__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GILDE MAGAZINE

GM

[

NUMMER 3 OKTOBER 2017

Landelijke Gildedag 2017 inspirerend, levendig, bijzonder

]

Inspirerend, levendig, bijzonder Workshop Power Workshop Promotie op Maar Workshop Historie en Toekomst Workshop MultiCultuur Workshop Verbreding en Vernieuwing Workshop Filosofisch Café Beschermd verleden Geschiedenisboek van Gilde Utrecht Geslaagde actie Gilde Alkmaar Bewandel eens een andere stad! In Memoriam Service Gilde Landgraaf 25 jaar De Grote schoonmaak Gildespeld voor Ingrid Muijtens Gilde Den Haag 30 jaar Wandelen met Taalmaatjes ’t Gilde Haaksbergen: een kwart eeuw actief Uit ‘Het Uiltje’, Gilde Zeist Column 


Inspirerend, levendig, bijzonder De Gildedag 2017 werd voor het tweede jaar gehouden in het museum De Delft in Rotterdam. De deelnemers werden donderdag 21 september vanaf 10.00 uur ontvangen met koffie, waarna het programma gestart werd met een historische wandeling door Delfshaven onder deskundige leiding van gidsen van Gilde Rotterdam. Na terugkomst volgde een smakelijke lunch waarna alle deelnemers zich naar de vergaderzaal spoedden voor het plenaire gedeelte. Henk de Kort, voorzitter Gilde Nederland, heette iedereen van harte welkom en in het bijzonder ons nieuwe Gilde in oprichting; Nieuwkoop. Henk schetste wat elementen van het dagprogramma en gaf vervolgens het woord aan Han de Jong, wethouder van Gemeente Alphen aan den Rijn. Han de Jong gaf aan dat Gilde Alphen aan den Rijn voor de gemeente een belangrijke partner is. Gilde Alphen aan den Rijn organiseert 14 activiteiten waaronder voor de gemeente belangrijke projecten als Coach4you en SamenSpraak. De wethouder gaf aan altijd open te staan voor een gesprek of een vraag van het Gilde. Hij noemde het een ‘open lijn’ en benadrukte dat de gemeenten in Nederland zich bezig moeten(!) houden met verdere uitbouw van de participa-

tiemaatschappij. En dat een Gilde daarbij een logische partner is. Dan krijg je echt een geven en nemen tussen Gemeente en Gilde; je hebt elkaar nodig. Na deze beschouwing stond bestuurslid Bas de Vree even stil bij zowel Coach4you als SamenSpraak. Bas benadrukte dat de centrale ondersteuning is belegd bij de stichting Coach4you en bij de stichting ‘Het Begint met Taal’, maar dat het bestuur van Gilde Nederland zich verantwoordelijk voelt voor het goed functioneren van deze ondersteuning en de verdere groei van deze activiteiten. Bas is binnen het bestuur portefeuillehouder voor deze projecten en wil, indien nodig, graag ingeschakeld worden. Daarnaast wil hij ook graag ingeschakeld worden als een Gilde deze activiteit wil gaan opzetten. Vervolgens nam een bevlogen Anja van Rijswijk het woord om te vertellen over POWER dat een gestage groei doormaakt. Tot slot overhandigde Anja, die Hennie de Boer verving, aan Henk de Kort het onderzoeksverslag: ‘POWER, een oriëntatie op een nieuwe levensfase‘. De sprekers rondden allen hun verhaal vlot af waarna de aanwezigen vertrokken naar de twee workshops waarvoor zij hadden ingetekend.

Workshop POWER, je krijgt er energie van Onder de Gildeleden werd al wel duidelijk dat ‘POWER Veerkracht op leeftijd’ een project is dat bij velen op het netvlies staat. Dat bleek uit de reacties bij het uitdelen van de Nieuwsbrief. Maar niet alle locaties hebben een POWER projectgroep. Voor hen die dat wel willen en voor nieuw geïnteresseerden organiseerde POWER Nederland tijdens de Gildedag een kennismakingsworkshop. Tijdens de workshop waren Gilde Den Haag en Nieuwkoop (i.o.) aanwezig en bleek Gilde Maasland zeker geïnteresseerd. Anja van Rijswijk gaf een korte toelichting op POWER en op het terras in de zon heerste een prettige ontspannen sfeer. Een van de doelen van POWER is: leren met en van elkaar. Daarom hebben we sámen, aan de hand van een werkvorm (uit de Handleiding voor begeleiders) van gedachten hebben gewisseld over het onderwerp ‘Participatiestijl’. Dit gaf voldoende gespreksstof en gaf een inkijkje waarom je vrijwilligerswerk doet en wat je daarbij het belangrijkste vindt. En dat dat niet voor iedereen hetzelfde is, bleek al snel. Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk maar wat we wel allemaal ervaarden is dat ‘POWER Veerkracht op leeftijd’ voldoende stof geeft om te verdiepen, energie om door te gaan en het zonnetje hielp ons daarbij. Anja van Rijswijk, Power Nederland 


Workshop Promotie op Maat Op 21 september zijn we daadwerkelijk gestart met de kopgroep ‘Promotie op maat’. De Gilden Nijmegen, Alphen a/d Rijn, Roermond, Alkmaar, Purmerend, Maasland, Dordrecht, Delft, Arnhem, Nieuwkoop i.o., Power Ede en Gilde Nederland hebben elkaar in een kleine twee uur beter leren kennen. We weten nu vrij aardig waarvoor we bij elkaar terecht kunnen. Het blijkt helaas niet zo te zijn dat belangrijke vragen op het gebied van promotie door de aanwezige Gilden te beantwoorden zijn. We zullen deze kennis (dus) van buitenaf moeten halen. De belangrijkste zaken waar de deelnemers naar zoeken en die men niet(!) van elkaar kan leren zijn: 1. Hoe houd/krijg ik m’n website optimaal en altijd actueel en up-to-date. a. Wat is optimale bereikbaarheid in de ogen van de vrager/zoeker en hoe regel je dat b. Hoe reageer je optimaal naar de vrager/zoeker? Hoe overtref je diens verwachting? 2. Hoe blijf je structureel nieuw kader aantrekken? a. Hoe blijf je jeugdig en fris? Zeker als bestuur? b. De uitdaging ligt vooral bij bestuurders en andere doorlopende activiteiten 3. Wat doe je wanneer de naam ‘Gilde’ in jouw gemeente onbekend is? a. Wanneer gebruik je de naam Gilde en wanneer de naam van een project of activiteit 4. Hoe zet je digitale communicatie effectief pro-actief in? a. Facebook lijkt te werken wanneer je al een grote bekendheid hebt... We gaan dus samen op zoek naar antwoorden. En we houden ons aanbevolen wanneer iemand van jullie ons aan die antwoorden kan helpen! Uitgebreidere informatie over deze en de andere workshops komt beschikbaar op het besloten gedeelte van de Gilde Nederland website. Rob Franse, robbert.franse@gmail.com

Workshop Historie en Toekomst Voor deze workshop hadden zich negen personen aangemeld. Zij vormden een zeer gemengd gezelschap, zowel van oude Gilderotten alsook van Gildevrijwilligers die zich nog niet zo lang met bestuurlijke zaken bezighouden. De workshop hield een try-out in van de notitie die opgesteld is om nieuwe bestuursleden te informeren over de huidige landelijke Gildeorganisatie. Het verleden is immers de verklaring voor waar we nu staan. Een aantal onderwerpen werd besproken. • Het ontstaan van de Gilden en het ontstaan van Gilde Nederland. • De doelstellingen en achtergronden werden daarbij aangehaald. • De financiën en met name de omslag van volledig centrale financiering naar de huidige situatie waarin centrale financiering alleen nog lukt dankzij een interne geldstroom in de vorm van de lokale bijdragen. Dit met de consequentie dat lokale Gilden aan fondsenwerving moeten doen. • Ook de grote verschillen in de relaties tussen individuele Gilden en hun gemeenten kwamen aan bod. • En uiteraard was er aandacht voor de enorme verschillen in producten en diensten die de Gilden aanbieden. Dat varieert van een enkele activiteit tot bijvoorbeeld 14 uiteenlopende activiteiten bij één Gilde.

De aanwezigen vonden de beschouwing over het ontstaan en de huidige stand van zaken nuttig en relevant. Vooral de bestuurders die korter (landelijk) meelopen staken veel nieuws op. Ook ontstonden er geanimeerde discussies over hoe verder met het eigen Gilde en met de gehele Gildeorganisatie. Gilde Nederland zal bezien of deze workshop af en toe herhaald zal worden of alleen op vergelijkbare Gildedagen. De uitgeschreven tekst komt beschikbaar op het besloten deel van de website.

Bestuurlijk is de Gildeorganisatie een cluster van individuele stichtingen. Ook Gilde Nederland is een stichting, al heeft ze bestuurlijk veel kenmerken van een vereniging. Gilde Nederland was na de start een organisatie met personeel en financiële middelen. Op dit moment is het een organisatie van een zestal vrijwilligers die proberen iets toe te voegen aan wat de Gilden afzonderlijk zijn. Bijvoorbeeld door het organiseren van deze landelijke Gildedag. 


Workshop MultiCultuur De workshop MultiCultuur werd twee maal gehouden. Er was dus redelijk veel belangstelling voor dit project dat ontwikkeld is door Service Gilde Landgraaf waarvan de doelgroep docenten en leerlingen zijn van groep 8 van de basisscholen. Het project draait inmiddels al vele jaren en er is een vrij gedetailleerd draaiboek. Het belangrijkste doel van het project is het bevorderen van begrip, waardering en respect voor mensen die geboren zijn in andere landen en een andere culturele achtergrond hebben.

landen belichten als gastdocent de achtergronden van hun cultuur. Een dagdeel wordt gevuld door drie gastdocenten die elk met hun heel eigen achtergrond samen een afwisselend programma bieden. Soms vertelt iemand over klederdracht in zijn cultuur of maakt iemand muziek (bongo) en vertelt over de betekenis daarvan. Het leukste blijkt het te zijn om een docentengroep te maken die uit uiteenlopende werelddelen komen. De docent moet natuurlijk voldoende Nederlands kunnen spreken.

De coördinator schrijft de scholen aan of men dit jaar meedoet en gaat in gesprek met de scholen en onderwijzers. Vervolgens maakt hij een dagprogramma en begeleidt de docenten op school. Best wel bewerkelijk maar het bevalt de scholen, de docenten en de vrijwilligers heel erg goed. Het project lijkt echt bij te dragen aan integratie doordat leerlingen uit de eerste hand zaken horen van een nieuwe Nederlander en daarmee in contact komen, uiteraard geld dit ook andersom.

In het kort gezegd houdt het programma in dat aan leerlingen van het basisonderwijs een dagdeel praktisch onderwijs wordt aangeboden door nieuwe Nederlanders. Mensen dus die hun wortels hebben in andere

Voor de gastdocent is het vaak enorm leuk om als vrijwilliger voor de klas te mogen staan en op die manier zijn eigen verhaal te mogen vertellen. Ook voor de leerlingen is het vaak een enorme belevenis.

De uitgebreide presentatie is beschikbaar op het besloten deel van de website. Gilden die zich nader willen oriënteren op deze activiteit kunnen enige begeleiding krijgen. Bas de Vree

Workshop Verbreding en Vernieuwing Deze workshop stond in het teken van gedachtenuitwisseling tussen lokale Gilden onderling en met Gilde Nederland. Bij de eerste workshop is als thema gekozen: ‘Tops en Tips’. Respectievelijk; wat wil je behouden en wat wil je veranderen. De deelnemers van de eerste workshop vinden het noodzakelijk dat de lokale Gilden aandacht hebben voor verjonging van het bestuur en vrijwilligers. Dit betekent ook dat de cultuur en activiteiten van de Gilden de jongeren moeten aanspreken. Dit betekent dat onderzocht moet worden waar hun behoefte en interesses liggen. De conclusie is dat er andere (nieuwe en meer) activiteiten vóór en dóór andere (doel)groepen moeten worden ontwikkeld en opgestart. Samen de lokale krachten bundelen, ideeën delen en contact zoeken kan een belangrijke stimulans zijn voor vernieuwing. Belangrijk is ook niet alleen naar binnen te kijken maar ook naar buiten. Netwerken opbouwen met andere lokale sociale organisaties en vooral ook zorgen voor regelmatige en goede contacten met de gemeente. De tweede workshop startte met de stelling: ’Elke twee jaar moet een

Gilde een nieuw project of activiteit ontwikkelen’. Deze stelling is zo geformuleerd om bewustwording te creëren voor de vraag en aanbod in de toekomst, opdat een Gilde niet alleen blijft stilstaan bij de bestaande activiteiten. De groep geeft aan dat een nieuw project of activiteit geen doel op zich mag zijn. Het is van belang te onderzoeken, te horen of te kijken waar de behoefte is in de lokale gemeenschap en vanuit deze behoefte bekijken of deze ingevuld kan worden.

De tweede vraag was: ‘Bestuursleden zitten maximaal twee termijnen in het bestuur’. Deze stelling wordt door de meeste deelnemers onderschreven. Een roulerend systeem van aftreden wordt algemeen onderschreven. Hierdoor blijft het bestuur steeds vernieuwend, actief, energiek en bruisend en gaat de historische kennis niet verloren. Dit stimuleert coördinatoren en vrijwilligers tot meer verbondenheid met het gehele Gilde en niet alleen met het eigen project of activiteit. Rob Hoekstra 


Workshop Filosofisch Café Het Filosofisch Café Alphen aan den Rijn verzorgde deze workshop. In het kort is daar gesproken over verschillende vragen waarbij de belangrijkste vraag was: Hoe werkt het Filosofisch Café in Alphen aan den Rijn? Plezier beleven aan het filosoferen Het Filosofisch Café Alphen aan den Rijn gestart in oktober 2013, wordt eenmaal per kwartaal op vrijdagavond gehouden. Doel is met mensen bijeen te zijn die plezier beleven aan het filosoferen. Bij filosoferen gaat het niet om het vinden van de waarheid of om het oplossen van een maatschappelijk probleem. Het gaat om het luisteren naar elkaar en het voeren van een goed gesprek. Tegelijk is dit het selectiecriterium voor deelname. Het Café is een zeer laagdrempelig initiatief waar geprobeerd wordt om filosofie voor iedereen toegankelijk te maken. Er heerst een ongedwongen intieme sfeer en vooral maatschappelijke betrokkenheid. Voor aanvang, tijdens de pauzes en na afloop, is er een passend muzikaal intermezzo. Filosoferen is in het Filosofisch Café geen vrijblijvend babbelen, waarmee filosoferen nog wel eens wordt geassocieerd. Het gaat om zorgvuldig, doelbewust en in zichzelf consistent redeneren en argumenteren. Het gaat om het luisteren naar elkaar en het voeren van gesprekken over concrete onderwerpen waarbij het waarom van de dingen aan de orde kan komen. Niet het debat of de discussie, maar het goede gesprek is wat wordt nagestreefd. Er worden geen lezingen over abstracte filosofische theorieën geprogrammeerd. Nee, er wordt met elkaar nagedacht over denken en doen met een

tikje filosofische verwondering als uitgangspunt. Gesprekken worden onder andere gevoerd over algemeen maatschappelijke vragen waarbij het waarom van de dingen aan de orde komt. De inleider van de dag licht zijn thema toe in hooguit 15 tot 20 minuten. Vervolgens ontstaan spontaan enkele gespreksgroepen die met de kernvraag aan de slag gaan. Kenmerkend voor deze groepen is dat alle deelnemers actief deelnemen en aan het woord komen. De drempel is lager dan bij een grote plenaire zitting. Na de pauze volgt een gezamenlijk gesprek en wordt geluisterd naar de verschillende bevindingen. De moderator waakt als gespreksleider erover dat de doelstellingen bij de vraag van de dag, niet uit het oog verloren worden. Hij zorgt er voor dat de deelnemers aan het café worden uitgedaagd. Geprobeerd wordt principes en gedachten bloot te leggen en aannames achter meningen en rede-

neringen te achterhalen. Daarbij staan de ervaringen als mens in feitelijk handelen en feitelijk oordelen centraal. Hypothetische discussies worden gemeden. Via ervaring blijft de thematiek niet zweven. Denken in begrippen waarbij geen ervaring hoort, is weinig kritisch en leidt niet tot inzicht. Tot slot: Het filosofisch Café heeft een zeer heterogeen publiek en is mede daardoor een dynamisch concept dat bij elke sessie als het ware opnieuw wordt uitgevonden en waarbij men na afloop soms meer vragen heeft dan antwoorden! Henk Tangerink Moderator Filosofisch Café Alphen aan den Rijn. Voor meer informatie: filosofie@gildealphenaandenrijn.nl of via het Gildekantoor: 0172 242232 Op de website van Gilde Nederland staat de PowerPointpresentatie.

Wandelcoördinatorendag: woensdag 1 november, Haarlem 


Beschermd verleden De Landelijke Gildedag ging van start met een fraaie stadswandeling door Historisch Delfshaven, het oudste deel van Rotterdam. De deelnemers konden, na de reis, eerst het hoofd leegmaken en een frisse neus halen. Een betere start kun je je eigenlijk niet wensen! Het was perfect wandelweer en de gidsen van Gilde Rotterdam hadden met zorg een zeer informatieve wandeling uitgezet in dit pittoreske stadsdeel en beschermd stadsgezicht vol monumenten. Delfshaven bruist, want hier is veel te vinden; van kunst, cultuur, musea, galerieÍn, exposities en uitgaan, tot en met eten en drinken toe. De wandeling liep vanaf het museum over de Westzeedijk naar deze vroegere haven van Delft. We bewonderden de fraaie gevels, zoals die van de Fa. Henkes met de bekende Ooyevaar, waar tot 1968 de laatste distilleerderij in Delfshaven gevestigd was. We wandelden langs de haven met oude schuiten, langs ’t Zakkendragershuisje en de Pilgrimsvaderkerk vanwaar de eerste Europese immigranten naar de

Nieuwe Wereld vertrokken. Langs molen De Distilleerketel waar nu volop aan de beschoeiing werd gewerkt. We keken we naar schilderijen, kunst en antiek in de etalages en passeerden tal van eetgelegenheden. We kwamen ook langs de Tovertunnel die het ene Rotterdam met het andere Rotterdam verbindt en die in een paar stappen de grens overbrugt tussen rijk en arm, geborgen en gevaarlijk, autochtoon en allochtoon, nieuw en oud, planning en toeval, formeel en informeel. De Tovertunnel, het symbool van de veelzijdigheid en heterogeniteit van de moderne grote stad aldus de socioloog Godfried Engbersen. De gidsen voerden ons ook langs het geboortehuis van Piet Heijn, langs het kleinste huisje van Rotterdam, het VOC-depot en de VOC-werf, het voormalige Stadhuis van Delfshaven en nog veel meer bezienswaardigheden en steeds werden er wetenswaardige anekdotes bij verteld. Het was een mooie beleving. Ik kom in ieder geval nog eens terug, met de familie! Hans Ursem
Geschiedenis- Geslaagde actie Gilde Alkmaar Zondagmorgen 1 oktober hebben boek van gidsen van Gilde Alkmaar zich ingevoor de ‘Vereniging 1800 Helpt Gilde Utrecht zet Kika’ (Kinderen Kankervrij) door het Donderdag 5 oktober is in het Utrechts A r c h i e f het eerste exemplaar van het boek ‘Utrechts verleden in vogelvlucht’ overhandigd aan oudburgemeester Lien Vos-van Gortel. De uitgave kwam tot stand in samenwerking met Gilde Utrecht en Het Utrechts Archief. In het boekje wordt de lange geschiedenis van Utrecht aan de hand van het meest recente archeologische en historische onderzoek in beknopte vorm verhaald. Het geeft een handzaam en helder overzicht van wat die eeuwenoude stad aan de voet van de Domtoren allemaal heeft meegemaakt. Het boekje is geschreven door Renger de Bruin, René de Kam en Kaj van Vliet. Gilde Utrecht gaat het boek gebruiken voor het geven van cursussen over de geschiedenis van Utrecht.

‘gidsen’ van een stadswandeling. De ‘Vereniging 1800 Helpt Kika’ organiseert wandeltochten voor kinderen en volwassenen, fietstochten en verschillende andere acties in Alkmaar waarvan de opbrengst bestemd is voor stichting KiKa. King’s Inn City Hostel Alkmaar zorgde voor een warme start en na afloop verzorgde Brownies & Downies nog een leuke verrassing!

Bewandel eens een andere stad! “Na afloop van een rondleiding moet ik me als gids altijd een beetje verontschuldigen dat ik zo veel mooie plekjes in Amersfoort heb moeten overslaan, gewoon niet genoeg tijd! In een uitgebreide wandeling kan ik meer laten zien, zoals de mooie waterpoort Monnikendam of de oude stadsmuur. Te vermoeiend, een wandeling van drie uur? Welnee, de tijd vliegt voorbij en tussendoor gaan we ook nog ergens een kopje koffie of thee drinken. ‘Historisch Amersfoort Uitgebreid’ is het perfecte uitje voor een dagje Amersfoort!” Kijk voor alle informatie op: www.gildeamersfoort.nl
In Memoriam Bert Janssen In 1992 kende de gemeente Landgraaf een bestuurlijk hectische periode. Twee wethouders waren afgetreden in verband met corruptiebeschuldigingen in het kader van wat de Vriendenrepubliek is gaan heten. Er was een soort noodcoalitie gevormd, burgemeester Hans Coenders maakte zijn vertrek bekend en nu zou er dus ook nog een nieuwe burgemeester komen. In het politieke vacuüm kwam tot veler verrassing de naam van Bert Janssen uit de hoed. Ik weet nog goed dat ik het bericht van zijn benoeming via de radio vernam. Dat waren nog eens andere tijden. De benoemingsprocedure was strikt vertrouwelijk verlopen. (De vertrouwenscommissie onder leiding van wethouder Thei Gybels communiceerde nog rechtstreeks met de Commissaris van de Koningin.) Na een telefoontje met de gemeente Echt vernam ik Berts adres en vertrok met een fles wijn naar Echt. Daar vond mijn eerste ontmoeting met Bert plaats. Hij heeft mij daar nog vaak aan herinnerd. Ik bleek de eerste te zijn die hem kwam feliciteren. Per 1 januari 1993 kon hij aan de slag als tweede burgemeester van Landgraaf. Samen met zijn onafscheidelijke José. Daarna heb ik hem beter leren kennen in mijn rollen als raadslid, wethouder en burger. Bert was een stevige bestuurder, wist van doorpakken en inspireren. Gaf ruimte en greep in waar dat nodig was. Ik heb het vaker gezegd: Bert was een échte burgemeester. En ja, hij was lid van de PvdA, van mijn partij. Daar liep hij niet mee te koop, hij was niet bepaald een partijtijger. Maar in alle gesprekken die ik met hem had, gaf hij blijk van zijn betrokkenheid bij zijn PvdA.

De samenwerking met hem en de ook veel te vroeg gestorven wethouder Thei Gybels zal ik nooit vergeten. Bert was ook aanhanger van de verheffingsmoraal. Landgraaf kwalitatief beter maken. Dit bewees hij met zijn liefde voor Theater Landgraaf en het Poëziefestival. De ruimte die hij gaf aan initiatieven zoals Pinkpop, Mondo Verde en Snowworld. Voor de bouw van het Burgerhoes, het huidige thuis van ons Servicegilde, gaf hij de eerste aanzet met het rond krijgen van een voorbereidingskrediet. Na zijn pensionering op 1 oktober 2010 bleef hij zich maatschappelijk inzetten voor Landgraafse zaken. Toen hij mij als voorzitter van Service Gilde Landgraaf vroeg of ik wilde toetreden tot het bestuur, kon ik niet weigeren. Ik kreeg een rol als vertegenwoordiger van de Limburgse Gilden in de Raad van Afgevaardigden van Gilde Nederland. Ook mag ik uit dien hoofde meedraaien in het periodiek overleg van de Limburgse Gilden. Bert was voorzitter

van dat overleg. Hij genoot daar groot respect. Bij mij nog eens extra omdat hij meestal als chauffeur optrad. Bert was wars van kapsones. Als oudburgemeester was hij bijvoorbeeld ook bereid om bij het project Multicultuur als chauffeur docenten met een andere culturele achtergrond thuis op te halen, naar de scholen te brengen en daarna ook weer naar thuis af te leveren. Eind juni zag de wereld er voor Bert nog heel anders uit. Hij stond aan de vooravond van de vervanging van een hartklep. Bij een routinescan voorafgaande aan die operatie werd geconstateerd dat er in zijn lichaam meer aan de hand was. Na een kort ziekbed is hij op 9 augustus overleden. Bert was een enorm liefhebber van wijn, een kenner bij uitstek. Hij leverde aan een aantal mensen jaarlijks de Grand Barrail. Bij ons thuis noemen wij die wijn: de burgemeester. Mijn voorraad is intussen op. Op één fles na. Jan Bonten, Gilde Landgraaf

Vergadering Raad van Afgevaardigden: donderdag 14 december, Alkmaar 


25 jaar Service Gilde Landgraaf Zaterdag 9 september vierde Service Gilde Landgraaf, onder grote belangstelling, het 25-jarig jubileum met een Open Dag in het Burgerhoes, onderdeel van het gemeentehuis van Landgraaf. Service Gilde Landgraaf is een stichting die volledig draait op 95 vrijwilligers, waaronder 45 docenten, die voor ± 500 mensen cursussen verzorgen. Deze cursussen variëren van Romaanse en Germaanse taalcursussen, tot boekbinden, kalligrafie, glas-inlood, schildercursussen, bridge, verkeerslessen voor ouderen en diverse workshops, zoals Mindfulness. Voor de laatste klassen van de Landgraafse basisscholen en voor volwassenen verzorgt Service Gilde Landgraaf multiculturele projecten. De cursussen die gegeven worden in het bovengenoemde Burgerhoes, worden gevolgd door mensen van alle leeftijden van binnen en buiten Parkstad Limburg. (Parkstad Limburg is een bestuurlijk samenwerkingsverband met in totaal 255.000 inwoners en omvat de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken.) Daarnaast trekken we ook de grens over en wordt er in de Duitse plaats Ubach-Palenberg een cursus Nederlands verzorgd.

Tijdens de Open Dag was er een tentoonstelling van de werken van de cursisten schilderen en waren er presentaties van boekbinden, kalligrafie, mindfulness en van Chinees painting. De toespraken waren van onze waarnemend voorzitter de heer Jan Bonten en van burgermeester Raymond Vlecken van Landgraaf en beiden wezen terecht op het belang van vrijwilligerswerk in het algemeen en op het onderwijskundig en culturele belang van het Service Gilde voor Landgraaf.

uitreiking in van het jubileumboek, dat ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum is geschreven. En volgens goed Limburgs gebruik was er tijdens de Open Dag ruime aandacht voor de catering en konden de 160 bezoekers na afloop het jubileumboek in ontvangst nemen. Theo Nijdam, Gilde Landgraaf

De heer Pierre Kusters leidde de eerste

De Grote Schoonmaak! Scan je computer op virussen en andere troep! Tussen de 5 en 10 procent van alle computers is onderdeel van een botnet. Dat betekent dat computers besmet zijn met een virus en deelnemen aan schadelijke activiteiten zonder dat hun eigenaar dat weet. Daar willen de internetproviders van Nederland tijdens De Grote Schoonmaak gezamenlijk een eind maken. Trek vandaag nog een paar minuten uit om je computer te scannen op virussen en andere troep. Dan weet je dat jouw computer schoon is, een veilig gevoel! Campagnepagina Ga naar de speciale campagnepagina van De Grote Schoonmaak op Veiliginternetten.nl om je computer direct schoon te maken. Op deze pagina www.veiliginternetten.nl/maakjecomputerschoon vind je nog veel meer informatie en tips en tricks om je computer te verlossen van een botnet.

Initiatiefnemers De Grote Schoonmaak is een initiatief van de leden van de Vereniging Abuse Information Exchange, een initiatief van KPN, SIDN, Solcon, Tele2, XS4ALL, Zeelandnet en VodafoneZiggo. De vereniging zet zich in voor het sneller en beter bestrijden van botnetbesmettingen om de veiligheid en stabiliteit van het internet te verbeteren. 


Zilveren Gildespeld voor Ingrid Muijtens Zaterdagmiddag 9 september hebben de vrijwilligers van Gilde Westelijke Mijnstreek genoten van een leuke activiteit. Traditioneel vindt ieder najaar in september een uitstapje plaats in de regio als bedankje voor iedere vrijwilliger die zijn beste beentje voorzet voor Gilde Westelijke Mijnstreek. Dit jaar bezochten we Landgoed Kasteel Limbricht, een eeuwenoude locatie met mooie verhalen en waar ook een gezellig verblijf geboden wordt. Eerste onderdeel was een bezoek aan het Oude Salviuskerkje in Limbricht (10e eeuw) en dat was zeer de moeite waarde, mede door het enthousiaste verhaal van de gids. Dit monument staat op de lijst van de 100 meest waardevolle monumenten van Nederland. Op de website van de beheerstichting kunnen liefhebbers van historie makkelijk een rondleiding aanvragen. De oversteek naar het naastgelegen kasteel en kasteelboerderij werd snel gemaakt vanwege de hoosbui die net op dat moment neerdaalde. Dus maar goed dat we dit jaar geen buitenactiviteit gepland hadden. Het kasteel is een zeldzaam mottekasteel, waarvan de geschiedenis waarschijnlijk ook teruggaat naar de 10e eeuw. Het buffet en de drankjes in het restaurant van de kasteelboerderij waren heerlijk. Maar voordat we daarvan konden genieten werden de afscheidnemende vrijwilligers in het zonnetje gezet en de nieuwkomers verwelkomd. Voor de vele verdiensten ontving Ingrid Muijtens de zilveren Gildespeld uit handen van voorzitter Els Meewis. Ingrid was jarenlang een zeer gedreven en ervaren coördinator talen binnen het bestuur en heeft per 1 augustus j.l. afscheid genomen van deze functie. Ze blijft wel als vrijwilliger verbonden en is wekelijks op kantoor te vinden. Op haar eigen bekende manier gaf ze antwoord: “Jullie zijn nog niet van me af!”, waren haar letterlijke woorden. Als apotheose kregen we een korte rondleiding door de nieuwe, enthousiaste ‘kasteelheer’ Igor Stel, die zijn nieuwe concept en gastvrijheidsideeën over Landgoed Kasteel Limbricht uit de doeken deed. Bert Wassenberg, Gilde Westelijke Mijnstreek 10


Gilde Den Haag 30 jaar jong en bruisend Gilde Den Haag werd in 1987 opgericht en bestaat dus inmiddels 30 jaar. Dit werd op 28 september j.l. gevierd met een spetterend feest in de foyer van het Theater aan het Spui. De Haagse pianist, zanger en entertainer Hans Steijger was hiervoor ingehuurd en deze had zich grondig verdiept in de uiteenlopende activiteiten van ons Gilde. Dit leidde tot liedjes – waaronder enkele meezingers – waarin Gilde activiteiten werden bezongen naast andere liedjes uit zijn repertoire waarbij een ontroerend lied over Den Haag als de ‘Weduwe van Indië’ . Bestuursvoorzitter Jan Spoelstra liet met de nodige trots de vele in omvang toegenomen activiteiten de revue passeren en dankte de honderden aanwezige vrijwilligers hiervoor, maar het hoogtepunt van de middag was wel de overhandiging van het jubileumca-

deau aan de gemeente Den Haag. Dit bestond uit een speciaal voor kinderen ontworpen wandeling: ‘Van Haags Jantje naar Haagse Harry’. Wethouder Joris Wijsmuller mocht het in ontvangst nemen in de vorm van een korte filmimpressie en toonde zich er zeer mee ingenomen. Het betekent dat alle Haagse basisscholen een jaar lang deze wandeling gratis mogen boeken en dat zo hun leerlingen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar op voor hen aansprekende wijze met een stukje Haagse geschiedenis vertrouwd kunnen worden gemaakt.

Een verrassing was ook de aanwezigheid van de loco-burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Bianca Bre-

mer, die speciaal was gekomen om ons onze oudste vrijwilliger, de 92-jarige Gerard Raven de versierselen behorende bij het lidmaatschap van de orde van OranjeNassau op te spelden. Beiden waren zichtbaar ontroerd. En Gerard wist vervolgens luid en duidelijk enkele anekdotes uit zijn 25-jarige praktijk als stadsgids naar voren te brengen. Ellie Christoffersen, projectleider van Gilde SamenSpraak Den Haag en ondergetekende, bestuursverantwoordelijke voor dit project werden tot hun verrassing door Jan Spoelstra naar voren geroepen om beiden een mooie bos bloemen in ontvangst te nemen. Dit vanwege het feit dat er momenteel 300 taalkoppels actief zijn, waaronder 40 statushouders bij de eind vorig jaar opgerichte afdeling SamenSpraak Vluchtelingen. De gasten van deze middag, konden daarna nog genieten van een hapje en een drankje. Naast de vele Haagse Gildevrijwilligers waren dat tal van vertegenwoordigers van Haagse organisaties en van andere Gilden zoals Bas de Vree namens het bestuur van Gilde Nederland, Peter Dudok van Heel en Annemarie Bevers, respectievelijk voorzitter en directeur van Gilde Amsterdam. Het bestuur van Gilde Den Haag en de jubileumcommissie onder leiding van Piet de Vries sloten de dag af met een ‘nazit’ waar zij terugblikten op een bijzonder geslaagde dag. Wim Koole, Gilde Den Haag 11


Wandelen met Taalmaatjes In het kader van het 30-jarig bestaan van Gilde Nijmegen zijn er verschillende, voornamelijk interne, activiteiten georganiseerd. Doel hiervan is om de verschillende groepen vrijwilligers bekend te maken met elkaars activiteiten. Op zondag 1 oktober jl. hebben stadsgidsen een historische rondleiding verzorgd voor de taalmaatjes met hun maatje. Een frisse maar zonnige zondagochtend op die 1e oktober. Op het Kelfkensbos, op zich al een historische plek, verzamelen zich 18 taalmaatjes met enkele anderstalige maatjes. Onder leiding van gids Wim Bilo en met ondersteuning van twee bestuursleden, gaat de wandeling natuurlijk in de eerste plaats naar het prachtige uitzicht vanaf de Belvedère. Op deze plek in de stad kun je zoveel vertellen dat er altijd een keus gemaakt moet worden. Wim vertelt uitvoerig over de Waal, de betekenis voor de stad van deze druks bevaren rivier in Europa en natuurlijk ook het een en ander over de gevechten in de 2e Wereldoorlog. Hoogtepunt van de wandeling is voor de deelnemers beslist het bezoek aan de Nicolaaskapel, de oudste in gebruik zijnde kapel in Nederland, gebouwd omstreeks 1030.

Via de Burchtstraat, langs het mooie stadhuis en het geboortehuis van de Gebroeders Van Limburg, eindigt de wandeling op de Grote Markt. Hier wordt de interessante wandeling van circa 2 uur besloten met een gezellig samenzijn in de historische Waagh. Waarschijnlijk hebben de Anderstalige maatjes niet alles begrepen van wat Wim vertelde. Zij hebben echter zeker een goede indruk gekregen van de mooie gebouwen en de geschiedenis van onze oudste stad van Nederland. Janny Pijnappels, secretaris Gilde Nijmegen

’t Gilde Haaksbergen: een kwart eeuw actief Het is al weer 25 jaar geleden, dat onder de vlag van ‘Welzijn Ouderen Haaksbergen’ de eerste aanzet tot de oprichting van ’t Gilde tot stand kwam. Er bleek namelijk in Haaksbergen een behoefte te bestaan aan mogelijkheden, met name voor ouderen om na de pensionering actief te blijven. Het uitgangspunt was om de beroepsmatig opgebouwde deskundigheid in dienst te stellen van de Haaksbergse gemeenschap. Er werd een werkgroep gevormd, en op 29 september 1992 ging men van start. Veelal ging het dan om kleine karweitjes en andere vormen van dienstverlening. Na vele locatiewisselingen is ’t Gilde uiteindelijk aan de Industriestraat 51 in het pand van Reinaerdt Deuren BV neergestreken en

heeft het zich tot een gedegen organisatie gevormd. Vanuit deze thuishaven worden er tal van activiteiten ontwikkeld, die de oorspronkelijke vorm uit 1992 ver overstijgen. In het begin werd in Haaksbergen nog maar mondjesmaat de hulp van ’t Gilde ingeroepen. Vraag en aanbod werden op elkaar afgestemd. Sinds de uitbreiding met de Hobbywerkplaats, de Klussendienst (dat

vooral uit tuinonderhoud bestaat) en het ‘Repair Café’ is de bekendheid van ’t Gilde echter sterk toegenomen en heeft ’t Gilde zich van een stevige verankering bij de inwoners van Haaksbergen verzekerd. >>> 12


>>> Het blijkt dat Gilde Haaksbergen uniek is: er is geen andere Gilde in Nederland die zowel een Hobbywerkplaats, een Repair Café en een Klussendienst heeft. Er wordt binnen de organisatie voortdurend gezocht naar uitbreiding van activiteiten en daarbij wordt niet alleen gedacht aan aspecten binnen de klussendienst, maar ook aan de participatie van belangstellenden in de Hobbywerkplaats. Daar leren potentiële klussers onder leiding van deskundigen met materialen en gereedschappen om te gaan. De ervaring toont, dat het toch een voldaan gevoel geeft om bijvoorbeeld zelf een meubelstuk(je) te creëren. Hoewel steeds meer vrouwen de weg naar de Hobbywerkplaats vinden, zou een grotere toeloop uit deze groep worden toegejuicht.

In het jubileumboek, dat tijdens de receptie aan de genodigden is aangeboden, komen de mensen van de werkgroep van het eerste uur aan bod. Ze vertellen over hun ervaringen bij ’t Gilde. Als een rode draad lopen vervolgens de ontwikkelingen gedurende de 25 jaar door het boek.

Er is tijdens 25 jaar ’t Gilde veel bereikt en er is alle reden te veronderstellen, dat op deze hechte basis vol vertrouwen richting toekomst kan worden voortgebouwd. Ria Veldhuis secretaris ‘t Gilde Haaksbergen

Op 30 september is er voor de eigen vrijwilligers, hun partners en overige genodigden een receptie gehouden in de Hobbywerkplaats aan de Industriestraat in Haaksbergen.

Uit Het Uiltje, Nieuwsbrief Gilde Zeist Gidsen Gilde Zeist invan het nieuw

COLUMN

O

De Gildegidsen kregen op 12 september tijdens een feestelijke bijeenkomst nieuwe kleding uitgereikt. De vorige kleding ging al een kleine tien jaar mee en was nodig aan vervanging toe. Met name de polo’s en de jacks waren versleten en verkleurd, en niet meer representatief. Het is een hele klus geweest om alles te regelen. Gildegidsen Carin de Jonge en Truus Tibben zijn lang en intensief bezig geweest met het ontwerp, de materiaalkeuze, het zoeken van en onderhandelen met de leveranciers, en ook nog met de uitreiking van de kleding. Alles is op maat gemaakt voor dames en heren, en bestikt met het Gildelogo. De kleur van de kleding is nu standaard koninklijk blauw en appeltjesgroen. Gelukkig zijn er ook sponsoren gevonden: de Van Tellingen-Pul Stichting en Slot Zeist Horeca BV. De gulle gevers zijn tijdens de bijeenkomst in het zonnetje gezet. En ze hebben kunnen meegenieten van de demonstratie van 24 verschillende manieren om de Gildesjaal te knopen. De Gildegidsen zijn weer er helemaal klaar voor.

p 21 september was ik op de landelijke Gildedag in museum De Delft in Rotterdam. Ik had er nog nooit van gehoord en was nieuwsgierig. De Delft is een museum voor de maritieme geschiedenis van Rotterdam en ligt direct aan de Nieuwe Maas. Op de werf wordt een reconstructie van het achttiendeeeuwse linieschip ‘Delft’ gebouwd, Een oorlogsschip ter verdediging van de VOC schepen en vergaan in de slag bij Camperduin in 1797. De Delft is ook een timmerproductiebedrijf en horeca. En een stuk van het Gilde uit Rotterdam. We kregen een prachtige rondleiding door Delfshaven van de Gildegidsen. De plek waar Piet Hein geboren is en de Pelgrimfathers met de Mayflower vertrokken naar Amerika. Een plek om nog eens naar toe te gaan. Misschien wel met meer Gilden vanuit Zeist. Wat ik ook leerde is dat we er in Zeist goed voor staan als organisatie. Her en der hoorde ik van Gilden dat ze soms moeten worstelen voor hun bestaansrecht en de verhouding met de plaatselijke overheid mager is. Geldproblemen zijn voortdurend aanwezig. Ook leerde ik dat de organisaties heel divers zijn. Enkele Gilden doen alleen maar rondwandelingen. Anderen hebben net als wij in Zeist meerdere groepen. Het vinden van geschikte vrijwilligers is voor heel wat afdelingen moeilijk. Met gepaste trots sprak ik over het reilen en zeilen van het Gilde in Zeist. Landelijke bestuursleden vertelden mij dat de organisatie en inzet van Het Gilde in Zeist een voorbeeld zijn voor alle Gilden in Nederland. Dat compliment geef ik graag aan jullie door. Gijs Wildeman, voorzitter Gilde Zeist

13


Column

Terwijl ik deze regels schrijf ligt de viering van het dertig jarig bestaan van Gilde Den Haag alweer acht dagen achter ons. Een mooi moment voor enige reflectie. Een verslag van de feestelijke bijeenkomst staat elders in dit magazine en daarin kunt u lezen dat sprake was van een goed geslaagd feest. Uiteraard stemt mij dit tot vreugde. Terugkijkend naar de voorbereidingen waar ik zelf nauwelijks deel aan had, wat het voordeel heeft dat ik er wat afstandelijker naar kan kijken, valt het mij op dat die tot gevolg hadden dat Gilde vrijwilligers, die zich met een bepaalde activiteit plegen bezig te houden, nu ineens nauw gingen samenwerken met andere Gilde vrijwilligers die zij anders hooguit op een nieuwjaarsreceptie zouden ontmoeten. Dit gold uiteraard voor de jubileumcommissie, die al meer dan een jaar voor

al wanneer je kijkt naar de hoeveelheid aan free publicity in diverse lokale media. Dat krijg je nooit voor elkaar wanneer je niet iets organiseert waar je de handen voor op elkaar krijgt. Met name het cadeau aan de stad, bestaande uit een speciaal ontwikkelde kinderwandeling voor de bovenbouw van de basisschool, zal de bekendheid van Gilde Den Haag in de stad aanzienlijk vergroten. De kinderen komen tenslotte met een Gildepetje thuis. Petje af voor de organisatoren!

de lustrumdatum aan de slag ging, maar zeker ook voor het zangkoor dat was samengesteld uit diverse Gilde geledingen. Voor een grote Gildeorganisatie – en dat is Gilde Den Haag, Den Haag is nu eenmaal een grote stad – zijn die dwarsverbanden, ook al zijn ze tijdelijk, bijzonder belangrijk. Gildevrijwilligers moeten immers in mijn optiek en dat is ook de optiek van het bestuur waar ik deel van uitmaak, het gevoel hebben bij een organisatie te horen die één geheel vormt. Pas dan zullen zij in de praktijk ook goede ambassadeurs van het Gilde kunnen zijn.

Laat ik deze beschouwing maar afsluiten met de woorden van de zanger, tekstdichter en performer Hans Steijger: “Dit is wat ik altijd al wilde, vrijwilligerswerk bij het Gilde. De stad is een schat vol verhalen, vertellen vertolken vertalen. Want kijk mijn Den Haag is gewoonweg uniek. Van de Vliet tot het strand absoluut magnifiek. En het Gilde brengt iedereen mooi bij elkaar. En dat doen we** En dat doen we** 30 jaar! Wim Koole

Een Gilde bouwt met zo’n lustrumviering niet alleen intern maar ook extern zijn identiteit, het wil in de stad gezien worden als een voor de stad waardevolle organisatie. Ik denk dat dit in ons geval zeker goed gelukt is. Alleen Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Raadhuisstraat 13 4927 AM Hooge Zwaluwe T: 06 486 408 56 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Hoofdredactie Hans Ursem hansursem@gilde-nederland.nl Eindredactie en vormgeving Hans Ursem Met bijdragen van Jan Bonten Rob Franse Rob Hoekstra Wim Koole Theo Nijdam Janny Pijnappels Anja van Rijswijk Ria Veldhuis Bas de Vree Bert Wassenberg

14

Profile for Hans Ursem

Gilde Magazine 3 - 2017  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland, de koepelorganisatie van circa 50 zeer actieve Nederlandse Gilden.

Gilde Magazine 3 - 2017  

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland, de koepelorganisatie van circa 50 zeer actieve Nederlandse Gilden.

Profile for hansursem
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded