Gilde Magazine 2-2019

Page 1

NUMMER 2 - MEI 2019

[

Brief Henk de Kort Pagina 6

]

Afscheid van onze voorzitter Goed nieuws... Bloemen voor Jeanne Geslaagde POWERdag Coach4you ontwikkelingen In Memoriam Minister Koolmees onder de indruk Lintje voor Wim Koole Beste Gildevrijwilligers Campagne: ‘Praat Nederlands met me’ Ook Koninklijk onderscheiden Gratis stadswandeling Gilden in de media Zoektocht naar nieuwe bestuursleden Stadsgidsen in de kleren Kennis delen Eerste excursie groot succes Gilde De Graven Centrale activiteitenkalender


Afscheid van onze voorzitter Tot onze spijt moeten wij jullie mededelen dat onze voorzitter, Henk de Kort, zijn taak vanwege gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen. Wij als medebestuurders respecteren dat besluit zeer en wensen hem veel sterkte en beterschap. Wij zullen Henk zowel als voorzitter maar zeker ook als mens binnen ons bestuur zeer missen. Graag verwijzen we jullie naar de door hem zelf geschreven terugblik op pagina 6 in dit Magazine. Om in de sfeer van Henk te spreken: ‘We gaan wel door’. ‘Niet janken’ is immers één van zijn credo’s. Dat is dus precies wat we doen en gaan doen; doorgaan. Het betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter van Gilde Nederland. Natuurlijk ligt deze taak bij ons als stichtingsbestuur. Toch willen wij jullie graag in de gelegenheid stellen om mogelijke kandidaten voor deze functie aan te dragen. Bij deze dus. Schroom niet! Bas de Vree, onze waarnemend voorzitter, zal een ieder die vragen of suggesties heeft desaangaande gaarne bilateraal en vertrouwelijk te woord staan. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 1863 9239.

Henk Bedankt! Goed nieuws op bestuurlijk en organisatorisch vlak Jack Hageraats, oud voorzitter van Gilde Alphen a/d Rijn, heeft zich de laatste maanden samen met Bas de Vree gestort op alle uitdagingen rondom SamenSpraak. Hij gaat daar graag mee verder en treedt wellicht toe tot het bestuur van Gilde Nederland om daarmee de toenemende complexiteit rondom SamenSpraak de juiste aandacht te geven.

Ton Dalman, ervaren coördinator wandelen, is toegetreden tot de stuurgroep Wandelen&Meer onder leiding van Lucas Zimmerman. Wij verwachten hierdoor dat het complete wandelgebeuren een extra impuls zal krijgen. Daarnaast blijven wij op zoek naar meerdere leden voor deze stuurgroep die momenteel uit slechts twee personen bestaat.

Tenslotte is het goed om te melden dat de personele invulling van de stichting i.o ‘Power veerkracht op leeftijd’ definitieve vormen lijkt aan te nemen. Zodra dit een meer definitieve invulling heeft laten we jullie dat weten. Bestuur Gilde Nederland

Bloemen voor Jeanne

Tijdens het Limburgse regio-overleg op 16 april in Venray gaf Jeanne Tim-

LANDELIJKE GILDE WANDELDAG

mermans, voorzitter van Seniorservice Gilde Venray, aan dat dit haar laatste vergadering was. Jeanne werd door de voorzitter van de vergadering, Jan Bonten bij de sluiting dan ook verdiend in de bloemen gezet en dankte hij haar voor haar inzet gedurende de afgelopen 12 jaar. In het volgende nummer van Gilde Magazine een verslag van de verschillende regiovergaderingen.

GILDE JAARDAG GILDE JAARDAG

PURMEREND PURMEREND AMERSFOORT Woensdag 15 mei

Donderdag 19 september

Maandag 28 oktober


Geslaagde POWERdag 38 leden van 12 projectgroepen POWER namen op donderdag 11 april deel aan de landelijke dag deskundigheidsbevordering in Ede. Uit de evaluatie bleek het doel om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren ruimschoots te zijn gehaald. In de ochtend kwamen de afzonderlijke workshops met diverse werkvormen aan bod. In de middag waren er verdiepende sessies rond POWER-kringen, het onderwerp Rouw & Liefde en PR & werving. De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van de smartlap ‘Ouder worden is geen straf’.

Contactpersonen voor projectgroepen POWER Veerkracht op Leeftijd De verzelfstandiging van het jongste project van Gilde Nederland krijgt langzaam maar zeker vorm. Het bestuur i.o. bereidt de missie en visie van de op te richten stichting voor en voert het werkplan 2019 uit. Tevens besloot het bestuur i.o. om voor elke POWER-projectgroep een vaste contactpersoon aan te wijzen om de onderlinge communicatie te bevorderen. Tijdens de landelijke dag deskundigheidsbevordering wisselden de contactpersonen en de projectgroepen hun gegevens uit.

Projectgroepen in regio:

Contactpersoon:

Noord: Oost: Midden: West: Zuid:

Rob Hoekstra Anja van Rijswijk Rob Hoekstra Harry Hens Gerda Wagemakers

Groningen, Drenthe, Noord-Holland Overijssel, Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Coach4you ontwikkelingen Op dit moment zijn er weer twee gemeenten waar Coach4you gaat starten. Allereerst in Wijk bij Duurstede waar ook een Gilde Wijk bij Duurstede zal worden opgericht. Daarnaast is Gilde Ede bezig om Coach4you ook in de gemeente Ede op te starten. In Wijk bij Duurstede wekte penningmeester Rob Hoekstra de interesse voor Coach4you bij een relatie die nu werkzaam is voor de gemeente aldaar. Deze is samen met een directeur van het Lager Onderwijs nu een groep vrijwilligers aan het formeren en een eerste groep leerlingen aan het beoordelen. We zijn erg blij met deze twee waarschijnlijke nieuwe loten aan de stam van de Coach4you boom. We zijn ook met diverse andere Gilden in gesprek over opstarten van Coach4you. Na goede uitleg is het volstrekt logisch dat er interesse is deze activiteit op te pakken. De grootste zorg is het vinden van bijvoorbeeld coördinatoren

en vrijwilligers. Dan immers pas kan het een succes worden. De gestage groei van Coach4you zet zich dus voort. Besturen van Gilden die Coach4you nog niet op hun lijstje hebben staan, maar wel interesse hebben om een oriënterend gesprek kunnen contract opnemen met ondergetekenden. We zijn ook erg trots dat na Nieuwkoop nu ook in Wijk bij Duurstede voor de tweede maal het opstarten van Coach4you ook leidt tot het opstarten van een Gilde.

In Memoriam Ons Gilde is getroffen door het zeer plotseling overlijden van de heer Alfred Tusschenbroek op 3 maart 2019. Hij werd 70 jaar oud. Wij verliezen in hem een buitengewoon actieve en enthousiaste coördinator stadswandelingen. Ook was Alfred enkele jaren voorzitter van onze Stichting. Hij zal lang in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur Stichting Gilde Dordrecht

Zoals Rowwen Heze steeds weer zingt is het een kwestie van geduld…. Rob Hoekstra en Bas de Vree 06-51271417 en 06-18639239


Minister Koolmees onder de indruk Het Begint met Taal organiseerde voor minister Koolmees op 1 april 2019 een werkbezoek aan de Haagse organisatie Taal aan Zee om hem de kracht van taalcoaching te laten ervaren. Wekelijks oefenen 28.000 nieuwkomers in heel het land hun Nederlands met 15.000 taalvrijwilligers via één van de bij het landelijk netwerk aangesloten taalcoachorganisaties. Zo leren zij de taal sneller en kunnen beter participeren in de samenleving, op school en op de werkvloer. Het persoonlijke contact tussen mensen met verschillende wereldbeelden zorgt bovendien voor wederzijds begrip en inzicht. In een tijd van maatschappelijke tegenstellingen, juist tussen etnische groepen, verdient taalcoaching daarom meer aandacht vanuit Den Haag. Het Begint met Taal pleit daarom voor een structurele plek voor taalcoaching naast de formele educatie in de nieuwe inburgeringswet per 2021. Minister Koolmees: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de taalcoaches en van de motivatie van de deelnemers. Het is ontzettend belangrijk voor nieuwkomers om snel en goed de Nederlandse taal te leren. Alleen dan kunnen zij hun plek vinden in de Nederlandse maatschappij. Snel de taal leren is een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het inburgeringsstelsel waar ik mee bezig ben en Het Begint met Taal levert daar nu al een mooie bijdrage aan.” “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de taalcoaches en van de motivatie van de deelnemers”

Landelijk netwerk taalcoaching Minister Koolmees en alle gemeentes kunnen nu al profiteren van het bestaande landelijk netwerk van ruim 160 taalcoachorganisaties op 380 locaties, zo betoogde directeur Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal, organisator van het werkbezoek. Om dit netwerk te verduurzamen en nog meer broodnodige ontmoetingen mogelijk te maken is echter meer (financiële) steun nodig, die via de nieuwe inburgeringswet te regelen is. Uit onder-

zoek blijkt dat ruim 600.000 anderstaligen, waaronder veel inburgeraars, in Nederland een taalachterstand hebben. Bij veel taalcoachorganisaties zijn wachtlijsten, door gebrek aan voldoende coördinatoren die de matches kunnen maken. Ingrid Suasso de Lima de Prado, directeur van Taal aan Zee, een van die lokale taalcoachorganisaties, vertelde de minister hoe taalvrijwilligers in Den Haag al jarenlang met succes anderstaligen ondersteunen in hun taalverwerving en inburgering. Ook deed ze concrete suggesties voor structurele inzet van taalvrijwilligers passend in de voorgestelde leerroutes in de nieuwe inburgeringswet. Professor Kuiken, gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal en meertaligheid (bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam), onderstreepte nog eens dat veel oefenen van de taal in combinatie met taalles effectief en zelfs noodzakelijk is bij het leren van de Nederlandse taal. Taal is broodnodig Nieuwkomers die Nederlands leren om bijvoorbeeld werk te vinden hebben goed onderwijs én mensen om de taal mee te oefenen nodig. Juist dat oefenen is voor veel taalleerders een uitdaging, omdat zij nauwelijks in contact komen met Nederlandssprekenden. Zo heeft de in Syrië geboren Mohanad de droom om een eigen jeansmerk te beginnen, maar heeft hij weinig mogelijkheden om de taal te oefenen. De in Iran geboren Erfan noemt taal de

‘sleutel tot het leven in Nederland’. Zij willen graag met iemand in gesprek zodat ze mensen leren kennen en beter Nederlands leren, maar kunnen dat niet alleen. In de nieuwe inburgeringswet verdient taalcoaching meer aandacht, zodat nieuwkomers hun taalvaardigheid vergroten én mensen met elkaar in contact komen en leren over elkaars wereldbeeld. taal de ‘sleutel tot het leven in Nederland’ Taalcoaching in de praktijk Minister Koolmees ging zelf in gesprek met anderstaligen, taalvrijwilligers en coördinatoren over hun ervaringen. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van gemeenten en taalaanbieders. De minister kreeg als afronding van het werkbezoek diverse tips hoe de participatie van nieuwkomers verbeterd kan worden. “Eerst voelde ik me gevangen, ik kon niemand verstaan en niet zeggen wat ik wilde. Nu durf ik te praten met iedereen.” Citaat inburgeraar “Het is mij opgevallen hoe moeilijk deze groep het heeft en hoe hard zij eraan werkt om in onze samenleving mee te doen. Dat had ik niet verwacht.” Citaat taalvrijwilliger Taalcoaching en de nieuwe inburgeringswet In zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 februari j.l. schreef minister Koolmees, dat bij de invulling van het >>>


>>> Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) de gemeentes deelname aan taalmaatjestrajecten kunnen overwegen. Tijdens het werkbezoek werd de Minister opgeroepen om een stap verder te gaan, door taalcoaching door vrijwilligers – als bewezen effectieve vorm van non-formele educatie – uitdrukkelijk op te nemen in de Inburgeringswet, met de daarbij horende financiële voorzieningen voor coördinatie, training en begeleiding van deelnemers en vrijwilligers. Hierdoor zullen inburgeraars de Nederlandse taal sneller leren, meer contacten met Nederlanders aangaan en daardoor hun participatie naar onderwijs en de arbeidsmarkt versnellen.

Het Begint met Taal

is het landelijke platform voor taalcoaching aan anderstaligen, dat ruim 160 taalcoachorganisaties op zo’n 380 locaties ondersteunt.

Taal aan Zee

is de Haagse taalcoachorganisatie en mede-oprichter van Het Begint met Taal. Wekelijks zetten meer dan 350 vrijwilligers zich in om de participatie van ruim 1600 anderstaligen, zoals geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers en vluchtelingen, te vergroten door het verzorgen van educatieve activiteiten zowel groepsgewijs als een op een.

Gilde SamenSpraak

is de taalcoachorganisatie van Gilde Nederland en mede-oprichter van Het Begint met Taal. Gilde SamenSpraak brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen. In 2001 is daarvoor het project ‘SamenSpraak’ door Gilde Nederland opgezet dat honderden vrijwilligers in ongeveer 50 steden wekelijks in praktijk brengen.

Lintje voor Wim Koole, bestuurder in hart en ziel Ook Wim Koole kreeg op 26 april een Koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, van burgemeester Pauline Krikke. Een terechte waardering voor deze voormalige journalist en communicatieadviseur die dienstbaarheid voor anderen hoog in het vaandel heeft staan. Zo zat hij in het bestuur van zijn studentenvereniging en van een vereniging van journalisten en persvoorlichters en was hij bestuurslid en later voorzitter van de Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt. In het beheerplatform Wapendal en Westduinpark vertegenwoordigt hij al vele jaren de omwonenden. Na zijn werkzame leven, nu 25 jaar geleden, werd Wim vrijwilliger bij Gilde Den Haag waar hij lezingen hield over PR en journalistiek en studenten hielp met hun afstudeerscriptie. Toen hij later toetrad tot het bestuur vertegenwoordigde hij daar SamenSpraak dat door zijn vrouw Ellie Christoffersen was opgericht. Gilde SamenSpraak koppelt Nederlandse taalcoaches één op één aan anderstaligen, onder wie expats en statushouders, met het doel dat laatstgenoemden onze taal beter leren spreken en sneller wegwijs worden in de samenleving. Deze wijze van hulp blijkt in de meeste gevallen zeer effectief. Tegelijkertijd zet Wim zich in voor de gezamenlijke taalketen in Den Haag, diverse organisaties

Wim Koole en de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke

die zich bezighouden met taaleducatie aan volwassenen. Op landelijk niveau werd Wim daarbij bestuurslid van Gilde Nederland. Daar was een van zijn wapenfeiten de samenvoeging van de landelijke SamenSpraak en andere taalvrijwilligersorganisaties tot de stichting Het Begint met Taal, een overkoepelend orgaan dat taalaanbieders helpt met promotie-, lesmaterialen en trainingen. Ook hiervan was Wim een aantal jaren bestuurslid.

De kracht van Wim is gelegen in het feit dat hij over een geweldige hoeveelheid historische kennis beschikt, een zeer goed analytisch vermogen en een grote mate van onafhankelijk denken. Daarbij is hij een beminnelijk persoon die graag samenwerkt en op basis van zijn talenten veel voor elkaar krijgt. Mariet Hubatý secretarisGilde Den Haag


Beste Gildevrijwilligers Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik, om gezondheidsredenen, per 1 april jongstleden mijn voorzitterschap definitief heb neergelegd en ben afgetreden als bestuurslid van Gilde Nederland. Het was op Prinsjesdag 2014 dat ik Willem Koole tegen het lijf liep op een bijeenkomst aan het Korte Voorhout in Den Haag. We hadden een geanimeerd gesprek over allerlei zaken en Willem vertelde mij over zijn activiteiten bij Gilde Nederland en deed dat zeer wervend, met aan het eind de vraag of ik geen zin had in een rol als voorzitter, omdat de zittende voorzitter over een tijd zou aftreden en dan was er een mooie glijdende overgang. Ik moet bekennen, dat ik voor het gesprek met Willem, nog nooit had gehoord van Gilde Nederland en de lokale Gilden. Maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt en Willem speelde daar handig op in door me meteen de volgende dag voor een vergadering bij het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) uit te nodigen.

konden benutten. We hebben toen besloten tot een aantal consultatie-rondes die de basis hebben gevormd voor de beleidsnotitie en die er mijn inziens ook toe heeft bijgedragen dat de relatie tussen het Gilde Nederland bestuur en een aantal lokale besturen begon te verbeteren. De beleidsnotitie vormde op haar beurt een leidraad voor het Gilde Nederland bestuur in de prioriteitstelling. Daarmee was ook de basis gelegd om als

De enige continue factor in het Gilde Nederland bestuur was Bas de Vree. We hebben als nieuwelingen in de Gilde wereld dankbaar gebruik gemaakt van de kennis, ervaring, doorzettingsvermogen en positieve instelling van Bas, zowel op lokaal niveau als op landelijk niveau. En hij is samen met Rob Hoekstra ook wel degene geweest, die er toe heeft bijgedragen dat er een nieuw Gilde in Nieuwkoop en omgeving is bijgekomen en een tweede nieuw Gilde in diezelfde regio is in de maak.

Vrij snel daarna volgde een kennismaking met het toenmalige Gilde Nederland bestuur. In het voorjaar van 2015, na goedkeuring door de Raad van Afgevaardigden in de voorjaarsvergadering in Den Haag, startte ik als voorzitter van het Gilde Nederland bestuur. Na eerst te hebben getracht zoveel mogelijk te doorgronden wat nu precies de eigenheid van het Gilde was, of beter gezegd de Gilden, kwam ik tot de conclusie dat het belangrijkste kenmerk was de grote verscheidenheid in activiteiten. Dat maakte het lastig om op landelijke niveau een duidelijke profiel neer te zetten. Tevens werd al snel duidelijk dat de relatie tussen het landelijk bestuur en een groot aantal lokale besturen behoorlijk verzuurd was. Dus er was werk aan de winkel en de uitdaging om meer samenhang te creĂŤren wilde ik graag aan gaan. Er was en er is namelijk op lokaal niveau zoveel kennis, kunde, enthousiasme en energie bij een groot leger van vrijwilligers, dat we ons als Gilde Nederland bestuur afvroegen hoe we die sterktes konden bundelen en beter

Van Henk de Kort werd op de bestuursvergadering van 11 april officieel afscheid genomen. Van links naar rechts: Rob Hoekstra, Rob Franse, Bas de Vree, Lucas Zimmerman en Henk de Kort.

Gilde Nederland bestuur meer inhoudelijk de dialoog aan te gaan. Tevens heeft een actievere opstelling van alle deelnemers in de regiovergaderingen ook geleid tot meer inhoudelijk discussies en uitwisseling van ideeĂŤn en niet alleen het voorbereiden van vrij taaie vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden. Intussen was het Gilde Nederland bestuur behoorlijk van samenstelling veranderd, Willem Koole, Barbara Hermans, Els van Overbruggen en iets later Kees Huisman waren afgetreden en zijn Rob Hoekstra, Rob Franse en Lucas Zimmerman, toegetreden. Hans Ursem heeft alle PR, de website, Facebook en het vernieuwde Gilde Magazine voor zijn rekening genomen, waar ik hem zeer dankbaar voor ben.

De doelstelling om als Gilde Nederland bestuur alle Gilden te bezoeken is tot nu toe nog niet gerealiseerd. Persoonlijk vind ik het spijtig dat ik, die in Drenthe de lagere en middelbare school periode heb doorgebracht, niet in staat ben geweest meer energie te stoppen in het opzetten van nieuwe Gilden in de noordelijke provincies. Deze zijn in mijn ogen toch wel ondervertegenwoordigd in het Noorden, waarmee ik de Gilden in Zwolle, Emmen en Groningen zeker niet te kort wil doen. Het nieuw leven inblazen van de GildeDagen heeft veel tijd en energie gekost, maar heeft zeker geleid tot een uitwisseling van kennis en kunde tussen de Gilden, en gewoon tot gezellige bijeenkomsten, waar je mensen tegen-


komt uit de Gildewereld, die je anders waarschijnlijk niet zou zien. Helaas heeft De Delft waar we de drie laatste GildeDagen hadden georganiseerd het niet gered, omdat de Gemeente Rotterdam de subsidie heeft ingetrokken en De Delft plaats moet maken voor woningbouw. In dit licht wil ik Rob Franse bedanken voor zijn onorthodoxe inzet om te komen tot een heldere profilering en PR van de Gilden en Gilde Nederland om een zelfde lot als De Delft te voorkomen. Ik ben wel verheugd dat de landelijke projecten als SamenSpraak, Coach4You en Power, activiteiten zijn die goed lopen en waar een groot aantal enthousiaste vrijwilligers en coördinatoren hun bijdrage aan leveren, ondanks bestuurswisselingen bij de laatste twee. Ik wil hierbij Hennie de Boer bedanken voor haar ongelooflijke inzet om Power op de kaart te zetten en ook Rob Hoekstra voor zijn effectieve inzet om externe fondsen te werven voor diverse landelijke project activiteiten. Ik ben na het opheffen van de Raad van Afgevaardigden niet echt meer actief geweest, maar ik begrijp dat vrijwilligers uit lokale besturen het initiatief nemen om bepaalde taken of thema’s, zowel op landelijk als op regionaal niveau, op te pakken. Dat is wat mij betreft een prachtige en toe te juichen ontwikkeling. Ik hoop van harte dat deze ontwikkeling zich doorzet.

Naast de woorden van afscheid ontving Henk de envelop met inhoud en een fraaie bos bloemen

Ik zou het eveneens zeer toejuichen als mijn opvolger vanuit een van de lokale Gilden zou komen, sterker nog, ik ben eigenlijk van mening dat dat noodzakelijk is om de verdere koers van de Gilden te bepalen en vanuit het oogpunt van financiering/fondsenwerving in de toekomst, waarbij een combinatie van landelijke of regionale en lokale ervaring een must is. Ik wil bij deze iedereen met wie ik, tijdens mijn voorzitterschap, heb gewerkt bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking. Ik wil in

het bijzonder Rob H, Bas, Hans, Rob F en Lucas bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking en hun steun en Carolien voor de prima catering, tijdens de bestuursvergaderingen ten huize van Carolien en Rob Franse. Tot slot wil ik bewondering voor en dank uitspreken aan alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en wens iedereen heel veel plezier en succes met de huidige activiteiten en de verder ontwikkeling van de Gilden. Henk de Kort, april 2019

Campagne: ‘Praat Nederlands met me’ Op 9 mei start een grote Europese wervingscampagne voor nieuwe taalcoaches en andere vrijwilligers met als slogan; ‘Praat Nederlands met me’ Het Begint met Taal heeft onze Gilde SamenSpraak coördinatoren op 1 mei hierover geïnformeerd Via de campagnewebsite kunnen mensen die zich als vrijwilliger aanmelden

worden door verwezen naar plaatselijke Gilden. Ook bedrijven werken aan de campagne mee die vervolgens weer onder hun eigen personeel gaan werven. Houd er dus rekening mee dat er na 9 mei een toestroom van nieuwe taalcoaches op gang komt die in elk geval

voor een deel naar de aangesloten Gilden zullen worden doorverwezen. Bas De Vree

Ook Koninklijk onderscheiden Naast Wim Koole waren er nog meer Gildevrijwilligers die een lintje hebben gekregen. Ben van der Veer (zie foto), fietsgids bij Gilde De Baronie is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wicher Dam, die zich al jarenlang onvermoeibaar inzet voor de rondleidingen van Gilde Zeist werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mochten we iemand vergeten zijn dan vernemen we dat graag.


Gratis stadswandeling met gids in Monnickendam In het zomerseizoen 2019 vanaf 3 mei tot en met 30 augustus staat er elke vrijdagavond weer een stadsgids klaar voor een gratis stadswandeling door de binnenstad van Monnickendam. In dit mooie stadje aan de Gouwzee met zijn rijke verleden is een aantal bijzondere monumenten te zien, zoals de Speeltoren, de Waag en de Grote Kerk. Ook rijke en grote koopmanshuizen doen het verleden niet vergeten. Daarbij is het ook een stad met een prachtig haventje met nog veel historische schepen, kleine huisjes, prachtige doorkijkjes, romantische grachten, bruggetjes en bijzondere plekken. Opvallend zijn de vele oude en nieuwe gevelstenen van het stadje, iedere steen heeft een eigen verhaal. U krijgt van dat alles een goede impressie tijdens deze rondleiding door Monnickendam. In tegenstelling tot de rondleidingen op aanvraag is deze vrijdagavondrondleiding gratis en start om 19.30 uur bij de Speeltoren, Noordeinde 2 en is niet voor groepen.

Over Stadsgidsen Monnickendam In 1996 zijn de Stadsgidsen opgericht als onderdeel van de Vereniging Oud Monnickendam. Sindsdien geven ze het hele jaar door rondleidingen door de binnenstad van Monnickendam, waarbij heel veel verteld wordt over de historische achtergrond van het stadje.

De rondleidingen vinden plaats op afspraak en in overleg. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de toren van de Grote Kerk te beklimmen en de kerk te bezichtigen. Een route kan op verzoek voeren langs de vele gevelstenen van Monnickendam of kan een ander specifiek thema hebben. Ook is er een leuke kinderrondleiding/speurtocht voor handen. Op aanvraag kan een rondleiding in een andere taal verzorgd worden. Daarmee is een stadswandeling met gids een uitstekend idee voor een reĂźnie, bedrijfsuitje, familiedag, een groepsuitstapje, enz. Tot 6 personen is er een vast basistarief: â‚Ź 18,-. Voor elke persoon meer wordt â‚Ź 3,- gevraagd. De opbrengsten van de rondleidingen, inclusief de fooienpot, wordt gebruikt voor projecten ter verfaaiing van de historische binnenstad. Ans Jansen Stadsgidsen Monnickendam


Gilden in de media

Coach4you in de StadsPers van De Bilt en Zeist

Onderhoud Tuingereedschap Gilde Haaksbergen in Dagblad Tubantia

Nieuwe naam Gilde De Graven in Dagblad De Limburger

Start nieuw seizoen Gilde Zeist in de StadsPers van De Bilt en Zeist

Repair CafĂŠ, Gilde Haaksbergen in RondHaaksbergen


Zoektocht naar nieuwe bestuursleden Het vinden van nieuwe bestuursleden is zowel voor lokale Gilden als voor Gilde Nederland een zoektocht. De ervaring heeft geleerd dat een advertentie of iets dergelijks weinig tot geen response opgeleverd. Het persoonlijk vragen in de diverse lokale netwerken heeft veel meer succes. Recentelijk zijn wij op een landelijk netwerk gestuit met meer dan 100 lokale dochter netwerken. Het is een groep actieve mensen met de leeftijd 55+ die businesservaring hebben dan wel een professional zijn die met pensioen zijn. Het is een idee om een lokale Probus afdeling in de gemeente waar een Gilde actief is, te benaderen voor een presentatie van het Gilde en de vraag neer te leggen voor bestuursleden. Het bezoeken van de landelijke website is zeker de moeite waard: https:// probus-nederland.nl Rob Hoekstra, Gilde Nederland

Stadsgidsen in de kleren De stadsgidsen van het Gilde Deventer hebben eind februari nieuwe jassen gekregen. Hun vorige Gilde-jas was alweer 20 jaar oud. De stadsgidsen ‘lopen’ alle dagen van de week, het hele jaar rond, ook bij koel, of zelfs ijzig weer. Deze jassen, die uit twee lagen bestaan, zijn dus zeer welkom. Het Gildelogo op de borst maakt hen nu makkelijk herkenbaar. Vorig jaar (2018) is een record aantal bezoekers langs de mooie plekjes van onze stad geleid door de stadsgidsen. Met ruim 7177 wandelaars was dat een echt topjaar, alweer 20% meer dan in het jaar 2017.

De groep stadsgidsen bestaat uit 18 mannen en vrouwen met nog een drietal in opleiding. Vorig jaar werd voor het eerst ook op maandag gelopen. Dit op suggestie van de VVV, die er zijn kantoor zelfs een aantal uren eerder voor opendoet. Die maandagwandeling is een succes gebleken en heeft zeker bijgedragen aan de 20% stijging van deelnemers. De grote klapper is vorig jaar de ANWB

stadswandeling geweest met bijna 800 deelnemers op één dag. Gezien het succes heeft de Toeristenbond besloten dit jaar in april opnieuw een ANWB-stadswandeling te organiseren. De stadswandelingen zijn de oudste activiteit van het Gilde Deventer dat onder andere ook begeleide fietstochten organiseert. Sam G. Schouten, Gilde Deventer 10


Kennis

delen Maandag 15 april was er onder het motto ‘Kennis delen’ een speciale Joodse wandeling waarbij de stadsgidsen gezamenlijk de wandeling hebben gemaakt. Onder leiding van Joop Overmaat liepen de gidsen vanaf de Brink langs het Etty Hillesum Centrum, de synagoge in de Golstraat en langs meerdere winkel- en woonpanden waar Joodse families onder andere hun stoffenwinkels en slagerijen hadden. Met veel gevoel voor humor werden er anekdotes verteld, waardoor deze toch emotioneel beladen wandeling een vrolijke noot kreeg. Door de kennis die Joop met ons deelde kunnen de gidsen tijdens de regulieren stadswandelingen nu ook aandacht schenken aan deze bijzondere momenten in de Deventer geschiedenis. Manon Scheurink, Gilde Deventer

Eerste excursie groot succes Dinsdag 16 april namen 31 mensen de bus van Munstergeleen naar Venlo. Voor de allereerste keer organiseerde Gilde De Graven een excursie. Het was een zeer geslaagde activiteit; de deelnemers waren heel tevreden en hebben genoten van hoogwaardige, unieke kunst van Evert Thielen in het Limburgs Museum. Ook over de chauffeur niets dan lof, het was allemaal heel ontspannen en de ogen waren moe van alle indrukken. De tentoonstelling was zeer de moeite waard, prachtige kunst!

Het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam presenteren kunst die je overrompelt: gigantische schilderijen waar jarenlang aan is gewerkt. Het betreft het werk van Evert Thielen (1954) die ter ere van zijn 50-jarig kunstenaarsjubileum terugkeert naar zijn geboortestad Venlo. Nooit eerder was er zoveel werk van deze bekende en gewaardeerde kunstenaar op één plek te zien. Nog te zien tot 10 juni! Gilde De Graven 11


Afgelopen najaar heeft Gilde Westelijke Mijnstreek een mooie, nieuwe locatie betrokken naast het Gemeenschapshuis in Munstergeleen. Prachtige, grote lokalen met veel gratis parkeergelegenheid. Met fris elan wordt gewerkt aan een nieuw cursus- en activiteitenprogramma. Daarbij wordt kennis, kunde en ervaring overgedragen door veel vrijwilligers, die hun enthousiasme en levenswijsheid graag delen met anderen. De oude naam van de Stichting was wat gedateerd en vroeg om verandering: Mijnstreek zou Mijn Streek moeten worden, maar onder welke vlag. De herkomst van onze deelnemers en cursisten heeft ons op weg geholpen. Ze komen vooral uit Sittard-Geleen, Beek, Stein, Beekdaelen, Echt-Susteren en de Selfkant. En in en tussen deze gemeenten ligt Landschapspark de Graven. Een naam die is aangereikt door een van de wandelgidsen van het Gilde, die het gebied op hun duimpje kennen. Landschapspark De Graven is voortgekomen uit een samenwerkingsverband dat eind vorige eeuw is opgericht om een toegankelijk gebied met hoogwaardige natuur te realiseren.

een nieuwe naam, een nieuw begin Bekende onderdelen zijn kasteel Terborg, de Schwienswei, het Geleenbeekdal, de Muldersplas en de omgeving van de Biesenhof en de hellingen bij Sweikhuizen. Het gebied kent een enorme oppervlakte van 5700 hectare. Een groot aantal projecten is gerealiseerd inclusief een ecologische verbindingszone naar het Maasdal. In dit prachtige gebied is de recreatie voor de bevolking mogelijk gemaakt door het aanleggeven van routenetwerken voor wandelaars, fietsers en ruiters. Gilde De Graven wil hoogwaardige cultuur, educatie en ontspanning aanbieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. De prijzen zijn aantrekkelijk omdat het Gilde een vrijwilligers-

Centrale activiteitenkalender Mei 14 - Regiobijeenkomst Noord-Holland en Flevoland (Almere) 15 - Landelijke Gilde Wandeldag (Purmerend) 29 - Regiobijeenkomst Utrecht (Amersfoort)

Juni 24 - Deadline kopij Gilde Magazine

September 16 - Deadline kopij Gilde Magazine 18 - Landelijke Gilde WandelCoรถrdinatorendag (Almere) 19 - Landelijke Gilde Jaardag (Purmerend)

Oktober 15 - Regiobijeenkomst Noord-Holland en Flevoland 28 - Landelijke Gilde Jaardag (Amersfoort)

organisatie is en bovendien de steun geniet van diverse gemeenten in het werkgebied. Bij Gilde kun je traditioneel terecht voor talen- en computercursussen, voor recreatieve wandelingen en fietstochten met ervaren gidsen, voor creatieve schildercursussen en bijvoorbeeld bloemschikken. Maar de toekomst brengt meer: maandelijkse lezingen en excursies staan in de steigers en door internationale samenwerking nog veel meer. Voor meer informatie: www.gildedegraven.nl

Gilde Magazine is een uitgave van Gilde Nederland Stichting Gilde Nederland Raadhuisplein 46 3641 EE Mijdrecht M: 0618639239 Website: gilde-nederland.nl E-mail: info@gildenederland.nl Facebook: gildenederland Hoofdredactie: Hans Ursem hansursem@gilde-nederland.nl Eindredactie en vormgeving: Hans Ursem Met bijdragen van: Henk de Kort Facebook Coach4you SamenSpraak POWER Gilde De Baronie

Gilde Den Haag Regio Limburg Gilde Nederland Gilde De Graven Gilde Deventer Stadsgidsen Monnickendam

November 08 - Regiobijeenkomst Oost en Noord (Rhenen) 21 - Regiobijeenkomst Zuid-Holland (Zoetermeer) ? ? - Landelijke Coach4you Coรถrdinatorendag 25 - Deadline kopij Gilde Magazine

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.