Page 1

Çorum, Travel Turkey Fuarý'na hazýrlanýyor Çorum, 6-9 Aralýk tarihleri arasýnda Ýzmir'de yapýlacak olan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý ile tanýtýlacak.

* HABERÝ 14’DE

Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi;

‘Lozan tam bir hezimettir’ Dil ve Edebiyat Derneði (DED)'in düzenlediði konferansta, Lozan Andlaþmasý'nýn gizli kalan kýsýmlarý masaya yatýrýldý. Konfreransa konuþmacý olarak katýlan Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi, modernleþme sürecinde tarihin çoðunlukla istismar edildiðini, kuruluþ aktörlerini yüceltmek için tarihin gizlendiðini ifade etti. Lozan’ýn gizli kalan yönlerini anlatan Fedayi, “Lozan tam bir hezimettir.” dedi.

* HABERÝ 3’DE

Doç. Dr. Cemal Fedayi

Anadolu Arabalarý Müzesi’nde Çorum’dan da eserler yer alýyor.

Çorum, Anadolu Arabalarý Müzesi’nde 3 ARALIK 2012 PAZARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Bursa’da bulunan ‘Tofaþ Anadolu Arabalarý Müzesi’nde Çorum’dan da eserlerin sergilendiði öðrenildi.

Fiyatý : 40 Kuruþ

* HABERÝ 9’DA

Saðlýkta tarihi açýlýþ Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri önceki gün törenle hizmete açýldý. * HABERÝ 10’DA

Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri törenle hizmete sunuldu.

‘Aileniz mutluysa dünyanýz da cennet’

* HABERÝ 11’DE

‘Çorum, çekim merkezi’ * HABERÝ 11’DE

GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kasap, Çorum baþta olmak üzere Amasya, Yozgat ve Kastamonu bölgelerinde Ziraat Fakültesi'nin bulunmadýðýný, bu illere de tarýmýn geliþmesi acýsýndan fakültelerin açýklamasý gerektiðini söyledi.

* HABERÝ 7’DE

Prof. Dr. Ali Kasap

Akademisyenler patates üreticilerine tavsiyelerde bulundular.

‘Patateste hedef ihracat olmalý'

Kýzýlýrmak’a 10 milyon liralýk taþkýn önleme yatýrýmý * HABERÝ 11’DE

‘Ailede Sancý ve Mutluluk Arayýþlarý’ konulu konferans dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.

* HABERÝ 11’DE

Basýn Ýlan Kurumu Çorum’a geliyor * SAYFA 9’DA

'Çorum'a Ziraat Fakültesi açýlmalý’

* HABERÝ 12’DE

Gazeteci-Yazar Ahmet Taþgetiren

* HABERÝ 11’DE

Polis Okulu ve kampüs temeli baharda atýlacak

SÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik

Eðitim Kültür ve Sosyal Ýnovasyon Araþtýrma Derneði (EKADER) tarafýndan düzenlenen ‘Ailede Sancý ve Mutluluk Arayýþlarý’ konulu konferans dün gerçekleþti. Konferansta konuþan GazeteciYazar Ahmet Taþgetiren, “Aileniz mutlu olursa dünyanýz Cennet, mutsuz olursa da cehenneme dönüþür” dedi.

Yeni bölümlerin maliyeti 7 milyon TL

‘7 yýlda yapýlamayan 7 ayda tamamlandý’

SÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, Alaca’da Hitit Üniversitesi’ne baðlý Meslek Yüksek Okulu açýlmasý için baþlattýðý kampüs inþaatýndan iþ makinelerini çektiðini açýkladý.

* HABERÝ 5’DE

Kafkas: 'Yeni hastaneye 2013'te kazma vurulacak' Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'a yapýlmasý planlanan 650 yataklý yeni hastane binasýnýn inþasýna Agah Kafkas 2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda baþlanacaðýný açýkladý. * HABERÝ 10’DA

Alaca, Avni Çelik’i üzdü

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu’nun yakýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný açýkladý.

* HABERÝ 4’DE

Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kasap ve beraberindeki akademisyenler, Çorum Tarým Fuarý'na katýldý. Çorum Patates Üreticileri Birliði standýný ziyaret eden Prof. Dr. Güngör Yýlmaz, patates üretiminde hedefin ihracat olmasý gerektiðini söyledi.

* HABERÝ 12’DE

Prof. Dr. Güngör Yýlmaz

Pres makinesine parmaklarýný kaptýrdý

* HABERÝ 4’DE


2

PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

ARASTA vs, vs... Ç

orum Belediyesi’nin düzenlediði Þehir ve Þehircilik Sempozyumu’nda Çorum’un tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun yaný sýra gündelik yaþamýný yakýndan ilgilendirdiðini düþündüðümüz bir akademik sunum yapýldý. Sempozyum, panel, konferans gibi uzun soluklu etkinliklerde önemli olduðu halde gözden kaçabilen ayrýntýlar olabileceðini düþünerek, Hakimiyet Cumartesi Pazar’da gündeme taþýnan mevzuyu bir de bu köþede deðerlendirelim istedim. Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Esra Keskin’in hazýrladýðý ‘Osmanlý’dan Günümüze Çarþýnýn Önemi ve Çorum Örneði’ baþlýklý sunumda, akademik bakýþla Çöplü Çarþýsý’nýn dünü, bugünü ve yarýný görsellerle desteklenerek ele alýnýyor, yapýlmasý gerekenlere dikkat çekiliyordu. Bilimsel çalýþma vatandaþýn da anlayabileceði sadelik taþýyordu. Sunumun görsellerinde gördüðümüz bir harita kent merkezinin tarihi ve kültürel hazinelerinin silüetini otaya çýkarýyor, Çorumlular’ý bir çýrpýda yakýn geçmiþe taþýyýveriyor. Akedemisyen Esra Keskin’in bakýþ açýsý özetle bize þöyle diyor; * Cami merkezli ticaretin yaþandýðý Çöplü Çarþýsý tarihi ve

kültürel bakýmdan memleket için çok deðerli. * Zaman içinde çarþýnýn aslý tahrif edilmiþ. Ancak yeni bir çalýþma ile tarih tekrar ayaða kaldýrýlabilir. * Çarþý, çevresindeki diðer tarihi deðerlerle birlikte ele alýndýðýnda muhteþem bir silüet ortaya çýkabilir. * Bölgede hem modern þehirciliðin gerektirdiði kentsel dönüþüm uygulanabilir, hem de çarþýnýn en azýndan bir bölümü aslýna uygun restorasyonla cazibe merkezine dönüþtürülebilir. * Çarþý ile birlikte çevresindeki tarihi silüet ortaya çýkarýldýðýnda, yerli ve yabancý konuklarýn yöneleceði kültür, sanat merkezi haline gelebilir. Böylece hem mülk sahipleri, hem esnaf hem de þehir daha fazla kazanýr.

Peki Çöplü Çarþýsý ve etrafýndaki hazineler neler?

Ulu Camii, Arasta, Güpür Hamamý, Dikiciler Arastasý, Taþ Mektep (Eski Ýstiklal Okulu-Yazma Eserler Müzesi) Paþa Hamamý, Taþhan, Eski Kilise,Velipaþa Haný (Hitit Gýda), Taþ Maðazalar, Saat Kulesi, Belediye (Taþ Bina). Bu arada

Çorumlular hatýrlar; Belediye eski Baþkaný Arif Ersoy döneminde benzer bir çalýþma yapýlmýþtý. O çalýþmada Farabi Caddesi üzerinde camii merkezli bir meydan oluþturularak yukarýda sýraladýðýmýz tarihi deðerlerin ortaya çýkarýlmasý düþünülmüþtü. Yine tarihi özelliði olan ancak günümüze kadar bu özelliðini koruyamayan Ziraat Bankasý ile Halkbank binasýnýn kaldýrýlarak baþka bir yere nakledilmesi, belediye binasýnýn Farabi Caddesi üzerine taþýnmasý gündeme getirilmiþti.

Bugün ne durumdayýz?

Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu tarafýndan 3. Grup kültür varlýðý olan tescil þekli 1993 yýlýnda 4. Grup kültür varlýðý olarak deðiþtirildi. Yani, ‘4. Grup yapýlar, çevresinin gerek mimari gerekse gabari bakýmýndan tümü ile yenilenmiþ ve tek baþýna koruma þansýný kaybetmiþ veya mimari özelliðini tümü ile yitirmiþ kamu yararýna kaldýrýlmasý gerekli olan yapýlar olup, gerek görüldüðünde rölöveleri veya yeterli miktarda fotoðraflarý koruma kuruluna iletilip, karar alýndýktan sonra yýkýlarak yerine koruma

kurullarýnýn önerisi doðrultusunda uygulama yapýlabilecek yapýlar" olarak tanýmlanýyor. (Yüksek mahkemeye yapýlan itirazlar sonucunda çarþýnýn koruma kararýnýn tekrar 2. gruba, yani mutlaka korunacak tarihi eserler statüsüne getirildiði konuþuluyor.) Çorum Belediyesi yönetimi Çöplü Çarþýsý’ný tamamen ortadan kaldýrmayý hedefledi, ancak yargý süreci planýnýn bozulmasýna neden oldu. Bunun üzerine arasta için yeraltý çarþýsý, bedesten gibi farklý planlar geliþtirildi. Esnafla defalarca görüþmeler yapýldý. Bugüne kadar somut bir geliþme yaþanmadý. Diðer tarihi yapýlarýn durumu ise þöyle: * Ulu Camii Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan bir kaç kez tadilattan geçirildi. * Güpür Hamamý’nýn belediye tarafýndan satýn alýnarak korunmasý gündeme geldi. * Eski Ýstiklal Okulu restore edildi, Yazma Eserler Kütüphanesi oldu. * Saat Kulesi bir kaç kez tartýþýlan tadilatlar geçirdi. * Paþa Hamamý tarihi özelliði ile birlikte hamam hizmetini sürdürüyor. * Ali Paþa Hamamý restore edilerek hamam hizmetine devam ediyor. * Özel mülkiyet olan eski Kilise Sandýkçýlar Sokak’ta

Ulu Camii merkezli Çöplü Çarþýsý diðer tarihi deðerlerle birlikte ele alýndýðýnda muhteþem bir silüet ortaya çýkarýlabilir.

olduðu gibi duruyor. * Dikiciler Arastasý UNESCO tarafýndan dünyanýn en küçük çarþýsý olarak tescil edilerek koruma altýna alýndý. * Velipaþa Haný halen özel teþebbüs tarafýndan gýda market olarak kullanýlýyor. Tarihi yapýnýn

boþaltýlmasý için baþlatýlan yargý süreci devam ediyor. * Belediye Binasý (taþ bina) bir kaç kez tartýþma konusu olan tadilattan geçti. Belediye Hizmet Binasý’nýn yeni imar uygulama planýnda Ýskilip Yolu üzeri eski Mezbahane’nin bulunduðu alana

taþýnmasý düþünülüyor.

Sonuç; * Belediye Baþkaný

Muzaffer Külcü ile belediye yönetiminin, Çöplü Çarþýsý’nýn hali hazýr durumunu, çarþýnýn ve esnafýn geleceðine yönelik ne düþündüklerini, hangi projeleri gerçekleþtirmeyi

planladýklarýný, yani kafalarýnýn arkasýnda ne olduðunu maalesef bilmiyoruz. * Akademik bakýþ, bir Osmanlý yadigârý olan çarþýda hem þehrin önünü açacak kentsel dönüþümün uygulanabileceðini, böylece hem esnafýn hem de þehrin topyekün kazançlý çýkabileceðini

iddia ediyor. Çözümün ise, multidisiplinle bulunabileceðini söylüyor. Yani þehir plancýlarý, inþaat mühendisleri, harita mühendisleri gibi teknik adamlarla sanat tarihçilerinin, bilim adamlarýnýn ortak çalýþmasý gerekiyor. Þehri korumak ve güzel bir þehirde yaþamak için

Özel hastaneler lisansla açýlacak S

aðlýk Bakanlýðý, özel saðlýk kuruluþu açabilmek için ön izin yerine lisans verecek. Açýlacak açýk artýrmayý kazananlar, Bakanlýðýn belirlediði ücret karþýlýðýnda lisans alabilecek.

2008'de özel saðlýk kuruluþu açýlmasý için planlama sistemi getiren Saðlýk Bakanlýðý, o tarihten bu yana yeni ruhsat vermiyordu. Bakanlýk, Resmi Gazete'de dün yayýmlanan yönetmelikle özel saðlýk kuruluþu açýlmasýyla ilgili yeni kriterler belirledi. Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Ýrfan Þencan, yeni düzenlemeye iliþkin AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye'de açýlacak saðlýk tesisi taleplerinin bir planlamasý olduðunu söyledi. Sýnýrlý kaynaklarý daðýtýrken bir seçme metodunun olmasý gerektiðine iþaret eden Þencan, 2008 yýlýnýn Þubat ayýndan bu yana Saðlýk Bakanlýðý'nýn sýfýrdan saðlýk alanýna yapýlacak yatýrýmlara ruhsat vermeyi durdurduðunu, bu süre içinde yatýrýmlarýn mevcut ruhsatlarla yasal haklar çerçevesinde yapýlabildiðini anlatý. -Lisanslar için ücret ödenecekÞencan, yeni düzenlemeyle, Bakanlýðýn planlamalarý kapsamýnda özel sektöre verilecek yeni lisanslara iliþkin bazý deðiþikliklere gittiklerini açýkladý. Ye n i düzenlemeyle lisansa baþvuracak gerçek veya tüzel kiþilerin, ilan edilen yeterlilik kriterlerinde belirlenen þartlarý yerine getirmek zorunda olacaðýný belirten Þencan, yeterliliklerin deðerlendirme komisyonu tarafýndan yapýlacaðýný söyledi.

Þencan, lisans verilecek gerçek veya tüzel kiþilerin, lisans baþvurusu deðerlendirme komisyonu tarafýndan kabul edilenler arasýndan açýk arttýrma ile belirleneceðini bildirdi. Yeni düzenlemeyle lisanslarýn belli ücretler karþýlýðý verileceðini kaydeden Þencan, konuyla ilgili þu bilgileri verdi: ''Verilecek lisanslarla ilgili planlamayý Bakanlýk yapacak. Yatýrýmcýlar, istedikleri ilde, istedikleri alanda saðlýk hizmeti vermek yerine bakanlýðýn planlamasý kapsamýnda ilan edilen illerde ve alanlarda yatýrým yapacaklar. Lisans bedelleri, Bakanlýðýn belirlediði miktar üzerinden açýk arttýrma usulüyle verilecek. Yani bundan sonra mesela diyeceðiz ki 'þu kadar yatak kapasiteli özel hastane yapýmý izni verilecek'. Ya da mevcut hastanelere organ nakli izni verilecek diyelim. Bunu kim almak istiyor? Bunu almak isteyen 10 aday varsa, önce ön yeterliliðe bakacaðýz ama bir tane verilecekse, açýk arttýrmayla verilecek. Bunlardan yeterlilik þartlarýný saðlayan beþ tane var diyelim, bir tane verilecekse, bu beþi arasýnda açýk arttýrmayla verilecek.'' Lisanslarýn kullaným süresinin yatýrýmýn büyüklüðüne göre 10 yýldan 30 yýla kadar belirlenebileceðini belirten Þencan, bu süre sonunda lisansýn kullaným hakkýnýn sona ereceðini sözlerine ekledi.


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi;

‘Lozan tam bir hezimettir’ D

il ve Edebiyat Derneði (DED)'in düzenlediði konferansta, Lozan Andlaþmasý'nýn gizli kalan kýsýmlarý masaya yatýrýldý. Konfreransa konuþmacý olarak katýlan Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi, modernleþme sürecinde tarihin çoðunlukla istismar edildiðini, kuruluþ aktörlerini yüceltmek için tarihin gizlendiðini ifade etti. Lozan’ýn gizli kalan yönlerini anlatan Fedayi, “Lozan tam bir hezimettir.” dedi. Yakýn tarihin doðrudan bugünü ilgilendirdiðinin altýný çizen Doç. Dr. Cemal Fedayi, "Aldulhamit'ten buyana olan tüm olaylar, günümüzü etkilemektedir. Ýktidar kavgasý her zaman tarih üzerinden yürütüldüðü için, üzeri her zaman bir sýr perdesi ile kapatýlmýþtýr." diye konuþtu. Yakýn tarih üzerinde hâlâ serbestçe konuþulamadýðýný anlatan Fedayi, kraldan çok kralcý olanlarýn ortaya attýðý kimi kanunlarýn, tarihle ilgili konuþmayý engellediðini, kraldan çok kralcý olarak nitelendirdiði Celal Bayar'ýn Atatürk Kanunu çýkardýðýný söyledi. Atatürk'ün böyle bir kanunu kendisinin çýkarmadýðýný, sonradan çýkan bu kanun nedeniyle bilim adamlarýnýn bile tarihi konuþamaz hale geldiðini aktaran Fedayi, "Bu kanun deðiþtirilemez olarak kabul edilen devrim kanunlarýndan deðildir. O zamandan bu zamana pek çok deðiþebilirken, bu kanun deðiþmemiþtir: AB'nin istediði tüm kanunlar birer birer çýkarken, AB'nin deðiþmesini istediði bu kanun kaldýrýlamamýþtýr. Bunun için Atatürk'ü suçlamýþ deðiliz, çünkü bu kanunu çýkartan Atatürk deðildir. Bu tür yasal engeller ve arþivlerin açýlmamasý gibi teknik engeller varken, yakýn tarih üzerinde gerekli tartýþma ve bilimsel çalýþmalar yapýlamamaktadýr." diye konuþtu. Üniversitelerin özgürlük diyarý olmasý gereken bilimsel mekanlar olmasý gerekirken, bilim adamý olarak bile özgürlük tanýnmadýðýný vurgulayan Fedayi, üniversitelerde yeni yeni özgürlük geniþlemeleri yaþandýðýný d ile getirdi.

Lozan tüm yönleriyle aydýnlatýlmýþ deðil

Doç. Dr. Cemal Fedayi, Lozan'ýn tüm yönleriyle aydýnlatýlamamýþ tarihi bir olay olduðunu aktardýðý konuþmasýnda, Lozan'ýn aydýnlatýlmasý için Ýngiltere, Fransa ve Yunanistan'ýn arþivlerini açmasý gerektiðine iþaret ederek, 100 yýl geçtikten sonra açýlmasý gereken arþivler, milli çýkarlarý söz konusu olduðunda, 200 yýl da geçse bu devletler tarafýndan açýlmayacaðýný bildirdi.

Türkiye 100 yýl sonra kendine gelebildi

Vesayetçi ve darbeci otoriteyi ilk yargýlayan ismin Abdulhamit olduðunu söyleyen Fedayi, ondan sonra bir daha Türkiye'de darbecilerin yargýlanmadýðýný, Ergenekon ev balyoz davalarý ile Türkiye'nin 100 yýl sonra kendine gelerek, darbe anlayýþýný yargýlamaya baþladýðýný ifade etti. Lozan öncesi yaþanan olaylarla ilgili kýsa bir hatýrlatma yaparak sözlerini sürdüren Doç. Dr. Cemal Fedayi, konferansýnda þunlarý söyledi; "Türkiye'ye özgürlük getireceðini söyleyen Ýttihatçýlar, koca devleti 9 yýlda bitirdiler. Ýyi niyetliydiler ama akýllarý bir karýþ havadaydý. Ülkeyi maceraya sürüklediler.Fakat haklarýný da yememek lazým ki, Çanakkale'de büyük mücadeleler verdiler.

vaþý, Kurtuluþ Savaþý adýyla mistike edilmiþtir. Lozan süreci 1922 Ekim'inde baþladý.Tarih boyunca her zaman fiili gücünden daha çok zihni gücüyle kurnazlýk yapan Ýngiltere, burada da sinsi planlar yaptý. Hem Ankara hükümetini, hem de Ýstanbul hükümetini Lozan görüþmelerine davet etti.

Osmanlý'yý bir gecede yýktýlar

Birinci millet meclisi, ilk kurulduðunda tüm milletvekilleri Osmanlý'nýn kurtarýlmasý üzerine yemin ederek görevlerine baþladý. Çok kýsa bir süre sonra, mecliste komisyon kararlarýna bile gerek olmadan bir oylama yapýldý. Bu oylamada Osmanlý Devleti ebediyen tarihe gömülmüþtür deniliyordu. Bu oylamaya karþý çýkacaklar, baþlarýnýn kesilmesiyle tehdit edildi. O oylama sýrasýnda pek çok mebus toplantýya katýlmadý. Toplantýda hazýr bulunanlarýn tümü, Ziya Hurþit dýþýnda evet oyu verirken, Ziya Hurþit hayýr dedi. Ziya Hurþit hayýr demenin bedelini idamla ödedi, farklý bir bahane ile baþý koparýlarak idam edildi.

Lozan'a en baþarýsýz kiþi gönderildi

Lozan'da Türkiye'yi temsil etmek için gönderilen kiþi, yabancý dili zayýf, entelektüel yapýdan uzak ve az iþiten bir kiþiyi, yani Ýsmet Ýnönü'yü gönderdiler. Yanýnda da Yahudi bir haham bulunuyordu. Osmanlý Devleti'ni tarihe gömen meclis, henüz bir hükümet de kurmadýðý için Lozan'a giden Ýsmet paþa ve ekibi, Türkiye'nin tanýnmasýndan baþka bir beklenti içinde deðiller ve her þarta razýydýlar. Nitekim öyle de oldu. Ýki dönem süren bu görüþmelerde, Yahudi Haham aracýlýk yaparak, Siyonistliðin gereðini yerine getirdi ve kendince baþarýlý bir antlaþmayý Türkiye'ye kabul ettirdi.

Birinci meclis paçavra dediði antlaþmayý kabul etmedi

Birinci meclis, adeta bu antlaþmayý Ýsmet Ýnönü'nü yüzüne çarparak, paçavra diye nitelendirdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paþa birinci meclisi kapattý ve ikinci meclisi emirlerine itaat edecek insanlardan oluþturdu. Nitekim Lozan Antlaþmasý, ikinci meclis tarafýndan kabul edildi.

Lozan hiç tartýþmaya gerek olmayan açýk bir hezimettir

Lozan, ne yazýk ki tartýþmaya bile gerek kalmayacak bir hezimettir. Lozan'la birlikte saltanat kaldýrýldý, hilafet ilga edildi, Cumhuriyet ilan edildi. Ýstanbul, baþkent olmaktan çýkarýlarak, o gün için adeta kasaba görümünde olan Ankara baþkent ilan edildi.

Türkiye Lozan'la birlikte sýnýrý dýþýndaki hiçbir Müslüman ve Türk'le ilgilenmedi

Ýstanbul'un baþkent olmasý demek, Türkiye'nin bir dünya devleti olma iddiasýný doðuracaðý için, Türkiye baþkenti deðiþtirildi. Zira dünya þehri olan Ýstanbul baþkent olarak kalsaydý, Türkiye Osmanlý'nýn dünya devleti vasfýný devam ettirecek diye algýlanýr ve batýya verilmek istenen mesaj yerine bulmazdý. Türkiye o tarihten itibaren, sýnýrlarý dýþýndaki hiçbir Türk ve Müslüman'la ilgilenmedi.

Halka sorulmayan tüm devrimler zayýf kalýr

Beðenmediðimiz Yunanistan bile cumhuriyet için referandum yaparken, Türkiye'de yapýlmadý. Halka hiç sorulmadý, zira buFilistin cephesi heziKýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi. nun adý devrimdi, kaldý ki meti bize havlu attýrdý bu devrimi Ecevit te tartýþMustafa Kemal Paþa'nýn komutanlýðýný yaptýðý Filistin cephesinmýþtýr. Tek partili zamandan çok partili sisteme geçildiðinden beri, bu deki yenilgi, bize havlu attýrdý. Kötülenen Mondros Ateþkes Antlaþdevrimleri yapan CHP, hiçbir seçimi kazanamamýþtýr. Dünyada üzemasý, Mustafa Kemal Paþa'nýn teklifiyle yapýlmýþtýr. rinde güneþ batmayan imparatorluðu kuran Ýngiltere, halen cumhuriSavaþtan daha çok politika olmuþtur yetle yönetilmez, krallýk vardýr. Cumhuriyet yoktur fakat demokrasi Milli mücadele döneminde savaþtan çok politika yapýlmýþtýr. vardýr. Gerçek anlamda demokrasi barýndýrmayan cumhuriyetler, bir Milli mücadele sonradan Kurtuluþ savaþý olarak adlandýrýlmýþtýr. Türdeðil isterse yüz tane cumhuriyet getirin, halkýna huzur ve mutluluk kiye tarihinde Milli mücadeleyi ilk sorgulayan Adnan Menderes olgetiremez. muþtur ev O'nun da baþýna gelen olaylar meydandadýr.

Kurtuluþ Savaþý yedi düvele karþý yapýlmadý

Milli mücadele, Yunanlýlar'la yapýlan bir savaþtýr. Öyle yedi düvele karþý verilmiþ bir mücadele yok. Yunanistan, tarih boyunca arkasýnda güçlü bir devlet olmadan asla ayakta kalamayan bir devlettir. Ýngilizler desteðini çektikten sonra, Yunanlýlar çaresiz kaldý. Onlarý denize falan dökmedik, 7 Eylül'de gemilerine binip gittiler, biz de 9 Eylül'de Ýzmir'e girdik.

Ulus devlet kurulurken, kuruluþ efsanesi yayýldý

Ulus devlet kurulurken, milli mücadele olarak bilinen Yunan sa-

Biz müddet mazi ile alakamýzý kesmeye karar verdik

1925'ten sonra Fatih Sultan Mehmet baþta olmak üzere pek çok türbeyi kapattýlar. 1950'ye kadar süren bu yasak için tek açýklayýcý söz, "Biz müddet mazi ile alakamýzý kesmeye karar verdik" ifadesi olmuþtur.

Hilafet kaldýrýldý, Patrikhane'ye dokunulmadý

Hilafet kaldýrýldý, Patrikhane'ye ise asla dokunulmadý. %99'ý Müslüman olan bir ülkede hilafeti kaldýracaksýnýz fakat %1'i temsil eden diðer yapýya dokunmayacaksýnýz."

DED, Lozan’ýn gizli yönlerine ýþýk tuttu Lozan’ýn gizli kalan yönleri DED Konferans Salonu'nda yoðun bir ilgiyle takip edildi.

D

il ve Edebiyat Derneði Baþkaný Turhan Candan, Lozan'ýn gili kalan yönleri baþlýklý konferansta, her konuda hakikatlerin öðrenilmesinden yana olduklarýný söyledi. DED Konferans Salonu'nda yoðun bir ilgiyle gerçekleþtirilen Lozan konferansýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Candan, DED olarak sanatsal ve kültürel aktivitelerin yaný sýra, toplumun ilgi gösterdiði güncel konulara dair de aktiviteler düzenlediklerini, amaçlarýnýn tarihsel gerçekler ýþýðýnda hakikatlerin ortaya çýkarýlmasý olduðunu aktardý. Tarihi gerçeklerin aydýnlanmasýnda, kimseyi suçlamak ya da yargýlamak gibi bir hedeflerinin olmadýðýnýn altýný çizen Candan, hakikatlerin bilinmesinin, toplumun geleceðini aydýnlatacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi. Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal

Dil ve Edebiyat Derneði Baþkaný Turhan Candan, ci Doç. Dr. Cemal Fedayi’ye teþekkür çiçeði verdi.

Fedayi, özellikle öðrencilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý.

Fedayi'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, yakýn tarihimizin bilinmeyen

yönleri ele alýndý. Konferansýn ardýndan Turhan Candan'ýn çiçek takdim

ederek teþekkür ettiði Cemal Fedayi, özellikle öðrencilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþtý.

Kýþ lastiði uygulamasý baþladý U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren yönetmeliðe göre kýþ þartlarýna uygun lastiði bulunmayan araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçlar için 500 lira ceza uygulanacak. Uygulamanýn baþlamasýyla Edirne'deki trafik ekipleri Atatürk Bulvarý'nda þehirler arasý yük ve yolcu taþýyan kamyon, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve týrlarda kýþ lastiði kontrolü yaptý. Trafik ekiplerince kontrol edilen 20 araçta kýþ lastiklerinin bulunduðu görüldü.

Edirne Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil ve Denetleme Þube Müdürü Alpay Erdem, gazetecilere yaptýðý açýklamada, kýþ lastiði uygulamasýnýn bugün baþladýðýný söyledi. Kýþ lastiði takmayan araçlarýn þehir dýþýna çýkmasýna müsaade etmeyeceklerini ifade eden Erdem, ''Þehirler arasýnda yük ve yolcu taþýmacýlýðý yapan araçlar üzerinde kontroller yapýyoruz. Þu ana kadar yaptýðýmýz kontrollerde sürücülerin bu konuya hassasiyet gösterdiðini gördük. Þu ana kadar kýþ lastiði takmayan araca rastlamadýk, sürücülerin þehirler arasý yollarda mutlak surette kýþ lastiklerini takmalarý gerekmektedir. Bu, kanuni zorunluluktur'' diye konuþtu.

ADANA SOFRASI Damaðýnýzda Ýz Býrakan Lezzetler Özel Günlerde Meze Satýþlarýmýz Vardýr..

SÝPARÝÞ HATTI

(Ç.HAK:2997)

202 03 02 ZENGÝN KEBAP ve MEZE ÇEÞÝTLERÝMÝZLE ADANA MUMBAR, ÞIRDAN ve ÞALGAM SATIÞLARI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Yeniyol Mah. Gazipaþa Sk. No: 44/A (Gazipaþa Ortaokulu Karþýsý) ÇORUM


4

PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Basýn Ýlan Kurumu Çorum’a geliyor Ç

Çorum Kafkas Derneði tarafýndan mini konferans düzenlendi.

orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu’nun Çorum’a þube açmasý için TBMM Ýdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Çorum eski Valisi Nurullah Çakýr’ýn destekleri alýnarak, Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve yönetim kurulunun onayýnýn alýndýðýný hatýrlattý. Erzen, yerel gazetelere resmi ilanlarýn daðýtýmý ve bu konudaki düzenlemelerin þimdiye kadar Çorum Valiliði Basýn Bürosu’nca yapýldýðýný, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi’nin açýlmasý ile bu hizmetin artýk þube yönetimi tarafýndan

verileceðini belirterek, “Basýn Ýlan Kurumu yetkililerine Çorum’da açacaðý þube için çok sayýda yer gösterdik. En sonunda Turgut Özal Ýþmerkezi 1. kattaki Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin yerini uygun buldular. Biz de bunun üzerine eþyalarýmýzý alarak yerimizi onlara devrettik. Basýn Ýlan

Kurumu Müdürü Osman Bolluk ve bir memur personel, þubeyi kendilerine göre düzenleyip yakýnda hizmet vermeye baþlayacaklar.” dedi. Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni bürosu için de çalýþma ve hazýrlýklarýn sürdüðünü sözlerine ekledi.

Çorumlu Çerkezler’e Adýgey Cumhuriyeti’den davet

‘Ülkedaþ kimliði alanlara vatandaþlýk verilebilir’ Ç

orum Kafkas Derneði'nin davetlisi olarak Çorum'a gelen Dünya Çerkez Birliði eski Genel Sekreteri Meþfeþþü Necdet

Hatam, Rusya Federasyonu'na baðlý Adýgey Cumhuriyeti'nin kanunlarýndan bahsederek, Adýgey Cumhuriyeti'nde

vatandaþ olabilme ve mülk edinebilme þartlarýný anlattý. Derke merkezinde gerçekleþtirilen

Konferansta Rusya Federasyonu'na baðlý Adýgey Cumhuriyeti’nden bahsedildi.

Programa çok sayýda çerkez katýldý.

Programa konuþmacý olarak Dünya Çerkez Birliði eski Genel Sekreteri Meþfeþþü Necdet Hatam katýldý.

toplantýda konuþan Necdet Hatam, Rusya Federasyonu dýþýnda yaþayan Adýgeler'in ülke dýþýnda yaþayan soydaþ olarak kabul edildiðini, kanunlar çerçevesinde yapýlacak resmi iþlemlerle birlikte vatandaþ olarak da kabul edilebileceðini aktardý. Rusya Federasyonu'nun baðýmsýz cumhuriyetlere saðladýðý haklardan yararlanabilmek için nüfus yoðunluðunun önemli olduðuna iþaret eden Hatam, "Örneðin kendi dilimizde eðitim haklarýmýz var, ancak gerekli öðrenci sayýsýna ulaþýlamayan yerlerde, bu kanundan yararlanabilmek için sýnýf oluþturulmasýnda zorluklar yaþanabiliyor, bunlar kanundan kaynaklanan zorluklar deðil, nüfus yoðunluðuna baðlý uygulama zorluklarýdýr." dedi. Arazi edinme ve kiralama imkanlarýnýn varlýðýndan da bahseden Hatam, "Herkesin dönmesi gerekir gibi bir yaklaþým ya da ýsrarýmýz yok, ancak gelin bizleri ziyaret edin, en azýndan yaz tatilinizi Adýgey'de geçirin. Oradaki þartlarý ve imkanlarý kendiniz yerinde görerek, neler yapýlabilirin kararýný verin." diye konuþtu.

Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði, þehit Mehmet Bostancý'nýn kabrinde dua etti.

Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði’nden anlamlý ziyaret Ç

orum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði, Çorum'un son þehidi olan Þehit Mehmet Bostancý'nýn Bayat'taki ailesini ve kabrini ziyaret etti. Þehit Astsubay Üstçavuþ Mehmet Bontancý'nýn ailesini ziyaret ederek taziyede bulunan dernek Baþkaný Cafer Eker ve yönetim kurulu üyeleri, baba evinin ziyaretinden sonra, þehidimizin ilçe mezarlýðýnda bulunan kabrini de ziyaret ederek, dua ettiler. Dernek Baþkaný Cafer Eker'in yaný sýra, dernek baþkan yardýmcýsý Zeki Dilmen, dernek genel sekreteri Soner Bardakçý, yönetim kurulu üyeleri Sadýk Demirkol ve Mevlüt Özçiftçi'nin de hazýr bulunduðu ziyarette, þehit babasý Sadýk Bostancý ve annesi Hacer Bostancý, ziyaretten

duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Dernek Baþkaný Eker, kendisi de bir þehit babasý olarak, þehit ocaklarýna düþen ateþin ne anlama geldiðini çok iyi bildiðini, þehit aileleri ve gaziler olarak el ele verip, bu acýlarýn paylaþýlmasýndan yana olduklarýný söyledi. "Þehidiniz bizim þehidimizdir, evladýnýz bizim evladýmýzdýr" diyen Eker, Bostancý ailesinin her türlü istek ve talebinin kendileri için vazife olduðunu ifade etti. Eker ayrýca, Vali Sabri Baþköy'e teþekkür ettiði açýklamasýnda, "Sayýn Valimiz ziyaretimiz için bize araç tahsis etti, bu yaklaþýmý ve ilgisi nedeniyle kendisine tüm þehit aileleri ve gazilerimiz adýna teþekkür ediyorum." diye konuþtu.

elinin 2 parmaðý koptu. Hastaneye kaldýrýlan Tahtacý'nýn parmaklarý parçalandýðý için yerine dikilemedi. Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir fayans fabrikasýnda çalýþan Mustafa Tahtacý, pres makinesinda fayans kesmeye çalýþýrken, biranda sað elini makineye kaptýrdý. Yüzük ve orta

Mustafa Tahtacý

parmaðý kopan Tahtacý'yý arkadaþlarý özel bir otomobille Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Burada iþçinin kopan parmaklarý mesai arkadaþlarý tarafýndan toplanarak hastaneye götürüldü. Hastanede ameliyata alýnan Tahtacý'nýn parmaklarý parçalandýðý için yerine dikilemedi. Tahtacý'nýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. (DHA)

Ýctihad ile kulluk Kulluk yalnýz Allah'a olacaktýr ve bu da O'nun kulundan ne istediðini; yani kulunun nasýl davranmasýný, neye nasýl inanmasýný, neyi nasýl yapmasýný dilediðini bilmeye baðlýdýr. Kur'an ve hadisler 'Allah'a ve Rasulüne itaat ve onlarýn bildirdiklerine ittiba (uygun davranma) üzerinde ýsrarla duruyor ve bunlarsýz kulluðun olmayacaðýný kesin olarak ifade ediyor. Þu halde kulluk: Bilmek, itaat ve ittiba ile gerçekleþiyor. Allah Teâlâ peygamber göndererek kulundan ne istediðini bildirmediði takdirde kul, ne yaparsa yapsýn ona itaatsizlik etmemiþ (mesela haram yememiþ), bu sebeple de cezayý hak etmemiþ oluyor. Peygamber gönderip kulundan ne istediðini bildirdiðinde eðer belli bir konuda belli (açýk ve kesin) bir bilgi gelmiþ ise bunu, açýklandýðý gibi yapmadýkça kulluk gerçekleþmez. Þarap, faiz, zina, domuz, yalan, iftira; cana, mala, namusa tecavüz haramdýr; namaz, oruç, hac, zekat, gerektiðinde cihad farzdýr; bu haramlar ve farzlarla ilgili açýklamalar (vahiy, âyetler ve hadisler) açýk ve kesindir. Ýþte bu ve benzeri konularda itaat (kulluk) ancak açýklanana, bildirilene uygun davranmakla gerçekleþir. Son din Ýslam'dýr, insanlýk var oldukça Allah'a kulluk bu dinin bildirdiklerine uymakla olacaktýr. Ýnsan, eþya ve iliþkiler mahiyet veya nitelik bakýmýndan durmadan deðiþiyor; Hz. Peygamber'in yaþadýðý zamanda bulunmayan birçok nesne, iliþki biçimi, araç, âdet ve âlet ortaya çýkýyor. Eðer vahiy, hem geldiði zamanda hem de bütün zamanlarda olacak ve bulunacaklar için açýklamalar yapsaydý evler dolusu kutsal kitap ve hadisler olmasý gerekirdi. Ayrýca o günün muhataplarýnýn hayatlarýnda bulunmayan þeylerden bahsetmek abes olurdu. Bu sebeple Allah Teâlâ o gün yaþayanlar ile daha sonra gelecek olanlar için zorunlu olanlarý açýkladý, geri kalanlarý ise 'açýkladýklarýna bakarak bulup uygulamalarýný' kullarýna býraktý. Ýþte bu 'açýkladýklarýna bakarak bulup uygulama'nýn adýna ictihad denir. Ýctihad kul/beþer iþidir; o bakacak, anlayacak, düþünecek ve söylenmiþten söylenmemiþin bilgisine ulaþacak. Bu iþte hatanýn veya ihtilafýn (farklý anlama, sonuç çýkarma, çözmenin) kaçýnýlmaz olduðu –insanýn mahiyeti ve nitelikleri bakýmýndankaçýnýlmazdýr. Buna raðmen Allah, 'açýklamadýklarýmý da, açýkladýklarýma bakarak doðru (ben açýklasaydým nasýl açýklar idiysem öyle) bulun, aksi halde bana itaatsizlik etmiþ olursunuz' deseydi kullarýna 'imkansýzý teklif' etmiþ olurdu. O imkansýzý teklif etmeyeceðini de bildirmiþtir. Þu halde ictihadlýk alanda itaat, kulun çabasý sonunda ulaþtýðý zan ve kanaate göre davranmasýyla gerçekleþecektir. Bu zan ve kanaate göre haram bildiðinden uzak duracak, helal bildiðine yaklaþacak, farz ve vacib bildiðini yerine getirecektir. Ýctihad yapamayacak olanlar da yapanlara danýþarak, onlardan fetva alarak itaat edeceklerdir. Yasak olan, vahyi göz önüne almadan (açýklananlara bakmadan) kendi aklý ve arzusuna göre hüküm çýkarýp uygulamaktýr. Usulünce ictihad yapýldýðýnda ise sonuç hatalý olsa da (mesela Peygamberimiz hayatta olsaydý da bu sonuç ona arzedildiðinde hatalý bulsaydý) yine de kul üzerine düþeni yapmýþ ve bir ecir (ahiret için deðerli karþýlýk) almýþ olacaktýr. Ýsabet etmiþ olmasý halinde ise ecri artacaktýr. Bu ecir meselesinin de hikmeti, müctehidi olanca gücünü sarf etmeye teþviktir.

Liseli kavgasý; 4 yaralý O

Dernek yöneticileri Bayat'taki þehit ailesini ailesini ziyaret etti.

Pres makinesine parmaklarýný kaptýrdý

orum'da bir fayans fabrikasýnda çalýþan Mustafa Tahtacý pres Ç makinesine elini kaptýrýnca, sað

Hayrettin Karaman

Dernek Baþkaný Cafer Eker, "Þehidiniz bizim þehidimizdir, evladýnýz bizim evladýmýzdýr" dedi.

kulda tartýþan liseli 2 grup arasýnda çýkan kavgada, biri kýz öðrenci olmak üzere 4 kiþi yaralandý. Çorum'da, okulda tartýþan liseli 2 grup araPolis, olay yerinde sýnda çýkan kavgada, biri inceleme yaptý. kýz öðrenci olmak üzere 4 kiþi yaralandý. Olay Milönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Liseye giden yaklaþýk 10 kiþilik 2 grup, kýz meselesi yüzünden tartýþtý. Alkollü olduklarý iddia edilen öðrenciler Milönü Caddesi'nde karþýlaþtý. Burada tartýþmaya baþlayan þahýslar kavga etmeye baþladý. Býçak ve sopalarýn kullanýldýðý olayda 19 AT 768 plakalý araç hasar görürken, öðrencilerden D.Y. (17) aldýðý býçak darbesi ile aðýr yaralandý. E.A. (18), S.U. (18) ve E.U’nun babasý olduðu öðrenilen Ý.U.al (36) ise hafif yaralandý. Olay, çevredeki vatandaþlar tarafýndan 112 Acil ekiplerine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen polislere de saldýrdýklarý iddia edilen öðrencilerden bazýlarý olay yerinden kaçarken, kavgada yaralanan 4 þahýs ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Bu arada, olaya karýþtýklarý iddia edilen çok sayýda öðrenciyi polisin gözaltýna aldýðý belirtilirken, olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (Cihan)


Alaca, Avni Çelik’i üzdü

PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

S

ÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, Alaca’da Hitit Üniversitesi’ne baðlý Meslek Yüksek Okulu açýlmasý için baþlattýðý kampüs inþaatýndan iþ makinelerini çektiðini açýkladý. Çelik, yaptýðý açýklamada, “Alaca'da yaptýracaðýmýz üniversite kampüsü, arsasý her türlü niza ve ihtilaftan arýndýrýlmýþ olarak temin edilirse inþa edeceðimiz bilinmelidir.” dedi. Çelik, Alaca Belediyesi’nin kampüs arsasýnda 18. madde uygulamasý yaptýðýný hatýrlatarak, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; “Çorum Alaca'da Hitit Üniversitesine baðlý bir Meslek Yüksek Okulu açýlmasý bu maksatla bir kampüs inþa edilmesi için Milletvekilleri, Belediye Baþkaný ve Müteþebbisler, Grup Baþkanýmýz Sayýn Avni Çelik'e müracaat etmiþlerdir. Grup Baþkanýmýz; Alaca halký, belediye veya kurulan vakýf tarafýndan arsasý temin edilmek þartý ile, üniversite kampüsünü inþa ederek, memleketi Alaca'ya bir üniversite kazandýrmayý memnuniyetle kabul etmiþtir. Temin edilen arsa bize teslim edilince projesi hazýr olan üniversite kampüsünün de inþaatýna baþlanmýþtýr.

Mevcut araziye, imar planýna ve uygulamaya, tarla sahiplerinin karþý çýktýðý ve niza konusu yapýldýðý öðrenildiðinde Grup Baþkanýmýzýn talimatý ile inþaat derhal durdurulmuþ ve iþ makinalarý Alaca'dan çekilmiþtir. Mevcut arsaya yapýlan imar planý ve imar kanununun 18. Maddesine göre yapýlan uygulama, doðrudan Alaca belediyesi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Bizim niza ve ihtilafa yol açacak bir yöntemle arsa teminine yönelik bir teþebbüsümüz veya yönlendirmemiz söz konusu deðildir. Alaca'da yaptýracaðýmýz üniversite kampüsü, arsasý her türlü niza ve ihtilaftan arýndýrýlmýþ olarak temin edilirse inþa edeceðimiz bilinmelidir. Bugün Alaca'da eðitime baþlamýþ olan Yüksek Okul ve açýlmasýna gayret edilen Ziraat Fakültesi'nin Alaca'nýn sosyo ekonomik çehresine çok þey katacaðý bilinmelidir.

Aslen Alacalý olan SÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik.

Alacalý'nýn metrekaresi 3 veya 5 lira olan arsayý niza ve ihtilafsýz olarak teminden aciz olamayacaðýný umuyoruz.”

Tarihi tünel gün yüzüne çýkacak Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde belediye ekiplerince yapýlan altyapý çalýþmasý sýrasýnda bulunan tarihi tünelin tamamen gün yüzüne çýkarýlmasý için çalýþma baþlatýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada, ilçenin en büyük sorunlarýndan biri olan kanalizasyon ve altyapý problemini gidermek amacýyla baþlattýklarý çalýþmalar kapsamýnda, tarihi Koyunbaba Köprüsü ile Kandiber Kalesi arasýnda bulunan

Adnan Menderes Caddesi'ndeki kazý çalýþmasýnda bir tünel bulunduðunu hatýrlattý. Tünelin tespit edilmesinin ardýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Çorum Müze Müdürlüðü'ne bilgi verildiðini ve inceleme baþlatýldýðýný belirten Yazýcý, arkeologlar tarafýndan yapýlan incelemeler sonucunda hazýrlanan raporun, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kuruluna sunulduðunu söyledi. Kurulun da, durdurulan

kanalizasyon çalýþmalarýnýn arkeologlar nezaretinde devam etmesi konusunda karar aldýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, þöyle konuþtu: ''Biz de bu bölgede hem tünelin etrafýnýn temizlenmesi hem de kanalizasyon yatýrýmlarýmýzýn tekrar devamý için çalýþmalarýmýza baþladýk. Tünel etrafýnda ve içinde yapýlan çalýþmayla tünelin yaklaþýk 30 metrelik bölümüne ulaþtýk. Bu bölgede Çorum Müze

Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen arkeolog tarafýndan çalýþmalar yürütülüyor. Ayrýca Koyunbaba Köprüsü'nün ilk kemerinde yer alan çýkýþ noktasýnda da tünelin ucunu açma çalýþmalarýmýza baþladýk.'' Kanalizasyon yatýrýmý kapsamýnda bulunan tünelin

kendileri için bir kazanç olduðunu vurgulayan Baþkan Yazýcý, ''Bu tarihi deðerin hem ilçemize hem de ülkemize tekrar kazandýrýlmasýný istiyoruz. Tünelle ilgili net bilgileri arkeologlarýn incelemelerinin ardýndan kamuoyu ile paylaþacaðýz'' dedi. (A.A.)

5

Vali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi’nde cezaevi yolunnu inceledi.

Yeni cezaevi yolunu inceledi

V

ali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi sahasý içinde yolu olan ve cezaevine alternatif yol güzergahý olarak planlanan, yol yapým çalýþmasýný yerinde inceledi. Ýncelemeler sýrasýnda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Ömer Arslan ve Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin’de hazýr bulundu.

YApýlan açýklamaya göre, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yürütülen yol yapým çalýþmasý hakkýnda, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Ömer Arslan'dan teknik bilgi alan Vali Baþköy, yaklaþan kýþ mevsimine dikkat çekerek, çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ve biran önce bitirilmesi talimatýný verdi.

Veysel Karani’de aþure daðýttý V

ali Sabri Baþköy, cemaatinin büyük çoðunluðunu Ehl-i beyt vatandaþlarýn oluþturduðu Veysel Karani Camii cemaati ve mahalle sakinleri tarafýndan Muharrem ayý nedeniyle her yýl geleneksel olarak yapýlan aþure daðýtýmýna katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, vatandaþlarla tek tek tokalaþan ve onlarla bir süre sohbet eden Vali Baþköy, aþure kazanýnýn baþýna geçerek, kâselere doldurduðu aþureleri vatandaþlara daðýttý. Aþure daðýtým etkinliðinde emeði geçen herkese teþekkür eden Vali Baþköy; bu tür etkinliklerin geleneklerimizin yaþatýlmasý bakýmýndan önemli olduðunu belirterek, milletin birlik ve beraberliðine katký saðladýðýný ifade etti.

Vali Baþköy, her yýl geleneksel olarak yapýlan aþure daðýtýmýna katýldý.

Baþköy, vatandaþlarla bir süre sohbet etti.

Doðan Hýzlan Hitit’i övdü Osmancýk’ta tarihi tünelin tamamen gün yüzüne çýkarýlmasý için çalýþma baþlatýldý.

Mevlana’da aþure ikramý M

evlana Camii tarafýndan 2 bin 500 kiþiye aþure daðýtýldý. Mevlana Camii imam hatibi Ömer Tiryaki ve cami müezzini Ýsmail Büyüksakallý'nýn giriþimleriyle Muharrem ayý nedeniyle cuma namazý çýkýþý Mevlana ve Sanayi Camii cemaati, Mevlana Yurdu ile bölge sakinleri ve öðrencilere aþure daðýtýldý.

Mevlana Cami Ýmam Hatibi Ömer Tiryaki, bölge halký ve cami cemaatinin destekleriyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Aþure günü milli ve manevi günlerimizden birisi. Bugünün birlik ve beraberliðimizin pekiþmesine vesile olmasýný diliyorum" dedi. Daðýtýlan aþurelerden alan cemaat ise, ülkenin birlik ve beraberliði için dua etti.(ÝHA)

Mevlana Camii tarafýndan 2 bin 500 kiþiye aþure daðýtýldý. Daðýtýlan aþurelerden alan cemaat ise, ülkenin birlik ve beraberliði için dua etti.

G

azeteci, yazar ve eleþtirmen Doðan Hýzlan, Hitit Üniversitesi’nin çalýþmalarýný övdü. Hýzlan, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti. Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ile Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek’in de hazýr bulunduðu görüþmede Rektör Alkan, Hýzlan’ý Hitit Üniversitesi ve Çorum'da görmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdikten sonra üniversitenin eðitim ve öðretim kalitesine, büyümeye verdiði önem kadar sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediðini ifade etti. Rektör Alkan, Hýzlan gibi alanýnda duayen olmuþ deðerleri Çorum'da görmekten, Çorum halkýnýn büyük bir memnuniyet duyduðunu da sözlerine ekledi. Doðan Hýzlan ise 50 yaþýna kadar pek seyahat etmediðini, Ýstanbul dýþýna çýkmadýðýný ancak zaman içinde bu tutumunun yanlýþlýðýný gördüðünü söyleyerek Anadolu'da

kurulan üniversitelerin hýzla geliþtiðini görmekten büyük bir mutluluk duyduðunu ve oralardan davet geldiðinde artýk memnuni-

yetle kabul edip gittiðini anlattý. Hýzlan, Hitit Üniversitesi'nin genç olmasýna raðmen hýzlý bir geliþme gösterme-

sinden dolayý Rektör Alkan’ý tebrik ederek Hitit Üniversitesi'ne davetten dolayý da teþekkürlerini dile getirdi.

Doðan Hýzlan, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.

Gazeteci, yazar ve eleþtirmen Doðan Hýzlan, Hitit Üniversitesi’nin çalýþmalarýný övdü.


6

PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hedef, engelleri azaltmak Z

ihinsel Özürlülür Federasyonu, 3 Aralýk Dünya Özürlüler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, amaçlarýnýn engellilerin sorunlarýnýn en aza indirgenmesi olduðunu söyledi. Bu yýl 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye'nin 47 il ve birçok ilçesinde ayný dili konuþarak Dünya Engelliler Günü’nde kamuoyunda farkýndalýk yaratmayý ve örgütsel birlikteliði göstermeyi hedefleyen Zihinsel Özürlülür Federasyonu, açýklamasýnýn devamýnda þu görüþlere yer verdi; “Ülkemizin her karýþ topraðýnda yaþayan tüm zihinsel engelli bireylerin ve onlarýn fedakar ailelerinin sesi ve umudu olmak için yýllardýr çalýþmaktayýz. Ancak bu çalýþmalarýmýz ile birlikte türlü sýkýntýlarýmýzýn yanýnda kanun ve yönetmeliklerle önümüze çýkarýlan engeller bizlerin çabalarýný boþa çýkarmakta ve ümitlerimizi kýrmaktadýr.. Özel eðitimde 18.05. 2012 tarihinde yürürlüðe giren Özel eðitim hizmetleri yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik sonucu 4+4+4 eðitim yapýlanmasý ile Ýþ Eðitim Merkezleri yapýsal deðiþiklik sonucu Ýþ Uygulama Merkezi olmuþ ve son kademe okulu olarak 23 yaþ sýnýrý getirilmiþtir. Bu deðiþiklikle birlikte'' 23 yaþ üstü Zihinsel Engelli Bireyler Yaygýn Eðitim kapsamýna alýnarak Halk Eðitim Merkezlerinin açacaðý kurslarla eðitimine devam edebilir'' denmiþtir. Yapýlan yönetmelik deðiþikliðinde bir Özel Eðitimcinin ve uzman bir pedagogun yazmayacaðý bu madde 23 yaþ üstü Ýþ Eðitim Merkezlerinde bulunan tüm engellilerin bir gecede eði-

tim dýþýna çýkarýlmasýna neden olmuþtur. Hali hazýrdaki Halk Eðitim Merkezlerinin mevcut yapý, yönetmelik, personel ve modül üzerinden incelendiðinde konunun vahameti anlaþýlacaktýr. Ayrýca Zihinsel Engelli Eðitiminde asla eðitimin deðiþmez bir parçasý olan Beceri Eðitimi konularý bu modüllerde yer almamaktadýr. Modüller incelendiðinde saat olarak 120 ile 540 arasýnda modüller vardýr. Oysa Zihinsel Engelli eðitiminde zaman ve sabýr eðitimin deðiþmez bir parçasýdýr. Tüm bu nedenler kabul edilebilir olsa bile Halk Eðitim Merkezlerinin yeterli binalarý ve personellerinin olmamasý nedeni ile açýlan kurslar illerde deðiþik okullarda ve bu okullarýn personellerinin uygun saatleri olan akþam saatlerinde verilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu deðiþikliðin sonucunda; koþullarý uymayan 23 yaþ üstü zihinsel engelli bireyler tekrar eve kapanacak ve sosyal hayattan yine tecrit edileceklerdir. Bu tecrit ailelerinde kapsadýðýndan toplumdan soyutlanmýþ ciddi bir kesim oluþacaktýr. Yine Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri'nde (R.A.M) yapýlan deðerlendirmeler sonunda Engellilere eðitim tanýlamasý yapýlarak bir yýl boyunca alacaðý eðitim planlanmaktadýr. Bir düþününki; bir engelli için hayati önem taþýyan ve gelecek hayatý boyunca eylemlerine yön verecek bu eðitim planý RAM larda yapýlan bir saatlik deðerlendirmeler neticesinde verilmektedir. Bir yýl sonunda zihinsel engelli bireyin eðitimden fayda alamadýðýný söylenerek eðitimden uzaklaþtýrýlmasý da bize bildirilen sorunlar arasýndadýr.

Engelli ailelerinde sürekli kaygýya ve baskýya neden olan hayata tutunmalarýný güçlendiren hatta bazen hayattan vazgeçiren engelli çocuðunun bizden sonra ne olacak korkusunu ve gelecek kaygýsýný hafifletecek kalýcý çözümler bulunmalý, gündüzlü ve yatýlý bakým ücretlerinin ödenme koþularýndaki adaletsizliðin giderilmesi gerekmektedir. Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin tedavisinden yemeðine, seyahatinden eðitimine ve oyunundan bakýmýna kadar her þeyinin özel olduðu, olmasý gerektiði göz ardý edilmemelidir. Ayrýca zihinsel engellilere karþý iþlenen türü ne olursa olsun tüm suçlarda verilecek cezalarýn caydýrýcý ve engellileri koruyacak nitelikte olmasý engellilerin taraf olduklarý davalarda yargý harçlarý ve mahkeme masraflarýndan muaf tutulacak düzenlemelerin yapýlmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr. 2012 yýlý Temmuz ayýnda hayata geçmesi gerekirken süresi uzatýlan tüm kamu binalarýnýn engellilere uygun hale getirilmesi için çýkarýlan kanunun takipçisi olacaðýz. Engellilerin sorunlarý tabi ki bu güne özgü deðil. Dünde vardý bu günde var. Amacýmýz bu sorunlarýn yarýnlarda en asgaride olmasý. Yapýlanlarý teþekkürle anarken yapýlmasý gerekenleri de söylemenin sivil toplum kurumu olma sorumluluðunun gereði olduðunu düþünüyoruz. Zihinsel Özürlülür Federasyonu olarak yukarýdaki konularý bu yýl gündemde tutmaya ve çözümler bulmaya çalýþacaðýmýzý kamuoyuna saygýyla duyururuz.”

‘Engellileri topluma kazandýrma gayretindeyiz’ Ç

orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Engelli nüfusun dünya ortalamasýnýn da üstünde yaklaþýk 8,5 milyon kiþi ile nüfusun %12’sini oluþturduðunu hatýrlatan Baðcý, “Bizler AK Parti hükümetlerinin çalýþanlarý olarak engelli vatandaþlarýmýzý topluma kazandýrma adýna tüm gayretimizi göstermekte, sosyal

hayatta var olabilmeleri için tüm düzenlemeleri yapmaya gayret etmekteyiz. Bu güne kadar amacýmýz hep engelleri ortadan kaldýrarak engelli vatandaþýmýzýn da toplumsal yaþamda daha aktif biçimde yer almasýný saðlamak oldu ve bundan sonra da öyle olacaktýr.” dedi. Baðcý, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; “Engelli vatandaþlarýmýza sahip çýkmak, onlarýn

Cahit Baðcý

yaþamlarýný en iyi þekilde sürdürmelerini saðlamak ve bu yöndeki gerekli tedbirleri zamanýnda almak,

toplum ve devlet olarak öncelikli sorumluluðumuzdur. Onlarýn sorunlarýna çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden eþit bir biçimde yararlanmalarýný saðlayacak olanaklarý sunmak, birey olarak hepimizin baþta gelen görevidir. Bu konuda toplum olarak bilincimizin artmasý ve gerek kamu gerek özel sektör ile sivil toplum örgütlerimizin üzerine düþeni yapmasý, görme engelli vatandaþlarýmýzýn

sorunlarýný azaltacaktýr. Yaþamýn engelliengelsiz herkes için anlamlý ve daha yaþanabilir hale gelebilmesi için, Dünya Engelliler Gününün toplumdaki bu konudaki duyarlýlýðýn artmasý, vatandaþlarýmýzýn bilinçlendirilmesine katký saðlayacaðýný düþünüyor ve engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn gündeme getirilerek çözüm bulunacaðýna inanýyor, tüm vatandaþlarýmýza selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

‘Her insan bir engelli adayý’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, her insanýn bir engelli adayý olabileceðini bildirdi. Alkan, mesajýnda þöyle dedi; “Yeryüzünde topluluklar halinde yaþayan insanoðlu; geçmiþten bugüne, bugünden geleceðe uzanan tarih çizgisinde sürekli bir biçimde bir baþkasýna ihtiyaç

duymuþ, bir diðerine yardýmcý olmuþtur. Yardýmlaþma ve dayanýþma her dönemde ve her toplumda yüceltilen deðerlerdir. Özellikle yaþlý, çocuk ve engelli kiþilere gösterilen ilgi ve ihtimam o toplumun manevi zenginliðini gösterdiði gibi uygarlýk düzeyinin de iþareti olmuþtur. Hayatlarýný engelli olarak sürdürmek zorunda kalan insanlarýmýz için, bugünün sosyal devlet anlayýþý ile bireylerin

ilgi ve duyarlýlýðý sayesinde çok daha etkin bir yaþam tarzýna kavuþabilme imkâný saðlanmalýdýr. Öte yandan her insanýn bir engelli adayý olduðu bilinci içinde çalýþmak gerekliliði vardýr. Biz de Üniversite olarak engelli çalýþanlarýmýz, öðrencilerimiz ve vatandaþlarýmýz için her türlü altyapý çalýþmasýný yapma azim ve kararlýlýðý içindeyiz. Genel olarak bu konuda yasal zorunluluðun ötesinde konuyu bir

görev olarak ele alýyor ve bu çerçevede deðerlendirerek her geçen gün engeliler için çalýþmalarýmýzý arttýrarak devam edeceðimizi ifade etmek istiyoruz. Bu dünyada sahip olunan ya da olunamayan her þeyi bir imtihan vesilesi saymak anlayýþý

içinde engelliler için tüm engellerin kalkacaðý güzel ve özlenen günlerin gelmesini dileyerek 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü’nü kutlarým.”

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

‘Engellilere þefkat elini uzattýk’ S

aadet Partisi Çorum Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çetin, 3 Aralýk Engelliler Günü nedeniyle gönderdiði yazýlý basýn açýklamasýnda, tüm engellilerin ve ailelerinin ‘Engelliler Haftasý’ný’ kutladý. Milli görüþ partilerinin kýsa iktidar ortaklýklarýnda tüm kesimlere olduðu gibi engellilere de þefkat elini uzattýðýný kaydeden Çetin, bu partilerden Refah Partisi’nin 1991 yýlýnda meclise adýmýný atýnca verdiði ilk meclis araþtýrma önergesinin engellilerin sorunlarýný tespit konusunda olduðunu belirtti. Çetin, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Bu çalýþmalar ýþýðýnda refah yol hükümeti ile iþ baþý yapan milli görüþ, iþi icraata dökmüþ ve Özürlüler Ýdare Baþkanlýðý’ný kurmuþtur. 28 Þubatçý gerici zihniyetin tüm kargaþa ve zulümlerine raðmen her alanda olduðu gibi

hizmetlerimiz engelliler üzerinde de ara vermeden devam etmiþtir. 572 sayýlý kararname ile çeþitli bakanlýk ve belediyelerde engelli istihdamý, 573 sayýlý kararname ile engellilerin rehabilitasyonlarý saðlanmýþtýr. Milli görüþ sadece söylemez, söylediðini mutlaka uygular. Rahmetli Erbakan Hocamýzýn ‘engelli vatandaþlarýmýz engelli deðil özel vatandaþlarýmýzdýr’ sloganý hala hatýrlanmaktadýr. Sistem partileri býrakýn mevcut sorunlarý çözmeyi onlara yenilerini eklemektedirler. Kadýna þiddet buna en yeni örneklerden birisidir. Ýslam medeniyetinden uzaklaþýp batý mediyetini yani AB kapýsýný beklemenin bu ülkedeki saðlama da engelliye de asla Levent Çetin bir hayrý dokunmayacaðý gibi mevcut sorunlarý kat ve kat artýracaðý uyarýsýný yapýyor, engelli vatandaþlarýmýzýn gününü Saadet Partisi olarak kutluyoruz.

Cezaevi personeli kaynaþtý Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ýnfaz Kurumu personeli kaynaþma yemeðinde buluþtu.

Ç

orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ýnfaz Kurumu personeli Kültür Sitesi VÝP 2 Salonu'nda düzenlenen yemekli gecede buluþtu. Programa Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ýnfaz Kurumu Müdürü Þükrü Öztürk, kurum çalýþanlarý ve aileleri katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ýnfaz Kurumu Müdürü Þükrü Öztürk, yeni ve eski personelin kaynaþmasýný saðlamak amacýyla bir yemek düzenlediklerini söyledi. Öztürk, " Bu etkinlik bizim için önemli. Bu kaynaþma ve birliktelik inþallah bizim çalýþmamýzý daha da arttýrýr. Buraya kadar zahmet edip gelen herkese çok teþekkür ediyorum. Baþka faaliyetlerimizde tekrar buluþmak dileðiyle." Diye konuþtu.

Etkinlik Kültür Sitesi VÝP 2 Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Cezaevi personeli aileleri ile birlikte etkinlik yaptý.

‘Engelliye yatýrým boþa gitmez’ 3

Aralýk Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av.Ahmet Görür, engelliler için yapýlabilecekler hakkýnda görüþlerini belirtti. Toplumun yaklaþýk % 3’ünün aðýr engellilerden oluþtuðunu kaydeden Görür, engellilerin günlük yaþam aktivitelerinde baþkalarýnýn bakýmýna muhtaç olduklarýný dile getirdi. Yaþayabilmek için baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç duyan engellilerin, toplumun sýrtýnda bir yük olarak görüldüðünü, üretmeyip sadece tükettikleri için çevrelerindeki saðlam insanlarý meþgul ettikleri için hor görülebildiklerini ifade eden Görür, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Unutmamak gerekir ki bu engelli insanlar toplumun bir parçasý, hayatýn acý bir gerçeðidir. Aðýr engelli denilince genelde felçli insanlar akla gelir. Yani yatalak veya tekerlekli sandalye-

deki hastalar. Bunlar evde, yataklarýnda, tekerlekli sandalyelerinde sürekli kendilerine uzanacak bir eli beklemektedirler. Bu hastalar kendileri çok aðýr sýkýntýlar içinde yaþarlarken çevrelerindeki akrabalarýný da psikolojik ve fiziki olarak yorarlar,onlarý gün boyu,gece boyu meþgul ederler. Peki bu sýkýntýlarý azaltmanýn yolu var mý? Neler yapýlabilir? Bir þeyler yapalým ki hem engelliler hem de refakatçi yakýnlarý rahatlasýnlar. Bu konuda acizane kanaatim þudur ki; engelli insaný bir þekilde evin dýþýna çýkarmamýz gerekiyor. Temiz hava ve hayatýn renkli, hareketli akýþý engelliyi de sarýp sarmalayacak, göðsü geniþleyecek, stresi azalacak, aðrýlarý hafifleyecektir. Yani engelli insanlara tekerlekli sandalyeler, akülü arabalar, motosikletler temin etmeliyiz. Yollarýmýzý, kaldýrýmlarýmýzý onlarýn ulaþýmý için uygun hale getirip

bütün binalarýn giriþlerine rampa yapmalýyýz. Engellilerin bir araya gelebileceði dernekler, lokaller, spor salonlarý kurmalý, marketlere, camilere, okullara, pastanelere, lokantalara hemen her yere rampa ve asansör yerleþtirmeliyiz. Engellilerin önündeki engelleri kaldýrdýkça engelli kardeþimiz özgürlüðüne kavuþacak, tekerlekli-akülü sandalyesi ile dýþarý çýkýp, kendi baþýna deðiþik yerlere gidebilecektir. Tekerlekli sandalye bir özgürlüktür. Saðlam insanlar þunu bilsinler ki; engelli bir þairin dediði gibi ‘kör için göz ne ise, odur felçli için sandalye.’ Netice olarak engelli insana verilen her tekerlekli sandalye, yapýlan rampa, açýlan bir kapý hastayý psikolojik ve bedensel rahatlatacaðý gibi, engellinin yakýnlarýný da ferahlatacak ailenin ve toplumun moralitesi yükselecektir.”

MEB’den yeni uygulama M

illi Eðitim Bakanlýðý, engellilerin eðitime devamlarýný takip için baþlatacaðý kimlik doðrulama sisteminin kurulumuna iliþkin ihale sürecini tamamladý. Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Kurumlarý tarafýndan valiliklere gönderilen yazýya göre, kimlik doðrulama sistemi ve görüntüleme sistemi ile ilgili ihale süreci tamamlandý. Bu kapsamda yüklenici firma tarafýndan 218 rehberlik ve araþtýrma merkezine 271 kimlik doðrulama sisteminin kurulumu gerçekleþtirilecek. Kimlik doðrulama sistemine iliþkin teknik þartname gereðince kurulumun yapýlma-

dan önce altyapý ve kablolamanýn rehberlik ve araþtýrma merkezlerince hazýrlanmasý gerekiyor. Bu kapsamda rehberlik ve araþtýrma merkezlerine, kamera ve kayýt sisteminin kurulmasý için gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý amacýyla 7 Aralýk tarihine kadar süre verildi. ''Damar Ýzi Kimlik Doðrulama Sistem''in kurulmasýnýn ardýndan yüklenici tarafýndan merkez personeline kullanýcý ve teknik eðitim verilecek. Özürlü birey ve eðitim personelinin kimlik doðrulama sistemine tanýtýlmalarý rehberlik ve araþtýrma merkezleri tarafýndan yapýlacak.

Mayýs ayýnda yayýmlanan yönetmeliðe göre, özel eðitim okulu ile özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerince, özürlü bireylerin ders devam takibi, ders baþlangýcýndan önce ve ders bitiminde özürlü birey modülünde yer alan kimlik doðrulama sistemi ile yapýlacak. Eðitim personelinin ders devam takibi de giriþ ve çýkýþlarda kimlik doðrulama sistemi ile yapýlacak. Kimlik doðrulama sisteminin uygulanmasý ile sistemi kullanamayacak durumda olan özürlü birey ve eðitim personelinin ders devam takibi ise Milli Eðitim Bakanlýðý'nca belirlenecek usul ve esaslara göre yapýlacak.

Alaca Engelliler Derneði 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle çalýþmalarýný özetledi.

Sancaktar Ýþ Merkezi’nde 6 iþyeri satýlacak Ç

orum Belediyesi mülkiyetinde bulunan Sancaktar Ýþ Merkezi’nde 6 iþyeri ihale ile satýlacak.

Eski Ankara Caddesi ile Milönü Caddesine Sancaktar Ýþ Merkezinde bulunan 6 adet iþyeri13 Aralýk 2012

Perþembe günü saat14.00’de encümen huzurunda satýþa çýkacak.


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

7

‘Çorum'a Ziraat Fakültesi açýlmalý’ Ç

orum Patates Üreticileri Birliði tarafýndan Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý bünyesinde düzenlenen panel önceki gün gerçekleþtirildi. Panele Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý ve birlik üyesi çok sayýda çiftçi katýldý. Çorum Patates Üreticileri Birliði tarafýndan Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý

bünyesinde düzenlenen panelde konuþan GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kasap, Çorum baþta olmak üzere Amasya, Yozgat ve Kastamonu bölgelerinde Ziraat Fakültesi'nin bulunmadýðýný, bu illere de tarýmýn geliþmesi acýsýndan fakültelerin açýklamasý gerektiðini söyledi. Bu bölgelerde ücretsiz danýþmanlýk yapmak

Prof. Dr. Ali Kasap

istediklerine dikkat çeken Kasap, "Amacýmýz tarýmsal kuruluþlarla birlikte olmak" dedi. Çiftçilere de bazý tavsiyelerde bulunan Kasap, tarlalarda anýzlarýn yakýldýðýný, çiftçilerin anýz yakmasýnýn doðru bir tercih olmadýðýný dile getirdi. "Anýz yakýlmamalý, toprak üstünde kalmalý" diyen Kasap, "Anýzlarla birlikte ekim yapýlmalý.

Anýzlar topraðýn su kaybýný azaltýyor. Böylece topraðýn verimi toprakta kalýyor. Ayrýca toprakta yaþayan canlýlara da zarar vermeden topraðý kendi haline býrakmalýyýz" diye konuþtu. Gazi Osmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kasap, katýlýmcýlara tarýmsal makinalarý ve ekipmanlardaki

‘Ýdeolojiler tabudur, sorgulanamaz’ Ý

nsan ve Düþünce Derneði’nin bu haftaki konuðu Doç. Dr. Ferit Usnu olursa olsun konuþmakta; gerektiðinde Nükleer Fizik Uzmaný gibi lu oldu. Uslu, seminerde ‘Felsefi Sorgulama ve Ýdeolojiler’ konudavranabilmekte ama bu konuda benim bilgim yok dememektedirler. sunu iþledi. Ýdeolojiye gelecek olursak ideolojiler eleþtirmeden muhafaza etYapýlan açýklamaya göre, sunumuna Cemil Meriç’in ‘Ýdeolojiler tiðimiz dünyamýzýn çelik gömleklerini oluþturmaktadýr. Bizimle ayný insan aklýna giydirilmiþ deli gömlekleridir’ sözüyle baþlayan Uslu, düþünceye sahip olmayanlarý ötekileþtirir ve elimizde olsa onlara hatoplumumuzda felsefenin hayatla iliþkisinin yeterince bilinmediðini yat hakký vermeyiz. Eskiden sadece din üzerine kurgulanan ideolojibu nedenle de felsefi düþüncenin halk tarafýndan pek sevilmediðini lere son birkaç yüzyýlda -izmler de (komünizm, kapitalizm, liberasöyledi. ‘Düþünüyorum öyleyse varým’ ifadesinin bizde ‘Düþünüyorlizm, Kemalizm…) eklenmiþtir. Peki bir fikir nasýl bir ideolojiye dösun öyleyse vurun’a dönüþtüðünü belirten Uslu, sözlerine þöyle denüþür? Bunun en basit cevabý þudur; bir fikir donduysa, hayatla baðý vam etti; koptuysa o artýk bir ideolojidir. Ýdeolojiler hedeflerine ulaþmak için insanlarýn hayatýný feda etmekten bile çekinmezler. Nazizm örneðin “Felsefe bir öz eleþtiri, kendini sorgulamadýr. Gerek toplumun dünyaya hakim olmak için milyonlarca insanýn hayatýna mal olmuþgerekse fertlerin düþünce ve davranýþlarýný gözden geçirmeleri; bunu tur. Bu nedenle ideolojiler insandan kopuktur, insanýn hali ile hallenyaparken de tutarlý, mantýklý, derinlikli, eleþtirel olmalarýdýr. Buradan mezler. Onlar için en iyi yola çýkarak aslýnda hepiinsan ideolojisi uðruna temiz eleþtirel düþünüyoruz reddüt etmeden hayatýný diyebiliriz. Örneðin bir kahfeda edebilen insandýr. vehanede dinden siyasete, spordan eðitime kadar her Bir ideolojiye sahip þeyi konuþup eleþtiriyoruz. olduðumuzda artýk düþüAma sadece bir þeyi eleþtirnemez, eleþtiremez olursumiyoruz; ‘kendimizi’. Ýnsan nuz. ‘Bunda bir hikmet zihninde 2 kategori var; biri vardýr’ mantýðý öne çýkar. kendisi diðeri ise öteki. Bu Ýdeoloji sabit olduðundan öteki, din konusunda, dübilgiden koparsýnýz ve kaþünmede, yaþamda, ýrkta çýnýlmaz olarak komplo tevb. her konuda olabiliyor ve orileri kurmaya baþlarsýÝnsan ve Düþünce Derneði’nin bu haftaki konuðu Doç. Dr. Ferit Uslu oldu. biz iþte bu ötekini eleþtirnýz. Aklýnýz her þeyi idemekte oldukça mahiriz. olojinizin penceresinden Kendimize ait olana karþý ise fazlasýyla muhafazakârýz. Ötekini eleþgörmeye baþlar. Þii iseniz bütün dünya bir araya gelmiþ Þiileri yok ettirirken kýlý kýrk yarýyoruz da kendimizi eleþtirirken ayný hassasiyeti meye çalýþýyor diye düþünürken Sünni iseniz bu seferde bütün dünya göstermiyoruz. Bizim partimizin baþkaný akla mantýða aykýrý bir þey sizi yok etmeye çalýþtýðý vehmine kapýlýrsýnýz. Örneðin Amerika'daki söylediðinde vardýr bunun bir hikmeti derken, diðeri benzer þeyleri ‘Flat Earth Society’ dünyanýn Ýncil'de geçtiði gibi düz olduðuna inanýsöylediðinde yerden yere vuruyoruz. Ýþte felsefi düþünce her iki duyor, kendilerine NASA'nýn çektiði fotoðraflar söylenildiðinde NASA rumda da objektif olmaktýr, taraf gözetmeksizin eleþtiriye bir standart çalýþanlarýnýn ateist olduðunu Ýncil'i yalanlamak için photoshopla bu getirmektir. görüntülerin elde edildiðini iddia ediyorlar. Eleþtirinin amacý nedir? Her þeyi eleþtirmeli miyiz? Ýdeolojiler tabudur, her þeyi açýkladýklarýný iddia ederler her konuyla ilgili bir cevaplarý vardýr. Bu anlamda sorgulanamazlar düþünEleþtirinin amacý doðruya ve gerçeðe ulaþmak, hakikati her alanmenin, akletmenin önünde birer engeldirler. da aramaktýr ki biz buna yöntemsel eleþtiri diyoruz. Yoksa hedef gözetmeksizin her þeyi eleþtirmek bize fayda saðlamak bir yana elimizFikrin suç olmadýðý sorgulanabilir bir devlet, kararlarý eleþtirilede hiçbir þey býrakmayacaktýr. Eleþtirebilmek için bilmek, bilmek için bilen liderler, kendilerini ifade edebilen çocuklar yetiþtiren öðretmen okumak gerekir. Maalesef toplumumuzdaki eleþtirilerin çoðu bilgiden ve ebeveynler olursa ancak felsefi düþünce geliþebilir ve insanlar ideyoksundur. Ýnsanlar bilgi sahibi olmadan hüküm sahibi olmaktadýrlar. olojilerin kýskacýndan kurtulup birbirlerine karþý daha anlayýþlý olabiÖrneðin televizyonda kendilerine mikrofon uzatýlan herkes hangi kolirler.

Fatih Tekin MEM kutlama yemeðinde buluþtu

Þ

ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü, 24 Kasým Öðretmenler Günü münasebeti ile bütün öðretmen ve personelin aileleri ile birlikte yemek programý düzenledi. Merkez Müdürü Doðan Uyar’ýn, yemekte yaptýðý konuþmasýnda, “Bizler buraya yemek yemekten daha çok aileler olarak tanýþmaya, konuþmaya geldik, maalesef günümüzde insanlarýn en yakýn komþuluklarda bile çok fazla bir araya gelinmediðini ve

bu boþluðun doldurulmasý gerektiðini, insanlarýn bu beraberliklere çok ciddi ihtiyaç duyduðunu ifade etti. Yemeðin sonunda okul personelinden oluþan ve müzikle meþgul olan öðretmenlerden Aydýn Kalender, Yusuf Aydoðdu ve M. Taha Baþaran tarafýndan müzik ziyafeti sunuldu. Okul Müdürü Uyar, yapýlan etkinlikten dolayý hem katýlanlara, hem emeði geçenlere hem de orada hizmet edenlere teþekkür etti.

Programa öðretmen ve personel ile aileleri katýldý.

Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü 24 Kasým Öðretmenler Günü’nü kutladý.

GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Güngör Yýlmaz, patates üreticilerine ihracat yapmalarýný önerdi.

'Hedef ihracat olmalý' G

OP Üniversitesi Ziraat Fakültesi olduðuna iþaret etti. Yýlmaz, Dünyada Tarla Bitkileri Bölüm Baþkaný 300 milyon ton patates üretimi olduðuProf. Dr. Güngör Yýlmaz, üretilen ürünu, patates üretimi ile bir çok insanýn genün çeþitliliðinden ziyade ana hedefin çimini saðladýðýný dile getirdi. Uzun yýlihracat olmasý gerektiðini söyledi. lardan beri bilinen patatesin protein, mineral gibi insan saðlýðý açýsýndan önemÇorum Patates Üreticileri Birliði li bir vitamin kaynaðýna sahip olduðunu aracýlýðýyla ihracat hedefine ulaþýlacaðýifade eden Yýlmaz, "Patates ekimi ile ný, böylece çiftçinin de belli bir noktaya gevþek bir toprak býrakýyor. Patateste gelebileceðini belirten Yýlmaz, "ÖnceTürkiye için bir o kadar önemli" dedi. likle sertifikalý tohum kullanmalýyýz" dedi. Tohum seçimine de dikkat edilmesi gerektiðine vurgu yapan Yýlmaz, "ÖnÇorum Patates Üreticileri Birliði celikle sertifikalý tohum kullanmamýz tarafýndan Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý bünyesinde düzenlenen panele konuþma- Prof. Dr. Güngör Yýlmaz lazým. Tohumun seçimine dikkat etmeliyiz. Böylece hastalýklý tohumlardan kacý olarak katýlan GOP Üniversitesi Tarla Bitkileri çýnmýþ oluruz. Ayrýca Patatesin bir çok çeþidi buluBölüm Baþkaný Prof. Dr. Güngör Yýlmaz, Çorum'da nuyor. Çeþit seçiminde de Çorum bölgesine uygun patates üretiminin istatistiki bilgilerini deðerlendireolmasý lazým. Seçimi doðru yapmalýyýz. Mesela çok rek, Çorum'da 50 bin ton patates üretildiðini, ancak sayýda patates çeþidi var. Öncelikle hangi çeþit patabu rakamýn yeterli olmadýðýný ifade etti. tesi üreteceðiz onu belirlememiz lazým. Diðer bir Çorum Patates Üreticileri Birliði'nin sadece 60 hususta talebe göre üretim yapmalýyýz" diye konuþüyesinin bulunmasýnýn düþündürücü olduðunu vurtu. gulayan Yýlmaz, Patatesin dünyada önemli bir ürün

Öðretmenler için þiir þöleni

S

ev Genç Gençlik Platformu'nun katkýlarýyla Hitit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öðrencileri tarafýndan Öðretmenler Günü programý düzenlendi. Dün saat 12.30'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe çok sayýda öðrenci katýldý. Müzik eþliðinde þiir dinletisinin sunulduðu etkinlik büyük beðeni topladý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda, ney taksimi eþliðinde bir þiir þöleni gerçekleþtirildi. Programda Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Türk Musikisi Topluluðu þarkýlar seslendirdi.

Müzik eþliðinde þiir dinletisinin sunulduðu etkinlik büyük beðeni topladý.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öðrencileri program düzenledi.

Ýncesu, çalýþmalardan memnun 3 Eylül 2012 tarihinde ihalesi yapýlan, iþ artýþýyla birlikte Ýncesu köyünde 6.500 m2, Þapinuva örenyeri yolunda da 9.800 m2 olmak üzere toplamda 16.300 m2’lik bir alanýn parke taþý kaplanmasýyla sonuçlanan çalýþma için 392.500,00 TL lik bir harcama yapýldýðý belirtildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra doðal yaþam alaný olarak birçok hayvan ve bitki topluluðuna ev sahipliði yapan Ýncesu Kanyonu ile Hitit devletinin önemli idari merkezlerinden biri olan ve

Hitit çaðýnda, hem siyasi ve hem coðrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan Þapinuva örenyerinin, bu özellikleri bakýmýndan son

yýllarda yerli ve yabancý birçok turistin ziyaret ettiði bir cazibe merkezi haline geldiði kaydedildi.

Ortaköy Ýncesu köyüne parke taþý döþeniyor.

Turizmin canlandýrýlmasý, buralarý gezmeye gelen yerli ve yabancý turistlerin yaný sýra bölge halkýna rahat bir ortamýn sunulmasý, köylerin daha insanca yaþanabilir bir konumda olmasý ve insanlarýn yazýn tozdan, kýþýn ise çamurdan kurtulmasý bakýmýndan yapýlan bu çalýþmalar, köylerin örnek bir köy olma yolunda önemli bir halkasýný oluþturuyor. Ýncesu köyü muhtarý Þükrü Demir de, yapýmý tamamlanan çalýþmayla ilgili olarak memnuniyetini dile getirirken, köy ve bölge halký adýna bu konuda emeði geçen herkese teþekkür etti.


8

‘Engelliler toplumun ayrýlmaz bir parçasý’ PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 3 Aralýk dünya Özürlüler Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, toplumun öncelikli görevleri arasýnda, engellilerin geleceðe güvenle bakmalarýnýn saðlanmasý gerektiðini kaydetti. Uslu, yaptýðý basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi, “Toplumun ayrýlmaz bir parçasý olan engellilerin geleceðe güvenle ve umutla bakabilmelerini saðlayacak imkânlara kavuþturulmasýnýn, toplumun öncelikli görevleri arasýnda yer almalýdýr. Ak Parti Ýktidarý olarak, 'Cumhuriyet tarihimizde ilk defa engellilik alanýnda yaþanan sorunlar için Özürlüler Kanununu çýkardýk. Baþlattýðýmýz farklý sosyal sorumluluk kampanyalarýyla engelli kardeþlerimize dönük eðitim alt yapýsýnýn ve kalitesinin zenginleþerek artmasýna saðlamaya

Salim Uslu

çalýþýyoruz. Engellilerimizin iþ hayatýnda da etkin þekilde yer almasý için özürlü istihdamýný teþvik edici, hatta zorlayýcý düzenlemeler yaptýk. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlýk göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarý, þüphesiz tüm toplumu zenginleþtirecek, güçlendirecektir. Engelli duruma düþmek, hiçbir zaman hayatýn sonu olarak deðerlendirilmemeli; okumaya, öðrenmeye, sosyal hayata katýlmaya bir mani olarak görülmemelidir. Artýk Sosyal devleti gündelik hayatýmýzda daha çok hissedecek ve yanýmýzda göreceðiz. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm engelli vatandaþlarýmýzýn dünya engelliler gününü kutluyor, aileleri ile birlikte saðlýk ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini diliyorum.”

‘Engelleri anlamaya çalýþmalýyýz’ M

emur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, herkesin engellileri anlamaya çalýþmasý gerektiðini kaydetti. Engelliliðin sosyal hayatý engelleyen bir durum olarak algýlanmamasý gerektiðina iþaret eden Saatçi, "Her geçen yýl artan bir umut ve heyecanla kutladýðýmýz

A

3 Aralýk Dünya Engelliler Günü, bir yandan engellilerin yaþadýðý sorunlarý ve bu konuda yapýlmasý gerekenleri öne çýkarýrken, öte yandan bu büyük toplumsal sorunun çözümü yolunda devlete, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluþlarýna ve tek tek tüm bireylere düþen görevleri de hatýrlatmaktadýr. Engellilerle ilgili tüm sorun alanlarýnýn; temel

Ahmet Saatçi

insan haklarý çerçevesinde, fýrsat eþitliði saðlanarak, ayrýmcý uygulamalara yer vermeksizin çözümlenmesi, özürlülerin üretken, istihdam edilen, saygýdeðer ve eþit haklara sahip birer birey olarak toplumsal yaþama tam katýlýmlarýnýn saðlanmasýdýr. Bu hedefe ulaþmanýn temel unsuru da devletin ve toplumun tüm

kesimlerinin hizmet ve uygulamalarda özürlülerimizin ihtiyaçlarýný dikkate alarak bir bütün halinde ve iþbirliði içinde çalýþmasýyla mümkündür." dedi. Saatçi açýklamasýnda, MemurSen olarak engelliler alanýndaki sorunlarýn, tüm taraflarýn ve toplumun el ele vererek birlik içinde çözülebileceðine olan inanç taþýdýklarýný ifade etti.

‘Engellilik her duyarlý ferdin önceliði olmalý’

lperen Ocaklarý Eðitimve Kültür Vakfý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda, her ferdin önceliðinin engelliliðe sahip çýkmak olduðunu ifade edildi. “Her toplumda var olan ve toplumun önemli bir parçasýný teþkil eden engellilere sahip çýkýlmasý, onlarýn desteklenmesi ve yaþam þartlarýnýn iyileþtirilmesi her duyarlý ferdin önceliði olmalýdýr.”

denilen açýklamada, her bireyin birer engelli adayý olduðu vurgulandý. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi, “Engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarý sadece kendilerinin ve ailelerinin deðil, tüm insanlýðýn ortak sorunu olmalýdýr. Her bireyin bir engelli adayý olduðunu unutmamalýyýz. Zira

tanýdýðýmýz nice saðlýklý insanlar bir iþ kazasý, bir trafik kazasý ya da bir hastalýk sonucu maalesef bedensel veya zihinsel engelli durumuna düþmüþlerdir. Dolayýsýyla, el ele, gönül gönüle vererek engelli vatandaþlarýmýza sahip çýkmalý, hayatý onlar için daha anlamlý ve daha yaþanýlýr kýlmalýyýz. Engelli vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç ve taleplerini

karþýlamak, yaþamlarýný daha iyi þartlarda baþkalarýna muhtaç olmadan sürdürmek, onlara daha güzel yarýnlar sunmak adýna bugüne kadar yapýlan iyileþtirme çalýþmalarýnýn, bundan sonrada artarak devam edeceðine olan inancýmýz tamdýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm engelli vatandaþlarýmýzýn 3 Aralýk Dünya Engelliler

www.corumhakimiyet.net

Mehmet Eser için mevlit okutuldu Estar Tarým sahibi Merhum Mehmet Eser için oðlu Ayhan Eser tarafýndan mevlit okutuldu.

yemeðine çok sayýda davetli katýldý. Özellikle zahireci esnafýnýn yoðun ilgi gösterdiði mevlitte, Aþr-ý Þerif ve ilahiler

E

okunarak, geçtiðimiz haftalarda vefat eden Mehmet Eser'in ruhuna atfedildi. Merhum Mehmet Eser'in oðlu

Ayhan Eser, babasý için düzenlediði mevlit duasý ve ikramýna katýlan misafirlerine katýlýmlarý nedeniyle

Mehmet Eser

star Tarým sahibi Merhum Mehmet Eser için oðlu Ayhan Eser tarafýndan mevlit okutuldu. Hýdýrlýk Talebe Yurdu'nda önceki akþam düzenlenen mevlit programý ve

Mevlit Hýdýrlýk Talebe Yurdu'nda gerçekleþtirildi.

Günü'nü kutluyor, baþarýlý, saðlýklý ve engelsiz yarýnlar diliyoruz.”

Veteriner Hekimler eðitimde buluþtu Eðitim seminerini Eðitim Sen Genel Merkezi'nden uzmanlar verdi.

V

eteriner Hekimler Odasý serbest çalýþan veteriner hekimlere yönelik hizmet içi eðitimi yaptý. Dalgaçlar Otel’de hafta sonu düzenlenen eðitim çalýþmasýna merkez ve ilçeler de çalýþan 50 veteriner hekim katýldý. Sabah kahvaltýsýnýn ardýndan baþlayan toplantýda, 2012 yýlýnýn deðerlendirmesi ve 2013 yýlýnýn programý hakkýnda görüþ alýþveriþi yapýldý. Serbest hekimlerin, Tarým Bakanlýðýnýn, Merkez Konsey'in yaptýðý ve yapmasý gerektiði konular masaya yatýrýldý. Genel olarak yapýlan çalýþmalarýn baþarýlý olduðu ancak bu çalýþmalarýn medyaya aktarýlmasý konusunda yetersiz kalýndýðý belirtirilirken, hayvanlardan insanlara geçen hastalýklarla (zoonoz) çalýþan veteriner hekimlerin ve veteriner hekimlik mesleðinin olmasý gereken yerin çok altýnda olduðu, bunun nedenlerinden en önemlisinin de Türkiye’deki veteriner fakülte sayýsýnýn fazlasý

Eðitim Sen eðitim aldý

Arif Akar

olmasýna raðmen yeni fakültelerin açýlmaya devam ettiði, bunuda eðitim kalitesini düþürdüðü belirtildi. Oda Baþkaný Arif Akar, bu tür toplantýlarýn teknik açýdan yararlarý olduðu gibi deðiþik ilçelerden veteriner hekimlerin biraya gelerek kaynaþmalarýný, tanýþmalarýný saðladýðý için sosyal yönden de önemli olduðunu belirtti. Ayrýca ilçelerinde hayvancýlýk konusunda olup biten tüm konularda diðer veteriner hekimlerin bilgilenmelerinin saðlanmasý bakýmýndan da önem arzettiðini vurgulayan Baþkan Arif Akar, bu tür çalýþmalara devam edileceðini söyledi.

Veteriner Hekimler Odasý serbest çalýþan veteriner hekimlere yönelik hizmet içi eðitimi yaptý.

Seminer Dalgaçlýr Otel’de hafta sonu düzenlendi.

Eðitim Sen Çorum Þubesi, önceki gün Anvatar Otel Konferans Salonu'nda Ýþyeri Temsilcileri ve Üye semineri düzenledi. Katýlýmýn yüksek olduðu seminer saat 10:00'da baþlayýp 16:00'da sona erdi. Eðitim seminerini Eðitim Sen Genel Merkezi'nden Eðitim Sen Eðitim Uzmaný Dr. Erkan Aydoðanoðlu ve Eðitim Sen Kadýn Eðitimcisi Feray Aytekin Aydoðan verdi. Seminerde ayrýca 1980 yýlýndan baþlayýp bugüne kadar eðitimde yaþanan dönüþümün anlatýldýðý syalt sunumu gerçekleþtirildi.

Eðitim Sen Ýþyeri Temsilcileri ve Üye semineri düzenlendi.

Eðitimde yaþanan dönüþümün anlatýldýðý sunum yapýldý.


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Çorum, Anadolu Arabalarý Müzesi’nde ÇORUM’UN ÖKÜZ ARABASI MÜZEDE Çorum, Yozgat, Bursa ve Balýkesir

B

ursa’da bulunan ‘Tofaþ Anadolu Arabalarý Müzesi’nde Çorum’dan da eserlerin sergilendiði öðrenildi. Anadolu Ajansý’nýn haberine göre, Müze’de Ortaanadolu ve Çorum yöresine ait kaðnýlarýn yer aldýðý kaydedildi. Geçmiþten günümüze Anadolu’da kullanýlan arabalarýn sergilendiði müze ile ilgili haberde þu bilgilere yer verildi:

ADETA ZAMAN TÜNELÝ

yörelerine ait öküz arabalarý, Bursa, Edirne, Eskiþehir, Manisa, Konya ve Ýstanbul yörelerine ait at arabalarý ve her yörede o yörenin coðrafi yapýsýna, iklim durumuna göre imal edilmiþ, göz kamaþtýrýcý þekilde süslenmiþ onlarca araba, o dönemin tasarýmcýlarý ve tasarým yolculuðu hakkýnda da fikir veriyor. Öküz arabalarý ve at arabalarýndan faytonlara geçiþ aþamasýnda arabalarýn, günümüzün araçlarýna daha da benzemeye baþladýðý, iki yanlarýndaki fenerlerin de günümüzün araçlarýnýn adeta farlarý gibi gözükmeye baþladýðý görülüyor. Bu dönemden sonra artýk arabalarýn yapýmýnda sadece ahþap ve demir kullanýlmýyor, araçlar deri ve panzotla süsleniyor, hava þartlarýndan korunmak için arabalarýn üzerine tente yapýlýyor.

“Türkiye'nin alanýndaki ilk ve tek müzesi olan, M.Ö 6. yüzyýlda Balýkesir-Üçpýnar tümülüsünde bulunan at arabasýndan, günümüz çaðdaþ ulaþým araçlarýna kadar Anadolu arabalarýnýn bu topraklardaki öyküsünü gözler önüne seren ‘Tofaþ Anadolu Arabalarý Müzesi’, 10 yýldýr ziyaretçilerini aðýrlýyor. Tofaþ Bursa Anadolu Arabalarý Müzesi'nden derlenen bilgilere göre, Umurbey Mahallesi'nde toplam 17 bin metrekarelik bir alaný kapsayan eski bir ipek fabrikasý, Tofaþ tarafýndan Y. Mimar AHÞAP TEKERLÝDEN ‘HACI MURAT’A A.Naim Arnas'a restore ettirilerek 28 Haziran 2002'de müzeye Müzede, motorlu araç olarak ziyaretçilerin karþýsýna Tofaþ dönüþtürüldü. Eski ipek fabrikasýnýn ana binasý olan müze, 2600 tarafýndan ilk üretilen araç olan 1971 model Murat 124 çýkýyor. yýl önceye ait bir tekerlekten yola çýkarak, Tofaþ tarafýndan üretiYakýn geçmiþe dönük nostalji yaþatan len motorlu araçlara kadar, ziyaretçilebu bölüm, hemen herkesin bir zamanlar rini adeta bir zaman tüneline sokuyor. ya dedesinin ya babasýnýn ya da kendisiMüze giriþinde M.Ö 6. yüzyýla ait nin bir ‘Hacý Murat’ý olduðunu hatýrlatýBalýkesir-Üçpýnar Tümülüsü ve kazý yor ve en çok ilgiyi de bu araba görüyor. çalýþmalarýný gösteren duratranslar karAyný bölümde, yine Tofaþ'ýn üretti ilk þýlýyor. Orijinali Balýkesir'de olan bu ‘Murat 131’ göze çarpýyor. tümülüsün içerisindeki araba parçalarý Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine buluntularý ve tekerlek parçalarý müzegöre Müzede ayrýca, Tofaþ'ýn ürettiði 1 nin baþlangýç noktasýný oluþturuyor. milyonuncu araç olan 1994 model Müzede ilerledikçe, ziyaretçileri at ara‘Tempra’ ve 2 milyonuncu araç olan basý ve fayton imalatýnýn yapýldýðý dük2004 model ‘Palio Go’ ile son üretilen kan karþýlýyor, tamamen orijinal malze‘Uno’ ve son ‘Tipo’ sergileniyor. Dönen melerden oluþan bu dükkanda bir at stant üzerinde ise günümüzde üretimi arabasý imal etmek için aylarca çalýþýlÇorum yöresine ait kaðný da müzede sergileniyor. süren ‘Fiorino’ yer alýyor. dýðý aslýna uygun þekilde ‘Palio S1600 Yarýþ Arabaanlatýlýyor. Bu kýsýmda sý’ ve Tofaþ'ýn motor sporbir de saraçevi yer alýyor. larý yarýþlarýnda kazandýðý Anadolu tarihinin kupalar da bu bölümde çeþitli dönemlerini yansýbulunuyor. tan, hepsi orijinal olan ve ‘Emme basma’ sisteköylerden, þehirlerden miyle çalýþan ve insanlar tek tek toplanan arabalartarafýndan çekilen bir de daki, teknolojik geliþim süreci, adým adým gözleitfaiye aracýnýn sergilendinebiliyor. Öyle ki kiminði müzenin, kurulduðu de fren sistemini kiminde 2002 yýlýndan günümüze günümüzün amortisörle7'den 70'e 399 bin 401 zirinin kaynaðý olan mayaretçiyi, otoparký dahil, kaslarý kiminde çark sisücretsiz aðýrladýðý bildiriltemini görebilmek mümdi. kün. Anadolu Arabalarý Müzesi’nde Çorum’dan da eserler yer alýyor.

Çorum Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

Markasý

OTOMOBÝL

BMW 3.15 Citroen Berlingo 1.6 HDI Fiat Doblo 1.9 JTD Fiat Doblo 1.9 JTD Fiat Doblo 1.4 Dynamic Fiat Palio 1.4 EL Fiat Tempra SXA Ford Fiesta 1.4 TDCI Ford Focus Ambiante Ford Mondeo 2.0 Ghia Honda City 1.4 Comfort Honda Civic Elegance 1.6 Lada Samara Mazda 323 1.6 Mercedes 250D Nissan Primera 2.0 SE Opel Astra 1.6 CD Opel Astra Comfort 1.6 Opel Vectra Elegance 1.6 Peugeot Partner Tepee Renault 19 Europa 1.6 Renault Broadway Renault Broadway Renault Clio RNA 1.4 Renault Kangoo 1.9 D

Modeli

1984 2012 2003 2004 2010 2000 1992 2004 2000 2002 2008 2007 1993 1986 1986 1989 1999 2000 2003 2010 1995 1993 1998 2001 2003

Fiyatý (TL)

5 bin 35 bin 14 bin 500 16 bin 750 23 bin 500 11 bin 850 8 bin 15 bin 700 17 bin 500 24 bin 500 25 bin 37 bin 500 4 bin 500 6 bin 500 17 bin 14 bin 500 15 bin 19 bin 25 bin 500 29 bin 10 bin 7 bin 9 bin 500 15 bin 11 bin 750

Renault Kangoo 1.5 Multix 2004 Renault Megane RXT 2.0 1999 Renault Megane 1.6 Coupe 2001 Renault Megane II 1.6 Auth2004 Renault Toros STW 1991 Renault Toros STW 1998 Skoda Forman LX 1993 Skoda Octavia1.6 Bussines 2006 Tata Telcoline 1.9 2006 Tofaþ Doðan 1985 Tofaþ Doðan SLX 1993 Tofaþ Þahin 1.6 1993 Toyota Corolla Terra 1.6 1999 Toyota Corolla Elegant 1.4 2012 Volkswagen Golf Comfort 2004 Volkswagen Polo Classic 1998 Volkswagen Jetta 1.6 FSI 2006

Markasý

TÝCARÝ ARAÇ

Fiyatý (TL)

Ford Transit 150 2000 16 bin Ford Transit 190 Van 2000 16 bin 750 Hyundai H100 1995 10 bin Hyundai Starex 2005 15 bin 500 Kia Hi Besta 1998 8 bin Kia Pregio 1998 7 bin 500 Renault Master 2004 18 bin 500 VW Transporter 1.9 2004 27 bin VW Transporter T5 2011 48 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

ÞAHÝN OTOMOTÝV

(Ç.HAK:2746)

Modeli

18 bin 12 bin 500 15 bin 750 22 bin 750 7 bin 10 bin 5 bin 25 bin 750 12 bin 250 4 bin 8 bin 6 bin 500 16 bin 52 bin 23 bin 15 bin 33 bin

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


10 PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Saðlýkta tarihi açýlýþ H

Açýlýþa katýlan protokol üyeleri, yeni açýlan bölümleri gezdi.

Kafkas, yeni açýlan bölümlerde görev yapan personelle fotoðraf çektirdi.

Saðlýk yöneticileri, açýlýþa tam kadro katýldý.

Vali Baþköy, baþarýlý saðlýk ekibine takdirname sözü verdi.

Protokol üyeleri, yeni bölümlerde görev yapan saðlýk çalýþanlarýna baþarýlar dilediler.

itit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri önceki gün törenle hizmete açýldý. Törene Vali Sabri Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Musa Zorlu, Baþhekim Taner Güven, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, bazý ilçe ve belde belediye baþkanlarý, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani yaptý. Törende sýrasýyla kürsüye gelen Agah Kafkas, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý ve Salim Uslu ile Vali Sabri Baþköy de birer konuþma yaptýlar. “Kalbi sekteye uðrayanlar size emanet” diyen Vali Baþköy, Kafkas’ýn sahneye davet ettiði saðlýk ekibini takdirname ile ödüllendireceði sözünü verdi. Karakeçili Camii Emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak’ýn yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini birlikte kesen protokol mensuplarý daha sonra Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerini gezdiler. Açýlýþ töreni kokteyl ile sona erdi.

Kafkas: 'Yeni hastaneye 2013'te kazma vurulacak' Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri törenle hizmete sunuldu.

S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'a yapýlmasý masý kararý alýnan ilk iki üniversite arasýnda yer almasýna raðplanlanan 650 yataklý yeni hastane binasýnýn inþasýna 2013 men geçmiþte yaþadýðýmýz iþ kazasý yani dönemin rektörü yüyýlýnýn ilk yarýsýnda baþlanacaðýný açýkladý. zünden 3 yýl kaybettik. Þimdiki rektörümüzle birlikte Týp Fakültesi'nin hayata geçmesi yolunda önemli adýmlar attýk. ÇoBakanlýðýn kendi imkanlarý ile yapýlacak olan hastanenin rum'da çok önemli profesörler ve öðretim üyeleri var artýk. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi'nin altyapý ihtiyacýna cevap verebilecek kapasitede olacaðýný ve son teknolojiyle donatýlacaðýKamu Hastaneler Birliði'nin kurulmasýyla birlikte de Saðný anlatan Agah Kafkas, Saðlýk Ýl Müdürlüðü ve diðer saðlýk kulýk Bakanlýðý'nýn tüm mantalitesi deðiþti. Herkesi kendi alanýnruluþlarýný da tek çatý altýnda toplayacak bir bina projesi için da etkin hale getirdik. Ýllerde oluþturduðumuz yeni yapý saðlýk düðmeye bastýklarýný söyledi. hizmetlerini verimli hale getirecek. Bu süreçte yeni unvanlarýyla hizmetlerini sürdüren arkadaþlarýmýzý kutluyor, baþarýlar diliKVC Merkezi açýlýþ töreninde konuþan Kafkas, Hitit Üniyorum. Hizmetlerimizi daha versitesi Eðitim ve ekonomik ve saðlýklý sunmak Araþtýrma Hastanezorundayýz. Bu ülkeye yetesi'nde yapýlan deðicek saðlýk personelinin ancak þiklikleri ve saðlýkta yarýsýna sahibiz. Mevcut perdönüþümü anlattý. sonelimizin özverileriyle bu Yeni açýlan iþi baþardýk. ünitelerde görevli 'ÇORUM, SAÐLIKTAN hekim ve yardýmcý PAYINI ALACAK' saðlýk personelini sahneye davet eden Çorum, saðlýktan payýný Kafkas, baþarýlarýnfazlasýyla almaya devam ededan dolayý kutlayacek. Yatýrýmlarýmýz sürüyor. rak birlikte fotoðraf Alaca, Osmancýk ve Ýskilip çektirdi. hastanelerinin inþalarý sürüTýp Fakülteyor. Üç hastanemizi, 2013'te si'nin hayata geçhizmete açacaðýz. Kargý ve mesindeki gecikBayat Devlet Hastaneleri'nin Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum’a yapýlan saðlýk yatýrýmlarýný anlattý. menin sorumlusu proje süreçlerinde ise sona geolarak Hitit Üniverlindi. sitesi eski Rektörü Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan'ý gösteren Kaf-

kas, "Yeni rektörümüzle birlikte bu alanda önemli adýmlar attýk" dedi. Çorum'un saðlýk alanýnda hak ettiði payý fazlasýyla almaya devam edeceðini vurgulayan Kafkas, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: "Yoðun bakým yataðýnýn torpili olmaz. Kimin ihtiyacý varsa hemen yatýþ yapýlýr, zira bu hastalara anýnda müdahale edilmesi gerekir. 3. Basamak Yoðun Bakým Bölümümüz 9 Kasým 2012 tarihinde hizmete sunuldu. 3 hafta içinde 58 hasta yatýþ yaptý. Çorum'un dýþýnda Amasya, Samsun, Tokat ve hatta Bodrum'dan bile hasta kabul edildi. 10 yýl önce yola çýktýðýmýzda saðlýk hizmetlerinde büyük sýkýntý yaþanýyordu. O günlerde esnafýn, memurun ve yeþil kartlýnýn saðlýk hizmetlerinden yararlanma koþullarý farklýydý. Türkiye, hayata geçirdiði Saðlýkta Dönüþüm Projesi'yle dünyaya model oldu. Yýllarca ihmal edilen Türkiye, yakaladýðý baþarý ile pek çok ülkenin gýpta ile baktýðý bir konuma geldi.

'ÝÞ KAZASI, TIP FAKÜLTESÝ'NDE ZAMAN KAYBETTÝRDÝ' Hitit Üniversitesi, AK Parti iktidarýnda Týp Fakültesi kurul-

'YENÝ HASTANEYE 2013'TE KAZMA VURULACAK'

Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi kompleksi inþaatý bilindiði üzere ilk olarak TOKÝ'ye verildi. Ancak TOKÝ'nin elindeki inþaat sayýsýnýn fazla olmasý ve gecikme yaþanabileceði düþüncesiyle inþa iþini Bakanlýk olarak devraldýk. Uygulama projesi revize edildikten sonra 15 Ocak 2013'te teslim edilecek. Projenin ardýndan yeni yýlýn ilk yarýsýnda inþa çalýþmalarýna baþlanacak. 120 bin metrekare kapalý alana sahip olacak yeni hastanemiz, en son teknolojiyle donatýlacak ve üniversitenin tüm altyapý ihtiyacýna cevap verecek kapasitede olacak.

'SAÐLIK BÝNALARINI TEK ÇATI ALTINA TOPLUYORUZ' Þu anki hastanemizin bahçesindeki lojman binalarý ve çevresindeki eski yapýlarý yýkarak yerine birinci basamak saðlýk kuruluþlarýný tek çatý altýnda buluþturacak bir bina inþa edeceðiz. Saðlýk Ýl Müdürlüðü, Aile Saðlýðý Merkezi ve 112 gibi birimleri de bu binada bir araya toplayacaðýz. Bu binayý 3 yýl içinde tamamlamayý planlýyoruz. Böylece saðlýk altyapýsý konusunda en ufak problemimiz kalmayacak."


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

‘Polis Okulu temeli ilkbaharda atýlacak’ ‘Kampüs binalarý hýzla yükselecek’

V

Yeni bölümlerin maliyeti 7 milyon TL Vali Baþköy, “Çorum, eksikliklerini giderme yolunda önemli adýmlar atýyor” dedi.

Ç

olumsuz cevap verilmiþ. orum Kamu Saðlýk Bakan Hastaneleri Birliði Yardýmcýmýzýn ilgisi ve Genel Sekreteri Dr. talimatýyla, Çorum için Turgay Happani, Hitit elzem olan bu üniteyi Üniversitesi Eðitim ve þehrimize kazandýrdýk. Araþtýrma Hastanesi'nde açýlýþý yapýlan yeni Aldýðýmýz onayýn ünitelerin mâliyetinin 7 ardýndan Yüksek Ýhtisas milyon lira olduðunu Hastanesi açýkladý. koordinatörlüðünde personel eðitimlerimize KVC Merkezi açýlýþ baþladýk. 3 ay süren töreninde konuþan Dr. eðitimlere paralel olarak Turgay Happani, hizmete ünitelerin donatýlmasý sunulan ünitede þimdiye hususunda týbbi cihazlar kadar 41 hastanýn anjiyo için ihale yapýldý. Ayrýca olduðunu söyledi. açýlacak bölümlerde Çorum'da saðlýk Genel Sekreter Dr. Turgay Happani tadilat çalýþmasý yapýldý. hizmetlerinde gelinen Söz konusu üniteyi 7 ay gibi bir sürede tüm nokta ve KVC ünitesinin açýlýþ süreci hakkýnda çalýþmalarý tamamlayarak hizmete hazýr hale açýklamalarda bulunan Happani, þöyle konuþtu: 7 milyon TL'ye mâl olan bu çalýþmalar 'ÇORUM, BÖLGENÝN SAÐLIK MERKEZÝ getirdik. dahilinde 60 olan yoðun bakým yatak sayýmýzý OLACAK' 93'e çýkardýk. Üstelik 3. Basamak Yoðun Bakým "Yýllardýr 'Çorum'da neden yok' denilen Servisi'ni de hizmete sunduk. En üst düzey yoðun KVC ünitesinin açýlýþýný yapmanýn mutluluðunu bakým hizmetlerinin sunulduðu bu bölümde 18'i yaþýyoruz. Göreve ilk geldiðimde ambulanslarýn yeni doðan 20'si de yetiþkinler için olmak üzere büyük bölümünün anjiyo olacak hastalarý toplam 38 adet yataðý kullanýma sunduk. Ankara'ya götürdüðünden Çorum merkeze Kuruluþunu tamamladýðýmýz bölümde þu ana ilçelerden ambulans istemek zorunda kaldýðýmýzý kadar 41 hasta anjiyo oldu. Açýk kalp ve bypass hatýrlýyorum. Yaptýðým araþtýrma sonucunda yýlda ameliyatlarý da baþarýyla yapýldý. Hastalarýmýz ortalama 1000 hastanýn Kardiyoloji nedeniyle il artýk yoðun bakým yataðý olmadýðý için baþka dýþýna sevk edildiðini öðrendim. Daha önce de illere sevk edilmek zorunda kalmayacak. Tüm bu Saðlýk Bakanlýðý'ndan Çorum'a KVC ünitesi yatýrýmlarla birlikte Çorum, bölgenin saðlýk kurulmasý talep edilmiþ, ancak her seferinde merkezi haline gelecek."

S

Hastalara ‘geçmiþ olsun’ ziyareti

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde hizmete giren Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi (KVC) ile anjiyo ve yoðun bakým ünitelerinin açýlýþ töreninden önce hastanede incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliði Çorum Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Tuncer Kýlýç, Hastane Yöneticisi Musa Zorlu, Hastane Baþhekimi Taner Güven ve hastane yöneticileriyle beraber yeni açýlan bölümleri gezen Kafkas, yetkililerden yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Yeni açýlan bölümde açýk kalp ameliyatý olan iki hastayý da ziyaret eden Kafkas, hastalarýn durumlarýyla yakýndan ilgilenerek, doktorlardan bilgi aldý. Kafkas, ziyaret ve incelemelerinin ardýndan beraberindekilerle birlikte bir toplantý yaptý. (A.A.)

ali Sabri Baþköy, arsa tahsisi aþamaÜniversitemizin kampüs binalarýnýn çasýnda olan Polis Okulu ile mülkiyet bucak yükselmesini planlýyoruz. problemi çözülen Hitit Üniversitesi Ku‘MEYDAN CAMÝÝ’NE ÖDENEK zey Kampüsü temellerinin ilkbaharda SÖZÜ ALDIK’ atýlacaðý müjdesini verdi. ‘Çorum, kabinede temsil edilemiyor KVC Merkezi ve Yoðun Bakým da hakkýný alamýyor’ diye sitem ediyorÜniteleri’nin açýlýþ töreninde konuþan lar. Kabinede bakaný olmasýna karþýn ÇoSabri Baþköy, Kamu Hastaneler Birliði rum kadar potansiyeli olmayan küçük ilile saðlýk hizmetlerinde verimliliðin artaler var. Teþekkür kültürünü yaygýnlaþtýrcaðýna inandýðýný söyledi. malýyýz. Çorum’a gelen kabine üyelerini, “Çorum, eksikliklerini giderme yo‘Geliyorlar, konuþup gidiyorlar’ diye lunda önemli adýmlar atýyor” diyen Baþeleþtirenler var. Bu ziyaretler basit iþler köy, Polis Okulu’nda arsa tahsisi aþamadeðil, üstelik Çorum için müspet dönüþsýna gelindiðini ve bahar aylarýnda 133 leri de oluyor. Örneðin Baþbakan Yardönümlük alanda temelin atýlacaðýný dýmcýsý Bekir Bozdað’a Meydan Casöyledi. mii’nden bahsettik ve destek istedik. Gereken desteði vereceðini söyleyen sayýn Hitit Üniversitesi’nin eksiklikleriBozdað, ‘Yazýlý talepte bulunun ödenek nin giderilmesiyle birlikte Çorum’da geVali Sabri Baþköy tahsis edelim’ dedi. liþim ve dönüþümün hýzlanacaðýna iþaret eden Vali Baþköy, Devlet Hastanesi’nde yaþanan deðiþimin de bu‘BU SÝNERJÝYLE DAHA ÇOK ÝÞLER BAÞARIRIZ’ nun göstergesi olduðunu kaydetti. Baþköy, açýklamalarýný þöyle sürÇorum’daki geliþmeler birlikteliðin eseri. O nedenle elde ettidürdü: ðimiz baþarýlarda birlikteliðin rolü büyük. Eksikliklerimizi el birli-

‘KAMPÜS BÝNALARI HIZLA YÜKSELECEK’

“Hitit Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü’nde mülkiyet problemi kalmadý. Bu hususta üniversitemize Kuzey Kampüsü için 450 dönümlük arazi tahsis edildi. Yeni yapýlacak 650 yataklý hastanemizin tam karþýsýndaki alan da üniversiteye tahsis edildi. Burasý da Güney Kampüsü olacak.

T

ðiyle gidereceðiz. Bu eksikliklerden biri olarak da Çorum’un uyduda televizyon kanalýnýn bulunmamasýný görüyorum. Ankara’da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri’nde bunun eksikliðini hissettim. Ayrýca bu organizasyonla Ankara’daki hemþehrilerimizin birlik ve beraberliðe susamýþ olduklarýný da gördüm. Sahip olduðumuz sinerjiyi muhafaza ettiðimiz sürece daha büyük iþler baþarabiliriz.”

Kýzýlýrmak’a 10 milyon liralýk taþkýn önleme yatýrýmý

BMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kýzýlýrmak yataðýndaki taþkýnlarýn önlenmesi konusunda 10 milyon TL’lik bir projenin hayata geçeceði müjdesini verdi. KVC Merkezi ve Yoðun Bakým Üniteleri’nin açýlýþýnda konuþan Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý’nýn hazýrladýðý proje ile Kýzýlýrmak bölgesinde yaþanan sel ve taþkýnlarýn

etkilerinin önleneceðini söyledi. Türkiye’nin hýzlý bir deðiþim ve geliþim içerisinde olduðunu vurgulayan Uslu, “Bu deðiþim, baþkalaþým deðil, geliþerek dönüþüm” dedi. “Ülkemiz 10 yýl önce bulunduðu noktadan daha ileri düzeyde” diyen Uslu, sosyal devlet icraatlarýnýn belirgin olduðunu kaydetti. Bütçede yatýrýmlara ayrýlan kaynaðýn sosyal

devlet olma yönünü ortaya koyduðunu belirten Uslu, Saðlýk Bakanlýðý bütçesinin %16 artýrýlmasýnýn da bunun göstergesi olduðunu ifade etti. Uslu, “Ýnsana hizmet önemli. Atatürk, bugün yaþasaydý hedef gösterdiði muasýr medeniyetler seviyesine eriþmek için hayat bulan bu projeleri, geliþmeleri takdir ederdi. Ýnanýyorum ki Atatürk’ün ruhu bizi izliyor” diye konuþtu.

Salim Uslu

‘7 yýlda yapýlamayan 7 ayda tamamlandý’ K

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastalarý ziyaret etti.

VC Merkezi ve Yoðun Bakým Üniteleri’nin açýlýþ töreninde kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, saðlýk alanýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn önemini vurguladý. “7 yýlda yapýlamayan 7 ayda tamamlandý” diyen Cahit Baðcý, kýsa sürede hizmete sunulan 3 ünitenin Çorum tarihine geçecek bir yatýrým olduðunu söyledi. Açýlýþý yapýlan ünitelerin

Cahit Baðcý

Çorum’a kazandýrýlmasýnda emeði geçenleri kutlayan Baðcý, “Saðlýk, geçmiþte bu ülkede en temel sorundu. Yaþanan dönüþüm sonrasý dünyanýn ilgi odaðý haline gelen saðlýk sektörü, memnuniyetin en fazla olduðu alan haline geldi. 2013 yýlý için saðlýða ayrýlan 17 katrilyonluk bütçe ile çok daha güzel iþlere imza atýlacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.

Yýldýrým: ‘Çorum, çekim merkezi’ Kafkas, yeni bölümlerde ameliyat olan hastalarla görüþtü.

Bakan Yardýmcýsý Kafkas, hastane yöneticilerinden bilgi aldý.

AK

Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum’un bölgesinde çekim merkezi haline geldiðini söyledi. KVC Merkezi ve Yoðun Bakým Üniteleri’nin açýlýþ töreninde konuþan Murat Yýldýrým, Çorum’un saðlýk baþta olmak üzere pek çok alanda önemli geliþme kat

ettiðini açýkladý. Yaþanan geliþmelerin birlik ve beraberliðinin baþarýsý olduðunu vurgulayan Yýldýrým, “Çorum, saðlýkta da bölgenin yýldýzý olacak” dedi. Yýldýrým, saðlýk alanýndaki yatýrýmlarýn Çorum’a kazandýrýlmasýndaki desteðinden dolayý Saðlýk Bakan

Yardýmcýsý Agah Kafkas’a teþekkür etti. “Milletimizden aldýðýmýz destekle hizmete devam edeceðiz” diyen Yýldýrým, “Dünyanýn ekseni kaydý. Türkiye bu süreçte alan el olmaktan çýkýp veren el haline geldi. Güçlü Türkiye, mazlumlarýn yanýnda” diye konuþtu.

Murat Yýldýrým


12 PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

EKADER’in düzenlediði konferansta konuþan Ahmet Taþgetiren:

‘Aileniz mutluysa dünyanýz da cennet’ E

ðitim Kültür ve Sosyal Ýnovasyon Araþtýrma Derneði (EKADER) tarafýndan düzenlenen ‘Ailede Sancý ve Mutluluk Arayýþlarý’ konulu konferans dün gerçekleþti. Çorum Belediyesi’nin katkýlarýyla organize edilen konferans, Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. Gazeteci-Yazar Ahmet Taþgetiren’in konuþmacý olarak yer aldýðý konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi Þenol Öz’ün Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda neyzen Muhammed Doðan’la sahne alan Ubeydullah Abunuzoðlu seslendirdiði naat ve kasidelerle dinleyenlere manevi ziyafet sundular. Matematik Öðretmeni Salih Avcý’nýn sunuculuðunu yaptýðý programýn açýþ konuþmasýný EKADER Baþkaný Ahmet Aktaþ yaptý. Derneðin kuruluþ amacý ve faaliyetlerinden bahseden Ahmet Aktaþ, programa konuþmacý olarak katýlan Ahmet Taþgetiren için, “Kalbinin güzelliði, sözüne ve özüne yansýyan bir isim” yorumunda bulundu.

AÝLELERE ALTIN TAVSÝYELER

Gazeteci-Yazar Ahmet Taþgetiren

Ahmet Aktaþ

Þenol Öz

Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Gazeteci-Yazar Ahmet Taþgetiren, aile yapýsýnda yaþanan problemlerden bahsederek Çorumlu ailelere mutluluk hususunda önemli tavsiyelerde bulundu. Sosyal problemlerin temelinde aile içi sorunlarýn yattýðýna iþaret eden Ahmet Taþgetiren, “Toplumsal çürümeyi önlemek için aile müessesesine sahip çýkmalýyýz” dedi. “Ailedeki sancý, insanlýðýn tükeniþinin göstergesi” diyen Taþgetiren, þöyle konuþtu: “Aile, ülkemiz ve tüm insanlýk için hayati bir kurum. Ailede sancý var mý? Evet, ülkemizde ve dünyada aile yapýsýnda bir sancý var. Aile Mahkemeleri’ne baktýðýmýzda boþanma dosyalarýnýn her geçen gün arttýðýný görüyoruz. Yaþanan çarpýk iliþkiler karþýsýnda ruh saðlýðýmýz bozuluyor. Ortaya çýkan tablodaki anne ve çocuklarýn dramý ise yürekleri daðlýyor.

‘TOPLUMSAL ÇÜRÜMEYE DÝKKAT!’

Muhammed Doðan ve Ubeydullah Abunuzoðlu naat sundu.

Sosyal problemlerin arkasýnda aile içi sýkýntýlar var. Geleneksel aile ile dindar aile birbirine karýþtýrýlýyor. Halbuki geleneksel ailede anne-babalar iþ yükü altýnda vazifelerini yerine getiremez halde olduðu için çocuklar farklý yerlere kayýyor. Teröre bulaþan ve daða çýkan çocuklar, 3-6 yýlda ölümle buluþuyor. Batý toplumunda çarpýk iliþkiler devlet baþkanlarý seviyesinde görülüyor. Devletin zirvesinde de böyle problemler görülüyorsa çürümenin boyutlarýný siz düþünün. Toplumsal yaþamda gerçekten de bir çürüme yaþanýyor. Eþcinselliðin önünün açýlmasý ve uyuþturucu baðýmlýlýðýnýn serbest görülmesi bu çürümenin göstergeleri arasýnda.

Aileler, düzenlenen konferansa büyük ilgi gösterdi.

‘AVRUPA’DA AÝLE BÝTMÝÞ DURUMDA’

Evlilik ve aile, neslin devamý için zaruridir. Allah’ýn yarattýðý format içinde çiftler evlilik akdiyle bir araya gelmezse çocuk dünyaya gelmez. Çocuk dünyaya gelmezse de toplumlarýn devamý gelmez. Avrupa’da çocuksuzlaþma sürecine girilmiþ, aile bitmiþ durumda. Avrupa toplumu yaþlandýðý için çalýþacak nüfusa ihtiyaç var. O nedenle Türkiye’ye genç nüfusu yüzünden iþ gücü ithal etmek için bakýyorlar. Avrupa’da yaþanan bu süreçte geri dönüþ mümkün görünmüyor. Bu yüzden koyun klonlar gibi insan klonlamayý düþünüyorlar. Çocuk yapmayý teþvik eden uygulamalar da var ancak bu ülkelerde erkek ve kýzlar aile sorumluluðundan kaçýyorlar. Batý insaný, bencil ve bireysel bir yaþam sürüyor. Ve en önemlisi papazlar bile, Batý insanýnýn dini hayatýndan kovduktan sonra bu noktaya geldiði görüþü üzerinde birleþiyorlar. Ýnsan, fýtri zeminden savrulduðu zaman çýkmaz sokaklara sapýyor. Bu çýkmaz yolun sonu kýyamet. Ailelerin formatý hýzla deðiþiyor. Ailede yaþanan sancý, insanlýðý tüketiyor. Bu sancý azalmýyor, git gide artýyor. Annebabalar olarak bu konuyu gündemimize almalýyýz. Bizim doðru formatlarýmýz var. Türkiye, Müslüman bir ülke. En saðlam müesseselerimizden biri aile. Ýslâm, ilahi format üzerine aileler kurar.

‘ÇÖZÜM ÝSLAMÝ AÝLE MODELÝ’

Konferansta, aile içi problemlerin çözümü ve mutlulukla ilgili tavsiyeler de yer aldý.

Ülkemizde ailelerin saðlýklý kalmasý, dünya için de hayati deðer taþýyor. Dünya mevcut düzenle bir yere gidemez. Ýnsanoðlu doðruyu, Allah’ýn yolunu arayacaktýr. O zaman fýtri þekilde yaþayan model olan Ýslâmi aileyi görecektir. Sahip olduðumuz deðerler ýþýðýnda saðlam, saðlýklý ve mesut aileler kurmak lazým. Ailede mutluluk, ahirette istenilen saadeti dünyada da bulmaktýr. Aileniz mutlu olursa dünyanýz Cennet, mutsuz olursa da cehenneme dönüþür. Çocuklarýn kiþilik geliþiminde anne-babalarýn rolü büyük. Ýslâmýn aileye getirdiði çerçeveye yeniden bakmamýz gerekiyor. Böylece mutluluk aileye ve topluma sirayet edecektir.”

‘Ailede Sancý ve Mutluluk Arayýþlarý’ konulu konferans dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.

Vekiller fuarda

En güzel ceviz yarýþmasýnda dereceye giren çiftçiler ödüllerini protokol mensuplarýnýn elinden aldýlar.

AK

Partili milletvekill eri önceki gün Çorum Tarým Fuarý'ný gezdi. Fuar gezisine Vali Sabri Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Ziraat Odasý Baþkan Vekili Zerat Zeytinli katýldý. Fuarda yer alan firma ve üretici birliklerinin standlarýný ziyaret eden milletvekilleri, tarýmsal ürün ve ekipmanlar hakkýnda yetkililerden bilgi aldýlar. Vekiller, hayvancýlýkla ilgili

Fuarda sergilenen dev koyun protokolün ilgi odaðý oldu.

standda küçük ve büyükbaþ hayvanlarýn yer aldýðý bölümü de gezdiler.

EN GÜZEL CEVÝZE ÖDÜL

Çorum Tarým Fuarý'nda düzenlenen 'En Güzel Ceviz Yarýþmasý'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. TSO Fuar Kompleksi'nde düzenlenen yarýþmada, genel deðerlendirme sonucunda

Oðuzlar'dan Kamil Çankal birinci, Çankýrý Eldivan'dan Ahmet Gümüþ ikinci, Dodurga'dan Fahri Yarbaþý üçüncü, Yakup Yýldýz dördüncü oldu. Dodurga Ceviz Üreticileri Baþkaný Ali Yarbaþý, 'Albeni, tat ve aroma' kategorisinde Dodurga'dan Ahmet Þen ve Sadýk Tatlýsu, 'kabuk kýrýmý ve iþlenmesinde' Dodurga Yeniköy'den Ahmet Yüce ile

Dikenli'den Mehmet Ketenci, 'iç görünüm' kategorisinde Çorum'dan Fatih Dede ile Dodurga'dan Sadýk Tatlýsu, 'dýþ görünüm' kategorisinde ise Çankýrý Eldivan'dan Mehmet Þekerci birinci olduðunu açýkladý. Yarýþmada dereceye girenler altýnla ödüllendirildi. Dereceye giren ceviz üreticileri ödüllerini protokol mensuplarýnýn elinden aldý.

'Çiftçinin hali periþan' T

arým Fuarý'ný gezen Çorum milletvekilleri, Uðurludaðlý bir çiftçinin eleþtirileri karþýsýnda þaþkýna döndü. "Artan üretim maliyetleri nedeniyle çiftçinin hali periþan" diyen Eskiçeltek Köyü'nden Þuayip Aslan isimli vatandaþ, hükûmetin tarým politikalarýný eleþtirdi. AK Partili olduðunu söyleyen Þuayip Aslan, mazot fiyatýnýn yüksek olduðunu dile getirerek vekillere sitem etti. Aslan, çiftçilerin hükûmetten destek beklediðini söyledi.

Çiftçinin eleþtirilerini dinleyerek cevap veren TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, iktidarlarý döneminde Çorumlu üreticilere toplamda 712 milyon TL destek ödemesi yapýldýðýný söyledi.

Tarýmsal üretim ve hayvancýlýða verdikleri desteðin tüm zamanlarýn en yüksek düzeyinde olduðunu vurgulayan Salim Uslu, AK Parti döneminde çiftçilerin kazancýnýn arttýðýný kaydetti. Tarým aletleri standý ziyareti

sýrasýnda eleþtiride bulunan çiftçiye göndermede bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ise, "Bir tarafta bittik, battýk diyen bir çiftçi diðer tarafta ise 185 bin TL'ye traktör alan çiftçilerimiz var. Hangisi doðru size býrakýyorum" dedi.

Milletvekilleri ile bir çiftçi arasýnda kýsa süreli tartýþma yaþandý.

'Patateste hedef ihracat olmalý'

aziosmanpaþa ÜniYILMAZ'DAN versitesi Ziraat FaPATATES ÝÞLEME kültesi Dekaný Prof. Dr. TESÝSÝ ÖNERÝSÝ Ali Kasap ve beraberinÇorum Patates Üredeki akademisyenler, ticileri Birliði standýný Çorum Tarým Fuarý'na ziyaret eden Prof. Dr. katýldý. Güngör Yýlmaz, patates Çorum Patates Üreüretiminde hedefin ihraticileri Birliði standýný cat olmasý gerektiðini ziyaret eden heyette söyledi. Prof. Dr. Güngör YýlÇorum'da yaptýklarý maz, Prof. Dr. Hüseyin araþtýrma çalýþmalarýnÞimþek, Doç. Dr. Sedat dan bahseden Güngör Karaman, Yrd. Doç. Dr. Akademisyenler patates üreticilerine tavsiyelerde bulundular. Yýlmaz, Çorumlu üretiEmin Yýlmaz ve Yrd. cilere patates iþleme tesisi Doç. Dr. Metin Özgüven yer aldý. kurmalarýný önerdi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan 2007 yýlýndan beri Çorum'da patates üretiElfaz Ermiþ ve Patates Üreticileri Birliði Baþkami üzerine araþtýrmalar yaptýklarýný anlatan Yýlmaz, "Türkiye'nin tohumluk ihtiyacýna cevap ný Davut Subaþý'nýn evsahipliðindeki ziyarette alabilir miyiz?" sorusuna cevap aradýklarýný Yönetim Kurulu Üyeleri Bektaþ Keskin, Rafet kaydetti. Eker, Ýbrahim Külcü ve Rafet Kaya da hazýr buÇorum'da Patates Üreticileri Birliði kurullundu. masýnýn gelecek açýsýndan olumlu bir adým olZiyarette konuþan GOP Ziraat Fakültesi duðunu vurgulayan Prof. Dr. Yýlmaz, ürün iþleDekaný Prof. Dr. Ali Kasap, "Akademik çalýþme ve pazarlamada birliklerin rolünün büyük olmalarýmýzla Çorumlu çiftçilerin yanýndayýz" deduðunu ifade etti. Yýlmaz, "Çorum'da patates üretimi konusunda bir sorun yok. Doðru üretim di. ve verim artýþý konusunda çalýþmalarýmýzý sürTarým aletlerindeki geliþmeler, patates üredürüyoruz. Çiftçilere sanayi ve ihracata yönelik timi ve pazarlama konularýnda üreticilere tavsipatates üretmelerini öneriyoruz. Zira bu yolla yelerde bulunan Ali Kasap, Çorum Tarým Fuarý hem verim hem de üreticilerin elde edeceði gelirin artacaðýný düþünüyoruz" diye konuþtu. organizasyonunda emeði geçenleri tebrik etti.

G


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 19 - Muharrem: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:20 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým:26

3

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

ARALIK

Bir kimse, sevmediði birisine belâ ve sýkýntý geldiði için sevinirse, Allahü teâlâ, bu kimseye de bu belâyý verir. Hadîs-i þerîf

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.01 06.32 11.35 14.01 16.25 17.49

SU ÝÇMENÝN EDEPLERÝ •Aðzý doldurmadan içmeli, •Ýçerken suya bakmalý, •Çok soðuk su içmemeli, •Suyu üç nefeste içmeli. •Yavaþ yavaþ içmeli, •Yazýn serin su içmeli, •Terli iken içmemeli, •Bardaðý sað ele alýp içmeli, •Sýcak þeyi üfleyerek içmemeli, •Bereket ve sýhhat için duâ etmeli, •Ýçmeye baþlarken Besmele çekmeli, •Ýçi görünmeyen kaptan su içmemeli, •Önce, büyükler sonra küçükler içmeli, •Nefes verirken bardaðý aðýzdan çekmeli, •Aç karna, çorba ve meyveden sonra su içmemeli,

SAÐLIK - HARÝKA SEBZE. HAVUÇ

Zamanýmýzda senenin her mevsiminde bulabildiðimiz havuç, hârika bir sebzedir. Harvard Üniversitesinin araþtýrmalarýna göre; haftada 5 kere yendiði takdirde kadýnlarda kalp enfarktüsünü ve felç tehlikesini yüzde 70 oranýnda azaltýyor. Günde 2 havuç, kandaki kolesterolü yüzde 10 oranýnda azaltýyor. Her gün yenen bir havuç da akciðer kanserine yakalanma tehlikesini yarýya indiriyor. Havuçtaki beta-karoten, yaþlýlýðýn getirdiði görme zayýflýðýndan gözleri koruyor ve baðýþýklýk sistemini kuvvetlendiriyor. Mide ve baðýrsak kanamalarýný önlüyor, kansýzlýðý gideriyor, anne sütünü artýrýyor, yüz ve boyun kýrýþýklýklarýný gideriyor, idrar ve baðýrsak gazlarýný söktürüyor, ülser þikâyetlerini gideriyor. Kansere karþý etkili olduðu gibi cildin kurumasýný da engelliyor ve baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor. Havuçtaki beta-karoten, kansere sebep olan serbest radikallari durduruyor ve baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan Üçtutlar Ulukavak Yeniyol Yavruturna

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62 (Mehmet BÖLÜKBAÞI) 227 78 12 -13 (Mahmut AHISKA)226 68 04 (Seydi DEMÝRAY) 225 07 47 (Feyyaz TOPAKTAÞ) 224 70 59

VEFAT EDENLER 1- Endüstri Meslek Lisesi’nden emekli Kýbrýs Gazisi Hüseyin YÜCEL.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

H

Bulmak için aramak

ayat bir yolsa, bununda yolcularý þüphesiz insanoðken, seyahat ederken bile zihnen hitap etmektedir.Bir çoludur. Tüm insanlar ayný þekilde yolculuk etmez. ban, þehirde gezerken daðda otlattýðý koyunlarýn, kuzulaKimi yolda oturur hem kendisi mesafe almaz hem de rýn sesini zihnen duymaktadýr.Bir sivil savunmacý, yolda yolda yürüyen diðer insanlara zararý dokunur. Kimi yayürürken olasý afetlerde ne gibi problemler oluþabilecevaþ yürür, kimi hýzlý yürür, kimide koþarak gider. Hedeðini hayal etmektedir.Bir binaya girdiðinde yangýn sönfe giden yolda 'dikkat'in büyük önemi vardýr. Ayný kabidürme cihazlarý, yangýn hortumlarý dikkatini çekmekte liyet ve kapasitedeki iki kiþiden biri, dikkatini bir nokta veya kullanýlma imkan olmayan yangýn tahliye merdida toplamak suretiyle diðerini geçebilir. venlerinin olasý yangýnlardaki paniði daha da artýracaðý hususu zihnini meþgul etmektedir.Sýnava ciddi manada Ýlimde, fende, sanatta insanlýða yeni keþifler sunhazýrlanan bir öðrenci, rüyalarýnda bile test çözmektemuþ 'keþþaflar' dikkatlerini ilgi alanýnda odaklayabilMahir ODABAÞI dir.Bu örnekleri daha da artýrabiliriz. miþ kimselerdir. 'Gerçi, her arayan bulamaz ama bulanMilli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný lar arayanlardýr' denir. Gerçek anlamda emek vermeBaþarýyý yakalayabilmek için sekiz saatlik mesai yeden, yorulmadan baþarý elde edilemez. Kâþif zatlar, daterli deðildir. Sahalarýnda zirveye çýkmýþ þahýslar, sekiz ima arayýþ içerisinde olduklarýndan ve asla ümitlerini saati belki evlerinde on sekiz saate çýkarabilmiþlerdir. Yayitirmediklerinden baþarý elde etmiþlerdir. Pastör, evlenme töreni esni daldýklarý konu onlarý hem yolda, hem yemekte, hem rüyada meþnasýnda ortalýkta görülmez. Saða sola koþuþtururlar bulamazlar. Daha gul etmiþtir. Köyde görev yaparken ve ayný zamanda dýþarýdan ünisonra onu laboratuarda bulurlar! Bütün dikkatini araþtýrdýðý konulara versiteyi okurken günlük 5-6 saat ders çalýþýrdým. Kýsaca; 'Hiç bir baveren bu meþhur ilim adamý týp alanýnda nice ilmi keþfe imza atmýþþarý tesadüf deðildir. Emek ister, yorulma ister.'Þu an Erzurum'da öðtýr. retim görevlisi olan; lise yýllarýnda felsefe öðretmenimiz Selami Sönmezi sýcakta, soðukta her teneffüs bahçede gezerken elinde kalýn bir Ortaokulda okurken fen bilgisi dersimize gelen merhum Erol kitapla meþgul olduðunu görünce imrenirdik. Ayrýca, sürekli hayat Yavaþ öðretmenimiz Arþimet'in 'suyun kaldýrma kuvvetini' nasýl buldersi vermeye çalýþan ve canavarlar; (öðrenci lakabý) 'Vakit nakittir' duðunu kendine has üslubuyla öyle bir anlatmýþ ki, aradan otuz yýl meþguliyet gelmeden önce, boþ vaktin kýymetini bilin. Yarýn arar ama geçmesine raðmen hala gözümün önünde.(Bu vesile ile kendisini rahbulamazsýnýz. Beni en çok üzen hususlardan bir tanesi (o zaman metle yâd ediyorum) Arþimet'in zihnen meþgul olduðu bir problem bekâr olduðu için) mutfakta yemek yaparken geçirdiðim zamandýr' vardý. Bir gün hamamda yýkanýrken hafiflediðini hisseder ve buradan sözünü onun hiçbir öðrencisi unutamaz. ' suyun kaldýrma kuvveti' ni bulur. Heyecanla; peþtamalla, elinde tas, baþý sabunlu olarak dýþarýya koþar ve 'BULDUM, BULDUM' diye Netice olarak; çevremize baktýðýmýzda üç çeþit insan görürüz. baðýrmaya baþlar. Gerçi insanýn suda hafiflediðini hissetmeyenimiz 1) Hedefi, gayesi, amacý olmayanlar. Tabiri caizse günü birlik yoktur ama bunu kanun olarak ifade edebilmek ancak Arþimet'e nayaþayanlar. sip olmuþtur. Çünkü onun zihnini meþgul eden bir problem vardýr ve 2) Hedefi, gayesi, amacý olduðunu sadece söyleyip, bunun için o problemin çözümü böyle bir kanunu bulmakla gerçekleþecektir. emek vermeyenler. Yine, Newton bir gün aðaç altýnda düþünürken baþýna bir elma3) Hedefi, gayesi olduðuna inanýp onun gereðini titizlikle yanýn düþmesiyle zihninde þimþekler çakar. O anýn ilhamýyla meþhur panlardýr. En deðerli ve zor olan bu gruptur. Çünkü 'Hiçbir zafere, çi'çekim kuvvetini' keþfediverir. Lakin bugüne kadar nice insanýn baþýçekli yollardan gidilmez.' Sahasýnda söz sahibi olan kiþilerin, yemekna aðaçtan elma, armut düþmüþtür. Fakat onlarýn böyle bir alt yapýsý ten, gezmekten uykuya kadar birçok alanda fedakârlýk yapmýþ oldukolmadýðýndan bunu bir kanun olarak ifade edememiþlerdir. Newton larýný hayat hikâyelerini okuyunca öðreniyoruz. Bu kural dünyanýn ise, belli bir alt yapýyla bu olaydan istifade eder. her tarafýnda ayný þekilde iþler. Dün olduðu gibi, bugünde Avrupa'daHer baþarýlý insanýn mühim bir vasfý dikkattir. Avcýnýn bütün ki bilim adamlarýnýn sokaktan deðil, kütüphanelerden çýktýðýný kitapdikkatiyle avýný gözetlemesi gibi, böyle insanlar da bütün dikkatleriylarda okuyoruz. le hedeflerinin takipçileridir. Mesela, bir þairin dünyasýnda hep kelimeler vardýr. Bir müzisyenin dünyasý hep notalardan örülüdür.MesleSevdiðim Sözler: 'Babasýndan miras kalan un fabrikasýna birkaç ðinde fani olmuþ bir matematikçinin hayalinde hep x' ler, y 'ler dotane daha ilave eden evladýn baþarýsý alkýþlanýr. Buna mukabil o fablaþýr.Bir ressamýn bakýþlarýnda resimler yer bulur.Bir heykeltýraþ, yolrikada iþçi olarak çalýþmaya baþlayýp zamanla un fabrikalarý sahibi da yürürken de hayalen yontmakla meþguldür.Bir hatip, yemek yerolursa BAÞARI ÖYKÜSÜ yazýlýr.'

Ý

Siyah önlük, beyaz yaka...

lkokul öðrencisiyken kýyafetimiz buydu, siyah önlük giolan bir uygulamadýr" dedi. yer ve üzerine beyaz yaka takardýk. Oysa Ak Parti, 12 Eylül ve 28 Þubat hukuksuzluðuna Ortaokul ve lisede ise mavi ceket, gri pantolon giyerdik karþý sergilediði tavýr ile takdir toplamýþ ve halký hizaya çekve kýyafetlerimiz forma olarak tanýmlanýrdý. meye dönük baskýcý militarist ve bürokratik zihniyeti geriletici adýmlar atmýþ, mesafe de kat etmiþtir. Bu anlam da tüm öðrencilerin kýyafeti aslýnda birer üniformaydý. Sanýrým her kesimi kuþatýcý bir tavýr sergilemek, toplumsal mutabakat saðlamak adýna yayýnlanan bu yönetmelikAskeri bir kavram olan üniforma, okullarda forma olale iki ileri, bir geri adým atýlarak çeliþkili bir tavýr sergilenmiþrak ifade edilse de, sabah akþam içtimalarýyla, rahat, hazýr ol tir. komutlarýyla askeri zihniyet varlýðýný hala sürdürmektedir. Ak Parti hükümetin yeni anayasa çalýþmalarý ve baþörDaha sonralarý siyah önlük, maviye, þimdi de her okutüsüne köklü çözüm talepleri, toplumsal mutabakatý saðlama la mahsus rengârenk kýyafetlere dönüþse de, tek tipleþtirici çabalarý ile sekteye uðramakta ve süreci hýzlandýrýp mesafe uygulamalar günümüze kadar var ola gelmiþtir. almak yerine týkayan bir rol oynamaktadýr. Bu durumda topÝþte böylesi bir süreç de Milli Eðitim Bakanlýðý 27 Kalumsal mutabakat, bir ütopyadan baþka bir þeyi ifade etmeMurat Ýslam sým 2012 tarihli Resmi Gazetede "Milli Eðitim Bakanlýðý'na mektedir. muratislam@ Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yö"TESEV-KONDA iþbirliði ile yapýlan araþtýrma ve Eðigmail.com netmelik" yayýnladý. tim-Bir-Sen'in öðretmen istihdamýna yönelik çalýþmasý kaÝlkokul, ortaokul ve liselerde önümüzde yýldan itibaren muda baþörtü yasaðý ile ilgili sonuçlarý açýklandý. kýlýk kýyafet tamamen serbest býrakýldý. Araþtýrmada kendisini CHP'li olarak tanýmlayanlarýn yüzde 48'i Tartýþmalarý da beraberinde getiren kýlýk kýyafet yönetmeliði velide yasaða karþý olduðunu belirtiyor. leri ekonomik anlamda öðrenciler arasýnda farkýn daha da belirginleþeAK Partililer'in yüzde 89'u, MHP'lilerin yüzde 77.3'ü BDP ve baceði kaygýsýna iterken, yasakçý zihniyete sahip kesimi ise baþörtünün tamamen önünün açýldýðý korkusu ile laiklik endiþesine sevk etti. ðýmsýzlarýn yüzde 79.8'i kamuda baþörtüsü özgürlüðünü savunuyor. Velilerin ekonomik anlamda ki kaygýlarý anlaþýlabilir. Ancak; þu Aleviler'in yüzde 53'ü kamuda baþörtüsü yasaðýna karþý çýkarken, anda öðrencilerin okullarýndan, kullandýklarý kýrtasiye malzemesine, yasaðýn sürmesini isteyenlerin oraný bu kesimde sadece yüzde 35'te kagiydikleri ayakkabýya ve çantaya, gittikleri dershanelerden, kantinlerlýyor. den yaptýklarý alýþveriþe kadar bu farký görmek mümkün. Yine 12 Eylül 2010'daki referandumda hayýr oyu kullananlarýn Baþörtüsü konusuna gelince yasakçýlarýn sandýðý gibi bir düzenyüzde 54'ü kamuda baþörtü yasaðýna karþý bir duruþ sergiliyor." lemenin olmadýðý bir gerçek. www.bugun.com.tr Yayýnlanan yönetmelikte "Temel Ýlkeler" bölümünde " "Kýz öðAraþtýrmada da görüldüðü üzere toplum büyük bir kýsmý baþörtürenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlý liselerin süne kamusal alanda dâhil, hayatýn her anýný kapsayan bir özgülük taimam-hatip programlarýnda tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise lep etmektedir. seçmeli Kur'an-ý Kerim derslerinde baþlarýný örtebilir." ibaresi ile baMilli Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnladýðý yönetmelik bu haliyle yeþörtüsü konusunda önemli bir adým atýlmýþ gibi gözükse de ayný yönetnide olsa, baþörtüsü yasaðýna sahip köhnemiþ zihniyetin izlerini taþýmaktadýr. melikte "Kýlýk ve Kýyafet Sýnýrlamalarý" bölümünde ise "Okul içinde "Okul içinde baþý açýk" ibaresi ile harekete geçen yasakçý zihnibaþ açýk, saçlar temiz ve boyasýz olarak bulunur, makyaj yapamaz, býyet imam hatip harici okullarda eðitim gören öðrencilere ve öðretmenyýk ve sakal býrakamaz. 3 üncü maddenin altýncý fýkrasý hükümleri saklere dönük baskýlarýný arttýrmýþlardýr. lýdýr." ibaresi ile imam hatip ve seçmeli Kur'an dersleri haricinde okulÝnsanlarýn kýyafetlerini mekân ve zamana göre kýsýtlayan veya talarda baþörtüsü yasaðýnýn devamý niteliðinde bir karar alýndý. nýmlayan bir yaklaþým, insan haklarý ve evrensel hukuk mantýðýna taKonuyla ilgili NTV'ye açýklama yapan Milli Eðitim Bakaný Ömer mamen aykýrýdýr. Dinçer, "Bakanlýk olarak biz ne yaptýðýmýzýn farkýndayýz. Bu bir hüküBaþörtüsü Allah'ýn emri, Müslüman kadýnýn kimliðidir. met yönetmeliði olduðuna göre, (okullarýn tamamý için) öyle bir niyeAllah'ýn emri olan baþörtüsünün her fýrsatta yasak ile anýlmasý astimiz olsaydý, bütünüyle bu yönetmelikle onu (baþörtüsünü) serbest hala kabul edilir bir durum deðildir… le getirirdik. Yaptýðýmýz uygulama, eðitimin ihtiyaçlarý doðrultusunda

Öðretmenim4

Tefekkür Dünyamýz

D

ünya tarihine giren üniversitelerimiz yok denecek kadar azdýr. Kalýplaþmýþ ve ideoloji yüklü ham bazý bilgiler insanýmýzý dar bir cendereye sokmaktadýr. En önemlisi ise Bediüzaman’ýn ifadesi ile "Medresetüzzehra" projesidir. Raþit Yücel Bunu merkezleri dershanelerdir. rasityücel@ corumhakimiyet. net Derslerdir, Tefekkürlerdir, Tezekkürlerdir, Cennete adam yetiþtiren merkezlerdir. En önemlisi ise hapishanelerdir. Bu karanlýklý mekanlar ancak Nurlarýn güneþ gibi parlayan huzmeleri ile aydýnlanacaktýr. "Bir kiþini imanýnýn seni tarafýndan kurtarýlmasý, üzerine güneþin doðduðu her þeyden daha hayýrlýdýr." "Bir kiþinin imanýnýn senin tarafýndan kurtarýlmasý sahralar dolusu kýrmýzý koyunlar tasadduk etmekten daha hayýrlýdýr" Sözlerini söyleyen Peygamberimiz (asm) : "Cehennemden en son çýkan bir mümine on Dünya büyüklüðünde bir mülk verilecektir" diyerek hidayetin ne kadar önemli olduðunu beyan etmektedir. "Kainatýn kapýlarý zahiren açýk gibi görünse de hakikatte kapalýdýr" derken Bediüzzaman, Kainatýn kapýlarýnýn gerçek bilgi ile açýlabileceðini haber vermektedir.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI 270 11 11

YAÞAM BAHABEY CAD. NO : 1/13 221 33 83

METEOROLOJÝ

2.314 2.329

1.782 1.792

24 ayar

ALIÞ

98,13

SATIÞ

99,04

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6453 3 ARALIK 2012 PAZARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum, Travel Turkey Fuarý'na hazýrlanýyor Ç

Fuar 6-9 Aralýk tarihleri arasýnda Ýzmir'de düzenlenecek.

orum, 6-9 Aralýk tarihleri arasýnda Ýzmir'de yapýlacak olan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý ile tanýtýlacak. Türkiye'nin turizm alanýndaki en önemli fuarlarý arasýnda yer alan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý'na bu yýl 19 farklý ülkeden 750'den fazla sektör temsilcisi katýlacak. Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi öncülüðünde fuarda stant açarak Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý amaçlanýyor. 2012 Travel Turkey Turizm Fuarý ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi olarak þehrin tanýtýmý ve turizm pastasýndan en üst düzeyde istifade edebilmesi için çalýþmalar

yaptýklarýný söyledi. Türkiye'de ve dünyanýn deðiþik bölgelerinde Çorum'un tanýtýlmasý için çeþitli fuarlara katýldýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, son yýllarda yapýlan çalýþmalarla birlikte Çorum'un tanýtýmýn en iyi þekilde yapýldýðýna vurgu yaptý. Travel Tur-

key için bu yýl hazýrlanan stant ve görsellerin Ýzmir'e yola çýktýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un tanýtýmý için fuarda görevlendirilen personelin Çorum'u en iyi þekilde tanýtacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi.

Muzaffer Külcü

T

Fuara Türk Traktör Çorum Bayileri Selahattin Karakaþ ile Ali Rýza Ünal da katýldý.

Satýþ sonrasý en kaliteli hizmeti veriyoruz. Ýkinci elde en fazla prim yapan marka New Holland" dedi. Türk Traktör Çorum Bayisi Ali Rýza Ünal ise, "Genel Müdürümüze teþekkür ederiz. Çiftçilerimiz bu tür fuarlarda fýrsatlardan yararlansýnlar. Gelsinler görsünler. Yedek parça, satýþ ve serviste bir numarayýz. Pazar payý yüzde 50'nin üzerinde ve 10 yýldýr lideriz" diye konuþtu.

Tarým Fuarý’na damga vurdular Ç

orum'da gerçekleþtirilen Tarým Fuarý’na Osmancýk damgasýný vurdu. Osmancýk Ziraat Odasý tarafýndan açýlan stantta Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý tarafýndan Osmancýk 97 pirincinden yapýlan pilav ikram edildi. Yoðun ilgi gören Osmancýk standýna binlerce vatandaþ akýn etti. Fuar süresince yoðun ilgi gördüklerini ifade eden Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, gösterilen ilgiden mutlu olduklarýnýn altýný çizdi. Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri'nde yoðun ilgi gören

Osmancýk, Çorum'u da fethetti. Çorum'da düzenlenen Tarým Fuarý’na Osmancýk Ziraat Odasý tarafýndan açýlan stant büyük ilgi gördü. Fuarýn ilk günü ve cumartesi günü meþhur Osmancýk 97 pirincinden yapýlan pilav ikram edildi. Fuarýn ilk günü açýlýþa katýlan Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal fuara ziyarete gelen vatandaþlara kendi elleri ile pilav ikram etti. Yoðun ilgi gören Osmancýk standý ziyaretçi akýnýna

uðradý. ‘Yoðun ilgi gördük’ Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli ise, gösterilen ilgiden memnun olduklarýný ifade ederek,

"Gerçekleþtirilen fuarda ilçemizin önemli tarým ürünleri arasýnda yer alan Osmancýk 97 pirincimizi pilavýmýz ile tanýttýk. Fuar süresince gösterilen ilgi bizleri çok mutlu

etti. Gerek Kaymakamýmýz ve gerekse Belediye Baþkanýmýz kendi elleri ile pilav ikramý yaparak vatandaþlarýmýza ilçemizi anlattý" diye konuþtu.

O

Ýlçede gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgiler sunan Baþkan Yazýcý, 3.5 yýlda 70 kilometre yolun asfaltla

buluþturulduðunu ifade etti. Gerek alt yapý ve gerekse üst yapý çalýþmalarýnýn yaný sýra sosyal ve kültürel yatýrýmlarý da bir arada

sürdürdüklerine dikkat çeken Baþkan Yazýcý, "Osmancýk'ýn geleceðini inþa ediyoruz. Büyük alt yapý projemize baþladýk. Alt yapý ve üst yapý ile

toplamda 21 milyon TL deðerindeki bu yatýrýmýmýzla ilçemizin tarihi alt yapý sorununa tarihi çözüm buluyoruz. Bu nedenle bizler anlayýþ olarak gelecek seçimleri deðil gelecek nesilleri düþünerek çalýþýyoruz" dedi. Yaklaþýk üç saat süren canlý yayýnda Osmancýk'la ilgili bilgiler sunan Baþkan Yazýcý, gerçekleþtirilecek yatýrýmlar ve devam eden çalýþmalarý aktardý. Baþkan Yazýcý'dan sonra Osmancýk FM'de canlý yayýn konuðu Kaymakam Ýbrahim Küçük oldu.

Fuarda Osmancýk Ziraat Odasý tarafýndan açýlan stant açýldý.

‘Gelecek nesilleri düþünüyoruz’ smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, katýldýðý radyo programýnda gelecek seçimleri deðil gelecek nesilleri düþünerek çalýþtýklarýný söyledi. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk FM'de canlý yayýn konuðu oldu. Baþkan Yazýcý, Osmancýk FM Genel Yayýn Yönetmeni Cihangir Yýlmaz ve Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü'nün sorularýný yanýtladý.

Baþaranhýncal’ýn stand ziyaretleri

Ç

Türk Traktör bayileri fuarýn gözdesi ürk Traktör'ün Satýþtan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ýrfan Özdemir, Çorum Tarým Fuarý'nda açýklamalarda bulundu. Fuara Türk Traktör Çorum Bayileri Selahattin Karakaþ, Ali Rýza Ünal da katýldý. Türk Traktör markasýnýn Ankara'da Türk mühendislerinin alýn teri ile yapýldýðýný belirten Selahattin Karakaþ, "Traktörlerimiz tamamen Türkiye'de üretildiði için yedek parçada sýkýntý yok.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Tarým Fuarý’nda standlarý ziyaret etti.

orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç ile birlikte TSO Fuar Kompleksi'nde düzenlenen Çorum Tarým Fuarý'ný ziyaret etti. TSO yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal fuar ziyaretinde, fuara katýlan firmalarýn stantlarýný ziyaret ederek sergiledikleri tarým ürünlerini inceledi. TSO Baþkaný Baþaranhýncal ayrýca stant yetkilileri ile görüþerek TSO Fuar Kompleksi hakkýnda düþünceleri hakkýnda bilgiler aldý. 35 ilden 200 civarýnda firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen ve 29 Kasým tarihinde düzenlenen törenle açýlan Çorum Tarým Fuarý'nýn gayet baþarýlý bir þekilde devam ettiðini belirten TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, katýlýmcý firmalarýn da fuardan gayet memnun olduklarýný ifade etti. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, "Yoðun bir katýlým ile Fuar Kompleksimizde düzenlenen Çorum Tarým Fuarý, baþarýlý bir þekilde devam etmektedir. Ziyaret ettiðimiz stantlardaki firma yetkilileri de fuardan memnun olduklarýný bildirmiþlerdir. Katýlýmcý firma sayýsý ve fuara gösterilen ilgi baz alýndýðýnda bu yýl ilk kez düzenlenen fuarýmýz gelecek için ümit vaat etmektedir. Çorum, tarým fuarý konusunda marka haline gelebileceði görülmektedir." dedi.

Ziyaretlere Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Hakan Saraç da katýldý.

Fuar 35 ilden 200 civarýnda firmanýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.

TSO Baþkaný Baþaranhýncal, katýlýmcý firmalarýn da fuardan gayet memnun olduklarýný belirtti.

‘Bu toplum ahlâksýzlara ne kadar daha göz yumacak?’

T

elevizyon ve Sinema Seyircisi Haklarý Derneði Baþkonuda deðerlerimize, kültürümüze sahip çýkmalýyýz. kan Yardýmcýsý Kazým Sekili, son zamanlarda ortaya Bütün bu yanlýþ tutum ve davranýþlar toplumda bir çýkan kültür yozlaþmasýnýn kaynaðýnýn suçunun bazý baahlâk yozlaþmasýna neden olmaktadýr. Bu yozlaþmanýn sýn kuruluþlarýnda olduðunu; ayný zamanda son zamangençler üzerinde yaptýðý etkiyi tartýþmaya bile gerek yok. larda tarihimize ve deðerlerimize karþý yapýlan açýklamaHalkýmýz televizyonlarýn bizlere gösterdikleri hayatý ve larýn kabul edilemez olduðunu belirtti. dünyadaki karakterleri rol model olarak alýyorlar. ÝzleBasýn yayýndaki iletiþim özgürlüðünün insanlarýn dikleri dizilerle, programlarla duygudaþlýk kuruyorlar, en temel haklarýndan biri olduðunu belirten kendilerini onlarýn yerine koyuyorlar. KöKazým Sekili, "Günümüzde habere veya bir tülükleri, gayri meþru yaþantýlarý, rezillikbilgiye istendiði anda çok deðiþik kaynakleri, hýrsýzlýklarý, cinayetleri izlemekten lardan ulaþýlabiliyor. Bu insanýn geliþimi daha kötüsü, bu hayatý isteme düþüncesi için çok önemli ve faydalý bir durum. Yalnýz içerisine giriliyor. Bu durumda da hem aibu geliþmeler beraberinde bazý sorunlarý da le kurumumuzun yok olmasýna hem de getirmiþtir. Basýn yayýn organlarýnýn hýzlý bir cinnet içinde yaþayan bir toplum olmamýþekilde artýþ göstermesi kalitede bazý sorunza yol açýyor. Ýþte televizyon yayýnlarýnýn larý göz ardý etmeyi saðlamýþtýr. Yani yayýnmilli ve ahlaki deðer yargýlarýmýzý böylesilarýn kalitesinde gözle görülür þekilde düþne tahrip etmesi neticesinde, merhamet ve me olmuþtur. Tarafsýz bir þekilde ulaþtýrýlsevginin azaldýðý, dini yaþamanýn kýnandýmasý gereken bir haber bile farklý kanallarda ðý, tüketici, doyumsuz ve mutsuz bir nesçok farklý bir þekilde sunulmaktadýr. Basýn lin yetiþtiði bir toplum haline geldik. ahlak ilkelerinin yok sayýldýðý ürünlerle çok Bize ve deðer yargýlarýmýza önem fazla karþýlaþýr hâle geldik. Bu yüzden basýn vermeyen dizi ve filmlerin izleyicisi olmave yayýnýn içinde bulunanlar kendi ilkelerimalýyýz. Bizler kendi gücümüzün farkýnKazým Sekili ne sahip çýkmalarý gerekir." diye konuþtu. da olmalýyýz. Her gün gazetelerde, dizi ve Televizyon izleyicilerinin özellikle dizi ve filmlerfilmlerde beynimize sokulmaya çalýþýlan, yýlmadan, de kurguyla gerçeði ayýrmada çok bilgili olmadýðýný, usanmadan bizlere aþýlanmaya çalýþýlan ahlaksýzlýk ve özellikle çocuklarýmýzýn bunlardan çok etkilendiðini söyhayâsýzlýklarýn yayýnlanmasýnda toplum olarak bizlerinleyen Kazým Sekili, açýklamasýnda þunlarý kaydetti" de çok büyük hatasý var. Yapýlan deðersizleþtirme ve ahGündelik hayatýmýzý ve tarihimizde iz býrakmýþ devlet laksýzlýklara karþý hiç tepkimiz olmuyor. Bir de bu yayýnbüyüklerimizin hayatlarýný dizilere yansýtan senaristler larý kendimiz ve çevremizdekiler onlara izleyerek ve alaçok seyredilme ve çok kazanma adýna tarihi konularda rak destek oluyoruz. Herhalde bu tür programlar büyük doðru bilgiden ayrýlmamalýdýrlar. Kurgulama yapýyoruz diye insanlarýmýzýn kafalarýnda yanlýþ düþünceye yol açbir izleyici kitlesine sahip olmasa, bu dizilere destekleyimanýn ve gençlerimizi tarihine yabancý etmenin ayný zaci olanlar bu yardýmlarýný yapmasalar herhalde bunlar bu manda utanýlacak bir durumu sunmasýnýn ahlâki erdemle tür yayýnlarý yapmaya cesaret edemezler. Toplum olarak örtüþür hiçbir yaný yok. Eðer siz insanlarýnýzý geçmiþinbu tür programlara prim vermemeliyiz ve tepkimizi gösden koparýrsanýz geleceklerini düzgün çizemezler. Bu termeliyiz."


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Kýþ, ikinci el piyasasýnýn hýzýný kesti T

ürkiye genelinde yaklaþan kýþ mevsimin etkisi her alanda kendini göstermeye baþladý. Kýþýn etkisi altýnda kalan sektörlerden biri de ikinci el araç piyasasý oldu. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar Otomotiv ikinci el satýþ danýþmaný Aydýn Zorlu, ikinci el piyasasýnda dönemsel bir yavaþlamanýn olduðunu söyledi. Satýþlarda, artan fiyatlar dolayýsýyla durgunluk yaþandýðýný ifade eden Zorlu ''Sene sonlarý otomobil piyasasýnýn hareketli olduðu bir dönemdir. Ancak bu yýl o hareketlilik yok. Geçen yýl ile bu yýl kýyaslandýðýnda, satýþlarda geçen yýla göre bir düþüþ var. Geçen yýl ikinci el otomobil altýn çaðýný yaþamýþtý. Bu yýl ayný þeyi söyleyemeyiz. Durgun

bir piyasa var. Bunun kaynaðý elbette ÖTV'deki artýþ'' diye konuþtu.

''Durgunluk dönemsel''

Aydýn Zorlu yaklaþan yýlbaþý nedeniyle ikinci el otomobil piyasasýnda gerileme yaþandýðýný, ancak, bunun dönemsel olduðunu vurguladý. Zorlu, yýlbaþý öncesi sýfýr araçlarda satýþlarýn arttýðýný, çeþitli kampanyalarýn vatandaþý yeni otomobil almaya yönlendirdiðini belirtti. Ýkinci el otomobil alým satýmý yapýlan galerilerde ise durgunluk olduðunu ifade eden Zorlu ''Ýkinci el pazarýnda biraz gerileme var. Ancak, gelecekten umutluyuz. Ülke-

nin ekonomik seviyesi, refaha kavuþmasý otomobil piyasasýný etkiliyor. Eskiden dört kiþilik ailede bir çalýþan vardý. Þimdi bu rakam deðiþti. Evdeki gelir artýnca otomobile yöneliyorlar.'' Karakaþlar bünyesinde bulunan ve Çorum'un en büyük oto galerilerinden biri olma özelliðini taþýyan ikinci el bayiinde her kesimden insanýn maddi durumuna göre araçlar bulunuyor. Aydýn Zorlu, Karakaþlar ikinci el satýþlarýnda 4 bin TL'ye de 100 bin TL'ye de araçlar bulundurduklarýný belirtiyor. Zorlu ellerinde tek marka araç olmadýðýný çok çeþitli ve konforlu araçlarý olduðunu belirterek, kredi kartý, vade, takas ve taksitli araç sattýklarýný dile getirdi.

Antalya Çekva’da 10. yýl toplantýsý Çorum Eðitimve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Antalya Þubesi, 10. yýl yemeði düzenledi.

Ç

orum Eðitimve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Antalya Þubesi, 10. yýl yemeði düzenledi. Hilbide Su Otel’de düzenlenen yemeðe, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi, Antalya ÇEKVA Þube Baþkaný Kemal Koçak, Antalya’da yaþayan Çorumlular ve

çok sayýda davetli katýldý. Çorum Beþli’nin ikram edildiði yemekte, ÇEKVA Genel Baþkaný Avni Çelik’in mesajý okundu. ÇEKVA Antalya Þube Baþkaný Kemal Koçak, eðitim bursu veren ve Antalya Þubesi için büro desteði saðlayan iþ adamlarýna teþekkür plaketi verdi.

Kýþýn etkisi altýnda kalan sektörlerden biri de ikinci el araç piyasasý oldu.

‘Ýslam Ahlaký ve Felsefesi’ semineri Ý

lim Yayma Cemiyeti lý bir bakýþ açýsý kazanmaBuhara Erkek Öðrenci mýzda önemli bir yere saYurdu'nda "Ýslam Ahlaký hip alacaðýný vurguladý. Bu ve Felsefesi" konulu semiüç temel güdü, "akýl", "öfner düzenlendi. ke/gadap" ve "arzu/þehvet" olarak belirtildi. Bu üç teSeminerin bu haftaki mel güdünün "itidal" yani konuðu, Hitit Üniversitesi "adalet" üzere harekette Ýlahiyat Fakültesi Ýslam bulunmasýyla, bunlar, "hikFelsefesi Anabilim Dalý met", "cesaret" ve "iffet" Öðretim Üyesi Yrd. Doç. erdemine dönüþeceði vurDr. Aygün Akyol oldu. Ýyigulanarak, Ýslam'ýn da inlik-kötülük, doðru-yanlýþ, sanlara iþ ve davranýþlarýnözgürlük ve vicdan kavda "orta yol"u emrettiði beramlarýný deðerlendirerek lirtildi. konuþmasýna baþlayan Akyol, insanlarýn manevi deÝnsanlarýn sonsuz ve ÝYC Buhara Erkek Öðrenci Yurdu'nda "Ýslam ðerlerden uzaklaþtýkça sýnýrsýz isteklerinin tatmin Ahlaký ve Felsefesi" konulu seminer düzenlendi. mutsuzluðunun da arttýðýný edilememesi neticesinde orifade etti. Maddi imkânlarýn taya çýkan bireysel ve topya da elde edilen kazanýmlarýn insanlarýn mutlu olmasýný temin etmelumsal problemlerin günümüz insaný için ciddiyet arz ettiðini belirten diði, bu nedenle de insanlarýn ahlak ve deðerler üzerinde yeniden düAkyol, Ýslam ahlak felsefesinde insanlar için önerilen ruh ve beden þünmesi gerektiði vurgulandý. Ahlakýn baský ya da korkudan ziyade uyumu, yani maddi ve manevi ihtiyaçlarýn bir bütün olarak düþünülsevgi ve irade merkezli kurgulanmasý, emredici, buyurgan bir dilden mesinin günümüz insanýna bu noktada çözüm önerileri sunabileceðiziyade rol model olmanýn daha önemli olduðu ifade edildi. Saðlýklý ni belirtti. Konuþmacý, insanlarýn ruh ve beden saðlýðýnýn korunamabir vicdan geliþimi neticesinde ortaya çýkacak ahlaki eylemler baský masýnýn, insanlarýn manevi ihtiyaçlarýnýn ya da manevi deðerlerinin ya da korku nedeniyle deðil bilakis irade ve tercih etme sonucunda oryeterince üzerinde durulmamasýndan kaynaklandýðýný, bu noktada taya çýkacaðý belirtildi. Asr Suresi'nde de insanlara "hakký ve sabrý bizlerin kazanmasý gereken erdemlerin sadece "düþünce" ya da "akýl tavsiye etme" ile ilgili yapýlan telkinin bizler için önem arz ettiði vuretme" olmadýðý bunun yanýnda "karakter" erdeminin de bulunmasý gulanarak, Allah'ýn insanlara özgürlük verdiðini, ancak bu özgürlüðügerektiðini vurguladý. Düþünce ve karakter erdemi saðlam olduðunda müzün sorumluluktan da uzak olmadýðýný ifade etti. insanýn mutluluðu elde etmesi mümkün olacaktýr. Karakter erdemi insanlarý riyakârlýktan koruyacaðý gibi Hak'tan yana tavýr koyarak adaÝnsanlarýn dostluklarýný ya "erdeme dayalý", ya "menfaate dayaleti tesis etmelerinde de yardýmcý olacaktýr. Allah'ýn insanlara eylemlý", ya da "hazza dayalý" olarak kurgulandýðýný daimi dostluðun ise, lerinde tercih hakký verdiðini bunu deðerlendirmeyi bize býraktýðýný erdeme, fazilete dayalý dostluk olduðu ifade edildi. Ýslam ahlak felsebelirten Akyol, ancak Allah'ýn insanlardan istediðinin yýkýcýlýk ve bozfesinde nefsin eðitimine büyük önem verildiðini belirten Akyol, Ýslam gunculuk deðil "yeryüzünü imar eden" âlemdeki tüm varlýklarýn onun filozoflarýnýn bütüncül bir bakýþla insanýn hem bedensel hem de ruhbir emaneti gibi gören insanlar olmayý önerdiðini belirti. Bu çerçevesal ihtiyaçlarýný karþýlayacak, onlarý mutlu kýlacak bir hayat felsefesi de varlýklarýn en þereflisi olma ya da varlýklarýn en aþaðý olmasýnýn da ortaya koymaya çalýþtýklarýný belirtti. Nefsin üç temel güdüsü olduðuinsanlarýn tercihlerine baðlý olduðu vurgulandý. nu belirten konuþmacý, bunlarýn eðitiminin bizlerin erdemli ve ahlak-

Program Antalya Hilbide Su Otel’de gerçekleþtirildi.

Ceylan, Ýl Baþkanlarý Toplantýsý’na katýlacak

AK

Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkanlarý Toplantýsý’na katýlacak. AK Parti Genel Merkezinde Genel Baþkan ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn katýlacaðý Ýl Baþkanlarý Toplantýsý 4-5 Aralýk 2012 tarihlerinde yapýlacak.

Umre kayýtlarý bugün baþlýyor

Memur Sen’den baþörtüsüne destek M

emur Sen Çorum Temsilciliði, TBMM önünde yapýlan baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý takip etmelidir. baþörtüsü açýklamasýna destek verdi. Baþýný örten kadýnlara yýllardýr reva görülen hukuksuz uygulaMemur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, basýn açýklamasý ile malar bir ötekileþtirmedir. Ötekileþtirmeye artýk son vermeliyiz. ilgili verdiði bilgide, Memur Sen Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Kadýnlarýn imani ve insani deðerlerini görmezden gelerek üretilen bu Arife Topçuoðlu’nun TBMM Çankaya Kapýsý önünde yaptýðý basýn yasak açýk bir insanlýk ayýbýdýr. Baþörtülü kadýnlarýn sahip olduðu açýklamasýnda konuya dikkat çekildiðini kaydetti. deðerleri, birikim ve eðitimlerini görmezden gelen ve onlarýn enerjilerini yok eden bütün uygulamalarýn son bulmasýný istiyoruz. "Biz Memur-Sen olarak 'insaný ilgilendiren her þeyle ilgiliyToplumsal hayatýn hiçbir aþamasýnda sorun olarak görülmeyen iz, her þeyde tarafýz' dedik ve gereðini yaptýk. Bunun için bir sýnýr baþörtüsü, toplum mühendisleri eliyle sorun haline getirilmiþtir. Biz da gözetmedik. Bugün burada, baþýný örten vatandaþlarýna savaþ sorunu, onu var eden yasaðý bitirerek çözmek için burdayýz. açanlarca onlarý en temel haklarýndan mahrum býrakmak için konulan bir yasaðýn kaldýrýlmasý için toplandýk.” deline açýklamayla Gerek Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi gerek Avrupa ilgili görüþlerini aktaran Saatçi, þöyle dedi; “ Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde din ve vicdan özgürlüðü kapsamýnda baþörtüsü serbestîsi açýkça ifade edildiði halde, bu pazarlýk edilemez Duvarlarýnda, egemenliðin kayýtsýz þartsýz milletin olduðu temel insan hakký, bu güne kadar "hukuksuzlarýn egemenliði"yle gasyazýlý olan TBMM, milletten gelen bu talebe kulaklarýný týkamadan, bedilmiþtir. Egemenlerin insafsýz iradesiyle biçimlenen "Devlet gereðini yapmalýdýr. Bugün buradaki kalabalýk, þehrin duvarlarýný Memurlarý Kanununun, "Adaylýk Devresi Ýçinde Göreve Son Verme" Ahmet Saatçi zorluyor, akýllarýnýzý ve yüreklerinizi yumrukluyor; duyuyor baþlýklý 56. madde hükmünü ve diðer madde hükümlerini keyifleri musunuz, hissediyor musunuz? Bugün buradan yükselen ses, istemediði için, kalpler ve kalemler titremeden uygulanmasý sonucu sayýlarý on kýstýrýlmýþlarýn, yok sayýlmýþlarýn, görmezden gelinmiþlerin sesidir, itirazýdýr. Ýkna binleri aþan aday memur ve kamu görevlisinin iþlerinden olmasýný yakýn tarihimiz odalarýnda tehdit edilmiþ, onurlarý kalpleri kýrýlmýþ bu ülkenin öz çocuklarýnýn bir utanç levhasý olarak yazmýþtýr. haykýrýþýdýr. Ýnancýndan dolayý baþlarýný örttüðü için hala "parya muamelesi" gören bizlerin itirazý var. Sahip olduðumuz en temel haklarýmýzýn yasaklanmasýAncak bizler, bu ülkenin asli üyeleri, bütün vatandaþlýk sorumluluklarýný na itirazýmýz var. Ýnsan doðasýnýn itirazý var: Dünyanýn en þerefli, en onurlu, en yerine getiren bireyler olarak, yeni bir sayfa açýlmasýný, yeni bir dünya, yeni bir mükemmel varlýðýna yapýlana bakýn: Karanlýk, kibirli güç odaklarý çýkarlarýný Türkiye kurulurken her alanda sorumluluk almak ve hiçbir ayrýmcýlýða tabi tutulkorumak için giriþtikleri kavgayý, inancýmýzýn gereði olan baþörtüsü üzerinden madan özgür ve onurlu birer vatandaþ olarak yaþamak istiyoruz. Bizler bir eli yürütüyorlar. Tokyo'da diðer eli New York'ta gözleri Ýstanbul ve Ankara'da konumlanmak Baþörtüsü yasaðý, sadece kadýn-erkek eþitliðine deðil, kadýn-kadýn eþitliðine suretiyle dünyayý kucaklayan, gerçek dünya vatandaþý kadýnlar olmaktan de aykýrý bir uygulamadýr. Baþýný örten kadýnlar TBMM'ye giremezken, kamuda bahsediyoruz. Biz bu yolda, sorun üreten deðil, çare üreten, teknoloji üreten, fikir görev alamazken, onunla ayný inancý taþýyan erkeðin ve hemcinsi olan baþý açýk üreten, huzur üreten baþý örtülü-baþý açýk kadýnlar olarak hep birlikte çalýþmak ve kadýnýn memur olabilmesi, milletvekili seçilmesi bize adil gelmiyor. Bu, devlet yaþamak istiyoruz. eliyle kadýna yönelik ayrýmcýlýk ve þiddetten baþka bir þey deðildir. Çaðdaþlaþma adýna elimizden alýnan, alýnmaya devam edilen haklarýmýz Bugün sesimizi duyurmak için geldiðimiz TBMM'de yýllar önce Merve var. Ve biz bu süreci durdurmak, gasp edilen haklarýmýzý almak, asli doðamýzla Kavakçý'ya haddi bildirilmiþti. Çünkü O baþörtülüydü. Milletvekilliði baþörtüsü hak ettiðimiz, özgür ve kendine yeten bir hayat istiyoruz. gerekçe yapýlarak gasp edilmiþti. Türkiye kendi insanýna bunlarý yaparken Avrupa'da, baþörtülü kadýnlar bakan, milletvekili, belediye baþkaný seçildiler, Serbest mesleklere mensup kadýnlarýn çalýþma hayatý önünde de kýyafet seçiliyorlar yönetmeliði büyük bir engel teþkil etmektedir. Barolar ve meslek odalarý, avukat, Kendi yurttaþýna yabancýlaþmýþ, onlarý tebaa gören bürokratik oligarþinin mühendis, doktor olan kadýnlarýn mesleklerini serbest icra etmelerini de anýlan bir dayatmasý olarak baþlayan baþörtüsü yasaðýnýn, vesayetin zincirlerinin ve yönetmeliðin "baþ daima açýk" hükmüne dayandýrdýklarý haksýz ve hukuksuz kelepçelerinin kýrýlýp, kirli oyunlarýnýn bozulmasýna karþýn devam etmesi kabul kurallarla engellemektedir. Bir mühendis, baþý açýk fotoðraf vermeden meslek edilebilir bir durum deðildir. Bürokratik oligarþinin getirdiði yasaklarýn hala hayodasýna üye olamamakta ve odaya üye olamayan mühendis mesleðini serbest icra atýmýzý yönetmesi sona ermelidir. etme hakkýný kullanamamaktadýr. Ayný þekilde barolar da avukatlarýn baþörtülü Referandum süreciyle baþlayan demokratikleþme ve özgürlükçü çabalarý çalýþmasýna engel olmakta ve hatta bu yasakçý anlayýþý, baro seçimlerinde oy hem destekledik, hem de hýzlandýrdýk. Bu çabalar, 28 Þubat sürecinin dayatmasý getiren bir rant aracý olarak kullanmaktadýrlar. Devlet bu ayýptan kurtulmalý, kesintisiz eðitimin ve okullardaki tek tip kýyafet dayatmasýnýn kaldýrýlmasýný kadýnlarýn inançlarý doðrultusunda giyinme hakkýný teminat altýna almalýdýr.” saðladý. Bunlar önemli adýmlardýr. Bu adýmlarý, daha fazla gecikmeden kamuda

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan

Ç

orum Müftülüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, 2013 yýlýnda umre ziyaretinde bulunmak isteyenlerin ön kayýtlarýnýn bugün itibar iyle baþladýðý, gerçek kayýtlarýn ise 28 Aralýk 2012 tarihinde baþlayacaðý bildirildi. Ýlk Umre yolcularýnýn tah-

Ý

mini olarak 26 Ocak 2013 tarihinde yola çýkacaðýnýn kaydedildiði açýklamada, umre ziyaretlerinin, bahar dönemi, yaz dönemi ve ramazan dönemi olarak üç ayrý dönemde planlandýðý ifade edildi. 7 günlük, 10 günlük, 20-14 ve 24 günlük ekonomik model-

lerin bulunduðu umre paketlerinin geçen yýl ki fiyatlara yakýn olacaðýnýn da altýnýn çizildiði açýklamada, ön kayýtlarýn bugünden itibaren baþladýðý duyuruldu. Gidiþ dönüþ planlarýnýn daha sonra belirleneceði umre ziyaretleri için geniþ bilgi, müftülüklerden alýnabilecek.

‘Zalim Mahmut’ adlý oyun tiyatro severleri bekliyor

stanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan sahnelenen Zalim mahmut adlý tiyatro oyunu, Çorumlu tiyakroseverlerle buluþacak. Salih Dündar Müftüoðlu’nun yazýp yönettiði oyun, 7 Aralýk’ta saat 20,00’de, ilk seans oyununu sunarken 8 Aralýk’ta ise 14,00 ve 20,00 seanslarýyla perdesini izyeliciyeri için açacak. Bilet fiyatlarý hakkýnda da bilgi

veren Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularý, Devlet Tiyatro

Salonu giþesinde satýþa sunulacak olan öðrenci biletinin 3

TL, tam biletin ise 5 TL olduðu açýkladý.

Zalim mahmut adlý tiyatro oyunu, Çorumlu tiyakroseverlerle buluþacak.


16 PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit’i 4-2 yenen Amasya 1. ligde

Karabük averajla üzüldü: 2-1

Üniversiteler 1. lige yükselme maçlarýnda Karabük averajla kaybetti. Gruptaki son maçýnda Bartýn Üniversitesi’ni zorda olsa 2-1 yenen Karabük Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ile ayný puanla maçlarý bitirmesine karþýn iki takým arasýndaki maçýn berabere bitmesi sonucunda yapýlan penaltý atýþlarýný kaybettiði için grupta averajla ikinci oldu ve 1. lig umutlarýný bitirdi.

SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Özcan Genel, Özkan Kaya, Ahmet

Kandemir.

KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ: Burak, Fadýl, Mustafa, Mehmet (Bilal), Adem, Sait, Aykut (Ramazan), Cihan, Fatih (Fevzi), Özcan, Gökhan. BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ : Seçkin, Okan Ay, Altan, Mustafa, Ömer, Aytuð, Okan, Eray, Murat (Hamza), Nebi, Sergen (Can). GOLLER: 22. dak. Murat (Bartýn), 30. dak (penaltýdan) Aykut, 58. dak. Özcan (Karabük).

Averajla 1. ligi kaçýran Karabük’ün kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Ýbrahim Baþbölük verdi

Üniversiteler 1. lige yükselme maçlarýnda Amasya Üniversitesi son maçýnda Hitit Üniversitesi’ni 4-2’lik skorla yenerek 1. lige yükselen takým oldu. Hitit Üniversitesi rakibi önüne profesyonel futbolculardan yoksun çýkmasý sonucunda grup maçlarýný üçüncü sýrada tamamladý. SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Muhittin Uysal, M.Ali Cýrýl, Emrah

Okan.

ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Volkan, Alparslan (Turgay), Osman, Medet, Eftal, Turgay, Veysel, Ýlker, Zakir, Muhammed (Þafak), Yusufcan. AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ: Kamil Servi (Batuhan), Kamil Yolcu, Uður, Veysel, Egemen, Emircan, Seyit, Recep, Aslan, Murat (Taner), Yunus (Faruk). GOLLER: 9. dak. Recep, 24. ve 30. dakikalarda Yunus, 55. dak. Seyit (Amasya Üniversitesi), 20. dak. Medet, 40. dak. Yusufcan (Hitit Üniversitesi). Üniversiteler 1. lige yükselme maçlarýnda mutlu sona Amasya Üniversitesi ulaþtý. Altý takýmýn mücadele ettiði 1. lige yükselme maçlarý Cumartesi günü oynanan iki maçla sona erdi. Günün ilk maçýnda averajla ikinci sýrada bulunan Karabük Üniversitesi, Bartýn Üniversitesi’ni zorda olsa 2-1 yenerek puanýný 13’e çýkardý. Karabük bu maçýn ardýndan 1. lige yükselmek için Amasya’nýn Hitit önünde puan kaybetmesini beklemeye

baþladý. Çorum Hitit Üniversitesi grupta iddiasýný Karabük’ün galip gelmesi üzerine kaybetti. Temsilcimizin kadrosunda bulunan Çorumspor ve Çorum Belediyespor futbolcularý pazar günki maçlar göz önünde bulundurularak bu maçta forma giymediler. Amasya Üniversitesi ilk yarýsý karþýlýklý gollerle geçen maçta soyunma odasýna 3-2 önde girdi. Ýkinci yarýda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan

1. Küme U 19’de ikinci yarý baþladý

Eti, Çimento’yu ikinci yarýda daðýt tý: 6-0 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özkan Ka-

ya, Furkan Alagöz, Barýþ Karakuþ.

ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazi, Hasret (Ahmetcan),

Umut, Seydi, Mehmet, Ýsmail, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Recai (Sergen), Bektaþ.

ÇÝMENTOSPOR : Serhat, Fatih, Sefa, Kaan, Caner (Nurullah), Mücahit, Yusuf, Metin (Mert), Pehlül, Þamil, Cankat (Abdulkadir). GOLLER : 12. dak. Bektaþ, 34. dak. Satýlmýþ, 65. dak. Ahmetcan, 73. ve 85. dakikalarda Taylan, 90. dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor).

Belediye, Alaca’da Aydýn’la güldü: 2-0 SAHA: Alaca Ýlçe HAKEMLER: Ahmet Ece-

vit, Emre Alagöz, Abdullah Akkoyunlu

ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuzhan, Atakan, Mehmet (Azizcan), Taha, Göktuð, Mücahit, Volkan, Aslan, Sinan, Furkan (Mustafa), Muhammet (Mithat).

ÇORUM BELEDÝYESPOR: Uður, Ömer (Mert), Ah-

met, Murat, Emre, Sefa, Bilal ( Dinçer), Aydýn, Muratcan, Mustafa, Mehmet (Furkan). GOLLER: 80. ve 89. dakikalarda Aydýn ( Çorum Belediye).

Kültür’den Gençlerbirliði’ne aðýr darbe 3-2 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Yalçýn Kara, Enver Bolat, Tarýk Bozkurt.

HALK EÐÝTÝM

KÜLTÜRSPOR : Hami, Samet, Enes (Cengiz), Gökhan (Ertuðrul), Bünyamin, Can, Kadir, Murat, Sefa, Emrah, Seydi (Necip).

1. lige yükselmeyi baþaran Amasya Üniversitesi’nin kupasýný Hitit Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden verdi.

Üçüncü olan Hitit Üniversitesi’nin kupasýný Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan verdi

U 14 liginde mücadele altý maçla baþladý 14 liginde U mücadele hafta sonu oynanan altý maçla baþladý. Ýki

grupta oynanacak maçlar öncesinde kýrmýzý gruptan Oðuzlar

Mimar Sinan: 10 Osmancýk Belediye: 0

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Erdoðan Yandým. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Fevzi, Orhan,

Onur, Emre, Mücahit, Sezer, Doðan, Bilal, Ýbrahim, Selçuk, Mustafa, Hakký, Ahmet, Kaan, Oðuzhan, Mahir. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Selim, Burhan, Hasan, Mehmet, Tarýk, Mustafa, Serkan, Hakan, Eren, Recep, Atakan. GOLLER : 7. ve 33. dakikalarda Doðan, 24. 55. 63. ve 65. dakikalarda Ýbrahim, 35. dak. Kaan, 38. dak. Mustafa, 68. ve 70. dakikalarda Selçuk (Mimar Sinan Gençlikspor).

Çepni: 3 - Bayat : 2

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Fatih Derviþoðlu. GENÇLÝK ÇEPNÝSPOR : Nurettin, Ýbrahim, Hü-

Belediyespor ve Hitit Gençlikspor’un çekilmesiyle bu gruptaki takým sayýsý 6’ya düþmüþtü. Gruplarda ilk maçlar sonunda haftanýn en farklý galibiyetini Osmancýk Belediyespor’u 10yenen Mimar Sinan elde etti. Gençlik

Çepnispor, Bayat Belediyespor’u 3-2 yenerek üç puanýn sahibi olurken 1907 Gençlikspor ise Çimentospor’u tek golle geçerek üç puaný kazanan takým oldu. PTT Gençlikspor, HE Kültürspor’u 4-2 yenerken Alaca Belediyespor ise

resmi ilk maçýna çýkan Osmancýk’ýn yeni kurulan takýmý Osmancýk Fenerspor’u 6-1 yenmeyi baþardý. Osmancýkgücüspor ise Ulukavakspor önünde 3-1’lik galibiyetle ayrýlarak ilk haftayý üç puanla kazanan takým oldu.

1907 Gençlik: 1 -Çimentospor: 0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Mehmet Tuðluk. 1907 GENÇLÝKSPOR : Gökhan,

Berkay, Erdem, Can, Tugay, Ýsmail, Fýrat, Samet Özcan, Mehmet, Mücahit, Ege, Umut, Mert, Samet Çeten, Furkan, Doðukan.

ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Berkay, Mert, Osman, Ertuðrul, Furkan, Eren, Fazlý, Arda, Nurullah, Alperen, Semih, Emin, Alp, Berat, Ýbrahim, M. Ali, Mücahit. GOL : 10. dak. Mehmet (1907 Gençlikspor).

seyin, Enes Demir, Enes Sivari, Mehmet, Serkan, Cahit, Hakan, Halil, Tugay, Semih, Ömer, Muhammad, Taha. BAYAT BELEDÝYE GENÇLÝKSPOR : Arif, Hüseyin Emenci, Murat, Eyüphan, Tunahan, Hasan, Eray, Onur, Hasan Karayanýk, Mesut, Mustafa, Fatih, Volkan, Hüseyin Can Hýdýr, Mert, Oðuzhan, Serhat. KIRMIZI KART : 56. dak. Halil (Gençlik Çepnispor). GOLLER : 1. ve 50. dak. Halil, 68. dak. Cahit (Gençlik Çepnispor), 19. ve 63. dakikalarda Eray (Bayat Belediye Gençlikspor).

PTT : 4- HE Kültürspor: 2

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Doðan Akbaþ. PTT GENÇLÝKSPOR : Onur, Furkan Can Taþde-

len, Furkan Önder, Ahmet, Oðuzhan, Fahri, Kývanç, Mert, Burak, Tunahan, Enes, Ataberk, Muhammed, Engincan, Sinan, Faruk, Tuðrul. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Ahmet, Ferhat, Batuhan, Burak, Münür, Mustafa, Samet Yalçýndað, Levent, Samet Akbaþ, Yavuz, Sefa, Onur, Sencer, Emre, Ýbrahim, Hüsnü. GOLLER : 3. ve 60. dakikalarda Yavuz (Halk Eðitim Kültürspor), 8. ve 62. dakikalarda Enes, 25. ve 46. dakikalarda Tunahan (PTT Gençlikspor).

Osmancýkgücü: 3 Ulukavakspor : 1

Çimentospor grubundaki ilk maçýnda 1907 Gençlikspor’a tek golle boyun eðdi

Alaca Belediye: 6- Osmancýk Fener: 1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Altuð Ataþ. ALACA BELEDÝYESPOR :

Kadir, Murat, Mücahit, Muhammed, Bedirhan, Tayyip, Onur, Zafer, Doðukan, Ahmet Emir, Mehmet, Esat, Burak, Yunus, Yusuf, Ahmet, Tahir, Mücahit.

OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Batuhan, Mustafa Kanýte-

miz, Buðrahan, Mustafa Karakuþ, Emrullah, Çaðlar, Abdullah, Osman, Mert, Metehan, Ýbrahim,Ata, Ufuk, Mustafa Doðan, Anýl, Ayberk, Emirhan, Mustafa Eken. GOLLER : 17. 40. 46. ve 69. dakikalarda Doðukan, 24. dak. Ahmet Emir, 32. dak. Mehmet (Alaca Belediyespor), 43. dak. Metehan (Osmancýk Fener Gençlikspor).

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Doðan Metin. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Tunahan, Ne-

GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Batuhan, Abdüllatif, Halil, Ahmet, Abdurrahman (Turan), Ýsmail Alperen (Ýsmail), Gufran, Murat, Burak, Emirhan (Arif). GOLLER : 10. ve

Amasya Üniversitesi 55. dakikada farký ikiye çýkardý ve maçtanda da 4-2’lik galibiyetle ayrýlarak puanýný 13’e çýkarttý. Ýki takým arasýndaki maçýn berabere bitmesi ve penaltý atýþlarýnda avantaj yakalayan Amasya Üniversitesi bu avantajla 1. lige yükseler takým oldu. Hitit Üniversitesi ise grup maçlarýný üçüncü olarak tamamladý.

62. dakikalarda Kadir, 45. dak. Emrah (Halk

Eðitim Kültürspor), 15. dak. Emirhan, 25. dak.

Murat (Gençlerbirliði).

cati, Mert, Muhammed, Alperen, Ege, Halil, Melih, Utku, Uður, Doðancan, Muratcan, Melih, Görkem, Tolga, Oðuzhan, Abdulkerim. ULUKAVAKSPOR : Kaan, Yasin, Buðra, Atalay, Tuygun, Enes, Ömer, Furkan, Satýlmýþ, Ýbrahim, Kerim, Tolga, Alper, Barýþ, Ümit, Sefa. GOLLER : 20. dak. Ege, 58. dak. Muratcan, 70. dak. Halil (Osmancýkgücüspor), 32. dak. Ýbrahim (Ulukavakspor).

Alaca Belediyespor resmi ilk maçýna çýkan Osmancýk Fenerspor’u 6-1 yenmeyi baþardý


Ulukavak tecrübesiyle: 3-0

PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

1. Küme’de lider Ulukavakspor ile ikinci sýradaki Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maç baþtan sona kadar büyük gerilime ve mücadeleye sahne oldu. Maçýn gerilmesinde iki takýmda bir kaç oyuncu ile birlikte verdikleri ve vermedikleri kararlarla hakem triosu oldu. Kasýtlý yapýlan hareketlere devam denilen maçta tansiyonu iki takýmýn kenar yönetimleri yaptýklarý deðiþiklikler ve uyarýlarla düþürmeyi baþardýlar.

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özgür Demirci, Yalçýn Kara, Em-

rah Davarcýoðlu.

ULUKAVAKSPOR : Serkan, Yasin Þimþek, Hasan (Ceylan), Serdar (Taner), Selehattin, Turgay, Batuhan, Yusuf, Ayhan, Yasin Demirkýran (Alperen), Sefa. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Ramazan, Mustafa Ergöz, Alparslan, Emrah, Arif, Burak (Furkan), Murat (Mutlu), Mustafa Dönmez, Latif (Yasin), Yaþarcan, Yusuf. GOLLER : 40. dak. Batuhan, 52. dak. Yasin Demirkýran, 75. dak. Sefa (Ulukavakspor). 1. Küme’nin kayýpsýz lideri Ulukavakspor, en yakýn takipcisi konumundaki Ýl Özel Ýdarespor’u tecrübesiyle 3-0 yenerek yoluna kayýpsýz devam etti ve rakipleri ile arasýndaki puan farkýný açmayý sürdürdü. 1 nolu sentetik çim sahada dün oynanan maç skora bakýldýðý zaman farklý bir galibiyet gibi görünsede oldukça tempolu ve mücadeleci bir futbola sahne oldu. Zaman zaman gerginliklerin ve tartýþmalarýn ya-

þandýðý maçta bu tartýþmalarýn odaðýndaki isimler ise iki takýmdan bir kaç futbolcu ile birlikte maçýn hakemlerinin düdük ve bayraklarý oldu. Maç beklendiði gibi orta alan mücadelesi þeklinde geçti ve iki takýmda pozisyon vermemeye çalýþtý. Ulukavakspor hem fizikli hemde tecrübeli isimlerden kurulu kadrosuyla topa daha çok sahip olsada pozisyon üretmekte zorlandý. Ýlk yarýnýn son daki-

Çimentospor, Alaca önünde Hüseyin’le farka gitti: 7-1

Maçýn gergin anlarýnda iki tarafýn kenar yönetimi uyarý ve deðiþiklikleriyle gerilimin artmasýna engel oldular

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Hakan Kaya, Halil Sönmez, Yunus

Dursun.

ÇÝMENTOSPOR : Samet, Kadir, Arif, Ýbrahim, Hüseyin, Erol (Raþit), Ümit (Yusuf), Hasan Ateþ, Hasan Baran, Mücahit, Hasan Manici (Kaan). ALACA BELEDÝYESPOR : Oðuzhan, Sezai, Salim, Kadir, Yusuf, Volkan (Elvan), Muhammed (Abdullah), Ahmet, Ziya, Aytekin, Sinan (Mehmet). GOLLER : 13. ve 87. dakikalarda Arif, 19. 42. 66. 76. ve 84. dakikalarda Hüseyin (Çimentospor), 82. dak. Abdullah (Alaca Belediyespor).

1. Küme’de final grubu mücadelesi veren Çimentospor, Alaca Belediyespor’u Arif ve Hüseyin’in golleriyle 7-1 syenerek sýralamada ikinciliðe kadar yükseldi. Dün 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçta Çimentospor hýzlý baþladý ve 13. dakikada Arif’le öne geçti. Bu dakikadan sonra yeþil beyazlý takýmda Hüseyin sahne aldý. Ýlk yarýda 19. ve 42. dakikalarda attýðý gollerle takýmýn ilk yarýyý 3-0 önde tamamlamasýna saðlayan Hüseyin ikinci

yarýda kaldýðý yerden devam etti ve 66. 76. ve 84. dakikalarda üç gol daha atarak kendisinin beþ takýmýnýn altýncý gýolünü Alaca aðlarýna gönderdi. 82. dakikada Abdullah’la teselli golü bulan Alaca Belediyespor maçta gol perdesini açan Arif’in 87. dakikada gelen golüne engel olamadý ve maçta 7-1 Çimentospor’un üstünlüðü ile sona erdi. Bu sonuçla Çimentospor 17 puana yükselerek ikinci sýraya yükselirken Alaca Belediyespor 8 puanda kaldý.

Emrah Okan, Doðan Metin .

OSMANCIKGÜCÜSPOR : Sedat, Ahmet,þ Eray (Tuunahan), Deniz, Sefer, Furkan (Bünyamin), Mustafa, Murat (Þerifcan), Ali, Eren, Emre. Osmancýk’ta dün oynanan ilk maçta Osmancýkgücüspor, Eti Lisesi’ni 8-1 gibi farklý skorla yenerek üç puanýn sahibi oldu ve çýkýþýný devam ettirdi. Osmancýk Ýlçe sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýsýný5-0 önde tamamlayan

SAHA : Bayat. HAKEMLER : Mahmut Selçok, M. Zeki Sevim, Ömür Soytemiz . BAYAT BELEDÝYESPOR : Fatih, Abdussamet, Hasan Koç (Yasin), Alperen, Alper, Selim, Ufuk, Gökhan, Hamit (Bilal), Yusuf Sedat, Ertuðrul (Emrah). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Erkan.

Dursun, Fatih, Sedat, Mahmut, Atakan, Efdal (Cemal), Ali, Veysel, Kadir (Metin), Murat. GOLLER : 6. dak. Murat, 30. ve 90. dakikalarda Veysel (Hitit Gençlik), 23. dak. Alperen (Bayat Gençlikspor). NOT: Hitit Gençlik 26. dakikada Veysel’le penaltý atýþýndan yararlanamadý.

1. Küme’de final grubu için mücadele eden Hitit Gençlikspor, ligde kalmak için puana ihtiyacý olan Bayat Belediyespor’u 3-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Bayat ilçe sahasýnda oynanan maça hýzlý baþlayan Hitit Gençlik 6. dakikada Murat’la öne geçti. 23. dakikada ev sahibi takým Alperen’le bera-

berliði saðladý. 26. dakikada penaltý atýþýndan Veysel’le yararlanamayan Hitit Gençlik ayný futbolcunun 30. ve 90. dakikalarda attýðý gollerle deplasmandan 3-1’lik galibiyetle dönerek üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Hitit Gençlikspor 13 puana yükselirken Bayat Belediyespor 3 puanda kaldý.

Bayanlar Hentbol 1. ligindeki temsilcimiz Ay Yýldýzspor, dün konuk ettiði Polatlý Belediyespor’u 29-20 yenerek bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldý. Galibiyette Nalan, Zeynep ve Sevgi attýklarý 6’þar golle büyük katkýda bulunan isimler

Osmancýk, Mecitözü’nü Serkan’larla vurdu: 5-2 SAHA : Osmancýk. HAKEMLER :

Emrah Okan, Ahmet Ecevit, Doðan Metin .

ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR :

Ecevit,

Hitit Bayat’ta 3-1’la güldü

Ay Yýldýz evinde ilk galibiyeti Polatlý önünde aldý: 29-20

Osmancýkgücü, Eti’ye gol yaðdýrdý: 8-1 SAHA : Osmancýk. HAKEMLER : Ahmet

kalarýnda Ýl Özel Ýdarespor girdiði iki net pozisyonda final pasýnda ve tercih hatalarýndan dolayý golü bulamazken Ulukavakspor 40. dakikada Batuhan’ýn golüyle 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda ise Ýl Özel Ýdarespor’un ceza sahasý içinde mutlak penaltý diye bakýlan pozisyona hakem aldatmaya yönelik hareket diyerek sarý kart gösterdi. Ýkinci yarýnýn hemen baþlarýnda Ýl Özel Ýdarespor yine beraberlik golü aradý ancak son vuruþlarda baþarýlý olamadý. Ulukavakspor 52. dakikada rakip savunmanýn hatasýný iyi deðerlendirerek takýmýný 2-0 öne geçirdi. Ulukavakspor 75. dakikada Sefa ile üçüncü golü bulana kadar maç gerilim, yüksek tansiyon ve tartýþmalarla geçti. Birbirlerine karþý yapýlan bariz faullere devam denilen ve gerilimi yükselten kararlar ile devam etti. Son bölümde ise normale dönen maçta iki takým kenar yönetimleri yaptýklarý deðiþiklikler ve uyarýlarla maçýn daha fazla gerilmesine engel oldular. Sahadan 3-0 galip ayrýlan Ulukavakspor 24 puanla açýk ara liderliðini sürdürürken Ýl Özel Ýdarespor 16 puanda kaldý.

17

Özkan (Gazi), Ýsmail, Mehmet (Bektaþ), Seydi (Hasret), Mehmet Karakütük, Sadýk, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Reis, Umut. GOLLER : 10. dak. Furkan, 25. 40. ve 45. dakikalarda Deniz, 35. 60. ve 77. dakikalarda Eren, 75. dak. Tunahan (Osmancýkgücüspor), 55. dak. Taylan

Osmancýkgücüspor ikinci yarýda da üstünlüðünü devam ettirdiði ve sahadan 81’lik galibiyetle ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Osmancýkgücü 15 puana yükseltirken Eti Lisesi 8 puanda kaldý.

OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Soner, Berkant, Mehmet, Abdulkadir, Emre, Kamil, Serkan Çaðýrgan, Orhan, Tayfur, Serkan göl, Yunus (Tuncay).

:

MECÝTÖZÜSPOR

Serkan, Gökhan, Ýbrahim, Erkan, Eray, Alpay,

Osmancýk Belediyespor, evinde konuk ettiði Mecitözüspor’u 5-2 yenerek üç puanýn sahibi oldu ve çýkýþýný sürdürdü. Osmancýk Belediyespor ilk yarýsýný 3-1 önde

Ruhi, Engin (Mahmut), Burak (Can), Hakan. Ercan. GOLLER : 20. dak. Orhan, 40. 71. ve 82. dakikalarda Serkan Çaðýrgan, 45+2. dak. Serkan Göl (Osmancýk Belediyespor), 42. dak. Gökhan, 55. dak. Ruhi (Mecitözüspor).

tamamladýðý maçtan 5-2 galip ayrýlýrken kýrmýzý beyazlý takýmý galibiyete Serkan Çaðýrkan ve Serkan Göl’ün attýðý gollerle yenerek puanýný 13’e çýkarýrken Mecitözüspor 4 puanda kaldý.

Hentbol Bayanlar 1. liginde mücadele eden Çorum Ay Yýldýzspor kendi evindeki ilk galibiyetini dün Polatlý Belediyespor’u 29-20 yenerek aldý. Ligde dördüncü hafta maçlarý sonunda bir galibiyet ve üç maðlubiyetle beþinci sýrada bulunan Ay Yýldýzspor 2 galibiyet ve iki maðlubiyetle üçüncü sýrada bulunan Polatlý Belediyespor ile dün Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda karþý karþýya geldi. Rakibi önünde maça oldukça istekli ve hýzlý baþlayan Çorum Ay Yýldýzspor etkili bir oyun ortaya koydu ve ilk yarýyý 15-6’lýk skorla önde tamamladý, Ýkinci yarýda da üstün oyununu sürdüren Ay Yýldýzspor maçtan 29-20’lik skorla galip ayrýlarak evindeki ilk iki puan sevincini yaþadý. Ay Yýldýzspor ligdeki tek galibiyetini Aksaray deplasmanýnda almýþ evindeki iki maçtan-

SALON : Tevfik Kýþ . HAKEMLER : Sercan Altun, Sela-

mi Altun .

ÇORUM AY YILDIZSPOR : Fatma, Nalan, Büþra, Seden, Zeynep, Segi, da maðlup ayrýlmýþtý. Temsilcimizi Polatlý karþýsýnda galibiyete götüren golleri Zeynep, Na-

Elif, Fatma Erçelik, Özlem. POLATLI BELEDÝYESPOR : Esra, Emine, Tuðba, Eda, Büþra, Þengül, Nazan, Neriman, Kübra, Meral. ÝLK YARI: 15-6 (Ay Yýldýzspor)

lan ve Sevgi 6’þar golle taþýrken Büþra 5, Seden üç, Elif iki ve Fatma Erçelik’de bir golle katkýda

bulundu. Bu galibiyetle Ay Yýldýzspor puanýný 4’e çýkartýrkýn Polatlý Bele-

Hitit’in sultanlarý, Numune’ye direnemedi: 0-3

Hitit Üniversiteni konuk ettiði Numunespor’e 25-19, 25-22 ve 2521’lik setlerle 3-0 yenilerek evindeki maçtan puansýz ayrýldý.

3. Bayanlar Voleybol liginde temsilcimiz Hitit Üniversitesi, konuk ettiði Ankara Numunespor önünde tutanamadý ve rakibine 3-0 maðlup oldu. Dün Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça Çorumlu voleybol severlerde büyük ilgi gösterdiler. Grupta kendisine üst sýralarda yer bulmak isteyen Hitit Üniversitesi kendisi gibi üstlerde yer bulmak isteyen Numunespor önünde özellikle savunmada yaptýðý hatalar sonucunda ilk seti 25-19 kaybederek rakibine büyük bir direnç verdi.

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Erdem

Küçükakman.

Aksu, Metin

HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Derya, Emel, Nurfadime, Pelin, Zeynep, Esra, Ayþe, Gizem, Deniz, Kübranur, Aslýhan, Tuðçe. ANKARA NUMUNE : A. Simay, Ecehan, Alara, Arife, Ayþin, Döndü, Suna, Ceren Yýldýrým, Ceren Atila, Gülten. SETLER : 1. Set: 25-19, 2. Set: 25-22, 3. Set: 25-21 (Ankara Numune).

Ýkinci sette maça ortak olmak için savunmasýný artýran Hitit Üniversitesi yine final bölümünde yaptýðý hatalar sonucunda bu setide 25-22 kaybetti ve 2-0 maðlup duruma düþtü. Üçüncü setteki direnci yine final bölümünde kýrýlan ve fizik olarak sýkýntýlý görüntü veren Hitit Üniversitesi bu setide 25-21 maçýda 3-0 kaybetti. Bu sonuçla Numunespor haftayý üç puanla kapatýrken Hitit Üniversitesi haftayý puansýz geçti.


Belediye, Sancaktepe’de fýrsat tepti: 2-2 18 PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum Belediyespor grupta üst sýralara tutunmak adýna büyük önem taþýyan maçta Sancaktepe Belediyespor deplasmanýnda ilk yarýyý golsüz tamamladý. Ýkinci yarýda ev sahibi takým 60. dakikada Erhan’la öne geçti, 62. dakikada Belediyespor Kaan’ýn ayaðýndan penaltý atýþýndan yararlanamadý, 65. dakikada Okan 73. dakikada Serdar Belediyespor’u 2-1 öne geçirdi. 76. dakikada ev sahibi takým Mevlit’le eþitliði saðladý ve maçta karþýlýkla gollerle 2-2 berabere bitti. Çorum Belediyespor, Sancaktepe deplasmanýnda rakibi önünde maðlup duruma düþtü önce beraberliði sonra galibiyeti yakaladý ancak hemen ardýndan beraberlik golüne engel olamayýnca sahadan 22’lik beraberlik ve bir puanla ayrýldý. Sancaktepe Hakan Þükür Stadý’nda oynanan maça Çorum Belediyespor kontrollü baþladý ve rakibine ilk dakikalarda pozisyon vermemeye çalýþtý. Son haftalarýn suskun golcüsü Serdar’ý bu maçta yedek oynatan, öte yandan geçen hafta Beylerbeyi maçýnýn ikinci yarýsýndaki performansýyla Mehmet Keleþ’e ilk onbirde forma verdi. Savunmada sakatlýklar nedeniyle uzun aradan sonra Ýsmail’a forma veren Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, ilk yarýda rakibi durdurup ikinci yarýda vurmayý planladý. Ýlk yarýda bu isteðine ulaþan Çorum Belediyespor ikinci yarýda ilk bölümdeki baskýda kalesinde golü gördü. Maðlup duruma düþtükten sonra oyundan kopmayan Belediyespor önce Okan’la beraberliði yakaladý. Oyuna 68. dakikada giren Serdar 73. dakikada attýðý golle takýmýný zorlu deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Bu üstünlüðünü ancak üç dakika sürdürebilen temsilcimiz 76. dakikada Mevlit’in go-

Liseler futbolda ikinci tur bugün baþlýyor Liseli Gençler futbolda ikinci tur heyecaný bugün baþlýyor. Beþ grupta oynana ilk tur maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan sekiz takým iki grupta yarý finale yükselmek için mücadele edecekler. Ýkinci turun ilk maçlarý bugün oynanacak ve program þöyle: Saat 09.00 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi - Sungurlu

Lisesi. Saat 11.00 Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi-Ticaret Meslek Lisesi. Saat 13.00 Endüstri Meslek Lisesi - Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi. Saat 15.00 Sungurlu Ticaret Meslek - Cumhuriyet Lisesi.

Basketbol’da yarý final heyecaný

Liseli Gençler basketbolda yarý final maçlarý bugün oynanacak. Saat 11.00’de Atatürk Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi, saat 13.30’da ise Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ile Anadolu Öðretmen Lisesi takýmlarý finales yükselmek için karþýlaþacaklar.

lüne engel olamayýnca maçta yeniden eþitlik saðlandý. Kalan bölümde Çorum Belediyespor rakibena üstünlük þansý vermedi ve maçta ikinci yarýda karþýlýklý atýlan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandý. MAÇTAN DAKÝKALAR: 10. dakikada Sancaktepe Belediyespor’un kazandýðý faul atýþýnda Erhan’ýn kullandýðý serbest vuruþta Erhan yükseldi kafayý vurdu top yandan az farkla auta gitti. 29. dakikada sað kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Oðuzhan Saraçoðlu’nun ortaladýðý topa Kaan iyi yükseldi kafayý vurdu top direðin üzerinden auta gitti. 36. dakikada sað kanattan Yiðitcan’ýn yaptýðý ortada Kaan topu önüne aldýðý anda sert vurdu top yandan auta çýktý. 41. dakikada Yiðitcan’ýn ayaðýndan sektirdiði topu alan Erkan boþ durumdaki Erkan’a çýkardý bu futbolcu topu aðlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayraðý kaldýrdýðý için hakem golü geçerli saymadý. Ýlk yarý takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. 55. dakikada Oðuzhan Saraçoðlu’nun sol kanattan geliþtirdiði atakta ceza sahasýna gönderdiði topla Mehmet Keleþ topa geliþine sert vurdu top az farkla auta gitti. 60. dakikada ev sahibi takým öne geçti. Bu dakikada orta alandan Yaþar’ýn derinleme pasýnda Erhan hareketlendi ceza sahasý yan çizgisinden ortasýnda pozisyonu iyi takip eden Erhan düzgün bir vuruþla topu Çorum belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda

SANCAKTEPE

Gökhan.........................6 Doðan...........................6 Cemal ...........................6 Melik ............................6 Erhan ............................5 (77. dak. Tuncay ...........) Erkan ............................6 (77. dak. Ertunga ..........) Erman...........................7 Eren Ahmet ..................4 (45. dak. Samet...........4) Yaþar.............................6 Uður .............................6 Yusuf ............................5

ÇORUM BELEDÝYE

Emrah...........................6 Mehmet Keleþ..............8 (88. dak. Ýbrahim ..........) Yiðitcan ........................6 H. Ýbrahim....................6 Murathan......................7 Ýsmail............................6 Ýbrahim Ethem .............7 Kaan .............................5 (68. dak. Serdar ..........4) Eray ..............................6 Oðuzhan Saraçoðlu......6 (85. dak. Furkan............) Okan.............................5

STAD : Hakan Þükür . SARI KART: Doðan, Erman, Yaþar (Sancaktepe

Belediyespor), Yiðitcan, Emrah (Çorum Belediyespor) GOLLER : 60. dak. Erhan, 76. dak. Mevlit (Sancaktepe Belediyespor), 65. dak. Okan, 73. dak. Serdar (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Bilal Köseoðlu, Ömer Turhan, Mürvet Yavuztürk.

1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Belediyespor penaltý atýþý kazandý. Bu dakikada sað kanattan topla hareketlenen Mehmet Keleþ rakibi tarafýndan düþürüldü maçýn hakem penaltý noktasýný gösterdi. Uzun itirazlarýn ardýndan penaltý atýþýný Kaan kullandý kaleci Gökhan topu köþeden tokatladý ve beraberlik þansý vermedi. 65. dakikada Belediyespor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada sað kanattan Oðuzhan Saraçoðlu’nun kullandýðý korner atýþýný iyi yükselen Okan kafayla topu Sancaktepe aðlarýna gönderdi ve skoru 1-1 yaptý. 68. dakikada Serdar oyuna girdi ve son haftalarýn suskun golcü-

sü 73. dakikada takýmýný öne geçiren golü attý. Orta alandan atýlan pasla buluþan Serdar savunmanýn arkasýna hareketlendi çapraz pozisyonda sert bir vuruþla topu Sancaktepe aðlarýna göndererek Belediyespor’u deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Belediyespor ’un galibiyet sevinci sadece üç dakika sürdü. 76. dakikada sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortayý Mevlit topun geliþine sert vurdu ve topu aðlara göndererek skoru yeniden eþitledi: 2-2 Kalan bölümde iki takýmýnda çabasý sonuç vermeyince takýmlar sahadan 2-2’lik beraberlik ve birer puanla ayrýldý-

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Sancaktepe Belediye-Çorum Belediye Kahramanmaraþ Belediye- Arsinspor Elazýð Belediyespor - Yimpaþ Yozgatspor Oyak Renault - Maltepespor Keçiörengücü - Gümüþhanespor Beylerbeyi - Kocaelispor Altýnordu - Darýca Gençlerbirliði Emrespor - Erzurum B. Þehir Mardinspor - Diyarbakýrspor

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Darýca Gençler Altýnorduspor Gümüþhane K. Maraþ Bel. Erzurum B. Þ Sancaktepe Keçiörengücü Çorum Beledi. Emrespor Maltepespor Kocaelispor Oyak Reno Arsinspor Y. Yozgatspor Beylerbeyi Elazýð Belediye Diyarbakýr

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

11 11 10 8 8 8 7 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 0

3 1 0 4 4 3 4 4 3 5 5 2 2 4 4 4 2 0

BARTINSPOR :

Kývanç** Kemal** Gökhan*** Burhan***

Emrah*** Semih**** Ümit*** Volkan*** Ferhat*** (89' Burhan?) Alp** (78' Volkan Keskin) Ferdi** (83' Burak?)

ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Utku** Em-

rah** (86' Engin) Salih** Turgay*** Hakan** Cengiz** Or-

han*** Hüseyin** Mahir** Osman** Ali**

KIRMIZI KART :

77. dak. Burhan (Bartýnspor) GOL: 45. dak. Ferhat Uysal (Bartýnspor)

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor, Bartýnspor deplasmanýnda ilk yarýnýn son dakikasýnda Ferhat Uysal’ýn golüne engel olamadý ve sahadan bu golle puansýz ayrýldý. Ýskilip Belediyespor rakibin son on dakika 10 kiþi kalmasýndan yararlanma isteði sonuç vermedi.

Ýskilip Belediyespor, Bartýnspor deplasmanýnda ilk yarýnýn son dakikasýnda yediði golle rakibine 1-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Geçtiðimiz hafta sahasýnda konuk ettiði namaðlup Sincan Belediyespor galibiyetinin verdiði moralle çýktýðý Bartýnspor deplasmanýnda yine bundan önceki deplasman maçlarýnda olduðu gibi çok kötü bir futbol ortaya koydu. Rakibi önünde ilk 15 dakikalýk bölüm dýþýnda oyun ortaya koyamayan ve topa sahip olmaka zorlanan temsilcimiz ilk yarýnýn son dakikasýnda yediði golle rakibine 1-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Bartýn Ömertepe Semt sahasýnda oynanan maça iki takýmda kontrollü baþladý. Ýlk 15 dakikalýk bölümün ardýndan kendi içinde sýkýntýlý günler geçiren Bartýnspor takýmý oyunun kontrolünü eline geçirdi. Ýskilip Belediyespor orta alanda üstünlüðü rakibine kaptýrýn-

ca ilerde çoðalmakta zorlanda ve pozisyon üretemedi. Ev sahibi takm ise topa daha çok sahip olarak gol için baský kurdu. Ýlk yarýnýn son dakikasý içinde sað kanattan ceza sahasý içine yapýlan ortada pozisyonu iyi takip eden Ferhat Uysal ayak içi düzgün bir vuruþla topu Ýskilip aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýyý bu skorla önde tamamlayan ev sahibi takým ikinci yarýda kontrolü elinden býrakmadý. Maçýn 77. dakikasýnda Bartýnspor savunmasýnýn etkili ismi Burhan kýrmýzý kart görerek oyundan çýkýpta ev sahibi takým 10 kiþi kaldýktan sonra beraberlik için umutlanan temsilcimiz yine topa sahip olamadý. Son 15 dakikada rakibin eksik olmasýndan yararlanamayan ve pozisyon üretemeyen Ýskilip Belediyespor rakibine 1-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý.

0 2 4 2 2 3 3 5 6 5 5 8 8 7 7 8 10 14

31 37 28 22 21 23 27 14 22 13 15 12 17 17 15 8 17 1

6 14 14 10 9 12 14 14 18 12 18 15 27 21 21 20 30 65

36 34 30 28 28 27 25 19 18 17 14 14 14 13 13 10 5 -3

Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var

Gelecek hafta programý:

9 Aralýk pazar : Çorum Belediyespor - Keçiörengücü. Erzurum Büyükþehir- Altýnordu. Arsinspor - Beylerbeyispor. Gümüþhanespor - Oyak Renault. Darýca Gençlerbirliði- Yimpaþ Yozgatspor. Diyarbakýrspor - Kahramanmaraþ Belediye. Kocaelispor - Sancaktepe Belediye. Maltepespor - Emrespor. Mardinspor - Elazýð Belediyespor.

Bartýn’dan Ýskilip’e tek kurþun: 1-0 STAD: Bartýn Ömertepesi Semt Sahasý HAKEMLER: Levent Yýlmaz, Ýbrahim Yücel, Tamer Yaþar Akçaalan

:2-2 :3-1 :1-1 :0-1 :1-0 :4-0 :3-0 :1-1 :0-5


PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

6 ARALIK Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2013 yýlý Osmancýk ve Kargý Hacý Hamza 112 Acil Yardým Ýstasyonlarý hizmet binalarý kalorifer yakma ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 Çorum Saat: 10:00 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Anjiografi Ünitesi 1 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Uður SEÇGEL Rýfat oðlu 1974 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3615)

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Ýl Saðlýk Müdürlüðü

2013 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

17 ARALIK

Oðuzlar ilçesi Gölbaþý mahallesi, Gölbaþý camii yaptýrma ve yaþatma derneðinin 01.12.2012 tarih ve 2012/03 sayýlý dernek yönetim kurulu kararý ile adý geçen derneðin kapatýlmasý için derneðin olaðan üstü genel kurula gidilmesi için alýnan karar gereði 16.12.2012 tarihinde pazar günü saat 10.00 da mülkiyeti Hüseyin Eyvaz’a ait Gölbaþý mahallesi, evrensel caddesi üzerinde bulunan kahvehanede olaðan üstü genel kurul toplantýsý yapýlmasýna karar verilmiþ olup adý geçen toplantýda çoðunluk saðlanmadýðý takdirde 23.12.2012 tarihinde bir hafta sonra ayný yer ve saatte dernek tüzüðünün ilgili maddesi gereði 2/3 çoðunlukla olaðan üstü genel kurul toplantýsý yapýlacaktýr. Dernek üyelerine önemle duyurulur.

GÜNDEM:

Sadýk Çamiçi Dernek Baþkaný

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10

2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Makine Ýmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Fabrikamýz AR-SAN MAKÝNA ÝMALAT TÝC. A.Þ. 'de Görevlendirilmek Üzere ; *Üniversitelerin Makine yada

Endüstri Mühendisliði bölümünden

mezun olmuþ, *Analitik düþünebilme,planlama ve organizasyon becerilerine sahip, *Üretim planlama, kontrol ve takip iþlerini gerçekleþtirebilecek, *Logo Tiger Plus programlarýný etkin þekilde kullanabilen, *ISO 9001;2008 kalite belgesinde tecrübeli, *Erkek adaylar için askerliðini tamamlamýþ, *Mýcrosoft Office programlarýna hakim, *Tercihen Ýngilizce bilen, *En az 3 yýl deneyimli, 'Üretim Planlama Sorumlusu' alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen ve cv ile yapýlacaktýr. Ýrtibat için ; Tel: (0364) 254 92 22

BAY YÖNETÝCÝ BAY ve BAYAN MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝSÝ ARIYORUZ

1- Açýlýþ ve yoklama. 2- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý 3- Divan heyeti seçimi 4- Dernek faaliyet ve denetleme kurulu raporlarýnýn okunup ibrasý 5- 2011-2012 yýllarýna ait dernek gelir, gider hesaplarýnýn okunup ibrasý 6- Derneðin kapatýlmasý için genel kuruldan yetki istenmesi 7- Derneðin tasfiyesi için tasfiye kurulu için 3 kiþilik tasfiye kurulu seçiminin yapýlmasý 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanýþ (Ç.HAK:3612)

(Ç.HAK:3429)

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424)

Sosyal statü+maaþ+prim+ tam sigorta Ekip çalýþmasýna alýþkýn çalýþanlar tercihimizdir.

Müracaatlar þahsen saat 12:00-13:00 arasý yapýlmalýdýr.

Albayrak Cad. No: 6 Kat: 1 ÇORUM

Satýlýk Kýymetli Gayrimenkul

Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel: 0 533 526 80 39

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

(Ç.HAK:2250)

2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

TOPLANTIYA ÇAÐRI

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Çorum Uðurludað ilçesi Eskiçeltek köyü Dereyar Deresi taþlýn koruma inþaatý yapým iþi.

14 ARALIK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

ELEMAN ARANIYOR KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ * TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

(Ç.HAK:3610)

2013 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 09:30 ***

33 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Sahada satýþ odaklý çalýþabilecek ofis içinde evrak iþlerini takip edebilecek, diksiyonu düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý, dýþ görünümüne önem veren 18-30 yaþ arasý, en az lise mezunu, tercihen yüksekokul mezunu bayan saha satýþ elemaný ve büro elemanlarý alýnacaktýr. Not: Maaþ+SSK+Prim+Yemek Tel: 212 40 23

Doðanlar Sürücü Kursu Adres: Ýnönü Cad. Emniyet Müd. Karþýsý Býyýkoðlu Ýþ Merkezi

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 0 536 476 20 15

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

(Ç.HAK:3614)

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

10 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

13 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Satýlýk Büro Daire

Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sok. (Zafer Çarþýsý arkasý) 1+1 doðalgazlý büro daire satýlýktýr. Mür. Tel: 0 505 500 08 27

SATILIK BÝNA

(Ç.HAK:3613)

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: 14:00 ***

Kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerin 2013 yýlý 26 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði’ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 ***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

Yeniyol Mah. Azapahmet Sok. No: 8 Fýndýk Ýþ Merkezi’nde taban metrekaresi 120 m2, üst katlarýnda 7 tane büro olan bina komple satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 311 57 86

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere;

Torna ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss 3. cad. 31/B (cami karþýsý) 364 234 88 55 532 241 83 60

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

(Ç.HAK:3599)

5 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

*** Çorum Ýl Emniyet Müdürü

18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:3544)

Çorum-Alaca ilçesi Alacahöyük Beldesi Horanözü Deresi taþkýn koruma yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00

(Ç.HAK:1172)

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

11 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3512)

Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

2013 yýlý 1 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

(Ç.HAK:4138)

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2012/5559)

(Ç.HAK:3494)

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

2 adet sürücülü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

Karayollarý 7. (Samsun) Bölge Müdürlüðü 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 ***

ELEMAN ARANIYOR

Daðýtým Elemaný Aranýyor

Ýletiþim: Ankara yolu 5. km Çorum Tel: 0 364 235 02 40 e mail: www.benliyem.com.tr

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

Benli Yem Fabrikasý’nda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli pazarlama elemaný aranmaktadýr. Ýç Anadolu bölgesinde çalýþtýrýlacaktýr. Ziraat mühendisi veya veteriner hekim olmasý tercih sebebidir. Müracaat özgeçmiþle beraber aþaðýdaki adrese yapýlacaktýr.

(Ç.HAK:3576)

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum merkez Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ne spor salonu yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3601)

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3587)

Çöp konteynýrý alýmý. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3598)

4 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.


* Belediyespor Sancaktepe’de fýrsat tepti: 2-2 * Bartýn’dan Ýskilip’e tek kurþun : 1-0. * Hitit’i 4-2 yenen Amasya 1. lige yükseldi. * Ulukavakspor tecrübesiyle : 3-0. * Ay Yýldýz evinde ilk galibiyetini Polatlý önünde aldý: 29-20. * Hitit’in Sultanlarý Numune’ye direnemedi: 0-3

Haberlerini 16. 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

PAZARTESÝ 3 ARALIK 2012

Yine bize hüsran düþtü Çorumspor galibiyete en yakýn göründüðü maçta Bergama Belediyespor önünde Metehan’ýn 23. dakikada gördüðü affedilemeyecek kýrmýzý kartý sonunda rakibine ikinci yarýnýn baþýnda yediði golle 1-0 maðlup olarak umutlarý iyice bitirdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanan maçý Garnizon Komutaný Hakan Saraç, eski milletvekillerinden Adnan Türkoðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile birlikte

400 kadar Çorumspor taraftarý izledi. Maça Çorumspor’lu futbolcular oldukça hýrslý baþladýlar. Ýlk dakikalardan itibaren diðer maçlara göre daha dengeli oynayan ve rakibinde diþine göre olmasýndan faydalanan Çorumspor daha atak bir görüntü verdi. Pozisyon üretmekte final paslarýnda hatalar yapan kýrmýzý siyahlýlarda Metehan 15. dakikada gördüðü ilk sarý kartýn ardýndan 23. dakikada bu kezde rakip kalede kullanýlan korner

Çorumspor sahasýnda konuk ettiði ve bu sezonki belkide yenmeye en yakýn takým görünümündeki Bergama Belediyespor önünde 23. dakikada iki sarý kart görerek oyundan atýlan Metehan’ýn oyun dýþý kalmasýnýnda etkisiyle rakibine 1-0 maðlup olarak üç puana yine hasret kaldý.

atýþýnda gol aramak için ileri çýktýðý anda kafasý yerine topa elle müdahele edince hakemde kuralý uyguladý ve ikinci sarý karttan oyun dýþýna atýnca kýrmýzý siyahlý camianýn umutlarýný yedi bitirdi. Kýrmýzý kartýn ardýndan orta sahadan Onur’u savunmaya çeken teknik heyet rakibin topa daha çok sahip ol-

masýna engel olamadý. Oldukca yavaþ ve hata yapan oyunculardan kurulu Bergama savunmasýnýn bu hatalarýndan yararlanamayan Çorumspor’da etkili isim ortaya çýkmayýnca ilk yarý golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýnýn ilk ataðýnda konuk takýmýn bulduðu gol Çorumspor açýsýndan þanssýzlýktý. Öne geçen Bergama Belediyespor savunmayý kalabalýk tuttu. Çorumspor’da santrafor Samet Bayrak’ýn kanata çekilmesi nedeniyle ileri uçtaki iki isim Tuncay ve Ali’nin çok kötü günlerinde olmasý kýrmýzý siyahlý takýmýn çok umut baðladýðý maçtan puansýz ayrýlmasýna neden olan etkenlerdi. Karþýlaþmanýn hakeminin çok basit çýkarttýðý kartlar ve görmediði fauller nedeniyle 100 dakika oynanan maçta futbolcular kadar yorulan diðer isimler ise iki takým saðlýk ekibi oldu. Son dakikaya maðlup giren Çorumspor’da kenar yönetimin 90+3. dakikada santrafor sürülen Yasin Özkarslý yerine savunma oyuncusu Ha-

ÇORUMSPOR

M.Zahid........................5 Metehan .......................1 Samet Bayrak...............4 Yasin Tüzün .................4 M. Yasin Özkarslý ........4 (90+3. dak. Harun ........) Ali.................................4 Fatih..............................4 Onur .............................4 Tuncay..........................3 (61. dak. Gökhan ........3) Avne .............................4 Samet Sur.....................4

BERGAMA BELEDÝYE

Abdullah.......................5 Emre Can .....................4 Cüneyt Abdi .................4 Cüneyt Acar .................4 Can ...............................6 (90+2. dak. Mehmet .....) Bekir.............................5 Oktay............................4 (76. dak. Lütfü ............2) Tuncer ..........................5 Cüneyt Turan ...............4 Kemal...........................5 Ömer ............................4 (65. dk. Kutluay..........3)

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu . SARI KART: Metehan, Muhammed Yasin, Fatih, Samet Sur (Çorumspor), Oktay, Tuncer, Cüneyt, Kemal (Bergama Belediyespor.

KIRMIZI KART: 23. dak. Metehan (Çorumspor). GOL : 47. dak. Bekir (Bergama Belediyespor) HAKEMLER : Cihan Ataþ, Hakan Karayel, Alper Uslu.

run’u oyuna sürmesinede tribünden kimse bir anlam veremedi.

MAÇTAN DAKÝKALAR: 27. dakikada sol kanattan Ali Koçak topla hareketlendi yerden altý pasa sert ortasýnda kaleci Abdullah son anda yatarak topu çizgi üzerin-

den tokatladý dönen topu savunma uzaklaþtýrdý. 25. dakikada önceden sarý kartý olan Metehan rakip kale önünde kornerden gelen topa kafa yerine eliyle vurunca ikinci sarý karttan kýrmýzý kartý gördü ve bir anlamda takýmýnýn maðlubiyetine zemin hazýrlayan isim oldu. 28. dakikada Bergama savunmasýndan atýlan uzun topta Onur ayaðýndan kaçýrdýðý top

0-1 Bekir’in önünde kaldý bu futbolcuda topa sahip olmakta zorlanýnca kalesini zamanýnda terk eden kaleci Muhammet topa sahip olarak rakibe gol izni vermedi. 40. dakikada ceza yayý üzerinde topla buluþan Can yerden sert vurdu kaleci Muhammet kale direði dibinden aðlara gitmekte olan topa son anda dokundu top direðin içine çarparak oyun alanýna geldi diðer direk dibinde Ömer sert vurdu top yan aðlarda kaldý. 43. dakikada sol kanattan Tuncer’in ortasýnda arka direkte Bekir bom boþ kafayý vurdu

top üstten az farkla auta gitti. Ýlk yarý golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda konuk takým golle baþladý. 47. dakikada sað kanattan Kemal boþ durumda topla buluþtu yaptýðý ortada altý pasta bom boþ durumda Bekir yükseldi kafayý vurdu ve kaleci Muhammet’in üzerinden topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada sol kanattan Ömer’in ceza sahasýna yaptýðý ortada Bekir alta pasta müsait durumda sert vurdu top yandan az farkla auta gitti.

61. dakikada orta alandan savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Ömer hareketlendi kaleci Muhammet son anda ceza çizgisi üzerinde önce eliyle tokatladý ardýndan da ayaklarýyla mutlak bir tehlikeyi önledi. 70. dakikada Çorumspor’un sol kanattan kazandýðý faul atýþýný Ali Koçak kullandý uzak kale direðini sert vuruþunda top üst direðe çarparak auta gitti. Maçýn kalan bölümünde Çorumspor’un çabasý sonuç vermedi ve sahadan konuk Bergama Belediyespor 1-0 galip ayrýldý.

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05 Çorumspor’un en tecrübeli ismi Ali Koçak dünki maçta erken yoruldu ve oyundan düþtü

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Çorumspor - Bergama Belediye Diyarbakýr BÞ - Ýstanbulspor Beþikdüzüspor - Fatih Karagümrük : 0-1 Kastamonuspor - Orhangazispor Anadolu Üsküdar - Siirtspor Tekirova Belediyespor-Pazarspor Sandýklýspor - Kýrýkhanspor Belediye Vanspor - Kayseri Þekerspor Ankara Demirspor - Gölcükspor

: 0-1 : 1-1 : 0-1 : 1-1 : 1-0 : 2-3 : 1-1 : 3-0

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Çorumlu futbolcu Oktay Yiðit, Bergama adýna bir atak geliþtirme çabasýnda

Diyarbakýr Bld Ýstanbulspor Karagümrük Pazarspor Orhangazispor Tekirova Bld. Kayseri Þeker Ank. Demir Gölcükspor Kýrýkhanspor Sandýklýspor A. Üsküdar Bld. Vanspor Kastamonu Bergama Bld Siirtspor Beþikdüzüspor

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

12 10 8 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2 0

2 2 4 4 5 5 4 3 5 4 2 4 4 2 4 2 3 1

0 2 2 3 3 3 4 5 4 5 7 6 6 8 7 9 9 13

29 27 22 17 21 27 20 16 24 16 15 15 9 20 15 14 12 8

Gelecek hafta programý:

7 11 11 10 13 22 13 14 16 19 23 14 14 23 25 29 20 43

9 Aralýk Pazar : Kayseri Þekerspor - Çorumspor. Fatih Karagümrük-Diyarbakýr B. Þehir. Siirtspor - Ankara Demirspor. Bergama Belediye - Sandýklýspor. Ýstanbulspor AÞ - Pazarspor. Orhangazi - Anadolu Üsküdar. Gölcükspor - Belediye Vanspor. Kýrýkhanspor - Beþikdüzüspor. Kastamonuspor - Tekirova Belediyespor.

38 32 28 25 23 23 22 21 20 19 17 16 16 14 13 11 9 1

Antrenmanlar Yozgat’ta maçlar Çorum’da

Mimar Sinan voleybol takýmý yönetici antrenör ve sporcularý Atatürk Spor Salonu’nda toplu halde görülüyor

Yozgat’ta kurulan erkek voleybol takýmý lige katýlmalarýna destek veren çýkmayýnca Çorum Mimar Sinan Kulübü adýna ligde mücadele edecekler. Takýmýn antrenörü Nermin Özkeskin çalýþmalarýný Yozgat’ta yapacaklarýný maçlarýný Çorum’da yapacaklarýný belirterek Çorumlularýn desteðini beklediklerini söyledi. Yozgat’ta kurulan erkek voleybol takýmý Bölgesel Lige baþvurmasýna destek veren çýkmayýnca Çorum Mimar Sinan kulübü adýna lige katýlma hakký kazanmýþtý. Hafta sonunda Çorum’da ilk çalýþmasýný yapan voleybol takýmý antrenörü ve sporcularý ile yöneticiler çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Mimar Sinan kulübü yöneticileri Yakup Çeltik, Seyfettin Zengin ve Þahin Özcan kulüp olarak çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek voleybolda Çorum’u temsil edecek olmaktan dolayý mutlu olduklarýný söylediler. Kulüp olarak Buhara ve Mimar Sinan’da açacaklarý salonlarda aerobik, fitnes, futsal ve tenis gibi branþlarda faaliyet göstereceklerini amaçlarýnýn halka spor yaptýrmak olduðunu belirttiler. Mimar Sinan Voleybol takýmý antrenörü ayný zamanda milli takýmda da görev yapan Nermin Özkeskin’de takým olarak kendilerine sahip çýkan kulüp yönetimine teþekkür etti ve antrenmanlarý Yozgat’ta yapa-

caklarýný maçlarý ise Çorum’da oynayacaklarýný belirterek Çorumlu spor severlerden destek beklediklerini söyledi.

Gruplar belli oldu

Öte yandan Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig’de gruplarý açýkladý. Buna göre erkeklerdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor H grubunda Ankara Barosu, Ankara Eðitim Sanat, Ankara ATAspor, Ankara TAÝ ve Çankýrý Belediye Gençlikspor ile mücadele edecek. Bayanlardaki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ise V grubunda Amasya Atatürk LÝsesi, Samsun Gülizar H. Yýlmaz Lisesi, Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi ve Tokat Gençlikspor ile mücadele edecek. Gruplarda oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan toplam 44 takým ile birlikte Federasyon tarafýndan belirlenecek dört takýmýn katýlý ile toplam 48 takým finalde mücadele edecekler.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement