Page 1

ครอบคลุมชีวิต วิถีฮาลาล

FREE/แจกฟรี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 สิงหาคม 2556


Editor’s note ขออนุญาตเก็บตกประเด็นทีไ่ ด้รบั จากการ เดินทางไปพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศกันอีกสักฉบับนะครับ ฉบับนี้ก็ยัง คงอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศเหมือนฉบับที่ แล้ว เพียงแต่ย้ายมาที่เชียงใหม่ เมืองที่เปรียบ ได้กับเมืองหลวงของภาคเหนือกันครับ ที่ เชี ย งใหม่ เราไปพู ด คุ ย กั บ ผศ.สุ ช าติ เศรษฐมาลิ นี อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย พายั พ และท่ า นยั ง เป็ น กรรมการอิ ส ลาม ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย อ.สุชาติ เป็นชาวมุสลิมเชือ้ สายจีนฮ่อ เป็น นักวิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านสันติศกึ ษา ได้รบั การยอมรับจากแวดวงวิชาการทัง้ ในและ ต่างประเทศ ประเด็นของการไปพูดคุยกับ อาจารย์ ข องเราวั น นั้ น จึ ง หลี ก ไม่ พ ้ น เรื่ อ ง สันติภาพและความรุนแรงในทัศนะอิสลาม ยอมรับกันตรงๆ ว่าก่อนพูดคุยกับอาจารย์ ผมเองก็มีมุมมองในเรื่องนี้แบบพื้นๆ เฉกเช่น คนส่วนใหญ่ เรามองเรื่องสันติภาพและความ รุนแรงเพียงแค่ในมิตขิ องสงคราม ความรุนแรง และความขัดแย้งเท่านัน้ เราจึงวกวนอยูแ่ ต่กบั ประเด็นการจัดการความขัดแย้งและความ รุนแรงระหว่างคู่ขัดแย้ง แต่อาจารย์บอกกับ เราว่าสันติภาพในอิสลามไปไกลกว่านั้น อ.สุชาติ บอกว่า สันติภาพในอิสลามไม่ได้ มีความหมายเพียงแค่การไม่มีสงคราม ไม่มี

ความรุนแรง และไม่มีความขัดแย้ง แต่อิสลาม ได้ ว างหลั ก การของสั น ติ ภ าพลึ ก ลงไปถึ ง โครงสร้างความรุนแรงทางสังคมเลยทีเดียว ยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆ จากหลักของการจ่าย ซะกาต ที่อิสลามก�ำหนดให้มุสลิมทุกคน(ที่เข้า เกณฑ์)ต้องจ่ายส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ตัวเอง มี ให้กับคนยากจนและขัดสนรวมไปถึงเพื่อใช้ จ่ายในทางสังคมเช่น สร้างมัสยิด สร้างโรงเรียน ในทุกๆปี ซึ่งมีรายละเอียดระบุถึงทรัพย์สินที่ ครอบครองไว้อย่างครอบคลุม(สามารถหาอ่าน ได้ตามอินเตอร์เน็ต) หลั ก ของการจ่ า ยซะกาตนี้ เ ป็ น หลั ก การ ง่ายๆ ที่ท�ำให้สังคมเกิดความสงบสุข คนจน และคนขั ด สนได้ รั บ การดู แ ล คนรวยมี อมานะฮ์ ( หน้ า ที่ ) ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เมื่อสังคมสงบสุข เราก็จะห่างไกลจากความ รุนแรงและความขัดแย้งต่างๆไปได้เช่นเดียวกัน อีกตัวอย่างหนึง่ ทีอ่ าจารย์เล่าให้ฟงั เป็นการ น� ำ เอาหลั ก การของอิ ส ลามที่ ท� ำ ลายความ รุนแรงเชิงโครงสร้างของสังคมไปท�ำให้สังคม ทั่ ว ไปได้ ป ระจั ก ษ์ ก็ คื อ ชมรมมุ ส ลิ ม ใน มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในสหรัฐอเมริกาได้จดั ท�ำ โครงการที่ชื่อว่า Fast A Thon โดยจะท�ำการ เชิญชวนผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาร่วมทดลองถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน จากนั้นพวกเขาได้ไปติดต่อ บรรดาร้านอาหารต่างๆให้เข้าร่วมโครงการนี้ ด้วย โดยหากใครร่วมถือศีลอด 1 วัน ทางร้าน อาหารจะร่วมบริจาคอาหารให้คนยากจนผ่าน โครงการ Food Bank ทันที

โครงการนี้ เ ริ่ ม ต้ น โดยชมรมมุ ส ลิ ม มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ปัจจุบนั กิจกรรมนีไ้ ด้รบั การยอมรับและขยายไป ยังมหาวิทยาลัยอื่นๆนับพันมหาวิทยาลัยทั่วทั้ง อเมริกา นับเป็นการท�ำให้สงั คมได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ ถึงสารัตถะทีแ่ ท้จริงของหลักการอิสลามได้อย่าง ดีเลยทีเดียว ชมรมมุสลิมในบ้านเราน่าจะเอา เป็นเยี่ยงอย่างบ้างนะครับ ท่ามกลางวาทะกรรมสันติภาพและความ รุนแรงที่ตลบอบอวลอยู่ตลอดเดือนรอมฎอนปี นี้ บางทีจุดเริ่มต้นของสันติภาพอาจง่ายดาย เพียงแค่การหันกลับมาด�ำรงไว้ซึ่งหลักค�ำสอน จากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นหลักการที่เราทุกคน ล้วนยอมรับว่ามีความสัจจริงเสมอ หวังว่าสันติภาพจะมาเยือนเราในอีกไม่นาน วิทยากร อิสมาแอล บรรณาธิการบริหาร halal.life.mag@gmail.com

Halal Life Magazine: ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด กฤษดา เรสลี บรรณาธิการบริหาร วิทยากร อิสมาแอล กองบรรณาธิการ ธนพัฒน์ อิสมาแอล, กอมารียะห์ สุเรรัตน์ คอลัมนิสต์ สุภาพ เรืองปราชญ์, สมคิด ลีวนั , อีซา นิยม, สมชาติ มิตรอารีย,์ สุทศิ า เหมเสริม, ปรีชา เริงสมุทร์, อาฎิล ศิรพ ิ ธั นะ, อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม, Ummah Islam, M.Fahmee ศิลปกรรม อรดา โต๊ะมางี ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิลาสินี กันซัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สิทธิศักดิ์ วงค์เกษร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สาโรช เรืองปราชญ์ ติดต่อโฆษณา 081-699-5656, 086-890-6055 Website: www.halallifemag.com Email: halal.life.mag@gmail.com Facebook: facebook.com/halal.life.magazine เจ้าของ บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัดเลขที่ 336/18 ซ.ราษฎร์อุทิศ 52 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

10

14 26

Tasty ฉบับนีช้ วนผูอ้ า่ นไปชิมกันไกลถึง เชียงใหม่ เมืองทีใ่ ครหลายคนคงนึกถึงกันแต่ ข้าวซอย และน�ำ้ พริกหนุม่ แต่เชียงใหม่ไม่ได้ มี ดี แ ค่ นั้ น เพราะฉบั บ นี้ เราจะพาไปชิ ม อาหารญีป่ นุ่ ชุดใหญ่ ส่วนจะมีเมนูอะไร และ ร้านตัง้ อยูม่ มุ ไหนของเชียงใหม่นนั้ พลิกไปที่ หน้า 10 กันได้เลย

ท่ า มกลางความรุ น แรงและเหตุ ร ้ า ย รายวันในพื้นที่ชายแดนใต้ เยาวชนที่เป็น อนาคตของพืน้ ที่ พวกเขามีทศั นะคติอย่างไร ต่อบ้านตัวเองและต่อเพื่อนเยาวชนด้วยกัน Main Halal ฉบับนี้ขอมอบพื้นที่นี้ให้กับ เสียงของพวกเขาผ่านตัวแทนเยาวชนที่เข้า ร่วมประกวดในโครงการ The MunSyid 4

ใครว่ า การเป็ น ผู ้ รู ้ ใ นอิ ส ลามต้ อ งท� ำ หน้าที่ด้านศาสนาเพียงอย่างเดียว อิสลาม ไม่ได้แยกศาสนาออกจากการด�ำเนินชีวติ จึง ไม่แปลกที่จะมีอุลามาอฺหรือผู้รู้ในอิสลามที่ คงบทบาทอื่นเอาไว้ด้วย เช่นเดียวกับ The Stranger ของเราในวันนี้ที่นอกจากจะเป็น ผู้รู้ในอิสลามแล้ว ท่านยังเป็นนักบิกอีกด้วย


หยิบ

ได้ที่นี่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ห้องอาหารโซเฟีย(คลองตัน) ร้านอาหารฟาฮาน่า(พระรามเก้า) สวนอาหารจันทร์เสี้ยว(มอเตอร์เวย์) ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์(รามค�ำแหง) ร้านริสกี(ทาวน์อินทาวน์) โคบัง(รามค�ำแหง-สุขาฯ 3) Sti Coffee @ The Nine (พระรามเก้า) Istanbul @ Market Walk (ราชพฤกษ์) ร้านอาหารอีสานฝั่งธน(อรุณอัมรินทร์) ห้องอาหารนางพญา(พญาไท) เมี่ยงปลาเผาหลังราม สาขาพระรามเก้า ร้านฮาลาลโฮม ซ.เทคโนบางกะปิ (บางกะปิ) แบ๊คยาร์ดคอฟฟี่ (ถ.สุโขทัย) ร้านฟารีดาโภชนา (เหม่งจ๋าย) ร้านดีโอโรตีโอ่ง (สุขาภิบาล 3) อะลาดิน ซูชิ (เหม่งจ๋าย)

ร้านหนังสือ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสารฮาลาลไลฟ์

หมดปัญหา หยิบไม่ทัน หาไม่เจอ

สมั ค รสมาชิ ก แน่นอนกว่า

ศูนย์หนังสืออิสลาม (ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน) ศูนย์หนังสือมานพวงศ์เสงี่ยม (พระรามเก้า) ร้านหนังสือส.วงศ์เสงี่ยม (มหานาค) Halal Express(หนองจอก) ร้านอารีฟ เซ็นเตอร์ (มัสยิดสวนพลู)

โรงพยาบาล

รพ.ปิยเวช, รพ.กรุงเทพ, รพ.เสรีรักษ์,

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว...................................................................................... อายุ .................. ปี รพ.นวมินทร์, รพ.เวชธานี, รพ.บ�ำรุงราษฎร์ ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ธุรกิจบริการและโรงแรม รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ................................. อีเมล์ ................................................... ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ การศึกษา อาชีพ

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป อื่นๆ พนักงานบริษัท รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน, นักศึกษา อื่นๆ

มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกนิตยสารฮาลาลไลฟ์ สมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่........................ สมาชิกอุปถัมภ์ 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่........................ ให้กับห้องสมุด/มัสยิด............................................................................................................................. ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... วิธีช�ำระค่าสมาชิก โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัด

ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี 468-0-27777-0

(ถ่ายเอกสารได้) 5

รีสอร์ท บางพลัด โรงแรมนิวเวิลด์ (บางล�ำพู) โรงแรมรีเจ้นท์ (รามค�ำแหง) โรงแรมชาลีนา (รามค�ำแหง) โรงแรมนูโว ซิตี้ (บางล�ำพู)

ธนาคารและสหกรณ์

เคาท์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สหกรณ์อิสลามสันติชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้

ต่างจังหวัด

ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (เชียงใหม่) ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (แม่สาย) ร้านฟาด้า สเต๊กแอนด์คอฟฟี่ (อยุธยา) ร้านอาหารอิสลามดาวุดชา (กาญจนบุรี) ร้านมุนาซีร กาแฟสด&เค้ก พัทยา (ชลบุรี) ร้านอาหารชุกรี่ ปั๊ม PT (สุราษฎร์ธานี) ห้องอาหารคุณสาหร่าย (ชุมพร) ร้านอาหารคุ้มราชา ควนโดน (สตูล) SAMI KITCHEN หาดใหญ่ (สงขลา) ร้านบากุส (ปัตตานี) ร้านอาหารอาบูคอลี (ยะลา) ร้านกีตาบบุ๊กเฮาส์ (ยะลา) Halal Minimart (สตูล) ร้านบังฝรั่ง (สงขลา)


Global

กอมารียะห์ อิสมาแอล haboohoohoo@hotmail.com

ยิงปืนใหญ่ในเดือนรอมฎอน ประเพณีที่ยัง คงถูกอนุรักษ์

โรคเบาหวานกับการถือศีลอด

การยิงปืนใหญ่ในเดือนรอมฎอน เป็นประเพณี ดั้งเดิมของชาวอาหรับมาช้านาน เป็นการยิงเพื่อส่ง สัญญาณให้รู้ว่าถึงเวลาละศีลอดแล้ว เนื่องมาจากใน อดีตชาวอาหรับไม่ได้มนี าฬิกาบอกเวลาใช้ในครัวเรือน เหมือนเช่นปัจจุบัน Dr. Mohamad Ouedi ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น ประวัติศาสตร์อาหรับกล่าวว่า ในสมัยนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบส�ำหรับการยิงปืนใหญ่จะสังเกตสัญญาณ จากเมืองเมกกะและเตรียมยิง เมื่อได้รับสัญญาณก็จะ ท�ำการยิงปืนใหญ่ขึ้นฟ้า หรือหน้าผา ปัจจุบันการ ยิงปืนใหญ่ในเดือนรอมฎอน ยังคงมีอยู่ในประเทศ ซาอุดิอาระเบีย แต่เป็นเพียงแค่ธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อ รักษาประเพณีดั้งเดิมไว้เท่านั้น

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศกาตาร์ เผยว่า ในประเทศกาตาร์ มี ผู ้ ที่ ป ่ ว ยเป็ น โรคเบาหวานอยู ่ ประมาณ 215,000 คน ทางสมาคมจึงได้ช่วยเหลือ ตรวจหาระดับปริมาณน�้ำตาลในเลือดเพื่อแนะน�ำว่า ผู้ป่วยคนใดที่สามารถถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ได้ บ้าง โดยผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอินซูลินไม่ได้รับอนุญาตให้ ถือศีลอดได้ ส่วนผูท้ แี่ พทย์อนุญาตให้ถอื ศีลอดได้กต็ อ้ ง อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด แพทย์ระบุ ว่าน�ำ้ หนักทีล่ ดไปในช่วงเดือนรอมฎอน จะช่วยในการ ควบคุมระดับน�้ำตาลกลูโคสในเลือด จะน�ำไปสู่การ ควบคุมโรคได้ดขี นึ้ แต่ทงั้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั การรักษาสมดุล ของอาหารต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่และไม่ทาน มากจนเกินไป

6


ลานตอวาฟลอยฟ้ า พร้ อ มแล้ ว ส� ำ หรั บ ผู ้ พิการและผู้สูงอายุ

นักวิชาการเตือนให้ระวังการชมละครน�้ำเน่า ในช่วงรอมฎอน

ลานตอวาฟลอยฟ้าที่เรียกว่า Mataf ถูกสร้างขึ้น รอบกะบะฮฺ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้ท�ำฮัจญ์และอุมเราะห์ได้สะดวกขึ้นเปิด ใช้บริการแล้ว ลานลอยฟ้าแห่งนี้อนุญาตให้ผู้แสวง บุญที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการใช้เท่านั้นโดยจ�ำกัดรถ เข็นที่ชั่วโมงละ 7,000 คัน ในช่วงครึ่งเดือนหลังของ เดือนรอมฎอนจะมีผแู้ สวงบุญหลายล้านคนจากทัว่ ทุก มุมโลกมายังเมืองเมกกะเพือ่ ท�ำพิธอี มุ เราะห์ ในจ�ำนวน นี้มีทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการจ�ำนวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่า นีจ้ ะเคลือ่ นไหวช้าและล�ำบาก ทางการซาอุดอิ าระเบีย จึงได้มกี ารสร้างลานตอวาฟลอยฟ้านีข้ นึ้ มาเพือ่ อ�ำนวย ความสะดวกกับบุคคลเหล่านี้

สมาชิกสภาอูลามาอฺอาวุโส ของซาอุดอิ าระเบีย ได้ ออกมาเตือนว่า การดูละครน�ำ้ เน่าทีอ่ อกอากาศในช่วง เดือนรอมฎอน เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตในอิสลาม โดยเชค อาลี อัล-ฮักมี่ กล่าวว่า การนั่งรอชมละครเหล่านี้เป็น เรื่องที่เสียเวลาเปล่า และมันบาปตรงที่ท�ำให้หลายๆ คนต้องหันหลังให้กับการละหมาด นอกจากนี้เชคยัง กล่าวด้วยอีกว่า การโฆษณาชวนให้คนมาดูละครพวก นี้ก็ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นกัน ท่านย�้ำเตือนว่า รอมฎอน ไม่ใช่เป็นแค่เดือนๆหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ ทีม่ สุ ลิมทุกคนต้องห่างไกลจากบาปและการละเมิดข้อ ห้ามทางศาสนา

7


Recommend

กองบรรณาธิการ

Automee-S

เราคุ้นเคยและได้เห็นหุ่นยนต์ท�ำหน้าที่ต่างๆ มามากมาย ส�ำหรับวัน นี้มีหุ่นยนต์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมาแนะน�ำอีกหนึ่งตัว ตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋ว ค่ะ เพราะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ส�ำหรับท�ำความสะอาดจอภาพไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถท�ำได้ หุน่ ยนตร์ตวั นีม้ ชี อื่ ว่า AutomeeS ถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงแค่อุ้มมือเรา ใช้แบตเตอรี่ AA เพียง 1 ก้อน น�้ำหนักรวม 82 กรัม ด้านล่างของตัวหุ่นซึ่งใช้ในการท� ำความสะอาด ประกอบไปด้วย ล้อยางที่จะไม่สร้างรอยขีดข่วนให้กับจอภาพอย่าง แน่นอน เซ็นเซอร์ตรวจจับเพือ่ ให้ทราบว่าจุดใดทีเ่ ป็นขอบของจอภาพและ จะไม่พลัดตกลงไป แปรงส�ำหรับท�ำความสะอาดหน้าจอ สนนราคาอยู่ที่ 1,575 เยน หรือประมาณ 500 บาท มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 4 สีคือ ขาว, ส้ม, ชมพู, เงิน ส�ำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.takaratomy.co.jp/products/automee/ ค่ะ

Beam Brush แปรงสีฟันอัจฉริยะ ดูเหมือนในโลกยุคปัจจุบันจะท�ำอะไรๆ ก็ต้องไฮเทคล�้ำยุคไปเสีย หมด ท�ำโน่นทีนี่ที ก็ต้องเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น ต่อออนไลน์กัน ตลอดไม่เว้นแม้แต่แปรงสีฟัน Beam Brush แปรงสีฟันไฮเทคที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์และวิทยุ บลูทธู เพือ่ ส่งข้อมูลสถิตกิ ารแปรงฟันเข้าไปยังแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ท โฟน สามารถให้ข้อมูลว่าผู้ใช้งานแปรงฟันเป็นเวลานานแค่ไหน และ แปรงฟันได้สะอาดดีหรือไม่ ฉลาดล�้ำ แถมยังป้องกันดูแลสุขภาพฟัน ไม่ให้ผุ สนนราคาอยู่ที่ด้ามละ 1,500 บาทค่ะ ใครสนใจก็หามาใช้ได้ เลยนะคะ

Logitech Harmony Touch Remote สุดยอดรีโมทครอบจักรวาล

Nike+ FuelBand ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบการออกก�ำลังกาย มีอุปกรณ์มาแนะน�ำค่ะ Nike+ FuelBand สายรัดข้อมือที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว นับก้าวการเดิน วัดจ�ำนวนแคลอรีท่ เี่ ผาผลาญไปในแต่ละวัน สามารถ ท�ำงานควบคูก่ บั แอพพลิเคชัน่ บนไอโฟน เพือ่ รวบรวมและสะสมข้อมูล ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมประจ�ำวัน เหมาะส�ำหรับคนทีช่ นื่ ชอบการออก ก�ำลังกาย หรือการเผาผลาญพลังงาน ราคาขายที่ 149 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรือประมาณ 6,000 บาท น่าหามาใช้นะคะ เพราะเป็นอีก แรงจูงใจส�ำหรับคนที่ไม่ชอบออกก�ำลังกายได้เหมือนกันคะ

เบื่อไหมกับการที่ต้องนั่งกดรีโมท กัน 3-4 ตัว กว่าจะได้ดูโทรทัศน์ หรือเบื่อไหม ที่ไม่รู้ว่ารีโมทไหนใช้ท�ำอะไร บางทีก็เยอะเกินไป หาไม่เจอ บ้างก็มี วันนี้เราสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ด้วย Universal Remote จาก Logitech ทีส่ ามารถสัง่ การอุปกรณ์เครือ่ ง ใช้ไฟฟ้าได้หลายชิน้ ด้วยรีโมทเพียงอันเดียว โดยมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีน รวมทั้งการท�ำงานที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย ดีไซน์สวยทันสมัย จึงท�ำให้ Harmony Touch Remote กลายเป็นสุดยอดแห่งรีโมทไปโดยปริยาย ขนาดทีเ่ รียกได้วา่ ดีกว่ารีโมททีใ่ ห้มาพร้อมเครือ่ งเสียอีก แหม จะสบายไป ไหนเนี่ย มีจ�ำหน่ายแล้วในราคา $250 หรือประมาณ 7,500 บาท ค่ะ 8


9


Tasty

เรื่อง อรดา โต๊ะมางี ภาพ ธเนศ ดีดวงเด่น

เล่มทีแ่ ล้วพาไปลองลิม้ ชิมรสอาหารอิตาเลีย่ นกันแล้ว เล่มนีเ้ ราจะพาไปชิมอาหาร ญีป่ นุ่ แดนปลาดิบกันบ้างค่ะ หากใครได้มโี อกาสไปแอ่วเมืองเหนือ เทีย่ วเมืองเชียงใหม่ ผ่านไปแถวหน้า มช. แวะเข้าไปชิมกันได้นะคะ ซูชิ เบนโตะ ร้านอาหารฮาลาลสไตล์ ญี่ปุ่น มีอาหารมากมายหลายเมนูให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ข้าวปั้นชิ้นโต ข้าวหน้าปลา ไหลราดซอสหอมกรุ่น สเต็กปลาซาบะ ชุดเบนโตะเนื้อย่างเทอริยากิ เมนูแนะน�ำย�ำ ปลาแซลม่อนซาซิมิ แค่ชอื่ ก็ทานแล้วใช่ไหมค่ะ ยังมี อุดง้ กุง้ เทมปุระเส้นเหนียวนุม่ กับ น�ำ้ ซุปรสชาดกลมกล่อมร้อนๆพร้อมเสิรฟ์ และอีกหลายเมนูให้เลือกอร่อยกันอีกเพียบ ขอบอกว่า อร่อย ราคาเบาๆค่ะ ^^

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง

ซูชิเบนโตะ สาขาตลาดมาลินพลาซ่า หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาโรบินสันเชียงใหม่ บริหารงานโดย ไฟซอล สร้างสรรค์ธานี เวลาเปิด-ปิด สาขาโรบินสันเชียงใหม่ เปิดปิดตาม เวลาห้าง, สาขาตลาดมาลินพลาซ่า เปิดเวลา 16.00-23.30 น. เมนูแนะน�ำ ซูชิปลาดิบ อาหารชุด (เบนโตะ) ทาโกะยากิ กุ้งเทมปุระ ราเม็ง พิซซ่า ญี่ปุ่น ข้าวหน้าปลาไหล ติดต่อ 082-002-3910 10


11


สร้างไอดอลดึงเยาวชนท�ำความดี

เปิดกว้างทุกคนฟังได้ นายยุสรีย์ กอดิรยี ์ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ทริปทูโก จ�ำกัด ในฐานะประธานจัดประกวด THE MUNSYID 2013 เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจของการจัดเวที THE MUNSYID มาจาก ประการแรก เพราะเห็นปัญหาของ เยาวชนมุสลิม โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดๆ เพราะได้รับ อิทธิพลสื่อต่างๆ ที่น�ำเสนอในสิ่งไม่ถูกต้องตาม หลักศาสนาอิสลาม ประการต่อมา เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ๆใน การชั ก ชวนเยาวชนให้ ใช้ ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งตาม ศาสนา โดยมีคนที่เป็นไอดอลหรือคนต้นแบบที่ เป็นมุสลิม เพราะทุกวันนี้เยาวชนมุสลิมส่วน

ใหญ่มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นไอดอล ซึ่งบางครั้ง อาจน�ำพาไปในหนทางที่ผิดจากหลักศาสนา อิสลาม ประการสุดท้าย เพื่อให้คนที่ไม่ใช่มุสลิม สามารถเรียนรู้ศาสนาอิสลามโดยผ่านบทเพลง อานาซีด เพราะจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความ หมายทีส่ อดคล้องกับหลักค�ำสอน โดยไม่จำ� เป็น ว่าจะต้องกล่าวถึงประโยคที่เกี่ยวกับศาสนา อิสลามโดยตรงได้ นายยุสรีย์ เปิดเผยต่อไปว่า ค�ำว่า MUNSYID มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า “ผูร้ อ้ งเพลง” 12

แต่เหตุที่เติมค�ำว่า “THE” ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เข้ามาด้วย กลายเป็น “THE MUNSYID” นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกับสังคมปัจจุบันที่มีความ หลากลาย ที่มีทั้งคนที่เคร่งศาสนาและไม่เคร่ง ศาสนา และเพื่อให้ดูเป็นสากล ทันสมัย เข้ากับ คนรุ่นใหม่ได้ “หลังจากนีเ้ ราจะผลักดันและสนับสนุนให้ เด็กใช้ความสามารถของตัวเองต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นนักร้องอานาชีด ที่ไม่ขัดกับหลัก ศาสนาอิสลาม หรือพิธีกรรายการต่างๆ ของ มุสลิมและรายการอื่นๆ” นายยุสรีย์ กล่าว


13


THE

MUNSYID 2013

สองสามเดือนที่ผ่าน ท่ามกลางความรุนแรงและเหตุร้ายรายวันใน พืน ้ ทีช่ ายแดนใต้ มีกจิ กรรมเล็กๆ กิจกรรมหนึง่ เกิดขึน ้ เป็นกิจกรรม ที่ มุ ่ ง สร้ า งเวที แ ละพื้ น ที่ ก ารแสดงออกที่ ดี ใ ห้ กั บ เยาวชนในพื้ น ที่ กิจกรรมนั้นคือเวทีประกวดร้องอนาชีด THE MUNSYID 2013 ซึ่ง จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โครงการ THE MUNSYID 2013 คัดเลือกตัวแทนเยาวชนชายแดน ใต้ 9 คน เพื่อเข้าท�ำการประกวดรอบสุดท้าย ซึ่งท�ำการประกวดไป แล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา Halal Life ฉบับนี้จึงอยาก ชวนผู้อ่านไปท�ำความรู้จักกับเยาวชนชายแดนใต้เหล่านี้ อาจเป็น เพียงความรูส ้ ก ึ เล็กๆ ของพวกเขา แต่ตลอด 10 ปี ของความรุนแรง ระลอกหลัง แม้เพียงเศษเสี้ยวของความรู้สึกเล็กๆ ที่พวกเขาได้ แสดงออกมา ก็คงไม่เสียเวลาที่เราจะท�ำความรู้จัก และเรียนรู้ที่จะ เข้าใจพวกเขาไปพร้อมกัน

14


อาหมัดคอยรู เบ็ญยูโซ๊ะ ชื่อเล่น คอยรูล เป็นเยาวชนจาก อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา “อนาชีดในมุมมองของผมคือการดะอฺวะฮ์(เผยแผ่ศาสนา) โดยสื่อออกมาด้วย น�้ำเสียงในรูปแบบการขับร้องเป็นบทเพลง อนาชีดเป็นการเชิญชวนให้ทุกคน ท�ำความดีและเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า สิ่งที่ผมได้รับจากการขับร้องอนาชีดคือ ท�ำให้ผมได้มีการปรับปรุงพฤติกรรม ของตนเองให้เป็นคนดี เพราะอนาชีดแต่ละบทเพลงนั้นจะมีความหมายที่สอนให้ เป็นคนดี ซึ่งคนร้องจะต้องเข้าใจความหมายของบทเพลงอนาชีดนั้นด้วย ผมมองว่าปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดในสามจังหวัดภาคใต้คือปัญหาเยาวชนติด ยาเสพติด และปัญหาเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมในพื้นที่ของตัวเอง สุดท้ายนี้อยากฝากให้พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือต่างศาสนิก หันมา สนใจทางด้านอนาชีดให้มากขึ้น อยากให้ลองศึกษาความหมายของแต่ละบท เพลงอนาชีดนั้น ว่ามีความหมายอย่างไร แล้วจะเข้าใจและรู้สึกถึงความสวยงาม ของอนาชีดครับ” บัสโซรี วาหนิ ชื่อเล่น บาซอรี เป็นเยาวชนจาก อ.รามัน จ.ยะลา จบจากโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ปัจจุบัน ก�ำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “ผมมองว่าอนาชีดเป็นบทเพลงทีช่ กั ชวนให้ทกุ คนท�ำความดี แสดงความรักต่อ กัน แต่ไม่ใช่ความรักในเชิงชู้สาว เป็นการสรรเสริญต่อพระเจ้า ซึ่งเป็นที่อนุมัติตาม บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ผมได้แสดงความสามารถของตัวเอง ได้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองรัก และถือเป็นการ ดะอฺวะฮ์(เผยแผ่ศาสนา)อย่างหนึง่ ด้วย อีกทัง้ ยังเป็นการอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ ั นธรรม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เยาวชนในสามจังหวัดตอนนี้น้อยคนมากที่จะสนใจในเสียงเพลงที่ฮาลาล คือ เสียงเพลงอนาชีด เยาวชนส่วนมากชอบฟังเพลงแนวความรักเชิงชู้สาว ซึ่งอาจน�ำ ไปสู่การซินาได้มากกว่าที่จะที่จะฟังบทเพลงที่ตักเตือนสอนให้ท�ำความดีในแบบ อิสลาม และเยาวชนมักจะไปมั่วสุมเสพสิ่งเสพติด

คอยรูล

บาซอรี

อับดุลมูบีน ยานยา ชื่อเล่น มูบีน เป็นเยาวชน จาก อ.ยะหา จ.ยะลา ก�ำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ�ำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี “อนาชีดคือการเผยแพร่ศาสนาผ่านทางสื่อต่างๆ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชน ประโยชน์ทเี่ ราได้รบั จากมันคือการกลับตัวเป็นคนดี และเข้าสูส่ งั คม น�ำความหมาย ดีๆ ของอนาชีดมาเป็นแบบอย่างให้กับตัวเอง ปัญหาส�ำคัญทีส่ ดุ ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้คอื ยาเสพติด และการ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ แบบไม่เกิดประโยชน์ อยากฝากให้เยาวชนคนหนุม่ สาวทุกคนห่างไกลจากการกระท�ำทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ พยายามใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมให้มากที่สุด”

15

มูบีน


ฟุรกร คอลอราแม ชื่อเล่น ฟุรกร เป็ น เยาวชนจาก อ.ยะหา จ.ยะลา จบการศึ ก ษาจากโรงเรี ย น ท่าละมัย ต�ำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาอยูท่ โี่ รงเรียน พัฒนาวิทยา ยะลา “อนาชีดในมุมมองของผม คือการขับร้องเพื่อเชิญชวนให้คนหันมา ท�ำความดี หันมารักศาสนาของตน อนาชีดมีความส�ำคัญมาก ไม่ว่าจะ เป็นการเรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างที่ในเนื้อเพลงกล่าวบอกไว้ ซึ่งการร้อง อนาชีดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดะอฺวะฮ์เชิญชวนผู้อื่นมาสรรเสริญต่อ พระองค์อลั ลอฮฺ อนาชีดมีเนือ้ หาต่างๆมากมาย ไม่วา่ จะเป็นอนาชีดเกีย่ ว กับศาสนาอิสลาม เกี่ยวกับพ่อแม่ เกี่ยวกับการรักอัลลอฮฺ อนาชีดของโครงการ THE MUNSYID ที่พวกเราขับร้องกันอยู่เป็น อนาชีดแบบฮาลาล แบบไร้เครื่องดนตรี ใครที่ตั้งใจฟังเขาคนนั้นสามารถ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงชีวติ ตัวเองได้ การทีเ่ พลงหนึง่ จะเรียกว่าอนาชีดมันต้อง มีเนื้อหาที่ดี และไม่มีเนื้อหาที่ไร้สาระ ฟังแล้วต้องได้รับประโยชน์ หาก ใครน�ำมาปฏิบัติด้วยแล้วชีวิตก็จะดี แบบนี้ถึงจะเรียกว่าอนาชีดอย่าง แท้จริง ในฐานะทีเ่ ราเป็นเยาวชนเราสามารถจะได้รบั ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ในเรื่องที่ดี และอนาชีดเกี่ยวกับเยาวชนก็มี มากมาย อนาชีดท�ำให้เรามีความสุขที่ได้ร้อง และท�ำให้เราห่างไกลจาก สิ่งไร้สาระต่างๆ การขับร้องอนาชีดก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอนคน เป็น ส่วนหนึ่งของการบรรยาย เพราะการร้องอนาชีดให้คนอื่นฟังนี้ เป็นส่วน หนึง่ ของการให้ความรูก้ บั ผูค้ น เราสอนผูค้ นด้วยเสียงทีไ่ พเราะน่าฟัง และ จูงใจผู้คนส่วนมาก อนาชีดยังคอยกระตุน้ ตัวเราเองให้หนั มาท�ำความดี เราจะนึกอยูเ่ สมอ ว่าตัวเราเองเป็นอย่างที่เนื้อเพลงที่บอกหรือเปล่า ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราก็ เปลี่ยนชีวิตให้ดี ถ้าดีแล้วก็ท�ำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีก ปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดในสามจังหวัดเป็นปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ ต่างๆ เช่น ยาเสพติด บุหรี่ ใบกระท่อม ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหา หลักของเด็กสามจังหวัด เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก และใช้เวลาในการแก้ไข เด็กส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเหล่านี้อาจเป็นเพราะมี ปัญหาหลายๆ อย่างทีห่ าทางออกไม่ได้ เลยต้องระบายด้วยการไปพบเจอ กับปัญหาเหล่านี้ ท�ำให้เกิดการ เครียด ปิดกัน้ ตัวเอง วิถที างทีจ่ ะแก้ปญ ั หา คงต้องเริ่มจากครอบครัวที่ดี ต่อมาก็เริ่มกับสังคมที่ดี ผู้ใหญ่ต้องให้ความ ส�ำคัญกับเรือ่ งเหล่านี้ และต้องให้ความส�ำคัญแก่เยาวชนทีก่ ำ� ลังจะเติบโต ไปพัฒนาสังคม เพื่อให้เยาวชนได้มีอนาคตที่ดี และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป ปัญหาเหล่านี้ควรจะแก้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไม่ใช้แก้ที่ปลายเหตุ เพราะจะ ท�ำให้จดุ เริม่ ต้นของเยาวชนนัน้ มีมากขึน้ ในปัญหาเหล่านี้ ควรใช้ระยะเวลา และพูดคุยกับเหล่าบรรดาเยาวชน เพื่อหาทางให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป จากสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยากให้เยาวชนทั้งประเทศฟังอนาชีดที่ฮาลาลมากกว่าฟังเพลงที่มี เครื่องดนตรี และอยากจะให้ฟังเพลงและศึกษาความหมายให้ดีให้ ละเอี ย ด ความหมายมี ค วามส� ำ คั ญ มาก และไม่ อ ยากให้ เ ยาวชน ทั่วประเทศติดยาเสพติด เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ดี และเป็นสิ่งต้องห้าม อัลลอฮฺจะไม่ยอมรับให้ผู้คนที่ติดยาเสพติดนั้นเข้าสวรรค์ได้ จึงอยากให้ เยาวชนนัน้ อยูใ่ นแนวทางทีเ่ ทีย่ งตรงของอัลลอฮฺ แนวทางนัน้ ก็คอื สวรรค์ ของพี่น้องเยาวชนมุสลิมนั้นเอง”

ฟุรกร

อัสซาฮา

อัสซาฮา ตาเละ ชื่อเล่น ฮา เป็นเยาวชนจาก อ.เมือง จ.นราธิวาส จบชั้นมัธยมจาก โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาอยูท่ ี่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎยะลา “ผมมองว่าอนาชีดคือการขับร้องเพื่อการดะอฺวะฮ์(เผยแผ่ ศาสนา) เป็นการเชิญชวนคนสู่ความดีโดยใช้เสียงเป็นสื่อน�ำ และนอกจากนี้ ยั ง เป็ น การสรรเสริ ญ พระเจ้ า อี ก ด้ ว ย และ อนาชีดยังท�ำให้ผมได้ฝึกทักษะทางด้านการแสดงออก และ ท�ำให้ผมได้รู้จักสังคมในวงกว้างมากขึ้น ปัญหาทีส่ ำ� คัญในสามจังหวัดในปัจจุบนั ผมคิดว่าไม่ใช่เรือ่ ง ความรุนแรง แต่เป็นปัญหายาเสพติด ซึ่งผมมองว่าเป็นปัญหา ที่แก้ยากที่สุด” 16


มูฮามะฟาอิส จูเปาะ ชื่อเล่น ฟาอิส เป็นเยาวชนจาก อ.เมือง จ.นราธิวาส จบการศึกษาจาก โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ปัจจุบันศึกษาอยู่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “อนาชีดในมุมมองของผมคือการเผยแพร่เล็กๆ ผ่านเสียง เพลง ซึ่ ง เป็ น การดะอฺ ว ะฮ์ ช นิ ด หนึ่ ง และอี ก ทั้ ง ยั ง คงไว้ ซึ่ ง วัฒนธรรมของมลายูอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้เราจะได้รับจากอนาชีดคือ เราได้เปลี่ยน แนวคิดจากทีส่ นใจสิง่ ของนอกกายอบายมุขทัง้ หลายให้กลับหัน มาสนใจเสียงเพลง เราสามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราว เบือ้ งต้นของศาสนาว่าแท้จริงแล้วอิสลามเป็นเช่นไร เราสามารถ ทีจ่ ะใช้อนาชีดเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำรงชีวติ ตามวิถอี สิ ลาม และ สุ ด ท้ า ยเมื่ อ เราเข้ า ใจถึ ง ความหมาย จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของ อนาชีดแล้วเราก็สามารถน�ำไปใช้ต่อโดยการดะอฺวะฮ์ผ่านเสียง เพลง ปัญหาส�ำคัญที่สุดในสามจังหวดชายแดนใต้ในตอนนี้คือ ปั ญ หาของเยาวชนขาดการศึ ก ษา และด้ ว ยสาเหตุ นี้ ท� ำ ให้ เยาวชนส่วนที่ขาดการศึกษานั้นหันไปล่มจมอยู่กับอบายมุขทั้ง หลายไม่ว่าจะเป็นการพนัน ยาเสพติด ปัญหาการชู้สาว เป็นต้น และปัญหาเหล่านีก้ จ็ ะไม่มวี นั จบลงตราบใดทีค่ รอบครัวไม่ได้สง่ เสริมในด้านการเรียนการศึกษา เพราะถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเรา จะทราบอีกอย่างหนึง่ ว่าชาวสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้เอาจริง เอาจังในการเข้ารับการศึกษา หมายความว่าจะเรียนหรือไม่เรียน ก็ได้ เรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นธรรมชาติของชาว ชายแดนใต้ไปซะแล้ว นั่นแหละครับปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดในสาม จังหวัดชายแดน ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนหันมาสนใจเสียงเพลงแทนสิ่งของ อบายมุขต่างๆ เพราะจากเสียงเพลงแล้วเราจะได้รับอะไร หลายๆ อย่าง เข้าใจในอะไรหลายๆ อย่างพร้อมทั้งความส�ำคัญ และจุดประสงค์ที่แท้จริงของเพลง”

ซูเฟียน เด็ง ชื่อเล่น ชูเปียน เป็นเยาวชนจาก อ.ทุ่งยางเเดง จ.ปัตตานี ก�ำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม “ส�ำหรับผม อนาชีดคือการเปล่งเสียงออกจากล�ำคอออกมา เป็นท่วงท�ำนอง โดยมีเนือ้ หาทีท่ ำ� ให้เราท�ำเเต่ความดีเเละนึกถึง อัลลอฮฺอยู่เสมอ ผมมองว่าปัญหาของเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้เวลานีค้ อื การใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์ จนท�ำให้หลงใหลในสิ่งที่เป็น อบายมุขต่างๆ และลุกลามไปถึงขัน้ เสพสิง่ เสพติด ทะเลาะเบาะ เเว้งกัน ซึ่งท�ำให้เกิดความไม่สันติสุขขึ้นในสังคม ก็อยากจะฝากให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่นร้องอนาชีดเป็นต้น รักกันเเละกันซึง่ จะท�ำให้สงั คมเกิด สันติสุขนะครับ” ชูเปียน

นูรดีน ดอเฮง ชื่อเล่น ดิง เป็นเยาวชนจาก อ.สะบ้ายัอย จ.สงขลา ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม “อนาชีดคือการเผยเเผ่ศาสนาอีกวิธหี นึง่ เป็นวิธเี ผยแผ่โดยใช้เสียง เป็นเครื่องมือ เยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนปัญหาของเยาวชนในปัจจุบนั ผมมองว่ายาเสพติดเป็นปัญหา ใหญ่ทสี่ ดุ ของเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้ ผมอยากให้เยาวชนรักกัน ห่างไกลยาเสพติดโดยท�ำกิจรรมอื่นเเทน เช่นเล่นกีฬา ร้องเพลง เป็นต้น” ฟาอิส

17 นูรดีน


ประมวลภาพงานวันเด็กก�ำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน�้ำใจ เมื่ อ วั น เสาร์ แรกของเดื อ นรอมฎอนที่ ผ ่ า นมา หรื อ ตรงกั บ วั น เสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ถือเป็นงานประจ�ำปีที่มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็ก ก�ำพร้า จะเป็นตัวกลางเพือ่ ประสานให้ชนชาวมือบน กับชนชาวมือล่างได้มาพบกัน ในงานวันเด็กก�ำพร้าวันผู้ศรัทธาหลั่งน�้ำใจครั้งที่ 15 ครั้งนี้เราจัดขึ้นที่ลานคอนกรีต ตรงข้ามซีคอนสแควร์ แม้จะย้ายสถานที่จัดงานแต่อัลฮัมดุลิ้ลละห์มีผู้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเช่น ทุกปี จนสถานที่ที่กว้างขวางดูคับแคบไปถนัดตา งานเด็กก�ำพร้าถือเป็นงานใหญ่ ประจ�ำปี ของมูลนิธศิ รัทธาชนฯ เพือ่ หารายได้ในการด�ำเนินงานช่วยเหลือเด็กก�ำพร้า ของมูลนิธฯิ โดยในปีนไี้ ด้รบั บริจาคเพือ่ ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าเป็นเงินกว่า 5,500,000 บาท ขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาวมือบนทีใ่ ห้การสนับสนุนการท�ำงานของมูลนิธศิ รัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กก�ำพร้า เราจะน�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าต่อไป

18


ดาวเทียม THAICOM 5 C-Band ความถี่ 3585 V Symbol Rate : 30000 หรือดูออนไลน์ได้ที่ www.Yateem.tv

ท่ า นคื อ คนส� ำ คั ญ ที่ จ ะร่ ว ม สานฝันให้เด็กก�ำพร้า ร่วมสานฝันโดยบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธศิ รัทธาชน เพือ่ การศึกษาและเด็กก�ำพร้า เลขทีบ่ ญ ั ชี 181-3-09014-7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา คลองตัน บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธิ ศรั ท ธาชน เพื่ อ การศึ ก ษาและเด็ ก ก� ำ พร้ า เลขที่บัญชี 001-6-00162-1 หรื อ ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ ฯ 48/48 ซ.ลาดพร้ า ว 114 แขวงพลั บ พลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-934-3495 โทรสาร 02934-3496 อีเมล satthachon@hotmail.com เว็บไซต์ www.satthachon.org เฟซบุค www.facebook.com/satthachon 19


20


21


Health

สสม. www.muslimthaihealth.com

มาร่วมกันต้านภัยยาเสพติดเถิด...พี่น้องมุสลิม ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ข้าพเจ้าขอชุโกรต่อพระองค์ ผูท้ รงให้โอกาส ข้าพเจ้า (ในฐานะเยาวชนมุสลิมะฮฺตัวเล็กๆ คนหนึ่ง) ได้ใช้ความรู้อันน้อยนิด ที่ข้าพเจ้าพึงมี เรียบเรียงแนวคิดออกมาเป็นถ้อยค�ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ผลักดันและจรรโลงสังคมมุสลิมให้กลับมาสูร่ ม่ เงาแห่งอัลอิสลาม ท่ามกลางยุค ที่ความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์นั้นสวนทาง กัน ปัญหาความระส�่ำระส่ายมากมายในสังคมจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นมหันตภัยอันร้ายแรงที่สุดซึ่งบ่อนท�ำลายกัดกินเยาวชน มุสลิมมาโดยตลอด นั่นก็คือ ปัญหายาเสพติด จนมีค�ำสบประมาทจากบรรดา ชาวต่างศาสนิกว่า “ยาเสพติดอยู่ที่ไหน มัสยิดอยู่ที่นั่น” และเราในฐานะ ชาวมุสลิม รูส้ กึ ยินดีกระนัน้ หรือ? แต่กเ็ พราะเราเองไม่ใช่หรือ คือผูท้ ยี่ ำ�่ ยีศาสนา ของเราของเราเอง แน่แท้อิสลามไม่เคยตกต�่ำ แต่ผู้ที่เรียกตัวเองว่ามุสลิมต่าง หากที่ตกต�่ำ ด้วยกับความอ่อนแอ ดังที่ท่านนบีมูฮ�ำหมัดซ็อลล็อลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ความว่า

“ใกล้เข้ามาแล้วที่ประชาชาติทั้งหลาย จะรุมกินโต๊ะพวกท่าน เหมือน กับกลุ่มคนที่นั่งล้อมวงกินอาหารจากส�ำรับ ไม่ได้หมายความว่าพวกเรามี น้อย พวกเรามีมากแต่เหมือนฟองน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นทะเล ศัตรูจะไม่เกรงขาม ความ อ่อนแอจะเกิดขึ้นก็คือ ความรักดุนยา และการเกลียดกลัวความตาย” (บันทึกโดย อะห์มัด) แน่แท้ชีวิตที่ไม่มีอิสลาม... ก็เหมือนนักเดินทางที่ไม่มีแผนที่ แต่น่าแปลก...ที่มุสลิมส่วนใหญ่...มีแผนที่...แต่ยังหลงทาง! ทัง้ ๆ ทีพ่ วกเราชาวมุสลิมก็รแู้ ก่ใจว่ามันไม่ได้ให้คณ ุ ประโยชน์ใดๆ นอกจาก การเผาผลาญทุกอย่างทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคนรอบข้าง แต่อาจ เพราะดุนยามันหอมหวานเกินไป อาจเพราะภาพลวงตามันดึงดูดเกินไป อาจ เพราะนัฟซูมันแรงเกินไป อาจเพราะหัวใจมันมืดบอดและตายด้านไปแล้ว! นัสตัฆฟิรลุ้ ลอฮฺ ช่างน่าอดสูยงิ่ นัก ความอ่อนแอ ความหายนะ บาลอและความ ขาดทุนอย่างย่อยยับมันเกิดขึ้นแก่สังคมของเราแล้วจริงๆ น่าอูซุบิ้ลลาฮฺ เราได้ อธรรมต่อตัวของพวกเราเองเสียแล้ว เรากลับปล่อยให้เยาวชนมุสลิมซึ่งเป็น ก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ศาสนาอิสลามของเราแข็งแกร่งขึน้ ในภายภาคหน้า กลับ มารวมกลุ่มนั่งสุมกันดูดควันอย่างโจ๋งครึ่ม ซึ่งเป็นภาพที่น่ารังเกียจและไร้ จรรยาบรรณอย่างยิ่งของสังคม ทั้งๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตะอาลา และท่านนบีมูฮ�ำหมัด ซ็อลล็อลลออฮูอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ได้เคยย�้ำเตือนกับเรา ด้วยกับอัลหะดีษและอายะฮฺอัลกุรอานไว้อย่างชัดแจ้งมากมาย อาทิเช่น “ทุกสิ่งที่ท�ำให้มึนเมาคือสุรา และทุกๆสุราเป็นสิ่งต้องห้าม” (รายงาน โดยมุสลิม) “พวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากสุราเถิด เพราะมันเป็นแม่ของบาป ทั้งหลาย” (รายงานโดย นะซาอีย์) “...และท่านทั้งหลายอย่าสังหารชีวิตของพวกท่าน แท้จริงอัลลอฮฺทรง เมตตาพวกท่านเสมอ” (ซูเราะฮฺอันนิสาอฺ อายะฮฺที่ 29) แต่กระนัน้ เราก็ยงั เรียกร้องสูก่ ารสังหารชีวติ ของพวกเราเอง ก็เพราะว่าเรา ยังคงอ่านกันเพียงแค่ลมปากแต่ไม่เคยซึมซาบไปถึงก้อนเนือ้ ทีเ่ รียกว่าหัวใจ เรา รู้แต่เรากลับไม่ปฏิบัติ หรือรู้และปฏิบัติแต่เพียงตัวเรา โดยไม่ได้สนใจตักเตือน เยาวชนคนรอบข้าง บรรดาผูร้ ไู้ ม่ทำ� หน้าที่ บรรดาสามีไม่อบรมคนในครอบครัว บรรดาคนดีไม่หา้ มปราบคนชัว่ หรือว่าเรามัวเพลิดเพลินกับดุนยาจนลืมโองการ เหล่านี้ที่พระองค์ทรงตรัสว่า

“พวกเจ้านั้น เป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นส�ำหรับมนุษย์ชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และ ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ...” (อาลิอิมรอน : 110) “…และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกัน ในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความย�ำเกรง และจงอย่าช่วยกัน ในสิง่ ทีเ่ ป็นบาป และเป็นศัตรูกนั และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺ เถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ” (อัลมาอิดะฮฺ : 2) “...แท้จริงอัลลอฮฺ จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่า พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขา... (อัรเราะอฺดุ อายะฮฺที่ 11) “เจ้าจงโต้ตอบความชั่วด้วยสิ่งที่ดีกว่า ...” (อัลมุมินูน: 96) และแน่แท้อสิ ลามคือค�ำตอบของทุกปัญหา ก็เพราะว่าเมือ่ ความจริงปรากฏ ความเท็จย่อมมลาย ดังนัน้ ปัญหาจริงๆก็คอื ว่าจะท�ำยังไงให้เยาวชนกลับคืนมา สู่ร่มเงาแห่งอัลอิสลาม สู่ความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติศาสนาอย่างแท้จริง อย่างที่ท่านนบี (ซ.ล)ได้เคยเตือนเราถึงสิ่งที่เป็นต้นตอของสาเหตุว่า เพราะคน ไม่รู้ศาสนามีมากมาย จะท�ำอะไรก็ได้ ไม่สนใจฮาลาลฮารอม จะไม่มีสิ่งดีและ สิ่งไม่ดี ไม่มีสิ่งถูกสิ่งผิด และยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน วิชาความรู้ทางศาสนาก็ได้ ถูกลบออก หมายความว่า อุลามาอฺได้ตายจากไป และไม่คอ่ ยมีคนเรียนศาสนา ถ้าเรียนก็เป็นแค่ผิวเผินเท่านั้น จะไม่เจาะลึกและใช้ในการปฏิบัติไม่ได้ หรือ เพียงแค่พูด แต่ไม่ปฏิบัติ น่าอูซุบิ้ลลาฮฺ ถึงกระนัน้ อัลลอฮฺ ทรงรับการเตาบัตของผูท้ กี่ ลับไปหาพระองค์เสมอ และ ทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงได้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ด้วยการเป็นแบบ อย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ด้วยการวิงวอนดุอาอฺ และด้วยกับหะดีษที่ว่า “ผู้ใด ในหมูพ่ วกท่านเห็นความชัว่ ก็จงเปลีย่ นแปลงมันด้วยมือ หากไม่มคี วามสามารถ ก็จงตักเตือนด้วยวาจา ถ้ายังไม่สามารถท�ำได้อีกก็ให้คัดค้านด้วยใจ และนั่นคือ ระดับต�่ำสุดของการศรัทธา” (บันทึกโดย มุสลิม) จากหะดีษดังกล่าว จะเห็นได้วา่ เราทุกคนสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความ ชัว่ ด้วยตัวของพวกเราได้เสมอไม่วา่ จะเราจะมีวยั วุฒติ ำ� แหน่งหน้าทีบ่ ทบาทหรือ สถานภาพใดในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานภาพของผูซ้ งึ่ เป็นบิดามารดา และ บรรดาโต๊ะครูทั้งหลาย ที่จะท�ำหน้าที่ปลูกฝังหลักอะกีดะฮฺและความรู้ทาง ศาสนาให้แก่เยาวชนและสังคมได้อย่างแท้จริง “ทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบและเขาจะถูกสอบสวนในความรับผิดชอบ ของเขา ผู้น�ำมีหน้าที่รับผิดชอบ เขาจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขารับผิดชอบ สามีมีหน้าที่รับผิดชอบ เขาจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขารับผิดชอบ” (บันทึก โดย บุคอรีย์ และมุสลิม) ถึงเวลาแล้วหรือยังโอ้พี่น้องมุสลิมที่รัก ที่เราจะมาหิสาบตนเองก่อนจะ ถูกหิสาบ ที่เราจะมาร่วมกันรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้เคยปล่อยปละละเลย ต่อเยาวชนจนเหลวแหลกถึงเพียงนี้ มาเถิดพี่น้อง เรามาร่วมกันผนึกก�ำลังกาย และก�ำลังใจ เพือ่ เปลีย่ นแปลงเยาวชนของเราให้กลับมาสูร่ ม่ เงาอิสลามกันอย่าง จริงจังเถิด เพราะแน่แท้ในวันกิยามะฮฺประชาชาติอิสลามจะกลับมายิ่งใหญ่ อีกครั้ง พึงรู้เถิดว่า แท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮฺนั้นใกล้แล้ว” ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ : 214

22

รางวัลชนะเลิศ น.ส.ตะวันออก มะหะมาน อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชั้น ม.6/9


ºØËÃÕ見Ҥس䴌!

àÅÔ¡Çѹ¹ÕéÂѧäÁ‹ÊÒ 23


24

Bulent Kilic/AFP/Getty Images

AP

REUTERS/Nour Fourat

REUTERS/Mohammed Salem

Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty Images

AP

AP Photo/Sayyid Azim

AFP PHOTO / STR

Reuters/Marko Djurica

Reuters/Mohamad Torokman

Reuters/Vincent Kessler

AFP PHOTO/ ARIF ALI


AFP/GETTY

1434

25 AP

Adek Berry/AFP/Getty Images

KAREEM

เก็บตกบรรยากาศ รอมฎอนทั่วโลก

FAREED KHAN/AP

Reuters/Marko Djurica MANAN VATSYAYANA/AFP/GETTY IMAGES

REUTERS/Athit Perewongmetha

REUTERS/Navesh Chitrakar

RAMADAN


The Strangers

ummah islam facebook.com/Ummahfityah

ชัยคฺ ดร.มุฮัมมัด มูซา อัช-ชะรีฟ

อุละมาอ์ นักประวัติศาสตร์ และกัปตันนักบิน

ชัยคฺ ดร.มุฮัมมัด มูซา อัช-ชะรีฟ ผู้รู้อิสลาม ชาวซาอุดอิ าระเบียและมีชอื่ เสียงในโลกอาหรับ ในฐานะที่เป็นทั้งผู้รู้อิสลามและกัปตันนักบิน ท่านมีชื่อเต็มว่า มุฮัมมัด บิน หะซัน บิน อะกีล มูซา อัช-ชะรีฟ ท่านเป็นชาวเมืองญิดดะฮฺ เกิดปีฮจิ ญ์เราะฮฺ ศักราชที่ 1381 (ค.ศ.1916) ครอบครัวเดิมมา จากนครมะดีนะฮฺ สืบเชื้อสายไปถึงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม (อัช-ชะรีฟ เป็น ค�ำที่นิยมเรียกอะฮฺลุลบัยตฺ) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ชะรี อ ะฮฺ มหาวิ ท ยาลั ย อิ ม าม อิ บ นุ สะอู ด ปริญญาโทและเอก คณะดะอฺวะฮฺและอุศลู ดุ ดีน สาขาอัล-กุรอานและอัสซุนนะฮฺ มหาวิทยาลัย อุมมุลกุรอ ท่านเป็นฮาฟิซที่จดจ�ำอัลกุรอานทั้ง เล่ม และยังได้รับอิญาซะฮฺ(การอนุญาตจาก อาจารย์ให้ถ่ายทอดความรู้แขนงนั้นได้) กรณี ส�ำหรับกิรออะฮฺอัลกุรอานในสิบแบบอีกด้วย ท่านท�ำงานประจ�ำทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างจาก ผู้รู้ท่านอื่นๆ นั่นคือท่านเข้าท�ำงานเป็นกัปตัน หั ว หน้ า การบิ น ขณะเดี ย วกั น ท่ า นก็ ด� ำ รง ต�ำแหน่งเป็นอิมามมัสญิดอัซซะฮะบีย์ที่เมือง ญิดดะฮฺ พร้อมกันนั้นท่านยังเป็นอาจารย์สอน ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นอกจากนี้ท่านยัง สอนกิตาบ(ต�ำรา)ในมัสญิด อธิบายต�ำราตัฟซีร ของอิมามสะยูฏีย์ อิมามอิบนุตัยมียะฮฺ อิมาม อิบนุ อะชูรฺ อีกด้วย ชั ย คฺ มุ ฮั ม มั ด มู ซ า อั ช -ชะรี ฟ มี ค วาม เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ท่านผลิตงาน

เขียนและงานบรรยายทางประวัตศิ าสตร์ออกมา มากมาย ท่านยังได้เปิดเว็บไซต์เพื่อข้อมูลด้าน ประวัตศิ าสตร์ ชือ่ www.altareekh.com และ ยังเป็นประธานศูนย์กลางตะวันออกเพื่อการ ศึกษาประวัติศาสตร์ในไคโร อียิปต์อีกด้วย ท่านสอนหนังสืออยูท่ ี่ “มะอฺฮดั มักกะฮฺ อัล มุกัรเราะมะฮฺ ลิล อุลูม อัชชัรฺอียะฮฺ”(สถาบัน มักกะฮฺเพือ่ ศาสตร์ศาสนา) และช่วยสอนหนังสือ ทีส่ าขาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยมาลิก อับดุล อะซีซ ที่เมืองญิดดะฮฺ ท่ า นยั ง เป็ น สมาชิ ก ของสภาและองค์ ก ร ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการและงานดะอฺ ว ะฮฺ มากมาย อาทิ สมาชิ ก ของคณะกรรมการ ดะอฺวะฮฺและอัลกุรอานขององค์กรสงเคราะห์ อิสลามนานาชาติ สมาชิกคณะกรรมการก่อตั้ง องค์กรนานาชาติเพื่ออัลกุรอาน สมาชิกคณะ กรรมการองค์ ก รนานาชาติ ว ่ า ด้ ว ยความ มหัศจรรย์อัลกุรอานและสุนนะฮฺ เป็นต้น งานเขียนของท่านมีปรากฏอยู่หลายเล่ม ประเด็นที่ท่านมีความเชี่ยวชาญก็มีความหลาก หลาย ตัง้ แต่ประเด็นเรือ่ งอะกีดะฮฺ ประเด็นเรือ่ ง การดะอฺวะฮฺ ประเด็นภาษาและวรรณกรรม ไปจนถึงประเด็นเรื่องสตรีในอิสลาม ยังไม่นับ รวมหนังสือหัวข้อต่างๆ ทางประวัติศาสตร์อีก จ�ำนวนมาก นับรวมแล้วหนังสือของท่านเกือบ ร้อยเล่มทีเดียว ชัยคฺ มุฮัมมัด มุูซา อัช-ชะรีฟ มีชื่อเสียงใน การบรรยายทางช่องโทรทัศน์หลายช่องของ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้แก่ช่อง “อิกเราะอ์” 26

“ดะลีล” “อัรฺ-ริสาละฮฺ” “อัล-มัจญดฺ” “อัลฟัจญรฺ” บทบรรยายทางโทรทัศน์ของท่านที่ โด่งดังคือเรื่องนักฟื้นฟูในประวัติศาสตร์ ที่มี ตั้งแต่ อิมาม อบูหะนีฟะฮฺ, มุฮัมมัด ฟาติหฺ, อิบนุ ตัยมียะฮฺ, มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ, อิมาม หะซัน อัลบันนา, สัยยิด อบุล อะอฺลา อัล-เมาดูดีย์, สัยยิด อบุล หะซัน อันนัดวีย์ ฯลฯ การน�ำเสนอซีรีย์อุละมาอ์ นักฟื้นฟู และ ผู้ท�ำงานรับใช้อิสลามจ�ำนวนมากที่ออกมาโดย ชัยคฺ มุฮัมมัด มูซา อัชชะรีฟ นั้น ท่านต้องการ ตอกย�้ำแนวคิดที่ว่า ปัจจัยของพัฒนาการและ พฤติกรรมของสังคมในโลกทุกวันนีไ้ ด้รบั อิทธิพล มาจากโมเดลของปัจเจกชนจ�ำนวนมาก โมเดล เหล่านั้นส่งผลต่อชีวิตของผู้คนในสังคม ดังจะ เห็นสือ่ ต่างๆ ได้เสนอเรือ่ งราวของดาราฟุตบอล ดาราภาพยนตร์ ซึ่งต้องยอมรับกันว่ามีอิทธิพล ต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง แต่ส�ำหรับมุสลิม โมเดลต่างๆ ต้องสะท้อน มาจากรูปแบบของท่านนบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่เป็นแบบสูงสุดของโมเดล ชีวิต ดังนั้น ชัยคฺ มุฮัมมัด มูซา อัช-ชะรีฟ จึงได้ น�ำเอาบุคคลทีส่ ะท้อนภาพ สะท้อนรูปแบบชีวติ สะท้อนความศรัทธาขอพวกเขาออกมา เพื่อให้ คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสในมุมมองระดับลึก นีค่ อื งานทีโ่ ดดเด่นอย่างยิง่ ของชัยคฺ มุฮมั มัด มูซา อัช-ชะรีฟ อุละมาอ์ นักประวัติศาสตร์ กัปตันนักบิน ผู้ก�ำลังน�ำเสนอโมเดลของปัจเจก ชนจ�ำนวนมากในประวัติศาสตร์ให้แก่คนหนุ่ม สาวมุสลิมในยุคร่วมสมัย


27


28

Halal Life Magazine #22  
Halal Life Magazine #22  

Halal Life Magazine issue 22 ปก : The MunSyid เยาวชนแห่งความหวัง ของพื้นที่ชายแดนใต้

Advertisement