Page 1

E N A LU M N T I D S K R I F T F R Å N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

2/12 DETTA NUMMER:

3 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

Ledaren: Eva Liljeblom Hänt på Hanken Alumndagen i Zürich Marknadsförare måste tänka om Allt kan designas Nytt Hagalund tar form Nu kommer Hankens vänner Hanken & SSE expanderar Boktipset Tillåt företagen växa All vår början bliver svår Ont om kunnigt folk i Ryssland Kamp om de bästa förmågorna Människan viktigare än vinstmaximering På jobb Brief in English

Hankenalumner diskuterade företagsansvar och hållbar utveckling i Zürich. Sid. 6–7


AVSNITTSBESKRIVNIN G

HANKENDAGEN 5.10.2012 Hankendagen är Hankens största alumnevenemang och ordnas årligen den första fredagen i oktober. I år arrangeras Hankendagen i Vasa fredagen den 5 oktober.

DAGENS TEMA: FINLAND I VÄRLDEN 2020 Huvudtalare är Björn Rosengren, vd och koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp. En expertpanel, med ekonomiredaktör Björn Stenbacka som moderator, fortsätter framtidsdiskussionen kring rubriken ”Hur skall Finland behålla sin konkurrenskraft – vad skall vi göra nu?”.

VETENSKAPSSMEDJOR Du har under seminariedagen möjlighet att höra om det som intresserar just dig genom att välja mellan sex olika vetenskapssmedjor. Dessa representerar det senaste från Hanken och näringslivet med en koppling till Hankendagens framtidstema.

NÄTVERK Under Hankendagen träffar du gamla studiekompisar och stiftar nya bekantskaper. Förutom att själva dagsprogrammet erbjuder dig en möjlighet till att göra detta, är speciellt kvällsprogrammet, med middag på Strampen, planerat enbart för social samvaro under festliga omständigheter.

TALARE

Anders Kjellman, universitetslärare, Hanken

Björn Rosengren, vd, koncernchef, Wärtsilä

Dag Sandås, CFO, vice vd, The Switch

Roger Wessman, chefekonom, Nordea Markets

Benita Öling, CGR revisor, Ernst & Young

MER INFORMATION Följ med alumnbreven och alumnwebben på www.hankennetwork.fi för mer information om Hankendagen. Boka datumet 5.10.2012 i din kalender redan nu! Välkommen!

2


LEDAREN

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN PB 479, 00101 Helsingfors tfn (09) 431 331, fax (09) 43133 404 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN PB 287, 65101 Vasa tfn (06) 3533 700, fax (06) 3533 703 CHEFREDAKTÖR Nina Olin ANSVARIG UTGIVARE Eva Liljeblom REDAKTIONSSEKRETERARE Peter Nordling REDAKTIONSRÅD Jens Alderin Patrick Furu Margareta Granholm Lars-Johan Lindqvist Saku Mantere Maura Rosqvist Pia Simons BjÜrn Sundell REDAKTION OCH OMBRYTNING Oy Nordinfo AB Lillviksvägen 6, 02360 Esbo tfn (09) 888 60 17 fax (09) 888 60 19 >&ihlmk^]Zdmbhg^g9ghk]bg_h'Û ANNONSFÖRSÄLJNING Oy Nordinfo Ab tfn (09) 888 60 18 ADRESSFÖRÄNDRINGAR GÜr adressfÜrändringen själv pü webben ppp'aZgd^gg^mphkd'Û^ee^kdhgmZdmZ alumnkoordinator Maura Rosqvist Tfn 050 552 7271 ^&ihlm3fZnkZ'khljoblm9aZgd^g'Û UPPLAGA 9 000 ex TRYCKERI Edita Prima Oy, Helsingfors ISSN 1795-1534 Medlem i Tidskrifternas fÜrbund UTGIVNINGSDAGAR 2012 nr 1 14.3, nr 2 13.6, nr 3 24.10, nr 4 12.12 PÄRMFOTO Lehtikuva

Hankenutbildningen – en internationellt konkurrenskraftig utbildning Enligt Hankens lüngsiktiga strategi är internationalisering ett RPUnGH GlU +DQNHQ NODUW YLOO SUR¿OHUD VLJ 'HWWD lU HWW YlOPRWLYHUDW W\QJGSXQNWVRPUnGH 'HW ¿QOlQGVND QlULQJVOLYHW lU H[SRUWEHURHQGH RFK LQWHUQDWLRQHOOW 2FNVn IRUVNQLQJHQ VRP +DQNHQVDWVDUSnlULQWHUQDWLRQHOO)|UDWWNXQQDJHK|JNODVVLJIRUVNQLQJVEDVHUDGXWELOGQLQJE|U+DQNHQKDHQOlUDURFK IRUVNDUNnU VRP lU LQWHUQDWLRQHOOW NRQNXUUHQVNUDIWLJ +DQNHQ KDUJHQRPI|UWPnQJDVDWVQLQJDUSnLQWHUQDWLRQDOLVHULQJYLOND QXE|UMDUElUDIUXNW En av de tidiga satsningarna var den obligatoriska utlandsWHUPLQHQLQRPNDQGLGDWSURJUDPPHW1XlUYLL HWWOlJHGlUNDQGLGDWHUQDSnEUHGIURQWnNHUXW +DQNHQVSRUWI|OMDYLQWHUQDWLRQHOODXWE\WHVSODWVHUlUP\FNHWK|JNODVVLJGHElVWDVNRORUQDLVLQD respektive länder är väl representerade och portI|OMHQ I|UYDOWDV NRQWLQXHUOLJW 'HW lU JOlGMDQGH att Hanken inte har problem med att knyta partQHUVNDSVDYWDOPHGWRSSVNRORU 1\DUH LQWHUQDWLRQDOLVHULQJVVDWVQLQJDU LQNOXGHUDUUHNU\WHULQJDYLQWHUQDWLRQHOODIRUVNDUH(Q KDQGIXOO XWOlQGVND IRUVNDUGRNWRUHU KDU XQGHU GHVHQDVWHnUHQNQXWLWVWLOOIUDPI|UDOOW+DQNHQV VW\UNHRPUnGHQ RFK JOlGMDQGH QRJ KDU GHQQD VDWVQLQJ UHGDQ |NDW PlQJGHQ WRSSXEOLNDWLRQHU YLG +DQNHQ (Q LQWHUQDWLRQHOO HYDOXHULQJ DY IRUVNQLQJHQ YLG Hanken har även inletts och väntas utmynna i en rapport vüren 2FNVn +DQNHQV DOXPQYHUNVDPKHW lU L DOOW K|JUH JUDG LQWHUQDWLRQHOO'HWWDlUQDWXUOLJWHIWHUVRPQ\XWH[DPLQHUDGHKDQNHLWHU HQOLJW HQ VWXGLH VRP 6()( XWI|UW DUEHWDU XWRPODQGV QlVWDQ WUH JnQJHU Vn RIWD VRP DOXPQHU IUnQ DQGUD ¿QOlQGVND HNRQRPXWELOGQLQJDU +DQNHLWHUQD KDU WUlIIDWV YDUWDQQDW nU L 6WRFNKROPRFKYDUWDQQDWnULVWlGHUVRP/RQGRQRFK%U\VVHO, PDMVWRG= ULFKLWXUHQ'lUHUEM|G:lUWVLOlXWU\PPHQI|UHWW DQWDO K|JDNWXHOOD I|UHGUDJ RP I|UHWDJVDQVYDU 'HOWDJDUQD YDU OHYDQGHEHYLVSnGHQDOOWVW|UUHPRELOLWHWHQEODQGKDQNHLWHUQD RFKXWJMRUGHIDQWDVWLVNDH[HPSHOSnJOREDODDUEHWVNDUULlUHU 9LOHYHUNODUWLHQDOOW|SSQDUHYlUOG¹PHQ+DQNHQlUYlO XWUXVWDGI|UDWWNODUDVLJLGHQ E VA L I L J E B LO M R E K TO R

3


Hร„NT Pร… HANKEN

NYA CENTRET Fร–R BOLAGSSTYRNING Sร–KTE BALANS GRร–NROOS LEGENDFร–RKLARAD Auditoriet pรฅ Vasa Campus fylldes av nรคrmare 90 รฅhรถrare; alumner, studerande och personal fรถr att hรถra Christian Grรถnroos tala kring rubriken: โ€Hur tjรคnar man pengar pรฅ kundrelationer i tjรคnstefรถretag? Intjรคningslogiken och dess konsekvenser fรถr marknadsfรถringenโ€. Tillfรคllet ordnades av institutionen fรถr marknadsfรถring vid Hanken fรถr att uppmรคrksamma att Christian Grรถnroos som den fรถrsta forskaren utanfรถr Nordamerika fรฅtt utmรคrkelsen โ€Legend in Marketingโ€. Hankens marknadsfรถringsforskning รคr starkt prรคglad av den sรฅ kallade Nordiska skolan. Inom ramen fรถr den har Hankens forskare, med Christian Grรถnroos i spetsen, arbetat fรถr att sticka hรฅl pรฅ olika myter och etablerade fรถrestรคllningar om marknadsfรถring och fรถrsรคljning.

ยด,PSURYLQJ ยฟQDQFLDO LQVWLWXWLRQV 7KH SURSHU EDODQFH EHWZHHQUHJXODWLRQDQGJRYHUQDQFHยดO|GUXEULNHQI|UVHPLQDULHWVRP+DQNHQVFHQWHUI|UERODJVVW\UQLQJRUGQDGHGHQ DSULOSn+DQDKROPHQ (Q DY VHPLQDULHWV KXYXGWDODUH YDU SURIHVVRU Bengt HolmstrรถmVRPEODlUPHGOHPL1RNLDVVW\UHOVH6HPLQDULHWYDUIRUVNQLQJVFHQWUHUDWRFKEHKDQGODGHIUnJRUVRPKXU ERUGH PDUNQDGHU RFK ยฟQDQVLHOOD LQVWLWXWLRQHU UHJOHUDV RFK |YHUYDNDV" %HK|YHU ยฟQDQVLHOOD LQVWLWXWLRQHU VWULNWDUH UHJOHU"bYHQIUnJDQRPEHKRYHWDYJOREDOWOLNULNWDGHUHJOHUI|U ยฟQDQVLHOOD LQVWLWXWLRQHU GLVNXWHUDGHV 6HPLQDULHW IRUWVDWWH I|OMDQGHGDJSn+DQNHQPHG|SSQDI|UHOlVQLQJDURPEDQNHUQDVVW\UQLQJRFKUHJOHULQJ

HANKENFORSKARE FICK ERKร„NNANDE )OHUDIRUVNDUHYLG+DQNHQKDUInWWHUNlQQDQGHI|UVLQDDUWLNODULYHWHQVNDSOLJDSXEOLNDWLRQHU 3URIHVVRUKaj Storbacka och universitetslektor Pia Polsa KDU YXQQLW 0DUYLQ -ROVRQ DZDUG I|U %HVW &RQWULEXWLRQ WR 6HOOLQJDQG6DOHV0DQDJHPHQW3UDFWLFH$UWLNHOQยด0DQDJHPHQW SUDFWLFHV LQ VROXWLRQ VDOHV ยฑ D PXOWLOHYHO DQG FURVV IXQFWLRQDO IUDPHZRUNยด lU SXEOLFHUDG L -RXUQDO RI 3HUVRQDO 6HOOLQJDQG6DOHV0DQDJHPHQWWLOOVDPPDQVPHGI|UHGHWWD +DQNHQIRUVNDUH0DULD6llNVMlUYL'HWWDlUI|UVWDJnQJHQHQ +DQNHQIRUVNDUHV DUWLNHO EOLU SXEOLFHUDG HOOHU SULVEHO|QW DY WLGQLQJHQ $QGUD+DQNHQIRUVNDUHVRPยฟFNHUNlQQDQGHSn/LWHUDWL 1HWZRUN$ZDUGVIRU([FHOOHQFHYDUSURIHVVRUVeronica LiljanderRFKXQLYHUVLWHWVOHNWRU3LD3ROVDPHGDUWLNHOQยณ(8 deregulation and dealer-supplier relations in automotive GLVWULEXWLRQยด -RXUQDO RI %XVLQHVV ,QGXVWULDO 0DUNHWLQJ samt Inger RoosVRPGLVSXWHUDWSn+DQNHQPHGDUWLNHOQ ยณ7KH LQร€XHQFH RI DFWLYH DQG SDVVLYH FXVWRPHU EHKDYLRU RQ VZLWFKLQJ LQ FXVWRPHU UHODWLRQVKLSVยด 0DQDJLQJ 6HUYLFH 4XDOLW\ (PHUDOGMRXUQDOHQยด-RXUQDORI6HUYLFHRI0DQDJHPHQWยด GHODGHXWVLQ%HVW3DSHURIWKH<HDU$ZDUGI|UDQGUDJnQJHQ LUDGnW+DQNHQIRUVNDUH3ULVHWJLFNWLOOSURIHVVRUChristian Grรถnroos och Annika Ravald som tillsammans publicerat DUWLNHOQยด$GRSWLQJDVHUYLFHORJLFLQPDQXIDFWXULQJFRQFHSWXDOIRXQGDWLRQDQGPHWULFVIRUPXWXDOYDOXHFUHDWLRQยดbYHQ LIMRO ยฟFN *U|QURRV SULVHW VRP KDQ Gn GHODGH PHG Pekka Helle 4

Fร–REBYGGANDE KATASTROFHJร„LP Genom att engagera publiken i ett slags rollspel illustrerade Pablo SuarezIRUVNDUHRFKNRQVXOWSn5|GDNRUVHWVNOLPDWFHQWHUGHGLOHPPDQKMlOSRUJDQLVDWLRQHURIWDVWnULQI|URFK YDG KMlOSDUEHWH L SUDNWLNHQ LQQHElU XQGHU +80/2*V IUXNRVWVHPLQDULXPLDSULO , PnQJD IDOO KDQGODU KXPDQLWlUDUEHWH RP DWW HUEMXGD KMlOS WLOO NDWDVWURIGUDEEDGH RPUnGHQ I|UVW L GHW VNHGH Gn NDWDVWURIHQ UHGDQ lU HWW IDNWXP LVWlOOHW I|U DWW ELGUD PHG I|UHE\JJDQGHLQVDWVHU ยฑ)LQDQVLHOOKMlOSlUYLNWLJPHQOLNDVnElWWUHNRPPXQLNDWLRQRFKNRRUGLQHULQJI|UNODUDGH6XDUH] 8QGHU VHPLQDULHW GLVNXWHUDGHV P|MOLJKHWHUQD WLOO RFK utmaningarna med att skapa samarbete mellan den huPDQLWlUDRFKGHQSULYDWDVHNWRUQ


STUDENTER FICK GEMENSAM PSYKOLOG

--

KALENDERN SEPTEMBER 2012 M

T

O

T

F

L 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tack vare samarbete mellan Svenska handelshÜgskolan, Helsingfors universitet (inkl. Soc & Kom) och Arcada erbjuds hÜgskolestuderande vid dessa hÜgskolor gemensamma studiepsykologtjänster pü svenska frün och med januari 2012. Studiepsykologen erbjuder vägledning fÜr studenter som är i behov av stÜd i frügor gällande bl.a. studiefärdighet, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av slutarbetet. Den avgiftsfria vägledningen ges i grupp och individuellt. Studiepsykologen arbetar ocksü i fÜrebyggande syfte och strävar efter att trÜskeln att komma till samtal skall vara lüg.

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

20.9.2012 Hanken Network Day Hanken Network Day är ett forum fĂśr produktiva och kreativa mĂśten. Under dagen och kvällen har du mĂśjlighet att mĂśta studerande, representanter fĂśr personalen, alumner och representanter fĂśr fĂśretag fĂśr att skapa nya kontakter i en avslappnad miljĂś. Ă&#x2026;rets Hanken Network Day fokuserar pĂĽ Y-generationen.

OKTOBER 2012 M

T

O

T

F

L

S

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Ă&#x2026;RETS FĂ&#x2013;RELĂ&#x201E;SARE OCH LĂ&#x201E;RARE

WALL-STIPENDIUM FĂ&#x2013;R MOBILAPPLIKATION

Nikodemus Solitander har utsetts till ürets fÜreläsare i Helsingfors av Svenska HandelshÜgskolans Studentkür. I Vasa har StudentfÜreningen utsett universitetslärare Mayvor HÜglund till ürets lärare. Hankens rektor Eva Liljeblom har valt att premiera büda tvü fÜr exceptionellt framgüngsrik undervisningsverksamhet med varsitt pris ur den Wahlbergska fonden.

(Q JQLVWD I|U I|UHWDJVDPKHW YDU RUVDNHQ WLOO DWW Matias LindroosnULJVWXGHUDQGHYLG+DQNHQL+HOVLQJIRUVWLOOGHODGHV nUHWV $QGHUV :DOOVWLSHQGLXP 6WLSHQGLHWV VWRUOHN lU  6(. FD  Âź RFK K|U WLOO GH VW|UVWD VRP WLOOGHODVVWXGHQWHUYLG6YHQVNDKDQGHOVK|JVNRODQ 3DUDOOHOOWPHGVLQDVWXGLHUKDU0DWLDV/LQGURRVWLOOVDPPDQVPHGWUHDQGUDXQJDHQWUHSUHQ|UHUJUXQGDW1HOLJUDWH $E VRP ODQVHUDW GHQ LQQRYDWLYD PRELODSSOLNDWLRQHQ 3DUNNL1DSSL 0nQJD VWlGHU L )LQODQG DQYlQGHU VLJ UHGDQ DY WMlQVWHQ VRP WLOOnWHU ELOLVWHU DWW EHWDOD SDUNHULQJVDYJLIWHU PRELOWRFKQXVDWVDUERODJHWSnLQWHUQDWLRQHOOH[SDQVLRQ

--

11

S

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5.10.2012 Hankendagen i Vasa En hel dag fÜr kunskap och nätverk. Boka redan nu datumet i din kalender!

DISPUTATIONER Paulina Junni disputerade den 25 maj vid Hanken i Helsingfors pĂĽ avhandlingen â&#x20AC;&#x153;Knowledge Transfer in Acquisitions: A Socio-Cultural Perspectiveâ&#x20AC;? (fĂśretagsledning och organisation). Opponent: Professor Yaakov Weber, College of Management, Israel Kustos: Professor Eero Vaara, Svenska handelshĂśgskolan

Seppo Laukkanen disputerade den 30 maj vid Hanken i Helsingfors pĂĽ avhandlingen â&#x20AC;&#x153;Making Sense of Ambidexterity â&#x20AC;&#x201C; A Process View of the Renewing Effects of Innovation Activities in a Multinational Enterpriseâ&#x20AC;? (entreprenĂśrskap och fĂśretagsledning). Opponent: Professor Yves Doz, INSEAD Kustos: Martin Lindell, Svenska handelshĂśgskolan

Henrika Franck disputerade den 1 juni vid Hanken i Helsingfors pĂĽ avhandlingen â&#x20AC;&#x153;Ethics in Strategic Management, an Inquiry into Otherness of a Strategy Processâ&#x20AC;?. Opponent: Professor Hugh Willmott, Cardiff University, Storbritannien Kustos: Professor Saku Mantere, Svenska handelshĂśgskolan

Markus Wartiovaara disputerar den 18 juni vid Hanken i Helsingfors pĂĽ avhandlingen â&#x20AC;&#x153;Values and Freedom: An Inquiry into the Rise and Fall of Billionaire Wealthâ&#x20AC;? (fĂśretagsledning och organisation). Opponent: professor Ed Freeman, University of Virginia Kustos: professor Martin Lindell, Svenska handelshĂśgskolan

5 5


A LU M N DAGE N I ZรœRIC AVSNITTSBESKRIVNIN GH

Mathias Narr.

Dagen inleddes med en rundtur pรฅ Wรคrtsilรคs fabrik i Winterthur.

Fรถretagsansvaret hรคr fรถr Fรถretagsansvar och fรถretagens roll i en hรฅllbar utveckling รคr nรฅgot som vi inte lรคngre kan sopa under mattan. Frรฅgan lyder snarast: har fรถretagen rรฅd att inte vara ansvarsfulla eller lรฅta bli att arbeta fรถr en hรฅllbar utveckling? $WW VDWVQLQJDU Sn I|UHWDJVDQVYDU RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ lU KlU I|U DWW VWDQQD NRP W\GOLJW IUDP L H[SHUWLQOlJJHQ XQGHU +DQNHQVDOXPQGDJL=ยULFKLPDM3UHVHQWDWLRQHUQDJDYHQ GMXSLQEOLFNLDOOWGHWI|UHWDJVDQVYDUNDQLQQHElUD ยฑ +nOOEDU XWYHFNOLQJ lU LQWH EDUD QnJRW I|U IHVWWDO HOOHU WUlGNUDPDUHXWDQNDQXWJ|UDHQJUXQGI|ULQYHVWHULQJVEHVOXWNRQVWDWHUDGHMathias NarrYLG6$06XVWDLQDELOLW\,QYHVWLQJHWWLQYHVWHULQJVERODJVRPVSHFLDOLVHUDWVLJSnLQYHVWHULQJDULKnOOEDUXWYHFNOLQJ

Mร–JLIGHETER ATT INVESTERA (QOLJW 1DUU HUEMXGHU WUHQGHQ LQRP KnOOEDU XWYHFNOLQJ EHW\GDQGH LQYHVWHULQJVP|MOLJKHWHU PHQ I|UHWDJHQ lU IRUWIDUDQGHOnQJWI|UHLQYHVWHULQJVEUDQVFKHQLDUEHWHWPHGKnOOEDU XWYHFNOLQJRFKKDUUHGDQWDJLWLQWlQNHWPHGI|UHWDJVDQVYDUL EnGHGHWVWUDWHJLVNDRFKGHWRSHUDWLYDDUEHWHW $WWLQYHVWHUDLKnOOEDUXWYHFNOLQJLQQHElUDWWLGHQWLยฟHUD GHI|UHWDJVRPWDJLWVLJDQWlQNHWNULQJI|UHWDJVDQVYDURFK VRPNDQWDGHWLEHDNWDQGHWLOOH[HPSHOYLGLGHQWLยฟHULQJDY ULVNHURFKP|MOLJKHWHU LGHQHJQDYHUNVDPKHWHQ(QHYDOX6

HULQJ NULQJ KnOOEDU XWYHFNOLQJ VRP 6$0 J|U EODQG I|UHWDJ VRP JUXQG I|U VLQD HJQD LQYHVWHULQJDU YLVDU DWW PnQJD I|UHWDJlURPHGYHWQDRPWLOOH[HPSHOPLOM|UHODWHUDGHULVNHU 6DPWOLJD E\JJERODJ VRP GHOWDU L HYDOXHULQJHQ lU H[empelvis inte medvetna om att de opererar i omrรฅden med NQDSSD YDWWHQWLOOJnQJDU 6DPWLGLJW UDSSRUWHUDU SURFHQW DYGHKlUI|UHWDJHQDWWHQPLQVNQLQJDYYDWWHQWLOOJnQJDUQD VNXOOH KD NDWDVWURIDOD NRQVHNYHQVHU I|U GHP 0HQ EDUD SURFHQWDYGHPKDUHQSODQI|UKXUGHVNDDJHUDLIDOOYDWWHQWLOOI|UVHOQI|UVlPUDV

Deltagarna uppskattade kvรคllen med mรถjlighet till samvaro med andra alumner frรฅn omrรฅdet.


ALUM NDAGEN I ZÜ RICG H AVSNITTSBESKRIVNIN

F OTO: L E H T I K U VA

Dennis Hamro-Drotz.

att stanna )1ODQVHUDGHnUVH[SULQFLSHUI|UDQVYDUVIXOOLQYHVWHULQJ 8135, 6HGDQVWDUWHQKDUDQWDOHWI|UHWDJVRPI|OMHU SULQFLSHUQD LQWH EDUD |NDW L DQWDO 2FNVn GHW WRWDOD I|UP|JHQKHWVYlUGHWVRPI|UYDOWDVHQOLJWGHVVDSULQFLSHUKDU|NDW IUnQWLOOELOMRQHUGROODU1lUPDUHSURFHQWDYGDJHQV JOREDODLQYHVWHULQJDUJ|UVHQOLJWGHKlUSULQFLSHUQD (QOLJW 1DUU KDQGODU KnOOEDU XWYHFNOLQJ RP DWW NXQQD EOLFNDIUDPnW ± 1\FNHOQ WLOO DWW KLWWD I|UHWDJ VRP lU IUDPJnQJVULND L IUDPWLGHQOLJJHULDWWVHSnGHI|UHWDJVRPLQYHVWHUDULKnOOEDU XWYHFNOLQJUHGDQLGDJVDGH1DUU

FÖRETAGEN I VIKTIG ROLL )|UHWDJHQV UROO L KnOOEDU XWYHFNOLQJ Sn JOREDO QLYn lU GRFN LQWH EHJUlQVDG WLOO GHQ HJQD YHUNVDPKHWHQ (QOLJW EnGH SURIHVVRUGyöngyi Kovacs vid Hanken och Dennis HamroDrotz SURJUDPFKHI YLG 81(3 3RVW&RQÀLFW DQG 'LVDVWHU 0DQDJHPHQW %UDQFK NDQ I|UHWDJ ELGUD PHG P\FNHW EnGH XQGHURFKHIWHUNRQÀLNWHURFKNDWDVWURIHU)|UHWDJHQKDUWLOO H[HPSHORIWDElWWUHORJLVWLNQlWYHUNVRPNDQDQYlQGDVLQ|GVLWXDWLRQHU'HNDQRFNVnELVWnL|YHUI|ULQJDYWHNQRORJLRFK NXQQDQGH <WWHUOLJDUH NDQ I|UHWDJ HUEMXGD EnGH PLNUROnQ RFK VW|UUH OnQ nW ORNDOD HQWUHSUHQ|UHU I|U DWW VWLPXOHUD XWYHFNOLQJHQDYORNDODIIlUVYHUNVDPKHW +DPUR'URW]VnJRFNVnDQGUDEHW\GDQGHP|MOLJKHWHUI|U I|UHWDJGnGHWJlOOHUDWWODQVHUDLQQRYDWLRQHURFKQ\DDIIlUV-

Kvällens middag blev avslappnad med både gamla och nya bekanta.

PRGHOOHU+DQQlPQGHLQWHUQDWLRQHOOWYHUNDQGH9HVWHUJDDUG )UDQGVHQVRPHWWH[HPSHOSnI|UHWDJVRPPHGKMlOSDYHQ LQQRYDWLY DIIlUVPRGHOO WDJLW LQ I|UHWDJVDQVYDU GLUHNW L VLQ NlUQYHUNVDPKHW )|UHWDJHWV PLVVLRQ lU DWW XWYHFNOD OLYUlGGDQGHSURGXNWHUI|UEODQGDQQDWNDWDVWURIRPUnGHQ6RPHQ GHODYGHWWDKDU9HVWHUJDDUG)UDQGVHQVNDSDW/LIH6WUDZHWW VXJU|UPHGNRO¿OWHUVRPUHQDUYDWWQHWPHGDQPDQGULFNHU Gemensamma ansträngningar inom hållbar utveckling SnNDWDVWURIGUDEEDGHRPUnGHQNDQRFNVnKDDQGUDSRVLWLYD NRQVHNYHQVHUI|UI|UHWDJ)|UHWDJHQNDQXSSQn|NDGJRRGZLOOLGHVDPKlOOHQGlUGHYHUNDURFKGHVVXWRPInLQIRWHQ Sn IUDPWLGD PDUNQDGHU +DPUR'URW] IUnJDU VLJ RFNVn KXUXYLGDI|UHWDJYHUNOLJHQKDUUnGDWWInU\NWHRPVLJDWWYDUD LFNHKnOOEDUD" NINA OLIN 7


DESIGN

F OTO: M AT I A S U U S I K Y L ร„

Chrisitan Grรถnroos vill fรถrnya synen pรฅ marknadsfรถring.

Marknadsfรถrare mรฅste tรคnka utanfรถr ramarna โ€“ Fรถlj inte bara gamla spรฅr, utan se er omkring och anvรคnd andra metoder nรคr de gamla inte rรคcker till, tipsar Christian Grรถnroos, professor i marknadsfรถring pรฅ Hanken och nyligen utsedd till marknadsfรถringslegend av amerikanska Sheth Foundation. Christian GrรถnroosYLOOI|UQ\DV\QHQSnPDUNQDGVI|ULQJXU EnGH HWW VHUYLFH RFK HWW UHODWLRQVPDUNQDGVI|ULQJVSHUVSHNWLY bPQHW PDUNQDGVI|ULQJ KDU VHGDQ WDOHW YDULW LQULNWDWSnSRVLWLYLVWLVNDNYDQWLWDWLYDPHWRGHUVRPE\JJHUSn VWRUDVWLFNSURYRFKVWDWLVWLVNDDQDO\VHU ยฑ'HWKDUHQOLJWPLQXSSIDWWQLQJGHQQDFNGHOHQDWWPDQ DOGULJ NRPPHU LQ Sn GMXSHW XWDQ I|UEOLU Sn \WDQ 'HW EOLU UHOLDELOLWHWVRFKYDOLGLWHWVSUREOHPI|UDWWUHVSRQGHQWHUQDNDQVNH LQWHI|UVWnUVNDORUQDVRPPDQKDUWlQNWVLJHOOHUI|UVWnUGHP SnROLNDVlWW'Hร€HVWDIRUVNDUQDXWJnUlQGnIUnQDWWDOODUHVSRQGHQWHU KDU I|UVWnWW GHP Sn VDPPD VlWW HIWHUVRP GHW DQQDUV LQWHJnUDWWOLWDSnGHVWDWLVWLVNDDQDO\VHUQD'HWยฟQQVYLVVDWHVWPHWRGHUI|UDWWI|UV|NDVHDWWDOODKDUXSSIDWWDWIUnJRUQDUlWW PHQHQOLJWPLQXSSIDWWQLQJlUWHVWHQIXOOVWlQGLJWRWLOOUlNQHOLJD *U|QURRV KlYGDU DWW SUREOHPHW lU DWW IRUVNQLQJHQ lU 8

86$GULYHQ RFK DWW GH I|UV|N WLOO I|UQ\HOVH VRP JMRUWV LQWH OHGHU QnJRQ YDUW HIWHUVRP PDQ GlU IRUWIDUDQGH KnOOHU VLJ LQRP GH HWDEOHUDGH UDPDUQD I|U PDUNQDGVI|ULQJ VRP HQ VHSDUDW I|UHWDJVIXQNWLRQ PHU HOOHU PLQGUH V\QRQ\P PHG PDUNQDGVDYGHOQLQJHQLHWWI|UHWDJ ยฑ .XQGHQ ยฟQQV |YHUDOOW L I|UHWDJHW PHQ PDUNQDGVI|ULQJVDYGHOQLQJHQ lU RIWDVW GHQ HQGD DYGHOQLQJHQ VRP LQWH KDU GLUHNWD NXQGNRQWDNWHU ,VWlOOHW J|U PDQ PDUNQDGVXQGHUV|NQLQJDU RFK WlQNHU XWJnHQGH IUnQ DEVWUDNWLRQHU DOOW I|URIWDPHGVN\JJODSSDUQDSn)|UVlOMQLQJlUGlUHPRWQXPHUDHQVNLOGDYGHOQLQJยฑPHGNXQGNRQWDNW0nQJDDQGUD DYGHOQLQJDUKDURFNVnGLUHNWDNRQWDNWHUPHGNXQGHUQD 6MlOY KDU &KULVWLDQ *U|QURRV RIWD DQYlQW PHWRGHU IUnQ DQGUDIRUVNQLQJVRPUnGHQlQGDVHGDQKDQLQOHGGHVLQIRUVNDUNDUULlUnU)UlPVWKDUKDQDQYlQWVLJDYNYDOLWDWLYD IRUVNQLQJVPHWRGHU L PRWVDWV WLOO GH ร€HVWD DQGUD IRUVNDUH LQRPPDUNQDGVI|ULQJ ยฑ-DJKDUJMRUWDQQRUOXQGDlQPDQJ|ULQRPPDLQVWUHDPIRUVNQLQJHQ HIWHUVRP MDJ YLOO Jn Sn GMXSHW L PLQ IRUVNQLQJ (WW PLQGUH DQWDO GMXSLQWHUYMXHU KDU RIWDVW JHWW ElWWUH VYDU lQVWRUDVWDWLVWLVNDXQGHUV|NQLQJDU-DJKDUDOGULJE\JJWSn


PĂ&#x2026; DESIGN JO BB

H[LVWHUDQGHPRGHOOHURPPDUNQDGVI|ULQJRPMDJDQVHWWDWW GHlUIHODNWLJDHOOHULQWHUlFNHUWLOOI|URPUnGHWEDUDGlUI|U DWWPDQPnVWHJ|UDVn.DQVNHGHWlUGlUI|UPDQWLOOVOXWKDU E|UMDWOlJJDPlUNDWLOOPLJIXQGHUDUKDQ

MER ANTROPOLOGI, MINDRE STATISTIK 8QGHU GH VHQDVWH ¹ nUHQ KDU V\QHQ Sn VHUYLFH I|UlQGUDWV 7DQNHQ lU DWW WMlQVWHI|UHWDJ VRP WUDQVSRUW¿UPRU UHVWDXUDQJHU EDQNHU HOOHU NRQVXOWI|UHWDJ JHQRP VDPVSHO RFKLQWHUDNWLRQVNDVW|GDNXQGHQVYDUGDJVSURFHVVHU2FNVn I|UHWDJVRPWUDGLWLRQHOOWVHUVLJVRPYDUXI|UHWDJNXQGHJHnom ett südant sätt att närma sig kunderna ocksü dra nytta DYI|UGHODUQDPHGVHUYLFHRFKIXQJHUDVRPWMlQVWHI|UHWDJ 0\FNHW VNHU QXPHUD Sn LQWHUQHW PHQ SHUVRQOLJD NRQWDNWHU lUIRUWVlWWQLQJVYLVYLNWLJD ¹'HEDWWHQKDUSnJnWWVHGDQnUGnHQDUWLNHOL-RXUQDORI0DUNHWLQJVDWWHLJnQJGLVNXVVLRQHQ8QGHUVHVHQDVWH nUHQKDURFNVnGHVLJQRFKLQQRYDWLRQHUNRPPLWLQLELOGHQ (Q VWRU XWPDQLQJ Sn PDUNQDGVI|ULQJHQV RPUnGH lU DWW VW|UVWDGHOHQDYNRPPXQLNDWLRQHQQXPHUDVNHULUHDOWLG ¹´:RUGRIPRXWK´lUHQKHOWDQQDQVDNQXGHQNDQWLOO RFKPHGVNHVDPWLGLJWVRPNRQVXPWLRQHQlJHUUXPYHPVRP KHOVWNDQWDODWLOOKXUPnQJDVRPKHOVWVDPWLGLJW)|UHWDJHQ lUP\FNHWVnUEDUDRFKYHWLQWHlQQXKXUGHVNDKDQWHUDIHQRPHQHW)RUVNDUQDKDUVYnUWDWWEU\WDVLJORVVIUnQH[LVWHUDQGH PRGHOOHURFKIRUVNDLKXUVRFLDODPHGLHUVNDEHKDQGODV'HW EOLUlQQXYLNWLJDUHDWWKnOODGHO|IWHQPDQKDUJHWWRFKP\FNHW

LEGEND NUMMER TIO Christian GrĂśnroos är den fĂśrsta forskaren utanfĂśr Nordamerika som tilldelats utmärkelsen â&#x20AC;&#x153;Legend in Marketingâ&#x20AC;? av Sheth Foundation. Hans forskning, omkring 100 publikationer, kommer att utges i ĂĽtta volymer av Sage Publications i serien Legends in Marketing. De andra forskarna som utsetts till marknadsfĂśringslegender är Richard Bagozzi, Shelby Hunt, Philip Kotler, V. Kumar, Naresh Malhotra, Kent Monroe, Jagdish Sheth, Yoram Wind och Gerald Zaltman. Avsikten med serien Legends in Marketing är att se till att arvet efter de mest prominenta marknadsfĂśringsforskarna i världen sprids till nästa generation av forskare.

viktigare att veta vad kunderna vill ĂĽstadkomma med sitt konVXPHUDQGH RFK YDUI|U 6WRUD VWLFNSURYVXQGHUV|NQLQJDU JHU LQWH VYDU Sn GHVVD IUnJRU PDQ PnVWH DQYlQGD HWQRJUDÂżVND RFKDQWURSRORJLVNDPHWRGHULVW|UUHXWVWUlFNQLQJ Âą 5DPDUQD lU I|U VQlYD PRGHOOHUQD I|U HQNOD 9L EHK|YHUQ\DVHJPHQWHULQJVPHWRGHUVRPE\JJHUSnEHWHHQGH .RUWVDJWYLEHK|YHUWlQNDRP Ă&#x2026; S A N YM A N

DAGS ATT TĂ&#x201E;NKA OM? FĂśr att uppmärksamma utnämningen av Christian GrĂśnroos till Legend in Marketing arrangerades ett seminarium där Hankens marknadsfĂśringsforskare presenterade ny forskning inom marknadsfĂśring och fĂśrsäljning. 6HPLQDULHWVJHQRPJnHQGHWHPDÂą7lQNRPÂąV\IWDUSDUDOOHOOWWLOOHQJHOVNDQVÂś5HWKLQNÂśRFKÂś:KDWLI"Âś. Tänk om vi alla är marknadsfĂśrare? 7lQN RP PDUNQDGVI|ULQJVDYGHOQLQJHQV UROO LQWH OlQJUH lU DWWYHUNVWlOODNDPSDQMHU"(QOLJWSURIHVVRUChristian GrĂśnroos sND HQGDVW HQ GHO DY PDUNQDGVI|ULQJHQ VNH HQVLGLJW IUnQHQPDUNQDGVDYGHOQLQJWLOONXQGHQ6QDUDUHVNDOOYDUMH PHGDUEHWDUH VSHFLHOOW GH PHG NXQGNRQWDNW XSSIDWWD VLQ UROOVRPGHOWLGVPDUNQDGVI|UDUHPHGRFKI|UNXQGHQ)|UDWW XSSQnGHWWDPnVWHPDUNQDGVI|ULQJEOLHQVWUDWHJLVNLQWHHQEDUWRSHUDWLYIUnJD Tänk om vi inte vet vad kunden kĂśper? (QOLJW SURIHVVRU Tore Strandvik baserar sig en stor del av GHQ NXQVNDS I|UHWDJ KDU RP VLQD NXQGHU Sn ´WURIDUHQKHW´ NRNHPXVOXXOR GlUI|UHWDJHWSnEDVHQDYDQWDJDQGHQVDPODUPHUDGDWDRPNXQGHQ'HQQDPHWRGJHUGRFNEDUDGDWD LQWH HQ LQVLNW L YDG VRP GH IDFWR VNDSDU YlUGH I|U NXQGHQ ,VWlOOHWERUGHYLIRNXVHUDSnNXQGHQVORJLNNXQGHQVYDUGDJ P|QVWHU RFK SUD[LV (Q SURGXNWV YlUGH OLJJHU LQWH L VMlOYD SURGXNWHQXWDQLGHWSURGXNWHQJ|UI|UNXQGHQ

LHQVlOMVLWXDWLRQ"6lOMIRUVNDUHQPaul ViioHIWHUO\VWHĂ&#x20AC;HUVlOMDUHVRPNDQĂ&#x20AC;\WWDIRNXVERUWIUnQSULVRFKWUDQVDNWLRQVIDNWRUHU RFK LVWlOOHW IRNXVHUD Sn KXU VlOMDUHQ RFK NXQGHQ NDQ KMlOSD YDUDQGUD *HQRP DWW DQWD HWW UHODWLRQVIRNXV NDQ HWW I|UHWDJXSSQnOnQJVLNWLJDRFKYDUDNWLJDUHODWLRQHUPHGVLQD NXQGHU 2FNVn I|UHWDJHWV VW\UV\VWHP E|U VW|GD GHWWD Vn DWW WLOO H[HPSHO EHO|QLQJVV\VWHP VW|GHU OnQJVLNWLJD VlOMUHODWLRQHULVWlOOHWI|UNRUWVLNWLJDUHVXOWDW Tänk om branding är en bluff? )RUVNDUHQ Anne Rindell O\IWH IUDP IUnJDQ RP HWW I|UHWDJV VWUlYDQGHQDWWE\JJDHWWYLVVWYDUXPlUNHlUPHQLQJVO|VDLIDOO YDUXPlUNHVE\JJDQGHWlUEDVHUDWSnI|UHWDJHWVHJHQXSSIDWWQLQJRFKGHÂżQLWLRQRPVLJVMlOYWIUDPRPNXQGHQVXSSIDWWQLQJRPGHW".XQGHQVXSSIDWWQLQJlUPHUORQJLWXGLQHOORFK PnQJIDFHWWHUDG lQ PDQ NXQGH WUR RFK KLVWRULVND IDNWRUHU NDQKDHQDYJ|UDQGHUROO6RPH[HPSHOQlPQGHKRQELOPlUNHW 6NRGDVRPWURWV XWYHFNODG WHNQLNRFK GHVLJQ lQGnRIWD XSSIDWWDVVRPHQ´|VWELO´SnJUXQGDYVLWWLPDJHDUY Tänk om vi endast är en del av kundens pussel? 7lQN RP I|UHWDJ LGDJ OLGHU DY PDUNQDGVI|ULQJVQlUV\QWKHW där vi enbart ser den egna produkten utan att se den kontext GHQDQYlQGVL"2FNVnKarl-Jakob MickelssonGRNWRUDQGYLG +DQNHQEHWRQDGHGHQUROONXQGHQVSHODUI|UYlUGHVNDSDQGHW(QSURGXNWlUYlUGHO|VXWDQI|UVLQNRQWH[WRFKYlUGHW VNDSDVI|UVWGnSURGXNWHQHOOHUWMlQVWHQDQYlQGV NO

Tänk om säljaren är en hjälpare? 7lQNRPGHWLQWHlUVlOMDUHQXWDQNXQGHQVRPEHVWlPPHU 9


DESIGN KO LU MN

Allt kan d Nu kommer designtänket på allvar. Det får ett allt starkare fotfäste i näringslivet och kan egentligen tillämpas på vilka utmaningar som helst i samhället. ± 6OXWD WUR DWW GHW ¿QQV EDUD HQ ULNWLJ O|VQLQJ Sn DOOD SUREOHP *RGNlQQL VWlOOHW Q\D PRGHOOHU RFK OnW GHP OHYD RFK XWYHFNODVNRQWLQXHUOLJWVlJHUSuvi NenonenSDUWQHURFKI|UHWDJVOHGQLQJVNRQVXOWYLGNRQVXOWERODJHW9HFWLD Enligt henne kan man genom rätt design skapa bättre SURGXNWHU RFK WMlQVWHU I|U NXQGHUQD I|UElWWUD SURFHVVHU nVWDGNRPPDElWWUHDUEHWVSODWVHURFKÀHUDNUHDWLYDO|VQLQJDUSnVDPKlOOVSUREOHP 6XYL1HQRQHQVRPGRNWRUHUDWSn+DQNHQGlUKRQRFNVn I|UHOlVHULPDUNQDGVI|ULQJMREEDUPHGGHWVRPLEUDQVFKHQ NDOODVKLJKHURUGHUGHVLJQGHWYLOOVlJDIRUPJLYQLQJDYDNWLYLWHWHU RFK WDQNHPRGHOOHU 3n 9HFWLD I|UV|NHU PDQ DNWLYW GHVLJQDYl[HOYHUNDQRFKWDQNHPRGHOOHU'lUPHGKDUGHVLJQWlQNDQGHWUXQQLW|YHUIUnQWUDGLWLRQHOOJUD¿VNRFKLQGXVWULHOO IRUPJLYQLQJ ORZHURUGHUGHVLJQ WLOOEXVLQHVVYlUOGHQ ±7LGLJDUHYDUIRUPJLYQLQJHQLQWHQ|GYlQGLJWYLVVWUDWHJLVNWYLNWLJI|UI|UHWDJHQIUnQVHWWGHPVRPOHYHUSnGHVLJQ VnVRP)LVNDUVRFK,LWWDOD0HQGnYLE|UMDUIRUPJHPRGHOOHU I|UDIIlUVYHUNVDPKHWHOOHUVDPDUEHWVSURFHVVHUEOLUGHQUHOHYDQWI|UDOOD

SVÅRT FÖR EKONOMER OCH INGENJÖRER 6XYL1HQRQHQNRQVWDWHUDUDWWGDJHQVHNRQRPHURFKLQJHQM|UHULQWHInWWQnJRQGHVLJQXWELOGQLQJ ±(NRQRPHUQDWURUDWWPDQDOOWLGNDQVWlOODXSSHQIRUPHOI|UDWWInUlWWVYDU0HQSnVDPPDVlWWVRPHQYDFNHUYDV NDQVHXWSnÀHUDVlWWNDQPDQVNDSDHQO|QVDPDIIlUVPRGHOO SnÀHUDVlWWVlJHUKRQ 6RP H[HPSHO Sn DWW GHW NDQ ¿QQDV ÀHUD OLND JRGD O|VQLQJDU QlPQHU KRQ PRGHNHGMRUQD +HQQHV 0DXULW] RFK =DUD+ 0KDURXWVRXUFDWHQPlQJGIXQNWLRQHURFKVDWVDU VWRUW Sn DJJUHVVLY UHNODP =DUD NRQWUROOHUDU DOOW VMlOYW WLOO RFKPHGERPXOOVIlOWHQIUnQYLONDUnYDUDQNRPPHURFKJ|U LQJHQ UHNODP , VWlOOHW WDU I|UHWDJHW IUDP Q\D NROOHNWLRQHU VQDEEDUHlQNRQNXUUHQWHUQDRFK|SSQDUQ\DEXWLNHU ± $IIlUVPRGHOOHUQD lU IXOOVWlQGLJW ROLND PHQ DOOD HOHPHQWlUGHVLJQDGHVnDWWGHSDVVDUWLOOVDPPDQVRFKVW|GHU YDUDQGUD'lUI|UNDQPDQLQWHVOnIDVWDWWPDQPnVWHKDQGOD HQOLJWHQYLVVVWUDWHJLLHQYLVVEUDQVFKVlJHU6XYL1HQRQHQ RFKWLOOlJJHUDWWI|UHWDJHQOLNWHQWUDGLWLRQHOOGHVLJQHUVWlQGLJWIXQGHUDU|YHUKXUGHNDQI|UElWWUDVLQSURGXNWVLQKHOKHWLQWHEDUDEHYDUDGHQ

F OTO: PAT R I K L I N D S T R Ö M

10

– Att skapa konkurrens är ett sätt att forma marknaden, säger Suvi Nenonen.


DESIGN AVSNITTSBESKRIVNIN G

esignas OMDEFINIERA MARKNADEN (QOLJWKHQQHNDQDOOWGHVLJQDVSURGXNWHUWMlQVWHURFKSURFHVVHUVnYlOLQRPI|UHWDJHWVRPXWDQI|UGHW6MlOYKDUKRQ varit med om att designa kundrelationsprocesser sรฅ att de VND VNDSD VW|UVWD P|MOLJD YlUGH I|U EnGH NXQGHQ RFK I|UHWDJHW (OOHU KROLVWLVNW VHWW VNDSD KHOD DIIlUVNRQFHSW I|U DWW WMlQDSHQJDU 'ULYHU PDQ GHVLJQWlQNHW WLOO VLQ VSHWV WDODU PDQ RP PDUNHWGHVLJQ+lUKDQGODUGHWRPKXUI|UHWDJHWVHUSnVLQ PDUNQDG'Hร€HVWDGHยฟQLHUDUGHQJHQRPVLQEDVSURGXNWHQ Q\WWLJKHWVRPNDQNRSLHUDVRFKDQVHUVLJRSHUHUDLQRPHQ YLVVEUDQVFK ยฑ)|UGHOHQVlJHU6XYL1HQRQHQlUDWWVWUDWHJLQlUW\GOLJ1DFNGHOHQlUDWWSURGXNWHQI|UUHOOHUVHQDUHEOLUNRSLHUDG'lUI|UPnVWHI|UHWDJHQWlQNDSnVLQPDUNQDGSnHWWQ\WW VlWWWLOOH[HPSHOHQOLJWGHQQ\WWDNXQGHQKDUDYSURGXNWHQ .RQHlUUHGDQHWWNODVVLVNWH[HPSHOSnKXUPDQNDQVNDpa tillvรคxt genom att tackla marknaden pรฅ ett annorlunda VlWW .RQH GHยฟQLHUDU VLJ LQWH OlQJUH VRP HWW I|UHWDJ L KLVV RFK UXOOWUDSSVEUDQVFKHQ XWDQ YHUNDU L GHW VRP I|UHWDJHW NDOODUSHRSOHร€RZEUDQVFKHQ (WW DQQDW H[HPSHO lU .HPLUD VRP YLOO ยดUlGGD YlUOGHQยด JHQRPWLOOJnQJHQSnV|WYDWWHQ'HWJ|UI|UHWDJHWJHQRPVLWW ZDWHUTXDQWLW\DQGTXDOLW\PDQDJHPHQW 7LOO PRGHOOHQ K|U DWW XWELOGD SXEOLNHQ EODQG DQQDW JHQRPZHEEUlNQDUHVRPEHUlWWDUKXUP\FNHWYDWWHQIRONI|UEUXNDURFKYLONHWGHWHNRORJLVNDIRWVSnUHWDYGHWWDEOLU

Pร…VERKA INDIREKT ยฑ0HQGXNDQLQWHSUHGLNDI|UDOODVRPGXYLOOSnYHUND'lUI|U JlOOHU GHW DWW RFNVn SnYHUND LQGLUHNW JHQRP WYUHNODP RFK JHQRP DWW OREED I|U VWDQGDUGHU RFK ODJDU VRP VW\U XWYHFNOLQJHQL|QVNDGULNWQLQJI|UNODUDU1HQRQHQ (QOLJWKHQQHlUGHWPnQJDJnQJHUHIIHNWLYDUHDWWSnYHUND PDUNQDGHQLQGLUHNWJHQRPVSUnNQRUPHUODJVWLIWQLQJRFK SULVVlWWQLQJlQDWWKLWWDHWWQ\WWVlWWDWWNUHHUDYlUGHI|UNXQGHQ 6XYL 1HQRQHQ IUDPKnOOHU RFNVn VNDSDQGHW DY NRQNXUUHQVVRPHQIXQJHUDQGHPHWRGI|UDWWIRUPDPDUNQDGHQ ยฑ 6SHFLHOOW YLNWLJW lU GHW RP GX WDJLW IUDP QnJRW XQLNW 'HWPnVHGDQYDUDHQSURGXNWHOOHUHQWMlQVW,QJHWI|UHWDJ har kapacitet att ensamt lรคra konsumenterna att utveckla en SURGXNWHOOHUHQWMlQVW'HVVXWRPNUlYHUNXQGHUQDYDOP|MOLJKHWHU)LQQVGHWEDUDHWWDOWHUQDWLYlUNXQGHQNDQVNHLQWH DOOV LQWUHVVHUDG 'lUI|U O\IWHU HQ SURGXNW L DOOPlQKHW LQWH I|UUlQGHQInWWNRQNXUUHQV PETER NORDLING

Finland behรถver fler och bรคttre fรถretagare! Skattelรคttnader fรถr fรถretagare och mer innovationstillvรคnd politik hรถr till det som Finland behรถver, enligt professor Gordon Murray. Om inget annat fรฅr fart pรฅ fรถretags- och innovationsutvecklingen behรถver vi ocksรฅ importera driftigt folk som kan starta innovativa och snabbvรคxande fรถretag. , DUEHWV RFK QlULQJVPLQLVWHULHWV |YHUVLNW DY WLOOYl[WI|UHWDJ .DVYX\ULW\VNDWVDXV NRPPHUSURIHVVRUGordon Murray YLG8QLYHUVLW\RI([HWHUPHGWLSVRFKNULWLNRFKSnSHNDU GHWSDUDGR[DODLDWW)LQODQGKDUHWWJRWWU\NWHVRPLQQRYDWLRQVODQGWURWVDWWODQGHWQXPHUDOLJJHUGnOLJWWLOOLNRQNXUUHQVHQPHGGH|YULJDQRUGLVNDOlQGHUQD 0XUUD\ KlYGDU DWW IHOHW GHOYLV OLJJHU L DWW ยฟQOlQGDUQD IRUWIDUDQGHKDUHQDPELYDOHQWLQVWlOOQLQJWLOOGHQNXOWXURFK GHVWUlYDQGHQRFKDWWLW\GHUVRPlUQ|GYlQGLJDI|UDWWIRVWUD KnOOEDUW RFK OnQJVLNWLJW HQWUHSUHQ|UVNDS 2P LQWH DQWDOHW VQDEEYl[DQGHHQWUHSUHQ|UGULYQDI|UHWDJ|NDURFKUDGLNDOD SROLF\I|UlQGULQJDU LQWH VNHU NRPPHU )LQODQGV UDQNQLQJ VRPHWWDYGHIUlPVWDLQQRYDWLRQVOlQGHUQDLYlUOGHQDWWGDOD WURU0XUUD\ (QI|UXWVlWWQLQJI|UDWWHWWODQGVNDYDUDNRQNXUUHQVNUDIWLJWlUDWWODQGHWVIUlPVWDXQLYHUVLWHWKnOOHUK|JNODVV0XUUD\ QlPQHU $DOWRXQLYHUVLWHWHW RFK DQVHU DWW XQLYHUVLWHWHW ERUGHSUHVHQWHUDHQIHPnUVSODQ|YHUKXUPDQVNDNRQNXUUHUD PHG (XURSDV IUlPVWD XQLYHUVLWHW YDG EHWUlIIDU XQGHUYLVQLQJRFKIRUVNQLQJRPRFKPDUNQDGVI|ULQJDYWLOOYl[WI|UHWDJPHGGHQXWWDODGHDYVLNWHQDWWORFNDYlOXWELOGDGHRFK EHJnYDGHVWXGHQWHUIUnQGHVnNDOODGH67(0YHWHQVNDSHUQD VFLHQFHWHFKQRORJ\HQJLQHHULQJPDWKHPDWLFV ยฑ 3ROLWLNHUQD PnVWH VH WLOO DWW GHW EOLU OlWWDUH DWW VWDUWD HJHW)LQODQGERUGHNODUWVLJQDOHUDKXUYLNWLJWGHWlUI|UODQGHWV IUDPWLGD YlOPnJD PHG NRPELQHUDW HQWUHSUHQ|UVNDS RFKLQQRYDWLRQHU ,QQRYDWLRQHU RFK HQWUHSUHQ|UVNDS lU WYn VLGRU DY VDPPDVODQWKlYGDU0XUUD\+DQKlQYLVDUWLOOZoltan Acs och Erkko Autio VRPVNDSDGHHWWQ\WWLQGH[I|UDWWPlWD I|UHWDJVDPKHW *OREDO (QWUHSUHQHXUVKLS DQG 'HYHORSPHQW ,QGH[ *(', RFK SnSHNDU DWW )LQODQG OLJJHU Sn SODWV YLONHWlUEHW\GOLJWOlJUHQHUlQGHDQGUDQRUGLVNDOlQGHUQD 'DQPDUN.DQDGD86$RFK6YHULJHOLJJHULWRSS 0XUUD\DQVHUDWWI|UHWDJDUHEHK|YHUร€HUVNDWWHOlWWQDGHU +DQNDVWDUIUDPLGpQRPHWWVWLSHQGLHSURJUDPI|ULFNHยฟQOlQGDUHI|UDWWORFNDGHPDWWVWDUWDHIIHNWLYDH[SRUWI|UHWDJL )LQODQG/DQGHWlULVWRUWEHKRYDY+LJK*URZWK(QWUHSUHQHXULDO )LUPV +*() VQDEEYl[DQGH HQWUHSUHQ|UVI|UHWDJ PHQ KDU VYnUW DWW nVWDGNRPPD GHP WURWV DWW )LQODQG KDU YDULWHWWEUDH[HPSHOSnLQQRYDWLRQVI|UPnJDLYlUOGVNODVV ยฑ )LQODQG EHK|YHU ร€HU RFK ElWWUH HQWUHSUHQ|UHU 2P PDQLQWHNDQVNDSDGHPPnVWHGHLPSRUWHUDVlYHQRPGHW LQWHlUOlWWRFKLQWHKHOOHUSROLWLVNW|QVNYlUW ร…N 11


AVSNITTSBESKRIVNIN DESIGN G

F OTO: O L L I H ร„ K ร„ M I ES

Pirjo Aalto och Kaisa Vuorio jobbar som arkitekternas fรถrlรคngda arm.

De formger nytt Hagalund Dรฅ fรถrsta skedet av det fรถrnyade stadscentret i Hagalund stรฅr klart om ett รฅr ska det ha en atmosfรคr som drar till sig unga och unga vuxna. Den bottnar i ett gediget designarbete med mรฅlet att skapa nรฅgot unikt i branschen. ยฑ9LYLOO|YHUWUlIIDNXQGHUQDVI|UYlQWQLQJDUPHQVDPWLGLJW ELGUD WLOO HQ KHOKHW VRP IXQJHUDU XU lJDUQDV DIIlUVLQQHKDYDUQDVRFKNRQVXPHQWHUQDVV\QYLQNHOVlJHUKaisa Vuorio OHGDQGHSDUWQHUSn3URSGHD2\VRPVSHFLDOLVHUDWVLJSnNRQVXOWWMlQVWHUI|UDIIlUVIDVWLJKHWHU +RQ VHNXQGHUDV DY NRPSDQMRQHQ Pirjo Aalto som beVNULYHUKXUI|UHWDJHWVWUlYDUHIWHUDWWJHFHQWUHWHQVMlO'HW lUHWWRPIDWWDQGHDUEHWHVRPJnUQHGSnGHWDOMQLYnRFKVRP VNDOHGDDUNLWHNWHUQDLGHUDVDUEHWHDWWVNDSDHQIXQNWLRQHOO KHOKHW 7UDGLWLRQHOOWXWJnUPDQIUnQHQWRPWGnPDQE\JJHUHWW DIIlUVFHQWUXP (Q DUNLWHNW ULWDU QnJRW VRP SDVVDU Sn WRPWHQRFKlJDUHQK\UXWORNDOHUQDnWLQWUHVVHUDGHDIIlUVLGNDUH 6WDGVFHQWUHW $LQRD L +DJDOXQG EDVHUDU VLJ GHOV Sn JDPOD E\JJQDGHUVRPInUHQDOOGHOHVQ\VNHSQDGGHOVSnQ\E\JJHQ RPIDWWDQGH|YHUNYDGUDWPHWHUVRPNDQK\UDVXW, EnGDIDOOHQKDUPDQJnWWWLOOYlJDSnHWWDQQDWVlWW 12

DESIGN Pร… DJUPET 5HGDQLQQDQE\JJXEEDUQDEOnVWHXUGHWJDPOD6RNRVYDUXKXVHW PHGDQ DUNLWHNWHUQD lQQX ULWDGH GH I|UVWD VNLVVHUQD E|UMDGH NRQVXOWHUQD Sn 3URSGHD MREED VRP GHVLJQ GULYHUV I|U DWW VNDSD HQ IXQJHUDQGH VWUXNWXU LQQDQI|U YlJDUQD RFK VlWWD XSS PnO I|U GHQ IRUWVDWWD SODQHULQJHQ 7LOO HQ E|UMDQ UHร€HNWHUDGHGHLQWHHQV|YHUDWWVW|UVWDGHOHQDYDUEHWHWlU QnJRQIRUPDYGHVLJQ ยฑ9LKDUGLVNXWHUDWLQJnHQGHPHGSRWHQWLHOODK\UHVJlVWHUJnWWSnGMXSHWPHGGHUDVDIIlUVLGpI|UDWWInUHGDSnYLONHWYDUXXWEXGGHWlQNWVLJ9LKDUQRJDGHยฟQLHUDWKXUWRDOHWWHUQDVSHFLHOOWGHI|ULQYDOLGHUVNDXWIRUPDVI|UDWWGHVND YDUDDQYlQGDUYlQOLJD9LKDUIXQGHUDW|YHUKXUSDSSHUVNRUJDUQD VND VH XW RFK YDU GH VND SODFHUDV KXU ODPSRUQD VND J|UDVOlWWDDWWE\WDRFKKXUVN\OWQLQJHQVNDRUGQDV$OOWI|U DWW|NDWULYVHOQVXPPHUDU$DOWR 3LUMR$DOWRXQGHUVWU\NHUEHW\GHOVHQDYGHKlUIDNWRUHUQD ยฑ'HWNUlYVnWWDO\FNDGHEHV|NI|UDWWHQSHUVRQVNDEOLHQ nWHUNRPPDQGHNXQG (QRPIDWWDQGHHQNlWVRP3URSGHDXWI|UWYLVDUDWW+DJDOXQGFHQWUXPLQWHKDGHP\FNHWDWWHUEMXGDXQJDRFKXQJD YX[QD'lUI|UYLOOPDQNLWWODMXVWGHQPnOJUXSSHQPHGGHW I|UVWDVNHGHWDYSURMHNWHW$UEHWVQDPQHWlU&DPSXVRFKDQ-


AVSNITTSBESKRIVNIN DESIGN G

VSHODUSn$DOWRXQLYHUVLWHWHWVVWXGHQWHUL2WQlVSnHWWVWHQNDVWVDYVWnQG Enkäten gav också vid handen att konsumenterna i Hagalund består av en kommersiellt intressant blandning av VHQVXHOODRFKSUDNWLVNWODJGDSHUVRQHU ±'HVVXWRP¿FNYLYLNWLJDQ\FNHORUGVRPYLXWQ\WWMDULDOO SODQHULQJVlJHU.DLVD9XRULR 'HVHQVXHOODSHUVRQHUQDKDUWLOOH[HPSHOOlWWI|UDWWDQSDVVD VLJ GH W\FNHU RP DWW URD VLJ lU VSRQWDQD JODGD RFK VH[LJD.lQQHWHFNQDQGHI|UGHSUDNWLVNWODJGDlUEODQGDQQDWDWWGHlUNRUUHNWDHWLVNDRFKUHDOLVWLVND

TRÄDGÅRDSSTADEN TILLBAKA *HQRP $LQRD YLOO PDQ RFNVn nWHUVNDSD +DJDOXQGV LPDJH VRPWUlGJnUGVVWDG+lUVW\UVYDUXPlUNHWDYYlUGHULQJDUVnVRPSnOLWOLJKHWJOlGMHWUDGLWLRQHUNYDOLWHWVSRQWDQLWHWRFK OlWWLOOJlQJOLJKHW(QDQQDQDPELWLRQlUDWWJ|UDVWDGVFHQWUHW OHYDQGHlYHQNYlOOVWLG ±'HWJlOOHUDWWKDUlWWPL[DYDIIlUHUUHVWDXUDQJHUXQGHUKnOOQLQJRFKVHUYLFH'nYLKDGHGHQNODUI|URVVE|UMDGH

YL NRQWDNWD SRWHQWLHOOD K\UHVJlVWHU $YJ|UDQGH lU LQWH DWW WHFNQDK\UHVNRQWUDNWVnIRUWVRPP|MOLJWXWDQDWWInGHUlWWD K\UHVJlVWHUQDVRPNRPSOHWWHUDUYDUDQGUD 'HVLJQWHDPHWKDURFNVnVWlOOWXSSPnOI|UXQGHUKnOORFK VHUYLFH /RJLVWLNHQ PnVWH IXQJHUD I|U K\UHVJlVWHUQD OHYHUDQW|UHUQDRFKNXQGHUQD.XQGHUQDVNDLKXYXGVDNU|UDVLJ JnHQGHSnRPUnGHW'lUI|UKDUPDQIlVWVWRUYLNWYLGI|UELQGHOVHUQD IUnQ GHW Q\D SDUNHULQJVKXVHW GHQ Q\D EXVVWHUPLQDOHQRFKGHQNRPPDQGHPHWURVWDWLRQHQ ±6WDGVFHQWUHWE\JJVI|UGHPVRPERULGHVVQlUKHW'HW lU ODQGHWV VW|UVWD FHQWUXP GlU PDQ U|U VLJ JnHQGH VlJHU .DLVD9XRULR 7LOOGHJU|QDYlUGHQDK|URFNVnDWW$LQRDEOLUI|UVWPHG IMlUUN\OQLQJL(VER7URWVDWWGHQEHE\JJGDDUHDOHQI|UGXEEODV|NDUHQHUJLI|UEUXNQLQJHQLQWH 'HWDQGUDVNHGHWDY$LQRDEHUlNQDVEOLNODUWRPWYnnU RFKKHOWIlUGLJWVNDSURMNHWHWVWnnU PETER NORDLING

Engagera dig i Hankens Vänner! I början av maj samlade Hanken sina donatorer till en donatorskväll för att uppmärksamma den avslutade kampanjen och lansera kampanjboken Fundraisingkampanjen Hanken 100. Samtidigt introducerades den fortsatta verksamheten i form av Hankens Vänner. gYHUPLOMRQHUHXURlUVDOGRWQlUIXQGUDLVLQJNDPSDQMHQ +DQNHQDYVOXWDV ±0HQGHWlULQWHVOXWSnIXQGUDLVLQJHQQXJUXQGDVLVWlOOHWIRQGHQ+DQNHQV9lQQHUEHUlWWDGHUHNWRUEva Liljeblom +DQNHQV 9lQQHU lU IRUWVlWWQLQJHQ Sn LQVDPOLQJVDUEHWHW VRPLQOHGGHVVnLPSRQHUDQGHPHGNDPSDQMHQ+DQNHQ $YVLNWHQlUDWWNDSLWDOHWVND¿QDQVLHUDEODQGDQQDWIRUVNDUWMlQVWHUSURIHVVXUHURFKVWXGHQWXWE\WH'HQQ\JUXQGDGHIRQGHQVNDVW|GMDK|JVNRODQVLQWHUQDWLRQDOLVHULQJVVWUDWHJLPHQ GHW VND IRUWIDUDQGH YDUD P|MOLJW DWW |URQPlUND GRQDWLRQHU 'HWWLGLJDUHLQVWLIWDGHVNDWWHDYGUDJHWJlOOHURFNVnWLOOVYLGDUH 8W|YHULQVDPOLQJVYHUNVDPKHWHQNRPPHU+DQNHQEODQG DQQDW DWW RUGQD HQ nUOLJ QlWYHUNVPLGGDJ I|U DOOD GHP VRP GRQHUDWPHUlQHWWXVHQHXURWLOOIRQGHQ+DQNHQV9lQQHU

NYTT NAMN )RUVNQLQJVFHQWUHW &(),5 E\WHU QDPQ RFK KHWHU QXPHUD :DOOHQEHUJ &HQWHU IRU )LQDQFLDO 5HVHDUFK HIWHU GRQDWLRQHQIUnQ0DULDQQHRFK0DUFXV:DOOHQEHUJVVWLIWHOVHHans Wibom lU YHUNVWlOODQGH OHGDPRW L VWLIWHOVHQ RFK JODG |YHU QDPQE\WHW ± 8WELOGQLQJV RFK IRUVNQLQJVYHUNVDPKHW lU HQ YLNWLJ OlQNLVDPYHUNDQPHOODQ)LQODQGRFK6YHULJHRFKlYHQL|YULJD1RUGHQ(WWVW|GWLOO6YHQVNDKDQGHOVK|JVNRODQIUlPMDU HQ IRUWVDWW JRG VDPYHUNDQ PHOODQ IRUVNDUH RFK VWXGHQWHU L 6YHULJH RFK )LQODQG RFK GHW lU KHOW L OLQMH PHG VWLIWHOVHQV SROLF\$WWG|SDRP+DQNHQV&HQWHUIRU)LQDQFLDO5HVHDUFK

WLOO :DOOHQEHUJ &HQWHU IRU )LQDQFLDO 5HVHDUFK W\FNHU YL lU YlOYDOWPHGWDQNHSnVWLIWHOVHQVLQWUHVVHI|UIRUVNQLQJLQRP GHWWDRPUnGH

SJÄLVKLART ATT DELTA Wille Holmberg och Stig Juslin var studiekamrater på HanNHQ nUHQ )|U GHP YDU GHW VMlOYNODUW DWW GHOWD L LQVDPOLQJHQQlUGHUDVJDPODVNRODNDOODGH ±'HWlUHWWH[HPSHOSnPRGHUQWWlQNDQGHHQULNWLJSUR¿ORFKVWDWXVK|MDUHI|U+DQNHQVDGH+ROPEHUJ ±3HQJDUQDEHK|YVI|UXWYHFNOLQJDYK|JVNRODQVSHFLHOOW LQWHUQDWLRQDOLVHULQJHQNUlYHUP\FNHWPHGHO+MlUWDWNODSSDU YHUNOLJHQI|U+DQNHQVDGH-XVOLQ ±0LQHQDVRQKDUJnWWSn+DQNHQRFKPDQEOLUMXULNWLJW DYXQGVMXNQlUPDQWlQNHUSnYLONDFKDQVHUWLOOVWXGLHUXWRPODQGVQXWLGHQVVWXGHUDQGHKDUW\FNWH+ROPEHUJ ± -R QLYnQ Sn VWXGLHUQD KDU YHUNOLJHQ VWLJLW VHGDQ YnU WLG 'HW lU XWPlUNW DWW +DQNHQ QX KDU HQ VWDGLJ ¿QDQVLHOO JUXQGDWWVWnSnIDVWVORJ-XVOLQ ÅN

Hans Wibom samtalar med professor Anders Löflund, från Wallenberg Center for Financial Research.

F OTO: M AT I A S U U S I K Y L Ä

13


AVSNITTSBESKRIVNIN G

– Vi måste göra Hanken & SSE mera känt, säger Sari Salojärvi.

Chefsutbildning växer på statisk marknad F OTO: PAT R I K L I N D S T R Ö M

9nUWLOOYl[WSRWHQWLDO¿QQVIUDPI|UDOOWL5\VVODQG RFK%DOWLNXPPHQDPELWLRQHQlUGH¿QLWLYWRFNVnDWW vara en faktor att räkna med på den nordeuropeiska marknaden för executive education. Det säger Sari Salojärvi som tog över som vd för Hanken & SSE Executive Education i början av året. $WWVYDUDPRWlJDUQDVRFKVLQDHJQDI|UYlQWQLQJDUSnWLOOYl[W RFK O|QVDPKHW VHU Sari Salojärvi som en intressant utmaQLQJ 0DUNQDGHQ I|U IRUWELOGQLQJ I|U I|UHWDJVOHGDUH DQVHV QlPOLJHQYDUDWlPOLJHQVWDWLVNGlUI|UDWWPnOJUXSSHQlUEHJUlQVDG ±'lUI|UPnVWHYLVWlUNDVDPDUEHWHWLQRPYnUWHJHWQlWYHUNVOnUKRQIDVW 1lWYHUNHWEHVWnUDY+DQNHQ 66(L+HOVLQJIRUV,)/YLG +DQGHOVK|JVNRODQL6WRFNKROP 66( RFK66(VROLNDHQKHWHUL2VOR5LJD0RVNYDRFK6W3HWHUVEXUJ +DQNHQ 66(KDUUHGDQJHWWVLJLQLGHQQRUGHXURSHLVND NRQNXUUHQVHQRFKQnJUDRIIHUWHUKDUUHVXOWHUDWLRUGHU ±)|UWLOOIlOOHWlURUGHUERNHQWlPOLJHQYlOI\OOGWURWVDWW NRQMXQNWXUOlJHWGlPSDWHIWHUIUnJDQSnH[HFXWLYHHGXFDWLRQ 5HGDQQXYHWYLDWWIMROnUHWVRPVlWWQLQJSnPLOMRQHUHXUR |NDUPHGFDSURFHQW5HVXOWDWHWEOLURFNVnElWWUHXSSO\VHU6DUL6DORMlUYL $YWLOOYl[WHQNRPPHUKlOIWHQIUnQKHPODQGHW

UTBILDAR PÅ ALLA KONTINENTER (QOLJW6DORMlUYLlUGHWQXYDUDQGHQlWYHUNHWWLOOUlFNOLJWRPIDWWDQGH I|U H[SDQVLRQVVWUDWHJLQ 'HQ E\JJHU Sn DWW MREED PHGI|UHWDJVRPKDUVLQDKXYXGNRQWRUL1RUGHXURSD0nQJD DYGHPYHUNDUJOREDOWRFKGnJ|U+DQNHQ 66(RFNVnGHW )|UHWDJHWXWELOGDUSnDOODNRQWLQHQWHU ± 1\OLJHQ JHQRPI|UGH YL HQ XWELOGQLQJVPRGXO L 6LQJDSRUH 'HQ KlU YHFNDQ XWELOGDU YL L ,QGLHQ 6HGDQ VWnU 86$ RFK+RQJ.RQJLWXUHQH[HPSOL¿HUDU6DORMlUYL 'HW lU LQWH HQGDVW SURIHVVRUHU SURJUDPGLUHNW|UHU RFK 14

DQGUDH[SHUWHULQRPGHWHJQDQlWYHUNHWVRPHQJDJHUDVI|U YHUNVDPKHWHQ ± 'H XWJ|U EDVHQ VHGDQ NRPSOHWWHUDU YL PHG JlVWI|UHOlVDUHIUnQROLNDGHODUDYYlUOGHQ9LDQOLWDUGHElVWDH[SHUWHUQDREHURHQGHDYYDUGH¿QQV 'HW HJQD VWDOOHW RPIDWWDU GU\JW SHUVRQHU &D DY GHPMREEDUYLG,)/L6WRFNKROPSn+DQNHQ 66(YLG 66(5LJDRFKSHUVRQHUL5\VVODQG

VILL ÖKA SYNLIGHETEN 6RP GHQ VW|UVWD XWPDQLQJHQ L MREEHW VHU 6DUL 6DORMlUYL DWW J|UD+DQNHQ 66(PHUDNlQW ±7URWVDWWYLlULQQHSnYnUWVMXQGHYHUNVDPKHWVnUlUI|UHWDJHWIRUWIDUDQGHUlWWRNlQWSnGHQ¿QOlQGVNDPDUNQDGHQ 0HQGHVRPNlQQHUWLOORVVlUNXQGHUVRPRIWDnWHUNRPPHU .XQGORMDOLWHWHQRFKQ|MGKHWHQlUSnIDOODQGH 6DUL6DORMlUYLNRQVWDWHUDUDWWHQYDQOLJPLVVXSSIDWWQLQJ är att kopplingen till Hanken innebär att utbildningen sker HQEDUWSnVYHQVNDPHGDQVDQQLQJHQlUGHQDWWSURFHQW VNHUSnHQJHOVND )|U DWW |ND V\QOLJKHWHQ EODQG SRWHQWLHOOD NXQGHU RUJDQLVHUDU +DQNHQ 66( WLOOVDPPDQV PHG NRQVXOWI|UHWDJHW 9HFWLDHWWHYHQHPDQJXQGHU+HOVLQNL'HVLJQ:HHNLVHSWHPEHU+lUlUWDQNHQDWWYLVDVDPEDQGHWPHOODQOHGDUVNDSRFK GHVLJQ6DUL6DORMlUYLUlNQDUPHGFDLQEMXGQDJlVWHUWLOO GHQnUOLJDVWDGVIHVWLYDOHQI|UGHVLJQLDOODGHVVIRUPHU 'HVVXWRP lU +DQNHQ 66( HQ DY DUUDQJ|UVNUDIWHUQD EDNRPXWELOGQLQJVSURJUDPPHW(VLPLHKHVWlMRKWDMDNVL IUnQ I|UPDQ WLOO OHGDUH VRP RFNVn VWDUWDU L VHSWHPEHU +lU lU VDPDUEHWVSDUWHUQDWLGVNULIWHQ)DNWDVRPKlUWLOOI|UODJVI|UHWDJHW7DOHQWXP2\MRFKNRQVXOWI|UHWDJHW6HHGL2\ 3URJUDPPHWlUWlQNWVRPHQDFFHOHUDWLRQV¿OI|UQ\EOLYQDI|UPlQSnYlJPRWOHGDUXSSGUDJ$UUDQJ|UHUQDKRSSDV NXQQDVNDSDHQNlUQWUXSSNXQQLJD¿QOlQGVNDOHGDUH PETER NORDLING


AVSNITTSBESKRIVNIN G

Morgondagens chef tar form De tre viktigaste utmaningarna fÜr framtidens chefer är att leda människor, leda fÜrändring och tillväxt och att kunna kommunicera och integrera. Det framgür ur undersÜkningen Leadership 2020 som Hanken & SSE Executive Education utfÜr i samarbete med institutionen fÜr fÜretagsledning och organisation vid Hanken. /HDGHUVKLSVWDUWDGHnU'nLQWHUYMXDGHVHWWWDO +5FKHIHU RP VLQD I|UYlQWQLQJDU Sn PRUJRQGDJHQV WRSSFKHIHURFKYDGGHJ|UI|UDWWInIUDPGHP,IMROXWI|UGHVGHQ I|UVWDWDODQJHQNlWHQEODQGI|UHWDJ 1XKDUYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHUJHWWVLQV\QSnIUDPWLGHQVOHGDUVNDSRFKKXUPDQLGHQWL¿HUDURFKXWYHFNODUGDJHQVWDODQJHUWLOOIUDPWLGHQVWRSSFKHIHU'HEHWRQDUYLNWHQ DY DWW NXQQD HQJDJHUD PlQQLVNRU LQVSLUHUD GHP RFK DWW lYHQYnJDEHDNWDGHUDVNlQVORU 1lUGHWJlOOHUDWWOHGDI|UHWDJVRPI|UlQGUDVRFKYl[HU IlVWHGHVLJYLGDWWFKHIHUQDVNDYDUDEHNYlPDPHGRVlNHUKHW RFK KD PRG DWW JUDQVND IUnJRU XU Q\D V\QYLQNODU 'LUHNW|UHUQDDQVHUDWWGHWlUYLNWLJWPHGHQIXQJHUDQGHGLDORJDWW FKHIHUQDPnVWHYDUDEUDSnWHDPDUEHWHRFKSnDWWQlWYHUND |YHUJUlQVHURFKJHQHUDWLRQHUVDPWDWWGHKDUHWWJHQXLQWLQWUHVVHI|UPHGDUEHWDUHRFKNXQGHU

BRED KUNSKAPSBAS 8QGHUV|NQLQJHQ YLVDU RFNVn DWW IUDPWLGHQV OHGDUH EHK|YHU HQEUHGNXQVNDSVEDVRFKVSHFLDONXQVNDSSnQnJRWRPUnGH 0XOWLNXOWXUHOOI|UVWnHOVHRFKHWWLQWHUQDWLRQHOOWWlQNHVlWWEHWRQDGHVRFNVn 5HVXOWDWHQDYXQGHUV|NQLQJHQSUHVHQWHUDGHVYLGHWWVHPLQDULXPLYnUDV'lUEHWRQDGH2XWRNXPSXVYGMika SeitovirtaVSHFLHOOWI|UPnJDQDWWNRPPXQLFHUDLROLNDVDPPDQKDQJRFKLROLNDNXOWXUHUYLNWHQDYDWWKDDQVWlOOGDVRPLQWH tappar koncepten i pressade situationer samt betydelsen av DWWYDUDDPELWL|VRFKKDIUDPnWDQGD 6W\UHOVHRUGI|UDQGH Mikael Lilius IUDPK|OO YLNWHQ DYLQWHUQDWLRQHOOHUIDUHQKHW Âą )LQODQG KDU HWW VNULDQGH EHKRY DY OHGDUH VRP I|UVWnU VLJSnLQWHUQDWLRQHOOEXVLQHVV0HQPDQNDQLQWHWDNXUVHUL LQWHUQDWLRQHOOWOHGDUVNDSPDQPnVWHOHYDXWRPODQGVI|UDWW VDPODUlWWHUIDUHQKHW /LOLXVSRlQJWHUDGHRFNVnDWWPDQPnVWHKDHQK|JUHWROHUDQVI|UPLVVWDJGnGHWJlOOHUXQJDI|UPnJRURFKYLNWHQDY DPELWLRQ Âą )UDPJnQJVULND I|UHWDJ KDU DOOWLG ODPSRUQD WlQGD WLR PLQXWHUOlQJUH$WWJ|UDGHWOLOODH[WUDNDQJ|UDDOOVNLOOQDG LYlUOGHQ

Marcus Norrgürd är professor i handelsrätt.

F O T O : M AT I A S U U S I K Y L Ă&#x201E;

BOKTIPSET NĂĽgra verk skrivna av de tre kvinnliga fĂśrfattarna Barbara Ehrenreich, Alice Schroeder och Masha Gessen, fĂśrtjänar att presenteras. Ehrenreich har sedan 70-talet skrivit om orättvisor i det amerikanska samhället. Särskilt bĂśr nämnas Nickel and Dimed (2001), som handlar om hennes fĂśrsĂśk att leva pĂĽ minimum wage. Här vill jag dock lyfta fram Smile or Die (2010), som angriper â&#x20AC;?optimismindustrinâ&#x20AC;?: bara man tänker positivt sĂĽ blir det nog bra! Ehrenreich reagerade kraftigt mot detta när hon uppmanades tänka positivt efter att ha fĂĽtt en brĂśstcancerdiagnos. En annan läsvärd bok är Warren Buffets â&#x20AC;?officiellaâ&#x20AC;? biografi av Alice Schroeder. Hennes bok The Snowball: Warren Buffet and the Business of Life (2008) handlar om Buffets enkla liv utan extravaganser. Boken är inte okritisk, som fallet kan vara med officiella biografier. Det sägs att Buffet vägrat prata med Schroeder efter publiceringen av boken, även om han uttryckligen gav henne fria händer. Den som är mer intresserad av Buffets investeringsfilosofi bĂśr i stället läsa till exempel Buffets ĂĽrliga brev till ägarna i Berkshire Hathaway. The Snowball är riktigt tjock, sĂĽ man fĂĽr verkligen valuta fĂśr pengarna! Price is what you pay, value is what you get â&#x20AC;&#x201C; även i detta fall! Sist, men inte minst: Masha Gessen. Gessen är en rysk journalist, som under lĂĽnga perioder bott i USA. Gessen är fĂśr närvarande aktuell med The Man Without a Face. The Unlikely Rise of Vladimir Putin (2012). Eftersom jag ännu inte läst ut den, väljer jag att presentera Perfect Rigour. A Genius and the Mathematical Breakthrough of the Century (2009). Boken handlar om det ryske Grigori Perelman, ett matematikgeni som lĂśste ett av de klassiska matematikproblemen (PoincarĂŠs fĂśrmodan). FĂśr bedriften tilldelades Perelman ett pris om en miljon dollar som han dock vägrade ta emot. Detta är upplägget till en mycket fascinerande bok om hur Sovjetunionen skapade ett system som skolade matematikgenier samt Perelmans roll i det systemet.

N O, P N 15


KO LU MN

Anne Berner รถnskar ett fรถretagsklimat som tillรฅter fรถretagen att vรคxa och ta risker. F OTO: J O H A N N ES T E RVO

โ€FRร„MJA RISKTAGNINGENโ€ Utmaningarna fรถr fรถretagen, sรฅ som underskottet i statsekonomin, avsaknaden av nationella exitstrategier, fรถrรคndringen av arbetskraftstrukturen och konkurrenslรคget stod i fokus dรฅ Anne Berner, vd fรถr tyg- och inredningsfรถretaget Vallila Interior, lade ut texten om hur man skapar fรถrutsรคttningar fรถr tillvรคxtfรถretag pรฅ Hanken i Vasa i maj. Anne BernerlUIDPLOMHI|UHWDJDUHLWUHGMHOHG8UVSUXQJOLJHQ KDGH KRQ WlQNW VLJ HQ NDUULlU VRP SDWRORJ PHQ IDPLOMHI|UHWDJHWEHK|YGHKHQQH$QQH%HUQHUlUHNRQRPLHPDJLVWHU IUnQ+DQNHQL+HOVLQJIRUV+RQNODUDGHVWXGLHUQDSnWUHnU RFKGnKRQยฟFNVLQH[DPHQEOHYKRQIDPLOMHI|UHWDJHWV QLRQGHDQVWlOOGD6RPnULQJWRJKRQ|YHUYGSRVWHQHIWHU VLQ IDU Rudolf Berner +RQ YDU RUGI|UDQGH I|U )DPLOMHI|UHWDJDUQDV I|UEXQG ยฑ RFK XWVnJV KRQ WLOOcUHWVEXVLQHVVPDQDYDIIlUVPDQQDI|UHQLQJHQ6XRPHQ /LLNHPLHV\KGLVW\V HQ KHGHUVWLWHO VRP WLOOGHODWV HQGDVW HQ NYLQQDWLGLJDUH8QGHUKHQQHVOHGQLQJKDU9DOOLOD,QWHULRU YX[LWRFKKDUDQVWlOOGD3ODQHUSnDWWVDWVDPHUSnXWODQGHWยฟQQV 9DOOLOD ,QWHULRU JUXQGDGHV DY VFKZHL]DUHQ Otto Berner ยฑ+DQKDGHEDUDKDIWHQDUEHWVJLYDUHHWWYlYHULL6FKZHL] LQQDQKDQJUXQGDGHVLWWI|UHWDJL)LQODQG+DQDQVnJDWWHWW ERODJE|UKDHQVWDUNOHGDUHDWWIDPLOMHQLQWHInUJUlODRP ERODJHWRFKDWWGHWLQWHKHOOHUVNDYDUDHQPM|ONNRI|UIDPLOMHQEHUlWWDGH$QQH%HUQHU )|UKHQQHVIDUIDUYDUGHWYLNWLJWDWWEDUQHQVNXOOHXWELOGD VLJ(QOLJWKDQVยฟORVRยฟVNXOOHGHQVRPKDGHGHVlPVWDI|UXWVlWWQLQJDUQDWD|YHUOHGQLQJHQI|UIDPLOMHI|UHWDJHWHIWHUVRP KDQXWJLFNIUnQDWWGH|YULJDElWWUHVNXOOHNODUDVLJXWDQI|U )|UKRQRPYDUSULRULWHWVRUGQLQJHQERODJHWIDPLOMHQRFKVLVW LQGLYLGHQ ยฑ 'HVVD YlUGHULQJDU UnGHU IRUWIDUDQGH LQRP 9DOOLOD ,QWHULRU 16

STร–RSTA GRUPPEN )DPLOMHI|UHWDJHQ lU GHQ VW|UVWD HQVNLOGD I|UHWDJVJUXSSHQ L )LQODQG'HVWnUI|UFDSURFHQWDYV\VVHOVlWWQLQJHQRFKlU DOOWVnDYVWRUQDWLRQDOHNRQRPLVNEHW\GHOVH $QQH %HUQHU SnSHNDGH DWW GHW ยฟQQV HQ VNLOOQDG PHOODQ I|UVWDRFKDQGUDJHQHUDWLRQHQVIDPLOMHI|UHWDJ โ€“ )|UVWDJHQHUDWLRQHQVIDPLOMHI|UHWDJWHQGHUDUDWWYLVDHQ W\GOLJ WLOOYl[W lYHQ RP GHUDV DQGHO KDU PLQVNDW 'HQ DQGUD JHQHUDWLRQHQV I|UHWDJ YHUNDU YDUD PHUD LQWUHVVHUDGH DY DWW behรฅlla marknadsandelar som de vunnit รคn av att satsa pรฅ LQQRYDWLRQHURFKWDQ\DPDUNQDGVDQGHODU(QYLNWLJIUnJDlU KXUYLVNDO\FNDVInDQGUDJHQHUDWLRQHQVI|UHWDJDWWEHYDUD WLOOYl[WYLOMDQ

TILLร…T TILLVร„XT $QQH %HUQHU DQVHU DWW GHQ VWRUD XWPDQLQJHQ lU DWW VNDSD HWWVnGDQWI|UHWDJVNOLPDWL)LQODQGDWWI|UHWDJHQWLOOnWVYl[D RFKI|UHWDJDUQDYnJDUWDULVNHU)|UGHWNUlYVHQDWWLW\GI|UlQGULQJ'HWVNDYDUDWLOOnWHWDWWEnGHO\FNDVRFKPLVVO\FNDV NUHDWLYLWHWHQ VND XSSPXQWUDV RFK I|UHWDJDUQD VND YnJD WD ULVNHU ยฑ'HWยฟQQVLQWHHWWSROLWLVNWSDUWLL)LQODQGLGDJVRPLQWH VW|GHUI|UHWDJDQGHW0HQIUnJDQlUYDGGHPHQDUPHGVW|GHW(QGHODQVHUDWWVW|GHWKDQGODURPDWWVNDSDVRFLDODQlWYHUNI|UI|UHWDJDQGHWPHQMDJDQVHUDWWร€HUSROLWLVNDEHVOXW ERUGHKDQGODRPI|UHWDJHQLQWHRPI|UHWDJDUQD 6RP H[HPSHO QlPQGH KRQ EHVNDWWQLQJHQ DY I|UHWDJHQ RFKDWWPnQJDI|UHWDJWYLQJDVYl[DPHGKMlOSDYIUlPPDQGH NDSLWDO VDPW DWW GHW IUlPPDQGH NDSLWDOHW RFK GHW HJQD EHVNDWWDVROLND )|UHWDJDQGHW KDQGODU RP ULVNWDJQLQJ RFK KlU lU I|UXWVlWWQLQJDUQDLQWHGHElVWD ยฑ5LVNWDJQLQJHQNRPSHQVHUDVLQWHRFKGlUI|UYnJDUI|UHWDJDUQDLQWHWDULVNHULVnK|JJUDGVRPGHERUGHRFKGHW KlPPDUWLOOYl[WHQ K A R I N DA H L S T Rร– M


KO LU MN AVSNITTSBESKRIVNIN G

Recent developments in humanitarian logistics research ³%ULQJLQJ VXVWDLQDELOLW\ WR EXVLQHVV´ ZDV WKH WRSLF RI WKH DOXPQLGD\LQ=ULFK<HWPXFKRIWKHGD\ZDVVSHQWGLVFXVVLQJKXPDQLWDULDQDQGGHYHORSPHQWLVVXHV±ZK\"'LVDVWHU WUHQGVVKRZDQLQFUHDVHLQWKHQXPEHUDQGLPSDFWRIGLVDVWHUVDQGWKLVLPSDFWLVPHDVXUHGQRWRQO\LQORVVRIOLYHVDQG QXPEHUV RI DIIHFWHG SHRSOH EXW DOVR LQ WHUPV RI HFRQRPLF LPSDFW)RUDORQH2&+$1SUHGLFWHGDQHHGIRUELOOLRQ86'IRUGLVDVWHUUHOLHI+RZHYHUWKLVDPRXQWFRYHUVRQO\ SUHGLFWDEOHHYHQWVHJWKHVWLOORQJRLQJIDPLQHUHOLHILQWKH +RUQRI$IULFD1HHGOHVVWRVD\WKHQHZHVWÀRRGVVWRUPVRU WKHODWHVWHDUWKTXDNHLQ,WDO\ZHUHQRWIRUHFDVWHG 7KH LQFUHDVLQJ QHHG IRU GLVDVWHU UHOLHI JLYHV ULVH WR DQ HQWLUH LQGXVWU\ VXSSRUWLQJ KXPDQLWDULDQ RUJDQLVDWLRQV ZKHWKHUDVVXSSOLHUVRUORJLVWLFVVHUYLFHSURYLGHUV7KXVZH DW WKH +80/2* ,QVWLWXWH2 work with humanitarian organisations and their company partners on various research SURMHFWV 2XU DLP LV ³WR UHVHDUFK WKH DUHD RI KXPDQLWDULDQ ORJLVWLFV LQ GLVDVWHU SUHSDUHGQHVV UHVSRQVH DQG UHFRYHU\ ZLWK WKH LQWHQWLRQ RI LQÀXHQFLQJ IXWXUH DFWLYLWLHV LQ D ZD\ WKDW ZLOO SURYLGH PHDVXUDEOH EHQH¿WV WR SHUVRQV UHTXLULQJ DVVLVWDQFH´ )RUHFDVWLQJ LV RQH RI WKH WKHPHV WDNHQ XS LQ WKH SURMHFW³5HVLOLHQFHLQ'LVDVWHU5HOLHIDQG'HYHORSPHQW6XSSO\ &KDLQV´WKDWORRNVIRUH[DPSOHDWWKHLQWHJUDWLRQRIFOLPDWH FKDQJHULVNLQORJLVWLFDOGHFLVLRQVRIKXPDQLWDULDQRUJDQLVDWLRQV5HVHDUFKHUVIURPDOORYHUWKHZRUOGIURP&6,5 6RXWK

$IULFD WR 0,7 86 FRPH WRJHWKHU LQ WKLV SURMHFW WR ZRUN ZLWK,)5&(DVW$IULFDDQGWKH5HG&URVV5HG&UHVFHQW&OLPDWH &HQWUH 5HFHQWO\ 3ablo Suarez IURP WKH 5&5& &OLPDWH &HQWUH HYHQ JDYH D GRFWRUDO FRXUVH DW WKH +80/2* ,QVWLWXWH 7KH+80/2*,QVWLWXWHKDVJDLQHGLQWHUQDWLRQDOUHFRJQLWLRQIRULWVUHVHDUFKQRWOHDVWGXHWRRXUIDFXOW\HGLWLQJWKH -RXUQDO RI +XPDQLWDULDQ /RJLVWLFV DQG 6XSSO\ &KDLQ 0Dnagement3ZKLFKUHDFKHVDFDGHPLFVEXWDOVRSUDFWLWLRQHUV %XWPDQ\RIRXUVWXGHQWVLQ6XSSO\&KDLQ0DQDJHPHQWDQG &RUSRUDWH*HRJUDSK\DUHDOVRLQWHUHVWHGLQKXPDQLWDULDQORJLVWLFV Anna LahtiHYHQ UHFHLYHG DQKRQRUDU\PHQWLRQ IRU EHVW ORJLVWLFV PDVWHU¶V WKHVLV LQ E\ WKH )LQQLVK $VVRFLDWLRQRI3XUFKDVLQJDQG/RJLVWLFV /2*< IRUKHUZRUNRQ JDWHNHHSLQJ RI FORWKLQJ GRQDWLRQV +XPDQLWDULDQ ORJLVWLFV UHVHDUFKKDVDQLPSDFWWKURXJKRXUSURMHFWVSXEOLFDWLRQV DQGWKHGLUHFWLPSDFWRQWKHRUJDQLVDWLRQVZHZRUNZLWK GYÖ N GY I KOVAC S, P RO FES S O R, D I R E C TO R O F T H E H U M LO G I N S T I T U T E

12I¿FHIRUWKH&RRUGLQDWLRQRI+XPDQLWDULDQ$IIDLUV 2+XPDQLWDULDQ/RJLVWLFVDQG6XSSO\&KDLQ5HVHDUFK,QVWLWXWHIRXQGHGEHWZHHQ+DQNHQ DQGWKH1DWLRQDO'HIHQFH8QLYHUVLW\LQVHHZZZKDQNHQ¿KXPORJLQVWLWXWH 3 -+/6&0 LV DYDLODEOH IRU DOXPQL WKURXJK WKH (PHUDOG DFFHVV RQ WKH +DQNHQ 1HWZRUN SDJHVKWWSZZZHPHUDOGLQVLJKWFRPMKOVFPKWP

All vår början bliver svår 'HWEHJDYVLJXQGHUGHQVHQDUHKlOIWHQDYWDOHW1nJUD I|UKRSSQLQJVIXOOD IRUVNDUVWXGHUDQGH YLG +DQNHQ RFK +HOVLQJIRUV KDQGHOVK|JVNROD ODGH IUDP VLQD DYKDQGOLQJVLGpHU I|U HQ JUXSS NRPPHQWDWRUHU /HGDUH I|U JUXSSHQ YDU )LQODQGV YLG GHQ WLGHQ IUlPVWD SURIHVVRU L PDUNQDGVI|ULQJ +DQEHG|PGHRFKNRPPHQWHUDGHVWXGHUDQGHQDVXWNDVW 2PKlOIWHQVDGHKDQDWWGHVlNHUWEOLUDOOGHOHVK\JJOLJD GRNWRUVDYKDQGOLQJDU1nJUDDQGUDNRPPHQWHUDGHKDQPHG DWWGHNDQEOLEUDDYKDQGOLQJDURPVWXGHUDQGHQDPRGL¿HUDU GHPOLWHRFKMREEDUKnUWPHGGHP ±0HQVDGHSURIHVVRUQKlU¿QQVHQVRPGH¿QLWLYWPnVWH WlQNDRPGlUI|UDWWLGpQKHOWHQNHOWLQWHElU

6WXGHQWHQKHWWHChristian GrönroosRFKKDGHODJWIUDP NlUQDQWLOOGHWWlQNHVlWWVRPLnUJMRUGHKRQRPWLOOGHQKLWWLOOVHQGDOHJHQGHQLPDUNQDGVI|ULQJXWDQI|U1RUGDPHULND *U|QURRV EOHY QDWXUOLJWYLV QHGVODJHQ DY NULWLNHQ PHQ KDQ JDY LQWH XSS XWDQ IRUWVDWWH DUEHWHW 0HG VW|G DY HQ NORNKDQGOHGDUHSURIHVVRUAlf-Erik LerviksUHVXOWHUDGHDQVWUlQJQLQJDUQD L DWW KDQ GLVSXWHUDGH GHQ IHEUXDUL SnDYKDQGOLQJHQ´0DUNQDGVI|ULQJDYWMlQVWHU(QVWXGLHDY PDUNQDGVI|ULQJVIXQNWLRQHQLWMlQVWHI|UHWDJ´5HVWHQlUKLVWRULD N E DT E C K N AT AV P E T E R N O R D L I N G 17


PA RTNERPROGRAMMET KO LU MN

Ont om kunnigt folk i Ryssland Arbetslösheten är låg i landet och det räcker inte längre med att betala höga löner för att få arbetstagarna att stanna kvar. För att lyckas få in en fot på den ryska marknaden måste man dessutom ha utmärkt lokalkännedom. +DQNHQ3UHPLXP3DUWQHU)D]HURUGQDGHWLOOVDPPDQVPHG +DQNHQRFK+DQNHQ 66(LQRPUDPHQI|U+DQNHQVSDUWnerprogram ett gemensamt seminarium under rubriken /HDGLQJ6XFFHVVLQ5XVVLDLVOXWHWDYPDM )DPLOMHI|UHWDJHW )D]HUV %DNHU\GLYLVLRQ K|U WLOO GH LQWHUQDWLRQHOOD I|UHWDJ VRPO\FNDWVEUDPHG DWWHWDEOHUD VLJL 5\VVODQG ± cU N|SWH )D]HU XSS HWW HWDEOHUDW EDJHUL L 6DQNW 3HWHUVEXUJ'HI|UUDlJDUQDMREEDGHNYDUOlQJHRFKYDUWLOO RYlUGHUOLJKMlOSLDUEHWHWPHGDWWI|UDLQ)D]HUSnGHQU\VND PDUNQDGHQ1XKDUYLÀHUDEDJHULHUL6DQNW3HWHUVEXUJRFK HWW L 0RVNYD PHG SODQHU Sn DWW L IUDPWLGHQ E\JJD HWW KHOW Q\WWEDJHULXWDQI|U0RVNYDYLKDUUHGDQN|SWHQWRPWEHUlWWDGH)D]HUVYGKarsten Slotte 'HW¿QQVHQHQRUPXWYHFNOLQJVSRWHQWLDOLODQGHWPHQHIWHUNUDVFKHQnUJLFNGHWEDNnW1XlUGHQSROLWLVNDRFK allmänna utvecklingen osäker och korruptionen är ett stort SUREOHP,QIUDVWUXNWXUHQERUGHE\JJDVXW ±2PYLVNDHWDEOHUDRVVL\WWHUOLJDUHQnJRQVWDGPnVWH GHW YDUD HQ PLOMRQVWDG VRP OLJJHU QlUD 0RVNYD 'HW EHURU RFNVn Sn YDU YL NDQ KLWWD OlPSOLJD ORNDOD SDUWQHU lYHQ RP YLQXPHUDKDUHWWVWRUW5\VVODQGVNXQQDQGHLQRP)D]HURFK LQWHOlQJUHlUVnEHURHQGHDYORNDOKMlOSVDGH6ORWWH ± 9L KDU VDWVDW Sn DWW E\JJD XSS NRQVXPHQWHUQDV I|UWURHQGHRFKSnORNDODDNW|UHUVRPNDQUHJLRQHQ)D]HUI|UGXEEODGHVLQPDUNQDGVDQGHOSnIHPnU'HWO\FNDGHVYLPHG genom att ta in internationell teknologi och internationella SURGXNWNRQFHSWRFKDQSDVVDGHPI|UU\VNVPDNEHUlWWDGH )D]HU5XVVLDVPDUNQDGVI|ULQJVGLUHNW|UJulia Lomako

DWWEOLEHIRUGUDGHLP\FNHWVQDEEDUHWDNWlQL)LQODQGVDGH (KUQURRWK 8QGHU GH QlUPDVWH nUHQ NRPPHU GHW DWW UnGD VWRU EULVWSnK|JXWELOGDGRFKNXQQLJDUEHWVNUDIWL5\VVODQGHIWHUVRPGHWI|GGHVNODUWIlUUHEDUQXQGHUWDOHWRFKE|UMDQ DYWDOHW ± 'HVVXWRP lU ´%UDLQ 'UDLQ´ HWW HQRUPW SUREOHP VRP ODQGHWV OHGQLQJ LQWH YLOO WDOD K|JW RP 0DVVRU DY K|JXWELOGDGHU\VVDUOlPQDUODQGHWSnSHNDGHPeter Zashev vid HanNHQ 66(

VÄLJ SAMARBETSPARTNER NOGA 6HPLQDULHW DYVOXWDGHV PHG HQ NRUW UXQGDERUGVGLVNXVVLRQ XQGHUOHGQLQJDY.DUVWHQ6ORWWH7LNNXULOD2\MVYGErkki Järvinen och Kati VarheeNXQGDIIlUVGLUHNW|USn6(. *5(< %|UVOLVWDGH 7LNNXULOD lU VWRUW L 5\VVODQG %DOWLNXP RFK Sn %DONDQ KHOD SURFHQW DY RPVlWWQLQJHQ NRPPHU IUnQ RPUnGHQXWDQI|U)LQODQG .DWL 9DUKHH KDU MREEDW L 5\VVODQG L ÀHUD OnQJD UHSULVHU RFK YDU GHQ VRP I|U 6WRFNPDQQV UlNQLQJ HWDEOHUDGH NOlGNHGMDQ=DUDL5\VVODQG6OXWVDWVHQDYGLVNXVVLRQHUQDYDUDWW GHQVRPYLOOLQSnGHQU\VNDPDUNQDGHQPnVWHYlOMDVLQDORkala representanter noga och verkligen sätta sig in i det ryska VlWWHWDWWWlQNDRFKDUEHWD ±.RPXSSXUVN\WWHJUDYDUQDRFKJO|PERUWHUDI|UXWIDWWDGHPHQLQJDUVDGH9DUKHH Å S A N YM A N

PENGAR ÄR INTE ALLT +DQNHQIRUVNDUQD Wilhelm Barner-Rasmussen och Mats EhrnroothKDUJMRUWHQVWXGLHWLOOVDPPDQVPHGU\VNDHNRQRPLIRUVNDUH EODQG SULYDWD QDWLRQHOOD I|UHWDJ L KHOD 5\VVODQG 5HVXOWDWHQ EHUlWWDU DWW lYHQ RP SHQJDU IRUWIDUDQGH lU HQ YLNWLJ IDNWRU QlU IRON YlOMHU RP GH VND VWDQQD Sn VLQ DUEHWVSODWVKDUDUEHWVPLOM|QDUEHWVXSSJLIWHUQDRFKDYDQFHPDQJVP|MOLJKHWHUQDInWWDOOWVW|UUHEHW\GHOVH ± )|U DWW ORFND NXQQLJD DUEHWVWDJDUH PnVWH HWW I|UHWDJ GHVVXWRP KD HQ LQVSLUHUDQGH RFK VW|GMDQGH OHGQLQJ VRP XSSPXQWUDU GH DQVWlOOGD 5\VND DUEHWVWDJDUH I|UYlQWDU VLJ

Karsten Slotte berättade att Fazer på fem år fördubblat sin marknadsandel i Ryssland.

F OTO: M AT I A S U U S I K Y L Ä

FRUKOSTSEMINARIUM DISKUTERADE HÅLLBAR UTVECKLING +DQNHQ 3DUWQHU 'HORLWWH K|OO L PDM HWW GLVNXVVLRQVVHPLQDrium med Dan KoningsburgYGI|U'HORLWWHV*OREDOFHQWHU IRUFRUSRUDWHJRYHUQDQFH7HPDWYDUDNWXHOODWUHQGHULQRP RPUnGHWKnOOEDUXWYHFNOLQJ .RQLQJVEXUJNRQVWDWHUDGHDWWI|UHWDJVVW\UHOVHULQWHDOOWLGKDUVLWWDQVYDUNODUWI|UVLJQlUGHWJlOOHUIUnJRURPKnOOEDUXWYHFNOLQJ 18

± 'HW lU OHGQLQJHQV XSSJLIW DWW EULHID VW\UHOVHQ RP VnGDQWVRPEHU|UKnOOEDUXWYHFNOLQJRFKVRPNDQSnYHUNDRUJDQLVDWLRQHQ 1lU VW\UHOVHQV XSSE\JJQDG IDVWVWlOOV ERUGH PDQEHDNWDNXQVNDSRPKnOOEDUXWYHFNOLQJ6W\UHOVHUERUGH RFNVn KnOOD VLJ DMRXU PHG Q\D U|Q RFK I|UVlNUD VLJ RP DWW U|QHQlUWLOOI|UOLWOLJDVDGH.RQLQJVEXUJ


PA RTNERPROGRAMMET PĂ&#x2026; JO BB

Kim Karhu, Timo Kohtamäki, Reijo Ruokanen, Matti Alahuhta och Timo Korkeamäki diskuterade utmaningen med att hitta begüvade anställda.

F OTO: PAT R I K L I N D S T R Ă&#x2013; M

PwC CEO survey:

Kamp om de bästa fĂśrmĂĽgorna Världen stĂĽr ständigt infĂśr fĂśrändringar och det gäller att hänga med i svängarna fĂśr att klara sig. Ett Hankenseminarium, som ordnades av Hanken Premium Partner PWC, sammankallade fĂśretagsledare och ledande experter fĂśr att diskutera problematiken. 3nJUXQGDYÂżQDQVNULVHQVRPE|UMDGHGn/HKPDQ%URWKHUV I|OO K|VWHQ KDU GH VHQDVWH nUHQ YDULW XWPDQDQGH I|U GH Ă&#x20AC;HVWD I|UHWDJ Timo Korkeamäki SURIHVVRU L ÂżQDQVLHOO HNRQRPLSn+DQNHQNRQVWDWHUDGHDWWVW|UUHÂżQDQVNULVHUDOOWLGI|OMVDYVWULNWDUHUHJOHULQJ+DQWURUGlUHPRWLQWHDWWGHW KDQGODURPHQVW|UUHVWUXNWXUHOOI|UlQGULQJXWDQVQDUDUHRP HWWQRUPDOWF\NOLVNWEHWHHQGHP|QVWHU'lUHPRWEHIDUDUKDQ DWWDOOWI|UKnUGUHJOHULQJVWU\SHUI|UHWDJHQVP|MOLJKHWHUWLOO ÂżQDQVLHULQJ Âą2PGHWKlQGHUE\JJVGHWLQJDIDEULNHUNRQVWDWHUDGHKDQ (WWI|UHWDJVRPVWnULQI|UVWRUDXWPDQLQJDUlU2XWRNXPSX +|JVW Sn YG Mika Seitovirtas DJHQGD VWnU DWW |ND NDVVDĂ&#x20AC;|GHWRFKI|UElWWUDO|QVDPKHWHQ'HWVNDXSSQnVJHQRP VDQHULQJDUPHQRFNVnJHQRPDWWlQGUDI|UHWDJVNXOWXUHQ Âą 9L WlQNHU DOOW I|U P\FNHW L WHUPHU DY YRO\PHU QlU YL ERUGHIRNXVHUDSnHXURQVDGHKDQRFKKlQYLVDGHWLOODWWPDQ PnVWHĂ&#x20AC;\WWDIRNXVIUnQSURGXNWLRQHQWLOOI|UVlOMQLQJHQ0HG GHWQ\I|UYlUYDGH,QR[XPKRSSDV6HLWRYLUWDXSSQnV\QHUJLI|UGHODU

SATSADE PĂ&#x2026; PERSONALEN $YGHÂżQOlQGVNDLQGXVWULI|UHWDJHQK|U.RQHWLOOGHPVRPNODUDWVLJElVWJHQRPGHVYnUDnUHQVRPÂżQDQVNULVHQJDYXSSKRY WLOO,VWlOOHWI|UDWWJnSnVSDUOnJDYDOGHYGMatti Alahuhta en DQQDQVWUDWHJLQlPOLJHQDWWIRNXVHUDVWDUNWSnP|MOLJKHWHUQD *HQRPDWW\WWHUOLJDUHVHJPHQWHUDNXQGHUDOORNHUDRPUHVXUVHURFKI|UElWWUDNYDOLWHWHQKDU.RQHNODUDWVLJEUD

Âą 9L VDWVDGH RFNVn KnUW Sn DWW XWYHFNOD SHUVRQDOHQ RFK GHWVNDSDGHHQEUDNDPSDQGDVDGHKDQ (QOLJW$ODKXKWDJlOOHUGHWDWWKDNlQVHOVSU|WHQSnVNDIW KHODWLGHQI|UDWWNXQQDGUDQ\WWDDYI|UlQGULQJDU'HWJlOOHU DWWLQRPI|UHWDJHWI|UVWnYDGVRPKlQGHULYlUOGVHNRQRPLQ RFK Sn UHOHYDQWD PDUNQDGHU RFK VH WLOO DWW DOOD L I|UHWDJHW I|UVWnUYLONDLPSOLNDWLRQHUGHVVDKlQGHOVHUKDU Âą2PPDQYLOOI|UVWnVLJSn.LQDWLOOH[HPSHOPnVWHPDQ ha direkta kontakter till de ledande ekonomiska experterna GlUVDGHKDQ

STRID OM FĂ&#x2013;RMĂ&#x2026;GOR 'HQ VWRUD XWPDQLQJHQ Sn GHQ JOREDOD DUEHWVPDUNQDGHQ lU DWW NXQQD DWWUDKHUD GH ElVWD PlQQLVNRUQD 3:&V nUOLJD YGHQNlW VRP NDUWOlJJHU KXU YlUOGHQV I|UHWDJVOHGDUH VHU SnIUDPWLGHQJDYYLGKDQGHQDWWÂżQOlQGVNDYGDUlUI|UKnOODQGHYLV VMlOYVlNUD YDG JlOOHU GHUDV P|MOLJKHWHU UHNU\WHUD WRSSI|UPnJRU0DWWL$ODKXKWDRFK/HPPLQNlLQHQVYGTimo KohtamäkiYDULQWHOLNDWLOOLWVIXOOD Âą'HWlUVYnUWDWWKLWWDPlQQLVNRUVRPSnULNWLJWYLOOWD WDJLQ\DXWPDQLQJDUVDGH.RKWDPlNL $ODKXKWDYDULQQHSnVDPPDOLQMH Âą 6WRUI|UHWDJ PnVWH J|UD P\FNHW I|U DWW YL RFNVn L IRUWsättningen ska vara en attraktiv arbetsplats där unga mänQLVNRUXSSOHYHUDWWGHKDUP|MOLJKHWHUDWWXWYHFNODV´ 6DPWOLJDWDODUHYDU|YHUHQVRPDWWGHQVRPO\FNDVElVW i sin rekrytering kommer att vara en vinnare i den globala NRQNXUUHQVHQ(QOLJW$ODKXKWDlUGHWGlUI|UYLNWLJWDWW)LQODQGIRUWVlWWHUXWYHFNODVLWWXWELOGQLQJVV\VWHPRFKVDWVDUSn DWWEHGULYDIRUVNQLQJSnWRSSQLYn Âą%DUDSnGHWKlUVlWWHWO\FNDVYLYlFNDLQWUHVVHLQWHUQDWLRQHOOWVDGHKDQ L EN A B A R N E R - R A S M U S S EN

HANKEN PREMIUM PARTNER

HANKEN PARTNER

HANKEN VASA PARTNER

Fazer H&M

Deloitte Ernst & Young

Estlander & Partners

KPMG PwC

Ă&#x201E;r du intresserad av att ett närmare samarbete med Hanken i form av skräddarsydda tjänster och kunskapsutbyte? Kontakta Lena Jungell (040 3521 380, lena.jungell@hanken.fi). eller Inger Aaltonen (050 5350 197, inger.aaltonen@hanken.fi). 19


KO LU MN

Guy Ahonen.

Timo Hämäläinen.

Ville Miettinen.

Fokusera på individen Hittills har vi hållit social och ekonomisk utveckling åtskilda. Nu behöver vi mer fokus på människan som en unik varelse vars behov bör komma före vinstmaximeringstänkandet. 3DQHOHQSnDSULOPnQDGV+DQNHQ)RFXV)RUXP7KHIXWXUH RILQQRYDWLRQEHVWRGDYNlQGDQDPQVRPEM|GSnHQVWLPXOHUDQGH GHEDWW RP WHPDW LQQRYDWLRQHU XWJnHQGH IUnQ VLQD HJQDVSHFLDORPUnGHQ Guy Ahonen YLG $UEHWVKlOVRLQVWLWXWHW WDODGH RP KXU PDQERUGHWlQNDRPLDUEHWVOLYHWI|UDWWIRONVNDRUNDOlQJUH 0LOM|PLQLVWHU Ville Niinistö IXQGHUDGH |YHU LQQRYDWLRQHU RFK KnOOEDUD PLOM|O|VQLQJDU )LORVR¿SURIHVVRUQ Esa SaarinenSn$DOWRXQLYHUVLWHWHWSnPLQGHRPDWWYLDOODlUPLUDNHO RFKDWWYLNDQnVWDGNRPPDPLUDNHOTimo Hämäläinen vid 6LWUD EHO\VWH YLNWHQ DY YHWHQVNDSOLJ DSSURDFK RFK KROLVWLVN I|UVWnHOVH DY VDPKlOOHW PHGDQ Ville Miettinen bidrog med HQ ,7V\QYLQNHO Sn LQQRYDWLRQHUQDV IUDPWLG 0LHWWLQHQ lU &(2Sn0LFURWDVN2\RFKSUHVHQWHUDGHVLJVMlOYVRPKDFNHU ±-DJNDQXWYHFNODQ\WWLJDDSSDUVRPJ|UOLYHWHQNODUHI|U IRONRPMDJEDUDInUWLOOJnQJWLOOGHUHJLVWHUVRPVWDWHQVLWWHUSn5LVNHQPHGDWWXWYHFNOLQJHQJnUVnVQDEEWVSHFLHOOW LQRPLQIRUPDWLRQVWHNQRORJLQVRPUnGHlUlQGnDWWPDQLQWH KLQQHU DQDO\VHUD GH Q\D SURGXNWHUQD RFK YDG GH NDQ J|UD WLOOUlFNOLJWQRJJUDQWI|UUlQGHVlWWVXWSnPDUNQDGHQ'HWlU både enkelt och billigt att introducera immateriella produkWHUSnPDUNQDGHQ 0LHWWLQHQNRQVWDWHUDGHDWWPDQLQWHSnI|UKDQGYHWYLOND SURGXNWHUVRPEOLUSRSXOlUDRFKYLONDR|QVNDGHNRQVHNYHQ-

20

VHULIRUPDYSKLVKLQJVFDPPHUVRFKVSDPGHNDQPHGI|UD

FLEXIBILITET I ARBETET *X\$KRQHQYDUQDGHI|UDWWVQlYDUHWLGWDEHOOHUOHGHUWLOODWW JUlQVHUQDPHOODQMREERFKIULWLGEOLUVXGGLJD ±9nUDWWLW\GWLOODUEHWHPnVWHI|UlQGUDV2PYLVNDNXQQD VNDSDHQYlUOGGlUIRONDUEHWDUP\FNHWOlQJUHlQLGDJPnVWH YL VH WLOO DWW GHW O|QDU VLJ DWW MREED LQWH EDUD HNRQRPLVNW 9DOIULKHWRFKÀH[LELOLWHWlUYLNWLJDLQJUHGLHQVHU9LEHK|YHU RFNVnÀHUNYLQQOLJDFKHIHUVDGHKDQ 9LOOH1LLQLVW|nVLQVLGDNRQVWDWHUDGHDWWVRFLDORFKHNRQRPLVNXWYHFNOLQJKLWWLOOVKDUKnOOLWVnWVNLOGD ±1XJnUGHWLQWHOlQJUHYLPnVWHEOLElWWUHSnDWWLQNRUporera kvalitet också i produkter som aldrig ansetts ha vaULDEHOQNYDOLWHWRFKGHWJlOOHURFNVnPLOM|IUnJRUQD9LPnVWH |NDJOlGMHQLVWlOOHWI|UDWWEDUDMDJDPHUPDWHULHOOYLQQLQJ VDGH1LLQLVW| ± 9L EHK|YHU HQ I|UlQGULQJ DY KXU YL PlWHU WLOOYl[W Vn VRPO\FNDRFKYDOIULKHW'HWlUOlWWDWWVlJDDWWQnJRQDQQDQ ERUGHJ|UDI|UlQGULQJDUPHQGHWVWDUWDUIUnQRVVVMlOYD8WYHFNOLQJHQNDQYDUDNRQWLQXHUOLJRFKJHPHQVDP'LVWDQVDUEHWHNDQJ|UDOLYHWOlWWDUHRFKPLQGUHKHNWLVNWRFKSnVnVlWW |NDSURGXNWLYLWHWHQIRUWVDWWHKDQ )LQOlQGDUQDVPHQWDODKlOVDKDULQWHEOLYLWElWWUHPHQYL YHW LQWH YDUI|U UHODWLYW VHWW ÀHU XQJD SHUVRQHU lQ I|UXW EOLU VMXNSHQVLRQHUDGHSnJUXQGDYPHQWDODSUREOHP ±9LKDUPHULQIRUPDWLRQRFKPHUYDOIULKHWlQQnJRQVLQ I|UUPHQGHQXQJDJHQHUDWLRQHQW\FNVKDVYnUWDWWKDQGVNDV PHGLQIRUPDWLRQV|YHUÀ|GHW)UnJDQlUYDUI|UVRPOLJDNODUDU VLJEUDPHGDQDQGUDLQWHJ|UGHWVDGH$KRQHQ


PĂ&#x2026; JO BB

Ville NiinistĂś

Esa Saarinen.

Karl-Heinz Leitner.

F OTO: PAT R I K L I N D S T R Ă&#x2013; M

BREDDA PERSPEKTIVEN Âą 'HW SRVWPRGHUQD VDPKlOOHW NDQYDUDVYnUW DWW I|UVWn PHGJDY9LOOH1LLQLVW|

MERA DELAKTIGHET Âą6RFLRORJHQAaron Antonovsky konstaterade tidigt att den VRPKDUVWlOOWXSSNODUDRFKNRUWVLNWLJDPnOI|UVLJVMlOYPnU ElWWUH'HXQJDKDUI|UVWnVGHVlPVWDI|UXWVlWWQLQJDUQDDWW KDQGVNDVPHGYlUOGHQGHKDUPLQGUHHUIDUHQKHWVDGH7LPR +lPlOlLQHQ +DQ EHUlWWDGH DWW 6LWUD IRNXVHUDU Sn OnQJYDULJW YlOPnHQGH Âą9LPnVWHInIRONPHULQYROYHUDGHLVDPKlOOHWRFKGHPRNUDWLQRFKSnDUEHWVSODWVHUQDI|UDWWGHXQJDVNDLQVHDWWGH RFNVnKDUVLQSODWVLVDPKlOOHW 'HOWDJDUQDYDUHQLJDRPDWWGHWEHK|YVPHUDHPSDWLRFK KMlUWDRFKPLQGUHYLQVWPD[LPHULQJVWlQNDQGHLYnUWLQQRYDWLRQVWlQNDQGH 'H DQVnJ DWW YL PnVWH |YHUJn IUnQ WHNQLVND LQQRYDWLRQHUWLOOVRFLDOWLQQRYDWLRQVWlQNDQGH Âą'RQÂśWEHOLHYH\RXURZQEXOOVKLW'HJUXQGOlJJDQGHIDNWRUHUQDVRPNlUOHNRFKRPVRUJÂżQQVlQQXNYDUPHQPnVWH InVW|UUHEHW\GHOVHLVDPKlOOHW'HWJ|URVVJRWWDWWJ|UDJRGD JlUQLQJDUPHQGHWNDQYDUDVYnUWDWWDYJ|UDYDGVRPlUEUD I|URVVRFNVnLGHWOnQJDORSSHWVDGH(VD6DDULQHQ 3DQHOGHEDWWHQRFK/HLWQHUVLQOHGQLQJYDUGHQGHODYDSULO PnQDGV+DQNHQ)RFXV)RUXPGlUKarl-Erik Sveiby, Pernilla Gripenberg och Beata Segercrantz presenterade sin nya ERNRPLQQRYDWLRQHU&KDOOHQJLQJWKH,QQRYDWLRQ3DUDGLJP VHI|UUDQXPUHWDYWLGQLQJHQ+DQNHQ 

Innovation är när man skapar nya produkter, processer, teknologier och tjänster som accepteras av marknader, regeringar och samhället. Den plats där innovationen sker är viktig. DärifrĂĽn kan den ĂśverfĂśras till och användas i andra sektorer. â&#x20AC;&#x201C; Vi behĂśver mer innovationer, men de mĂĽste koordineras globalt sĂĽ att de i hĂśgre grad än nu motsvarar det behov och den efterfrĂĽgan som finns i samhället idag, sade Karl-Heinz Leitner, forskare pĂĽ Austrian Institute of Technology. Vid innovationsseminariet rapporterade han om ett EU-forskningsprojekt om hur vi ska gĂśra innovationer i framtiden fĂśr bästa mĂśjliga resultat och kastade fram olika tankar som diskuterats inom projektet. Leitner skissade upp en modell där olika fĂśretag kunde samarbeta pĂĽ gemensamma innovationsställen, sĂĽ kallade innovationslaboratorier och kanske skapa fler innovationer som är specialbeställda av användarna. â&#x20AC;&#x201C; Om innovationstänkandet lĂĽg hĂśgt pĂĽ agendan redan i dagis skulle barnen bli motiverade att behĂĽlla sin upptäckarlust ocksĂĽ i vuxen ĂĽlder. Enligt Leitner behĂśver vi mera användning av teknologi och mjukvara fĂśr att automatisera innovationerna, mer motivation och nya forum fĂśr koordinering av världens innovationer. VĂĽr uppfattning om kreativitet mĂĽste fĂśrändras och det mĂĽste ske en regional fĂśrskjutning mot ett mer globaliserat innovationstänkande. â&#x20AC;&#x201C; Men vi mĂĽste ändĂĽ komma ihĂĽg att fĂśr mĂĽnga kockar i soppan och fĂśr lite ledarskap kan leda till stagnation och konsensuslĂśsningar som inte är innovativa alls.

Ă&#x2026; S A N YM A N

Ă&#x2026;N

21


PÅ JO BB BRIEF IN EN GLISH AVSNITTSBESKRIVNIN G

RINA RAIKAMO Rina RaikamolUnULJ+DQNHQHNRQRPXWH[DPLQHUDGnU PHGQDWLRQDOHNRQRPLVRPKXYXGlPQH(IWHUGHWEOHY GHW SUDNWLN Sn )1 L 1HZ <RUN LQQDQ KRQ E|UMDGH Sn 6WRUD (QVRV&65DYGHOQLQJ )\UD nU VHQDUH YDU GHW GDJV I|U QnJRW Q\WW (IWHU DWW KD GHOWDJLW L QRJJUDQQD XUYDOVSURY EOHY 5LQD DQWDJHQ VRP 0%$VWXGHUDQGH YLG GHQ YlOUHQRPPHUDGH VNRODQ ,0' L VFKZHL]LVND/DXVDQQH+RQLQOHGGHVLQDHWWnULJDVWXGLHUYLG nUVVNLIWHWRFKlUYlOGLJWQ|MGVnKlUOnQJW ±)|UVWKDGHYLXQGHUYLVQLQJLNODVVLWUHPnQDGHURFKQX RPVlWWHUYLDOOWYLOlUWRVVLSUDNWLNHQ 5LQD RFK KHQQHV 0%$NODVVNDPUDWHU KDU L JUXSSHU RPSHUVRQHUInWWNRQVXOWXSSGUDJDWWXWI|UDLULNWLJDI|UHWDJ XQGHUPDMPnQDG)|UHWDJHQKDUN|SWNRQVXOWWMlQVWHUQDDY ,0' ±0LWWWHDPKDULXSSJLIWDWWXWDUEHWDHQIUDPWLGVVWUDWHJL I|UHWWVFKZHL]LVNWDYIDOOVKDQWHULQJVI|UHWDJSnHQPnQDG'H DQGUD WHDPPHGOHPPDUQD lU IUnQ 7\VNODQG ,QGLHQ (OIHQEHQVNXVWHQ-DSDQRFK6SDQLHQVnSHUVSHNWLYHWEOLUYlOGLJW LQWHUQDWLRQHOOW6LVWDYHFNDQLPDMlUGHWGDJVI|UVOXWSUHVHQWDWLRQ ±'HQVW|UVWDXWPDQLQJHQMXVWQXlUDWWNODUDDYDWWMREED XSS WLOO WLPPDU SHU GDJ RFK NODUD DY DOOW VRP VND J|UDV WURWV NXOWXUHOOD RFK SHUVRQOLJD ROLNKHWHU PHQ PDQ OlU VLJ P\FNHWRPJUXSSG\QDPLNRFKOHGDUVNDS'HWlUPHGDYVLNW VRPPDQSn,0'|YHUEHODVWDURVVGHQVRPVNDYDUDI|UHWDJVOHGDUHPnVWHNXQQDSULRULWHUD ±-DJKDUEOLYLWJODG|YHUPLQDQ\DYlQQHURFKJHPHQVNDSHQ YL InWW JHQRP DWW MREED Vn WlWW LKRS -DJ KDU PlUNW

KENNETH GILLBERG Kenneth GillbergKDUMREEDWI|U)LQQDLUVHGDQKDQVSUR JUDGXDYKDQGOLQJEOHYNODUI|UQlVWDQWLRnUVHGDQ6RPDNWLYLQRP6WXGHQWI|UHQLQJHQYLG6YHQVND+DQGHOVK|JVNRODQ L9DVDNRPKDQLNRQWDNWPHGÀ\JERODJHWVRPVSRQVRUHUDGH NnUYHUNVDPKHWHQRFKVRPV|NWHHQI|UVlOMDUH2FKGHQÀLJKWHQKDULQWHODQGDWlQQX ,PDUVEOHY.HQQHWK*LOOEHUJVRPOlVWI|UHWDJDQGHRFK I|UHWDJVOHGQLQJ VRP KXYXGlPQH I|UVlOMQLQJVGLUHNW|U I|U 6NDQGLQDYLHQHQQ\LQUlWWDGWMlQVWL6WRFNKROP'LWNRPKDQ IUnQ2VORGlUKDQYHUNDWVRPI|UVlOMQLQJVGLUHNW|UI|U1RUJH 'HQ JnQJQD PnQDGHQ NDUDNWHULVHUDU KDQ VRP VWUHVVLJ (IWHUVRPERODJHWKDIWVHSDUDWDVlOMRUJDQLVDWLRQHUL6YHULJH 1RUJH RFK 'DQPDUN KDU DUEHWHW WLOO VWRU GHO EHVWnWW DY DWW RPVWUXNWXUHUDYHUNVDPKHWHQ2FKGHWKDULQWHJnWWXWDQDWW NU\PSDDUEHWVVW\UNDQOLWH ± 1X PnVWH KHOD JUXSSHQ Sn SHUVRQHU L K|JUH JUDG WlQND VNDQGLQDYLVNW 9L VND IRNXVHUD PHUD Sn I|UHWDJVI|UVlOMQLQJHQXWRPODQGV|NDNXQGEDVHQRFKULNWDRVVWLOOGHP VRPUHVHUPHOODQ6NDQGLQDYLHQRFK$VLHQ )|U .HQQHWK KDU GH VW|UVWD XWPDQLQJDUQD YDULW DWW DQSDVVDVLJWLOOHQQ\YDUGDJPHGÀHUDSHUVRQHUDWWOHGDOlUD VLJDWWGLVSRQHUDVLQWLGRFKSULRULWHUDUlWW ±-DJKDUKHOWHQNHOWInWWRPVWUXNWXUHUDPLJVMlOYRFNVn /HDUQLQJE\GRLQJKDUYDULWPLQOHGVWMlUQD .HQQHWKDQVHUVMlOYDWWKDQJMRUGHHWWJRWWMREEL1RUJH VSHFLHOOWYDGJlOOHUI|UVlOMQLQJHQWLOOI|UHWDJRFKDWWP\FNHW DYGHWKDQOlUGHVLJGlUJnUDWWDSSOLFHUDSnGHWQ\DMREEHW $WW E\JJD XSS YHUNVDPKHWHQ RFK J|UD GHW Q\D WHDPHW 22

att personliga egenskaper är viktigare än kulturell och geoJUD¿VN EDNJUXQG QlU GHW JlOOHU YHP VRP EOLU HQV YlQQHU 'HVVXWRPKDUMDJLQVHWWDWWGHWJnUDWWNODUDVLJPHGIHPVH[ WLPPDUVV|PQSHUQDWWnWPLQVWRQHHQWLG /LWH IULWLGVLQWUHVVHQ U\PV RFNVn PHG WURWV 5LQDV OnQJD DUEHWVGDJDU ±9LYDUHWW JlQJ SnSHUVRQHUVRPGHOWRJ LHWW OlQJUHORSSL/DXVDQQHI|UQnJRQYHFNDVHGDQ'HÀHVWDDYRVV VSUDQJNPRFKYLKDUVRPPnODWWVSULQJDGHWGXEEODSn /DXVDQQH 0DUDWKRQ L K|VW 'HW lU YLNWLJW DWW KLQQD XW RFK U|UDSnVLJQlUPDQMREEDUP\FNHW ÅN

DET HÄR GJORDE VI... HANKEN presenterar i varje nummer några alumner som berättar hur deras senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi Rina Raikamo och Kenneth Gillberg.

VDPVSHOWlUHQOnQJSURFHVV+DQUlNQDUlQGnPHGDWWNXQQD EHG|PDUHVXOWDWHWDYVLWWMREEYLGPLGVRPPDU ± 1X OLJJHU YL |YHU EXGJHW RFK KDU |NDW PDUNQDGVDQGHOHQ L I|UHWDJVVHJPHQWHW 0HQ NRQNXUUHQVHQ lU KnUG RFK PDUNQDGVSRVLWLRQHUQD NDQ I|UlQGUDV |YHU HQ QDWW 'lUI|U JlOOHUGHWDWWN|UDKnUWYDUMHGDJVlJHUKDQLVOXWHWDYPDM 6HPHVWHUQ¿UDU.HQQHWKWLOOVDPPDQVPHGVLQVDPERSn VRPPDUVWXJDQ L 9DVD VNlUJnUG /LWH JROI RFK J\P VND GHW RFNVnEOL ±'HWlUGHQElVWDPHGLFLQHQPRWDUEHWVUHODWHUDGVWUHVV PN


BRIEF IN EN GLISH AVSNITTSBESKRIVNIN G

EVERYTHING CAN BE DESIGNED

CORPORATE RESPONSIBILITY IS HERE TO STAY

'HVLJQWKLQNLQJLVJDLQLQJDVWURQJHUIRRWKROGLQWKHLQGXVWU\DQGFDQEHDSSOLHGWRFKDOOHQJHVDWDQ\WLPHLQVRFLHW\ ±:HPXVWVWRSWKLQNLQJWKDWWKHUHLVRQO\RQHWUXHVROXWLRQWRDOOSUREOHPVDQGLQVWHDGDFFHSWQHZPRGHOVDQG OHWWKHPOLYHDQGGHYHORSFRQWLQXRXVO\VD\VSuvi Nenonen SDUWQHUDQGH[HFXWLYHFRQVXOWDQWDWWKHFRQVXOWLQJ¿UP9HFWLD $FFRUGLQJ WR KHU SURSHU GHVLJQ FDQ IDFLOLWDWH WKH FUHDWLRQRIEHWWHUSURGXFWVDQGVHUYLFHVWRFXVWRPHUVLPSURYHG SURFHVVHVEHWWHUMREVDQGPRUHFUHDWLYHVROXWLRQVWRVRFLHWDO SUREOHPV 6XYL 1HQRQHQ ZKR HDUQHG KHU 3K' DW +DQNHQ ZRUNV ZLWK ZKDW WKH LQGXVWU\ FDOOV KLJKHU RUGHU GHVLJQ LH WKH GHVLJQ RI DFWLYLWLHV DQG FRQFHSWXDO PRGHOV 7KLV DSSURDFK WDNHVWUDGLWLRQDOJUDSKLFDODQGLQGXVWULDOGHVLJQ ORZRUGHU GHVLJQ LQWRWKHEXVLQHVVZRUOG 6XYL1HQRQHQQRWHVWKDWPRVWRIWRGD\¶VHFRQRPLVWVDQG HQJLQHHUVKDYHQRWUHFHLYHGDQ\GHVLJQHGXFDWLRQ ±(FRQRPLVWVEHOLHYHWKDWRQHFDQDOZD\VVHWXSDIRUPXODWRJHWWKHULJKWDQVZHU%XWMXVWDVDEHDXWLIXOYDVHFDQEH VHHQLQGLIIHUHQWZD\V\RXFDQFUHDWHDSUR¿WDEOHEXVLQHVV PRGHOLQVHYHUDOZD\VVKHVD\V $VDQH[DPSOHRIKRZWKHUHFDQEHVHYHUDOHTXDOO\JRRG VROXWLRQV VKH PHQWLRQV WKH 6ZHGLVK DQG 6SDQLVK IDVKLRQ FKDLQV+HQQHV 0DXULW]DQG=DUD+ 0KDVRXWVRXUFHG PXOWLSOHIXQFWLRQVDQGLVLQYHVWLQJKHDYLO\LQDJJUHVVLYHDGYHUWLVLQJ=DUDFRQWUROVHYHU\WKLQJWKHPVHOYHVHYHQWKHFRWWRQ¿HOGVIURPZKLFKWKHUDZPDWHULDOVFRPHDQGGRHVQR DGYHUWLVLQJ,QVWHDGLWSURGXFHVQHZFROOHFWLRQVDQGRSHQV QHZVWRUHVIDVWHUWKDQWKHFRPSHWLWRUV 7KH EXVLQHVV PRGHOV DUH FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW EXW DOO HOHPHQWV DUH GHVLJQHG WR ¿W WRJHWKHU DQG VXSSRUW HDFK RWKHU&RQVHTXHQWO\ZHPXVWQRWDFWDFFRUGLQJWRRQHVSHFL¿F VWUDWHJ\ LQ D SDUWLFXODU LQGXVWU\ VD\V 6XYL 1HQRQHQ

&RUSRUDWH UHVSRQVLELOLW\ DQG VXVWDLQDEOH EXVLQHVV LV VRPHWKLQJZHFDQQRORQJHUVZHHSXQGHUWKHFDUSHW7KLVPXFK ZDV FOHDU DIWHU KHDULQJ H[SHUW SUHVHQWDWLRQV DW +DQNHQ¶V VXFFHVVIXODOXPQLGD\LQ=XULFK $VMathias NarrIURP6$06XVWDLQDELOLW\,QYHVWLQJDQ LQYHVWPHQWFRPSDQ\WKDWIRFXVHVRQVXVWDLQDEOHLQYHVWLQJ FOHDUO\ SRLQWHG RXW VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW FDQ DFWXDOO\ SURYLGHDEDVLVIRULQYHVWPHQWGHFLVLRQV ,QYHVWLQJLQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWPHDQVLGHQWLI\LQJ companies that have adopted corporate responsibility on both a strategic and an operational level and take sustainabiOLW\LQWRDFFRXQWIRUH[DPSOHLQLGHQWLI\LQJULVNVDQGRSSRUWXQLWLHVLQWKHLURZQRSHUDWLRQV$FFRUGLQJWR1DUUWKHNH\ WR ¿QGLQJ WRPRUURZ¶V VXFFHVVIXO FRPSDQLHV LV ¿QGLQJ WKH FRPSDQLHVWKDWIRFXVRQVXVWDLQDELOLW\WRGD\ +RZHYHU WKH UROH RI EXVLQHVV LQ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQWRQDJOREDOOHYHOLVQRWOLPLWHGWRLWVRZQRSHUDWLRQV $FFRUGLQJWRERWKSURIHVVRUGyöngyi Kovacs at Hanken and Dennis Hamro-DrotzSURJUDPGLUHFWRUDWWKH81(33RVW &RQÀLFW DQG 'LVDVWHU 0DQDJHPHQW %UDQFK FRPSDQLHV FDQ FRQWULEXWHERWKGXULQJDQGDIWHUFRQÀLFWVDQGGLVDVWHUV)RU H[DPSOH FRPSDQLHV RIWHQ KDYH EHWWHU ORJLVWLFV QHWZRUNV WKDWFDQEHXVHGLQHPHUJHQF\VLWXDWLRQV$FFRUGLQJWR+DPUR'URW]FRPSDQLHVFDQDOVRFRQWULEXWHRQDYHU\SUDFWLFDO OHYHOE\IRUH[DPSOHWUDQVIHUULQJWHFKQRORJ\DQGNQRZKRZ to disaster areas as well as by initiating microcredit schemes ZLWKORFDOHQWUHSUHQHXUV $GGLWLRQDOO\MRLQWHIIRUWVZLWKLQVXVWDLQDELOLW\LQGLVDVWHUDUHDVPD\KDYHSRVLWLYHFRQVHTXHQFHVIRUWKHSDUWLFLSDWLQJFRPSDQLHV7KH\FDQODXQFKLQQRYDWLRQVDQGQHZEXVLQHVVPRGHOVDFKLHYHJRRGZLOOLQWKHVRFLHWLHVWKH\RSHUDWHLQ DVZHOODVWDSRQWRWRPRUURZ¶VPDUNHWV 7KHDFWXDOTXHVWLRQLVZKHWKHUFRPSDQLHVFDQDIIRUGQRW WREHUHVSRQVLEOHRUZRUNWRZDUGVVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW

MARKETERS NEED TO THINK OUTSIDE THE BOX ±'RQRWRQO\IROORZROGWUDFNV/RRNDURXQGDQGXVHRWKHU PHWKRGVZKHQWKHROGRQHVDUHQRWHQRXJKVD\VChristian GrönroosSURIHVVRURIPDUNHWLQJDW+DQNHQDQGQHZO\DSSRLQWHGPDUNHWLQJOHJHQGE\WKH6KHWK)RXQGDWLRQ &KULVWLDQ*U|QURRVZDQWVWRUHQHZWKHYLHZRIPDUNHWLQJ IURP ERWK D VHUYLFH DQG D UHODWLRQVKLS PDUNHWLQJ SHUVSHFWLYH+HKDVRIWHQXVHGTXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGVKLPVHOI in contrast to most other researchers in marketing who rely PRVWO\ RQ TXDQWLWDWLYH PHWKRGV 7KHVH KRZHYHU VHOGRP DOORZIRUDQLQGHSWKSHUVSHFWLYHDQGWHQGWRWRXFKRQWKH VXUIDFHRQO\ $ PDMRU FKDOOHQJH ZLWKLQ PDUNHWLQJ LV WKDW PRVW FRPPXQLFDWLRQ WRGD\ LV FDUULHG RXW LQ UHDO WLPH $FFRUGLQJ WR *U|QURRVZRUGRIPRXWKLVWRWDOO\GLIIHUHQWQRZDGD\VDVLW can be delivered simultaneously with consumption and can UHDFKDQ\QXPEHURISHRSOH7KLVLVDZHDNSRLQWIRUPDQ\ FRPSDQLHVDQGIHZNQRZKRZWRGHDOZLWKWKHSKHQRPHQRQ 5HVHDUFKHUV DOVR ¿QG LW KDUG WR EUHDN DZD\ IURP H[LVWLQJ

models and conduct research on how social media should EHKDQGOHG ±7KHIUDPHZRUNLVWRRQDUURZDQGWKHPRGHOVWRRVLPSOH :H QHHG QHZ VHJPHQWDWLRQ PHWKRGV WKDW DUH EDVHG RQ EHKDYLRXU,QEULHIZHQHHGWRUHWKLQN*U|QURRVFRQFOXGHV

23


MP2 Itella Oyj

Interflora skapar minnen

www.interflora.fi

Hanken #2/2012  

Hanken - En alumntidskrift från Svenska Handelshögskolan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you