diesbook

Page 1

2010

DIES BOOK ver. 1.1

www.bestal.co.kr

www.webhard.co.kr ID : hanil13481 PW: hanil13481


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


INDEX 16 20 23 23 24 25 27 29 32 33 37 40 41 44 45 46 47 48 50 51 52 53 58 60 62 64 65 66 68 70 71 72 73 76 77 81

80mm SLIDING SHAPE 170mm 決渗͑SLIDING SHAPE 80mm FIX & SLIDING SHAPE 80mm FIX & SHAPE 80mm FIX(処洛煃) SHAPE 84mm SLIDING SHAPE PANEL BAR SHAPE 85mm SLIDING SHAPE 85mm SLIDING & FIX SHAPE 88mm SLIDING SHAPE 90mm & 95mm ART SHAPE 100mm SLIDING 100mm SLIDING SHAPE 100mm SLIDING SHAPE & LIST 100mm FIX & SLIDING SHAPE 100mm FIX & SHAPE 105mm SLIDING 105mm SLIDING SHAPE 110mm SLIDING AZON SHAPE 110mm AZON SLID 100mm FIX & SLIDING AZON SHAPE 110mm SLIDING SHAPE 120mm,130mm ͥ渗焮埮͑SHAPE 190mm AZON SLIDING SHAPE BENDING BAR SHAPE 100mm,80mm FIX CHANNEL SHAPE 100mm,120mm DOOR SHAPE CURTAIN WALL SLID PIPE SHAPE CURTAIN WALL VENT SHAPE CURTAIN WALL SHAPE 120mm FIX PIPE SHAPE CURTAIN WALL SHAPE AZON CURTAIN WALL SHAPE CURTAIN WALL SHAPE CURTAIN WALL & GRILL SHAPE

82 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 102 103 104 105 107 108 111 118 123 130 134 135 144 155͑ 171͑ 173 175 181 184

MULLION SHAPE CURTAIN WALL SHAPE 80mm PULL DOWN SHAPE 100mm PULL DOWN SHAPE 100mm AZON SHAPE 100mm FIX & PULL DOWN SLID 100mm FIX & PULL DOWN SHAPE 100mm & 120mm PULL DOWN SHAPE 50mm P/J & P/D PULL DOWN SHAPE SCREEN SHAPE CURTAIN WALL SHAPE GLAZING BEAD SHAPE SPANDREL SHAPE GRILL SHAPE GRILL & DOOR SHAPE 笊分͑DOOR SHAPE CHANNEL SHAPE DOOR & FIX SHAPE DOOR SHAPE PIPE SHAPE ANGLE, SQUARE, PIPE & BAR 100mm CURTAIN WALL 120mm AZON CURTAIN WALL 120mm CURTAIN WALL 150mm AZON CURTAIN WALL 150mm CURTAIN WALL 200mm AZON CURTAIN WALL 吳滆愚 抆暓愚 沂愞͠埮櫺͑PJ 磏熦 PANEL BAR PIPE ROUND PIPE PROFILE

15


ͩ͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 80

20

80

7

7 7

7

2

37

2

37

30

23

30

7

7

2

2

DIE NO : 80S-1201

18 2

37

2

37

2

DIE NO : 80S-1201-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͢͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥ͟͡͡

80

10

80

20

12 12

12 13

7

20

15 30

20

15 30

20

7

7

DIE NO : 80S-1202

7

DIE NO : 80S-1202-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦ​ͦ

80 39

80 20

7

30

17 13

15

30

15

20

7 20

20

DIE NO : 80S-1203 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨ͟͡͡

16

DIE NO : 80S-1229 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͢͡͡


ͩ͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

11 30 16

35 8 12

16 30

38

11 35

DIE NO : 80S-1208-1

DIE NO : 80S-1207-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪ͟͡​ͪ

10 30

30 10

8 12

11 35 24

11 35

DIE NO : 80S-1208

DIE NO : 80S-1207

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪͣ͟͡

80

12

23

23

52

70

28

28

13

20

19

30

20

15

20

100

DIE NO : 80S-1209 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤ͢͟͢

DIE NO : 80S-1209-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͢͟​ͣ

17


ͩ͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 31

31 3.7

3.7

3.7

13

13

22 35

35 22

3.7

10 25

16 25

DIE NO : 80S-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩ͟͡͡

DIE NO : 80S-1204-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦ͟͡͡

15

15

20 35

20 35

25 16

25 10

DIE NO : 80S-1205 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͟͡͡

25 10

DIE NO : 80S-1205-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤ͢

DIE NO : 80S-1206 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡͡​͡

18

46

46

60

60

14

14

25 16

DIE NO : 80S-1206-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩ͟͢͡


ͩ͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 80

80 39

30

30

15

14.45

39

DIE NO : 80S-1223

DIE NO : 80S-1223

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣͪ͟͡

2.5

2.5

30

9

15

20

7

37

DIE NO : GL-1229

DIE NO : 80S-1200-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͢͡​ͨ

80

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͡​ͣ͡

80 39

15

41

15

30

135

35

35 70

DIE NO : 80F-1313 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͢͡͡

DIE NO : 80S-1243 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧ͟͢͡

19


ͨ͢͡ΞΞ͑決渗͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

23 30

7

170

2

2

37

37

14 170

37

2

37

2

DIE NO : 170S-1201 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​ͥ͢

40

50

40

20

20

5 12 13

50

20

10 80

90 170

DIE NO : 170S-1202 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͢͟͢͡

36

54

36

22

30 15 15

22

39

51

41 170

DIE NO : 170S-1203 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦ͢͟͢

20

39


ͨ͢͡ΞΞ͑決渗͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 170 40

50

40

20

23

25 65

13

17

20

2

36.5

36.5

3

14

3

36.5

36.5

2

DIE NO : 170S-1209 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͧ͟͡

170 51

41

39

15 15 30

39

22

36

54

36

22

DIE NO : 170S-1213 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͪͦ͢͟

190

42

115

DIE NO : 190S-101 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩ͡

DIE NO : 190S-201 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢​ͦ

21


ͩ͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

20

40

20

26

28

25

15

13

40

3 15

12

39

80 40

15

80 15

20

7

7

15

DIE NO : 80S-1211

20

DIE NO : 80SF-1409

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͡​ͨ

20 39

20

7

46

58 20 23

13

13 40

27

27

15

16

40

41 16.5 8.5

7 40

80

40 80

DIE NO : 80SF-1412

DIE NO : 80SF-1309

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͦ͟͡

50.4 21

15

26 5 12 3

7

7

25.6

20

30

27

16.5 13.5 30

32

7

7 20

80 80

DIE NO : 80SF-1402 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͩ͟͡

22

DIE NO : 80SF-1301 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥ͟͡​ͥ


ͩ͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΄͹Ͳ΁Ͷ 80

6.4

8

54.4

36

8 12 35

23

40

10

12 11 12

15.6

12

15.6

21

DIE NO : 80F-1308

30

DIE NO : 80F-1233-A

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦ͟͡​ͦ

36.5

10

10

23

23

36.5

3

10

DIE NO : CHA-01

20 13.5

DIE NO : CHA-02

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡​ͥͦ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤͨ

32 6.4

80 15

16

20

25

DIE NO : GL-1224-B ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͟͡͡

DIE NO : GL-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͢͡

23


ͩ͡ΞΞ͑ͷͺΉ͙処洛煃͚͑΄͹Ͳ΁Ͷ 80 19.5

80 15

15

19.5

19.5

15

30

30 60

15

15

19.5

DIE NO : 80F-1301-1

DIE NO : 80F-1319

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͦ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩͥ

19.5

80 15

19.5

30

30

45

45

15

15

19.5

15

80

DIE NO : 80F-1319-1

DIE NO : 80F-1301

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͡͡

80 34.7 8 4

15

5

12 17

60 30

15

10.5

20

15

8

DIE NO : 80F-1329 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͤͦ͟͡

24

17

20

32

DIE NO : 80S-1200 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͣ͟͡


ͩͥΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

47

23

23

22

84 33 6.5 15

15

20

20

20

27

42

6.5

22 42

14

6.5

3 12

84 33

10 12

15 6.5

14

9 14

9

DIE NO : 84S-1202

6.5

84 33

14

DIE NO : 84S-1202-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪͦ͟͡

23

47

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͧ͟͡

6.5 15

6.5

84 33

6.5 15

22 20

42

18

30 74 20

14

28 23

23

23

9 14 9

75

DIE NO : 84S-1209

20

14

DIE NO : 84S-1201

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩ͢͟͢

20

47 84

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪͩ͟͡

20 84

13

20

42

15

22

13

6.5 15

14 12 13

DIE NO : 84C-1002 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨͦ͟͡

46 84

12

DIE NO : 84S-1412 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤ͟͡͡

25


ͩͥΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 25 18

31.5

50

50

18.5

20 10

DIE NO : 84S-1206

DIE NO : 84S-1206-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤ͟͢͡

5.4 19.2 5.4

15 15.8

45.8

15 15.8

45.8

15

15

5.4 19.2 5.4

18 30

10 30

DIE NO : 84S-1207

DIE NO : 84S-1207-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪ͟͡​ͪ

32

ΈͶͺ͸͹΅͑​͙͑ͫ͑ͥͦͤ͟͡ͽͲ΅ʹ͹͚

15

16

DIE NO : 84S-1208

11.5

32 12.5

36

26

15

28 18

16

28 10

36

DIE NO : 84S-1208-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͙͑ͫ͑ͥͤͦ͑͟͡ͽͲ΅ʹ͹͚


25

45

20

9 7 13

14

15 10 45

20

18

15

86 37

27

7

΁ͲͿͶͽ͑ͳͲ΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ

10

15 25

10

12 59

105

DIE NO : HI BS-027

DIE NO : DM-101-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͧ͟͡

86 37

18

86 37

15

25

25

15 10 45

20

18

20

20

27

10 45

20

27

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩ͟͢͡

51

76

DIE NO : HI BS-025

DIE NO : HI BS-026

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͟͢͡

84 8.7 16.8

7

30

7 14.5

73 45 38

14

15

15

45

11 46

20

11 7 13

14

56.2

DIE NO : DWH-500 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣͤ͟͡

DIE NO : HI-3022 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩ͟͡͡

27


΁ͲͿͶͽ͑ͳͲ΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 44 30

18 7 14.5

14

14.5 10.5

45

20

45

7

23

84 37 30

81

DIE NO : HI-AJ-01

DIE NO : HI-AJ-02

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦͧ͟͡

8 10 8

86.5 5 8 17

28.5

27.5

25

25.3 15

30

28

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͨ͟͡

34

DIE NO : HI-AJ-03 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͢͡͡

26 34

8

DIE NO : HI BS-038 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͧ͟͡

8 10 8

10 21

43

DIE NO : HI BS-037 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͢͡

28

30

20 50

DIE NO : HI BS-036 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͢͡


ͩͦΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

85

30

35.5

19.5

35.5 7

43 13 3.9

18

43 20

13

18

19.5

7

19

7

19

7

30

20

85

52 80

14

14

52 80

14

DIE NO : HI-85S-1121

DIE NO : HI-85S-1021

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣͩ͟͡

10 26

7 12 7

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦ͟͡​ͦ

20 26

14

16

16

60

60

DIE NO : 85S-1601-1

DIE NO : 85S-1601

13

30 20

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣ͟͡͡

30

22

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥͧ͟͡

12

13 40

13 40

DIE NO : 85S-1701 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧ͟͡͡

DIE NO : 85S-1701-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͢͡͡

16

40

16

40

26 12

3 20 3 26

8 10 8

DIE NO : 85S-1401-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͟͢͡

IE NO : 85S-1401 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͦ͟͡

29


10 30

5

20

35

5

5

ͩͦΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

12

12

35

35

DIE NO : 85S-1801

DIE NO : 85SF-1801-A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͢͡​͢

30

16

10

25 18

10 26

10

60

DIE NO : 85S-1501

DIE NO : 85S-302

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦ͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦ͟͢͡

85 21.9

21.9

15

14.5

26.9

24.5

24.5

DIE NO : 85S-303

DIE NO : GL-1208-C

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͨ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͟͢͡

40

50

60

12

11

11

38

10

50

DIE NO : 84C-1004 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦ͟͢͡

30

13

IE NO : 84C-1006 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͟͢͡

20


ͩͦΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 35.5

30

19.5

35.5

19.5

32 14

11 11

14

32

11 11

18

30

5 15

5

15 85

85

DIE NO : 85S-1001-1

DIE NO : 85S-1002-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦͣ͟͡

85 35.5

19.5

85

30

7

30

35

19.5

15

15 5

DIE NO : 85S-1001

DIE NO : 85SF-1003-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͡​ͥ

85 68

30

35.5

19.5

20

65

7

23 30

35

7

6

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨͦ͟͡

5

50

6.5

23.5

DIE NO : 85SF-1004-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤ͟͢͡

9

9

DIE NO : 85SF-1002-A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨ͟͡͡

31


ͩͦΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑͗͑ͷͺΉ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 85 35.5

15

30

10

7

35

30

19.5

15

85 30

DIE NO : 85S-1002

DIE NO : 85S-1004

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤͦ͟͡

30 15

85 35.5

19.5

85

DIE NO : 85S-1004-1

67 25

25

7

18

30

11

18

8

30

DIE NO : 85S-1901-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͡​͡

20 10

85 21.9

45

10 30

35

15

5

21.9

12 35

DIE NO : 85F-1901 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨ͢͟͢

32

DIE NO : 85S-1801-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤ͟͡͡


17

47 33

27.5

24

40

20.5 7

7

14

52 88

14

42 13.5 8

8

21

35 18

18

21

35

42

21

7

ͩ​ͩΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

14 88

DIE NO : 88S-106

DIE NO : 88S-104-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͡͡

88 27.5

40

20.5

88 40

27.5

26

40

21

17

23 65

51 17

17

21

20.5

DIE NO : 88S-901

DIE NO : 88S-302

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͢͟͡

40

185 52

40

20.5

18

17

33

40

16

22

32.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩ͟͡͡

175

DIE NO : 185S-107 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪ͢͟͡

40

40

20.5

21 40

22

25 40

21

24

10

6 19

20

19 6

32.5

185 52

DIE NO : 185S-1209-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͧ͟​ͧ

33


ͩ​ͩΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 88

15

40

35

18

17

19

17

40

18 35 17

14

15 60

23

27.5

20.5

21

27.5

103

103 88 40

14

8

DIE NO : J88S-101

8

DIE NO : J88S-301

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͩ͟͡

103 88

15

67.5

20.5

40

20 26

17

17

35

40

18

23

14.5

14

8

DIE NO : J88S-302 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͩ͟͡

DIE NO : 88S-4012 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͩ͟͡

40

28

DIE NO : 88S-402 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͟͢͡

34

DIE NO : 88S-701A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤͨ

26

34 24.5

10 26

14.5


ͩ​ͩΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 60

60 14.5

DIE NO : 88S-601

20 26

10 26

14.5

DIE NO : 88S-6012

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨ͟͢͡

48 13 13 9 13

20 32 4

22

4

22

10 32

4

4

48 13 13 9 13

DIE NO : 88-701

DIE NO : 88S-7012

DIE NO : 88S-801

35 23

12

37.5 30.5

12

10

37.5 30.5

35 23

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͩ͟͡

20

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦ​ͦ

DIE NO : 88S-8012 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡​ͥͪ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨͧ͟͡

35


ͩ​ͩΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 13

56.5

18.5

12

18

28

38

62

42

18

88

13

75

88

DIE NO : 88SF-1901-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͢͟͡

DIE NO : 88SF-101 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͣ͟͡

42

20 7.5 35 7.5

42

8 10 17 35

35

35

DIE NO : 88SF-1180-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪͧ͟͡

DIE NO : 88SF-1180 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩ͟͢͡

34 25

35 12

10 30.5

37.5

11.5

10.5

7

4

23

25 34

DIE NO : 88S-1200 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͨ͟͡

36

DIE NO : 88S-1180-A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦͨ


ͪ͡ΞΞ͑͗͑ͪͦΞΞ͑Ͳ΃΅͑΄͹Ͳ΁Ͷ 24.5 7

29

9 9 23 43

40

7 7

6.5 6.5 9 13

52

89

DIE NO : 90S-102-1

DIE NO : 90S-101-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥ͢͟͡

24

32

25

6.5

51

24

6.5

24

DIE NO : 95S-1211

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͤ͟͡

24

25

51

DIE NO : 95S-1212 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͡​ͦ

6.5

95 33

32

32

42

6.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪ͢͟͡

42

95 33

6.5

6.5

51

DIE NO : 95S-1201

25

95 33

32

6.5

42

95 33

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͟͡͡

42

6.5

6.5 6.5 13

54

89

25

21.7

20

43 20

13.5

19

7 7 9 14

24.5 7

21 7 8.5

9 9 23

21 7 8.5 40

21.7

35.5 7

13.5

35.5 7

19

29

51

DIE NO : 95S-1202 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͪ͟͡

37


ͪͦΞΞ͑Ͳ΃΅͑΄͹Ͳ΁Ͷ 26 10

30

30

45

45

15

15

26 20

7 12 7

7 12 7

DIE NO : 95S-1205

DIE NO : 95S-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩͧ͟͡

15

15

30 45

30 45

15

25 20

15

25 10

DIE NO : 95S-1205-1

DIE NO : 95S-1205-2

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͡​ͧͪ

10

26 46

10 12 8

10

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪ͟͡͡

25 32

DIE NO : 95S-1207A

DIE NO : 95-1200

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩͪ͟͡

39.5 6.5

28.5 6.5

22

90 25

13 3

DIE NO : 95S-1209 85 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͤ͟͡

38

28

5 15

15

23

62 13.8

23

17

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦ͟͡͡

53

IE NO : 95SF-301 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡͡​͡


ͪͦΞΞ͑Ͳ΃΅͑΄͹Ͳ΁Ͷ 8

32 19

8

11 12 36

11 12 36

13

13

32 10

40

40

DIE NO : 95S-1208 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣ͟͡​ͣ

2 9 10 9 2

DIE NO : 95S_1208-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͤ͟͡

19

6.5

6

6

26 42

26 42

10

10

6.5

DIE NO : 95S-1207 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦ͡

26 10

DIE NO : 95S-12107-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͤ͟͡

6.5 13 6.5

DIE NO : 95S-1206 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣͧ͟͡

45

45

60

60

15

15

26 19

6.5 13 6.5

DIE NO : 95S-1206-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪ͟͡​ͪ

39


͢͡​͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸

50

35

100

AL-FRAME SIZE

GLAZING SEALANT (BY OTHER’S)

PAIR GLASS (BY OTHER’S) W

H

ROLLER (WITH BEARING)

ELEVATION

VERTICAL SECTION GLAZING SEALANT (BY OTHER’S)

BUMPPER BOTTON

AL-FRAME SIZE

35 50

100

50

CRESCENT

PAIR GLASS (BY OTHER’S)

HORIZONTAL SECTION

40

35


͢͡​͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 100 46

27

27 100 48

20 15 35

25

30 45

35

15

52

10

50

50

DIE NO : 100S-1212-3

DIE NO : 100S-1213

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩ͢͟͢

27

46

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͢͟͡͡

27 100 48

15

25

20

35

60

20

12

52

27

46

27

100

DIE NO : 100SF-1219

DIE NO : 100S-1243

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥͧ͟͡

100 46

27

21 100

DIE NO : 100S-1223 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͢͡

40 100

27 35

25

35

27

35

35

17

25

27

DIE NO : 100S-1209 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͢͟​ͥͨ

41


͢͡​͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 52

48

48

4

20

27 35

35

15

8

100

100

48

DIE NO : 100S-1201

DIE NO : 100S-1203

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͪ͟͡

37 100 48

27

26

20

30 17

35 20

30 17

35

15

15

36

46

9 109

DIE NO : 100S-1212

DIE NO : 100S-1212-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩ͟͡͡

109.69

45

35 45

10

83.149

120

100 20

48

4

48

DIE NO : 100S-1221-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͪ͟͢͡

42

DIE NO : 100F-1313 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥͨ͟͡


͢͡​͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 33 20

45

45

100

100

43

43

12

12

33 10

DIE NO : 100S-1206

DIE NO : 100S-1206-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡​ͪͧ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧ͟͡​ͧ

38.6

15

15

25 50

25 50

10

10

38.6

10 33

20 33

DIE NO : 100S-1204

DIE NO : 100S-1204-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͨ͟͡

50 38

20

45 38

9 7

7

14

45 38

12

9

12

10 14

50 38

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪ͟͡​ͪ

17

10

DIE NO : 100S-1208 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤ͟͡͡

17

10

DIE NO : 100S-1208-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡

43


อขอกอกฮ ฮ อ ฮ อฝอบอตอบอฟอธอ ฮ อนอฒฮ อถอ อ อ อฝอบฮ ฮ 50 17

14

12

7

17

14

12

36 12

14

20

38

19 10

38

19

14

12

7

22 10

50

DIE NO : 100S-1205

DIE NO : 100S-1217-1

DIE NO : 100S-1217

ฮ อถอบอธอนฮ อ อ อซอ อกอ องอฃอฉ

ฮ อถอบอธอนฮ อ อ อซอ อกอ อฆอฉอช

ฮ อถอบอธอนฮ อ อ อซอ อกอ องอกอจ

H

4.584kg/m

W

12

/(1*7+

4 7<

12

/(1*7+

: : + :

: + +

4 7<

3.222kg/m

+ :

44


͢͡​͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 100 26

15

59

100 15

59

25

25

20

35

35

20

35

26

50

DIE NO : 100SF-1201

50

DIE NO : 100SF-1409

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͢͟͡

40.4 14.8 10 15.6

17

25 10 15

50 10 8 15

45.5

20 11.6

20 52

DIE NO : 100SF-1942

DIE NO : 100SF-1801

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͦ͟͡

45.5

13

15

8

17

100

20

DIE NO : 100SF-1941 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩͨ͟͡

15

53

DIE NO : 100SF-1301 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͟͡​ͣ

5.2

7.5

19.5 4.5 15

25 10 15

60

DIE NO : 100SF-1302 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨͥ͟͡

45

8

17


͢͡​͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΄͹Ͳ΁Ͷ 100

100

15

30

30

20 30

30

60 45

20

15

15

15

DIE NO : 100F-1319

DIE NO : 100F-1309

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪ͢͟͢

100 100

30 30

15

60 45

75 45

15

15

15

15

DIE NO : 100F-1301

DIE NO : 100F-1329-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪ͢͟͢

100 15

30 8

26

49

7

22

75 45

33 40

18

15

17

15

8

DIE NO : 100F-1329 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧ͢͟͡

46

84 100

DIE NO : 100F-1412 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͣ͟͡

8


40

35

SEALANT CAULKING

5

ͦ͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸

3¡¿18LG PH.FL.HD

AL-FRAME SIZE

PAIR GLASS

W WOODᘽ⌉ ‡»”˛ SIZE

35 35

35

50

50

70

WOODᘽ⌉ ‡»”˛ SIZE H

ROLLER (WITH BEARING)

ELEVATION

VERTICAL SECTION 40

35

105

GLAZING SEALANT

PAIR GLASS CRESCENT STOPPER

5

35

WOODᘽ⌉ ‡»”˛ SIZE AL-FRAME SIZE

HORIZONTAL SECTION

35

5

3¡¿18GB PH.FL.HD SUS SCREW

47


ͦ͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 23

26

40

7

7

50

7

5

17

25 35

23

105 42

105 42

10

15

7

50 15 6 12

26

10 10

10 10 100

DIE NO : 105S-211

DIE NO : 105S-102

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​ͥ͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩ​ͩ

15

105

15

15

15

20

20

105

DIE NO : 105S-223

DIE NO : 105S-233 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͪ͟͡

37 12.5

16

16 33

9

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͪ͟͡

12

12 75

DIE NO : 105S-225 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͪ͟͡

48

13 42

DIE NO : 105S-210-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥ͟͢͡


14

12 33

10

12 33

33 16

ͦ͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ

15 45

45

DIE NO : 105S-204

DIE NO : 105S-204-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͦ͟͡

35 10 10 15

DIE NO : 105S-208

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧͦ͟͡

16 33

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩͤ͟͡

54

10 33

10 11

DIE NO : 105S-208-1

22 13 35

37 10

22 13 35

37 16

16

54

16

70

70

DIE NO : 105S-206-1

DIE NO : 105S-226

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͡​ͥ

16 43

DIE NO : 105S-207-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣ͟͡͡

10 37

22 4 14

37 16

4

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪͥ͟͡

13

10

16 42

13

IE NO : 105S-207 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩͨ͟͡

49


͢​͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 110

110 33

26

51

26

9

51

9

6

8

23 39

45 14

8

17 45

16 100

10

100

DIE NO : 110S HI-3067

8.9

15.4

39 14 12.5

20 35

9.5

12.5

7.5 33

13.8 16.2

9.5

30

35 22 14

52

23

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͧ͢͟

7.5

20.4

14 11 14 39

DIE NO : 110S HI-3068

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͧ͢͟

15 60

100

DIE NO : 110S HI-3070

DIE NO : 110S HI-3065

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͟͡​ͥ

9.5

39 20

100

9.5

30

14.4

55.6

25 11 6.2 22 30

24.2 60 48

DIE NO : 110S HI-3069 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣͥ͟͡

DIE NO : 110S HI-3066 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨ͟͢͡

30

25.7 10.7 7 15

15

9.2

40

13

35 14

20 35

22

10 15.6

35.8

50

14

4

4

10 16

8

14 10

29 61

14

19

8

19 14

19

35

14 11

14

23

35

45

6

20 39

33

10.3

6 18.4 100

DIE NO : 110S HI-3072 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦ͟͢͡

10.3


͢​͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸ 45

112

60

¤

BUMPER BUTTON SEALANT CAULKING ON

1BMM PAIR GLASS W 39

4

48 100

24

H

3

100

THERMAL BARRIER

¤Ł

② 22

ELEVATION

23

45

MOHAIR ROLLER

¤Ø

VERTICAL SECTION

⑤ ¤º

¤Œ ④

55 45

60

THERMAL BARRIER 3

MOHAIR

SCREEN MESH

48

P.V.C GUIDE

4 100

MOHAIR

24

39

18MM PAIR GLASS

PLASTIC 23

CRESCENT

SEALANT CAULKING ON

22

22 45

45

HORIZONTAL SECTION

51

23


͢͡​͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑Ͳ΋΀Ϳ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 44.4

55.6

45

45

60

15

100

10

80

42

10

DIE NO : HI-3073

16

42

DIE NO : HI-3071

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣͧ

98 20

29.8

25.8

20.6

35 48

11

DIE NO : HI-3011

50

DIE NO : HI-3012

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͪ͢͟

26

DIE NO : HI-3013 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͧ͟͡

52

35

35

10.4

20

17.9

6

45

70

31.5 20

20 26

50

17

40 18

35 16 11

20

34.5 45.5

DIE NO : HI-3009 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥ͟͢͡

10.8 31

DIE NO : HI-3010 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤͪ͟͡

15

19

40

19

22

29


͢​͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸

55

45

45

110

128

W

45

H

ELEVATION

VERTICAL SECTION

67

55

45

HORIZONTAL SECTION

53


͢​͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 21

110 44

7

7

10

21

21

110 44

7

7

21

45

15

7 7 14

14.5

7 7 14

9.5

9.5 9.5 50

100

DIE NO : 110S-1212

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͟͡​ͣ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͢͡

128

128 15

DIE NO : 110S-602

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͡​͡

28

110 44

56

15

15

DIE NO : 110S-601

15

57

35 10

56

35 20

57

9.5 50

100

DIE NO : 110S-1201

15

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟​ͤ͡

38

110 44

21.5

DIE NO : 110S-1212-5 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͪ͟͡

54

14

40 20

31

19

45

12

20

31.5

14

25

5 14

24.5

22

40

13 15 18

18

20

8

8

10

10 14

DIE NO : 110S-1212-6 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͨ͟͡

14


͢​͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 10 18.5 65 21 17

12

14

20 39

20 39

7

48

15

37 50

13

DIE NO : 110S-1218-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩ͟͡​ͩ

DIE NO : 110S-1277-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͢͡

35 14

55

55

35 14

12.5 10 12.5

7.5

DIE NO : 110S-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥͤ͟͡

7.5

DIE NO : 110S-1204-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡

7.5

20

7.5

56

56

100

100

29

29

15

15

12.5 10 12.5

20

14 35

DIE NO : 110S-1206 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͢͟͢͡

14 35

E NO : 110S-1206-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͢͟͢

55


͢​͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 15

65 21

9.5

20 39

5

16 13

DIE NO : 110S-1207-1

DIE NO : 110S-1207

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͢͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤ͟͡​ͤ

55

48

14.5 10 14.5 9

9.5

48

20 9.5 9

55

DIE NO : 110S-1208-1

DIE NO : 110S-1208

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͢͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͦ͟͡

11

47

56 20

22

9

20

DIE NO : 110SF-1314-1

56

10 18.5

56

50 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͩ͟͡

50 35

55 40

20

10.2

42 39

12 55

15

39 17 12.5

14.5 10 14.5 39

16 13 9.5

65 21

5

15

DIE NO : 100SF-1315 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͟͡͡

DIE NO : 100SF-1316 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥͩ͟͡


͢​͢͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 110 64

18

110 100 43

10

28

28.5

28.5

7

25 63

40 19

21.8 70 10

23

24.1

70

21

44 110

7

31 50

DIE NO : 110SF-1901

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨͣ͢͟

110

110 70 44

7

15 21

61 10

49 7 22

20

30 70

45 22 15

20 30 70

22

9

20

16 38

9

7

25

DIE NO : 110SL-903

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪͩ͢͟

15 10 21

7

24.1

23 10

7

DIE NO : 110SF-110S-109

DIE NO : 110SF-1109

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥͩ͢͟

10

51

21

7

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͤ͢͟͡

21 15

29.5

15 4 4

20

14

25

45

16 3 12

20

14

9

112.5 17 8

5 10 14

72 110

DIE NO : 110SF-1212-3 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͥ͟͡

14

32.5

58.5

21.5

E NO : 110SF-1209A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦͤ

57


ͣ͢͡ΞΞ͑ͤ͢͝͡ΞΞ͑ͥ渗͑焮埮͑΄͹Ͳ΁Ͷ 22

22

14

30

22

6

22

22

15

10.2

7

14

7

18

12

12 18 45 20

6

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧ͢͟͢

22

22

14

35

12

12 18 45

39

22.5

6 10 12

12 12 61

DIE NO : 130S-1202-1

6 12

74 120

130

10

DIE NO : 120S-1203

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͢͟͡

128

128

55

73 58

55 15

73 58

15

DIE NO : 130S-1212-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͢͟͢

58

DIE NO : 130S-1206 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͢͟͢​ͨ

20 35

10

16

38 14

4

12

10 35

10

16

12

13

12

4

12

38 14

22

14

15

19

12 18 45 11 11

13

22 7

10.2

14

10.2

15

6 20

22.5

69

6

7

22.5

19

22

7 10.2

7

12 12

13

DIE NO : 120S-1202

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣ͢͟͢

22

12 24

39 120

DIE NO : 130S-1202

25.5

16

57

130

6 12.5

22

14

19

15

12 12

12

65

10.2

18 65

22

12

15

12

22.5

14

19

22.5

39

12 18 45

20

6

10.2

7

10.2

6

15

22 7

10.2

25.5

14

6 12.5


ͣ͢͡ΞΞ͑ͤ͢͝͡ΞΞ͑ͥ渗͑焮埮͑΄͹Ͳ΁Ͷ 70 51

19 13 5 32

19

20

16

39 70

15

15

DIE NO : 130S-1207

20 38

10

11

10

47.5 37.5

20 38

10

12 14 12 3.8

10

19

35 55 70

20 15

DIE NO : 130S-1208

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͢͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͟͡͡

70 70 32

19 10

19 13 5

19

51

10 38

11

47.5 37.5

10

10 38

38 21.6 14

45¢« 7.8

10

10

20

45¢«

45¢« 16

39 70

15

15

DIE NO : 130S-701

35 55 70

DIE NO : 130S-801

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͦ͟͡

60 13 5

60 47

13 5

47

DIE NO : 130S-1204-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣ͟͡͡

4 8

10 35

11.5

20

11.5

8

38 15

4

20 35

11.5

20

11.5

38 15

20 15

DIE NO : 130S-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥͩ͟͡

59


ͪ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 79.5

64.5

7 6

58.5

146 32

64.5

7 6 149.2

58.5

DIE NO : 190S-1102

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​ͤ͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͢͟͡

146 66.5

79.5

47.8

4.2

7 6 149.2

4 1.6

64.5

35

11 22.9

6

27

4.1

7

4.8

6

58.5

DIE NO : 190S-1112

DIE NO : 190S-1201

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͦ͟͡

146 66.5 7

79.5

7 6 149.2

DIE NO : 190S-1122 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​͡​͡

60

58.5

11.8 17.8 4

16.8 64.5

18.9 4.8

17.1

35

35 6

19.5

22.9 6

149.2

DIE NO : 190S-1101

28

11

40

27

13 35 6

26.5 16.8 17.1

66.5

4.1

1.6

6

4.2

DIE NO : 190S-1200 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͡​ͣͤ


ͪ͢͡ΞΞ͑΄ͽͺ͵ͺͿ͸͑΄͹Ͳ΁Ͷ 115 51

40

35 4.5

26

4

27 37 42

12 8 10

42

4

2.4

11.1

17

37

22 40.5 42

4

34.5

77

20

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢​ͦ

22

22 10

10 25

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩ͡

13

45

DIE NO : 190S-1207

DIE NO : 190S-1208-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͡͡

22

10 25

25

34 47

14

DIE NO : 190S-201

DIE NO : 190S-101

34 47

41

14

22 10

10 14

13

13 11 60

DIE NO : 190S-1227

DIE NO : 190S-1206

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͡͡

4

36 10

36

10 25

4

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͡͡

6 13

10

34 53

13

45

DIE NO : 190S-1213 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͡͡

IE NO : 190S-1217 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡​ͥ​ͥ

61


ͳͶͿ͵ͺͿ͸͑ͳͲ΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 100

35

45

100 30

45

35

DIE NO : HIPP-100-1

DIE NO : HIPP-100

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͤͪ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤͣ͢͟

45

30

45

80

DIE NO : HIPP-80

DIE NO : PIP-45X45

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͡

45

20 33

45

12

DIE NO : HI-1239 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͡

62

38 62

E NO : HI-601H ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡​ͪͨ

12


ͳͶͿ͵ͺͿ͸͑ͳͲ΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 17

22

17

22

20

10

20

10

20

18

35

12

22

90

6

5

DIE NO : CHA-2037

DIE NO : CHA-2047

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͢͟͡

117 45.5

6.5

6.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͡͡

32.5

15

55 19.5 9.5 11

20 35

35 21

26

52

19.5

7.5

7

15

18 33

7

26

6

7.5

5

19.5

DIE NO : HIBO-401

DIE NO : HIBO-1201

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͢͡

100 36

34

15

33 24

16 33

15

20

35 70

15

DIE NO : HI-B601 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͪ͟͡͡

E NO : HI-BD60H ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦ͢͟͡

63


͢͡​͡ΞΞ͑ͩ͝͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑ʹ͹ͲͿͿͶͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 50

50

20

100 24

43

20

33 22

40

45

14.2

12

22

12

120

76

DIE NO : HI-2037-1

DIE NO : PIP-2016 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣͥ

100 22

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣͨ͟͡

100 33

63

20

17

12

75

22 35

40

13

14.2

45

12

6

12

19

50

DIE NO : HI-02 30 22

6

DIE NO : CHA-2013

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͡​ͥ

35 20

19

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨͩ͟͡

100

35 20

43

33

30

45

15.7 13.6 15.7 45

15

22

10

80

10

22

DIE NO : NB-7110

DIE NO : CHA-2003

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͢͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨͩ͟͡

80 20

20

29

20

11 12

80 15 10 15

18

30

30

12

20

6

6

DIE NO : CHA-2027 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨ͟͡͡

64

6

6 20

IE NO : CHA-2017 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨ͟͡͡


͢͡​͡ΞΞ͑ͣ͢͝͡ΞΞ͑͵΀΀΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 120 100

15

100 70

15

15 35 1.5 7 9.5 15.5 1.5

35

15.5 9.5 7 32 35

5

3.5

DIE NO : SHDR-8

DIE NO : HI-2040

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪͧ͟͡

80 40 25

14

DIE NO : BW-46-1

DIE NO : HI-2078

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​ͥ͢

30

30

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨͣ͟͡

40 33 10 8 4

R135

6

3.5

25

12.5

25

40

40

15

15

4 1.3 10

4

7 14

14

14

100

DIE NO : SHDR-014 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͨ͟͡

DIE NO : DMD-2017 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥ͟͢͡

65

30

17.5 12.5

13

30

45

15

4 10

5

25

40 4

110 60


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄ͽͺ͵

60

105

85

20

DIE NO : MUL-1003 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͥ͟​ͥ

60 7.6

7

26

10.5

11

60

DIE NO : MUL-1006

DIE NO : MUL-1007 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨͥ͟͡

10.5

27.5

103

65

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͦ͟͡

60

60

HORIZONTAL SECTION DETAIL

66


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄ͽͺ͵

VERTICAL SECTION DETAIL

67


΁ͺ΁Ͷ͑΄͹Ͳ΁Ͷ (143.237)

90

9 11

90¡˘

¡˘ 135

30

9¡˘ 3.6 12 31.93

68.52

90

90¡˘

51 .91

29

90¡˘

29

45¡˘

90 ¡˘

50

¡˘ .31 56

.52 68

90¡˘

18

90

DIE NO : GB-15

DIE NO : GB-24

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͟͡​ͥ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͟͢͡

175 (15.4499)

27

˘ 69¡ 33.

90

90

) 98 .99 2 (5 8) 9 .99 (79

90¡˘

5 90¡˘ 1

33.6 9¡˘

30

90¡˘

56. 31¡ ˘

56. 31¡ ˘

(13 1.7 55 3)

(144.2219)

DIE NO : GB-18

DIE NO : GB-19

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨ͢͟͡

29

30

11 2

90¡˘

¡˘ .31 56

¡˘ .31 56

45 ¡˘

90¡˘

91

¡˘ 45 (169.7056)

(144.5403)

DIE NO : GB-16 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͧ͢͟

68

DIE NO : GB-23 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͢͟͢͡

90

90¡˘

90

90

90¡˘


΁ͺ΁Ͷ͑͗͑͸ͲͽͽͶ΃Ί͑͝΄͹Ͳ΁Ͷ 24. 626 5

1.5

30¡˘

30

5.08

¡˘ 90

29

90¡˘

29

(20.223)

(26 .69 48 )

90¡˘

90

90

90¡˘

150¡˘

146 .31 ¡˘

33.6 9¡˘

130.74

90

28 118

DIE NO : GB-17

DIE NO : GB-22

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟​ͦ​ͦ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͡​͡

49

15

10

50 ¡˘

9.7

25 127

6.2

20

42

25

2

10

2.5

150

6.5

+0.3 -0

'“4.0 '“8.0 OPEN 60¡˘

0.5*90¡˘ 10

10

40

26.5

42

15

140

2

31.5

10

DIE NO : JGAL-0019

DIE NO : JGAL-0018

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͢͟͢͡

13 10

32

42 11 8 4

1.5

5

17.3 2

66.4

DIE NO : GAL-01 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͡​ͧͪ

1.5 3 5 23.2 4.8 63

2.5 27.5 11 8 4

8.5

12.5 14

14

48.9489

10 41.6259

100

35

7

76.5 74

2.5

100

48.3747

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͧ͢͟

41.0517 10

66.4 40.4

13

127

DIE NO : GB-12 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͢͟͡

69


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑·ͶͿ΅͑΄͹Ͳ΁Ͷ 62 62

43 32.5

43 5 5

5

22.5

30 14 1

10

16.5

2

19.5

32.5

10.5

30.5 1.5 13.5 14.5

67.5

32.5 30.5 2

67.5

19

32.5

19.5

22.5

67.5

5

16.5 20.5 23

23

39

62

62

DIE NO : HI-2051

DIE NO : JY-26

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦ͟͡͡

76

82 46

36

5

49.7

21.3

11

59

25

5

6.5 5

34

39

13

64 5 3 27

25

20

56 76

DIE NO : HI-3040

DIE NO : HI-3042

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͦ͟͡

34.5 6.5

24 31 33

19.5

78

4

34.5

1.5

62

DIE NO : HI-1486 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͢͡

70

5 45

1

3

5 1.5 8 11.5

36 23.5

7

51

80.5

2

80.5 61

6

75

6.5

3

8

4 9.9 13.1 30

19.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͡͡

DIE NO : HI-1492 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͢​ͣ


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 120 20

8.5

5.5

39 29

29

39.5

37.5

8.5

20

10

10 92.5 52.5

2

27.5

10

20

10 30

DIE NO : HI-2031

20

82.5 122.5 150

27.5

DIE NO : HI-1485

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͡​ͨ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤͣ͢͟

95 2.5

29

27.5

10

2.5

2.5

20

8 3 10

10 44

21

116

DIE NO : JY-32

DIE NO : CCS-1464

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͪ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩͧ͢͟

11.5

11.5 1.5

2.7

23

78 124

DIE NO : HI-2138-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣͤ͢͟

23

30

30

32

20.5

9

55

60

2

25

7

3 7 10

10 20.5

3

48

40

20

92.5 52.5

20

58 98

20

DIE NO : ?????? ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͢͡͡

71


ͣ͢͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑΁ͺ΁Ͷ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 120

15 15

15 27

66

27

15

75 45

45

60

15

120

DIE NO : SB-04

DIE NO : SB-05 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪ͢͟͢

20

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͪ͢͟

40

60

120

45

45

120

120

DIE NO : SB-04-1

DIE NO : SB-04-2

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͢͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͢͟͢

90 18

68. 7 50. 7

68.7 50.7 18

120

1 82. 00 5

30

9.5

8

30

90

82.5 120

DIE NO : 100A-1314

DIE NO : GB-07

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͧ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͩ͟͡

75

9.5 8

75

9 5

9 2

R6 14

10

140 157

DIE NO : HI-3003 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͪͣ͟

72

7

R4

5

60

15

15

30

8

112 150

DIE NO : JMUL-3294 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͟​ͣͨ

5 10


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 154.7 150

134.6

45

20 15

10

69 10 26 2 154.7

22

6.5

15

41

50

60

6.5

6.5

2.2

100 135

DIE NO : GMUL-02

DIE NO : TP-11 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͥ͢͟

150 127

212 23

100

75

18

68

62.5

20 20

DIE NO : TP-10

DIE NO : HI-2045

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͦͣ͟

.4 42

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪͥ͟͡

30

45 ¡˘

47.89

5¡˘ 13

30

50

13 5¡˘

¡˘ 45 30

30

132.3 162.9

148.5 178.5

30

DIE NO : HI-2048

DIE NO : HI-3039

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͟​ͧ​ͧ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͥ͟͡

80

60

R0.5 45¡ ˘

40

R0.5 FR

110 30

60

37

135 212

12

138

5

7.5

44.5 25.5 70

30 70

17

7 6.5

40

54

78

6.5 7

7

37

166.877 219.5044

DIE NO : JY-44 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͤ͟͡

52.6274

40

30

DIE NO : BW-46 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͩ͟͡

73


.2 R1

60

60

29

2.2

ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

29

146

22

120

168

150

DIE NO : HI-1394

DIE NO : HI-2117 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͨ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͨ͟͢

117

117

94

23

94

60 29 2 29

60 29 2 29

23

30

DIE NO : HI-3037

DIE NO : HI-3048

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͥ͢͟

117 94

12

60 29 2 29

12

50

50

23

14

31

75 120

DIE NO : HI-3035

DIE NO : HI-3036

28.8

5.5 2.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͩ͟͡

18.5 5 13.5 2.5 1.5

7.8

16.55 28.5

DIE NO : HI-3047 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͟͡​ͤ

8.5 15

25

7

7.3

4.5

74

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͤ͟​ͤ

44.4 60

IE NO : HI-3038 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͧ͟͡


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 29.25

100

30

60

29.25

2.5

1.5 60 82.5

20

20

122.5

27.5

130

150

DIE NO : HI-1091

DIE NO : HI-1483

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͪ͟​ͪ

2

29

60

60 56

2

29

2

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤ͢͟͡

DIE NO : DM-0125

DIE NO : HI-1473

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤ͢͟͡

115 94

3 60

60

1.8

28.5

21

28.5

.5 R2

29.1

29.1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͢͟͡

90

28

20

100 120

20

85 105

15

15 118

DIE NO : GB-2

DIE NO : CCS-1461

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣ​ͣ

90

28 1.8 R1

60

60 55.4

29

.5 R2

2 60

1.8

29

118

DIE NO : GB-02 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨͤ͢͟

2.3

14

29.1 1.8 29.1

14

2.3

1.8

23

118

3

141

IE NO : DSK-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͨ͟​ͨ

75


Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 150

34 27

34

5

7

116

27

5

38.5

60

60

28 21.5

21.5

7

150

116

18.5

18.5

34

116

116

150

DIE NO : HI-3006 2.2T

DIE NO : HI-3005 2.2T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͦͣ͟

120 34 27

7

86

32

20.5 18.5

60

60

60 37

60

28 24

23

9.5

7

120

86

9.5

34 27

34

20.5

18.5

34

86

DIE NO : HI-3004

86

DIE NO : HI-3008

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͥͤ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͢͡​͡

105

24

10

60

60

10.5

6.5

23.5

30

23.75

145 10

35

40

47.6

105

87.6

145

DIE NO : JY-22

DIE NO : HI-2049

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͢͟͢͡

7

5

24.5

5 60

DIE NO : JY-23 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͨ͟͡

76

18.5 32 35.8

35.8

10.05

9.5

60

8.5

3.5

9 20

DIE NO : HI-3007 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͣ͟͡


4

11

60

60 2 29

35

60

29

60 1.5 23.5

10.5 4

ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

11 4.5

116

23

5

103

150

131

DIE NO : ㇆ⱙ-06 2.0T

DIE NO : ㇆ⱙ-05 1.5T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͤ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͢͟͢

7

200 110

17 20

20

8 20

25

160

8

20 35 15 3

3

DIE NO : ㇆ⱙ-01 3.0T

DIE NO : ㇆ⱙ-08 1.2T

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͣͥ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡​ͪ͡

75 9.5

7

22.5

9.5 11.5

38 29

51

25 20

8 15

15

DIE NO : ㇆ⱙ-07 1.0T

DIE NO : ㇆ⱙ-04 1.5T

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣ͟͡͡

21 16.5

28.25

DIE NO : ㇆ⱙ-02 3.0T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟​ͤͦ

24 5 10.5 2

10 4

58 109.5

43 22.5

32.5 30.5 16 14.5 1.5 12.5 1

30

5

30 67.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨͥ͟͡

28.25

100 4 9.1 1.5

20

50 37.5

37.5 59.5

4

39

10

4

11

17 20

51

25

45 18

45

100 4 9.1

38 29

10

34

2.5

IE NO : ㇆ⱙ-03 1.5T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͤ͟͡

77


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 150 116

150 116

7

27

7

36

60

60

24

9.5

9.5

27

DIE NO : MUL-1080

DIE NO : MUL-1081 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͦͧ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͥ͟͡

120 34 27

86 15

120 15

25

15

15

25

15

15

7.8

35

60

30

29

60

30

29

9.5

7

DIE NO : MUL-1163

DIE NO : HI-3046

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦ͟​ͦͤ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧ͟͢͡

120 35

85

15

120 15

60

30

25.5

60

34.5

7.8

35

12.5 20.5

DIE NO : HI-3045

DIE NO : HI-3034

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͢͟​ͧͤ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨͥ͢͟

120 32

120

88

7

88

9.5

6

35

60

60

30

25

9.5

7

32 27

DIE NO : HI-1057-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͢͟​ͨ͡

78

DIE NO : MUL-1106 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͥͧ͟


40 6

25

25

40

15

6 15

ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

74

18

8

82.5 100

100

DIE NO : HI-1385

9.5 8

DIE NO : HI-1383

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͥ͟͡

6

25

25

40

40

15

15

3

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͨ͟͡

82.5 100

9.5 8 74

18

8

100

DIE NO : HI-1382

DIE NO : HI-1384

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͢͡

120 88

38.7

6

5.5

9.5

35

60

7

22.8

5

25

32 7 25

35

DIE NO : MUL-1286 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͟​ͤͨ

DIE NO : MUL-1288 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦ͟͡͡

79


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 70 10

120 38 25

82

30

39.5

18.5 11.5

21

60

18

60

21

5

30

11.5

5

40

20

10

70

DIE NO : HI-1374

DIE NO : HI-3061

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​ͩ͡

33.5

3.5

5

50

25

35.2

3.5

31

64.5

R29 . R30 5 .5

4 65

33 68.2

DIE NO : HI-3064

DIE NO : HI-1323

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦ͟͡​ͦ

60 1.2

2 3

1.7 74 11

DIE NO : HI-1325 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͢͡͡

1 12 28

2

1 1.5

80

8.5

1.2

1.2

2

8.5

49 30

5 11

5 11

DIE NO : HI-1326 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨͥ͟͡

60

13

30


18

100

18

ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑͗͑͸΃ͺͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

120 20

154

118

DIE NO : HI-1025

DIE NO : HI-1026

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͪ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͢͡

100

4 50 20

30.5 32

4.5 8.5

15

20.5

1.5

3

118 86.5

20.5

25

73 123

16.5 20.5 19 9

60

25

32 28.5 1 2 1 14 8.75 19.25 14

50

150

1.5 2

104.5 109.5 150

143

DIE NO : SB-03

DIE NO : DSK-3 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͧͣ͟

5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͪ͟͡

7

37 25

R93

15 85

55 150

DIE NO : GAL-1386 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͧ͢͟

10

15 30

DIE NO : GL-1212-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͩ͟͡

81


;Άͽͽͺ΀Ϳ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 50 30

10

10

21.5

33

10 22.5

80

13.5

27

13.5

40.5 31

22 86

33

DIE NO : MUL-1016

DIE NO : 35P-1055

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͩ͟͡

27.5 35 10 11 14

2 12

24

21.5

8.5 13.5 32

8

12 7 8.5

14

25

44.5

DIE NO : MUL-1017

DIE NO : MUL-1009

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡​ͥͦ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͧ͟͡

23

35 26

27

20 12

23

21.5

28.5

8

36

14

9

13

12

20

10

20 60

DIE NO : MUL-1010 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͧ͟͡

82

DIE NO : MUL-1008 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͢͟͡


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 107 64

21 7 210.5

20

15 7

20

60

23

15.4

20

64 130

DIE NO : DMUL-03

DIE NO : DMUL-01 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͪͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪ͢͟͡

85.2 95.2

3

107 130

DIE NO : DMUL-02

7

DIE NO : MUL-0169

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪͧ͢͟

110

22.67 16.2

15.5

16.2

60

8 2

60

53.42

44.5 36.5

55.07

85

23.2

6

3.3

18.9 8.4 27.3 5.7 3.5 38 55

7.5 34.2

1.5 17

15.4

20

60

20 16

9

55 2 10 20.4 10 12.6

107

23 20

23

5.5 25

11.2

56.3

15 80

38

38.29

DIE NO : DMUL-06

DIE NO : MUL-0170

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͢͟​ͪͥ

60 5.3

5.3

20.5

57 16

5.94

15

2 2 5.8 10.55

20

20

47

40 43.8

20

9

12.5

20

7

23

19.5

23

1.3

57.4 60

DIE NO : DMUL-04 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͨ͟͡

1.3

51.4

IE NO : DMUL-05 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪ͟͢͡

83


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

109 77.6

20

20.8 12.8

12.8

25 15.8 25

109 129

60 18.3

25

16.2 5.8

16.2

10

15.8

60 10

41.8

20

18.3

15.2

25.8

51.8 109

20

31.4

DIE NO : SMUL-04

DIE NO : SMUL-02

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͤ͟͡

43.7

60

15.8

60 ¡˘

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩ͢͟͢

109

20 129

103.1

DIE NO : SMUL-01

DIE NO : SMUL-08

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͟͢​ͥ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥͤ͟͡

13.48 13 11

7.73

2.1 3.6 5.1 2.4

9 11

10

13.8

8.56

2.1

15.5

11

51.41 57.01

11 13 45.48

DIE NO : SMUL-06

DIE NO : SMUL-05

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡͡​͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩ͟͢͡

60 45.02

15 18.01

12.51

10

24.8

7

5.25 36

DIE NO : SMUL-10 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͟͡͡

84

7 13.02 19.01

IE NO : SMUL-07 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͪ͟͡


ͩ͡ΞΞ͑΁Άͽͽ͑͵΀ΈͿ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 80 42

19

42

19

42 80

19

25

12

25

16

19

8

75

22 3

8

50

25

25

19

DIE NO : 80P-1109

DIE NO : 80P-1112

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͪ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥͩ͟͡

42 36 20

8

8 20 70

25 75

25

14

25

19 25

42 28

8

25

8

19

25 80

DIE NO : 80P-1113

DIE NO : 80P-1119

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͡͡

80 28

80

19

25 33

13

25

25

8

20

70 20

70 20

5

25

25

33

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦ͢͟͡

8

19

42

DIE NO : 80P-1123 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͨ͟͡

19

19

DIE NO : 80P-1129 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦ͢͟͢

85


͢͡​͡ΞΞ͑΁Άͽͽ͑͵΀ΈͿ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 29

29

42

29

20

60 100

45

8

20

20

20

20

5

45

8

25

42

25

29

20

100

DIE NO : 100P-1101

DIE NO : 100P-1103

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͡​ͧͩ

100 25

29 20

29

29

42

25 50

8

25

25

25

8

25

75 22 3

8

25

20

100 29

29

42

DIE NO : 100P-1109

DIE NO : 100P-1112

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͩ͟͢͡

100 28

42

28

28 100

29

29

25 75

25

25

8

20

70 20

25

8

25

8

25

43

29

29

42

DIE NO : 100P-1113 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͢​͢

86

29

DIE NO : 100P-1119 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͤ͢͟͡

43


͢͡​͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 100 50

25

25

100 50

25

DIE NO : 100PD-1104

100 50

10

25

35

60

DIE NO : 100PD-1102

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͢͡

25

10

DIE NO : 100PD-1103 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥͪ͢͟

15

29.5

80 30

30

10

11 18.5 44.5

25

25

25

25

30

10

80 30

30

10

25

25

50

DIE NO : 100PD-1105 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͦ͟͡

50

44.5 8.5

2 13 15

2.7 12 14.7

15

23

DIE NO : 100PD-GL-078 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡​ͧ

DIE NO : 100PD-1106 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣ͟͡​ͣ

87


͢͡​͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΁Άͽͽ͑͵΀ΈͿ͑΄ͽͺ͵ ¤

25.2

33

100

① ¤ 26.25

100 43.5

26.25

¤º ⑤

¤Œ ④ 25.2

② ¤Ł

100 43.5

¤ ⑧

¤Ø ③ ELEVATION

¤Œ

26.25

⑤ 25.2

25.2

43.5

100 10

28.25

60.3 ¤Ø

33

HORIZONTAL SECTION

VERTICAL SECTION ¤

⑦ 60.3

60.3

¤ 33

⑧ 60.3

60.3

50

100

21.75

33

28.25

HORIZONTAL SECTION

88

¤º 33

28.25

10

33

100

26.25

¤ ⑦

⑥¤

33

¤Ł

60.3

¤ 33


͢͡​͡ΞΞ͑ͷͺΉ͑͗͑΁Άͽͽ͑͵΀ΈͿ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

31.5

4.5 15 10

100 27

25

16.5

15.5

15

40

25

4.5 10

50

DIE NO : 100P-1136

DIE NO : 80P-1139

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩͤ͟͡

6.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡͡​͡

43.5

40.5

49.6

35

60

60

25

3

12

76 100

12 100

DIE NO : 100P-1124-2

DIE NO : 100P-1124

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͣ͟͡

100 43.5

49.6

6.5

43.5 26.4

49.6

12

76 100

12

25

35

80 35

60

25

25

6.5

18

DIE NO : 100P-1124-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͤ͟͡

67

15

E NO : 100P-1125 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͢͟​ͥ

89


͢͡​͡ΞΞ͑͗͑ͣ͢͡ΞΞ͑΁Άͽͽ͑͵΀ΈͿ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

35

35

60

60

25

25

100

12 12

DIE NO : 100P-1134

DIE NO : 100P-1341-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͤ͟͡

100 27

16.5

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨ͢͟͡

120 31.5

16.5

37

27

39.5

25

35

80 30

25

10 15 25

25

12

76 100

12

76

80

20

20

DIE NO : HI-1429-1

DIE NO : 100P-1135

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͢͟​ͥ

120 16.5

26.5

40

37

16.5

120 27

39.5

25

35

30

80 30

60

10

25

25

37

12

DIE NO : HI-1430 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧͤ͢͟

90

E NO : HI-1429 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨ͢͟͡

96

12


ͦ͡ΞΞ͑΁͠ͻ͑͗͑΁͠͵ 15.6

14.5

15 10

14.5

31.5

4

10.2

15

55 15

43

15

10

DIE NO : 80P-1106 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͨ͟͡

SEALANT CAULKING ON BACK-UO ROD SPONGE(BY OTHER’S)

45

10

55

PAIR GLASS (BY OTHER’S)

31.5

5

30 40

5

4

DIE NO : 35P-1051

43

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤͩ

VERTICAL SECTION DETAIL

SEALANT CAULKING ON BACK-UO ROD SPONGE(BY OTHER’S)

43

4

31.5

PAIR GLASS (BY OTHER’S)

31.5

4

43

HORIZONTAL SECTION DETAIL

91


΁Άͽͽ͑͵΀ΈͿ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 7 3 13

27

7

30

43

30

9

22 42

25

10

72 22

30

65

10

25

15

9

DIE NO : 80P-1134

DIE NO : 80P-119 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​ͥ͢

40

80 30

43

15.6

14.4

27

15 15

23

33

30

30

55

15

25

7

30

DIE NO : 80P-1136

DIE NO : 80P-1104

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͡​ͧͩ

47

37 54

50

54

50

37

4

4

47

18

18

16.5

DIE NO : 80P-1135

16.5

DIE NO : 80P-1138-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͩ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͡͡

11

50

43 19

45 17.5 10 17.5

7.75 11.5 13 11.5

37.5

10

7

DIE NO : 35P-1053 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͟͢͡

92

DIE NO : MUL-05 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪ͢͟͢


΄ʹ΃ͶͶͿ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 45

42

20 9.5 4

14

3 8.5 3.5 15

14

13.5 9.5

DIE NO : SC-1204

DIE NO : SC-44 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͢͡͡

42 18.5

14

14 2 8 4

8

9.5

13

11

10

DIE NO : SC-41

15 35

10

DIE NO : SC-42

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͤ͟͡

57.4

15 33

8

3.5

15.6

10

21.4 9

18 13.4 8.8

8

12

19

38.9

9

48.4 57.4

DIE NO : SC-120-1

DIE NO : HI-3058

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧ͟͡​ͧ

13.5

15 8.5

8

13

34

9.5

21 40

9.5 20

14

11

45

DIE NO : SC-45 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨ͟͡͡

DIE NO : SC-46 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͨ͟͡

93


ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 12

35.5

36.5

43

29 47

9

9

9

25

9

DIE NO : HI-1487

DIE NO : HI-3041 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡​͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͡͝​ͥ͢

60 7.6

60

11

7

7

19

26

4

DIE NO : MUL-1006

DIE NO : MUL-1006-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͦ͟͡

10

25.5

7.5

23

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪ͟͡͡

30 32 60

51

DIE NO : CCS-1462

DIE NO : JY-41

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩ͟͡͡

20

25

24

4

23.5

DIE NO : 50P-1203 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͡​ͣ​ͣ

94

IE NO : HI-1093 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͦ͟͡


͸ͽͲ΋ͺͿ͸͑ͳͶͲ͵͑΄͹Ͳ΁Ͷ 9

15.1 4

15

15

14.8

15

14.5

15

15.1 4.5

DIE NO : GL-1208 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩ͟͢͡

DIE NO : GL-1207

DIE NO : GL-1217

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨ͟͢͡

4 11

3

10 23.4

20

4.8 6.2

10

20

DIE NO : SC-1207 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͢͡​ͦ

18

DIE NO : GL-1304

DIE NO : SC-1206

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͟͢͡​ͤ͢

15

30

4.5

15

18

17

20

40

DIE NO : 100FS-1917 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͨ͟͡

DIE NO : 80D-1929 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͢͢͡

E NO : GL-1305 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦ͟͢͡

95


͸ͽͲ΋ͺͿ͸͑ͳͶͲ͵͑΄͹Ͳ΁Ͷ 24.5

15 25

18

15

22

28.5

26

DIE NO : GL-2305

DIE NO : 100P GL-2304 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͢͡​ͩ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͟͢͡

26

18

14.5

18

14.5

31

28.5

DIE NO : 100P GL-2306

DIE NO : 100P GL-2304-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͡͡​͡

15

3.85 14.5 18

18

25

5

5.3 25.3

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͟͢͡

7

27 20

25

17

25 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͡͡

10

DIE NO : GL-2306-2

28

DIE NO : GL-2102

16 31

IE NO : GL-2202 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͢͡

17

DIE NO : 100GL-2303

96

6

17.5

9.7

37 31


΄΁ͲͿ͵΃Ͷͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

8

185

DIE NO : SPA-1203 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣ͟͡͡

185 46

8

46

46

8

14 5

14

8

5

19

DIE NO : SPA-1206 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡

120

8

9.2

34

DIE NO : SPA-1201 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͩ͟͡

183

8

6.9

26

DIE NO : SPA-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡

97


͸΃ͺͽͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 36

8

44.4

15

8

67

4

DIE NO : GL-1303

DIE NO : GAL-1202

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͨ͟͡

36 5.5

9

13.5

53

40

40 12 53

DIE NO : GAL-1211

DIE NO : GL-009

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͨ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͣ͟͡

45

55

25

20 15 5

15

55

45

15

5

DIE NO : GL-10 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣͥ͟͡

98

DIE NO : GL-11 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͢͡

5


͸΃ͺͽͽ͑͗͑͵΀΀΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 90

50

34

50 130

13.6 16.4 10 40

30

DIE NO : GL-1212

DIE NO : JGAL-0041

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͢͟͢

94

12

28 52

5.5

12

8.5

32

30

20

8.5

6.5

5

12 7

35

35

DIE NO : JGAL-0042

DIE NO : GL-008

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧ͟͡͡

39 7

7

39

9

40 49

DIE NO : GL-1302 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦ͟͢͡

DIE NO : GL-1302A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͟͡͡

DIE NO : GL-1301 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͟͢͡

99


笊分͑​͑͵΀΀΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 70

43

41

90

DIE NO : DM-0005

DIE NO : DM-0006

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͡​ͨͦ

50

48

9 8 9

12

100.5

80

DIE NO : DM-0007 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͟͡͡

DIE NO : DM-0008 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥ͢͟͡

41

45

70

120

DIE NO : DM-0003 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͢͟͡​ͥ

100

DIE NO : DM-0004 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​ͥ͢


笊分͑͵΀΀΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ

43

171

DIE NO : DM-0001 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͨ͢͟

43

45

69

120

60

DIE NO : DM-0002

DIE NO : DM-0009 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͡͡

49

DIE NO : DM-0010 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧ͟͡͡

53

DIE NO : DM-0012 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͦ͟͡

22

30

19.6

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͢͡

39

DIE NO : DM-0011 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͧ͟͡

101


ʹ͹ͲͿͿͶͽ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 100

45

45

100

DIE NO : CHA-2001

DIE NO : DHA-2002

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣ͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͤ͟͡

100

30

45 60

15

80

DIE NO : DHA-2002-1

DIE NO : CHA-2004

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͟͡͡

15

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͟͡͡

100

40

30

80

DIE NO : DHA-2002-2 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩͧ͟͡

102

DIE NO : CHA-2007 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͩ͟͡


͵΀΀΃͑͗͑ͷͺΉ͑΄͹Ͳ΁Ͷ 180

45

15

34

DIE NO : 100D-1206 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͥ͟͢

45 15 15

50

45

15

15

85

DIE NO : 100D-1207

DIE NO : 100D-1204 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥͤ͟͡

41.2 45

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣͦ͟͡

120 61

19.5

6

19.5

15

15 100

DIE NO : 100D-1205 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͢͟͡

DIE NO : D-1335 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͨ͟͡

103


͵΀΀΃͑΄͹Ͳ΁Ͷ 15

85

45

45

70

DIE NO : 100D-1204A

DIE NO : 100D-1203A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧ͟͢͡

49.4

11 17.5 10 17.5

78

45

11

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​ͧ͡

56

DIE NO : 100D-1205A

DIE NO : 100D-1207-B

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩͧ͟͡

45

45

110

50

15

DIE NO : 100D-1208A

DIE NO : 100D-1207A

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩͧ͟͡

154

15

45

31

DIE NO : 100D-1206A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͢͟͡​͡

104


60

35

΁ͺ΁Ͷ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

150 150

DIE NO : PIPE150X60

DIE NO : HI-3020 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͣ͢͟

120

70

60

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧͨ͢͟

136.5

DIE NO : HI-1437 2.0T

DIE NO : JPIP-2023

60

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͣ͟͡

45

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣͨ͢͟

120

100

DIE NO : PIPE-11845

DIE NO : BW-45 2.0T

45

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪ͢͟͢

45

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͢

100

100

DIE NO : PIP-2011

DIE NO : PIP-2009

20

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͤ͟͡͡

30

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡͡​͡

80

DIE NO : PIP-2010 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡

40

DIE NO : PIP-2003 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͦ͟͡

105


120

100

΁ͺͺ΁Ͷ͑΄͹Ͳ΁Ͷ

120

120

DIE NO : P-121-121

DIE NO : PIPE-2015

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͩ͟͡

100

80

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͣ͢͟

80 100

DIE NO : PIP-2001

DIE NO : PIP-2002 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͤͧ͟͡

40

45

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͢͟͢

40

45

DIE NO : PIP-2005

DIE NO : PIP-2004

30 30

DIE NO : PIP-2006 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͥ͟͡͡

106

35

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥ͟͡͡

25

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͡͡

25

DIE NO : PIP-2007 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͟͡͡

35

DIE NO : PIP-2012 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͟͢͡


ͲͿ͸ͽͶ͑͗͑΄΂ͲΆ΃Ͷ͑͝΁ͺ΁Ͷ͑͝ͳͲ΃ ߝ̔

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

3,3(

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ),;

; ; ),;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ),;

; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ),;

; ; ; ;

; ; ),; ; ; ; ; ; ; [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

3,3(

[ [ [ [ [ [ [

ૡঋ

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

107


͢͡​͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-1382

DIE NO : HI-1383

DIE NO : HI-1384

DIE NO : HI-1385

DIE NO : HI-3392

DIE NO : HI-3393

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͤ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥͨ͟͡

108

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦ͟͡͡


͢͡​͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3886 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨͦ͟͡

DIE NO : HI-3887 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͢͢͡

DIE NO : HI-3888 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͣ͟͡

DIE NO : MUL-AT-1501 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨ͟͡​ͨ

DIE NO : MUL-AT-1502 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͪͦ͟͡

DIE NO : MUL-AT-1501-A ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥͨ͟͡

DIE NO : HI-3273 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​ͪ͢

109


͢͡​͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-4171 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

110

DIE NO : HI-4172 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3004

DIE NO : HI-3004-2

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͟​ͤͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-3007 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3102 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪͦ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͣ͟​ͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

DIE NO : HI-3008 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͨ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-3008-2 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͧ͟​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

DIE NO : HI-3232 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͩ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪͣ͢͟͟͢͞

111


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3263

DIE NO : HI-3255

DIE NO : HI-3243

DIE NO : HI-3256

DIE NO : HI-3497

DIE NO : HI-3498

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͪͦ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͣͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

112

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͣͦ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3455

DIE NO : HI-3456

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͩͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͡​ͩ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

DIE NO : HI-3457 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3458 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3459 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

113


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3497 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͣͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

DIE NO : HI-3498 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

DIE NO : HI-3501

DIE NO : HI-3500

DIE NO : HI-3502

DIE NO : HI-3763

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͩ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

114

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͦ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͨͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͥ͟͢͟͞


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3566 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧ͢͟͢

DIE NO : HI-3569 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͡​ͣ

DIE NO : HI-3567

DIE NO : HI-3568

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͩ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-3565 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-3604 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

115


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3616

DIE NO : HI-3617

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3719 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͢͟​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩͣ͢͟͟͞͡

DIE NO : HI-3881 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͢͟​ͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

116

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥ͢͟​ͥ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3717 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͢͟​ͪͩ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩͣ͢͟͟͞͡

DIE NO : HI-3718 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͨ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : HI-3882 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟


ͣ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : MUL-023 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤ͢͟​ͤ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : WJ-29 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-4186 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͣ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-4153 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͢͟͢͟͞

DIE NO : HI-4154 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣ͢͟​ͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͢͟͢͟͞

117


ͣ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-1057-1

DIE NO : HI-1160

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3045 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

DIE NO : HI-3177 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͣͥ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͨͦ͟

118

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͣ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3046

DIE NO : HI-3047

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͢͟͢​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͣ͟͡

DIE NO : HI-3178 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͣͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͨͦ͟


ͣ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3196

DIE NO : HI-3315

DIE NO : HI-3316

DIE NO : HI-3317

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

DIE NO : HI-3366 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩͣ͢͟͟͞͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨ͢͟​ͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

DIE NO : HI-3466 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͪ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

119


ͣ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3865 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

DIE NO : HI-3948 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : MULZ-1106 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣͦ͟͟͞

120

DIE NO : HI-3883

DIE NO : HI-3884

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͢͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡

DIE NO : HI-3949 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͢͟​ͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : MULZ-1108 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͣ͟͡


ͣ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : MUL-1106-1

DIE NO : MUL-1163

DIE NO : MUL-1163-1

DIE NO : HI-3242

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨͪ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͪ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

121


ͣ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : MUL-1106-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͢͡

DIE NO : MUL-1163-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͧ͟͡

122

DIE NO : MUL-1163 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨͪ͟


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : 120P-1104

DIE NO : 120P-1105

DIE NO : HI-3005

DIE NO : HI-3006

DIE NO : HI-3006-1

DIE NO : HI-3027

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣͦ͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͦͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣͦ͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤͥ

123


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3109

DIE NO : HI-3257

DIE NO : HI-3258

DIE NO : HI-3259

DIE NO : HI-3304

DIE NO : HI-3306

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͣ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͢͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨ͟͡

124

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͣ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤͦ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͡​ͪ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣ͟͟͡͞


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3350 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫͣͦ͟

DIE NO : HI-3351 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫͣ͟͡

DIE NO : HI-3357

DIE NO : HI-3358

DIE NO : HI-3430

DIE NO : HI-3431

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥ͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫͣͤ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͥ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫͣͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͤͩ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨ͟͡

125


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3529

DIE NO : HI-3563

DIE NO : HI-3602

DIE NO : HI-3603

DIE NO : HI-3606

DIE NO : HI-3607

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͧ͟​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨͪ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͢͟͢͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͤͨ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨͣ͢͟͟͞͡

126

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͣͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪͩͧ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͦ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨͣ͢͟͟͞͡


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3422 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͟​ͨ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͤ͟

DIE NO : HI-3620 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͣͩ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩͣ͢͟͟͞͡

DIE NO : HI-3879 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͥͨͥ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

DIE NO : HI-3880 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩͤ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

127


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : WJ-28

DIE NO : YJ-01

DIE NO : YJ-03

DIE NO : YJ-06

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͢​ͤ͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͤ͟​ͤ

128

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͦͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͨ͟͢


ͦ͢͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3570 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͦͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

129


ͦ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-1441

DIE NO : HI-3131

DIE NO : HI-3132

DIE NO : HI-3142

DIE NO : HI-3143

DIE NO : HI-3146

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͪͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͣ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͤͣͦ͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͧͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

130

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪͧͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͤͣͦ͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣ͢͟​ͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟


ͦ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3147

DIE NO : HI-3187

DIE NO : HI-3283

DIE NO : HI-3284

DIE NO : HI-3304

DIE NO : HI-3305

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͢͟͢​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨͩ͢͟͢͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͟͢​ͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͦͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨͩ͢͟͢͟͞

131


ͦ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3386

DIE NO : HI-3387

DIE NO : HI-3388

DIE NO : MUL-1081-1

DIE NO : MUL-1081

DIE NO : MUL-1080

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͪ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͣ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

132

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͩ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦ͟​ͦ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟​ͩ​ͩ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟


ͦ͢͡ΞΞ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-3851

DIE NO : HI-3850

DIE NO : HI-3852

DIE NO : MUL-1288-1

DIE NO : MUL-1080-2

DIE NO : MUL-1080-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͦ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͟͡​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣ͢͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͣ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

133


ͣ͡​͡ΞΞ͑Ͳ΋΀Ϳ͑ʹΆ΃΅ͲͺͿ͑ΈͲͽͽ

DIE NO : HI-4135 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣͤͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͩͤ͟͟͞͡

DIE NO : HI-4136 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͧ͟͡

134


吳滆愚

DIE NO : HI-3574

DIE NO : HI-3264

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͤ͟͢​ͤ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͢͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : DM-0125-1

DIE NO : HI-3238

DIE NO : HI-3302

DIE NO : DM-125

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͢͟​ͧͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​ͩ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͤͣͦ͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͧ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

135


吳滆愚

DIE NO : HI-3069

DIE NO : HI-3069-1

DIE NO : HI-3179

DIE NO : GB-10

DIE NO : GB-02

DIE NO : HI-3110

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͦ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͣͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͨͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥͣ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

136

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͣͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͩ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡


吳滆愚

DIE NO : HI-3451

DIE NO : HI-3452

DIE NO : HI-3469

DIE NO : HI-1473

DIE NO : HI-1473-1

DIE NO : HI-3267

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͣ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͥ͟

137


吳滆愚

DIE NO : HI-3608

DIE NO : HI-3610

DIE NO : HI-3762

DIE NO : HI-3802

DIE NO : HI-4095

DIE NO : HI-3173

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨͪ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͨ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͥ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

138

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͧͨ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡


吳滆愚

DIE NO : HI-4137

DIE NO : HI-3353

DIE NO : HI-3462

DIE NO : HI-3847

DIE NO : HI-3719

DIE NO : HI-3836

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧ͢͟​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͢͟​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩͣ͢͟͟͞͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧ͟͢͡

139


吳滆愚

DIE NO : HI-3835

DIE NO : HI-3381

DIE NO : HI-1394-1

DIE NO : HI-1394

DIE NO : HI-3081

DIE NO : HI-3081-1

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͥͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͤ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪ͢͟

140

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͤ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣͦ͟͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͪͧ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪ͢͟


吳滆愚

DIE NO : HI-3089

DIE NO : HI-3091

DIE NO : HI-3126

DIE NO : HI-3212

DIE NO : HI-3522

DIE NO : HI-3523

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͤͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͣͥ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣͧͪ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͩ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

141


吳滆愚

DIE NO : HI-3289

DIE NO : HI-3530

DIE NO : HI-3846

DIE NO : HI-3848

DIE NO : HI-3647

DIE NO : HI-3537

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣͦ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩͤ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͣͪ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

142

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͟​ͣ͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͩͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡


吳滆愚

DIE NO : HI-3303 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͢͟​ͨͪ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

DIE NO : HI-3448 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧͣͤ͢͟͟͞

DIE NO : HI-3449 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨͧ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧͣͦ͢͟͟͞

143


抆暓愚

DIE NO : HI-2045

DIE NO : HI-3028

DIE NO : HI-3070

DIE NO : HI-3096

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪͥͨ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͥͪ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : HI-3097 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

144

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-3098 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟


抆暓愚

DIE NO : HI-3099

DIE NO : HI-3103

DIE NO : HI-3111

DIE NO : HI-3114

DIE NO : HI-3128

DIE NO : HI-3148

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͩͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͥ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͢​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡​ͪͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͤ͢͟͢͟͞

145


抆暓愚

DIE NO : HI-3160

DIE NO : HI-3161

DIE NO : HI-3162

DIE NO : HI-3170

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟​ͦͩ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

DIE NO : HI-3194 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͪ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪ͢͟

146

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͩ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

DIE NO : HI-3195 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟


抆暓愚

DIE NO : HI-3210

DIE NO : HI-3224

DIE NO : HI-3231

DIE NO : HI-3239

DIE NO : HI-3281

DIE NO : HI-3282

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͤ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡​ͥͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

147


抆暓愚

DIE NO : HI-3287

DIE NO : HI-3306

DIE NO : HI-3307

DIE NO : HI-3311

DIE NO : HI-3329

DIE NO : HI-3342

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

148

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͡​ͪ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͣ͟͟͡͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͩͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡


抆暓愚

DIE NO : HI-3391

DIE NO : HI-3411

DIE NO : HI-3502

DIE NO : HI-3503

DIE NO : HI-3547

DIE NO : HI-3549

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͡​ͦ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢​͢​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͡​ͧ​ͧ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣͪ͟͡

149


抆暓愚

DIE NO : HI-3573

DIE NO : HI-3609

DIE NO : HI-3657

DIE NO : HI-3698

DIE NO : HI-3710

DIE NO : HI-3721

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͩ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͦͨ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

150

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣͪ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͩ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟


抆暓愚

DIE NO : HI-3770 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟​ͦ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3771

DIE NO : HI-3775

DIE NO : HI-3824

DIE NO : HI-3874

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͦͩ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͦ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

151


抆暓愚

DIE NO : HI-3878

DIE NO : HI-3926

DIE NO : HI-3960

DIE NO : HI-3967

DIE NO : HI-4101

DIE NO : HI-4118

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪ͢͟​ͪ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͟͢͡

152

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͤͦ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͨ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͪͦ͟͡


抆暓愚

DIE NO : HI-CV

DIE NO : HI-DW-1003

DIE NO : HI-DW-1004

DIE NO : HI-DW-1005

DIE NO : HIE-132

DIE NO : HIE-134

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͤ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͥ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͦͨ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͥ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡

153


抆暓愚

DIE NO : HMU-0187

DIE NO : SMUL-05

DIE NO : SMUL-05-A

DIE NO : SSHI-001

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͢͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͢

154

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪ͟͢͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : 120P-1101-1

DIE NO : 120P-1102-1

DIE NO : 120P-1104

DIE NO : 120P-1105

DIE NO : GB-03

DIE NO : GB-04

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤͦ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͩ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͩ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

155


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : AT-3014

DIE NO : AT-3016

DIE NO : CCS-1460-1

DIE NO : HI-3040

DIE NO : HI-3064

DIE NO : HI-3067

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͡​ͦ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

156

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨ͟͡​ͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͢͟͢͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3125

DIE NO : HI-3129

DIE NO : HI-3130

DIE NO : HI-3181

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͦ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͟͢͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3183 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥͪ͟͡

157


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3227

DIE NO : HI-3228

DIE NO : HI-3260

DIE NO : HI-3261

DIE NO : HI-3269

DIE NO : HI-3270

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟​ͣ͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͤ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

158

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͟͡​ͦ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡​ͪͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͢͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3280-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3280-2 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3280-3 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3290 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : HI-3291 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

159


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3309

DIE NO : HI-3310

DIE NO : HI-3307

DIE NO : HI-3308

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3561

DIE NO : HI-3562

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͟͡​ͦͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

160

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦͣ͢͟͟͞͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͣ͟͡


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3319

DIE NO : HI-3320

DIE NO : HI-3318

DIE NO : HI-3627

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩͤ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3624

DIE NO : HI-3625

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͡​ͪͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

161


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3626

DIE NO : HI-3628

DIE NO : HI-3638

DIE NO : HI-3631

DIE NO : HI-3634

DIE NO : HI-3635

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

162

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͩ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3636

DIE NO : HI-3637

DIE NO : HI-3630

DIE NO : HI-3629

DIE NO : HI-3639

DIE NO : HI-3633

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͡​ͨ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

163


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3640 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͧͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟͡

DIE NO : HI-3632 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

DIE NO : HI-3642 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͨ͢͟

DIE NO : HI-3641 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣͦͧ͟

DIE NO : HI-3652 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪͤ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3653 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͨͣ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

164


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3654 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3655 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-3656 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͢

DIE NO : HI-3679 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͦ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-3680 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͤͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

165


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3715

DIE NO : HI-3716

DIE NO : HI-3754

DIE NO : HI-3755

DIE NO : HI-3756

DIE NO : HI-3757

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͦͥ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤ͟͡͡

166

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3761

DIE NO : HI-3771

DIE NO : HI-3837

DIE NO : HI-3838

DIE NO : HI-3863

DIE NO : HI-3869

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑͢͟͡​ͩ͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͧ͢͟͢͟͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͤͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͡​ͨͥ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͟͢͡​͢

167


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HI-3911

DIE NO : HI-3912

DIE NO : HI-4052

DIE NO : HI-4081

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢

DIE NO : HI-4082 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͣͩ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

168

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͤ͟͡​ͤ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : HIJ-6373

DIE NO : HI-6374

DIE NO : HJ-1470

DIE NO : HJ-1480

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͣͦ͟͟͡͞

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͟͢͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦͤ͟͟͞͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HJ-1481 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

169


沂愞͞埮櫺͑΁ͻ

DIE NO : IJ-3110

DIE NO : IJ-3111

DIE NO : JMUL-0807

DIE NO : JMUL-0809

DIE NO : WJ-017

DIE NO : WJ-018

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͪ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͣ͢͟͢

170

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͪͨ͢͟


磏熦

DIE NO : HI-3711 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͪͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ​ͣͦ͟

DIE NO : HI-3781 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦͩͥ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟͡

DIE NO : HI-3787 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͨͥ͟​ͥ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͡

DIE NO : HI-3855 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͤͣ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

171


磏熦

DIE NO : HI-3867

DIE NO : HI-3988

DIE NO : HI-3868

DIE NO : HI-4038

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͤͪ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣ͟​ͣ​ͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡͡

DIE NO : HI-4093 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͦͪ͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟͡

172

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͢͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͟͡


΁ͲͿͶͽ͑ͳͲ΃

DIE NO : HI-3201

DIE NO : HI-3294

DIE NO : HI-3325

DIE NO : HI-3407

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͦͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-BS063 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦ͢͟͢​ͦ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͥͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

DIE NO : HI-BS063-1 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͤ͢͟͡

173


΁ͲͿͶͽ͑ͳͲ΃

DIE NO : HI-3821

DIE NO : HI-3822

DIE NO : HI-3823

DIE NO : HI-BS061

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͢͡​͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͣͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡

DIE NO : HI-BS006 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥ͟͡​ͥͦ

174

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͨͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡​ͤͨ

DIE NO : HI-BS-66 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩ͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟


΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : 150X45-1.5T

DIE NO : DHA-846

DIE NO : HI-1437

DIE NO : HI-1445

DIE NO : HI-3078

DIE NO : HI-3115

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͣͨͤ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͤͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͧ͟͡​ͧ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͦ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

175


΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : HI-3359

DIE NO : HI-3988

DIE NO : HI-4117

DIE NO : P-80X80X1.2T

DIE NO : P-40X20X1.2T

DIE NO : P-50X50X4T

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͥ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͟͡​ͨͦ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͤ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

176

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡


΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : P-85X85X4T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͦ͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͟͡

DIE NO : P-100X45 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢

DIE NO : P-120X45X1.5T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : P-120X120X2T ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͥͪ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

DIE NO : P-130X40 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͦ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : P-38X38 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͧͣ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

177


΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : P-100X100

DIE NO : PIP-150X60

DIE NO : PIP-2014

DIE NO : PIP-2015

DIE NO : HI-4142

DIE NO : HI-4143

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͩͧ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪͥͨ͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͩͧ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

178

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͪͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͤ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟


΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : RU-5

DIE NO : PIP-11845

DIE NO : PIP-2013

DIE NO : P 100X100

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡​ͩ͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͤͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͪͨ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͢͟

DIE NO : HI-120X60 DIE NO : P 121X121 2.0T

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͢͟​ͤͪ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͥ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

179


΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : HI-4102 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͨͪ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣ͟͡

180


΃΀ΆͿ͵͑΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : HI-3415

DIE NO : HI-3416

DIE NO : HI-3987

DIE NO : HI-3700

DIE NO : HI-3769

DIE NO : HI-3792

DIE NO : HI-3976

DIE NO : HI-4109

DIE NO : HI-4110

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͩͨͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣ͟͡​ͣͩ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤͩ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͥͦͥ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪ͢͟​ͪͣ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͧ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͣ͢͟ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͩͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͦ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧ͟͢͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͣͩ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͦ͟

181


΃΀ΆͿ͵͑΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : TE-30X27

DIE NO : TE-26.6X23.6

DIE NO : TE-25X22

DIE NO : TE-21.6X18.6

DIE NO : HI-4122

DIE NO : φ38

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͧͥ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͦͨ͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

DIE NO : HI-4005 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨ͢͟͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

182

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤͣ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͤ͢͟͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͡͡​͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͦ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͤ͟͢͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤͩ͟

DIE NO : HI-4006 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͪ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡


΃΀ΆͿ͵͑΁ͺ΁Ͷ

DIE NO : HI-4012 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͟͡͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

DIE NO : HI-4013 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥ͟͢͡ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

DIE NO : HI-4014 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧ͢͟͢ ΆͿͺ͑͟΅͹ͼ͑ͫ͑ͤ͟͡

183


΁΃΀ͷͺͽͶ

DIE NO : HI-3996

DIE NO : HI-3997

DIE NO : HI-3997-1

DIE NO : HI-3998

DIE NO : HI-3999

DIE NO : HI-4000

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͥ͢͟͢

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩ͟͡͡​͡

DIE NO : HI-4001 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͪ͟͡​͡

184

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͪ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͩͥͦ͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͤͩ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͣ͢͟͡

DIE NO : HI-4002 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͦͤ͟͡


΁΃΀ͷͺͽͶ

DIE NO : HI-4028

DIE NO : HI-4029

DIE NO : HI-4032

DIE NO : HI-4034

DIE NO : HI-4035

DIE NO : HI-4074

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͦͧ͢͟͡

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͥ͟͡͡

DIE NO : HI-4075 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͧͥͣ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͣͥͪͩ͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͧͨͤ͢͟

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͨͩ͟͡​ͩ

ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͪͧͪ͢͟

DIE NO : HI-4076 ΈͶͺ͸͹΅͑​͑ͫ͑ͥͣͧ͟͢

185


www.bestal.co.kr


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.