Gilde Magazine Special

Page 1

SPECIAL - OKTOBER 2018

[

]

Bevindingen­, Conclusies, Resultaten

Gilde Jaardag 20 SEPTEMBER

ROTTERDAM


per itĂŠ, arriveren

gstcom or het ontvan opgewacht do et Deelnemers vo te am, fiets of auto, trein, tr

Na de lange reis, was daar eindelijk de koffie!

Ook de inwendige mens komt aan bod

Bas de Vree, voorzitter a. i. Gilde Neder land,ope

nt de Gilde Ja ardag 2018


Gilde Jaardag 2018 Groepje na groepje melden de deelnemers aan de Gilde Jaardag zich bij het ontvangstcomité bij de ingang van Museum De Delft. Bestuurslid Rob Franse en zijn vrouw verwelkomden iedereen en verwezen degenen die per auto gearriveerd waren naar hun parkeerplek en de overige naar de ingang van het museum met de mededeling dat de koffie van uitstekende kwaliteit was en de toiletten gecontroleerd en het predicaat ‘schoon’ hadden gekregen. Nadat iedereen binnen was opende Bas de Vree, voorzitter a.i. van Gilde Nederland de vergadering. Bas stelde zich voor, vertelde iets over de gezondheidstoestand van Henk de Kort en dat hij om die reden het voorzitterschap voorlopig op zich neemt. Hierna schetste Bas de bedoeling en het verloop van deze dag. Vervolgens liet Rob Franse in woord en beeld het belang zien van een eenduidige landelijke uitstraling, waarvan de ‘beelden’ op het afgesloten deel van

de website geplaatst worden en het belang van ‘bewegend beeld promotie’ door het vertonen van een promotiefilmpje over POWER. Na afloop ontstond er een levendig debat. ‘Horen en gehoord worden’. Rob ging daarna verder met een uitgebreid verhaal over de verschillende generaties, waarbij hij vooral achtergrond en inzicht gaf op de huidige stand van zaken op het gebied van vrijwilligerswerk. Interessante materie voor iedereen die op zoek is naar (verklaringen voor) ons gedrag, zowel nu als in de toekomst, zowel individueel als intergenerationeel. Ook dit betoog zal op het afgesloten deel van de website worden geplaatst. Een eenvoudige maar voedzame lunch was het volgende onderdeel van het programma waarbij de meesten de maaltijd buiten op het terras tot zich namen, want het was zonnig en de temperatuur aangenaam en ook hier weer ‘Horen en gehoord worden’.

Na de lunch splitsten de deelnemers zich op in zeven groepen voor de workshops die in twee sessies gehouden werden. Van iedere workshop is een korte samenvatting in deze Special opgenomen. Rond 15.00 uur werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs vijf thema’s te wandelen, waarbij men bij ieder thema kon aangeven wat er wel of niet goed is en welke wensen er leven. ‘Horen en gehoord worden’. Vervolgens was er het Spektakel waarbij alle aanwezigen probeerden de vijf thema’s en de eerder uitgereikte landelijke activiteitenplanning samen te vatten tot ‘de grote lijnen voor 2019’, een van de laatste onderdelen van deze dag waarna de voorzitter a.i. Bas de Vree de dag nog eens samen vatte. Tot slot was er nog een Palaver, waarna de deelnemers, het hoofd vol met indrukken, ideeën, wensen en plannen, weer huiswaarts keerden.


n... hoord worde Horen en ge

Horen en gehoord worden...

Bijna allemaa l uit dezelfd e generatie?


Wandelen&Meer...

Fietsproject

Na de presentatie van Lucas Zimmerman, aan de hand van uitgebreide sheets, is in de workshop gesproken over het mogelijk instellen van een werkgroep Wandelen&Meer. Dit ook in het licht van het feit, dat het bestuur geen ‘opleggende’ functie wil/ kan hebben, maar een faciliterende rol wil spelen. De deelnemers onderschreven het nut van een dergelijke werkgroep met de belangrijkste doelstelling ‘het uitwisselen van kennis, ervaring, ideeën, respons van klanten, etc.’

In de presentatie van Ruud Schilder (Gilde Nijmegen), wordt de fietsveiligheid en de risico’s benoemd. Dit naar aanleiding van hun eigen ervaring en de landelijk uitgezette enquête. Aan de orde komen de taken en verantwoordelijkheden van de gidsen maar ook de verantwoordelijkheden van de deelnemers. Een wens van de Gilde Nijmegen om via e-learning te weten wat een verkeersregelaar moet weten, komt niet van de grond. De fietstochten vallen wettelijk niet onder enig aspect voor verkeersbegeleiding. Een fietstocht als evenement is de enige mogelijkheid, maar daar zitten echter te veel praktische en organisatorische bezwaren aan.

Tegelijkertijd werden vraagtekens geplaatst bij de naam van de werkgroep en de bereidheid om voor een dergelijke werkgroep mensen te rekruteren. Een ieder heeft al genoeg zaken omhanden... Derhalve werd gesuggereerd om de wandelcoördinatorendag een serieuzer karakter (desnoods zonder wandeling) te geven, die in het teken zou moeten staan van bovengenoemde uitwisseling. Deze dag (2019 in Almere) zou grondig moeten worden voorbereid in samenwerking met Gilde Almere en deelnemende Gildes (vooraf vragen naar input), eventueel met een voorbereidingsgroep. Verder werd ook de suggestie gedaan om een nationale Gilde Wandeldag te organiseren, waarbij alle Gildes een wandeling (rond een thema) in hun gemeente voor het publiek aanbieden (à la Open Monumentendag). Dit zou de bekendheid van het Gilde en de lokale Gilden positief beïnvloeden, dus goede PR.

Josje Teulings (Gilde de Baronie) vertelt over hun ‘Handleiding voor het Fietsgilde’ dat van één pagina via een omvangrijke degelijke omschrijving van enige tientallen pagina’s, weer is teruggebracht tot de behapbare omvang van 14 pagina’s met 12 pagina’s bijlagen. Het gaat hierbij met name over de onderlinge afspraken over het maken en beheren van routes; de regels en afspraken tijdens het fietsen. Ook de doelstelling en de criteria voor deelname worden benoemd. Beide presentaties gaven een goed beeld waar de Fietsengilden voor staan.

Quotes Wandelen&Meer: ‘wij zijn verhalenvertellers, eye openers’ ‘De waarheid mag een goed verhaal in de weg zitten’ ‘Een goed verhaal mag niet verpest worden door feiten’ ‘Men komt niet voor kennis, maar voor een gezellige middag’


Het delen van kennis, kunde en ervaring, óók bij Museum De Delft

Eén van de w orkshops

...Generatie

‘De grote lijne n voor 2019

M...

Blik op de toekomst


Support4you

Regio Nieuwe Kans

Door Gilde Zeist in de persoon van Annelies Eleveld werd een presentatie verzorgd over Support4you. Support4you lijkt enigszins op Coach4you. De doelgroep is alleen niet de beginnende brugklasser maar juist degenen die zich verderop in het voortgezet onderwijs bevinden. Ook dan kan de school een pupil voordragen voor coaching. De coachopdracht kan dus sterker varieren qua aandachtsveld en de doorlooptijd is niet aan een schooljaar of semester gebonden. Veelal zijn de coach-termijnen korter dan bij Coach4you. De vrijwiligers heeft wel vergelijkbare deskundigheid nodig. Er is ook sprake van een intake procedure en van heel belangrijke matching tussen leerling en vrijwilliger. Ook vinden intervisiebijeenkomsten plaats en wordt er gewerkt met een coördinator. Zeist werkt nu een tijd met dit project en is zeer tevreden over de resultaten. De vraag die opkwam is of je dit als onderdeel van de Coach4you activiteit moet zien of juist als aparte activiteit. Gilde Zeist verklaarde zich bereid mee te helpen als andere Gilden dit ook willen oppakken. Een prachtige uitdaging. Support4you wordt binnenkort ook besproken op de landelijke coördinatorendag Coach4you op 22 november. Een goed verhaal en een goede discussie. Bedankt Annelies!

Jan Bonten en Jack Hageraats leidden de bijeenkomst over het regio-overleg. In het verleden ‘moest’ het regio-overleg als onderdeel van de voorbereiding van de raad van afgevaardigden. Nu is dat belang geminimaliserd. De vraag is nu hoe verder. Jan en Jack hebben heel goede ervaringen met het Regiooverleg in Zuid Holland en in Limburg waar altijd al veel meer gebeurd dan de stukken van de Raad van Afgevaardigden bespreken. Daarom zien zij het verminderde belang van de RvA juist als een nieuwe kans. Er worden stellingen ingenomen en discussie gevoerd. Het was een uiterst levendige bijeenkomst waarin men tijd te kort kwam. Van deze bijeenkomst komt, zodra gereed, een inhoudelijk verslag.

Landelijke Gilde jaardag 2018 Ondertiteling: horen en gehoord worden – een goed gekozen stelling! Doel is te komen tot een landelijke activiteitenplanning: welke grote lijnen zien we voor 2019? De vragen waren door de organisatoren goed voorbereid en leverden genoeg stof tot nadenken. Er werd véél gezegd, bedacht, benoemd, beweerd. Maar minstens zoveel werd er gevraagd, gezocht, getwijfeld. De pasklare oplossingen liggen niet voor het oprapen. In de workshop ‘Regio Nieuwe Kans’ werd gepleit voor voortzetting van regionale verbinding en samenwerking. Maar hoe geven we dat vorm? Wat zijn de wensen en vooral: de behoeftes? Ik ben benieuwd naar de samenvatting van de deelnemers aan deze workshop! Lenie Dingemanse Secretaris/PR Gilde Alphen aan den RijnJaarplannen 2019

Historie en Toekomst

Belangrijk onderdeel van de workshop Jaarplannen 2019 was welke forumdiscussie en welke onderwerpen hierin besproken zouden worden. Uit de groep kwamen onderwerpen naar voren die voor alle Gilden interessant kunnen zijn. Het voordeel van een forumdiscussie is dat de deelnemers geïnteresseerd zijn en vaak al kennis van zaken hebben. Hierdoor wordt het delen van kennis en ervaringen met andere Gilden veel makkelijker. Onderwerpen voor een forumdiscussie die aangedragen zijn door de deelnemers aan de workshop zijn: • Promotie beleid • Subsidieaanvragen overheid en fondsen • Vrijwilligers krijgen/houden/aansturen • Hoe krijg ik contacten met andere vrijwilligersorganisaties • SWOT van de lokale gilden • Deskundigheid vrijwilligers (gidsen) • Uniform boekingssysteem wandelingen/fietsers

In de deze workshop werd vooral over onze huidige Gildeorganisatie gesproken. De bedoeling was duidelijkheid te scheppen over het ontstaan en de huidige organisatievorm.

Gilden Nederland heeft als mogelijke onderwerpen voor de forumdiscussies : • BTW regeling in 2020 • Financiële administratie

Zonder geschiedenis, geen toekomst

De bijeenkomst was vooral bedoeld voor degenen die nog niet veel weet hebben van de landelijke organisatie en de voorgeschiedenis. Het ging daarbij ook om juridische vormgeving en de financiering vroeger en nu. Uiteraard werd daarbij verkend hoe het verder dient te gaan. Een levendige discussie met volop verdiepende vragen. Deze workshop zal in de toekomst bij gelegenheid herhaald worden. Een ‘must’ om de voorgeschiedenis globaal te kennen om daardoor beter vooruit te kunnen kijken.

Gilde Alphen aan den Rijn gaf aan dat nieuwe activiteiten ook onderwerpen kunnen zijn van forumdiscussies. Gilde Alphen heeft twee nieuwe projecten opgestart nl: • Veilig huis, controle op veiligheid in huis bij ouderen • 3 + 4 = geen acht, rekenonderwijs. Binnen de Gilden en, beperkt binnen Gilden Nederland, is kennis aanwezig over deze onderwerpen. Willen de forumdiscussies een succes worden zal de organisatie van de forumdiscussies samen met de Gilden moeten worden gedaan. Denk hierbij aan zaalruimte, aandragen van deskundigen e.d. Gilde Nederland (bestuursleden) willen dit graag samen met de Gilden organiseren


Uit de presentatie

10


De Generaties Vrijwilligerswerk en de rol die de verschillende generaties daarin spelen en wellicht gaan spelen. We leven in een tijd van flinke veranderingen. Bovenop al die veranderingen krijgen we te maken met nieuwe generaties die een andere kijk hebben op vrijwilligerswerk. Wat dit voor de Gilden zou kunnen beteken is op deze jaardag uitvoerig ingeleid door Rob Franse en vervolgens besproken. Deze inleiding die je op onze website kunt vinden geeft vooral achtergrond en inzicht op het gebied van de huidige stand van zaken op het gebied van vrijwilligerswerk en blikt daarbij vooruit naar de komende jaren. Er zijn geen pasklare antwoorden. We zullen de komende jaren zeer open moeten staan voor alle ontwikkelingen en veranderende wensen van de nieuwe groepen latente vrijwilligers. Voor velen zal dit een echte, maar zeer interessante, uitdaging zijn!

Bevindingen Conclusies Resultaten Een flink aantal bestuursleden was weer naar Rotterdam gekomen om te horen en om gehoord te worden. Degenen die niet aanwezig konden zijn krijgen via deze uitgave de kern van de discussies aangereikt. Ook kunnen zij op de website de bron-documenten raadplegen. Op deze Gilde Jaardag is weer veel kennis gedeeld en er is volop ‘genetwerkt’. We verwachten dat de regio-overleggen daardoor een nieuwe impuls krijgen en dat het inzicht dat we kregen in de verschillende generaties ons allemaal kan helpen bij het werven en behouden van de juiste vrijwilliger ter versterking van ons huidige potentieel. Gilde Nederland heeft daarnaast ook de plannen voor activiteiten in 2019 kunnen toetsen. Dat geeft ons richting. Tot slot en niet geheel onbelangrijk, zijn de onderlinge contacten weer verstevigd en vernieuwd tijdens de pauzes, gedurende de workshops, bij de lunch en tijdens de borrel. Wij kijken alweer uit naar onze volgende ontmoeting.

11


Redactieleden gezocht! Lijkt het je leuk om mee te bepalen welke onderwerpen aandacht krijgen in Gilde Magazine en op welke manier? Gilde Magazine zoekt aanvulling voor de redactie. Schrijf- en redactionele ervaring zijn niet persé noodzakelijk, wel enthousiasme en inzet. Meer informatie? Stuur een e-mail naar: info@gilde-nederland.nl

Bestuursleden gezocht! POWER Nederland i.o zoekt een vicevoorzitter, secretaris en twee leden voor het bestuur. De basis van POWER Nederland staat. De komende jaren gaat het erom de lokale projecten te blijven inspireren door ervaringen te delen én om nieuwe organisaties te bereiken. Kijk voor uitgebreide informatie over de vacatures op de website van POWER Nederland: powernederland.nl

Agenda 13 15 16 22 26

november november november november november

Regio-overleg Limburg Deadline kopij Gilde Magazine 4-2018 Regio-overleg Noord-Holland Coördinatorendag Coach4you Deadline kopij Gilde Magazine 5-2018

Gilde Magazine Special is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Raadhuisplein 46 3641 EE Mijdrecht M: 06 18 63 92 39 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Vormgeving & Opmaak: Hans Ursem

12