Page 1

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Foto: Jeppe Carlsen

RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK AKTIVITET OG KOST DECEMBER, 2012


INDHOLD

1. Indledning......................................................................................................................................................................... 3

1.1 Om rapporten .......................................................................................................................................................... 3

1.2 Beskrivelse af Bevægelseskompagnier........................................................................................................... 3 2.1 Temaer i spørgeskemaundersøgelsen ............................................................................................................ 5

2.2 Spørgeskema............................................................................................................................................................ 5

2.3 Gennemførelse og pilottest ................................................................................................................................ 6

2.4 Deltagere ................................................................................................................................................................... 6

3. Resultater af undersøgelsen ...................................................................................................................................... 7

3.1 Kortlægning af brugerne...................................................................................................................................... 7

3.2 Feedback på introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet .............................................................. 10 3.3 Udbredelse af konceptet ................................................................................................................................... 12 3.4 Feedback på aktivitetskatalogerne ................................................................................................................ 13 3.5 Bookingsystemet og depotet ........................................................................................................................... 14 3.6 Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn......................................................................... 15

3.7 Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet.............................................................................. 16

4. Opsamling på Resultater........................................................................................................................................... 17

4.1 Samlet set................................................................................................................................................................ 17 4.2 Resultater i forhold til formål og målsætning............................................................................................ 18

4.3 Bemærkninger til metode og besvarelser ................................................................................................... 18

4.4 Afsluttende bemærkninger/perspektivering ............................................................................................. 19

Litteratur.............................................................................................................................................................................. 20

Bilag 1 ................................................................................................................................................................................... 21

Bilag 2 ................................................................................................................................................................................... 29

2


1. INDLEDNING 1.1 OM RAPPORTEN Denne rapport er en slutevaluering af Bevægelseskompagniet med resultaterne for Hvidovre, Rødovre og Københavns Kommune. Resultaterne er fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt Bevægelsesambassadørerne samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af hvor mange børn, der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Projektet blev opstartet i august 2011 og er efterfølgende blevet evalueret ved en midtvejsevaluering i januar 2012. Slutevalueringen samler op på de seneste resultater fra Bevægelseskompagniet og sammenholder dem med midtvejsevalueringen. Ved udgangen af 2012 trækker Kræftens Bekæmpelse sig ud af projektet og i den forbindelse foretages denne afsluttende evaluering. Evalueringen sammenholdes med midtvejsevalueringen, og har til formål at vise hvordan brugerne har oplevet at være en del af konceptet. På baggrund af evalueringens meget positive resultater opfordrer vi til, at Hvidovre, Rødovre, København, Gladsaxe og Brøndby Kommune fremadrettet fortsætter med at afsætte driftsmidler til Bevægelseskompagniet. Rapporten og evalueringen er udarbejdet af Hanne Bebendorf Scheller og Camilla Faldt Thomsen, Forebyggelse- og Dokumentationsafdelingen, Fysisk aktivitet og Kost, Kræftens Bekæmpelse, december 2012. 1.2 BESKRIVELSE AF BEVÆGELSESKOMPAGNIER Bevægelseskompagniet er den del af Sundhedsprojektet på Københavns Befæstning, der skal skabe liv, leg og bevægelse på Befæstningen. Bevægelseskompagniet er et koncept, som organiserer lege og bevægelsesaktiviteter for lokale børn og unge. F ORMÅL Formålet har været at uddanne et kompagni af lokale pædagoger og lærere, som inspirerer og igangsætter deres kollegaer til at bruge Københavns Befæstnings faciliteter og arealer i deres arbejde med børn. Fokus er på leg og bevægelse, det skal være sjovt og give sved på panden. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra 0.-10. klasse, og aktiviteterne er derfor udarbejdet til denne målgruppe. M ÅLSÆTNINGER Målsætningerne for Bevægelseskompagniet har været, at • Etablere tre Bevægelseskompagnier og udstyrsdepoter i Hvidovre, Rødovre og København Kommune. • Udvikle et katalog med aktivitetsbeskrivelser. • Afholde åbent hus-arrangementer og events, som skaber opmærksomhed om tilbuddet • Afholde mindst tre introkurser, hvor kataloget og brugen af rekvisitter bl.a. præsenteres 3


• • •

Afholde mindst tre kompetenceudviklingskurser, hvor målgruppen opgraders fagligt om, hvordan Københavns Befæstning kan bruges i en faglig sammenhæng Øge kendskabet til de nyetablerede fysiske anlæg på Københavns Befæstning Synliggøre Københavns Befæstning som Københavns nye bevægelsesrum

U DDANNELSE Pædagoger og lærere har i evalueringsperioden kunnet vælge mellem tre introduktionstilbud til Bevægelseskompagniet. De har fået udleveret aktivitetskataloger, der beskriver aktiviteter, der understøtter leg og bevægelse på Befæstningen samt fået adgang til et depot med rekvisitter til rådighed i deres arbejde med børn. Kræftens Bekæmpelse har sammen med MOtivaTION gennemført kompetenceudviklingskurser, introkurser og åbent hus-arrangementer: •

Kompetenceudviklingskurset forløb over to dage med 15 undervisningslektioner og havde til formål at udvikle brugernes kompetencer indenfor idræt, leg og bevægelse med de respektive målgrupper. Fokus lå på praktisk erfaringsdannelse med bevægelse for børn

Introkurset var et tilbud til de ansatte på institutionerne, som ikke deltog i kompetenceudviklingskurset. Kurset varede tre timer, og formålet med introkurset var at formidle brugen af materialer samt depotet på Københavns Befæstning. Både kompetenceudviklings- og introkurset var et tilbud rettet udelukkende til voksne

Åbent hus-arrangementer i kommunerne, der blev afholdt på hele dage, var derimod både for ansatte og børnene på institutionerne, hvor pædagoger og lærere kunne tage deres børnegrupper med ud at lege på Vestvolden. Her blev børn og voksne introduceret til forskellige aktiviteter

Københavns Befæstning

4


2. Metode 2.1 TEMAER I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Som tidligere nævnt er resultaterne fremkommet gennem en spørgeskemaundersøgelse samt en optælling af bookinger af depoterne knyttet til Bevægelseskompagniet. Optællingerne giver en indikation af hvor mange børn, der har været på Vestvolden, samt hvor mange timer de har været aktive i den evaluerede periode. Brugerne er lokale pædagoger, lærere og andet pædagogisk personale, som til dagligt arbejder med børn i Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune. Brugerne kaldes løbende for henholdsvis respondenter og brugere i rapporten. Respondenterne er de personer, som har udfyldt spørgeskemaet, mens brugerne er alle deltagere af uddannelsestilbuddene. For at vurdere brugernes holdning til det tilbud, de har deltaget i, indgår der primært holdningsspørgsmål i spørgeskemaet. I spørgeskemaet indgår også nogle åbne spørgsmål for at give brugerne mulighed for at beskrive deres oplevelser i detaljer. De syv temaer har været: 1. Kortlægning af brugerne 2. Feedback på introduktionstilbuddene til Bevægelseskompagniet 3. Udbredelse af konceptet 4. Feedback på aktivitetskatalogerne 5. Bookingsystemet og depotet 6. Københavns Befæstning som bevægelsesrum 7. Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet 2.2 SPØRGESKEMA Spørgeskemaet var opdelt i detaljerede spørgsmål om de syv undersøgelsesområder. Spørgsmålene blev stillet i en forståelig og logisk rækkefølge, så det var så nemt som muligt for respondenten at besvare alle spørgsmål. Der blev anvendt filterspørgsmål, som styrede de efterkommende spørgsmål og sikrede, at respondenten kun svarede på relevante spørgsmål (Olsen, 2006) (se hele spørgeskemaet i bilag 1). Spørgsmålene er udviklet med hensyn til at sikre en høj grad af forståelse, således at forståelse af enkle ord, forståelse af svarkategorier samt en rigtig genkaldelse af informationer opnås (Olsen, 2006). Desuden er der taget hensyn til konteksteffekter, der sammen med ovenstående kan føre til forståelsesbias i besvarelsen. Det vil sige, at spørgsmålene er formuleret med samme antal negative og positive svarmuligheder. Der er primært inddraget lukkede spørgsmål med flere valgmuligheder med henblik på dataanalysen. Flere åbne spørgsmål er valgt til beskrivende eller uddybende besvarelser. Alle ovenstående overvejelser er gjort for at sikre en høj svarprocent samt for at sikre spørgeskemaets reliabilitet (Boolsen, 2008).

5


Bilag 2 viser, hvilke undersøgelsesspørgsmål der hænger sammen med de udformede spørgsmål og svarkategorier. Tabellen er opdelt, således at det udformede spørgsmål er på højre side, mens det, der ønskes undersøgt, står på venstre side.

2.3 GENNEMFØRELSE OG PILOTTEST Spørgeskemaet er udviklet i SurveyXact, et online-spørgeskemaprogram (Rambøll, 2011). Spørgeskemaet er udsendt direkte til mailadresser til de brugere, der har deltaget i uddannelse fra Bevægelseskompagniet. Før spørgeskemaets offentliggørelse blev det testet for spørgsmålsforståelse, hvilke parametre der skulle måles på, dets reliabilitet og validitet. Pilottesten for spørgeskemaet gennemførtes hos Kræftens Bekæmpelses analytikere, der vurderede spørgeskemaets opsætning. Endvidere blev spørgeskemaets brugbarhed afprøvet af ansatte i Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling. Pilottesten sikrede, at måleproblemer kunne opdages, inden selve spørgeskemaet skulle anvendes, som det anbefales med alle kvantitative studier (Olsen, 2006). Behandling af data er foretaget ved hjælp af Excel. Primært er der foretaget deskriptiv statistik og frekvensanalyser, da det er kvantiteten af besvarelserne, som undersøges. De åbne spørgsmål er analyseret ved at gruppere lignende eller overensstemmende besvarelser. 2.4 DELTAGERE Spørgeskemaet blev i alt sendt ud til 109 brugere af Bevægelseskompagniet, der enten har deltaget i introkurset, åbent hus-arrangementer eller været på kompetenceudviklingskursus i Rødovre, Hvidovre eller Københavns Kommune. 28 % besvarede spørgeskemaet, hvoraf størstedelen af respondenterne var fra Københavns Kommune. Rødovre og Hvidovre kommune, som havde opstartet projektet tidligere end Københavns Kommune, deltog i midtvejsevalueringen i januar 2012. Spørgeskemaet blev derfor kun sendt ud til nye kursusdeltagere fra disse kommuner. I Københavns Kommune blev spørgeskemaet sendt ud til samtlige deltagere, og disse udgjorde derfor antalsmæssigt flere respondenter. Der var således 4 besvarelser fra Hvidovre Kommune, 7 besvarelser fra Rødovre Kommune og 19 fra Københavns Kommune. Besvarelserne fordelt over arbejdsplads (figur 1) viser, at størstedelen af deltagerne arbejder i børnehave/integreret institution, skolefritidsordning/fritidshjem og i folkeskolen. Sammenlignet med deltagerne fra midtvejsevalueringen arbejdede flere i folkeskolen (43 %) og færre med børnehavebørn (6 %). Efter midtvejsevalueringen blev tilbuddet om Bevægelseskompagniet udvidet til også at inkludere pædagoger, som arbejder med yngre børn, hvilket forklarer forskellen.

6


Besvarelser fordelt over arbejdsplads 3%

Folkeskole 10 % 23 %

30 % 33 %

Børnehave / Integreret institution Skolefritidsordning / Fritidshjem Fritidsklub / Ungdomsklub Andet

Figur 1. Spørgeskemabesvarelser fordelt over arbejdspladser.

3. RESULTATER AF UNDERSØGELSEN Analysen er inddelt i de syv temaer, som er blevet undersøgt via spørgeskemaundersøgelsen samt optællingerne af antal brugere og antal aktivitetstimer i den evaluerede periode. Den første del indeholder en kortlægning af, hvilke brugere der er blevet en del af Bevægelseskompagniet, samt hvilke børn der har deltaget i aktiviteter omkring Befæstningen. Andet afsnit beskriver feedback på de tre introduktionstilbud, der har været i forbindelse med opstart af Bevægelseskompagniet. I tredje afsnit beskrives, hvordan brugerne har klaret at udbrede konceptet til kollegaer. Fjerde afsnit går i dybden med kataloget, som brugerne blev udstyret med efter deres uddannelsesforløb. Femte afsnit undersøger, hvordan bookingsystemet og depotet er blevet modtaget og anvendt af brugerne. Sjette afsnit beskriver, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Afslutningsvis samles der op på brugernes anvendelse af Bevægelseskompagniet samt mulighederne for udvidelse af konceptet. 3.1 KORTLÆGNING AF BRUGERNE Der er lavet en opgørelse over, hvor mange børn der har været på Vestvolden, hvor mange Bevægelsesambassadører der er uddannet, samt hvor mange aktivitetstimer der har været i forbindelse med brugen af Bevægelseskompagniet i perioden januar 2012 – oktober 2012.

Vestvolden (Københavns Befæstning). Foto: Lars Schmidt

7


Tallene er fremkommet fra online booking systemet, der er oprettet for at brugerne kan booke depotet, samt fra de bemærkninger brugerne har angivet i gæstebogen i depoterne. Det har vist sig, at nogle ikke bruger bookingen, når de anvender depotet, hvorfor antallet af børn på Vestvolden skal ses som et minimumsantal, da der kan have været flere, der har brugt det i de måneder, vi har samlet data ind. Det samme gælder aktivitetstimerne. R ØDOVRE K OMMUNE I Rødovre Kommune har der siden januar været 168 aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har været 1088 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter. Rødovre Kommune har siden januar 2012 uddannet 27 Bevægelsesambassadører. Sammenlagt med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der således: - 73 uddannede Bevægelsesambassadører - 274 afholdte aktivitetstimer - 2051 antal børn på Københavns Befæstning H VIDOVRE K OMMUNE I Hvidovre Kommune har der i alt været 186,5 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet, og der har ifølge bookingerne været 1088 børn i gang. Hvidovre kommune har siden januar 2012 uddannet yderligere 9 ambassadører. Sammenlagt med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der: - 59 uddannede Bevægelsesambassadører - 244,5 afholdte aktivitetstimer - 2895 antal børn på Københavns Befæstning K ØBENHAVNS K OMMUNE I Københavns Kommune har der i alt været 149,5 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden med Bevægelseskompagniet og 921 børn i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter siden januar 2012. Københavns kommune har 73 brugere af kompagniet. De fleste respondenter er ansatte fra børnehave/integreret institution, skolefritidsordning/fritidshjem og fra folkeskolen, hvilket afspejler svarene på børnenes alder på arbejdspladsen, som ses i figur 2. Størstedelen af respondenterne arbejder med børn i indskolingen (50 %) og i børnehave (33 %), hvilket viser at leverancen primært er blevet brugt til børnehaver og de yngre folkeskoleelever. Sammenlignet med fordelingen fra midtvejsevalueringen viser det sig, at flere respondenter arbejder med børnehavebørn. Forskellen skyldes udvidelsen af Bevægelseskompagniets koncept efter midtvejsevalueringen, som nævnt tidligere.

8


Børnenes alder på arbejdsplads 60 50 %

50 40

33 %

30 20 7%

10

7% 3%

0 Børnehave Indskoling Mellemtrin Udskoling (3-6 år) (0.-3. klasse) (4.-6. klasse) (7.-9. klasse)

Andet

Figur 2: Fordeling af børns aldersgrupper som respondenterne primært arbejder med.

For at undersøge hvilke børn der har været på Københavns Befæstning i forbindelse med Bevægelseskompagniet, blev respondenterne spurgt om hvilke børn, de har booket depotet på Københavns Befæstning til. Figur 3 viser, at det primært er forskellige børn og forskellige klassetrin, som har brugt Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Dermed er Københavns Befæstning ikke udelukkende blevet brugt til en bestemt aldersgruppe af børn.

Oversigt over hvilke børn der tages med ud på Københavns Befæstning 7%

Det er forskellige børn hver gang 7% 7%

43 %

14 %

21 %

Det er alle børn fra institutionen hver gang

Det er de samme klasser hver gang Det er forskellige klasser hver gang Det er primært de yngste Det er primært de ældste

Figur 3: Børn som depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) blev booket til.

9


Respondenterne blev også spurgt om, hvordan de oplevede børnenes umiddelbare reaktion på Københavns Befæstning til leg, og reaktionerne blandt børnene har været meget positive. Rigtig sjovt og anderledes, børnene var vilde med det, de var meget motiverede og begejstrede, vil lege der igen, og de glæder sig til næste gang, er de reaktioner som respondenterne har oplevet flest gange. Børnene selv er dog ikke blevet spurgt direkte, så det er pædagoger og lærere, der har svaret for dem. I alt har 43 % af respondenterne deltaget i introkurset, mens 57 % deltog i kompetence-udviklingskurset. Heraf har 23 % yderligere deltaget i et af åbent hus-arrangementerne. 3.2 FEEDBACK PÅ INTRODUKTIONSTILBUD TIL BEVÆGELSESKOMPAGNIET K OMPETENCEUDVIKLINGSKURSET De fleste respondenter oplevede, at kompetenceudviklingskurset har rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn (se figur 4). Kursusarrangørerne har dermed formået at inddrage Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Desuden angiver 88 %, at mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser blev fremhævet på kurset. Dermed har arrangørerne formået at formidle mulighederne for bevægelse på en brugbar måde til respondenterne.

Brugbarhed af kompetenceudviklingskurset til brug af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn 70 60 50 40 30 20 10 0

59 % 35 % 6% I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Figur 4: Respondenternes oplevelse af kompetenceudviklingskursets brugbarhed i forhold til at kunne bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn.

Respondenterne blev spurgt, om kurset var målrettet til den aldersgruppe af børn, som de til dagligt arbejder med. 6 % oplevede, at kurset i mindre grad var målrettet til børnene på deres arbejdsplads, 53 % oplevede det i nogen grad, mens 41 % mente, at kompetenceudviklingskurset i høj grad var målrettet til børnenes aldersgruppe på deres arbejdsplads.

10


I NTROKURSET Introkurset gav ligeledes respondenterne en positiv oplevelse af at være rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn, dog i lidt mindre grad end kompetenceudviklingskurset. 54 % oplevede, at kurset i nogen grad havde været brugbart, mens 23 % oplevede dette i mindre grad og 23 % i høj grad. Figur 5 viser, at de fleste respondenter i høj grad havde en oplevelse af, at bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet på introkurset.

Introduktionskursets inddragelse af mulighed for bevægelse i de fysiske omgivelser

15 %

I høj grad I nogen grad

31 %

54 %

I mindre grad

Figur 5: Introkursets fremhævelse af muligheder for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning.

De fleste deltagere i introkurset oplevede at kurset i nogen eller høj grad (76 %) var målrettet til børnene på deres arbejdsplads. De resterende vurderede, at introkurset i mindre grad var målrettet til børnenes aldersgruppe. Å BENT HUS - ARRANGEMENTER Størstedelen af deltagerne i åbent hus-arrangementet oplevede i høj grad (86 %), at arrangementet havde rustet dem til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. De resterende 14 % mente, at det i nogen grad havde rustet dem. Respondenterne har således haft en positiv oplevelse af at kunne anvende Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn i deres dagligdag. Deltagerne oplevede, at mulighederne for bevægelse på de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning i høj grad (43 %) og i nogen grad (57 %) blev fremhævet under arrangementet. Samtlige deltagere oplevede, at arrangementet var målrettet til de børn, de arbejder med i dagligdagen. Åbent hus-arrangementerne tyder således på at have haft en rigtig positiv effekt på deltagernes oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn.

11


O PSUMMERING AF KURSER OG UDDANNELSE Opsummerende har kurserne og åbent hus arrangementerne medvirket til, at respondenterne i høj eller nogen grad (77–100 %) føler sig rustet til at bruge Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn. Mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Københavns Befæstning blev fremhævet positivt på kurserne (85-100 %). Uddannelsestilbuddene har dermed formået at formidle mulighederne for, hvordan respondenterne kan koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Tallene afspejler resultaterne fra midtvejsevalueringen, hvor brugerne også angav at være meget tilfredse med brugbarheden af uddannelsen opnået gennem kompetenceudviklingskurset (91 %) og introkurset (77 %). Oplevelsen af åbent hus-arrangementerne var ligeledes positiv (65 %). Forbedringerne på baggrund af midtvejsevalueringen har dog formået at give brugerne en endnu bedre oplevelse af at være en del af Bevægelseskompagniet. Foto: Jeppe Carlsen

3.3 UDBREDELSE AF KONCEPTET Efter at være introduceret til Bevægelseskompagniet, føler de fleste respondenter sig bedre rustet til at motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive i det daglige (se figur 6). Størstedelen af respondenterne (84 %) angiver således, at de i nogen eller i høj grad er blevet bedre rustet, og kun en mindre andel (13 %) angiver, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet det. De fleste respondenter har fortalt deres kollegaer om konceptet, primært kollegaer på arbejdspladsen, men i mindre grad også til kollegaer i andre fora. 31 % af respondenterne har introduceret det til kollegaer, der også selv har anvendt det, og 5 % af respondenterne har fortalt børnenes forældre om konceptet. 8 % angiver, at de ikke har introduceret andre til konceptet. Udbredelsen af konceptet er således primært sket blandt arbejdskollegaer, hvor størstedelen af respondenterne har øget kendskabet omkring Bevægelseskompagniet. Sammenlignet med resultaterne fra midtvejsevalueringen føler Bevægelsesambassadørerne sig til slutevalueringen bedre rustet til at motivere børn til bevægelse i deres hverdag.

12


Følelse af at være bedre rustet til at motive børn til fysisk aktivitet i det daglige 3% 3%

10 %

I høj grad 27 %

I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

57 %

Figur 6: Følelse af at være bedre rustet til at motivere børn og unge til fysisk aktivitet i det daglige, efter introduktion til Bevægelseskompagniet.

3.4 FEEDBACK PÅ AKTIVITETSKATALOGERNE Bevægelseskompagniets ambassadører blev efter uddannelsen udstyret med materialer i form af to kataloger med titlen Leg, fantasi og bevægelse. Det ene katalog tager udgangspunkt i historien på Københavns Befæstning og implementerer historiefortællingen i bevægelse og leg. Det andet katalog er et supplement til det kulturhistoriske legekatalog og indeholder nutidige lege. Katalogerne indeholder henholdsvis 24 kulturhistoriske lege og 31 nutidige lege. Deltagerne blev spurgt om, hvilket aktivitetskatalog de havde brugt mest og hvor mange lege i katalogerne, de havde afprøvet. De fleste respondenter har afprøvet mindst et af katalogerne (63 %) og blandt dem har 95 % afprøvet 5 lege eller flere. De deltagere, der havde afprøvet ca. 5 lege eller færre, blev spurgt om, hvorfor de ikke havde brugt aktiviteterne i katalogerne oftere. Begrundelsen herfor er primært tidsmangel. Enkelte angiver derudover,

Nutidigt legekatalog. Foto: Jeppe Carlsen

at aktiviteterne ikke passer til børnenes aldersgruppe på arbejdspladsen, og at nogle kun anvender de aktiviteter, de fik undervisning i på kurset. Katalogernes opbygning bliver af respondenterne vurderet til at være overskueligt opbygget (33 %), nemme at finde rundt i (23 %), og de giver mening for respondenterne at bruge (33 %). Aktivitetsbeskrivelserne af legene i katalogerne bliver desuden anset for at være lette at forstå (19 %), lige til at bruge (19 %), godt opbygget (29 %) og meget overskuelige (27 %). Respondenter, der har 13


svaret andet til spørgsmål om katalogernes opbygning (12 %) og beskrivelse af legene (5 %), angiver, at de endnu ikke har brugt katalogerne eller endnu ikke har haft tid til at sætte sig ind i dem. Sammenlignet med resultaterne fra midtvejsevalueringen er der sket en stigning i andelen, der har afprøvet mindst 5 lege fra katalogerne. Holdningen til katalogernes opbygning og beskrivelsen af aktiviteterne er ligesom i midtvejsevalueringen meget positive. 3.5 BOOKINGSYSTEMET OG DEPOTET I spørgsmålet om hvordan det er at bruge bookingsystemet for at reservere depotet på Københavns Befæstning, angiver 74 % af respondenterne, at det enten er hurtigt, nemt eller overskueligt (figur 7). 4 % oplever brugen besværlig, 4 % at det er upraktisk, mens 3 % synes, det er udfordrende. Respondenter, der har angivet problemer med bookingsystemet, begrunder disse med, at de har haft problemer med, at koden ikke har virket, at de ikke har prøvet bookingsystemet, eller at de pga. impulsive ture glemmer at bruge det.

Brugbarheden af bookingsystemet Det er nemt

22 %

Det er overskueligt

30 %

Det er hurtigt

22 %

Det er besværligt

4%

Det er upraktisk

4%

Det er udfordrende

3%

Andet

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 7: Respondenternes vurdering af bookingsystemets brugbarhed.

I forhold til brugen af depotet på Københavns Befæstning (Vestvolden) har 86 % af respondenterne ikke oplevet nogen problemer. Figur 8 viser, at respondenterne primært oplever depotets tilstand som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

14


Oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning 7%

Utilfredsstillende 7%

36 %

Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfredsstillende

50 %

Meget tilfredsstillende

Figur 8: Respondenternes oplevelse af depotets tilstand på Københavns Befæstning.

Gæstebogen bliver anvendt af 57 % af respondenterne. Begrundelser for at skrive i gæstebogen er at synliggøre, at depotet bliver brugt, angive hvilken stand udstyret er i og for at videregive beskeder og ideer til andre brugere. Respondenter, der ikke anvender gæstebogen, angiver, at årsagerne til dette har været, at der ikke var noget at skrive med, at der har været begrænset tid til det ved afgang, at andre havde gjort det, eller at de har glemt det. Sammenlignet med midtvejsevalueringen er Bevægelsesambassadørernes oplevelse af brugbarheden af bookingsystemet og depotet blevet mere positiv, og gæstebogen bliver i højere grad anvendt. En del af respondenterne fra midtvejsevalueringen havde endnu ikke været ude på Vestvolden (Københavns Befæstning), hvilket kan have været medvirkende til, at de havde en mindre positiv oplevelse.

3.6 KØBENHAVNS BEFÆSTNING SOM BEVÆGELSESRUM FOR BØRN Størstedelen af respondenterne har en meget positiv (57 %) eller positiv (36 %) oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum, hvilket ses i figur 9. 93 % af respondenterne angiver desuden, at de ikke har oplevet problemer med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum, og det eneste problem, der blev angivet i forbindelse med Vestvolden (Københavns Befæstning), var manglende toiletter.

15


Oplevelse af Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum til børn Meget positivt

57 %

Positivt

36 %

Hverken positivt eller negativt

7% 0%

20%

40%

60%

Figur 9: Respondenternes oplevelse af Københavns Befæstning som bevægelsesrum for børn.

Midtvejsevalueringen viste, at respondenterne var mindre glade for Københavns Befæstning som bevægelsesrum til børn. Det kan skyldes, at undersøgelsesperioden for det første var kortere (mdr.) og lå på et senere tidspunkt af året. Vejrforhold kan derfor have haft indflydelse på, hvordan brugerne har oplevet Københavns Befæstning i de to perioder. 3.7 BRUGBARHED OG MULIGHED FOR UDVIDELSE AF KONCEPTET Deltagerne blev spurgt, om de mente, at man kan bruge uddannelsen og legekatalogerne i andre sammenhænge og andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning). Respondenternes svar på dette var meget positive. Samtlige respondenter mente, at man kan bruge uddannelse og aktivitetskataloger i andre sammenhænge. Adskillige angav, at man kan anvende aktiviteterne stort set alle vegne og forslagene var hovedsageligt marker, gymnastiksale, skoler, parker, græsplæner, skove, institutioner og legepladser. Desuden nævnte en respondent, at han/hun forestillede sig at bruge aktiviteterne fx i idrætsuger eller som et led i at arbejde med klassetrivsel. Enkelte nævnte, at visse lege kræver materialer, og at det er nødvendigt at have plads og ressourcer. 73 % af respondenterne havde allerede anvendt aktiviteter fra Bevægelseskompagniet med børn andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning).

16


4. OPSAMLING PÅ RESULTATER 4.1 SAMLET SET Vestvolden er det seneste halvandet år blevet omdannet til en kulturhistorisk legeplads, hvor lærere og pædagoger fra Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune er blevet inspireret til at motivere børn til leg og fysisk aktivitet i deres dagligdag på Københavns Befæstning. Siden projektet blev skudt i gang i august 2011, er der samlet set blevet uddannet 205 Bevægelsesambassadører fra de tre kommuner. Der har i alt været 668 registrerede aktivitetstimer på Vestvolden (Københavns Befæstning) med Bevægelseskompagniet, og mindst 5867 børn har været i gang med Bevægelseskompagniets aktiviteter. Uddannelsen af Bevægelsesambassadører har i høj grad haft en positiv effekt på deltagernes følelse af at kunne motivere børn til fysisk aktivitet i dagligdagen og til at koble bevægelse sammen med Københavns Befæstning som bevægelsesrum. Konceptet er blevet udbredt til deltagernes kollegaer, der således har fået øget kendskab til Bevægelseskompagniet. Omkring 1/3 af respondenterne har introduceret konceptet til kollegaer, der også selv har anvendt det. De to udleverede aktivitetskataloger er blevet brugt af størstedelen af respondenterne, og der er givet udtryk for, at katalogerne er meget overskuelige og brugbare. De fleste respondenter har afprøvet mindst 5 aktiviteter fra katalogerne, og de, der ikke har, angiver, at det hovedsageligt skyldes tidsmangel. Besvarelserne for brugbarheden af bookingsystemet og depotet er meget positive. Størstedelen af respondenterne anser bookingsystemet for at være nemt og overskueligt at bruge. Anvendelsen af depotet bliver i høj grad opfattet som uproblematisk, og gæstebogen bliver i stigende grad anvendt til at dokumentere brugen og videregive beskeder til andre brugere. De fleste respondenter angiver at være glade for at komme på Vestvolden (Københavns Befæstning) og har opdaget området som et oplevelsesrigt sted og et godt område til bevægelse og legeaktiviteter. Deltagerne har også anvendt uddannelsen og legekatalogerne andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning) og mener i høj grad, at uddannelsen og aktiviteterne kan bruges i mange andre sammenhænge.

Undervisning på Vestvolden. Foto: Lars Schmidt

17


4.2 RESULTATER I FORHOLD TIL FORMÅL OG MÅLSÆTNING Denne afsluttende evaluering viser således, at formålet med Bevægelseskompagniet er blevet opfyldt. Et kompagni af lokale pædagoger og lærere er blevet uddannet, og en stor del af dem har inspireret og igangsat kollegaer til at bruge Københavns Befæstning til leg og fysisk aktivitet i deres arbejde med børn. Målgruppen for Bevægelseskompagniet er børn fra 0.-10. klasse, men da midtvejsevalueringen viste, at pædagoger, der arbejder med mindre børn, også viste stor interesse for projektet, har der været fokus på også at målrette aktiviteter til denne aldersgruppe. Målsætningerne for Bevægelseskompagniet (jf. afsnit 1.2) må i høj grad anses for at være opfyldt: Der er siden opstarten af Bevægelseskompagniet blevet etableret tre bevægelseskompagnier og udstyrsdepoter i hhv. Hvidovre, Rødovre og Københavns Kommune. Derudover er konceptet blevet udbredt til Brøndby og Gladsaxe Kommune. Der er blevet udviklet to kataloger med aktivitetsbeskrivelser, og disse bliver anvendt af Bevægelseskompagniet i deres hverdag. Der har løbende været afholdt åbent husarrangementer, introkurser og kompetenceudviklingskurser, der har skabt opmærksomhed om tilbuddet og øget pædagoger og læreres viden om Bevægelseskompagniet og mulighederne for fysisk udfoldelse på Københavns Befæstning. Der er blevet skabt kendskab til de fysiske anlæg på Københavns Befæstning, og området må i høj grad betragtes som et af Københavns nye bevægelsesrum for målgruppen.

Foto: Jeppe Carlsen

4.3 BEMÆRKNINGER TIL METODE OG BESVARELSER Den forholdsvis lave svarprocent kan have medført målefejl, såfremt de personer, der har besvaret spørgeskemaet, adskiller sig betydeligt fra de personer, der ikke har besvaret det. Vi forestiller os dog, at den lave svarprocent kan skyldes, at mange deltagere først blev uddannet til Bevægelsesambassadør i uge 42 og derfor måske ikke har nået at være ude på Vestvolden (Københavns Befæstning), inden spørgeskemaet blev sendt ud. Det kan have gjort, at de ikke har følt sig i stand til at besvare spørgsmål om Bevægelseskompagniet endnu. Besvarelserne fra slutevalueringen er endnu mere positive end ved midtvejsevalueringen. En af grundene dertil kan være, at Bevægelsesambassadørerne, der indgik i midtvejsevalueringen, havde været uddannet fra august 2012 til januar 2012 og kan således have oplevet flere problemer på Vestvolden (Københavns Befæstning) bl.a. pga. vejrforholdene hen over vinteren. Desuden er der i løbet af år 2012 sket forbedrin18


ger, baseret på den kritik der blev modtaget ved midtvejsevalueringen, herunder bl.a. tilbud målrettet yngre aldersgrupper og opsætning af toiletter, hvilket også kan have ført til en mere positiv oplevelse af Københavns Befæstning. 4.4 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER/PERSPEKTIVERING Organiseringen af bevægelsesaktiviteter gennem uddannelsen af et Bevægelseskompagni er en måde at skabe mere liv på et sted i lokalområder på. Slutevalueringen viser, at 40 % i nogen grad efterspørger mere uddannelse. Kursustilbuddene har været en afgørende del af Bevægelseskompagniets etablering og bør ikke nedgraderes. I forhold til brugerne skal den mentale og fysiske afstand til Københavns Befæstning tænkes med, da afstandene er afgørende for, om områderne bliver brugt til leg og bevægelse. Afstand, ressourcemangel eller lang transporttid er nemlig faktorer, som 43 % af brugerne angiver værende begrænsende for at bruge konceptet i dagligdagen. Evalueringens resultater viser, at Bevægelseskompagniet ikke nødvendigvis behøver at knyttes til et forhistorisk minde, som Københavns Befæstning. Bevægelseskompagniet skulle oprindeligt have været tilknyttet de nye fysiske anlæg, men er på grund af forsinkelser i etablering af disse blevet til et selvstændigt koncept. Konceptet kan med fordel anvendes andre steder, hvor man ønsker at skabe mere leg og bevægelse i børns hverdag. I rekreative områder, parker eller andre steder i naturen kan der skabes liv ved at uddanne og udstyre lærere og pædagoger til at bruge disse områder til leg og bevægelse i deres hverdag med børn. På baggrund af erfaringerne med Bevægelseskompagniet har Kræftens Bekæmpelse udviklet konkrete anbefalinger til andre: • • • • • • •

Inddrag konteksten og tag højde for kommunens, institutionernes og børnenes hverdag i udviklingen af et Bevægelseskompagni Skab fremdrift og lokal forankring fra start ved at medtænke nøglepersoner fra institutioner og kommune Brug undervisere der kender lokalsamfundet samt hverdagen i skoler og institutioner Hav en plan for vedligeholdelsen af depoterne Aktiviteterne skal kunne varieres i sværhedsgrad til forskellige målgrupper Tænk et Bevægelseskompagnis aktiviteter sammen med andre tilbud i institutioner og lokalområde Sørg for at kommunerne allokerer ressourcer til uddannelsen, da det gør det muligt for alle kommuner at etablere et Bevægelseskompagni

Driften af Bevægelseskompagniet bliver overdraget til de tre kommuner i slutningen af 2012. Københavns Kommune integrerer konceptet i et eksisterende tilbud, mens Rødovre, Gladsaxe og Hvidovre Kommune endnu ikke er afklarede omkring konceptets fremtid. På baggrund af evalueringens meget positive resultater opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at kommunerne fremadrettet fortsætter med at afsætte driftsmidler til Bevægelseskompagniet.

19


LITTERATUR Boolsen, M. W. (2008). Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. København: Hans Reitzels Forlag. Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. København: Socialforskningsinstituttet.

20


BILAG 1 Tak for din deltagelse. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre spørgeskemaet. For at komme videre til næste spørgsmål trykker du på næste nederst på siden. Hvis du vil ændre din besvarelse, kan du altid komme tilbage til tidligere spørgsmål ved at trykke forrige nederst på siden. For at afslutte din besvarelse trykker du på afslut på sidste side af spørgeskemaet. Hvis du mangler at svare på spørgsmål, bliver du gjort opmærksom på det undervejs. Først vil vi gerne vide noget om det sted, du er ansat.

Hvor arbejder du? (1) (5) (2) (3) (4)

    

Folkeskole Fritidsklub / Ungdomsklub Skolefritidsordning / Fritidshjem Børnehave / Integreret institution Andet: __________

Hvilken aldersgruppe har du brugt Vestvolden (Københavns Befæstning) med? Markér evt. flere (19) (18) (1) (16) (17) (15)

     

Vuggestue (0-3 år) Børnehave (3-6 år) Indskoling (0.-3. klasse) Mellemtrin (4.-6. klasse) Udskoling (7.-9. klasse) Andet: __________

De første spørgsmål handler om din introduktion til Bevægelseskompagniet.

Hvad har du deltaget i for at blive introduceret til Bevægelseskompagniet? (1)  Kompetenceudviklingskursus (2)  Introkursus

I hvilken grad har kurset rustet dig til at bruge Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum med børn? (1) (2) (3) (4) (5)

    

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

21


I hvilken grad har introduktionen rustet dig til at bruge Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum med børn? (1)  I høj grad (2)  I nogen grad (3)  I mindre grad (4)  Slet ikke (5)  Ved ikke I hvilken grad blev mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Vestvolden (Københavns Befæstning) fremhævet på kompetenceudviklingskurset? (1) (2) (3) (4) (5)

    

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad blev mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Vestvolden (Københavns Befæstning) fremhævet på introkurset? (1) (2) (3) (4) (5)

    

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Har kompetencekurset været målrettet til børn i den aldersgruppe, du arbejder med? (1) (2) (3) (4) (5)

    

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Har introduktionskurset været målrettet til børn i den aldersgruppe du arbejder med? (1)  I høj grad (2)  I nogen grad (3)  I mindre grad (4)  Slet ikke (5)  Ved ikke

Har du deltaget i et af Bevægelseskompagniets åbent hus arrangementer? (1)  Ja (2)  Nej

22


I hvilken grad har arrangementet rustet dig til at bruge Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum med børn? (1) (2) (3) (4) (5)

    

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad blev mulighederne for bevægelse i de fysiske omgivelser på Vestvolden (Københavns Befæstning) fremhævet på åbent hus arrangementet? (1)  I høj grad (2)  I nogen grad (3)  I mindre grad (4)  Slet ikke (5)  Ved ikke Har åbent hus arrangementet været målrettet til børn i den aldersgruppe, du arbejder med? (1) (2) (3) (4) (5)

    

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Føler du, at du har brug for mere uddannelse for at kunne bruge mulighederne på Vestvolden (Københavns Befæstning) bedre? (1)  I høj grad (2)  I nogen grad (3)  I mindre grad (4)  Slet ikke (5)  Ved ikke

Føler du dig bedre rustet til at motivere børn til at være fysisk aktive i det daglige, efter du er blevet introduceret til Bevægelseskompagniet? (1)  I høj grad (2)  I nogen grad (3)  I mindre grad (4)  Slet ikke (5)  Ved ikke

Hvem har du introduceret til konceptet? Markér gerne flere (1) (2) (3)

 Mine kollegaer, og de har selv anvendt det  Mine kollegaer, men de har ikke selv anvendt det  Børnenes forældre

23


(4) (5)

 Andre kollegaer i andre fora  Jeg har ikke introduceret andre til konceptet

Har du været begrænset i at bruge konceptet i din dagligdag? (1) (2)

 Ja  Nej

Skriv her hvilke begrænsninger du har oplevet i at bruge konceptet i din dagligdag fx ingen toiletter på Vestvolden (Københavns Befæstning)

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

De næste spørgsmål handler om de aktiviteter som er beskrevet i katalogerne Leg, fantasi og bevægelse.

Hvilket aktivitetskatalog har du brugt mest? (1) (2) (3) (4)

   

Kataloget med kulturhistoriske lege Kataloget med moderne lege Jeg har brugt begge kataloger lige meget Jeg har ikke brugt katalogerne endnu

Hvor mange lege i katalogerne har du afprøvet? (1)  Alle 55 lege (2)  Størstedelen af legene (3)  Ca. halvdelen af legene (4)  Ca. 10 lege (5)  Ca. 5 lege (6)  Mindre end 5 lege (10)  Andet: __________

Hvorfor har du ikke brugt aktiviteterne i katalogerne oftere? Markér gerne flere (1) (2)

 Jeg bruger kun de aktiviteter jeg fik uddannelse i  Aktiviteterne passer ikke til den aldersgruppe af børn jeg arbejder med

24


(3) (4) (5) (6) (7) (8)

     

Jeg synes kataloget er for besværligt at arbejde med Der er ikke nok forskellige lege i kataloget Jeg har ikke haft tid til at afprøve alle aktiviteter Jeg føler mig usikker på aktiviteter jeg ikke er blevet undervist i Det tager for lang tid at stille op til aktiviteterne Andet: __________

Hvordan synes du, at katalogerne er opbygget? Markér gerne flere (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

      

Det er nemt at finde rundt i Det er overskueligt bygget op Det giver mening for mig at bruge Det er ikke særligt nemt at finde rundt i Det er uoverskueligt Det giver ingen mening for mig at bruge Andet: __________

Hvordan synes du, at aktiviteterne i katalogerne er beskrevet? Markér gerne flere (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

        

Nemme at forstå Lige til at bruge Godt opbygget Meget overskuelige Svære at forstå For indviklede til at bruge Dårligt opbygget Uoverskuelige Andet: __________

Har du været ude på Vestvolden (Københavns Befæstning) og brugt området til aktiviteter i Bevægelseskompagniet? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor? (1) (2)

 Ja  Nej

__________ __________

De næste spørgsmål handler om bookingsystemet til reservering af depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning).

Hvordan er det at bruge bookingsystemet for at reservere depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning)? Markér gerne flere (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

      

Det er nemt Det er overskueligt Det er hurtigt Det er besværligt Det er upraktisk Det er udfordrende Andet: __________

25


Hvorfor fungerer bookingsystemet ikke optimalt for dig? fx der er kun én computer tilgængelig i vores institution, det tager for lang tid, mm.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Har du brugt depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) uden at reservere det på bookingsystemet? (1) (2)

 Ja  Nej

Hvor mange børn ad gangen tager du typisk med ud på Vestvolden (Københavns Befæstning)? __________

Hvor mange gange om ugen tager du typisk børnene med ud på Vestvolden (Københavns Befæstning)? __________

Hvilke børn har I booket depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning) til? (1)  Det er alle børn fra institutionen hver gang (2)  Det er forskellige børn hver gang (3)  Det er de samme klasser hver gang (4)  Det er forskellige klasser hver gang (5)  Det er primært de yngste (6)  Det er primært de ældste (7)  Det er meget forskelligt De næste spørgsmål handler om depotet på Vestvolden (Københavns Befæstning).

Hvordan har du oplevet depotets tilstand på Vestvolden (Københavns Befæstning)? (1) (2) (3) (4) (5)

    

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende

Har du oplevet problemer ved brugen af depotet? (1)  Ja

26


(2)

 Nej

Hvilke problemer har du oplevet ved brugen af depotet? Markér gerne flere (9) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

       

Jeg har ikke haft problemer Nøglesystemet virkede ikke Trækvognene var for tunge Materialerne i depoterne var ikke til stede Der var meget rod i depoterne Jeg kunne ikke finde de materialer jeg skulle bruge Jeg kunne ikke finde depotet Andet: __________

Husker du at skrive i gæstebogen? (1) (2)

 Ja  Nej

Hvorfor skriver du i gæstebogen? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Hvorfor skriver du ikke i gæstebogen? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

De næste spørgsmål handler om Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum.

Hvordan har du oplevet Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum til de børn, du arbejder med? (1)  Meget positivt (2)  Positivt (3)  Hverken positivt eller negativt (4)  Negativt

27


(5)

 Meget negativt

Har du oplevet problemer med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum? (7) (1)

 Ja  Nej

Hvilke problemer har du oplevet med Vestvolden (Københavns Befæstning) som bevægelsesrum? fx området var mudret og vådt

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Har du brugt aktiviteter fra Bevægelseskompagniet med børn andre steder end på Vestvolden (Københavns Befæstning)? (1) (2)

 Ja  Nej

Hvad var børnenes reaktion på aktiviteterne med dig som Bevægelsesambassadør? fx det var kedeligt, pigerne synes i særlig grad det var sjovt, de plager om at lege dem igen...

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

28


Synes du, at man kan bruge uddannelsen og legekatalogerne i andre sammenhænge og andre steder end på Vestvolden (Kø-

benhavns Befæstning)? Begrund gerne dit svar

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Tak for din besvarelse! Tryk på afslut til højre, for at gemme og afslutte din besvarelse.

BILAG 2 Effektmål Beskrivelse af brugere og aldersgrupper

Brugbarhed af uddannelse (kvalitet)

Undersøgelsesspørgsmål 1. Hvilken arbejdsplads har brugerne? 2. Hvilken aldersgruppe arbejder de med? 3. Hvor mange børn tages med ud på Vestvolden? 4. Hvilke børn tages med ud på Vestvolden? 5. Børnenes reaktion på konceptet?

Analysemetode Deskriptiv analyse + åbne svarmuligheder

1. Formidling af Vestvolden som bevægelsesrum for børn? 2. Bevægelse på Vestvolden? 3. Målrettet aldersgruppen? 4. Har åbent hus-arrangementerne været med til at styrke formidlingen? 5. Behov for mere uddannelse? 6. Bedre kompetencer til at motivere børn til fysisk aktivitet efter kursus? 29


Brugbarhed af aktiviteter i legekataloger

Brugbarhed af depoter Brugbarhed af områder Brugbarhed af bookingsystem

Brugbarhed og mulighed for udvidelse af konceptet

7. Videreformidling af konceptet a. Kollegaer b. Forældre c. Andre kollegaer 8. Begrænsninger i dagligdagen? 1. Brug af katalogerne – hvor mange har de brugt? 2. Hvorfor har de ikke brugt dem? 3. Opbygning af katalogerne 4. Beskrivelse af aktiviteter 1. Tilstand af depotet 2. Problemer? 3. Brug af gæstebogen 1. Oplevelse af områderne 2. Problemer? 1. Brugervenlighed af bookingsystem 2. Hvorfor virker det ikke? 3. Brug af depotet uden reservering via bookingsystem 1. Kan uddannelse og aktiviteter bruges i andre sammenhænge? 2. Anvendes aktiviteterne andre steder?

30

Slutevaluering af Bevægelseskompagniet  
Slutevaluering af Bevægelseskompagniet  

Slutevaluering af Bevægelseskompagniet en leverance af Sundhedsprojektet i Projekt Købnehavns Befæstning

Advertisement