Page 1


HAM EDITOR’S TALK ปีที่ 2 ฉบับที่ 91 วันที่ 5-11 ก.ค. 2560

A Change is As Good As A Rest

P.15

THE MAKING OF

ผมก�ำลังปรับปรุงบ้านใหม่

บ้านหลังนี้ผมซื้อเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นบ้านเก่าใจกลางเมืองที่เจ้าของบ้านรีโนเวทแล้วน�ำออกขาย อีกที เมื่อแรกเข้ามาอยู่ มันเป็นบ้านสไตล์มินิมอล ค�ำว่า มินิมอล ไม่ได้หมายถึงสไตล์แต่งน้อยเก๋มาก แต่หมายถึงในบ้านนั้นไม่มีอะไรเลย (เพราะเจ้าของบ้านหมดเงินไปกับกระเบื้องผนังห้องน�้ำสีขาว สไตล์อฐิ บล็อกนิวยอร์กลอฟต์ กระเบือ้ งพืน้ สีขาวด�ำลายข้าวหลามตัด และการตามหากระเบือ้ งรวมถึง สุขภัณฑ์ห้องน�้ำสีแดงมารูนที่แทบจะไม่มีขายในท้องตลาด) บ้านทั้งบ้านจึงโล่ง โปร่ง มินิมอล แต่ยัง ไม่สวยเก๋ เพือ่ นฝูงทีเ่ คยมาบ้านตัง้ แต่วนั แรกทีช่ ว่ ยกันลงมือทาสีหอ้ งท�ำงานเป็นสีแดงเลือดนก ห้องนอนเป็น สีมิดไนต์บลู คือสักขีพยานแห่งความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี จากสไตล์มินิมอลค่อยๆ เปลี่ยนเป็น โมเดิรน์ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์แบรนด์แฟรนไชส์ขนึ้ ห้างฯ ทีห่ น้าตาเหมือนกันหมด ก่อนจะเปลีย่ นเป็นโมเดิรน์ วินเทจ จนมาเป็นแม็กซิมอลลิสม์ ที่ชั้นหนึ่งจะมีแชนเดอเลียร์อยู่ 3 ตัว โคมไฟทั้งตั้งพื้นและตั้งโต๊ะอีก ร่วมสิบ ยังไม่นบั ไซด์บอร์ด โต๊ะวางของ โต๊ะเข้ามุม เก้าอี้ และของตกแต่งนานาประดามีทลี่ ว้ นแล้วแต่ เป็นของวินเทจแทบทั้งสิ้น ผมเองก็ไม่นึกว่าจากวันแรกที่บ้านโล่งโปร่ง ต่อมาจะดูเหมือนร้านขายของวินเทจอย่างทุกวันนี้ ทีแรกแม่ไม่เห็นด้วยที่ผมจะขนย้ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ทันสมัยออกจากบ้านเกือบทั้งหมดแล้ว แทนที่ด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจ (เสียดายเงินนะลูก...ตามสไตล์ #แม่ก็คือแม่) สวนเล็กๆ หน้าบ้าน ทีผ่ มขึน้ โครงเหล็กไว้แขวนเฟิรน์ นัน้ ไม่จำ� เป็น พอๆ กับสวนบนดาดฟ้าทีว่ วิ หลังบ้านจากทุง่ สีเขียวสดชืน่ กลายเป็นคอนโดฯ สูงกว่า 20 ชัน้ แต่ในเมือ่ แม่ไม่ได้อยูบ่ า้ นหลังนีถ้ าวร นานๆ แวะเวียนมาที ผมก็คอ่ ยๆ ปรับเปลี่ยนแต่ละชั้นแต่ละส่วนให้เป็นไปตามความชอบและจริตส่วนตัว จนวันหนึ่งแม่พูดเองว่า ทุบหน้าต่างหน้าบ้านท�ำเป็นประตูบานเลือ่ นขนาดใหญ่ดไี หมลูก จะได้เปิดออกมาเจอสวนพอดี ตอนนี้ช่างก�ำลังง่วนกับการท�ำประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมรมด�ำ ในแบบร้านกาแฟสไตล์ลอฟต์ อินดัสเทรียลที่ผมเซฟรูปมาจาก Pinterest ให้เป็นตัวอย่าง ในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งย่อมมีทั้งการรื้อ การต่อเติม การสร้างใหม่ ชอบ ไม่ชอบ ถูกใจ ขัดใจ HAMBURGER เองก็เดินทางมาถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนั่นต่างหากที่น่าสนใจ เราจะมองมันอย่างไร แก้ไขอย่างไร จะปรับเปลี่ยนอย่างไร เราจะสนุกไปกับมันมากน้อยแค่ไหน ผมอยากชวนผู้อ่าน HAMBURGER เดินทางไปด้วยกันในการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่จะค่อยๆ เผยให้เห็นทีละเล็กทีละน้อยจากฉบับนี้ไปจนกว่าจะลงตัว อยากจะชวนให้คุณสนุกไปกับมุมมองใหม่ จากภาพถ่ายปก แฟชั่น และบุคคลที่เราเลือกมาน�ำเสนอในแต่ละฉบับกับความหมายของค�ำว่า บันเทิงที่กว้างออกไป กับคอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน หรือภาพถ่ายที่ บางครั้งไม่ได้สื่อสารเพียงแค่ความสวยงามของตัวแบบ แต่ยังสื่อถึงอารมณ์ ความหมายในแบบที่ HAMBURGER อยากจะชวนคุณเปิดเข้าไปดู ไปอ่าน และไปคิด ติดตามกับเนื้อหาภายในเล่ม รวมถึง HAMBURGER บนโลกออนไลน์ทกุ ช่องทาง กับเนือ้ หาทีส่ ดใหม่ ทันเหตุการณ์ สนุกสนาน ในรูปแบบที่ไม่ปรากฏในออฟไลน์ แต่ยังคงครบถ้วนด้วยแง่มุมที่น่าสนใจทั้งวิดีโอ ภาพ หรืองานเขียน ทีเ่ ราท�ำขึน้ ใหม่เพือ่ ชวนให้คณ ุ สนุกคิด ติดตาม ทัง้ ร่วมแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆ กับเรา ส�ำหรับผม การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสนุก ท้าทาย และถึงแม้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร เราก็ยัง สามารถเปลีย่ นแปลงปรับปรุงไปได้เรือ่ ยๆ จนกว่าเราจะรูส้ กึ รักมัน พอใจกับมัน และอยากจะอยูก่ บั มัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสิ่งใดก็ตาม แม้อาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงยากหน่อย (ดังเช่นแม่ เพราะ #แม่ก็คือแม่) อย่างน้อยตอนนี้ ผมก็ได้สวนหน้าบ้านมาแล้ว...แม้วา่ จะไม่สามารถเปลีย่ นก�ำแพงสีขาวของสวนให้เป็นสีเหลืองมัสตาร์ด (ตามค�ำสั่งแม่) ก็ตาม แต่ผมก็สนุกกับการเริ่มจัดสวนของผมอยู่ สันติชัย อาภรณ์ศรี บรรณาธิการบริหาร

• ต้อนรับวงเกิร์ลกรุ๊ปแฟรนไชส์ จากญี่ปุ่นแต่สมาชิกเป็นไทย BNK48 HAMBURGER พาไป สำ�รวจประวัติศาสตร์วงไอดอล ญี่ปุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงสาวๆ ทั้ง 16 คนกับ BNK48 ไอดอลไทยสไตล์ญี่ปุ่น ใน Ham Feature p.6 • จากวงดนตรีกลายเป็น ติ่งวงดนตรีเสียเอง มาฟัง The Jukks เล่าถึงวันที่พวกเขา ได้พบวงไอดอลของเขา The Cribs ใน Camera Roll p.30

P.6

P.18

website

E-MAIL

issuu.com/hamburgermagazine

Facebook hamburgermagazine

hamburgermag@gmail.com

InstaGram hamburgermagazine

t wit ter hamburger_mag

ทีป ่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย, ปิยะ ปิยะสมบัตก ิ ล ุ , พรรณภิลาศ พลธนะวสิทธิ์ บรรณาธิการผูพ ้ ม ิ พ์โฆษณา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการบริหาร สันติชยั อาภรณ์ศรี ผูช ้ ว ่ ยบรรณาธิการแฟชัน ่ ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิธ์ ำ� รง บรรณาธิการความงาม นิอร สุขวัจน์ กองบรรณาธิการ ภูมิ ชื่นบุญ พิสูจน์อักษร วาริณี วรวิทยานนท์ หัวหน้าช่างภาพ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง ช่างภาพ ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์, สลัก แก้วเชื้อ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรวี พีรพงศ์พรรณ ศิลปกรรม Unit-R ธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ภักดิ์คนางค์ บุญสม คาชิโนกิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ณัฐชัญญาภัค เนื่องจ�ำนงค์, ธัญญ์ฐิตา ปุณยศิรอนันต์ ฝ่ายโฆษณาอาวุโส นรัชพร แสงสุวรรณ, สุภาวดี ศิวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต สุกัญญา ทศวงศ์ชาย ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาวิตรี เหล่ารอด ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย ธนาคาร จันทิมา บรรณาธิการข้อมูลดิจิทัล เสาวภัคย์ อัยสานนท์ ผู้ประสานงานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย สิรินารถ อินทะพันธ์ เจ้ า ของ บริ ษั ท เดย์ โพเอทส์ จ� ำ กั ด เลขที่ 33 ซอยศู น ย์ วิ จั ย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2716-6900-4 แฟกซ์ 0-2716-6900-4 ต่ อ 506 เว็ บ ไซต์ www.hamburger-magazine.com แยกสี บริ ษั ท คลาสิ ค สแกน จ� ำ กั ด โทร. 0-2291-7575 พิ ม พ์ คอมฟอร์ ม โทร. 0-2368-2942-7 สงวนลิขสิทธิ์ การน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย Owner Day poets Co.,Ltd 33 Soonvijai 4, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok, 10310 Tel. 0-2716-6900-4 Fax 0-2716-6900-4 ext.506 More Information www.daypoets.com Color Separating Classic Scan Co.,Ltd. Tel. 0-2291-7575 Printing Comform Tel. 0-2368-2942-7 All rights reseved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. ติดต่อโฆษณา ภักดิ์คนางค์ บุญสม คาชิโนกิ 08-6626-1462 • ณัฐชัญญาภัค เนื่องจ�ำนงค์ 09-3542-4626 • ธัญญ์ฐิตา ปุณยศิรอนันต์ 08-8895-6414 • นรัชพร แสงสุวรรณ 08-4928-3445 • สุภาวดี ศิวานนท์ 08-8176-0798 ติดต่อกองบรรณาธิการ 0-2716-6900-4 ต่อ 506


DEATH OF UNCLE BEN

ทุกครั้งที่รีเมก Spider-Man มักมีฉากการตายอันน่าเศร้า ของลุงเบนอยูด่ ว้ ยเสมอ แต่ยงั ดี ที่ Spider-Man: Homecoming (2017) ไม่มฉี ากตายให้ดู เพราะ เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นหลัง ลุงเบนตายไปสักพักแล้ว

WHAT’S GO I N G ON

HAM HARD DISK

MAN OF WINGS

ไมเคิล คีตัน เป็นนักแสดงที่ ถูกโฉลกกับสัตว์ปีกเอามากๆ เพราะก่อนรับบทมนุษย์แร้ง ตัวร้ายหลักใน Spider-Man: Homecoming เขาเป็นมาแล้ว ทั้งเบิร์ดแมน และแบทแมน กระทั่งโปสเตอร์ The Founder (2016) ที่ไม่เกี่ยวกับนกก็ยัง วางตัว M เป็นรูปปีกให้เขาเลย

SO M E T H I N G TO T E L L YO U :

HAIM

SPIN-OFF YOUNGEST AUNT MAY

มาริสา โทเม คือนักแสดงผู้รับ บทป้าเมย์ (Captain America: Civil War) ที่สาวที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ SpiderMan ด้วยวัย 51 ปี เพราะ โรสแมรี แฮร์ริส รับบทป้าเมย์ ใน Spider-Man (2002) ตอน อายุ 74 ส่วนแซลลี ฟิลด์ รับบทนี้ ใน The Amazing Spider-Man (2012) ตอนอายุ 65

1 ST SPIDER-MAN

นักแสดงคนแรกทีร่ บั บท ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ หรือสไปเดอร์แมน คือ นิโคลัส แฮมมอนด์ ใน The Amazing Spider-Man ทีวีซีรีส์ที่ออกอากาศทางช่อง CBS เมื่อปี 1977

Spider-Man Again & Again นับเฉพาะช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เราได้ชม Spider-Man ในรูปแบบภาพยนตร์ไปแล้ว 6 เรื่องจาก 3 เวอร์ชั่น 3 ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ อย่าง ไตรภาคของผู้กำ�กับ แซม ไรมี (20022007), ทวิภาคของผู้กำ�กับ มาร์ค เว็บบ์ (2012-2014) ที่โดนตัดตอนไปกลางคัน และ ล่าสุดเป็นโปรเจ็กต์ของผูก ้ �ำ กับ จอน วัตส์ (2017) ในจักรวาลภาพยนตร์ Marvel ทีม ่ ส ี ไปเดอร์แมน ร่วมแจมในหนังเรื่องอื่นไปจนถึงปี 2019

QUOTE OF THE WEEK “ถึงความพยายามรักษาตัวตนหรือ วัฒนธรรมเอาไว้จะเป็นเรื่องดี แต่ในทางตรงข้ามก็ต้องเปิดใจรับ ความหลากหลายเข้ามาบ้าง ไม่อย่างนัน ้ มนุษย์คงอยูร่ ว่ มกันไม่ได้” กาย ริทชี่ 04

ในเมื่อท�ำภาพยนตร์ฮีโร่ไม่รุ่ง Sony เลยปล่อยให้ Marvel ยืมตัวสไปเดอร์แมนไปใช้ ส่วน ตัวเองก็เบนเข็มไปเล่นแนว Anti-Hero ท�ำภาคสปินออฟ เล่าเรื่อง Venom ตัวร้ายใน Spider-Man ที่มีทอม ฮาร์ดี้ รับบทน�ำ

• หลังอัลบั้ม Days Are Gone

SPIDER-MAN ON BOX OFFICE

• Live Studio เพลง Right

ภาพยนตร์ Spider-Man ทั้ง 5 เรื่องในรอบ 15 ปีนี้ท�ำเงิน ทั่วโลกรวมกันไปแล้ว 3,962 ล้านเหรียญ 1. Spider-Man 3 (2007) ท�ำเงิน 890 ล้านเหรียญ 2. Spider-Man (2002) ท�ำเงิน 821 ล้านเหรียญ 3. Spider-Man 2 (2004) ท�ำเงิน 783 ล้านเหรียญ 4. The Amazing Spider-Man (2012) ท�ำเงิน 759 ล้านเหรียญ 5. The Amazing Spider-Man 2 (2014) ท�ำเงิน 709 ล้านเหรียญ

(2013) 3 สาวและ 1 หนุ่มวง Haim ก็หายหน้าไปกว่า 4 ปี ก่อนกลับมาอีกครั้งในปีนี้กับ อัลบั้ม Something to Tell You

• ด้วยความชอบ Jurassic Park

เข้าเส้นของเอสเต้ ไฮม์ มือเบส และพี่สาวคนโตของวง จึงท�ำให้ การท�ำเพลงในอัลบั้มใหม่ของ Haim ล่าช้า เพราะจังหวะของ เพลงล็อตแรกที่แต่งดันไปคล้าย กับเพลงธีม Jurassic Park แทบทุกเพลง Now ได้ตัวผู้ก�ำกับมือดีอย่าง พอล โธมัส แอนเดอร์สน ั ทีไ่ ด้ เข้าชิงออสการ์มาแล้ว 4 ครั้ง จาก Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), There Will Be Blood (2007) และ Inherent Vice (2014)

• ถึงจะปล่อย Right Now

ออกมาให้ฟังก่อนในเวอร์ชั่น วิดโี อ แต่นน ั่ ก็ยง ั ไม่ใช่ซง ิ เกิลแรก ที่แท้จริง เพราะซิงเกิลแรกที่ แท้จริงของอัลบั้มนี้คือ Want You Back ที่ปล่อยออกมาให้ฟัง กันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว

G-Dragon’s Works

เราไม่ได้มาแนะน�ำเพลงที่ G-Dragon ร้อง แต่ อยากแนะน�ำ 5 เพลงดีๆ ที่พ่อหนุ่มคนนี้แต่ง ให้ฟังกัน

• Palette : เพลงหวานๆ ที่ G-Dragon แต่งเนื้อเพลงและ ร้องร่วมกับ IU ในอัลบั้ม Palette อัลบั้มที่ 4 ของ IU • I Miss You So Bad : เพลงในอัลบั้มเปิดตัววง iKON ที่ G-Dragon มีส่วนร่วมด้วยทั้งเนื้อร้องและท�ำนอง • Baby, I’m Sorry G-Dragon : เข้ามาช่วยแต่งเนือ้ เพลง ให้แทยัง ตอนท�ำ Hot อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของตัวเอง • Stay With Me : นอกจากช่วยแต่งเนื้อเพลงให้แล้ว G-Dragon ยังมีส่วนร่วมในการท�ำดนตรีให้แทยังอีกด้วย


HAM FEATURE

R E T U R N OF

W H AT I S J A PA N E S E IDOL? ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นจะแบ่ง 'ไอดอล' กับ 'ศิลปิน' ออกจากกันอย่างชัดเจน เมื่อพูดถึงศิลปินคนจะนึกถึง ‘ผลงาน’ มากกว่า ‘ภาพลักษณ์’ โดยส่วนใหญ่มักจะลงไปท�ำงานด้วยตัวเองแทบ ทุกขั้นตอน และส่วนมากจะเน้นท�ำงานเพลงแค่อย่างเดียว เท่านั้น แต่ยกเว้นกรณีป๋ามาซาฮารุ ฟุกุยามะ เอาไว้สัก หนึ่งคน เพราะนอกจากท�ำงานเพลงได้ดีในระดับสูงแล้ว ผลงานการแสดงของเขายังถือเป็นตัวท็อปของวงการอีกด้วย ตรงข้ามกับไอดอลที่เน้นขาย 'ภาพลักษณ์' มากกว่า 'ผลงาน' และท�ำงานครอบจักรวาลบันเทิง อาทิ Arashi, SMAP, Morning Musume, AKB48 ฯลฯ ที่แม้ว่าเพลงของ พวกเขาและเธอจะไม่ได้แย่จนร้องยี้ แต่ก็มีหน้าที่เป็นแค่ ส่วนประกอบเอาไว้เช็กเรตติ้งของวงเท่านั้น ไอดอลจึงใส่ใจภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้าผมที่ต้องเป๊ะปังยันปลายเท้า ไปจนถึงนิสัยใจคอที่ต้อง เป็นแบบอย่างให้กับสังคม หากพลาดวางตัวไม่ดีมีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมไปสักครั้ง หรือแอบไปมีแฟนซุกไว้ ก็อาจส่ง ผลกระทบต่อระดับความนิยมได้อย่างคาดไม่ถึง การวางตัวไม่ดี มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และการมีแฟน จึงเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดส�ำหรับเหล่าไอดอล เพราะอาจ กระทบถึงระดับความนิยมของวงและตนเอง HEY! SAY! JUMP

กระแส J-POP โดยเฉพาะศิลปินสาย ‘ไอดอล’ ในเมืองไทยช่วง สิบกว่าปีนค ี้ อ ่ นข้างเงียบมากเหมือนตกอยูใ่ นยุคสุญญากาศ เมือ ่ เทียบ กับสมัยสาวไทยโดนหนุ่มๆ Arashi, Tackey & Tsubasa, KAT-TUN ขโมยหัวใจในยุคมิลเลนเนียม แต่กไ็ ม่ใช่แค่ไอดอลเท่านัน ้ ทีป ่ ระสบปัญหา แม้กระทัง ่ J-ROCK ทีว่ า่ แน่ ในยุค 90 ก็ยังยืนระยะความนิยมได้ไม่นาน ยิ่งมาโดนกระแส K-POP รุกหนักหลังขึน ้ ศตวรรษที่ 21 ก็ยง ิ่ ท�ำให้การรับรูท ้ ม ี่ ต ี อ ่ ไอดอลและศิลปิน ตระกูล J เจือจางลง จนเหลือผู้ติดตามจริงจังแค่กลุ่มย่อยๆ เท่านั้น กระทัง ่ BNK48 วงน้องสาว AKB48 เปิดตัวขึน ้ ในไทยเมือ ่ ต้นปี 2017 บวกกับการรุกของ K-POP ซาลง ท�ำให้ตอนนีเ้ ริม ่ เห็นเค้าลางการกลับมา ของ J-POP ในเมืองไทยอีกครั้ง ส่วนจะอยู่ได้นานขนาดไหนก็ต้อง จับตามองกันต่อไป

AKB48

ARASHI

SMAP

J A PA N E S E IDOL IN THAILAND

MORNING MUSUME

กระแส J-POP สายไอดอลคลื่นแรกที่ซัดเข้าไทย เริ่ม ในยุค 80 พร้อมการมาของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นรายสัปดาห์ ทีไ่ ม่ได้มแี ค่ Dragon Ball หรือ City Hunter เท่านัน้ แต่ภายใน ยังสอดไส้คอลัมน์แนะน�ำวงดนตรีญี่ปุ่นในยุคนั้น ที่มีวงไอดอล อย่าง Shonentai หรือ Onyanko Club แทรกให้อ่านพอ หอมปากหอมคอ ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล หรือ นัทคุง นักเขียนผู้คลุกคลีกับ วัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน บอกกับ HAMBURGER ว่า “ช่วงยุค 80 คนไทยเริ่มรู้จักวงไอดอลญี่ปุ่นบ้างแล้ว แต่ก็ ยังเป็นเรือ่ งคุยกันเฉพาะกลุม่ ในวงแคบๆ เท่านัน้ กระแส J-POP กับไอดอลเพิ่งจะมามีคนตามกันจริงๆ หลัง J-ROCK เริ่มซา ปลายยุค 90 ซึ่งตอนนั้นเราจะเห็นวงไอดอลอย่าง Morning Musume หรือ Arashi ก็มีแฟนคลับในเมืองไทยกันบ้างแล้ว” แต่ยคุ 90 ก็ยงั ไม่ใช่จดุ สูงสุดของกระแสไอดอล J-POP ในไทย เพราะช่วงรุ่งเรืองจริงๆ เพิ่งเริ่มในยุคมิลเลนเนียม ที่เราจะได้ เห็นสาวๆ ตามกรี๊ด KAT-TUN เอารูป Hey! Say! JUMP มา แปะกระเป๋านักเรียน ไม่ก็ผนังห้องนอนแบบชิกๆ คูลๆ ก่อนจะ ถูกแทนที่ด้วยไอดอลไต้หวันและเกาหลีใต้ในเวลาต่อมา นัทคุงเล่าเพิม่ เติมว่า “ช่วงทีไ่ อดอลผูช้ ายก�ำลังพีก ตอนนัน้ ก็มี AKB48 แล้วนะครับ แต่ตอนนัน้ ยังเงียบๆ เพิง่ จะมาดังจริงๆ ช่วงปี 2009-2010 ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ในวงการบันเทิงญี่ปุ่น ให้ลกุ ขึน้ มาท�ำวงแบบเดียวกับ AKB48 หลังจากนัน้ ก็มวี งไอดอล เกิดใหม่ทุกปี จนเขาเรียกกันว่ายุคสงครามไอดอลเลยครับ”

KAT-TUN

ONYANKO CLUB

know more

J A P A N E S E I DOL? 06

• มินามิ มิเนกิชิ หนึ่งในสมาชิกวง AKB48 โดนปาปารัซซี่ถ่ายภาพ ขณะเดินออกจากหอพักชายจน กลายเป็นเรื่องอื้อฉาว เธอจึง โกนผมทิ้ง พร้อมกับออกมา ขอโทษแฟนๆ ทัง ้ น�ำ้ ตา เพือ ่ แสดง ความรู้สึกผิด

• ริวทาโร่ โมริโมโตะ อดีตสมาชิก วง Hey! Say! JUMP ถูกแฉว่า ในอดีตเคยสูบบุหรี่ ท�ำให้สุดท้าย โดนพักงานอย่างไม่มีก�ำหนด และไม่ได้กลับเข้าวงอีกเลย

ซึโยชิ คุซานางิ สมาชิกวง รุ่นใหญ่อย่าง SMAP เคยโดนจับ ข้อหาอนาจาร เนื่องจากไปเมา แล้วแก้ผา้ ในทีส ่ าธารณะ เลยท�ำให้ โดนพักงานไปพักนึง

07


1970

1985-1987

จุดเริ่มต้นของไอดอลญี่ปุ่น เกิดจากกระแสความคลัง่ ไคล้ ซิลวี วาร์ตอง จากภาพยนตร์ Cherchez l’idole (1963) ท�ำให้วงการ J-POP เริ่มปั้น วัยรุ่น 14-15 ขึ้นมาเป็น นักร้องที่มีดีทั้งเสียงและ หน้าตา

Onyanko Club เปิดตัวในฐานะ วงไอดอลหญิงน้องใหม่ที่มี สมาชิกเริ่มต้น 11 คน ก่อนจะ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 52 คน และ สุดท้ายก็ยุบวงไปในปี 1987

2009

1997

SPEED เปิดตัวในฐานะ เกิร์ลกรุ๊ปสาว 4 คนจาก โอกินาวา และเพลง Body & Soul ติดชาร์ตนาน 31 สัปดาห์ ท�ำยอดขาย 638,000 ก๊อปปี้ ก่อน ยุบวงในปี 2001

1999

2002

Arashi บอยแบนด์หนุ่ม 5 หน่อ ขวัญใจสาวๆ ชาวไทยและเอเชีย ยุค 1990 พร้อมท�ำสถิติยอดขาย ตลอด 18 ปีได้ถึง 33.37 ล้านก๊อปปี้

ฮิเดอากิ ทากิซาว่า กับ ซึบาสะ อิมาอิ เด็กปั้นตัวท็อปของค่ายจอห์นนี่ส์ เปิดตัว ในฐานะคู่ดูโอ Tackey & Tsubasa และยังคงรักษาความเป็นวงมาได้จนถึง ปัจจุบัน

Morning Musume เปิดตัว ด้วยสมาชิกรุ่นแรก 5 คน อย่าง ยูโกะ นากาซาวา, อายะ อิชิกุโระ, คาโอริ อีดะ, นัทซึมิ อาเบะ และ อาซุกะ ฟุกุดะ ปัจจุบัน Morning Musume อยู่ในรุ่นที่ 13 มีสมาชิกวงทั้งสิ้น 13 คน

2008

เปิดตัววงไอดอล Momoiro Clover Z ที่ใช้คอนเซ็ปต์ล้อ AKB48 ว่า 'ไอดอล ที่คุณสามารถพบได้เลยตอนนี้' เพราะ พวกเธอเริ่มต้นจากการโชว์ข้างถนน ก่อนจะมีสังกัดอยู่จริงๆ ในปี 2010

SPEED กลับมารวมวง กันใหม่อีกครั้ง

2010

2011

Babymetal เปิดตัวในปีเดียวกัน ด้วยสมาชิกสาวน้อย 3 คน กับ แนวเพลงที่รุนแรงและหนักกว่า ไอดอลทั่วไป ท�ำให้พวกเธอ ได้รับความสนใจจากแฟนเพลง มากกว่าที่คิด

เปิดตัววงน้องสาวของ AKB48 อย่าง NMB48 จากเมืองนัมบะ, HKT48 จากเมืองฮากาตะ และ JKT48 จากอินโดนีเซีย

NEWS เปิดตัวพร้อมซิงเกิล News Nippon ที่ใช้ในงานวอลเลย์บอลโลก ก่อนจะปล่อย Touch อัลบั้มจริงของ ตัวเองในปี 2005 ส่วนปัจจุบันก็ยังมี ผลงานออกมาให้ฟังอยู่ทุกปี

2005

ลีอา ดิซอน สาวลูกเสี้ยวฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ และจีน ที่เป็นขวัญใจหนุ่มๆ ต้นยุคมิลเลนเนียม ก็เปิดตัวผลงานในปีนี้เช่นเดียวกัน

เปิดตัววง SNH48 วงน้องสาว AKB48 ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน แต่เมื่อปี 2016 วงน้องสาววงนี้ ก็แยกออกจากกลุ่ม 48

2004

สาวๆ วง AKB48 เปิดตัวครั้งแรกในคอนเซ็ปต์ ไอดอลที่สามารถพบเจอได้ ด้วยสมาชิกรุ่นแรก 24 คน พร้อมสร้างเธียเตอร์เอาไว้โชว์เฉพาะของวง ที่อากิฮาบาระ ปัจจุบันมีสมาชิกในวงทั้งสิ้น 125 คน ท�ำยอดขายได้มากถึง 50 ล้านก๊อปปี้จาก ครั้งแรกที่มีคนเช้าชมโชว์เพียงแค่ 7 คนเท่านั้น

ในปีเดียวกันมีการเปิดตัว 8 สาว วง Cute ที่เพิ่งยุบวงไปหมาดๆ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

2012

ไม่ได้มีแค่วงน้องสาวเท่านั้นที่ เปิดตัวในปีนี้ แต่ยังมีวงคู่แข่ง อย่าง Nogizaka46 ที่มีสมาชิก 46 คนตามชื่อ พร้อมทั้งประกาศ ว่าถึงมีแค่ 46 คนก็เอาชนะ AKB48 ได้

2003

ในปีเดียวกันมีวง Country Musume เปิดตัวด้วยคอนเซ็ปต์ สาวบ้านนอกจากฮอกไกโด ส่วนปัจจุบันปรับคอนเซ็ปต์เป็น แค่สาวบ้านนอก ท�ำให้มีสมาชิก จากจังหวัดอืน่ เข้ามาแจมด้วยได้

SKE48 วงน้องสาววงแรก ของ AKB48 ถูกก่อตั้งขึ้น ที่เมืองซาคาเอะ จังหวัด นาโกยา ด้วยคอนเซ็ปต์ เดียวกัน ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 80 คนในทีมหลัก

Angerme เปิดตัวรุ่นแรกด้วยสมาชิก ไอดอลสาว 4 คน ก่อนจะค่อยๆ เพิ่ม จ�ำนวนคนมาเรือ่ ยๆ และปัจจุบนั อยูใ่ น รุ่นที่ 5 มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน

เปิดตัว SDN48 วงเฉพาะกิจที่เป็น ไซด์โปรเจ็กต์ของกลุ่ม 48 ที่ดึงอดีต สมาชิกวง AKB48 มารวมตัวภายใต้ คอนเซ็ปต์ไอดอลที่โตแล้ว ปัจจุบัน โปรเจ็กต์นี้ปิดไปแล้ว

1996

8 สาววง Berryz Kobo เปิดตัว ในฐานะไอดอล ก่อนจะแยกวง กันไปในปี 2015

2015

2016

NGT48 วงน้องสาว AKB48 เปิดตัว ด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันในเมืองนีงาตะ ปัจจุบันมีสมาชิก 16 คนในทีมหลัก และเปิดตัววงน้องสาวของ Nogizaka46 อย่าง Keyakizaka46 มีสมาชิกทัง้ หมด 32 คน

STU48 วงน้องสาววงสุดท้ายใน ญี่ปุ่นของ AKB48 ที่มีเธียเตอร์ อยู่บนเรือและจะแล่นผ่าน ยามางุชิ, ฮิโรชิมะ, โอคายามะ, โทกุชิมะ, คางาวะ และเอะฮิเมะ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 31 คน

2017

BNK48 วงน้องสาววงล่าสุดของ AKB48 ในประเทศไทย ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 29 คน


เบื้องหลังความส�ำเร็จ

นอกจาก ยาสึชิ อากิโมโตะ จะเป็นโปรดิวเซอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของ AKB48 และ วงน้องสาวอีกหลายๆ วงแล้ว เขายังเป็น คนเดียวกันกับที่ปลุกปั้น Onyanko Club ในยุค 80 และ Nogizaka46 วงคู่แข่งของ AKB48 อีกต่างหาก

5

AKB48 ฉันไม่ใช่ไอดอล

M o m o i r o C lov e r Z วงไอดอลแนวขบวนการเซนไต 5 สี แต่ ถ้าดูจากชุดแล้วออกไปทางเซเลอร์มูน มากกว่า

E-GIRLS PERFUME

1 คอนเซ็ปต์แปลกใหม่ W-INDS EXILE FLOWER ด้วยความที่ศิลปินบางวง มีภาพลักษณ์ใกล้เคียงกับไอดอลเกินไป จึงท�ำให้แฟนเพลงหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าพวกเขาและเธอคือไอดอล ทัง ้ ที่ เจ้าตัวก็ออกจะยืนกรานเสียงแข็งว่า “ไม่ใช่ไอดอล”

คอนเซ็ปต์ ‘ไอดอลที่สามารถพบปะได้’ ของ AKB48 ได้ทำ� ลายภาพลักษณ์ทเี่ ข้าถึงตัว ยากของไอดอลลงอย่างราบคาบ เพราะถ้า อยากไปเจอสาวๆ กลุ่มนี้ก็แค่ไปโรงละคร ของพวกเธอ เท่านี้ก็มีโอกาสได้ชมการแสดง ของเหล่าไอดอลทุกวันเท่าที่เดินทางไปไหว 2 ความไม่สมบูรณ์

อย่างที่บอกไปว่า AKB48 ไม่ได้มีทักษะ การร้อง เต้น หรือหน้าตาดีกว่าใครๆ แต่ใน ความไม่สมบูรณ์กลับมีเสน่ห์ซ่อนอยู่ ถ้าลอง ได้ติดตามพวกเธอทั้งจากโรงละครและ รายการทีวี ก็จะเห็นถึงความพยายามพัฒนา ตัวเองให้เป็นไอดอลเต็มตัว ซึ่งจุดนี้ท�ำให้ คนดูตดิ ตามเอาใจช่วยพวกเธอ และกลายเป็น แฟนคลับไปอย่างไม่รู้ตัว

E b i s u M us c ats ไอดอลสาว 18+ ที่คัดเลือกมาจากดารา เอวี และนางแบบกราเวียร์ ปัจจุบันวง ถูกยุบไปแล้ว

3 การเลือกตั้ง

กลยุทธ์เลือกตั้งของ AKB48 มีเพื่อจัด ต�ำแหน่งให้สมาชิกจ�ำนวนมากในวง อาทิ เซนบัตสึ (16 คนแรกทีไ่ ด้ออกซิงเกิล) แบ่งทีม หาเซ็นเตอร์ เป็นต้น แล้วการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ แบบ 1 สิทธิ์ 1 เสียง แต่ใช้กลยุทธ์ซอื้ ซีดี 1 แผ่น ลงคะแนนได้ 1 ครั้ง แน่นอนว่าไม่มีใครซื้อ แค่แผ่นเดียวหรอก ยอดขายของ AKB48 จึงสูงสุดในบรรดาไอดอลสาวของญี่ปุ่น

K a m e n R i d e r G i r ls วงไอดอลฉลอง 40 ปี คาเมนไรเดอร์ ดัดแปลงชุดตามคาแร็กเตอร์ไอ้มดแดง ยุคใหม่

4 การจับมือ

การซื้อซีดีไม่ได้มีแค่สิทธิ์เลือกตั้ง เท่านั้น แต่ยังได้สิทธิ์จับมือไอดอล 3 วินาที ต่อซีดี 1 แผ่น นัทคุงเล่าให้ฟังว่า เขาเคย ไปร่วมงานจับมือแล้วเจอแฟนคลับชาวจีน ซื้อซีดี 700 กว่าแผ่น เลยได้จับมือนานถึง 30 กว่านาที ส่วนความฮอตของการขายบัตร จับมือ เคยมีรายงานว่าแถวยาวถึง 3 กิโลเมตร

Th e M a r ga r i n e s วงไอดอลที่รวมสาวติดหนี้รวมกันราว 127 ล้านเยน มีเป้าหมายมุ่งอยู่ที่การ ล้างหนี้ให้หมด

5 ขยายสาขา

นอกจากมีสมาชิกเยอะแล้ว AKB48 ยังมีวงน้องสาวหรือวงสาขาอีกมากมาย ปัจจุบันมีอยู่ 9 วง แบ่งเป็นวงน้องสาวใน ญี่ปุ่น 5 วง คือ SKE48, NMB48, HKT48, NGT48 และ STU48 อีก 4 วงอยู่นอกญี่ปุ่น คือ JKT48 (อินโดนีเซีย), TPE48 (ไต้หวัน), MNL48 (ฟิลิปปินส์) และ BNK48 (ไทย)

ayu mi h amasaki ยอดขาย 50 ล้านก๊อปปี้ (1998-present)

ไอดอล คอนเซ็ปต์แปลก

ถอดรหัส

ไม่ว่าจะพลิกมองจากมุมไหน ทั้งเรื่อง ความสดใหม่ ความน่ารัก ร้องเพลงดี หรือ เต้นเก่ง เหล่าไอดอลสาวนับร้อยชีวิตจาก AKB48 ไม่ได้มีสิ่งไหนเหนือหรือล�้ำกว่า ไอดอลวงอื่นๆ อย่างชัดเจนสักอย่าง ซึ่งเป็น เรื่องน่าสนใจว่าอะไรที่ท�ำให้ไอดอลสาว กรุ๊ปนี้โด่งดังขนาดเปลี่ยนญี่ปุ่นเป็นดินแดน แห่งไอดอลได้ในปัจจุบัน

BNK48 ความยั่งยืนของ

P o ttya ไอดอลหุ่นพลัสไซส์ ที่กล้าการันตีเรื่อง เสียงร้องและความพลิ้วในการเต้นที่ ไม่ด้อยไปกว่าวงไหนๆ เลย

ปกติบริเวณสุดทางโซน C ชั้น 1 ในดิ เอ็มควอเทียร์ จะไม่ค่อยมี ผู้คนเดินพลุกพล่านมากนัก แต่หลังจากสาวๆ BNK48 วงน้องสาว AKB48 สาขาไทยแลนด์ ผ่าน Debut Stage ไปได้ไม่นาน แถวนั้นก็ เต็มไปด้วยโอตะ (แฟนคลับ) หลากเพศหลายวัย มารุมล้อมให้ก�ำลังใจ สาวๆ ที่สลับมาท�ำกิจกรรมอยู่ในตู้ปลา (ชื่อเล่นของ BNK48 Digital Studio) ทุกวัน โดยเฉพาะวันที่ HAMBURGER นัดพูดคุยกับทีมบริหารวง BNK48 พร้อมสาวๆ เซนบัตสึทั้ง 16 คนในตู้ปลา ที่มีเหล่าโอตะทยอยเดินทาง มาให้ก�ำลังใจสาวๆ มากกว่าทุกวันอย่างเห็นได้ชัด “ภาพแบบนีเ้ ป็นเรือ่ งปกติของเราเลยครับ” จิรฐั บวรวัฒนะ ผูบ้ ริหาร และต้นไอเดียน�ำเข้าวง BNK48 เหมือนจะรู้สึกถึงความแปลกใจกับ จ�ำนวนผู้คนและแสงแฟลชรอบตู้ปลาของเรา เขาจึงเริ่มต้นอธิบาย เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า ในขณะที่สาวๆ ทั้ง 16 ยังคงสนุกอยู่กับการ โพสท่าให้โอตะถ่ายรูปพวกเธอ “ตัง้ แต่เปิด Digital Studio ให้นอ้ งๆ มาท�ำกิจกรรมและพบปะโอตะ ก็ยังไม่มีวันไหนที่ไม่มีโอตะมารอให้ก�ำลังใจน้องๆ เลย ถ้าประเมินด้วย สายตาผมคิดว่าจ�ำนวนคนตามดูน้องๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอคนเข้าใจว่า BNK48 คืออะไร เขาก็อยากลองตามดูบา้ ง อย่างคนกดไลก์ Facebook ตอนนี้เพิ่มขึ้นเร็วมาก จากหมื่นต้นๆ เป็น 8 หมื่นกว่าแล้ว” จิรัฐกล่าว ปัญ สาวน้อยสายแมนพักจากการถ่ายรูปกับโอตะ ก่อนจะชวน เพื่อนๆ ลงมานั่งคุยกับเราและชี้ไปที่โอตะคนหนึ่งว่า “พี่คนนี้เป็นโอตะ ตัวจริงของเราเลยค่ะ ไปทุกงานที่พวกเราท�ำกิจกรรมเลย” ขณะที่โดนชี้ โอตะคนดังกล่าวก็ลงไปท�ำท่าชาบูให้สาวๆ ในตู้ปลา ถึงจะเห็นว่ามีโอตะมาให้ก�ำลังใจกันอุ่นหนาฝาคั่ง แต่ก็ยังอดสงสัย ไม่ได้ว่า BNK48 จะยืนระยะได้นานแค่ไหน เพราะในอดีตเมืองไทยเคย มีโปรเจ็กต์คล้ายๆ กันอยู่บ้าง อาทิ G-Junior หรือ Siamese Kittenz แต่ก็ไม่เวิร์กกับตลาดเพลงในเมืองไทยนัก อีกอย่าง วงไอดอลไทย ดูเหมือนจะตายไปกับค่ายกามิกาเซ่ และที่ส�ำคัญคือ การขายเพลง ในไทยไม่ใช่เรื่องง่าย จิรัฐอธิบายว่า “เรามีแผนการโปรโมตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี Digital Studio และรายการ BNK48 Senpai เป็นช่องทางหลัก ส่วน ในอนาคตจะมีเธียเตอร์และคาเฟ่ BNK48 ต้องบอกก่อนว่าน้องๆ กลุม่ นี้ เป็นไอดอล เพลงเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ที่เหลือคือภาพลักษณ์และความ พยายามที่สื่อออกไปให้แฟนๆ ได้เห็น จากนั้นก็จะเกิดการต่อยอดไปที่ เรื่องเพลงอีกที” หนึ่งในโมเดลการตลาดที่ BNK48 ยึดมาจาก AKB48 คงจะเป็น การขายซีดีพ่วงออปชั่นอย่างการจับมือและสิทธิ์ในการโหวตไอดอล ที่ชื่นชอบ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นทีมบริหารก็ต้องสร้างสตอรี่ให้สาวๆ เพื่อให้โอตะได้เห็นถึงความพยายามของ BNK48 เพื่อให้รู้สึกอยาก เอาใจช่วยพวกเธอไปตลอด ณัฐพล บวรวัฒนะ ผู้จัดการวง BNK48 กล่าวว่า “การเป็นไอดอล ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาหรือเสียงร้อง แล้ววง BNK48 ก็ไม่ได้คัดเลือกจาก คนที่ร้องดีที่สุด เต้นดีที่สุด หรือสวยที่สุด แต่เราเลือกจากคนที่มีโอกาส พัฒนาไปได้ไกล ซึง่ น้องๆ ทุกคนทีไ่ ด้มาอยูจ่ ดุ นีต้ า่ งก็พยายามและทุม่ เท กันมาก สิ่งนี้คือความประทับใจที่เหล่าโอตะชื่นชอบ เราเองยังตื้นตันใจ ที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆ เลย”

ซึ่งก็ตรงกับค�ำบอกเล่าของ กิตติพศ ผิวเกลี้ยง โอตะผู้ติดตาม สาวๆ BNK48 มาตลอดทุกงานตั้งแต่ประกาศโปรเจ็กต์เพราะรู้สึกว่า เป็นวงไอดอลที่จับต้องได้มากกว่าวงอื่นๆ “พอรู้ว่ามี BNK48 จะมาเปิดในไทย ผมก็ตามเช็กโปรไฟล์ของ น้องๆ แต่ละคน เพื่อดูว่าไลฟ์สไตล์คนไหนที่น่าเชียร์ ติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ท�ำให้เราได้เห็นและได้เสพความพยายาม ของน้องๆ ไม่ได้เสพความเพอร์เฟ็กต์ ความเป๊ะ แต่อยากเอาใจช่วย และตามไปจนถึงที่สุดว่าน้องๆ จะพัฒนาตัวเองไปได้ไกลแค่ไหน” ปัญชิงอธิบายพร้อมโบกไม้โบกมือให้โอตะนอกตู้ปลาว่า “เราทั้ง 29 คนผ่านการคัดเลือกจาก 1,357 คน แต่กว่าจะผ่านได้ก็ต้องออดิชั่น กัน 3 รอบ พอผ่านเข้ามาแล้วก็ต้องซ้อมกันหนักมากๆ ทั้งร้อง ทั้งเต้น เพราะบางคนไม่มีทักษะมาเลย ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์ และก่อนจะได้ เซนบัตสึ 16 คนก็ต้องประกวดแข่งกัน 4 รอบ” “พวกเรามาออดิชั่นเพราะชอบ AKB48 กันอยู่แล้ว อีกอย่างเฌอ คิดว่าเขาไม่ได้คัดคนที่เก่งมาเป็นสมาชิก แต่เขาเลือกจากความมุ่งมั่น และแววพัฒนาการว่าไปได้ไกลขนาดไหนมากกว่า” เฌอปราง กัปตัน คนแรกของ BNK48 กล่าวเสริม อรบอกว่า “แต่ถงึ ได้เป็นเซนบัตสึแล้วก็ยงั อุน่ ใจไม่ได้ ต้องพัฒนาตัว อยู่ตลอดไม่ให้ระดับตกลงไป เพราะไม่อย่างนั้นอีก 13 คนที่เป็น เคงคิวเซย์ (เด็กฝึกหัด) ก็อาจจะขึ้นมาแทนเราได้ในซิงเกิลหน้า มันเป็น ความรู้สึกเหมือนกับเราต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา แต่เราก็เป็น เพื่อนกันนะคะ ไม่ได้ทะเลาะกันกับเรื่องแบบนี้” ยอมรับว่าหลังจบบทสนทนาก็ยังไม่ได้ค�ำตอบว่า BNK48 จะยั่งยืน ขนาดไหน แต่อย่างน้อยก็พอรับรู้ได้ถึงวิธีคิดในการท�ำตลาดของวง ที่เน้นใช้ภาพลักษณ์และความพยายามน�ำเสนอผลงานเพลง ส่วนจะ ตอบโจทย์กับตลาดเพลงไทยแค่ไหนก็ยังต้องจับตามองกันต่อไป สัญญา 6 ปี

AKB 48 ยอดขาย 50 ล้านก๊อปปี้ (2005-present)

n ami e amu ro ยอดขาย 35.52 ล้านก๊อปปี้ (1992-present)

SMAP ยอดขาย 35.18 ล้านก๊อปปี้ (1991-2016)

Arash i ยอดขาย 33.37 ล้านก๊อปปี้ (1999-present)

จากใจโอตะ

สาวๆ วง BNK48 ทั้ง 29 คนมีสัญญาผูกพันกับต้นสังกัดนาน 6 ปี และ สามารถต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆ หากยังอยากท�ำงานร่วมกันอยู่ หรือ จนกว่าจะแต่งงานออกไปมีครอบครัวแล้ว ในขณะเดียวกันเด็กๆ ที่เซ็น สัญญาไปแล้วบางคน โดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัด ก็ต้องลาออก จากโรงเรียนหรือสถาบันเดิม เพื่อหาที่ใหม่ที่มีเวลามากพอส�ำหรับการ ฝึกซ้อมกับ BNK48 อย่างเช่น มิวสิค ที่ลาออกจากโรงเรียนเดิม เพราะ โรงเรียนมีกฎไม่ให้ออกมาท�ำกิจกรรมดังกล่าว

กิตติพศ ผิวเกลีย ้ ง โอตะผูม ้ น ี อ ้ งปัญเป็นโอชิ (ไอดอลที่ได้รับการสนับสนุน) ยอมรับว่า “ตอนนี้ยังเปย์ให้พวกน้องๆ ได้ไม่เยอะมาก ที่ผ่านมาก็ซื้อแค่โฟโต้เซ็ต ริสต์แบนด์ ผ้าพันคอ มีแค่เสื้อที่ยังไม่ได้ซื้อครับ เพราะ ไม่มีไซส์ ถ้ามีก็คงไม่น่ารอดมือผมครับ (หัวเราะ) ส่วนอนาคตคิดว่าถ้าออกซิงเกิล ก็น่าจะเปย์เยอะกว่านี้แน่ๆ”


เฌอปราง อารีย์กุล — เฌอปราง

แพรวา สุธรรมพงษ์ — มิวสิค

อิสราภา ธวัชภักดี — ตาหวาน

เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ — เจนนิษฐ์

เจตสุภา เครือแตง — แจน

กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล — เนย

วรัทยา ดีสมเลิศ — ไข่มุก

มิลิน ดอกเทียน — น�้ำหนึ่ง

มิโอริ โอคุโบะ — มิโอริ/มิอิโกะ

ณปภัช วรพฤทธานนท์ — จ๋า

ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ — แก้ว

นายิกา ศรีเนียน — แคนแคน

พัศชนันท์ เจียจิรโชติ — อร

คริสติน ลาร์เซ่น — น�้ำหอม

ปัญสิกรณ์ ติยะกร — ปัญ

สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ — ซัทจัง

อายุ: 21 ส่วนสูง: 160 ต�ำแหน่ง: กัปตัน งานอดิเรก: คอสเพลย์

อายุ: 23 ส่วนสูง: 162 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ดูหนัง

5 ข้อห้ามของสาวๆ BNK48 • ห้ามเซลฟี่ ถ้าเซลฟี่กันเอง ในวง BNK48 ก็ไม่มีปัญหา แต่ห้ามเซลฟี่กับโอตะและ คนทั่วไปเป็นอันขาด • ห้ามแต่งโป๊เกินไป ถึงรุ่นพี่ AKB48 และวงน้องสาว หลายๆ วงจะมีถ่ายบิกินี อยู่บ้าง แต่ส�ำหรับ BNK48 ห้ามโป๊เด็ดขาด • ห้ามมีแฟน เป็นกฎทีค ่ อ ่ นข้าง สากลส�ำหรับไอดอล เพราะ การมีแฟนอาจไปท�ำร้ายจิตใจ โอตะจนเรตติ้งตก

อายุ: 18 ส่วนสูง: 153 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ดูหนัง

ค�ำศัพท์ควรรู้ • ปิดโซเชียลส่วนตัวทั้งหมด สาวๆ BNK48 ทั้ง 29 คน ต้องเปลี่ยนมาใช้โซเชียลมีเดีย ทางการเท่านั้น และทุกโพสต์ ต้องผ่านการตรวจสอบว่า ไม่มีอะไรเกินงาม • ห้ามแชร์โลเคชั่นเด็ดขาด เพือ ่ ความปลอดภัยของน้องๆ จากผู้ไม่หวังดีทุกกรณี จึง ไม่สามารถให้แชร์โลเคชั่นที่อยู่ ขณะนั้นได้อย่างเด็ดขาด

• โอตะ (โอตาคุ): คนที่มี ความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มากๆ จึงถูกน�ำมาใช้เรียก คนที่ชอบสาวๆ กลุ่ม 48 อยู่บ่อยๆ แต่โอตะก็ไม่ใช่ ชื่อเฉพาะของแฟนคลับ กลุ่ม 48 • โอชิ: มีความหมายคล้าย ‘เมน’ ของ K-POP ใช้เรียก คนในวง 48 ที่เราเชียร์ อย่างเช่นเชียร์เฌอปราง ก็ใช้ว่า “ผมมีเฌอปรางเป็น โอชิ” เป็นต้น • เธียเตอร์: โรงละครที่ใช้ใน การแสดงโชว์ของ BNK48 โดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้ก�ำลัง อยู่ในขั้นตอนวางแผนสร้าง

• เซนบัตสึ: สมาชิก 16 คน แรกที่ได้รับเลือกให้ร้อง ซิงเกิลใหม่ของวง โดย สมาชิกเซนบัตสึจะมีการ สับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆ • เคงคิวเซย์: เด็กฝึกหัด หรือสมาชิกวงที่ไม่ได้ถูก คัดเลือกให้อยู่ในทีมหลัก คล้ายๆ ตัวส�ำรองใน ทีมฟุตบอล • กัปตัน: ต�ำแหน่งเหมือนกับ เป็นหัวหน้าห้องของทั้ง 16 คน • เซ็นเตอร์: สมาชิกที่ยืนใน ต�ำแหน่งเด่นที่สุดในวง เป็น ต�ำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อายุ: 17 ส่วนสูง: 158 ต�ำแหน่ง: เซ็นเตอร์ งานอดิเรก: คอสเพลย์

อายุ: 20 ส่วนสูง: 158 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ดูอะนิเมะ

อายุ: 14 ส่วนสูง: 160 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: เป่าฟลุต

อายุ: 20 ส่วนสูง: 156 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ร้องเพลง

อายุ: 19 ส่วนสูง: 153 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: เย็บผ้า

อายุ: 23 ส่วนสูง: 156 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ซ้อมดนตรี

อายุ: 17 ส่วนสูง: 161 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: เล่นกีฬา

อายุ: 21 ส่วนสูง: 160 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ฟังเพลง

อายุ: 19 ส่วนสูง: 160 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ดูหนัง

• ตู้ปลา: ดิจิทัลสตูดิโอที่ ตั้งอยู่ในดิ เอ็มควอเทียร์ • ชราไลน์: เป็นชื่อที่โอตะ ตั้งให้กับกลุ่มที่มีอายุเยอะ ในวง (20+) ได้แก่ แก้ว, แจน, น�้ำหนึ่ง, เนย, ตาหวาน และอร • กุมารไลน์: ตรงข้ามกับ ชราไลน์ เป็นชื่อกลุ่มสมาชิก ที่มีอายุน้อยอย่าง ซัทจัง, จ๋า, เปี่ยม, จิ๊บ, โมบาย เป็นต้น

อายุ: 20 ส่วนสูง: 164 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: นอน

อายุ: 15 ส่วนสูง: 160 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: เล่นกีตาร์

อายุ: 16 ส่วนสูง: 158 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ถ่ายรูป

อายุ: 13 ส่วนสูง: 145 ต�ำแหน่ง: เมมเบอร์ งานอดิเรก: ฟังเพลง


HAM BEAUTY เรื่อง: นิอร สุขวัจน์

Clean &Refresh

2

1

4

3 T IP :

ใช้ฝ่ามือกดเบาๆ เพื่อให้เนื้อเสปรย์ซึม ลงสู่ผิว นอกจากนี้ การฉีดสเปรย์ก่อน ทาเซรั่มบ�ำรุงผิว จะท�ำให้เมกอัพ ติดทนนานอีกด้วย

ได้เวลาเลือกผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด ผิวหน้าให้สะอาด และวีกนี้เราแถมด้วย ไอเท็มที่จะมาเติมเต็มความสดชื่นให้ผิว ได้ทันใจอย่างสเปรย์น้ำ�แร่ที่พกไปไหน ก็ได้ สาวๆ จะได้ทง ้ั หน้าสะอาดกระจ่างใส และผิวชุ่มชื้นแบบทันใจสุดๆ

QUEEN OF LOLLIPOP ILLAMASQUA May Queen Pure Pigment ชิมเมอร์สี Muse (1,100 บาท)

(1) POSITIF

Bright & Soft Mineral Water Mist (380 บาท) สเปรย์น้ำ�แร่สูตรอ่อนโยนที่สามารถเติมความสดชื่นได้ ตลอดเวลา อุดมด้วยแร่ธาตุจาก Spring Sea Water และ Bio Antiage B ช่วยฟื้นบำ�รุงผิวให้ชุ่มชื่นเนียนนุ่ม แฮปปี้ทุกทีที่ฉีดพรมลงบนใบหน้า

5

THANK GOD IT’S F R I YAY !

ILLAMASQUA May Queen Powder Eye Shadow สี Ritual, สี Invoke, สี Maiden (950 บาท)

ใครที่ศุกร์นี้มีนัด แต่จิตใจยัง เหีย ่ วเฉาอยู่ ปล่อยไว้แบบนีไ้ ม่ได้นะ ถึงคราวปลุกปาร์ตี้เกิร์ลในตัวคุณ ให้กลับมาอีกครั้ง เพื่อจะได้พบว่า ชีวิตรื่นรมย์ได้แค่ไหน คิดอะไรไม่ออก แต่งหน้าสิรออะไร พอสวยแล้วก็ ออกไปป่วนให้ป่วงได้เลย

สายหวาน ไม่ได้หมายความว่าเราจะสนุกกับการแต่งหน้าไม่ได้ นาทีนี้การระบาย เปลือกตาให้ดูฟุ้งๆ หวานๆ ก�ำลังมาแรง จะเลือกสีเดียวก็ละมุน แต่เราเชียร์จับคู่สีโทน หวานเหมือนลูกกวาด เกลีย่ และเบลนด์ให้ฟงุ้ รับกับพวงแก้มชมพูระเรือ่ ก็ดนู า่ รักชวนมอง

(2) CLINIQUE

Take The Day Off Cleansing Balm (1,500 บาท) นวดคลีนซิ่งเบาๆ ขณะผิวแห้ง เนื้อบาล์มจะเปลี่ยนเป็นออยล์ ทันทีเมื่อสัมผัสผิว และกลายเป็นน้ำ�นมขณะล้างออกด้วย น้ำ�สะอาด ด้วยสูตรอ่อนโยนจึงทำ�ความสะอาดได้แม้กระทั่ง รอบดวงตาที่เต็มไปด้วยเมกอัพล้างออกยาก

(3) THREE

YSL The Shock Event Mascara Volume Effect Faux Cils (1,350 บาท)

Aroma Refresh Mist U&R (1,700 บาท) เติมความสดชื่นให้ผิวด้วย mist สูตรอ่อนโยนและเต็มไปด้วย พลังการดูแลผิวจากพืชพรรณธรรมชาติ และกลิ่นหอมสดชื่น สบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ

(4) AESOP

Fabulous Face Cleanser (1,290 บาท) คลีนเซอร์เนื้อเจลสูตรฟองน้อย ที่ได้พลังจากน้ำ�มันมะกอก ผสานการทำ�งานกับชาเขียวและว่านหางจระเข้ รวมทั้งบรรดา สารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยทำ�ความสะอาดผิวอย่างละมุน พร้อมปลอบประโลมไม่ทำ�ให้ผิวแห้งตึง

6

YSL The Shock Event Eye Duo Smoker สี Smoky Grey (1,800 บาท)

(5) ZA

8

True White EX Cleansing Foam (199 บาท) โฟมล้างหน้าที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างและเซลล์ผิว เสื่อมสภาพได้ล้ำ�ลึก พร้อมมอบความกระจ่างใสด้วย ประสิทธิภาพของ Vitamin C granules และประสิทธิภาพ ในการคงความชุ่มชื้นในผิวด้วยส่วนผสมของ Spa Mineral Water

SHOCKING GRUNGE

(6) URBAN DECAY

ปาร์ตี้ของสาวสายเผ็ด ความคมเข้มของดวงตาจะท�ำให้คุณดูทรงพลังได้อย่างไม่น่าเชื่อ อย่าเพิ่งตกใจ กลัวว่าแต่งแล้วจะไม่รอด เราไม่ได้ท้าให้ระบายตาสีด�ำเข้มจนดูโหด แต่แค่อัพลุคให้เปรี้ยวและเซ็กซี่ขึ้น ด้วย ซอฟต์สโมกกี้อาย เขียนอายไลเนอร์เส้นคม และมาสคาร่าเป็นแพหนาเน้นดวงตายั่วยวน

Meltdown Makeup Remover Lip Oil Stick (650 บาท) ตอบโจทย์การลบลิปสติกที่สีจัดจ้านและติดทนนานให้หมดจด ด้วยสติกเนื้อบางเบา มาพร้อมส่วนผสมหลักจากน้ำ�มันซึ่งจะ กลายเป็นเจล เมื่อทาทั่วริมฝีปากแล้วเช็ดออก ทำ�ซ้ำ� 2 ครั้ง เท่านี้ก็สะอาดหมดจดแบบไม่ต้องถูจนปากลอกเป็นขุย

(7) AQUA+ SERIES

Must have

Skin Relief Milky Wash (820 บาท) โฟมน้ำ�นมสูตรอ่อนโยนสำ�หรับสาวผิวมันและเป็นสิวง่าย เนื้อโฟมนุ่มละมุนสบายผิว ลดความมันส่วนเกินและการอุดตัน ต่างๆ อันเป็นต้นเหตุของการเกิดสิว พร้อมปกป้องผิวจาก แบคทีเรีย โดยไม่ทำ�ลายความชุ่มชื้นในผิวตามธรรมชาติ

(8) SENKA

Perfect Water Cleansing (380 บาท) ลบเมกอัพทุกชนิด สิ่งสกปรกและความมันส่วนเกินที่อุดตัน รูขม ุ ขน แบบ 2 in 1 จากคลีนซิง ่ ออยล์ฟรีสต ู รไมเซลลาร์วอเตอร์ ที่เช็ดทำ�ความสะอาดหมดจด สัมผัสเบาสบายไม่ระคายเคืองผิว แถมไม่แห้งตึง

14

7

BEAUTIFUL FRIDAY ส�ำหรับใครที่ไม่มั่นใจเมกอัพของตัวเอง หรือรู้สึกว่าอยู่มาทั้งวันแล้วเครื่องส�ำอางเริ่ม ซีดจางระหว่างวัน เชิญพุ่งตัวไปรับบริการ Touch-up ที่แผนก Beauty Galerie ที่ เซนและห้างเซ็นทรัลทุกสาขา เลือกแบรนด์ แล้วเติมเมกอัพได้เลย แล้วปาร์ตี้คืนวันศุกร์ คุณจะสวยสุดๆ กว่าใคร ทีส่ ำ� คัญ งานนีฟ้ รีนะ!

items!

(1) PAUL & JOE

Eye Color Limited สี 005, 006 (1,550 บาท) อายชาโดว์พาเลตต์ที่รวบรวม สีหวานชวนฝันไว้ในแพ็กเกจน่ารักหนักมาก

(2) KATE

Super Sharp Liner EX (320 บาท) อายไลเนอร์ที่พัฒนาคู่กับ Pentel จนได้ ปลายเรียวแหลมเขียนง่ายสุดๆ

(3) LAURA MERCIER

J’Adore Le Soleil Limited Edition Infatuating Lip Lacquer สี Seductive (1,100 บาท) ลิปจิ้มจุ่มเนื้อบางเบา มีความ ฉ่ำ�วาว แต่ไม่ทำ�ให้ปากแห้งแตกระแหงแน่นอน

(4) NARS

Charlotte Gainsbourg Collection Multiple Tint สี Jo Multiple Tint (1,700 บาท) ลดความฮอต และเติมความหวานเนื้ออ่อนใส ชุ่มชื่นทั้งแก้มและปาก


HAM STYLE

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีน้ำ�ตาลอ่อน พิมพ์ลายต้นกระบองเพชร รุ่น WILD PARADISE จาก CARTEL (1,890 บาท)

เรื่อง: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธำ�รง

MIX&MATCH

ชุดกระโปรงสัน ้ สีขาวลายจุด พิมพ์ลายนกฟลามิงโก รุ่น DELICIOSA FLAMINGO DRESS จาก CARTEL (2,790 บาท)

LUCKY GI RL S การแต่งตัวให้ลูกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ อยากจะให้ลูกดูดี ทันสมัย น่ารักสมวัย และที่ส�ำคัญคือถูกกาลเทศะ ตั้งแต่ชุดท�ำกิจกรรมในตอนกลางวันด้วยลุคชุดเอี๊ยมกางเกง ท่าทางคล่องแคล่ว หรือลุคสาวน้อยในชุดกระโปรงพิมพ์ลายน่ารักเป็นการคอมพลีตลุคที่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติม

ชุดเอี๊ยมกางเกงขาสั้น สีฟ้าผ้าพิมพ์ลาย นกฟลามิงโก รุน ่ QUEEN FLAMINGO DUNGAREE จาก CARTEL (2,490 บาท)

เสื้อยืดสีขาวสกรีนลาย (สอบถามราคาได้ที่ร้าน) ชุดเอี๊ยมกางเกงขาสั้น สีฟ้าผ้าพิมพ์ลาย นกฟลามิงโก รุ่น QUEEN FLAMINGO DUNGAREE จาก CARTEL (2,490 บาท)

เสื้อยืดสีขาวสกรีนลาย (สอบถามราคาได้ที่ร้าน) ชุดเอี๊ยมกางเกงขาสั้น สีขาวผ้าพิมพ์ลาย นกฟลามิงโก รุ่น QUEEN FLAMINGO DUNGAREE จาก CARTEL (2,490 บาท)

ชุดกระโปรงสั้นผ้าซาติน สีเขียวพิมพ์ลาย นกฟลามิงโก รุ่น NIGHT CARIBBEAN DRESS จาก CARTEL (2,890 บาท)

ชุดกระโปรงสั้นผ้าซาติน สีขาวพิมพ์ลาย นกฟลามิงโก รุ่น CARIBBEAN PATTERN DRESS จาก CARTEL (2,690 บาท)

หมวกแก็ปพิมพ์ลาย ต้นไม้ รุ่น CARIBBEAN BEACH SNAPBACK CAP จาก CARTEL (790 บาท) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีเขียวอ่อนพิมพ์ลาย ดอกไม้ รุ่น CUBAN FLAVOR SHIRT จาก CARTEL (1,890 บาท)

เสื้อโปโลสีเขียว ปักลายนกฟลามิงโก PINK FLAMINGO POLO SHIRT จาก CARTEL (1,290 บาท)

หมวกแก็ปสีดำ� พิมพ์ลายนกฟลามิงโก รุ่น NIGHT CARIBBEAN SNAPBACK CAP จาก CARTEL (790 บาท)

Let ’s get

wild

เสื้อโปโลสีฟ้าปักลาย ต้นไม้ รุ่น GREEN TROPICAL POLO SHIRT จาก CARTEL (1,290 บาท)

กางเกงขาสั้นสีน้ำ�ตาล พิมพ์ลายต้นไม้ รุ่น CARIBBEAN BEACH SHORTS จาก CARTEL (1,690 บาท)

โลกกว้างคือจินตนาการส�ำคัญส�ำหรับเด็ก เรื่องสไตล์เป็นสิ่งส�ำคัญไม่แพ้กัน ในขณะที่เหล่าบรรดาคุณแม่ จะต้องส่งลูกออกไปสู้รบในเรื่องการเรียนในวันธรรมดา ดังนั้นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ขอให้เป็นวันที่ผ่อนคลายที่สุด ตั้งแต่กิจกรรมอันสร้างสรรค์ไปจนถึงสไตล์การแต่งตัว ด้วยลูกเล่นของสีสันจากเสื้อผ้า และลายพิมพ์หลากหลายดีเทล ช่วยเพิ่มความน่าเอ็นดูให้หนุ่มน้อยสาวน้อยมากกว่าวันไหนๆ

นางแบบ: ด.ญ.แองเจิล อูเดอักบาลา, ด.ญ.เอเดรียน่า กาเง่ เรื่องและสไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธำ�รง ภาพ: ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: ทศวัฒน์ สุขแสง, นนทวรรณ อาภาพัฒนานนท์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ชิษณุพงศ์ ปั้นทรัพย์, พีรดนย์ วงษ์นิล แต่งหน้า: วิศรุต จุลละศร

WHERE TO SHOP > CARTEL FACEBOOK: CARTELKIDS • INSTAGRAM: CARTELKIDS • WEBSITE: WWW.CARTELKIDS.COM • SHOP: RIVERSIDE PLAZA ชั้น 1 (โรงแรม AVANI) ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ • TEL: 0-2469-8160 และ 062-365-6616 • OFFICIAL LINE ID: @CARTELKIDS

WHERE TO SHOP > CARTEL FACEBOOK: CARTELKIDS • INSTAGRAM: CARTELKIDS • WEBSITE: WWW.CARTELKIDS.COM • SHOP: RIVERSIDE PLAZA ชั้น 1 (โรงแรม AVANI) ถนนเจริญนคร แขวงส�ำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ • TEL: 0-2469-8160 และ 062-365-6616 • OFFICIAL LINE ID: @CARTELKIDS

17


ลีเดีย สวมเสื้อสายเดี่ยวสีฟ้าอ่อน จาก H&M กางเกงขายาว สีขาวจาก VICK’S ดีแลน สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีน้ำ�ตาลอ่อนพิมพ์ลายกระบองเพชร และกางเกงขาสั้นสีน้ำ�ตาล พิมพ์ลายต้นไม้ จาก CARTEL


(ซ้าย) เอเดรียน่า สวมชุดกระโปรงสั้น สีขาวลายจุดพิมพ์ลายนกฟลามิงโก จาก CARTEL แองเจิล สวมชุดกระโปรงสั้นสีขาว ลายจุดพิมพ์ลายนกฟลามิงโก จาก CARTEL (ขวา) แองเจิล สวมชุดกระโปรงสั้น ผ้าซาตินสีเขียวพิมพ์ลายนกฟลามิงโก จาก CARTEL


(ซ้าย) ลีเดีย สวมเสื้อเชิ้ตผ้าชีฟองสีขาว จาก AKIKOAOKI ทับด้วย ชุดสายเดี่ยวกระโปรงยาว สีฟ้าลายจุด จาก H&M ดีแลน สวมเสื้อสเวตเตอร์สีดำ� สกรีนลายจักรวาล และกางเกงขายาว สีขาวสกรีนลายกราฟิก จาก CARTEL (ขวา) แจสเปอร์ สวมเสื้อโปโลสีเขียว กางเกงขายาวสีน้ำ�ตาล และหมวกแก็ป สีขาวแดง จาก CARTEL แองเจิล สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนลาย ทับด้วยชุดเอี๊ยมกางเกงขาสั้นสีฟ้า พิมพ์ลายนกฟลามิงโก จาก CARTEL เอเดรียน่า สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนลาย ทับด้วยชุดเอี๊ยมกางเกงขาสั้นสีขาว พิมพ์ลายนกฟลามิงโก จาก CARTEL นางแบบ: ศรัณย์รัชต์ ดีน เอเดรียน่า กาเง่ แองเจิล อูเดอักบาลา นายแบบ: ดีแลน-ธาวิน ดีน แจสเปอร์ ไนท์ แต่งหน้า: ธรณิช จิระศิริกาญจน์ วิศรุต จุลละศร ทำ�ผม: น้ำ�มนต์ ปักษี ผู้ช่วยช่างภาพ: ชิษณุพงศ์ ปั้นทรัพย์ พีรดนย์ วงษ์นิล ผู้ช่วยสไตลิสต์: ทศวัฒน์ สุขแสง นนทวรรณ อาภาพัฒนานนท์


BEHIND THE SCENE

CARTEL X LYDIA ความน่ารักไร้เดียงสาของ ดีแลน (ธาวิน ดีน) เด็กน้อย วั ย 1 ขวบ และคุ ณ แม่ มื อ ใหม่ ลี เ ดี ย -ศรั ณ ย์ รั ช ต์ ดี น ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยรอยยิ้ ม เปื้ อ นใบหน้ า ช่ ว ยเพิ่ ม ความสดใส ในระหว่างการถ่ายเซ็ตปก HAMBURGER ที่ร่วมมือกับ แบรนด์เสื้อผ้าเด็ก CARTEL ได้มากเป็นเท่าตัว

รูส ้ ก ึ ยังไงบ้างทีไ่ ด้รว ่ มงานกับ HAMBURGER และ CARTEL ในครั้งนี้

จำ�เป็นต้องใส่ชุดเข้าคู่แม่-ลูกหรือเปล่า

“สนุกมากที่ได้กลับมาร่วมงานกับ HAMBURGER อีก ยิ่งครั้งนี้ได้ถ่ายกับดีแลนก็ยิ่งรู้สึกดีมากๆ เพราะเรา 2 คนจะได้ มีภาพสวยๆ เก็บเอาไว้อีกเซ็ต (หัวเราะ) ส่วนกับ CARTEL นีเ่ ป็นการทำ�งานด้วยกันครัง้ แรกเลยค่ะ แต่ลเี ดียก็ประทับใจมาก เพราะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่น่ารัก ทุกชุดในวันนี้น่ารักหมด อยากเอากลับไปให้ดีแลนใส่ต่อเลยค่ะ (หัวเราะ)”

“ความจริงลีเดียก็อยากจับดีแลนแต่งตัวเยอะๆ นะคะ แต่ พ อเขาเป็ น เด็ ก ผู้ ช ายก็ เ ลยทำ � ให้ ตั ว เลื อ กน่ า รั ก ๆ แบบ CARTEL มีนอ้ ย อีกอย่างถ้าเป็นเด็กผูห้ ญิงก็ยงั จับแต่งตัวแบบ Mini Me คุณแม่ใส่ชุดแบบนี้ก็ให้คุณลูกใส่ชุดแบบเดียวกัน เวลาแต่งตัวให้ดแี ลนเลยไม่ได้จบั ไปแมตช์กบั ใคร ไม่วา่ จะเป็น ลีเดียหรือตัวคุณพ่อเขาก็ตาม เน้นใส่สบายและอาจมีสีสัน เข้าชุดกันนิดหน่อยก็พอแล้ว”

หลังมีลูกแล้วลีเดียต้องเปลี่ยนแนวทางการแต่งตัวไหม

ความเป็นแม่บอกอะไรกับลีเดียบ้าง

“ลี เ ดี ย คิ ด ว่ า ต่ อ ให้ เ ราเป็ น คุ ณ แม่ แ ล้ ว ก็ อ ย่ า หยุ ด สวย การเป็นคุณแม่กแ็ ค่อกี หนึง่ ขัน้ ตอนของชีวติ เท่านัน้ เอง หลังจาก มีลกู แล้วก็ไม่จ�ำ เป็นต้องหยุดทุกอย่างเอาไว้ แล้วเปลีย่ นตัวเอง ให้กลายเป็นคุณป้า (หัวเราะ) เราสามารถเป็นโมเดิร์นมัมได้ ยังทำ�งานได้เหมือนเดิม ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่เรามี อีกหนึ่งชีวิตเข้ามาเติมเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเอง ส่วนเรื่อง ความสวยความงาม เราก็ยังรักษามันเอาไว้” แสดงว่ายังรับงานได้มากเท่าเดิม

“ยั ง รั บ งานเท่ า เดิ ม ค่ ะ แต่ ที่ เ ปลี่ ย นไปคื อ รู ป แบบของ การทำ�งานมากกว่า จากเมื่อก่อนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ตลอด ตอนนี้ก็ทำ�แบบนั้นไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนมารับงานที่กินเวลา ไม่เยอะแทน งานละครยาวๆ นีไ่ ม่ได้เลย เพราะพอเรามีลกู ก็ตอ้ ง รีบกลับบ้านมาอยู่กับเขา มาให้นม อาบน้ำ� พาลูกเข้านอน มีความรับผิดชอบเยอะขึ้น คงต้องรอให้เขาโตกว่านี้ก่อน เราถึง จะกลับมารับงานระยะยาวได้เหมือนเมื่อก่อน แต่ความจริง ลี เ ดี ย โชคดี ท่ี ยั ง มี คุ ณ แม่ ห รื อ คุ ณ ยายมาคอยช่ ว ยเหลื อ ไม่อย่างงั้นทำ�เองทุกอย่างคงตายแน่ๆ” ปกติเลือกเสื้อผ้าแบบไหนให้ดีแลน

“ด้วยความที่ดีแลนเป็นเด็กยักษ์ (หัวเราะ) เราเลยต้องซื้อ แบบเผื่อโต ให้ใส่ได้สบายๆ พร็อพไม่เยอะ เน้นทะมัดทะแมง เคลือ่ นไหวได้สะดวก เพราะเขาเป็นเด็กทีโ่ ตเร็วมาก ซือ้ เสือ้ ผ้ามา ก็ใส่ได้แค่ 1-2 ครัง้ เท่านัน้ อย่างชุดของ CARTEL ทีใ่ ส่ให้เขาวันนี้ ก็ต้องใช้ของเด็ก 1-2 ขวบ ไม่อย่างนั้นจะคับมาก”

“เมื่อก่อนมีหลายเรื่องที่ลีเดียไม่เข้าใจแม่ แต่พอได้ลอง มาเป็นแม่เองแล้วถึงได้เข้าใจว่า สิ่งนั้นคือความเป็นห่วงกังวล หลังจากมีดีแลนแล้ว ไม่ว่าจะมีอะไรจะนึกถึงลูกก่อนเสมอ ลูกกลายเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดในชีวิต อีกอย่างคือลีเดียกลายเป็น คนที่ เ ซนซิ ที ฟ กั บ เรื่ อ งเด็ ก มาก ไม่ ส ามารถดู ค ลิ ป หรื อ ภาพ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ หรื อ พวกอุ ท าหรณ์ ข องการ เลีย้ งลูกได้เลย จำ�ได้วา่ ครัง้ ล่าสุดดูยงั ไม่ทนั จบก็น�้ำ ตาไหลแล้ว เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีลูกจริงๆ ก่อนถึงจะเข้าใจ” ปล่อยให้ดีแลนเล่นสนุกได้ขนาดไหน

“ลีเดียไม่ได้เลี้ยงดีแลนแบบประคบประหงมสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่ไปเลยมากกว่า เพราะเรา รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ทำ�ให้เขา เติบโต ถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เขาก็จะ ไม่มีภูมิคุ้มกันในชีวิตเลย แล้วยิ่งเขาเป็นเด็กผู้ชายแล้วด้วย ก็ยิ่งต้องให้เขาได้ลองอย่างเต็มที่”


สมาชิก (จากซ้าย): เคน-ปรัชญา มีบ�ำรุง (กลอง), ชุ-ณัฐบวร เศรษฐกนก (กีตาร์), เป๊กซ์-ปราชญ์ พงษ์ไชย (ร้องน�ำ), ศิลา-ศิลา นามเทพ (กีตาร์), ป๊อก-ต่อยศ จงแจ่ม (เบส)

HAM IN REVIEW Exhibition

music JOHN MAYER: THE SEARCH FOR EVERYTHING

X-films

TALE OF A TRENCH COAT

พบกับเอ็กซิบิชั่น Tale of a Trench Coat ครั้งแรกของเมืองไทย ที่ Burberry ได้ รวบรวมเทรนช์โค้ตซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของ เบอร์เบอรี่มาอย่างยาวนานกว่า 160 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาจัดแสดงไว้ พร้อม ด้วยการจัดแสดงเนื้อผ้าชนิดต่างๆ รวมถึง วัสดุที่ใช้ในการรังสรรค์เทรนช์โค้ตที่หาชม ได้ยาก นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังสามารถ ร่วมสนุกในการถ่ายภาพใน The Portrait Studio ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเอ็กซิบิชั่น ในส่วนของคอลเล็กชั่นล่าสุด และยังมีบริการ สลักอักษรโมโนแกรมสีทองลงบนเทรนช์โค้ต แบบ Hand-applied อีกด้วย

หลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปนาน จนคนจะรู้จักในฐานะของอดีตแฟนหนุ่มของ เคที เพอร์รีไปแล้ว จอห์น แมย์กลับมา อีกครั้งอย่างเงียบๆ กับอัลบั้ม The Search for Everything ปล่อยซิงเกิลแรก Moving On and Getting Over เอ๊ะ! เหมือนจะส่งสาร บอกใครหรือเปล่า? ตามมาด้วย Still Feel Like Your Man งานฟังสบายที่ฟังคล้าย Robin Thicke อยู่หน่อยๆ มีหลายเพลงใน อัลบั้มนี้ที่ฟังดูเป็น The Beatles พอสมควร และดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยเพลงบัลลาด เจ็บ เศร้า เหงา รัก ศิลปิน: จอห์น แมย์ อัลบั้ม: The Search for Everything สังกัด: Columbia

จัดแสดง: 6 - 10 กรกฎาคม 2560 สถานที่: Hall of Frame ศูนย์การค้า สยามพารากอน

ENTERTA INMENT

Exclusive Interview ภาพยนตร์สยองขวัญขึ้นหิ้ง ส�ำหรับช่วงสุดสัปดาห์ของ ดิว-อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (The Star 5)

The Others

(อเลฮานโดร อเมนาบาร์, 2001)

“ผมชอบวิธีการด�ำเนินเรื่อง เพราะเป็น หนังผีที่ไม่มีผีทั้งเรื่อง แต่พอจบเรื่องปุ๊บ ท�ำเอาผมเหวอมาก ถือเป็นหนังที่มีวิธีการ ด�ำเนินเรื่องที่แปลกประหลาด ทั้งที่ปกติ แล้วหนังผีที่ไม่มีผีแบบนี้มันจะน่าเบื่อ แต่เรื่องนี้กลับท�ำให้ผมและคนส่วนใหญ่ ติดตามได้ตลอดทั้งเรื่อง”

Music / Movie / Show / Book คุณคือผู้โชคดี

movie SPIDER-MAN : HOMECOMING

ก�ำกับ: จอห์น วัตต์ นักแสดง: ทอม ฮอลแลนด์, โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์, มาริสา โทเม, ไมเคิล คีตัน เข้าฉาย: 6 กรกฎาคม 2560

หลังจากออกมาแจมใน Captain America: Civil War ในปีที่แล้วแถมได้รับกระแสการ ตอบรับอย่างดีวา่ เฮ้ย ไอ้สไปเดอร์แมนคนใหม่ มันกวนโอ๊ยดีว่ะ มาร์เวลก็ตามกระแสจัดหนัง เรื่องใหม่ที่มีสไปเดอร์แมนเป็นตัวเอกมาทันที กับ Spider-Man : Homecoming พร้อม สไปเดอร์แมนคนล่าสุด ทอม ฮอลแลนด์ (รวมไปถึงป้าเมย์ที่ทั้งสาว ทั้งเซ็กซี่) เป็น สไปเดอร์แมนทีม่ กี ารตีความใหม่ไม่วา่ จะเป็น คาแร็กเตอร์ของตัวละคร หรือความทันสมัย ของเนื้อเรื่อง โรงเรียนไฮสคูล แต่ให้ตายเหอะ เรายังไม่สามารถลบภาพทอม ฮอลแลนด์ ที่แปลงร่างเป็นริฮันนาในรายการ Lips Sync Battle ได้เลย

ผู้เขียน: ภาณุมาศ ทองธนากุล ส�ำนักพิมพ์: Salmon Books

ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ

(บรรจง ปิสญ ั ธนะกูล / ภาคภูมิ วงศ์ภม ู ,ิ 2004)

show SUNG HOON MY SECRET ROMANCE FIRST ASIA TOUR 2017

หลังจากดูไปจิกหมอนไปกับซีรีส์ดัง My Secret Romance ที่นอกจากพระเอก นางเอกจะเล่นได้อย่างเปลืองเนื้อเปลืองตัว ไม่มีกั๊กแล้ว ยังขยันโชว์ฉากเลิฟซีนให้เราได้ อิจฉาตาร้อนผ่าวกันบ่อยๆ อีกด้วย ที่ส�ำคัญ พระเอกของเรื่อง Sung Hoon ได้ขึ้นแท่นเป็น สามีสายเกาแห่งชาติคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว และด้วยความโด่งดังของซีรีส์เรื่องนี้ ก็เลย ท�ำให้เกิดแฟนมีตติ้งทัวร์ทั่วเอเชียของ Sung Hoon และที่ต้องกรี๊ดไปมากกว่านั้นก็คือ มีประเทศไทยด้วย! เตรียมตัวกรี๊ด เตรียมตัว จิกหมอนไว้ให้ดี งานนี้พลาดแล้วพลาดเลย อ้อ..เตรียมทรัพย์ไว้ซื้อบัตรด้วยนะจ๊ะ วันแสดง: 15 กรกฎาคม 2560 สถานที่: Ultra Arena at SHOW DC บัตรราคา: 3,000 บาท และ 5,000 บาท

ก่อนหน้านี้ HAMBURGER เคยคุยนอกรอบกับวง Zeal บางส่วน ถึงการท�ำอัลบั้มใหม่และได้ค�ำตอบว่า “คงไม่ท�ำแล้ว” พอกลับมาเจอ กันอีกครั้งหลังพวกเขาปล่อยเพลง ‘เตลิด’ ซิงเกิลล่าสุดออกมา เราจึง น�ำค�ำถามเดิมกลับมาถามอีกครัง้ ในวันทีส่ มาชิกทัง้ 5 อย่าง เป๊กซ์-ปราชญ์ พงษ์ไชย (ร้องน�ำ), ชุ-ณัฐบวร เศรษฐกนก (กีตาร์), ศิลา-ศิลา นามเทพ (กีตาร์), ป๊อก-ต่อยศ จงแจ่ม (เบส) และ เคน-ปรัชญา มีบ�ำรุง (กลอง) อยู่กันครบองค์ประชุม ซึ่งค�ำตอบที่ได้ก็เปลี่ยนไปพอสมควร คิดเรื่องท�ำเพลงแบบเต็มอัลบั้มบ้างแล้วหรือยัง?

เป๊กซ์: เราพูดคุยเรื่องท�ำอัลบั้มใหม่กันบ้างแล้ว เราอยากกลับไป ท�ำงานในรูปแบบอัลบั้มอีกครั้ง อยากท�ำงานแบบมองภาพรวมทั้งหมด บ้าง เพราะหลังจากท�ำอัลบัม้ ที่ 5 เสร็จไปไม่นาน (2554) แกรมมีก่ เ็ ปลีย่ น แนวทางให้ศิลปินท�ำเพลงเป็นซิงเกิลแทนอัลบั้มเต็ม ป๊อก: บางทีอาจจะไม่ท�ำ 10 เพลงแบบอัลบั้มก่อนๆ แต่เปลี่ยนมา ท�ำเป็นมินิอัลบั้มแทนก็ได้ เคน: ท�ำออกมาอัลบั้มละ 2 เพลงใช่มั้ย ป๊อก: อันนัน้ น้อยไป (หัวเราะ) เราก�ำลังหาคอนเซ็ปต์และเก็บข้อมูล ว่ารุน่ นีแ้ ล้วควรท�ำเพลงออกมาเป็นแบบไหน ก�ำลังมองหาแรงบันดาลใจ ใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่ด้วยครับ

‘เตลิด’ เกิดขึ้นได้ยังไง

Book

หนังสือเล่มล่าสุดจากภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพัด) ผู้เขียน ‘การลาออกครั้งสุดท้าย’ ที่ดัง ระเบิดระเบ้อ กลายเป็นหนังสือเบสต์เซลเลอร์ ที่ใครๆ ก็พูดถึง ในหนังสือเล่มนี้ ‘คุณคือ ผู้โชคดี’ เขาจะมาเล่าเรื่องการจัดการกับ สิ่งที่เรียกว่า ‘โชคดี’ ของเขาเอง (เหมือนการ จัดการกับเงินที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่) ซึ่ง ก็คือความมีชื่อเสียง ความโด่งดัง (รวมไปถึง เงินทอง) ที่เกิดขึ้นจากหนังสือ ‘การลาออก ครั้งสุดท้าย’ นั่นเอง ที่บางครั้งค�ำว่าโชคดี แม้กระทั่งเงินทองที่ได้มาจากความโชคดี ก็ไม่ได้น�ำมาซึ่งความสุขเสมอไป

RUN WILD WITH ZEAL

“ชัตเตอร์ฯ เป็นหนังผีเรื่องแรกที่ท�ำให้ผม ตกใจทั้งเรื่อง จนน่าจะท�ำให้คนข้างๆ ร�ำคาญแน่ๆ ส่วนตัวหนังผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ ตอบโจทย์ความเชื่อของคนไทยมากๆ และตอบโจทย์ในด้านการเล่าเรื่อง ด้วย การเริ่มจากปริศนาและค่อยๆ คลายปม ไปเรื่อยๆ ผมรู้สึกว่า ชัตเตอร์ฯ ไม่ได้เป็น แค่หนังผี แต่ยังเป็นหนังผีที่มีกลิ่นอาย ของหนังสืบสวนสอบสวนอยู่ด้วย”

ศิลา: ทีม่ าของเพลง เตลิด ก็เกิดจากความเตลิดเลยครับ ความจริง เราต้องเขียนเพลงนี้กันที่พัทยา แต่ด้วยความเตลิดผสมกับการพูด ทีเล่นทีจริงของผมว่าพัทยามันใกล้ไปหน่อย ผมเลยได้เขียนเพลงกับ พีฟ่ องเบียร์ (ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม) ทีฮ่ อ่ งกง แต่จริงๆ ตอนแรกอยากไปเขียน ที่อังกฤษมากกว่านะ ศิลา: ส่วนตัวเนื้อหาของเพลง พี่ฟองเบียร์เลือกใช้ผู้หญิงคนเดียว กับเพลง หมดชีวิตฉันให้เธอ มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวกระทบกระเทือนจิตใจ และอยากหยิบ ขึ้นมาเล่าถึงอีกครั้งผ่านเพลง เตลิด ครับ ประสบการณ์เตลิดของแต่ละคนเป็นยังไง

ชุ: เวลาเตลิดผมก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเตลิด แต่ก็พอบอกได้ว่า ส่วนใหญ่ก็มาจากความรัก เพราะเวลาเราเสียใจมากๆ หรือมีอะไรมา กระทบความรูส้ กึ มากๆ ผมก็จะออกไปข้างนอกคุยกับคนนัน้ คนนีแ้ ก้เหงา เคน: ถ้าคิดเร็วๆ ก็ตอ้ งเป็นเรือ่ งความรักนัน่ แหละ ตอนนัน้ มันเหมือน ติดอยูใ่ นภวังค์อะไรสักอย่าง เป็นช่วงเวลาทีอ่ ยูค่ นเดียวไม่ได้เลย มันรูส้ กึ ร้อนรน ต้องออกไปเมาตลอด แต่ยังดีที่เตลิดไปไม่ไกลมากจนชีวิตพัง โชคดีที่ยังหาทางกลับมาได้ และสุดท้ายก็ได้เจอกับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

เป๊กซ์: ผมจ�ำไม่ได้วา่ เพราะอะไร แต่มคี รัง้ หนึง่ เคยทิง้ โทรศัพท์เอาไว้ ที่แกรมมี่ แล้วก็บินไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดแบบที่ไม่มีใครสามารถ ติดต่อเราได้เลย อยากตัดขาดการติดต่อทุกอย่าง เพื่อหนีไปจากตรงที่ ยืนอยู่ในปัจจุบัน เคน: แต่สุดท้ายก็กลับมาตายรังที่เดิม (หัวเราะ) ศิลา: ผมก็เตลิดเพราะความรักครับ เป็นความรักที่คบกันมานาน และสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไป ตอนนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้เลย อยาก อยูค่ นเดียว ขังตัวเองเอาไว้ ไม่พดู ไม่จากับใคร ด�ำดิง่ อยูก่ บั ตัวเองเท่านัน้ ป๊อก: ความรักมักจะท�ำให้คนเตลิดครับ มันเป็นการเตลิดทาง ความคิด ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ตามเรือ่ งราวเหล่านีจ้ ะกลับมาวนเวียนในหัว ไม่จบไม่สิ้น เป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ ต้อง ใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะสะบัดความคิดเหล่านั้นออกไปจากหัวได้ เป๊กซ์: ใช่แล้วครับ เวลาจะช่วยเยียวยาบาดแผลทุกอย่างให้เอง วง Zeal เคยเตลิดเวลาท�ำงานหรือเปล่า

ป๊อก: เวลาท�ำงานเราเตลิดกันไปไกลมาก กว่าจะออกมาเป็นเพลง ที่ได้ยินกันก็ฟุ้งอยู่หลายแบบ ปรับกันหลายตลบมาก แต่สุดท้ายกลาย เป็นว่าแบบเดิมดีแล้ว ผมคิดว่าเรื่องงานเราต้องเตลิดกันก่อน เพื่อให้ได้ ไอเดียออกมา แล้วค่อยตบกันอีกทีว่าอันไหนดีที่สุด ชุ: บางเพลงก็บด ิ เสียงเบส เสียงกลอง กันหลายรอบมาก แต่สดุ ท้าย ก็กลับไปใช้อันเก่าอยู่ดี ขนาดเนื้อเพลงบางเพลงก็มีบ่อยครั้งที่เป๊กซ์ เขียนมาให้เลือก 3 แบบ เคน: ถ้าได้ Sound Engineer ใจร้อนก็คงโดนต่อยกันไปหลายรอบ แล้ว (หัวเราะ) เพราะอย่างเพลง สมรภูมไิ ฟ (อัลบัม้ GLOW) ก็มกิ ซ์เสียง กัน 3-4 วัน ทั้งที่ปกติเขามิกซ์กันแค่วันเดียว จ�ำได้ว่ามิกซ์เสียงเสร็จ แล้วเอากลับมาฟังก็รสู้ กึ อยากเปลีย่ นจังหวะกระเดือ่ ง แต่พอเปลีย่ นจุดนี้ ก็ต้องรื้อจุดอื่นแก้ใหม่ทั้งหมดอีก ป๊อก: เพลงนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าเวอร์ชั่น เป๊กซ์: แต่สุดท้ายก็กลับไปใช้เวอร์ชั่นเดิม เพราะทุกคนรู้สึกว่า อยู่ในจุดที่โอเคที่สุดแล้ว เพลงช่วงหลังของ Zeal มีแต่เพลงช้า เมื่อไหร่ถึงจะมี เพลงเร็วออกมาบ้าง ป๊อก: คงเป็นซิงเกิลหน้าครับ เพราะเราก็รู้สึกว่าลิสต์เพลงตอนนี้

มีเพลงช้าเยอะแล้ว อีกอย่างเราอยากให้คนฟังสนุกไปกับเพลงของเราบ้าง ไม่อยากให้มานั่งเครียดตาถลนกับเพลงช้ามากไป เคน: แต่ถ้าหมายถึงว่าเมื่อไหร่ Zeal จะท�ำเพลงออกมาเร็วๆ ไม่ช้า แบบปีละเพลงเหมือนทีผ่ า่ นมา ก็ตอ้ งบอกเลยว่าเราก�ำลังพยายามท�ำให้ เร็วขึ้นอยู่ครับ (หัวเราะ)

The Conjuring 2 (เจมส์ วาน, 2016)

“ผมชอบ The Conjuring ทุกภาค แต่ ภาค 2 ชอบมากกว่าภาคอื่นนิดหน่อย เพราะเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งผมเป็น คนที่อินเรื่องครอบครัวอยู่แล้ว ยิ่งซีน ร้องเพลงนี่ท�ำให้ผมน�้ำตาไหลไม่หยุดเลย แต่ถึงจะมีความดรามาติกเข้ามาผสม มันก็ไม่ได้ท�ำให้ความน่ากลัวของหนัง ลดลงไปเลย ยังคงหลอนสุดๆ เหมือนเดิม โดยเฉพาะผีแม่ชีนี่น่ากลัวที่สุดแล้วครับ”

ร่วมสนุกลุ้นรับ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี! 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

กติกา: ถ่ายภาพนิตยสาร HAMBURGER เล่มใดก็ได้แล้วอัพลง IG พร้อมติดแฮชแท็ก @hamburgermagazine และ #HamxMajor เราจะสุ่มเลือกผู้โชคดี 20 ท่าน และประกาศผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ IG : HAMBURGER MAGAZINE **กรณีผู้ร่วมสนุกมี IG หลายบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้โชคดีเพียง IG เดียวที่ใช้จริงเท่านั้น ไม่ใช่ IG ที่สร้างขึ้นเพื่อร่วมกิจกรรม


FLASH! HAM

K ATE SPA D E OPPO ออปโป้ (OPPO) แบรนด์โทรศัพท์มอื ถือชัน้ นำ� เพือ่ การถ่ายภาพ เปิดตัว ‘ออปโป้ อาร์ไนน์เอส แบล็ค อิดิชั่น (OPPO R9s Black Edition) อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดอย่าง เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข ผู้ที่สนใจสามารถ เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ วางขายที่ร้านค้า และตัวแทนจำ�หน่ายออปโป้ทั่วประเทศ www.oppo.com/th/

Kate Spade จัดงานเปิดตัวคอลเล็กชั่น ล่าสุด Kate Spade Summer Collection 2017 ณ ร้าน Kate Spade ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น G ภายใต้บรรยากาศ ของดินแดนทางตอนใต้อย่างประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเทศที่สร้างแรงบันดาลใจในการ ออกแบบคอลเล็กชั่นนี้ สัมผัสสีสันแห่ง ความรื่นเริงในแบบของ Kate Spade ได้ที่ ร้าน Kate Spade ทุกสาขา

GAYSO R N FOO D VI LL AG E เกษรวิลเลจ เปิดตัวไลฟ์สไตล์ เออร์บัน วิลเลจคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘เกษร ฟู้ด วิลเลจ’ วิลเลจแห่งแรกใจกลางกรุงที่รวบรวมอาหาร รสเลิศและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การกินดื่มไว้อย่างครบครัน พร้อมรวบรวม 13 ร้านอาหารชื่อดังมาสร้างสีสันแห่ง ความอร่อย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

JA R DI N D E L A BO UTI QU E เปิดตัวแล้วกับ ‘ชาร์แด็ง เดอ ลา บูทีคส์’ ร้านเครื่องหอมโปรเจ็กต์ใหม่ล่าสุดของ โตพัชรวัฒน์ ตระกาลสันติกลู ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ แห่งแบรนด์เครื่องแต่งกายสตรี La Boutique แวะมาสัมผัสกับเสน่ห์แห่งความหอม รูปแบบใหม่ได้แล้ววันนีท้ ศี่ นู ย์การค้า สยามสแควร์วนั ชั้น 2

ITEM Tod's ต้อนรับช่วงฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ด้วย Sella Bag กระเป๋าไอคอนิกรูปทรงโดดเด่น เรียบหรู ตามแบบฉบับของ TOD’S แบรนด์เครือ ่ งหนังสุดคลาสสิก โดดเด่นด้วยหนังวัวแท้ ชัน ้ ดีทผ ี่ า่ นขัน ้ ตอนการผลิตโดยผูช ้ ำ� นาญการจากประเทศอิตาลี เหมาะส�ำหรับการใช้สอย ในทุกๆ โอกาส เรียกว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในซีซั่นนี้


HAM CAMERA ROLL เรื่อง: สรุยศ คงมี

I AM SUPER FAN ใช่ครับ ผมเป็นติ่ง จะว่าผมอวดก็อวดนัน่ แหละครับ คนในค่าย Smallroom ฟังเรือ่ งนีก้ นั เป็นร้อยรอบแล้วมัง้ มันเป็นเรือ่ งของการได้ลายเซ็น ของ ‘The Cribs’ อยู่บนแผ่นไวนิลอัลบั้ม Payola ที่รวมเดโม ทั้งหมดของวงตั้งแต่ปี 2000 - 2012 เอาไว้ อย่าว่าแต่อวดคน ในวงการดนตรีด้วยกันเลย พ่อกับแม่ผมยังอวดเลยครับ พูดได้เลยว่า ถ้าไม่มี The Cribs ก็คงไม่มี The Jukks อย่างทุกวันนี้ เราได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงนี้ แล้วการที่ ได้ลายเซ็นของสมาชิกทุกคนในวงบนปกไวนิลอัลบั้มที่เราชอบ ที่สุด ชอบจนบอกตัวเองได้ว่า ‘กูตั้งวงมา... เพราะอยากเล่น เพลงมึงเนี่ย’ เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนคณะมัณฑนศิลป์ เด็กคณะนี้ไม่มีช่วงเวลานั่งเงียบๆ อ่านหนังสือสอบแบบคนอื่น เขาหรอก แต่จะมารวมตัวกันที่หอ กูช่วยมึง มึงช่วยกูท�ำงาน ส่งอาจารย์ การท�ำงานของเราไม่ต้องใช้สมาธิไปกับตัวหนังสือ ฟังเพลงไปท�ำงานไป มันก็มีการแลกเปลี่ยนเพลงกันไปมา วันหนึ่งมีคนเปิดเพลงของ The Cribs เฮ้ย... โดนว่ะ ก็ชวน เพือ่ นๆ มาเล่นเพลงของวงนีก้ นั กลายเป็น The Cribs มาตลอด ติดตามผลงาน ศึกษาทั้งเมโลดี้ เนื้อร้อง ไปจนถึงวิธีคิดของวง พูดง่ายๆ ว่าถอดจิตไปนัง่ ในใจวงนีว้ า่ มันท�ำกันยังไงวะ ชอบมาก จริงๆ เราอยากไปดูคอนเสิร์ตพวกเขามากนะ แต่ไม่ได้มีเงิน ขนาดนัน้ ไง เรายังเป็นแค่วงดนตรีเล็กๆ เอง แล้วอยูๆ่ ก็เหมือน ฝันเป็นจริง เมื่อ The Cribs จะมาไทย ตื่นเต้นกว่านั้นคือ The Jukks ได้เป็นหนึ่งในวงที่เล่นเปิดคอนเสิร์ต โคตรดีใจ เลยเว่ย! เราไม่ได้หวังถึงขั้นว่าต้องได้คุยได้ใกล้ชิด เพราะเรา ได้ยนิ มาเยอะว่าวงดนตรีนอกเข้าถึงยาก แต่กเ็ ตรียมแผ่นไวนิล ไปด้วย เผื่อเจอกันช่วง after-party (ซึ่งเป็นอันรู้กันในหมู่ นักดนตรีวา่ สามารถเข้าไปใกล้ตวั ศิลปินได้มากทีส่ ดุ ) จนกระทัง่ วันแสดงคอนเสิร์ต พี่วีเจมิเชล (มิเชล ซีเกรฟ เดลี่) เดินมาหา ผมในห้องพักนักดนตรี “เฮ้ยแก มาสัมภาษณ์ The Cribs ด้วยกันหน่อยดิ” ถามว่าตืน่ เต้นมัย้ ตืน่ เต้นโคตรๆ แต่ผมไม่เก่ง ภาษาอังกฤษนะ แค่รายการตัวเองผมยังไม่ท�ำเลย แต่พี่มิเชล คะยัน้ คะยอหนักมาก เพราะเขาไม่อยากได้คำ� ถามทัว่ ไปทีใ่ ครๆ ก็ถาม ว่าง่ายๆ เขาอยากได้สายลึก เลยอยากได้คนรู้จริงไป สัมภาษณ์ด้วย โดยที่พี่มิเชลจะเป็นล่ามให้ เอาวะ! ลองดูก็ได้

คิดดูสิครับ รู้ก่อนสัมภาษณ์แค่ครึ่งชั่วโมง ผมรีบตั้งสติ แล้วเลือกค�ำถามเดียวที่ผมและเพื่อนๆ ในวงสงสัยมานาน เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ ผมถามถึงเพลงในอัลบั้มแรกของเขา Learning How To Fight มันเป็นเพลงที่คาใจมานานแล้ว เพราะทัง้ เพลงทุกอย่างมันดีหมด แต่ในท่อนฮุกกีตาร์เล่นมัว่ มาก ใครฟังก็รู้ว่ามั่ว มันดูเหมือนอิมโพรไวส์มากไปหรือเปล่าวะ “ท�ำไมพวกคุณกล้าเล่นเพลงนี้มั่วๆ แล้วอัดมันเป็นเพลงลง อัลบัม้ ” ทัง้ 3 คนในวงหันมาแล้วคุยกับผมต่อว่า “คุณคือวงทีจ่ ะ เล่นด้วยกันใช่มั้ย (ตกใจมาก นึกว่าจะโดนไล่ออกนอกห้อง) ตั้งแต่ตั้งวงมาเป็นสิบปี ไม่มีใครถามพวกเราเลย คือเราไม่ได้ ตั้งใจเล่นมั่ว แต่เราแค่ลืม ตอนนั้นเรายังไม่มีทุน เช่าห้องอัดได้ แค่นั้น อัดใหม่ก็ต้องเสียเงินเพิ่ม ก็ต้องปล่อยไป ขนาดสื่อนอก ยังไม่เคยถามเลย คนทีก่ ล้าถามแบบนีต้ อ้ งฟังเพลงของพวกเรา มากจริงๆ เฮ้ยยย ขอบคุณมากเลย” โอ๊ยยย เจอแบบนี้น�้ำตา จะไหล เชี่ยยย ไอดอลชมว่ะ! แล้วหลังจากนั้นพี่มิเชลก็บอกว่า เขาอยากคุยกับผมคนเดียวต่ออีกหน่อย พีกมากกกก วินาทีนนั้ อะไรก็ยอม ก็คุยกันด้วยภาษาอังกฤษงูๆ ปลาๆ นี่แหละ เน้น เรื่องดนตรีเป็นหลัก วันนั้นผมรู้แล้วว่าอารมณ์ของติ่งเวลาเจอ คนที่กรี๊ดมันฟินแค่ไหน พวกเขาถามต่อว่าวงผมเล่นวงที่เท่าไหร่ วันนั้นมีวงเปิด 3 วง ผมเล่นเป็นวงที่ 2 พวกเขาเลยบอกว่าจะมาดู แล้วพอ ตอนเล่นจริงๆ ผมไม่ทนั ได้มองใครหรอก แต่เพือ่ นในวงมาสะกิด แล้วกระซิบเบาๆ ให้มองลงไปว่ามีใครมาดู เชีย่ ยย มายืนดูจริงๆ ทั้ง 3 คนเลย ตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่เล่นคอนเสิร์ตมา แล้วพอตอน ไปยืนดูพวกเขายิ่งตื่นเต้นหนักมาก ค�ำว่าฟินมันยังน้อยไป เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดดูคอนเสิร์ตมามากมาย วันนั้นเป็นวันที่ อุณหภูมิในคอนเสิร์ตเดือดที่สุดแล้ว ที่อวดเป็นร้อยรอบได้ ไม่มีเบื่อก็เพราะว่า ความหวังที่ทุกคนรอคอยจะได้ใกล้ชิดกับ The Cribs ในช่วง after-party เป็นอันสลาย เพราะพวกเขา มีบินต่อไฟลต์เช้าวันรุ่งขึ้น นั่นเท่ากับว่ามีเราคนเดียวที่ได้คุย ได้ลายเซ็น ถึงจะเขียนชื่อกูผิด แต่กูได้คนเดียวเว่ย!

สรุยศ คงมี

นักร้อง / นักดนตรี

คุณเคยคลั่งไคล้ใครหนักๆ ไหม... แล้ววันหนึ่งถ้าคุณเจอคนที่เราคลั่ง จนยกขึ้นหิ้งให้เป็นไอดอล โมเมนต์ นั้นแทบหยุดหายใจแน่นอน และนั่น คือช่วงเวลาสั้นๆ ที่แกน นักร้องน�ำ The Jukks ได้พบกับแรงบันดาลใจ ทางดนตรีของพวกเขา ถึงขัน ้ ยอมรับ เต็มปากว่าตัวเองก็เป็นติ่งเหมือนกัน The Cribs คือวงที่ท�ำให้มีพวกเขา ในวันนี้ วันที่วงเดินทางมาถึงอัลบั้ม ใหม่ล่าสุด Clips กับแนวดนตรีสนุก เหมือนเดิมเพิ่มเติมที่เติบโต ถ้าไม่เชื่อ ลองฟัง 3 ซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยไปแล้ว ดูสิ

Profile for HAMBURGER MAGAZINE

HAMBURGER MAGAZINE ISSUE 91  

HAMBURGER MAGAZINE ISSUE 91  

Advertisement