Page 1

ครอบคลุมชีวิต วิถีฮาลาล

FREE/แจกฟรี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม 2556

คนรัก (ของ) หนังสือ


Editor’s note มันคงเชยไปแล้วจริงๆ หากใครจะมานัง่ ยก สุภาษิตไทยให้ผคู้ นในยุคสมัยนีฟ้ งั ยุคสมัยทีเ่ รา เชื่อถือค�ำบอกเล่า (Status, Tweet) ของเพื่อน ในโลกออนไลน์มากกว่าการสืบหาข้อเท็จจริง ทั้ ง ๆ ที่ สุ ภ าษิ ต ไทยก็ บ อกไว้ อ ย่ า งตรงๆ โต้งๆ ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคล�ำ” แต่กน็ า่ แปลก ทีผ่ คู้ นสมัยนีก้ ลับ ใจง่าย หลงเชื่อได้แม้กระทั่งสเตตัสของเพื่อน เพียงไม่กี่คน ไม่ต้องรอให้ครบสิบปาก ไม่จ�ำเป็นที่ต้อง เห็นด้วยตา และไม่สนใจที่เอามือคล�ำ (ตรวจ สอบ) ผู้คนในยุคสมัยนี้ก็พร้อมจะหลงเชื่อได้ ทันที จะถูกหรือผิด จะจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่สน ขอแค่ให้ตรงกับทัศนอคติของตัวเองเป็นพอ อย่าว่าแต่เพื่อนเลย บางสเตตัสของคนที่ไม่เคย รู้จักมาก่อน เราก็ยังไม่ลังเลที่จะหลงเชื่อได้โดย ไม่คิดจะตรวจสอบ อย่ารีบเชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ อย่าด่วนสรุปในสิง่ ที่ตาเห็น ขอเวลาให้กับการตรวจสอบข้อมูลสัก นิด ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง หรือภาพที่เราได้เห็น ถึงที่สุดแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ โลกนับวัน ยิง่ ซับซ้อนขึน้ มีเรือ่ งราวต่างๆ เกิดขึน้ ทุกวินาที ข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ใ ห้ เ สพย์ กั น จนแทบส� ำ ลั ก

ยิ่งท�ำให้เราต้องคัดกรอง ตรวจสอบ กันหนักขึ้น กว่าเก่า เราต่างเห็นตะวันเท่าจันทรา เพราะสายตา เราไม่อาจรับรู้สิ่งที่อยู่ไกลออกไป และบางครั้ง ความเป็นจริงกับสิง่ ทีต่ าเห็นนัน้ อาจแตกต่างกัน มันคงเหมือนกับหมู่ดาวที่เรามองเห็นได้แค่ ในยามค�ำ่ คืนทีท่ อ้ งฟ้ามืดมิด แต่ในความเป็นจริง หมู ่ ด าวยั ง คงอยู ่ แม้ ย ามแสงตะวั น เจิ ด จ้ า – สายตาเราต่างหากที่มองไม่เห็น เพราะบางสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ได้แปลว่า สิ่งนั้นไม่มี และที่ส�ำคัญมันไม่ได้หมายความว่า สิ่งนั้นไม่ได้ด�ำรงอยู่ ในทางกลับกัน ดาวบางดวงที่ส่องแสงสุก สกาวให้เราหลงใหลชืน่ ชมอยูบ่ นท้องฟ้า อาจดับ สลายไปก่ อ นหน้ า นี้ ม าหลายปี แ ล้ ว ก็ เ ป็ น ได้ เพราะกว่าที่แสงสะท้อนจากดาวดวงนั้นจะเดิน ทางมากระทบสายตาเราย่อมใช้เวลาหลายสิบ ล้านปี สะท้อนสัจธรรมข้อที่หนึ่งว่า สิ่งที่สายตา เห็น อาจไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไป ในฐานะที่เป็นคนท�ำสื่อ ได้ท�ำงานคลุกคลี กับข้อมูลและข้อเท็จจริงตลอดเวลา ยิ่งตอกย�้ำ สัจธรรมข้อดังกล่าวให้แจ่มชัดขึ้น เพราะขนาด ดวงดาวที่สายตาเรามองเห็น มันอาจจะไม่มีอยู่

จริงก็เป็นได้ นับประสาอะไรกับข้อมูลที่เห็นต่อ หน้าในทุกๆ วัน ย่อมมีทั้งความจริงและความ เท็จผสมปนเปกันอยู่ เพราะฉะนั้น เราจึงต้อง ระวังไม่ให้ติดกับดักข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่หมั่น ตรวจสอบ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราอาจกลายเป็น เหยื่ อ ของสายตาและทั ศ นอคติ ข องตั ว เองก็ เป็นได้ วิทยากร อิสมาแอล บรรณาธิการบริหาร halal.life.mag@gmail.com

ภาพปกโดย คอลิด เยนา 086-344-0291 ขอบคุณสถานที่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพฯ

Halal Life Magazine: ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด กฤษดา เรสลี บรรณาธิการบริหาร วิทยากร อิสมาแอล กองบรรณาธิการ ธนพัฒน์ อิสมาแอล, กอมารียะห์ สุเรรัตน์ คอลัมนิสต์ สุภาพ เรืองปราชญ์, สมคิด ลีวนั , อีซา นิยม, สมชาติ มิตรอารีย,์ สุทศิ า เหมเสริม, ปรีชา เริงสมุทร์, อาฎิล ศิรพ ิ ธั นะ, อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม, Ummah Islam, M.Fahmee ศิลปกรรม พรพรรษา โก้กระโทก, อรดา โต๊ะมางี ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิลาสินี กันซัน ผู้จัดการฝ่าย การตลาด สิทธิศักดิ์ วงค์เกษร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สาโรช เรืองปราชญ์ ธุรการ อามีนะห์ จรกา สมาชิกสัมพันธ์ อัสมา นิ่มน้อย ติดต่อโฆษณา 081-699-5656, 086-890-6055 Website: www.halallifemag.com Email: hala.life.mag@gmail.com Facebook: facebook.com/halal.life. magazine เจ้าของ บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัดเลขที่ 336/18 ซ.ราษฎร์อุทิศ 52 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510

12

10

6 เป็ น เรื่ อ งน่ า ภาคภู มิ ใจไม่ ห ยอกเมื่ อ Trip Advisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นน�ำ ประกาศให้ มั ส ยิ ด แห่ ง หนึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน สถานที่ที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดในโลก ความ งดงามและอลั ง การของมั ส ยิ ด หลั ง นี้ เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ใฝ่ฝันว่าต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งของชีวิต

“หรูหรา ราคาสุเหร่า” สโลแกนที่แสน จะดึงดูดให้เข้าไปลิม้ ลอง ว่ากันว่าร้านนีเ้ ค้า หรู ห ราทั้ ง บรรยากาศการตกแต่ ง ร้ า นที่ เหมือนนั่งอยู่ในห้องรับรองแขกวีไอพี และ หรูหราทั้งเมนูอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ฝรั่ ง อย่ า งสเต๊ ก สปาเก๊ ต ตี้ หรื อ จะเป็ น อาหารไทยอีกมากมายหลากหลายเมนู 4

ไม่ได้เห่ออ่านหนังสือตามกระแสเมือง หนังสือโลกกับใครเขา แต่ Main Halal ของ เราในฉบับนีเ้ ป็นมากกว่านักอ่าน เพราะเขา เป็นนักสะสมหนังสือหายากตัวยง ว่ากันว่า เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีหนังสือมากที่สุดใน ประเทศ เก็บสะสมมาแล้วกว่า 40 ปี และ ยังคงเก็บสะสมอยู่จนทุกวันนี้


หยิบ

ได้ที่นี่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ห้องอาหารโซเฟีย(คลองตัน) ร้านอาหารฟาฮาน่า(พระรามเก้า) สวนอาหารจันทร์เสี้ยว(มอเตอร์เวย์) ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮ้าส์(รามค�ำแหง) ร้านริสกี(ทาวน์อินทาวน์) โคบัง(รามค�ำแหง-สุขาฯ 3) Sti Coffee @ The Nine (พระรามเก้า) Istanbul @ Market Walk (ราชพฤกษ์) ร้านอาหารอีสานฝั่งธน(อรุณอัมรินทร์) ห้องอาหารนางพญา(พญาไท) @112 Coffee House (ลาดพร้าว 112) เมี่ยงปลาเผาหลังราม สาขาพระรามเก้า ร้านฮาลาลโฮม ซ.เทคโนบางกะปิ (บางกะปิ) แบ๊คยาร์ดคอฟฟี่ (ถ.สุโขทัย) ร้านฟารีดาโภชนา (เหม่งจ๋าย) ร้านดีโอโรตีโอ่ง (สุขาภิบาล 3) อะลาดิน ซูชิ (เหม่งจ๋าย)

ร้านหนังสือ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสารฮาลาลไลฟ์

หมดปัญหา หยิบไม่ทัน หาไม่เจอ

สมั ค รสมาชิ ก แน่นอนกว่า

ศูนย์หนังสืออิสลาม (ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน) ศูนย์หนังสือมานพวงศ์เสงี่ยม (พระรามเก้า) ร้านหนังสือส.วงศ์เสงี่ยม (มหานาค) Halal Express(หนองจอก) ร้านอารีฟ เซ็นเตอร์ (มัสยิดสวนพลู)

โรงพยาบาล

รพ.ปิยเวช, รพ.กรุงเทพ, รพ.เสรีรักษ์,

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว...................................................................................... อายุ .................. ปี รพ.นวมินทร์, รพ.เวชธานี, รพ.บ�ำรุงราษฎร์ ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ธุรกิจบริการและโรงแรม รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ................................. อีเมล์ ................................................... ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ การศึกษา อาชีพ

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป อื่นๆ พนักงานบริษัท รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน, นักศึกษา อื่นๆ

มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกนิตยสารฮาลาลไลฟ์ สมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่......... สมาชิกอุปถัมภ์ 1 ปี 12 ฉบับ 300 บาท เริ่มตั้งแต่ฉบับที่......... ให้กับห้องสมุด/มัสยิด............................................................................................................................. ที่อยู่ ....................................................................................................................................................... ................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... วิธีช�ำระค่าสมาชิก โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บริษัท ปลูกฝัน จ�ำกัด

ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี 468-0-27777-0

(ถ่ายเอกสารได้) 5

รีสอร์ท บางพลัด โรงแรมนิวเวิลด์ (บางล�ำพู) โรงแรมรีเจ้นท์ (รามค�ำแหง) โรงแรมชาลีนา (รามค�ำแหง) โรงแรมนูโว ซิตี้ (บางล�ำพู)

ธนาคารและสหกรณ์

เคาท์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สหกรณ์อิสลามสันติชน เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้

ต่างจังหวัด

ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (เชียงใหม่) ร้านอาหารบิสมิลลาฮ์ (แม่สาย) ร้านฟาด้า สเต๊กแอนด์คอฟฟี่ (อยุธยา) ร้านอาหารอิสลามดาวุดชา (กาญจนบุรี) ร้านมุนาซีร กาแฟสด&เค้ก พัทยา (ชลบุรี) ร้านอาหารชุกรี่ ปั๊ม ป.ต.ท. ท่าฉาง (สุราษฎร์ธานี) ห้องอาหารคุณสาหร่าย (ชุมพร) ร้านอาหารคุ้มราชา ควนโดน (สตูล) ศูนย์การค้าวงเวียนวินเทจ หาดใหญ่ (สงขลา) SAMI KITCHEN หาดใหญ่ (สงขลา) ร้านบากุส (ปัตตานี) ร้านอาหารอาบูคอลี (ยะลา) ร้านกีตาบบุ๊กเฮาส์ (ยะลา) Halal Minimart (สตูล) ร้านบังฝรั่ง (สงขลา)


Global Global

กอมารียะห์ อิสมาแอล haboohoohoo@gmail.com กอมารียะห์ อิสมาแอล haboohoohoo@hotmail.com

คูเวต สร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม คูในกั เวตมสร้ พูาชงโรงเรี า ยนสอนศาสนาอิสลามในกัมพูชา

ทูทูตตคูคูเวตประจ� กำรก่ออสร้ สร้าำงโรงเรี งโรงเรียยนสอนศาสนา นสอนศำสนำ เวตประจ�ำำกักัมมพูพูชชำา เป็ เป็นนประธำนเปิ ประธานเปิดดการก่ อิอิสสลำมในกรุ วำมรู้ท้ทางด้ ำงด้าำนศาสนา นศำสนำ ลามในกรุงงพนมเปญ พนมเปญ มุมุ่ง่งหวั หวังงพัพัฒฒนำบุ นาบุคคลำกรให้ ลากรให้มมีคีความรู อิอิสสลำมที ำงโรงเรี ยนสอนศำสนำอิ สลำมดั งกล่งกล่ ำวาได้ ลามที่ถ่ถูกูกต้ต้อองงโดยโครงกำรก่ โดยโครงการก่อสร้ อสร้ างโรงเรี ยนสอนศาสนาอิ สลามดั ว รัได้ บกำรสนั บ สนุ น จำกองค์ ก รซะกำตคู เ วต และดู แ ลโครงกำรโดยองค์ ก ร Jaรับการสนับสนุนจากองค์กรซะกาตคูเวต และดูแลโครงการโดยองค์กร miat Al-Islah องค์กกรการกุ รกำรกุศศลของกั ลของกัมมพูพูชชาำ Jamiat Al-IslahAl-Ejtima’l Al-Ejtima’lและ และอัอัลล-บำรอกะฮฺ -บารอกะฮฺ องค์ โครงกำรโรงเรี ดอลล่ ำร์ บนพื น้ ทีข่ นำด โครงการโรงเรียยนสอนศำสนำอิ นสอนศาสนาอิสลำมนี สลามนีม้ มี ้มลู ีมคู่ลำค่350,000 า 350,000 ดอลล่ าร์ บนพื ้นที่ 360 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรั บ นั ก เรี ย นได้ ป ระมำณ 400 คน ขนาด 360 ตารางเมตร สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 400 คน นำย Chuktema ผู้ว่ำรำชกำรเมื องพนมเปญ และนำยอะฮฺ มัด ยะฮฺมัดยำ นายKepKep Chuktema ผู้ว่าราชการเมื องพนมเปญ และนายอะฮฺ ที่ปยะฮฺ รึกยษำนำยกรั ฐมนตรีกฐัมมนตรี พูชำ กรองรั ิจกำรศำสนำ และมุและมุ ฟตีใหญ่ า ที่ปรึกษานายกรั ัมพูชาฐมนตรี รองรัฐกมนตรี กิจการศาสนา ฟ แห่ตีงใกัหญ่ มพูแชห่ำงกัได้มมพูำร่ ขีพยำนในกำรเปิ ดกำรก่อดสร้การก่ ำงดัองกล่ ชาวมเป็ ได้มนาร่สัวกมเป็ นสักขีพยานในการเปิ สร้ำาวงดังกล่าว

เตรียมเปิ ศูนดย์ใช้อศิสูนลามศึ กษาแห่ งอ๊องกซ์ ฟอร์ ดหลั งใหม่ เตรีดยใช้มเปิ ย์อิสลามศึ กษาแห่ อ๊อกซ์ ฟอร์ ดหลั งใหม่ หลังจำกใช้เวลำด�ำเนินกำรมำกว่ำ 11 ปี หมดงบประมำณ ไปแล้วกว่ำ 60 ล้ำนปอนด์ ศูนย์อิสลำมศึกษำแห่ง อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Centre for Islamic Studies) OCIS บนถนนมำร์สตั้น จะเปิดใช้งำนได้แล้วในปีนี้ โครงกำรนีเ้ ริม่ ด�ำเนินกำรมำตัง้ แต่ปี 2545 และมีกำ� หนดกำรเปิด ให้บริกำรภำยใน 2 ปี แต่ภำยหลังประสบปัญหำเรื่องเงินทุน และ กำรก่อสร้ำงที่ล่ำช้ำ ส่งผลให้โครงกำรนี้ยืดเยื้อมำกว่ำ 11 ปี โดย ในปีกำรศึกษำใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยำยนนี้ ศูนย์อิสลำม ศึกษำจะย้ำยกำรเรียนกำรสอนจำกที่เดิมบนถนนจอร์จทำวน์ มำที่ อำคำรหลังใหม่นี้ สถำนที่ แ ห่ ง ใหม่ มี พื้ น ที่ 3.25 เอเคอร์ ตั้ ง อยู ่ บ นฝั ่ ง แม่ น�้ ำ Cherwell ประกอบด้วยมัสยิดที่มีหออะซำน ห้องประชุม-บรรยำย ห้องอำหำรใหญ่ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก รวมทั้งที่จอดรถ ที่ส�ำคัญ เจ้ำฟ้ำชำยชำร์ลทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศูนย์ และได้ทรงช่วย ออกแบบสวนรอบบริเวณอีกด้วย

พิพพิิธพ ภัณ รกของโลก ิธภัฑ์อณัล-กุ ฑ์อรัลอานที -กุร่แอาน ในมาดินะฮ์

ที่แรกของโลกในมาดินะฮ์

ซำอุดอิ ำระเบีย จะท�ำกำรก่อสร้ำงพิพธิ ภัณฑ์อลั กุรอำน ในเมืองมำดินะห์ ในชื่อ “Oasis of the Holy Qur’an” ซึ่ ง นั บ เป็ น แห่ ง แรกในโลก โดยโครงกำรนี้ ไ ด้ รั บ มอบ อัล-กุรอำนเก่ำแก่หำค่ำมิได้ ทีม่ อี ำยุประมำณ 511 ปี จ�ำนวน 9 เล่ม จำกนักธุรกิจในเจดดะฮฺ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ดังกล่ำวอีกด้วย 66


มัยิสดยิเชคซั ดเชคซั ยยิหนึ ด ่งหนึ ่งสถานที ึงดูดคนมากที ่สุดในโลก มัส ยยิด สถานที ่ที่ดึงดู่ทดี่ดคนมากที ่สุดในโลก

Trip ประกำศชื่อมัสยิดเชค ซัซัยยยิยิดด (Sheikh (SheikhZayed ZayedGrand GrandMosque) Mosque)ในกรุ ในกรุ งอะบู ป็น่งหนึ TripAdvisor Advisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นน�ำ ประกาศชื งอะบู ดาบีดำบี ให้เป็ให้นเหนึ ใน ่งใน สถำนที สถานที่ทที่ดี่ดึงดูึงดูดดใจผู ใจผู้ค้คนมำกที นมากที่ส่สุดุดในโลก ในโลกร่วร่วมกัมกับบสถำนที สถานที่ท่ที่ม่มีชีชื่อื่อเสีเสียยงอืงอื่น่นๆๆเช่เช่นนโคลี โคลีเซีเซี่ย่ยมมหอไอเฟล หอไอเฟลอ่อ่ำาวซิวซิดดนีนียย์ฮ์ฮำเบอร์ าเบอร์เซ็เซ็นนทรัทรัลลพำร์ พาร์คค(นิ(นิววยอร์ ยอร์กก) )และ Table Mountain ในเมืองเคปทำวน์ ของแอฟริ กำใต้ กาใต้ และ Table Mountain ในเมืองเคปทาวน์ ของแอฟริ มัมัสสยิยิดดเชค เชคซัซัยยยิยิดดเป็เป็นนทีที่น่นิยิยมในหมู มในหมู่น่นักักท่ท่อองเที งเที่ย่ยววโดยในปี โดยในปี2555 2555 มีมีนนักักท่ท่อองเที งเที่ย่ยวมำเยื วมาเยืออนกว่ นกว่ำา 4.6 4.6 ล้ำานคน เป็นศำสนสถำนที ศาสนสถานที่เป็นสัญลักษณ์ของ เมืของเมื องอะบูองอะบู ดำบี ดสร้าบีำงในแบบสถำปั ตยกรรมอิ สลำมสมั ยใหม่ยใหม่ มีโดมมีโดม 82 82 โดมโดม เสำกว่ ำ 1,000 สร้างในแบบสถาปั ตยกรรมอิ สลามสมั เสากว่ า 1,000ต้นต้นและโคมไฟแชนดำเลี และโคมไฟแชนดาเลียยทีที่ปป่ ระกอบด้ ระกอบด้ววยทองค� ยทองค�ำำ24K ส่24K องแสงระยิ บระยับบระยับ ส่องแสงระยิ มัมัสสยิยิดดแห่แห่งนีงนีย้ ้ยงั ได้ นสถำนที ท่ ปี่ ่ทลู ี่ปำดด้ วยพรมทอมื อผือนผืใหญ่ ทสี่ ทดุ ี่สในโลก บด้วบยโคมไฟระย้ ำทีต่ าดิทีอั่ตนิดดัอับนใหญ่ ทสี่ ดุ ทในโลกชิ น้ หนึง่ ังได้ชชอื่ ื่อว่ำว่าเป็เป็ นสถานที ูลาดด้ วยพรมทอมื นใหญ่ ุดในโลกและประดั และประดั ด้วยโคมไฟระย้ ดับใหญ่ ี่สุดในโลก โดยมี เส้น่ง ผ่โดยมี ำศูนย์เส้กนลำง เมตรสูและหนั ก 12 ตัและหนั น บริเวณโดยรอบของมั สยิดยังได้รบั กำรกล่ งในด้ำานควำมสวยงำม โดยเฉพำะ ชิ้นหนึ ผ่าศู10นย์เมตร กลางสูง1015เมตร ง 15 เมตร ก 12 ตัน บริเวณโดยรอบของมั สยิดำยัวขวั งได้รญับถึการกล่ วขวัญถึงในด้านความ กำรประดั ไฟแสงสี ที่สะท้อนในสระน� ้ำยำมค� ่ำคือนนในสระน�้ำยามค�่ำคืน สวยงาม บโดยเฉพาะการประดั บไฟแสงสี ที่สะท้

ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ครองแชมป์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ น ตะวันออกกลาง บริ ษั ท จั ด เก็ บ สถิ ติ น านาชาติ (ICD) จั ด แถลงข่ า วในการ ประชุมสุดยอดภูมิภาคตะวันออกกลางที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่า ซาอุดิอาระเบียครองอันดับหนึ่ง ในฐานะ ประเทศที่ ใช้ เ ทคโนโลยี ม ากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคตะวั น ออก ในการ ประชุมสุดยอดดังกล่าวจะมีการถกเถียงกันในเรือ่ งของการก่อการร้าย ในโลกไซเบอร์ ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในกลุ่ม ประเทศตะวันออกกลาง

7


Recommend Recommend

กองบรรณาธิ กองบรรณาธิ การกการาร กองยรรณาธิ

ที่ชาร์จแบบฉุกเฉินไม่ง้อไฟฟ้า ถึงไม่มีไฟฟ้า ก็ไม่ต้องกังวล กับผลิตภัณฑ์ที่ชาร์จสมาร์ทโฟน ไอโฟน เพียงผู้ใช้จะต้องหมุนที่ตัวจ่ายพลังงานคล้ายการปั่นไฟเข้า ไอโฟน ซึง่ ทีช่ าร์จนีเ้ ป็นทีช่ าร์จฉุกเฉินกรณีไม่มที เี่ สียบต่อไฟฟ้า โดย เมื่อหมุนไปได้ 30 วินาที จะมีพลังงานเข้าไปยังเครื่อง ถือเป็นไอเดีย เก๋ๆ ที่ได้ออกก�าลังข้อมือพอสมควร อย่างไรก็ตามใช่ว่าจะต้องหมุน มือกันอย่างเดียวเท่านัน้ แต่เครือ่ งนีม้ แี บตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน ทีช่ าร์จ ผ่านยูเอสบีเต็มใน 2 ชั่วโมงครึ่ง ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 60 เหรียญ สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,800 บาท

ปากกา“สแกนเนอร์“เขียนได้สแกนดี

ปากกาที่เเ่ ป็ป็นมากกว่าปากกา นอกจากจะสามารถใช้งงานเป็ ปากกาที ปากกานอกจากจะสามารถใช้ านเป็นนปากกาลู ปากกาลูกกลืนลื่ ่น มาพร้ออมกั มกับบเซ็เซ็นนเซอร์ เซอร์ถถา่ ยรู ่ายรูปปความละเอี ความละเอียดยด5 ล้5านพิ ล้านพิ กเซล อมเลนส์ มัมันนยัยังงมาพร้ กเซล พร้อพร้ มเลนส์ โฟกัส โฟกั ส อั ต โนมั ต ิ (autofocus) ซึ ง ่ สามารถถ่ า ยภาพในระยะใกล้ ๆ ได้ อ ย่ า งเช่ อัตโนมัติ (autofocus) ซึ่งสามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ๆ ได้อย่างเช่น หน้น า มพ์ เอกสาร ุณต้องการได้ ย่างง่าส�ยดาย ำหรับาย สิหน้ ง่ พิามสิพ์่งพิเอกสาร และสิง่และสิ ของต่่งาของต่ งๆ ทีาค่ งๆ ณ ุ ต้ทีอ่คงการได้ อย่างง่าอยดาย าหรับส�ภาพถ่ ่ได้จะมีคยวามละเอี 2048 พิxก1536 พิกเซล โดยในการใช้ เมื่อ่ม ทีภาพถ่ ่ได้จะมีายที ความละเอี ด 2048ยxด1536 เซล โดยในการใช้ งาน เมื่องคุาน ณกดปุ กดปุล่มงครึ ชัทง่ เตอร์ งครึ่งหนึง่งกรอบแสงที ปากจะยิงใ่กรอบแสงที ช้เลเซอร์ เพื่อให้วา่ ชัคุทณเตอร์ หนึง่ ลปากจะยิ ช้เลเซอร์สแี ่ใดง เพือ่ ให้สคีแณ ุ ดงทราบได้ คุณเวณที ทราบได้ ่จะถ่าย หรื อสแกนภาพเข้ ไปนั ้นครอบคลุ มบริเวณ บริ ่จะถ่วา่าย บริ หรืเอวณที สแกนภาพเข้ าไปนั ้นครอบคลุมาบริ เวณส่ วนใดของเอกสาร ส่วอนใดของเอกสาร หรือเห็านยครบถ้ สิ่งของที หรื เห็นสิ่งของที่ต้องการถ่ วน่ต้อหรืงการถ่ อไม่ ายครบถ้วน หรือไม่ Scanner Pen หรือ Camera Scanner Camera Pen Penจะมาพร้ จะมาพร้อมกั อมกับบหน่หน่วยความจ� วยความจ�ำภายใน าภายใน 1GBสามารถ สามารถเก็ 1GB (เก็บภาพได้ ภาพ)ได้1000 1,000รูปรูปแถมยั แถมยังมีงไมีมโครโฟนขนาดเล็ ไมโครโฟนขนาดเล็กทีกที่สามารถ ่สามารถ ส้อมไฮเทค เพื่อสุขภาพ งได้ออีกีกด้ด้ววยสนนราคาของมั ย สนนราคาของมันนอยู อยู่ท่ที่ ี่ 124.95 เหรี บับันนทึทึกกเสีเสียยงได้ เหรียยญฯ ญฯหรืหรืออประมาณ ประมาณ ใครทีก่ า� ลังอยาก “ลดน�้าหนัก” วันนีเ้ รามีผลิตภัณฑ์มาแนะน�า 3,700บาทใครที บาท ใครที่อยากเป็ ่อยากเป็นนสายลั สายลับบแบบ แบบเจมส์ เจมส์บอนด์ บอนด์สายลั สายลับบ007 007น่น่าจะหามา าจะหา 3,700 Hapiforkส้อมอิเล็กทรอนิกส์ อาจช่วยคุณได้เพราะมันสามารถ ใช้มาใช้ สักอัสนักอัน ตามติดพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแต่ละค� าที่เข้าปาก ของคุณ โดยมันสามารถวัดได้ว่า คุณก�าลังทานอาหารเร็วแค่ไหน และมากแค่ไหนพร้อมจะสั่นเตือนให้คุณรู้ว่าคุณก�าลังทานเร็ว เกินไป ควรจะป้อนอาหารใส่ปากตัวเองให้ช้าลง และเคี้ยวอาหาร แต่ละค�าอย่างละเอียด เพื่อสุขภาพการย่อยที่ดีกว่า โดยจะซิงค์ ข้อมูลระหว่างส้อมอัจฉริยะกับแอพฯบน iPhone เพื่อติดตาม พฤติกรรมการทานอาหารของคุณ ความลับในการท�างานของ Hapifork อยู่ที่เซ็นเซอร์ในที่จับของมันที่คอยวัดความเร็วในการ ป้อนอาหาร และปริมาณของอาหารที่ป้อนใส่ปากในแต่ละค�าจะ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ที่ต้องการทานอาหารให้ช้าลง และทานน้อย ลง โดยแอพฯจะช่วยฝึกให้คณ ุ มีนสิ ยั การรับประทานอาหารทีด่ ขี นึ้ Active Desk โต๊ะท�างานเพื่อสุขภาพ เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ สนนราคาอยูท่ ี่ 99 เหรียญฯ หรือประมาณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาเตือนส�าหรับผู้ที่นั่งท�างานอยู่กับโต๊ะนานๆ 3,000 บาท ก็น่าลองหามาใช้นะคะ ที่อาจจะส่งผลเสียใหญ่หลวงกับสุขภาพ จึงเป็นแนวทางให้กับนักลงทุน ได้ออกแบบโต๊ะท�างานที่สามารถออกก�าลังกายขณะนั่งท�างานไปด้วยในเวลา เดียวกัน บริษทั Active Desk รวบรวมการท�างานและการปั่นจักรยานในร่มเข้ากับ โต๊ะท�างาน ซึ่งผู้ท�างานสามารถปั่นจักรยานเผาผลาญแคลอรี่ได้ในระหว่างวัน ขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถเช็คอีเมล พิมพ์งาน หรือคุยโทรศัพท์ติดต่องาน ได้อย่างปกติผู้ใช้งานสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ 300-800 แคลอรี่ต่อวัน ด้วยการปั่นแบบสบายๆ ส่วนจะวางขายเมื่อไหร่นั้นก็ต้องคอยติดตามกัน ราคาก็อยู่ที่2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 60,000 บาท 88


9


Tasty Tasty

เรื เรื่อ่องง อัอัสสมามา กักันนซัซันน ภาพ อรดา โต๊โต๊ะมางี ะมางี ภาพ อรดา

ดลญา สเต็กเฮ้าส์ ร้านอร่อย ราคาเบาๆ แหมๆ ช่วงนี้หลายคนคงจะบ่นเรื่องรถติด โรงเรียนเพิ่งจะเปิดเทอม ไม่อยากเดินทางไปไหนไกล ทีมงานฮาลาลไลฟ์ ก็เช่นกัน อยากจะหมกตัว อยู่ออฟฟิส ท�างาน ปิดเล่ม เช่นกัน ^^ วนไปวนมา แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า แถวบ้านเราก็มีร้านอร่อยเยอะแยะ แถมไปฝากท้องคลายหิวกันอยู่เป็นประจ�า ยิ่งวันไหนออกกองถ่ายท�า รายการของฮาลาลไลฟ์ ทีวี ด้วยแล้ว เจออากาศร้อนๆ เลิกกองฯ ต้องมา ปิดท้ายที่ร้านนี้ทุกที เพราะที่นี่บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เหมือนนั่ง ทานอาหารที่บ้าน อาหารที่นี่อร่อย ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี มีให้เลือก หลายสัญชาติ ทั้งอาหารไทย อาหารอิตาเลี่ยน อาหารเวียดนาม อาหาร อีสาน และที่ส�าคัญราคาไม่แพงจ้า “ดลญา สเต็กเฮ้าส์” กับสโลแกนที่ว่า “หรู อร่อย ราคางานสุเหร่า” ขอบอกว่า ต้องไปพิสูจน์กันให้ได้นะค่ะ ^^

10 10

ข้อมูลจ�าเพาะ ชื่อร้าน ที่ตั้ง

: ดลญา สเต็กเฮ้าส์ : เข้าได้สองทาง ซ.รามค�าแหง 53 แยก 3 (ซ.สันประเสริฐ) หรือ ซ.ลาดพร้าว 114 ตั้งอยู่ที่อรจิราอพาท์เม้นท์ เมนูแนะน�า : สเต็กดลญา / โคขุนกระทะร้อน /เมี่ยงปลาทับทิมโรยทอง / ดาวกระจาย เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 – 22.00 น. บริหารงานโดย : คุณ อาอีซะห์ ซัดเราะมาน หมายเลขโทรศัพท์ : 089-211-7930


11


สมาน อู ่งามสิน คนรัก(ของ)หนังสือ นิยามความรักของคุณคืออะไร คุณจะท�ำอะไรได้ บ้างเพือ่ คนหรือสิง่ ทีค ่ ณ ุ รัก และคุณจะมัน ่ คงกับคน หรือสิ่งที่คุณรักได้ยาวนานแค่ไหน แน่นอนค�ำตอบ ของแต่ ล ะคนย่ อ มแตกต่ า งกั น ไปตามวาระและ ทัศนคติหรือแม้กระทั่งมุมมองของแต่ละคน เช่น เดียวกับ สมาน อู่งามสิน Main Halal ของเราฉบับ นี้ เขาไม่ได้บอกเราหรอกว่า นิยามความรักของเขา คืออะไร หรือเขาจะท�ำอะไรได้บา้ งเพือ่ คนหรือสิง่ ทีเ่ ขา รัก แต่จากการได้สัมผัสและพูดคุย เราขออนุญาต ให้นิยามความรักแทนเขาว่า ความรักในนิยามของ เขาคือการมัน ่ คงกับสิง่ ทีร่ ก ั ไม่วา่ จะต้องพบเจอกับ อะไรก็ตาม อย่าเพิ่งตกใจไป เราไม่ได้จะมาชวนไปพูดคุยกับ เขาเรื่องความรักที่เขามีต่อคนรัก แต่เราจะชวนเขา มาพูดคุยถึงทีส ่ งิ่ หนึง่ ทีเ่ ขาท�ำให้เราเห็นและมัน ่ ใจว่า เขารักสิ่งๆนั้นไม่น้อยไปกว่าใคร 12


13


สมาน อู่งามสิน เกิดและเติบโตริมแม่น�้ำเจ้าพระยา วิ่งเล่นและเรียน รู้ในรั้วมัสยิดบ้านอู่ ย่านตลาดบางรักมาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้จะเป็นมุสลิม กรุงเทพฯ แต่สมานก็ไม่ปฏิเสธว่าตัวเขาเองเป็นหนึ่งในลูกหลานของชาว ปัตตานีที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อคราวแพ้สงคราม สมานเริ่มเรียนประถมที่โรงเรียนวัด จากนั้นย้ายมาเรียนมัธยมต้นที่ อันยุมนั อิสลาม ก่อนจะไปเรียนอีก 3 ปีทอี่ สั สัมชัญพาณิชย์ ซึง่ เป็นโรงเรียน คริสเตียน สามโรงเรียน สามศาสนา ไม่ได้ท�ำให้สมานกลายเป็นเนื้อเดียว กับศาสนาอืน่ ศรัทธาของเขายังคงเข้มแข็งอยูก่ บั อิสลาม และเช่นเดียวกัน มันก็ไม่ได้ท�ำให้เค้าแปลกแยกจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่างศาสนิกแม้แต่ น้อย หรือนี่อาจเป็นค�ำยืนยันว่า เราสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าเราจะ แตกต่างกัน ระหว่างเรียนที่อัสสัมชัญพาณิชย์ สมานได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกลุ่ม นักศึกษาในเหตุการณ์ชมุ นุมใหญ่ในเดือนตุลาคม 2516 ซึง่ เป็นหมุดหมาย ส�ำคัญของชีวิตที่ส่งผลให้เขากลายมาเป็นคนรักหนังสือในปัจจุบัน “วันที่ เกิดเหตุการณ์คือวันที่ 13 ผมชักชวนเพื่อนๆให้ไปธรรมศาสตร์ แต่ไม่มี ใครเอาด้วย ตอนนั้นผมอายุ 18 - 19 ปี ออดโรงเรียนมันก็ดังกริ๊งๆให้เข้า ห้อง แต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไป ก็เลยหนีโรงเรียน ใส่กางเกงสีขาว เสื้อแขนยาวสีขาวผูกเนคไทสีน�้ำเงิน หล่อเนี้ยบไปเลย นั่งรถเมล์ไปสนาม หลวงคนเดียว แต่หลังจากนั้นทางโรงเรียนเขาก็จัดรถพานักเรียนมาร่วม ชุมนุม คือมากันทั้งโรงเรียน มากันอย่างเป็นทางการ” สมานอาจบอกได้ไม่ชัดเจนว่า เหตุผลอะไรที่ท�ำให้เด็กอัสสัมชัญ พาณิชย์ที่สอนให้เป็นนักธุรกิจและท�ำการค้าอย่างเขา ตัดสินใจเข้าร่วม การชุมนุมครั้งนี้ เขาเพียงแค่รู้สึกว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น และเขา ต้องท�ำบางอย่างเท่าทีจ่ ะท�ำได้ “สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ อยูต่ อนนัน้ คือมันไม่เป็นธรรม มันไม่ถูกต้อง แต่หากจะให้อธิบายออกมาในตอนนั้นคงอธิบายไม่ได้ ผม อายุแค่ 18 - 19 ยังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองว่ามันคืออะไร แต่ผมเป็นคน เรียนศาสนา สิ่งที่เราได้จากการเรียนศาสนาในวัยเด็กก็คือ มันต้องรักษา ความเป็นธรรม ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมที่เห็นคนมีปืนจะเอาปืนไปยิง คนมือเปล่า มันไม่ถูกต้อง ถ้ามีวิถีทางที่เราจะช่วยได้ เราก็ต้องช่วย” “คนทีเ่ รียนธุรกิจ เขาจะสอนเราให้ทำ� ธุรกิจให้มงั่ คัง่ ให้เราห่วงตัวเอง มากกว่าคนอื่น แต่ผมดันไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง มันสวนทางกับที่ เรียนมา มันคนละปรัชญากันเลยนะ มันเหมือนสายน�้ำคนละสาย มันไป กันไม่ได้ เขาสอนให้เราเป็นอีกอย่างแต่เราไปท�ำอีกอย่างหนึง่ ตรงนีแ้ หละ ที่ท�ำให้เราไม่เหมือนใครในโรงเรียน แล้วมันก็ส่งผลให้เราหันมาอ่าน หนังสือและเก็บสะสมหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้” โฉมหน้าศักดินาไทย ของจิตร ภูมศิ กั ดิ์ คือหนังสือเล่มแรกในชีวติ ของ สมาน เขาเริ่มอ่านมันช่วงปี พ.ศ.2516 และหลงใหลมันในทันที “ผมอ่าน หนังสือเล่มนีว้ นั เดียวจบ วางไม่ได้ อ่านแล้วของขึน้ ทนไม่ได้กบั เหตุการณ์ แวดล้อมในสังคมในตอนนั้น” เราได้ยนิ ได้ฟงั กันมานานกับประโยคทีว่ า่ คนไทยอ่านหนังสือปีละแค่ 7 บรรทัด ถึงแม้ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้นอ้ ยนิดขนาดนัน้ แต่แทบ ทุกคนก็ยอมรับความจริงว่า คนไทยยังอ่านหนังสือน้อยมากเมื่อเทียบกับ บ้านเมืองอื่น และยิ่งกับสังคมมุสลิมที่วัฒนธรรมการฟังเข้มแข็งกว่าการ อ่านด้วยแล้ว เชื่อเหลือเกินว่าปริมาณการอ่านหนังสือของคนมุสลิมก็คง ยิ่งลดน้อยลงไปอีก สมานให้ความเห็นว่าสังคมมุสลิมบ้านเรานั้นเติบโตมากับการฟัง บรรยายศาสนธรรมมากกว่าการอ่านต�ำรับต�ำราวิชาการ ซึ่งในมุมของ สมานเขามองว่า แค่การฟังอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ “ผมเห็นคนเขาชอบ ฟังบรรยายธรรม ฟังเสร็จแล้วเขามาคุยกัน ปรากฏว่าเขาเข้าใจไม่เหมือน กัน ก็ทะเลาะกันเอง ทั้งๆ ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนเดียวกัน แต่เขา ทะเลาะกันเอง เพราะฟังมาแล้วต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกัน ซึ่งการ ตีความไม่เหมือนกันมันก็มีมาจากหลายสาเหตุ อาจจะมาจากพื้นฐาน

ความรู้ที่แตกต่างกัน ทัศนคติอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกัน คนหนึ่ง บอกว่า ฉันฟังมาอย่างนี้ อีกคนบอกว่าไม่ใช่ ฉันฟังมาอย่างนี้” “ผมมีความเห็นว่าคนที่ฟังการบรรยายมันไม่มีเครื่องมือในการตรวจ สอบความถูกผิด เครื่องมือมันเป็นหนังสือ มันเป็น Textbook หนังสือที่ เป็นความรู้ต่างๆ เช่น ฮาดิษบุคคอรี ฮาดิษมุสลิม ต�ำราต่างๆของอิสลาม หรือว่าอีกหลายๆเล่มที่มีอยู่” จากหนังสือเล่มแรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2516 จวบจนถึงปัจจุบนั สมาน อูง่ าม สิน กล้าพูดได้ว่า เขาเป็นหนึ่งในคนที่เก็บสะสมหนังสือไว้มากที่สุดใน ประเทศ หนั ง สื อ ที่ เขาสะสมมี ตั้ ง แต่ ต� ำ รั บ ต� ำ ราของศาสนาอิ ส ลาม วรรณกรรม ปรัชญา การเมือง ไปจนถึงหนังสือหายากและเก่าแก่อายุนับ ร้อยปีหลายเล่มจนนับแทบไม่ถว้ น “ผมไม่รเู้ ลยครับว่ามีจำ� นวนทีแ่ น่นอน กี่เล่ม หากนับตู้เก็บหนังสือก็มีอยู่ประมาณ 30 - 40 ตู้ และยังมีอยู่ในลัง กระดาษที่ผมยังไม่ได้จัดระบบอีกก็มาก ผมว่าน่าจะมีไม่ต�่ำกว่า 10,000 เล่ม” หากใครยังนึกไม่ออกว่าหนังสือหมื่นกว่าเล่มที่อยู่ในตู้สามสิบถึงสี่สิบ ใบมันมากน้อยขนาดไหน ลองหลับตาแล้วนึกภาพบ้านขนาดร้อยกว่า ตารางเมตรที่เต็มไปด้วยหนังสือทั้งหลัง เพราะสมานยอมสละบ้านตัวเอง หนึ่งหลังให้กับหนังสือกองโตเหล่านี้ บ้านของสมานจึงเหมือนกับมีห้อง สมุดขนาดใหญ่สว่ นตัวไว้ให้เลือกอ่านหนังสือภายในรัว้ บ้านกันเลยทีเดียว “ตั้งใจมานานแล้วว่าจะท�ำเป็นห้องสมุด แต่ยังท�ำไม่ได้สักที เพราะผมไม่ ได้คิดแค่นี้ ผมคิดไปถึงการท�ำเป็นศูนย์วัฒนธรรม ตั้งใจที่จะท�ำเป็นห้อง สมุดทีเ่ ป็นระบบ แต่วา่ เราต้องการพืน้ ที่ มันต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนิน งาน แต่ไม่ว่าอย่างไรผมก็อยากจะท�ำ” นอกจากห้องสมุดแล้วสมานยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลหนังสือ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและมุสลิมให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการ ค้นหาข้อมูลและการอ้างอิง “ผมก�ำลังจัดระบบให้มันเป็นเรื่องเป็นราว เพราะว่าผมมีความใฝ่ฝัน ผมพยามจะรวบรวมหนังสือด้านศาสนา ด้าน การเมือง รวมไปถึงปรัชญาและวรรณกรรม เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ ได้สะดวก ตั้งใจจะท�ำให้เป็นแบบเอ็นไซโคลพีเดีย” สมานเริ่มเก็บ ข้อมูลและรวบรวมหนังสือต่างๆ มาแล้ว 3 ปี มีทั้งในส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ หา ใน ส่วนข้อมูลผู้เขียน และในส่วนข้อมูลของส�ำนักพิมพ์ โดยเขาตั้งใจจะ รวบรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ “มันมีหนังสือดีๆที่เกี่ยวข้องกับ อิสลามและมุสลิมจ�ำนวนมากในสังคมไทยที่ยังไม่มีใครเก็บ ไม่มีใครดูแล บางครั้งมันก็ถูกทิ้งขว้าง บางคนก็ไม่รู้เลยด้วยซ�้ำว่ามันเคยมี ผมเลยมี โครงการรวบรวมหนังสือเหล่านี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมสามารถจะท�ำได้” “ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อ 50 ปีก่อน เสฐียรโกเศศ มูลนิธิ เขาได้จัดพิมพ์ หนังสือแปลจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษาไทย แต่พวกเราไม่มีใครรู้เลย จนกระทั่งเขาน�ำมา Reprint อย่างเช่น เรื่องโซไรดา อาหรับราตรี และอีก หลายๆ เรื่อง” นอกจากจะเป็นนักอ่านและนักสะสมหนังสือตัวยงแล้ว สมานยังท�ำ ส�ำนักพิมพ์ของตัวเองอีกด้วย “ผมท�ำส�ำนักพิมพ์ ชื่อ อัล อีหม่าน ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2535 หนังสือเล่มแรกที่พิมพ์คือ ซอเฮียะฮฺ บุคอรี จากนั้นก็พิมพ์ ซอเฮียะฮฺ มุสลิม อีก 2 เล่ม” ส�ำนักพิมพ์ของสมานจัดพิมพ์หนังสือต�ำรับ ต�ำราที่ส�ำคัญในอิสลามหลายเล่ม รวมไปถึงงานกวีในโลกอิสลามที่ขาย ยาก “ผมพิมพ์บทกวีเยอะ เป็นงานแปล โดยส่วนตัวผมชอบบทกวี ทั้งๆ ที่รู้ว่าพิมพ์แล้วมันเจ๊ง ผมก็ยังอยากจะพิมพ์ ยังไม่คิดเลิก เพราะการพิมพ์ หนังสือมันอยู่ในอุดมการณ์ มันอาจขายได้ช้าหน่อย เพราะเศรษฐกิจมัน ถดถอย แต่ผมก็จะยังคงพิมพ์ต่อไป” “ซอเฮียะฮฺบุคอรี กับ ซอเฮียะฮฺมุสลิม พิมพ์หลายรอบ หมดเงินไป เยอะมาก พิมพ์ครั้งหนึ่งใช้เงินเป็นแสนเป็นล้าน แต่ได้เงินกลับมาครั้งละ 300 บาท มันเป็นเบี้ยหัวแตก”

14


[ คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย ]

สมานเป็นคนเอาจริงเอาจังมากในวงการหนังสือ ทั้งอ่าน ทั้งสะสม แถมยังจัดพิมพ์เองด้วยอีกต่างหาก และนอกจากจะเป็นความรักชอบส่วน ตัวแล้ว สมานยังส่งต่อความรักที่เขามีต่อหนังสือให้กับคนอื่นๆ อีกด้วย โดยเขาได้ร่วมกับเพื่อนๆ ในเครือข่ายที่รักชอบหนังสือเหมือนกันในนาม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ นหนั ง สื อ จั ด กิ จ กรรมปล่ อ ยหนั ง สื อ ขึ้ น ที่ ห อศิ ล ป์ กรุงเทพมหานคร “เราได้รับความร่วมมือกับส�ำนักพิมพ์และองค์กรต่างๆ มากมาย ในการน�ำหนังสือมาแจกให้กับทุกคนฟรีๆ ทุกคนจะได้หนังสือ Pocket Book คนละ 5 เล่ม และ Magazine อีกคนละ 10 เล่ม เอากลับ บ้านไปเลยโดยไม่มีเงื่อนไข ขอเพียงแค่ว่าเมื่อคุณอ่านจบแล้ว คุณเบื่อ ให้ เอามาคืนเรา เราจะได้น�ำไปแจกคนอื่นต่อ จัดมาทั้งหมด 12 ครั้ง” นอกจากกิจกรรมปล่อยหนังสือทีจ่ ะส่งต่อความรักหนังสือให้ถงึ มือคน อืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เดือนละครัง้ แล้ว สมาน อูง่ ามสิน ยังเป็นร้านหนังสืออิสลาม ร้านเดียวที่ยังคงยืนหยัดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มาตลอด 20 ปี “ผมถือว่าผมท�ำหน้าที่ของผม ที่จะท�ำให้มุสลิมมีความรู้กลับไป ผมกล้า พูดเลยว่าถึงวันนี้ ที่ท�ำมา 20 ปี รวมแล้ว 40 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 กว่าวัน ผมเห็นการเปลี่ยนแปลง ผมเห็นมุสลิมสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น จ�ำนานผู้อ่านมากขึ้น” ฟังแล้วดูมีความหวังว่าวงการหนังสือมุสลิมบ้าน เราคงจะเติบโตไปในทางที่ดีนับจากนี้ แต่โลกมันไม่สวยงามและง่ายดาย ขนาดนั้น ยุคสมัยของทุนนิยมมักโหดร้ายกับเราเสมอ ไม่เว้นแม้กระทั่ง ผู้คนที่ท�ำเรื่องส่งเสริมสติปัญญาอย่างคนขายหนังสือ “และผมกล้าพูดได้ อีกว่าที่ผมท�ำมาทั้งหมด 40 ครั้ง ผมไม่เคยได้ก�ำไรเลย ขาดทุนมาตลอด แต่ผมก็ยังคงต้องท�ำ เพราะผมถือว่ามันเป็นหน้าที่ จะมีใครรู้บ้างว่าค่าใช้ จ่ายของเรามหาศาล ไหนจะค่าบูทก็หลายหมืน่ ค่าใช้จา่ ยจิปาถะก็อกี มาก ไหนจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน พักผ่อนไม่พออีก แถมยังมาเจอปัญหาคือคน

เขายังอยากได้หนังสือในราคา 20 บาท 30 บาท เหมือนกับจินตนาการ เดิมๆ อยากจะได้แบบสมัยของร้าน ส.วงศ์เสงี่ยม เมื่อหลายปีก่อน” “หากถามว่าเหนื่อยไหม ตอบเลยว่าผมไม่เหนื่อย ผมมีความรู้สึกว่า ในเมือ่ คุณไม่สนใจผม ผมก็ไม่สนใจคุณเหมือนกัน ผมก็จะท�ำในสิง่ ทีผ่ มฝัน ผมฝั น ว่ า ผมจะเก็ บ หนั ง สื อ เก็ บ ไว้ เ พื่ อ ที่ จ ะน� ำ มาเป็ น หลั ก ฐานใน ประวัตศิ าสตร์ ฝันว่าจะท�ำห้องสมุด ฝันว่าจะจัดพิมพ์หนังสือดีๆ ส่วนใคร จะอ่านหรือไม่อ่านก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว ผมแค่อยากท�ำในสิ่งที่ตนเอง ชอบ ก็แค่นั้น” เป็นเวลา 40 ปีแล้วนับจากหนังสือเล่มแรกที่สมาน อู่งามสิน หลงรัก เป็น 40 ปีที่เขาอ่าน เขาสะสม เขาจัดพิมพ์ และพยายามส่งต่อความรักที่ มีต่อหนังสือของเขาให้เพื่อนร่วมความคิดได้รู้สึกเช่นเดียวกับที่เขารู้สึก และคงเป็น 40 ปีที่ขมขื่นอย่างมีความสุข เพราะหากใครก็ตามที่ได้ท�ำใน สิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อและมั่นคงอยู่กับมัน ไม่ว่าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวาก หนามมากขนาดไหน เขาย่อมมีความสุขไปกับสิ่งเหล่านั้นแน่นอน

15

ขอเยาะเย้ย ทุกข์ยากขวากหนามล�ำเค็ญ คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย แม้นผืนฟ้า มืดดับเดือนลับมลาย ดาวยังพราย ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน ดาวยังพราย อยู่จนฟ้ารุ่งราง (จากบางส่วนของเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา โดยจิตร ภูมิศักดิ์)


16


17


ประมวลภาพงาน Bangkok Halal 2013 “มหกรรมฮาลาลกรุงเทพ”

ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ งานมหกรรมฮาลาลกรุงเทพ หรือ Bangkok Halal 2013 ที่มีขึ้นเมื่อ 26-27-28 เมษายน 2556 ณ ลานพลาซ่า ราชมังคลากีฬาสถาน โดย มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กก�ำพร้า และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีม ทีวี ถือว่าผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี และประสบความส�ำเร็จ โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวน มาก ทั้งเวทีใหญ่ที่มีการเสวนาทางด้านวิชาการ เวทียาตีม ที่มีการจัดการประกวดความ สามารถต่างๆ ทั้งเรื่องการท�ำอาหารโดยกระทะ Happy call หรือการประกวดความ สามารถอย่างการขับร้องนชีร และการประกวดอะซาน ในชื่อการประชันที่ว่า ตามรอย บิล้าล รวมทั้งโซนที่ถือว่าเป็นขวัญใจเด็ก กับโซน Yateem Fan Park ก็มีพี่น้องให้ความ สนใจกั น หนาแน่ น ไม่ แ พ้ โซนอื่ น ๆ ถื อ ว่ า เป็ น งานส� ำ หรั บ ทุ ก คนในครอบครั ว จริ ง ๆ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและ เด็กก�ำพร้า และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีมทีวี อินชาอัลลอฮฺ ปีหน้าพบกันใหม่

18


ดาวเทียม THAICOM 5 C-Band ความถี่ 3585 V Symbol Rate : 30000 หรือดูออนไลน์ได้ที่ www.Yateem.tv

ท่ า นคื อ คนส� ำ คั ญ ที่ จ ะร่ ว ม สานฝันให้เด็กก�ำพร้า ร่วมสานฝันโดยบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธศิ รัทธาชน เพือ่ การศึกษาและเด็กก�ำพร้า เลขทีบ่ ญ ั ชี 181-3-09014-7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา คลองตัน บัญชีกระแสรายวัน ชือ่ บัญชี มูลนิธิ ศรั ท ธาชน เพื่ อ การศึ ก ษาและเด็ ก ก� ำ พร้ า เลขที่บัญชี 001-6-00162-1 หรื อ ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ ฯ 48/48 ซ.ลาดพร้ า ว 114 แขวงพลั บ พลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-934-3495 โทรสาร 02934-3496 อีเมล satthachon@hotmail.com เว็บไซต์ www.satthachon.org เฟซบุค www.facebook.com/satthachon 19


ท่านคือคนหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญในการร่วมดูแลเด็กก�ำพร้ากับเรา โดยการบริจาคเงินเข้า บัญชีมูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาศรีนครินทร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 5881103955 บัญชี มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ประเภทกระแสออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 9082042447

20 20


Movement

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 ศูนย์กิจกรรม ลาคอมร์(ภาคกลาง) แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ได้จดั ท�ำโครงการ “สมัชชารวมใจเครือข่าย สสม. รณรงค์ลดละเลิก สิ่ ง มึ น เมา บุ ห รี่ แ ละยาเสพติ ด ในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม (ลา คอมรฺ ) ” ณ ส� ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ล า ม ป ร ะ จ� ำ จั ง ห วั ด พระนครศรีอยุธยา มัสยิดอะมะดียะฮ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันรณรงค์ลา คอมรฺ ระหว่างองค์กร ศาสนากับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการรวมใจรณรงค์ ลา คอมรฺ เข้าใจถึงแนวทางและเทคนิคในการให้ค�ำแนะน�ำในการ ช่วยเลิกสิ่งมึนเมาอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน มุสลิมอย่างแท้จริง

กองบรรณาธิการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจแล้ว ส�ำหรับโครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการ” ซึ่ง เป็นโครงการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพเพือ่ รับประกันและรับผิดชอบ ต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้แนวทาง “ศาสนารับรอง และวิทยาศาสตร์รองรับ” โดยปีนจี้ ะท�ำการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม อาหารเพื่อเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 20 แห่ง ส�ำหรับโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ HAL-Q ในครั้งนี้จะได้รับ Halal-Assurance-Liability-Quality System Certificate มีอายุการรับรอง 2 ปี จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อ การขอรั บ รองฮาลาลจากคณะกรรมการอิ ส ลาม สนใจติ ด ต่ อ ศู น ย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โทร 02 - 218-1054

21


Health Health

สสม สสม. www.muslimthaihealth.com www.muslimthaihealth.com

ภัยจากแป้งเด็ก ดูจะเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ชอบใช้แป้งทาตัวลูกหลาน เวลาอาบน�้าเสร็จหรือแม้แต่ลูกหลานเป็นผดผื่นคันก็เพราะว่าเป็นการ ประแป้งให้ลูกหลานตัวเล็กๆ จะดูน่ารัก น่าเอ็นดู แต่ใครจะรู้บ้างว่า “แป้งทาตัวส่วนใหญ่ไม่ปลอดภัยส�าหรับเด็กทุกวัย” เนื่องจากแป้งทาตัวเด็กนิยมใช้กันอยู่ทั่วไปผลิตจากแร่หินชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ทัลค์ (talc)”หรือแป้ง “ทัลคัม(talcum powder)” ผลิตโดย การน�าหินทัลคัมมาโม่ให้ละเอียด อบให้แห้ง ฆ่าเชื้อและแยกสิ่งแปลก ปลอมออก แต่ก็ยังไม่สามารถท�าให้บริสุทธิ์ได้ จึงยังมีสิ่งแปลกปลอม หลงเหลื อ อยู ่ บ างอย่ า งที่ อาจจะมี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยแอสเบสตอส (asbestos) ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) และ U.S. Environmental Protection Agency จัดให้เป็นสารก่อมะเร็งที่ไม่สามารถจัดจ�าพวกได้ แม้จะยังไม่มขี อ้ พิสจู น์ทางวิทยาสาสตร์ทแี่ น่ชดั ว่า ทัลคัม มีคณ ุ สมบัติ เหมือน แอสเบสตอส(asbestos) แต่เนือ่ งจากหินแร่ทลั คัมไม่สามารถย่อย สลายเองได้ด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ หากสูดเข้าไปทีละเล็กละน้อย เป็นเวลานานๆ เกิดการสะสมในปอด โดยที่เซลล์บุผิวปอดจะดักจับแป้ง ไว้เป็นก้อนท�าให้มปี ญ ั หากับการหายใจ ถ้าเด็กทารกอาจท�าให้ปอดอักเสบ เกิดเป็นโรคเนื้องอกในปอดและเสียชีวิตได้ เมื่อสูดดมทัลคัมเข้าไปในปริมาณมาก มีผลต่อร่างกาย เช่น ปอด เพราะอาจท�าให้เกิดอาการไอ หายใจติดขัด ระบบทางเดินหายใจติดขัด อย่างรุนแรง อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ของภูมแิ พ้เนือ่ งจากแป้งทัลคัมไม่สามารถ ย่อยสลายได้และนักวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้หญิงที่ใช้แป้งกับอวัยวะเพศ

สุขสาระ ปีที่ 10 ฉบับที่ 113

ประจำ�เดือน�พฤษภาคม�2556

เพื่อลดการอับชื้น มีอัตราเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้น โดยอาจ เป็นไปได้ที่แป้งสามารถหลงเข้าไปในร่างกายผ่านช่องคลอด มดลูก และท่อน�าไข่เข้าไปสู่ช่องท้อง จากการค้นคว้าและวิจยั ในห้องปฏิบตั พิ บว่า แป้งข้าวเจ้า มีคณ ุ สมบัติ ทีเ่ หมาะกว่าดีกว่า และมีความปลอดภัยมากกว่าในการใช้แทนแป้งทัลคัม เพื่อท�าเป็นแป้งเครื่องส�าอางเช่นแป้งผัดหน้า แป้งทาตัว และแป้งทาตัว เด็กเบื้องต้น ในปัจจุบันมีความนิยมใช่แป้งเด็กที่ท�ามาจากแป้งข้าวเจ้า บริสุทธิ์ (Rice Starch) กันมากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า แป้งทัลคัม เพราะเป็นสารอินทรีย์ ท�าให้สามารถย่อยสลายได้โดยจุลนิ ทรีย์ ในธรรมชาติ ไม่เกิดการสะสมในปอด หรือในร่มผ้าไม่กอ่ ให้เกิดอาการแพ้ และลดความเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดมะเร็งรังไข่ นอกจากนี้ ยังปกป้อง ลูกน้อยจากผดผื่นคัน เพราะมีคุณสมบัติป้องกันความเปียกชื้น และการ ดูดซับไขมันสูงกว่าทัลคัมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเด็กทีท่ า� จากแป้งข้าวเจ้าบริสทุ ธิไ์ ด้สา� เร็จ ภายในชื่อแบรนด์ “ไรซ์แคร์” ซึ่งเนื้อแป้งขาวเนียนละเอียดอ่อน ช่วยดูด ซับความเปียกชื้นที่ส�าคัญปราศจากส่วนผสมของแป้งทัลคัม เพราะผลิต จากแป้งข้าวเจ้าที่ผ่านกระบวนการผลิต และฆ่าเชื้อด้วยกรรมวิธีที่ ทันสมัย จึงสะอาดปลอดภัยไม่ระคายเคืองต่อผิวที่บอบบางของเด็ก ที่ส�าคัญไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเนื่องจากแป้งชนิดนี้ท�าจากข้าว ซึ่งเป็นสารอินทรีย์จึงให้สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ธรรมชาติของ ร่างกายจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ จนได้รับรางวัลที่ 1 ใน 10 สุดยอดนักธุรกิจ นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2549

22


23


24


หลักกิโลเมตรที่ศูนย์

อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม

ห้วงยามที่สูญหาย

ทันทีที่เครื่องบินอินดีโก้แอร์ไลน์ถีบตัวจาก รันเวย์ต้นทางเมืองนิวเดลีออกมาลอยล�ำอยู่ กลางอากาศ แสงสีแห่งเมืองเริ่มมืดและหดหาย ไปในเวิ้งฟ้า ความอลังการอันหรูหราหายไปใน ชั่วพริบตา ท�ำราวกับว่า ทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้น ที่นี่ เมืองไม่เคยมีอาณาบริเวณอยู่บนแผ่นดิน ผื น นี้ แสงสี ดั บ มอดราวกั บ เมื อ งรกร้ า งและ ปราศจากผู้คนมาเนิ่นนาน มองด้านขวาของ หน้าต่างมีแต่สเี มฆอันด�ำทึบ เส้นสีแดงทีเ่ คยฉาย มาก่อนหน้านี้ได้จางลงอย่างกะทันหัน แสง ท้องฟ้าเริ่มมืด สีของเมืองเริ่มหม่น แล้วผู้คน ในเมืองหล่ะไปอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ ? หรือ ความรุนแรงที่ยังพุ่งขึ้นสูงได้พรากเพื่อนมนุษย์ ให้ล้มหายตายจากไป ? เราได้แต่ส�ำนึกทันทีว่า “ทุกอย่างย่อมสลายไป อาจเพียงชัว่ พริบตาโดย ไม่ขึ้นอยู่กับเจตจ�ำนงแห่งเรา” สีเส้นที่เคยปะลวดลายให้ริ้วฟ้าสวยงามไม่ ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป เด็กน้อยที่เติบโตมากับ เสียงร�ำ่ ไห้กห็ มดพลังในการขับกล่อมบทเพลงให้ กับผู้เป็นบิดามารดาได้ฟังยามค�่ำคืน เสียงของ เด็กน้อยมันช่างเป็นบทเพลงแห่งหวัง ความสุข และบ่งบอกถึงการมีอยู่ของชีวิตที่เต็มไปด้วย เป้าหมายและจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบ ของผู ้ ก ล่ อ มยามหิ ว ง่ ว งของเด็ ก น้ อ ย ความ หลงลืม บางทีเราอาจมองข้ามคนตัวเล็ก ๆ ใน สังคมอีกร้อยพัน แม้กระทัง่ เราอาจหลงลืมตัวเรา เอง บางทีเราท�ำให้คนรอบข้างเป็น “สินค้ามือ สอง” ที่เราต่างตีค่ากันและกัน เราภูมิใจกับ อ�ำนาจและบารมีทมี่ แี ต่ผคู้ นสรรเสริญเยินยอเรา อย่างออกนอกหน้า เราอาจมองความสมบูรณ์ ด้วยการได้ทุกอย่างมาครบองค์ประกอบ น้อย นักที่เราจะมองถึงความสมบูรณ์ที่ก�ำลังเดินเข้า มาสู่เราด้วยการสร้างให้เรากลายเป็นหนึ่งใน “นักประดิษฐ์ ผู้ปรุงแต่งและนายช่างมัดย้อม” ด้วยมือของเราเอง กระทั่ ง เรากลั บ ทิ้ ง ให้ สิ่ ง ไม่ ส มประกอบ ตกอยู่ริมขอบทางเดินย่านถนนลูกรังและเส้น ทางถนนหลวง เราปริยมิ้ จนล้นเบ้าแก้มเพียงเพือ่ เราได้ครอบครองและเป็นเจ้าของบางสิ่งบาง อย่างทีเ่ ปลีย่ นมือไปเรือ่ ย ๆ เราผินหน้าหนีความ

รับผิดชอบ เมื่อเราต้องเป็นนายช่างที่ซ่อมและ ปะชุน กระทั่งเราลืมไปว่า “เรายื้อแย่งหญิงชรา ทีต่ กแต่งเรือนร่างไปด้วยเครือ่ งประดับอันเปล่ง ประกาย” ด้วยประการเหล่านี้ เราได้สั่งสมกอง ก�ำลังแห่งความอยาก ราคะแห่งการครอบครอง และเชื้อโรคแห่งความโลภไว้ในอัตตาแห่งเรา กระทัง่ สิง่ เหล่านีไ้ ด้กลายเป็น “บาดแผลสังคม” ที่ เราพร้ อ มใจกั น สร้ า งขึ้ น และไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะ เยียวยา

เราพร้อมหยิบยืน ่ อุง้ มืออันหยาบ กร้านและใบหน้าสดสวยอันด้าน หนาของเราเพื่อควานคว้าสิ่งที่ อยู่ในกระเป๋าของผู้อื่นอย่างทรง พลัง ทว่าเรา กลับเชื่องช้าและ อิดโรยเมือ่ เราต้องควักบางอย่าง ทีเ่ รามีออกมาให้กบ ั ผูค ้ นรอบข้าง

อีกนัยหนึง่ เราพร้อมหยิบยืน่ อุง้ มืออันหยาบ กร้านและใบหน้าสดสวยอันด้านหนาของเรา เพื่อควานคว้าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของผู้อื่นอย่าง ทรงพลัง ทว่าเรา กลับเชือ่ งช้าและอิดโรยเมือ่ เรา ต้องควักบางอย่างทีเ่ รามีออกมาให้กบั ผูค้ นรอบ ข้าง ขณะเรายังอ่านพระคัมภีร์ที่เราต่างเอื้อน เอ๋ยมันออกมาพร้อมหน้าตาอันปริยิ้ม “พวกท่านจะไม่บรรลุในความศรัทธาอัน สูงส่งหรอก หากพวกท่านยังมิได้บริจาคในสิ่งที่ พวกท่านรัก” ปัจจัยทั้งหมด เราจึงสนุกกับการครอบ ครอง เป็นเจ้าของผ่านค�ำพูดที่ว่า “ของกู ตัวกู” ทั้งที่เราต่างเชื่อในแบบเดียวกันว่า “มือบนนั้น ย่อมประเสริฐและมีเกียรติกว่ามือล่าง” กระนัน้ มื อ ที่ เรายื่ น ออกมาในสั ง คมที่ เราอยู ่ ด ้ ว ยกั น เรากลับกลายเป็น “มือล่าง” เสียอย่างน่าตกใจ 25

แม้เราต่างรู้ดีว่า สิ่งเหล่านั้นมันก�ำลังจะเปลี่ยน ผ่านเจ้าของผ่านความตายหรืออาการเจ็บป่วยที่ คอยฟาดเราโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว บางทีมนั อาจเตือน เราผ่านหลุมศพของพ่อแม่ที่เราต่างลืมกลับไป เยี่ยม สุสานพี่น้องที่รกร้าง สิ่งเหล่านั้นคือ“การ ผลิตซ�ำ้ สัญญาณเตือน” ในห้วงยามทีเ่ ราขลุกกับ ความอิ่มหน�ำและความสัมบูรณ์ในการใช้ชีวิต ความสนุกท�ำให้เราลืมความยากล�ำบากของ เพื่อนร่วมโลก ความอิ่มหน�ำท�ำให้เราไม่เข้าใจ ชีวิตของคนตัวเล็กกว่า ความสัมบูรณ์ท�ำให้เรา ขาดหายส� ำ นึ ก แห่ ง การหยิ บ ยื่ น เกี ย รติ แ ละ อ�ำนาจฉุดให้เรากล้าจะทุ่มเททุกอย่างจนลืมตัว เอง เราลืมยิ้มกับดอกใบและกิ่งก้านที่มันแตก ออกมาให้เห็น ทว่าเรากลับภูมิใจกับรากที่มัน ฝังลึกอยู่ใต้ผืนดิน กระทั่งเราขาดส�ำนึกไปว่า บางจังหวะของช่วงแห่งการเติบโต รากส�ำคัญ น้อยกว่าดอกใบและกิ่งก้าน แม้รากเป็นเส้นใย แห่งการหล่อเลี้ยง ทว่ากิ่งก้านและดอกใบมัน คือเครือ่ งฉายซ�ำ้ และย�ำ้ เตือนเพือ่ การบ่งบอกถึง ความสมบูรณ์แห่งราก กว่าเราจะเข้าใจว่า ไม้ตน้ นี้เป็นพันธุ์ไม้ชนิดไหน กิ่งก้านและดอกใบคือ “แว่นขยายอันทรงพลัง” เพราะเราเป็นแบบที่ เป็น เราจึงชาชินกับวัฒนธรรมเดิม ๆ ที่เคยการ มองการหยัง่ รากลึกเป็นสาระส�ำคัญแต่เพียงฝ่าย เดียว มันจึงท�ำให้เราศรัทธาว่า “รากเท่านั้นที่ ทรงพลังในการผลิตเกสร ล�ำต้น กิ่งก้าน ใบ กระทั่ง ดอกและผล” ด้วยประการเหล่านี้ เรา ลืมที่จะสวมแว่นขยายอีกมุมหนึ่งว่า “ดอกและ ใบแห่งความเป็นอิสลามทีจ่ ะงอกเงยออกมาเล่า จะอยู่ในลักษณาการและรูปร่างแบบใด ? ” เครือ่ งบินเริม่ พุง่ กระแทกรันเวย์ครัง้ สุดท้าย ทีเ่ มืองหลวงของประเทศไทย ผมได้แต่นงั่ สบตา กับความมืดสงัดของกลางคืนอย่างใจจดใจจ่อ เพราะเมือ่ ผ่านความมืดทีน่ า่ กลัว อีกไม่นานแสง แห่งอรุณรุง่ จะทอประกายสวยงามมายังขอบฟ้า อย่างน่าอิจฉา ความเจ็บปวดจากบาดแผลทีเ่ ราต่างประสบ มาก็ไม่ต่างกัน สหาย !!!


The Strangers

ummah islam facebook.com/Ummahfityah

ดร.มุฮัมมัด ตะกีย์ยุดดีน อัล-ฮิลาลีย์ อุละมาอ์โมร็อกโคแห่งศตวรรษ

มุฮัมมัด ตะกีย์ยุดดีน อัล-ฮิลาลีย์ ตระกูล ของท่านสืบเชื้อสายมาจากท่านฮุสัยนฺ อิบนุ อะลี ซึ่ ง เป็ น หลานชายของท่ า นนบี มุ ฮั ม มั ด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านเกิดในปี ค.ศ. 1893 (ตรงกับปีฮจิ เราะฮฺ ศักราชที่ 1311) ที่เมือง Rissani ทางตะวันออก ของประเทศโมร็อกโค ปู่ของท่านอพยพมาจาก เมืองหลวงของตูนิเซีย ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเกิด ท่านสามารถจดจ�ำอัลกุรอานทั้งเล่มได้ด้วย วัยเพียง 12 ปี การศึกษาอิสลามในครั้งแรกๆ นั้ น ท่ า นมี แ นวคิ ด แบบซู ฟ ี ย ์ เฏาะรี เ กาะฮฺ อัล-ติญานีย์ยะฮฺ ภายหลังจากการศึกษา ท่าน เห็นว่าแนวคิดของซูฟีย์ เฏาะรีเกาะฮฺ อัล-ติญา นีย์ยะฮฺ นั้นห่างไกลจากแนวทางซุนนะฮฺเป็น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากมี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของ โชคลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านจึงเริ่มต้นบรรยาย ต่อต้านกลุ่มดังกล่าวในโมร็อกโค ซึ่งท่านได้ถูก กลั่นแกล้งและถูกท�ำร้ายหลายครั้ง ในวั ย 20 ปี ท่ า นได้ ย ้ า ยไปยั ง ประเทศ แอลจีเรีย เพือ่ ศึกษาด้านนิตศิ าสตร์อสิ ลาม และ ย้ายไปอียปิ ต์ในปี 1922 ในขณะทีอ่ ยูอ่ ยี ปิ ต์ทา่ น ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรฺ และ พั ก การเรี ย นลงหลั ง จากที่ รู ้ สึ ก ผิ ด หวั ง กั บ หลักสูตร ท่านจึงใช้เวลาอยู่กับการศึกษาจาก มุฮัมมัด เราะชีด ริฎอ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงใน สมัยนั้น แล้วในปีเดียวกันนั้นเองท่านก็เดินทาง กลับมายังโมร็อกโค และส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ ที่ University of al-Karaouine (ญามิอะฮฺ อัล-เกาะเราะวีย์ยีน) ในเมืองเฟซ ท่านตอบรับการเรียกร้องของขบวนการ ภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) ซึง่ ก่อตัง้ โดยอิมามหะซัน อัล-บันนา เพือ่ ให้ปญ ั ญา

ชนมุสลิมในโมร็อกโคได้แบ่งปันความคิดกัน ท่านได้เขียนจดหมายจ�ำนวนมากไปยังนิตยสาร ขององค์ ก รแต่ ถู ก ขั ด ขวางจากทางการของ จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส ท่านถูกจับกุมไว้ เป็นเวลา 3 วัน ภายหลังจากที่ได้รับการปล่อย ตัวท่านก็ลี้ภัยออกจากประเทศโมร็อกโค หลังจากที่ท่านได้เดินทางไปท�ำฮัจญ์ ณ เมืองมักกะฮฺ ท่านก็ย้ายไปยังอินเดีย เพื่อศึกษา ต่อด้านหะดีษ ในขณะเดียวกันนั้นท่านก็ท�ำงาน เป็นหัวหน้าสาขาอาหรับศึกษา ที่ ดารุล อุลูม นัดวะตุล อุละมาอ์ ในเมืองลัคเนา หลังจาก ส�ำเร็จการศึกษาที่อินเดีย ท่านก็ได้ใช้เวลา 3 ปี อยู ่ ที่ อิ รั ก ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การเชื้ อ เชิ ญ จาก กษั ต ริ ย ์ อิ บ นุ สะอู ด กษั ต ริ ย ์ อ งค์ แรกของ ซาอุดีอาระเบียให้มาสอนยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของอิสลาม ท่านเป็นครูผู้สอนและอิมามน� ำ ละหมาดที่มัสญิด อันนะบะวีย์ เมืองมะดีนะฮฺ เป็นเวลา 2 ปี และสอนทีม่ สั ญิดอัล-หะรอม เมือง มักกะฮฺ เป็นเวลา 1 ปี หลังจากระยะเวลาของการสอนในมักกะฮฺ สิน้ สุดลง ท่านก็เข้าศึกษาต่อทีก่ รุงแบกแดดและ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ไปด้วย จากนัน้ ท่านก็กลับไปยังอินเดียอีกเป็นครั้งที่ 2 และเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลัคเนา ซึ่งท่านเป็นทั้ง นักศึกษาและอาจารย์ และบุคคลที่มีความโดด เด่นที่สุดส�ำหรับท่านก็คือ อบุล หะสัน อะลี อันนัดวีย์ และชะกีบ อัรฺสลาน ซึ่งบุคคลทั้งสอง นั้นเป็นเพื่อนสนิทของท่านเอง จากนั้ น ท่ า นได้ ติ ด ต่ อ กระทรวงการต่ า ง ประเทศของเยอรมันให้ชว่ ยเหลือท่านในการลง ทะเบียนเรียนที่ University of Bonn (เป็นอีก ครัง้ ทีท่ า่ นอยูใ่ นฐานะทัง้ นักศึกษาและอาจารย์) จากนั้นก็ย้ายไปที่ Humboldt University of 26

Berlin ในกรุงเบอร์ลิน และส�ำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวรรณคดีอาหรับ ในปี 1940 ช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปี 1947 ท่าน กลั บ ไปยั ง อิ รั ก อี ก ครั้ ง และเข้ า สอนที่ มหาวิ ท ยาลั ย ในกรุ ง แบกแดด ภายหลั ง การ ปฏิวัติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ท่านก็กลับไปยัง โมร็อกโค และได้เข้าสอนที่ Mohammed V University เมืองราบัต ในปี 1959 แล้วต่อมา ก็ได้ย้ายสาขามายังเมืองเฟซ ในปี 1968 ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บินบาซ มุฟตีใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ได้ส่งหนังสือถึง ท่ า น ขอให้ ท ่ า นรั บ ต� ำ แหน่ ง อาจารย์ ส อนที่ มหาวิ ท ยาลั ย อิ ส ลามแห่ ง มะดี น ะฮฺ ซึ่ ง ชั ย คฺ บินบาซ เป็นอธิการบดีในขณะนั้น ท่านตอบรับ และอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียอีกระหว่างปี 19681974 ท่านยังท�ำงานร่วมกับมุหซฺ นิ คาน ในการให้ ความหมายภาษาอังกฤษของอัลกุรอานและ เศาะฮีหฺบุคอรีย์ โดยอรรถาธิบายจาก ตัฟซีรฺ อัล-เฏาะบะรีย์, ตัฟซีรฺ อิบนุกะษีรฺ และตัฟซีรฺ อัล-กุรฏูบีย์ ทั้งหมดนี้คือผลงานที่เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง ท่านยังแปลหนังสือทีช่ อื่ ว่า ลุอลฺ อุ ฺ วัล มัรญัน เป็ น ภาษาอั ง กฤษในช่ ว งที่ ท ่ า นสอนที่ มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ ด้วย ในปี 1974 ท่านได้ปลดเกษียณ และย้ายไป อยู ่ ที่ เ มื อ ง Meknes ทางตอนเหนื อ ของ โมร็อกโค ต่อมาได้ยา้ ยไปยังคาซาบลังกา ซึง่ เป็น ทีต่ งั้ ของบ้านของท่านในบัน้ ปลายชีวติ ท่านเสีย ชีวิตในวันที่ 25 ของเดือนเชาวาล ตรงกับปี ฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1408 หรือ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1987


27


28

Halal Life Magazine #19  

ปก : สมาน อู่งามสิน คนรัก(ของ)หนังสือ

Halal Life Magazine #19  

ปก : สมาน อู่งามสิน คนรัก(ของ)หนังสือ

Advertisement