Page 1

E N A LU M N T I D S K R I F T F R Å N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

4/09 DETTA NUMMER:

3 Ledaren: Martin Lindell 4–5 Hänt på Hanken 6–7 Homosocialt problem 8–13 Rekordpromotion

14–15 ”Fler utlänningar till styrelsen!”

15 Professorn rekommenderar

16 Immaterialrätten svår, men viktig

18 Hankeiter som vågat mera

19 Samarbeta vid katastrofer

20 Corporate Governance och banking

21 På jobb

22–23 Brief in English

Nytt hat trick: Hanken promoverade rekordmånga doktorer, hedersdoktorer och utlänningar. Sid. 8–13


AVS N I T TS B E S K RIVN IN G

Som medlem i Finlands Ekonomförbundet Ekonom Finland medlem Som deförbundet det sovänta steget iföre är du de ovänta det skulle före steget ärOmdu påverka hela din familj. händelsen något tråkigt, råka ut för du skulle

kan du gardera dig mot de ekonomiska Med en rätt dimensionerad livförsäkring påverka hela din familj. något tråkigt, skulle händelsen Om du skulle råka ut fördin henkivakuutuskuntoon.fi (sidorna adressen skyddsnivå på följderna. Kontrollera dig mot de ekonomiska gardera du kan livförsäkring dimensionerad rätt en Med finns endast på finska). kuntoon.fi (sidorna henkivakuutus adressen på följderna. Kontrollera din skyddsnivå finska). på har finns för dig förhandlat fram Gruppsampo Primus liv- och olycksfallsförbund Dittendast pris. Genom att samla dina försäkringar försäkring till marknadens förmånligaste fram Gruppsampo Primus liv- och olycksfallsDitt förbund har för dig förhandlat förmåner. värdefulla många hos If får du försäkring till marknadens förmånligaste pris. Genom att samla dina försäkringar förmåner. värdefulla If får hosLäs if.fi/sefe adressen merdupåmånga eller ring numret 010 19 19 20. Nu Bonus på Ifs Läs mer på adressen if.fi/sefe försäkringar! Kaleva. Försäkringsbolaget Ömsesidiga samarbetspartner Ifs av beviljas Skyddet eller ring numret 010 19 19 20. Skyddet beviljas av Ifs samarbetspartner Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

2

Nu Bonus på Ifs försäkringar!


LEDAREN

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN PB 479, 00101 Helsingfors tfn (09) 431 331, fax (09) 43133 404 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN PB 287, 65101 Vasa tfn (06) 3533 700, fax (06) 3533 703 CHEFREDAKTÖR Camilla Sågbom ANSVARIG UTGIVARE Marianne Stenius REDAKTIONSSEKRETERARE Bo Ingves REDAKTIONSRÅD Tony Eichholz Margareta Granholm Lena Jungell Lars-Johan Lindqvist Saku Mantere Henrik Palmén Björn Sundell REDAKTION OCH OMBRYTNING Oy Nordinfo AB Lillviksvägen 6, 02360 Esbo tfn (09) 888 60 17 fax (09) 888 60 19 E-post redaktionen@nordinfo.fi ANNONSFÖRSÄLJNING Oy Nordinfo Ab tfn (09) 888 60 18 ADRESSFÖRÄNDRINGAR Gör adressförändringen själv på webben www.hankenalumni.fi eller kontakta alumnkoordinator Tony Eichholz Tfn 050 552 7271 e-post: tony.eichholz@hanken.fi UPPLAGA 8 900 ex TRYCKERI Edita Prima Oy, Helsingfors ISSN 1795-1534 UTGIVNINGSDAGAR 2010 nr 1 17.3, nr 2 9.6, nr 3 20.10, nr 4 15.12 PÄRMFOTO Matias Uusikylä

Recessionen kräver strukturförändringar Föreningen för strategisk ledning i Finland r.f. har flera år i rad undersökt vilka kvalifikationer som krävs av toppledarna i finländskt näringsliv. Undersökningen visade i år på en markant förändring från år 2008. Då var ledarskapet den viktigaste faktorn i det strategiska arbetet. Men våren 2009 underströk toppledarna en stor förståelse för konkurrensomgivningen och förändringarna i kundbehoven. Ett internt fokus hade ändrats till en extern orientering. Till exempel fokus på belöningssystem hade klart minskat i betydelse. De framgångsrika företagen har framför allt försökt finna nya kunder, medan de mindre framgångsrika satsat på att fördjupa samarbete med existerande kunder. Undersökningen visar att marginella förändringar inte längre är nog, utan att det krävs radikala omorienteringar. Företagen har varit på väg mot en krissituation eller är redan i en sådan. Det är inte lätt är att göra mera omfattande förändringar i större företag. En ny strategi måste utarbetas, kommunikationen mellan de anställda är ofta inte tillräckligt effektiv och den existerande organisationskulturen och stukturen styv och svår att ändra. Den tidigare strategin har i en tidigare verksamhetsomgivning och högkonjunktur varit framgångsrik och ofta fungerat väl. Allt har byggts upp för att stödja den. En omorientering kräver att stukturer och kulturer ändras. De tidigare funktionssätten måste avläras. Det uppstår lätt ett vakuum innan nya strategier byggts upp och implementerats. Personalens engagemang minskar i en sådan osäker situation. Toppledningens visioner och strategier måste anpassas och utvecklas tillsammans med impulser från marknaden och idéer, speciellt från personalen. Det behövs experimentering och indikatorer på att nya kunder och nya sätt att fungera ger resultat, vilket småningom ger ökat engagemang. Och detta tar en viss tid. Som helhet är det således samtidigt fråga om en top-down- och bottom-up-process. Har dagens doktorer och ekonomiemagistrar förmåga att hantera sådana recessioner och kriser? Min uppfattning är att de har de analytiska redskapen för att klara av dylika situationer och fatta riktiga beslut. I den förändrade marknadssituationen krävs inte så kallat single-loop learning, utan double-loop learning. Mer än på länge är taletsättet ”det räcker inte att göra produkter och tjänster på rätt sätt utan att tillhandahålla de rätta produkterna och tjänsterna” synnerligen relevant. M a rt i n L i n d ell p ro fes s o r i f ö r e tag s le d n i n g o c h o rga n i s at i o n 3


hänt på hanken

Disputationer

KALENDERN FEBRUARI 2010

MARKNADSFÖRING EM Anne Holma disputerade i marknadsföring på avhandlingen “Adaptation in triadic business relationship settings, a study in corporate travel management” vid Hanken i Vasa fredagen den 13 november 2009. Opponent var professor Virpi Havila, Uppsala universitet och kustos professor Peter Björk, Hanken Svenska handelshögskolan.

Rekordpromotion Svenska handelshögskolan ordnade en solenn doktorspromotion fredagen den 30 oktober 2009. Promotionsakten hölls i högskolans huvudbyggnad i Helsingfors. Promotionen avslutades med middag och dans på kvällen på Restaurang Börs. Sedan den förra promotionen för fem år sedan har Hanken utexaminerat 71 doktorer. Dessutom fick tio personer titeln hedersdoktor. Doktorspromotionen i sin helhet på sid. 8–13.

M

T

O

T

F

L

S

01

02

03

04

05

06

07

08

09

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

11

26

27

28

14

Europaparlamentariker Carl Haglund föreläser om vad EU gör för att bekämpa finanskrisen och lågkonjunkturen 16.2.2010 kl.13.00 – 13.45. Carl Haglund är ledamot av den specialkommitté som tillsatts för att bekämpa den ekonomiska och finansiella krisen. Haglund sitter också i EU-parlamentets budgetutskott och i utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föreläsningen är öppen för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

FOTO: M ATIAS U U SI K Y L Ä

9 PROMOTIONEN 200an på Svenska handelshögskol

BESTÄLL DVD MED FOTON FRÅN PROMOTIONEN 2009 För beställning – gör på följande sätt: Maila till: maj-len.roos@nordinfo.fi Uppge: ditt namn din gatuadress samt postnummer ditt telefonnummer Ange antal om du beställer fler än en skiva.

4

Priset är 35 €/DVD och inkluderar moms samt porto.


Jätte genuskonferens Den fullbokade internationella konferensen, Leadership Through the Gender Lens: Women, Men and Gender Equality in Organisations, samlade i slutet av oktober drygt 150 personer på Hanken. Forskare, ledare, praktikanter och konsulter från affärslivet, den offentliga och tredje sektorn, totalt från 25 länder gjorde en tvådagars djupdykning i frågor kring ledarskap och kön. Två av de mest kända forskarna var Susan Vinnicombe och Ruth Sealy som tillsammans leder det internationella forskningscentret Centre of Woman Leaders vid Cranfield University i Storbritannien. Läs mera om seminariet på sid. 6–7.

Innovativa miljöer AVEOs Anna Häggblom talade om fem sinnen och hur vi genom dem upplever vår arbetsmiljö. Hon kunde också presentera siffror över vad man kan spara in genom att satsa på att förbättra arbetsmiljön. Verktyget hon använt finns på www.lonsam.net. Jaana Jeminen på JUJU Innovations talade kring innovativa miljöer, som hon både skrivit sin magisteravhandlig om vid Vasa Universitet och som hon nu jobbar med inom det egna bolaget. Ett tjugotal intresserade deltog i seminariet.

”Greenspan satt för länge” – Alan Greenspan (tidigare styrelseordförande för Federal Reserv) var en duktig makroekonomist, men satt fem år för länge som ordförande för Fed, anser Alan Reichert, professor i finansiering vid Cleveland State University. Han var huvudtalare vid det sista Focus Forum i Vasa den 1 december. Reichert sade också att Federal Reserves mandat dessutom varit alltför brett, något som han tror att ändras. Rubriken för föreläsningarna var Corporate Governance and Banking.

STORA DONATIONER TILL GRUNDFONDEN Hankens fundraisingkampanj, HANKEN 100, har tagit ett rejält kliv framåt. Två nya stora donationer har influtit till Hankens Grundfond. Karin och Heikki Pentti har donerat 300 000 euro medan Erik Hartwall och sönerna Victor och Kajus Hartwall bidragit med 200 000 euro. Alumnkampanjen har hittills inbringat 139 000 euro.

Max Oker-Blom.

F oto: Pat r i k L i n d s t r ö m

Viktig immaterialrätt Kostnaderna för att skydda ett varumärke är minimala i förhållande till vad marknadsföring och byggande av brand kostar. Bland annat det här konstaterade Fazer-kornsernens tidigare chefsjurist vid det sista jubileumsevenemanget Focus Forum i Helsingfors den 1 december. Seminariet handlade om den strategiska betydelsen av intellektuell egendom för företag. Förutom Oker-Blom föreläste Jan Vidjeskog, Philip Morris International. Mera om immaterialrätt på sid. 16.

Våga mera Ett seminarium under rubriken Hankeiter som vågat mera på Hanken i Vasa i slutet av oktober lockade ett 80-tal studerande som var intresserade av företagande. Som föreläsare och förebilder stod fyra unga företagare med Hankenbakgrund. En av inspiratörerna var Lisa Sounio som nyligen sålt företaget Dopplr åt Nokia. Mera om seminariet på sid. 18.

Hankenforskare i The Wall Street Journal The Wall Street Journal har intervjuat Anders Ekholm, assistent i finansiell ekonomi vid Hanken. På basen av sin forskning uttalar sig Ekholm kritiskt om att fondförvaltare spelar med marknadsrisken, så kallad market timing. Ekholm har nyligen analyserat avkastningen för och aktiviteten i mer än 4 000 amerikanska placeringsfonder mellan åren 2000 och 2007. Artikeln publicerades den 12.11.2009. The Wall Street Journal var, med en upplaga på drygt två miljoner exemplar, i oktober den mest sålda dagstidningen i USA. 5


AVS N I T TS B E S K RIVN IN G

F oto: Pat r i k L i n d s t r ö m

Ruth Sealy och Susan Vinnicombe utgör ledarteamet för Centre of Woman Leaders vid Cranfield University i Storbritannien, som bland annat årligen undersöker hur kvinnorna är representerade i ledningen för landets 100 största företag.

Ensidig könsfördelning är dålig business Den fullbokade internationella konferensen på Hanken, Leadership Through the Gender Lens: Women, Men and Gender Equality in Organisations, samlade i slutet av oktober drygt 150 forskare, ledare, praktikanter och konsulter från affärslivet, den offentliga och tredje sektorn från 25 länder till en två dagars djupdykning i frågor kring ledarskap och kön. Två av de mest kända forskarna under konferensen var Susan Vinnicombe och Ruth Sealy, som utgör ledarteamet för det internationella forskningscentret Centre of Woman Leaders vid Cranfield University i Storbritannien. Centret har i tio års tid rapporterat om genusläget i de 100 största företagens (FTSE100) styrelser i Storbritannien. Under de senaste åren har forskarna dessutom försökt få en överblick av läget runtom i världen. Bilden är dyster, men det finns ljuspunkter. – Antalet kvinnor i storföretagens styrelser varierar kraftigt redan i Europa. I Portugal är siffran cirka en procent och i Norge närmare 42 procent på grund av kvoteringen, sade Vinnicombe.

Helt manliga styrelser vanliga För ett tiotal år sedan lanserade centret en årlig studie kring andelen kvinnor på ansvarsfulla ledningsposter i brittiska 6

storföretag. De ville förstå varför kvinnorna saknades från styrelserummen – Sedan 1999 har antalet kvinnor på ledarposter ökat från sju till tolv procent och i 39 styrelser är antalet kvinnor flera än en. Men av de 100 största företagen har 22 fortsättningsvis helt manliga styrelser. Poängen är att när antalet kvinnor i en styrelse överstiger två gynnas jämlikheten eftersom könets betydelse då minskar i beslutsfattandet, sade hon. Vinnicombe omkullkastade också myterna kring kvinnligt ledarskap. – Statistiken visar klart att det är förlegat att påstå att kvinnor till exempel inte skulle vara tillräckligt ambitiösa eller att de inte kan ta risker. Kvinnorna har dessutom i genomsnitt bättre utbildning än män och utgör hälften av populationen. Därför är det viktigt att få med dem på de tyngre posterna, sade hon.

Utnämningsprocessen hinder Ruth Sealy tog i sitt anförande upp möjligheterna att ändra situationen. – För det första måste man se på de egentliga orsakerna till varför kvinnor inte utnämns. Förutom de ihärdiga könsstereotyperna utgör också till exempel själva utnämningsprocessen ofta ett hinder för kvinnor. I sin rapport betonar centret att initiativen för att öka an-


AVSNITTSBESKRIV NIN G

talet kvinnor i företagens ledning måste vara i linje med den politiska och kulturella bakgrunden i länderna. – En kvotering som i Norge kunde passa Finland, som är ett liknande land. I Storbritannien är det inte troligt att det skulle genomföras. Men det är också sant att när kvinnorna väl kommit med i företagens styrelser hör man oftast inga klagomål.

Problemet homosocialitet Professor Anna Wahl från KTH i Stockholm konstaterade med trettio års erfarenhet av genusforskning att männens dominans på ledande positioner bland annat reproduceras genom något som kallas homosocialitet. Det innebär att om en miljö redan är dominerad av män finns det en dynamik som gör att denna reproduceras. – Termen beskriver hur maktrelationer mellan män återskapar den rådande könsfördelningen, sade Wahl. Hon tror att finanskrisen delvis är ett resultat av just sådana maktstrukturer och lojalitetsband. – Termen homosocialitet provocerar ibland, men vi behöver begrepp inom forskningen som förklarar varför förändringar sker så långsamt. Kvinnor är också delaktiga i de processer som reproducerar kön och obalansen mellan könen. Vi behöver bli medvetna om hur homosocialt beteende fungerar för att kunna handla på andra sätt, och därmed förändra könsfördelningen på ledande positioner.

Är jämlikhet ett lyxproblem? Magnus Åberg vid Karlstads universitet berättade öppet om de motgångar som han och hans forskarteam råkat ut för i samband med ett jämlikhetsprojekt som genomförs i samarbete med ett lokalt storföretag. – Jämlikhetsprojektet skulle redan ha lanserats i företaget om inte finanskrisen gett den konservativa och manliga ledningsgruppen i företaget en godtagbar orsak att avfärda eller åtminstone fördröja arbetet. De ser jämlikhetsarbetet som ett lyxproblem, förklarar Åberg. Åberg berättar att de som initierat projektet under det senaste året har bytt jobb och att den unga kvinnliga HRchefen har inte lyckats övertyga sina överordnade om vikten av att fortsätta. Forskarteamet har fått använda all sin kreativitet och samlade erfarenhet inom olika discipliner för att inte gå miste om hela projektet. – Vi förstår nu att det kanske inte alltid är enskilda människor som bromsar upp forskningsprojekt, det kan även orsakas av olika processer både inom och utanför företaget. En lärdom är att det framförallt i samarbetsprojekt med företag är viktigt att fortlöpande hålla dialogen öppen åt båda hållen.

Magnus Åberg vid Karlstads universitet berättade om de problem han och hans forskarteam har råkat ut för i samband med ett jämlikhetsprojekt tillsammans med ett stort företag.

darskap samt att genom forskning, undervisning och samhällelig påverkan öka förståelsen kring och förbättra förutsättningarna för kvinnligt ledarskap, säger Liisa Husu. Förutom ny forskning om ledarskap har Nasta producerat omfattande studiematerial på webben om kvinnor och ledarskap samt undersökt handelshögskolornas undervisning och personal ur genusperspektiv. – Konferensen visade tydligt att det finns ett växande internationellt intresse för dessa frågor, inte bara inom forskningen utan också politiskt och i affärslivet. Vårt syfte var att åstadkomma ett livligt forum för internationell dialog och utbyte mellan forskare inom området, representanter för affärslivet, den offentliga sektorn och den ickestatliga så kallade NGO-sektorn, och det var fint att se hur detta förverkligades, säger Liisa Husu. Mera information om projektet finns på adressen www. nastaproject.fi. L au r a R a hk a

Nasta forskar i och främjar kvinnors ledarskap Konferensen arrangerades av Nasta-projektet, som är ett riksomfattande forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Hanken, Helsingfors handelshögskola och universitetet i Jyväskylä. Projektet leds av docent Liisa Husu vid Hanken och som forskningsledare fungerar Hankenprofessorn Jeff Hearn, professor Anna-Maija Lämsä vid Jyväskylä universitet samt professor Sinikka Vanhala vid Helsingfors handelshögskola. – Målsättningen är att skapa ny kunskap om kön och le-

Professor Anna Wahl vid KTH i Stockholm belyste hur maktrelationer mellan män återskapar den rådande könsfördelningen. 7


FOTO: M ATIAS U U SI K Y L Ä

Rekordpromotion – taket är nått Hankens tionde promotion i slutet av november blev den akademiska kulmen på högskolans 100-årsjubileum. Aldrig förr har så här många promovendi äntrat scenen för att motta hatten och diplomet. Aldrig tidigare har antalet hedersdoktorer varit lika högt och aldrig tidigare har det internationella inslaget varit lika stort. Festsalen var fylld till sista plats när promovendi och akademistaten, med rektor Marianne Stenius i spetsen högtidligt skred ned för trapporna. Ett tufft uppdrag väntade promotorn Martin Lindell. Sedan den förra promotionen för fem år sedan hade inte mindre än 71 personer doktorerat. Några av dem hade dock inte tillfälle att delta i promotionen. Dessutom hade Hanken beslutat tilldela tio personer titeln hedersdoktor. Tack vare ett strängt minutprogram och en grundlig 8

generalrepetition förlöpte den solenna ceremonin smidigt. Hatt efter hatt fann ett huvud innan promovendi tillsammans med familjer, vänner och professorer fick höja sina glas i foajén. Vid den förra promotionen, år 2004, kunde Hanken stoltsera med 56 nya doktorer och sju hedersdoktorer. Också det var ett rekord. Det nya rekordet blir svårt att slå. – Frågan är om det ens är meningsfullt att försöka, säger Martin Lindell. Han hänvisar bland annat till att varken handledarna eller arbetsplatserna räcker till om intresset skulle bli påfallande mycket större.

Effektivare studier Att antalet doktorer ökat snabbt under de tio senaste åren, inte bara på Hanken, hänger samman med att man byggt upp ett system som stöder doktorsproduktionen. Doktorandstu-


PÅ J OB B

dierna har blivit effektivare med klara mönster för utbildning och kurser. Stipendiesystemen gör att allt fler kan studera på heltid och de så kallade forskarskolorna inom högskolorna erbjuder ca 1 000 platser för hugade doktorander. – Dessutom, säger Martin Lindell, har rekryteringsfältet vuxit betydligt. Nu rekryterar vi doktorander över hela världen. Därtill har vi doktorander med grundexamen från andra finländska universitet. Idag är hankeiterna inte längre i majoritet bland doktoranderna i den egna högskolan. De svarar för cirka 40 procent. Omkring 20 procent kommer från andra inhemska universitet. Resten är utlänningar. Enligt Martin Lindell är det i dag, förutsatt att man studerar effektivt, klart lättare att doktorera än på 1970- och 1980-talen. Då doktorerade många vid sidan av ett heltidsjobb, ofta som universitetslärare. Han räknar med att det nu i snitt tar ungefär fem år att bli klar med sin doktorsexamen. Hanken har haft som mål att producera 15 doktorer per år. Nu är målet nått. I år har takten varit närapå extrem då 21 personer disputerade före promotionen. – Många lade på ett extra kol för att inte behöva vänta på nästa promotion, konstaterar Martin Lindell. Som en följd av slutspurten räknar han med en viss avmattning nästa år. Att många väljer att doktorera vid Hanken tror Lindell att bland annat beror på den sociala miljön. – Hanken är ett förhållandevis litet universitet där man gör goda resultat och där kontakten mellan doktorander och handledare är god.

FÖRETAGSLEDNING OCH ORGANISATION ÄR POP Företagsledning och organisation var det klart populäraste ämnet bland de doktorer som promoverades. En tredjedel hade valt att forska i det här ämnet. Drygt 20 procent av de nyblivna doktoerna är utlänningar. Doktorernas ämnen: Finansiell ekonomi Företagsledning och organisation Handelsrätt Redovisning Nationalekonomi Marknadsföring

14 25 4 3 6 19

Av 71 doktorer är 16 från utlandet: Norden Europa Afrika Asien

3 6 1 6

Snabbare karriär Alla doktorer stannar inte kvar i universitetsvärlden. De är för många för att platserna ska räcka till. Många har därför andra planer redan från början. En del har siktet inställt på näringslivet. Andra avslutar sin aktiva karriär med en avhandling. Trots detta är konkurrensen om universitetsjobben hård. I sitt promotionstal redogjorde Martin Lindell för den reform som syftar till att utveckla karriärstegen för nyblivna doktorer. Från och med nästa år blir första steget efter doktorsexamen en forskardoktorsposition. Då gäller det att på fem år meritera sig för en fast tjänst som universitetslektor, en tjänst som kräver docentkompetens. Det sista steget utgörs av en full professur. Martin Lindell är rädd för att intresset för lektorstjänsterna blir större än utbudet. Som en ljuspunkt noterar han att ett betydande antal professorer pensioneras under de fem närmaste åren och att detta öppnar dörrarna för ett antal unga lovande forskare.

Lång planering Bakom promotionen, som avslutades med en festlig middag på Restaurang Börs, ligger ett helt år av förberedelser. En promotionskommitté, bestående av sex personer har tagit ställning till de strategiska frågorna, medan jubileumskoordinatorn Nina Gädeke tagit hand om en stor del av det praktiska. Ett par veckor före dagen D är Martin Lindell inte ett dugg nervös. – Vi har redan en viss rutin på det här området, säger han. På promotors lott föll bland annat att ansvara för planeringen av själva promotionen, gå igenom inbjudningslistorna och hålla promotionstalet. – Under den senaste månaden har promotionen ätit det mesta av min tid. Någon forskning har det nog inte blivit, säger Lindell kort före promotionen. Pe t e r N o r d l i n g 9


KO LU M N

Nio av tio hedersdoktorer från nära och fjärran kom för att hämta sina utmärkelser. Från vänster: Stefan Ingves, Jörgen W, Weibull, Göran J. Ehrnrooth, Anders Wall, Joan Acker, Magnus Bargum, Pauliine Koskelo, Bo Edvardsson och Gregory Koutmos.

FOTO: M ATIAS U U SI K Y L Ä

Hedersdoktorer med bredd Inte mindre än tio personer mottog titeln hedersdoktor på ”vetenskapens högtidsdag”, som rektor Marianne Stenius kallade promotionen i sin hälsning till promovendi och de inbjudna gästerna. Jubileumsåret till ära var hedersdoktorerna nästan dubbelt fler än vid tidigare promotioner. De glatt överraskade hedersdoktorerna var de första som fick sina hattar vid promotionen. De är personer som Hanken vill uppmärksamma för deras vetenskapliga, kulturella eller samhälleliga gärningar. Som ett tecken på Hankens internationella perspektiv representerar två av hedersdoktorerna den akademiska världen i USA och två den i Sverige. Joan Acker, 85, är världskänd genderforskare, medan Greklandsbördige Gregory Koutmos är professor i finansiering vid Fairfield University i Connecticut. Koutmos studerar internationella finansmarknader och är speciellt inriktad på riskexponering, marknadsvolatilitet och metoder för att mäta marknadsaktiviteter. Han har under en lång följd av år regelbundet dragit en doktorandkurs i Vasa och fungerat som opponent vid flera Hankendisputationer. 10

– Det är en ära och privilegium för mig att promoveras till hedersdoktor vid Hanken, som är en bekant högskola för mig. Jag är imponerad över den högklassiga utbildning och forskning som finns i högskolan och ser redan fram emot nästa vår, då jag igen skall undervisa vid Vasa-enheten, säger Gregory Koutmos. Högsta domstolens president Pauliine Koskelo har genom åren deltagit i olika evenemang och diskuterat rättsfall och immaterialrätt på Hanken. – Men jag har ingen regelbunden koppling till högskolan. Jag är glatt överraskad över att bli hedersdoktor vid Hanken, som är en mycket internationellt inriktad ekonomisk högskola i Finland, säger hon.

Hanken var inspirationskällan Bo Edvardsson har under många år gästforskat vid Hanken, varit opponent vid disputationer och haft doktorandkurser. Dessutom har han skrivit flera vetenskapliga artiklar tillsammans med forskare vid Hanken. Nu ledde de vetenskapliga insatserna till titeln hedersdoktor. – Genom professor Christian Grönroos fick jag i mitten av 1980-talet inspiration till mitt vetenskapliga huvudintresse, tjänsteforskning, något som ledde till att jag 1986 var


AVSNITTSBESKRIV NIN G

vid Hanken. Han är bördig från Närpes men har studerat och doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm och gjort sin karriär i Sverige och inom Internationella valutafonden i Washington. Vid promoveringen höll han hedersdoktorernas tacktal i vilket han drog paralleller mellan Hankens jubileumsår och 1808-1809. ­– År 1809 var Finland fattigt och när Hanken grundades 1909 startade var landet på väg men inte framme. Nu är landet rikt och Hanken är en del av historien och ett element i framgången, sade han.

Bo Edvardsson.

med om att grunda Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Edvardsson är än i dag vetenskaplig ledare för CTF, som satsar kraftigt på att knyta internationella forskare till universitetet. – Vi försöker ersätta vår relativa litenhet med högklassig forskning. Här är Hanken en viktig samarbetspartner. Till exempel professor Tore Strandvik arbetar en del av sin tid vid CTF och Inger Roos, som doktorerat vid Hanken och sitter i Hankens styrelse, är docent hos oss. Jag ser hedersdoktoratet också som en bekräftelse på det goda samarbete som sedan många år tillbaka är etablerat mellan CTF och Centre for Relationship Marketing and Service Management vid Hanken, säger Bo Edvardsson. Han jobbar för tillfället i Singapore som gästprofessor och har flera år varit chefredaktör för den internationella tidskriften Journal of service management.

Forskningssamarbetet viktigt Professor Göran Weibull vid Handelshögskolan i Stockholm träffade sin kollega Bo Edvardsson för första gången vid presskonferensen före doktorspromotionen. – Jag arbetar med nationalekonomi, som faktiskt har hjärnforskning som ett tyngdpunktsområde. Vi undersöker bland annat hur människor reagerar på förpackningar och hylldesign i butiker, och kring det här ämnesområdet har vi en del samarbete med CTF, vilket jag dock inte personligen har deltagit. Vi har också en hel del samarbete med Hanken, både forskningsmässigt och inom ramen för Hanken & IFL, som erbjuder skräddarsydda ledarskapsprogram, säger Weibull. Göran J. Ehrnrooth, Hankenalumn och tidigare vd och långvarig styrelseordförande för Fiskars, promoverades till hedersdoktor för framgångsrik och långvarig verksam inom näringslivet samt för verksamhet Svenska handelshögskolan och de ekonomiska vetenskaperna till fromma. Han är ordförande för Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse. – Hanken har alltid stått mig nära, och under åren har jag haft en hel del att göra med högskolan bland annat via de föreläsningar som stiftelsen har finansierat. Hedrad, hedrad och förvånad. Så beskriver Sveriges riksbankschef Stefan Ingves känsland av att bli hedersdoktor

Stefan Ingves.

Skaparen av Wallumni Svenske Anders Wall är entreprenör ut i fingerspetsarna. Främst förknippas han med Beijer Group och Beijer Invest. – Jag såg redan på 1960-talet då jag började besöka Finland att här finns affärsmöjligheter, säger han. Han är också känd för sitt stöd till unga entreprenörer. Anders Wall-stipendiet som nu är på 125 000 svenska kronor har i 20 år delats ut till en Hankenstuderande som vid sidan av studierna ägnat sig åt entreprenörskap. Stipendiet är ett av de största som delas ut till högskolans studerande. I samband med promotionen träffade Wall flera stipendiater, så kallade Wallumni.

Företagsledare i tredje generation Magnus Bargum, ekonomie magister från Hanken 1971, har meriterat sig för hatten både inom Hankensfären och näringslivet. Bakom sig har han sex år i styrelsen för Stiftelsen Svenska Handelshögskolan där han från och med i år leder delegationen. Inom näringslivet kan man följa två bargumska spår. Det ena går via en lång rad av förtroendeuppdrag bland näringslivets intresseorganisationer, ofta på de högsta posterna, och några företags styrelser. Det andra vindlar inte lika kraftigt, utan följer familjebolaget Algol, grundat år 1894, där Bargum sitter på vd-stolen sedan 1985. Egentligen kan man säga att de två spåren möts på Algol. – Man ska inte åta sig den här typen av förtroendeuppdrag om man inte samtidigt ser en egen nytta i dem. Indi11


Jämlikhetsforskningens frontfigur

Magnus Bargum.

rekt jobbar jag alltså också för Algol. Nyttan för bolaget är det som jag lär mig och kan utnyttja i mitt eget arbete, säger Bargum. Det är nästan självskrivet att företagsledaren i tredje generation också hunnit engagera sig kraftigt för familjeföretagens förbund. Med endast tolv år på nacken har intresseorganisationen fått över 300 medlemmar och tagit sig en klar roll på näringslivets arena. Även om Bargum lämnat ordförandeskapet för förbundets delegation har hans intresse för de frågor förbundet driver inte svalnat. Bland annat konstaterar han att myndigheterna och lagstiftningen har en positiv attityd till företagandet, men att företagarmentaliteten och -viljan fortfarande saknas i det här landet. Därför grundas det för få företag som med tiden kan bli anrika familjeföretag. – Företagandet står i omvänd proportion till utbildningen. Ju högre utbildning, desto minde entreprenörskap och utvecklingen går mot högre utbildning. Å andra sidan behövs det välutbildad arbetskraft. Svärdet är alltså tveeggat, säger Bargum. Diskussionen om företagsbeskattningen är han definitivt inte nöjd med. – Målsättningen borde vara att Finland har en gynnsammare företagsbeskattning än Europa i genomsnitt om vi vill att företagen kommer hit och hålls här. Nu beskattas ägare av familjebolag dubbelt, först skatt på bolagets vinst och sedan kapitalskatt på dividenden. Lika beskattning för alla slags kapitalinkomster är det enda rättvisa, slår Bargum fast. 12

Den amerikanska feministsociologen Joan Acker är välkänd världen runt för sin kritiska forskning kring jämlikhet. Hon har varit gästforskare i de nordiska länderna i flera etapper och promoverades nu till hedersdoktor vid Hanken. Hon inledde sin professionella karriär som socialarbetare, men insåg snart att hon vill jobba på ett bredare plan och beslöt sig för att ta upp studierna på nytt. När hon doktorerade på 1970-talet var hon den andra kvinnan på hela universitetet och den första på sin fakultet att disputera. – Jag gick metodiskt igenom forskningen på området och märkte ganska snabbt hur starkt resultaten präglades av det manliga könet. En hel del har ändrat sedan dess, men det finns fortfarande mycket som inte har förändrats. Bara en handfull kvinnor finns på toppledarposter och fortfarande måste de bete sig manligt för att hävda sig. I anslutning till Oregons universitet har Acker grundat forskningsinstitutet Center for the Study of Women in Society. Trots sin höga ålder forskar hon fortfarande, och verkar inte ha några avsikter att sluta. Hon har nyligen avslutat en omfattande empirisk studie kring välfärdssituationen i sin hemdelstat Oregon. – Vi ville veta vilka effekter de nyliberalistiska besluten inom välfärdssektorn har på dem som drabbas mest, fattiga föräldrar och särskilt ensamstående mödrar. Ur ett könsprespektiv har verkningarna varit förödande, berättar Acker. Acker har inga enkla lösningar för hur jämlikhetsläget i världen kunde förbättras. Det skulle förutsätta en helomvändning, tror hon. – För att någonting ska bli bättre borde första prioritet vara att vi sköter om och tar hand om varandra. Jag tror att det innebär att det mänskliga samhället helt borde omorganiseras och omvisioneras. B o I n gves, Pe t e r N o r d l i n g o c h L au r a R a hk a

Joan Acker.


P ROM OTIONEN I B IL D

För Anette Björkman och Anders Wilhelmsson blev promotionen också något av en familjefest. Sonen Oscar, 1 år, hörde till de första gratulanterna.

Minister Elisabeth Rehn och förre Fortumchefen Mikael Lilius, som promoverades till hedersdoktorer för fem år sedan, återupplevede den högtidliga stämningen hos sin alma mater. Det svängde till sena natten när middagsgästerna släppte loss på börshusets borggård.

FOTO: M ATIAS U U SI K Y L Ä

Catharina Gripenberg hade skrivit och framförde promotionsdikten, en tämligen komplicerad beskrivning av livet med vissa ekonomiska anspelningar. Catharina Gripenberg vann första pris i Arvid Mörne-tävlingen 1998. Hennes debutsamling kom ut följande år.

Rektor Marianne Stenius i samspråk med Rachel Nygård-Taxell och minister Christoffer Taxell, kansler för Åbo Akademi. Sorlet var imponerande då promovendi och gäster tagit plats på Restaurang Börs där promotionen kröntes med en supé. Mellan och under rätterna serverades snapsvisor, korta tal och kvartettsång.

13


Kurt Kääriäinen, Patrick Furu och Gustav Nyberg konstaterar att styrelsearbetet i de medelstora företagen är på rätt spår, men att många brister ännu måste åtgärdas.

FOTO: PATRI K L INDSTRÖ M

Ordförandena önskar:

VI VILL HA flera utlänningar i styrelsen Den utveckling som skedde för 10–20 år sedan i de stora börsbolagens styrelser håller nu på att nå de medelstora företagen. Men många styrelser har långt kvar till ett proffsigt arbete. Det visar en färsk undersökning som Hanken gjort på initiativ av och i samarbete med Friisberg & Partners International. Undersökningen gäller styrelsepraxis i ett femtiotal medelstora finländska företag, en del börsbolag, med en årsomsättning på 100–280 miljoner euro och 100–2 000 anställda. Enkäten riktade sig till styrelseordförandena i 100 företag. Svarsprocenten blev 53. Kurt Kääriäinen, som företräder Friisberg & Partners i Finland tog initiativet till undersökningen därför att uppdragen att hitta nya styrelsemedlemmar för den här typen av företag ökat kraftigt. Patrick Furu, professor i företagsledning och organisation och akademisk direktör på Hanken&IFL ansvarar för det praktiska genomförandet på Hanken. Han bekräftar att det finns ett klart behov av mera kunskap om styrelsearbetet i den här typen av företag.

Få kvinnor Iögonfallande, men knappast förvånande, är att den kvinnliga representationen i styrelserna fortfarande är synnerligen låg, i medeltal 0,7 procent bland de svarande företagen. Variationen låg mellan en och tre kvinnor i de styrelser där det över huvudtaget ingår kvinnor. 14

Den genomsnittliga åldern för styrelsemedlemmarna var 53 år. Yngst var en 28 åring och äldst en 87-åring. Gustav Nyberg, styrelseordförande för Aspo Abp, är en av dem som svarat på enkäten och dessutom hunnit ta del av resultaten. Han finner två väsentliga orsaker till den minimala kvinnliga representationen. – Dels är kvinnorna förmodligen rädda för att bli stämplade som kvotmedlemmar i en styrelse, dels är underlaget litet. Nyckelordet är erfarenhet och därför måste vi få flera kvinnor att klättra på karriärstegen. Åldersfördelningen förvånar inte Nyberg. Men han frågar sig om det borde finnas en övre åldersgräns, något som endast sex procent av de undersökta bolagen har. – Goda styrelsemedlemmar upprätthåller sitt kunnande genom att vara aktiva i affärslivet. Därför är de inte alltid lämpade för styrelseuppdrag efter pensioneringen, slår han fast. Gustav Nyberg påpekar också att det kan vara farligt att låta styrelsemedlemmar sitta kvar år efter år, också om de inte uppnått pensionsålder. – Det kan bli ett problem att bolaget handlar rätt allt för länge, att strategin inte ses över förrän företaget får problem. Att få in nya styrelsemedlemmar som ifrågasätter är dessutom det bästa som kan hända en ordförande.

Rätt kompetens, svag uppföljning Kompetensen i styrelserna verkar vara den rätta. De flesta har ledarskapserfarenhet och skulle vilja ha lite mera. Det-


PÅ J OB B

samma gäller kunskap i strategiprocessen. – Det visar att ordförandena i medeltal är på det klara med styrelsens roll, konstaterar Gustav Nyberg. Men när det gäller utvärderingen av styrelsearbetets effektivitet medger styrelseordförandena en tydlig släpphänthet. Endast 15 procent gör det kontinuerligt. Lika många gör det inte alls och cirka 60 procent nöjer sig med att göra det en gång om året. – Det här är oprofessionellt bland annat med tanke på corporate governance-rekommendationerna. Dylikt hade man väntat sig finna endast i småföretag, säger Patrick Furu.

Rimlig ersättning Många storföretag har fått kraftig kritik för höga styrelsearvoden och giriga styrelsemedlemmar. I de medelstora företagen får en styrelsemedlem i medeltal knappa 16 000 euro per år för sin insats medan ordförande kvitterar ut det dubbla. Den bäst avlönade ordföranden fick dock inte helt oansenliga 170 000 euro. Något märkligt kan det tyckas att externa medlemmar i vissa fall får sämre betalt. – Summorna är rimliga. De motsvarar ungefär hälften av medeltalen i de större börsbolagen. På grund av recessionen har styrelsearvodena stampat på stället ett par år och det visar att styrelserna tar sitt ansvar, kommenterar Gustav Nyberg. I några få företag får styrelsemedlemmarna sin kompensation, helt eller delvis, i form av aktier i bolaget, en utveckling som Gustav Nyberg förordar. – Utvecklingen är på rätt spår. I vissa fall är en kompensation med enbart aktier det bästa. Men ägarna måste överväga hur de vill sporra styrelsen. Ska den driva vinst eller värde, eller ska den säkerställa ett långt liv för företaget? Enligt Gustav Nyberg har det blivit vanligare att styrelsemedlemmar i huvudsak får betalt i både aktier och pengar, pengar för skatten på aktierna. Till detta kommer ofta en mindre ersättning i pengar per möte. Han höjer förvånat på ögonbrynen över att drygt 40 procent av styrelseordförandena önskar sitta i andra bolags styrelser och i styrelsen för ett utländskt bolag. Här är det framför allt Norden, EU och övriga Västeuropa som intresserar. – Det är bra för den egna kompetensen om man kan sitta med i en eller två styrelser, utöver den man själv leder. Men alltför många engagemang samtidigt blir snarast en dismerit.

Tveeggat svärd Samtliga inblandade är positivt överraskade över att 14 procent av företagen har utländsk representation i styrelsen och att ungefär dubbelt fler gärna hade det. – Det här är ett tveeggat svärd. Internationaliseringsprocessen borde alltid starta i styrelsen och utländsk kompetens kan vara till stor nytta. Men på grund av olika språk är risken för missförstånd stor. Dessutom kan mötena bli styva och stela, säger Nyberg. Efter en första genomgång av resultaten ska Hanken jobba vidare med nya hypoteser för att få ut så mycket information som möjligt ur materialet. Hanken har också utfört en motsvarande undersökning bland medelstora företag i Sverige. Resultaten från den väntas bli klara under december. Sedan ska undersökningarna jämföras. Om allt går enligt planerna tillämpas konceptet, med lokal anpassning, på några års sikt ytterligare i ett tiotal länder i Europa.

Johan Knif är professor i finansiell ekonomi.

F O T O : J O H A N N E S T E R VO

PROFESSORN rekommenderar Paul Auster toppar listan av favoritförfattare och Travels in the Scriptorium från år 2006 ändrar inte på detta utan snarare förstärker Austers andel av bokhyllan, nattduksbordet och portföljen under resor. Sin stil trogen berättar han även denna gång en fascinerande, lite udda berättelse inom de typiskt Auster-minimala ramarna. En äldre man sitter på sängkanten i ett enkelt inrett rum. Han saknar minne och vet inte ens om han är en fri man eller sitter inlåst. Denna ”Mr. Blank” får besök men känner inte igen besökarna. Detta är startgropen för romanen som utvecklas till en kompakt och fängslande berättelse. En författare som fortfarande fängslar är Charles Lutwidge Dodgson som ju är mer känd som Lewis Carroll. Lewis Carroll - The Complete Fully Illustrated Works innehåller originaltexter till både Alice’s Adventures in Wonderland från 1866 och Through the Looking-Glass and what Alice Found There från 1867. Dessa berättelser är inte bara trevliga utan texterna innehåller otaliga odödliga fraser och tolkningar av ord som man kan läsa om och om igen. Illustrationerna av John Tenniel ger ett klart bidrag till läsupplevelsen. ”..and what is the use of a book” thought Alice,” without pictures or conversations?” Det finns många bra och aptitretande vackra kokböcker. Men en något speciell sådan är Klaras goda GI-dagar av Klara och Hans Desser från år 2006. Man behöver inte vara ”hälso-freak” för att njuta av Klaras enkla och välskrivna recept som är lätta att själv variera. Vad sägs om ”Limekyckling med papayasalsa och ugnsbakad sötpotatis”? Papayasalsan är uppbyggd av papaya, jordgubbar, koriander och lime. Ingredienserna i Klaras recept är lite ovanliga på grund av bokens GI-tema, men Hans fotografier av rätterna gör tillredning och servering betydligt enklare. För att fullt njuta av Paul Austers, Lewis Carrolls eller paret Dessers litterära verk rekommenderas bakgrundsmusik, t.ex. kompositioner för gitarr av den spanskfödde kompositören Fernando Sor (1778-1839).

Pe t e r N o r d l i n g 15


Immaterialrätten är en viktig del av affärsstrategin Jubileumsårets sista Fokus Forum på Hanken i Helsingfors i början av december tog upp immaterialrätten, dess betydelse för affärsverksamheten och även hur olika samhälleliga restriktioner kan urgröpa betydelsen. I sin inledning konstaterade Marcus Norrgård, Hanken Foundation Assistant Professor, att immaterialrätten är en viktigare del av affärsverksamheten än många företag inser. Till exempel i börsraketen Googles affärsstrategi spelar immaterialrätten en avgörande roll. Immaterialrätt är kort och förenklat sagt rätten att utesluta konkurrenterna från ett visst område, det vill säga att man skapar sig ett monopol som ekonomiskt kan utnyttjas. – Kostnaderna för att skydda ett varumärke är minimala i relation till vad marknadsföring och byggande av brand kostar. Ändå handlar immaterialrättsdiskussionen ofta om hur dyrt det är, sade Fazer-koncernens tidigare chefsjurist Max Oker-Blom.

baksbranschen. Till exempel i Danmark har det föreslagits att synligheten för ohälsosamma livsmedel, som bland annat socker, skall begränsas i detaljhandeln. – Poängen är att lagstiftningen inte borde få urgröpa immaterialrättigheterna eller leda till andra icke avsedda konsekvenser. I praktiken är det till exempel omöjligt att lansera nya produkter som enbart får säljas så att säga under disk. Ta som exempel mobiltelefonerna, hur skulle det gå om diskussionen kring strålningen ledde till att marknadsföringen av dem förbjöds? B o I n gves

Tydliga varumärken bra för alla När Oker-Blom började som chefsjurist på Fazer 1991 gav den dåvarande vd:n Tom von Weymarn honom i uppdrag att få ordning på koncernens vildvuxna hantering av varumärken. I den vevan märkte Oker-Blom till exempel att Karl Fazer inte var registrerat som varumärke. – Namnet var som tur skyddat genom att både företaget och släkten heter Fazer. Men till exempel i Storbritannien fanns det ett golfföretag med samma namn, vilket försvårade registreringen i EU. I dag är namnet Karl Fazer i alla fall registrerat i hela EU och tiotals andra länder. Numera ingår brand management i Fazer-koncernens tre centrala arbetsområden vid sidan av supply management och key account management. – Det innebär att immaterialrätten numera har en klar och central roll i hela affärsverksamheten och att den under de senaste två decennierna har fått en ny roll i verksamheten. Tydliga varumärken gör det också lättare för konsumenterna att kontrollera att företagen lever upp till vad de säger i sin marknadsföring.

Varumärket som inte får visas Jan Vidjeskog, Senior Counsel Nordics på Philip Morris International, konstaterade i sitt inlägg att företagets stora dilemma är att produkterna lever ett allt mer undanskymt liv då reklam och försäljning av tobaksprodukter regleras allt strängare. – En stor fråga för hela branschen är hur det går om man inte får visa sitt varumärke. Då företagen inte får affärsstrategisk nytta av sina varumärken stagnerar produktutvecklingen. I vårt fall ökar dessutom den illegala handeln med tobak. Vidjeskog betonar att problematiken inte bara gäller to16

F oto: Pat r i k L i n d s t r ö m

På årets sista Fokus Forum på Hanken i Helsingfors diskuterades immaterialrättens allmänna betydelse för företagens affärsverksamhet och vad det kan leda till om lagstiftningen urgröper immaterialrättigheterna. Föredragshållare var Jan Vidjeskog, Senior Counsel Nordics på Philip Morris International (t.v.) och Karl Fazers tidigare chefsjurist Max Oker-Blom.


Årets julklapp är ett hÅrt paket hundra År av utbildning och forskning

ilmeen elementtejä / ornamenttiköynnös -köynnös kuvaa symbolinomaisesti kasvua ja ajankulumista sekä toimii samalla 100-vuotisjuhlien tunnuksena

35€

H A N D E L S H Ö G S K O L A N S

Svenska handelshögskolans studentkårs 100-årshistorik är en återblick på allt det som hankeiter gjort och levt för de senaste hundra åren. Belöna dig själv och dina vänner med äkta läsglädje - skaffa årets julklapp!

S V E N S K A

Boken finns till salu på IB Bokhandel och Akademiska Bokhandeln. Boken kan även beställas per e-post: ib@shs.fi. ISBN 978-952-92-6033-1

FUNDRAISING HANKEN 100

B J Ö R K L U N D

en gÅng hankeit, alltid hankeit

K I M

S T U D E N T K Å R

isbn 978-952-232-042-1

En gång hankeit, alltid hankeit

-kuvio esiintyy punaisella taustalla, joko preglattuna tai painettuna

1 0 0

boken kan beställas av akademiska bokhandeln eller via svenska handelshögskolan på 100.hanken.fi.

35€

SHS 100-vuotisjuhlat

Å R

svenska handelshögskolans 100-årshistorik beskriver högskolans ursprung och utveckling fram till i dag. historiken ger en bild av hur forskningen, undervisningen och olika discipliner har utvecklats under decenniernas gång och placerar in högskolan i ett bredare historiskt perspektiv.

Från Kamratförbund till Casa Academica

HANKEN AlUmNI CHAllENGE

DIN EURo blIR SjU EURo

Fundraisingkampanjen HANKEN 100 samlar in 10 miljoner euro för Hankens internationalisering. Din donation till Hankens Grundfond matchas av en anonym donator och av staten – varje donerad euro avkastar 600 %. Donationer över 850 euro berättigar till skatteavdrag för privatpersoner och samfund.

HANKENS GRUNDFoND, AKtIA 405500-1269872 E-DoNAtIoNER www.HANKENAlUmNI.FI/oNlINEDoNAtIoN mEDDElANDE: DoNAtIoN tIll HANKENS GRUNDFoND

17 HANKEN.FI/FUNDRAISINGHANKEN100


KO LU M N

F oto: L eh t i kuva /S a r i Gu s ta fs s o n

För många Hankeiter som vågat har entreprenörvingarna burit långt.

Hankeiter som vågat mera Seminariet ”Hankeiter som vågat mera” på Hanken i Vasa i slutet av oktober drog ett 80-tal studerande som var genuint intresserade av företagande. Som föreläsare stod fyra unga företagare som utbildats vid Hanken. Först ute var brand- och designexperten Lisa Sounio, som varit med om att skapa onlineservicen Dopplr för affärsresande och som grundat konsultbyrån Sonay, som är specialiserad på brandingstrategier. Hon började studera vid Hanken i Vasa i mitten av 90-talet och tog sin examen vid Hanken i Helsingfors. Före hon blev entreprenör arbetade hon med marknadsföring, export och produktutveckling, senast som Brand Manager på Iittala. Ett av hennes budskap var att man skall tro på sig själv som företagare. – Det var många som ifrågasatte Dopplr, ända tills Nokia köpte tjänsten. Då var det många som tyckte att vi varit duktiga, sade hon.

Lönsamhet ansvar gentemot anställda Anna Häggbloms företag Aveo utvecklar kompletta konceptlösningar, med allt från belysning och färgsättning till möbler och mattor för både hem och arbetsutrymmen. Bolaget har 17 anställda och arbetar både med nyproduktion och med att förädla befintliga fastigheter. Som företagare är arbetet därför betydligt mera handfast än det ämne hon studerade vid Hanken; hon utexaminerades 2006 från Hanken i Vasa med finansiell ekonomi som huvudämne. – Jag hade jobbat några år inom finansbranschen då jag insåg att jag vill vara min egen chef och göra något som andra har glädje av. Därför grundade jag tillsammans med min studiekompis Andreas Bergvik Aveo 2007. Den uttalade målsättningen för verksamheten är enligt henne att skapa välmående för såväl kunderna, personalen som företaget. 18

– Oberoende av företagets storlek är det företagsledarens ansvar gentemot sin personal att se till att företaget är lönsamt, betonade hon.

Mogna marknader kräver nya koncept Markus Myllymäki är en Anders Wall-stipendiat anno 2006 som har varit entreprenör sedan tonåren. År 2007 grundade han Novafloor, som säljer parkettgolv över internet. – Det känns onekligen lite konstigt att köpa golv över nätet och därför har vi gjort det enkelt för kunden. Vi sänder provbitar, har ett fixerat pris på transportkostnaderna och erbjuder kunden en bankgaranti som försäkring, eftersom alla beställningar betalas på förhand. Nu planerar vi att utvidga genom att skapa ett löst franchisenätverk under namnet Novafloor. Den fjärde föreläsaren var årets Anders Wall-stipendiat Stephanie Seege, som studerar marknadsföring vid Hanken i  Helsingfors. Hon har vid sidan av studierna i fyra år drivit företaget Onnidesign som säljer handgjorda armband och halsband av olika sorters pärlor på nätet. Hon designar och tillverkar själv alla smycken och gör tillsvidare också allt annat i företaget. – Nästa steg är att fundera över om jag borde få någon som gör dem på samma sätt som jag gör idag, som hantverk. M a r l e n e A h l b e r g / B o I n gv e s

God Jul!


PÅ J OB B KOLU MN

Samarbeta vid katastrofer Att flytta en hel familj över Atlanten för ett år, med hund och allt, var inte lätt. Idag har dock familjens liv normaliserats och vi är som amerikanare för det mesta. Jag pendlar till Boston (MIT) och Worcester (Clark University). De två universiteten är väldigt olika till sin natur. MIT har ett stort campus och en prestigeladdad atmosfär medan Clark är ett universitet i storlek med Hanken, på ett skamfilat område, men med gott rykte och goda forskare. Bland annat finns redaktören för den främsta journalen inom ekonomisk geografi här. I år firas jubileum över Sigmund Freuds besök på Clark, ett av de få universitet i Amerika som haft äran att ha Freud som talare. Freuds tal utgör en viktig del av Clarks historia. Likaså kan man säga att talet som Barack Obama nyligen höll på MIT var en historisk händelse. Det var andra gången som en sittande president besökte MIT och höll tal. Talet var riktat till studerande och personal som sysslar med frågor kring ”clean energy”. På MIT har man redan länge forskat inom den sektorn och bland annat uppfunnnit fönster som fungerar som solpaneler och batterier som skapar sin egen energi.

Inom mitt forskningsområde, humanitär logistik, är ekologiska frågor viktiga. Man har estimerat att antalet naturliga och ”man-made-katastrofer” femdubblas under de kommande 50 åren, bland annat på grund av den globala uppvärmningen. Forskningen på Clark har som avsikt att undersöka hur grönt tänkande kan tillämpas i den humanitära flödeskedjan. På MIT granskar vi hur företag kan förbereda sig bättre inför naturkatastrofer och hur de kan samarbeta med hjälporganisationer i flödeskedjan. Det handlar nämligen i stor utsträckning om samarbete vid katastrofer. Det fick vi nyligen bekräftat här i New Orleans, där jag är på konferensbesök. I paneldebatten konstaterades: ”När Gustav och Ike slog till var vi förberedda, nu visste vi vem som jobbar med vad, vad de har, var de har det, och vem man skall kontakta, något vi inte visste när ödesdigra Katrina slog till.” K AR EN SP ENS

Ur Hankens bildarkiv Vid Hankens tre första promotioner promoverades även ekonomie magistrar. På bilden trär promotor Odal Stadius magisterringen på en nypromoverad magisters finger under Hankens första promotion den 24 oktober 1953. Lägg märke till lagerkransarna som bars av magistrarna och doktorshattarna som väntar på bordet. Bakom podiet spelar Rundradions orkester stråkensemble under ledning av Nils Erik Fougstedt. År 1953 promoverade Hanken en ekonomie doktor, fem hedersdoktorer och 71 ekonomie magistrar. Bland gästerna fanns bland andra republikens president J. K. Paasikivi, statsminister Urho Kekkonen och tre andra ministrar. Efter promotionsakten följde gudstjänst i Gamla Kyrkan. ”Promotionsmiddagen med tal och fransäs försiggick på restaurang Adlon”, nuvarande Börs. 19


KO LU M N

Alan Reichert, professor i finansiering vid Cleveland State University, räknar med att finanslagstiftningen förnyas i USA våren 2010. Förändringarna blir betydande, tror han.

F oto: J o h a n n es Te rvo

”Greenspan satt för länge” Jag tror att finanssektorn i USA reformeras tidigt nästa år. Demokraterna kan driva sin agenda, men det lär bli en del politiska kompromisser. Klart är ändå att det blir betydande förändringar. Och det behövs, sade Alan Reichert, professor i finansiering vid Cleveland State University, på jubileumsårets sista Focus Forum i Vasa, Corporate Governance and Banking. Reichert räknar med att det ”någon gång under våren” antas antingen en ny omfattande lag eller en serie nya lagar gällande finansmarknaden i USA. – Före krisen antogs det implicit att marknaden kan reglera sig själv och den synen framhärdades ända tills situationen gled de reglerande myndigheterna ur händerna, sade han. Enligt Reichert var Alan Greenspan, styrelseordföranden för USA:s centralbank Federal Reserve från 1987 till 2006, en marknadsinriktad och duktig makroekonom. Felet är att han satt fem år för länge som ordförande. ­– Fed har dessutom ett onödigt brett mandat och jag tror att det nu ändras. Samma sak gäller systemet med att tre av styrelsemedlemmarna i den amerikanska centralbankens 12 distriktsbanker utses av bankerna, det vill säga av de finansinstitutioner som centralbanken förutsätts reglera.

Varnande röster ansågs obekväma Alan Reichert var själv närvarande på en ECB-konferens år 2005 då man identifierade ”minst 15” riskområden som senare visade sig korrekta under finanskrisen. – Ändå nådde konferensen konsensus att finanssystemet kunde hantera riskerna. Alla var egentligen intresserade av att det fortsatte gå som det gått. Alla aktörer gjorde stora vins­ter och regleringsmyndigheterna kände att de gjorde ett 20

bra jobb. De som varnade ansågs obekväma, säger han. Han noterar att Storbritannien identifierade problemen lite tidigare än ECB, men att bägge identifierade dem långt innan Federal Reserve reagerade. – Vi måste också undersöka hur det kan komma sig, säger Reichert.

Ratingbolagens roll bör ses över Reichert rubricerade sitt föredrag ”Financial Sector Regulation and Governance – What’s Next?” och ett konkret svar är uppenbarligen skärpt lagstiftning. Han tycker också att de så kallade ratingbolagens roll i värderingen av företag borde ses över. – Det ligger en inbyggd intressekonflikt i att företagen betalar för en värdering samtidigt som ratingfirmorna erbjuder konsultservice för att förbättra sina möjligheter att värderas högre. Det är uppenbart att ratingföretagen fick betalt och att det förekom en risk för samarbete, om inte rentav för svindel. Det här måste tacklas. Kanske investerarna borde betala för värderingen istället för företagen, säger han. Han tror inte på ett lönetak för amerikanska toppchefer utan talar hellre om ett risktak. – Belöningssystemen får inte vara inriktade på att belöna överdriven risktagning som försätter hela systemet i fara. Det behövs bättre indikatorer på överdriven risktagning och dessutom en fördröjd utbetalning av belöningar, så att man kan se om företagets prestation och lönsamhet verkligen utvecklas som det förutspåtts. De övriga föreläsarna var ED Hanna Westman och professor Petri Mäntysaari. Professor Johan Knif var moderator för seminariet. Pe t e r E h rs t rö m


PÅ J OB B

MARIT HOLMLUND-SUND Marit Holmlund-Sund ansvarar globalt för PR och internationell marknadskommunikation på Wärtsilä. Hon utexaminerades 1997 från Hanken i Vasa med huvudämnet internationell marknadsföring. – Först läste jag redovisning som huvudämne, men kom fram till att det inte helt var min grej. Jag har inte ångrat mig en dag, för speciellt på Wärtsiläs kommunikations- och brandingavdelning händer det hela tiden intressanta saker som det gäller att marknadsföra över hela världen. Till exempel i samband med den femtonde klimatkonferensen i Köpenhamn i december, COP15, kommer Wärtsilä att synligt delta i parallellevenemanget Bright Green Expo. – Där berättar vi främst om våra bränslecellösningar, som är en ytterst miljövänlig energiframställningsteknik. Vidare kommer vi även att marknadsföra vår miljöteknologi på COP15 i samband med närvaron av det norska offshore-fartyget Viking Lady, som bland annat tack vare bränslecellsteknik rankas som världens miljövänligaste fartyg. Marits kalender har också i övrigt varit fullspikad de senaste månaderna. Wärtsilä har en stor monter på den jättelika Marintec China-mässan som gick av stapeln i Shanghai i början på december. Förberedelserna inför mässan pågick några månader. – Kina är en viktig marknad för oss, och överhuvudtaget finns största delen av våra kunder i andra länder. Mitt team ansvarar för montern och presskonferensen, som är en viktig kanal för att berätta om Wärtsiläs innovationer. Trots mörkret var november överlag en positiv månad för Marit, som deltog i en praktiskt inriktad kurs i hur man leder team.

PATRICK ANDERSON Bankirfirman United Bankers är med 22 år på nacken en snabbt växande koncern som erbjuder värdepappersförmedling, kapitalförvaltning, strukturerade produkter och fondförvaltning. Enbart under det senaste året har personalstyrkan stigit med en tredjedel till drygt 50 personer. – Vi är ett av de få privatägda bankirföretagen som finns kvar. Det är också vår styrka att vi är ett litet och smidigt företag som på riktigt kan sätta våra kunder i fokus. Det innebär också att personalen får bredare ansvarsområden och goda chanser att visa framfötterna, säger UB-koncernens vd Patrick Anderson. Han blev ekonomie magister 2005 vid Hanken i Helsingfors med huvudämnet finansiell ekonomi. Han har arbetat på UB sedan 2000 och utnämndes till vd för koncernen 2007. Vid sidan av vd-uppgifterna deltar han också i det löpande arbetet, huvudsakligen inom mäklarverksamheten. – Företaget grundades 1987 av två andra personer med Hankenbakgrund, Johan Linder och Rasmus Finnilä. Kännetecknande för oss är att alla ägare dagligen arbetar i den operativa verksamheten. Patrick betonar att det är en medveten strategi att växa just nu då tiderna är dåliga, för det innebär samtidigt stora möjligheter. – Då det går bra är toppförmågorna dyra, så det är nu det gäller att bygga upp företaget så att det är i topptrim när uppgången börjar. Det som jag är speciellt glad över just nu, är att vi nyligen lyckades rekrytera marknadens bästa för-

– Kursen gav många nya insikter i gruppdynamik och projekthantering. Överlag har vi på Wärtsilä chans att kontinuerligt utveckla vår kompetens. Som motvikt mot minuttidtabellerna på arbetet hjälper musiken Marit att varva ner. Hon har sjungit sedan barnsben och har nu i 20 år regelbundet tagit sånglektioner för att utveckla rösten. – Mina sångstudier inriktar sig främst på klassiskt, men jag är också fascinerad av symbiosen mellan klassisk musik och hårdrock. En viktig stabiliserande faktor i livet är givetvis också familjen och mina två barn på åtta och tio år. BI

F O T O : M AT I A S U U S I K Y L Ä

Det här gjorde vi... HANKEN presenterar i varje nummer några alumner som berättar hur deras senaste månad på jobbet varit. Den här gången träffar vi Marit Holmlund-Sund och Patrick Anderson.

F O T O : M AT I A S U U S I K Y L Ä

valtare av fonder som investerar i Ryssland, Antti Pohjola. I mitten av november lanserade vi som en följd av detta fonden UB Russia. Det är trevligt att se resultat av vad man gjort. Som motvikt mot arbetet, som domineras av långa arbetsdagar, har Patrick som hobby idrott av olika slag, flygning med ultralätta flygplan och vandringar i ödemarker. – Uppe i luften är man helt avkopplad från vardagen på samma sätt som under vildmarksvandringar. Senast var jag på Spetsbergen och år 2011 är en vandring på Grönland inprogrammerad. Det är skönt att någon vecka under året vara helt i lugn och ro under asketiska förhållanden. BI 21


B R I EN F IITN GLIS H IN G AVS TSEBN ES K RIVN

Young entrepreneurs Kurt Kääriäinen.

P H OTO: PATRI K L INDSTRÖ M

Thorough survey on board members The development that took place 10–20 years ago in boards of major listed companies’ is now also entering the medium-sized businesses. Many boards are still far from being professional. This is the conclusion from a recent survey on Hanken at the initiative of and in cooperation with Friisberg & Partners International. The study comprises of governance practices in slightly more than 50 medium-sized Finnish companies, some of them listed companies, with annual sales of 100–280 million euros and 100–2 000 employees. The survey was addressed to the chairpersons of 100 companies. The response rate was 53 percent.
 Kurt Kääriäinen, representing Friisberg & Partners in Finland took the initiative to the study because the demand for new board members in this type of businesses has increased. Patrick Furu, professor in management and organization and academic director at Hanken & IFL, is responsible for the practical implementation of the survey at Hanken. He confirms that there is a clear need for more knowledge about how the Boards work in this type of businesses. Findings include that the amount of female board members is extremely low. Furthermore, board members are quite old and the boards do not carry out self-assessment very often. The compensation for board members is in line with the size of the corporations. A positive surprise, according to the research team, was that 14 percent of the boards had international members. After an initial review of the results the team will work on new hypotheses in order to get as much information as possible from the material. Hanken has also conducted a similar survey among SMEs in Sweden. The survey shall be completed during December. The two studies will be compared. If everything goes according to plan the concept will be applied, with local adaptation, in a dozen countries in Europe. 22

The seminar “Hankeiter som vågat mera” at Hanken in Vaasa in the end of October attracted some 80 students who were genuinely interested in entrepreneurship. Four young entrepreneurs, all Hanken alumni, acted as lecturers. 

Brand- and design expert Lisa Sounio, co-founder of the online business traveller service DOPPLR and now in charge of Sonay, a consulting firm specializing in branding strategies, spoke about the importance of believing in yourself as an entrepreneur.

Regardless of company size is the manager’s responsibilities towards its staff to ensure that the company is profitable, emphasised Anna Häggblom representing the interior design company Aveo. Häggblom’s company was founded in 2006 and today employs 17 people. 
Markus Myllymäki, an entrepreneur since his teens, founded Nova Floor, an online parquet flooring business, in 2007. – Next we plan to expand by creating a loose franchise network under the name Nova Floor, he stated.

The fourth lecturer was Stephanie Seege, a current marketing student at Hanken in Helsinki, has alongside her studies run the company Onnidesign that sells handmade bracelets and necklaces online. Seege is currently looking into expanding and hiring people to assist her.

The final Hanken Focus Forum events The last Focus Forum events of Hanken’s centennial celebrations took place on 1 December 2009. The Department of Commercial Law arranged a seminar in Helsinki on the strategic importance of intellectual property (IP) for companies. Dr Max Oker-Blom, former Senior Vice President (Legal and M & A) at Fazer, gave the keynote speech on how to get the company’s management involved in decisions concerning IP. Senior Legal Counsel Nordics Jan Vidjeskog, Philip Morris AB, continued with the role of IP at Philip Morris. Assistant Professor Marcus Norrgård chaired the event and was very happy with the outcome and the activity of the participants. ‘I believe that the good discussion that arouse is a direct reflection of the growing importance of IP law for a large number of companies,’ Dr. Norrgård summed up. On Vaasa Campus Professor Johan Knif hosted a seminar entitled Corporate Governance and Banking. The event attracted numerous Hanken alumni and friends as keynote speaker Alan Reichert (Cleveland State University, USA) gave a presentation on “U.S. Financial Sector Regulation and Governance: What’s Next?” Professor Reichert has served with the Federal Reserve Bank of Chicago and as a consultant on a number of property devaluation and bank fraud cases. He also has longstanding connection to Hanken as a Senior Research Fellow.


AVSNITTSBESKRIV BRIEF IN EN G NIN L ISH G

Record amount of
doctors promoted The tenth doctoral promotion in late November at Hanken was the academic culmination of the business school’s 100th anniversary. Never before has so many Promovendi entered the stage to receive their hat and diploma at the event that also offered a record high number of honorary doctorates of unprecedented international scope. At the ceremony we had 71 new doctors and ten honorary doctorates that also is a new record, a record that might prove hard to beat according to promoter Martin Lindell. The question is whether it even makes sense to try, as there aren’t enough supervisors or jobs available even if the interest would grow, he went on. 
 According to Martin Lindell it is today clearly easier to receive a doctor’s degree than in the 1970’s and 1980’s. Back then many studied alongside a full time job, often as a lecturer. He estimated that it now takes an average of approximately five years to finish a degree.
Hanken had a goal of producing 15 PhDs per year. Now that objective is reached. This year, the rate was nearly extreme as 21 persons defended before the ceremony. In his promotional speech Martin Lindell introduced a reform, which aims to develop a career ladder for new doctors.

The last step in the ladder consists of a full professorship. As a bright spot, he noted that a significant number of professors are retiring over the next five years and that this opens the door for a number of promising young researchers. Ten people received an honorary title on this “day of science celebration”, as Rector Marianne Stenius called the ceremony in her greeting to Promovendi and invited guests. Due to the jubilee year the amount of honorary doctors increased from previous promotions. As a sign of Hanken’s international perspective, two of the honorary doctors represent the academic community in the United States. They are, Joan Acker, 85, a world-renowned gender researcher and Gregory Koutmos, professor of finance at Fairfield University in Connecticut. For successful activities in business and society as well as for the benefit for the Swedish School of Economics and economic sciences in general the following six received the title honorary doctor: CEO Magnus Bargum, Göran J. Ehrnrooth, Governor of the Bank of Sweden Stefan Ingves (Sweden), The President of the Supreme Court Pauliine Koskelo, Chairman of the board Anders Wall (Sweden) and Chairman of the board Jacob Wallenberg (Sweden).

P H OTO: M ATIAS U U SI K Y L Ä

Uneven gender mix is bad business Hanken arranged a two day long deep dive into issues related to leadership and gender called “Leadership Through the Gender Lens: Women, Men and Gender Equality in Organizations” in late October. The fully booked international conference attracted more than 150 researchers, managers, trainees and consultants from business, government and the third sector from 25 countries. The project is led jointly by Adjunct Professor Liisa Husu and Professor Jeff Hearn from Hanken, Professor AnnaMaija Lämsä from the University of Jyväskylä and Professor Sinikka Vanhala from Helsinki School of Economics. – The number of women in large corporate boards varies greatly already in Europe. In Portugal, the figure is around one percent and for instance in Norway almost 42 percent because of quotas, says Susan Vinnicombe. She and Ruth

Sealy have been researching the gender mix of corporate boards in the UK and in Europe for ten years. Professor Anna Wahl from KTH in Stockholm, with thirty years of experience in gender research, found that men’s dominance in leading positions, among other areas, reproduces something called homosociality. In short this means that if one gender already dominates an environment, there is a momentum that makes this pattern reproduce. – The conference clearly showed that there is a growing international interest in these issues, not only in research but also politically and in business. Our purpose was to provide a lively forum for international dialogue and exchange between researchers in the field, representatives from business, government and the NGO sector. It was nice to see how this was implemented, says Liisa Husu. 23


Hanken #4/2009  
Hanken #4/2009  

En alumntidskrift från Svenska handelshögskolan