Page 1

Tweemaandelijks stadsmagazine Hamont-Achel | jaargang 42 | nr 171 | FEBRUARI 2018

Hondenactieplan Vakantieaanbod Pasen Vrijetijdsbeleving in onze stad Herken de foto en

WIN!

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan


BURGEMEESTER THEO SCHUURMANS (CD&V) Slipstraat 49 tel.: 011 80 26 27 theo.schuurmans@hamont-achel.be

SCHEPEN ILSE JASPERS (BALANS) Kapelstraat 17 tel.: 011 44 58 81 en 0496 18 50 18 ilse.jaspers@hamont-achel.be

Zitdag stadhuis: vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur BEVOEGDHEDEN: algemeen beleid, communicatie en inspraak veiligheid (politie, brandweer, verkeer) burgerlijke stand, kerkhoven, lokale economie, openbaar vervoer, landbouw

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: jeugd en jeugdwelzijn wonen en huisvesting onderwijs gezin

SCHEPEN GUY JOOSTEN (CD&V) Burg 89 tel.: 011 44 60 84 en 0495 20 11 16 guy.joosten@hamont-achel.be

SCHEPEN RIA NIJS (CD&V) Hamonterweg 165 tel.: 011 66 57 06 en 0471 71 87 85 ria.nijs@hamont-achel.be

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: openbare werken en openbaar groen milieu en duurzaamheid informatie en I.C.T. erfgoed en monumenten juridische zaken

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: ruimtelijke ordening grondzaken ontwikkelingssamenwerking

SCHEPEN BEN SCHUURMANS (CD&V) Oude Weg 9 tel.: 0474 48 12 87 ben.schuurmans@hamont-achel.be

SCHEPEN RUDI BOONEN (CD&V) Bosstraat 73 tel.: 011 44 88 13 en 0494 83 43 17 rudi.boonen@hamont-achel.be

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: sport kinderopvang en IBO toerisme horeca

Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: cultuur, bibliotheken, kunstonderwijs personeel en organisatie relatie parochiale centra

OCMW VOORZITTER SERGE VANDER LINDEN (CD&V) Bevrijdingsstraat 40 tel.: 0476 39 58 14 serge.vanderlinden@hamont-achel.be Zitdag op afspraak BEVOEGDHEDEN: OCMW welzijn en senioren sociale economie en wijk-werken financiën

2

Burgemeester en schepenen


In deze Belleman ...

7 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Hoedje af voor Hamont-Achel Onze stad beleefde een stormachtig januari. Letterlijk, want de winterstorm richtte heel wat ravage aan. Gelukkig was dit enkel materieel, maar de schade was omvangrijk en vroeg een gedreven aanpak van de hulpdiensten en onze medewerkers die in moeilijke omstandigheden knap werk verrichtten. Ze verdienen dan ook allemaal een dikke pluim. Ook figuurlijk woedde er in januari echter een storm: een heuse mediastorm dankzij de buitengewone prestatie van tennisster Elise Mertens op de Australian Open. Als een wervelwind stootte ze op het Grand Slam-tornooi door tot de halve finale. Op en naast het veld wist Elise vele harten te bekoren met haar spontaniteit, haar openheid en de bescheiden fierheid die ze uitstraalt. Als sportieve ambassadeur van Hamont-Achel liet ze de media kennismaken met onze stad. De journalisten – waarvan er vele pas voor de eerste keer in Hamont-Achel waren – vonden dat de mensen hier heel vriendelijk zijn en dat alles er netjes bij ligt. Deze mooie complimenten geven onze stad, net als de sportieve prestatie van Elise, een knappe uitstraling. Intussen ligt de jaarwisseling alweer achter ons en klinken de goede voornemens voor 2018 wellicht niet meer zo nieuw. We werken volop verder aan belangrijke investeringen voor onze stad. De aanleg van de fietspaden in de Bosstraat, de Hamonterweg en de Thomas Watsonlaan is opgestart en de werken verlopen volgens wens. Graag willen we de omwonenden en de weggebruikers bedanken voor hun begrip en het geduld, want helaas gaat dit gepaard met hinder. Ook de plannen voor de restauratie en renovatie van het voormalig Ursulinenklooster en voor de uitbreiding en renovatie van sporthal De Koekoek in Achel zijn bijna klaar om aanbesteed te worden. Kortom: er staat weer heel wat op het programma. Geen wonder dus dat de tijd zo snel voorbij vliegt. Straks roept de lente en zijn we klaar voor een mooi voorjaar… Uw burgemeester Theo Schuurmans

15 Vrijetijdsbeleving in onze stad

20 Vakantieaanbod Pasen

24 Hondenactieplan Goed om weten Overzicht wegenonderhoud 2018 Week van de Valpreventie In de kijker: vrijwilligers Kind & Preventie Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker Tot uw dienst: UiTpunt-medewerkers Voor de lens www.hamont-achel.be

11 13 14 22 26 27 30 3


Carnaval is in het land! Begin februari‌ Menig carnavalliefhebber kijkt er ieder jaar reikhalzend naar uit. In Hamont-Achel is het steeds weer een groot feest en organiseert SCV De Teutepeuters heel wat activiteiten. Een kindercarnaval, bijvoorbeeld, maar ook de Seniorenzitting, het Carnavalsbal, een Afsluitingsbal‌ Het hoogtepunt is natuurlijk de optocht van praalwagens. Ook vorig jaar trokken talloze verkleedde carnavalisten door de Hamontse straten. Ben jij er dit jaar ook bij?

4

www.hamont-achel.be


5


Meer info op www.hamont-achel.be

Afval in rio olputjes

Bij meld ingen va n versto dat de oo pte straa rzaak bij tkolken inwoners wordt dik (beton, p ligt. Zo w wijls vas leisterwe orden er tgesteld rk, lijmp de werk re g ro e lm d ucten… ing van atig afva ) lstoffen d in e ri g oolputjes edumpt. verantwo ordelijke Hierdoor in gevaa r. g komt e Indien d kend is, Merk jij it gebeu kan men dat er erg rt e e daarom n de ns een v ons door een boe erstoppin via www te krijge g is? Ge .hamontn. ef het da achel.be n gerust /melding aan en.

Verstandig stoken is gezond stoken

Gezellig toch, een houtkachel of open haard? Niet al het hout is hier echter voor ge sc hikt. Afvalhout – ge verfd of geïmpr eg ne erd hout, multiplex of spaanplaten – m ag niet verbrand worden . Het is ongezond en kan ook sneller leide n tot schoorsteen brand. Hoe weet je of je goed bezig bent? Bi j een goede verbrandin g is de rook kleur loo s of wit. Bij grijze of zwarte rook is er duidelijk iets mis. Meer info : www.stookslim.b e.

Complimentjes doen deugd! Donderdag 1 maart is het Complimentendag. Wist jij dat zowel het geven, als het krijgen van een compliment voor een goed gevoel zorgt bij jezelf? Reden genoeg dus om er helemaal voor te gaan binnenkort!

Jobstudenten IBO De Pagadder

naar er zijn ze op zoek Bij IBO De Pagadd kantie tijdens de Paasva 4 monitoren voor schik je Ben jij 18 jaar en be (3 t.e.m. 13 april). in een ijs middelbaar onderw over een diploma diploma? een pedagogisch sociale richting of art via or maandag 5 ma Solliciteer dan vo et geen rge Ve e/jobstudenten. www.hamont-achel.b a toe te voegen! kopie van je diplom

Allesbrand er ≠ huisvuilver brandingso De naam ven allesbran der is m immers w isleid

el kolen end. Je mag er en hout geen afva in verbra lstoffen. n d e n D , maar at laatste wat overl brengt na ast en ge m e zondheid lijk heel voor zow sschade el jezelf, met zich als je bu mee naar een ren. Bren containerp g je afval a rk dus voor iede of laat he reen het t ophalen beste. , dat is

6

www.hamont-achel.be


STADSONTWIKKELING

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Steden en gemeenten kennen heel wat uitdagingen inzake ruimtelijk beleid. Het is dan ook belangrijk dat elke gemeente hier een doordachte korte- en langetermijnvisie voor uitwerkt. Daarom ontwikkelt Hamont-Achel een actueel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), dat past binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Via dit GRS creëert het stadsbestuur een bewuste, samenhangende visie op haar grondgebied, waardoor men een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid kan voeren.

“Onze stad beschikt al sinds 2004 over een GRS, maar dat wordt momenteel grondig onder handen genomen”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Ria Nijs. “Een aantal strategische ruimtelijke opties en prioriteiten worden daarbij herbekeken. De krijtlijnen van het nieuwe GRS lichten we toe aan de hand van zes thema’s.” Lees verder op p. 8

7


Dossier: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Schepen van ruimtelijke ordening Ria Nijs bekijkt samen met diensthoofd stadsontwikkeling Jan Hendriks het nieuwe GRS.

Bouwen & Wonen

Open ruimte

Vandaag wordt er in Vlaanderen elke dag nog zes hectare open ruimte volgebouwd. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen legt echter op dat er vanaf 2040 geen bijkomende ruimte meer wordt bebouwd, de zogenaamde ‘betonstop’. Het doel is om mensen aan te moedigen om kleiner te gaan wonen en dit vooral in stads- of dorpskernen.

Het stadsbestuur wil graag de natuur- en landschapswaarden in onze stad behouden, beschermen en versterken. Door wonen, handel, horeca en bedrijvigheid te bundelen in kernen, kan de open ruimte maximaal benut worden voor landbouw en natuur. Natuurgebieden en open ruimte hebben namelijk een groot potentieel voor recreatief gebruik zoals wandelen en fietsen.

“In Hamont-Achel wordt er gekozen voor inbreidingsgerichte woonprojecten in de centra. Bouwen binnen bestaande bebouwing dus”, legt Ria Nijs uit. “Daarmee komt de stad tegemoet aan de toename van kleinere gezinnen, bestaande uit slechts een of twee personen”, gaat diensthoofd Stadsontwikkeling Jan Hendriks verder. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aantal singles, alleenstaande ouders en alleenwonende ouderen de komende jaren alleen maar groter wordt. Dit soort kleine gezinnen verkiezen aangepaste woningen: klein, betaalbaar, energiezuinig, comfortabel en aantrekkelijk.”

8

www.hamont-achel.be

“De grote grensoverschrijdende natuurgebieden en de vallei van de Warmbeek zijn zeer waardevolle gebieden. Hamont-Achel wenst deze gebieden beter met elkaar te verbinden, wat de verscheidenheid aan fauna en flora ten goede zal komen”, vertelt de schepen. “Landbouwgebieden garanderen overigens een regionale voedselproductie op lange termijn. De ecologische kwaliteit van deze gronden kan versterkt worden door kleine landschapselementen zoals bermbegroeiingen, hagen, houtkanten, bomenrijen, grachten, oeverbeplantingen…”


Landschap & Klimaat

Bedrijvigheid & Tewerkstelling

“Iedereen dient zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zo ook Hamont-Achel”, vindt Jan Hendriks. “Om tijdens periodes van overvloedige regenval overstromingen te vermijden, moet er meer ruimte gecreëerd worden voor water. In de beekvalleien is er plaats voor het bufferen en het trager afvoeren van water. Dit soort beekranden- en waterbeheer kan echter enkel succesvol zijn, wanneer er een ruim maatschappelijk draagvlak bestaat bij de landbouwers en bewoners. In de bebouwde ruimte worden verder parken en groene ruimten aangelegd om de woonkwaliteit te verhogen.”

“De economische ontwikkeling wenst onze stad te stimuleren door het beleid af te stemmen op bedrijven met een relatief beperkte transportbehoefte, een redelijk hoge economische waarde en een hiermee in verhouding staande tewerkstelling. Belangrijk is dat deze bedrijven zich richten op innoverende productie- of verwerkingsprocessen. Bij de inrichting van bedrijventerreinen en het inplanten van nieuwe bedrijven zal de focus ook meer gelegd worden op het duurzaamheidsaspect,” licht de schepen toe. “In het gebied Loërakker – gelegen tussen Haag, de Hamonterweg en de Thomas Watsonlaan – wordt een bijkomend bedrijventerrein voor lokale bedrijven ontwikkeld. Deze zone is nu al een van de best ontsloten sites in HamontAchel. Indien de omleidingsweg rond Neerpelt wordt aangelegd, zal dit de ontsluiting alleen nog maar verbeteren. Omwille van de omliggende bewoning zijn milieubelastende of storende producties niet wenselijk op dit terrein.” Lees verder op p. 10

9


Toerisme & Recreatie

Mobiliteit

De toeristische en recreatieve ontwikkeling wordt gericht op het wandel- en fietstoerisme in de prachtige landschappen, bossen en open ruimten, de Warmbeekvallei en de Groote Heide. “Kenmerkend voor het toeristische aanbod in HamontAchel is de gezellige kleinschaligheid: verschillende kleinere attracties vormen samen één groot aanbod,” vertelt Ria Nijs.

Binnen haar mobiliteitsbeleid wil Hamont-Achel inzetten op verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fietsverkeer, het parkeerbeleid… “Dit mobiliteitsplan is onder meer gericht op het sturen en beheren van de verkeersstromen”, weet Jan Hendriks. “Onze stad wil zo de toegankelijkheid via weg, spoor en water verbeteren zonder hierdoor extra doorgaand verkeer aan te trekken. De voorkeur wordt daarbij gegeven aan meer duurzame verplaatsingen zoals de fiets of het openbaar vervoer. Om het fietsen bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken, worden er fietsstraten aangelegd en bestaande verbindingen verbeterd. Het treinstation van Hamont mag op termijn ook geen eindhalte blijven, maar dient een stopplaats te worden van een grensoverschrijdende verbinding naar Weert en zo verder naar het overige Nederlandse en Duitse spoornet.”

“De Achelse Kluis moet fungeren als een hoofdtoegangspoort van het grensoverschrijdende natuur- en landschapspark de Groote Heide. Hamont-Achel beschikt verder ook over vele andere unieke gebouwen en sites met meestal een historische achtergrond. Deze zijn veelal gelegen in open ruimten, natuur- of bosgebied en hebben op toeristisch en recreatief vlak vaak veel potentieel. Met het ontwikkelen van beperkte overnachtingsmogelijkheden en de uitbouw van horeca en zorgtoerisme kan onze stad haar uniek en kwaliteitsvol toeristisch product verder invulling geven.”

Ook het parkeerbeleid speelt binnen het mobiliteitsplan een belangrijke rol”, geeft de schepen nog mee. “Hiermee wil het stadsbestuur het gebruik van de auto op korte afstand en het lang parkeren in het centrum ontmoedigen.”

Op dinsdag 6 februari vond er in het Michielshof te Achel een infomarkt plaats. Hier werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan nader besproken. Het openbaar onderzoek rond het GRS loopt tot 17 maart 2018. Meer weten? Neem dan een kijkje op www.hamont-achel.be/grs.

10

www.hamont-achel.be


Goed om weten Toelage voor aankoop elektrische mulchers In het kader van de preventie van grasafval, het vermijden van geluidsoverlast en het voorkomen van fijnstof, kent HamontAchel een toelage toe voor de aankoop van een elektrische/ accu-aangedreven mulcher of grasmaaier met mulchfunctie. Deze toelage bedraagt 20% van de aankoopprijs, met een maximum van 100 euro. Let wel: je dient hiervoor een aanvraag te doen binnen de 6 maanden na de aankoopdatum. Het aanvraagformulier en het reglement hieromtrent vind je op www.hamont-achel.be/milieusubsidies.

Kortingsbonnen voor kattensterilisatie Vanaf de leeftijd van 5 maanden kan een kattin – net als al haar nakomelingen – tot drie nestjes per jaar op de wereld zetten. De cijfers liegen er dan ook niet om: in de Limburgse asielen kwamen er in 2016 maar liefst 4.000 katten binnen! Je maakt je kat daarom best tijdig onvruchtbaar. Een eenmalige ingreep bij een kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot. Als extra stimulans geeft onze stad vanaf 14 februari kortingsbonnen weg voor de sterilisatie van kattinnen. Deze bonnen (t.w.v. € 25, max. 2 bonnen per adres) kun je aanvragen bij de milieudienst. Ze zijn geldig tot en met 30 september 2018 bij een dierenarts in Limburg. Wees er snel bij, want op is op!

Afhalen tegoed huisvuilzakken 2018 Vanaf 5 februari kan je je tegoed aan huisvuilzakken van 2018 afhalen in het recyclagepark van Hamont-Achel/ Neerpelt of bij de volgende handelaars: • AD Delhaize, Abdijstraat 40 te Hamont • Aveve Schuurmans, Bosstraat 96 te Hamont • Carrefour Market, Stationstraat 34 te Hamont • De Verfwinkel, Generaal Dempseylaan 40 te Achel • Tuincentrum Hendrix, Thomas Watsonlaan 104 te Achel Wie dat wenst kan ook in het stadhuis terecht. Geboorterollen en rollen om medische redenen zijn overigens enkel daar verkrijgbaar. Verder worden er dit jaar geen bedeeldagen georganiseerd; je kan immers steeds terecht bij de opgesomde handelaars. Let wel, het afhalen van huisvuilzakken kan enkel op vertoon van je identiteitskaart. Meer informatie over het quotum waar je recht op hebt vind je via www.hamont-achel.be/huisvuilzakken.

11


Houtkanten als energiebron? Hamont-Achel onderzoekt momenteel de mogelijkheden om op een duurzame manier biomassa te halen uit houtkanten. In de meest ideale situatie worden er houtsnippers geoogst uit deze hagen, bestaande uit bomen en struiken, die lokaal gebruikt kunnen worden voor het verwarmen van gebouwen. Ben jij benieuwd naar hoe dit allemaal in z’n werk gaat? Kom dan op zaterdag 17 februari om 13.00 uur naar de demo van Hagehelden in de parochiezaal van AchelStatie. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via info@rllk.be. Graag inschrijven vóór 15 februari. Het volledige programma vind je op www.hagehelden.be.

Laadpalen voor elektrische wagens Eind december werd er in samenwerking met netbeheerder Infrax een eerste laadpaal voor elektrische wagens geplaatst aan het stadhuis in Hamont. Eind februari volgt er een tweede laadpaal aan het OCMW in Achel en in 2019 komt er nog een derde exemplaar aan het treinstation. Hiermee zet het stadsbestuur in op elektrische mobiliteit. Aan iedere paal zijn er twee parkeerplaatsen voorzien die enkel gebruikt mogen worden door elektrische wagens die aan het opladen zijn. Je wagen opladen is eenvoudig en doe je met ‘smoov’, de mobiele app van Allego, of met een laadpas. Indien je nog niet over een laadpas beschikt, kan je deze aanvragen via www.plugsurfing.com/vlaanderen.

12 12

www.hamont-achel.be

Gratis vrijwilligersverzekering Vanaf 1 januari 2018 zorgt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers van de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Als organisatie mag je rekenen op maximum 100 gratis verzekerde mandagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Deze biedt waarborgen voor burgerrechtelijke en buitencontractuele aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Het aanvraagformulier voor deze verzekering vind je terug op www.gratisvrijwilligersverzekering.be, alsook meer informatie over de precieze werking ervan.


OPENBARE WERKEN

Overzicht wegenonderhoud 2018 Om de levensduur van onze wegeninfrastructuur te verlengen, voorziet de stad ieder jaar budget voor het buitengewoon onderhoud van de gemeentewegen. Het gaat hierbij om werken die niet in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden, zoals het overlagen van wegen door middel van asfalt, bestrijkingen of slemlagen, of over grotere en meer complexe betonherstellingen. De grote boosdoener voor asfaltwegen is water dat in kieren, scheuren en gaten sijpelt en daar – eventueel onder invloed van vorst – schade veroorzaakt. Door middel van een regelmatig onderhoud wil de dienst openbare werken ervoor zorgen dat het wegoppervlak ‘waterdicht’ wordt gemaakt. Hierbij wordt gewerkt met twee mogelijke herstelmethodes. Bij een overlaging freest de aannemer de externe toplaag van de weg af en plaatst hij een nieuwe laag asfalt op het afgevreesde gedeelte. Bij een bestrijking wordt een bitumineus mengsel op de weg gespoten waarop steentjes uitgespreid worden om dit mengsel af te dekken. In de toekomst wordt er bovenop deze steentjes nog een slemlaag – een afdeklaag – gezet, zodat het probleem van losliggende steenslag opgelost wordt.

Welke wegen worden in 2018 onder handen genomen? We zetten ze voor jou op een rijtje: • Keunenlaan: herstelling fietspad en kantstrook + vernieuwing voegvulling op verkeersplateau kruispunt met Mulk. • Beverbeekse Heide: plaatselijke herstellingen asfalt • Hees: diverse asfaltherstellingen + deels overlaging • Klein Eind: asfaltherstellingen • Rodenbachstraat: plaatselijke overlaging asfalt • Koleneind: gedeeltelijke overlaging beschadigd wegdek • Het Lo: asfaltverharding strook tussen rijweg en fietspad + diverse herstellingen voegen tussen betonplaten. • Posthoornstraat: herstelling voegen tussen betonplaten • Korenbloemenlaan: herstelling asfalt op kruispunt met Slipstraat Verder worden er op diverse plaatsen in Hamont-Achel kleine herstellingen aan asfalt en beton gedaan. Zijn er beschadigingen in jouw straat? Laat het dan weten en vul de meldingskaart in op pagina 27 van deze Belleman. Je kan dit ook online melden op www.hamont-achel.be/ meldingen.

13


Week van de valpreventie Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Bovendien hebben ouderen tien keer meer kans om bij de spoeddiensten te belanden als gevolg van een val, dan na een verkeersongeval. Gelukkig kan je heel wat doen om het risico op zo’n val te verkleinen. Naar aanleiding van de Week van de Valpreventie geven we je alvast enkele tips. De allerbelangrijkste? Blijf in beweging met aandacht voor je veiligheid!

Blijf in beweging • Onderbreek lang stilzitten • Beweeg zoveel je kan: elke stap telt • Oefen je spieren en evenwicht

Ga voor een veilig huis • Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of omkrullende tapijten • Zorg voor voldoende verlichting • Plaats handgrepen • Gebruik een veilige trapladder

Kies degelijke schoenen en zorg voor je voeten • Draag gemakkelijke schoenen die je voet omsluiten • Loop niet op blote voeten of kousen • Laat voetproblemen behandelen

Kijk uit met je ogen • Draag een bril als dat nodig is • Hou je bril proper en binnen handbereik • Ga regelmatig op controle bij de oogarts

Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan • Sta rustig recht uit bed of de zetel • Haast je niet naar de bel of telefoon • Vaak duizelig? Praat erover met je huisarts

Let op medicijnen • Bespreek het gebruik ervan met je huisarts • Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen

Eet evenwichtig en gezond • Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor stevige botten en spieren • Beperk je alcoholgebruik Heb je moeite met evenwicht? Heb je angst om te vallen of ben je onlangs gevallen? Vraag dan advies aan je huisarts. Meer informatie en tips vind je ook op www.valpreventie.be.

Neem een kijkje op www.hamont-achel.be/sport voor het uitgebreide sportaanbod van de stad, dienstencentrum De Kring en de Hamont-Achelse verenigingen.

14 14

www.hamont-achel.be

Infomoment rond valpreventie Op dinsdag 8 mei 2018 komen studenten Zorgkunde vertellen wat je zelf kan doen om vallen te voorkomen. Ze zullen je motiveren om aandacht te hebben voor de valrisco’s. Dit infomoment is gratis en gaat door in dienstencentrum De Kring te Achel van 14.00 tot 16.30 uur.


Vrijetijdsbeleving in onze stad JOUW ACTIVITEIT IN DE KIJKER? Organiseert jouw vereniging een activiteit in Hamont-Achel die niet enkel voor leden, maar voor alle inwoners van onze stad toegankelijk is? Is deze bovendien niet commercieel of politiek van aard? Vul dan zeker de UiTdatabank van Vlaanderen in via www.uitinvlaanderen.be. Indien de activiteit aan de voorwaarden voldoet, verschijnt deze enkele dagen later automatisch op de website van de stad. Deze webpagina wordt sterk gepromoot en dient als basis voor andere publicaties. Ook de UiT-kalender – die je terugvindt in het midden van dit stadsmagazine – wordt op basis van deze webpagina samengesteld. Meer weten? Stuur een mailtje naar belleman@hamont-achel.be. Opgelet: activiteiten die opgenomen dienen te worden in de UiT-kalender m.b.t. mei en juni 2018 dienen uiterlijk 4 maart ingegeven te zijn in de UiTdatabank. Denk er verder aan om steeds een duidelijke foto bij te voegen, waarbij je goedkeuring tot publicatie hebt van iedereen die afgebeeld wordt. De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten hieromtrent. Flyers of affiches zijn niet wenselijk omdat deze slechts in een klein formaat gepubliceerd kunnen worden en daardoor vaak onleesbaar zijn. Weet verder dat de redactie het recht heeft om ingestuurde teksten aan te passen of in te korten.

SPEELKAMER De Speelkamer is een plaats om spel en ontmoeting samen te brengen. Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders gezellig buurten. De kamer bevindt zich in de polyvalente ruimte van het Huis van het Kind en is elke tweede woensdag en vierde zaterdag van de maand geopend.

14.02, 24.02, 14.03 en 24.03.2018 09.30 - 11.30 uur // Huis van het Kind Gratis

WANDELING WSV DE GREVENBROEKERS DIGITAAL CAFÉ Wandelsportvereniging De Grevenbroekers organiseert regelmatig knappe wandeltochten. Op dinsdag 13 februari is het op de Witteberg te doen. Vanuit de start kronkel je meteen door de bossen en veldwegeltjes van de binnen- en buitenheide van Achel en de Turfheide tussen Achel en de Grote Heide Neerpelt. Deze wandeling (5-6-9-11-14-15-18km) start aan de Chirolokalen.

Digitalisering gebeurt aan zo’n hoog tempo dat niet iedereen meteen mee is. Sommigen weten niet goed hoe ze een app installeren op de smartphone, hoe de tablet werkt of hoe ze een e-book op de e-reader zetten. Klinkt dit je bekend in de oren? Kom dan eens langs tijdens het Digitaal Café. Vrijwilligers luisteren er naar je probleem en zoeken samen met jou naar een oplossing.

13.02.2018 // 07.00 - 17.00 uur // Chirolokalen Witteberg Prijs: € 1,50

18.02.2018 // 10.00 - 12.00 uur // Bibliotheek Hamont 18.03.2018 // 10.00 - 12.00 uur // Bibliotheek Hamont Gratis

15


LEZING BAS HARING

MUZIEK PRESELECTIE HUMO’S ROCK RALLY 16.02.2018 // 20.30 uur // De Posthoorn

Bas Haring is een Nederlands filosoof en informaticus. Hij noemt zichzelf ‘volksfilosoof’ omdat hij probeert op een frisse en toegankelijke manier wetenschap en filosofie begrijpbaar te maken voor iedereen. Voor zijn bekendste boek ‘Kaas en de evolutietheorie’ ontving hij in 2002 de Gouden Uil voor Jeugdliteratuur. In 2016 won hij de Duidelijktaalprijs voor het helder uiteenzetten van wetenschappelijke onderwerpen.

21.02.2018 // 20.15 uur // Bibliotheek Hamont VVK: € 6 // ABO: € 4 // Kassa: € 5

HET ZESDE METAAL: THEATERTOUR ‘CALAIS’ 23.02.2018 // 20.30 uur // Cinema Walburg DIE VERDAMMTE SPIELEREI: NACHTVORST 02.03.2018 // 20.30 uur // Cinema Walburg NATALIA: ME AND MY PRODUCER (UITVERKOCHT) 09.03.2018 // 20.30 uur // De Posthoorn RACOON 23.03.2018 // 20.30 uur // De Posthoorn BLUES NIGHT: SARON CRENSHAW 31.03.2018 // 20.30 uur // De Posthoorn BLØF 08.04.2018 // 20.30 uur // De Posthoorn

LEGENDE Per betalend kind mag er 1 volwassene gratis binnen Studentenkorting (-26 jaar) en -18-jarigen korting Abonnementstarief bij aankoop tickets van min. 4 verschillende voorstellingen Korting van € 2 op VVK-prijs bij 10 of meer tickets

Meer info over tickets, kortingen of het abonnementstarief van activiteiten van het UiTpunt Hamont-Achel? Check www.hamont-achel.be/aha.

16 16

www.hamont-achel.be

VOORLEESHALFUURTJE Kinderen die zin hebben in een grappig, spannend of avontuurlijk verhaal… Die moeten op woensdagnamiddag in de bibliotheek van Hamont zijn! De bib organiseert er iedere week een voorleeshalfuurtje voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. Je mag rekenen op de leukste verhalen, gebracht door enthousiaste voorleesmoeders.

Elke woensdag tot aan de paasvakantie (uitgezonderd schoolvakanties) 13.30 uur // Bibliotheek Hamont-Achel Gratis


UiT-kalender WAT?

WAAR?

WANNEER?

WIE?

ZEBRACINEMA: THE KILLING OF A SACRED DEER

Cinema Walburg

01.03.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

CINEMAPLUS: BELLISIMA

Cinema Walburg

01.03.2018 // 14.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

DIE VERDAMMTE SPIELEREI: NACHTVORST

Cinema Walburg

02.03.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

KIENAVOND

Michielshof

02.03.2018 // 19.00 u

Basisschool Achel

NACHT VAN DE ZESDES

De Posthoorn

03.03.2018 // 20.00 u

WICO Campus Salvator

EETDAG

Michielshof

04.03.2018 // 11.00 u

Koninklijke Fanfare Kempenbloei

FC DE KAMPIOENEN 3: FOREVER

Cinema Walburg

04.03.2018 // 14.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

FILO-CAFÉ

Bibliotheek Achel

04.03.2018 // 10.00 - 12.15 u

Bibliotheek Hamont-Achel

LEESKRING BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Hamont

07.03.2018 // 19.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

07.03.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

KUNSTGESCHIEDENIS: BELLE EPOQUE EN DE STYLE BEAUX ARTS

Dienstencentrum De Kring

08.03.2018 // 14.00 - 16.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: LES GARDIENNES

Cinema Walburg

08.03.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

NATALIA: ME AND MY PRODUCER (UITVERKOCHT)

De Posthoorn

09.03.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

BENEFIET KOM OP TEGEN KANKER

Michielshof

09.03.2018 // 19.00 u

Familie Freier

ROMMELMARKT

Parochiezaal De Burg

11.03.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

CONCERTUITSTAP: RAU LUPU & ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

Dienstencentrum De Kring

11.03.2018 // 09.00 - 20.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

MULTICULTURELE ONTMOETINGSDAG: GA EENS VREEMD

Michielshof

11.03.2018 // 10.00 u

BurenCulturen

SPEELKAMER

Huis van het Kind

14.03.2018 // 09.30 - 11.30 u

Huis van het Kind

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

14.03.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

LUISTERNAMIDDAG: MUZIEK ALS SPIEGEL VAN HAAR TIJD: ROMANTIEK

Dienstencentrum De Kring

15.03.2018 // 14.00 - 16.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

ZEBRACINEMA: THELMA

Cinema Walburg

15.03.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

KIENAVOND

De Posthoorn

16.03.2018 // 19.00 u

Kleuterschool De Robbert

LEZING FLEUR VAN GRONINGEN: LEVEN ZONDER FILTER

Bibliotheek Hamont

16.03.2018 // 20.15 u

Bibliotheek Hamont-Achel

EETDAG

De Posthoorn

17.03.2018 // 17.00 - 20.00 u

KFC Hamont

JAN-JAAP VAN DER WAL: SCHOON (UITVERKOCHT)

Cinema Walburg

17.03.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

EETDAG

De Posthoorn

18.03.2018 // 12.30 - 13.30 u en 17.00 - 20.00 u

KFC Hamont

DIGITAAL CAFÉ

Bibliotheek Hamont

18.03.2018 // 10.00 - 12.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

INFOAVOND: HAMONT-ACHEL RENOVEERT SAMEN

Stadhuis Hamont

19.03.2018 // 20.00 u

Stad Hamont-Achel

JEUGDBOEKENWEEK: HANDS UP!

Cinema Walburg

21.03.2018 // 14.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

ZEBRA XTRA: RABOT

Cinema Walburg

21.03.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

RACOON

De Posthoorn

23.03.2018 // 20.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

SPEELKAMER

Huis van het Kind

24.03.2018 // 09.30 - 11.30 u

Huis van het Kind

CONCERT

Cinema Walburg

24.03.2018 // 20.00 u

Amiciatia Ensemble

ACCORDEONFESTIVAL

De Posthoorn

25.03.2018 // 12.00 u

Accordeola

VOORLEESHALFUURTJE

Bibliotheek Hamont

28.03.2018 // 13.30 u

Bibliotheek Hamont-Achel

STATIE CINEMA

Parochiezaal Achel-Statie

30.03.2018 // 18.30 u

Sint- en Kinderactiviteiten Achel-Statie

BLUES NIGHT: SARON CRENSHAW

De Posthoorn

31.03.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

21/03 JEUGDBOEKENWEEK: HANDS UP!

18/03 DIGITAAL CAFÉ

Maart 2018 Pin me vast!

02/03 DIE VERDAMMTE SPIELEREI

04/03 FC DE KAMPIOENEN 3

08/03 ZEBRACINEMA: LES GARDIENNES

15/03 ZEBRACINEMA: THELMA

21/03 ZEBRAPLUS: RABOT


UiT-kalender iT-kalender WAT?

WAAR?

WANNEER?

WIE?

CINEMAATJES: KAPITEIN ONDERBROEK

Cinema Walburg

04.04.2018 // 14.00 u

Gezinsbond

WEDNESDAY@THEMOVIES: PATSER

Cinema Walburg

04.04.2018 // 20.15 u

UiTpunt Hamont-Achel

CINEMAPLUS: OFFRET

Cinema Walburg

05.04.2018 // 14.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

SVEN DE LEIJER: CONTENT

Cinema Walburg

06.04.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

07.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

ARIAN COMPEN: BRABARET

Cinema Walburg

07.04.2018 // 20.00 u

UiTpunt Hamont-Achel

FILO-CAFÉ

Bibliotheek Achel

08.04.2018 // 10.00 - 12.15 u

Bibliotheek Hamont-Achel

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

08.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

BLØF

De Posthoorn

08.04.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

SPEELKAMER

Huis van het Kind

11.04.2018 // 09.30 - 11.30 u

Huis van het Kind

KUNSTGESCHIEDENIS: DE HAAGSE SCHOOL

Dienstencentrum De Kring

12.04.2018 // 14.00 - 16.00 u

Cultuurkring Hamont-Achel

REPAIR CAFÉ

Michielshof

13.04.2018 // 18.00 - 21.00 u

GROS

NIGHT @ THE TABLES: EYES WIDE SHUT EDITION

De Posthoorn

14.04.2018 // 21.30 u

Round Table 71

LENTECONCERT

Michielshof

14.04.2018 // 20.00 u

Koninklijke Fanfare Kempenbloei

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

14.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

ROMMELMARKT

Parochiezaal De Burg

15.04.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

DIGITAAL CAFÉ

Bibliotheek Hamont

15.04.2018 // 10.00 - 12.00 u

Bibliotheek Hamont-Achel

RISE UP

Cinema Walburg

15.04.2018 // 15.30 u

Rise Up

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

15.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

BUITENSPEELDAG

Park bij het Michielshof 18.04.2018 // 12.00 - 17.00 u

Stad Hamont-Achel

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

21.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

ROELAND GROET DE DINGEN

Cinema Walburg

21.04.2018 // 20.30 u

UiTpunt Hamont-Achel

VERWEN JEZELF DAGEN

Expo De Wal

21.04.2018 // 10.00 - 17.00 u

Vriendenkring België BovenSuriname

ROMMELMARKT

De Posthoorn

21.04.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

22.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

VERWEN JEZELF DAGEN

Expo De Wal

22.04.2018 // 10.00 - 17.00 u

Vriendenkring België Boven-Suriname

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

28.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

ROMMELMARKT

De Posthoorn

22.04.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

SPEELKAMER

Huis van het Kind

28.04.2018 // 09.30 - 11.30 u

Huis van het Kind

GARAGEVERKOOP

Hamont-Achel

28.04.2018 // 09.00 - 16.00 u

Werkgroep Kom op tegen Kanker

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE GROOTE OORLOG

Achelse Kluis

29.04.2018 // 12.00 - 16.00 u

Noord-Limburg 1914 - 1918

April 2018 04/04 WEDNESDAY@THEMOVIES: PATSER

07/04 ARIAN COMPEN

21/04 ROELAND GROET DE DINGEN

Jouw activiteit in deze UiT-kalender? Organiseer jij een activiteit in mei of juni die een plaatsje verdient in deze kalender? Vul de UiTdatabank van Vlaanderen dan in voor 4 maart via www.uitinvlaanderen.be. Indien je activiteit aan de voorwaarden voldoet zie je deze verschijnen in de UiT-kalender van De Belleman die midden april uitkomt. Meer weten? Stuur een mailtje naar belleman@hamont-achel.be.

11/04 & 28/04 SPEELKAMER


FILO-CAFÉ Kennis en waarheden blijken vaak twijfelachtig en ontoereikend. Nieuwe informatie, een andere blik en je waarheid verandert. Wat gisteren leek te kloppen, blijkt vandaag betwijfelbaar. De uitdaging ligt in de durf om je eigen denken te onderzoeken. Dat is het Filo-café in een notendop. Kom jij mee filosoferen in de bibliotheek van Achel? Voorkennis is niet nodig!

FILM IN CINEMA WALBURG CINEMAATJES: BIG FOOT JUNIOR // 14.02. // 14.00 u CINEKIDS +: PADDINGTON 2 // 14.02 // 20.15 UUR ZEBRACINEMA: IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE // 15.02 // 20.15 u ZEBRACINEMA: INSYRIATED // 22.02 // 20.15 u

04.03.2018 // 10.00 - 12.15 uur // Bibliotheek Achel 08.04.2018 // 10.00 - 12.15 uur // Bibliotheek Achel Gratis

CINEMAPLUS: BELLISIMA // 01.03 // 14.00 u

LEESGROEP BIBLIOTHEEK

ZEBRACINEMA: LES GARDIENNES // 08.03 // 20.15 u

Lees je graag een goed boek en wil je er met anderen over van gedachten wisselen? Tijdens de leesgroep van de bibliotheek Hamont-Achel maak je onder leiding van Barbara Creemers kennis met enkele opvallende en vaak ook nieuwe werken uit de wereldliteratuur. Samen achterhaal je wat de kern van de verhalen of de romans is die je vooraf leest. Je bespreekt wat je gelezen hebt en wat je geraakt heeft. Zo haal je meer uit het werk: het gaat om onbevooroordeeld lezen, inleven en begrijpen.

ZEBRA XTRA : RABOT // 21.03 // 20.15 u

ZEBRACINEMA: THE KILLING OF A SACRED DEER // 01.03 // 20.15 u FC DE KAMPIOENEN 3 – FOREVER // 04.03 // 14.00 u ZEBRACINEMA: THELMA // 15.03 // 20.15 u CINEMAATJES: KAPITEIN ONDERBROEK // 04.04 // 14.00 u WEDNESDAY@THEMOVIES: PATSER // 04.04 // 20.15 u CINEMAPLUS: OFFRET // 05.04 // 14.00 u

07.03.2018 // 19.30 - 22.00 uur // Bibliotheek Hamont Meer info: www.hamont-achel.bibliotheek.be

LUISTERNAMIDDAG: MUZIEK ALS SPIEGEL VAN HAAR TIJD Muziek is doorheen de jaren sterk veranderd. Tijdens een maandelijkse luisternamiddag blikt de cultuurkring Hamont-Achel terug op de verschillende periodes en hun muziekstijl. Op donderdag 22 februari komt de klassieke periode aan bod: rust, eenvoud en klaarheid staan centraal en componisten streven in hun muziek naar helderheid en natuurlijkheid. In maart staat Romantiek centraal. Het gevoel en de verbeelding winnen het hier van de rede en de helderheid.

22.02.2018 // 14.00 - 16.00 uur 15.03.2018 // 14.00 - 16.00 uur Dienstencentrum De Kring // Prijs: € 6 Meer info: 011 61 05 88 of cultuurkring@hotmail.com

KUNSTGESCHIEDENIS: ‘BELLE EPOQUE’ EN DE ‘STYLE BEAUX ARTS’

LEZING FLEUR VAN GRONINGEN: LEVEN ZONDER FILTER In ‘Leven zonder filter’ vertelt Vlaams columniste en cartooniste Fleur van Groningen openhartig en met zelfrelativering over de zoektocht naar haar gebruiksaanwijzing. Hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is en zich daar aanvankelijk tegen verzette uit schrik voor labels en vooroordelen. Tot ze ondervond dat de eigenschap naast nadelen ook voordelen kent… Haar boek en de gelijknamige lezing ‘Leven zonder filter’ geven een ontroerend eerlijk relaas over hoe het is om hoogsensitief te zijn.

16.03.2018 // 20.15 uur // Bibliotheek Hamont VVK: € 5 // Kassa: € 6

Op donderdag 8 maart organiseert de Cultuurkring HamontAchel een lezing rond kunstgeschiedenis. Centraal staat de Beaux Arts, een late vorm van neoclassicisme en kleurrijk eclecticisme. Deze stijl vloeit rechtstreeks uit de Napoleon III-stijl en heeft zijn naam te danken aan de Académie des Beaux, een van de belangrijkste instellingen van onderwijs en artistieke erkenning in Parijs. Beaux-Arts domineerde van de jaren 1860 tot aan de Eerste Wereldoorlog.

08.03.2018 // 14.00 - 16.00 uur Dienstencentrum De Kring // Prijs: € 6 Meer info: 011 61 05 88 of cultuurkring@hotmail.com

17


BUURTRESTAURANT BUURTELUUR Gezellig keuvelen terwijl je een lekkere, vers bereide maaltijd achter de kiezen slaat voor een budgetvriendelijke prijs? Dan moet je bij buurtrestaurant Buurteluur zijn. Voor slechts 9 euro geniet je van een bord soep, een hoofdgerecht en een dessert. Wil jij er graag bij zijn de volgende Buurteluur? Reserveer dan alvast een plaatsje via de aankoop van een voorverkoopkaart. Meer info: www.hamont-achel.be/buurteluur. 22.02.2018 // 11.45 uur // Parochiezaal Achel-Statie Menu: Broccolisoep - Blinde vinken, rode kool en aardappelen - Fruityoghurt 08.03.2018 // 11.45 uur // Parochiezaal Hamont-Lo Menu: Uiensoep - Zalmmoot met choronsaus en broccolipuree - Vanillepudding 22.03.2018 // 11.45 uur // Parochiezaal Achel-Statie Menu: Preisoep - Varkenshaasje provencale, gemengde sla en krieltje - Marmercake met crème Anglaise 12.04.2018 // 11.45 uur // Parochiezaal Hamont-Lo Menu: Paysannesoep - Varkenshaasje champignonsaus, gebakken aardappelen en wortelen - Chocoladepudding

BENEFIET KOM OP TEGEN KANKER Op vrijdag 9 maart organiseert de familie Freier in het Michielshof te Achel een benefietavond ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op het programma: Axel Freier met een klassiek pianostuk, het muziekduo ‘Fragile’, de muziekgroep ‘J-Plug’ en als afsluiter ‘Gentle and the Man’. Bovendien zijn er ook hapjes en drankjes verkrijgbaar.

09.03.2018 // 19.00 uur // Michielshof te Achel VVK: € 8 // Kassa: € 10 Info & tickets: komoptegenkanker.concert@gmail.com

HANDS UP!

STATIE CINEMA

Hands Up! is een vrolijke, woordloze voorstelling met veel muziek en heerlijke typetjes. De stoere hond, twee tapdansers, een heel kinderkoor inclusief dirigent… allemaal het werk van tien vingers. Al vergeet je snel dat je naar twee handen zit te kijken. Leo Petersen maakt al meer dan twintig jaar voorstellingen met zijn poppen. Wat begon als een studieproject, groeide uit tot een act waarmee hij de hele wereld afreist. Na de voorstelling steek je zelf de handen uit de mouwen tijdens een workshop poppetjes knutselen.

Tijdens deze filmavond van Sint- en Kinderactiviteiten Achel-Statie op vrijdag 30 maart worden er maar liefst twee films gedraaid. Om 18.30 uur speelt er een avondfilm voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Om 20.30 uur zijn de kinderen van 12 tot en met 18 jaar aan de beurt. Breng gerust je kameraden en eventueel een zitzak mee!

21.03.2018 // 14.00 uur // Cinema Walburg VVK: € 5 // ABO: € 4 // Kassa: € 6

18

www.hamont-achel.be

30.03.2018 // 18.30 uur // Parochiezaal Achel-Statie Gratis


EDWARD VANMARSENILLE & GREGORIAANS KOOR ACHEL

DESERT FLOWER: DE BIOGRAFIE VAN WARIS DIRIE

De Achelse Orgelvrienden organiseren op zondag 18 maart een concert in de kerk van Achel-centrum. Gregoriaanse gezangen worden levendig, boeiend en overtuigend gebracht door het Gregoriaans Koor van Achel-centrum. Dit onder leiding van Joost Vermeiren. Samen met organist Edward Vanmarsenille voeren ze je mee naar hogere sferen en doen ze je genieten van de eenvoud en rijkdom van deze eeuwenoude melodieën.

Naar aanleiding van internationale vrouwendag organiseert Markant Hamont de filmvoorstelling van Desert Flower in Cinema Walburg. Deze film is gebaseerd op de biografie van Waris Dirie. De vrouw, die werd geboren als woestijnnomade en vluchtte voor haar leven, heeft nu een internationale carrière als topmodel uitgebouwd. Maar ondanks haar grote succes kan ze haar verleden maar moeilijk loslaten…

18.03.2018 // 15.00 uur // Kerk Achel-centrum Prijs: € 18 (-18 jaar: gratis) Info & Tickets: 011 64 06 48 of joscorstjens@skynet.be

07.03.2018 // 20.00 uur // Cinema Walburg Prijs: € 10 (met aansluitend receptie)

SVEN DE LEIJER: CONTENT Sven de Leijer trekt begin 2018 naar de theaters. Op vrijdag 6 april is ons stadje aan de beurt en komt hij met ‘Content’ – een onemanshow – naar Cinema Walburg. Want Sven is content, en dit omwille van verschillende redenen. Oké, hij zit nog altijd met een klein hoestje en die ene aannemer belt maar niet terug… Maar hij mag niet klagen. Sterker nog: Sven wil helemaal niet klagen. Want hij is ook dankbaar. Dat zal hij de avond zelf wel herhalen, tenzij hij het vergeet. Herinner hem er dan zeker aan!

06.04.2018 // 20.30 uur // Cinema Walburg VVK: € 16 // ABO: € 13,50 // Kassa: 18,50

HET DAGELIJKSE LEVEN EN SMOKKEL TIJDENS DE OORLOG De Duitse bezetting en bitterkoude winters maakten het dagelijkse leven van de gewone man tijdens de Groote Oorlog niet gemakkelijk. Onmiddellijk ontstonden hulpen voedselcomités om de burgers te ondersteunen. Het voedsel werd gerantsoeneerd, maar kinderen kregen gratis soep. De broodprijs bleef stijgen. Een alternatief was smokkelen, een lucratieve bezigheid aan onze grens… Deze voorstelling loopt van 7 april tot en met 27 mei en is ieder weekend (zaterdag en zondag) te bezoeken van 12.00 tot 16.00 uur.

07.04.2018 // 12.00 - 16.00 uur 08.04.2018 // 12.00 - 16.00 uur Achelse Kluis // Prijs: € 2

COLLECTIF MALUNÉS: FOREVER HAPPILY Collectif Maulunés staat voor jong, pretentieloos en energiek circus. Het gezelschap duikt in een sprookjeswereld en creëert een eigen universum vol absurde en humoristische taferelen. Met Forever Happily word je ondergedompeld in een bizarre sprookjeswereld. Het beloftevolle circusgezelschap komt gedurfd en onconventioneel uit de hoek en speelt een show in hun eigen feeërieke tent. Forever Happily… Een explosieve cocktail van bascule, vliegende trapeze en roue Cyr. Deze voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar.

04.05.2018 // 20.15 uur // Michielsplein 05.05.2018 // 20.15 uur // Michielsplein 06.05.2018 // 19.00 uur // Michielsplein Prijs: € 15 // ABO (en -26 jaar/+55 jaar): € 12)

19


vakantie Start to Swim

Kookkamp

Ponyfun

Cinemaatjes

VRIJE TIJD

Theaterkamp

Kleuterkamp

Sportkicks

Crea-dagen

Vakantieaanbod Pasen Technopolis

p Voetbalkam

Tenniskamp

mp Avonturenka

februari

Eens de carnavalsvakantie achter de rug is, duurt het niet lang meer tot de paasvakantie daar IBO is. En maar goed ook, want er staan weer tal van leuke activiteiten op het programma voor de nwerking Same Inschrijving Hamont-Achelse jeugd. Een samenwerking Informatie tussen de verschillende stadsdiensten en externe Stad partners leverde een uitgebreid vakantieaanbod op: sport, spel, creatie, natuur en cultuur… er is voor ieder wat wils! Hamont-Achel

Theaterkamp

Technopolis

Samen met Villa Basta gaan de acteurs in spé aan de slag om te leren hoe je theater speelt. Al improviserend verken je stap voor stap de basiselementen van het acteren. Het kamp wordt afgesloten met een korte demonstratie door de deelnemers aan (groot-) ouders, familie en vrienden.

Gebeten door techniek? Technopolis brengt wetenschap en technologie dichter bij kinderen. In het doe-centrum tuimel je van het ene experiment in het andere. Om 08.00 uur verzamelen de deelnemers aan het station in Hamont. Ze nemen onder begeleiding de trein richting Mechelen. De terugkomst is voorzien rond 18.40 uur.

Waar: Cinema Walburg Wanneer: 12 en 13 april van 09.00 - 16.00 uur. Leeftijd: vanaf geboortejaar 2009 Prijs: € 55

Crea-voormiddagen Creatievelingen kunnen zich volledig laten gaan tijdens de crea-voormiddagen onder leiding van Hilde Sools. Trek je knutselkleren aan, stroop je mouwen omhoog en kom je uitleven tijdens deze knutseltweedaagse. Opgelet: er wordt gewerkt met twee leeftijdscategorieën (groep 1: geboortejaar 2010 en ouder; groep 2: geboortejaar 2011 – 2012 – 2013). Waar: de Wintertuin van het Michielshof Wanneer: dinsdag 3 april van 09.00 - 12.30 u en vrijdag 6 april van 09.00 - 14.00 uur voor groep 1, dinsdag 10 en woensdag 11 april van 09.00 - 12.00 uur voor groep 2. Prijs: € 20

20

www.hamont-achel.be

Waar: Technopolis Mechelen Wanneer: 4 april Leeftijd: vanaf geboortejaar 2012 Prijs: € 10

Sportkicks Op het Noord-Limburgse Sportkicks te Lommel maken kinderen kennis met een brede waaier aan sportactiviteiten. Ze kunnen vrij kiezen naargelang hun eigen interesses. Vanuit Hamont-Achel wordt er een bus ingelegd met stopplaatsen in Hamont (marktplein) en Achel (Michielsplein). Waar: De Soeverein te Lommel Wanneer: donderdag 5 april van 09.15 tot 15.45 uur Leeftijd: vanaf geboortejaar 2011 Prijs: € 10 (inkom, busvervoer en begeleiding)


Kleuterkamp Voor de allerkleinsten wordt er een kleuterkamp georganiseerd in sporthal De Koekoek. Tijdens dit combinatiekamp staan bewegen en knutselen centraal. Waar: sporthal De Koekoek Wanneer: elke dag van 3 t.e.m. 6 april van 09.00 - 12.00 uur Leeftijd: kleuters vanaf 2,5 jaar Prijs: € 25

Kookkamp Tijdens deze workshop maken de kinderen zelf gerechten in de keuken, maar worden er ook overheerlijke pizza’s gemaakt in de authentieke houtgestookte oven van Pizza d’Oro. De deelnemers worden op basis van hun leeftijd in twee groepen gedeeld (groep 1: geboortejaar 2011-2010-2009; groep 2: geboortejaar 2008-2007-2006). Waar: Wintertuin (Michielshof) Wanneer: 9 - 10 april van 09.00 - 12.00 uur voor groep 1, van 13.30 - 16.30 u voor groep 2 Leeftijd: vanaf geboortejaar 2011 Prijs: € 25

Start to Swim Voor de waterratten is er opnieuw Start to Swim. Tijdens tien lessen, gegeven door ervaren lesgevers van de zwemacademie, leren de deelnemers zwemmen. Vooraf is er een verplicht moment waarbij kort getest wordt of je kind voldoende ‘watervrij’ is om deel te nemen aan deze cursus. Dit kan op zaterdag 17 of zaterdag 24 maart tussen 13.00 en 14.00 uur. Waar: zwembad Dommelslag Overpelt Wanneer: elke weekdag van 2 tot en met 13 april van 09.00 - 10.00 uur Leeftijd: vanaf 5 jaar Prijs: € 162

Pony-Fun Dierenvrienden kunnen hun hart ophalen tijdens Pony-Fun. De pony is daarbij in eerste instantie geen rijdier, maar een kameraad, een spiegel, een luisterend oor en een vertrouwenspartner. Door het leren omgaan met het paard door te aaien, knuffelen, borstelen en verkennen, worden angsten overwonnen, bouw je zelfvertrouwen op en kan je helemaal tot rust komen. De deelnemers worden op basis van hun leeftijd in twee groepen gedeeld (groep 1: kleuters vanaf 2,5 jaar; groep 2: vanaf geboortejaar 2011. Waar: Stal De Max Wanneer: donderdag 12 april van 09.30 - 12.00 uur voor groep 1 en 13.30 - 16.00 uur voor groep 2 Leeftijd: vanaf 2,5 jaar Prijs: € 20 (inclusief drank en versnapering)

PRAKTISCH Inschrijven voor activiteiten georganiseerd door de stad doe je online op http:// reservaties.hamont-achel.be. Als ouder dien je eenmalig al je gezinsleden te registreren. De inschrijvingen starten op donderdag 15 februari om 16.00 uur. Dit kan enkel online, al kan je de dag zelf ook terecht aan de balie van het UiTpunt vanaf 16.00 uur. Sommige activiteiten zullen snel volzet zijn, dus wees er snel bij!

februari

Op ieder kamp georganiseerd door de stad (uitgezonderd Start to Swim, Technopolis en Sportkicks) geniet je van € 5 korting op het tweede, derde en vierde kind uit hetzelfde gezin. Heb je bij de mutualiteit recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je 50% van de ouderbijdrage.

SAMENWERKING HUIS VAN HET KIND De mogelijkheid bestaat om je kinderen voor of na een activiteit naar de opvang te laten gaan. Onder begeleiding worden de kinderen naar de activiteit gebracht en nadien terug opgehaald. Je dient hiervoor je kind wel in te schrijven bij IBO De Pagadder met de vermelding ‘deelname’ en de naam van de activiteit. Opgelet: dit is enkel mogelijk voor het Kookkamp, Kleuterkamp, Theaterkamp, de Crea-dagen, Sportkicks en Technopolis. Meer info: huisvanhetkind@hamont-achel.be of 011 51 05 60.

VAKANTIEAANBOD EXTERNE PARTNERS Naast de activiteiten van de stad, zijn er ook tal van externe partijen die in Hamont-Achel heel wat leuks organiseren. Zo zijn er verschillende tenniskampen van de tennisclubs in Hamont en Achel, zet Out Of The Door een avonturenkamp in de bossen op touw en kan je met KidsSport op voetbalkamp. Op woensdag 4 april kan je naar Cinemaatjes van Gezinsbond Hamont in Cinema Walburg. Ze draaien dan de hilarische film Kapitein Onderbroek. Voor inschrijvingen voor de tenniskampen, het KidsSport voetbalkamp of het avonturenkamp kan je terecht bij de organiserende partijen. Cinemaatjes betaal je aan de kassa.

21


In de kijker… Vrijwilligers Kind & Preventie

22

www.hamont-achel.be

In onze stad gebeuren heel wat bijzondere zaken, vaak gerealiseerd door heel bijzondere mensen. In elke editie van De Belleman plaatsen we graag één van deze unieke prestaties in de kijker. Deze keer spraken we met Mariëtte Swennen. Zij is één van de 13 vrijwilligers die bij Kind & Preventie in het Huis van het Kind te Hamont de handen uit de mouwen steken.


Vrijwilligers Kind & Preventie Wat zijn de taken van de vrijwilligers van Kind & Preventie?

Merk je een verschil in jullie werking nu jullie in het Huis van het Kind zitten?

Mariëtte: “Kind & Preventie is een dienst die ondersteund

Mariëtte: “Vroeger noemde Kind & Preventie ‘Kinderheil’

wordt door Kind & Gezin. Eén à twee keer per week zijn er consultaties in het Huis van het Kind. Als vrijwilliger zorgen we dan voor een warm onthaal van de ouders en hun baby. We wegen en meten het kindje en noteren de gegevens in het gezondheidsboekje. Na iedere consultatie maken we het luierkussen weer klaar voor de volgende baby en op het einde van de raadpleging ruimen we alles weer netjes op. Daarnaast organiseert Kind & Preventie drie keer per jaar een sessie voor babymassage. Deze wordt gegeven door een gediplomeerde lesgeefster en wordt ondersteund door twee vrijwilligers. Hier leren de ouders hoe ze hun baby’tje heel bewust en met gevoel kunnen aanraken.”

en hadden we in zo goed als ieder kerkdorp een consultatiebureau. Nu we in het Huis van het Kind te Hamont zitten, kunnen we een betere dienstverlening garanderen. Bovendien is het gemakkelijk voor ouders die sowieso in het Huis van het Kind moeten zijn voor bijvoorbeeld IBO De Pagadder, de Speelkamer, de Dutjeskamer…

Wat zag je veranderen doorheen de jaren? Mariëtte: “Vroeger was alles heel basic. Zowel de dokter als verpleegkundige en de vrijwilligers werden in één ruimte gepropt. Er werd ook nog niet gewerkt met afspraken. De dag van vandaag hebben zowel de dokter als de verpleegkundige en de vrijwilligers een eigen lokaal. Alles gebeurt op afspraak. De baby’tjes worden niet meer met de hand gewogen, maar op een digitale weegschaal. De vaccinaties worden niet alleen meer door de dokter gegeven, ook de verpleegkundige kan dit nu. Bovendien maakt de techniek het mogelijk om al zeer vroeg gehoor- en oogtesten te doen. Om de ontwikkeling van de kindjes op te volgen, mogen ze spelen met blokjes en boekjes. Een consultatie vandaag is dus bijna niet meer te vergelijken met pakweg 20 jaar geleden.”

Waarom doe je dit? Raad je het anderen aan? Mariëtte: “Als vrijwilliger bij Kind & Preventie werken geeft voldoening. Het is een dankbare job. Je komt er in steeds in contact met jonge ouders en hun kroost en geeft hen tips om het opvoeden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het doet deugd te merken dat je mama’s en papa’s op deze manier een handje kan helpen. Ik kan het iedereen aanraden.”

Heb je leuke anekdotes? Mariëtte: “Werken met baby’tjes en kinderen is iedere dag opnieuw een hele belevenis. Het verveelt nooit. In de tijd dat het wegen nog zonder luier moest, waren de gevolgen soms niet te overzien. Bovendien vinden de meeste baby’s het wegen en meten niet zo leuk. Stilzitten is vaak een probleem. Ze zitten graag overal met hun vingertjes aan wat het wegen soms wel wat bemoeilijkt. Het is steeds een kwestie van creatief zijn om ze rustig te houden. Soms hebben broertjes of zusjes een knuffel of pop bij. Wanneer deze ook gewogen en gemeten moeten worden, levert dat natuurlijk schattige taferelen op.”

23


Hondenactieplan Om het probleem van hondenpoep op voetpaden, in bermen en op pleinen een halt toe te roepen, startte Hamont-Achel in 2016 met een actieplan dat inspeelt op de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Zo werden er hondenpoepbuizen geplaatst waarin je de zakjes met uitwerpselen kan deponeren, staan er op bepaalde openbare plaatsen verbodsborden voor honden en voert de politie regelmatig controles uit. Eind december nog werd de hondenlosloopzone aan de Haarterheide geopend. Hier kunnen de viervoeters onder het waakzame oog van hun baasjes loslopen, rondsnuffelen en ravotten.

Hondenlosloopweide Haarterheide “Honden zijn sociale dieren. Ze leven zich graag uit en vinden het leuk te spelen met soortgenoten. Dat is echter niet altijd even evident”, weet schepen van milieu Guy Joosten. “Denk maar aan mensen die op een appartement wonen of aan personen die slechts een kleine tuin ter beschikking hebben. Bovendien ben je op openbaar domein verplicht je hond aan de leiband te doen. Daarom legde de stad samen met het Agentschap voor Natuur en Bos bij de Haarterheide een hondenlosloopzone aan.” Buiten de hondenlosloopzone moeten de honden altijd aangelijnd blijven, omdat ze anders een gevaar kunnen vormen voor andere recreanten zoals ruiters, fietsers en wandelaars. Bovendien verstoren loslopende honden de diersoorten in dit gebied. Enkel in de hondenlosloopzone mogen honden zonder leiband vrij rondlopen, al zijn hier ook enkele voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden hondenlosloopweide • Elke hond is welkom in de hondenlosloopzone behalve: agressieve of bijtende honden, niet-verzorgde honden, honden die loops zijn, honden met een duidelijk waarneembare ziekte, gekwetste honden of honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte, vlooien of andere parasieten. • Elke hond draagt verplicht een halsband of harnas zodat de begeleider hem op elk ogenblik bij zich kan nemen. • Eventuele uitwerpselen worden door de begeleider onmiddellijk opgeruimd door middel van een hondenpoepzakje in de hondenpoepbuis. • Elke begeleider is verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en aansprakelijk voor de schade die zijn hond aanricht aan derden of andere honden. • Het bosgebied is enkel toegankelijk vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

24


Hondenpoepbuizen hondenpoepbuizen plaatsen”, vertelt Guy Joosten. “Deze zijn ontworpen met het oog op hondenpoepzakjes, waardoor er geen grote zaken in gedeponeerd kunnen worden.” De hondenpoepbuizen zijn voorzien van bijhorende bordjes waarmee de stad hondeneigenaars wil sensibiliseren. Deze borden spreken de baasjes rechtstreeks aan en bevatten de tekst: ‘We houden van uw hond, maar ook van nette voetpaden, bermen en pleinen. Ruim daarom de hondenpoep op en gebruik de hondenpoepbuis.’ Daarenboven voert de lokale politie controles uit. Soms zal dit, net zoals de snelheidscontroles, aangekondigd worden via sociale media, maar er zullen evenzeer onaangekondigde controles plaatsvinden. Hierbij wordt nagegaan of het baasje hondenpoepzakjes bij heeft en of de uitwerpselen opgeruimd worden. Hondenpoepbuis

Het opruimen van hondenpoep is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Volgens het gemeentelijk overlastreglement is elk hondenbaasje immers verplicht om – wanneer hij of zij met de hond gaat wandelen – de hondenpoep van het openbaar domein te verwijderen met behulp van een zakje. Niet elke hondenbezitter leeft deze regel echter na en bovendien wordt het zakje vaak in de struiken gegooid waardoor het een probleem blijft. “Om hondenliefhebbers tegemoet te komen en hen een gebruiksvriendelijk middel te bieden om zich op een eenvoudige manier te ontdoen van hondenpoepzakjes, liet het stadsbestuur op verschillende locaties in Hamont-Achel

Hondenverbod Sinds 2001 is er een politieverordening van kracht die honden verbiedt op speelpleinen, fit-o-meter, sportvelden, plantsoenen, speeltuinen en kerkhoven. Het stadsbestuur vindt het in huis nemen van een hond iets positiefs, maar vraagt wel dat de eigenaars zich aan de regels houden. Zo mogen honden op sommige plaatsen niet komen en moeten ze op openbaar domein steeds aan de leiband. Om baasjes erop attent te maken dat honden niet overal zijn toegelaten, zijn er op diverse locaties in Hamont-Achel verbodsborden voor honden geplaatst. Aan het stadspark bijvoorbeeld, maar ook aan de verschillende kerkhoven en de speeltuin in Achel. De politie ziet erop toe dat deze locaties niet meer gebruikt zullen worden als uitlaatplek.

Schepen van milieu Guy Joosten tijdens de opening van hondenlosloopzone Haarterheide.

25


Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker Maart 2018 staat in teken van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. In oktober 2013 startte de Vlaamse Overheid met dit initiatief, waarbij mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar aangemoedigd worden om elke twee jaar een gratis stoelgangtest te doen. De stoelgang wordt in een laboratorium onderzocht op bloedsporen. Te veel bloed in de stoelgang kan namelijk wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, de voorlopers van dikkedarmkanker. Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Poliepen kunnen al opgespoord en verwijderd worden voordat er zich kankercellen vormen. Daardoor is dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is namelijk belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling vermeden worden en is de kans op volledige genezing groter. In 2016 liet in Hamont-Achel maar liefst 74,9% van de mannen en vrouwen die een gratis stoelgangtest ontving zich testen op dikkedarmkanker. Onze stad is trots op dit percentage en streeft ernaar om dit te behouden, maar liever nog te verhogen in de toekomst.

26

www.hamont-achel.be

Wanneer ontvang jij je uitnodiging? Benieuwd wanneer jij je gratis stoelgangtest krijgt toegestuurd? Op de website www.bevolkingsonderzoek.be kan je het computerprogramma ‘Patient Health Viewer’ downloaden. Hierin kan je gegevens over alle bevolkingsonderzoeken raadplegen. Je hebt hiervoor een eID, een kaartlezer en je pincode nodig. Zit je met vragen over je persoonlijke medische situatie? Neem dan contact op met je huisarts. Wil je graag meer informatie over het bevolkingsonderzoek? Neem dan een kijkje op www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker of stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be. Het Centrum voor Kankeropsporing is op werkdagen (09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur) telefonisch te bereiken op het gratis nummer 0800 60 160.


Tot uw dienst Medewerkers van het UiTpunt In Hamont-Achel kunnen alle inwoners, toeristen, cultuur- en sportliefhebbers bij één dienst terecht voor diverse informatie over vrijetijdsbeleving: het UiTpunt. Deze dienst fungeert niet enkel als bibliotheek, maar ook als een toeristisch infopunt. Het is bovendien een plek waar iedereen vragen kan stellen over het Aha!-programma, de vrijetijdsinfrastructuur in onze stad en het ontlenen van allerlei gebruikersmaterialen. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, staat een enthousiast team voor jou paraat. Bij het UiTpunt organiseren ze ieder jaar een brede waaier aan activiteiten voor jong én oud. Denk maar aan het culturele programma bestaande uit vele films en theatervoorstellingen in Cinema Walburg, concerten en optredens in De Posthoorn…

Maar ook op sportief vlak kom je met een uitgebreid sportaanbod en diverse sportieve evenementen zoals het Teutenbosloopcriterium en de Drievalleientocht zeker aan je trekken. In de bibliotheek van Hamont-Achel kan je naast het uitlenen van boeken en ander leesmateriaal ook terecht voor activiteiten zoals het voorleeshalfuurtje, het Digitaal Café, het Filo-café, diverse lezingen… Iedere voormiddag – behalve op zondag – kan je de krant of een tijdschrift lezen in het leescafé. Ook wat betreft toeristische informatie staan de medewerkers van het UiTpunt je graag te woord. In Achel werkt het UiTpunt hiervoor samen met het V.V.V.-kantoor in het Simonshuis. Kort gezegd: de medewerkers van het UiTpunt zorgen voor heel wat animo in onze stad. Niet voor niets bestempelde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de HamontAchelse werking als een typevoorbeeld. We zijn dan ook terecht trots op de vele activiteiten die ze organiseren.

Meldingskaart Stadsbestuur Hamont-Achel Stad 40 3930 Hamont-Achel

27


Cartoon

Wedstrijd

28

Herken de foto en win! Weet jij wat deze foto afbeeldt en waar dit is? Laat het ons voor 4 maart weten via belleman@hamont-achel.be en maak zo kans op een V.V.V.-bon ter waarde van 50 euro. Je kan deze gebruiken bij verschillende lokale handelaars uit onze stad, waarvan je een overzicht terugvindt op www.hamont-achel. be/wedstrijd. Succes!

www.hamont-achel.be

Meldingskaart

Heb je een suggestie, idee of opmerking? Laat het ons weten!

ww E w. en ha me mo ld nt- ing ac ka he n l.b oo e/m k o eld nlin ing e sk aa rt

Afzender (naam, adres, tel./GSM): ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum:..........................................................................................................................................................................................................

E-mail:........................................................................................................................................................................................

Je kan deze meldingskaart opsturen naar het adres op de achterzijde of deponeren in de brievenbus aan het stadhuis. Aan anonieme kaarten wordt geen gevolg gegeven.


Een verliefd koppeltje, cupido die vrolijk in het rond schiet, een liefdesnest van tortelduifjes... Het pleintje voor het OCMW in Achel-centrum baadt in de Valentijnsfeer. Geef jij het een kleurtje? Bezorg deze ingekleurde tekening aan het stadhuis of het UiTpunt Hamont-Achel en wie weet win jij een leuke prijs! Illustratie: Martijn Cox

Voornaam: .............................................................................................. Naam: .................................................................................................... Leeftijd (max. 12 jaar): ............................................................................ E-mailadres:............................................................................................ Telefoonnummer: .................................................................................... Winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Kleurpret

Achel-centrum’


Voor de lens

ur van het urtrestaurant Buurtelu Tijdens het eerste Bu gen van het nt-Lo lazen de leerlin nieuwe jaar in Hamo nieuwjaarsbasisschool ‘t Lo hun derde studiejaar van brief voor.

Sinds begin januari staat de Soeptrinette van vzw De Biehal op de markt in Hamont. Deze foodtruck verkoopt verse soep aan democratische prijzen en is een ontmoetingsplaats waar mensen gezellig met elkaar kunnen praten.

Winterspeelstad

Het was dikke pret op zondag 7 januari in De Posthoorn. Jong Hamont-Achel kwam er spelen, springen en dansen. Kortom: Winterspeelstad was opnieuw een groot succes!

30

www.hamont-achel.be


In ‘Voor de lens’ brengen we de activiteiten in onze stad in beeld. Heb jij een leuke foto die een plaatsje verdient in onze Belleman? Stuur deze uiterlijk 4 maart naar belleman@hamont-achel.be en wie weet zien we jouw foto verschijnen in het stadsmagazine van april.

Nieuwjaarsborrel

Gezelligheid troef tijdens de nieuwjaarsborrel voor inwoners op zondag 14 januari. Menig Hamont-Achelaar genoot er van een hapje en een drankje.

Toneelgroep ‘De Dollefijntjes’ van Femma zorgde ervoor dat er goed gelachen werd tijdens het Kerstfeest in december.

De winnaar van onze fotowedstrijd uit de Belleman van december is Ivo Fuitini. Hij wist dat we op deze foto de zonnewijzer in Achel-centrum zagen en won een V.V.V.bon ter waarde van 50 euro!

31


Stadhuis

Openingsuren

Stad 40 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 51 05 00 stad@hamont-achel.be

Op zoek naar de openingsuren van stadsof OCMW-diensten? Neem een kijkje op www.hamont-achel.be. Hier vind je alle nodige informatie terug!

OCMW Gemeenschapshuis - Michielsplein 1 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 51 05 01 - Fax: 011 80 55 59 info@ocmwhamontachel.be

Breng je een bezoekje aan onze diensten? Vergeet je identiteitskaart dan niet mee te brengen. Je pincode (en eventueel ook je pukcode) heb je best bij de hand, deze worden steeds meer gevraagd bij administratieve handelingen.

Volg ons op Facebook!

Colofon Verantwoordelijke uitgever De Belleman: College van burgemeester en schepenen, Stad 40, 3930 Hamont-Achel, Tel. 011 51 05 00, e-mail: stad@hamont-achel.be www.hamont-achel.be

Redactie: Redactieraad De Belleman Drukwerk: Drukkerij Boonen, Hamont-Achel Vormgeving: Circuze, Bree Fotografie: Ut Klikt en Gerard Coenen

Lees man lle e B e D online! ook . www

be

chel.

nt-a hamo

Belleman februari 2018  
Belleman februari 2018  
Advertisement