Page 1

E N A LU M N T I D S K R I F T F R Å N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

3/13 DETTA NUMMER:

3 Ledaren: Nina Olin 4 Hänt på Hanken 6–11 Hankendagen i Helsingfors 12 Studenter och företag knöt kontakter 14 Partnersidan 15 De doktorerar på heltid 16 Boktipset 16 Ny syn på affärsetik 17 Startup 18 Företagsvarumärket allt viktigare 20 Hanken pop på alla plan 21 På jobb 22 Brief in English

Experter lärde ut lyckad lansering av affärskoncept på familjär Hankendag. Sidorna 6–11


AVS N I T TS B E S KR I VN IN G

Donatorer mötte stipendiater Som ett led i att avtacka donatorerna i fundraisingkampanjen Hanken 100 utdelas från och med våren 2013 namngivna hedersutnämningar för läsårets nio bästa magisteravhandlingar. Hedersstipendierna delas ut bland samtliga avhandlingar som under läsåret fått vitsordet utmärkt eller mycket god och är fördelade på högskolans fem institutioner enligt följande: Finansiell ekonomi och statistik 2, företagsledning och organisation 2, marknadsföring 2, nationalekonomi 1.

Hedersutnämningarna för läsåret 2012–2013 delades ut enligt följande: Föreningen Konstsamfundets hederstipendium: Kåre Björkstrand, marknadsföring Huhtamäki Oyjs hederstipendium: Kaisa Lehtinen, marknadsföring Bergsrådet tekn. och ekon. dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forsknings hederstipendium: Tobias Romar, finansiell ekonomi och statistik Martina och Henrik Andersins hederstipendium: Steffen Suuronen, finansiell ekonomi och statistik Familjen Hartwalls hederstipendium: Henna Korpela, företagsledning och organisation Liikesivistysrahastos hederstipendium: Julianne Börman, företagsledning och organisation Carita och Robin Langenskiölds hederstipendium: Mikaela Åkerberg, redovisning och handelsrätt SEFEs hederstipendium: Dennis Sundvik, redovisning och handelsrätt Björn Arne Christer Wahlroos hederstipendium: Olga Neselevska, nationalekonomi Förutom dessa hedersutnämningar har 30 av Hankens största donatorer förbundit sig till att namnge utbytesstipendier som tilldelas de 30 bästa presterande studerandena. De första 15 stipendiaterna åkte iväg på utbyte under våren 2013. För tillfället är 15 studerande på utbyte runtom i välden, bland annat på Hankens partneruniversitet i Estland, Italien, Portugal, Sydkorea, Thailand och Australien.

Gör en väntjänst! Visste du att du när som helst kan donera en frivillig summa till högskolans fortsatta arbete?

Hanken behöver även i fortsättningen ditt engagemang och stöd för att utvecklas som en internationell och självständig handelshögskola. Alla bidrag, stora som små, möjliggör bland annat internationellt utbyte bland studerande, forskare och personal, stöder forskningen samt bidrar till en förbättrad studie- och arbetsmiljö på högskolan. Du kan även öronmärka en större donation till att exempelvis finansiera en professur, en tenure tracktjänst eller ett specifikt forskningsprojekt.

Du kan välja att donera online på http://www.hankennetwork.fi/onlinedonation/ eller som kontoinbetalning enligt följande: Mottagare: Hanken Svenska handelshögskolan Kontouppgifter: Hankens Vänner Bank: Aktia IBAN: FI79 4055 0010 2698 80 BIC: HELSFIHH En donation på över 500 euro berättigar till ett supékort till nästa donatormiddag som ordnas 12.2.2014 i samarbete med CEFA-kursens 20-års jubileum, där Erkki Liikanen är huvudtalare.

Mera information hittar du på www.hanken.fi/public/fundraisinghanken Tack för ditt stöd!

2


LEDA REN

Status quo räcker inte SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN PB 479, 00101 Helsingfors tfn (09) 431 331, fax (09) 43133 404 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN PB 287, 65101 Vasa tfn (06) 3533 700, fax (06) 3533 703 CHEFREDAKTÖR Nina Olin ANSVARIG UTGIVARE Eva Liljeblom REDAKTIONSSEKRETERARE Peter Nordling REDAKTIONSRÅD Nathalie Edman Patrick Furu Margareta Granholm Minna Kullas Birgit Pauksztat Annika Ravald Maura Rosqvist Pia Simons Björn Sundell REDAKTION OCH OMBRYTNING Oy Nordinfo AB Lillviksvägen 6, 02360 Esbo tfn (09) 888 60 17 fax (09) 888 60 19 E-post redaktionen@nordinfo.fi ANNONSFÖRSÄLJNING Oy Nordinfo Ab tfn (09) 888 60 18 ADRESSFÖRÄNDRINGAR Gör adressförändringen själv på webben www.hankennetwork.fi eller kontakta alumnkoordinator Towa Blomqvist Tfn 050 552 7271 e-post: towa.blomqvist@hanken.fi UPPLAGA 9 000 ex TRYCKERI Edita Prima Oy, Helsingfors ISSN 1795-1534 (print) ISSN 2324-075X (online) Medlem i Tidskrifternas förbund UTGIVNINGSDAGAR 2013 nr 1 13.3, nr 2 12.6, nr 3 30.10, nr 4 11.12 PÄRMFOTO Leif Rosas

Under de senaste åren har Hanken varit föremål för ett antal mer eller mindre direkta frierier från varierande håll. Det senaste i raden är initiativet om ett gemensamt finlandssvenskt kustuniversitet som kastades fram tidigare under hösten. Det behöver kanske inte sägas, men jag säger det ändå: Hanken är inte intresserad av några sammanslagningar, utan håller fortfarande fast vid sin linje att stå kvar som en självständig handelshögskola. Att Hanken är intressant är inte förvånande. Högskolan har lyckats med sin valda strategi, till exempel vad gäller internationalisering, och har inom ramen för den infört en obligatorisk utlandstermin för alla sina studenter och nått sitt mål om andelen internationell undervisande- och forskande personal. Dessutom utexaminerar Hanken, enligt färsk statistik från undervisnings- och kulturministeriet (UKM), i absoluta tal flest i studenter med internationell bakgrund bland alla finländska handelshögskolor. Också våra forskare publicerar aktivt och deras forskning håller internationell standard. Ytterligare står Hankens ekonomi på en solid grund, dels tack var vår starka balans, dels tack vare det faktum att vi klarat oss bra med hjälp av UKM:s finansieringsmodell som allokerar resurser på basis av uppnådda mål och resultat. Detta har lett till att Hanken, till skillnad från ett antal andra universitet och högskolor, inte varit tvungen att inleda samarbetsförhandlingar eller skära ner på verksamheten. Hankens har satt ribban högre än att bibehålla status quo. Vi behöver ständigt utveckla verksamheten för att kunna mäta oss i konkurrensen om motiverade studerande och kompetent personal, både nationellt och internationellt. Vi behöver motiverade drivkrafter som kan belönas för sina ansträngningar, möjligheter att erbjuda motsvarande stipendiemodeller som finns ute i världen och input från näringsliv och samhälle för att veta att det vi håller på med är relevant. Ni alumner erbjuder oss en ovärderlig källa för feedback om vår verksamhet och många av er är redan nu engagerade i Hankens verksamhet till exempel som mentorer eller gästföreläsare, och vissa även som donatorer. Detta engagemang återspeglas även i uppslutningen på höstens evenemang, Hankendagen och Hanken Network Day, som ni kan läsa om längre fram i tidningen. Jag hoppas detta goda samarbete fortsätter och att även de alumner som ännu inte gör det även kan bidra monetärt till vår verksamhet. Ni alumner spelar en central roll i att Hanken ska hållas stark och kunna växa sig ännu starkare! NINA O L IN D IREK TÖR F ÖR E X TERNA REL ATIONER O CH KOMM U NI K ATION

3


H Ä N T PÅ H A N KEN

Aktuellt på Hanken Network HANKEN NETWORK DAY Hör och se hur några företagsrepresentanter upplevde dagen och se bilder från nätverksdagen. HANKENDAGEN Missade du Hankendagen? Se videoinspelningar och bilder från dagen. HANKENS INSKRIPTION Se och hör hur rektor Eva Liljeblom ser på det kommande akademiska året!

NY BOK: JAZZIA JOHTAMISEEN Läs om Hankenprofessor Patrick Furus bok om jazzledarskap och beställ din egen kopia. www.hankennetwork.fi

Ny näringslivskoordinator i Vasa

Hankenforskare fick prestigefyllda pris Henrika Francks doktorsavhandling, Ethics in Strategic Management, an Inquiry into Otherness of a Strategy Process, har vunnit två betydande internationella pris. Franck vann första pris i Grigor McClelland Doctoral Dissertation Award för innovativ och nytänkande forskning inom företagsledning och organisation. Hennes avhandling vann också andra pris i EDAMBAs (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) tävling för betydande kontribution till ny

kunskap inom företagsledning och organisation. Dessutom har universitetslärare Mikko Vesa vunnit pris för Best Student Paper av Academy Henrika Franck. of Management och forskardoktor Nina Granqvist vunnit pris för bästa artikel i journalen Organization Studies.

Catharina Stackelberg Årets alumn EM Catharina Stackelberg, grundare av och verkställande direktör för Marketing Clinic, har av Hankens rektor och alumnråd utsetts till Årets alumn. Valet baserades på att Stackelberg verkar som en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet samt att hon är en förebild för alumner och studerande. Catharina Stackelberg var en av de första Hankenambassadörerna, och är även aktiv inom Hankens fundraising och i styrelsen för Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. Hedersutnämningen delades ut i samband med Hankendagen.

Rector’s List 2013 I maj utdelades Svenska handelshögskolans stipendium Rector’s List Scholarship 2013. Stipendiet utdelas årligen till en grupp studenter som utgör den bästa fem procenten mätt i studieframgång. I kriterierna ingår antalet närvaroterminer, antalet studiepoäng samt medelvitsordet för samtliga kurser. Representanter för Hanken Premium Partner Fazer, KPMG, och PWC samt Hanken Partner EY deltog i evenemanget och fick en exklusiv möjlighet att träffa stipendiaterna.

F OTO: H ANNES V I C TOR ZON

Hanken inför Double Degree med EMLYON F OTO: H ANS H E D

PM Minna Kullas arbetar sedan augusti som näringslivskoordinator vid Hankens Vasa campus. Minna vikarierar Maria Böling under hennes moderskapsledighet. 4

Svenska handelshögskolan har sällat sig till de högskolor som erbjuder sina studerande en så kallad double degree, en gemensam examen från två olika högskolor. Avtalet om en gemensam examen har ingåtts med det prestigefyllda EMLYON Business School i Frankrike och genomförs inom ramen för det engelskspråkiga magisterprogrammet

International Strategy and Sustainability vid Hanken och Master of Science in Management vid EMLYON Business School. Två studerande vid respektive högskola får möjlighet att tillbringa två terminer vid samarbetshögskolan och får efter fullbordade studier en magisterexamen från bägge skolor.


Grönroos Award till Mexico

MBA Summer Summit Ett 80-tal Hankenalumner och deltagare i Hanken Executive MBA möttes på Arppeanum i Helsingfors för att nätverka och höra intressanta inlägg av Matti Vanhanen, vd för Familjeföretagarnas förbund, Catharina Stackelberg, vd, Marketing Clinic, och Niklas Lilja, innovationsdirektör på Goodby Silverstein & Partners. MBA Summer Summit ordnas årligen av den senaste gruppen MBA-deltagare.

Pris för ansvarsfull utbildning Hanken har tilldelats två betydelsefulla utmärkelser för sitt arbete att integrera företagsansvar i sin ekonomutbildning. Hanken har bland 500 kandidater valts till ett av 25 PRME Champions-universitet. Arbetet görs inom ramen för de FNstödda principerna för an-

Hanken reackrediterat av AMBA Hankens MBA-program har blivit reackrediterat av internationella Association of MBAs (AMBA), som beviljar den mest ansedda ackrediteringen för MBA-program. Endast tre MBA-program i Finland har beviljats ackrediteringen, Hanken som andra i ordningen redan år 2008. Hanken fick erkänsla bland annat för sin solida ekonomiska ställning, sin forskning, som ansågs vara av världsklass, samt personalens engagemang i programmet.

svarsfull ekonomutbildning (Principles for Responsible Management EducationPRME). Dessutom fick högskolan motta priset för bästa PRME-rapport som ansågs stå för nydanande, innovativ och exemplarisk rapportering.

--

Årets Grönroos Award tillföll Javier Reynoso, professor och direktör vid Service Management Specialization Program på EGADE Business School i Mexico. Reynoso tilldelades priset för sin långvariga aktivitet och forskning på serviceområdet i en del av världen där forskningsintresset varit mycket begränsat. Syftet med det år 2010 instiftade priset är att inspirera forskare inom tjänstemarknadsföring till innovativ forskning inom området.

Nya styrkeområden Svenska handelshögskolans styrelse har utsett fyra forskningsområden till sina styrkeområden för perioden 1.8.2013–31.7.2018. Dessa är finansiell ekonomi, företagsledning och organization, marknadsföring, och nationalekonomi. Valet baserades på en extern evaluering av Hankens forskning.

--

KALENDERN NOVEMBER 2013 M

T

O

T

F

L

S

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

11

26

27

28

29

30

21.11 Seminarium: Förutsättningar för industriella kluster och regionala innovationssystem Experten på regional utveckling, Charlie Karlsson, president för ERSA (European Regional Science Association) föreläser vid Hankens Vasa campus. 26.11 HUMLOGS 5-årsjubileum Festseminarium med anledning av att forskningscentret HUMLOG firar 5-årsjubileum.

FEBRUARI 2014 M 03

T 04

O 05

T 06

F 07

L

S

01

02

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

28

12.2.2014 Hanken Business Forum Ett unikt tillfälle för donatorer, Hanken100-hedersdonatorer, partnerföretag, Hanken & SSE samarbetspartner samt CEFA-alumni att nätverka med varandra, rektor Eva Liljeblom och styrelseordförande Björn Wahlroos. Seminariets huvudtalare är chefdirektör Erkki Liikanen, Finlands Bank.

DISPUTATIONER Tommy Olin har disputerat i entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen ”Det sociala kapitalets inverkan på företagande – En studie i förutsättningarna för företagande i Purmo 1945–1976”. Tidpunkt: 6.9.2013 Plats: Svenska handelshögskolan, Vasa Opponent: Professor Joakim Wincent, Luleå Tekniska Universitet, Sverige Kustos: Professor Sören Kock, Svenska handelshögskolan Jonna Louvrier har disputerat i företagsledning och organisation på avhandlingen ”Diversity, Difference and Diversity Manage-

ment: A Contextual and Interview Study of Managers and Ethnic Minority Employees in Finland and France”. Tidpunkt: 7.9.2013 Plats: Svenka handelshögskolan, Helsingfors Opponent: Professor Arthur J. Mills, St. Mary’s University, Halifax, Kanada Kustos: Professor Jeff Hearn, Svenska handelshögskolan Hilal Butt disputerar i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Asset Pricing in Small-Sized Developed Markets” Tidpunkt: 1.11. 2013 Plats: Svenska handelshögskolan, Vasa

Opponent: Professor Gregory Koutmos, Fairfield University, USA Kustos: Professor Johan Knif, Svenska handelshögskolan Frans Saxén disputerar i nationalekonomi på avhandlingen ”Essays on the economics of retailing: payments, finance and vertical restraints” Tidpunkt: 8.11.2013 kl. 12 Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors (Auditorium Futurum) Opponent: Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Univeristy of Bergen Kustos: Professor Rune Stenbacka, Svenska handelshögskolan

5 5


hankendagen AVS N I T TS B E S KR I VN IN G

ALUMNER GICK PÅ DJUPET En dålig affärsidé blir inte bättre av ett bra lanseringskoncept och en bra produkt säljer inte om det inte finns efterfrågan. Bland annat det här kom fram under årets tappning av Hankendagen då ett alumnspäckat auditorium satte sig in i och diskuterade lansering av nya affärskoncept. På kampus i Helsingfors penetrerades frågeställningarna även i flera vetenskpssmedjor. Dagens huvudtalare Mika Vehviläinen, vd för Cargotec, redogjorde för sina erfarenheter av förnyelse, innovation och tillväxt i olika företag. I den påföljande expertdisussionen konstaterades att en dålig idé inte blir bättre av ett bra lanseringskoncept, och att en bra produkt inte säljer om det inte finns efterfrågan. Mika Vehviläinen konstaterade att dagens melodi är industri 4.0. – En smart nätverkande värld, med hållbara, konkurrenskraftiga produkter och öppenhet, förenklad logistik och rörlighet är det som kännetecknar dagens affärsvärld. Vi talar om den fjärde industriella revolutionen, att förena produkter och tjänster, bland annat via nätet. Cargotec tillverkar lasthanteringslösningar och har cirka 10 000 anställda i över 100 länder. Omsättningen år 2012 låg på 3,3 miljarder. Mika Vehviläinen tog över som vd i mars i år efter tre år som vd för Finnair. Han har även långtgående erfarenhet av olika poster inom Nokia.

ÖPPENHET LÖNAR SIG

Enligt Vehviläinen är öppenhet i utvecklings- och innovationsarbetet avgörande för att förnyelser ska gå att genomföra.

– Det finns innovationskluster, små Silicon Valleys i Finland också. I olika städer, inom universitet, och förstås inom företag. Innovation handlar inte bara om teknologi, utan också om till exempel material och kunder. Trots att öppenhet lönar sig är det ett faktum att ju mer transparent och öppet innovationsarbetet är, desto mer plagiering och kopiering blir det. – Ändå vill jag påstå att det enda sättet att komma framåt är att vara öppen med innovationsarbetet, att involvera kunder och kompanjoner redan från dag ett. Lägg ut supporten på öppna nätverk, det underlättar serviceorganisationens personal att hjälpa varandra och kunderna Under sina år i Silicon Valley, då han jobbade med start up-företag för Nokias räkning, utvecklade Mika Vehviläinen en teori: – Jag kom fram till att företag av olika storlek behöver samarbetspartner i ungefär samma storleksklass. Det är svårt för små företag att sälja till och samarbeta med stora företag. Risken är stor för att de små och deras mer begränsade resurser drunknar i alla de processer och beslutsgångar som större företag måste jobba enligt.

FÖRNYELSE EN UTMANING

När stora förnyelser ska göras inom en organisation måste personalen veta vad som är på gång. – Det är svårt att genomföra förändringar i ett företag. Av företagens förnyelseförsök misslyckas 70–80 procent, delvis på grund av de anställdas motstånd. Där är ledarskapet a och o. Risken för misslyckande är stor om ledningen inte sätter upp klara mål och milstolpar. Om det är oklart vad som borde ändras, vad vi vill uppnå och hur vi ska komma dit blir folk osäkra.

Henrik Andersin, Nina Ignatius och Andreas Rosenlew förbereder sig för dagens debatt. 6

F OTO: L EI F ROSAS


hankendagen hankendagen AVSNITTSBESKRIVNIN G

MED AFFÄRSKONCEPT Lösningen är att vara öppen med vad som är på gång, och komma ihåg att de flesta vill lyckas med sitt jobb. – Förnyelsearbetet fungerar i 20 procent av fallen, och det är troligen lättare i mindre företag. Men också i mindre företag är det svårt, speciellt om förnyelsen är stor. För att öka tillväxten i en omgivning som förändras hela tiden krävs pengar och rätt personer. – Du behöver rätt person på rätt plats och du måste få loss tillräckligt med kapital. Vanligen är strategierna riktiga, men det är svårt att motivera varför pengar och folk ska flyttas från kärnverksamheten till nya verksamhetsområden.

Nina Ignatius beslöt sig för att lansera sitt eget klädmärke Beibamboo. Nu säljer hon ändamålsenliga kläder för prematurer men också vanliga baby- och småbarnskläder. Hon har tilldelats flera internationella företagar- och designpriser. Enligt Rosenlew måste ett bra affärskoncept svara mot emotionella, funktionella, finansiella och sociala krav. Det gör Beibamboo enligt Ignatius. – Varje förälder vill sitt barn det bästa, och genom att satsa på kläder med hög kvalitet behöver man inte köpa kläder så ofta. Genom ändamålsenliga kläder för prematurer på sjukhus sparar man dessutom sköterskornas tid.

VIKTIGT SKAPA EFTERFRÅGAN

STRATEGIN FILAS I FARTEN

Under den påföljande expertdiskussionen analyserade man lanseriingen av affärskoncept ur flera synvinklar. Först ut var Andreas Rosenlew. Han är en av de mest erfarna finländare i fråga om lansering av affärskoncept. Som grundare av och styrelseordförande för Grow, en av de ledande byråerna på varumärkesutveckling i Sverige, har han haft fingret med i spelet vad gäller många kände varumärken, bland annat klädesmärkena Acne och Tiger och kakaotillverkaren Green & Blacks. Andreas Rosenlew är en av de mest erfarna finländarna i fråga om lansering av affärskoncept. Som grundare av och styrelseordförande för Grow, en av de ledande byråerna på varumärkesutveckling i Sverige, har han haft fingret med i spelet vad gäller många kände varumärken, bland annat klädesmärkena Acne och Tiger samt kakaotillverkaren Green & Blacks. Enligt honom är det a och o att analysera de faktorer som i första hand skapar efterfrågan. – Faktorerna som skapar efterfrågan är viktigare än sättet hur man levererar, sade han. Rosenlew fick medhåll av Henrik Andersin, en av grundarna till Evli Bank Abp. – Det måste finnas en beställning på det man gör. Man kan lansera världens bästa idé men den flyger ändå inte om det finns någon trend som går emot ens idé. Därför är det viktigt att lansera in i sådana trender som är på väg uppåt, sade han. För att driva starka affärskoncept är utgångspunkten enligt Rosenlew att man förstår sig själv och sina egna styrkor och kan positionera dessa på marknaden utgående från kundernas behov. Dessutom måste verksamheten enligt Rosenlew relatera till det större sammanhang kunden befinner sig i. – Dagens starka koncept bygger på att vara en konstruktiv faktor i den samhälleliga utvecklingen. Vikten av det här varierar från bransch till bransch, men den ökar i alla branscher, konstaterade han.

Rosenlew poängterade att ett starkt varumärke måste kunna skapa en djupare attraktion hos kunden. – Tyvärr finns den ambitionen väldigt sällan. Det räcker inte bara med att man tar reda på vad kunderna behöver. Man måste också ha ett framtidsperspektiv och kunna se vart branschen är på väg och förstå hur ens roll utvecklas i det sammanhanget. Då det gäller lansering av affärskoncept framhöll alla i panelen att en briljant lanseringsstrategi är värdelös om den inte genomförs briljant. Rosenlews råd är att skippa långa strategiprocesser, för att hellre tuta och köra och fila på strategin i farten. Henrik Andersin framhöll också att det enda trovärdiga entreprenörskapet är det professionella. – Livsstilsentreprenörer klarar sig inte länge. L ENA BARNER-RASM USSEN ÅSA NYMAN

F OTO: L EI F ROSAS

Mika Vehviläinen försepråkade öppenhet i utvecklings- och innovationsarbete.

PERSONLIGA DRIVKRAFTER

Nina Ignatius födde för några år sedan en dotter som hade bråttom till världen. Hon kom två månader för tidigt och fick tillbringa tid på sjukhus. Ignatius blev irriterad på att det inte fanns några vettiga kläder för prematurer. – Jag hade inte stött på något plagg som skulle ha motsvarat mina önskemål. Kläder för prematurer ska ha så lite sömmar som möjligt, inga etiketter som kliar och man måste kunna sticka kanyler i barnet utan att ta bort kläderna. 7


– Hankendagen är en chans att träffa folk och uppdatera sig om vad gamla bekanta gör nuförtiden. Jag tänker gå på festen ikväll, berättade Joakim Winell (t.h). Kristian Brüning uppskattade Mika Vehviläinens föredrag och siktade på att delta i vetenskapssmedjan om finansiell ekonomi.

Riitta Palmén har kommit till Hankendagen för att höra det senaste inom forskning. – Det har varit svårt att välja vilken vetenskapssmedja man ska delta i, alla erbjuder intressant program. Riitta valde att lyssna på caset om Doctacon. – Det låter som ett jättetufft företag. Riitta Palmén är en aktiv alumn, bland annat är hon med i Hankens mentorskapsprogram. – Vi alumner har på riktigt möjlighet att öppna dörrar för studenter i slutskedet av sina studier. Det är vårt ansvar att vara med om att jämna vägen för dem.

Karolina Klockars blev utexaminerad från Hanken 2008, och har deltagit i Hankendagen flera gånger. I år besökte hon smedjorna om företagande och marknadsföring. Speciellt mycket fick hon ut av entreprenörssmedjan där läkarföretaget Doctagon presenterade sig. – Det var intressant att höra hur man arbetar med, ser på och utvecklar tjänstekoncept i olika typer av företag. Eftersom jag själv arbetar på en servicedesignbyrå ligger det här nära mitt arbete. Karolina Klockars efterlyste mer tid för fördjupning, speciellt under smedjorna. – Jag hade gärna hört mer om hur företagen tänker strategiskt kring tjänster och hur de i praktiken arbetar med utvecklingen av sina tjänster.

Oskar Westerlund har just deltagit i vetenskapssmedjan om emotionell marknadsföring av tjänster. Han tyckte den var mycket intressant. Som företagare tänker han hela tiden på hur han kan ge mervärde åt sina kunder. – Jag ska ordna en stor mässa för populärkultur, Crystal Fair, här i Helsingfors om ett halvt år, och vi måste tänka i termer av värdelöften. Det är mycket abstrakt att köpa en biljett till en mässa. Det handlar om stora pengar för dem som flyger hit till Helsingfors, och man måste se till att besökarna får valuta för sina pengar.

Ina Johansson-Nystén, har läst entreprenörskap. – Jag har kommit hit för att få inspiration och träffa gamla studiekompisar. Jag jobbar som Head of Operations på SEB. Det är intressant att få synvinklar från andra branscher. Men onekligen är det också roligt att mingla!

Catarina Söderström (t.h.) och Cati Lilja jobbar på ekonomföreningen Niord, som har 90 procent av Hankenekonomerna som medlemmar. – Vi har en lång historia gemensam med Hanken och vi deltar i en hel del av Hankens verksamhet, konstaterade Catarina Söderström. Hankendagen är ett bra tillfälle för oss att visa upp oss, påminna om vad vi gör och träffa våra medlemmar.

Hankendagsveteranerna Kathe Ramm-Schmidt, Michael Ramm-Schmidt och Patrick Nygren kom, efter lite funderande, fram till att de deltagit i minst tre av Hankendagarna i Helsingfors. – Jag var med och ideade fram den första Hankendagen, jag satt i alumnrådet då, berättade Kathe Ramm-Schmidt. – Det här är ju ett utmärkt ställe att nätverka med nya och gamla bekanta, tyckte Patrick Nygren. 8

Te x t: ÅSA NYMAN o ch l en a ba r n er-r asm us sen F OTO: L EI F ROSAS


PÅ J OB B hankendagen

Camilla Pökelmann är privatföretagare inom redovisning. – Jag kom för att träffa gamla bekanta, det är första gången jag deltar. Det som lockade hit mig var att få höra mer om småföretagsredovisning, den nya professorn i redovisning verkar intressant.

Tomas Hildebrandt och Sonja Gummerus uppskattar chansen att se hur Hanken mår. Båda har deltagit i Hankendagen flera gånger. – Rektors inledning, där hon berättade hur det går för Hanken på olika områden, var intressant. Jag jobbar själv med mätverktyg av olika slag, så det kändes relevant att höra vilka mätare Hanken använder för att bedöma sin framgång, sade Sonja Gummerus. Tomas Hildebrandt var ute efter impulser från områden som han inte själv jobbar med. – Jag hämtar inspiration från föreläsningar om sådant jag själv inte kan så bra. Dagens program håller hög klass, själv deltar jag i smedjan om Corporate Governance.

Aktuella teman och nätverkande lockade till Hankendagen. – Jag väntar mig nya intressanta insikter och uppdateringar på sådant jag redan kan, sade Barbara Hisinger-Jägerskiöld (t.h). Jag följer också med vad som händer på Hanken via webben. – Jag studerade finansiering så idag har jag valt lite andra ämnen att bekanta mig med, sade Yvonne Potrykus.

9


hankendagen KO LU M N

Doctagons vd Mats Rönnback berättade om företaget utgående från åhörarnas uppfattning.

F OTO: L EI F ROSAS

Radikalt grepp på entreprenörskap Salen var smockfull av intresserade som ville höra mer om läkarföretaget Doctagon och hur det utvecklats sedan starten för sju år sedan.

Mats Rönnback på Doctagon och Hankens representanter cirkulerade i salen och kikade på vad grupperna skrivit ner och lyssnade på diskussionerna som fördes.

– Hur är det att ha läkare utan sjukhus? Hur går det till när vedertagna branschprinciper ställs på ända och verksamheten organiseras på radikalt nya sätt, inledde ED Jan Sten, Erling Persson Centre för Entrepreneurship vid Hanken. Vetenskapssmedjan i entreprenörskap och företagsledning var ändå ingen vanlig föreläsning, och Doctagons vd Mats Rönnback stod inte och berättade allt om företaget. Istället funderade deltagarna tillsammans i mindre grupper på vad de trodde är kännetecknande för Doctagon. Som diskussionsunderlag användes verktyget Business Canvas.

Personalintensivt företag

Affärsmodellen organiserades

– Vilka är era uppfattningar om privata läkarföretag? Skriv ner minst två antaganden per kategori i den Business Canvas ni har på bordet. Det ska vara sådant som ni tror är viktigt med tanke på affärskonceptets framgång för vilket som helst privatägt hälsovårdsföretag, instruerade Jan Sten. – Business Canvas är ett organisationsverktyg som stora företag kan använda för att klargöra vad de har och vad de vill ha, förklarade forskardoktor Thommie Burström som specialiserat sig på utveckling av plattformar och affärsutveckling. Enligt Business Canvas-modellen ska man göra klart för sig bland annat vilka partner och aktiviteter som är viktigast, vilka värden man vill satsa på och hur företagets kundsegment och relationer ser ut. Intensiva diskussioner utbröt i de olika grupperna. Både

Under genomgången fick deltagarna komma med påståenden som de trodde stämde in på Doctagon och sedan berättade Mats Rönnback hur det är i verkligheten. – Vår främsta resurs är personalen och varumärket, både bland kunder eller patienter och bland arbetstagarna. Vi har tre rekryterare som jobbar heltid med att hitta fler läkare. Utmaningen är inte att hitta läkare, utan att hitta läkare som är bra på både sitt jobb och på att handskas med patienterna. Nu har vi 170 läkare i vår pool. Vi har en stark svenska inom företaget eftersom grundargänget träffades på Medicinarklubben Thorax och svenskan är en fördel på kommunsidan. Doctagon fungerar på många olika platser; på privata läkarstationer, på hembesök hos patienterna, inom den kommunala vården; främst åldringsvården. Företaget har inget eget sjukhus, inget laboratorium eller röntgenenhet utan använder sig av redan existerande tjänster. – Mycket av vår tid går åt till att pussla ihop tidtabeller så att det vid rättpunkt faktiskt finns läkare där vi har avtalat om att de ska finnas. Vi ger läkarna konsultationsstöd, hemläkarna får en väska, en dator, vissa mediciner och inskolning – helt enkelt stöd för att de ska kunna koncentrera sig på sitt jobb, berättade Mats Rönnback Enligt Rönnback är personaltillväxten den största flaskhalsen. Företaget omsätter 15 miljoner euro per år och antalet anställda är sammanlagt 330. – Vi har alltid gått på plus, men plöjer ner mycket för att öka tillväxten. Vår främsta utgiftspost är personalkostnaderna, som slukar kring 70 procent av utgifterna. Andra större utgiftsposter är marknadsföring och IT. Vår verksamhet är inte kapitalintensiv utan personalintensiv, konstaterade Rönnback. ÅSA NYMAN

I små grupper analyserade deltagarna det speciella med läkarföretaget Doctagon. 10


AVSNITTSBESKRIVNIN hankendagen G

STORA KÄNSLOR PÅ HOTELL Känslorna spelar en stor roll vid köpbeslut. Under Hankendagens vetenskapssmedja i marknadsföring berättade hotelldirektören Marc Skvorc hur man på hotell Klaus K tar med gästerna på en emotionell resa. – Även om vi inte alltid gör medvetna emotionella val finns känslor alltid med i det undermedvetna, sade Catarina von Koskull, postdoktoral forskare inom tjänstemarknadsföring på Hanken. Forskningslitteraturen har i stor utsträckning negligerat känslornas inverkan på våra köpbeslut. Inte heller i forskningen kring marknadsföring av tjänster har känslor getts exklusiv fokus. – Det är rätt överraskande eftersom den mänskliga interaktionen är central då man säljer tjänster. Om man fokuserar på det känslomässiga i en erfarenhet kommer det säkerligen att ha implikationer för hur dessa tjänster utformas, sade von Koskull.

kunna vara emotionellt närvarande då de servar kunderna. På hotellet har man ett så kallat Klaus K-pass som de anställda kan samla stämplar i genom att jobba en dag på varje avdelning. – Då kunderna frågar dem något som strikt taget inte hör till deras arbetsuppgifter får de anställda på det här sättet ändå självsäkerhet att ge bra service. L ENA BARNER-RASM USSEN

KÄNSLOR STYR DESIGN OCH FORM

–Känslor spelar en stor roll då folk väljer sina hotell, även om jag ofta får höra att ”Äsch det är ju bara ett hotellrum”. Men jag tar det här med känslor mycket seriöst! sade Marc Skvorc, hotelldirektör på Klaus K. Enligt Skvorc är känslorna en reflektion av människan, och därför tar man det på allvar om någon rekommenderar ett hotell eller en restaurang. Han ser på sina gästers vistelse i hotell Klaus K som en emotionell resa, och den resan börjar så fort kunden stiger in i hotellet. Receptionen är nämligen inte där den vanligtvis brukar vara på hotell, det vill säga rakt fram då man stiger in i vestibulen. Istället måste resenärerna ta sig upp till andra våningen, där de möts av ett inbjudande vardagsrum där receptionen finns. – Jag ville skaka om speciellt affärsgästerna och erbjuda dem något annorlunda. De som reser mycket i sitt jobb tänker inte så mycket på hotellet och vet knappt i vilken stad de befinner sig i. Jag vill få dem att haja till och märka att de nu är i Helsingfors och på ett nytt hotell! Den emotionella resan fortsätter genom hela hotellet. På Klaus K kör man inte med vanliga benämningar som standard, premium och de luxe för att beskriva hotellrummen. Hotellrummens namn har hämtats ur Kalevala, eller de känslor som föds ur Kalevala. Det finns rum som heter Envy, det vill säga avundsjuka, och det är givetvis det största och finaste rummet. Hotellrestaurangen heter Ilmatar. Enligt Marc Skvorc är speciellt affärsmännen, som står för 70 procent av försäljningen, speciellt ivriga när det gäller vardagsrummet, eller The Living Room. – De uppskattar verkligen att det finns ett utrymme där man kan jobba och tillbringa tid och vart man till och med kan bjuda lokala vänner.

NÄRVARO GER KUNSKAP

Det är i vardagsrummet Skvorc själv föredrar att jobba istället för att sitta ensam på sitt kontor. – Då jag sitter där gästerna befinner sig får jag också mer personliga möten med kunderna. Marc Skvorc är mån om att också övriga i personalen ska

F OTO. L EI F ROSAS

Skvorc känner igen stressen. På Klaus K har man strävat efter att potentiella kunder ska få en så korrekt bild av hotellet för att de så snabbt som möjligt kan bilda sig en uppfattning av hotellet.

11


AVS N I T TS B E S KR I VN IN G

Entreprenörsandan genomsy Ett veritabelt folkmyller i Hankens aula, aktiva utställare och tre inspirerande panelister, som delade med sig av sin syn på entreprenörskap och företagande, gjorde årets Hanken Network Day till en framgång.

– Även om man inte får ett jobb direkt via Hanken Network Day är det ett bra sätt att titta på utbudet och knyta kontakter, sade Jannika. – Det ger mycket mer att komma hit och träffa företagens representanter än att bara kika på en nätsida, ansåg Betty.

– Vår förhoppning är att också förstaårsstuderande ska känna att de har något att hämta här, trots att de är i början av sina studier, berättade Lena Jungell, partneransvarig på Hanken. Hon är nöjd med uppslutningen på nätverksdagen. Av Hankens partnerföretag hade Ernst & Young, Fazer KPMG, PwC och Dermoshop möjlighet att delta i årets nätverksdag. – Jag är glad över att våra Hankenpartner visar så stort intresse för Hankens studenter, sade Lena Jungell.

Risker, öppenhet och passion

Nätverksdagens stora paneldebatt handlade om entreprenörskap, med Anne Berner på Vallila Interiors, Micke Paqvalén som grundat Kiosked, och DealDash PLCs grundare

Personliga kontakter

Nordea Markets startar ett traineeprogram i januari med ansökning under hösten. – Vi är med här för första gången. Eftersom vi har ett traineeprogram på gång vill vi naturligtvis ha så bra sökande som möjligt. Hankens studerande är intressanta, inte bara för att de kan svenska, säger Piia Koivula, employer brands manager på Nordea och Mathias Vinberg, Hankenekonom och sales manager på Nordea Markets. Brand Ambassador Jaakko Savolainen på Academic Work stod redo med blanketter att fylla i för den som var intresserad. – Vi ville gärna vara med här idag. Vår databas innehåller tusentals kontakter, både till företag och till studerande och nyutexaminerade. Savolainen var nöjd med dagen. – Det här är en bra tillställning, vi har fått många nya kontakter till vårt redan nu stora nätverk. Också bland studenterna väckte Hanken Network Day intresse. Kwesi Sakyi-Gyinae är inne på andra året av sina magisterstudier på engelska. – Jag var här också förra året, och tycker att det är intressant. Man får goda kontakter och lär sig mer om olika företag. Och här är betydligt mer folk än ifjol. Jannika Österberg och Betty Virkkunen är i slutskedet av studierna och gick via myllret i aulan till sina graduskriverier. Masters-studerande Kwesi Sakyi-Gyinae (t.h.) intresserade sig för Fiskars.

12

Nordeas representanter Piia Koivula och Mathias Vinberg diskuterar med studenterna Alexandra Järnefelt och Max Hasselblatt.


AVSNITTSBESKRIVNIN G

rade Hanken Network Day William Wolfram. De goda råden och insikterna haglade under en aktiv och engagerande timme. – Om du vill vara företagare, så vänta inte utan börja nu. Det blir inte bättre av att du väntar och jobbar för någon annan först, ansåg William Wolfram, som själv startade sitt första företag som femtonåring. – Entreprenörskap handlar om disciplin, försäljning, Hanken Network Day blir populärare år för år, både bland utställare och bland besökare.

kreativitet och risktagning, inte bara finansiell risktagning utan också personliga risker. Du tar riskerna, du tar initiativen och du tar följderna, konstaterade Anne Berner. – Utveckla dig hela tiden, oavsett om du jobbar för dig själv eller för någon annan, sade Micke Paqvalén. För att lyckas behöver man vara passionerad och tro på det man gör och dessutom kunna berätta för teamet vilka visioner man har. Hela panelen var enig om att det är människorna som gör företaget. – Du behöver rätt folk, och då är cv, kompetens och bakgrund inte det viktigaste. Det jag vill ha är folk med integritet och passion och mod att göra det de tror på. Felanställningar blir en börda, varnade Paqvalén. – Jag tittar aldrig på en cv. Jag vill se personen och hans eller hennes värderingar, inte arbetsproven. Söker du jobb hos mig, vill jag höra om hur du tänker, berättade Anne Berner. Panelen underströk vilken rikedom det är att ha anställda från olika länder och kulturer. – Jag hoppas att alla utländska studenter stannar, de behövs i Finland, konstaterade Anne Berner. Micke Paqvalén och William Wolfram höll med. – Det behövs en global mix och folk av båda könen. Vi har fått in många högpresterande utländska studerande i vårt team på Kiosked och är mycket nöjda, sade Paqvalén. – DealDash har kontor i tre olika tidszoner och behöver alerta medarbetare med olika bakgrund, framhöll Wolfram. ÅSA NYMAN

Hanken Network Day är ett årligt forum för nätverkande för Hankens studerande och representanter för medverkande företag. Syftet är att erbjuda möjligheter att knyta intressanta kontakter i en informell atmosfär. Evenemanget organiseras tillsammans av Hanken, studentkåren och i år för första gången HankenES, d.v.s. Hanken Entrepreneurship Society. Dagens tema var företagande, både i företagsvärlden och i det övriga livet. Medverkande företag: Academic Work, Accenture, Aktia, DealDash, Dermoshop, Dreambroker, EY, Fazer, Fiskars, FootBalance, GrandCru, Greenstep, Handelsbanken, Kiosked, KPMG, Niord, Nordea, PwC, Sportsetter och Visma.

Hankens Premium Partner PwC och KPMG lockade många intresserade till sina montrar.

F OTO: PATRI K L IN DSTRÖM

13


AVS N I T TS B E S KR I VN IN G

HANKEN PREMIUM PARTNER

Rasmus Backlund, Kjell Blomqvist och professor Johan Knif i samtal efter Blomqvists anförande om karriärsmöjligheter inom finansbranschen.

F OTO: J O H ANNES TERVO

Bredd, djup och tålamod ger framgång Erfarenheter av arbetslivet och karriärmöjligheter i finansbranschen stod på tapeten då två Hanken Vasapartner-företag mötte studerande i Vasa i början av oktober. Per-Johan West, ekonomichef på Estlander & Partners visade bredden av karriärmöjligheter inom finansbranschen. Han tog den globala kapitalförvaltaren Newedge som exempel. – Det finns ett stort arbetsfält, det gäller att fundera ut vad man vill satsa på. Ett företag som Newedge har en uppsjö av tjänster som skapats kring de instrument företaget erbjuder, sade han. Kjell Blomqvist, Director på Estlander & Partners, talade om hur viktigt det är med både djup och bredd i kompetensen. Den breda kompetensen inom Estlander & Partners har gett honom fördelar när organisationen ska byggas upp och utvecklas. Då det gäller att anställa folk betonade Kjell Blomqvist vikten av att den sökande har ett visst kunnande, har specialiserat sig på något och har en viss bredd i sin kompetens. Personligheten spelar också en stor roll och att den som söker kan kommunicera. – Vad ni än jobbar med, ska ni kunna sälja det åt kunderna, ni ska klara av att övertyga dem om värdet av er tjänst, betonade han. Rasmus Backlund, product manager hos Dermoshop, berättade om sitt arbete med att etablera företaget i Ryssland. Han valde att berätta om det praktiska arbetet, allt från resor och möten till de utmaningar som den ryska marknaden erbjuder ett svenskösterbottniskt företag.

På frågan om vad som är den viktigaste lärdomen efter åren i Ryssland svarade han: – Tålamod. I början var jag ganska frustrerad över sådant som inte fungerade och alla kulturkrockar, men nu har jag lärt sig att ta det med jämnmod och att lösa problemen efter hand.

HANKEN VASA PARTNER

WÄRTSILÄ NY PARTNER

Partnerdagen var den första som ordnats inom partnerverksamheten i Vasa. Enligt Lena Jungell, partneransvarig på Hanken och Minna Kullas, näringslivskoordinator i Vasa, är en fortsättning att vänta. I framtiden engageras också de kommande partnerföretagen i Vasa. Senast i raden är Wärtsilä som anslöt sig till samarbetet i början av oktober. – Vår ambition är att göra partnerdagen till ett återkommande forum, där företag och studerande kan bekanta sig med varandra under professionella, men informella omständigheter, säger Minna Kullas. Lena Jungell betonar att nyttan av partnerverksamheten är ömsesidig. Hon gläder sig över att ha fått en ny Hanken Vasa Partner. – Wärtsilä är en stor arbetsgivare i Vasaregionen och vi ser framemot intressant samarbete. Genom partnerverksamheten strävar vi efter att ge mera djup och bredd åt studenternas kontakt med och insyn i näringslivet i praktiken. Studenterna får en inblick i konkreta arbetsuppgifter inom företagen och lär sig vad företagen fäster uppmärksamhet vid i samband med en eventuell framtida rekrytering.

LÄs mera om partnerprogrammet på hankennetwoRk.fi 14

HANKEN PARTNER

Är du intresserad av att samarbeta med Hanken? Genom partnerprogrammet kan du vara med om att utveckla Hanken till en allt mer internationell och framstående handelshögskola. För närmare information: Partnerskapsansvariga Lena Jungell, 040 3521 380, lena.jungell@hanken.fi eller näringslivskoordinatorn i Vasa Minna Kullas, 050 53 50 197, minna.kullas@hanken.fi


AVSNITTSBESKRIVNIN G

De doktorerar på heltid Många fler borde våga ta steget att doktorera efter magisterexamen. Doktorandstudierna är givande och internationella, man har en alldeles annan frihet och lär sig också nu hela tiden något nytt. Så här ser Isabell Mattsson och Mikael Kovero på beslutet att välja forskarbanan. Båda har i höst inlett sina postgraduala studier vid Hankens forskarskola. Målet är en doktorshatt om fyra år. Hanken är ett av de första finska universiteten som grundat en forskarskola för sina doktorander (Hanken 1/2013). Enligt amerikansk modell är målet att skapa tydligare strukturer för forskarstudierna och att höja kvaliteten på handledning och avhandlingsgranskning. Övergången från nationella till universitetsvisa forskarskolor innebär också att universiteten har ett större ansvar för finansieringen av sina doktorander. Nu är finansieringen en integrerad del av doktorandprogrammet. Ingen får längre automatiskt fyra års finansiering.

varigt samarbete. Björn Wahlroos är en hängiven Hankensupporter som var både en stor donator till och kampanjordförande för kampanjen HANKEN 100. Även Stiftelsen Tre Smeder har stött Hanken sedan länge och bland annat beviljat medel för den femåriga Aktiaprofessuren i finansiell ekonomi, donerat medel till fundraisingkampanjen HANKEN 100 och stött studieprogram, debatter och seminarier. Också när det gäller årets utdelning om totalt 3 miljoner euro är Hanken en betydande mottagare. – Vår donation hjälper Hanken att uppnå målsättningen om minst 16 doktorer per år. Detta antal resulterar i klart högre statliga anslag för högskolan, säger Patrik Lerche, ombudsman för Stiftelsen Tre Smeder. Tre Smeder har inte ambitionen att påverka vem eller vilka som får stipendier. – Det skulle vara fel. Däremot ser jag fram emot sammankomsten där donatorer och stipendiater träffas i juni, säger Patrik Lerche. PETER NOR D L IN G

GARANTERAD STARTFINANSIERING

På Hanken har doktoranderna det jämförelsevis väl förspänt. Sedan i våras, då forskarskolan inledde sin verksamhet, garanterar högskolan alla nyantagna forskarstuderande finansiering under 18 månader, förutsatt att de studerar på heltid. En stor del av stipendiepengarna kommer från Hankens egna stiftelser och stiftelser som står högskolan nära. Nyligen erhöll Hanken också två externa donationer. Med anledning av Hankens styrelseordförande Björn Wahlroos 60-årsdag fick Hanken donationer på en summa som räcker till att finansiera två studenter per år i fem år och den Aktiarelaterade Stiftelsen Tre Smeder donerade medel för att säkra fem studenters finansiering under ett år. – Det är skönt att inte ännu behöva tänka på finansieringen. Mina doktorandstudier hänger på stipendier, säger Isabell Mattsson med anledning av det stipendium som Stiftelsen Tre Smeder beviljat henne. Hon lägger nu grunden för sin avhandling som i det här skedet har arbetsrubriken The legal sector from a supply chain management perspective. Om Isabell Mattsson inte antagits till forskarskolan hade hon i varje fall fortsatt studera. – Jag studerar för en jur. kand. som hobby, säger hon. – Utan stipendiet hade jag kanske inte börjat doktorera, säger Mikael Kovero som strävar efter att under det första året avverka de obligatoriska kurserna för att sedan koncentrera sig på avhandlingen. Exakt vad den ska handla om är ännu oklart, men ämnet är finansiell ekonomi. Vid terminsstarten återvände han till föreläsningssalarna efter fem år i arbetslivet. Fortsatta studier och forskning i finansiell ekonomi blev möjliga tack vare ett Björn Wahlroos-stipendium. Utan det hade han fortsatt jobba. – Då stipendiet är slut börjar jag troligen jobba deltid, och efter examen vill jag utnyttja mina kunskaper i näringslivets tjänst säger han.

TROGNA BIDRAGSGIVARE

För donatorerna var stipendierna en fortsättning på ett lång-

F OTO: S U SANNA VAINIORANTA

För Isabell Mattsson, Patrik Lerche och Mikael Kovero är doktorandstipendierna en förutsättning for forskarstudier. 15


KO LU M N

Executive Summary I denna artikelserie ger vi exempel på den forskning som bedrivs vid Hankens fyra styrkeområden genom att presentera korta sammandrag över artiklar och avhandlingar som publicerats av Hankens forskare. Först ute är ED Henrika Franck som nedan reogör för sin prisbelönta avhandling om etik i strategiarbete.

Thommie Burström är Rettig Capital-forskardoktor i entreprenörskap och företagsledning på Hanken.

F OTO: MATIAS U U SI K YL Ä

BOKTIPSET Mina läsrekommendationer är en blandad kompott. De ger en möjlighet till utveckling inom både professionella och privata områden. För dig som vill förnya dina kunskaper om dig själv och dina medmänniskor: Psykologen Daniel Kahneman bidrar till ”tänkandets psykologi” och har skrivit boken Tänka, snabbt och långsamt (Thinking, fast and slow). Boken kan rekommenderas för olika kategorier av läsare. För en akademiker lockar boken med uttryck såsom ”representativitetsheuristik”, för den som tycker om mer skönlitterära beskrivningar ges många intressanta vardagliga exempel på hur vi som människor tänker och handlar. Kahneman utgår från att det finns två system som styr våra handlingar. Det ena systemet är snabbt och självgående, det andra systemet används för ansträngningar och krävande beräkningar. För dig som vill förnya dig i köket: Författaren Jonas Cramby har skrivit boken Texmex från grunden (Texmex alusta alkaen). Många av oss tycker om Texmex-mat. Vi är dock ofta mycket fantasilösa i tillagningen av Texmex. Boken bidrar därför med fantasifulla recept. De är skrivna med glimten i ögat, och innehåller illustrativa bilder. Recepten förklaras på ett enkelt och inspirerande sätt vilket möjliggör för den mest omöjliga kocken att lyckas. Boken tar även ett helhetsgrepp och ger förslag på drinkar och desserter som passar till Texmex. För dig som vill förnya dina kunskaper i statistik: Statistik är för många ett otillgängligt ämne. Universitetslektor Björn Lantz har dock genom boken Grundläggande statistisk analys underlättat inlärningen av ämnet på svenska. Boken är skriven på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Lantz visar på hur statistik kan användas för att lösa vardagliga problem. Vem vill till exempel inte veta sannolikheten för att det skall regna på favoritresmålet? Boken passar både praktiker och akademiker som vill få en känsla för hur man kan arbeta med statistiska metoder och modeller.

16

Ny syn på affärsetik Om man kan leva ett etiskt gott liv i ett företag, gynnas både människorna och företagets resultat i det långa loppet. Etik i praktiken har betydande konsekvenser för hur strateger och företagsledare beter sig i sitt privata och offentliga liv. Det här kom Henrika Franck till då hon i fjol på Hanken disputerade på avhandlingen Ethics in Strategic Management, an Inquiry into Otherness of a Strategy Process. Avhandlingen har gett henne två betydande internationella pris; första pris i Grigor McClelland Doctoral Dissertation Award för innovativ och nytänkande forskning inom företagsledning och organisation, och andra pris i European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration -tävlingen som delas ut för betydande kontribution till ny kunskap inom företagsledning och organisation. Nu är Henrika Franck forskardoktor vid Hanken i Helsingfors, finansierad av Finlands Akademi. Enligt hennes definition är etik deltagande, relationer och lyhördhet. Etik är också välvillighet och sympati utan direkt mätbara resultat. Däremot är etik inte en abstrakt tankeövning. – Etik kan inte kontrolleras på avstånd, säger hon. Henrika Franck anser att vi alla är delar av en organisation eller ett företag där vi ibland är tvungna att välja mellan

Styrkeområden med För att få en objektiv analys av Hankens tio forskningsområden lät högskolan under år 2012 göra en extern evaluering av forskningen vid Hanken, utförd av utomstående internationellt framstående akademiker. – Panelen tilldelade fyra av högskolans forskningsområden vitsordet A, det vill säga forskning på högsta internationella nivån. Dessa var marknadsföring, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation samt nationalekonomi. Dessa områden valde sedan Hankens styrelse till högskolans styrkeområden, berättar rektor Eva Liljeblom. Marknadsföring, finansiell ekonomi samt företagsledning och organisation hade styrkeområdesstatus från tidigare.


AVSNITTSBESKRIVNIN G

Startup I Startup får vi följa med Hanken-entreprenören Kenneth Salonius och företaget Framgo under ett års tid. Salonius fick Anders Wallstipendiet i våras.

vad som förväntas av oss för att uppnå organisationens mål och vad vi upplever att vi är skyldiga våra medmänniskor. – Det finns en upplevelse av tryck mellan vad som förväntas av oss och vad vi känner. Det här trycket kan vi inte eliminera helt, men genom att förstå att det finns, kan vi komma närmare ett etiskt gott liv också inom företag, säger hon. Ofta diskuteras affärsetik på nivån av normer och regleringar, men basen där etik existerar, är gömd. Vi vill se rubrikerna, men vi ignorerar det vanliga fotarbetet. Om vi börjar fokusera på hur vi kan se ”den andra” som mer än bara ett medel att uppnå organisationens mål, kommer vi att bättre hitta vägar att förstå företagsledning som en etisk verksamhet. – Ju bättre vi förstår förväntningarna som finns på oss genom vår naturliga benägenhet att se ”den andra” som hon eller han är, desto bättre kan vi strukturera organisationer och offentliga riktlinjer att föra vidare våra sanna målsättningar, säger Henrika Franck. Läs mera på www.hankennetwork.fi

forskning på hög nivå Hanken har utsett styrkeområden sedan 1994. För styrkeområdena innebär det en prioriterad ställning vad gäller forskningsfinansiering från skolans sida. Också Hankens stiftelse brukar prioritera styrkeområdena. – Än så länge har dock inga finansieringsrelaterade beslut fattats vad gäller de nyutnämnda styrkeområdena. Vi tar ställning till det först då budgeten möjliggör det, säger Liljeblom. Styrkeområdena utnämns till en period på fem år. – Då det blir aktuellt att välja nya styrkeområden kommer vi att låta göra en ny extern evaluering, säger Eva Liljeblom. L B-R

Förra vintern fick Kenneth Salonius, grundaren av Framgo, Anders Wall-stipendiet. Pengarna skulle han använda till att åka på konferenser inom hälsosektorn. I slutet av sommaren blev Salonius vald att komma med i AaltoES Think Big-program för entreprenörer. AaltoES bjöd 20 lovande entreprenörer med på en två veckors resa till Silicon Valley. Lämpligt nog inföll Think Big-resan med den största konferensen inom hälsosektorn, Health 2.0. Det innebär att Salonius tillbringade hela september månad i Silicon Valley. – Med Think Big gjorde vi många intressanta företagsbesök bland annat till Google, Foursquare och Facebook, berättar Salonius. Under programmet fick Salonius en bra bild av hur det är att vara entreprenör i Silicon Valley. Han fick också bekräftat att startupföretagen i Finland är på toppnivå vad gäller teknik. – Det vi saknar i Finland är modet att sikta tillräckligt högt. Det saknar man däremot inte i Silicon Valley. Men Salonius framhåller att det inte bara handlar om att bygga luftslott. – Det slog mig att entreprenöF OTO: PATRI K L IN DSTRÖM rerna, trots att de har storslagna planer också har en mycket välgenomtänkt plan för hur de ska ta sig till målet. Efter att ha tillbringat två veckor med AaltoES-gänget besökte Salonius andra konferenser och mässor, både ensam och tillsammans med samarbetsparter. – Jag har fått en mycket bra översikt av det som pågår inom hälsosektorn i USA just nu. En klart skönjbar trend är att folk i allt högre grad vill ha tillgång till sin medicinska information. Kenneth Salonius. Den stora frågan, som kom upp under Health 2.0, är hur man ska ge värde åt konsumenterna på daglig basis. Men klart är att konsumenterna, också i Finland, har börjat intressera sig för de nya möjligheter tekniken ger för att följa med sin hälsa. Det har lockat allt fler spelare in på marknaden. – Det finns en hel del finska företag och till exempel i Frankrike finns en stor spelare. Men hittills har Kenneth Salonius inte stött på någon som skulle konkurrera med Framgos produkt, det vill säga att visuellt följa med hur muskelmassan utvecklar sig i förhållande till fettet i kroppen. Väl hemma igen gäller det att fortsätta utveckla produkten. – Under de kommande månaderna ska stora beslut fattas. L ENA BARNER-RASM USSEN 17


KO LU M N

Årets alumn, Catharina Stackelberg, grundare av och vd för konsultföretaget Marketing Clinic, vill se de nordiska företagen klara sig väl på den globala marknaden.

”Fokusera på bästa varumärkena!” F OTO: J O H ANNES TERVO

– I och med globaliseringen och näthandeln har kundernas köpbeteende förändrats drastiskt. Därför är det viktigt att även lokala företag kan hävda sig i konkurrensen med jättarna. Catharina Stackelberg, grundare av och vd för konsultföretaget Marketing Clinic, besökte årets VIP-seminarium på Hanken i Vasa för att tala om vilka marknadsföringsverktyg företagen behöver för att överleva och må bra när marknaden snabbt förändras. Catharina Stackelberg talade under rubriken ”Skapa tillväxt genom differentiering – hur marknadsföring kan förstärka din business”. Innan hon grundade Marketing Clinic 2004 jobbade hon bland annat 10 år på Coca-Cola Company, både som vd i Finland och Sverige samt som marknadsföringsansvarig i Norden och Baltikum. År 2013 vann hon årets Veuve Clicquot Business Woman Award, ett pris som brukar kallas businesskvinnornas Oscar. Priset tilldelas en kvinna, som har utmärkt sig för sitt modiga och kreativa tänkande, i näringslivet. – I Finland är vi inte särskilt bra på att marknadsföra oss. Förr klarade vi oss med goda produkter, men marknaden har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det ska finnas klara verktyg för mätning och utvärdering av marknadsföringen. Här har finländarna mycket att jobba på, sade hon. Enligt henne har man i Finland felaktigt börjat med att skapa en produkt, som man sedan marknadsfört. Det rätta sättet är att börja med en undersökning av marknaden och konsumenternas behov för att utgående från de insikterna skapa en produkt som man erbjuder kunderna.

MARKNADEN GLOBAL FÖR ALLA

– I alla branscher konkurrerar man idag med globala jättar. Det innebär att lokala företag borde ha samma marknadsföringskompetens som de stora företagen. Men de stora har mycket pengar och råd att anställa bra folk som marknadsför deras produkter. Mindre företag i Norden har inte samma möjligheter och vår vision är att hjälpa dem att klara sig i 18

konkurrensen med de stora. Verktygen som Marketing Clinic använder sig av är statistiska modeller som hittills främst använts av amerikanska storbolag. Catharina Stackelberg kom i kontakt med dem hos Coca-Cola. Marketing Clinic analyserar vad kunderna är intresserade av och vilka starka produktvarumärken företagen har. Konsumentbeteendet förändras snabbt, mycket tack vare internet. Inköpen sker allt oftare via näthandeln. Tack vare att information om företagen idag är lättillgänglig har kundernas medvetenhet ökat. Det innebär att konkurrensen mellan företagen har fått en ny dimension. – Bland annat har de etiska frågorna blivit starkare än någonsin. Ett företag måste vara trovärdigt för att klara sig i konkurrensen, förklarade Catharina Stackelberg.

Företagsvarumärket allt viktigare

Hon talade om företagsvarumärke kontra produktvarumärke. Tidigare var företagsvarumärket inte lika viktigt som produktvarumärket, men i och med den ökade medvetenheten har företagsvarumärket ökat i betydelse. Om ett produktvarumärke slår fel kan företaget inte gömma sig lika bra som förr, eftersom kunderna lätt kan spåra källan. Catharina Stackelberg betonade vikten av att ett företag har en portföljstrategi för att hitta rätt fokus för sin verksamhet. Företaget bör ha ett helhetsperspektiv och identifiera två eller tre produkter som är så kallade flagship brands och koncentrera marknadsföringen på dem. – Det kan vara svårt att veta vilka varumärken man ska fokusera på. Hur ser framtiden ut, vilken är tillväxtpotentialen, vilka är trenderna? Catharina Stackelberg gav rådet att fokusera på de varumärken man tror är lönsammast och satsa ett par år på dem. Efter det kan det visa sig att man behöver byta fokusvarumärken, men man kan inte byta dem för ofta för att inte bli alltför splittrad. K ARIN DA H L STRÖM


PÅ LU J OB B KO MN

Medborgarinitiativ för en ny upphovsrätt Finlands grundlag fick en liten, men principiellt betydelsefull ändring, då man år 2012 införde regeln § 53.3 om medborgarinitiativ. Samtidigt fick vi en ny lag om medborgarinitiativ (12/2012). Bakgrundstanken är den att olika medborgargrupper direkt skall kunna hänskjuta en fråga till riksdagens lagstiftningsagenda under förutsättning att det finns ett brett stöd för förslaget. Att stödet är brett kan visas genom att man samlar in minst 50 000 stödunderskrifter (elektroniskt eller manuellt) under en period om högst sex månader. Lagen föreskriver att: • initiativet ska innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt en motivering till förslaget och det ska gälla ett lagstiftningsärende; och • initiativet ska dateras och samma initiativ får inte innehålla olika slags ärenden. Ett stort antal medborgarinitiativ, mer än 160, samlar för närvarande in namn (se www. kansalaisaloite.fi). Endast ett fåtal insamlingar har resulterat i över 50 000 namn, bland dem gällde det första ett krav på ett förbud mot pälsodling. Kravet på en könsneutral äktenskapslag, som tillåter samkönade äktenskap, har fått det största antalet underskrifter över 164 000. I somras fick också initiativet ”Järkeä tekijänoikeusla-

kiin” (För en förnuftig upphovsrättslag) knappt över 50 000 underskrifter. Det är kanske överraskande att ett så tekniskt och komplicerat rättsområde som upphovsrätten tilldrar sig ett så stort intresse. Det kan därför noteras att man föreslår 15 ändringar i enskilda paragrafer i upphovsrättslagen. Här blandas stort och smått, principiella frågor om tillåten peer-to-peer-nedladdning för personligt bruk med frågor om större utrymme för parodi och satir samt ändringar i lagens påföljdssystem. Den förenkling av lagstiftningen man efterlyser kan dock knappast åstadkommas med detta förslag. Debatten är välkommen och förslaget, som till vissa delar är kontroversiellt och bygger på missuppfattningar om vad lagen föreskriver i dag, innehåller också väl motiverade ändringsförslag, som skulle innebära en ökad möjlighet till användning av material på nätet i forskningssyfte och inom undervisningen. Det är därför att hoppas att den kommande behandlingen av lagförslaget i riksdagen kan bidra till att öka medvetenheten om behovet av en balanserad upphovsrättsreform och bidra till en sådan. Den behövs. NI K L AS B RU U N PRO FESSOR I H AN D EL SRÄTT

Niord jobbar tillsammans med SEFE för ekonomernas ställning på arbetsmarknaden. - Program inom professionell och personlig utveckling - Niords nätverk till ca 4000 ekonomer - Fritidsstugor i Tahko och Himos till medlemspris - SEFEs ekonomlönestatistik - Koll av arbetsavtal och juridiska råd - Hjälp med CV och ansökningsbrev

- Mentor-projekt - Intressebevakning och mycket mera Vi finns till för ekonomerna! Mera info på www.niord.fi.

19


KO LU M N

De har klarat inträdesprovet till Hanken: Från vänster främre raden: Antonia Bärlund, Pia Alfthan, Martina Forsman och John Fast. Stående från vänster: Anna Wallin och Wictoria Hallberg.

Skulle du ha kommit in på Hanken i år? F OTO: MATIAS U U SI K YL Ä

Hanken är pop

Hankens popularitet har ökat på alla plan under de senaste åren. Ansökningarna har blivit fler och andelen antagna som tog emot den studieplats de beviljats gick upp i år. – Vi har satsat på ökad personlig kontakt med dem som antagits till de engelskspråkiga magisterprogrammen. Det har troligen bidragit till att andelen som tar emot sin studieplats ökade också inom dessa program, konstaterar Linda Gerkman som är chef för Hankens studiebyrå. Antalet ansökningar till den svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningen har stigit sedan det nationella gemensamma elektroniska ansökningssystemet infördes år 2009. Jämfört med i fjol ökade antalet sökande som deltog i inträdesprovet i år med närmare 20 procent. – Att också fler av dem som antas tar emot sin studieplats tyder på att Hankens popularitet har ökat. Det innebär att vi kan gallra bland dem som söker, och det ger oss ett bättre studentmaterial. Förra året lyckades Hanken bra med marknadsföringen och nådde ut till sina målgrupper. Bland annat informerar Hanken gymnasieelever om att ekonomikunskap är mera än statistik, nationalekonomi och marknadsföring. Kandidatstuderandena väljer huvudämne i slutet av sitt första studieår. Det populäraste huvudämnet på svenska är för tillfället finansiell ekonomi, följt av marknadsföring och redovisning. Vanligen fortsätter man med magisterstudier i samma huvudämne efter kandidatexamen.

Ny PROGRAMDIREKTÖR

Ett led i utvecklingen av undervisningen är tillsättandet av en programdirektör för kandidat- och magisterprogrammen. Sedan första september sköts jobbet av Veronica Liljander, professor i marknadsföring. – Satsningen på en programdirektör innebär framför allt kvalitetssäkring av undervisningen och bättre övergripande insyn i och kontroll över Hankens programutbud som helhet. Vi vill att kursutbudet inom programmen ska vara sådant att programmens lärandemål går att uppnå inom den önskade tiden, konstaterar Linda Gerkman. – Vi planerar också strukturella förbättringar, så att en ännu bättre genomströmning av studerande säkras. Vi utvecklar och preciserar kontinuerligt också lärandemålen för våra program, även i samarbete med till exempel näringslivsrepresentanter från Hankens partnerföretag. ÅSA NYMAN 20

Nedan hittar du fem frågor som ingick i Hankens inträdesprov 2013. Kan du svara på dem? Svaren på dessa frågor samt en lista med alla frågor (och svar) hittar du på Hanken Network. 1) Företaget Ab Fickpeng Oy beställer en kassaapparat 1.7.2013 från Ab Inventur Oy. Fakturan anländer 10.7.2013. Fickpengs vikarierande ekonomiassistent betalar fakturan 25.7.2013. Vilket av följande påståenden är fel (ceteris paribus)? A. utgiften uppstår den 1.7.2013 B. utgiften uppstår den 10.7.2013 C. utbetalningen uppstår den 25.7.2013 D. inbetalningen uppstår den 25.7.2013. 2) För att stimulera det aggregerade utbudet kan politikerna A. reglera marknaderna strängare så att de uppnår större effektivitet B. göra arbetsmarknaden mer flexibel C. sänka räntan D. skära ner på de statliga utgifterna. 3) En divisionsorganisation innebär att A. division används som en huvudsaklig arbetsmetod B. medarbetarna arbetar gränsöver skridande med olika produkter C. företaget har en enda produkt som företaget organiseras omkring D. varje division ska fungera som ett ”företag i företaget” (s. 158). 4) Statistik A. Vad är en tidsserie? Ge ett exempel på en ekonomisk tidsserie. B. I tidsserieanalys talar man om fyra olika variationsorsaker. Ange dessa och förklara vad de innebär. 5) Också Hanken kan betraktas som en märkesgemenskap. A. påståendet är rätt B. påståendet är fel.


PÅ J OB B

JAN-ERIK ELFVING ”Han har många strängar på sin lyra” är en kliché som jag helst undviker. Men när jag ska beskriva företagaren JanErik Elfving är det svårt att inte falla förfrestelsen. Vid fester och andra tillställningar kan man ibland se honom i Carl Michael Bellmans skepnad och därför är kopplingen till lyran inte avlägsen. Jan-Erik Elfving, 59, bor i Vasa. Han fick sin MBA-examen vid Hanken i Helsingfors år 2000. Numera är han sambo med Karin Sandqvist och tillsammans brukar de uppträda på olika tillställningar. Musiken är deras gemensamma, stora intresse och de har nyligen gett ut en cd med egna och andras låtar. En ny är på gång. Han visar en fotobok där han och Karin uppträder i olika medeltida skepnader. – Vi brukar bland annat uppträda vid Furirbostället vid slagfältet i Oravais. Som bäst håller vi på att ta fram en repertoar med Bellmanvisor som ska framföras vid restaurang Strand-Mölle i Molpe i november och december, säger han. Förutom musikframträdanden och skivutgivning består Jan-Eriks konsultföretag, Elfving Leadership, av företagsutveckling som sker hand i hand med personutveckling med betoning på välbefinnande, översättningsarbete, undervisning i företagsamhet i Korsholms gymnasium samt föreläsningar i marknadsföring, främst på Management Institute of Finland. Han jobbar även som mentor för företagare via Kustösterbottens företagare. – Under helgerna håller jag ändå ledigt. Det måste jag för att orka, säger han. Den största utmaningen i Jan-Erik Elfvings jobb är att

ANJA BOXBERG Att gå Hankens MBA-program är ett beslut som Anja Boxberg är nöjd med. Hon jobbar på den internationella marknadsföringsenheten på Kone Abp. Sin MBA-examen fick hon 2011 och hon gick ut som kursetta. – Hanken är starkt inom tjänstemarknadsföring, och jag tror att det jag lärde mig under MBA-studierna hjälpte mig att få jobbet på Kone, där jag jobbar med global marknadsföring av service- och underhållstjänster. Hissunderhåll är ju en sorts tjänstemarknadsföring. Sina magisterstudier avlade Anja Boxberg i statskunskap, kommunikation och internationell politik på Helsingfors universitet. – Jag hade inte tidigare studerat några ekonomiska ämnen alls, så MBA-studierna gav mig teoretisk kunskap och stödde det jag redan kunde i praktiken. Det var en tvåårig tids- och penninginvestering som jag länge hade drömt om att göra. Under den senaste månaden har hennes jobb främst bestått av planering av nästa års marknadsföringskampanjer och andra åtgärder som stöder Kones servicemarknadsföring. – Vi planerar globala marknadsföringskoncept som våra enheter på landsnivå själva genomför. Vi ger stöd och information om budgetering och annat nödvändigt. Projektplaneringen är tidskrävande. – Hela hösten är en bråd tid för oss. Allt planeringsjobb, med marknadsföring, projekt- och kampanjplanering, tar egentligen alltid mer tid än man föreställt sig och det finns en gnagande oro för att inte hinna med allt som ska vara klart före årsskiftet.

få företagare att inse att de ibland borde ta emot hjälp av utomstående. – Österbottningar har svårt för att erkänna att de behöver hjälp och det känns tråkigt när man har jobbat länge med någon som borde ta emot hjälpen, men till slut säger nej. – Det mest glädjande, däremot, är när man får uppskattning och erkännande för det man gör. När han inte jobbar åker han gärna ut på sjön med Karin och lägger nät. I år har fiskelyckan varit god och frysen är fylld inför den annalkande vintern. KD F OTO: J O H ANNES TERVO

Det här gjorde vi... HANKEN presenterar i varje nummer några alumner som berättar hur deras senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi Jan-Erik Elfving och Anja Boxberg F OTO: m at i as uu s i kyl ä

Speciellt roligt känns det när planeringen flyter och bitarna faller på plats. Planeringen tillsammans med ledningen fungerar utmärkt. – Marknadsföringen har en stark ställning inom Kone, och ses som en strategisk framgångsfaktor. Vi har ett bra samarbete med olika avdelningar. September var en spännande månad också utanför arbetet. Anja Boxberg gjorde en resa hon länge drömt om. – Jag har tävlingsseglat i tjugo år och deltagit i match races i cirka tio år. Tidigare i höst ordnade NJK en resa till San Francisco för att följa med slutet av America’s Cup i en vecka, det var en once in a lifetime-upplevelse! ÅN 21


B R I E F I N E N GL I S H

Hankendagen:

Launching business concepts A happy buzz in the hall in all the breaks, focused attention at lectures and presentations, networking and teamwork: Hankendagen in a nutshell. Keynote speaker Mika Vehviläinen, CEO of Cargotec, reported on his experiences of renewal, innovation and growth in various companies. He noted that the theme for today’s world is industry 4.0. – A smart networking world, with sustainable, competitive products and transparency, simplified logistics and mobility is what characterises today’s business world. We’re talking about the fourth industrial revolution, joining products and services, for example via the internet. According to Vehviläinen, transparency in development and innovation is crucial for the implementation of renewal. – There are innovation clusters, small Silicon valleys, in Finland, too, in different cities, in universities and within companies. Innovation is not just about technology but also about materials, customers, and so on. Vehviläinen stated that when large renewals must be done within an organisation, the personnel must know what is going on.

– Implementing change in a company is difficult. 70–80 per cent of corporate renewal attempts fail, partly because of employee resistance. Leadership is the key here. The risk of failure is high if the management doesn’t set clear targets and milestones. People are uncertain if what should be changed reamins unclear to them, what we want to achieve and how we will get there. The solution is to be open about what is going on, and remember that most people want to succeed in their job.

Demand is crucial A bad idea does not become better with a good launch concept, and a good product will not sell if there is no demand for it. This was one of many conclusions at the panel discussion on launching business concepts held at Hankendagen. Andreas Rosenlew is one of the most experienced Finns in terms of launching business concepts. As founder and chairman of Grow, one of the leading agencies on brand development in Sweden, he has been involved in many wellknown brands, including clothing brands Acne and Tiger and cocoa manufacturer Green & Black’s. According to him, the most important thing is to analyse the factors that primarily create demand. Rosenlew was seconded in this by Henrik Andersin, one of the founders of Evli Bank Plc. – There must be a demand for what you do. You can launch the world’s best idea, yet it will not succeed if there is any trend working against your idea. According to Rosenlew, in order to run strong business concepts the key is understanding yourself and your own strengths, and to position them on the market based on customer needs. A few years ago, Nina Ignatius gave birth to a premature daughter. Ignatius was annoyed that there was no sensible clothing for premature babies and decided to launch her own clothing line Beibamboo. She now sells appropriate clothing for premature infants but also ordinary baby and toddler clothes. She has been awarded several international entrepreneurial and design awards. According to Rosenlew, a good business concept must respond to emotional, functional, financial and social demands And Beibamboo does this, according to Ignatius. When it comes to launching business concepts, all of the panellists emphasised that a brilliant launching strategy is worthless if it is not carried out brilliantly. 22

P H OTO: L EI F ROSAS

A radical approach to entrepreneurship A room full of alumni wanted to hear more about the medical company Doctagon and how it has expanded since its launch seven years ago. – What is it like to have doctors without hospitals? How can things work when accepted industry principles are turned upside down and the activities are organised in radically new ways? PhD Jan Sten of the Erling Persson Centre for Entrepreneurship at Hanken began in a provocative manner. The entrepreneurship workshop was no ordinary lecture, and Doctagon CEO Mats Rönnback did not tell the participants everything about the company. Instead, the participants pondered in small groups on what they thought characterises Doctagon. The Business Canvas model was used as a basis for discussion. According to the Business Canvas model, one should make clear which partners and activities are the most important ones, what values one wants to invest in and what the company’s customer relationships and segments look like. Intensive discussions developed in the different groups. Both Mats Rönnback from Doctagon and Hanken representatives circulated in the room and looked at what the groups wrote down and listened to the discussions.


BRIEF IN EN PÅGJ LOB ISH B

Entrepreneurial spirit CHARACTERISED Hanken Network Day A crowd in Hanken’s foyer, active exhibitors and three inspiring panelists who shared their views on entrepreneurship made this year’s Hanken Network Day a success. – We hope that even first-year students feel that they have something learn here, even though they have just begun their studies, Lena Jungell, Partnership Manager at Hanken, said. She was pleased with the attendance at Hanken Network Day. This year Hanken partners KPMG, Ernst & Young, PwC, Dermoshop and Fazer all participated in the network day. Many students were happy with the contacts made and the possibility to learn more about different companies.

The network day’s panel discussion about entrepreneurship included Anne Berner from Vallila Interiors, Micke Paqvalén, founder of Kiosked, and Deal Dash PLC founder William Wolfram. Good advice and insights were shared during an active and engaging hour. One of the most important thoughts at the discussion was that to succeed you need to be passionate and believe in what you are doing and also be able to tell your team about your visions. The panel also emphasised the importance of hiring employees from different countries and cultures.

Full-time PhD students More people should take the step to pursue postgraduate studies after their masters degree. Becoming a PhD student is rewarding and international, and you experience a different freedom, learning something new all the time. This is how Isabell Mattsson and Michael Kovero look at their decision to choose research careers. Both have started their postgraduate studies at Hanken’s Postgraduate school this fall. The goal is to finish the doctorate in four years’ time. Hanken is one of the first Finnish universities to start a PhD Programme for its doctoral students (Hanken 1/2013). According to the American model, the goal is to create clearer structures for postgraduate studies and to improve the quality

of supervision and thesis examination. The transition from national to university graduate schools also means that universities have a greater responsibility to fund their PhD students. Since last spring when the Hanken PhD Programme began operations, Hanken ensures all newly post-graduates financing for 18 months, provided that students study full time. Many of the scholarships come from Hanken’s own foundations and from foundations close to Hanken. – It’s a relief not to have to think about financing. My PhD studies depend on scholarships, Isabell Mattsson says. The Tre Smeder foundation granted her a scholarship.

Focus on the best brands! – With globalisation and e-commerce, the purchasing behoviour of customers has changed drastically. Therefore it is important that local businesses can compete with the giants. Catharina Stackelberg, founder and CEO of consultancy company Marketing Clinic, visited this year’s VIP seminar at Hanken in Vaasa. She spoke about the marketing tools that companies need to survive when the markets change rapidly. Catharina Stackelberg’s subject was ”Creating growth through differentiation - how marketing can enhance your business.” Stackelberg has ten years of experience from the CocaCola Company, both as President in Finland and Sweden and as the marketing manager in the Nordic and Baltic countries In 2013 she received the Veuve Clicquot Business Woman Award, the Oscar of women in business. – In Finland, we are not very good at marketing ourselves. In the past we managed with good products, but the markets have undergone major changes in recent years. There should be clear tools for measurement and evaluation of marketing. Finns have a lot to work on in this field, she said. The tools that Marketing Clinic uses are statistical models that have so far mainly been used by American corporations. Catharina Stackelberg came across them at Coca-Cola. Marketing Clinic analyses what customers are interested in and which strong brands the company has. Consumer behaviour is changing fast thanks to the internet, and easy access to information about companies has increased customer awareness. This means that competition

between businesses has taken on a new dimension. – Among other things, the ethical issues have become more important than before. A company must be credible in order to cope with the competition, explained Catharina Stackelberg. Concerning which brands to focus on, Catharina Stackelberg’s advice was to focus on the brands you think are the most profitable and invest a few years in them.

Raseborg för dig! Arbeta, bo och bygg i trivsam tvåspråkig miljö på lämpligt avstånd från Helsingfors och Åbo

möjligheter sevärdheter upplevelser www.raseborg.fi/bobra 23


RES MED FINNLINES ÅRET OM TILL EUROPA

Du når de snabba Autobahnerna på kontinenten ombord på Finnlines i en stressfri och lugn miljö. Pittoreska byar, intressanta metropoler, fascinerande vindistrikt och lummiga naturdestinationer välkomnar dig året om. Styr kosan dit vanliga paketresor aldrig för dig och hitta din egen oförglömliga plätt av Europa. Våra avkopplande båtar för dig över Östersjön från Helsingfors till Tyskland, från Nådendal till Kapellskär och till Långnäs på Åland samt från Malmö till Travemünde. Välkommen till Finnlines! Information och bokningar: www.finnlines.com, passenger@finnlines.com eller 010 343 4500 (8,35 c/samtal + 6,00 c/minut från fast telefon eller 17,17 c/minut från mobiltelefon).

Hanken #3/2013  

Hanken - En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan

Hanken #3/2013  

Hanken - En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan