Page 1

MIDTVEJSEVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET HVIDOVRE OG RØDOVRE KOMMUNE

RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG STINE LORENTZEN FOREBYGGELSESAFDELING, FYSISK AKTIVITET OG KOST FEBRUAR, 2012


INDHOLD 1. Indledning ........................................................................................................................2 1.1 Om rapporten .............................................................................................................2 1.2 Beskrivelse af Bevægelseskompagnier .................................................................2 2. Metode .............................................................................................................................4 2.1 Temaer i spørgeskemaundersøgelsen ...................................................................4 2.2 Spørgeskema .............................................................................................................5 2.3 Gennemførelse og pilottest ....................................................................................5 2.4 Deltagere ................................................................................................................... 6 3. Resultater af undersøgelsen ........................................................................................7 3.1 Brugerne af Bevægelseskompagniet .....................................................................7 3.2 Feedback på introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet ......................... 10 3. 3 Udbredelse af konceptet ...................................................................................... 12 3.4 Katalogerne ............................................................................................................. 13 3.5 Bookingsystemet og depotet ................................................................................ 14 3.6 Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn .................................. 15 3.7 Forbedringsforslag og ønsker ............................................................................... 16 4. Opsamling på Resultater ............................................................................................ 17 5. Næste skridt .................................................................................................................. 19 Henvisninger .................................................................................................................... 20 BILAG 1 ............................................................................................................................... 21

1


1. INDLEDNING 1.1 OM RAPPORTEN Denne rapport er en midtvejsevaluering af Bevægelseskompagniet med resultaterne for Hvidovre og Rødovre Kommune. Resultaterne er fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver endvidere en indikation af, hvor mange børn der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Midtvejsevalueringen er foretaget på et tidligt tidspunkt i forhold til, at projektet er opstartet i august 2011 og evalueret i januar 2012. Men kommunerne har efterspurgt feedback på tilbuddet, da både Hvidovre og Rødovre Kommune skal finde driftsmidler for at køre projektet videre i 2012, hvor Kræftens Bekæmpelse trækker sig ud. Rapporten og evalueringen er udarbejdet af Hanne Bebendorf Scheller og Stine Lorentzen, Forebyggelsesafdelingen, Fysisk aktivitet og kost, Kræftens Bekæmpelse februar 2012.

1.2 BESKRIVELSE AF BEVÆGELSESKOMPAGNIER Bevægelseskompagniet er den del af Sundhedsprojektet på Københavns Befæstning, der skal skabe liv, leg og bevægelse på Befæstningen. Bevægelseskompagniets formål er derfor at uddanne et kompagni af lokale pædagoger og lærere, som skal inspirere og igangsætte deres kollegaer til at bruge Københavns Befæstningsfaciliteter og arealer i deres arbejde med børn. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra 0.-10. klasse. Aktiviteterne er derfor udarbejdet til denne målgruppe. Pædagoger og lærere har i evalueringsperioden kunnet vælge mellem tre introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet, de har fået udleveret aktivitetskataloger, der beskriver aktiviteter, der understøtter leg og bevægelse på Befæstningen samt fået adgang til et depot med rekvisitter til rådighed i deres arbejde med børn. De tre introduktionstilbud var kompetenceudviklingskurser, introkurser og åbenthusarrangementer. •

Kompetenceudviklingskurset forløb over 2 dage med 15 undervisningslektioner, og havde til formål at udvikle brugernes kompetencer indenfor idræt, leg og bevægelse med de respektive målgrupper. Fokus lå på praktisk erfaringsdannelse med bevægelse for børn.

2


Introkurset var et tilbud til de ansatte på institutionerne, som ikke deltog i kompetenceudviklingskurset. Kurset varede i 3 timer og formålet med introkurset var at formidle brugen af materialer samt depotet på Københavns Befæstning. Både kompetenceudviklings- og introkurset var et tilbud rettet udelukkende til voksne.

Åbenthusarrangementerne i kommunerne, der blev afholdt på hele dage, var derimod både for ansatte og børnene på institutionerne, hvor pædagoger og lærere kunne tage deres børnegrupper med ud og lege på Vestvolden. Her blev børn og voksne introduceret til forskellige aktiviteter. Der har været afholdt 2 åbenthusarrangementer i efteråret i hver kommune.

Invitation til introkursus i Rødovre

3


2. METODE 2.1 TEMAER I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som tidligere nævnt er resultaterne fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af bevægelseskompagniet, samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af, hvor mange børn der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Brugerne er lokale pædagoger, lærere og andet pædagogisk personale som til dagligt arbejder med børn i Hvidovre og Rødovre Kommune. Brugerne kaldes løbende for henholdsvis respondenter og brugere i rapporten. Respondenterne er de personer, som har udfyldt spørgeskemaet, mens brugerne er alle deltagere af uddannelsestilbuddene For at vurdere deltagernes holdning til det tilbud de har deltaget i, indgår der primært holdningsspørgsmål i spørgeskemaet. I spørgeskemaet indgår også nogle åbne spørgsmål for at give brugerne mulighed for at beskrive deres oplevelser i detaljer. De syv temaer har været: 1. Kortlægning af brugerne 2. Feedback på introduktionstilbuddene til Bevægelseskompagniet 3. Udbredelse af konceptet 4. Feedback på aktivitetskatalogerne 5. Bookingsystemet og depotet 6. Københavns Befæstning som bevægelsesrum 7. Forbedringsforlag og ønsker fra brugerne.

4


2.2 SPØRGESKEMA Spørgeskemaet var opdelt i detaljerede spørgsmål om de syv undersøgelsesområder kombineret med åbne spørgsmål om forbedringsforslag under hvert tema. Spørgsmålene blev stillet i en forståelig og logisk rækkefølge, så det var så nemt som muligt for respondenten at besvare alle spørgsmål. Der blev anvendt filter-spørgsmål, som styrede de efterkommende spørgsmål og sikrede, at respondenten kun svarede på relevante spørgsmål (Olsen, 2006). Spørgsmålene er udviklet med hensyn til at sikre en høj grad af forståelse således, at forståelse af enkle ord, forståelse af svarkategorier samt en rigtig genkaldelse af informationer opnås (Olsen, 2006). Desuden er der taget hensyn til konteksteffekter, der sammen med ovenstående kan føre til forståelsesbias i besvarelsen. Det vil sige, at spørgsmålene er formuleret med samme antal negative og positive svarmuligheder. Der er primært inddraget lukkede spørgsmål med flere valgmuligheder med henblik på dataanalysen. Flere åbne spørgsmål er valgt til beskrivende eller uddybende besvarelser (se hele spørgeskemaet i bilag 1). Alle ovenstående overvejelser er gjort for at sikre en høj svarprocent samt for at sikre spørgeskemaets reliabilitet (Boolsen, 2008) Bilag 2 viser, hvilke undersøgelsesspørgsmål der hænger sammen med de udformede spørgsmål og svarkategorier. Tabellen er opdelt således, at det udformede spørgsmål er på venstre side, mens det, der ønskes undersøgt, står på højre side.

2.3 GENNEMFØRELSE OG PILOTTEST Spørgeskemaet er udviklet i SurveyXact, et online-spørgeskemaprogram (Rambøll, 2011). Spørgeskemaet er udsendt direkte til mailadresser til de brugere, der har deltaget i uddannelse fra Bevægelseskompagniet. Før spørgeskemaets offentliggørelse blev det testet for spørgsmålsforståelse, hvilke parametre der skulle måles på, dets reliabilitet og validitet. Pilottesten for spørgeskemaet gennemførtes hos Kræftens Bekæmpelses analytikere, der vurderede spørgeskemaets opsætning. Endvidere blev spørgeskemaets brugbarhed afprøvet af ansatte i Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling. Pilottesten sikrede, at måleproblemer kunne opdages, inden selve spørgeskemaet skulle anvendes, som det anbefales med alle kvantitative studier (Olsen, 2006). Behandling af data er foretaget ved hjælp af Excel. Primært er der foretaget deskriptiv statistik og frekvensanalyser, da det er kvantiteten af besvarelserne, som undersøges. De åbne spørgsmål er analyseret ved at gruppere lignende eller overensstemmende besvarelser.

5


2.4 DELTAGERE Spørgeskemaet blev i alt sendt ud til 101 brugere af Bevægelseskompagniet, der enten har deltaget på introkurset, på åbenthusarrangementer eller været på kompetenceudviklingskursus i Hvidovre og Rødovre Kommune. 49 % besvarede spørgeskemaet, og besvarelserne er næsten ligeligt fordelt over begge kommuner, med 23 besvarelser fra Hvidovre Kommune og 26 besvarelser fra Rødovre Kommune. Spørgeskemabesvarelserne afspejler den reelle deltagelsesfordeling af kommunerne på kurserne. I kurserne deltog i alt 33 ansatte fra folkeskoler, 22 ansatte i SFO/fritidsordning, 13 ansatte fra fritidsklub/ungdomsklub, 13 børnehavepædagoger og 19 fra andre relevante institutioner. Besvarelserne fordelt over arbejdsplads (figur 1) viser, at folkeskolen er overrepræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen med 10 % i forhold til den reelle deltagelse i kurserne. Det samme gælder for de øvrige ansatte (8 % overrepræsentation). Det betyder, at børnehavepædagogerne og ansatte på fritidsklub/ungdomsklub er underrepræsenteret. Derfor skal resultaterne interpreteres med denne skævfordeling in mente.

Besvarelser fordelt over arbejdsplads Folkeskole 27% 43%

Fritidsklub / Ungdomsklub Skolefritidsordning / Fritidshjem

6%

Børnehave / Integreret institution

20% 4%

Andet

Figur 1: Spørgeskemabesvarelser fordelt over arbejdspladser.

6


3. RESULTATER AF UNDERSØGELSEN Analysen er inddelt i de syv temaer, som er blevet undersøgt via spørgeskemaundersøgelsen samt optællingerne af antal brugere og antal aktivitetstimer i den evaluerede periode. Den første del indeholder en kortlægning af, hvilke brugere der er blevet en del af Bevægelseskompagniet, samt hvilke børn der har deltaget i aktiviteter omkring Befæstningen. Andet afsnit beskriver feedback på de tre introduktionstilbud, der har været i forbindelse med opstart af Bevægelseskompagniet. I tredje afsnit beskrives, hvordan brugerne har klaret at udbrede konceptet til kollegaer. Fjerde afsnit går i dybden med kataloget, som brugerne blev udstyret med efter deres uddannelsesforløb. Femte afsnit undersøger, hvordan bookingsystemet og depotet er blevet modtaget og anvendt af brugerne. Sjette afsnit beskriver, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Afslutningshvis samles der op på, hvilke problemer der hidtil Foto: Jeppe Carlsen er opstået, samt hvilke forbedringsforslag brugerne ligger inde med.

3.1 BRUGERNE AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET Der er lavet en opgørelse over, hvor mange børn der har været på Vestvolden fra septemberdecember 2011, samt hvor mange aktivitetstimer der har været i forbindelse med brugen af Bevægelseskompagniet. Tallene er fremkommet fra onlinebookingsystemet, der er oprettet, for at brugerne kan booke depotet, samt fra de bemærkninger brugerne har angivet i gæstebogen i depoterne. Det har vist sig, at nogle ikke bruger bookingen, når de anvender depotet, hvorfor antallet af børn på Vestvolden skal ses som et minimumsantal, da der kan have været flere, der har brugt det i de måneder, vi har samlet data ind. Det samme gælder aktivitetstimerne. I Rødovre Kommune har der i alt været 106 aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har været 963 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter fra septemberdecember 2011. I Rødovre Kommune har der p.t. været 49 voksne brugere af Bevægelseskompagniet fordelt på skoler, fritidshjem/klubber, byggelegepladsen og daginstitutioner og i sundhedsplejen.

7


I Hvidovre Kommune har der i alt været 58 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har ifølge bookingerne været 820 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter fra september- december 2011. I Hvidovre Kommune har der p.t. været 52 brugere af Bevægelseskompagniet fordelt på skoler, fritidshjem og klubber. De fleste respondenter er ansatte fra folkeskolen, hvilket også afspejler svarene på børnenes alder på arbejdspladsen, som ses i figur 2. Respondenterne arbejder mest med børn i indskolingen (45 %) og mellemtrinnet (27 %), hvilket viser, at leverancen primært er blevet brugt til de yngre folkeskoleelever. I kategorien Andet angiver 2 respondenter at arbejde udelukkende med voksne, 2 arbejder primært med børn i vuggestue- og børnehavealderen (0-5 år), mens 4 arbejder med børn i en bredere aldersgruppe, fx 0-16 år. Resten arbejder ikke direkte med børn i dagligdagen, men sidder i forvaltninger eller er konsulenter.

Børnenes alder på arbejdsplads 25

22

Børnehave (3-6 år)

20 15 10 5

14

13

Mellemtrin (4.-6. klasse) 8

4

Indskoling (0.-3. klasse)

Udskoling (7. - 9. klasse) Andet

0 Figur 2: Fordeling af børns aldersgrupper som respondenterne primært arbejder med.

For at undersøge hvilke børn der indtil videre har været på Københavns Befæstning i forbindelse med Bevægelseskompagniet, blev respondenterne spurgt, hvilke børn de har booket depotet på Københavns Befæstning til.

8


Figur 3 viser, at det er forskellige børn og forskellige klassetrin, som har brugt Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Dermed er Københavns Befæstning ikke udelukkende blevet brugt til en bestemt aldersgruppe af børn.

Børn på Københavns Befæstning Det er alle børn fra institutionen hver gang

4%

Det er forskellige børn hver gang

9% 8% 6%

52%

17%

Det er de samme klasser hver gang Det er forskellige klasser hver gang Det er primært de yngste Det er primært de ældste

4%

Det er meget forskelligt

Figur 3: Børn som depotet på Københavns Befæstning blev booket til.

Respondenterne blev også spurgt om, hvordan de oplevede børnenes umiddelbare reaktion til leg på Københavns Befæstning, og reaktionerne blandt børnene har været meget positive. Sjovt, spændende, positivt, interessant, en succes, udfordrende, anderledes og de var vilde med det, er de reaktioner, som respondenterne har oplevet flest gange. Børnene selv er dog ikke blevet spurgt direkte - det er pædagoger og lærere, der har svaret for dem. I alt har 43 % af respondenterne deltaget i introkurset, mens 57 % deltog i kompetenceudviklingskurset. Heraf har 29 % yderligere deltaget i et af åbenthusarrangementerne.

9


3.2 FEEDBACK PÅ INTRODUKTIONSTILBUD TIL BEVÆGELSESKOMPAGNIET K OMPETENCEUDVIKLINGSKURSET Respondenterne oplevede i høj eller nogen grad, at kompetenceudviklingskurset har rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Kursusarrangørerne har dermed formået at inddrage Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Desuden angiver 90 %, at mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser blev fremhævet på kurset. Dermed har arrangørerne formået at formidle mulighederne for bevægelse på en brugbar måde til respondenterne.

Brugbarhed af kurset til brug af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

67%

24% 5% I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

5% Slet ikke

Ved ikke

Figur 4: Respondenternes oplevelse af kompetenceudviklingskursets brugbarhed i forhold til at kunne bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn.

Respondenterne blev spurgt, om kurset var målrettet til den aldersgruppe af børn, som de til dagligt arbejder med. 17 % oplevede at kurset slet ikke eller i mindre grad var målrettet til børnene på deres arbejdsplads, henholdsvis 46 % oplevede i nogen grad, mens 36 % mente, at kompetenceudviklingskurset i høj grad var målrettet til børnenes aldersgruppe på deres arbejdsplads.

10


I NTROKURSET Introkurset gav respondenterne en mindre positiv oplevelse af at være rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. 67 % oplevede at kurset i nogen grad har været brugbart, mens 18 % oplevede det i mindre grad, mens 10 % oplevede, at introkurset i høj grad var brugbart. Figur 5 viser, at de fleste respondenter i høj grad havde en oplevelse af, at bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet på introkurset. Kun 3 % havde en oplevelse af, at inddragelsen skete i mindre grad, mens 36 % oplevede det i nogen grad.

Introkursets inddragelse af mulighed for bevægelse i de fysiske omgivelser I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

3%

36% 61%

Figur 5: Introkursets fremhævelse af muligheder for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning.

De fleste deltagere i introkurset oplevede, at kurset i nogen grad var målrettet til børnene på deres arbejdsplads (46 %), mens 36 % havde en oplevelse af at det i høj grad. Resten vurderede, at introkurset i mindre grad eller slet ikke var målrettet til børnenes aldersgruppe.

Å BENT HUS ARRANGEMENTER Størstedelen af deltagerne i åbenthusarrangementet oplevede, at arrangementet i nogen grad (36 %) har rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. 29 % oplever samme i høj grad, mens 21 % i mindre grad oplevede, at arrangementet var brugbart. Dermed har de

11


fleste respondenter haft en positiv oplevelse af at kunne anvende Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn i deres dagligdag. Mulighederne for bevægelse på de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev i nogen grad (57 %) fremhævet under arrangementet. 29 % havde en oplevelse af, at det skete i høj grad. Halvdelen af deltagerne oplevede, at arrangementet var målrettet til de børn, de arbejder med i dagligdagen, mens 28 % oplevede, at det i nogen eller mindre grad var målrettet til deres aldersgruppe på arbejdspladsen.

O PSUMMERING AF KURSER OG UDDANNELSE Opsummerende har kurserne og åbenthusarrangementerne medvirket til, at respondenterne i høj eller nogen grad (61–91 %) føler sig rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet positivt på kurserne (81-90 %). Uddannelsestilbuddene har dermed formået at formidle mulighederne for, hvordan respondenterne kan koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. En tredjedel af respondenterne savnede et mere målrettet uddannelsestilbud til de yngre børn på deres arbejdsplads, hvilket også blev forslået som forbedring af uddannelsestilbuddet. De samme respondenter udtrykker et behov for mere uddannelse, mens resten ikke oplever et sådant behov.

3. 3 UDBREDELSE AF KONCEPTET De fleste respondenter føler sig, efter at være introduceret til Bevægelseskompagniet, bedre rustet til at motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive i det daglige (se figur 6). Følelse af at være bedre rustet til at motivere børn til fysisk aktivitet i det daglige 8% 4% 19% 18%

I høj grad I nogen grad I mindre grad

51%

Slet ikke Ved ikke

Figur 6: Følelse af at være bedre rustet til at motivere børn og unge til fysisk aktivitet i det daglige efter introduktion til Bevægelseskompagniet.

12


De fleste respondenter har fortalt deres kollegaer om konceptet, både på arbejdspladsen (74 %) og i andre fora (50 %). Kollegaerne har i mindre grad selv anvendt konceptet (51 %), hvilket kan forklares med den korte tid, projektet har været i gang. Respondenterne har i mindre grad (37 %) eller slet ikke (37 %) fortalt børnenes forældre om konceptet. Udbredelsen af konceptet er således primært sket blandt arbejdskollegaer, hvor størstedelen af respondenterne har øget kendskabet omkring Bevægelseskompagniet.

3.4 KATALOGERNE Bevægelseskompagniets ambassadører blev efter uddannelsen udstyret med materialer i form af 2 kataloger Leg, fantasi og bevægelse. Det ene katalog tager udgangspunkt i historien på Københavns Befæstning og implementerer historiefortællingen i bevægelse og leg. Det andet katalog er et supplement til det kulturhistoriske legekatalog, som indeholder nutidige lege. Katalogerne indeholder henholdsvis 24 kulturhistoriske lege og 31 nutidige lege. En tredjedel af respondenterne har afprøvet 5-10 lege i begge kataloger, mens 42 % har afprøKulturhistorisk legekatalog vet mindre end 5 lege. Begrundelsen for ikke at bruge legene oftere er tidsmangel og at aktiviteterne ikke passer til børnenes aldersgruppe på arbejdspladsen. En fjerdedel af respondenterne angiver andre begrundelser, herunder at de ikke har materialerne på institutionen, at de endnu ikke har benyttet tilbuddet og at de ikke direkte arbejder med børn i dagligdagen. Katalogernes opbygning bliver af respondenterne vurderet til at være overskuelig (46 %), nemme at finde rundt i (46 %), og de giver mening for respondenterne at bruge (43 %). Det samme gælder for aktivitetsbeskrivelserne af legene i katalogerne, Nutidigt legekatalog hvor 4 respondenter mener, at nogle af aktiviteterne dog er lidt svære at forstå.

13


Kritikpunkter omkring katalogernes opbygning og aktivitetsbeskrivelserne er, at der er for få billeder og for lidt tekst, men at legene giver mening, når man afprøver dem i praksis. Aldersforskellen mellem børnene er også problematisk for brugen af katalogerne, da legene ikke altid egner sig til de yngste.

3.5 BOOKINGSYSTEMET OG DEPOTET I spørgsmålet om hvordan det er at bruge bookingsystemet for at reservere depotet på Københavns Befæstning, angiver over en tredjedel af respondenterne, at det enten er hurtigt, nemt eller overskueligt. 15 % oplever brugen besværlig, mens 5 % synes det er udfordrende. Halvdelen af respondenterne angiver dog andet for brugbarheden af bookingsystemet. 14 respondenter har ikke brugt bookingsystemet endnu, mens 1 respondent arbejder i forvaltningen. Med en meget lille brug af bookingsystemet indtil videre kan der derfor ikke siges noget konkret om brugbarheden af systemet. I forhold til brugen af depotet på Københavns Befæstning (Vestvolden) har 60 % af respondenterne ikke oplevet nogen problemer. Figur 7 viser, at respondenterne primært oplever depotets tilstand som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Gæstebogen i depotet bliver brugt hver gang (27 %) og næsten hver gang (14 %) af de fleste respondenter. Begrundelserne for at skrive i gæstebogen er både, at det er obligatorisk, men også at videregive gode idéer til andre brugere og for at synliggøre at depotet bliver brugt. Placering af depotet på Københavns Befæstning i Husum

14


Oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning Meget utilfredsstillende Utilfredsstillende

2%

Hverken tilfreds eller utilfreds

35%

Tilfredsstillende

30%

Meget tilfredsstillende

33% 0%

10%

20%

30%

40%

Figur 7: Respondenternes oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning.

På grund af den minimale brug af depotet kan der endnu ikke siges noget generelt om depotets tilstand og brugen af den. Midtvejsevalueringen viser dog, at respondenterne generelt er tilfredse med depoterne på Københavns Befæstning.

3.6 KØBENHAVNS BEFÆSTNING SOM BEVÆGELSESRUM FOR BØRN Størstedelen af respondenterne har en meget positiv (38 %) eller positiv (48 %) oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum. De fleste respondenter har ikke oplevet problemer med Købehavns Befæstnings omgivelser. 20 % af respondenterne angiver dog at have oplevet problemer, hvor de fysiske forhold på Københavns Befæstning kritiseres. Våde og sumpede områder samt ufremkommelige områder ved Københavns Befæstning gør det svært at kunne gennemføre legene. Brændenælder og stejle skrænter som slutter på asfalt er andre oplevede problemer på området.

15


3.7 FORBEDRINGSFORSLAG OG ØNSKER De største udfordringer, respondenterne oplevede på Vestvolden i Hvidovre, kan knyttes til vejret og sæsonforholdene i perioden op til evalueringen. Området bliver ved regn meget mudret, hvilket gør det svært at bruge området. Voldområdet omkring Københavns Befæstning beskrives som delvist ufremkommeligt i Hvidovre Kommune. Derfor er det et ønske, at områder tæt på voldanlægget ryddes oftere – særligt på de aktivitetssteder Bevægelseskompagniet ønsker at bruge. Yderligere ønskes der et overdækket multihus eller læskure med tag, et bålsted og en vandhane, som kunne gøre brugen af Københavns Befæstning som bevægelsesrum mere attraktivt. Desuden ønsker respondenterne, at der laves flere ryddede områder med direkte adgang til Befæstningen, så børnene kan lege direkte på voldene. Toiletfaciliteter hele døgnet rundt er det hyppigst nævnte forbedringsforslag til, hvordan Københavns Befæstning som bevægelsesrum kan udnyttes bedre. Depotet i Hvidovre Kommune beskrives primært positivt af respondenterne, dog er der ønsker om, at der ryddes op efter brug, samt at toiletnøglerne er tilgængelige, så der er toiletfaciliteter, Bevægelseskompagniet kan benytte sig af. Problemerne, som respondenterne har oplevet med depotet i Rødovre, er fugt og manglende lys, hvilket også afspejles i forbedringsforslagene for depotet. Ventilation eller et andet opbevaringssted uden fugt samt belysning bliver hyppigst nævnt som forbedringsforslag. Flere ser også, at afstanden mellem institution og Københavns Befæstning er for stor til at benytte tilbuddet oftere. Derudover er vejret en bestemmende faktor for, at respondenterne ikke har benyttet Københavns Befæstning så ofte, som de ønsker. Tidsmangel, personalemangel og problemer med at implementere turen til Københavns Befæstning i hverdagen er andre begrundelser for, at respondenterne oplevede begrænsninger. Primært de respondenter, som i mindre grad oplevede at kurserne eller arrangementet var målrettet til deres aldersgruppe af børn, gav forslag til forbedringer af kurserne eller arrangementet. Brugerne efterspørger i høj grad et uddannelsestilbud, som er mere målrettet til yngre børn, dvs. børnehavebørn, børn i vuggestue eller børn med motoriske og fysiske udfordringer. Brugerne havde en oplevelse af, at kurserne mest var målrettet til skolebørn, hvilket gjorde kurset mindre brugbart for respondenterne. Et andet forbedringsforslag er i denne forbindelse at opdele kurserne til forskellige aldersgrupper blandt børn eller institutioner. Respondenterne mener, at kurserne kunne retningsbestemmes mere og gøres mere brugbare, hvis der sker en opdeling.

16


4. OPSAMLING PÅ RESULTATER Vestvolden i Hvidovre og Rødovre Kommune er vagt til live. Midtvejsevalueringen foretaget i perioden august-december 2011 viser, at Bevægelseskompagniet har styrket 52 pædagoger og lærere i Hvidovre Kommune og 49 pædagoger og lærere i Rødovre Kommune til at motivere børn til fysisk aktivitet i deres dagligdag på Københavns Befæstning. Resultaterne af midtvejsevalueringen viser endvidere, at uddannelsen af bevægelsesambassadører har haft en positiv effekt. Brugerne udtrykker stor tilfredshed med alle de 3 undervisningstilbud, der har været i forbindelse med introduktionen af Bevægelseskompagniet. Da projektet fortsat er i sin vorden, er det for tidligt at sige noget om, hvordan ambassadørerne har formået at formidle tilbuddet til kollegaer, men de har formået at hive 820 børn med ud på Vestvolden i Hvidovre fordelt på 58 aktivitetstimer i en periode på 3 måneder og 963 børn med ud på Vestvolden i Rødovre fordelt på 106 aktivitetstimer i en periode på 3 måneder. Det er altså næsten 1800 børn, der har været på Vestvolden i efteråret som følge af Bevægelseskompagniet. Et af de vigtigste elementer i Bevægelseskompagniet er, at det skal være nemt at koble Københavns Befæstning og bevægelse sammen, evalueringen afspejler, at denne kobling er lykkedes. Bevægelsesambassadørerne giver udtryk for, at de har langt nemmere ved at bruge Københavns Befæstning til leg og bevægelse efter de er kommet med i kompagniet. De udleverede materialer i form af to kataloger er delvist blevet afprøvet af alle respondenter, og katalogerne vurderes af respondenterne til at være meget positive og brugbare. Begrundelsen for at alle legene ikke er blevet afprøvet endnu, er at lærere og pædagoger er udsat for tidspres i hverdagen og at aktiviteterne ikke er målrettet til børnenes aldersgruppe på arbejdspladsen. Hertil skal det siges, at projektet oprindeligt var udviklet til børn fra 0. til 10. klasse, hvorfor der ikke har været fokus på aktiviteter for de mindste børnegrupper, men børnehaverne vil meget gerne være med, særligt i Rødovre Kommune. I Rødovre Kommune er der mange børnehaver med i Bevægelseskompagniet – ikke noget der oprindeligt var en del af konceptet, men da der viste sig stor interesse, kom de med. Dette har betydet at der i evalueringen har vist sig en stor interesse for at tilgodese denne gruppe i fremtiden i projektet. Besvarelserne for både brugbarheden af bookingsystemet og depotet er endnu ikke generaliserbare, men spørgeskemaresultaterne viser dog, at bookingsystemet umiddelbart vurderes til at være meget brugbart, og brugen af depotet på Københavns Befæstning er uproblematisk. Men, vi kan gøre det bedre endnu, hvis vi lytter til brugerne;

17


Folkeskolelærerne I Hvidovre Kommune efterlyser løsning på bemanding, når de vil erstatte timer i skolen med timer på volden. Der efterlyses ryddede arealer, der hvor Bevægelseskompagniet opholder sig og laver aktiviteter, der ønskes toiletfaciliteter, som Bevægelseskompagniet kan benytte sig af samt bænke, bålplads og læskur til dage, hvor vejret er dårligt – også for at kunne forlænge udesæsonen på volden yderligere. Institutionspersonale i Rødovre Kommune, der arbejder med de mindre børn, har haft svært ved at anvende aktiviteterne og har derfor brug for mere inspiration til, hvordan aktiviteterne kan tilpasses deres børnegrupper. Det er også en udfordring for børnehaverne at komme ud på volden, da der er langt at gå for de små ben. Depotet I Rødovre er plaget af fugt og manglende belysning, og så efterlyses der toiletfaciliteter året rundt, også uden for Artillerimagasinets åbningstid, som Bevægelseskompagniet kan benytte sig af. Endvidere ønskes bænke, bålplads og læskur til dage, hvor vejret er dårligt – også for at kunne forlænge udesæsonen på volden yderligere.

Foto: Jeppe Carlsen

18


5. NÆSTE SKRIDT -

I foråret bliver der afholdt åbenthusarrangementer, der tilrettelægges med temaer, særligt for de pædagoger der arbejder med de mindste børn, så de kan blive bedre rustet til at formidle de kulturhistorie lege til deres børnegruppe.

-

Der bliver afholdt to nye kompentenceudviklingskurser i kommunerne, som kommunerne og Kræftens Bekæmpelse finansierer sammen.

-

Der udsendes månedlige nyhedsbreve, der fortæller om aktiviteter på Befæstningen.

-

Der arbejdes på at indarbejde Bevægelseskompagniets aktivitetsarenaer i Hvidovre Kommunes plejeplaner således, at der altid er slået græs, hvor der skal leges befæstningslege.

-

Der udleveres toiletnøgle til brugere i Hvidovre.

-

Kræftens Bekæmpelse undersøger sammen med kommunerne, om der er mulighed for, at børnehaver og vuggestuer kan søge tilskud til ladcykler fra Bevægelsespuljen, så de nemmere kan komme til og fra Befæstningen med de mindste børn - og dermed bruge Bevægelseskompagniet mere end det er muligt i dag.

-

Der åbner et nyt sted med vand og toilet i Rødovre Kommune – Batteritogsmagasinet.

19


HENVISNINGER Boolsen, M. W. (2008). Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. København: Hans Reitzels Forlag. Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. København: Socialforskningsinstituttet. Billederne i rapporten er fra Jeppe Carlsen, samt hjemmesiden www.befaestningen.dk

20


BILAG 1 Tak for din deltagelse. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre spørgeskemaet. For at komme videre til næste spørgsmål, trykker du på næste nederst på siden. Hvis du vil ændre din besvarelse kan du altid komme tilbage til foregående spørgsmål, ved at trykke på forrige nederst på siden. For at afslutte din besvarelse trykker du på afslut på sidste side af spørgeskemaet. Hvis du mangler at svare på nogle spørgsmål, bliver du gjort opmærksom på det undervejs.

Først vil vi gerne vide noget om det sted du er ansat. Hvor arbejder du? (1)

 Folkeskole

(5)

 Fritidsklub / Ungdomsklub

(2)

 Skolefritidsordning / Fritidshjem

(3)

 Børnehave / Integreret institution

(4)

 Andet:

__________

Hvor gamle er børnene på din arbejdsplads? (18)  Børnehave (3-6 år) (1)

 Indskoling (0.-3. klasse)

(16)  Mellemtrin (4.-6. klasse) (17)  Udskoling (7. - 9. klasse) (15)  Andet:

__________

21


De næste spørgsmål handler om din introduktion til Bevægelseskompagniet. Hvad har du deltaget i, for at blive introduceret til Bevægelseskompagniet? (1)

 Kompetenceudviklingskursus

(2)

 Introkursus

I hvilken grad har kurset rustet dig til at bruge Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum med børn? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

I hvilken grad har introduktionen rustet dig til at bruge Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum med børn? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

I hvilken grad blev mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Vestvolden (Københavns Befæstning) fremhævet på kompetenceudviklingskurset? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

22


I hvilken grad blev mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Vestvolden (Københavns Befæstning) fremhævet på introkurset? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har kompetencekurset været målrettet til børn i den aldersgruppe du arbejder med? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har introduktionskurset været målrettet til børn i den aldersgruppe du arbejder med? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har du deltaget i et af Bevægelseskompagniets åbent hus arrangementer? (1)

 Ja

(2)

 Nej

23


I hvilken grad har arrangementet rustet dig til at bruge Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum med børn? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

I hvilken grad blev mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Vestvolden (Københavns Befæstning) fremhævet på åbent hus arrangementet? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har åbent hus arrangementet været målrettet til børn i den aldersgruppe du arbejder med? (1)

 I høj grad

(2)

 I mindre grad

(3)

 I nogen grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Føler du at du har brug for mere uddannelse for at kunne bruge mulighederne på Vestvolden (Københavns Befæstning) bedre? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

24


(5)

 Ved ikke

Har du forslag til forbedring af kurset, introduktionen eller åbent hus arrangementet? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Føler du dig bedre rustet til at motivere børn til at være fysisk aktive i det daglige, efter du er blevet introduceret til Bevægelseskompagniet? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har du introduceret dine kollegaer til konceptet? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har dine kollegaer selv anvendt konceptet? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

25


Har du fortalt børnenes forældre om konceptet? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Har du fortalt andre kollegaer i andre fora om konceptet? (1)

 I høj grad

(2)

 I nogen grad

(3)

 I mindre grad

(4)

 Slet ikke

(5)

 Ved ikke

Hvad har begrænset dig i at bruge konceptet i din dagligdag? (1)

 Jeg har ikke oplevet begrænsninger

(2)

 Jeg har oplevet begrænsninger

Skriv her hvilke begrænsninger du har oplevet i at bruge konceptet i din dagligdag ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

De næste spørgsmål handler om de aktiviteter som er beskrevet i katalogerne Leg, fantasi og bevægelse. Hvor mange aktiviteter i katalogerne har du afprøvet? (1)

 Alle 55 lege i begge kataloger

(2)

 Alle 24 kulturhistoriske lege

26


(3)

 Alle 31 moderne lege

(4)

 Halvdelen af de kulturhistoriske lege

(5)

 Halvdelen af de moderne lege

(6)

 Halvdelen af legene i begge kataloger

(7)

 10 lege i begge kataloger

(8)

 5 lege i begge kataloger

(9)

 Mindre end 5 lege

(10)  Andet:

__________

Hvorfor har du ikke brugt aktiviteterne i katalogerne oftere? (1)

 Jeg bruger kun de aktiviteter jeg fik uddannelse i

(2)

 Aktiviteterne passer ikke til den aldersgruppe af børn jeg arbejder med

(3)

 Jeg synes kataloget er for besværligt at arbejde med

(4)

 Der er ikke nok forskellige lege i kataloget

(5)

 Jeg har ikke haft tid til at afprøve alle aktiviteter

(6)

 Jeg føler mig usikker på aktiviteter jeg ikke er blevet undervist i

(7)

 Det tager for lang tid at stille op til aktiviteterne

(8)

 Andet:

__________

Hvordan synes du katalogerne er opbygget? (1)

 Det er nemt at finde rundt i

(2)

 Det er overskueligt bygget op

(3)

 Det giver mening for mig at bruge

(4)

 Det er ikke særligt nemt at finde rundt i

(5)

 Det er uoverskueligt

(6)

 Det giver ingen mening for mig at bruge

(7)

 Andet:

__________

27


Hvordan synes du aktiviteterne i katalogerne er beskrevet? (1)

 Nemme at forstå

(2)

 Lige til at bruge

(3)

 Godt opbygget

(4)

 Meget overskuelige

(5)

 Svære at forstå

(6)

 For indviklede til at bruge

(7)

 Dårligt opbygget

(8)

 Uoverskuelige

(9)

 Andet:

__________

De næste spørgsmål handler om bookingsystemet til reservering af depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning). Hvordan er det at bruge bookingsystemet for at reservere depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning)? (1)

 Det er nemt

(2)

 Det er overskueligt

(3)

 Det er hurtigt

(4)

 Det er besværligt

(5)

 Det er upraktisk

(6)

 Det er udfordrende

(7)

 Andet:

__________

Hvorfor fungerer bookingsystemet ikke optimalt for dig? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

28


Har du brugt depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) uden at reservere dem på bookingsystemet? (1)

 ja, altid

(2)

 ja, flere gange

(3)

 ja, nogle gange

(4)

 ja, en gang imellem

(5)

 nej, aldrig

Hvor mange børn af gangen tager du typisk med ud på Vestvolden (Københavns Befæstning)? __________

Hvilke børn har I booket depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) til? (1)

 Det er alle børn fra institutionen hver gang

(2)

 Det er forskellige børn hver gang

(3)

 Det er de samme klasser hver gang

(4)

 Det er forskellige klasser hver gang

(5)

 Det er primært de yngste

(6)

 Det er primært de ældste

(7)

 Det er meget forskelligt

Hvad var børnenes reaktion på turen ud til Vestvolden (Københavns Befæstning)? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

29


De næste spørgsmål handler om depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning). Hvordan har du oplevet depotets tilstand på Vestvolden (Københavns Befæstning)? (1)

 Meget tilfredsstillende

(2)

 Tilfredsstillende

(3)

 Hverken tilfreds eller utilfreds

(4)

 Utilfredsstillende

(5)

 Meget utilfredsstillende

Hvilke problemer har du oplevet ved brugen af depotet? (9)

 Jeg har ikke haft problemer

(1)

 Nøglesystemet virkede ikke

(2)

 Trækvognene var for tunge

(3)

 Materialerne i depoterne var ikke tilstede

(5)

 Der var meget rod i depoterne

(6)

 Jeg kunne ikke finde de materialer jeg skulle bruge

(7)

 Jeg kunne ikke finde depotet

(8)

 Andet:

__________

Har du forslag til hvordan depotet kan forbedres? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

30


Husker du at skrive i gæstebogen? (1)

 Ja, hver gang

(2)

 Ja, næsten hver gang

(3)

 Nej, næsten aldrig

(4)

 Nej, aldrig

Hvorfor skriver du i gæstebogen? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Hvorfor skriver du ikke i gæstebogen? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

De næste spørgsmål handler om Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum. Hvordan har du oplevet Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum til de børn du arbejder med? (1)

 Meget positivt

(2)

 Positivt

(3)

 Hverken positivt eller negativt

(4)

 Negativt

(5)

 Meget negativt

31


Hvilke problemer har du oplevet med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum? (7)

 Jeg har ikke oplevet problemer

(1)

 Jeg har oplevet problemer

Skriv her hvilke problemer du har oplevet med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Har du forslag til hvordan de udendørs arealer kan forbedres eller udnyttes mere? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Tak for din besvarelse! Tryk på afslut til højre, for at gemme og afslutte din besvarelse.

32

Midtvejsevaluering af Bevægelseskompagniet  

Midtvejsevaluering af Bevægelseskompagniet en leverance af Sundhedsprojektet i Projekt Købnehavns Befæstning 2011