Page 1

Kort om

Utviklingsdivisjonen TP 1. januar 2014


Utviklingsdivisjonen TP Utviklingsdivisjonen skal … … sikre at Innovasjon Norge til enhver tid har de tjenester, prioriterte sektorer og delmål strategier som er nødvendig for å utløse bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv. … bidra til å realisere de ambisjoner som er satt for Innovasjon Norge. … bidra til å forenkle Innovasjon Norge


Utviklingsdivisjonen TP - fire hovedoppgaver 1.

Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

2.

Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale oppdragsgivere

3.

Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

4.

Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ 3


Utviklingsdivisjonen TP - seks avdelinger

Divisjonsleder Hans Martin Vikdal

Entreprenørskap og int. forretningsutvikling (ENIF) Ketil Lundgaard Finans, resultatoppfølging og styring (FRES) Nils Roald

Kredittdirektør Nils Roald

Landbruk og Marin (LAMA) Inger Solberg

Næringsutvikling og bistand (NUBI) Gunn W Andersgaard

Nettverk, Europasaker, Sektorer, Teknologi (NEST) Øystein S. Sandvik

Fondsforvaltning (FOND) Erik Welle-Watne

Myndighetsdialog Olav Solberg

Tjenesteportefølje Hilde Sannerhaugen

OU og virksomhetsstyring Anne-Britt E. Norum

4


Ledere i Utviklingsdivisjonen Divisjonsleder

Hans Martin Vikdal

OU og virksomhetsstyring

Anne-Britt E Norum

Entreprenørskap og internasjonal forr.utvikling

Ketil Lundgaard

Nettverk, Europasaker, Sektorer, Teknologi

Øystein S. Sandvik

Landbruk og marin

Næringsutvikling og bistand

Inger Solberg

Gunn W Andersgaard

Finans, resultatoppfølging og styring

Fond

Nils Roald

Erik Welle-Watne


Vår kompetanse støtte i kundeleveranser - Enkelt å vite hvem du kan kontakte

• Kreditt- og prosjektfaglige spørsmål • Sektorfaglige spørsmål • Tjenestefaglige spørsmål • Delmålstrategier og målgrupper. • EU faglige spørsmål


Kompetanse støtte

– Sektor/Delmål/Kreditt & prosjektvurdering Sektorfaglig kompetanse

Syv prioriterte sektorer

Harald Nævdal Maritim, Olje og gass Ole Jørgen Marvik Helse Biotech og medtech Karl Christian Strømsem Energi & Miljø Audun Pettersen Reiseliv Kjell Bruvoll Landbruk Petter Ustad Marin, sjømat Delmål Ketil Lundgaard Øystein Sandvik Olav Bardalen

Tre delmål strategier Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer

Kreditt og prosjektvurdering Erik Mathisen Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Telemark og DU (EØS-midlene) Odd Stenberg Agder, Oppland, Hedmark og TP Jan Vidar Pedersen Finnmark, Troms, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold og Divisjon Utland (EØS-midlene)


Kompetansestøtte

- Tjenestefaglige spørsmål (basistjenester) Rådgivningstjenester Anne Mette Hoel Magnar Ødelien Helen Gjester Andreas Dietzel Lars-Erik Solvang Tom Falk Hald Oscar Kipperberg

Designrådgiving EU-rådgiving Internasjonal Vekst Internasjonale handelsregler IPR-rådgiving Mentortjeneste for gründere Strategisk posisjonering

Nettverkstjenester Bjørn Arne Skogstad Jon Kveine Ottar Hermansen

NCE Norwegian Centre of Expertise Arena-programmet Bedriftsnettverk

Kompetansetjenester Anne Marie Kittelsen Tom Falk Hald Helen Gjester

Ledermentor FRAM Global Entrepreneurship Training (GET)

Finansieringstjenester Odd G. Stenberg Egil Høyem Marianne von Krogh Bergny Irene Dahl Øyvind Enstad Haga

Lavrisikolån, Risikolån, Tilskudd, Garantier Etablerertilskudd Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Miljøteknologiordningen Skattefunn

Profileringstjenester Desiree Vikse

Norske fellesstands i utlandet

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Næringslivsdelegasjoner


Kompetansestøtte

- Tjenestefaglige spørsmål (spesialtjenester) Særskilt tilbud i spesielle markeder Gunn Wenche Business MatchMaking Programme Andersgaard Investeringsfondet for NordvestErik Welle-Watne Russland Erik Welle-Watne Investeringsfondet for Øst-Europa Tore Lasse Bye EØS finansieringsordningene Vidar Ellingsen Eksportbistand til nødhjelpsmarkedet - NOREPS

Tilbud til særskilte sektorer Heidi Dahl Profilering av Norge som reisemål Bjørn Krag Ingul Innovasjon i reiselivsnæringen Petter Ustad Marint verdiskapingsprogram Jan Børre Rydningen Maritim utvikling Marit S. Valseth Bioraffineringsprogrammet

Tilbud til spesielle formål Regional omstilling Anne Helgesen Stein Jodal Såkornkapitalordninger Per Stensland Invest in Norway Hans Eirik Melandsø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer

Øyvind Halvorsen Andreas Sundby

Kjell Bruvoll

Atle Malinen Elin Hjortland Audun Pettersen

Bygdeutviklingsmidlene, inkl. Rentestøtte Bioenergiprogrammet Trebasert innovasjonsprogram Reinprogrammet Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv Verdiskapingsprogram for kulturnæringene


Entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling •

Delstrategi «Flere gode gründere»

Mobilisering til entreprenørskap

Kompetanse og internasjonal vekst

OFU/IFU og E-tilskudd

Regional omstilling

• Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

• Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale myndigheter

Entreprenørskap og internasjonal forr.utvikling

Ketil Lundgaard

• Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

• Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ

10


Nettverk, Europasaker, Sektorer og Teknologi • •

• • •

Delstrategi «Flere vekstkraftige bedrifter», «Flere innovative næringsmiljøer»

Nettverk, Europasaker, Sektorer, Teknologi

Ansvaret for sektorene • • • •

Helse Maritim Olje & Gass Energi & Miljø

Øystein S. Sandvik

Klyngeutvikling (GCE/NCE/ARENA) Europasaker Invest in Norway • Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

• Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale myndigheter

• Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

• Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ

11


Landbruk og Marin •

Ansvar for sektorene • Landbruk • Marin

Landbruk og marin

Landbruk omfatter tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer (mat, reiseliv, gårdskultur, bioenergi, innovasjon i tre, inn på tunet, etc). Inger Solberg

Marin omfatter arbeid knyttet til flåte, oppdrett, industri, eksportører, teknologibedrifter (utstyrsleverandører).

• Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

• Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale myndigheter

• Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

• Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ

12


Fondsforvaltning •

Såkornfond

Investeringsfondet for Russland, SUS og Balkan (ØSE)

Investeringsfondet for Nordvest-Russland (NVR)

Næringsfondet for Nordvest-Russland

Fond

Erik Welle-Watne

• Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

• Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale myndigheter

• Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

• Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ

13


Næringsutvikling og bistand •

Fremmer leveranser av norske varer og tjenester til FN- Nødhjelpsmarkedet

Leder nettverket NOREPS – the Norwegian Emergency Preparedness System

Drifter partnersøk programmet BMMP – Business Matchmaking programmet i Bangladesh, India, Vietnam, Sør-Afrika, Kenya, Tanzania og Uganda

Fremmer norsk næringsliv i utviklingsland • Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

• Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale myndigheter

• Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

Næringsutvikling og bistand

Gunn W Andersgaard

• Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ

14


Finans, resultatoppfølging og styring • • • • • •

Tjenesteansvar finansiering Styring av finansieringsvirksomheten Prosess- og systemstøtte finansiering Kvalitets- og resultatoppfølging finansiering Rådgiving og kompetansestøtte finansiering Prosjektoppgaver

Finans, resultatoppfølging og styring

Nils Roald

Kredittdirektør – med beslutningsansvar innenfor administrerende direktørs fullmakter

• Utvikle og styre INs tjenesteportefølje

• Utvikle og gjennomføre styringsdialog med nasjonale myndigheter

• Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål

• Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ

15


OU og virksomhetsstyring

TP stab •

Ledelse, organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring

Utvikling og styring av tjenesteporteføljen

Myndighetsdialog

Anne-Britt E Norum

Tjenesteportefølje InBusiness

Hilde Sannerhaugen

Myndighetsdialog

Olav Solberg

16


1. Utvikle og styre INs tjenesteportefølje •

Innovasjon Norge skal til enhver tid ha de tjenester som er nødvendig for å utløse bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv. (et markedsorientert og formålseffektivt tjenestetilbud)

Tjenesteporteføljen skal oppleves av våre kunder, oppdragsgivere og ansatte som velbegrunnet, tydelig og brukervennlig

Målet er en enkel og brukervennlig virkemiddelportefølje, slik at oppmerksomheten i større grad, både hos kunden og hos Innovasjon Norge, kan rettes mot kundens utfordringer og konkrete prosjekt.

Utviklingsdivisjonen skal utøve rollene som tjenesteansvarlig, sektoransvarlig og delmålstrategi ihht forventningene


2. Utvikle og gjennomføre dialog med nasjonale oppdragsgivere • Gi politikk- og budsjett innspill (f.eks innspill store nye satsinger, statsbudsjett, tjenester, initiativ mv) basert på INs kunnskapsgrunnlag til nasjonale oppdragsgivere. • Diskutere og utvikle årlige styringssignaler i samspill med nasjonale oppdragsgivere (oppdragsbrevene). • Tolke, konkretisere og operasjonalisere endelige styringssignaler fra nasjonale og regionale oppdragsgivere (ambisjoner/policies). • Bringe til beslutning INs prioritering av virkemiddelrammer med ambisjonsnivå og resultatmål for året. («Riktig etterspørsel») • Synliggjøre resultatene av INs virksomhet til nasjonale oppdragsgivere

18


3. Utvikle og formidle INs kunnskapsgrunnlag knyttet til tjenesteporteføljen, sektorene og våre delmål • Sikre at IN har et faglig kunnskapsgrunnlag for sine synspunkter, prioriteringer og policies, knyttet til kreditt- og prosjektfaglige spørsmål, sektorfaglige spørsmål, tjenestefaglige spørsmål, delmålstrategier og målgrupper og EU faglige spørsmål. • Sikre en målrettet og effektiv formidling og forankring av dette kunnskapsgrunnlaget internt og eksternt.

19


4. Koordinere, tilrettelegge og følge opp delmålstrategier, nasjonale utviklingsprogrammer og satsinger og andre felles initiativ • Koordinere, tilrettelegge og operasjonalisere 

Delstrategiene for å oppnå «Flere gode gründere», «Flere vekstkraftige bedrifter» og «Flere innovative næringsmiljøer» Nasjonale utviklings- og kompetanseprogrammer og satsinger i den globale verdikjeden (nasjonalt og internasjonalt) Samarbeid med nasjonale virkemiddelaktører, bransjeorganisasjoner mv

• Rådgivning og kompetansestøtte med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv i :    

Kreditt- og prosjektfaglige spørsmål Sektor- og tjenestefaglige spørsmål Delmålstrategier og målgrupper EU faglige spørsmål

• Finansiering av nasjonale initiativ, felles aktiviteter og utviklingsprogrammer

20


Oppdatert oversikt til enhver tid p책 intranett http://intranett.innovasjonnorge.no/te mplates/Page_meta.aspx?id=46873

20140101 3minutter om utviklingsdivisjonen tp 2014 v25  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you