Stiftelsen Svenska handelshögskolan – Verksamhetsberättelse 2019

Page 1

STIFTELSEN Svenska handelshรถgskolan

VERKSAMHETSBERร TTELSE 2019


AV S N I T T S B E S K R I V N I N G

2

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


STIFTELSEN

INNEHÅLL Styrelseordförandens översikt . . . . . . . . . . . . . . . 4

Svenska handelshögskolan

Stiftelsens syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Stiftelsens förvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Verksamheten under år 2019 . . . . . . . . . . . . . . 10 Stiftelsens understöd till högskolan under verksamhetsåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Resultatet och effekterna av understödsverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . .13 Tillgångar och förmögenhetsförvaltning . . . . . . . . 18 Framtidsutsikter och risker . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tillgångarnas marknadsvärde. . . . . . . . . . . . . . 20 Understöd per år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

KO N TA K T

Understöd i % av tillgångarnas marknadsvärde . . . 22

Paul Taimitarha Ombudsman Tel +358 40 650 1791 ombudsman@stiftelsenshh.fi www.stiftelsenshh.fi Arkadiagatan 22 00100 HELSINGFORS

Kostnader i förhållande till tillgångarnas värde. . . 23 Resultat- och balansräkning. . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ansvarsfullhet i placeringsverksamheten . . . . . . . . 26 Planer för en ny fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

S T Y R E L S E O R D F Ö R A N D ES ÖV E RS I K T 2019 blev ett bra år för Stiftelsen

ÅR 2019 INLEDDES MED en viss besvikelse över den dramatiska rekylen på aktiemarknaderna i slutet av år 2018, men återhämtningen blev snabb och börsåret 2019 slutade med mycket starka siffror. Det här gav markant utslag också i Stiftelsens portfölj, och vi avslutade år 2019 på en ny all time high nivå med ett värde på tillgångarna om 63,7 M € . Hur 2020 artar sig kan vi i det här skedet bara gissa, med bl.a. stora osäkerheter kring Corona-epidemins effekter, svag tillväxt i Europa samt spända lägen i flera av världens krigshärdar. Vi i Stiftelsen kan bara fortsätta göra vårt bästa för att förvalta Stiftelsens tillgångar så väl som möjligt, och rikta vår utdelning på sätt som stöder Hankens verksamhet och utveckling på bästa möjliga sätt. Stiftelsens evighetsperspektiv gör det också lättare att leva med att vissa år är mer turbulenta än andra, och vi har fortsatt som mål att bibehålla en stabil nivå på understödet till högskolan. Långsiktigheten ger utrymme för en stor aktietyngd i allokeringen, samt för en utökning av andelen alternativa placeringar, främst i Private Equity och fastighetsfonder.

Detta är min femte och sista kolumn i egenskap av Stiftelsens ordförande. De sex åren i styrelsen har varit intressanta och lärorika, men framförallt meningsfulla. Att kunna bidra till att säkerställa att Hanken varje år får ett tillskott på över 10% av sin budget, som dessutom riktas till sådana områden som är helt centrala för Hankens framgång och strategiska utveckling, känns väl värt den tid det tagit i anspråk. Under dessa år har Stiftelsens portfölj vuxit från 40 M € till skrivande stunds ca 65 M € . Stiftelsens bidrag till Hanken har haft avgörande inverkan på bland annat publikationsaktiviteten, internationaliseringen, doktorandprogrammen, och utvecklingen av undervisningen. Det har dessutom varit ett högst angenämnt arbete, tack vare det fina samarbetet med ombudsmännen Max Oker-Blom och Paul Taimitarha, och alla de personer som varit engagaerade i styrelse, placeringsråd och fullmäktige. Det är fint att Hanken har så många lojala vänner, och jag hoppas att skaran som är villig att donera till Hanken, både i form av pengar och tid, fortsätter växa i framtiden.

Då högskolans behov av extern finansiering fortsätter att öka de kommande åren, ser Stiftelsen att vi utöver en välskött placerings- och utdelningsverksamhet, kommer att ha skäl att söka kapitaltillskott genom donationer. Detta sker givetvis i samarbete och samförstånd med Hanken, vilket betyder att Hanken ges företräde för fundraising, speciellt då olika matchningsprogram pågår. Stiftelsen har ändå förberett sig för att lansera en ny Framtidsfond. Avsikten är att finna ankardonatorer till denna nya fond, som ger möjlighet åt donatorer att etablera egna, namngivna underfonder. Mer om detta på sid. 27.

4

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

CHRISTINA DAHLBLOM

Styrelsens ordförande


S T I F T E L S E N S D O N ATO R E R 2019 Julius Stjernvalls Donationsfond Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond


STIFTELSENS SYFTE

S T I F T E L S E N S SY F T E STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN SR:S (Stiftelsen) syfte är är att ekonomiskt stöda Svenska handelshögskolan (Hanken) samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt och aktiviteter som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

FORMERNA FÖR FÖRVERKLIGANDE AV STIFTELSENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR Stiftelsen verkar i nära samarbete med högskolan för att rikta understödet på ett så effektfullt sätt som möjligt. Understödsformerna varierar från engångsprojekt till aktiviteter som planeras med en horisont upp till tre år. Målsättningen är att hålla en stabil nivå på understödet till högskolan. Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är direkt avgörande: • Understöd för forskning inom Hankens tyngdpunktsområden • Hankens doktorandprogram • Möjliggörande av internationella gästforskarbesök på Hanken • Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer • Professorernas forskningsledigheter • Stipendier för utbytesstuderande

Understödet från Stiftelsen består dels av s.k. obundna medel som disponeras enligt styrelsens beslut och dels av s.k. bundna medel vars användningsändamål definieras enligt respektive fonds stadgar. Stiftelsen tillhandahåller också ett stipendieadministrationssystem åt Hanken.

6

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


STIFTELSENS SYFTE

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 7


S T I F T E L S E N S F Ö R VA L T N I N G

S T I F T E L S E N S F Ö RVA LT N I N G STIFTELSENS FULLMÄKTIGE består enligt stadgarna av 25–40 medlemmar med en mandatperiod om tre år. Till ledamot i fullmäktige kan en person inväljas för högst fyra treårsperioder. Fullmäktige kompletterar sig självt på förslag av Stiftelsens valnämnd. Under 2019 hade fullmäktige 40 medlemmar.

STIFTELSENS FULLMÄKTIGE

05/2017–05/2020

05/2018–05/2021

05/2019–05/2022

Philip Aminoff Jan E. Boethius

Carl Ahlström Kurt Björklund

Henrik Andersin Robert Andersson

Maria Didrichsen

Ilkka Brotherus

Stefan Björkman

Alexander Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth

Berndt Brunow

Jannica Fagerholm

Carl Haglund

Christina Dahlblom

Satu Huber

Janne Larma

Carl-Johan Granvik

Kim Karhu

Kristina Pentti-von Walzel

Victor Hartwall

John Lindfors

Kaj Rönnlund

Peter Immonen

Gustav Nyberg

Johan Sandell

Ole Johansson

Cyril von Rettig

Heidi Schauman

Tomas von Rettig

Karsten Slotte

Peter Therman

Siv Schalin

Roger Talermo

Alexandra Therman-Londen

Catharina Stackelberg

Johnny Åkerholm

Björn Wahlroos

Dag Wallgren Michaela von Wendt

STIFTELSENS ORDFÖRANDE

I l k ka B ro t h e r u s

Stiftelsen leds av en styrelse som består av 10 medlemmar. Sex av dessa utses av fullmäktige och tre av högskolan. Högskolan rektor är enligt stadgarna självskriven medlem.

8

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


S T I F T E L S E N S F Ö R VA L T N I N G

FULLMÄKTIGES SAMMANSÄTTNING Mandatperiod

Valda av fullmäktige

Nominerade av högskolan

05/2018–05/2020

Christina Dahlblom

Timo Korkeamäki ( t.o.m. 7.10.2019)

Heidi Schauman

Anders Löflund (fr.o.m. 7.10.2019)

Alexandra Therman-Londen 05/2019–05/2021

Maria Didrichsen

Sören Kock

Kim Karhu

Minna Martikainen

Peter Immonen Karen Spens, rektor

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Christina Dahlblom har fungerat som styrelsens ordförande, Kim Karhu som vice ordförande och som sekreterare Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha. Timo Korkeamäki avgick från styrelsen efter att ha blivit utnämnd till dekan för handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Fullmäktige har hållit ett möte under året och styrelsen har sammankommit åtta gånger.

PLACERINGSRÅDET Det av styrelsen utsedda Placeringsrådet har bestått av Janne Larma som ordförande, Alexander Ehrnrooth, Peter Immonen ( fr.o.m. 21.5.19) och Anders Löflund med Paul Taimitarha som sekreterare. Placeringsrådet har hållit sex protokollförda möten vid vilka förmögenhetsförvaltaren SEB Kapitalförvaltning Finland Ab har rapporterat om marknadsläget och utvecklingen av värdet på Stiftelsens tillgångar. Rådet har utvärderat förvaltarens åtgärder och i samråd med förvaltaren gjort framställningar till styrelsen om justeringar i allokeringen. Såväl styrelsen som placeringsrådet har månatligen tillställts en rapport av SEB.

VALNÄMNDEN Stiftelsens Valnämnd har bestått av Carl Ahlström, Carl Haglund, Satu Huber och Kristina Pentti-von Walzel med fullmäktiges ordförande Ilkka Brotherus som stadgeenlig ordförande samt Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha som sekreterare. Stiftelsens styrelseordförande Christina Dahlblom har bistått nämnden i dess arbete.

REVISORER Fullmäktige valde Anders Svennas, CGR med EY som suppleant, till revisor vid årsmötet 21.5.2019.

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 9


VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2019

V E R KS A M H E T E N U N D E R Å R 2019 STIFTELSEN OCH HANKENS STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR STIFTELSEN ARBETAR i nära samarbete med högskolan för att planera och styra understödsaktivi-teterna så att dessa får så god genomslagskraft och effekt som möjligt. En central utgångspunkt för riktande av Stiftelsens stöd är högskolans strategi och de strategiska målsättningarna. Hanken har reviderat sin mission och vision enligt följande: HANKENS MISSION Högskolans mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom • forskning som karaktäriseras av högtstående akademisk kvalitet och näringslivsrelevans • forskningsbaserad utbildning som förser de utexaminerade och deltagare i fortbildningen med förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande samt förmåga att agera i en global omgivning i konstant förändring. Genom sitt utbildningsutbud bär Hanken både sitt nationella ansvar för att utbilda svenskkunniga ekonomer och erbjuder program för internationella studerande • att integrera etik, samhällsansvar och hållbarhet i all sin verksamhet • en hög grad av internationalisering i anda, innehåll och handling All verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring. HANKENS VISION Hankens vision är att vara en internationellt erkänd forskningsdriven fristående handelshögskola som svarar på globala ekonomiska och samhälleliga utmaningar på ett innovativt och ansvarsfullt sätt.

10

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2019

STIFTELSENS UNDERSTÖD TILL HÖGSKOLAN UNDER VERKSAMHETSÅRET Det jämförbara understödet till högskolan uppgick år 2019 till totalt 2,396 M € (2,474 M € år 2018). Stiftelsens kostnader uppgick till totalt 1 862 M € (2,286 M € år 2018) varav för obundna medel 1 489 M € (1 922 M € ) och för de till specifika fonder bundna medlen 0,372 M € (0,365 M € ). Exceptionellt stora kostnadsersättningar för utbytesstudier för åren 2018-19 från EU:s Erasmus-program minskade kostnaderna för de obundna medlen jämfört med föregående år. Understödet inom ramen för de obundna medlen fördelades enligt följande A K T IVI T E T

Understöd 2019

Understöd 2018

Resursering av Hankens styrkeområden

250 000 €

162 152 €

Hankens doktorandprogram

350 000 €

350 000 €

98 000 €

124 000 €

168 131 €

200 044 €

225 000 €

105 389 €

FORSKNING OCH UTBILDNING

Professorers forskningsledigheter Premiering av vetenskapliga publikationer I N T ER N AT I O N A L I S ER I N G A n s t ä l l nin g a v in t e r n a t io n e l l a t o p p fo r s ka re

46 000 €

I n t e r n a t io n e l l s ko l nin g a v u n d e r v is a n d e p e r s o n a l

429 138 €

I n t e r n a t io n e l l a u t b y t e s s t u di e r o c h p ra k t ik

442 726 €

25 500 €

I n t e g ra t io n a v u t l ä n d s ka s t u d e ra n d e n

27 944 € 115 612 €

Ö v r ig in t e r n a t io n a lis e r in g KO N TA K T ER M ED N Ä R I N G S L I V E T A l u m nv e r k s a m h e t e n

30 000 €

30 000 €

U t v e c k lin g a v n ä r in g s li v s ko n t a k t e r i H e l sin g fo r s

15 000 €

15 000 €

ÖV R I GA ST R AT E G I S K A S ATS N I N GA R 255 563 €

255 000 €

D igit a lis e r in g a v u n d e r v is nin g e n

50 000 €

118 000 €

Ö v r ig t

40 000 €

85 000 €

Re k t o r s dis p o sit io n s m e d e l t il l s t ra t e gis ka s a t s nin g a r

ÖV R I GA ST I P EN D I ER 41 153 €

U n d e r s t ö d f rå n G e s e l liu s s t if t e l s e s a m t ö v r ig a s t ip e n di e r

38 727 € 40 000 €

E v a l u a t io n o f Re s e a rc h – u t v ä rd e r in g 2 023 485 €

U N D ERS TÖ D O BU N D N A M ED EL TOTA LT Ko s t n a d s e r s ä t t nin g f rå n EU : s Era s m u s – p ro g ra m U N D ERS TÖ DSKOS T N A D ER O BU N D N A M ED EL

(

¹ 534 304 € 1 489 181 €

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

2 109 594 € (

¹ 187 609 €

1 921 985 €

(

¹ Omfattar kostnadsersättning för internationellt utbyte från EU:s Erasmus program 2016– 21 vilket utbetalas 1–2 år i efterhand mot erlagda utbyteskostnader.

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 11


VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2019

Understödet inom ramen för de bundna medlen fördelades enligt följande: F O N D EN O CH D ES S SYF TE

Understöd 2019

Understöd 2018

135 312 €

109 391 €

73 819 €

81 766 €

118 904 €

132 868 €

44 333 €

40 544 €

NÄRINGSLIVETS FOND INKL. WÄRTSILÄS JUBILEUMSFOND Understöd till forskare och lärare från utländska universitet som besöker Hanken samt till Hankens p e r s o n a l fö r ko n f e re n s - o c h a n d ra re s o r ELISABETH SCHUSTERS MINNESFOND Understöd till språkkurser, utbytesstudier, praktik, d a t ain s a m lin g fö r p ro g ra d u - a v h a n d lin g a r s a m t s t u di e - o c h forskningsresor i länder med tyska, spanska eller portugisiska som allmänt språk N Ä R I N G S L I V E TS ST I P EN D I EF O N D U n d e r s t ö d t il l fo r s ka r s t u d e ra n d e fö r ku r s - o c h ko n f e re n s re s o r u t o m l a n d s o c h l ä n g re v is t e l s e r v i d u t l ä n d s k t u ni v e r sit e t s a m t t il l d e l f in a n si e r in g a v H a n ke n s d o k t o ra n d p ro g ra m. L Ä R A R ES O C H F O RS K A R ES F O N D U n d e r s t ö d t il l fo r s k nin g, u t a r b e t a n d e a v l ä ro b ö c ke r, f a c k lig o c h p e d a g o gis k v i d a re u t b il d nin g s a m t ko n f e re n s -, s t u di e - o c h fo r s k nin g s re s o r U N D ERS TÖ D BU N D N A M ED EL U N D ERS TÖ D TOTA LT

12

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

372 368 €

364 569 €

2 395 853 €

2 474 163 €


R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

R ES U LTAT E T O C H E FFE K T E R N A AV U N D E RS TÖ D S V E R KS A M H E T E N Det understöd Stiftelsen har givit åt Hanken har möjliggjort eller starkt bidragit till högskolans utveckling, konkurrenskraft och resultat. Dessa kan mätas i forskningsmässiga och pedagogiska framgångar, samhällelig betydelse och framtidsutsikter för de utexaminerade. I relation till den statliga finansiering av högskolan som uppgick till 17,4 M € år 2019 var Stiftelsens understöd om totalt 2,4 M € betydande. Exempel på resultat som Stiftelsens understöd har bidragit till är bland andra: • Hanken toppar överlägset den vetenskapliga publikationsaktiviteten i Finland och rankas högt internationellt • Hanken erbjuder och förutsätter fortsättningsvis som enda högskola i Finland obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands för samtliga grundexamensstuderande • Hanken är en av de blott 95 handelshögskolor av 14 000 globalt som noteras på Financial Times ranking där högskolans Master’s Programme innehar 79 plats och Hanken&SSE:s ledarskapsutbildning topprankas i Norden • Hanken fördubblar sin externa, speciellt internationella forskningsfinansiering under år 2019 • Hanken bibehåller sin status som trippelackrediterad högskola. Denna Tripple Crown ackreditering delas med blott 1 % av handelshögskolorna och -universiteten i världen och omfattar de tre mest prestigefyllda ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA • Hanken är ledande inom hållbarhet och samhällsansvar – Corporate Social Responsibility – och enda FN-utsedda Principles of Responsible Management Education Champion i Finland De från Hanken nyutexaminerade har fortsatt mycket god efterfrågan på arbetsmarknaden i Finland och utanför landets gränser. Mer än 20 % av de nya Hankenalumnerna arbetar utomlands inom 2 år från sin utexaminering

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 13


R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

U T D R AG U R FORSKNINGSLEDIGHETSR APPORT “During the research sabbatical (1.2.201930.9.2019), I have visited two academic institutes outside Finland, (Nagoya University in Japan, and University of Cambridge in UK). Additionally, I have given presentations in six academic conferences and workshops, seven invited talks, and organized two academic events (one in Helsinki and one in Cambridge UK). As detailed in the attached appendix, I completed three publications (A3) which will be published during 2019/20, and drafted two new publications (A3) which have been accepted. Additionally, I have one manuscript which will be completed, which will be sent to an international publisher by the end of this year for a review as a book proposal or as an article.” Professor Nari Lee Forskningsledig 2019

T I O I T O P P – M O T TAGA R E AV S T I F T E L S E N S P U B L I K AT I O N S P R E M I E R Under året premierades totalt 69 forskare för sina publikationer i vetenskapliga journaler. De tio högst premierade år 2019 var Joakim Wincent

Entreprenörskap och företagsledning

Jaakko Aspara Marknadsföring

14

Katja Einola

Företagsledning och organisation

Jeff Hearn

Företagsledning och organisation

Martin Fougère

Företagsledning och organisation

Frank den Hond

Företagsledning och organisation

Mikko Vesa

Företagsledning och organisation

Joseph Sarkis

Logistik och samhällsansvar

Janne Tienari

Företagsledning och organisation

Eija Meriläinen

Logistik och samhällsansvar

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

ERKÄNNA Excellenta lärare ACKNOWLEDGE Excellent Teachers BELÖNA Meriterade lärare REWARD Merited Teachers

UNIK MODELL FÖR PREMIERING AV U N D E RV I S N I N G Under år 2019 införde Hanken en ny modell för premiering av undervisning. Den är en unik helhetsmodell som går ut på att uppmuntra och belöna lärare som presterar bra samt ge erkännande för kvalitet i undervisningen.

FRÄMJA Engagerade lärare PROMOTE Committed Teachers

H A N K E N R A N K A S H Ö G T I VÄ R L D E N Hanken placerar sig som 35:e i U-Multiranks rangordning av 1 225 universitet och högskolor från 96 länder i världen. Positionen är nästbäst i Norden och reflekterar också Finlands Akademis utvärdering av forskningen i Finland där Hanken toppar i fråga om forskningens genomslagskraft.

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 15


R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

HANKEN PRESENTER AR DET P R I S B E L Ö N TA B U S I N E S S L E A D – P R O G R A M M E T I DAVO S The award-winning Integration Program Business Lead is a hybrid initiative, that helps boost growth and increases Finland’s competitiveness from an international talent point of view, as well as increases diversity of organisations which is proved to make them perform better financially and helps bridge the sustainability gap in Finland. Business Lead, created and run by the Financial Times-ranked Hanken & SSE, combines education, mentorship and internship to fasttrack unemployed academically educated refugees and immigrants into business life in Finland. Business Lead won the European Foundation for Management Development (EFMD) gold award in the Talent Development category at the EFMD Executive Development Conference in October 2018 in Lausanne, Switzerland.

T O P P U B L I K AT I O N E R Å R 2 019 Stiftelsen premierar Hankens forskare för artiklar som publiceras i forskningsjournaler. Journalerna rankas enligt dignitet, med flera olika mätare. Topprankade publikationer år 2019:

16

ARTIKEL Can Advertising Investments Counter the Negative Impact of Shareholder Complaints on Firm Value? Sharing-Dominant Logic? Quantifying the Association between Consumer Intelligence and Choice of Social Access Modes Insights from the Machine Stops to better understand rational assumptions in algorithmic decision-making and its implications for organizations

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

JOURNAL

FÖRFATTARE

Journal of Marketing

Aspara Jaakko

Journal of Consumer Research

Aspara Jaakko

Academy of Management Review

den Hond Frank Vesa Mikko


R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

H A N K E N I N T E R N AT I O N A L TA L E N T – P R O G R A M M E T M AT C H A R I N T E R N AT I O N E L L A S T U D E R A N D E M E D F I N S K A F Ö R E TAG S O M S Ö K E R KO M P E T E N S O C H D I V E R S I T E T

Duyen Huynh from Vietnam came to Finland in 2015 to do a degree in Quantitative Finance at Hanken. An expert in modelling financial-market data for the trading of options and derivatives, Huynh had been concerned about finding a job in Finland after completing her studies in 2017. Through the HIT initiative, Huynh found an on-the-job mentor at KPMG Finland, which eventually led to a traineeship role with the company. Today, she uses her coding skills to help KPMG grow its automation and machine learning initiatives, developing new technologies that both improve internal processes and can be sold on to customers. Jordan Lawrence, from the US city of Detroit, is another HIT success story. He moved to Finland in 2017 when his American wife was offered a job in Helsinki. Lawrence was soon accepted at Hanken for a Master’s Degree in Business Administration, but also had concerns about finding a job in Finland. “Many of my American friends here have had a hard time finding work, so I was very worried about it,” he says. “But during the HIT launch at Hanken two years ago I met with a few different companies and was then offered a job at Fazer.”

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 17


T I L L G Å N G A R O C H F Ö R M Ö G E N H E T S F Ö R VA L T N I N G

S T I F T E L S E N S T I L LGÅ N GA R O C H F Ö R M Ö G E N H E T S F Ö RVA LT N I N G E N STIFTELSENS TILLGÅNGAR FÖRVALTAS som en helhet men indelas med hänsyn till användning av medlen i två kategorier, i s.k. obundna och bundna medel, i förhållandet 62,5 % och 37,5 %. De obundna medlen disponeras fritt enligt styrelsens beslut och Stiftelsens budget för att förverkliga Stiftelsens syfte, medan de bundna medlen i huvudsak utgörs av tillgångarna i fyra fonder med egna, specifika stadgar: • • • •

Näringslivets fond inkl. Wärtsiläs jubileumsfond Elisabeth Schusters stipendiefond Näringslivets stipendiefond Lärares och forskares fond.

Styrelsen fattade på rekommendation av Placeringsrådet beslut att placera en del av portföljens medel i alternativa tillgångar. Rådet har ansvarat direkt för valet av placeringar vilka omfattar andelar i fastighets- och vårdsektorsfonder samt Private Equity-fonder vilka förvaltas av eQ och EVLI. Marknadsvärdet på Stiftelsens placeringsportfölj ökade och var per 31.12.2019 63 715 431,18 € (52 624 460,83 € år 2018). Marknaden återhämtade sig snabbt efter den kraftiga nedgången i december 2018 och utvecklingen på helårsbasis blev mycket tillfredsställande. Tillgångarna var i sin helhet placerade i fonder.

Stiftelsen förvaltar även några mindre fonder vilkas avkastning sammanförs till gemensam utdelning. Stiftelsen är också legatarie till två tredjedelar av utdelningen från Julius Stjernvalls donationsfond, vilket under verksamhetsåret, i linje med tidigare år, tillförde Stiftelsen inalles 800 000 € i intäkter.

Allokeringen av tillgångsslagen var vid årsskiftet Aktier 75,8 % Masskuldebrev 6,6 %

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab (SEB) har sedan 3.7.2008 anlitats att ansvara för förvaltandet av Stiftelsens portfölj och avtalet är i kraft tillsvidare. Styrelsen har fastställt som målsättning för förmögenhetsförvaltningen att eftersträva en avkastning om 5–7% samt behålla kapitalet intakt. Utdelningen anpassas därefter. Stiftelsens styrelse utser ett Placeringsråd som dels ger förvaltaren anvisningar i form av allokeringsparametrar och på vars förslag styrelsen besluter om neutralallokeringen för förmögenhetsslagen. SEB ansvarar för val av och handel med de specifika investeringsobjekten i enlighet med principerna för traditionell institutionell förvaltning. Stiftelsen förutsätter att de kapitalförvaltare man samarbetar med har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet (UNPRI) samt tillhandahåller och utvecklar rapportering om ansvarsfullhet i placeringsverksamheten enligt ESG (Environment, Social, Governance) principer. 18

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

Korta räntor och kontanter 9,0 % Alternativa plac. 8,6 % Portföljens avkastning för de av SEB förvaltade tillgångarna låg över jämförelseindex och uppgick till 23,14 % jämfört med –5,23 % år 2018. Index låg på 20,46 % mot –4,45 % år 2018. Avkastningen på fastighets- och vårdsektorsfonderna inom alternativa placeringar uppgick till 7,55%. Räkenskapsperiodens överskott var 2 599 269 € (352 560 € år 2018 ) med beaktande av externa bidrag, utbetalda understöd och kostnader samt återföring av den förra räkenskapsperiodens nedskrivning. Åtagandena inom alternativa/Private Equity uppgick vid årsskiftet till ca 2 000 000 €.

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


FRAMTIDSUTSIKTER OCH RISKER

Å R 2019 – E N G O D U T V E C K L I N G I OSÄKR A TECKEN I DECEMBER 2019 NOTERADE aktiemarknaderna en uppgång på upp till 5 procent och under det gångna året var aktiekursutvecklingen överlag förvånansvärt hög; aktiemarknadsindexet i Finland och på tillväxtmarknaderna steg med 20 %, i Europa med 25 % och i USA med 33 % . Resultatutvecklingen kan anses ha varit oväntat stark, eftersom prognoserna för både ekonomisk tillväxt och resultattillväxt reviderades nedåt under året. Dessutom präglades året av ett flertal politiska osäkerheter som Brexit och handelstvisten mellan USA och Kina. Kursuppgången kan förklaras med centralbankernas stödåtgärder; den amerikanska centralbanken sänkte sin styrränta tre gånger och den europeiska centralbanken lanserade ett nytt köpprogram för obligationer. Utsikterna för en lösning på handelstvisten liksom det entydiga resultatet av valet i Storbritannien och den därmed minskade osäkerheten bidrog till uppgången i december. Den Coronavirusedpidemi som blossade upp i Kina vid årsskiftet ökade väsentligt på osäkerheten i de ekonomiska utsikterna för det innevarande året. Förväntningarna på en global ekonomisk utveckling ungefär i paritet med år 2019 ser inte ut att besannas som följd av epidemin vilket har föranlett finansmarknadens aktörer liksom OECD att skriva ner prognoserna för året. Osäkerheten på marknaderna har givit upphov till osedvanligt stora och tvära kast på börserna vilket har fått central-bankerna att agera för att stabilisera läget.

Förutom de direkta effekterna av Coronaepidemin på handel, industri och resande är de underliggande utmaningarna i världsekonomin oförändrade. Handelstvisten mellan Kina och USA är inte löst, utvecklingen i Euroområdet och speciellt Tyskland är bekymmersam och situationen i Mellanöstern långt från en lösning. Den expansiva penningpolitiken förväntas därmed fortsätta vilket håller räntorna på en extremt låg nivå. Stiftelsen har som långsiktig målsättning att uppnå en genomsnittlig avkastning i spannet 5–7 % . Mätt över perioden 2008–2019 är utfallet 7,8 % p.a. där speciellt de senaste åren har kännetecknats av stora årliga kast, exemplifierat av en negativ avkastningsutveckling på –5,2 % år 2018 jämfört med + 23,1 % år 2019. Mot den bakgrunden ser Stiftelsen det som motiverat att bibehålla det långsiktiga avkastnings-målet på 5–7 % per annum. Stiftelsens tillgångar är, liksom tidigare, placerade i en mycket väldiversifierad portfölj av fonder, både vad avser geografisk spridning och underliggande aktier. Placeringarna i alternativa tillgångar har utökats genom åtaganden i tillgångsklassen Private Equity, vid sidan av tidigare placeringar i fastighets- och vårdsektorsfonder.

JANNE LARMA

Placeringsrådets ordförande

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 19


TILLGÅNGARNAS MARKNADSVÄRDE

63 715 431,18 €

52 624 460,83 €

53 525 620,19 €

50 818 543,64 €

46 783 412,10 €

40 299 727,77 €

35 686 961,76 €

40 000 000,00 €

41 586 678,98 €

50 000 000,00 €

36 359 049,42 €

60 000 000,00 €

44 187 981,13 €

70 000 000,00 €

57 061 183,89 €

T I L LGÅ N GA R N A S M A R K N A D S VÄ R D E

30 000 000,00 €

20 000 000,00 € AKTIER

20

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

–€

MASSKULDEBREV 31.12.2009

10 000 000,00 €

PENNINGMARKNAD ALTERNATIVA PLACERINGAR


UNDERSTÖD PER ÅR

U N D E R S TÖ D

2 395 852 €

2 365 743 € 1 819 241 € 2015

1 672 845 €

1 841 476 € 2014

1 957 513 €

1 652 419 €

2 000 000 €

1 867 246 €

1 772 608 €

2 500 000 €

2 313 499 €

3 000 000 €

2 474 163 €

PER ÅR I €

1 500 000 €

1 000 000 €

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

–€

2009

500 000 €

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 018

– 21


UNDERSTÖD I FÖRHÅLLANDE TILL TILLGÅNGARNAS MARKNADSVÄRDE

U N D E R S TÖ D I % AV T I L LGÅ N GA R N A S M A R K N A D S VÄ R D E

% 10,00

3,8 %

4,1 % 3,1 %

3,6 %

4,00

3,9 %

4,4 %

4,2 %

4,3 %

5,2 %

6,00

4,7 %

6,4 %

8,00

22

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

2019

2017

2018

0,00

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2,00


KOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL TILLGÅNGARNAS VÄRDE

A D M I N . - O C H ÖV R I GA KO S T N A D E R

0,46 %

I F Ö R H Å L L A N D E T I L L T I L LG Å N G A R N A S VÄ R D E

% 0,50

0,20

0,18 %

0,21 %

0,28 % 2016

0,25

0,24 %

0,28 %

0,26 %

0,30

2015

0,35 %

0,27 %

0,35

0,42 %

0,40

0,36 %

0,45

0,15

2019

2018

2017

2014

2013

2012

2011

2010

0,05

2009

0,10

0,00

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 019

– 23


R E S U L TAT- O C H B A L A N S R Ä K N I N G

R ES U LTAT - O C H B A L A N S R Ä K N I N G

STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN SR

R E S U L TAT R Ä K N I N G ( E U R )

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

STIFTELSENS OBUNDNA OCH BUNDNA MEDEL ORDINARIE VERKSAMHET UNDERSTÖD TILL FRÄMJANDE AV HÖGSKOLANS SYFTEN Stipendier och understöd

–1 861 548,12

Förvaltnings- och övriga kostnader Kostnader totalt

–2 286 553,85

–113 752,90

–113 081,47

–1 975 301,02

–2 399 635,32

860 000,00

860 000,00

1 617 213,87

3 795 928,01

TILLFÖRDA MEDEL Bidrag från utomstående fonder Försäljningsvinst placerade medel Försäljningsförlust placerade medel Återf.neNedskrivning placerade medel Vinstandelar, ränteintäkter och återbäringar

24

–93 868,04

–176 106,03

2 001 999,11

–1 966 143,57

189 225,51

238 517,09

3 714 570,45

1 892 195,50

Tillförda medel totalt

4 574 570,45

2 752 195,50

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT

2 599 269,43

352 560,18

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 019


R E S U L TAT- O C H B A L A N S R Ä K N I N G

BALANSRÄKNING (EUR)

31.12.2019

31.12.2018

AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR Placeringar

54 439 789,28

51 813 806,73

219 247,55

159 889,20

FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Resultatregleringar Kassa och bank

AKTIVA TOTALT

7 391,17

218 055,63

226 638,72

377 944,83

54 666 428,00

52 191 751,56

PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital

1 222 335,37

1 222 335,37

Dispositionsfonden

31 803 116,16

31 756 340,65

Obundna medel årets överskott Bundna medel kapital Bundna medel ack.överskott Bundna medel årets överskott

1 642 009,73

46 775,51

12 456 988,39

12 422 425, 92

6 442 417,93

6 171 195,73

957 259,70

305 784,67

54 524 127,28

51 924 857,85

Resultatregleringar

137 721,21

227 546,74

Övr. kortf. skulder

4 579,51

39 346,97

142 300,72

266 893,71

54 666 428,00

52 191 751,56

FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER

PASSIVA TOTALT

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 019

– 25


PLACERINGSVERKSAMHET

A N S VA RS FU L L H E T I P L AC E R I N G S V E R KS A M H E T E N STIFTELSEN HAR SOM MÅLSÄTTNING att i sin placeringsverksamhet avspegla Hankens ledande ställning som lärosäte för ansvarsfull ekonomutbildning i enlighet med FN:s Principles for Responsible Management Education (PRME) vilka betonar ansvarsfullt och hållbart företagande. I sin förmögenhetsförvaltning eftersträvar Stiftelsen att utveckla sin rapportering enligt ESG-principer (Environmental, Social, Governance) i nära samarbete med utvalda kapitalförvaltare samt att i sitt val av placeringsobjekt ta hänsyn till samhällsansvar och miljöbelastning. Stiftelsen följer upp • i vilken grad de fonder man investerar i underskriver FN:s PRI (Principles for Responsible Investment) principer • i vilken grad investeringarna återspeglar efterföljande av ESG-principer • hur investeringarnas CO 2 – avtryck utvecklas relativt genomsnittet av fonder i jämförelseindexet.

26

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019


PLACERINGSVERKSAMHET

PL ANER FÖR EN NY FOND DEN VETENSKAPLIGA FORSKNINGEN I VÅRT LAND är mycket beroende av understödet från fonder. Det här gäller i hög grad också Hanken. Likaså är Stiftelsen SHH:s understöd avgörande viktigt för utvecklande av undervisningen och internationaliseringen i högskolan. Behovet av understöd som kompletterar basfinansieringen från staten kommer att växa med tiden och därför planerar Stiftelsen nu etablerandet av en ny fond, Framtidsfonden. Privata donatorer, företag och organisationer kan stifta underfonder inom ramen för Framtidsfonden redan med en donation om 2 000 € och namnge den enligt eget tycke. Kanske till minnet av en person, ett jubileum eller en verksamhet. Understödet från Framtidsfonden riktas till fondens samtliga fyra syften; internationellt forskningssamarbete, utvecklande av undervisningen, näringslivssamarbete och resursering av Hankens styrkeområden. Då behållningen i en underfond överstiger 200 000 € kan donatorn välja att rikta understödet till ett av de fyra syftena och om behållningen överstiger 2 000 000 € kan donatorn, i samråd med Stiftelsen, fritt rikta understödet till ett valfritt syfte som gynnar högskolan. Samtliga tillgångar i Framtidsfonden förvaltas inom ramen för Stiftelsens förmögenhetsförvaltning och uttaget till understöd från avkastningen sker i enlighet med Stiftelsens understödspolitik. Donationer till Framtidsfonden är avdragsgilla upp till 50 000 € vilket innebär att privatpersoner och företag kan etablera namnfonder och årligen bygga på kapitalet i dessa. Allmängiltiga, icke beskattade samfund kan flexibelt etablera namnfonder med större behållning och specifika ändamål som motsvarar deras syften. S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 019

– 27


W W W. S T I F T E L S E N S H H . F I