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, ÝNEGÖL. Toplu gönderinizde fiyat alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, www.kargokar.com corum@kargokar.com KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Adres : K.S.S. 87. Sk.Þ.URFA, No: 2 Tel OSMANÝYE, : 230ÝNEGÖL. 10 50 CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ,

(Ç.HAK:2769)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:2791)

(Ç.HAK:4138)

* Özel Kýyafet Dikilir

Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM

(Ç.HAK:2738)

* Kiraya Verilir

(Ç.HAK:2784)

* Abiye Kýyafetleri

(Ç.HAK:2771)

* Niþanlýk

(Ç.HAK:2735)

MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik

DEVREN SATILIK MARKET

(Ç.HAK:2658)

ÇÝÐDEM

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere temizlik ve mutfak iþlerine bakacak Bayan eleman alýnacaktýr. 234 46 12-0 532 604 74 75

212 15 30

Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur.

ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.

ÞEHRÝYE ÇORBASI DALYAN KÖFTE PÝLAV TATLI

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:2682)

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

* Sigara kullanmamak, * En fazla 30 yaþýnda olmak,

(Ç.HAK:2761)

(Ç.HAK:2739)

görevlendirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu BAY-BAYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ alýnacaktýr. Baþvurularýn fabrikamýza þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýrtibat Tel: 0 532 644 10 08

GÜNÜN MENÜSÜ

Gerekli þartlar;

(Ç.HAK:2718)

MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Gýda üretimi yapan fabrikamýzda

(Ç.HAK:2778)

(Ç.HAK:2783)

Ýstanbul’da özel bir þirkette makam þoförü olarak 5 yýl çalýþtým. E+D ehliyetimle aile ve makam þoförü olarak iþ arýyorum. Ayrýca bað, bahçe, villa ve havuz temizliði iþinden de anlýyorum. Mür. Tel: 0 538 707 32 09

19

SATILIK

2. el sanayi ütüsü Harmony 4 iplik overlok makinasý Siruba dikiþ makinasý Juki satýlýktýr. Raf, manken, tuhafiye yan ürünleri, konfeksiyon malzemeleri satýlýktýr. Mür. Tel: 0 534 919 83 32


Ç

orumspor Yönetim Kurulunun dün yaþanan skandalýn ardýndan akþam olaðanüstü bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptý ve Olaðanüstü Genel Kurul kararý aldý. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantýda çoðunluðu saðlayamayýnca telefonla yapýlan görüþmeler sonucunda Olaðanüstü Genel Kurul’a gitme kararý aldýðý öðrenildi. Yöneticiler bu kararý aldýktan

CUMA 7 EYLÜL 2012

Transferi 50 bin lira için açmadýnýz bu kadroyla yola devam edelim dediniz. Bununla da yetinmeyip üç tane kadronun en tecrübeli isminin lisansýný iþ bilmezlik yüzünden çýkartamanýdýz. Peki Baþkan ve yönetim kurulu üyeleri o koltuklarda niye oturuyorsunuz.

Ç

orumspor Yönetimi’nden camiaya bir þok daha. Yönetim transferi açmak için yaptýðý çalýþmalarý son aþamaya gelmesine raðmen takos koyanlar nedeniyle açamamasýnýn ardýndan dünde kadroda bulunan üç tecrübeli futbolcunun lisansýnýn çýkmamasý ha-

beriyle ikinci þoku yaþadý. Transfer döneminin 5 Eylül’de biteceði bir yýl öncesinden açýklanmasýna karþýn Çorumspor Baþkan ve yönetimi ile kulüp çalýþanlarý lisanslarý 6 Eylül tarihinde yani dün Futbol Federas-

Çorumspor’da Osman Seçkin, Osman Bodur ve Erol Topaloðlu’nun lisanslarý günü geçtiði için çýkartýlamadý. Kýrmýzý Siyahlý takým genç kadrosunu iyice gençleþtirdi ve ligin ilk yarýsýný lisans çýkartýlan üç kaleci 15 futbolcu ile tamamlamak zorunda kaldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn düþtüðü bu durum camiada büyük infiale neden oldu.

yonu Samsun Bölge Müdürlüðü’ne götürünce olanlar oldu. Kulüp yetkilisi Saim Çilingir alt yapýdan profesyonel yapýlan isimlerle birlikte geçtiðimiz sezon devre arasýnda Sandýklýspor’dan kiralýk olarak alýnan Erol Topaloðlu, Erganispor’dan kiralýk

olarak alýnan Osman Bodur ve bir sezonluk sözleþme imzalanan Osman Seçkin’in evraklarýnýda götürdü. Ancak bu üç futbolcu transfer kategorisinde iþlem gördüðü için alt yapýdan profesyonel yapýlan isimlere lisanslarý

çýkartýlýrken bu üç futbolcunun lisansý çýkartýlmadý. Çorumspor ligin ilk yarýsýný lisans çýkartýlan 18 futbolcu ile oynamak zorunda. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn 18 kiþilik kadrosunda 3 kaleci bulunuyor. Çorumspor ilk yarýda 15 futbolcu ile tamamlayacak.

Çorumspor Teknik Direktörü Ali Yüksel Can, zaten sýnýrlý futbolcu sayýsý ile lige gireceklerini genç kadronun içindeki en tecrübeli ve fizik olarak güçlü üç ismin daha lisansýnýn çýkartýlamamasýna yorum bile yapamadýðýný belirterek þaþkanlýðýný dile getirdi.

Ç

orumspor Teknik Direktörü Ali Yüksel Can da bu iþe þaþýrdý kaldý. Can, zor þartlarda görevlerini yerine getirmeyi ve genç kadroyu belli bir noktaya getirmenin çabasý içinde olduklarýný ancak mevcut kadronun tecrübeli ve fizik gücü en yüksek üç oyuncusunun birden lisansýnýn çýkartýlamamasýna yorum bile yapamadýðýný ve buna anlam veremediðini söyledi. Can, görevi kabul ederken transferin açýlýp açýlmamasý konusunda belirsizlik olduðunu bildiklerini ve mevcut kad-

royu belli bir noktaya getirmek için iki aydýr bir çalýþma içinde olduklarýný belirterek ‘Her hafta biraz daha üzerine koyarak lige hazýr hale gelmeye çalýþýyoruz. Bu zor þartlarda mevcut kadro ile yola devam etmek için planlar yaparken bugün aldýðýmýz þok haberle adeta yýkýldýk. Zaten genç tecnübesiz ve fizik olarak zayýf bir kadro ile ligde mücadele etmenin planlarýný yaparken bu kadronun en tecrübeli ve fizik gücü yüksek isimlerinden üçünün daha lisansý çýkmadý.

Türkiye Kupasý kura çekimi 14 Eylül’de

utbol Federasyonu Türkiye Kupasý 1. tur kuralarýnýn 14 Eylül cuma günü çekileceðini açýkladý. Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre 14 Eylül cumartsi günü Ýstanbul’da saat 14.30’da çekilecek. Kura çekimi yayýncý kuruluþ A Haber tarafýndan canlý olarak yayýnlanacak. Türkiye Kupasý 1. turunda 3. ligde mücadele edecek 54 takým ile profesyonel lig-

lerde temsilcisi bulunmayan illerden 32 bölgesel amatör ligde mücadele edecek 32 takým olmak üzere 86 takým mücadele edecek. Ýlk turda müsabakalar bölgesel olarak oluþturulacak gruplarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takýmlar ikinci tura yükselecekler. Temsilcilerimiz Çorumspor ve Çorum Belediyespor takýmlarýnýnda ilk turdaki rakipleri bu kura çekiminde belli olacak.

Þimdi elimizde 15 futbolcu ve üç kaleciden oluþan 18 kiþilik kadro var. Alt yapýda profesyonel yapýlacak isimler varsa onlarý en kýsa sürede profesyonel yaparak en azýndan sakatlýk ve cezalý olmasý durumunda alternatif isimler olmasýný arzuluyoruz. Gelinen bu noktada yapacak fazla bir þeyimiz yok. Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmak için çalýþacaðýz’ dedi. Can, futbolculuk ve Teknik Adam olarak ilk kez böyle bir þey karþýlaþtýðýný belirterek söyleyecek söz bulamadýðýný sözlerine ekledi.

Ý

uygulayacaklarýný belirten Teknik Direktör Ali Yüksel Can bu maçýn ardýndan da kadronun lojmanda kampa gireceðini söyledi. Can, Orhangazi hazýrlýðýný yarýn yapacaklarý ter idmaný ile tamamlayarak maç saatini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

oleybol Federasyon Baþkanlýðý seçiminde Hitit Üniversitesi adýna Hüseyin Özden oy

Son antrenman bugün

Ýskilip Belediyespor’un mücadele edeceði 6. grupta Karabük Eskipazar Belediyespor, MKE Kýrýkkalespor, Kýrýkkale Yahþihanspor, Zonguldak Kozlu Belediyespor, Zonguldak Kömürspor, Sorgun Belediyespor, Kastamonu Tosya Belediyespor, Bolu Geredespor, Ankara Akyurt Belediyespor, Sincan Belediyespor, Adliyespor ve Ostimspor, Bartýnspor takýmlarý bulunuyor. Onbir grupta oynanacak maçlar sonunda ilk sýrayý alan onbir takým direk olarak 3. lige yükselecek, gruplarda son iki sýrayý alan takýmlar ise yerel liglere düþecekler. Futbol Federasyonu fikstür çekim tarihini ise önümüzdeki günlerde açýklayacak

Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor fikstürü 13 Eylül’de çekilecek

Göreve geldiði günden buyana Çorumspor’u düzlüðe çýkarmak için çaba gösterdiðini açýklayan Çorumsporr Yönetimi’nin hafta baþýndan buyana transferi açmak için yaptýðý çalýþmalarda son aþamaya gelinmesine ve Baþkan’ýn 50 bin lira vermesi halinde açýlacak pozisyona gelmesine raðmen açýlamamasý camiayý derinden yaralamýþtý. Bu þokun üzerinden atamayan Çorumspor’a ikinci þokta dün mevcut kadronun tecrübeli isimleri arasýnda bulunan üç ismine daha lisans çýkartýlamamasý eklenince yaþandý. Yaþanan bu son geliþmeler üzerine Çorumspor camiasý haklý olarak soruyor bu iþleri bile beceremeyecekseniz size gerek yok bu takým kendi halinde ligi öyle veya böyle bitirir. O koltuklarda niye boþa oturuyorsunuz.

Özden Voleybol Federasyon seçiminde oy kullanacak V

Çorumspor pazar günü sezonun ilk maçýnda sahasýnda oynayacaðý Orhangazispor hazýrlýðýný bugün yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. Takýmýn yorgun olmasý gerekçesiyle dünki çalýþmayý iptal eden Teknik Direktör Ali Yüksel Can bugün saat 16.00’da yapacaðý antrenmanla Orhangazisponr hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný söyledi. Antrenmanda taktik aðýrlýklý bir program

BAL fikstür çekimi 13 Eylül’de skilip Belediyespor’un mücadele edeceði Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi 13 Eylül perþembe günü çekilecek. Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamaya göre 11 grupta toplam 160 takýmýn mücadele edeceði Bölgesel Amatör Lig kura çekimi 13 Eylül perþembe günü saat 15.00’de Ankara Marriot Otel’de çekilecek. Ýskilip Belediyespor ligde 6. grupta mücadele edecek ve maçlar 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak.

sonra lojmana geçerek bu kararlarý Teknik Direktör Ali Yüksel Can’a ilettiler. Olaðanüstü Genel Kurul kararý alan yönetimin bugün konuyla ilgili olarak açýklama yapmasý bekleniyor. Dün kadrodaki üç futbolcunun lisansýnýn çýkartýlamamasýnýn bu kararda en büyük etken olduðu öðrenildi.

Hangi iþi becereceksiniz ?

Can: ‘Yorum bile yapamýyorum’

F

Yönetim’den olaðanüstü genel kurul kararý

kullanacak. Geçtiðimiz sezon Bölgesel ligde birinci olarak 3. lige yükselmeyi baþaran Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmýnýn genel kurulda bir oy hakký bulunuyor. 2 Ekim Salý günü Ankara Rixos Grand Ankara otelinde yapýlacak olan Federasyon Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda Hitit Üniversitesi delegesi olarak Saðlýk Kültür ve Spor Bölümü Baþkaný Hüseyin Özden oy kullanacak.

Erol Topaloðlu

Osman Bodur

Osman Seçkin

Çorumspor maçýna Ankara, Belediyespor’a Kayseri’den hakem M

erkez Hakem Kurulu hafta sonu 3. ligde oynanacak ilk hafta maçlarýný yönetecek hakemleri açýkladý. Buna göre Çorumspor’un sahasýnda oynayacaðý Orhangazispor maçýný Ankara bölgesi hakemlerinden Mehmet Emre

Çorumspor-Orhangazi maçýný yönetecek Mehmet Emre Atasoy

Kayseri bölgesi hakemAtasoy, Çorum Beledilerinden Nuri Kahananyespor’un Altýnordu çer yönetecek. Yardýmdeplasmanýnda oynayacýlýklarýný ise Sivas’dan caðý maçý ise Kayseri Muzaffer Kaþýkcý ile bölgesinden Nuri KaraNiðde’den Özer Velioðhançer yönetecek. lu yapacak. Maçýn dörÇorumspor ile Ordüncü hakemide Niðhangazispor takýmlarý de’den Eser Eti. arasýnda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanacak maçý Ankara bölgesi hakemleriden Mehmet Emre Atasoy yönetecek, yardýmcýlýklarýnada Ankara’dan Murat Vezne ve Mustafa Çavuþ yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ankara’dan bölgesel hakem Gökhan Emecen. Pazar günü Ýzmir Alsancak Stadý’nda oynanacak Altýnordu ile Altýnordu Çorum maçýný Çorum Belediyespor arasýndaki maçý ise yönetecek Nuri Karahançer

Belediye Altýnordu hazýrlýðýný tamamladý

P

azar günü tarihinin ilk profesyonel lig maçýnda Altýnordu deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla tamamladý. Mavi beyazlýlarýn dün öðleden sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra huniler arasýnda çabukluk ile devam etti. Bu çalýþmanýn ardýndan ise penaltý atýþý yapacak isimleri ayýrarak onlara penaltý attýran Gümüþdað, diðer futbolculara ise diðer kalede yan top, frikik çalýþtý. Özellikle yan top ve frikik çalýþmasý sýrasýnda savunma oyuncularýna

sýk sýk yapmalarý gerekenler konusunda uyarýlarda bulundu. Forvet oyuncularýna ise hücumda neler yapmalarýný gerektiðini belirten Gümüþdað futbolculardan sýk sýk topa sahip olmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn ilk bölümünde rövaþataya kalktýðý sýrada belinden sakatlýk geçiren Oðuzhan antrenmaný yarýda býraktý. Transferinin son gününde kadroya katýlan Serdar Karaduman’da dün yeni takýmýyla ilk antrenmana çýktý. Belediyespor, Altýnordu maçýnýn hazýrlýðýný þut çalýþmasý ile tamamladý. Bu antrenmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosu bugün Altýnordu maçý için Ýzmir’e hareket edecek.

ÝlkÇ maç kadrosu 19 kiþi

orum Belediyespor’un profesyonel ligde tarihinde oynayacaðý ilk maçýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað tarafýndan dün yapýlan son çalýþmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosunda 19 futbolcu bulunuyor. Belediyespor’un ilk maç kadrosunda Emrah, Emre, Ýbrahim Etem, Eray, Arif, Volkan, Hakan, Macit, Oðuzhan Saraçoðlu, Oðuzhan Yalçýn, Halil Ýbrahim, Okan, Ender, Haydar, Kaan, Ýbrahim Selen, Murathan, Ziya, Yiðitcan bulunuyor. Çorum Belediyespor kafilesi bugün sabah erken saatlerde karayoluyla Ýzmir’e hareket edecek. Akþam saatlerinde Ýzmir’de olmasý planlanan kafile burada yenileme antrenmaný yaparak Anemon Otel’de kampa girecek. Mavi beyazlýlar yarýn yapacaðý ter idmaný ile hazýrlýklarý tamamlayacak.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you