Page 1

HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS

ÅRSBERÄTTELSE 2015


AVSNITTSBESKRIVNING

INNEHÅLL

3

HANKEN I KORTHET 2015

4

REKTORS ÖVERSIKT

6

HÖJDPUNKTER 2015

10

FORSKNING FÖR ETT HÅLLBARARE ARBETSLIV

12

HANKEN ARBETAR FÖR ANSVAR OCH HÅLLBARHET

13

ACKREDITERINGAR OCH RANKINGS HÖJER HANKENS VÄRDE

14

EXAMEN FRÅN HANKEN VÄRDEFULL PÅ ARBETSMARKNADEN

16

HANKEN RETURNS – EN KAMPANJ FÖR ATT UTVECKLA HANKEN

18

FOKUS PÅ INTERNATIONELL ALUMNVERKSAMHET

19

FRAMGÅNGSRIK LEDARSKAPSUTVECKLING

20

ÅRET 2015 I SIFFROR

22

ORGANISATION OCH PERSONAL

23 PLACERINGSVERKSAMHET 24 FINANSIERING 26

BESLUTANDE OCH RÅDGIVANDE ORGAN

U TG I VA R E R E DA K TÖ R F OTO G R A FI E R T RYC K E R I

ISBN ISSN

2

Svenska handelshögskolan Marina Finckenberg Hankens bildarkiv Juvenes Print, Tammerfors

978 - 952-232- 313 -2 1239 - 8276


I KORTHET 2015

HANKEN I KORTHET 2015

EN INNOVATIV MILJÖ FÖR HÖGKLASSIG FORSKNING OCH INTERNATIONELL UTBILDNING Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden: finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring, och nationalekonomi.

BASFAKTA Grundad i Helsingfors 1909 Verksamhet i Vasa sedan 1980 Forskning och utbildning på svenska och engelska vid fem institutioner EQUIS-ackrediterad sedan 2000 AMBA-ackrediterat MBA-program sedan 2008 AACSB-ackrediterad sedan 2015 EXAMINA Doktorsexamina Ekonomie magisterexamina Ekonomie kandidatexamina

9 284 250

STUDERANDE Grundexamenstuderande Forskarstuderande

2 349 130

INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET* Hankeiter utomlands Utbytesstuderande vid Hanken

399 153

FORTBILDNING Antal fortbildningskurser Deltagare i fortbildningskurser

75 1 580

PERSONAL Undervisande och forskande personal Stödpersonal * minst 3 månader

122 107

Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola där all utbildning, grundoch forskarutbildningen så väl som fortbildningen, är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten genomsyrar alla verksamhetsområden. Högskolan erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning i både Helsingfors och Vasa. För att bibehålla en praktisk relevans, står våra kontakter till företagsvärlden i centrum, speciellt via vår aktiva alumnverksamhet som är en föregångare ur ett nationellt perspektiv. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en växande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Den obligatoriska utlandsperioden inom kandidatstudierna lägger grunden för studerandenas internationella kompetens. Högskolans medvetna val att, i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor, fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar. Samtidigt ger det också flexibilitet att snabbt anpassa verksamheten till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar och möjligheter som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Hanken erhöll EQUIS-ackrediteringen år 2000 och är sedan 2015 också ackrediterad av AACSB. Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Det innebär att Hanken tillhör den exklusiva 1% av världens handelshögskolor som erhållit alla tre internationella ackrediteringar. Sedan 2015 är Hanken också med på Financial Times rankingslista. Högskolan var det första universitetet i Finland att år 2008 underteckna FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning, PRME (Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org). 3


REKTORS ÖVERSIKT

REKTORS ÖVERSIKT Som ett led i att uppfylla Hankens långsiktiga strategi att vara en internationellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad handelshögskola har Hanken sedan 1999 arbetat för att erhålla internationella ackrediteringar. Hösten 2015 erhöll Hanken den amerikanska AACSB-ackrediteringen och uppnådde det långsiktiga målet att vara en s.k. Triple Crown-handelshögskola. Under året kvalade Hanken även in på Financial Times (FT) årliga rankinglista på världens bästa magisterprogram. Hankens magisterutbildning placerade sig på plats 67 i rankingen, vilket med tanke på att det finns totalt ca 15 000 handelshögskolor i världen känns oerhört fint. Denna placering bidrog till att Hanken även rankades 76:e i Financial Times ranking av handelshögskolor i Europa. Hankens satsningar på företagsansvar och aktivitet inom samarbetet för en ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) fick även erkänsla då Hanken ånyo blev vald till PRME Champions. Hankens strävan att rikta forskningsinsatserna mot kvalitet framom kvantitet genom olika incitament, t.ex. genom Stiftelsen Svenska handelshögskolans premiering av vetenskapliga toppublikationer, har varit framgångsrik. För att vidareutveckla forskningsmiljön anordnades den första Hanken Research Day under hösten i Helsingfors. Under dagens lopp fick forskarna dela idéer och utvidga sina nätverk över både ämnes- och enhetsgränser, och därmed skapa bättre förutsättningar för samarbete inom Hanken. Research Day får sin motpart i ett årligt evenemang för undervisning, Hanken Teaching Day som arrangeras under 2016 i Vasa. Hanken lanserade under året en förnyad programportfölj för de engelskspråkiga magisterprogrammen. Programmen blev färre till antalet men inom programmen kan studerande välja olika inriktningsalternativ. Med förnyelserna önskar Hanken bli mer konkurrenskraftig på den internationella marknaden för magisterprogram. Hankens organisation har även under året genomgått förändringar då det gäller beslut om att minska på antalet ämnen som kan väljas som huvudämne inom examensutbildningen. Ekonomisk statistik kommer i framtiden att utgöra ett viktigt stödämne, men ämnet kan inte längre väljas som huvudämne 4

av studerande vid Hanken. Med åtgärden strävar Hanken till att skapa kritisk massa och resursera styrkeområden. Under år 2015 inledde Arcada och Hanken diskussioner om strukturellt samarbete som utmynnade i ett avtal om konkreta samarbetsformer år 2016. En av samarbetsformerna för Arcada och Hanken är stöd för digitalisering. Digitaliseringen av Hankens verksamhet har under år 2015 framskridit inom både utbildning och administration. Avsikten är att dela kunskap, skapa kurser och optimera resursanvändningen samt skapa digitaliserade tjänster. Hanken strävar att även i fortsättningen knyta samarbeten som erbjuder resurseffektiva lösningar som inte tär på Hankens status som fristående handelshögskola. En ytterligare satsning som befäster Hankens position som fristående handelshögskola med verksamhet i både Helsingfors och Vasa, var att köpa fastigheterna på bägge orter. Dessa köp ökade högskolans balansomslutning, vilken redan var stark tack vare den lyckade Hanken 100-fundraisingkampanjen och den goda avkastning de placerade medlen gett. Hankens ekonomi år 2015 var stabil och tack vare placeringsverksamheten visade resultatet ett överskott. Prognosen för basfinansieringen är dock oroande och behovet av extern finansiering blir allt större. Den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS är alltså mycket viktig för Hankens framtid. Det gläder mig att kampanjen år 2015 fortsatte vara framgångsrik och jag hoppas att så många som möjligt deltar innan kampanjen tar slut år 2017. Som ny rektor fick jag en framgångsrik handelshögskola att leda. Hankens framgång grundar sig på de goda insatser Hankens engagerade personal gör i samarbete med våra studerande, alumner, våra samarbetspartners och alla våra vänner. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som bidragit och stött Hanken i vårt arbete och den kontinuerliga utveckling vi strävar efter! Karen Spens Rektor, Professor


MISSION OCH VISION

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS MISSION HANKEN är en ledande, fristående handelshögskola i Nordeuropa som höjer nivån på kunnandet såväl inom näringslivet som samhället i stort » genom forsknings- och utbildningsinsatser som kännetecknas av högtstående akademisk kvalitet och ekonomisk relevans

» genom ett programutbud som är internationellt konkurrenskraftigt och som utgör grunden för Hankens lagstadgade ansvar för utbildning av svenskkunniga ekonomer »

genom nydanande forskningsbaserad ekonomutbildning som utvecklar analytiskt och kritiskt tänkande samt färdigheter i affärskunnande genom fortbildning och livslångt lärande med betydande inflytande på praxis i näringslivet.

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS VISION HANKEN är en erkänd forskningsintensiv handelshögskola med en distinkt profil inom forskning och utbildning. HANKEN är välkänd för sin internationella inriktning, för utvecklingen av ny kunskap, för sina alumners internationella konkurrenskraft samt för sin intensiva växelverkan med det globala akademiska samfundet och näringslivet.

I all sin verksamhet främjar HANKEN öppenhet, samhälleligt ansvar, integritet och hög kvalitet.

5


HÖJDPUNKTER 2015

HÖJDPUNKTER 2015

ÅRETS ANDERS WALLSTIPENDIAT FREDRIK TEIR JANUARI FEBRUARI

NY WEBBPLATS

Ekonomistuderande Fredrik Teir tilldelades år 2015 Anders Wall-stipendiet på 125 000 SEK. Teir har vid sidan om studierna arbetat på flera framgångsrika startup bolag, importerat te från Kina samt grundat och sålt en nätaffär. Under de senaste fyra åren har han även fokuserat på att bygga företaget Greenstep Oy, som erbjuder tjänster inom ekonomistyrning.

I januari lanserades Hankens nya webbplats med en modern och fräsch layout och en totalt förnyad struktur. Webbplatsens layout gjordes även responsiv för att förbättra användarvänligheten.

– Stipendiet kommer jag att använda till att utveckla mig själv. Nu behöver jag fördjupa mina kunskaper inom IT och i att leda tillväxtföretag, kommenterade Teir.

HANKEN BUSINESS FORUM Hanken Business Forum ordnades för andra gången i februari på Hanken i Helsingfors. Under seminariet fick publiken insikter i framgångsrika affärsmodeller och samspelet mellan varumärke och värdelöften. Björn Wahlroos, Henrik Ehrnrooth, Blanca Juti och William Wolfram var talare under seminariet, som ordnades i samarbete med Hanken SSE & Executive Education.

6


SAMARBETSAVTAL MED FULBRIGHT CENTER

HUMLOG SEMINARIUM

Hanken undertecknade i mars ett samarbetsavtal med Fulbright Center i Finland om Fulbright-centrets Distinguished Chairs-stipendieprogram. Avtalet gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att undervisa och forska en period vid Hanken. Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.

I april ordnade institutet för forskning i humanitär logistik, HUMLOG Institute, ett seminarium på temat “Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains” som avslutade ett fyraårigt projekt som finansierats av Finlands Akademi. Projektet analyserade aktuella utmaningar inom klimatrisker, urbanisering och säkerhet.

MARS APRIL

RECTOR’S LIST Den 25 maj utdelades Hankens stipendium Rector´s List Scholarship 2015 till högskolans 15 bästa studerande. Stipendierna delas varje år ut till de studerande som utgör den bästa fem procenten, mätt i studieframgång. I kriterierna ingår antalet närvaroterminer och studiepoäng samt medelvitsordet. Representanter för Hankens Premium Partner-företag Fazer, KPMG och PwC samt Hankens Partner-företag EY, Fennia och arbetspensionsbolaget Elo var också närvarande i utdelningen.

Fotograf: Robert Wendelin

7

MA J


HÖJDPUNKTER 2015

HANKEN PÅ PLATS 67 I FINANCIAL TIMES-RANKING Hankens magisterutbildning placerade sig på plats 67 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking. FT rankar världens 80 bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi. En orsak till Hankens placering är den höga andel (98 %) nyutexaminerade som hittat jobb inom tre månader från att de blivit färdiga från Hanken. Med denna placering befäster Hanken sin position som modern topphandelshögskola.

KAREN SPENS ÄR HANKENS JUNI JULI NYA REKTOR Professor Karen Spens valdes till Hankens nya rektor för en femårsperiod som började den 1 augusti 2015. Professor Spens har doktorerat vid Hanken år 2001 och har även fungerat som prorektor med ansvar för utbildning. – Hanken har utvecklats till en forskningsmässigt stark och internationell högskola med goda kontakter till näringslivet. Det är en stor ära för mig att få fortsätta detta arbete och därutöver vidareutveckla undervisningen och förbättra studiemiljön, sade nyblivna rektor Karen Spens.

NY PROREKTOR FÖR UNDERVISNING Hankens styrelse utnämnde professor i redovisning, Minna Martikainen, till ny prorektor med ansvar för undervisning. Hennes treåriga mandatperiod pågår 1 augusti 2015 till 31 januari 2018.

8

AUGUSTI SEPTEMBER

HANKEN KÖPTE SINA FASTIGHETER Hanken köpte i september sina fastigheter i Helsingfors och Vasa. Försäljaren av fastigheterna var Helsingfors universitetsfastigheter Ab, där Hanken hade haft ett aktieinnehav på 2,3 % som samtidigt överläts tillbaka till bolaget. Köpet föregicks av en grundlig utredning som visade att bägge fastigheter är i bra skick och är således en sund investering för högskolan att göra.

HENRICH NYMAN NY EMBA DIREKTÖR ED Henrich Nyman utsågs till ny direktör för Hankens Executive MBA – program. Nyman är doktor i marknadsföring från Hanken och har under de senaste åren arbetat med bland annat ledarskapskonsultering och affärsdesign.


HÖJDPUNKTER 2015

HANKEN MEDLEM I QTEM-NÄTVERKET Från och med hösten 2015 blev Hanken medlem av QTEM-nätverket som lanserades år 2012. QTEM (Quantitative Techniques for Economics and Management) är ett internationellt nätverk som sammanför toppstuderande, akademiska partners och internationella bolag. Fokus för QTEM ligger vid att utveckla den analytiska och kvantitativa förmågan hos medlemsuniversitetens toppstuderande och att erbjuda dem studier på magisternivå.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER HENRIK EHRNROOTH

ÅRETS ALUMN Hanken valde Henrik Ehrnrooth, VD för det globala företaget KONE, till Årets alumn på Hankendagen i Helsingfors den 9 oktober 2015. I och med sitt engagemang i Hankens verksamhet är Henrik Ehrnrooth en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner. – Hanken har visat på otroligt fin utveckling de senaste åren och är enligt mig idag den mest internationella och den ledande handelshögskolan i Finland. Jag är glad att jag kunnat bidra till denna positiva utveckling genom de olika roller och uppdrag jag haft för högskolan, sade en stolt och hedrad Henrik Ehrnrooth. Det är sjunde året som Hanken utser Årets alumn.

HANKEN TRIPPELACKREDITERAD

HANKEN RESEARCH DAY

I november meddelade AACSB International att organisationen beviljat Hanken ackreditering. AACSB ackrediteringen anses vara en kvalitetsstämpel av högsta grad inom utbildning i ekonomi.

Den första Hanken Research Day ordnades i november på Hanken i Helsingfors. Hanken Research Day är ett evenemang avsett för att erbjuda ett forum för forskare vid Hanken att dela med sig av sin forskning åt andra lärare och forskare samt stödpersonal vid Hanken.

I och med denna ackreditering tillträder Hanken nu den exklusiva gruppen handelshögskolor som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, nämligen AACSB, AMBA och EQUIS. Endast ca 75 stycken, dvs. under en procent, av handelshögskolorna i världen tillhör denna grupp.

Evenemanget avslutades med formella installationstal av professorerna Jaakko Aspara, Benjamin Maury, Liisa Välikangas, och Joakim Wincent.

9


FORSKNING

CERS FIRADE 20-ÅRSJUBILEUM I samband med och till ära av sitt 20-årsjubileum gav CERS (Centre for Relationship Marketing and Service Management) ut en elektronisk bok ”Nordic School: Service Marketing and Management for the Future” för marknadsförare som vill och måste tänka om. Boken är även relevant för forskare inom marknadsföring.

PRIS FÖR ÅRETS MARKNADSFÖRINGSBOK Hankenprofessor Magnus Söderlund vann priset Årets Marknadsföringsbok för boken ”Marknadsföring och påverkan på konsumenten”, som han editerat. Priset delas årligen ut av Sveriges Marknadsförbund. Enligt motiveringen gör Magnus Söderlund ”ett lysande arbete i att lyfta fram det förtjänstfulla arbete som sker på Handelshögskolan i Stockholm och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.”

FORSKNING FÖR ETT HÅLLBARARE ARBETSLIV Hur ska orken räcka till på jobbet? Hur ska folk klara sig i det hektiska och gränslösa arbetslivet, utan att bränna ut sig? De här frågorna söker ett forskarteam vid Hanken svar på i ett projekt som finansieras av Finlands Akademi. Resultaten ska ligga till grund för framtida politiska beslut. Tanken är dock inte att ge konkreta reformförslag, utan att hjälpa lagstiftarna att fatta de rätta besluten. – Vi studerar gränserna mellan jobb och det övriga livet. Målsättningen är att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv, säger Charlotta Niemistö projektledare för Hankens forskarteam. Orsaken till Hankenforskarnas fokus är att arbetstiden och -platsen numera saknar betydelse i många branscher. – Om gränserna försvinner, måste man åtminstone förhindra att arbetstagarna mår dåligt av det, framhåller Charlotta Niemistö. Hankenforskarna vill bland annat se på skillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher. De ska åtminstone syna psykiskt tyngre former av vårdarbete, kunskapsarbete och en mera mansdominerad bransch, möjligen försvarsbranschen.

10

Charlotta Niemistö Projektledare för Hankens forskarteam


FORSKNING

DOKTORSAVHANDLINGAR PUBLICERADE UNDER 2015 NATIONALEKONOMI MUKMINOV RINAT: Deposit Markets, Lending Markets and Bank Screening Incentives.

INFORMATIONSBEHANDLING NYMAN LINUS: Understanding Code Forking in Open Source Software. An Examination of Code Forking, its Effect on Open Source Software, and How it is Viewed and Practiced by Developers.

FINANSIELL EKONOMI De undersöker också hur åldern påverkar organisationen. Det är nämligen vanligt att speciellt unga, välutbildade och ambitiösa personer i kunskapsintensiva branscher bränner ut sig, till och med flera gånger. Ett delprojekt lägger vikt vid tystnaden, det vill säga centrala frågor som man tiger om, trots att de kan påverka hela organisationen. Sådana frågor är till exempel ojämlikhet i fråga om kön, etnisk tillhörighet, sexuell orientering och ålder. Vanligt är också att man håller inne med idéer som kunde utveckla organisationen. Teamet vid Hanken ingår tillsammans med forskare vid Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet i ett projekt som finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Projektet fokuserar på jämlikhet och ojämlikhet i arbetslivet, bland annat då det gäller region, ålder, etnisk bakgrund och kön. Finlands Akademi har beviljat cirka 3 miljoner euro för projektet fram till slutet av år 2017 då en mellanevaluering görs. Av summan har 750 000 euro anslagits för forskarna på Hanken. För hela femårsperioden torde Finlands Akademi bevilja projektet över 7 miljoner euro. Då blir Hankens andel cirka 1,8 miljoner euro.

PETTERSSON JOHN: Essays on Momentum and Risk.

HANDELSRÄTT SALONAHO HARRY: Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbets-marknadsmekanismer.

LOGISTIK OCH SAMHÄLLSANSVAR VAILLANCOURT ALAIN: Consolidation in Humanitarian Logistics.

MARKNADSFÖRING VIRTANEN HENRIK: Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter: En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext.

FÖRETAGSLEDNING OCH ORGANISATION ZHANG LING ELEANOR: On Becoming Bicultural: Language Competence, Acculturation and Cross- cultural Adjustment of Expatriates in China. Alla avhandlingar finns att läsa på www.hanken.fi/dhanken

11


SAMHÄLLSANSVAR

HANKEN ARBETAR FÖR ANSVAR OCH HÅLLBARHET En central del av Hankens mission är att främja socialt ansvar i all verksamhet, och året var händelserikt på den här fronten. Aktiviteten på det år 2010 grundade HUMLOG-institutet, ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan, var stor. I april avslutade institutet ett fyraårigt forskningsprojekt som analyserat utmaningar inom klimatrelaterade risker, urbanisering och säkerhet. Under året beviljades institutet även ny finansiering för andra stora forskningsprojekt. Hanken Centre for Corporate Governance (HCCG) har aktivt arbetat för att öka medvetenheten och kunskapen om god företagsledning och ordnade i juni en internationell konferens om bolagsstyrning och korruption. Här möttes forskare och praktiker från 17 länder för att diskutera korruption ur olika synvinklar. Inom utbildningen har Hanken fortsatt erbjuda den tvärvetenskapliga studiehelheten inom företagsansvar åt alla sina studerande. Integreringen av ansvarsfullhet i utbildningen har uppmärksammats även internationellt då Hanken för andra gången fick pris för bästa PRME-rapport. Priset, 2015 Recognition of Excellence Award, är en erkänsla för hur Hanken rapporterar om sina framsteg och mål gällande ansvarsfull ekonomutbildning.

12

Hanken var det första finska universitetet som undertecknade FNs principer om ansvarsfull ekonomutbildning (UN Principles for Responsible Management Education PRME) år 2008. Inget annat av de 500 universitet, som undertecknat principerna, har fått priset två gånger. Sedan år 2013 ingår Hanken även i PRME Champions, en grupp på 30 internationella högskolor som globalt skall leda arbetet kring utvecklandet av ansvarsfull ekonomutbildning Strävan efter ansvar och hållbarhet syns även i Hankens dagliga verksamhet inom ramen för WWF Green Office-initiativet. År 2015 klarade högskolan redan det energisparmål som är uppsatt för år 2016. Sedan år 2010 har energiförbrukningen minskat från cirka 987 000 kilowattimmar per år till cirka 733 000. Även pappersförbrukningen har halverats. – Vi har tagit små steg varje år. Datorerna intar energisparläge tidigare än förut. Allt flera lampor släcks automatiskt och vaktmästaren släcker de sista till natten, berättar Robert Krogars, medlem av Hankens Green Office-grupp. Han konstaterar att allt mera av såväl den interna som externa kommunikationen sköts elektroniskt. En växande del av kommunikationen mellan personalen i Helsingfors och Vasa, liksom med andra universitet, sker via videokonferenser.


ACKREDITERINGAR OCH RANKINGS

ACKREDITERINGAR OCH RANKINGS HÖJER HANKENS VÄRDE I november 2015 beviljades Hanken AACSB ackrediteringen. Endast 5 % av alla handelshögskolor världen över, som erbjuder examensinriktad utbildning, har uppnått denna.

TRIPPELACKREDITERAD HANDELSHÖGSKOLA I och med AACSB-ackrediteringen tillträdde Hanken den exklusiva gruppen handelshögskolor som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, nämligen den ursprungligen amerikanska AACSB, den ursprungligen europeiska EQUIS, och AMBA som ackrediterar MBA-program. Endast ca 75 stycken, dvs. under en procent, av handelshögskolorna i världen tillhör denna grupp. Ackrediteringar är mycket mer än en logotyp på en webbplats. De ger en objektiv garanti på att forskningen, utbildningen och samhällskontakterna är av högsta nivå, även ur ett internationellt perspektiv.

GLOBALA RANKNINGAR PÅVERKAR VARUMÄRKET År 2015 kvalade Hanken även för första gången in på Financial Times (FT) årliga ranking. Hankens magisterutbildning placerade sig på plats 67 i tidskriftens årliga Masters in Management-ranking. Av de totalt ca 15 000 handelshögskolor som finns i världen rankar FT de 80 bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi. Tack vare placeringen på magisterutbildningsrankingen, kvalade Hanken även in på plats 76 i Financial Times ranking av handelshögskolor i Europa. Totalt finns 85 europeiska handelshögskolor på listan där resultatet baserar sig på en samkörning av alla de fem rankingar Financial Times publicerar: MBA, Executive MBA, Masters in Management och Non-Degree Executive Education Programmes. För Hanken betyder dessa goda resultat att högskolan befäst sin position som en av de ledande handelshögskolorna både i Finland och internationellt.

- Ackrediteringarna är ett viktigt verktyg i den kontinuerliga kvalitetssäkringen och utvecklingen av Hankens verksamhet. Ackrediteringar och rankingar stärker också klart vår internationella konkurrenskraft, berättar Maj-Britt Hedvall, direktör för forskning och internationalisering, som ansvarar för ackrediteringsarbetet vid Hanken.

13


GRUNDUTBILDNING

EXAMEN FRÅN HANKEN VÄRDEFULL PÅ ARBETSMARKNADEN Så gott som alla Hankenekonomer har en arbetsplats kort efter utexamineringen. Det visar den undersökning som Hankens Karriärtjänster gav ut under året.

30 procent har fått arbete via bekanta och egna kontakter eller genom att själv kontakta arbetsgivaren. Andra vanliga vägar att hitta ett arbete går via Karriärtjänsters job board och olika företags webbplatser.

Rapporten First Destination Survey 2015 gäller dem som utexaminerades år 2012–2013. Av de ekonomie magistrar som utexaminerades under perioden, hade 76 procent en arbetsplats redan innan de fick sina magisterpapper. Tre månader efter examen hade 90 procent jobb. Därmed är sysselsättningsgraden bland färska Hankenekonomer högre än bland finska ekonomer i genomsnitt.

Under tvåårsperioden fick 85 procent jobb inom den privata sektorn och sex procent inom förvaltningen. Tre procent blev företagare. De tre vanligaste arbetsområdena var försäljning, administration och planering samt redovisning och revision. Inom två år efter examen nådde 27 procent en chefsposition med minst en underlydande.

Utan jobb gick endast fyra procent. Siffran är jämförelsevis låg, men innebär en ökning från föregående tvåårsperiod då arbetslösheten bland Hankenekonomer var endast en procent. Bland de utexaminerade uppgav 90 procent att deras examen är högt uppskattad av arbetsgivarna och att samtliga skulle rekommendera Hanken. Minna Martikainen, prorektor med ansvar för utbildningen, bestyrker att Hankenekonomerna har ett gott renommé. – De är språkkunniga, har en nära kontakt till näringslivet och de har en hög social kompetens, summerar hon. Hanken stöder studerandenas framtidsambitioner från den första studiedagen, bland annat genom karriärplanering, case-workshoppar och möten med representanter för företag. Under år 2015 deltog 109 studerande i Hankens olika mentorskapsprogram. Hankeiterna är själva aktiva när det gäller att hitta jobb. Omkring

14

Trots en ökande arbetslöshet bland doktorer i allmänhet, noterades full sysselsättning även bland de Hankendoktorer som utexaminerades 2012–2013.


GRUNDUTBILDNING

RECTOR’S LIST SCHOLARSHIP 2015

HEDERSUTNÄMNINGAR FÖR MAGISTERAVHANDLINGAR OCH UTBYTESSTUDIER HEDERSUTNÄMNINGAR FÖR MAGISTERAVHANDLINGAR Högskolan delade ut namngivna hedersutnämningar för läsårets nio bästa magisteravhandlingar. Hedersstipendiaterna utsågs bland samtliga studerande som under läsåret fått vitsordet Utmärkt eller Mycket god för sina avhandlingar. Hedersutnämningarna tilldelades följande personer: Laura Cacciatore Lucas von Hertzen Daniel Jongsma

Jonas Juslin Nadja Korpela Tom Koskenniemi

Antti Moilanen Raisamiina Rimpelä Sarah Väre

HEDERSUTNÄMNINGAR VID UTBYTESSTUDIER

Det årliga stipendiet Rector’s List Scholarship, som tilldelas de studerande som utgör den bästa fem procenten mätt i studieframgång, tillföll följande personer: Niklas Claussen Sofie Dalkarl Regina Forsblom Victor Högholm Pekko Kolehmainen Nadja Korpela Oliver Käld Pekka Marjola Santeri Niemelä Kristian Niemi Felix von Renteln Emmy Simons Ina Smolander Emilie Talermo Waltraud Zwislsperger

Högskolan delade ut hedersstipendier till de bäst presterande studerandena inför deras stundande utbytesstudier. Hedersstipendierna, som grundar sig på studerandenas studietakt i kombination med vitsord, tilldelades följande personer: Jannika Andersson David Back Peter Elmgren Daniel Eriksson Caroline Farneman Marina Fellman Céline Fogde Robin Forsberg Maria von Frenckell Daniel Grankvist Fredrika Gyllang

Laura Hemminki Lotta Holm Vanessa Karkulahti Philip Kaustinen Jussi Kerttula Mikael Laukkanen Sonja Laurent Jenny Laurila Catharina Marschan Kenneth Nilsson Mikaela Norrgård

Sofia Ohlson Kristoffer Pentti Niclas Routamo Mika Suni Mikaela Silván Wilhelm Stjernvall Madelen Strömberg Rasmus Strömberg Rasmus Öhman

15


FUNDRAISING

HANKEN RETURNS – EN KAMPANJ FÖR ATT UTVECKLA HANKEN Extern finansiering blir allt viktigare för Hanken. Detta framhävs ytterligare av den pågående medelinsamlingskampanjen och av statens löfte om att matcha alla de medel Hanken och de andra universiteten själva samlar in.

med fokus på högklassig och konkurrenskraftig forskning och utbildning, säger Spens.

VIKTIGT MED BRETT STÖD

Under 2015 fick Hanken ta emot totalt 172 donationer till ett sammanlagt värde av 3 270 000 euro. Alla de inkomna donationerna riktades till medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS vars syfte är att stärka högskolans grundkapital och säkra Hankens position som självständig handelshögskola.

Även alumnerna har varit intresserade av att delta i medelinsamlingen, vilket märktes speciellt tydligt på Hankendagen i Helsingfors i oktober där över 50 privatpersoner donerade under dagens lopp. Kampanjens målsättning är att få 10 procent av alla alumner att engagera sig.

Endast avkastningen från donationerna används för att stöda Hankens satsningar inom internationalisering, forskning, undervisning och studiemiljö.

– Att vara med i kampanjen är ett ställningstagande, det visar att man tror på det Hanken gör och vill vara med och fortsätta utveckla högskolan, förklarar kampanjchef Janina Jansson.

Årets största enskilda donationer kom från Jane och Aatos Erkkos stiftelse samt från Svenska kulturfonden som vardera donerade en miljon euro. Donatorerna betonade Hankens framsteg inom forskning och utbildning samt den viktiga roll Hanken spelar i det finlandssvenska utbildningsnätverket. Rektor Karen Spens konstaterar att en av hörnstenarna i Hankens framgång är förtroendet som byggts upp mellan högskolan, dess studerande och alumner samt externa intressegrupper.

– Det är i olika sammanhang viktigt att kunna visa att vi har ett brett stöd bland våra alumner och detta kan vi bland annat göra genom att redogöra för hur många som är med och donerar. Varje donation stärker Hanken och ökar högskolans trovärdighet, fortsätter fundraisingansvariga Camilla Wardi.

– Tack var de inkomna donationerna kan Hanken fortsätta utvecklas som en svenskspråkig, internationell och självständig handelshögskola

16

Från och med 2016 är donationer avdragsgilla för både företag och privatpersoner vilket bör gynna arbetet med att samla in donationer från bland annat alumner.


AVSNITTSBESKRIVNING FUNDRAISING

DE STÖRSTA DONATIONERNA UNDER 2015: • Jane och Aatos Erkkos stiftelse • Svenska kulturfonden • Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning • Camilla och John Lindfors • Saara och Björn Wahlroos Stiftelse • Evli Bank Abp • Oy Karl Fazer Ab

KAMPANJKOMMITTÉN

Som stöd för kampanjen har Hankens styrelse utnämnt en kampanjkommitté bestående av följande personer: Thomas Ahlström, Henrik Andersin, Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Johanna HamroDrotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Hans Sohlström, Peter Therman, Christoph Vitzthum, Thomas Wahlroos och Dag Wallgren. Arbetet leds av ordförande Jannica Fagerholm och vice ordförande Kristina Pentti-von Walzel. Rektor har även utnämnt en kampanjgrupp specifikt för Vasaregionen bestående av Inger Aaltonen, Rasmus Backlund, Anna Häggblom, Sören Kock, Kaj Rönnlund, Dag Sandås, Johanna Tidström och Benita Öling.

17


NÄRINGSLIV

FOKUS PÅ INTERNATIONELL ALUMNVERKSAMHET Att flytta utomlands för att jobba är vanligt bland Hankens alumner. Genom alumnnätverket har Hanken vetskap om cirka 800 alumner som befinner sig utanför Finland, men bland annat karriäruppföljningar bland utexaminerade visar att antalet i verkligheten är mycket högre. – För att uppdatera och bygga på den information vi har i alumnnätverket, ville vi i under år 2015 göra en satsning på att lokalisera de alumner som finns utanför Finland, förbättra kontakten till dem och uppmuntra dem att hålla kontakten med Hanken, berättar Hankens alumnkoordinator Alexandra Koivula. Enligt de uppgifter som Hanken nu har, finns Hankenalumner i åtminstone 65 länder i sex världsdelar. För att hålla god kvalitet i alumndatabasen uppmuntrar Hanken sina utlandsalumner att även i fortsättningen hålla sin kontaktinformation uppdaterad i systemet.

HANKEN EXPATRIATE Under året blåste Hanken liv i tjänsten Hanken Expatriate. Tjänsten finns till för de alumner som bor utanför Finland och erbjuder dem landsvisa kontaktpersoner som man kan vända sig för att få tips och stöd samt hjälp med att skapa nätverk i det nya landet. Nya länder med tillhörande kontaktpersoner läggs kontinuerligt till och avsikten är att samla kontaktpersoner i så många länder som möjligt. Utlandsalumnerna är viktiga för Hanken; de fungerar bland annat som inofficiella ambassadörer som bidrar till att Hanken-varumärket stärks även på ett internationellt plan. De kan också bidra till att höja hankeiternas internationella kompetens.

18

– Alumnerna kan vara till stor hjälp till exempel för att bredda utbudet av praktikplatser utomlands. Hankeiternas intresse för att göra praktik utomlands ökar hela tiden, vilket betyder att vi har ett allt ökande behov av relevanta praktikplatser utanför Finland. I gengäld kan alumnerna få en kvalitetssäkrad praktikant till sitt företag, säger Nina Olin, direktör för externa relationer och kommunikation på Hanken.

HANKENALUMNER TRÄFFADES I STOCKHOLM Sedan år 2006 har Hanken ordnat alumnträffar runtom i Europa. År 2015 arrangerades träffen i Stockholm, där ca 50 Hankenalumner samlades för ett halvdagsseminarium på Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med deras alumner. Eftersom Sverige är det land där det bor flest Hankenalumner ordnas varannan alumndag i Stockholm. Dagens talare var Lin Lerpold, docent och chef för centret MISUM på Handels, Gunnela Hahn, ägaransvarig på Svenska kyrkan, Hankenforskaren Nikodemus Solitander samt Hankenalumnen Linus Almqvist, kommunikations- och privatinsamlingschef på svenska Barncancerfonden. Gemensamt för alla talare var företagsansvar ur olika perspektiv. Seminariedagen avslutades med en gemensam middag.

HÄR BOR DET MEST HANKENALUMNER: Sverige Storbritannien Tyskland USA Schweiz

Belgien Norge Danmark Kina Nederländerna


NÄRINGSLIV

FRAMGÅNGSRIK LEDARSKAPSUTVECKLING

HANKEN PARTNERS HANKEN PREMIUM PARTNER Fazer

År 2015 firade Hanken & SSE Executive Education sitt 10-årsjubileum. Företaget, som är samägt av Hanken och Handelshögskolan i Stockholm, har under årens lopp framgångsrikt utvecklat företag inom ledarskap, ekonomi och redovisning, samt marknadsföring och försäljning genom både företagsinterna och konsortieprogram globalt. Som en del av Handelshögskolan i Stockholm, fortsatte Hanken & SSE Executive Education år 2015 att vara en toppleverantör av ledarutbildning i Norden och Baltikum, enligt den årliga rankningen gjord av Financial Times. Enligt en årlig företagsimagestudie utförd av Taloustutkimus, ansågs Hanken & SSE Executive Education likaledes vara en ledande leverantör av ledarutbildning enligt beslutsfattare i företag. Under året slutförde företaget framgångsrikt piloten av Luxury Management-programmet

och Fast Lane-programmet för ledare i tillväxtföretag etablerade sin plats i företags programportfölj. Under året föddes även idéer till nya program, så som integrationsprogrammet Business Lead 2016 för utbildade asylsökande. Vid sidan om de framgångsrika konsortieprogrammen levererade Hanken & SSE Executive Education även fler skräddarsydda program vilket ledde till en mångsidigare och jämnare kundbas. Den positiva utvecklingen styrks av det ekonomiska resultatet. Under 2014 ökade omsättningen med 24 % till 2,7 MEUR och vinsten ökade med 13,2 %. Hanken erbjuder även ett tvåårigt Executive MBA Program vars 18:e program inleddes i mars 2016. I Vasa tillgodoser högskolan utvecklingsbehoven hos regionens små- och medelstora företag via Hanken Fortbildning Vasas verksamhet.

KPMG Naturvention PwC HANKEN PARTNER Fennia Elo EY HANKEN VASA PARTNER Dermoshop Wärtsilä HANKEN BRANDING PARTNER Deloitte Niord Handelsbanken

HANKEN FORTBILDNING 2015 Omsättning (EUR)*

2 719 000

Undervisningsdagar (öppna program)

119

Undervisningsdagar (skräddarsydda program)

240

Antal deltagare

4957

* Hanken & SSE Executive Education, Hanken Executive MBA, Hanken Fortbildning Vasa.

19


ÅRET 2015 I SIFFROR

ANTAL SÖKANDE OCH ANTAGNA TILL GRUNDUTBILDNINGEN SAMT ANTALET SOM MOTTAGIT STUDIEPLATS SÖKANDE

2013

2014

2015

1 133

1 108

1177

Magisterprogram på svenska

133

158

172

Magisterprogram på engelska

401

387

338

1 667

1 653

1687

2013

2014

2015

276

301

289

Magisterprogram på svenska

53

66

70

Magisterprogram på engelska

148

168

176

TOTALT

477

535

535

2013

2014

2015

254

272

272

Magisterprogram på svenska

53

66

59

Magisterprogram på engelska

92

97

102

399

435

433

Integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska

TOTALT

ANTAGNA Integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska

MOTTAGIT Integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska

TOTALT

ANTAL STUDERANDE HÖST 2015 INSKRIVNA

HELSINGFORS Närvarande

Frånvarande

VASA TOTALT

Närvarande

TOTALT

Frånvarande

TOTALT

Kandidatstuderande

1019

99

1 118

339

23

362

1 480

Magisterstuderande

628

69

697

153

15

168

865

89

15

104

23

2

25

129

1 736

183

1 919

515

40

555

2 474

Forskarstuderande INSKRIVNA STUDERANDE TOTALT

20


ÅRET 2015 I SIFFROR

AVLAGDA EXAMINA 2015 EKONOMIE DOKTORSEXAMEN

2013

2014

2015

11

19

7

4

0

2

15

19

9

EKONOMIE MAGISTEREXAMEN

2013

2014

2015

Helsingfors

189

205

210

65

73

74

TOTALT

254

278

284

EKONOMIE KANDIDATEXAMEN

2013

2014

2015

Helsingfors

170

180

190

57

49

60

227

229

250

2013

2014

2015

189

205

230

varav JUFO* – Nivå 3

17

25

20

varav JUFO* – Nivå 2

42

41

41

Helsingfors Vasa TOTALT

Vasa

Vasa TOTALT

PUBLIKATIONER 2015 ANTAL REFERENTGRANSKADE PUBLIKATIONER Klass A1–A4 & C1 (totalt)

Antal publikationer i FT45-tidskrifter** Konkurrensutsatt extern forskningsfinansiering (EUR totalt)

14

14

6

1 817 300

1 546 592

1 242 637

* Nationell Publikationsforumklassificering ** De 45 tidskrifter som används av Financial Times för att sammanställa ranking av handelshögskolor

21


ORGANISATION OCH PERSONAL

HANKENS ORGANISATIONSKARTA UNIVERSITETSKOLLEGIUM

STYRELSE

HANKEN & SSE EXECUTIVE EDUCATION AKADEMISKA RÅDET

REKTOR INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

INSTITUTIONER Institutionsråd/Prefekter » Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik » Företagsledning och organisation

HANKEN FORTBILDNING Direktion

FRISTÅENDE ENHETER Direktioner/Direktörer

» Hanken Executive MBA

» Biblioteket

» Hanken Fortbildning Vasa

» Centret för forskning och internationella ärenden

» Marknadsföring

» Centret för språk och affärskommunikation

» Nationalekonomi

» Datacentralen

» Redovisning och handelsrätt

HANKENS PERSONAL

ADMINISTRATION Direktörer/Chefer » Allmän administration och personalärenden » Ekonomiavdelning » Externa relationer » Fastigheter och service » Studiebyrå

ÅRSVERKEN

2015

Professorer

30.4

Universitetslektorer och lektorer

31.1

Universitetslärare, forskardoktorer och forskare

43.3

Doktorander

7.4

Timlärare

9.5

SUMMA UNDERVISANDE OCH FORSKANDE PERSONAL Bibliotekspersonal

12.3

IKT-personal

11.8

Biträdande personal Administrativ och servicepersonal

22

121.7

2.9 80.1

SUMMA STÖDPERSONAL

107.1

ÅRSVERKEN TOTALT

228.8


PLACERINGSVERKSAMHET

ÅRETS PLACERINGSVERKSAMHET Svenska handelshögskolans investerings- och finansieringsverksamhet för donations- och matchningsmedlen är utlokaliserad på två externa portföljförvaltare. Medlen har placerats i offentligt noterade aktier och i placeringsfonder som förvaltar aktier och ränteinstrument.

ÅRETS PLACERINGSVERKSAMHET

2015

2014

2013

75.1

70,7

64,4

4.3

5,6

3,7

70.7

65,1

60,9

6.2 %

9.4 %

11 %

Portföljens marknadsvärde (MEUR) Icke-realiserade värdeförändringar (MEUR) Portföljens bokföringsvärde (MEUR) PORTFÖL JAVKASTNING (%)

PLACERINGSKATEGORIER 12.9 %

33.4 %

Riktlinjerna för den utlokaliserade placeringsverksamheten fastställs av Svenska handelshögskolans styrelse som via sitt placeringsutskott följer upp placeringsverksamheten regelbundet.

27.9 %

25.8 %

Räntebärande företagsinstrument (25.1 MEUR; 33.4 %) Övriga räntebärande instrument (9,7 MEUR; 12.9 %) Aktiefonder i noterade utländska aktier (21 MEUR; 27.9 %) Inhemska börsnoterade aktier (19.3 MEUR; 25.8 %) EXTERNT FÖRVALTADE PLACERINGAR TOTALT: 75.1 MEUR

23


RESULTATRÄKNING (EUR)

FINANSIERING

2015

2014

ORDINARIE VERKSAMHET INTÄKTER Understöd Intäkter från affärsliknande verksamhet Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT

3 476 475,32

4 159 884,29

970 129,02

1 451 085,18

232 811,44

167 623,49

4 679 415,78

5 778 592,96

-15 532 425,28

-16 036 075,67

-143 389,00

0,00

KOSTNADER Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga kostnader

-9 423 642,58

-8 994 231,42

-25 099 456,86

-25 030 307,09

18 344 008,00

17 285 000,00

-2 076 033,08

-1 966 714,13

Donationer

2 314 026,56

720 995,00

Överföring till fond

-2 314 026,56

-720 995,00

1 067 794,60

632 756,97

17 528,70

43 011,40

Övriga intäkter

1 832 542,03

2 027 972,76

Försäljningsvinster

3 524 271,56

2 620 197,39

INTÄKTER TOTALT

6 442 136,89

5 323 938,52

-33 453,58

-1 211,45

KOSTNADER TOTALT ALLMÄNNA UNDERSTÖD, STATLIG FINANSIERING UNDERSKOTT FRÅN EGENTLIG VERKSAMHET

TILLFÖRDA MEDEL INTÄKTER

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET INTÄKTER Dividendintäkter Ränteintäkter

KOSTNADER Räntekostnader Övriga kostnader

-42 524,64

-27 292,61

Försäljningsförluster

-569 365,97

-913 780,27

KOSTNADER TOTALT

-645 344,19

-942 284,33

5 796 792,70

4 381 654,19

2 130 303,50

0,00

118 990,00

142 422,73

31 790,01

-17 672,50

6 001 843,13

2 539 690,29

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHETENS RESULTAT

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER UPPLÖSNING AV FOND DIREKTA SKATTER

24

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT


BALANSRÄKNING (EUR)

2015

2014

FINANSIERING

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Markområden Byggnader och konstruktioner

9 004 139,30

0,00

14 148 471,70

0,00

23 152 611,00

0,00

410 555,53

6 967 260,03

Placeringar Aktier och andelar Självtäckande fonder

59 877,63

59 669,68

470 433,16

7 026 929,71

519 683,51

1 163 813,38

Övriga fordringar

428 210,88

3 189 625,06

Resultatregleringar

480 270,73

221 443,24

75 014 295,31

69 505 752,39

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar

Finansiella värdepapper Kassa- och banktillgodohavanden

5 533 674,89

11 029 714,27

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

81 976 135,32

85 110 348,34

AKTIVA TOTALT

105 599 179,48

92 137 278,05

61 429 390,22

61 429 390,22

PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Självtäckande fonder Fonden för verkligt värde

59 877,63

59 669,68

4 316 484,83

5 553 648,28

6 285 092,24

6 285 092,24

FRITT EGET KAPITAL Verksamhetskapital Fonden Hankens Vänner

60 725,17

179 715,17

Grundfonden

3 035 021,56

720 995,00

Balanserad vinst

8 724 382,15

6 184 691,86

Räkenskapsperiodens underskott

6 001 843,13

2 539 690,29

89 912 816,93

82 952 892,74

8 648 092,80

0,00

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skuld till kreditinstitut Kortfristigt Skuld till kreditinstitut

960 899,20

0,00

Erhållna förskott

2 330 718,31

1 669 331,03

Leverantörskulder

1 320 438,33

688 213,16

Övriga skulder

2 044 241,37

6 277 578,60

Resultatregleringar PASSIVA TOTAL

381 972,54

549 262,52

7 038 269,75

9 184 385,31

105 599 179,48

92 137 278,05

25


BESLUTANDE ORGAN

BESLUTANDE OCH RÅDGIVANDE ORGAN HANKENS STYRELSE Ordförande

Styrelseordförande Björn Wahlroos (extern)

Vice ordförande

VD Jannica Fagerholm (extern)

31.12.2015

UNIVERSITETSKOLLEGIET PROFESSORER Pia Arenius Tom Berglund

Styrelseordförande Philip Aminoff (extern)

Niklas Bruun

Professor Johan Knif

Maria Holmlund-Rytkönen

IKT-koordinator Kicka Lindroos

Petri Mäntysaari

Postdoktoral forskare Charlotta Niemistö

Pontus Troberg

Ekon. stud. Rasmus Savander Professor Tore Strandvik

LÄRARE, FORSKARE OCH ÖVRIG PERSONAL

Lektor Susanna Taimitarha

Åke Finne

Styrelsemedlem Johanna Tidström (extern)

Lotte Granberg-Haakana

LEDNINGSGRUPPEN

Mikko Laamanen

31.12.2015

Marit Nilsson-Väre

Rektor, professor Karen Spens

Nina Olin

Prorektor, professor Sören Kock

Nikodemus Solitander

Prorektor, professor Minna Martikainen Prorektor, professor Timo Korkeamäki Byråchef för Studiebyrån Linda Gerkman Direktör för forskning och internationalisering Maj-Britt Hedvall Programdirektör Veronica Liljander Förvaltningsdirektör Mauno Lindroos Direktör för Externa relationer Nina Olin Personalchef Elina Stadigh

26

STUDERANDE Filip Byfält Jessica Kock Tor-Oskar Karlberg Alexandra Järnefelt Nam Do Erik Stenberg

31.12.2015


BESLUTANDE ORGAN

AKADEMISKA RÅDET Ordförande

Rektor Karen Spens

Viceordförande

Prorektor Sören Kock

31.12.2015

REPRESENTANTER FÖR INSTITUTIONERNA Professor Maria Holmlund-Rytkönen Professor Frank den Hond Professor Anders Löflund Professor Minna Martikainen Forskardoktor Topi Miettinen REPRESENTANTER FÖR PROFESSORERNA Professor Niklas Bruun Professor Kenneth Högholm REPRESENTANT FÖR SPRÅKCENTRET Universitetslektor Martti Mäkinen REPRESENTANTER FÖR ÖVRIGA LÄRARE, FORSKARE OCH PERSONAL Universitetslärare Jannika Lassus Universitetslektor Anne Rindell STUDERANDEREPRESENTANTER Filip Björklöf Mea Miettinen

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

31.12.2015

Marie-Laure Djelic

Professor of Management, ESSEC Business School, Frankrike

Jos Lemmink

Professor of Marketing, Maastricht University School of Business and Economics, Nederländerna

Vera Minina

Professor, Graduate School of Management, St. Petersburg State University, Ryssland

Joseph Sarkis

Professor of Management, Worchester Polytechnic Institute, USA

Henrik Steinbrecher

Network Middle Market Leader, PricewaterhouseCooper, Sverige

Karin Thorburn

Research Chair Professor of Finance, Norges Handelshøyskole, Norge

27


AVSNITTSBESKRIVNING

HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN HELSINGFORS ARKADIAGATAN 22, PB 479, 00101 HELSINGFORS, FINLAND TELEFONVÄXEL: +358 (0)9 434 334 VASA BIBLIOTEKSGATAN 16, PB 287, 65101 VASA, FINLAND TELEFONVÄXEL: +358 (0)6 3533 700 INFO@HANKEN.FI HANKEN.FI

Hanken årsberättelse 2015 (Juli 2016)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you