Page 1

ܿ¢] hˆvÖ] ÌnÖªi

°{æ†ãÖ] °…^ÏÖ] ‚ÛvÚ á^_׉ àe ±× înÖ] ³þâMLMP oÊçjÛÖ]

sm†íiæ xnv’i

±ß_ËÖ] oË_’Ú àe †Óeçeœ †/^ßÖ]

Ðm‚’Ö] èfjÓÚ

Øne]9(àm‚Ö] Ün×Ãi ènÚ¡‰¦] èÃÚ^rÖ] ‚ßãÖ] (l]†rÆ (°…^‰çÞVèm†m‚ÛÖ]


è¾çËvÚ ÑçÏvÖ] ÄnÛq ܿ¢] hˆv³Ö] ýýýý Vh^³jÓ³Ö] ܳ‰] °{…^ÏÖ] ‚ÛvÚ á^_׉ àe ±× înÖ] ý VÌÖ©ÛÖ] ±ß_ËÖ] oË_’Ú àe †Óeçeœ ý Vsm†íiæ xnv’i ±ß_ËÖ] ‚q^‰ (°æ^ÓÖ] ‚m†Ê ý V†içnfÛÓÖ^e èe^jÓ³Ö] ±ß_ËÖ] †Óeçeœ ( °…çËÞ^íÖ] ‚Éœ ý Väe o³ß³jÂ] ±×a9 ‹m†µ ±Þ]憳n/ ýýýý VèÂ^³f_³Ö]

†/^ßÖ]

Ðm‚’Ö] èfjÓÚ

Øne]9(àm‚Ö] Ün×Ãi ènÚ¡‰¦] èÃÚ^rÖ] ‚ßãÖ] (l]†rÆ (°…^‰çÞVèm†m‚ÛÖ]


3

z „

™ ÜŠ ZŠ Z® yZÄ 5 ' Â7 9 ' ³ ð0.ÅZ îG%l 13 98 w2« 49 37 w2~uzŠ 69 47 w2~Š 93 44 w2¶a 117 51 w2,v* 0 141 50 w2” 165 32 w2,‚ 1 99 ' U Z% 203 ' ŠzgŠo

g Ñ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


4


Â

5

7

Â7 Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] ² ô ] ÜôŠ»eô Ý¡ŠÖ]æ é¡’Ö]æ (l]ç‚Ö] gônrÚ ä×Ö‚Û³v³Ö] äe^v‘œæ äÖ! o×Âæ (l]†níÖ] oÖV ±Â]‚Ö] ±fßÖ] o× V‚Ãe^Úœ óé^rßÖ] Øfö‰ö oÖV àm9^ãÖ] G T Ð~ `ªzzg »f Z ïE L 3µz ÜŠ Z ]¬ù ` Zzgz ª{Š c* iÐ ƒ  ~ mZpz x Zú» [ ܿ³Â¢] hˆ³³v³Ö]ZZ Åò~g ‡Z5_ög{zÔì yZxgzZ·ùZ (, »Vî ¬Š :ª) XXÜíÊ¢] 9…ç³Ö]æ tB‚B‚Æ)¬ q=ÅkS 1;ì ( `ªz ɤVY ;ì Ì{¦g 0z x¤„ âZ [ kZ ²S ÐáZjÆozºÐs§Å+Ñ** z Ãwq‹gßkS Ô „g xzø{zÐ k Q åceNÃ


Â

6

7

ZaÜZŠ »x» ~gz¢kS ~wŠÆszZ ¶Zg™NŠ =ÂÅkSäkzŠzb&ñZ} . VW@* ;Zƒ¢ÔZƒ XƒìgNŠ\WÐZ~^{Š ñgzZÔðàÅÌ óÔÖƒ o× ä×Ö ‚ÛvÖ^Ê :ìt Îâ¼ Åx » kS Æ îœ8E Z%z ºz o }uzŠq -Z @* ;‰bŠwZe6, VxÓ(Z) X ñYƒi ŸÐ ¢z™{/áZjÆyZÆ™ óCÅVî ¬Š ( 2) d q~zZgzg /I X ‰bŠ™k , ’6,õG $uz[!* z ðƒÂ[c*  Š ~gŠ rz U Z%N ¬Š ‰ ( 3) „ hˆ³³v³³Ö]ZZ{zgzZÔìŠg Z0 + Ýc* ]ðûyZ1; ÃVÞzVÓÆb§kZ ÂÔìŠ ñ~ XX Ü¿³Â¢] Xì Š Hc* ŠÉ¯ÁZÎ


Â

7

7

7Š z!* Æg } áZjÆ Vî ¬Š ‰( 4) ( '') ( Å áZj 6,µZñ,Z Ôn ï kZ ÆDIZ yZÐVƒ yNëÔì ˆ~Š hg XÐN â  Û yz¬Zg ø~Ÿ ÔŠ H3g xlà b ôÃ~ ¿Æ îœ8E Z%z o(5) $~[ÂT¬Š ðÃÔÃg 4›E îE 0G $Š qZÃvŠVZiZˆ 4E C+E }÷gzZ]c* Zzg¤ /ZgzZÔŠ Hc* Š}Š!Zj»kZÂBîpE z c* 0* t Û ¼~V¶Æ XX ܿ¢] hˆv³Ö]ZZŠ ñk0* I d qŠ XXÜm‚ÏjÖ] àÚ ð±eZZgzZ XXцËÖ] àÚ ð±eZZ~ õ/G H XìˆÅ„Šy¶ KÅkZ)gfÆp ÖZ{)z gzZÔñâ  Û wJÃx »kS à ¬vZì ¬Š~y W ]Z|xÓyZ gzZ = Ð VŠ XgzZVÆ' ,Å kZ Ë~ x »Š&z ug IkZ äV2ñâ  Û ;Ã


Â

8

7

X }WÔì Hyz¬» b§Ì ²] oבæ (ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö‚ÛvÖ] áœ^Þ]çÂ9†ì_æ óÜ׉æ Õ…^eæ Üm†ÓÖ] ±fßÖ] o× ^ E õ§‹{!0–1Z é ÜZ eðsZeYkgæ | â1427 Z # gB11


ÌÖ©ÛÖ]

9

èÚ‚ÏÚ

ÌÖ©ÛÖ] èÚ‚ÏÚ Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] ² ô ] ÜôŠ»eô (áô!†»ÏöÖ»^eô ^Þø]‚øâøæø (áô^Ûøm»§ôÖô ^Þø^Âø9ø °»„ôÖ$] äô×#Öô ‚öÛ»vøÖ»ø] éö¡ø’$ Ö]æø (áô^Šøu»¦ô]æø Øô–»ËøÖ»^eô ^³ßø³øiçø³Â»9ø hø^³qø*]æø (Ð( vøÖ»] éôçø»9ø oÖFVô ±»Âô]‚$ Ö] Ðô×»íøÖ»] ‚ônôù‰ø o×F³Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø (äôjôÛø×ôÒø oÖFVô éô^Âø‚% Ö] äôeôˆ»uôæø äôn»Ãôeô^iøæø äôfv»‘øæø äôôÖ! o×FÂøæø óäôjô×$Úô ±»Êô äôjôÚ$ Ÿô. éô^Âø†% Ö]æø (°…ô^føÖ»] äôe(…ø éø†øËôÇ»Úø ±Âô]‚$ Ö] ‚öf»ÃøÖ»] Ùöç»ÏönøÊø =‚öûeø^³Ú$ *] ^Ûøãöøeç»nöÂö äö×#Ö] †øøj‰ø I°…ô^ÏøÖ] ‚õÛ$ vøÚö áø^_ø×»‰ö àöe» ±% ×ô³Âø àøn»ÓôôÖ^Š$ Ö] ˜ ø ûeø köm»*]…ø ^Û$ øÖV I^³Ûø³ãöeø绳Þöƒö †ø³Ëø³Æøæø hô]ˆøu»ªeôæø (àøm»†ôføøjûÛöÖ»] îôôm^øÛøÖ»] 9ô]…øæ»^*eô áøç»Ïö³×$³Ãø³jømø ]ç»Ïö×$Ãøiø Ü»ãö–øûeø köm»*]…ø oj#uø (àøn»Úô†$ ÓøÛöÖ»] ðô^³Ûø³×ø³Ãö³Ö»] lö‚»qøæøæø (±( Ûô‰»Ÿô»] àøn»Ãôeø…»Ÿ*»]æø (±( Ëôn»Š$ Ö] ðô^Âø‚% ³Ö^³eô


ÌÖ©ÛÖ]

èÚ‚ÏÚ 10 (|ô‚øÏøÖ»] çôv»Þø ðô^Âø9ö éô ðø]†øÏôeô áø滂ön$Ïøøjmø Ý( ]çøÃø³Ö»] ˜ ø ³Ã»³eø æø Äô•»çøÖ»] àøÚô äôn»Êô èøãøf»/ö Ÿø^Úø åô9ô^ßø‰»Vô ±»Êô áø滆öÒö„»møæø éø…øç»$ö^ÛøÖ»] lô]çøÂø‚$ Ö] ÄøÛøq»*] á»*] ±ôÖ^føeô †ø_øíøÊø (|ô‚»ÏøÖ»] éô†øføøjûÛöÖ»] gôjöÓöÖ»] àøÚô éô…ø绳%öß»³Ûø³Ö»] &ô³m»9ô^³uøŸ*»] ±³Êô DDà ô ’»vô³Ö]EEæø °æôçøß$׳ôÖ DD…ô^Òøƒ»Ÿ*»]EE ³Òþ ø (éô…øç»ãö»Ûø³Ö»] DD … ( ‚% Ö]æø àôn»ÃøÚô^røÖ»]æø gôn(_$ ³Ö] Üô³×ô³Óø³Ö»]EE æø °( …ôˆørø×»³ôÖ ÜöãöÛøuô…øI °( æô^íøŠ$ ×Öô DD Äôm»‚ôføÖ»] Ùôç»ÏøÖ»]EE æø ±( ›ôçnöŠ% ×ôÖ ^÷Ûôi^ìøæø èôn$Þô_†»ÏöÖ»] lô]çøÂø‚$ ×ôÖ ^Ú÷‚( ÏøÚö IoÖF^³Ãø³iø äö³×#³Ö] èôm$çôËø_ø’»ÛöÖ»] èôm$‚ôÛ$ vøÛö³Ö»] lô]çø³×ø³’$ ³Ö] lô^³n$Ëô³n»Óø³eô á$ ¬ôÊø (±øÂô]‚( Ö] çÂö‚»mø à»Úø ðø^³Âø9ö ^³n÷qô]…ø (èôn$Þô]…ø绳ß%³Ö] á»*] äø×#Ö] Ùö^*‰»*]æø W±»Âô^Š$ Ö^³Òø †ô³n»íø³Ö»] o³×ø³Âø Ù$ ]‚$ ³Ö] ]„øâFæø (]…÷滆öf»Úø °»‚ô’»Îøæø (]…÷ç»Óö»Úø ±nôû‰ø ØøÃø³r»³mø o×FÂø ðô^øß%$Ö] Äöføß»Úøæø (ðô^Âø‚% Ö] áö‚ôûÚø çøâö °»„ôÖ$] ÄøÛ»rø³Ö»]


ÌÖ©ÛÖ]

èÚ‚ÏÚ 11 àøn»×ô_ôf»ÛöÖ»] Ìôm†ôv»øi à»Âøæø (]…÷çÒö„»Úø àøn»ôfôÖ^_$ Ö] èôßøŠôÖ»*] ó]…÷çröã»Úø àøm‚ôvô×»ÛöÖ»] Ìônvô’»øiæø ø íÊ¢] 9ø…çôÖ]æ Üø³¿³Â¢] hˆv³Ö]EE äöjön»Û$ ³‰øæø DD Ü äö×#Ö] o×$‘ø Ýô†øÒ»Ÿ*»] Ùô绉ö†$ Ö] oøÖVô åô9ô^ßøjô‰»ô]æø äôeô^³ŠøjôÞ»Ÿô ÀôË»vôeô Ôøn»×øÃøÊø (Ýø†$ Òøæø Íø†$ /øæø Üø×$‰øæø äôn»×øÂø oÖF^Ãø³øi áôç»Ûö–»Ûøeô ØôÛøÃøÖ»]æø (äônÞô^ÃøÚø ±³Êô Øô³Ú% ª³j$Ö]æø (äô³nÞô^³føÚø Wlô^Óø×ôã»Ûö×»ôÖ ØºÊô^uøæø (lô^nørôß»Ûö×»ôÖ ØºÚô^/ø äöÞ$¬ôÊø (äônÊô^Úø è÷×ø’»ìø Õ»†öj»mø Ü»øÖ Üø×$‰øæø äôn»×øÂø oÖF^Ãøiø äö×#Ö] o×$‘ø äö³Þ$Ÿô* (oÖF^Ãøiø äô×#Ö] àøÚô ^ãøfø×ø›ø Ÿ$ Vô é÷‚øn»Ãô‰ø è÷×$ìöŸøæø (é÷‚øn»Ûôuø ƒø^Ãøjø‰»] Ÿ$ Vô è÷$m9ô…ø é÷†ø_»Êôæø (è÷vønfôÎø è÷×øûÊø Ÿøæø (^ãøøÖ^*‰øæø (¡÷n»ÛôÓ»iøæø Ÿ÷^ÛøÒ»Vôæø (¡÷n’ôË»i»æø Ÿ÷^Ûø³q»Vô ^³ãøß»³Úô äô³eô oÖF^Ãøøi äö×#Ö] åö9ø]‡ø (^Û÷n×ôûøiæø ^Ú÷¡ø»Vôæø (^Û÷nÛôj»øiæø ¡÷nmô„»øiæø ó^Û÷m»†ôÓ»øiæø Ÿ÷¡øq»Vôæø (^Û÷n»¿ôûiøæø ^Ê÷†ø/ø


ÌÖ©ÛÖ]

èÚ‚ÏÚ 12 éö‚øe»‡öæø (èôm$çôføß$Ö] èôÃøeø^øjÛöÖ»] Ðô³m†ô³›ø Ùö^³Ûø³Òø ]„ø³ãFÊø èôn$Êôç’% Ö] éô9ø^Š$ Ö] oøÖVô èôeøçŠöß»ÛøÖ»] èôn$×ôÃøÖ»] lô^Úø^³Ïø³Ûø³Ö»] ^ãøfôÊø ^ãøiô ðø]†øÎô o×FÂø Ýõç»mø Ø$ Òö lø…»‚øÎø Ửô³Êø (èôn$Ëô³’$ ³Ö] Ø( Òö o»ËôÊø Ÿ$ Vôæø (èõÃøÛöqö Ø( Òö ±»Ëô³Êø Ÿ$ Vôæø (k»³Ûø³Ã»³Þôæø é÷†$ Úø †ôÛ»ÃöÖ»] o»ËôÊø Ÿ$ Vôæø (èõø߉ø Ø( Òö o»³Ëô³Êø Ÿ$ Vôæø (†õ³ã»/ø 9»ˆôÊø lõ^Êø†øÂø o»Êô äöiø ðø]†øÎô lø9»…ø*] ]ƒøVôæø (èºÛønßôÆø ^³–÷³m»*] Ôö×»ÛöÖ»] äöøÖ (äöøÖ Ôøm»†ô/ø Ÿø åö‚øu»æø äö×#Ö] Ÿ$ Vô äøÖFVôŸøZZVäô³nÊô (éõ†$ Úø èøñø^ÚôXX †ºm»‚ôÎø õð±/ø Ø( Òö o×FÂø çøâöæø (‚öÛ»vøÖ»] äöøÖæø (äô×#Ö] áø^³vø³f»‰ö ZZ æø ( è÷ñø^³Úô XX ” ô ¡ø컦] éø…øç‰ö ZZæø (è÷øñ^Úô XX†öføÒ»*] äö×#Ö]æø (äö×#Ö] Ÿ$ Vô äøÖFVôŸøæø (äô×#³ôÖ ‚ö³Û»³vø³Ö»]æø o×$‘ø ±( fôß$Ö] o×øÂø éø¡’$ Ö]ZZæø (è÷ñø^Úô XX…ø^Ëø³Ç»³jô‰»Ÿô»]ZZæø ôð^øß$»*] ±»Êô XXèønøfô×»j$Ö]ZZ 9ô‡ôæø Wè÷ñø^ÚôXX Üø³×$³‰øæø äô³n»×ø³Âø äö³×#³Ö] ólô^qø^vøÖ»] Ùôç»föÏöÖô XXÅø†% –øj$Ö]æø ðø^ÓøföÖ»]ZZæø lô]çøÂø‚$ Ö]


13

Ùæ$ ¢] ÙˆßÛÖ]


14


l

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ] 15 oÜôn»qô†$ Ö] áô^_øn»$ Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ƒöç³Âö*] DM o Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ ³Ö] äô³³×#³Ö] Üô³Š»eô DN

o Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] o àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ] h ôù …ø äô×#Öô ‚öÛ»vøÖø] DO o àön»ÃôøjŠ»Þø Õø^m$Vôæø ‚öföûÞø Õø^m$Vô o àôm»‚ôùÖ] Ýôç»mø Ô ô ×ôÚF

køÛ»ÃøÞ»*] àøm»„ô$Ö] ½ø†F ‘ô oøÜn»ÏôøjŠ»ÛöÖ] ½ø†F ’ôùÖ]^øÞ‚ôa»ô] $ Ö] Ÿøæø Ü»`ôn»×øÂø hôç»–öÇ»ÛøÖ]†ôn»Æø Ü»`ôn»×øÂø àøn»Úô_ oàøn»ôÖù«– oàøn»×ô`ôrFÖ] àøÚô áøç»Òö*] á»*] äô×#Ö^eô ƒöç»Âö*] DP oÜön»×ôÃøÖ]Äön»ÛôŠ$ Ö] k ø Þ»*] ÔøÞ$Vô1ב ^ß$Úô Ø»f$Ïøiø ^ßøe$…ø DQ oÜön»uô†$ Ö] h ö ]ç$ j$Ö] køÞ»*] ÔøÞ$Vô1ב ^øßn»×øÂø g»iöæø éô †øìôŸ6 ] ±»Êô æ$ è÷ßøŠøuø^nøÞ»‚% Ö] ±»Êô ^³øß³iô!«³ßø³e$…ø DR o…ô^ß$Ö] h ø ]„øÂø^ßøÎôæ$ è÷øß³þŠøuø óNLM é†ÏfÖ] DR óMNT (MNS é†ÏfÖ] DQ óRS é†ÏfÖ] DP óèvi^ËÖ] DO


l

16

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

^ßøÚø]‚øλ*] k»fôùø$æ$ ]†÷³f»‘ø ^³øß³n»×ø³Âø É»†ô³Ê»*] «³øß³e$…ø DS o àøm»†ôËôÓFÖ] Ýôç»ÏøÖ] o×øÂø ^øÞ†»’öÞ»]æø Ôøn»øÖVôæø ^øße$…ø ÔøÞø]†øË»³Æö 1׳‘ ^øßû›ø*]æø ^øßû³Ûô³‰ø DT t ø, ø » * * ø ^Þ^_ì] æ»] «ßn»ŠôÞ$ á»Vô«Þø„»ìô]ç* iö Ÿø ^ßøe$…ø o†ön»’ôÛøÖ] o×øÂø äüøj×»Ûøuø ^ÛøÒø ]†÷‘»Vô «ßøn»×øÂø Ø»Ûôv»øi Ÿøæø ^ßøe$…ø èøÎø ^›øŸø^Úø ^ßø×»Ûôùvø³iö Ÿøæø ^øße$…ø t ^øß×ôf»Îø à»Úô àøm»„ô$Ö] køÞ»*] t ^ßøÛ»uø…»]æø ^øßøÖ†»ËôÆ»]æø ^ß$Âø Ìö»]æø 1ב ä´ ôe ^øßøÖ oàøm»†ôËôÓFÖ] Ýôç»ÏøÖ] o×øÂø^øÞ†»’öÞ»^Êø ^øßÖFç»Úø ^øßøÖ g»aøæø ^øßjøm»‚øaø ƒ»Vô ‚øûeø ^ßøeøç»×öÎö É»ˆôiö Ÿø ^øße$…ø DU oh ö ^a$ çø³Ö] kø³Þ»*] ÔøÞ$Vô t è÷Ûøu»…ø ÔøÞ»‚ö³$Ö à»³Úô t äôn»Êô gøm»…øŸ$ Ýõç»nøôÖ Œô^³ß$³Ö] Äö³Úô^³qø ÔøÞ$Vô ^³øß³e$…ø óU(T á]†Û Ù! DU óNTR (NTQ é†ÏfÖ] DT óNQL é†ÏfÖ] DS


l

17

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

o9ø^Ãøn»ÛôÖ] Ì ö ×ôí»mö Ÿø äø×#Ö] á$ Vô

o …ô^ß$Ö] h ø ]„øÂø ^ßøÎôæø ^ßøeøç»Þöƒö ^ßøøÖ †»ËôÆ»^Êø ^$ßÚø!«³øßþ Þ$Vô^øße$…ø DML

à»Úø Ôø×»ÛöÖ] ±iôç, iö Ôô×»ÛöÖ] Ôø×ôÚF Ü$ `ö×#Ö] Øô³Îö DMM à»Úø ˆ% Ãôiöæø 1ב ðö«øiø à»Û$ Úô Ôø×»ÛöÖ] Åöˆôß»øi æø ðö«øiø ÔøÞ$Vô 1ב †ön»íøÖ] Õø‚ônøeô 1ב ðö«øøi à»Úø Ù% „ôiöæø ðö«øøi …ô^`øß$Ö] ±Êô Øøn»$Ö] söôÖç»iö o †ºm»‚ôÎø õð±»/ø ØôùÒö o×FÂø àøÚô ±$ vøÖ] tö†ôí»³iöæø1׳‘ Øôn»$Ö] ±Êô …ø^`øß$Ö] söôÖ绳iöæø Ñö‡ö†»iøæø 1ב ±ôùvÖ] àøÚô kønôùÛøÖ] tö†ôí»iö æø kônôùÛøÖ] oh õ ^Šøuô†ôn»Çøeô ðö«øøi à»Úø 1³×³‘ è÷fønôù›ø è÷m$…ôùƒö ÔøÞ»‚ö$Ö à»Úô ±»³ôÖ g»³aø hôù…ø DMN ø Þ$Vô oðô«Âø‚% Ö] Äön»Ûô‰ø Ô

óOT á]†ÛÂ Ù! DMN óNS (NRá]†ÛÂ Ù! DMMóMR á]†ÛÂ Ù! DML


l

18

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

Ùø绉ö†$ Ö] ^ßøûføi$]æø køÖ»ˆøÞ»*] «Ûø³eô ^³ß$³Úø! «³ßø³e$…ø DMO o àøm»‚ô`ô# Ö] ÄøÚø ^øßf»jöÒ»^Êø ^øÞ†ôÚ»*] ±Êô ^øßÊø]†ø‰»Vôæø ^øßeøç»Þöƒö ^øßøÖ†»Ëô³Æ»] ^³ßø³e$…ø DMP oàøm»†ôËôÓFÖ] Ýôç»ÏøÖ] o×øÂø^Þø†»’öÞ»]æø ^ßøÚø]‚øλ*] k » fôùø$æø hø]„øÂø ^øßÏôÊø ÔøßøvFf»‰ö ¡÷_ôeF ]„øaF køÏ»×øìø^Úø^øß³e$…ø DMQ 1ב äüøjm»ˆøì»*] ‚»ÏøÊø …ø^ß$Ö] Øôìô‚»iö à»Úø ÔøÞ$Vô «ßøe$…ø o…ô^ß$Ö] ^m÷9ô^ßøÚö ^øßûÛô‰ø ^øßÞ$Vô«øße$…ø o…õ^’øÞ»*] à»Úô àøn»Ûô×ô¿# ×Öô ^Úøæø ^øße$…ø t ^ß$Úø^FÊø Ü»Óöeôù†øeô ]ç»ßöÚô! á»*] àôÛFm»§ô³ôÖ °»9ô^³ßø³m% ÄøÚø ^øßÊ$çøiøæø ^ßøiô^òønôù‰ø ^ß$Âø †»ËôùÒøæø ^ßøeøç»Þöƒö ^øßøÖ†»ËôÆ»^³Êø Ÿøæø Ôø×ô‰ö…ö o×FÂø ^øßi$‚»Âøæø ^Úø ^ßøiô!æø ^øß³e$…ø o…ô]†øe»Ÿ* ] o9ø^Ãøn»ÛôÖ] Ì ö ×ôí»iö Ÿø ÔøÞ$Vô 1ב èôÛønFÏôÖ] Ýøç»mø ^øÞˆôí»iö óMUP³ MUM á]†Û Ù! DMQóMPS á]†Û Ù! DMPóQO á]†Û Ù! DMO


l

19

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

ÜôÖô^¿$ Ö] èômø†»ÏøÖ] åô„ôaF à»Úô ^³øß³q»†ô³ì»*] «³ßø³e$…ø DMR ^ßø$Ö Ø»Ãøq»]æ$ ^n&ôÖæø ÔøÞ»‚ö$Ö à»Úô ^ßøÖ$ Ø»Ãø³q»]æø ^`ø×öa»*] ø Þ»‚ö$Ö à»Úô o]†÷n»’ôøÞ Ô áöç»Óöøi ðô«ÛøŠ$ Ö] àøÚôù é÷‚øñô«Úø ^øßn»×øÂø Ù»ˆôÞ»*] «øße$…ø DMS køÞ»*]æø ^øßλ‡ö…»]æø1בÔøß»Úôù è÷mø!æø ^øÞ†ôìô!æø ^ßøôÖæ$ Ÿô*ù ]‚÷n»Âô ^øßøÖ oàøn»Îô‡ô†# Ö]†ön»ìø ÄöÛø_»øÞæø o àøm»‚ô`ô# Ö] ÄøÚø ^ßøf»jöÒ»^Êø ^ß$Úø! «øße$…ø DMT oàøn»vô×ô’# Ö] Ýôç»ÏøÖ] ÄøÚø ^øße%…ø ^øß×øìô‚»m% á»*] oàøn»Ûô×ô¿# Ö] Ýôç»ÏøÖ] ÄøÚø ^øß×»Ãør»øi Ÿø ^øße$…ø DMU køÞ»*]æø 1ב ^ßøÛ»uø…»]æø ^ßøøÖ†»ËôÆ»^Êø ^øß³n%ôÖæø kø³Þ»*] DNL óTP(TO é‚ñ^Û³Ö] DMT óMMP é‚ñ^Û³Ö] DMS óSQ ð^ŠßÖ] DMR óMQR (MQQ Í]†Â¢] DNL óPS Í]†Â¢] DMU


l

20

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

^nøÞ»‚% Ö] åô„ôaF ±Êô ^ßø³øÖ g»³jöÒ»]æø o àøm»†ôËôÇFÖ] †ö³n»ìø ø n»øÖVô^øÞ‚»aö ^Þ$Vô éô†øìôŸ6 ] ±Êô æ$ è÷ßøŠøuø oÔ oËFí»mø ^Úøæø 1×Îàö×ôûÞö^Úøæø ±»Ëôí»Þö^Úø Üö×øûøi ÔøÞ$Vô «øße$…ø DNM oðô«ÛøŠ$ Ö] ±Êô Ÿøæø š ô …»Ÿ*»] ±Êô õð±»/ø à»Úô äô×#Ö] o×øÂø ^ßøøÖ†»ËôÇ»øi Ü»$Ö á»Vôæø ^ßøŠøËö³Þ»*] «³øß³Û»³×ø³¾ø ^³øß³e$…ø DNN oàøm»†ôŠôíFÖ] àøÚô à$ øÞç»ÓößøøÖ ^øßÛ»uø†»øiæø køÞ»*]æø ÐôùvøÖ»^ôe ^øßÚôç»Îø àøn»eøæø ^øßøßn»eø x»øjÊ»] ^ßø³e$…ø DNO oàøn»vôjôËFÖ»] †ön»ìø oàøn»Ûô×ôŠ»Úö ^øßÊ$ çøøiæ$ ]†÷f»‘ø ^øßn»×øÂø É»†ôÊ»*] «øße$…ø DNP ±Êô ^³ßø×»³ìô9»*]æø ±»³ìôŸô* æø ±»³ôÖ †»³Ëô³Æ»] hôù…ø DNQ óTU Í]†³Â¢] DNO óNO Í]†³Â¢] DNN óOT Ünâ]†³³eV DNM óMQM Í]†Â¢] DNQ óMNR Í]†Â¢] DNP


l

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

21

oàøn»Ûôuô†# Ö] Üöuø…»*] k ø Þ»*]æø

ÔøjôÛøu»…ø Ýôç»Ïø×»ôÖù è÷ßøj»Êô ^ßø×»Ãør»iøŸø ^ßøe$…ø ^ßø×»Ò$ çøiø äô×#Ö] o×ø³Âø DNR ø jôÛøu»†øeô ^øßrôùÞøæø oàøn»Ûô×ô¿# Ö] oàøm»†ôËôÓFÖ] Ýôç»ÏøÖ»] àøÚô Ô ‹øn»øÖ ^Úø Ôø×øòø³‰»*] á»*] Ôøeôƒö绳Âö*] ±»³ÞôùVô hôù…ø DNS à»Òö*] ±»ßôÛ»uø†»øiæø ±»ôÖ†»ËôÇ»³øi Ÿ$Vôæø 1ב ܺ׻Âô ä´ eô ±»ôÖ oàøm»†ôŠôíFÖ] àøÚôù ^nøÞ»‚% Ö] ±»Êô ±ù´ôÖæø køÞ»*] šô…»Ÿ* ]æø lôçF ÛFŠ$ Ö]†ø›ô^Êø DNT 1ב 6 ] æø oàøn»vô×ô’# Ö^eô±»ßôÏ»vôÖ»*]æ$ ^Û÷×ô³þŠ»Úö ±»ßôÊ$çøøi éô†øìôŸ Üøn»ÏôÚö ±»ßô×»Ãøq»] hôù…ø oðô«Âø‚% Ö] Äön»ÛôŠøøÖ ±»eôù…ø á$ Vô DNU ^ßøe$…ø o ðô«Âø9ö Ø»f$Ïøiøæø ^ßøe$…ø t ±»jôm$…ôùƒö à»Úôæø éôç×F’$ Ö] 1ב

óMLM ̉çm DNT óPS 9çâE DNS óTR ( TQ ‹³³Þç³m DNR óPM ³³ OU Ünâ]†eV DNU


l

22

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

oh ö ^ŠøvôÖ] Ýöç»Ïömø Ýøç»mø àøn»ßôÚôç, Ûö×»Öô æø °$ ‚øôÖçF ôÖæø ±»ôÖ†»ËôÆ»]

o]†÷n»Çô‘ø ±»Þô^nøe$…ø ^ÛøÒø ^Ûø`öÛ»uø…»] h ôù …ø DOL

±»ßôq»†ôì»*]æ$ Ñõ‚»‘ô Øøìø‚»Úö ±»ßô×»³ìô9»*] hôù…ø DOM ^÷ß_6 ×»‰ö ÔøÞ»‚öÖ$ à»Úô ±»ôÖù Ø»Ãøq»]æ$ Ñõ‚»‘ô tø†øí»³Úö o]†÷n»’ôÞ$ à»Úô ^ßøøÖ o, nôùaøæ$ è÷Ûøu»…ø ÔøÞ»‚ö$Ö à»Úô^ßøiô! «øß³e$…ø DON o]‚÷/ø…ø^øÞ†ôÚ»*] o°»†ôÚ»*] ?»±ôÖ†»Šôùmøæø o°»…ô‚»‘ø ±»ôÖ |»†ø/»] hôù…ø DOO o^Û÷×»Âô ±»Þô9»‡ô h ôù …ø DOP oàøn»Ûôuô†# Ö] Üöuø…»*] k ø Þ»*]æø †% –% Ö]±øßôŠ$ Úø ±»Þôù*]Dhôù…øE DOQ óMLÌ`ÓÖ] DON óTLØnñ]†‰V ±ße DOM óNP Ønñ]†‰V ±ße DOL óTO ð^nfÞ¢] DOQ óMMP äF ›6 DOP óNR (NQ äF ›6 DOO


l

23

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

àøÚô köß»Òö ±»ÞôùVô ÔøøßvFf»‰ö køÞ»*] Ÿ?$ Vô äø³ÖFVô Ÿ?ø DOR oàøn»Ûô×ô¿# Ö] oàøn»$ô…ôçF Ö»] †ön»ìø k ø Þ»*]æ$ ÷]9†»Êø ±»Þô…»„øøi Ÿø hôù…ø DOS àöÛFu»†$ Ö] ^ßø³e%…øæø 1׳ΠÐôùvøÖ»^eô Ü»Óö³u»] hôù…ø DOT oáøç»Ëö’ôiø ^Úø o×FÂø áö^ÃøjøŠ»ÛöÖ] oàøn»Öôˆôß»ÛöÖ]†ön»ìø k ø Þ»*]æ$ ^Ò÷†øfFÚ% Ÿ÷ˆøß»Úö ±»ßôÖ»ˆôÞ»*] hôù…ø DOU oàøn»Ûô×ô¿# Ö] Ýôç»ÏøÖ] ±»Êô ±ßô×»Ãør»øi ¡øÊø h ôù …ø DPL o àôn»_ônF$ Ö] l ô ˆFÛøaø ໳Úô Ôøeôƒö绳Âö*] hôù…ø DPM oáô滆ö–öv»m$ á»*] h ôù …ø Ôøeô ƒöç»Âö*]æø køÞ»*]æø ^ßøÛ»uø…»]æø ^øßøÖ †»Ëô³Æ»^³Êø ^³ß$³Úø! «³ßø³e$…ø DPN DO U

ó M M N ð ^ n f Þ ¢ ] DO T óT U ð ^ n f Þ ¢] D O S ó T S ð ^ n f Þ ¢ ] D O R óUT (US áçßÚ©Û³Ö] DPM óUP áçßÚ©Û³Ö] DPL óNU áçßÚ©Û³Ö] óMLU áçßÚ©ÛÖ] DPN


l

24

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

oàøn»Ûôuô†# Ö]†ön»ìø

oàøn»Ûôuô†# Ö] †ön»ìø k ø Þ»*]æø Ü»uø…»]æø †»ËôÆ»] hôù…ø DPO

^`øeø]„øÂø á$ Vô1בÜøß$`øqø hø]„øÂø ^ß$Âø Í»†ô‘»] ^øße$…ø DPP o^Ú÷^ÏøÚöæ$ ]†& ÏøøjŠ»Úö l» ðø«‰ø ^`øÞ$Vô o^Úø÷]†øÆø áø^Òø àõnö»*] éø†$ Îö ^øßjôm#…ôùƒöæø ^øßqôæF ‡»*] à»Úô ^øßøÖ g»aø ^øße$…ø DPQ o^Ú÷^ÚøVô àøn»Ïôj$Ûö×»Öô ^ßø×»Ãøq»]æ$ o àøn»vô×ô’# Ö^eô ±»ßôÏ»vôÖ»*]æ$ ^Û÷Ó»uö ±»ôÖ g » aø hôù…ø DPR o àøm»†ôìôŸ6 ] ±Êô Ñõ‚»³‘ô áø^³ŠøôÖ ±»³ôÖù Ø»³Ãø³q»]æø 1ב ±»eôŸô* †»ËôÆ»]æø oÜôn»Ãôß$Ö] èôß$qø èô$ø…øæ$ à»Úô ±»ßô×»Ãøq»]æø Ýøç»mø ±»Þôˆô³í»³iöŸøæø o àøn»ôÖù«–$ ³Ö] àø³Úô áø^³Òø äü³Þ$Vô óSP á^ΆËÖ] DPQ óRR (RQ á^ΆËÖ] DPP óMMT áçßÚ©ÛÖ] DPO óTU ³ TO ð]†ÃÖ] DPR


l

25

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

à»ÚøŸ$ Vô o áøç»ßöeø Ÿøæ$ Ùº^Úø ÄöËøß»mø Ÿø Ýøç»mø oáøç»%öÃøf»mö oÜõn»×ô‰ø g õ ×»Ïøeô äø×#Ö] oiø*] oáøç»×öÛøûmø ^Û$ Úô ±»×ôa»*]æø ±»ßôrôùÞø h ôù …ø DPS ±»ßôn»eø x»³jøÊ»^³Êø o áôç»eö„$ Òø ±»³Úô绳Îø á$ Vô hôù…ø DPT oàøn»ßôÚôç, ÛöÖ] àøÚô ±øÃôÚ$ à»Úøæø ±»ßôrôùøÞæ$ ^v÷j»Êø Ü»`öøßn»eøæø køÛ»ÃøÞ» *] ?»±jô$Ö] ÔøøjÛøûÞô †øÓö/»*] á»*] ?»±ßô»‡ôæ» *] hôù…ø DPU äö•F†»øi ^v÷×ô‘F ØøÛø»*] á»*]æø °$ ‚øôÖæF o×FÂøæø ±$ ×ø³Âø ø jôÛøu»†øeô ±»ßô×»ìô9»*]æø oàøn»vô×ô’# Ö] Õø9ô^føÂô ±Êô Ô o±»ôÖ†»ËôÆ»^Êø ±»ŠôË»Þø k ö Û»×ø¾ø ±»ÞôùVô hôù…ø DQL oàøn»Ûô×ô¿# Ö] Ýôç»ÏøÖ] àøÚô ±»ßôrôùÞø h ôù …ø DQM óMU ØÛßÖ] DPU óMMT (MMS ð]†ÃÖ] DPT óMRU ð]†ÃÖ] DPS óNM “’ÏÖ] DQM óMR “’ÏÖ] DQL


l

26

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

o†ºn»ÏôÊø †õn»ìø à»Úô ±$ øÖVô k ø Ö»ˆøÞ» *] «ÛøôÖ ±»ÞôùVô hôù…ø DQN oàøm»‚ôŠôË»ÛöÖ] Ýôç»ÏøÖ] o×øÂø ±»Þô†»’öÞ»] h ôù …ø DQO

àøn»uôæø áø绊öÛ»³iö àø³n»uô äô³³×#³Ö] àø³vF³f»ŠöÊø DQP š ô …»Ÿ* ]æø lôçF ÛFŠ$ Ö] ±Êô ‚öÛ»vøÖ] äöøÖæø oáøç»vöfô’»iö àøÚô ±$ vøÖ] tö†ôí»mö o áø滆ö`ô¿»iö àøn»uôæ$ ^n&ôÂøæø ±ôv»möæø ±ôùvøÖ] àøÚô kønôùÛøÖ] tö†ô³í»³möæø kô³nôùÛô³Ö] ø ôÖ„FÒøæø t ^`øiôç»Úø ‚øûeø š oáøç»qö†øí»iö Ô ø …»Ÿ* ] oàøn»vô×ô’# Ö] àøÚô ±»Öô g » aø hôù…ø DQQ Üø×ôÂF š ô …»Ÿ* ]æø lôçF ÛFŠ$ Ö] †ø›ô^Êø Ü$ `ö×#Ö] ØôÎö DQR ±»Êô Õø9ô^føÂô àøn»eø ÜöÓöv»øi køÞ»*] éô‚ø`F$ Ö]æø gôn»ÇøÖ] óMU ³ MS Ýæ†Ö] DQP óOL lçfÓßÃÖ] DQO óNP “’ÏÖ] DQN óPR †ÚˆÖ] DQR óMLL l^Ê^’Ö] DQQ


l

27

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

oáøç»Ëö×ôjøí»mø äôn»Êô]ç»Þö^Òø^Úø

†»ËôÆ»^Êø ^Û÷×»Âôæ$ è÷Ûøu»…$ õð±»/ø Ø$ Òö køû‰ôæø^øße$…ø DQS hø]„øÂø Ü»`ôÎôæø Ôø×øn»fô‰ø ]ç»Ãöføi$]æø ]绳eö^³øi àø³m»„ô³×$³ôÖ ±»jôÖ$] áô áô‚»Âø kôß#qø Ü»`ö×»ìô9»*]æø^ßø³e$…ø o Üôn»vôrøÖ] æø Ü»`ôqôæF ‡»*]æø Ü»`ôñô^eø! à»Úô xø×ø‘ø à»Úøæø Ü»`öi$‚»³Âøæø Üö`ôÎôæø o Üön»ÓôvøÖ]ˆöm»ˆôÃøÖ] kø³Þ»*] ÔøÞ$Vô t Ü»`ôjôm#…ôùƒö ‚»ÏøÊø „õòôÚøç»mø lô^³òø³nôùŠ$ Ö] Ðô³øi ໳Úø æø t lô^øò³nôùŠ$ Ö] ø ôÖƒFæø täüøjÛ»uô…ø oÜön»¿ôÃøÖ] ‡öç»ËøÖ]çøaö Ô køÛ»ÃøÞ»*]±?» jô$Ö] ÔøjøÛøûÞô †øÓö/»*] á»*] ±»ßô»‡ôæ»*] hôù…ø DQT äö•F†»øi ^v÷ôÖ^‘ø ØøÛø»*] á»*]æø °$ ‚øôÖæF o×FÂø æø ±$ ×ø³Âø ±»ÞôùVôæø Ôøn»øÖVô köf»iö ±»ÞôùVô 1ב ±»jôm$…ôùƒö ±»Êô ±»ôÖ x»×ô‘»*]æø óMQ Í^Ïu¢] DQT óU ³ S †Ê^ÇÖ] DQS


l

28

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

oàøn»Ûô×ôŠ»ÛöÖ] àøÚô

^øÞç»Ïöfø‰ø àøm»„ôÖ$] ^øßÞôçF 컦ôæø ^øßøÖ†»³Ëô³Æ»] ^³ßø³e$…ø DQU àøm»„ô×$Öôù ¡& Æô ^øßeôç»×öÎö ±Êô Ø»Ãør»³iø Ÿøæø àô³ÛF³m»¦ô^»³eô oܺn»uô…$ Í º æ» ðö…ø ÔøÞ$Vô«ßøe$…ø ]ç»ßöÚø! Ôøn»øÖVôæø ^ßøf»øÞ*] Ôøn»øÖVôæø ^øß×»Ò$ çøøi Ôøn»×ø³Âø^³øß³e$…ø DRL ]滆öËøÒø àøm»„ô×$ôÖù è÷øßj»Êô ^øß×»Ãør»øiŸø^³øß³e$…ø o †ön»’ôÛøÖ] oÜön»ÓôvøÖ]ˆöm»ˆôÃøÖ] k ø Þ»*] ÔøÞ$Vô 1ב ^øße$…ø ^øßøÖ†»ËôÆ»]æø o×FÂø ÔøÞ$Vô1ב ^ßøøÖ †»ËôÆ»]æø ^øÞ…øç»Þö ^øßøÖ Ü»Ûôi»*]«øß³e$…ø DRM o†ºm»‚ôÎø õð±»/ø ØôùÒö ±øjôn»eø Øøìø9ø à»ÛøôÖæø °$ ‚øôÖ]çøôÖæø ±»Öô†»ËôÆ»] hôù…ø DRN ol ô ^ßøÚôç, ÛöÖ]æø àøn»ßôÚôç, Ûö×»ôÖæ$ ^ß÷Úôç, Úö

óNT|çßÖ] DRNóT Üm†vjÖ] DRMóQ(P èßvjÛÛÖ] DRLóML†vÖ] DQU


l

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ] 29 o Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

oÐø×øìø ^Úø †ôù/ø à»Úô oÐô×øËøÖ] h ôù †øeô ƒöç»Âö*] Ø»Îö DRO

kô%FË# ß$Ö] †ôù/ø à»Úôæø o gøÎøæø ]ƒøVô Ðõ‰ô^Æø †ôù/ø à»Úôæø o‚øŠøuø ]ƒøVô ‚õ‰ô^uø †ôù/ø à»Úôæø o‚ôÏøÃöÖ] ±Êô oÜôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

äôÖFVô oŒô^ß$Ö] Ôô×ôÚø oŒô^ß$Ö] hôù†øeô ƒöç»Âö*] Ø»Îö DRP °»„ôÖ$] o Œô^ß$íøÖ] Œô]çø‰»çøÖ] †ôù/ø à»Úô oŒô^ß$Ö] oŒ ô ^ß$Ö]æø èôß$rôÖ] àøÚôoŒô^ß$Ö]…ô滂ö‘ö±Êô Œöçô‰»çømö t ܺ×F‰ø ^`øn»Êô Ü»`öjön$vôøiæø Ü$ ³`ö×#³Ö] Ôøøß³vF³f»‰ö DRQ oàøn»Ûô×øÃF Ö] h ôù …ø äô×#ôÖ ‚öÛ»vøÖ] áô*] Ü»aöçF »9ø †öìô!æø

o^`øeô åöç»Âö9»^Êø oFߊ»vöÖ»] ðö«Ûø‰»Ÿ*»] äô×#Öôæø VoFÖ^Ãøiø äö×#Ö] Ùø^Îø DRR óMTL Í]†Â¢] DRR óML ‹Þçm DRQ óŒ^ßÖ] DRP óÐ×ËÖ] DRO


l

30

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

(^Û÷‰»ô] àøn»ÃôŠ»iô æ$ è÷ÃøŠ»iô oÖF^Ãøiø äô×#Öô á$ VôV]±% fôß$Ö] Ùø^Îøæø DRS V^`ø¿øËôuø à»Úø Dèõmø]æø…ô ±»ÊôæøEóèøß$røÖ»] Øøìø9ø ^ø`’Fu»*] à»Úø Üön»uô†$ Ö] àöÛFu»†$ Ö] çøâö Ÿ$ Vô äøÖFVô Ÿø °»„ôÖ$] äö×#Ö] çøâö àöÛôn»ãøÛöÖ»] àöÚôç, ÛöÖ»] Ýö¡øŠ$ Ö] Œö滂% ÏöÖ»] Ôö×ôÛøÖ»] p. …ô^føÖ»] ÐöÖô^íøÖ»] †öfôùÓøjøÛöÖ»] …ö^f$røÖ»] ˆöm»ˆôÃøÖ»] Ñö]‡$ †$ Ö] hö^â$ çøÖ»] …ö^ã$ ÏøÖ»] …ö^Ë$ ÇøÖ»] …öçôù’øÛöÖ»] ö eô^ÏøÖ»] Üön»×ôÃøÖ»] |ö^j$ËøÖ»] ˜ ö Êô^íøÖ»] ¼ö‰ô^føÖ»] ˜ †ön»’ôføÖ»] Äön»ÛôŠ$ Ö] Ù% „ôÛöÖ»] ˆ% ÃôÛöÖ»] ÄöÊô]†$ Ö] Üön»×ôvøÖ»] †ön»fôíøÖ»] Ìön»_ô×$Ö] Ùö‚»ÃøÖ»] ÜöÓøvøÖ»] †ön»fôÓøÖ»] ±% ×ôÃøÖ»] …öç»Óö$ Ö] …öç»ËöÇøÖ»] Üön»¿ôÃøÖ»] Üöm»†ôÓøÖ»] Øön»×ôrøÖ»] gön»ŠôvøÖ»] kön»ÏôÛöÖ»] Àön»ËôvøÖ»] (°„Ú†jÖ] MUUVM é†m†â ±eœ à³Â ( x³ne^³’³Û³Ö] éçÓ³Ú DRS óMTTVN (é†m†a ±eœ à (l]ç‚Ö](OQLSVÜΆÖ]


l

31

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

9öæ» 9öçøÖ»] Üön»ÓôvøÖ»] Äö‰ô]çøÖ»] gön»rôÛöÖ»] gön»Îô†$ Ö] Øön»ÒôçøÖ»] Ð% vøÖ»] ‚ön»ãô$ Ö] &öÂô^føÖ»] ‚ön»rôÛøÖ»] ±’ôv»ÛöÖ»] ‚ön»ÛôvøÖ»] ±% ôÖçøÖ»] àön»jôÛøÖ»] °% çôÏøÖ»] ±% vøÖ»] kön»ÛôÛöÖ»] ±»nôv»ÛöÖ»] ‚ön»ÃôÛöÖ»] p. ‚ôf»ÛöÖ»] ‚öuøŸ*»] ‚öuô]çøÖ»] ‚öqô^ÛøÖ»] ‚öqô]çøÖ»] Ýöç»n%ÏøÖ»] †öìôùç* ÛöÖ»] Ýö‚ôùÏøÛöÖ»] …ö‚ôøjÏ»ÛöÖ»] …ö9ô^ÏøÖ»] ‚öÛø’$ Ö] ±»ôÖ]çøÖ»] àö›ô^føÖ»] †öâô^¿$ Ö] †öìô¤] Ùöæ$ Ÿ* ] ç% ËöÃøÖ»] ÜöÏôøjß»ÛöÖ»] hö]ç$ j$Ö] †% føÖ»] ±»Öô^ÃøjøÛöÖ»] Ýô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ»] 滃ö Ôô×»ÛöÖ] ÔöÖô^Úø Íöæ» ðö†$ Ö] ÄöÞô^ÛøÖ»] ±ßôÇ»ÛöÖ»] ±% ßôÇøÖ»] ÄöÚô^røÖ»] ¼öŠôÏ»ÛöÖ»] Äöm»‚ôføÖ»] °9ô^ãøÖ»] …öç»ß%Ö] ÄöÊô^ß$Ö] …% ^–$ Ö] / …öç»fö’$ Ö] ‚ön»/ô†$ Ö] 'ö…ô]çøÖ»] ±»Îô^føÖ»]


l

32

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

ä´ eô ±øÂô9ö ]ƒøVô °»„ôÖ$] Üö¿ø»Ÿ* ] äô×#Ö] Üö‰»] DæøE DRT køÞ»*] Ÿ?$Vô äøÖFVô Ÿ?øZZ oF_»*] ä´ eô Øøòô‰ö ]ƒøVôæø (hø^³qø*] oXXàøn»Ûø×ô¿# Ö] àøÚô k ö ß»Òö ±»ÞôùVô ÔøßøvFf»‰ö køÞ»*] Ôø$Þ*] ‚ö`ø/»*]±»Þôù^*eô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DRU Ü»øÖ °»„ô$Ö] ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸ* ] køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸø (äö³×#³Ö] ó‚ºuø*] ]ç÷ËöÒö äü$Ö à»Óömø Ü»øÖæø (‚»øÖç»mö Ü»øÖæø ‚»×ômø (‚øÛ»vøÖ»] ÔøøÖ á$ ^*eô Ôø×ö³øò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DSL DÔøøÖ Ôøm»†ô³/øŸø Õø‚ø³u»æøE kø³³Þ»*] Ÿ$Vô äø³³³ÖFVôŸø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] Äöm»‚ôeø áö^ß$ÛøÖ] áö^³ß$³vø³Ö»] óRTQVM (ÔÖ^Ú àe ‚É ( ð^‚Ö](MTRQV… (Õ…‚jŠÛÖ] DRT óMTQVN (é‚m†øeö à (l]ç‚Ö] (OPSQ V… (°„Ú†jÖ] DRU (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒóMNRVN (ènÂ9¢] h^e (TULV… (á^³fu à³e] DSL ó ‹Þœ à (PQOVM (ܿ¢] ²] ܉] ±Ê Ø’Ê (MUQLV…


l

33

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

óÝöç»n%Îø ^mø ±% uø ^mø (Ýô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ] ]ƒø^mø óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*]^mø DSM óhô^a$ çøÖ] o×ø»Ÿ* ] ±ôù×ôÃøÖ] ±øôeù…ø áø^vøf»‰ö DSN óÐø×øìø ^Úø†ôù/ø à»Úô lô^Ú$ ^j$Ö] äô×#Ö] lô^Ûø×ôÓøeô ƒöç»Âö*] DSO ±Êô ºð±»/ø ä´Ûô‰»] ÄøÚø †% –ömøŸø °»„ô$Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô DSP óÜön»×ôÃøÖ] Äön»ÛôŠ$ Ö] çøaöæø (ðô^ÛøŠ$ Ö] ±Êô Ÿøæø š ô …»Ÿ* ] (äô×#Öô ‚öÛ»vøÖ»]æø (äô×#Öô Ôö×»ÛöÖ] xøfø‘»*]æø ^øßv»fø‘»*] DSQ Ôö×»ÛöÖ] äüøÖ (äüøÖ Ôøm»†ô/ø Ÿø åü‚øu»æø äö×#Ö] Ÿ$Vô äø³ÖFVôŸø (MUUR (ÔÖ^Ú àe ‹Þœ à (MUUQVÜΆ³Ö] (Õ…‚³jŠÛ³Ö] DSM óSNTVM (Øn×`jÖ]æ †nfÓjÖ]æ ð^‚Ö] h^jÒ (èÚ^Úœ±eœ àÂ

óRSRVM (ÅçÒ¢] àe èÛ׉ à ( ð^‚Ö](MTOQV… (Õ…‚jŠÛÖ] DSN óMTNVN (èÖçì à (ŸˆßÚ ÙˆÞ ]ƒV ÙçÏm^Ú (OPOS V… (°„Ú†jÖ] DSO óMSRVN(á^Û% àÂ(oŠÚœæ xf‘œ]ƒV ð^‚Ö] (OOTTV…(°„Ú†jÖ] DSP óOQLVN (9çÃŠÚ àe] à (ð^‚Ö]æ†Ò„Ö] h^jÒ (NSNOV…(Ü×ŠÚ DSQ


l

34

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

hôù…ø W†ºm»‚ôÎø õð±»/ø ØôùÒö o×FÂø çøaöæø ‚öÛ»vø³Ö] äö³øÖæø (åü‚øûeø ^Úø †øn»ìøæø Ýôç»nøÖ»] ]„øaF ±»Êô ^Úø †øn»ìø Ôø×öøò‰»*] óåü‚øûeø^Úø †ôù/øæø Ýôç»nøÖ»]]„aø ±»Êô ^Úø†ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø hôù…ø W†ôføÓôÖ] ðô 绉öæø ØôŠøÓøÖ] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*] hôù…ø ó†ôf»ÏøÖ] ±»Êô hõ]„øÂøæø…ô^$ßÖ] ±»Êô hõ]„øÂø à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*] ÜøôÖ^Âø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] †ø›ô^Êø Ü$ ³`ö×#³Öø] DSR W äüÓøn»×ôÚøæ$ õð±»/ø ØôùÒö h$ …ø (éô9ø^`ø$ Ö]æø gô³n»Çø³Ö] Ôøm»†ô/ø Ÿø Õø‚øu»æøE køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVô Ÿ$ á»*] ‚ö³`ø/»*] †ôù/ø à»Úôæø (±»ŠôË»øÞ †ôù³/ø ໳Úô Ôøeô ƒö绳Âö*] óDÔøøÖ ±»ŠôË»øÞ o×FÂø Íø†ôjøλ*] á»*]æø (ä´ Òô†»/ôæø áô^³_ø³n»$ Ö] (xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú h^e (h9¢] (QLRSV… (9æ]9çeœXXäÒ†/ ZZoÖV DSR (é†m†a±eœ à (l]ç‚Ö] (OOUNV… (°„Ú†jÖ]ó RUMVN (é†m†a±eœ à óNQVM (†Óe ±eœ à (TNV… (‚ÛuœXXîÖ] ͆jÎœ áœæZZ óMSRVN


l

35

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

óÜõ×ôŠ»Úö oÖFVô åü†$ qö*] æ»*] ] ð÷绉ö èø×øÛøuø ‚ö`ô/».]æø Õø‚ö`ô/».] (köv»fø‘»*] ±ÞôùV Ü$ `ö×#Öø] DSS køÞ»*] ÔøÞ$*] ÔøÏô×»ìø Äøn»Ûôqøæø ÔøøjÓøñô¡øÚøæø Ôø/ô†»Âø óÔøÖö绉ö…øæø Õø‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *]æø køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸø (äö×#Ö] (éô†øìôŸF »]æø ^nøÞ»‚% Ö]±»Êô èønøÊô^ÃøÖ»] Ôø×öòø‰»*]±ÞôùV Ü$ `ö×#Öø] DST æø ±ßôm»9ô ±Êô èønøÊô^ÃøÖ»] æø çøË»ÃøÖ] Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùV Ü$ `ö×#Öø] ±»iô]…øç»Âø†»jö‰»] Ü$ `ö×#Öø] (±»ôÖ^³Úøæø ±»³×ô³a»*]æø °ø^³nøÞ»9ö °$ ‚ømø àôn»eø à»Úô ±»ßô¿»Ëøu»] Ü$ `ö×#Öø] (±»iô^Âøæ»…ø ໳Úô!æø à»Úôæø ±»ôÖ^Ûø/ô à»Âøæø ±»ßôn»Ûôm$ à»Âøæø ±»Ëô×»ìø ໳Úôæø ó±»jôv»iø à»Úô Ùø^jøÆ».] á»*] ÔøjôÛø¿øÃøeô ƒöç»Âö*]æø (±»Îôç»Êø óRUMVN ( ‹Þœ à (xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú (h9¢] (QLRUV… (9æ]9çeœ DSS óRUNVN (†Û àe] à (xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú (h9¢](QLSPV… (9æ]9çeœ DST


l

36

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

‚õÛ$ vøÛöeôæø (^ß÷m»9ô Ýô¡ø‰»¦ô^eô æø (^e&…ø äô×#Ö^eô ^ßøn»•ô…ø DSU ó^n&fôøÞæ$ Ÿ÷绉ö…ø DÜø×$‰øæø äôn»×øÂø ² ö ] o×$‘øE ‚õuø^*eô æ»*] èõÛøûÞô à»Úô ±»eô xøfø‘»*] ^³Úø Ü$ ³`ö×#³Öø] DTL (ÔøøÖ Ôøm»†ô/ø Ÿø Õø‚øu»æø Ôøß»ÛôÊø ÔøÏô³×»³ìø ໳Úôù ó†öÓ»% Ö] ÔøøÖæø ‚öÛ»vøÖ] Ôø×øÊø ±»Êô ±»ßôÊô^Âø Ü$ `ö×#Öø] (±»Þô‚øeø ±»Êô ±»ßôÊô^Âø Ü$ `ö×#³Öø] DTM Ÿ$Vô äøÖFVôŸø W°»†ô’øeø ±»Êô ±»ßôÊô^Âø Ü$ `ö×#Öø] (±»ÃôÛ»³‰ø †ôË»ÓöÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*] ±ÞôùV Ü$ `ö×#Öø] Dl]†Ú '¡$EókøÞ»*] (xf‘œ ]ƒV ÙçÏm^Ú h^e (h9¢](QLSNV… (9æ]9çeœ XXŸç‰…ZZoÖV DSU à (àjËÖ] àÚ ƒçójÖ] h^³e (à³j˳Ö] (SLTUV… (°…^³í³fÖ] óRUNVN h^fvj‰] h^e (Ýç’³Ö] (MMRNV… (ܳ׳ŠÚ XX^n&fôøÞZZ óMLQLVN (‹Þœ óORSVM (é9^jÎ ±eœ à (†`/ ØÒ àÚ Ý^mœ è$¡$ Ý^n‘ ‚ß ð†ÛÖ] äÖ^Î ]ƒV °„Ö] ð±Ö] †³Òƒ h^³e (TQTV… (á^³fu à³e] DTL óMMMVN (Œ^f àe] à (ÝçnÖ] ÔÖƒ †ÓÖ ^m9©Ú á^Ò |^f’Ö] óRUPVN (é†Óe±eœ àÂ(xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú(h9¢](QLULV…(9æ]9çeœ DTM


l

37

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

W†ôf»ÏøÖ] hô]„øÂø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±ÞôùV Ü$ `ö×#Öø] (†ôÏ»ËøÖ]æø óDl]†Ú '¡$E ók ø Þ»*] Ÿ$Vô äøÖFVô Ÿø éøç$ ÎöŸø Dæø Ùøç»uøŸøE (å´‚ôÛ»vøeôæø äô×#Ö] áø^vøf»‰ö DTN (à»Óömø Ü»øÖ ^,ømø Ü»øÖ^Úøæø áø^Òø äö×#Ö] ðø^/ø^Úø (äô×#Ö^³eôŸ$Vô äø×#Ö] á$ *] æø (†ºm»‚ôÎø õð±»/ø ØôùÒö o×FÂø äø×#Ö] á$ *] Üö×ø»*] ó^Û÷×»Âô õð±»/ø ØôùÓöeô ½ø^uø*] ‚»Îø x»×ô‘»*] (&ön»Çôjø‰»*] ÔøjôÛøu»†øeô Ýöç»n%Îø ^mø ±% uø^mø DTO óàõn»Âø èøÊø†»›ø±»ŠôË»øÞ oÖFVô±»ßô×»Óôøi Ÿøæø (äü×$Òö±»Þô^,/ø±»ôÖ køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸø(±ôeù…ø køÞ»*] Ü$ `ö×#Öø] D…^ËÇj‰Ÿ] ‚nôù‰E DTP óRUNVN (xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú h^e (h9¢] (QLSQ V… (9æ]9çeœ DTN óSOLVM ( ‹Þœ à ( ð^‚Ö] h^jÒ (NLLLV… (Õ…‚jŠÛÖ] DTO à (…^ËÇj‰Ÿ] Ø–Êœ h^e (l]ç‚Ö] (ROLRV… (°…^í³fÖ] DTP óUONVN (Œæœ àe9]‚/


l

38

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

Õø‚ô»æøæø Õø‚ô`»Âø oF×Âø ^øÞ*]æø (Õø‚öf»Âø ^øÞ*]æø (±»ßôøjÏ»×øìø W köûßø‘ø ^Úø †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] óköû_øjø‰»] ^Úø (±»fôÞ»„øeô ÔøøÖ ðöç»eö*]æø (±$ ×øÂø ÔøjôÛø³Ã»³ßô³eô ÔøøÖ ðöç»eö*] ókøÞ»*] Ÿ$Vô høç»Þö„% Ö]†öËôÇ»møŸø äüÞ$¬ôÊø ±»ôÖ†»ËôÆ»^Êø (‚øfôÂö à»Úø Ð% uø*]æø (†øÒôƒö à»Úø Ð% uø*] køÞ»*] Ü$ `ö×#Öø] DTQ à»Úø 9öçøq»*]æø (Ôø×øÚ$ à»Úø Íö ðø…»*]æø (±øÇôjöe»] àôÚø †ö’øÞ»*]æø Ÿø Ôö×ôÛøÖ] køÞ»*] Ü$ `ö×#Öø] Wo_6 »*] à»Úø Äö‰øæ»*]æø (Øøòô‰ö ÔºÖô^aø õð±»/ø Ø% Òö(ÔøøÖ ‚$ Þô Ÿø 9ö†»ËøÖ»]æø (ÔøøÖ Ôøm»†ô/ø o’Fûiö à»øÖæø (ÔøÞôƒ»¬ôeô Ÿ$Vô Åø^_øiö ໳øÖ (Ôø`øq»æø Ÿ$Vô W†öËôÇ»jøÊø o’Fûiö æø (†öÓö»jøÊø Åö^_øiö (ÔøÛô³×»³Ãô³eô Ÿ$Vô óNRPVT (±×a^fÖ] èÚ^Úœ±eœ à (TLNSV…(†nfÓÖ] ÜrÃÛ³Ö] DTQ óÍ¡jìŸ] àÚ ð±e


l

39

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

áøæ9ö kø×»uö (Àõn»Ëô³uø o³ÞF9»*]æø (‚õ³n»`ô/ø hö†ø³Î»*] (…ô^$ø¤] køf»øjÒøæø (±»‘ô]çøß$Ö^ôe lø„»ìø*]æø (Œôç»Ëöß%Ö] (èºnø–ôË»Úö ÔøøÖ höç»×öÏö³Ö»ø] WÙø^³qø¤] kø³í»³ŠøøÞæø (kø×»×øu»*]^Úø Ùö¡øvøÖø] (èºnøÞô¡øÂø Õø‚ø³ß»³Âô †% ³ŠôùÖ]æø (kø»†ø/ø ^Úø àöm»‚ôùÖ]æø (køÚ»†$ ³uø^³Úø Ýö]†ø³vø³Ö»]æø ‚öf»ÃøÖ]æø (ÔøÏö×»ìø Ðö×»íøÖø] Wkø³n»–ø³Îø^³Úø †ö³Ú»Ÿ* ]æø Ôø×öòø‰»*] óÜön»uô†$ Ö] Íöæ» ðö†$ Ö] äö×#Ö] køÞ»*]æø WÕø‚öf»Âø lö]çøÛFŠ$ Ö] äöøÖ k»Îø†ø³/»*] °»„ô³$Ö] Ôø`ôq»æø …ô绳ßö³eô àøn»×ôñô^Š$ Ö] Ðôùvøeôæø (ÔøøÖ çøaö Ðõùuø ØôùÓöeôæø (š ö …»Ÿ* ]æø åô„ôaF ±»Êô æø éô]‚øÇøÖ] åô„ôaF ±»Êô ±»ßô×øn»Ïôiö á»*] (Ôøn»×øÂø óÔøiô…ø‚»Ïöeô …ô^ß$Ö] àøÚô ±»Þô†øn»rôiö á»*]æø (èôn$ôÃøÖ]


l

40

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

(áôˆ»vöÖ]æø Üôù`øÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùV Ü$ ³`ö×#³Öø] DTR Ôøeôƒöç»Âö*]æø (ØôŠøÓøÖ]æø ˆôr»ÃøÖ] àø³Úô Ôøeôƒö绳Âö*]æø èôfø×øÆø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Øô³í»³föÖ]æø àô³f»rö³Ö] àø³Úô óÙô^qø†ôùÖ] †ô`»Îøæø àôm»‚$ Ö] Ôøm»‚øû³‰øæø DÔøn»f$øÖE(Ôøn»f$øÖ Ü$ ³`ö×#³Öø] Ôøn»f$øÖ DTS ^Úø Ü$ `ö×#Öø] óÔøn»øÖVôæø Ôøß»Úôæø Ôøm»‚ømø ±»³Êô †ö³n»íø³Ö»]æø lö…»„øÞø æ»*] Ìõ×»uø à»Úô köË»×øuø æ»*] Ùõç»Îø à»Úô kö×»³Îö ^Úø (ä´ ×ôùÒö ÔøôÖƒF °»‚ømø àøn»eø Ôøjöòøn»ôÛøÊø (…õ„»Þ$ à»Úô Ùøç»uø Ÿøæø (áöç»ÓömøŸø ^,øiø Ü»øÖ^Úøæø áø^³Òø kø³ò»³/ô ó†ºm»‚ôÎø õð±»/ø ØôùÒö o×F³Âø ÔøÞ$Vô (ÔøeôŸ$Vô éøç$ ÎöŸøæø óNMSVM (éƒ^Ãj‰Ÿ] ±Ê h^e (éç×’Ö] (MQQQV… (9æ]9çeœ DTR óRUSVM (ke^$ àe ‚m‡ à (ð^‚Ö] (MULLV…(Õ…‚jŠÛÖ] DTS


l

41

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

(køn»×$‘ø à»Úø o×FÃøÊø éõç×F‘ø à»Úô kön»×$‘ø ^Úø Ü$ `ö×#³Öø] ±»nôùÖôæø køÞ»œ (køß»Ãø$Ö à»Úø o×FÃøÊø àõûÖ$ à»Úô köß»ÃøøÖ^Úøæø ±»ßôÏ»vôÖ»*]æ$ ^Û÷×ôŠ»Úö ±»ßôÊ$çøiø (éô†øìô¤]æø ^nøÞ»‚% Ö] ±»³Êô ‚øûeø ðø^•ø†ôùÖ] Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùV Ü$ `ö×#Öø] óàøn»vôôÖ^’$ Ö^³eô †ô¿øß$Ö] éø„$ øÖæø (lôç»ÛøÖ] ‚øûeø œôn»ÃøÖ] 9ø†»eøæø (ðô^–øÏøÖ] ðø]†$ •ø †ôn»Æø±»Êô Ôøñô^ÏøôÖ oÖFVô ^Î÷ç»/øæø (Ôø`ôq»æø oÖFVô æ»*] Üø×ô¾»*] á»*] Ôøeôƒöç»Âö*]æø óèõ×$–ôÚ% èõøßj»Êô Ÿøæ$ éõ†$ –ô³Úö gøŠôÒ»*] æ»*] (±$ ×øÂø p‚Føjûmöæ»*] °ø‚ôøj»*] æ»*] (Üø³×ø³¾».] lô]çÛFŠ$ Ö] †ø›ô^Êø Ü$ `ö×#Öø] óåü†öËôÇ»øiŸ$ ^f÷Þ»ƒøæ»*] è÷øòn»_ôìø Ùô¡ørøÖ]]ƒø (éô9ø^`ø$ Ö]æø gôn»ÇøÖ] ÜøôÖ^³Âø (š ô …»Ÿ* ]æø Déô^nøvøÖ]Eåô„ôaF ±»Êô Ôøn»øÖVô ‚ö`ø»*]±»Þôù¬Ê (Ýô]†ø³Ò»¦ô]æø


l

42

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

‚ö`ø/»*] ±»Þôù*] (]‚÷n»`ô/ø Ôøeô oËFÒøæø Õø‚ö`ô/».]æø ^nøÞ»‚% Ö] ÔøøÖ (ÔøøÖ Ôøm»†ô/øŸø Õø‚øu»æø køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸ$ á»*] õð±»/ø ØôùÒö o×FÂø køÞ»*]æø (‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖæø Ôö×»Ûö³Ö] ö²] o×$‘øE]‚÷Û$ vøÚö D^Þø‚øônù‰øE á$ *] ‚ö`ø/»*]æø W†ºm»‚ôÎø Õø‚ø»æø á$ *] ‚ö`ø/»*]æø WÔøÖöç‰ö…øæø Õø‚öf»Âø DÜø×$‰øæø äôn»×øÂø (^`øn»Êô gøm»…øŸ$ èºnøiô_ èøÂø^Š$ Ö]æø (Ð' uø Ôøøñ^ÏøÖôæø (Ð' uø ±»ßô×»Óôiø á»Vô ÔøÞ$*]æø (…ôç»föÏöÖ]±»Êô à»Úø &öÃøf»øi ÔøÞ$*]æø gõÞ»ƒøæ$ éõ…øç»Âøæ$ Ìõû•ø oÖFVô ±»ßô×»Óôiø ±»ŠôË»Þø oÖFVô ±»Öô†»ËôÆ»^Êø (ÔøjôÛøu»†øôe Ÿ$Vô Ðö$ô*] Ÿø ±»Þôù*]æø Wèõøò³þn»_ôìøæ$ (køÞ»*] Ÿ$Vô høç»Þö„% Ö] †öËôÇ»møŸø äüÞ$Vô (^`ø×$³Òö ±»³eô绳Þöƒö óÜön»uô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö] køÞ»*] ÔøÞ$Vô ±$ ×øÂø g»iöæø


l

43

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

(áõ^Ûøm»Vô ±»Êô è÷v$ ‘ô Ôø×öøò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DTT (|º¡øÊø ^`øÃöføj»m$ é÷^røøÞæø (Ðõ×öìö àôŠ»uö ±»Êô ^Þ÷^Ûøm»Vôæø ó^Þ÷]çø•»…ôæø Ôøß»Úôù é÷†øËôÇ»Úø æø(è÷nøÊô^Âøæø Ôøß»Úôù è÷Ûøu»…øæø Üôm»†ô³³Óø³Ö] Ôø`ôq»çø³eô ƒö绳Âö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DTU óä´ jônø‘ô^øßeô „ºìô_ køÞ»*] ^Úø†ôù/ø à»Úô èôÚ$ ^j$Ö] Ôøiô^Ûø×ôÓøeôæø Ü$ `ö×#Öø] óÜøø$^,ÛøÖ]æø Ýø†øÇ»ÛøÖ] ÌöôÓ»øi køÞ»*] Ü$ ³`ö×#³Öø] Ÿøæø (Õø‚ö»æø Ìö×øí»³mö Ÿøæø (Õø‚ö³ß»³qö Ýöˆø³³`»mö Ÿø óÕø‚ôÛ»vøeôæø ÔøÞø^vøf»‰ö W‚% røÖ] Ôøß»Úô ‚ôùrøÖ]]ƒø ÄöËøß»mø óÔøøÞ^vøf»‰ö DÔøøÖ Ôøm»†ô/øŸøE køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸø DUL óPPNVR (é†m†a ±eœ à (UOOOV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DTT óRTTVN (±× à (ÝçßÖ] ‚ß ÙçÏm^Ú (h9¢] (QLQNV…(9æ]9çeœ DTU óXXÌ×øímöŸZZá^ÓÚXXÌ×íjmŸZZæ XXÔi^Û×ÓeZZ á^ÓÚ XXÔi^Û×ÒZZ änÊ …$ ^Ãi]ƒV Øq†Ö] ÙçÏm^Ú h^³e (h9¢] h^³jÒ (QLRMV… (9æ]9ç³eœ DUL óRTUVN (èñ^ à (Øn×Ö] àÚ


l

44

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

Ü$ `ö×#Öø](ÔøøjÛøu»…ø Ôø×öòø‰»*]æø(±»fôÞ»„øôÖ Õø†öËôÇ»jø‰»*] Ü$ `ö×#Öø] g»aøæø (±»ßôjøm»‚øaø ƒ»Vô ‚øûeø ±»fô×»Îø É»ˆôiö Ÿøæø (^Û÷×»Âô±»Þô9»‡ô óhö^a$ çøÖ] køÞ»*] ÔøÞ$Vô (è÷Ûøu»…ø ÔøÞ»‚ö$Ö à»Úô ±»Öô ±»Êô ±»ôÖ Ä»‰ôùæøæø (±»fôÞ»ƒø ±»Öô†»³Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×# ³Öø] DUM ó±Îô‡»…ô ±»Êô ±»ôÖ Õ»…ô^eøæø (°»…ô]9ø ±»ßô×»Ãøq»]æø (àøn»eô]ç$ j$Ö] àøÚô ±»ßô×»Ãøq»] Ü$ `ö×# ³Öø] DUN óàøm»†ô`ôù_øjøÛöÖ] àøÚô (š ô …»Ÿ* ] h$ …øæø lô]çÛF³Š$ Ö] h$ …ø Ü$ ³`ö×#³Öø] DUO (õð±»/ø ØôùÒö h$ …øæø ^ße$…ø (Üôn»¿ôÃøÖ] ô†»ÃøÖ] h$ …øæø (äñç•æ ±Þø]†`¾ àne ÙçÏm^Ú h^e (±ßŠöÖ] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ DUM ó OQ” (o‰çÚ ±eœ à óMTVM (h^_íÖ] àe †Û à (ðç•çÖ] É^f‰V (QQV… (°„Ú†jÖ] DUN óOPTVN (é†m†a ±eœ à (ÝçßÖ] ‚ß ð^‚Ö] (†Ò„Ö] (NSMOV… (Ü×ŠÚ DUO


l

45

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

Øôn»rôÞ»¦ô]æø éô…Fç»j$Ö]Ùøˆôß»Úöæø (pçF ß$Ö]æø gôùvøÖ] ÐøôÖ^Êø køÞ»*] õð±»/ø ØôùÒö †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] (áô^Îø†»³Ëö³Ö]æø Ôø×øf»Îø ‹øn»×øÊø Ùöæ$ Ÿ* ] køÞ»*] Ü$ `ö×#Öø] óä´ jônø‘ô^ßøeô „º³ìô_ køÞ»*]æø (ºð±»/ø Õø‚øûeø ‹øn»×øÊø †öìô¤] køÞ»*]æø (𺱻/ø ‹øn»×øÊø àö›ô^føÖ] køÞ»*]æø (ºð±»/ø ÔøÎøç»Êø ‹øn»×øÊø †öaô^¿$ Ö] ó†ôÏ»ËøÖ] àøÚô ^ßøßôÆ»*]æø àøm»‚$ Ö]^ß$Âø ˜ ô λô] (𺱻/ø ÔøøÞæ»9ö (k»×$¾ø*] ^Úøæø Äôf»Š$ Ö] lô]çøÛFŠ$ Ö] h$ …ø Ü$ `ö×#Öø] DUP àôn»›ô^nø$ Ö] h$ …øæø (k»×$Îø*]^Úøæø àø³n»•ô…»Ÿ* ] h$ …øæø ÔøÏô×»ìø†ôù/ø ໳Úô ]…÷^³qø ±»ôÖù à»Òö Wk»×$³•ø*]^³Úøæø á»*] æ»*] Ü»`öß»Úôù ‚ºuø*] ±$ ×øÂø ½ø†öË»³m$ á»*] (àø³n»Ãô³Ûø³q»*] à`ÖçÏm l^Û×Ò±Ê gnƆjÖ] h^e (QV… (gna†jÖ]æ gnƆ³jÖ] DUP óPQSVN (‚nÖæ àe ‚Ö^ì à (Øn×Ö^e ňËmæœ Ñ…ªm àÚ


l

46

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

óÔøÛö‰»] Õø…ø^føøiæø Õø…ö^qø ˆ$ Âø WoÇF_»m$ lô]çøÛFŠ$ Ö] ÜönôùÎø køÞ»*] (‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖ Ü$ ³`ö×#³Öø] DUQ Ôö×ôÚø køÞ»*] (‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖæø (à$ `ôn»Êô à»Úøæø š ô …»Ÿ* ]æø ‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖæø (à$ `ônÊô à»Úøæø š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] ÔøøÖæø (à$ `ônÊô à»Úøæø š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] …öç»Þö køÞ»*] Ôøñö^ÏøôÖæø (Ð% vøÖ] Õø‚ö»æøæø (Ð% vøÖ] køÞ»*] ‚öÛ»vøÖ] (Ð' uø…ö^ß$Ö]æø (Ð' uø èöß$røÖ]æø (Ð' uø ÔøÖöç»Îøæø (Ð' uø Ùö绉ö…ø D]E‚ºÛ$ vøÚö D^øÞ‚öônù‰øEæø(Ð' uø áøç»n%fôß$Ö] æø (köÛ»×ø‰»*] ÔøøÖ Ü$ `ö×#Öø] óÐ' uø èöÂø^Š$ Ö]æø (Ð' uø äô×#Ö] (köf»Þø*] Ôøn»øÖVôæø (kö×»Ò$ çøiø Ôøn»×øÂøæø (köß»³Úø! Ôøeôæø (Œ^f àe] à (Øn×Ö^e ‚r`jÖ] h^e (MMNLV…(°…^³í³fÖ] DUQ óÍ¡jìŸ] àÚ ð±eóMQMVM


l

47

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

^øße%…ø køÞ»*]æø (köÛ»Òø^uø Ôøn»øÖVôæø (köÛ»‘ø^ìø Ôøeôæø (lö†»ì$ *]^Úøæø köÚ»‚$ Îø^Úø ±»Öô†»ËôÆ»^Êø (†ön»’ôÛøÖ»] Ôøn»øÖVôæø køÞ»*]^Úøæø (köÊ»†ø‰»*]^Úøæø (köß»×ø»*] ^Úøæø lö…»†ø‰»*] ^Úøæø (†öìôùç* ÛöÖ] køÞ»*]æø Ýö‚ôùÏøÛöÖ] køÞ»*] W±»ßôùÚô ä´ eô Üö³×ø³Â»*] óäô×#Ö^eô Ÿ$Vô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøç»uø Ÿøæø (køÞ»*]Ÿ$Vô äøÖFVôŸø (±»ßôÊô^Âøæø (±»ßôÛ»uø…»]æø (±»ôÖ†»³Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DUR ó±»ßôûÊø…»]æø (±Þô†»föq»]æø (±»ßôλ‡ö…»]æø (±»Þô‚ôa»]æø ó†ºn»ÏôÊø †õn»ìø à»Úô ±$ øÖVô køøÖˆøÞ»*] ^ÛøôÖ ±»ÞôùVô DUS (àni‚rŠÖ] àne ð^‚Ö] h^e (éç³×³’³Ö] (TQLV… (9æ ]9ç³eœ DUR ÙçÏm^Ú h^e (éç×’Ö] (NTPV… (°„³Ú†³jÖ] (±Þô†»föq»]æø óMNOVM (éç×’Ö] (TUTV… (èq^Ú àe] ó±»ßôûÊø…»]æø óROVM (àni‚rŠÖ] àne óRP” (Œ^f àe] à Ü`×%Ò pæ… (àni‚rŠÖ] àne ÙçÏm^Ú h^e óNP “’ÏÖ] DUS


l

48

Ùæ¢] ÙˆßÛÖ]

(Øøn»Êô]†ø‰»Vôæø Øøn»ñô^Óøn»Úôæø Øøn»ñô†øf»qô h$ …ø Ü$ `ö×#Öø] DUT gôn»ÇøÖ] ÜøôÖ^³Âø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]ç³ÛF³Š$ Ö]†ø³›ô^³³Êø ^Ûøn»Êô Õø9ô^føÂô àøn»eø Üö³Óö³vø³øi kø³Þ»*] ( éô9ø ^`ø$ Ö]æø äôn»Êô Ìø×ôjöì»] ^ÛøÖô ±»Þô‚ôa»ô] (áøç»Ëö×ôøjí»mø äôn»Êô ]ç»Þö^³Òø oÖFVô ðö^øiø à»Úø °»‚ô`»øi ÔøÞ$Vô (ÔøÞôƒ»¬ôeô ÐôùvøÖ] àøÚô óÜõn»ÏôjøŠ»Ú% ½õ]†ø‘ô

(èñ^ à (Øn×Ö^e äñ^Â9æ ]±fßÖ] éçב(SSLV… (Ü×ŠÚ DUT óNROVM


49

±Þ^%Ö]ÙˆßÛÖ]


50


gZ ÂZ

51

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

±»ßôÊô^Âøæø (køm»‚øaø ໳Ûø³n»Êô ±»³Þô‚ô³a»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DM Õ»…ô^eøæø (køn»Ö$çøiø à»Ûøn»Êô ±»ßô$Öçøøiæø (køn»Êø^Âø à»Ûøn»Êô (køn»–øÎø ^Úø †$ /ø ±»ßô³Îôæø (kø³n»_ø³Â»*] ^³Ûø³n»Êô ±»³ôÖ Ù% „ômøŸø äüÞ$Vô (Ôøn»×øÂø o–FÏ»mö Ÿøæø ±»–ôÏ»øi ÔøÞ$¬ô³Êø køÒ»…ø^føiø (køm»9ø^Âø à»Úø ˆ% Ãômø Ÿøæø (kø³n»øÖ]æ$ ໳Úø DÔøn»øÖVô höç»jöøÞ æø Õø†öËôÇ»jøŠ»øÞE køn»øÖ^³Ãø³iøæø ^³ßø³e$…ø ó±ôùfôß$Ö] o×øÂø äö×#Ö] o×$‘øæø ±Ê lçßÏÖ] h^e (éç×’Ö] (MPNQV… (9æ]9ç³eœ XXknÖ^ÃiZZoÖV DM á^ÓÚ XX±–Ïi ÔÞVZZ änÊ æ óNLMVM (±× àe àŠvÖ] à (†³iç³Ö] XX±ôùfôß$Ö] o×øÂø äö×#Ö] o³×$³‘øæø ZZ óXXäÞVZZá^ÓÚXXÙ% „mŸ ä³ÞVæZZæXX ÔÞ¬³ÊøZZ àe àŠvÖ] à (†içÖ] ±Ê ð^‚Ö] (éç×’Ö] (MSPSV… (±³ñ^³Šß³Ö] óXX±fßÖ]ZZ ‚Ãe XX‚ÛvÚZZ änÊæ óMUQVM (±×Â


gZ ÂZ

52

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

lô^ßÚôç, ÛöÖ]æø àøn»ßôÚôç, Ûö×ôÖæø ±»Öô†»³Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DN àøn»eø Ì»ôÖù*]æø (lô^³Ûø³×ô³Š»Ûö³Ö]æø àø³n»Ûô³×ô³Š»Ûö³Ö]æø o×FÂø Ü»aö†»’öÞ»]æø (Ü»`ôßôn»eø lø]ƒø x»×ô‘»*]æø (Ü»`ôôeç»×öÎö àøm»„ôÖ$] éø†øËøÓøÖ] àôÃøÖ»] Ü$ `ö×#Öø] WÜ»aôæôù‚öÂøæø Õøæôù‚ö³Âø (Ôø×ø‰ö…ö áøç»eö„ôùÓømöæø (Ôø×ôn»fô‰ø ໳Âø áø滂% ³’ö³mø àøn»eø Ì»ôÖ^³ìø Ü$ `ö×#³Öø] WÔøñ^³³nøôÖæ»*] áø绳×ö³iô^³³Ïø³möæø Ü»`ôeô Ù»ˆô³Þ»*]æø (Ü»`öÚø]‚ø³Î»*] Ù»ˆô³³Ö»‡øæø (Ü»³`ôjôÛø³×ô³Òø óàøn»Úô†ôr»ÛöÖ] Ýôç»ÏøÖ] àôÂø åü9% †öiøŸø °»„ô$Ö] Ôø‰ø^,eø

(lçßÏÖ] ð^Â9 h^e (OMPOV… (±³Ï³`nf×³Ö p†³fÓ³Ö] à³ß³ŠÖ] DN óXXhô^øjÓôÖ] Øøa»*]éø†øËøÓøÖ]ZZæXX ^øßøÖ†»ËôÆ»ô] Ü$ `ö×#Öø] ZZ änÊóNUTVN


gZ ÂZ

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ] 53 óÜôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

(Ôøm»‚ô`»jøŠ»øÞæø (Õø†öËôÇ»øjŠ»øÞæø(Ôøßön»ÃôøjŠ»øÞ ^Þ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DO (Ôøn»×øÂø ØöÒ$ çøøjøÞæø (Ôøn»øÖVô höç»jöøÞæø (Ôøeô àöÚôç, Þöæø (Õø†öËöÓ»øÞŸøæø Õø†öÓö»øÞæø (äü×$Òö †øn»íøÖ] Ôøn»×øÂø±»ßô%»Þöæø (‚öföûøÞ Õø^m$Vô Ü$ `ö×#Öø] WÕø†öröË»m$ à»Úø Õö†öj»øÞæø Äö×øí»³øÞæø (‚öËôv»øÞæø oÃF Š»øÞ Ôøn»øÖVôæø (‚öröŠ»Þøæø ±»×ôù’øÞö ÔøøÖæø (‚$ rôÖ] Ôøeø]„øÂø oFí»øÞæø (ÔøjøÛøu»…ø 绳qö†»³øÞæø óкvô×»Úö …ô^Ë$ ÓöÖ»^eô ‚$ rôÖ] Ôøeø]„øÂø á$ Vô (Ôø_ôíø‰ø à»Úô Õø^•ø†ôeô ƒöçÂö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DP Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (Ôøjôeøç»Ïö³Âö ໳Úô Ôøiô^³³Êø^³³Ãø³Ûö³eôæø èÛi^ì ±Ê änq†íÚæ ä¾^ËÖœ á^ne ±Ê ±›çnŠÖ] ÀÊ^vÖ] gß³›œ ‚³Î DO óNPN ” ܿ¢] à’vÖ] XX…ç$ªÛÖ^e †nŠËjÖ] ±Ê…ç%ßÛÖ] …‚Ö]ZZ äe^jÒ óMUNVM (èñ^ àÂ(9çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö]±Ê Ù^Ïm^Ú(éç×’Ö](PTRV…(Ü×ŠÚ DP


gZ ÂZ

54

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

køn»øß$»*] ^ÛøÒø køÞ»*] Ôøn»×øÂø ð÷^ßøø$ ±»’ôu».] ŸøWÔøß»Úô óÔøŠôË»øÞ o×FÂø æø Øøn»Êô ]†ø‰»Vôæø Øøn»ñô^Óøn»Úôæø Øøm†ôf»qô h$ …ø Ü$ ãö×#Öø] DQ ó…ô^ß$Ö] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*] ] ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE æ»*] (Ø$ •ø.] æ»*] Ø$ •ô*] á»*] Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DR æ»*] Øø`øq»*] æ»*] (Üø×ø¾».] æ»*] Üø³×ô³¾»*] æ»*] (Ù$ ‡ø.] æ»*] Ù$ ‡ô*] ó±$ ×øÂø Øø`ør»mö °»†ô’øeø ±»Êôæø (]…÷ç»Þö ±»fô×»Îø ±»Êô Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#³Öø] DS

‚Ö]æ ±Ö „`Ö]†nÛ àe èÚ^‰œ †Òƒ h^e (RRMLV… (Õ…‚³jŠÛ³Ö] DQ óSNMVO (†nÛ àe èÚ^‰œ à ( ^Û`ß ²] ±•… xn×ÛÖ] ±eœ à (äjne àÚ t†ì]ƒV ÙçÏm^³Ú h^³e (h9¢] (QLUP V… (9æ]9ç³eœ DR óRUQVN (èÛ׉ Ýœ Üm‚ÏjÖ] àÚ ð±³eóŒ^³f à³e] à³Â (NRMVM (SROV… (ܳ׳ŠÚ DS †`¿m ^ÛÒ é9‚ÃjÛÖ] l^m]æ†Ö] àÚ ‹fjÏ³Ú ð^³Â‚³Ö] ]„³a áV (†³n쪳jÖ]æ óà’vÖ] ±Ê °…ˆrÖ]^a†Òƒ ‡çÚ†e


gZ ÂZ

55

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

(]…÷ç»Þö ±»ßôn»Ûôm$ à»Âøæø (]…÷ç»Þö ±»ÃôÛ»‰ø ±»³Êôæø (]…÷绳Þö à»Úô æø (]…÷ç»Þö ±»Ëô×»ìø à»Úôæø (]…÷ç»Þö ±»Öô^Ûø/ô ໳Âøæø à»Úôæø (]…÷ç»Þö ±»Îôç»Êø à»Úô Ø»Ãøq»]æø (]…÷绳Þö ±»³Úô^³Úø*] ±»ôÖù Ø»Ãøq»]æø (]…÷ç»Þö ±»ßô_ô»*] Ü$ `ö×#Öø] (]…÷ç»Þö ±»jôv»³iø (]…÷ç»Þö ±»Ûôv»øÖ ±»Êôæø (]…÷ç»Þö ±»fô’øÂø ±»Êô æø (]…÷绳Þö °»†ôøeø ±»Êôæø (]…÷ç»Þö °»†ôû/ø ±»Êôæø (]…÷ç»Þö ±»Úô9ø ±»Êôæø ±»ŠôË»øÞ ±»Êô Ø»Ãøq»]æø (]…÷ç»Þö ±»Þô^ŠøôÖ ±»³Êôæø (]…÷绳Þö ó]…÷ç»Þö ±»ßô×»Ãøq»]æø (]…÷ç»Þö ±»ôÖ Ü»¿ô»*]æø (]…÷ç»Þö Ø»`ôù‰øæø ÔøjôÛøu»…ø hø]çøe»*] ^ßø³øÖ x»³øjÊ»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DT óÔøÎô‡»…ô hø]çøe»*]^ßøÖ$ ±eœ à (‚rŠÛÖ] Ùçì9‚ß ð^³Â‚³Ö] h^³e (SSNV… (èq^³Ú à³e] DT ó XXÔøjôÛøu»…ø hø]çøe»*]±ôÖ x»øjÊ»] Ü$ `ö×#Öø]ZZoÖV óQR” (°‚Â^ŠÖ] ‚nÛu


gZ ÂZ

56

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

óÜôn»qô†$ Ö] áô^_øn»$ Ö] àøÚô ±»ßôÛ»’ô»] Ü$ `ö×#Öø] DU °»‚ô`»møŸø (Ñô¡ø컟* ] àôŠøu»Ÿô* ±»Þô‚ôa»] Ü$ `ö×#Öø] DML (^`øòønôù‰ø ±»³ßôù³Âø Í»†ô‘»]æø (køÞ»*] Ÿ$Vô ^`øßô³Šøu»Ÿô* ókøÞ»*] Ÿ$Vô ^`øòøônù‰ø ±»ßôùÂø Íö†ô’»møŸø ^ÛøÒø °ø^mø^_øìø àøn»eøæø ±»ßôn»eø ‚»Âô^³eø Ü$ ³`ö×#³Öø] DMM Ø»ŠôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] (hô†ôÇ»ÛøÖ]æø Ñô†ô»ÛøÖ] àøn»eø l$ ‚»Âø^eø àøÚô ±»ßôÏôùÞøæø (9ô†øføÖ]æø sô×»%$Ö]æø ðô^ÛøÖ»^eô °ø^³mø^³_ø³ìø ó‹ôøÞ‚$ Ö]àøÚô ˜ ø nøe»Ÿ* ] høç»%$Ö]køn»Ï$ øÞ ^ÛøÒø ^mø^_øíøÖ] ð^‚Ö] h^e (l^Â^ÛrÖ]æ ‚q^ŠÛÖ] h^³jÒ (SSOV… (èq^³Ú à³e] DU óQR” (é†m†â ±eœ à (‚rŠÛÖ] Ùçì9 ‚ß à (Øn×Ö^e ä³ñ^³Â9æ ] ±fßÖ] éçב (éç×’³Ö] (SSMV… (ܳ׳ŠÚ DML óNROVMgÖ^› ±eœ àe ±× à (†nfÓjÖ] ‚Ãe œ†Ïm^Ú h^e (á]ƒ¢](SPPV… (°…^³í³fÖ] XX9†fÖ]ZZ oÖV DMM (ÜnÛÖ] h^e (RQPTV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] XXîÖ] ±ßÏÞæZZ MLOVM (é†m†a±eœ óQLVQ (oÊ朱eœ àe²] ‚f à ( ‚ÛvÚ äÛ‰] àÚ


gZ ÂZ

57

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

øðØ»Úô æø lô]çÛFŠ$ Ö] ðøØ»Úô ‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖ Ü$ `ö×#Öø] DMN à»Úô køò»/ô ^Úø ðøØ»Úôæø ^Ûø`öøßn»eø^Úø ðøØ»³Úôæø (š ô …»Ÿ* ] Ùø^Îø ^Úø Ð% uø*] ‚ôr»ÛøÖ]æø ðô^øß%$Ö] Øøa»*] (‚ö³Ã»³eø õð±»³/ø (køn»_ø»*]^ÛøôÖ ÄøÞô^øÚŸø (‚ºf»Âø ÔøøÖ ^øß×%Òöæø (‚öf»Ãø³Ö] (køn»–øÎø ^ÛøôÖ 9$ ]…ø Ÿøæø (køûßøÚø ^ÛøÖô ±ø_ôû³Úö Ÿøæø ó‚% røÖ] Ôøß»Úô ‚ôùrøÖ]]ƒø ÄöËøß»mø Ÿøæø (äü×$qôæø äüÎ$9ôVäü×$Òö±»fôÞ»ƒø ±»ôÖ†»³Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DMO óåü†$ ‰ôæø äüøjnøÞô¡øÂøæø (åü†øìô!æø äüøÖæ$ *]æø køÞ»*] ^`øÒôù‡øæø ( ^aøçF Ï»øi ±»ŠôË»³Þø ¼ô³Â»*] hôù…ø DMP à (ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰]… ÄÊ…]ƒV ÙçÏm^³Ú h^³e (PSSV… (ܳ׳ŠÚ DMN óцËÖ] àÚ ð±e óMULVM (°…‚íÖ] ‚nɱeœ (9çrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö] ±Ê Ù^Ïm^Ú h^e (éç×’Ö] h^jÒPTOV… (Ü׳ŠÚ DMO óMUMVM (é†m†a±eœ à óOLLVS èñ^ à (NQNNUV… (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DMP


gZ ÂZ

58

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ó^`øÖFç»Úøæø ^`øn%Öôæø køÞ»*](^`øÒ# ‡ø à»Úø†ön»ìø æø (]†÷n»%ôÒø ^Û÷×»¾ö ±»ŠôË»Þø köÛ»×ø¾ø ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMQ à»Úôù é÷†øËôÇ»Úø ±»ôÖ†»ËôÆ»^Êø (køÞ»*]Ÿ$Vô høç»Þö„% Ö] †öËôÇ»mø Ÿø óÜön»uô†$ Ö] …öç»ËöÇøÖ] køÞ»*] ÔøÞ$Vô (±»ßôÛ»uø…»]æø Õø‚ôß»Âô ó]†÷n»Šôm$ ^e÷^Šøuô±»ßôf»‰ô^uø Ü$ `ö×#Öø] DMR ^Úø Vä´ ×ôùÒö†ôn»íøÖ] àøÚô ÔøÖö^*‰»œ ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DMS †ôù$ Ö] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Ü»×ø»*] Ü»øÖ^Úøæø äöß»Úô köÛ»×ôÂø ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø]ó Ü»×ø»*] Ü»øÖ^Úøæø äöß»Úô köÛ»×ôÂø^Úø Vä´ ×ôù³Òö (Ý¡ŠÖ] ØfÎ ð^‚Ö] h^e (á]ƒ¢] h^jÒ(TOP V… (°…^ífÖ] DMQ óMMQVM (Ðm‚’Ö] †Óe±eœ à ó M N Q V M ( è  ñ ^  à  ( á ^ Û m ¦ ] h ^ j Ò ( M U L V … ( Õ … ‚ j Š Û Ö ] DM R ±Ê ‚ à Ïm Ü Ò … ‚ Î h ^ e ( O L N Q V … ( è f n/ ± eœ à e ] Ìß ’Ú D M S óOOLVM (^ÊçÎçÚ ‚nÉ àe †nÛ à (à³nnÖæ¢] à³njó҆³Ö] ó X XÕ ƒ ^à j‰ ] ZZ á ^Ó Ú XX ƒ^  ZZ än Êæ


gZ ÂZ

59

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

(áøç»vöôÖ^’$ Ö] Õø9ö^føÂô äüß»Úô ÔøøÖ^*‰ø^Úø †ôn»ìø à»Úô Ôø×öøò‰»*] Õø9ö^føÂô äöß»Úô Õøƒø^Ãøøj‰»]^Úø †ôù³/ø ໳Úô Ôøeô ƒö绳Âö*]æø ±Êôæ$ è÷ßøŠøuø ^nøÞ»‚% Ö] ±Êô ^ßøiô!«ßøe$…ø(áøç»vö³ôÖ^³’$ ³Ö] «øßÞ$Vô ^øße$…ø o …ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎôæ$ è÷øߊøuø éô†ø³ìôŸ6 ] ^øßÊ$çøiøæø ^øßiô«nôù‰ø ^ß$Âø †»ËôùÒøæø ^øßeøç»Þöƒö^øßøÖ †»ËôÆ»^Êø ^ß$³Úø! Ôø×ô‰ö…ö o×FÂø ^ßøi$‚»Âøæø ^Úø ^øßiô!æø ^ßø³e$…ø o …ô]†øe»Ÿ* ] ÄøÚø o9ø^Ãøn»ÛôÖ] Ì ö ×ôí»iö Ÿø Ôø$ÞVô½èôÛønFÏôÖ] Ýøç»mø ^øÞˆôí»iö Ÿøæø (Üøß$`øqø hô]„øÂø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]±»ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DMT à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (†ôf»ÏøÖ] hô]„øÂø à»Úô Ôøeôƒö绳Âö*]æø (éç×’Ö] Ä•]çÚæ ‚q^ŠÛÖ](QULV… (Ü×ŠÚ XXl^ÛÛÖ]ZZoÖV DMT (Œ^³f àe] à (†³fÏÖ] h]„³Â à³Ú ƒç³Ã³jÖ] h^³³fv³j‰] h^³³e (NOUSV… (°…^ífÖ] XXÝô†øÇ»ÛøÖ]æø Üô$øªÛÖ] àøÚô Ôøeôƒö绳Âö*]æøZZ óNMTVM óONNVM (èñ^ à (àm‚Ö] àÚ ƒ^Ãj‰] àÚ h^e (š]†Ïj‰Ÿ]


gZ ÂZ

60

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

^nøv»ÛøÖ»] èôøßj»Êô à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Ùô^q$ ‚$ Ö] xôn»ŠôÛøÖ] èôøßj»Êô óÝô†øÇ»ÛøÖ]æø Üôø$^,ÛøÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*]æø Wlô^ÛøÛøÖ]æø Õø†ôÓ»/öæø Õø†ô³Ò»ƒô o³×F³Âø ±»³ßôù³Âô*] Ü$ ³`ö×#³Öø] DMU óÔøiô9ø^føÂô àôŠ»uöæø ÔøÞ$*] ‚ºn»`ô/ø ^øÞ*]=õð±»/ø ØôùÒö h$ …øæø ^øße$…ø Ü$ `ö×#Öø] DNL ^øße$…ø Ü$ `ö×#Öø] (ÔøøÖ Ôøm»†ô/øŸø Õø‚øu»æø h% †$ Ö] køÞ»*] ]‚÷Û$ vøÚö D^øÞ‚ønôù‰øE á$ *] ‚ºn»`ô/ø ^Þø*]=õð±»/ø ØôùÒö h$ …øæø ØôùÒö h$ …øæø ^ßøe$…ø Ü$ `ö×#³Öø](ÔøÖö绉ö…øæø Õø‚öf»ÂøD]E Ü$ `ö×#Öø] (éºçøì»Vô Ü»`ö×$Òö 9ø^føÃôÖ] á$ *] ‚ºn»`ô/ø ^øÞ*] =õð±»/ø ±»×ôa»*]æø Ôø$Ö ^’÷×ôí»Úö±»ßô×»Ãøq»ô] =õð±»/ø ØôùÒöh$ …øæø ^øße$…ø óNMOVM (ƒ^ÃÚ àÂ(…^ËÇj‰Ÿ]±Ê h^e(éç×’Ö](MQNNV…(9æ]9çeœ DMU à (Ü׉]ƒV Øq†Ö] ÙçÏm^Ú (éç×’³Ö] (MQLT V… (9æ]9ç³eœ DNL ó NMM VM (ÜÎ…œ àe ‚m‡


gZ ÂZ

61

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Ùô¡ørøÖ] ]ƒø^mø Wéô†øìôŸ6 ]æø ^nøÞ»‚% Ö] ±»Êô èõÂø^‰ø ØôùÒö±»Êô (†öføÒ»Ÿ* ]†öføÒ»*] äö×#³Öø] (g»rôøj‰»]æø Ä»Ûø‰»ô] Ýô]†øÒ»¦ô]æø (†öføÒ»Ÿ* ] †öføÒ»*] äö×#Öø](š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] …öç»Þö äö×#Öø] ó†öføÒ»Ÿ* ]†öføÒ»*] äö×#Öø] (Øön»ÒôçøÖ] ÜøûÞôæø äö×#Ö] ±øôfŠ»uø èöÛø’»Âôçøaö °»„ôÖ$]±øßôm»9ô±»ôÖ x»×ô³‘»*] Ü$ ³`ö×#³Öø] DNM (±»/ô^ÃøÚø ^`øn»Êô ±»jôÖ$] °ø^nøÞ»9ö ±»ôÖ x»×ô‘»*]æø(°»†ôÚ»*] ±»ßônôu»*]æø (°»9ô^ÃøÚø ^`øn»Êô ±»jô$Ö] ±øiô†øìô_±»ôÖ x»×ô‘»*]æø kôøÞ^Òø ]ƒøVô ±»ßôÊ$çøøiæø (±»ôÖù ]†÷n»ìø éöçnFvøÖ] kôøÞ^Òø^Úø ±»Êô ±»Öôù é÷9ø^mø‡ô éø^nvøÖ] ØôÃøq»]æø ó±»ôÖù ]†÷n»ìø éö^ÊøçøÖ] (ènÂ9¢] ±Ê h^e (ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] h^jÒ (NSNLV…( Ü×ŠÚ DNM (°…^ífÖ] XX±Ö ]†nì é^ÊçÖ]ZZoÖV XX±ßnuœZZ óOPUVN (é†m†a ±eœ à (lçÛÖ] ˜m†ÛÖ] ±ßÛi ±`Þ h^e (o•†³Û³Ö] h^³jÒ (QRSMV… óTPSVN (ÔÖ^Ú àe ‹Þœ àÂ


gZ ÂZ

62

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ó†õù/ø ØôùÒö à»Úô ±»ôÖù è÷uø]…ø løç»ÛøÖ] ØôÃøq»]æø (†õn»ìø ØôùÒö (^Ã÷Êô^Þø ^Û÷×»Âôæø (^f÷nôù›ø ^Î÷‡»…ô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNN ó¡÷f$ÏøjøÚ% ¡÷ÛøÂøæø ^øßøjλ‡ø…øæø (^ßøò»ßôù`øÊø køm»æø…»*]æø køûfø/»*] Ü$ `ö×#³Öø] DNO ó^øÞ9»ˆôÊø køf»›ø*]æø lø†»ø%Ò»^*Êø ±»ôÖ Õ»…ô^eøæø (±»ßôjøλ‡ø…ø ^Ûøeô ±»ßôû³ßôù³Îø Ü$ ³`ö×#³Öø] DNP ó†õn»íøeô ±»Öôù èõføñô^Æø ØôùÒö o×FÂø Ì»×öì»]æø (äôn»Êô óÝö†øÒ»Ÿ* ]ˆ% ÂøŸ* ] køÞ»*] ÔÞ$Vô(Ü»uø…»]æø †»ËôÆ»] hôù…ø DNQ óMQN” (èÛ׉ Ýœ à (†Ú^ äÛ‰] àÚ (†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] DNN h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (NPQMOV… (èfn/ ±eœ àe] Ìß³’³Ú DNO óQRQVQ (†nfq àe ‚nÉ à (Ý^Ã_Ö] o× ènÛŠjÖ] ±Ê óRULVM Œ^f àe] à (ð^‚Ö] h^jÒ (MTST V… (Õ…‚jŠÛÖ] DNP h^³e (svÖ] h^³jÒ(MQQRQV… (èfn/ ±³eœ à³e] Ìß³’³Ú DNQ óQNMVP (ÐnÏ/ à (oÊÛÖ] ±Ê ÙçÏm^Ú


gZ ÂZ

63

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

(°»†ôÚ»*] ±»ôÖ†»Šôùmøæø (°»…ô‚»‘ø ±»Öô |»†ø/»] Ü$ `ö×#Öø] DNR lô^øj/øæø (…ô‚»’$ ³Ö] Œôæô^³‰øæ$ ໳Úô Ôøeôƒö绳Âö*]æø à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø]ó†ôf»ÏøÖ] èôøß³j»Êôæø (†ô³Ú»Ÿ* ] ±»Êô sö×ômø^Úø †ôù/ø à»Úôæø (Øôn»×$Ö] ±»³Êô sö³×ô³mø^³Úø †ôù³/ø ó|ö^mø†ôùÖ] äôeô g% `öiø ^Úø †ôù/ø à»Úôæø (…ô^`øß$Ö] (pçF Ï»j$Ö^eô ±»ßôÏôùÞøæø (p‚F`öÖ^eô ±»Þô‚ôa»] Ü$ `ö×#Öø] DNS óoÖF滟. ]æø éô†øìô¤] ±»Êô ±»ôÖ†»ËôÆ»]æø ^Î÷‡»…ôæø (^Ã÷Êô^Þ$ ^Û÷×»Âô Ôø×öøò‰»*]D±»ÞôùVôEÜ$ ³`ö×#³Öø] DNT Ù^Ïm^Ú h^e (svÖ] h^jÒ (MQMOQ V… (èfn/ ±eœ àe] Ìß’³Ú DNR á^ÓÚ XXŒ]ç‰æZZ änÊ óPSOVP (ð^‚Ö] àÚ gvjŠm^Úæ èʆ èn óXXg`i^ÚZZØfÎ XXàÚZZ‹nÖæXXŒæ^‰æZZ h^jÒ(MPSLP V … (†Û àe] o× ^ÊçÎçÚ èfn/ ±³eœ à³e] Ìß³’³Ú DNS óXX±ßÏÞZZ á^ÓÚ XX±ßÏÊæZZ änÊóPNNVP (Ô‰^ßÛÖ] Ün×Ãje †Úªm á^Ò àÚ (svÖ] óRPRVM (Œ^f àe] à ( ð^‚Ö] h^jÒ(MSOUVÜΆÖ] (Õ…‚jŠÛÖ] DNT


gZ ÂZ

64

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

óõð]9ø ØôùÒö à»Úôù ð÷^Ëø/ôæø (^Ã÷‰ô]æ$ Ôøeô (°»†ôn»’ôÞøæø °»‚ô³–ö³Âø kø³Þ»*] Ü$ ³`ö×#³Öø] DNU Ùøç»uø Ÿøæø óØöiô^Îø.] Ôøeôæø (Ùö绑ö*] Ôøeôæø (Ùö绳uö*] óÔøeô Ÿ$Vô éøç$ ÎöŸøæø ^ÛøôÖ ˜ ø eô^ÎøŸø (äü×%Òö ‚öÛ»³vø³Ö] ÔøøÖ Ü$ ³`ö×#³Öø] DOL °ø9ô^aø Ÿøæø (kø–»føÎø ^ÛøÖô ¼ø‰ô^eø Ÿøæø (k$ _»³Šøeø ±ø_ôûÚöŸøæø (køm»‚øaø à»ÛøôÖ Ø$ –ôÚöŸøæø (kø×»×ø•»*] à»ÛøôÖ hø†ôùÏøÚöŸøæø (kn»_ø»*]^ÛøôÖ ÄøÞô^Úø Ÿøæø (køûøßÚø ^ÛøôÖ ‚ß o‚m^Ú h^e (9^`rÖ](NRONV… (9æ]9çeœ XXØi^ÎœZZ oÖV DNU óOQOVM(ÔÖ^Ú àe ‹Þœ à (ð^Ï×Ö] ÄÊ]… à (^³m]†³³ŠÖ]æ °‡^³³Ç³Û³Ö](POLTV… (Õ…‚³jŠÛ³Ö] DOL XXàønÛô×ôŠ»Úö ^ßønôu»œæ ZZæ XX˜e^ΟZZØfÎ XXÜ`×Ö]ZZ änÊ óNRVO (±Î…ˆÖ] óXXàøn»Ûô×ôŠ»Úö ^øßÊ$çøøi Ü$ `ö×#Öø]ZZ ‚Ãe


gZ ÂZ

65

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Ü$ `ö×#Öø] ókøe»†$ Îø ^ÛøÖô ‚øÂô^føÚö Ÿøæø (l$ ‚»Âø^³eø ^³Ûø³ôÖ øÔ×ô–»Êøæø ÔøjôÛøu»…øæø Ôøiô^Òø†øeø à»Úô ^øßn»×øÂø ¼»Šöe»] Üøn»ÏôÛöÖ»] Üøn»Ãôß$Ö] Ôø×öòø‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] óÔøÎô‡»…ôæø Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø]óÙö滈ömø Ÿøæø Ùöç»vö³møŸø°»„ô³Ö$] Ôøôe „ºñô^Âø D ±»ÞôùVôE Ü$ `ö×#Öø] óÍôç»íøÖ] Ýøç»mø àø³Ú»Ÿ* ] Ü$ `ö×#Öø] ó^øßjøûßøÚø ^Úø †ôù/ø Dà»ÚôEæø ^øßøjn»_ø»*] ^Úø †ôù/ø ໳Úô 廆ôùÒøæø (^ßøeôç»×öÎö ±»Êô äöß»môù‡øæø (áø^Ûøm»¦ô] ^øßn»øÖVô g»ôfùuø àøÚô ^ßø×»Ãøq»]æø (áø^nø’»ÃôÖ]æø Ñø绊öËöÖ]æø †øË»ÓöÖ] ^øß³n»øÖVô ^øßÏ»vôÖ»*]æø (àøn»Ûô×ôŠ»Úö ^øßÊ$çøøi Ü$ `ö×#Öø] óàø³m»‚ô³/ô]†$ ³Ö] Ü$ `ö×#Öø]óàøn»Þôç»jöË»Úø Ÿøæø ^mø]ˆøìø †øn»Æø àøn»vôôÖ^³’$ ³Ö^³eô áø滂% ’ömøæø Ôø×ø‰ö…ö áøç»eö„ôùÓømö àøm»„ô$Ö] éø†øËøÓøÖ»] Øôiô^Îø


gZ ÂZ

66

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Ôøeø]„øÂøæø Õøˆøq»…ô Ü»`ôn»×øÂø Ø»Ãøq»]æø (Ôø×ôn»fô‰ø à»Âø óàøn»Úô! (ÐôùvøÖ] äøÖFVô (hô^vøŠ$ Ö] °ø†ôr»Úöæø (hô^øjÓôÖ] Ùøˆôß»Úö Ü$ `ö×#Öø] DOM óÜ»`ôn»×øÂø ^øÞ†»’öÞ»]æø (Ü»`öÚ»ˆôa»] hô]ˆøu»Ÿ* ] Ýø‡ô^aøæø ƒöç»ÃöøÞæø (Ü»aô…ôç»vöÞö ±»Êô Ôø×öÃør»øÞ ^$ÞVô Ü$ `ö×#³Öø] DON óÜ»aô…ô滆ö/ö à»Úô Ôøeô ±»ŠôË»Þø oÖFVô ±»ßô×»Óôøi ¡øÊø ç»qö…»*] ÔøøjÛøu»…ø Ü$ `ö×#Öø] DOO ókøÞ»*]Ÿ$Vô äøÖFVôŸø(äü×$Òö±»Þô^,/ø±»Öô x»×ô‘»*]æø (àõn»Âø èøÊø†»›ø Ùæœ Øi^Ïm ÜÖ]ƒV ±ßÖ] á^Ò h^e (9^³`r³Ö] (NURR V… (°…^³í³fÖ] DOM óPMRVM(oFÊæœ ±eœ àe] ä×Ö]‚f à (‹ÛÖ] Ùæˆi oju Ù^jÏÖ]†ìœ…^`ßÖ] Øq†Ö] ÙçÏm^³Ú h^³e (éç×’³Ö] h^jÒ (MQOSV… (9æ]9çeœ DON

óNMQVM (ä×Ö]‚f à (^ÚçÎ Í^ì]ƒV (xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú h^e (h9¢] h^jÒ (QLULV… (9æ]9ç³eœ DOO óRUPVN (é†Óe ±eœ àÂ


gZ ÂZ

67

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ó&ön»Çôøj‰»*] ÔøjôÛøu»†øeô Ýöç»n%Îø ^mø ±% uø ^mø DOP àöe»] DæøE (Õø‚ôf»Âø àöe»]DæøE(Õø‚öf»Âø ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DOQ Ùº‚»Âø (ÔøÛöÓ»uö±$ Êô š õ ^Úø (Õø‚ônøeô ±»jônø‘ô^øÞ WÔøjôÚø*] køn»Û$ ‰ø ÔøøÖçøaö Üõ‰»] ØôùÓöeø Ôø×öòø‰»*] WÕøæ. ^–øÎø ±$ Êô ]‚÷uø*] äüjøÛ»×$Âø æ»*] (Ôøeô^jøÒô±»Êô äüøjÖ»ˆøÞ»*]æ»*] (ÔøŠøË»Þø ä´ eô gôn»ÇøÖ] Üô×»Âô ±»Êô ä´ eô lø†»$ø^,øj‰»] æô*] (ÔøÏô×»³ìø ໳Úô (±»fô×»Îø Äøn»eô…ø DÜøn»¿ôÃøÖ]E áø_†»ÏöÖ] ØøÃør»iø á»*] (Õø‚øß»Âô ó±»Ûôùaø hø^aøƒøæø (±»Þôˆ»uö ðø¡øqøæø (°»†ô’øeø …øç»Þöæø (¡÷`»‰ø äü³øj×»Ãøqø^³³Úø Ÿ$Vô Øø³`»‰øŸø Ü$ ³`ö×#³Öø] DOR óMUNVN (‹Þœ à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OQNPV… (°„Ú†jÖ] DOP óMRLVN(9çÃŠÚ àe] à (áˆu äe^‘œ àÛÖ †Ú¢](URTV… (á^fu àe] DOQ ¡Âæ Øq °…^fÖ] Ù]©‰ ð†Û×Ö gvjŠm^Ú †Òƒ (USLV… (á^fu à³e] DOR

óMRLVN(ÔÖ^Ú àe ‹Þœ à (kfÑ]ƒV än×Â…çÚ¢] Øn`Ši


gZ ÂZ

68

±Þ^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ókøò»/ô ]ƒøVô ¡÷`»‰ø áøˆøvøÖ»] ØöÃør»øi køÞ»*]æø äô×#Ö] áø^vøf»‰ö (Üöm»†ôÓøÖ] Üön»×ôvøÖ] äö×#Ö]Ÿ$Vô äøÖFVôŸø DOS Wàøn»Ûô×øÃF Ö] hôù…ø äô×#ôÖ ‚öÛ»vøÖø] (Üôn»¿ôÃøÖ] ô†»ÃøÖ] hôù…ø (Ôøiô†øËôÇ»Úø Üøñô]ˆøÂøæø (ÔøjôÛøu»…ø lô^føqôç»Úö Ôø×öøò‰»*] ØôùÒö à»Úô èøÛøn»ßôÇøÖ»]æø D(gõÞ»ƒø Øôù³Òö à»Úô èøÛø’»ÃôÖ]æøE ^f÷Þ»ƒø ±»Öô Å»‚øøiŸø (Üõ$»Vô ØôùÒö ໳Úô èøÚø¡øŠ$ Ö]æø (†õùeô Ÿ$Vô ^e÷†»Òø ŸøæøE (äüjøq»†$ Êø Ÿ$Vô^Û& aøŸøæø (äüøi†»ËøÆøŸ$Vô ±øaô è÷qø^uø Ÿøæø DäüøjË»øÒø Ÿ$Vô ]†& •öŸøæø (äüøjŠ»Ë$ Þø óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*]^mø ^`øøjn»–øÎø Ÿ$Vô^•÷…ô ÔøøÖ à (èq^vÖ] éçב ±Ê ð^³q^³Ú h^³e (PSU V… (°„³Ú†³jÖ] DOS óMLTVM (oÊæœ ±eœ àe ä×Ö] ‚fÂ


69

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]


70


c

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ] 71 Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

^Ú$ ]‚÷eø*] ±»‘ô^ÃøÛøÖ] Õô†»øjeô ±»ßô³Û»³uø…»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DM (±»ßôn»ßôûmø Ÿø^Úø Ìø×$Óøiø*] á»*] ±»ßôÛ»uø…»]æø (±»ßôøjn»Ïø³e»*] ó±»ßôùÂø Ôøn»•ô†»mö ^Úø ±»Êô †ô¿øß$Ö] àøŠ»uö ±»ßôλ‡ö…»]æø Ùô¡ørøÖ]]ƒø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] Äøm»‚ôeø Ü$ `ö×#³Öø] äö×#Ö]^mø Ôø×öøò‰»*] (Ýö]†øiö Ÿø ±»jôÖ$] éôˆ$ ÃôÖ]æø (Ýô]†øÒ»¦ô]æø Ýøˆô×»iö á»*] Ôø`ôq»æø …ôç»Þöæø ÔøôÖ¡ørø³eô àö³ÛF³u»…ø^³mø ±»ßôλ‡ö…»]æø (±»ßôjøÛ»×$Âø ^ÛøÒø Ôøeô^jøÒô ÀøË»uô ±»fô×»³Îø ó±»ßôùÂø Ôøn»•ô†»mö °»„ôÖ$] çôv»ß$Ö] o³×ø³Âø åüçø³×ö³i»*] á»*] ±fßÖ] ð^Â9 ±Ê h^e (l]ç‚Ö] h^³jÒ(OQSLV… (°„³Ú†³jÖ] DM änÊ óMUSVN (Œ^f àe] à (éçב س҆³e9±³Ê åƒç³Ã³iæ ] (MMULV… XXØÇiZZ (Õ…‚jŠÛÖ] ±ÊæXXØÛÃjŠiZZá^ÓÚ XX؊dziZZ óPRMVM Åç_jÖ] éçב h^jÒ


c

72

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Ùô¡ørøÖ]]ƒø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] Äøm»‚ôeø Ü$ `ö×#³Öø] äö×#Öø] ^mø Ôø×öòø‰»*] (Ýö]†øiöŸø ±»jôÖ$] éôˆ$ ÃôÖ]æø (Ýô]†øÒ»¦ô]æø …øçôùøßiö á»*] Ôø`ôq»æø …ôç»Þöæø ÔøôÖ¡ørøôe àö³ÛF³u»…ø ^³mø á»*]æø (±»Þô^ŠøôÖ ä´ ôe Ðø×ô_»iö á»*]æø (°»†ô’øeø Ôøôe^jøÓô³eô (°»…ô‚»‘ø ä´ ôe |ø†ø»øi á»*]æø (±»fô×»Îø à»Âø ä´ ôe tø†ôùËø³iö o×øÂø ±»ßôßön»ÃômöŸø äüÞ$¬ôÊø (±»Þô‚øeø ä´ ôe ØøÛô³Ã»³øjŠ»øi á»*]æø Ùøç»uøŸøæø (køÞ»*] Ÿ$Vô äôn»iôç, mö Ÿøæø (Õø†ö³n»Æø Ðôù³vø³Ö] óÜôn»¿ôÃøÖ] ±ôù×ôÃøÖ] äô×#Ö^ôe Ÿ$Vô éøç$ ÎöŸøæø ±»‘ô^ÃøÛøÖ] àø³Úô Ôøn»øÖVô hö绳iö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DN ó]‚÷eø*] ^`øn»øÖVô Äöqô…»*]Ÿø óRUS VM (ð]9…‚Ö] ±eœ àÂ( ð^‚Ö] h^jÒ (MTUUV… (Õ…‚jŠÛÖ] DN


c

73

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ÔøjöÛøu»…øæø (±»ôeç»Þöƒö à»Úô Äö‰øæ»*] Ôøiö†øËôÇ»Úø Ü$ `ö×#Öø] DO ó±»×ôÛøÂø à»Úô °»‚ôß»Âô oqF…»*] ó±»ßôùÂø Ìö»^Êø (çøË»ÃøÖ] g% vôiö ç' ËöÂø ÔøÞ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DP (ÔøÚô]†øuø à»Âø ÔøôÖ¡øvøeô ±»³ßô³Ëô³Ò»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DQ óÕø]çø‰ô à»Û$ Âø Ôø×ô–»Ëøeô ±»ßôßôÆ»*]æø gøn»rôÚö (ÜôùÇøÖ] Ìø/ô^Òø(Üôù`øÖ] tø…ô^Êø Ü$ `ö×#³Öø] DR éô†øìôŸ6 ]æø ^nøÞ»‚% Ö] àøÛFu»…ø (àøm»†ôù_ø–»³Ûö³Ö] éôçø»9ø èõÛøu»†øeô ±»ßôÛ»uø…»^Êø (±»ßôÛöuø†»øi køÞ»*] (^Ûø`öÛøn»uô…øæø óÕø]çø‰ô à»Úø èôÛøu»…$ à»Âø ^`øeô ±»ßôn»ßôÇ»iö óSNTVM(ä×Ö]‚f àe†e^q àÂ(ð^‚Ö] h^jÒ(MUUPV…(Õ…‚jŠÛÖ] DO óMUMVN (èñ^ à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OQMOVÜΆÖ] (°„Ú†jÖ] DP óMURVN (±× àÂ(l]ç‚Ö] h^jÒ (OQROVÜΆÖ] (°„Ú†jÖ] DQ óRURVM (†Óe ±eœ à (ð^‚Ö] h^jÒ(MTUTVÜΆÖ](Õ…‚jŠÛÖ] DR


c

74

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ÜøÖô^³Âø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛF³Š$ Ö] h$ …ø Ü$ ³`ö×#³Öø] DS åô„ôaF ±»Êô Ôøn»øÖVô ‚ö`ø»*] ±»ÞôùVô (éô9ø^`ø$ Ö]æø gôn»Çø³Ö] køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVô Ÿ$ á»*] ‚ö`ø/»*] ±»Þôù*] (^nøÞ»‚% Ö] éô^³nøvø³Ö] ]‚÷Û$ vøÚö D^øÞ‚øônù‰øE á$ *]æø (ÔøøÖ Ôøm»†ô/øŸø Õø‚øu»æø oÖFVô ±»ßô×»³Óô³øi ¡øÊø EWÔøÖö绳‰ö…øæø Õø‚ö³f»ÂøD]E ±»ßôe»†ôùÏøiö ±»ŠôË»Þø oÖFVô ±»ßô×»Óôøi á»Vô ÔøÞ$¬ôÊø (D±»ŠôË»³Þø Ÿø ±»ÞôùVôæø W†ôn»íøÖ] àøÚô ±»Þô‚»³Âô^³føiöæø (†ôù³$ Ö] àø³Úô ]‚÷`»Âø Õø‚øß»Âô ±»ôÖù Ø»Ãøq»^Êø (ÔøjôÛøu»†øeô Ÿ$Vô Ðö³$ô*] ó9ø^Ãøn»ÛôÖ] Ìö×ôí»iö Ÿø ÔøÞ$Vô (èôÛønFÏôÖ] Ýøç»mø äôn»ßôn»Êôç»iö Ü`×Ö]ZZänÊæ óRTLVM (9çÃŠÚ àe] à (OULRV… (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DS ±ß×Ói ¡ÊL L änÊ ‹nÖæ XXîÖ] gnÇÖ] ÜÖ^ (š…¢]æ l]çÛŠÖ] †³›^³Ê XXÙç‘¢] …9]çÞZZ ±Ê °„Ú†jÖ] ÜnÓvÖ] ‚ß ð^q^Û³ÞVæ XX±³ŠË³Þ oF³ÖV óRR”ˆÂ¢] xjÊ±Ê ]„Ò


c

75

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

±% vøÖ»] çøaö Ÿ$Vô äøÖFVô Ÿø °»„ô$Ö] äø×#³Ö] †ö³Ëô³Ç»³jø‰»*] DT óäôn»øÖVô höç»iö*]æø (Ýöç»n%ÏøÖ] køÞ»*] ÔøÞ$Vô (±$ ×ø³Âø g»³iöæø (±»³ôÖ†»³Ëô³Æ»] hôù…ø DU óÜön»uô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö] (ØôŠøÓøÖ]æø ˆôr»ÃøÖ] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DML ±ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] óÜôø$^,ÛøÖ]æø Ýô†øÇ»ÛøÖ]æø (Ýô†ø`øÖ]æø àô³f»rö³Ö]æø †ôf»ÏøÖ] èôøßj»Êôæø (…ô^ß$Ö] èôøßj»Êôæø …ô^ß$Ö] hô]„øÂø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ó†ôÏ»ËøÖ] èôßøj»Êô †ôù/øæø oßFÇôÖ] èôßøj»Êô †ôù/øæø (†ôf»ÏøÖ] hô]„øÂøæø à (…^ËÇj‰Ÿ] ±Ê h^e (éç×’Ö] h^jÒ (MQMS V… (9æ]9çeœ DT óNMNVM( ] ±fßÖ] oÖçÚ ‚m‡ à (…^ËÇj‰Ÿ] ±Ê h^e (éç×’Ö] h^jÒ (MQMRV… (9æ]9ç³eœ DU óNMNVM (†Û àe] (RS” (ˆÂ¢] xjÊ (èÂ^Ûr³Ö] oÖV å]ˆÂæ °…ˆrÖ] 决҃ DML óOMQ ” ܿ¢] à’vÖ]


c

76

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

èô×øn»ÃøÖ]æø èô×øË»ÇøÖ]æø éôçøŠ»ÏøÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*]æøýDMM †ôË»ÓöÖ]æø †ôÏ»ËøÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (èôøßÓøŠ»ÛøÖ]æø èô$Ö„ôùÖ]æø ƒöç»Âö*]æø (ðô^mø†ôùÖ]æø èôÃøÛ»Š% Ö]æø Ñô^ÏøôùÖ]æø Ñô绳ŠöËö³Ö]æø áôç»ßöröÖ] æø ” ô †øføÖ]æø ÜôÓøføÖ]æø ÜôÛø³’$ ³Ö] àø³Úô Ôøeô óÝô^Ïø‰»Ÿ* ] ðô±ôù‰øæø Ýô]„øröÖ]æø á»*] køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVô Ÿø Ôøiôˆ$ Ãôeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DMN à% rôÖ]æø löç»Ûömø Ÿø °»„ôÖ$] ±% vøÖ] køÞ»*] (±»ßô×$³–ô³iö óáøç»iöç»Ûömø ‹öÞ»¦ô]æø (‹Þœ àÂ(†nfÓjÖ]æ ð^‚Ö] h^jÒ (MUPP V… (Õ…‚jŠÛ³Ö] DMM (ÜnrÖ] h^e (†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] óÍ¡jìŸ] à³Ú ð±³e (SMNVM óцËÖ] àÚ ±ÿe RO” †ËÃq äÛ‰] àÚ (ènÂ9¢] ±Ê h^e (ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] h^jÒ (NSMSV… (Ü×ŠÚ DMN óOPUVN (Œ^f àe] àÂ


c

77

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Õô…»9øæø (ðô¡øføÖ] ‚ô`»qö à»Úô Ôøeô ƒöç»ÃöøÞ^Þ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DMO óðô]‚ø»Ÿ* ] èôøi^Ûø/øæø (ðô^–øÏøÖ] ðôç‰ö æø (ðô^Ïø$ Ö] (köÛ»×ôÂø ^Úø †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMP óÜ»×ø»*] Ü»øÖ^Úø †ôù/ø à»Úôæø (kö×»ÛôÂø ^Úø †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMQ óØ»Ûø»*] Ü»øÖ^Úø †ôù/ø à»Úôæø (ÔøjôÛøûÞô Ùô]æø‡ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DMR Äôn»Ûôqøæø (ÔøjôÛøÏ»Þô éô ðø^røÊöæø (ÔøjônøÊô^Âø Ùôç% vø³øiæø óÔø_ôíø‰ø à (ð¡fÖ]‚`q àÚ ƒçÃjÖ] h^e (l]ç‚Ö] h^jÒ (ROPS V… (°…^ífÖ] DMO óXXîÖ] ð¡fÖ] ‚`q àÚƒçÃjm ]ä×Ö] Ù牅 á^ÒZZVä¿ËÖæ óUOUVN (é†m†a±eœ ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMP óOPUVN (èñ^ à (ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] h^jÒ (NSMRV… (Ü×ŠÚ DMQ óOQNVN(†Û àe ä×Ö]‚f àÂ(ð^‚Ö]æ †Ò„Ö] h^jÒ(NSOUV…(Ü×ŠÚ DMR


c

78

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

à»Úôæø (±»ÃôÛ»‰ø †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMS (±»fô×»Îø †ôù/ø à»Úôæø (±»Þô^ŠøôÖ †ôù/ø à»Úôæø (°»†ô’øeø †ôù/ø ó±»nôùßôÚø †ôù/ø à»Úôæø Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Ýô‚»`øÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMT Ñô†øvøÖ]æø Ñô†øÇøÖ] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (°»9ôù†øj$Ö] àø³Úô áö^_øn»$ Ö] ±øßô_ø³f$íø³jøm$ á»*] Ôøeôƒö绳Âö*]æø (Ýô†ø³`øÖ]æø Ôø×ôn»fô‰ø ±»Êô løç»Úö*] á»*] Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô ó^Ç÷m»‚ôøÖ løç»Úö*] á»*] Ôøeôƒöç»Âö*]æø (]†÷eô‚»Úö Ñô¡ø컟* ] lô]†øÓøß»Ú% à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMU óMTSVN (‚nÛu àe ØÓ/ à (l]ç‚Ö] h^jÒ(OPUNV… (°„Ú†jÖ] DMS (éƒ^Ãj‰Ÿ] ±Ê h^e (éç׳’³Ö] h^³jÒ (MQQNV… (9æ]9ç³eœ DMT

óNMRVM (†ŠnÖ] ±eœ à Y (èΡ àe 9^m‡ Ü à (MTRVN (ORSMV… (Ù^ÛÃÖ] ˆ³ß³Ò DMU


c

79

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

óðô]æø9»Ÿ* ]æø ðô]çøa»Ÿ* ]æø Ùô^Ûø»Ÿ* ]æø äöß»Úô ÔøøÖ^*‰ø^Úø †ôn»ìø à»Úô Ôø×öòø‰»*] ±ÞôùVô Ü$ `ö×# ³Öø] DNL ƒø^Ãøjø‰»] ^Úø†ôù/ø à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (] ‚ºÛ$ vøÚö Ôøn%fôøÞ Ôøn»×øÂøæø áö^ÃøjøŠ»ÛöÖ] køÞ»*]æ (] ‚ºÛ$ vøÚö Ôøn%fôÞô äöß»Úô óDÜôn»¿ôÃøÖ]±ôù×ôÃøÖ]E ä×#Ö^eôŸ$Vô éøç$ ÎöŸøæø Ùøç»uøŸøæø (Éö¡øføÖ] ±»Êô ðô绊% Ö] …ô^qø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DNM àøÚôæø WÙöç$ vøjømø èômø9ô^føÖ] …ø^qø á$ ¬ôÊø WèôÚø^ÏøÛö³Ö]…ô]9ø Ü à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OQUMV… (°„Ú†jÖ]±Êæ óÕ g³› l Y óXXð]ça¢]ZZ oÖVMUUVN (èΡ àe 9^m‡ (èÚ^Úœ ±eœ à (l]ç³Â‚³Ö] h^³jÒ (OQNMV… (°„³Ú†³jÖ] DNL óÄÛrÖ] èÇn’e änÊóMUNVN à ( ð^‚Ö] h^³jÒ (MUQM V… ( Õ…‚jŠÛÖ]XXÙçvjmZZo³ÖV DNM (Õ…‚jŠÛÖ] XXèÞ^_fÖ]ZZ oÖV XXÅçrÖ] àÚZZ àÚóSMPVM (é†m†a±eœ óSMRVM (9çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f à ( ð^‚Ö] h^jÒ (MUQSV…


c

80

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

èôÞø^nøíôÖ] àøÚôæø (Äön»rô–$ Ö] ‹øò»eô äü³Þ$¬ô³Êø Åô绳rö³Ö] óèöÞø^_øfôÖ] kôŠøò»eô ^`øÞ$¬ôÊø æ (ÄöËøß»mø Ÿ$ Üõ×»Âô à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DNN Ÿ$ ‹õË»Þøæø (ÄöÛøŠ»mö Ÿ$ õð^Âø9öæø (Äöøí»mø Ÿ$ gõ×»³Îø óÄôeø…»Ÿ* ] ðôŸøç. aF à»Úôæø (Äöfø»iø (^øßeô^Ïø»*] o×FÂø Äøqô†»Þ$ á»*] Ôøeôƒöç»ÃöøÞ ^Þ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DNO ó^øßßôm»9ô à»Âø àøøjË»Þö æ»*] à»Úôæø (ðô绊% Ö] Ýôç»mø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNP àe] àÂ(ð^‚Ö] h^jÒ (MUQSV… (Õ…‚jŠÛÖ]XXÄfiŸZZ oÖV DNN (èfn/ ±eœ àe] Ìß³’³Ú XXÄôeø…»Ÿ* ] ðôŸøç. ³aF ໳ÚôæøZZóSMRVM (9çóŠÚ óNMVS (ð^‚Ö] ÄÚ^q h^e (ð^‚Ö] h^jÒ (NUMQLVÜΆÖ] V²] Ùç³Î h^³e (šç³v³Ö] h^³³jÒ (RQUOV… (°…^³³í³³fÖ] DNO óUSQVN (‹nÛ kße ð^Û‰œ à —†$çÓÖ] Õ^ßn_Âœ^ÞV™ óNUPVMS (TMLV… (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] DNP


c

81

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

gôuô^‘ø à»Úôæø (ðô绊% Ö] èôÂø^‰ø à»Úôæø (ðô绊% Ö] èô×ø³n»$Ö óèôÚø^ÏøÛöÖ] …ô]9ø ±»Êô ðô绊% Ö] …ô^qø à»Úôæø (ðô绊% Ö] Ñô^ËøßôùÖ]æø Ñô^ÏøôùÖ] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNQ óÑô¡ø컟* ] ðô绉öæø ±»òô_øìøæø (±»ôÖˆ»aøæø °»‚ôùqô ±»ôÖ†»ËôÆ»] Ü$ `ö×#³Öø] DNR ó°‚ôß»Âô ÔøôÖƒF Ø% Òöæø (°»‚ôÛøÂøæø ^ßøeøç»×öÎö Í»†ôù‘ø hôç»×öÏöÖ] Íø†ôù³’ø³Úö Ü$ ³`ö×#³Öø] DNS óÔøjôÂø^›ø o×FÂø à (éƒ^Ãj‰Ÿ] ±Ê h^e (éç×’Ö] h^³jÒ (MQPRV… (9æ]9ç³eœ DNQ óNMRVM (é†m†a ±eœ (°†Ã/¢] o‰çÚ±eœ à (ð^‚Ö] h^jÒ(NSMUV… (Ü×ŠÚ DNR óOPUVN (æ†Û àe ä×Ö]‚f à (…‚ÏÖ] h^³jÒ (NRQP (… (ܳ׳ŠÚ DNS óOOQVN


c

82

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

o³ÏF³j%Ö]æø p‚F³`öÖ] Ôø×ö³øò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DNT óoßFÇôÖ]æø Íø^ËøÃøÖ]æø Ÿøæø ±»Þô†»’öÞ»]æø (±$ ×øÂø à»Ãôiö Ÿøæø ±»ßôùÂô*] hôù…ø DNU ±»Þô‚ôa»]æø (±$ ×øÂø †»ÓöÛ»iøŸæ ±»ôÖ †»ÓöÚ»]æø (±$ ×øÂø †»’öß»øi à»Úø o×FÂø ±»Þô†»’öÞ»]æø (±»ôÖ pF‚`öÖ»]†ôŠôùmø æø pF‚³`öÖ»] ÔøøÖ (]…÷^Ò$ ƒø ÔøøÖ ±»ßô×»Ãøq»] hôù…ø W±$ ³×ø³Âø o³ÇF³eø (^÷jfôí»Úö ÔøøÖ (^Â÷]çø_»Úô ÔøøÖ (^e÷^a$ …ø ÔøøÖ (]…÷^Ó$ /ø Ø»ŠôÆ»]æø (±»jôeøç»øi Ø»f$Ïøiø hôù…ø W^f÷n»ßôÚ% ^a÷]æ$ *] Ôøn»øÖVô 9»‚ôù‰øæø (±»jôr$ uö k»fôùø$æø (±»iôçø»9ø g»qô*]æø (±»jôeøç»uø ó°»…ô‚»‘ø èøÛøn»íô‰ø Ø»×ö‰»]æø (±»fô×»Îø ‚ôa»]æø (±»Þô^ŠøôÖ óOQLVN (ä×Ö]‚f à (†Ò„Ö] h^jÒ (NSNM(ÜΆÖ] (Ü×ŠÚ DNT Y (Œ^f àe] à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OQQMVÜΆÖ] (°„Ú†jÖ] DNU


c

83

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

(^ß$Âø š ø …»]æø (^øßÛ»uø…»]æø (^øßøÖ †»ËôÆ»] Ü$ `ö×#³Öø] DOL (…ô^ß$Ö] àøÚô ^øßrôùøÞæø (èøß$røÖ] ^øß×»ìô9»*]æø (^ß$Úô Ø»f$Ïøøiæø óäü×$Òö ^øßÞø^,/ø ^øßøÖ x»×ô‘»*]æø (†ôÚ»Ÿ* ]±Êô lø^fø%$Ö] Ôø×ö³òø³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOM †øÓ»/ö Ôø×öøò‰»*]æø (‚ô/»†% ³Ö] èøÛø³m»ˆô³Âø Ôø×ö³øò³‰»*]æø ^Þ÷^ŠøôÖ Ôø×öòø‰»*]æø (Ôøiô9ø^føÂô àøŠ»uöæø (ÔøjôÛø³Ã»³Þô óD(^Û÷n»ÏôøjŠ»Ú% ^Ï÷×öìöæøE (^Û÷n»×ô‰ø ^f÷×»Îøæø (^³Î÷9ô^³‘ø à»Úô Ôø×öòø‰»*] æø (Üö×øûøi^³Úø †ôù³/ø ໳Úô Ôøeô ƒö绳Âö*]æø ±»Þô‚ôa»]æø ZZàÚ Ù‚eXXpF‚`öÖ»] ±øôÖ†»Šôùmø æø ±»³Þô‚ô³a»]æø ZZä³nÊæóMUQVN Y ó±»ôÖ pF‚`öÖ»] †ôŠôùmø æø pF‚`öÖ»] ±eœ à³Â ] Ù牆Ö] ð^³Â9 h^³³e (OTOR V… (èq^³³Ú à³e] DOL óNSN” (èÚ^Úœ àe 9]‚/ à³Â (l]ç³Â‚³Ö] h^³³jÒ (OPLSV… (°„³Ú†³³jÖ] DOM óMSTVN (Œæœ


c

84

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ÔøÞ$Vô WÜö×øûiø ^Û$ Úô Õø†öËôÇ»jø‰»*]æø (Üö³×ø³Ã»³øi^³Úø †ô³n»ìø óhôç»nöÇöÖ] Ýö¡$Âø køÞ»*] lø]ƒø x»×ô‘»*]æø (^øßeôç»×öÎö àø³n»eø Ì»ôÖù*] Ü$ ³`ö×# ³Öø] DON àøÚô ^ßørôùøÞæø (Ýô¡øŠ$ Ö] Øø³fö‰ö ^³Þø‚ô³a»]æø (^³øß³ßô³n»eø œøuô]çøËøÖ] ^øßf»ßôùqøæø (…ôç»ß%Ö] o³øÖVô lô^³Ûø³×ö³¿% ³Ö] ±»Êô ^ßøøÖ Õ»…ô^³eøæø (àø³_ø³eø ^³Úøæø ^³`øß»³Úô †ø³`ø¾ø^³Úø (^øßqô]æø‡»*]æø (^øßeôç»×öÎöæø (^øÞ…ô^’øe»*]æø (^øß³Âô^³Ûø³‰»*] hö]ç$ j$Ö] køÞ»*] ÔøÞ$Vô (^øßn»×øÂø g»iöæø (^³øß³iô^³m$…ôùƒöæø àøn»ßô%»Úö ÔøjôÛøûßôôÖ àøm»†ôÒô^/ø ^øß×»Ãøq»]æø óÜön»uô†$ ³Ö] ó^ßøn»×øÂø ^`øÛ$ iô*]æø (^`øn»×ôôe^Îø ^`øeô àÂ(‚³`jÖ] h^³³e (é ç׳’³Ö] h^³³jÒ (URUV… (9æ]9ç³eœ DON óMOUVM (ä×Ö]‚fÂ


c

85

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ä´ eô Ùöç»vöiø ^Úø Ôøjônø»ìø à»Úô ^øßøÖ Ü»Šôλ] Ü$ `ö×#Öø] DOO ä´ eô ^ßøÇö×ôùføiö^Úø ÔøjôÂø^›ø à»Úôæø (Ôøn»‘ô^ÃøÚø àøn»eøæø ^ßøßøn»eø gøñô^’øÚø ^øßn»×øÂø ä´ eô áöçôù`øiö^Úø àôn»ÏônøÖ] àøÚôæø (Ôøjøß$qø ^Úø ^øßiôç$ Îöæø ^Þø…ô^’øe»*] æø ^ßøÂô^Ûø‰»^*eô ^ßøûjôùÚøæø (^³nøÞ»‚% ³Ö] o×FÂø ^Þø…ø^,$ø Ø»Ãøq»]æø (^ß$Úô 'ø…ô]çøÖ] äö×»Ãøq»]æø (^ßøøjn»nøu»*] Ø»Ãør»iøŸøæø (^Þø]9ø^Âø à»Úø o×FÂø ^Þø†»’öÞ»]æø (^øßÛø×ø¾ø à»Úø (^ßøÛôùaø †øføÒ»*] ^nøÞ»‚% Ö] ØôÃør»øi Ÿøæø (^ßøßôm»9ô ±»Êô ^ßøøjføn»’ôÚö ó^ßøÛöuø†»møŸ$ à»Úø ^ßøn»×øÂø ¼»×ôùŠøiö Ÿøæø (^ßøÛô×»Âô Èø×øf»Úø Ÿøæø (^ß$`ôiöŸøæø ^ßøÚ»†ôÒ»*]æø (^ßø’»Ïöß»øiŸøæø ^øÞ9»‡ô Ü$ `ö×#³Öø] DOP (†Û àe] à³Â (l]ç³Â‚³Ö] h^³³jÒ (OQLNV… (°„³Ú†³jÖ] DOO óXX^nÞ‚Ö] gñô^’øÚøZZá^ÓÚXX ^nÞ‚Ö] lô^fn’Úö ZZänÊ (MTTVN à (ànßÚ©ÛÖ]é…ç‰ (†nŠËjÖ] h^jÒ (OMSOV… (°„Ú†³jÖ] DOP óMQLVN (h^_íÖ] àe †ÛÂ


c

86

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

(^øßn»×øÂø †»$ôç, iö Ÿøæø ^øÞ†»$ô !æø ( ^øßÚ»†ôv»øi Ÿøæø ^øß_ô³Â»*]æø ó^ß$Âø š ø …»]æø ^øß•ô…»*]æø 󱻊ôË»øÞ†ôù/øà»Úô±»Þô„»Âô*]æø(°»‚ô/»…ö±»ßôÛ»`ôÖ»*] Ü$ `ö×#Öø] DOQ Õø†»øiæø (lô]†øn»íøÖ] ØøûÊô Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DOR ±»ôÖ†øËôÇ»øi á»*]æø (àôn»Òô^ŠøÛøÖ] g$ uöæø (lô]†øÓøß»ÛöÖ] ±»ßôÊ$çøøjÊø è÷øßj»Êô Ýõç»Ïøeô l$ 9»…ø*] ]ƒøVôæø W±»³ßô³Ûø³uø†»³øiæø g$ uöæø Ôøf$uö Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] óáõç»jöË»Úø †øn»Æø óÔøf$uö ±»ßôÇö×ôùfømö °»„ôÖ$] ØøÛøÃøÖ]æø Ôøf%vôm% à»Úø àe á]†Û à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OPTOVÜΆÖ] (°„Ú†³jÖ] DOQ óMTRVN (àn’u (Øfq àeƒ^ÃÚ à (ONOQV… (èm†’ÛÖ] èíŠßÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] DOR (ð^‚Ö] h^jÒMUONV… (Õ…‚jŠÛÖ]óá_†ÏÖ] †nŠËi h^³jÒ(ORTVQ ó Í¡jìŸ] àÚ ð±e ^Û`nÊ óSLTVM (á^eç$ àÂ


c

87

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

à»Úô ±$ ³øÖVô g$ ³³uø*] Ôøf$uö Ø»³Ãø³q»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DOS ó9ô…ô^føÖ] ðô^ÛøÖ] àøÚôæø ±»×ôa»*]æø ±»ŠôË»Þ$ ±»ßôÃöËøß»m$ à»Úø g$ uöæø (Ôøf$uö±»ßôλ‡ö…»] Ü$ `ö×#Öø] DOT g% uô.] ^Û$ Úô ±»ßôøjλ‡ø…ø ^ÛøÓøÊø Ü$ `ö×#Öø] WÕø‚øß»Âô äü³f%uö køm»æø‡ø ^Úøæø Ü$ `ö×#Öø] Wg% vôiö ^Ûøn»Êô ±»ôÖù é÷ç$ Îö äö×»Ãøq»^³Êø óg% vôiö ^Ûøn»Êô ±»ôÖù ^Æ÷]†øÊø äö×»Ãøq»^Êø g% uô.] ^Û$ Úô ±»ßôùÂø óÔøßôm»9ô o×FÂø±»fô×»Îø k»fôùø$ hôç»×öÏöÖ] gø×ôùÏøÚö^mø DOU ^Û÷n»ÃôÞøæø (‚% øi†»møŸ$ ^Þ÷^Ûøm»Vô Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DPL óMTRVN (ð]9…‚Ö] ±eœ à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OPULV… (°„Ú†jÖ] DOS àe ä×Ö] ‚f à (l]ç³Â‚³Ö] h^³jÒ (OPUMV… (°„³Ú†³jÖ] DOT óXX^ÛÓÊZZá^ÓÚXX±ßj·…^ÚZZ änÊ óMTSVN (‚mˆm óOQVN (‹Þœ à (…‚ÏÖ] h^jÒ (NMPLV… (°„Ú†jÖ] DOU óSLSVM (ä×Ö]‚f à ( ð^‚Ö] h^jÒ (MUNTV… (Õ…‚jŠÛÖ] DPL óXXèq…9ZZæXX^ßnfÞZZ á^ÓÚXXt…9ZZæXXÔnfÞZZ änÊæ


c

88

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

±»Êô ] ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ônôù‰øE^ßønôùfôøÞ èøÏøÊø]†øÚöæø (‚öËøß»mø Ÿ$ ó‚ô×»íöÖ] èôß$qø èôß$røÖ] èôqø…ø9ø o×F»*] ^Úø ±»ßôÛ»×ôùÂøæø (±»ßôjøÛ»×$Âø ^Ûøeô ±»ßôûËøÞ»] Ü$ `ö×#³Öø] DPM ØôùÒö o×FÂø äô×#ôÖ ‚öÛ»vøÖ»ø] W^Û÷×»Âô ±»Þô9»‡ôæø (±»ßôÃöËøß»mø ó…ô^ß$Ö] Øôa»*] Ùô^uø à»Úô äô×#Ö^eô ƒöç»Âö*]æø WÙõ^uø o×øÂø Ôøiô…ø‚»Îöæø gôn»ÇøÖ] ÔøÛô³×»³Ãô³eô Ü$ ³`ö×#³Öø] DPN (±»ôÖù ]†÷n»ìø éø^nøvøÖ] køÛ»×ôÂø^Úø ±»ßônôu»*] (Ðô×»³íø³Ö] Ôø×öøò‰»*]æø (±»ôÖù]†÷n»ìø éø^ÊøçøÖ] køÛ»×ôÂø ]ƒøVô±»ßôÊ$çø³øiæø èøÛø×ô³Òøæø (éô 9ø^³`ø$ Ö]æø gô³n»Çø³Ö]±»³Êô Ôøjønø»ìø óNLLVN (é†m†a ±eœ à (l]ç‚Ö] h^jÒ (OQUUV… (°„Ú†jÖ] DPM (†Ò„Ö] ‚Ãe ð^‚Ö] h^e (éç×’Ö] h^jÒ (MOLSV… (±ñ^Šß³Ö] DPN

±`Ê ànÖ¡`Ö] àne ±jÖ] Á^ËÖ¢]æóMPRVM (†‰^m àe …^³Û³Â à³Â óMPRVM(MOLRV… (±ñ^ŠßÖ] ±Ê é…çÒ„Ú


c

89

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

Ôø×öòø‰»*]æø E(gô–øÇøÖ]æø ^•ø†ôùÖ] ±³Êô ” ô ¡ø컦ô] ^Û÷n»ÃôøÞ Ôø×öòø‰»*]æø D(oßFÇôÖ]æø †ôÏ»ËøÖ] ±Êô ‚ø³’»³Ïø³Ö] ^•ø†ôùÖ] Ôø×öòø‰»*]æø WÄö_ôÏøß»øi Ÿ$ àõn»Âø éø†$ Îöæø (‚öËøß»møŸ$ †ô¿øß$Ö] éø„$ øÖæø (lôç»ÛøÖ] ‚øûeø œôn»ÃøÖ] 9ø†»eøæø (ðô^–øÏøÖ^³eô Ôøeôƒöç»Âö*]æø óÔøñô^ÏøôÖ oÖFVô Ñøç»$ Ö]æø (Ôø`ôq»æø oÖFVô èôøßm»ˆôeô ^ß$môù‡ø Ü$ `ö×#Öø] Wèõ×$–ôÚ% èõøßj»Êôæ$ éõ†$ –ôÚö ðø]†$ •ø à»Úô óàøm»‚ôjø`»Úö é÷]‚øaö^øß×»Ãøq»]æø (áô^Ûøm»¦ô] ä´ ×ôqô^Âø Vä´ ×ôùÒö†ôn»íøÖ] àøÚô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DPO ÄÚ]çrÖ] h^e (OTPRV… (èq^Ú àe] XX]†÷nì ±Ö ð^–Î ØÒZZoÖV DPO à»Úô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø]ZZ änÊæ óNSO” (èñ^ à³Â (ð^³Â‚³Ö] à³Ú Õø‚öf»Âø äeôƒø^Ãøøj‰»] ^Úø†ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Ôøn%fôøÞæø Õø‚öf»Âø Ôø×øòø³‰ø^³Úø†ô³n»ìø äöß»Úô köÛ»×ôÂø ^Úø (ä´ ×ôqô!æø ä´ ×ôqô^ÂøVä´ ×ôùÒö †ôù$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*]æøZZ‚ÃeXXÔøn%fôøÞæø XX]‚÷/»…öZZ oÖV XXÔø×öøò‰»*]æøZZàÚæ óXXõð^–Î Ø$ ÒZZ‚ÃeXXäüøjn»–øÎøZZæXXÜ»×ø»*] Ü»øÖ^Úøæø óSLNVM (èñ^ àÂ(ð^‚Ö] h^jÒ (MUMPV… (Õ…‚jŠÛÖ]


c

90

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

ƒöç»Âö*]æø WÜ»×ø»*] Ü»øÖ^Úøæø äöß»Úô köÛ»×ôÂø^³Úø (ä´ ³×ô³qô!æø ^Úø (ä´ ³×ôqô!æø ä´ ³×ôqô^³Âø Vä´ ³³×ôù³Òö †ôù³$ Ö] àø³Úô Ôøeô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] WÜ»×ø»*] Ü»øÖ^Úøæø äöß»Úô köÛ»³×ô³Âø WØõÛøÂøæ»*] Ùõç»Îø ໳Úô ^³`øn»øÖVô hø†$ ³Îø ^³Úøæø èøß$³rø³Ö»] Ùõç»Îø à»Úô ^`øn»øÖVô hø†$ Îø^Úøæø …ô^ß$Ö] àø³Úô Ôøeôƒö绳Âö*]æø ±»Öôù õð^–øÎø Ø$ Òö ØøÃør»øi á»*] Ôø×öøò‰»*]æø WØõ³Ûø³Âø æ»*] á»*] †õÚ»*] à»Úô ±»ôÖ køn»–øÎø ^³Úø Ôø×ö³øò³‰»*]æø (]†÷³n»ìø ó]‚÷/»…ö äüøjføÎô^Âø ØøÃør»iø (^`ø×ôùÒö …ôç»ÚöŸ. ] ±»Êô ^øßjøføÎô^Âø ໊ôu»*] Ü$ `ö×#³Öø] DPP óéô†øìôŸ6 ] hô]„øÂøæø ^nøÞ»‚% Ö] °ôˆ»ìô à»Úô ^Þø†»qô*]æø †Še à (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ (RQLT V… (Õ…‚³jŠÛ³Ö] DPP óRTOVO (é^›…œ ±eœ àe


c

91

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

±»ßô¿»Ëøu»]æø (^Û÷ñô^Îø Ýô¡ø‰»¦ô^eô ±»ßô¿»Ëøu»] Ü$ `ö×#Öø] DPQ (]‚÷Îô]…ø Ýô¡ø‰»¦ô^eô ±»ßô¿»Ëøu»]æø (]‚÷Âô^³Îø Ýô¡ø‰»¦ô^³eô ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] ó]‚÷‰ô^uøŸøæ$ ]æ& ‚öÂø±»³eô k»³Ûô³»iö Ÿøæø Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Õø‚ônøeô äüßöñô]ˆøìø †õn»ìø ØôùÒö à»Úô Ôø×öøò³‰»*] †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø ( Õø‚ônøeô äüßöñô]ˆøìø†õù/ø ØôùÒö ໳Úô óä´ jônø‘ô^øßeô „ºìô! køÞ»*] ^Úø è÷jøn»Úôæø ( è÷n$ÏôÞ$ è÷øn»Âô Ôø×öøò‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DPR óxõ•ô^ÊøŸø æ$ °õùˆôí»Úø †øn»Æø ]9& †øÚøæø (è÷m$çô‰ø (ð^‚Ö] h^jÒ (MUNPV… (Õ…‚jŠÛÖ] XXÕ‚ne äüßñ]ˆøìø†õù/ZZo³ÖV DPQ á^Šu¦] XXäjn‘^ßeZZoÖV XXÔeƒçÂœZZ àÚæ óSLRVM( 9çÃŠÚ àe] à ØòŠm ᜠð†Û×Ö †Ú¢]†Òƒ (UOLV… (á^fu àe] xnv³‘ g³ni†³je óMPOVN (äÖ]çuœ ±Ê Ý¡‰¦^e å^mV¡Âæ Øq ²] ÀËu óSNQVM(†Û àe] à (ð^‚Ö] h^jÒ (MUTR V… (Õ…‚jŠÛÖ] DPR


c

92

&Ö^%Ö] ÙˆßÛÖ]

(±»Ëôû•ø Õø^•ø…ô ±»Êô çôùÏøÊø ̺n»Ãô•ø ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DPS Ýø¡ø‰»¦ô] ØôÃøq»]æø (±»jônø‘ô^ßøeô †ôn»íøÖ] oøÖVô „»³ìöæø (±»ÞôçôùÏøÊø ̺n»Ãô•ø ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] (±»ñô^•ø…ô o`Føjß»³Úö ó±»ßôλ‡ö…»^Êø †ºn»ÏôÊø ±»ÞôùVôæø (±»Þôˆ$ Âô^*Êø غn»Öôƒø ±»ÞôùVôæø

Øn×`jÖ]æ †nfÓjÖ]æ ð^‚Ö] h^jÒ (MUOMVÜΆÖ] (Õ…‚jŠÛÖ] DPS óSLTVM (±Û׉¢] é‚m†e à (†Ò„Ö]æ xnfŠjÖ]æ


93

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]


94


á

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ] 95 Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

†øn»ìøæø (èô×øøòŠ»ÛøÖ] †øn»ìø Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DM †øn»ìøæø (ØôÛøÃøÖ]†øn»ìøæø (|ô^rø$ßÖ] †øn»ìøæø (ðô^Âø‚% ³Ö] (±»ßôj»fôù$øæø Wlô^ÛøÛøÖ] †øn»ìøæø (éô ^nvøÖ] †øn»ìøæø (hô]çø%$Ö] Ä»Êø…»]æø (±»Þô^³Ûøm»Vô лÏôù³uøæø (±»³ßô³m»‡ô]çø³Úø Ø»³Ïôù³ø$æø W±»jôøòn»_ôìø †»ËôÆ»]æø (±»iô¡ø‘ø Ø»f$Ïø³øiæø (±»³jôqø…ø9ø óàøn»Úô! (èôß$røÖ] àøÚô o×FÃöÖ] lô^qø…ø‚$ Ö] Ôø×öòø‰»*]æø (äüÛøiô]çøìøæø †ôn»íøÖ] xøiô]çøÊø Ôø×öøò‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] åü†øaô^¾øæø (åü†øìô!æø äüøÖæ$ *]æø (äü×øÚô]çøÒøæø äüÃø³Úô]çø³qøæø óàøn»Úô! (èôß$røÖ] àøÚô o×FÃöÖ] lô^qø…ø‚$ Ö]æø (äüøß›ô^eøæø (SMSV… (†nfÓÖ] ÜrÃÛ³Ö]óSLMVM (MUMMV… (Õ…‚³jŠÛ³Ö] DM óNMPVR (RNMTV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] óOMRVNO (èÛ׉ Ýœ à³Â óÍ¡jìŸ] àÚ ð±e ÄnÛrÖ] ±Ê


á

96

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

Øôn»Ö$^eô é÷†øËôÇ»Úø ±»ßôλ‡ö…»]æø (…ô^ß$Ö] àøÚô ±»ßôrôùøÞ Ü$ `ö×#Öø] óàøn»Úô! (èôß$røÖ] àøÚô xøôÖ^’$ Ö] Ùøˆôß»ÛøÖ]æø …ô^³`øß$³Ö]æø (^Û÷ôÖ^‰ø …ô^ß$Ö] àøÚô ^‘÷¡øìø Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] ó^ß÷Úô! èøß$røÖ] ±øßô×øìô‚»³iö á»*]æø (ØöÛø»*]^Úø †øn»ìøæø (ØöÃøÊ»*] ^Úø †øn»ìøæø (±»iô! ^Úø †øn»ìø o×FÃöÖ] lô^qø…ø‚$ Ö]æø (†ø`ø¾ø^Úø †øn»ìøæø (àø_øeø^Úø†øn»ìøæø ÄøÊø†»iø á»*] Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] óàøn»Úô! (èôß$røÖ] àøÚô †ø`ôù_øiöæø (°»†ôÚ»*] xø×ô’»iöæø (°»…ô‡»æô Äø–øøiæø (°»†ôÒ»ƒô (°»†ôf»Îø ±»Êô ±»Öô…øçôùßøiöæø (±»qô†»Êø àø’ôùvøiöæø (±»ôf×»Îø àøÚô o×FÃöÖ] lô^qø…ø‚$ Ö] Ôø×öøò‰»*]æø (±»fôÞ»ƒø ±»ôÖ†øËôÇ»³øiæø ±»ôÖ Õø…ô^føiö á»*] Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] óàøn»Úô!(èôß$røÖ]


á

97

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(±»uôæ…ö ±»Êôæø (°»†ô’øeø ±»³Êôæø (±»³Ãô³Û»³‰ø ±»³Êô ±»Êôæø (±»×ôa»*] ±»Êôæø (±»Ïô×öìö ±»Êôæø (±»Ïô×»ìø ±»³Êôæø ó±»×ôÛøÂø±»Êôæø (±»iô^ÛøÚø±»Êôæø (°ø^nøv»Úø±»Êôæø (±»Öô^Úø lô^qø…ø‚$ Ö] Ôø×öøò‰»*]æø (±»iô^øߊøuø Ø»f$Ïøøiæø Ü$ `ö×#³Öø] óàøn»Úô! (èôß$røÖ] àøÚô o×FÃöÖ] †ôføÒô ‚øß»Âô ±$ ×øÂø ÔøÎô‡»…ô Äø‰øæ»*] Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] DN 󰻆ôÛ»Âö Åô^_øÏôÞ»]æø ±»ßôù‰ô (áöç»ßö¿% Ö] äö_öÖô^íøiöŸøæø (áöç»nöÃöÖ] åö]†øøiŸ$ à»Úø ^mø DO ('ö9ô]çøvøÖ] åö†önôùÇøiöŸøæø (áøç»Ëö‘ô]çøÖ] äö³Ëö³’ô³møŸøæø (Ùô^førôÖ] Øøn»Îô^%øÚø Üö×øûmø (†ø³ñô]æø‚$ ³Ö] o³øí»³møŸøæø óSNRVM ( ð^‚Ö] h^jÒ (MUTSV… (Õ…‚jŠÛÖ] DN óPSOVR (hçÏÃm äÛ‰] àÚ h^e (UPPTV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DO


á

98

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

9ø‚øÂøæø (…ô^_øÚ»Ÿ* ] †ô_»Îø 9ø‚øÂøæø (…ô^vøfôÖ] Øøn»ñô^ÓøÚøæø Ñø†ø/»*]æø Øön»×$Ö] äôn»×øÂø øÜ×ø¾»*]^Úø 9ø‚øÂøæø (…ô^rø/»Ÿ* ] Ñô…øæø (ð÷^Ûø‰ø ºð^Ûø‰ø äöß»Úô °»…ô]çø³iö Ÿøæø (…ö^³`øß$³Ö] äô³n»×ø³Âø غføqøŸøæø (å´†ôûÎø ±»Êô^Ú$ †ºv»eøŸøæø (^³•÷…»*] š º …»*]Ÿøæø †øn»ìøæ (åü†øìô! °»†ôÛ»Âö †øn»ìø Ø»Ãøq»ô] (åô†ô»æø ±»Êô^Ú$ óäôn»Êô Õø^ÏøÖ»*] Ýøç»mø ±»Úô^m$*] †øn»ìøæø (äüÛøn»iô]çøìø ±»×ôÛøÂø óÕø^ÏøÖ»*] oj#uø ä´ eô ±»ßôj»fôùø$ ä´ ×ôa»*]æø Ýô¡ø‰»¦ô] ±$ Öôæø^mø DP ó°øŸøç»Úø ^ßøÆôæø °ø^øßÆô Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DQ óèøß$røÖ»] ±ßô×»ìô9»*]æø (±»ßôÛ»uø…»]æø (±»Öô†»ËôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] DR óMUSVM (‚Ûuœ äÛ‰] àÚ h^e (RRMV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DP óPTSVP (èÚ†‘ ±eœ à (MQONSV…(‚Ûuœ‚ßŠÚ DQ óMQPVS (‚mˆm àe gñ^ŠÖ] à (RRSLV… (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] DR


á

99

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(]…÷ç»Óö/ø ±»ßô×»Ãøq»]æø (]…÷ç»fö‘ø ±»ßô×»Ãøq»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DS ó]†÷n»fôÒø Œô^ß$Ö] àônö»*]±»Êôæø (]†÷n»Çô‘ø±»ßôn»Âø±»Êô±»ßô×»Ãøq»]æø ¡÷ÛøÂø æø (^Ã÷Êô^Þ$ ^Û÷×»Âô Ôø×öøò‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DT ó^f÷nôù›ø DŸ÷¡øuøE ^Î÷‡»…ôæø (¡÷f$ÏøøjÚ% Ôøm»‚ô`»øj‰»*]æø (±»fôÞ»„øÖô Õø†öËôÇ»jø‰»*] D±»ÞôùVôE Ü$ `ö×#Öø] DU D(±»ŠôË»Þø †ôù/ø à»Úô Õø†ön»rôjø‰»*]æøE (°»†ôÚ»*] ‚ô/ô]†øÛøÖô ó±»eôù…ø køÞ»*] ÔøÞ$Vô (±$ ×ø³Âø g»³jöÊø Ôøn»øÖVô hö绳iö*]æø °ø^ßøÆô Ø»Ãøq»]æø (Ôøn»øÖVô ±»jôføÆ»…ø Ø»Ãøq»^Êø Ü$ ³`ö×#³Öø] Ø»f$Ïøøiæø (±»ßôøjλ‡ø…ø^Ûøn»Êô ±»ôÖ Õ»…ô^eøæø (°»…ô‚»‘ø ±»Êô óMTM VML ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ DS óPPTVS (èÛ׉ Ýœ à (NRMRLV… (‚Ûuœ‚ßŠÚ DT Ù^Ïm^Ú h^e (ð^‚Ö] h^jÒ (NUNRTV… (èfn/ ±eœ àe] Ìß³’³Ú DU óцËÖ] àÚ ð±eóOUVS (éç×’Ö] †e9 ±Ê


á

100

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

ó±»eôù…ø køÞ»*] ÔøÞ$Vô (±»ßôùÚô (xøn»fôÏøÖ] ±$ ×øÂø†øøj‰øæø (Øøn»ÛôrøÖ] †ø`ø¾»*] à»Úø^mø DML (†øj»ŠôùÖ] Ôöjô`»møŸøæø (éô†øm»†ôrøÖ»^eô „öìô]ç* möŸ$ ໳Úø^³mø Äø‰ô]æø ^mø (‡ôæö^røj$Ö] àøŠøuø^mø (çôË»ÃøÖ] Üø³n»¿ô³Âø^³mø gøuô^‘ø^mø (èôÛøu»†$ Ö^eô àôm»‚ønøÖ] ¼ø‰ô^eø^mø (éô†øËôÇ»Ûø³Ö] Üøm»†ôÒø^mø (pçF Ó»/ø ØôùÒö o`Føjß»Úö^mø (pçF r»³øÞ Øôù³Òö Øøf»Îø ÜôÃøßôùÖ] p* ‚ôf»Úö^mø (àôùÛøÖ] Üøn»¿ôÂø^mø (xôË»³’$ ³Ö] (^ÞøŸøç»Úø^møæø (^øÞ‚ønù‰ø ^møæø (^ßøe$…ø^mø (^`øÎô^Ïø³v»³jô‰»] °øçô»øi Ÿ$ á»*] äö×#Ö]^mø Ôø×öøò‰»*] (^øßjôføÆ»…ø èømø^Æø^³møæø ó…ô^ß$Ö^eô ±»Ïô×»ìø XXp* ‚ôjf»ÚöZZ ä³nÊæ óSNUVM ( ð^‚³Ö] (MUUTV… (Õ…‚jŠÛ³Ö] DML XXp* ‚fÚZZàÚ Ù‚e


á

101

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(ÔøjôÛøu»…øæø Ôø×ô–»Êø à»Úô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMM ókøÞ»*] Ÿ$Vô^`øÓö×ôÛ»møŸø äüÞ$¬ôÊø ó±»Ïô×öìö ໊ôu»^*Êø ±»Ïô×»ìø køß»Šøu»*] Ü$ `ö×#Öø] DMN óÝøçøλŸ* ] Øøn»fôŠ$ Ö] ±Þô ‚ôa»]æø (Ü»uø…»]æø †»ËôÆ»] hôù…ø DMO D]E‚õÛ$ vø³Úö D^øÞ‚ônôù‰øE ±ôùfôß$Ö] h$ …ø Ü$ `ö×#³Öø] DMP (±»fô×»Îø Àøn»ÆøD±»ßôùÂøE g»aôƒ»*]æø (±»fôÞ»ƒø ±»ôÖ†»³Ëô³Æ»ô] ó^øßjøn»nøu»*] ^Úø àôjøËôÖ] lô¡$–ôÚ% à»Úô ±»Þô†»qô*]æø ó^f÷nôù›ø ±»ßô×»Ûôûøj‰»]æø (^f÷nôù›ø ±»ßôλ‡ö…»] Ü$ `ö×#Öø] DMQ óMSTVML (ä×#Ö] ‚f à é†Ú à (MLOSUV…(†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] DMM óRRQVM (9çÃŠÚ àe] à (OTMOV… (‚Ûuœ‚ßŠÚ DMN óPPRVS (èÛ׉ Ýœ à (NRMPQV… (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DMO änÊæ óPNTVS (èÛ׉ Ýœ à (NRLORV… (‚³Û³uœ‚³ß³ŠÚ DMP óXX‚õÛ$ vøÚö±ôùfôß$Ö]ZZ àÚ Ù‚eXX±ôùfôß$Ö] áô‚ôÛ$ vøÚöZZ » » ø Y XX^vÖô^‘ø ±ßô×Ûôûj‰»]æøZZänÊæóNNPVN (OTRMV… (Ù^ÛÃÖ] ˆ³ß³Ò DMQ


á

102

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(†ôn»íøÖ] éô ðø^røÊö à»Úô Ôø×öøò‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DMR ó†ôù$ Ö] éô ðø^røÊö à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø Ôøn»øÖVôæø (Ýö¡øŠ$ Ö] Ôøß»Úôæø (Ýö¡øŠ$ Ö] køÞ»œ Ü$ `ö×#Öø] DMS Ýô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ»] ]ƒø^mø Ôø×öøò‰»*] WÝö¡øŠ$ Ö] 9öç»Ãömø (^ßøjøføÆ»…ø ^ßønø_ôûiö á»*]æø (^øßøiçø»9ø ^øßøÖ gøn»rôjøŠ»øi á»*] óÔøÏô×»ìø à»Úô ^ß$Âø äüøjn»øßÆ»*] à»Û$ Âø^øßnøßôÇ»iö á»*]æø óÕø9ø^føÂô &öÃøf»øi Ýøç»mø Ôøeø]„øÂø ±»ßôÎô hôù…ø DMT ó±»ôÖ†»øjì»]æø ±»ôÖ†»ìô Ü$ `ö×#Öø] DMU ó ÜnÓvÖ] (è׿ßu à (XX^f÷nôù›ø ±»ßô×»Ûôûjø‰»]æøZZàÚ Ù‚e Y ó‹Þœ à (RQL ” (OOSMV… (o×Ãm±eœ‚ßŠÚ DMR ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMS

óNQSVN (†Óe äÛ‰] àÚ h^e (ONLRV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DMT óMUMVN (l]ç‚Ö] h^jÒ (OQMRV… (°„Ú†jÖ] DMU


Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ] 1 03 D ] ±fßÖ] ðô^Â9 †ö%Òœ á^Ò( xnv’Ö] ±³ÊæE DNL

á

éô†øìôŸF »] ±Êôæø (è÷øߊøuø ^nøÞ»‚% Ö] ±Êô ^ßøiô!^øße$…ø Ü$ `ö×#Öø] ó…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^øßÎôæø (è÷øߊøuø Ü$ `ö×#Öø] (±»ßôm»9ôæø ±»ôÖ^Úøæø ±»ŠôË»øÞ o×FÂø äô×#Ö] ÜôŠ»eô DNM oj#uø (±»ôÖ …ø‚ôùÎö ^Ûøn»Êô ±»ôÖ Õ»…ô^eøæø (Ôøñô^–øÏøeô ±»ßô•ô…»*] ókø×»r$ Âø^Úø†øn»ìô^»øiŸøæø lø†»ì$ *] ^ÚøØøn»rôûøi g$ uô.] Ÿø

óéô†øìôŸ6 ] œön»Âø Ÿ$Vô œøn»Âø Ÿø Ü$ `ö×#Öø] DNN

(^ß÷n»ÓôŠ»Úô ±»ßôj»Úô*]æø (^ß÷n»ÓôŠ»Úô ±»ßônôu»*] Ü$ `ö×#Öø] DNO óàôn»Òô^ŠøÛøÖ] éô†øÚ»‡ö ±»Êô ±»Þô†»öu»]æø ‚ߊÚó‹³Þœ àÂ Ñ (MTUVN (ORUNV… (Ù^³³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DNL ó ‹Þœ à (NLORV… (±ŠÖ^n_Ö] 9æ]9çeœ ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DNN óPMQVM (h†vÖ] ±Ê èÃnfÖ] h^e (NURMV… (°…^ífÖ] DNN

óOLP” (ð]†ÏËÖ] èŠÖ^rÚ h^e (PMNRV… (èq^Ú àe] DNO


á

1 04

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

]çßöŠøu»*] ]ƒøVô àøm»„ô$Ö] àøÚô ±»ßô×»³Ãø³q»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DNP ó]滆öËøÇ»øj‰»ô] ]æ» ðö^‰ø*] ]ƒøVôæø (]滆öøf»jø‰»ô] °»‚ô`»øi Õø‚ôß»Âô à»Úôù è÷Ûøu»…ø Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNQ (±»%ôû/ø ^`øeô Ü% ×öiøæø (°»†ôÚ»*] ^`øeô ÄöÛør»øiæø (±»fô×»Îø ^`øeô ÀöËøv»iøæø (±»ßôm»9ø ^`øeô ±»–ôÏ»øiæø (±»ßôm»9ô ^`øeô xö×ô’»³iöæø ^`øôe ˜ ö nôùføiöæø (°»‚ôaô^/ø ^`øeô ÄöÊø†»øiæø (±»fôñô^Æ ^`øeô ^`øeô ±»ßôÛö`ô×»iöæø (±»×ôÛøÂø ^`øeô ±»³Òôùˆø³iöæø (±»³`ôq»æø à»Úô ^`øeô ±»ßôÛö’ôûøiæø (±»jôËøÖ».] ^`øeô9% †öøiæø (°»‚ô³/»…ö óNSM” (…^ËÇj‰Ÿ] h^e (OTNLV… (èq^Ú àe] DNP Ý^Î]ƒV ÙçÏm^Ú h^e (l]ç‚Ö] h^jÒ (OPMUV… (°„Ú†³jÖ] DNQ (ORURV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] óMSUVN (éç×’Ö] oÖV سn׳Ö] à³Ú (PUTTVÜΆÖ] (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒóQVO (†Û äÛ‰] àÚ (à³nóÖ] h^³e óÍ¡jìŸ] àÚ ð±e ÄnÛrÖ] ±Ê(RPUVN


á

105

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

^÷ßn»Ïômøæø (‚% øi†»møŸ$ ^÷Þ^Ûøm»Vô±»ßô_ô»*] Ü$ `ö×#Öø] óõð绉ö ØôùÒö Íø†ø/ø ^`øeô Ùö^øÞ*] è÷Ûøu»…øæø (†ºË»³Òö åü‚ø³Ã»³eø ‹ø³n»$Ö Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] óéô†øìôŸ6 ]æø ^nøÞ»‚% Ö]±Êô ÔøjôÚø]†øÒø œøn»Âøæø (ðô]‚ø`ø% Ö] ÙøˆöÞöæø (ðô^–øÏøÖ] ±³Êô ‡ø绳Ëø³Ö] Wðô]‚ø»Ÿ* ] o×øÂø †ø’»ß$Ö]æø (ðô^nøfôÞ»Ÿ* ] èøÏøÊø]†øÚöæø (ðô]‚øÃøŠ% Ö] Ôøeô ÙöˆôÞ».] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] óð^³Âø‚% ³Ö] Äö³n»Ûô³‰ø ÔøÞ$Vô (±»×ôÛøÂø ÌøÃö•ø æø ±»mô,]…ø †ø’ö³Îø á»Vôæø ±»³jôqø^³uø ±ø•ô^Îø ^mø ÔøÖö^ø‰»^*Êø (ÔøjôÛøu»…ø o³ÖFVô lö†»³Ïø³øjÊ»ô] àøn»eø †ön»rôiö ^ÛøÒø (…ô滂ö’% Ö] ±øÊô^/ø^³møæø (…ô绳ÚöŸ. ] à»Úôæø (†ôn»ÃôŠ$ Ö] hô]„øÂø à»Úô ±»Þô†øn»rôiö á»*] …ôç»vöföÖ] †ø’öÎø ^Úø Ü$ `ö×#Öø] ó…ôç»föÏöÖ] èôßøj»Êô à»Úôæø (…ôç»fö%Ö] éôçø³Â»9ø


á

106

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

äöÇ»×öf»øi Ü»øÖæø (±»×ôÛøÂø äöß»Âø ÌøÃö³•øæø ±»³mô,]…ø äö³ß»³Âø à»Úôù ]‚÷uø*] äüi$‚»Âøæ$ †õn»ìø à»Úô ±»jôøÖ^*³Š»Úøæø ±»³jônøß»³Úö (Õø9ô^føÂô à»Úôù ]‚÷uø*] äôn»_ôûÚö køÞ»*] †õn»ìø æ»*] ÔøÏô×»ìø ÔøjôÛøu»†øeô Ôø×öòø‰»*]æø (äôn»Êô Ôøn»øÖVô göÆø…»*] ±»³Þôù¬ô³Êø †ôÚ»Ÿ* ]æø (‚ôm»‚ô$ Ö] Øôf»vøÖ] ]ƒø Ü$ `ö×#Öø] óàøn»ÛôøÖ^Ãø³Ö] h$ …ø èøß$røÖ]æø (‚ôn»ÂôçøÖ] Ýøç»mø àøÚ»Ÿ* ] Ôø×öøò‰»*] =‚ôn»/ô†$ ³Ö] ÄôÒ$ †% Ö] 9ôç»`ö% Ö] àøn»eô†$ ÏøÛöÖ] Äø³Úø 9ô绳×ö³íö³Ö] Ýø绳mø (9ºæ»9öæ$ ܺn»uô…ø ÔøÞ$Vô W9ôç»`öÃöÖ»^eô àøn»Êôç»ÛöÖ»] 9ôç»röŠ% Ö] àøm»9ô^aø ^øß×»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] ó‚öm»†ôiö ^³Úø Øö³Ãø³Ë»³iø ÔøÞ$Vô ^Û÷×»‰ô (àøn»×ôù–ôÚö Ÿøæø àøn»ôÖù^³•ø †ø³n»Æø (àø³m»‚ô³jø`»Úö Ôøfôùvöeô g% vôÞö WÔøñô]‚ø»*Ÿôù ^e÷†»uøæø (Ôøñô^nøôÖ滟ô*


á

107

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

ÔøËøøÖ^ìø à»Úø Ôøiôæø]‚øÃøeô °»9ô^ÃøÞöæø (Ôøf$uø*] ໳Úø (èöeø^qø¦ô] Ôøn»×øÂøæø ðö^Âø‚% Ö] ]„øaF Ü$ `ö×#Öø] WÔøÏô×»ìø à»Úô Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] óáö¡øÓ»j%Ö] Ôøn»×øÂøæø ‚ö`»röÖ] ]„øaFæø à»Úôù ]…÷ç»Þöæø (°»†ôf»Îø ±»Êô ]…÷ç»Þöæø (±»ôf×»Îø ±»Êô ]…÷ç»Þö ±»ôÖù (±»ßôn»Ûôm$ à»Âø]…÷ç»Þöæø (±»Ëô×»ìø à»Úôù ]…÷ç»Þöæø (°$ ‚ømø àô³n»eø ]…÷ç»Þöæø (±»Îôç»Êø à»Úôù]…÷ç»Þöæø (±»Öô^Ûø³/ô ໳Âø ]…÷绳Þöæø (°»†ô’øeø±»Êô ]…÷ç»Þöæø (±»ÃôÛ»‰ø±»Êô ]…÷ç»Þöæø (±»jôv»øi à»Úôù ]…÷ç»Þöæø (°»†ôøeø ±»Êô ]…÷ç»Þöæø (°»†ôû/ø ±»³Êô ]…÷绳Þöæø (±»íôùÚö ±»Êô ]…÷ç»Þöæø (±»Úô9ø ±»Êô ]…÷ç»Þöæø (±»Ûôv»øÖ ±»Êô (]…÷ç»Þö±»Öô Ü»¿ô»*] Ü$ `ö×#Öø] (±»³Úô^³¿ø³Âô ±»³Êô ]…÷绳Þöæø (]…÷ç»Þö ±»Þô9»‡ôæø (]…÷ç»Þö ±»Öôù Ø»Ãøq»]æø (]…÷ç»Þö ±»ßô_ô»*]æø


á

108

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

°»„ôÖ$] áø^vøf»‰ö ó]…÷绳Þö±»³Þô9»‡ô æø (]…÷绳Þö ±»³Þô9»‡ôæø ‹øfôøÖ °»„ô$Ö] áø^vøf»‰ö (ä´ eô Ùø^Îøæø ˆôùÃôÖ»^ôe Ìø_$ ³Ãø³iø ±»Çôføß»møŸø °»„ô$Ö] áø^vøf»‰ö (ä´ eô Ýø†$ Óøøiæø ‚ø³r»³Ûø³Ö»] 0±/ø Ø$ Òö o’Fu»*] à»Úø áø^vøf»‰ö (äüøÖ Ÿ$ Vô xön»fôŠ»j$Ö] áø^vøf»‰ö (Ùôç»_$ Ö]æø Øô–»ËøÖ] °ƒô áø^vøf»‰ö (ä´ Ûô×»Ãôeô (Ýô†øÓøÖ]æø ‚ôr»ÛøÖ] °»ƒô áø^vøf»‰ö (ÜôÃøßôùÖ]æø àôùÛøÖ] °ƒô óÝô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ] °ƒô áø^vøf»‰ö (àõn»Âø èøÊø†»›ø ±»ŠôË»øÞ oÖFVô ±»ßô×»Óôiø Ÿø Ü$ `ö×#Öø] DNR ó±»ßôjøn»_ø»*]^Úø xøôÖ^‘ø ±»ßôùÚô Å»ˆôß»øi Ÿøæø Ÿøæø (åö^ßø$»‚øv»jø‰»]áô äôÖF¬ôeô køŠ»øÖ ÔøÞ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DNS óXX±ßôùÚôZZá^ÓÚXX±ßôùÂøZZänÊæ ó…]ˆfÖ](†Û àe] (MTRVN (ORSPV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒDNR Y (PQOVO (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ(QSLTV… (Õ…‚³jŠÛ³Ö] DNS


á

109

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

Ôøn»×øÂø ŸøæøE (åö^ßø»‚ø³øje»] Dåö†ö³Ò»ƒô ‚ö³n»fôm$E hõù†ø³eô Ôø×øf»Îø ^ßøøÖ áø^ÒøŸøæø D(ÔøÃøÚø áøç»–öÏ»³mø ðö^³Òø†ø³/ö o×FÂø ÔøÞø^Âø*] Ÿøæø (Õø…ö„øøÞæø äôn»øÖVô ^.rø×»Þ$ äõÖFVô D໳ÚôE (køn»øÖ^Ãøiøæø køÒ»…ø^føiø Ôøn»Êô äüÒø†ô»ßöÊø ‚ºuø*] ^ßøÏô×»ìø óD±»ôÖ†»ËôÆ»] køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸø ÔøÖö^*Š»ßøÊøE (±»Þô^ÓøÚø p†Føiæø (±»Úô¡øÒø ÄöÛøŠ»iø ÔøÞ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DNT 1±/ø Ôøn»×øÂø oËFí»møŸø (±»jônøÞô¡øÂøæø °†ôù‰ô Üö×øûøiæø &ön»ÇôjøŠ»ÛöÖ»] †ön»ÏôËøÖ»] ‹öñô^føÖ]^øÞ*] DæøE (°»†ôÚ»*] ໳Úôù (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]óXXª³r³×³Þ ä³³ÖVZZà³Ú Ù‚³eXXª³r³×³Þ ‚uœZZ ä³nÊæ Y óOPVT (gn`‘ à (SOLLV… (MPP (Ô×ÛÖ] ‚f äÛ‰] àÚ (RURV… (†nÇ’Ö] Ür³Ã³Û³Ö] DNT XX±»fôÞ»„øeôZZ àÚ Ù‚e XXäfÞ»„øeôZZ æ XX±»Úô¡øÒø ÄöÛøŠ»øiæø (±»Þô^ÓøÚø p†FøiZZä³nÊæ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] óXX±ÖZZá^ÓÚ XX±eZZæXXäüÛöŠqZZàÚ Ù‚e XXå‚ŠqZZæ óÍ¡jìŸ] àÚ ð±eóMPLVMM (Œ^f àe] à (MMPLQV…


á

110

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

Íö†ôjøûÛöÖ»] †% ÏôÛöÖ»] ÐöËô»ÛöÖ»] ØöqôçøÖ»] †ön»rôøjŠ»Ûö³Ö»] Øö`ôøje»*]æø (àøn»ÓôŠ»ÛôÖ»] èøøÖ^*Š»Úø Ôø×öøò³‰»*] (±»³fôÞ»„ø³eô ðø^Âø9ö Õøç»Âö9»*]æø (Øôn»ôÖ„$ Ö] gôÞô„»ÛöÖ»] Ùø^`øjôe»] Ôøn»øÖVô ÔøøÖ k»Ãø–øìø à»Úø Dðø^Âø9öæøE (†ôm»†ô–$ Ö] Ìôñô^íøÖ»] DÔøøÖE Ù$ ƒøæø D(äüiö†øf»Âø ÔøøÖ k»³•ø^³ÊøæøE (äü³jöføÎø…ø ±»ßô×»Ãør»iøŸø Ü$ `ö×#Öø] óäüËöÞ»*] DÔøøÖE ÜøÆô…øæø (äüÛöŠ»qô (^Û÷n»uô…$ ^Ê÷æ» ðö…ø ±»ôÖ à»Òö æø (^³n&Ïô³/ø Ôøñô^³Âø‚ö³eô óàøn»_ôûÛöÖ] †øn»ìø^møæø àøn»ôÖç»òöŠ»ÛøÖ] †øn»ìø^mø èø×$Îôæø (±»iôç$ Îö Ìøû•ø ]ç»Óö/»*] Ôøn»øÖVô Ü$ `ö×#³Öø] DNU (àøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*]^mø Œô^ß$Ö] o×øÂø±»Þô]çøaøæø (±»jô×øn»uô oÖFVô Ý»*] ±»ßôÛö`$ røøjm$ æõù‚öÂø oÖFVô (±»ßô×öÓôøi à»Úø o³ÖFVô óg› (†ËÃq àe²]‚f à (MSQVN (ORMO V… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DNU


á

111

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

±$ ×øÂø ^_÷ìô^‰ø à»Óöiø Ü»$Ö á»Vô (°»†ôÚ»*] äüøjÓ»×$Ú$ gõm»†ôÎø ƒöç»Âö*] (±»ôÖ Äö‰øæ»*] ÔøjønøÊô^Âø á$ *] †øn»Æø (±»ôÖ^³eø.] ¡øÊø äö³øÖ l» ðø^³•ø*] °»„ôÖ$] Üô³m»†ô³Óø³Ö] Ôø`ôq»æø …ô绳ßö³eô xø×ö‘øæø (köÛF×ö¿% Ö] äöøÖ k»Îø†ø³/»*]æø (lö]çø³ÛF³Š$ Ö] ±$ ×øÂø Ø$ vôiö á»*] éô†ø³ìôŸ6 ]æø ^³nøÞ»‚% ³Ö] †ö³Ú»*] äô³³n»×ø³Âø ofFj»ÃöÖ] ÔøøÖæø WÔø_øíø‰ø ±$ ×øÂø Ùøˆôß»iöæø (Ôøfø–øÆø óÔøeô Ÿ$Vô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøç»uø Ÿøæø (o•F†»iø oj#uø ó‚ôn»ôÖçøÖ] èônøÎô]çøÒø è÷nøÎô]æø Ü$ `ö×#Öø] DOL è÷øjfôí»Ú% è÷aø]æ$ *] ^e÷ç»×öÎö Ôø×öøò³Š»øÞ ^³Þ$Vô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOM óÔø×ôn»fô‰ø ±»Êô è÷føn»ßôÚ% ó†Û àe] à Šîi (MTSVN (ORSTV…(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOL óSMRVM ( ð^‚Ö] h^jÒ (MUQS V… (Õ…‚jŠÛÖ] DOM


á

112

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(±»fô×»Îø †ö/ô^føm% ^Þ÷^Ûøm»Vô Ôø×öøò‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DON ^Úø Ÿ$Vô ±»ßôfön»’ômöŸø äüÞ$*] Üø×ø»*] oj#uø ^Î÷9ô^‘ø ^ß÷n»Ïômøæø ó±»Öô køÛ»ŠøÎø ^Ûøeô èôøn»ÃôÛøÖ] àøÚôù ^•÷…ôæø (±»ôÖ køf»øjÒø ]†÷n»ìøæø (Ùöç»Ïöøi °»„ô$Ö^Ò ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖ Ü$ `ö×#Öø] DOO °ø^nøv»Úøæø (±»ÓôŠöÞöæø ±»iô¡ø‘ø ÔøøÖ Ü$ `ö×#Öø]óÙöç»ÏöÞø ^Û$ Úôù (±»$ô]†øiö hôù…ø ÔøøÖæø (±»ôe^FÚø Ôøn»øÖVôæø (±»³iô^³Ûø³Úøæø (†ô³f»Ïø³Ö] hô]„ø³Âø ໳Úô Ôøeôƒö绳Âö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] Ü$ `ö×#Öø] ó†ôÚ»Ÿ* ] lô^³³øj/øæø (…ô‚»³’$ ³Ö] èô‰øçø³‰»æøæø àÚ Ù‚e XX±ß•ôù…æZZ ä³nÊ óMTPVN (ORQSV… (Ù^³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DON ó†Û àe] à …]ˆfÖ] XX^•÷…ZZ ä³nÊæ (MUMVN ( l]ç‚Ö] h^³³jÒ (OQNLV… (°„³Ú†³jÖ] DOO ànÖ¡ãÖ] àne ±jÖ] è×ÛrÖ]æó XX|ö^mø†ôùÖ]ZZ àÚ Ù‚eXXxm†Ö]ýƒçÂœæZZ ó±× à ga l (MTLVN (OROSV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ±Ê é9çqçÚ


á

113

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(|ö^mø†ôùÖ] äôeô o. nrôiø^Úø †ôn»ìø à»Úô Ôø×ö³òø³‰»*] E±»³ÞôùVô ó|ö^mø†ôùÖ] äôeô .±rôøi^Úø †ôù/ø à»Úø Ôøeôƒöç»Âö*] Dæø †ö%ôÒ».]æø (Õø†øÓ»/ö Üö¿ôùÂø.] ±»ßô×»³Ãø³q»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DOP óÔøøjn$‘ôæø ÀöËøu»*]æø (Ôøjøvøn»’ôøÞ Äöfôi$*]æø (Õø†øÒ»ƒô ^ßøuø…ô]çøqøæø D^ßønø‘ô]çøøÞæøE ^øßeøç»×öÎö á$ Vô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOQ ÔøÖôƒF kø×»ÃøÊø ]ƒø¬ôÊø (^ò÷n»/ø ^`øß»Úô ^øßÓ»×ôùÛøiö Ü»øÖ (Õø‚ônøeô óDØôn»fôŠ$ Ö] ðô]çø‰ø oÖFVô^Þø‚ôa»]æøE (^øßn$Öôæø køÞ»*] à»ÓöÊø ^øßeô (±$ øÖVô ðô^nø/»Ÿ* ] g$ uø*] Ôøf$uö Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#³Öø] DOR óQUUVN (é†m†a ±eœ à (TLPL V… ( ‚Ûuœ ‚ßŠÚ DOP änÊæ ó†e^q à (ð^nÖæ¢] èn×u (MTNVN (ORPPV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOQ ó(XX^øßn$Öôæø køÞ»*] à»ÓöÊø ^øßeô ÔøÖƒFZZá^ÓÚ XX^Ûø`ön$Öôæø køÞ»*] à»ÓöÊø ^Û`ôeô ÔøÖƒFZZ ÔÖ^Ú àe Ü%n`Ö] ±eœ à (MTNVN (ORPTV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOR óð^nÖæ¢] èn×u(±ñ^_Ö]


á

114

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(°»‚ôß»Âô ðô^³nø/»Ÿ* ] Íøçø³ì»*] Ôøøjnø»ìø Ø»³Ãø³q»]æø oÖFVô Ñôç»$ Ö^eô ^nøÞ»‚% Ö] lô^qø^uø ±»³ßôù³Âø Ä»³_ø³Î»]æø à»Úô ^nøÞ»‚% Ö] Øôa»*] àønö»*] lø…»†ø³Î»*] ]ƒøVôæø WÔøñô^³Ïø³ôÖ óÔøiô9ø^føÂô à»Úô ±»ßôn»Âø…»†ôÎ^*Êø Ü»aö^nøÞ»9ö Vàôn»nøÛø»¢] †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DOS óÙôæ»ç. ’$ Ö] †ôn»ÃôføÖ]æø Øôn»Š$ Ö] èøÞø^ÚøŸ* ]æø èøË$ ÃôÖ]æø èøv$ ’ôùÖ] ÔøÖö^ø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DOT ó…ô‚»ÏøÖ^ôe ^•ø†ôùÖ]æø Ðô×öíöÖ] àøŠ»uö æø ó¡÷–»Êø à% ÛøÖ] ÔøøÖæø (]†÷Ó»/ö ‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖ Ü$ `ö×#Öø] DOU óèÚ]‚Î kße èñ^ à g› (MTOVN (ORPUV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOS óOPPVNP (èÚ]‚Î kße èñ^ à (TQTV… (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] óg› (…]ˆfÖ] (†Û àe] à (MTOVN (ORQLV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOT óMPPVMU (é†r àe gÃÒ à (OMRV… (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] DOU


á

115

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

Ôøôeù ^vøÛøôÖ Ðøn»Êôç»j$Ö] Ôø×öøò‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×# ³Öø] DPL (Ôøn»×øÂø ØôÒ% çøj$Ö] Ñø‚»³‘ôæø (Ùô^³³Ûø³Â»Ÿ* ] àø³Úô óÔøeô àôù¿$ Ö] àøŠ»uöæø ±»ßôλ‡ö…»]æø (Õø†ôÒ»„ôôÖ ±»ôf×»Îø ÄøÚô^ŠøÚø x»jøÊ»] Ü$ `ö×#Öø] DPM óÔøeô^øjÓôeô ¡÷ÛøÂøæø (ÔøôÖ绉ö…ø èøÂø^›øæø (ÔøjøÂø^›ø ]‚÷eø*] Õø]…ø*] ±»Þôù^*Òø Õø^øì»*] ±»ßô×»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] DPN ±»ßôÏô»iöŸøæø (Õø]çøÏ»øjeô ±»Þô ‚»Ãô‰»*]æø (Õø^ÏøÖ»*] o³j#uø ±»ôÖ Õ»…ô^eøæø (Ôøñô^–øÎø ±»Êô ±»ôÖ†»ìôæø (Ôøjônø’ôûÛøeô (é†m†a±eœ à ÜnÓvÖ](MTOVN (ORQPV… (Ù^ÛÃÖ] ˆ³ß³Ò DPL ó ¡‰†Ú ±Â]‡æ¢] à èn×vÖ]æ óOQPVM (‚Ûuœ äÛ‰] àÚ h^e (MNTRV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DPM à (‚ÛvÚ äÛ‰] àÚ h^e (QUTNV… (¼‰æ¢] Ür³Ã³Û³Ö] DPN óXX±ÞªÒZZØfÎ XXojuZZänÊæ (NSTVP (é†m†a ±eœ


á

116

Äe]†Ö] ÙˆßÛÖ]

(lø†»ì$ *]^Úø Øøn»rôûøi g$ uô.]Ÿø oj#uø (Õø…ô‚»Îø ±»Êô 󱻊ôË»Þø ±»Êô ±»ñô^ßøÆô Ø»Ãøq»]æø Wkø×»r$ Âø^Úø †øn»ìô^,iøŸøæø (†õn»ŠôÂø ØôùÒö †ôn»Šôn»øi ±»Êô ±»ôe Ì»_öÖ»] Ü$ `ö×#Öø] DPO Ôø×öòø‰»*]æø (†ºn»Šômø Ôøn»×øÂø †õn»ŠôÂø ØôùÒö †øn»Šôn»øi á$ ¬ôÊø óéô†øìôŸ6 ]æø ^nøÞ»‚% Ö] ±»Êô éø^Êø^ÃøÛöÖ]æø †øŠ»nöÖ] óܺm»†ôÒø ç' ËöÂø ÔøÞ$¬ôÊø (±»ßôùÂø Ìö»] Ü$ `ö×#Öø] DPP

óOPQVM (‚Ûuœ äÛ‰] àÚ h^e (MNQLV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DPO óLMVQ (‚ÛvÚ äÛ‰] àÚ h^e (SSPRV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DPP


117

‹Ú^íÖ]ÙˆßÛÖ]


118


|$ +

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ] 119 Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

(ðô^mø†ôùÖ] àøÚô±»×ôÛøÂøæø (Ñô^ËøßôùÖ] àøÚô±»fô×»Îø †»`ôù›ø Ü$ `ö×#Öø] DM (èôÞø^nøíôÖ»] àøÚô ±»ßôn»Âøæø (hô„»ÓôÖ] àøÚô ±»³Þô^³ŠøôÖæø ó…ö滂ö’% Ö] ±Ëôí»iö^Úøæø àônö»Ÿ* ] èøßøñô^ìø Üö×øûøi ÔøÞ$¬ôÊø áô^nøÏôŠ»øi àôn»øjøÖ^_$ aø àôn»øßn»Âø ±»³ßô³Î»‡ö…»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DN á»*] Øøf»Îø (Ôøjônø»ìø à»Úô ÄôÚ»‚$ Ö] Íôæ»…ö„öôe gø×»ÏøÖ»] ó]†÷Û»qø Œö]†ø•»Ÿ* ] æø (^Ú÷9ø Åöç»Úö‚% Ö] áøç»Óöiø ±»Êô ±»ßô×»ìô9»*]æø (Ôøiô…ø‚»Îö ±»Êô ±»ßôÊô^Âø Ü$ ³`ö×#³Öø] DO (ÔøjôÂø^³³›ø ±»³Êô ±»³×ô³qø*] ˜ ô ³Î»]æø (ÔøjôÛø³³u»…ø óènÂ]ˆíÖ] ‚fÃÚ Ýœ à ¼ì(ÜnÓvÖ]óMTPVN (ORRLV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ DM ó†Û àe] à (†Ò^ŠÂ àe]óMTPVN (ORRMV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DN

óXXá^nÏŠiZZ á^ÓÚXXá^nËiZZänÊæ ó†Û àe] à (†Ò^ŠÂ àe] óMTQVN (ORRNV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DO


|$ +

120

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

óèøß$røÖ] äöeø]çøø$ Ø»Ãøq»]æø (±»×ôÛøÂø †ôn»íøeô ±»ôÖ Ü»jôì»]æø (Üô×»vôÖ»^eô ±»ßôùmôù‡øæø (Üô×»ÃôÖ^eô ±»ßô³ßô³Æ»*] Ü$ ³`ö×# ³Öø] DP óèônøÊô^ÃøÖ^eô ±»ßô×»Ûôùqøæø (pçF Ï»j$Ö^eô ±»ßôÚ»†ôÒ»*]æø åö^ßøn»Âø†õÒô^Ú$ Øõn»×ôìø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DQ (^`øøßÊø9ø è÷ßøŠøuø p!…$ á»Vô (±»Þô^Âø†»mø äüfö×»Îøæø ±»Þô^mø†ø³øi ó^`øÂø]ƒø*] è÷øòônù‰ø p!…$ á»Vôæø óŒôæ. ^føj$Ö]æ Œôç, föÖ] à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DR ^Þ÷^Úø‡ø ]ç»Òö…ô‚»möŸøæ$ áº^Úø‡ø ±»ßôÒ»…ô‚»möŸø Ü$ ³`ö×# ³Öø] DS ó†Û àe] à (…^rßÖ] àe] óMTQVN (ORRO V… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DP ó°†fÏÛÖ] ‚nÉ à …^rßÖ] àe] (MTQVN( ORRRV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DQ ýýýýýýýýýýýýýýýýýýý DR

à NNUOLV… ( ‚Ûuœ‚ßŠÚ óMTUVN(ORTRV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DS óXX]çÒ…‚mŸZZ á^ÓÚXX]çÒ…‚iŸZZänÊæ óé†m†a±eœ àÂ(Õó‚É àe Ø`‰


|$ +

121

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

(Üôn»×ôvøÖ»] àøÚô äôn»Êô oFnøv»øjŠ»möŸøæø (Üön»×ôÃøÖ] äôn»Êô Äöføj$möŸ$ óhô†øÃøÖ»] èöøߊôÖ»*] Ü»`öjöøߊôÖ»*]æø (Üôqô^ÂøŸ* ] höç»×öÎö Ü»`öeöç»×öÎö èôfø×øÆøæø (àôm»‚$ Ö] èôfø×øÆø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DT óÙô^q$ ‚$ Ö] xôn»ŠôÛøÖ»] èôøßj»Êô à»Úôæø (ÜôômùŸ* ]…ô]çøeø à»Úôæø (æôù‚öÃøÖ] (ðô^³ŠøßôùÖ] èôøßj»Êô ໳Úô Ôøeôƒö绳Âö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DU ó†ôf»ÏøÖ] hô]„øÂø à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (äôn»ßôËø×ôí»iö à»Ö$ ]‚÷`»Âø Õø‚øß»Âô „öíôi$*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DML óŒ^³f àe] à (QTNVM (NMPNV… (¼³‰æ¢] ܳr³Ã³Û³Ö] DT óXXxnŠÛÖ]ZZänÊ ‹nÖæ Ù¡jÂ] ±Ê±_ñ]†íÖ] (MTUVN (ORTSV… (Ù^۳óÖ] ˆ³ß³Ò DU ó ‚ Ã ‰ à  h ç × Ï Ö] %°œZZänÊæóRLUVN(é†m†â ±eœ à (TLQOV… (‚³Û³uœ ‚³ß³ŠÚ DML äe †ÏiZZ á^ÓÚ XXèÛnÏÖ] Ýçm^ãe äe†Ïi ZZ æXXàÚ©Ú^Ûm$œZZ á^ÓÚ XXànßÚ©³Û³Ö] óXXèÚ^nÏÖ] Ýçm ÔnÖV^`e äe†Ïi ZZ ONPVN(NRLM V… (Ü׊ڱÊæ XXÔnÖV^ãe


|$ +

122

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

äüjöÛ»øj/ø æ»*] äüjöm»ƒø! àºÚôç, Úö ^Ûøm$^*Êø (†ºøeø ^øÞ*]^³Ûø³Þ$¬ô³Êø é÷çÒF‡øæ$ é÷ç×F‘ø äüøÖ ^`ø×»Ãøq»^Êø (äüjöß»ÃøøÖ æ»*] äüi%‚»×ø³qøæ»*] óÔøn»øÖVô ^`øeô äüeö†ôùÏøiö è÷eø†»Îöæ$ (^aø^Ê$çøøi køÞ»*]æø ±»ŠôË»øÞ køÏ»×øìø køÞ»*] Ü$ `ö×#Öø] DMM ^`ø¿»Ëøu»^Êø ^`øjøn»nøu»*] á»Vô (^aø^nøv»Úøæø ^`øiö^Ûø³Úø ÔøøÖ ^`øj$Úø*] á»Vôæø D(àøn»vôÖô^’$ Ö] Õø9ø^føÂô ä´ eô ÀöËøv»øi ^ÛøôeE óèønøÊô^ÃøÖ»]Ôø×øøò‰»*]±ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø](D^`øÛ»uø…»]æøE^`øøÖ†»ËôÆ»^Êø 󰻆ôÚ»*] ±»ôÖ†»Šôùmøæø (±»qô†»Êø à»’ôùuø Ü$ `ö×#Öø] DMN Ýø^Ûøøiæø (ðô绕öçöÖ] Ýø^Ûøøi Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DMO Õø9ø^³føÂô ä´³eô ÀöËøv»iø ^³³Ûø³ôeZZæ ó OPTVN (NSMNV… ( ܳ׳ŠÚ DMM óOPLMV… (°„Ú†jÖ]±Êæ (NSMP V… (Ü×ŠÚ±Ê XXàøn»vôôÖ^’$ Ö] ýýýýýýýýýýýýýýýýýýDMN

(^m^‘çÖ] h^jÒ (PRU V… (D±Û%nãÖ] ‚ñ]æ‡E '…^vÖ] ‚ßŠÚ DMO óXXÜã×Ö]ZZ ØfÎXX²] ÜŠeZZänÊ óQNR”


|$ +

123

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

óÔøiô†øËôÇ»Úø Ýø^Ûøøiæø (ÔøÞô]çø•»…ô Ýø^Ûøiøæø (éô¡ø’$ Ö] ó±»ßôn»Ûônøeô ±»eô^jøÒø ±»ßô_ô»*] Ü$ `ö×#Öø] DMP óåöç»qöçöÖ] ˜ % nøf»øi Ýøç»mø ±»`ôq»æø ˜»nôùeø Ü$ `ö×#Öø] DMQ óÔøeø]„øÂø ±»ßôf»ßôùqøæø(ÔøjôÛøu»†øeô ±»ßôôùÆø Ü$ `ö×#Öø] DMR óÝö]‚øλŸ* ] äôn»Êô Ù% ˆôøi Ýøç»mø ±$ Úø‚øÎø k»fôùø$ Ü$ `ö×#Öø] DMS óàøn»vô×ôË»Úö ^ßø×»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] DMT Ü»Ûôi»*]æø (Õø†ôÒ»„ôeô ^ßøeôç»×öÎö Ùø^Ëøλ*] x»jøÊ»] Ü$ `ö×#Öø] DMU (Ôø×ô–»Êø à»Úô ^ßøn»×øÂø È»fô‰»*]æø (ÔøøjÛøû³Þô ^³øß³n»×ø³Âø óRQ ” (äñç•æ o× ÙçÏm^Ú h^e (°æçß×Ö …^Òƒ¢] h^jÒ DMP óRQäñç•æ o× ÙçÏm^Ú h^e (°æçß×Ö …^Òƒ¢] h^jÒ DMQ ýýýýýýýýýýýýýýýýýýDMR ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMS óSP” (UNV… (±ßŠ% Ö] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ DMT ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMU


|$ +

124

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

óàøn»vôôÖ^’$ Ö] Õø9ô^føÂô à»Úô ^øß×»Ãøq»]æø óå´9ôç»ßöqöæø ‹øn»×ôe»Vô à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNL óàøn»vôôÖ^’$ Ö] Õø 9ø^føÂô ±»iôç, iö ^Úø Øø–øÊ»*] ±»ßôiô! Ü$ `ö×#Öø] DNM ±»ßôùÂø‚$ ’ö³øi á»ø] Ôøeôƒö绳Âö*] D±»³ÞôùVôE Ü$ ³`ö×#³Öø] DNN (^Û÷×ôŠ»Úö ±»ßônôu»*] Ü$ `ö×#Öø](èôÛø³nFÏô³Ö] Ýø绳mø Ôø`øq»æø ó^Û÷×ôŠ»Úö ±»ßôj»Úô*]æø Üö`ôeôç»×öÎö ±»Êô ÐôÖ»*]æø (éø†øËøÓøÖ»] hô„ôùÂø Ü$ ³`ö×#³Öø] DNO Ü»`ôn»×øÂø Ù»ˆôÞ»*]æø (Ü»`ôjôÛø×ôÒø àøn»eø Ì»ôÖ^ìøæø (gø»†% Ö] óÔøeø]„øÂøæø Õøˆøq»…ô óSP”UNV…(±ßŠ% Ö] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛ DNL óTPVN (”^Îæ ±eœ àe ‚É à (NPLNV… (Õ…‚jŠÛÖ] DNM óNQTVS (é†Û‰ à (SLPT V… (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] DNN óMMLVO (lçßÏÖ] h^e (PURTV… (Ñ]‡†Ö] ‚f Ìß’Ú DNO


|$ +

125

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

hô^jøÓôÖ] Øøa»*] V éø†øËø³Óø³Ö] hô„ôù³Âø Ü$ ³`ö×#³Öø] DNP (Ôøiô^³mø! áø滂övør»³mø àø³m»„ô³$Ö] àø³n»Òô†ô³»Ûö³Ö]æø (Ôø×ôn»fô‰ø à»Âø áø滂% ’ömøæø (Ôø×ø‰ö…ö áøç»eö„ôù³Óø³möæø ^³`÷ÖFVô ÔøÃøÚø áø绳Âö‚»³møæø (Õø9ø滂ö³uö áø滂$ ³Ãø³øjmøæø ^Û$ Âø køn»øÖ^Ãøiøæø køÒ»…ø^føøi (køÞ»*]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸø (†ø³ìø! ó]†÷n»fôÒø ]ç& ×öÂö áøç»ÛöôÖ^¿$ Ö] Ùöç»Ïömø lô^ßøÚôç, ÛöÖ»]æø àøn»ßôÚôç, Ûö×»ôÖæø ^øßøÖ†»Ëô³Æ»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DNQ x»×ô‘»*]æø Ü»`öv»×ô‘»*]æø (lô^Ûø×ôŠ»ÛöÖ»]æø àøn»Ûô×ôŠ»ÛöÖ»]æø ±»Êô Ø»Ãøq»]æø (Ü»`ôeôç»×öÎö àøn»eø Ì»Öôù*]æø (Ü»`ôßô³n»eø lø]ƒø èô×$Úô o×FÂø Ü»`öj»fôù$øæø (èøÛøÓ»vôÖ]æø áø^Ûøm»¦ô] Üö`ôôeç»×öÎö ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DNP óMMLVOlçßÏÖ] h^e (PURTV… (Ñ]‡†Ö] ‚f Ìß’Ú DNQ


|$ +

1 26

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

ÔøjøÛøûÞô ]滆ö³³Óö³»m$ á»*] Ü»³`ö»‡ôæ»*]æø (ÔøôÖ绳‰ö…ø °»„ôÖ$] Õø‚ô`»Ãøeô]ç»Êöç»m% á»*]æø (Ü»`ôn»×øÂø køÛ»ÃøÞ»*]±»³jôÖ$] Õøæôù‚öÂø o×FÂø Ü»aö†»’ö³Þ»]æø (äô³n»×ø³Âø Ü»³`öi$‚»³aø^³Âø óÐôùvøÖ] äøÖFVô (Ü»aôæôù‚öÂøæø (±»fôÞ»ƒø ±»ôÖ†»ËôÆ»ô] (Õø†ön»Æø äøÖFVô Ÿø ÔøÞø^vø³f»‰ö DNR à»ÛøôÖ høç»Þö„% Ö] †öËôÇ»øi ÔøÞ$Vô (±»×ôÛøÂø ±»Öô x»×ô³‘»*]æø (±»Öô†»ËôÆ»] …ö^Ë$ Æø^mø óÜön»uô†$ Ö] …öç»ËöÇøÖ»] køÞ»*]æø (ðö^øøi ç% ËöÂø^mø (±»ßôÛ»uø…»] àöÛFu»…ø ^mø (±$ ×øÂø g»iö hö]ç$ iø^mø ±»ßô»‡ôæ»*] hôù…ø^mø (±»eô Í»æ. …»] Íöæ» ðö…ø^mø (±»ßôùÂø Ìö»] Œç×rÖ] h^e (éç×’Ö] h^jÒ (MQORV… (‚³ñ]ç³Ë³Ö] ij۳q DNR hôù…ø^møZZ ‚Ãe XXä×Ò†Ö] àÚ ÔeƒçÂœæZZ änÊæ óNNQVM (‚³`jÖ]æ óXXä×ôùÒö†ôn»íøÖ] àøÚô Ôø×öøò‰»*]


|$ +

127

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

±»ßôλçôù›øæø (±$ ×øÂø køÛ»ÃøÞ»*] ±»jô$Ö] ÔøjøÛøûÞô †øÓö/»*] á»*] (ä´ ×ôùÒö†ôn»íøÖ] àøÚô Ôø×öøò‰»*] hôù…ø^mø (Ôøiô9ø^føÂô àøŠ»uö ±»ßôiô!æø (†õn»íøeô ±»ôÖ Ü»jôì»]æ$ †õn»íøeô ±»ôÖ x»øjÊ»] hôù…ø^mø Ÿøæ$ éõ†$ –ôÚö ðø]†$ •ø †ôn»Æø à»Úô Ôøñô^ÏøÖô oÖFVô ^³Î÷ç% ³øiø lô^FônùŠ$ Ö] Ðôøi à»Úøæø (lô^FônùŠ$ Ö] ±ßôÎôæø (èõ×$–ôÚ% èõßø³j»Êô óÜön»¿ôÃøÖ»] ‡öç»ËøÖ»] çøaö ÔøÖôƒFæø WäüøjÛ»uô…ø ‚»ÏøÊø „õòôÚøç»mø †öÓ»% Ö] ÔøøÖæø (äü×%Òö ‚öÛ»³vø³Ö»] ÔøøÖ Ü$ ³`ö×#³Öø] DNS (äü×%Òö Ðö×»íøÖ»] ÔøøÖæø (äü×%Òö Ôö×»ÛöÖ»] ÔøøÖæø (äü×%³Òö óäü×%Òøö †öÚ»Ÿ* ] Äöqô†»mø Ôøn»øÖVôæø (äü×%Òö †ön»íøÖ»] Õø‚ônøeô óä´ ×ôùÒö†ôù$ Ö] àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (ä´ ×ôùÒö†ôn»íøÖ»] àøÚô Ôø×öòø‰»*] DNT óOURVQ ‚Ûuœ ‚ßŠÚ DNS ýýýýýýýýýýýýýýýýýýDNT


|$ +

128

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

g»aôƒ»*] Ü$ `ö×#Öø] (åü†ön»Æø äøÖFVô Ÿø °»„ôÖ$] äô×#Ö] ÜôŠ»eô DNU óáøˆ»vöÖ]æø Ü$ `øÖ»] ±ßôùÂø (köÊ»†øjø»]±»fôÞ»„øeôæø (köÊ»†ø’øÞ»] Õø‚ôÛ»vøeô Ü$ `ö×#Öø] DOL à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (köÊ»†øøjλ ] ^Úø †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒö绳Âö*]æø óéô†øìôŸ6 ] hô]„øÂø à»Úôæø ðô¡øføÖ] ‚ô`»qö (±»ßôm»ˆôí»m% ØõÛøÂø ØôùÒöà»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DOM Ôøeôƒöç»Âö*]æø (±»ßôm»ƒôç, m% gõuô^‘ø ØôùÒö à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø †õÏ»Êø ØôùÒö à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (±»ßôn»`ô×»m% ØõÚø*] Øôù³Òö ໳Úô ó±»ßôn»Çô_»m% o÷ßÆô ØôùÒö à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (±»ßôn»Šôß»m% àÛu†Ö]ZZ é9^m‡ änÊæ óNUM VN (RSPMV… (†nÇ’Ö] ÄÚ^³r³Ö] DNU óXXå†nÆZZ ‚Ãe XXÜnu†Ö] ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DOL óMMLVM ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ DOM


|$ +

129

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

(høç»Ïöûmøæø ÐøvF‰»Vôæø Üøn»aô]†øe»Vô äøÖFVôæø (± » `ôÖFVô Ü$ `ö×#Öø] DON Ôø×öøò‰»*] (Øøn»Êô]†ø‰»Vôæø Øøn»ñô^Óøn»Úôæø Øø³n»ñô†ø³f»qô äø³ÖFVôæø ±»ßôÛø’ôûøiæø (†' _ø–»Úö ^øÞ^*Êø ±»iôçø»9ø gøn»rôøjŠ»øi á»*] ±»Þôù¬ôÊø ÔøjôÛøu»†øeô ±»ßôøÖ^øßiøæø (o÷×jøf»Úö ±»Þôù¬ôÊø ±»ßôm»9ô ±»Êô óàºÓôŠ»ÛøjøÚö ±»Þôù¬ôÊø †øÏ»ËøÖ] ±ßôùÂø ±øËôß»iøæø (gºÞô„»Úö (Ôøn»×øÂø àøn»×ôñô^Š$ Ö] Ðôùvøôe Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DOO à»Úôù èõÚø*]æ»*] ‚õf»Âø ^Ûøm$*] (^Ï& uø Ôøn»×øÂø Øôñô^Š$ ×Öô á$ ¬ôÊø køf»røjø‰»]æø Ü»`öøiçø»9ø kø×»f$Ïøøi †ôv»føÖ]æø †ôùføÖ] Øôa»*] ÔøÞøç»Âö‚»mø ^Úø xôôÖ^‘ø ±»Êô ^ßøÒø†ô»iö á»*] Ü»aö ðø^³Âø9ö ±Û×m‚Ö]æ înÖ]çeœæ±ßŠÖ] àe] (MOPVN (OPSRÙ^ÛÃÖ] ˆßÒ DON óXXàÓŠÛjÚZZ á^ÓÚ XXànÓŠÚZZ änÊæ ó‹Þœ àÂ…^rßÖ] àe]æ ó°…‚íÖ] ‚nɱeœ à±Û×m‚Ö] (RPPVN(PUSSV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ DOO


|$ +

130

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

Õøç»Âö‚»Þø^Úø xôôÖ^‘ø ±»Êô Ü»³`öÒø†ô³»iö á»*]æø (Däô³n»ÊôE (Ü»`öß»Úôæø ^ß$Úô Øøf$Ïøiø á»*]æø (Ü»aö^m$Vôæø ^ßønøÊô^Ãøiö á»*]æø (Dän»ÊôE (køÖ»ˆøÞ»*] ^Ûøeô ^ß$Úø! ^øßÞ$¬ôÊø (Ü»`öß»Âøæø ^ß$Âø‡øæø^rø³øi á»*]æø óàøm»‚ô`ô# Ö] ÄøÚø ^øßf»jöÒ»^Êø Ùø绉ö†$ Ö] ^øßûføi$]æø (èø×øn»‰ôçøÖ»] áô‚øÛ$ vø³Úö D^Þø‚ønôù‰øE ¼ô»*] Ü$ `ö×#³Öø] DOP àøn»×ø»Ÿ* ] ±»Êôæø (äüjøf$vøÚø àøn»Ëø_ø’»ÛöÖ] ±»Êô Ø»Ãøq»]æø óåü†øÒ»ƒô àøn»eô†$ ÏøÛöÖ] ±»Êôæø (äüøjqø…ø9ø ±$ ×øÂø ˜ » Êô*]æø (Õø‚ôß»Âô à»Úô ±»Þô‚ô³a»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DOQ (ÔøjôÛøu»…$ à»Úô ±$ ×ø³Âø È»³fô‰»*]æø (Ôø×ô³–»³Êø ໳Úô óÔøiô^Òø†øeø à»Úô ±$ ×øÂø Ù»ˆôÞ»*]æø änÊæ óèÚ^Úœ ±eœ à g› (MOPVN (OPSUV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ DOP óXXå†ÒƒZZá^ÓÚXXå…]9†ÒƒZZ ó‹Þœ à h]ç%Ö] ±Ê înÖ]çeœ (MPQVN (OQNLV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOQ


|$ +

131

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

(±$ ×øÂø g»iöæø (±»ßôÛ»uø…»]æø (±»Öô†»ËôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] DOR óÜön»uô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö] køÞ»*] ÔøÞ$Vô (p‚F`öÖ] Øôa»*] Ðøn»Êôç»iø Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOS (èôeøç»j$Ö] Øôa»*] èøvø‘ø^ßøÚöæø (àôn»ÏônøÖ] Øôa»*] Ùø^Ûø»*]æø gø×ø›øæø (èônø»íøÖ] Øôa»*] ‚$ qôæø (†ôf»’$ Ö] Øôa»*] Ýøˆ»Âøæø áø^Êø†»Âôæø (Åô…»çøÖ] Øôa»*] ‚ø³f%Ãø³øiæø (èôføÆ»†$ ³Ö] Øô³a»*] Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] óÕø^ÏøÖ*] oj#uø Üô×»³Ãô³Ö] Øô³a»*] ØøÛø»*] oj#uø (Ôøn»‘ô^ÃøÚ$ à»Âø ±»Þôˆöröv»øi è÷Êø^íøÚø oj#uøæø (Õø^•ø…ô ä´ eô Ð% vôøj‰»*] ¡÷ÛøÂø ÔøjôÂø^³_ø³eô “ ø ×ôì».] oj#uæø (Ôøß»Úôù ^Ê÷ç»ìø èôeøç»j$Ö^eô Ôøvø‘ô^Þø.] óMSTVN†Û àe] à QOOMV… (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DOR óMTPM V… (±Û×m‚×Ö Œæ9†ËÖ] ‚ßŠÚ DOS


|$ +

132

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

ØøÒ$ çøøi*] oj#uøæø (Ôøß»³Úôù ð÷^³nøuø èøvø³n»’ô³ß$³Ö] ÔøøÖ (Ôøeô àõù¾ø àøŠ»uöæø (^`ø×ôùÒö …ôç»ÚöŸ. ] ±³Êô Ôøn»×ø³Âø ó…ôç»ß%Ö] ÐôôÖ^ìø áø^vøf»‰ö (è÷jøÇ»eø ^øÞ„»ìö^,øiŸø æø (é÷ ðø^røÊö ^øßÓ»×ô`»iö Ÿø Ü$ `ö×#Öø] DOT óèõn$‘ôæø Ÿø æ$ Ðõùuø à»Âø ^ßø×»ËôÇ»iöŸø æø Ü$ `ö×#Öø] (°»†ôf»Îø ±»³Êô ±»³jôøu»æø ‹»³³Þô! Ü$ ³`ö×#³Öø] DOU ]…÷ç»Þöæ$ ^Ú÷^ÚøVô ±»ôÖ äö×»Ãøq»]æø (Üôn»¿ôÃøÖ] áô!†»ÏöÖ^eô±»ßôÛ»uø…»] (kön»ŠôøÞ ^Úø äöß»Úô ±»Þô†»Òôùƒø Ü$ `ö×#Öø] (è÷Ûøu»…øæ$ p‚÷³aöæ$ Øôn»×$Ö] ðø^øÞ! äüøiæø¡øiô ±»ßôλ‡ö…»]æø (kö×»`ôqø^Úø äöß»Úô±»ßôÛ»×ôùÂøæø óàøn»ÛôøÖ^ÃøÖ] h$ …ø^m$ è÷r$ uö ±»ôÖ äö×»Ãøq»]æø (…ô^`øß$Ö] ðø^øÞ!æø óMLT ˆÂ¢] xjÊ ( ‚ñ]çËÖ] ÄÛq DOT ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DOU


|$ +

133

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

(ÔøjôÚø*] àöe»]æø (Õø‚ôf»Âø àöe»]æø (Õø‚öf»Âø ^Þø*] Ü$ `ö×#Öø] DPL Ñö‚ôù‘ø.]æø (Ôøjô–øf»Îø ±Êô gö×$Ïøøi*] (Õø‚ônøeô ±»jônø‘ô^³øÞ (kön»’øÃøÊø ±»ßôøi†»Úø*] (Õø‚ô»çøôe àöÚôæ».]æø (Ôøñô^Ïø×ô³eô àøÚô Ôøeô „ôñô^ÃøÖ] áö^ÓøÚø ]„øaF (kön»eø^*Êø ±»³ßô³øjn»`øøÞæø ±»ŠôË»Þø köÛ»×ø¾ø (ÔøÞø^vøf»‰ö køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸø (…ô^ß$Ö] ókøÞ»*]Ÿ$Vô høç»Þö„% Ö] †öËôÇ»mø Ÿø äüÞ$Vô (±»ôÖ†»ËôÆ»^Êø (oÓFøj»ÛöÖ] Ôøn»øÖVôæø (‚öÛ»vøÖ] ÔøøÖ Ü$ `ö×# ³Öø] DPM (áö^ÃøjøŠ»Ûö³Ö] kø³Þ»*]æø D('ö^³Çø³jøŠ»Ûö³Ö] ÔøeôæøE óäô×# Ö^eô Ÿ$Vô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøç»uøŸøæø (ÔønôùfôÞ$ D]E‚õÛ$ vøÛöeô Ôø×öøò³‰»*]±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DPN ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DPL ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DPM ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DPN


|$ +

134

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

oŠFnÂôæø (ÔønôùrôøÞ o‰Fç»Úöæø (Ôø×ôn»×ôìø Üøn»aô]†øe»Vôæø Øôn»rôÞ»Vôæø (o‰Fç»Úö Ýô¡øÓøôe æø (ÔøjôÛø×ôÒøæø Ôøuôæ…ö ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE áô^Îø†»Êöæø (9øæü]9ø…ôç»eö‡øæø (oŠFn»Âô (äüjøn»–øÎø õð^–øÎøæ»*] (äüjøn»uøæ»*] ±õ³u»æø ØôùÓöeôæø (D]E (äüøi†»ÏøÊ»*] ù±õßôÆø æ»*] (äüjøn»øßÆ»*] †õn»ÏôÊø æ»*] (äüøjn»_ø»*] Øõñô^‰øæ»*] äüøjÖ»ˆøÞ»*] °»„ôÖ$] ÔøÛô‰»^ôe Ôø×öøò‰»*]æø Wäüøjm»‚øaø Ùõù^•øæ»*] äüøjû•øæø °»„ô$Ö] ÔøÛô‰»^eô Ôø×öøò‰»*]æø Wo‰Fç»Úö o×FÂø lô]çøÛFŠ$ Ö] o×øÂøæø (l»†$ Ïøjø‰»^Êø š ô …»Ÿ* ] o³×ø³Âø Ôø×öøò‰»*]æø Wk»‰ø†øÊø Ùô^førô³Ö»] o×øÂøæø (k»×$Ïøøj‰»^³Êø Ôø×öòø‰»*]æø WÔø/ö†»Âø ä´ eô †$ Ïø³jø‰»] °»„ô$Ö] ÔøÛô‰»^eô Ôøeô^jøÒô±Êô Ùôˆ$ ßøÛöÖ]†ô`$ _øÛö³Ö] †ôaô^_$ Ö] ÔøÛô‰»^³eô


|$ +

135

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

…ô^`øß$Ö] o×øÂø äüjøû•øæø °»„ô$Ö] ÔøÛô‰»^eôæø (ÔøÞ»‚ö$Ö à»Úô ÔøjôÛø¿øÃøeôæø (Üø×ø¾»^*Êø Øôn»×$Ö] o×ø³Âøæø (…ø^³øß³øj‰»^³Êø áø!†»ÏöÖ] ±øßôÎø‡ö†»øi á»*] Ôø`ôq»æø …ôç»ßöeôæø (Ôøñô^mø†ô³f»Òôæø ±»ÃôÛ»‰øæø ±»Úô9øæø ±»Ûôv»×øôe äü_ø×ôí»iöæø (Üø³n»¿ô³Ãø³Ö] ÔøôÖç»vøeô °»‚ôŠøqø ä´ eô ØøÛô³Ã»³øjŠ»iøæø (°»†ô³’ø³eøæø óÔøeô Ÿ$Vô éøç$ ÎöŸøæø Ùøç»uøŸø äüÞ$¬ôÊø (Ôøiôç$ Îöæø (áô^aø†»föÖ»] Üôn»¿ôÂø (áô^$ Ö] °ƒô äô×#³Ö] Üô³Š»eô DPO ƒöçÂö*] (áø^Òø äö×#Ö] ðø^/ø^Úø (áô^³_ø³×»³Š% Ö] ‚ô³m»‚ô³/ø óÜôn»qô†$ Ö] áô^_øn»$ Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ‚øûeø ^Ûøn»Êôæø (lôç»ÛøÖ] ±Êô ±»ôÖ Õ»…ô^eø Ü$ ³`ö×#³Öø] DPP óцËÖ] àÚ ð±eó†neˆÖ] àÂ(†Ò RRPVN (QLMSV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DPO ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DPP


|$ +

136

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

óDé†Ú àm†Âæ^ŠÛìEól ô ç»ÛøÖ]

(Õø†øÒ»ƒô ^ßøŠôß»iöŸøæø (Õø†øÓ»Úø ^ß$Úôùç* ³iöŸø Ü$ ³`ö×#³Öø] DPQ óàøn»×ôÊô^ÇøÖ] àøÚô ^ßø×»Ãør»iøŸøæø (Õø†øj»‰ô ^ß$Âø Ô»jô`»iø Ÿøæø ^nøÞ»‚% Ö] Ðôn»•ô à»Úô Ôøeô ƒö绳Âö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DPR óèôÚø^nøÏôÖ»] Ýôç»mø Ðôn»•ôæø ÄøÊ»9øæø (ÔøjônøÊô^Âø Øøn»rôûiø Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DPS óÔøjôÛøu»…ø oÖFVô ^nøÞ»‚% Ö] àøÚôù ^q÷滆öìöæø (Ôøñô¡øeø äöß»Úô ±»ËôÓ»mø Ÿøæ$ ‚õuø*] ØôùÒö à»Âø ±»ËôÓ»m$ à»Úø ^mø DPT óNLMS V… (±Û×m‚×Ö Œæ9†ËÖ] ‚ßŠÚ DPQ óRUPVN(xf‘œ]ƒV ÙçÏm^Ú h^e (h9¢] h^jÒ(QLTQV… (9æ]9 çeœ DPR änÊæ óèñ^ àÂ Õ guMULVN (ORUTV… (Ù^ÛÃÖ] ˆß³Ò DPS

XXÔñ¡e ÄÊ9ZZá^ÓÚXXÔjn×e o×Â]†f‘ZZ ó±× àÂæ †Û à ±Û×m‚Ö](M NLVN (OPNQV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DPT óXX±e ÙˆøøÞ ^ÛÚZZ á^ÓÚXX±e ÙøˆøÞ ‚Î^ÛÚZZæ XX±ßôrôùøÞZZá^ÓÚ XX±ßÓ$ ÊöZZänÊ


|$ +

137

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

‚øø߉ø Ÿ$ à»Úø ‚øø߉ø^mø (äüøÖ ‚øuø*] Ÿ$ à»Úø ‚øuø*] ^mø (‚ºuø*] (äôn»Êô ^øÞ*] ^Û$ Úô ±»ßôrôùøÞ (Ôøß»Úô Ÿ$Vô ðö^qø†$ Ö] Äø_øÏøÞ»ô] (äü³øÖ Ôø`ôq»æø åô^røeô ±»eô ÙøˆøøÞ ^Û$ Úô äôn»×øÂø ^øÞ*]^Úø o×FÂø±»ßôùÂô*]æø óàøn»Úô! (Ôøn»×øÂø D]E‚õÛ$ vøÚö Ðôùvøeôæø (Üôm»†ôÓøÖ] (Ýö^øßøiŸø ±»jô$Ö] Ôøßôn»Ãøeô ±»³ßô³‰»†ö³u»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DPU ±»ßôÛ»uø…»]æø (Ýö]†ømöŸø °»„ô$Ö] ÔøßôÒ»†öôe ±»ßôË»³ßö³Ò»]æø (±»ñô^qø…ø køÞ»*]æø (Ôø×ôa»*] ¡øÊø ±$ ×ø³Âø Ôøiô…ø‚»³Ïö³eô ^`øôe ÔøøÖ Ø$ Îø ±$ ×øÂø ^`øeô køÛ»ÃøÞ»*] èõÛøûÞôù à»Úôù Ü»Óø³Êø ÔøøÖ Ø$ Îø ^`øeô ±»ßôøjn»×øjøe»] áô èôn$×ôeø à»Úô Ü»Òøæø (°»†ôÓ»/ö °»†ôÓ»/ö ä´ jôÛøûÞô ‚øß»Âô Ø$ Îø à»Úø ^nøÊø (°»†ô³f»‘ø ^³`øeô óцËÖ] àÚ ± ÿ e ±× à (†Ê (MNPVN (OPPMV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DPU


|$ +

138

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

°»†ôf»‘ø ä´ jôn$×ôeø ‚øß»Âô Ø$ Îø à»Úø ^møæø (±»ßôÚ»†ôv»mø Ü»³×ø³Êø Ü»×øÊø ^mø^_øíøÖ] o×øÂø ±»Þô!…$ à»Úø ^møæø (±»ßôÖ»„öí»mø Ü»×ø³Êø ±»–ôÏøß»mø Ÿø °»„ô$Ö] Íô滆öûÛøÖ] ]ƒø^mø (±»ßôv»–øË»³mø Ôø×öøò‰»*] (]‚÷eø*] oF’v»iö Ÿø ±»jô$Ö] ðô^Ûøûß$Ö] ]ƒø^mø æø (]‚÷eø*] ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o×FÂøæø D] E ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø ±ø×ôù’øiö á»*] óéô†øeô^førøÖ»]æø ðô]‚ø»Ÿ* ] …ôç»vöÞö ±»Êô .]…ø9»*] Ôøeôæø (D]E o×FÂøæø (^nøÞ»‚% Ö^eô ±»ßôm»9ô o×FÂø ±»ßôù³Âô*] Ü$ ³`ö×#³Öø] DQL (äöß»Âø köf»Æô ^Ûøn»Êô ±»ßô¿»Ëøu»]æø (pçF Ï»j$Ö^eô ±»iô†øìô! à»Úø ^mø óäüiö†»–øuø ^Ûøn»Êô ±»ŠôË»øÞ oÖFVô ±»ßô×»³Óô³øiŸøæø ±»ôÖ g»aø (éö†øËôÇ»ÛøÖ] äö’öÏöß»iø Ÿøæø höç»Þö„% Ö] åö†% –öiø Ÿ$ ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DQL


|$ +

139

‹Ú^íÖ] ÙˆßÛÖ]

ÔøÞ$Vô (Õø†% –ömø Ÿø^Úø ±»ôÖ†»ËôÆ»]æø (Ôø’öÏöß»³mø Ÿø^³Úø ]†÷f»‘øæø (^f÷m»†ôÎø ^q÷†øÊø Ôø×öòø‰»*] ó hö^a$ çø³Ö»] kø³Þ»*] Äôn»Ûôqø à»Úô èønøÊô^ÃøÖ»]æø (^Ã÷‰ô]æ$ ^³Î÷‡»…ôæø (¡÷n»Ûô³qø Ýø]æø9ø Ôø×öøò‰»*]æø (èônøÊô^ÃøÖ»] Ýø^Ûøøi Ôø×öøò‰»*]æø Wðô¡øføÖ] Ôø×öøò‰»*]æø (èônøÊô^ÃøÖ»] o×øÂø †øÓ»% Ö] Ôø×öøò‰»*]æø (èônøÊô^ÃøÖ] äô×#Ö^eô Ÿ$Vô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøç»uøŸøæø (Œô^ß$Ö] àôÂø oßFÇô³Ö»] óÜôn»¿ôÃøÖ] ± ùô ×ôÃøÖ] óhôù…ø ^mø hôù…ø ^mø hôù…ø ^mø DQM

ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DQM


140


141

Œ9^ŠÖ]ÙˆßÛÖ]


142


]ZÔ

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ] 143 Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

à»Úø ^mø (†ön»’ôeø ^mø (Äön»Ûô‰ø ^mø (†ön»fôÒø ^mø Ü$ `ö×#³Öø] DM ‹ôÛ»$ Ö] ÐøôÖ^ìø ^møæø (äüøÖ †øm»‡ôæø Ÿøæø äüøÖ Ôøm»†ô/ø Ÿ$ Ìôñô^íøÖ] ‹ôñô^føÖ»] èøÛø’»Âô ^møæø (†ôn»ßôÛöÖ] †ôÛø³Ïø³Ö]æø †øeô^qø^møæø (†ôn»Çô’$ Ö] ØôË»_ôùÖ] Ñø‡ô]…ø^møæø (†ôn»rôjøŠ»ÛöÖ»] †ôn»ÏôËøÖ»] ‹ôñô^føÖ] ðø^Âø9ö Õøç»Âö9»*] (†ôn»ŠôÓøÖ»] Üô¿»Ãø³Ö»] ˆôùÃôÖ] ‚ôÎô^ÃøÛøeô Ôø×öòø‰»*] (†ôm»†ô–$ Ö] †ôù_ø–»ÛöÖ»] ðô^Âø‚öÒø (Ôøeô^jøÒô à»Úô èôÛøu»†$ Ö] xôn»iô^ËøÛøôeæø (Ôø/ô†»Âø à»Úô (‹ôÛ»$ Ö] áô†»Îø o×FÂø èôeøç»jöÓ»ÛøÖ] èônøÞô^Ûø%$Ö] ðô^Ûø‰»Ÿø»^eôæø W±»Þôˆ»uö ðø¡øqø æø (±»fô×»Îø Äøn»ôe…ø áø!†»ÏöÖ] ØøÃør»³øi á»*] óD]„øÒø æø ]„øÒøE ^nøÞ»‚% Ö] ±Êô ^ßøiô! ^øße$…ø ó‹nÎ àe ä×Ö]‚f änÊæ ‹Þœ à OOLVN èÂçʆÛÖ]èÃm†Ö] ämˆßi DM


]ZÔ

144

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

ØôùÒö gøuô^‘ø ^møæø (‚õn»uôæø ØôùÒö ‹ø³Þô绳Úö ^³mø DN †øn»Æø ]‚÷aô^/ø ^møæøE (‚õn»Ãôeø †øn»Æø ^f÷m»†ôÎø ^møæø (‚õ³m»†ô³Êø ^mø %±uø ^mø (hõç»×öÇ»Úø †øn»Æø ^f÷Öô^Æø ^³møæø D(gõ³ñô^³Æø ó= Ýô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ»] ]ƒø^mø (Ýöç»n%Îø lô]çøÛFŠ$ Ö] àøm»‡ø ^mø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] …øç»Þö ^mø DO 9ø^ÛøÂô^mø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö]…ø^f$qø^mø (š ô …»Ÿ*»]æø (š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] Äøm»‚ôeø^mø(š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] (Ýô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ»] ]ƒø^mø(š ô …»Ÿ* ]æø lô]çøÛFŠ$ Ö] Ýø^n$Îø ^mø (àøm»„ôñô^ÃøÖ] o`øøjß»Úöæø (àøn»ìô†ô’»jøŠ»ÛöÖ»] îøm»†ô‘ø^³mø àôÂø |øæôù†øÛöÖ]æø (àøn»eô滆öÓ»ÛøÖ»] àô³Âø tø†ôù³Ëø³Ûö³Ö»]æø änÊæ ó‹Þœ à±Û×m‚Ö] (RUOVN (QMLOV… (Ù^ÛóÖ] ˆ³ß³Ò DN óXX‹Þôç»Úö ^mø Ü$ `ö×#Öø]ZZ óMSU VML (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ DO


]ZÔ

145

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

^møæø (àøm»†ôù_ø–»ÛöÖ»] ðô^Âø9ö gøn»rôÚöæø (àøn»Úôç»ÛöÇ»Ûø³Ö»] Üøuø…»*] ^møæø (àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ»] äøÖFVô ^mø (hô†øÓöÖ»] Ìø/ô^³Òø óèõqø^uø Ø% Òö Ôøeô ٺ滈öß»Úø =àøn»Ûôuô]†$ Ö] (Üôù`øÖ] lô绳Ú$ ໳Úô Ôøeô ƒö绳Âö*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DP àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*]æø (ÜôùÇøÖ»] lô绳Ú$ ໳Úô Ôøeôƒö绳Âö*]æø àøÚô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (Äön»rô–$ Ö] ‹øò»eô äüÞ$¬ôÊø WÅôç»rö³Ö»] óèöÞø^_øfôÖ] kôŠøò»eô ^`øÞ$¬ôÊø WèôÞø^nøíôÖ»] (±»jônøÞô¡øÂø à»Úôù ]†÷n»ìø ±»iô†øm»†ô‰ø Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] DQ Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] (è÷vøôÖ^‘ø ±»jônøÞô¡øÂø Ø»Ãøq»]æø óé†m†a ±eœ àÂ…^rßÖ] àe] (NLQVN (OSSQV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DP óцËÖ] àÚ ð±e ä³³nÊæ óMUUVN (l]ç³Â‚³Ö] h^³³jÒOQTRV… (°„³³Ú†³³jÖ] DQ óXXØôù–ôÛöÖ] Ÿøæø Ùôù^–$ Ö]†øn»ÆøZZ


]ZÔ

146

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Øôa»Ÿ* ]æø Ùô^ÛøÖ»] àøÚô Œø^ß$Ö] ±iôç, iö ^Úø xôÖô^‘ø à»Úô óØõù–ôÚö Ÿøæ$ Ùõù^•ø†øn»Æø (‚ôøÖçøÖ»]æø †ôùÇöÖ»] (àøn»fôíøøjß»ÛöÖ] Õø9ô^føÂô à»Úô ^øß×»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] DR óàøn»×ôf$ÏøjøÛöÖ] ‚ôÊ»çøÖ»] (àøn»×ôr$ vøÛöÖ»] ^÷òn»/ø Ôøeô Õø†ô/».] á»*] à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DS óä´ eô Üö×ø»*] Ÿø ^ÛøÖô Õø†öËôÇ»øj‰»*]æø (ä´ ôe Üö×ø»*] ^Þø*]æ$ ÔøÛô‰»^ôeæø (Üôm»†ôÓøÖ] Ôø`ôq»çøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DT ó†ôÏ»ËøÖ»]æø †ôË»ÓöÖ»] àøÚô Üôn»¿ôÃøÖ»] 󰻆ôÚ»*] ‚ô/ø…»*]o×FÂø±»Öô Ý»ˆô»]æø (±»ŠôË»øÞ†$ /ø±»ßôÎô Ü$ `ö×#Öø] DU óPQLVP (‹nÏÖ] ‚f ‚Êæ à (MQMNRV… (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DR ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DS

óX ÔÛ‰^eZZá^ÓÚ XXÔÛ‰]ZZänÊæó NLNVN (MQPN V… (†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] D T óRMQVQ (MUPULVÜΆÖ] (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DU


]ZÔ

147

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(àõn»Âø èøÊø†»›ø ±»ŠôË»Þø ±ÖFVô ±»ßô×»Óôiø Ÿø Ü$ `ö×#Öø] DML Åø‡ô^Þø Ÿø äüÞ$¬ôÊø W±»ßôjøn»_ø»*]^Úø xøôÖ^‘ø ±»ßôùÚô Å»ˆôß»iø Ÿøæø ó‚% røÖ] Ôøß»Úô ‚ôùrøÖ] ]ƒø Üö’ôûmøŸøæø (køn»_ø»*] ^ÛøôÖ (oÖFç»ÛøÖ»]æø Øôa»Ÿ* ] oßøÆô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DMM ó^`øjöû_øÎø ܺuô…ø ±$ ×øÂø çøÂö‚»m$ á»*] Ôøeôƒöç»Âö*]æø àöÚôç, iö è÷ß$òôÛø_»Úö Ôøeô ^Š÷Ë»Þø Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMN óÔøñô^_øÃøeô ÄöøßÏ»øiæø (Ôøñô^–øÏøeô o•F†»øiæø (Ôøñô^Ïø×ôeô ±»ôÛ»m$ à»Úø †ôù/ø à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMO (àôn»×øq»…ô o×FÂø ±»ôÛ»m$ à»Úø †ôù/ø à»Úôæø (ä´ ßô_»eø o×FÂø (äneœ à ke^$ àe ‚m‡ à (PTPUV… (†³nfÓ³Ö] ܳr³Ã³Û³Ö] DMM óXX±$ ×øÂøçøÂö‚»øi ZZänÊóMOMVQ óUUVT (èÚ^Úœ±eœ à (SPULV… (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] DMN óŒ^f àe] à g› (NLTVN (OSULV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DMO


]ZÔ

148

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

óÄõeø…»*] o×FÂø ±»ôÛ»m$ à»Úø †ôù/ø à»Úôæø ±»ßôfönôùøiö éõ*]†øÚ»] àôÚô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DMP ±$ ×øÂø áöç»Óöm$ ‚õøÖæ$ à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø (gôn»ôÛøÖ»] Øøf»Îø (^e÷]„øÂø ±$ ×øÂø áöç»Óöm$ Ùõ^Ú$ à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] æø (Ÿ÷^eøæø è÷øߊøuø p!…$ á»Vô èõÃøm»‚ôìø gôuô^‘ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø ó^aø^øÊ»*] è÷òønôù‰ø p!…$ á»Vôæø (^`øßøÊø9ø Ø»føλ^Êø ±»jônøÞô¡øÂøæø °»†ôù‰ô Üö×øûøi ÔøÞ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DMQ Üö×øûøiæø (±»Öôç, ‰ö ±»ßô_ô»^*Êø ±»jôqø^uø Üö×øûiøæø (±»iô…ø „ôûÚø ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] ó±»eôç»Þöƒö ±»ôÖ†»ËôÆ»^Êø ±»³ŠôË»³øÞ ±»³Êô^³Úø oj#uø ^Î÷9ô^‘ø ^ß÷n»Ïômøæø (±»fô×»Îø †ö/ô^føm% ^÷Þ^Ûøm»Vô Ôø×öøò³‰»*] ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMP óцËÖ] àÚ ð±eóNSQVP (QUSPV… (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] DMQ


]ZÔ

149

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

^•÷…ôæø (±»ôÖ køf»øjÒø ^Úø Ÿ$Vô ±»ßôfön»’ômöŸø äüÞ$*] Üø×ø³Â»*] ó†ºm»‚ôÎø ± 0 /ø ØôùÒö o×FÂø ÔøÞ$Vô W±»Öô køÛ»ŠøÎø ^Ûøeô (ÔøÚô]æø9ø ÄøÚ$ ^Û÷ñô]9ø ]‚÷Û»uø ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖ Ü$ `ö×#Öø] DMR ÔøøÖæø (Õø9ôç»×öìö ÄøÚ$ ]‚÷ôÖ^ìø ]‚÷Û»uø ‚öÛ»vø³Ö»] ÔøøÖæø ÔøøÖæø (Ôøjôòøn»ôÚø áøæ»9ö äüÖ o`Føjß»ÚöŸ$ ]‚÷Û»uø ‚öÛ»vøÖ»] (Õø^•ø…ôŸ$ V äü×öñô^Îø ‚öm†ômöŸ$ ^Û÷ñô]9ø ]‚÷Û»uø ‚öÛ»vø³Ö»] àõn»Âø èôÊø†»›ø ØôùÒö ‚øß»Âô ]‚÷³Û»³uø ‚ö³Û»³vø³Ö»] ÔøøÖæø ó‹õË»Þø ØôùÒö ‹ôË% øßøiæ$ À»Ëøu»]æø (Ôøßôm»9ô oÖFVô ±»fô×»Ïøeô Ø»³fôλ*] Ü$ ³`ö×#³Öø] DMS óÔøjôÛøu»†øôe ^Þø ðô]…øæ$ à»Úô ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMR ó‹Þœ à (RRU” (OPTQV… (o×Ãm±eœ‚ßŠÚ DMS


]ZÔ

150

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

óØ$ •ô*] á»*] ±»Þô‚ôa»]æø (Ù$ ‡ô*] á»*] ±»ßôj»fôùø$ Ü$ `ö×#Öø] DMT Ø»vöÊø ±»fô×»Îø àøn»eøæø ±»ßôn»eø kø×»uö ^ÛøÒø Ü$ `ö×#Öø] DMU óä´ ×ôÛøÂøæø áô^_øn»$ Ö] àøn»eøæø ±»ßôn»eø ^ßøÚ»†ôv»øi Ÿøæø (Ôø×ô–»Êø à»Úô ^ø߳λ‡ö…»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DNL ^øÞ ðø^ßøÆô Ø»Ãøq»]æø (^ßøøjλ‡ø…ø ^Úø ±»Êô ^ßøøÖ Õ»…ô^eøæø (ÔøÎø‡»…ô óÕø‚øß»Âô ^Ûøn»Êô ^ßøøjføÆ»…ø Ø»Ãøq»]æø (^ßøŠôËöÞ»*] ±Êô ĺn»Ûô‰ø ÔøÞ$Vô (ܺn»¿ôÂø Ѻ¡$ìø ÔøÞ$Vô Ü$ ³`ö×#³Öø] DNM ô†»ÃøÖ»] h% …ø ÔøÞ$Vô (ܺn»uô…$ …ºç»ËöÆø ÔøÞ$Vô (ܺn»×ô³Âø (±»ôÖ†»ËôÆ»ô] (Üöm»†ôÓøÖ»] 9ö]ç$ røÖ»] †% føÖ»] ÔøÞ$Vô Ü$ `ö×#Öø] WÜôn»¿ôÃøÖ] ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMT ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DMU ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DNL

ó†e^q à±Û×m‚Ö] (RUQVN (QMMMV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DNM


]ZÔ

15 1

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(±»Þô†»jö‰»]æø (±»ßôλ‡ö…»]æø (±»ßôÊô^Âøæø (±»ßô³Û»³uø…»]æø (±»ßô×$–ôiö Ÿøæø ±»Þô‚ôa»]æø (±»ßôûÊø…»]æø (±»³Þô†»³föq»]æø óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*]^mø ÔøjôÛøu»†øeô èøß$røÖ»] ±»ßô×»ìô9»*]æø hôù…ø ÔøøÖ ±»ŠôË»øÞ ±»Êôæø (±»ßôf»fôùvø³Êø hôù…ø Ôøn»øÖVô DNN à»Úôæø (±»ßôÛ»¿ôùÃøÊø Œô^ß$Ö] àônö»*] ±»Êôæø (±»ßô³×»³Öôù„ø³Êø ó±»ßôf»ßôùrøÊø Ñô¡ø컟* ] o- ônù‰ø äüÓö×ôÛ»øÞ Ÿø^Úø ^ßøŠôËöÞ»*] à»Úô ^øßjøÖ»^*‰ø ÔøÞ$Vô Ü$ `ö×#Öø] DNO ó^ß$Âø Ôøn»•ô†»mö^Úø ^`øß»Úô ^ßø_ô»^*Êø (Ôøeô Ÿ$Vô Ôø×öòø‰»*]æø (^Û÷ñô]9ø ^÷Þ^Ûøm»Vô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNP Ý…^³ÓÚ ±Ê ÙŸ àe] (RTTVN (QLTSV… (Ù^³³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DNN ó9çÃŠÚ àe] à (Ñ¡ì¢] ø * ø # ø óXX^ß_ô»^Ê Ü$ `ö×Ö]ZZänÊóMTRVM (MPQUV… (†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] DNO ±Ê °„Ú†jÖ] ÜnÓvÖ] (RSTVN (QLQQV… (Ù^³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DNP óцËÖ] àÚ ð±eó±× à XXÙç‘¢] …9]çÞZZ


]ZÔ

15 2

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Ôø×öøò‰»*]æø (^Î÷9ô^‘ø ^÷ßn»Ïômø Ôø×öøò‰»*]æø (^Ã÷/ô^ìø^f÷×»Îø (èõn$×ôeø ØôùÒö à»Úô èønøÊô^ÃøÖ] Ôø×öøò‰»*]æø (^³Û÷³nôùÎø ^³÷ß³m»9ô o×øÂø †øÓ»% Ö] Ôø×öøò‰»*]æø (èônøÊô^ÃøÖ] Ýø]æø9ø Ôø×öòø‰»*]æø óŒô^ß$Ö] àôÂø oßFÇôÖ] Ôø×öøò‰»*]æø (èônøÊô^ÃøÖ] èô$Ö„øÚøæø (oßFÇôÖ] †ô_øeø à»Úô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNQ †»ËôÆ»ô] (^ËøÃøÊø ‚øÂøæ»*]æø (oÊFçøÊø ‚øÂøæ$ à»Úø^mø ó†ôÏ»Ëø³Ö] (±»jôÂø^›ø åü†% Šöm$ à»Úø ^mø (oF‰ø_æø Üø³×ø³¾ø ໳Ûø³ôÖ (Õø†% Šömø^Úø ±»ôÖ g»aø (±»³jônø’ô³Ã»³Úø åü†% ³–ö³øiŸøæø óÕø†% –ömøŸø ^Úø ±»ôÖ†»ËôÆ»]æø ÐôùvøÖ»] ±»Êô Ôôù$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DNR óPRLVM (±Û×m‚×Ö Œæ9†ËÖ] ‚ßŠÚ DNQ änÖ^Úœ ±Ê °†`‘ àe] (NMOVN (OTMSV… (Ù^۳óÖ] ˆ³ß³Ò DNR óцËÖ] àÚ ð±eó ð]†fÖ] àÂ


]ZÔ

15 3

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(Üôn»qô†$ Ö] áô^_øn»$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöçÂö*]æø (àøn»ÏônøÖ»] ‚øûeø óàôm»‚ôùÖ] Ýôç»mø †ôù/ø à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*]æø äöß»Úô Ôøn»øÖVô köf»iö ^ÛøôÖ Õø†öËôÇ»øj‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DNS à»Úô Ôøjön»_ø»*]^ÛøôÖ Õø†öËôÇ»jø‰»*]æø (äôn»Êô l% ‚»³Âö Ü$ ³$ö ÜôÃøßôù×ôÖ Õø†öËôÇ»øj‰»*]æø (ä´ eô ÔøøÖ Íôæ».] Ü»øÖ Ü$ $ö±»ŠôË»³Þ$ Õø†öËôÇ»øj‰»*]æø (Ôøjônø’ôûÚø o×FÂø ^`øeô köm»ç$ Ïøøi ±»jôÖ$] äôn»Êô ±»ßô_øøÖ^íøÊø Ôø`øq»æø ä´ eô l% 9»…ø*] †õ³n»ìø Øôù³Óö³ôÖ (ܺôÖ^Âø ±»ôe ÔøÞ$¬ôÊø ±»Þôˆôí»iöŸø Ü$ `ö×#Öø] óÔøøÖ ‹øn»øÖ^Úø ó…º9ô^Îø ±$ ×øÂø ÔøÞ$¬ôÊø ±»ßôe»„ôùÃøiöŸøæø ó†Û àe] à (±Û×m‚Ö] (SLLVN (QMNRV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DNS o×FÂø ^`øôe köm»ç$ ÏøjøÊø ±$ ×Âø^`øôe køÛ»ÃøÞ»œ±»jô$Ö] ÜôÃøßôù³×³Öô Õø†ö³Ëô³Ç»³jø‰»*]æøZZ ä³nÊæ óXXÔøn»‘ô^ÃøÚø


]ZÔ

15 4

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(äüøjn»ËøÓøÊø Ôøn»×øÂø ØøÒ$ çøøi à»Û$ Úô ±»ßô×»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] DNT óäüiø†»’øßøÊø Õø†ø’øß»jø‰»]æø (äüjøm»‚ø`øÊø Õø]‚ø`»jø‰»]æø Ôøjønø»ìø ±»fô×»Îø Œøæô^‰øæø Ø»³Ãø³q»] Ü$ ³`ö×#³Öø] DNU g% vôiö ^Ûøn»Êô °ø]çøaøæø ±»jôÛ$ aô Ø»Ãøq»]æø (Õø†ø³Ò»ƒôæø éõ‚$ /ôæ$ õð^ìø…$ à»Úô ä´ eô ±»ßôøjn»×øøje»] ^Úøæø Ü$ `ö×#Öø]óo•F†»øiæø óÝô¡ø‰»¦ô] èôÃøm»†ô/øæø ÐôùvøÖ»] èôß$Šöeô ±»ßôÓ»ŠôùÛøÊø ±Êô èôÛøûßôùÖ] Ýø^³Ûø³øi Ôø×ö³øò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOL oj#uø^`øn»×ø³Âø ÔøøÖ †ø³Ó»³% Ö]æø (^³`ø×ôù³Òö ðô^³nø/»Ÿ* ] ^Úø Äôn»Ûôqø±Êô éø†ønøíôÖ»] ^•ø†ôùÖ] ‚ø³Ã»³eøæø (o³•F†»³iø ó‹Þœ à (ØÒçjÖ]±Ê ^nÞ‚Ö]±eœ àe] (RUOVN(QMLRV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ DNT óPSPVM ±Û×m‚×Ö Œæ9†ËÖ] ‚ßŠÚ DNU ðŸ©`e ç‚m†Óeçeœ á^Ò (RSOVN (QLOP V… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOL óцËÖ] àÚ ð±e ó†ÓÖ] h^jÒ ±Ê^nÞ‚Ö] ±e] àe] (l^Û×ÓÖ]


]ZÔ

155

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

…ôç»ÚöŸ. ] …ô绊ön»Úø Äôn»Ûôrø³eôæø (éö†ønøíôÖ] äôn»Êô áöç»Óö³mø óÜöm»†ôÒø^mø ^aø…ô绊öûÛøeôŸø ^`ø×ôùÒö (^ß÷Óø‰ø Øôn»×$Ö] ØøÂô^qøæø (|ô^fø‘»¦ô] ÐøôÖ^Êø Ü$ `ö×#Öø] DOM (àøm»‚$ Ö] ±»ßôùÂø ˜ ô λô] W ^Þ÷^føŠ»uö †øÛøÏøÖ»]æø ‹øÛ»³$ Ö]æø óÔø×ôn»fô‰ø±»Êô 9ô^`ørôÖ»] o×øÂø±»ÞôçôùÎøæø (†ôÏ»ËøÖ»] àøÚô±»ßôßôÆ»*]æø ÔøÃôn»ßô‘øæø Ôøñô¡øeø ±»Êô ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖ Ü$ `ö×#³Öø] DON ÔøÃôn»ßô‘øæø Ôøñô¡øeø ±Êô ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæø (ÔøÏô×»ìø oÖFVô Ôøñô¡øeø ±Êô ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæø (^³øß³iô绳nöeö Øô³a»*] o³ÖFVô (oßÇÖ^e ç‚m á^Ò àÚ h^e (ð^‚Ö] h^³jÒ (èfn/ ±³eœ à³e] DOM á^ÓÚ XXÔ×ôn»fô‰ø ±»Êô ±»iôç$ Îöæø °»†ô’øeøæ ±»ÃôÛ»Šøeô±»ßôûjôùÚøæø ZZänÊæ óNRVS óXXÔø×ôn»fô‰ø ±»Êô 9ô^`ørôÖ] o×øÂø ±»ÞôçôùÎøæøZZ ±Û×m‚Ö]æ ð^‚Ö] ±Ê g› (RUNVN (QMLLV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DON óXXé†øËôÇ»ÛøÖ] Øøa»*]^møæøZZänÊæ ó‹Þœ àÂ


]ZÔ

15 6

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæø (è÷‘$ ^ìø ^ßøŠôËöÞ»*] oÖFVô ÔøÃôn»ßô³‘øæø ÔøøÖæø D(^øßøjÚ»†øÒ»*] ^Ûøeô‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæøE (^ßøjøm»‚øaø ^Ûøeô ÔøøÖæø (áô!†»ÏöÖ»^ôe‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæø (^øßøi†»jø‰ø^Ûøeô ‚öÛ»vøÖ»] (éô^Êø^ÃøÛöÖ»^eô ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæø (Ùô^ÛøÖ»]æø Øôa»Ÿ* ^eô‚öÛ»vøÖ»] ]ƒøVô ‚öÛ»vøÖ»] ÔøøÖæø (o•F†»øi oj#uø ‚öÛ»vø³Ö»] ÔøøÖæø ó=éô†øËôÇ»ÛøÖ] Øøa»*]æø pçF Ï»j$Ö] Øøa»*] ^mø køn»•ô…ø àøÚô o•F†»øiæø g% vôiö^ÛøÖô ±»³ßô³Ï»³Êôùæø Ü$ ³`ö×#³Öø] DOO ÔøÞ$Vô (p‚F`öÖ]æø èôn$ßôùÖ]æø ØôûËôÖ]æø ØôÛøÃøÖ]æø Ùôç»Ïø³Ö] ó†ºm»‚ôÎø ±0 /ø ØôùÒö o×FÂø ô†»ÃøÖ] h$ …øæø Äôf»Š$ Ö] lô]çøÛFŠ$ Ö] h$ …ø Ü$ `ö×#Öø] DOP ó†Û àe] à±Û×m‚Ö] (NLUVN (OSUSV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOO Ý…^ÓÚ ±Ê ±_ñ]†íÖ] (MNNVN (OPOOV… (Ù^۳óÖ] ˆ³ß³Ò DOP ó±× à ѡì¢]


]ZÔ

157

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

&ön»uø à»Úôù Üõù`ôÚö Ø$ Òö ±»ßôËôÒ»] DÜ$ `ö×#Öø]E (Üôn»¿ôÃøÖ] ókøò»/ô àøm»*] à»Úôæø (køò»/ô (±»ßôÛ$ aø*] ^ÛøôÖ äö×#Ö] ±øfôŠ»uø (±»ßôm»‚ôôÖ äö×#Ö] ±øôfŠ»uø DOQ à»ÛøôÖ äö×#Ö] ±øfôŠ»uø (±$ ×øÂø oÇFeø à»ÛøôÖ äö×#Ö] ±ø³ôfŠ»uø (õð绊öeô ±»Þô9ø^Òø à»ÛøÖô äö×#Ö] ±ø³fôŠ»uø (±»³Þô‚ø³Šøuø ‚øß»Âô äö×#Ö] ±øfôŠ»uø (lôç»ÛøÖ»] ‚øß»Âô äö×#³Ö] ±ø³fôŠ»uø (áô]ˆøn»ÛôÖ»] ‚øß»Âô äö×#Ö] ±øôfŠ»uø (†ôf»ÏøÖ»] ±»Êô èôøÖ^*Š»Ûø³Ö»] äøÖFVôŸø äö×#Ö] ±øfôŠ»uø (½ô]†ø’ôùÖ] ‚øß»Âô äö×#Ö] ±øfôŠ»uø óDÜôn»¿ôÃøÖ»] ô†»ÃøÖ»] h% …ø çøaöæøE kö×»Ò$ çøiø äôn»×øÂø (çøaöŸ$Vô á$ *] Üö×øûm$ à»Úø oÖFVô løç»Ûø³Ö»] gô³fôùuø Ü$ ³`ö×#³Öø] DOR óé‚m†e à ÜnÓvÖ] (MQQVN (OQQTVÜΆÖ] (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOQ XXÔÖ牅 ±ÞœZZänÊæ óMTTVM (MPSPV… (†ndz’³Ö] ijÚ^³r³Ö] DOR óXXÔøÖö绉ö…ø Üø×$‰øæø äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø ]‚÷Û$ vøÚö ^Þø‚øônù‰ø á$ *]ZZá^ÓÚ


]ZÔ

158

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

óÔøÖö绉ö…ø Üø×$‰øæø äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø ]‚÷Û$ vøÚö ^øÞ‚ønôù‰ø 1±/ø ÔøÃöŠømø Ÿ$ ܺn»¿ôÂø h' …ø ÔøÞ$Vô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOS køÞ»*]æø (p†F iö Ÿøæø p†Føi køÞ»*]æø (køÏ»³×ø³ìø ^³Û$ ³Úôù (oÖF滟. ]æø éø†øìôŸ6 ] ÔøøÖ á$ *]æø (o×F»Ÿ* ] †ô¿øß»ÛøÖ»^³eô o`Føjß»ÛöÖ»] Ôøn»øÖVôæø (^nøv»³Ûø³Ö]æø lö^³Ûø³Ûø³Ö»] ÔøøÖæø ópˆFí»øÞæø Ù$ „ôÞ$ á»*] Ôøeôƒöç»ÃöøÞ (oÃF q»†% Ö]æø (àøm»†ôÒô^$ Ö] hø]çø$ø Ôø×öøò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOT àøn»Ïômøæø (àøn»nôùfôß$Ö] èøÏøÊø]†øÚöæø (àø³n»eô†$ ³Ïø³Ûö³Ö»] Ùøˆö³Þöæø (àøn»ßôÎôç»ÛöÖ»] lø^føì»Vôæø (àøn»Ïôj$ÛöÖ»] èøÖ$ƒôæø (àøn»Ïôm»‚ôù’ôùÖ] óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*] ^mø ÔøôÖƒF o×FÂø ±»Þô^Ê$çøiø oj#uø óé†m†a ±eœ à±Û×m‚Ö] (NLSVN (OSTN V… (Ù^ÛóÖ] ˆ³ß³Ò DOS óXXo`Føjß»ÛöÖ] Ôøn»øÖVô á$ *]æø ZZänÊæ óé†m†a±eœ à (±Û×m‚Ö] (ROMVN (PUPQV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOT


]ZÔ

1 59

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

èôÏøeô^Š$ Ö] ÔøjôÛøûßôeô Ôø×ö³øò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DOU (ä´ eô ±»ßôjøn»×øøje»] °„ô$Ö] àôŠøvø³Ö»] Ôøñô¡øeøæø (±$ ³×ø³Âø ±øßô×øìô‚»iö á»*] (±$ ×øÂø kø×»–$ Êø °»„ô³Ö$] Ôø×ô³–»³Êøæø óÔøjôÛøu»…øæø Ôø×ô–»Êøæø ÔøßôùÛøeô èøß$røÖ»] Õø†ôÚ»*]æø (Üôm»†ôÓøÖ] Ôø`ôq»çøeô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DPL ó†ôÏ»ËøÖ»]æø †ôË»ÓöÖ»]æø …ô^ß$Ö] àøÚô ±»Þô†øn»rôiö á»*] (Üôn»¿ôÃøÖ»] (éô ðø^røËöÖ] lôç»Ú$ à»Úô Ôøeôƒöç»Âö*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DPM (Ñô†øÇøÖ»] àøÚôæø (ÄôföŠ$ Ö] à»Úôæø (èôn$vøÖ»] èôÆø‚»$Ö à»³Úôæø ó9çÃŠÚ àe] à±Û×m‚Ö] (NLSVN (OSTPV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DOU ±Êæ XXèÏe^ŠÖ]ZZ á^ÓÚXXèÇe^ŠÖ]ZZæ XXkø×»–$ ÊøZZá^ÓÚ XXkø×»–øÊ»œZZ änÊæ ‰XXèÏe^ŠÖ]ZZNLLVM ±Ê èm‚ß`Ö] èíŠßÖ] óé†Óe ±eœ à±Û×m‚Ö] (NLSVN (OSTQV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DPL óæ†Û àe] à ܳu(NLSVN (OSTRV… (Ù^³³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DPM óцËÖ] àÚ ð±ne


]ZÔ

1 60

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

àøÚôæø (0±/ø o×FÂø †$ ìô*] á»*] à»Úôæø (Ñô†øvøÖ] àø³Úôæø óÌôu»ˆ$ Ö] …ô]†øÊô ‚øß»Âô Øôj»ÏøÖ] p‚÷aöæø (^Û÷ñô]9ø ^÷Þ^Ûøm»Vô Ôø×öøò‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DPN ó^Ã÷Êô^Þ$ ^Û÷×»Âôæø (^Û÷nôùÎø è÷ÛøûÞô °»‚ôß»Âô †õqô^ËøÖôù Ø»³Ãø³r»³iø Ÿø Ü$ ³`ö×#³Öø] DPO óéô†øìôŸ6 ]æø ^nøÞ»‚% Ö] ±Êô ^`øeô äôn»Êô^Òø.] (±»Ïô×öìö ±»ôÖ Ä»‰ôùæøæø (±»fôÞ»ƒø ±»Öô†»ËôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] DPP (±»ßôøjλ‡ø…ø^Ûøeô ±»ßôû³ßôù³Îøæø (±»³fôŠ»Òø ±»³ôÖ g»³nôù›øæø ó± » ßôùÂø äüøjÊ»†$ ‘ø ± 0 /ø oÖFVô ±»fô×ø›ø g»aô„»iöŸøæø ä³nÊ æ ó‹³Þœ à Øu (NLTVN (OSTUV… (Ù^³³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DPN óXXp‚÷aöZZá^ÓÚXX^÷m‚»aøZZ óƒ^ÃÚ à±Û×m‚Ö] (NMMVN (OTMLV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DPO ó±× àÂ…^r³ß³Ö] à³e] (RTNVN (QLRMV… (Ù^³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DPP óXX±f×ø›øZZá^ÓÚXX±fô×»ÎøZZänÊæ


]ZÔ

161

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

äô×#Ö] ÜôŠ»eô W†öføÒ»*] äö×#Öø] (†öføÒ»*] äö×#Öø] (†öføÒ»*] äö×#Öø] DPQ (±»Öô^Úøæø ±»×ôa»*] o×FÂø äô×#Ö] ÜôŠ»eô (±»ßôm»9ôæø ±»ŠôË»øÞ o×FÂø ÜôŠ»eô (±»eôù…ø ±»Þô^_ø»*] 0±/ø ØôùÒö o×FÂø äô×#Ö] Üô³Š»eô (ðô^ÛøŠ$ Ö]æø š ô …»Ÿ* ] hôù…ø äô×#Ö] ÜôŠ»ôe (ðô^Ûø‰»Ÿ* ]†ôn»ìø äô×#Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô (ðº]9ø ä´ Ûô‰»] ÄøÚø †% –ömøŸø °»„ôÖ$] äô×#Ö] Üô³Š»eô Ÿø ±»eôù…ø äö×#Öø] äö×#Öø] (kö×»Ò$ çøiø äô×#Ö] o×øÂøæø (köv»jøjøÊ»] à»Úô Õø†ôn»íøeô Ü$ `ö×#Ö] Ôø×ö³òø³‰»*] W]‚÷³uø*] ä´ ³eô Õö†ô³/».] Ø$ qøæø (Õø…ö^qøˆ$ Âø (Õø†ön»Æø äôn»_ôûmöŸø °»„ô$Ö] Õø†ôn»ìø Õøƒô^nøÂô ±»Êô ±»ßô×»Ãø³q»ô] (køÞ»*] Ÿ$Vô äøÖFVôŸøæø (Ôøñö^øß³ø$ óÜôn»qô†$ Ö] áô^_øn»$ Ö] àøÚôæ$ õð绉ö ØôùÒö à»Úô Õø…ô]çø³qôæø 0±/ø ØôùÒö Äôn»Ûôqø à»Úô Õø†ön»rô³jø‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] ±Ê ±ßŠÖ] àe]æ (‚É àe] (NNMVN (OTQLV… (Ù^ÛÃÖ] ˆß³Ò DPQ óцËÖ] àÚ ð±eó ‹Þœ à (è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛÂ


]ZÔ

1 62

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

ó°$ ‚ømø àøn»eø Ýö‚ôùÎø.]æø (à$ `öß»Úô Ôøeô Œö†ôøju»*]æø (køÏ»×øìø o ‚ºuø*] äö×#Ö] çøaö Ø»Îöó Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô äü$Ö à»Óömø Ü»øÖæø o ‚»øÖç»mö Ü»øÖæø ‚»×ômø Ü»øÖ o ‚öÛø’$ Ö] äö×#Öø] à»Âøæø (±»Ëô×»ìø à»Úôæø (±»Úô^Úø*] à»Úô o ‚ºuø*] ]ç÷ËöÒö ó±»jôv»iø à»Úôæø (±»Îôç»Êø à»Úôæø (±»ôÖ^Ûø/ô à»Âøæø (±»ßôn»Ûôm$ ^ßøe$…ø lø…»‚$ Îøæø (køm»ç$ ŠøÊø ^³øß³e$…ø kø³Ï»³×ø³ìø DPR k$ Úø*]æø (køm»çøjø‰»] Ôø/ô†»Âø o×FÂøæø (køn»–ø³Ïø³Êø køn»Ïø‰»*]æø (køûfø/»^*Êø køÛ»³Ãø³›»*]æø (kø³n»nøu»^*³Êø o×FÂø Õø†ôv»eøæø Õø†ôùeø ±»Êô kø×»Ûø³uøæø (kø³m»æø…»^*³Êø Ø»Ãøq»^Êø WÔøÚô^ÃøÞ»*] o×FÂøæø Ôøôeù]æø9ø o×FÂøæø ÔøÓô×»Êö óé†m†a ±eœ à±Û×m‚Ö] (NNOVN (OTQQV… (Ù^ÛÃÖ] ˆß³Ò DPR óцËÖ] àÚ ð±e


]ZÔ

163

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

oËFÖ»‡ö Õø‚øß»Âô ±»Öôù Ø»Ãøq»]æø (è÷røn»ôÖæø Õø‚øß»³Âô ±»³ôÖù ÔøÚø^ÏøÚø Íö^íøm$ à»Û$ Úô ±»ßô×»Ãøq»]æø (hõ^FÚø àø³Š»uöæø à»Û$ Úô ±»ßô×»Ãøq»]æø (Ôøøñ^³Ïø³Öô 绳qö†»³møæø Õø‚ø³n»Âôæøæø ¡÷ÛøÂø Ôø×öøò‰»*]æø W ^u÷ç»’öÞ$ è÷eø绳øi Ôøn»øÖVô hö绳jöm$ (]…÷ç»Óö»Ú$ ^n÷û‰øæø (^v÷n»rôÞ$ ^³Û÷³×»³Âôæø (¡÷f$Ïø³øjÚ$ ó…øç»föiø à»$Ö é÷…ø^røiôæø o×FÂø ä´ eô l$ ‚»`ô/ø^Ûøeô Õø‚ö`ô/».] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#³Öø] DPS Ôøñö^nøfôÞ»*]æø ÔøjöÓøñô¡øÚø ä´ ³ôe l»‚ø³`ô/øæø (ÔøŠôË»³Þø ä´ eô l$ ‚»`ô/ø ^Ûøeô ‚»`ø»mø Ü»$Ö à»Úøæø (Üô×»ÃôÖ] ]ç³Ööæ.]æø Ýö¡øŠ$ Ö] køÞ»*] (ä´ iô9ø^`ø/ø áø^ÓøÚø ±»iô9ø^`ø/ø g»jöÒ»^Êø ±Ê á^Ò†i àe]æ ±Û×m‚Ö] (RPMVN (PURRV… (Ù^ÛÃÖ] ˆß³Ò DPS ^ße$…ø køÒ»…ø^føøiZZänÊæ XXÕ‚`/œZZ±Ê XXÕZZänÊ ‹nÖæ ó‹Þœ à ð^‚Ö] óNUQVMèm‚ß`Ö] èíŠßÖ] ±ÊXX^ße…ZZ‹nÖæXXÙ¡ørøÖ] ]ƒø^mø


]ZÔ

1 64

Œ9^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

óÝô]†øÒ»¦ô]æø Ùô¡ørøÖ] ]ƒø^mø køÒ»…ø^føiø (Ýö¡øŠ$ Ö] Ôøß»Úôæø ó…ô^ß$Ö] àøÚô ±»jôføÎø…ø Õø^ÓøÊô Ôø×öòø‰»*] ±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] (lôç»ÛøÖ] lô]†øÛøÆø o³×F³Âø ±»³ßôù³Âô*] Ü$ ³`ö×#³Öø] DPT ólôç»ÛøÖ] lô]†øÓø‰øæø ±»ßôÛ»uø…»]æø ±»ôÖ†»ËôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] D] äñô^Âø9ö†öìô!E DPU óo×F»Ÿ* ] Ðôn»Êô†$ Ö^eô ±»ßôÏ»vôÖ»*]æø o áøç»Ëö’ômø ^Û$ Âø éôˆ$ ÃôÖ] h ôù …ø Ôøeôù…ø àøvFf»‰ö DQL hôù…ø äô×#ôÖ ‚öÛ»vø³Ö»]æø o àøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] o×øÂø ܺ³×F³‰øæø o àøn»Ûô×øÃF Ö»] óMUNVM (lçÛÖ] ‚ß ‚m‚jÖ] h^e (USTV… (°„Ú†jÖ] DPT ±ßÛi ±`Þ h^e (o³•†³Û³Ö] h^³jÒ (QRSPV… (°…^³í³fÖ] DPU óTPSVN (lçÛÖ] ˜m†ÛÖ] óMTN³MTL l^Ê^’Ö] DQL


1 65

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]


1 66

èºÛøiô^ìø éô¡ø’$ ³Ö] Áô^³³Ëø³Ö»*] ±»³Êô àøn»nôùfôß$Ö] Üô³iø^³³ìø o³×F³Âø

(Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö] äôn»×øÂø 9ø…øæø ^³³Úø ^³³ãø×ö³–ø³³Ê»*]æø ‚ôã% øj$Ö] gøn»ÏøÂö


-

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ] 167 Üôn»uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠ»eô

Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DM Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø (‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ôônù‰øE Ü$ `ö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø D^øÞ‚ôônù‰øE Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ v ø Úö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Õ»…ô^eø o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø (‚õÛ$ ³vø³Úö ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øEo×FÂø Ü»u$ †øiøæø Ü$ ãö×#Öø] DN Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÛ»u$ †øøi ^ÛøÒø (‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE 󂺳n»rô³Ú$ ‚º³n»Ûô³uø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†ø³e»Vô Ùô_ o³³×F³Âøæø óPSSVM é†r àe gÃÒ à (ð^nfÞ¢] h^jÒ(OMULV… (°…^ífÖ] DM à gaNSNVN (gÖ^›±eœ àe ±× à (OUUMV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ DN óMLS” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] óÜÒ^vÖ]


-

168

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øEo×FÂø à»ß$vøiøæø Ü$ ãö×#Öø] Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køß»ß$vøøi ^ÛøÒø (‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE Ü$ ãö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø D^øÞ‚ôônù‰øE Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ v ø Úö D^øÞ‚ônôù‰øEo×FÂø Ü»×ôù‰øæø Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÛ»×$‰ ^ÛøÒø(‚õÛ$ vøÚö ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô ±ôùfôß$Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] DO ä´ jômø…ôùƒö æø àøn»ßôÚôç, ÛöÖ] lô^`øÚ$ .] ä´ ³qô]æø‡*] æø D±ôùÚôùŸ. ]E o×FÂøæø DÜøn»âô]†øe»Vô o×FÂøE køn»×$‘ø ^ÛøÒø (ä´ jôn»eø Øôa»*]æø áô‚ ô Û$ vø³Úö D^øÞ‚ônôù‰øE o×FÂø Õ»…ô^³eøæøE WÜøn»aô]†øe»Vô Ùô_ æ$ ‚õÛ$ vø³Úö D^øÞ‚ô³nôù‰øE Ùô_ o×FÂø æø ±ôùÚôùŸ. ] ±ôù³fôß$³Ö] óMPMVM (‚ãjÖ] ‚Ãe ]±fßÖ] o× 顒Ö] h^e (9æ]9çeœ DO


-

1 69

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø (ä´ jôm$…ôùƒöæø ä´ jôn»eø Øôa»*]æø ä´ qô]æø‡*] D(àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ] ±»Êô Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×F³Âøæø Üø³n»aô]†ø³e»Vô ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô óèôÚø^nøÏôÖ»] Ýøç»mø Õø‚øß»Âô hø†$ ÏøÛöÖ»] ‚øÃøÏ»ÛøÖ»] äöÖ»ˆôÞ»œ Ü$ ãö×#Öø] DP Ôøiô^Òø†øeøæø ÔøøjÛøu»…øæø Ôøiô]çø×ø‘ø Ø»Ãøq»] Ü$ ãö×#Öø] DQ Üôøi^ìøæø àøn»Ïôj$ÛöÖ] Ýô^ÚøVôæø àøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] ‚ônôù‰ø o³×F³Âø (ÔøôÖ绉ö…øæø Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ônôù‰øE (àøn»nôù fôß$Ö] Ü$ `ö×#Öø] óèôÛøu»†$ Ö] Ùô绉ö…ø (†ôn»íøÖ»] ‚ôñô^Îøæø †ôn»íøÖ] Ýô^ÚøVô óáø滆öìô¤]æø áøç»Ööæ$ Ÿ* ] ä´ eô äü_öfôÇ»m$ ]9÷ç»Ûöv»Ú$ ^Ú÷^ÏøÚø äö%»Ãøe»] ó TLVQ (°…^’Þ¢] ke^$ àe ÄËmæ…ö à (MRQPOV… (‚Ûuœ ‚ßŠÚ DP ±fßÖ] o× 顒Ö] h^e (éç×’Ö] h^jÒ (ULRV… (èq^³Ú à³e] DQ ¼fÇmZZæXXÔiçבZZ änÊ óRQ” (9çóŠÚ à³e²] ‚³f à³Â (] óNSUVN (9çÃŠÚ àe] à (PLLQV… (Ù^ÛÃÖ] ˆßÒóXXäe


-

170

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

ÔøøjÛøu»…øæø Ôøiô^Òø†øeø æø Ôøiô]çø×ø‘ø Ø»Ãøq»] Ü$ ãö×#Öø] DR D^øÞ‚ô³nôù‰øE Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ ³v ø ³Úö D^Þø‚ô³nôù‰øE o×FÂø o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø ^ãøøj×»Ãø³qø ^³Ûø³Òø (‚õÛ$ vøÚö ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ äöÇ»×ôe»*]æø (‚õÛ$ vø³Úö D^øÞ‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#Öø] DS Ü$ ãö×#Öø] óèôß$røÖ] àøÚô èøÃøn»Êô†$ Ö] èøqø…ø‚ùÖ]æø èø×ø³n»‰ôçø³Ö»] àøn»eô†$ ÏøÛöÖ»] ±»Êôæø (äüøjf$vøÚø àøn»Ëø_ø’»ÛöÖ] ±»Êô Ø»Ãøq»] äôn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø (åü†øÒ»ƒô àøn»×ø»Ÿ* ] ±»Êôæø (äü³øi9$ çø³Úø óäüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø óPTPVR (±Â]ˆíÖ] é‚m†e à (NNPSU V… (‚Ûuœ ‚³ß³ŠÚ DR óXXÔi^Ò†eZZo× XXÔjÛu…ZZ Üm‚Ïje óMLR” (Ü‘^±eœ àe] å]æ… (Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] DS


-

171

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

p* …ô^³eøæø (lô]ç$ ³uö‚»³Ûø³Ö»] ±ø³uô]9ø Ü$ ³³ãö×#³³Öø] DT ^`øiô†ø_»Êô o×FÂø hôç»×öÏöÖ»] …ø^f$qø æø (lô^Òøç»ÛöŠ»ÛøÖ»] (Ôøiô]çø×ø‘ø Ìøñô]†ø/ø Ø»Ãøq»ô] (^aø‚ôn»Ãô‰øæø ^`ønôùÏô/ø o×FÂø Ôøßôß%³vø³iø èøÊø,]…øæø (Ôøiô^³³Òø†ø³eø ±ø³Úô]çø³øÞæø Üôiô^íøÖ»] (ÔøôÖ绉ö…øæø Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ôônù ‰øE Ð$ vøÖ»] àô×ôûÛöÖ»]æø (Ðø×ôÆ».] ^ÛøÖô xôiô^ËøÖ»]æø (Ðøfø‰ø ^ÛøôÖ ^ÛøÒø(Øôn»›ô^eøŸ* ] lô^øn»røôÖ ÈôÚô]‚$ Ö]æø (Ðôùvø³Ö»^³eô ]ˆ÷Êôç»jøŠ»Úö ÔøjôÂø^_øÖô Õø†ôÚ»^*eô Äø×ø_ø•»^Êø (Øø³Ûôù³uö àõa»æø Ÿøæø (Ýõ‚øÎø à»Âø ØõÓøøÞ †ôn»Çøeô Ôøiô^•ø†»Úø ±»³Êô (Õø‚ô`»ÃøôÖù ^¿÷Êô^uø (Ôøônu»çø³ôÖù ^³n÷Âô]æø (Ýõˆ»³Âø±»³Êô

±Ö]ç ±Ê ÜnÃÞçeœæ ‹› (±× à (OUTUV… (Ù^ÛÃÖ] ˆ³ß³Ò DT óMMT” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ]óцËÖ] àÚ ð±eóNSLVN(…ç’ßÚ àe ‚nÉ óцËÖ] àÚ ð±e


-

172

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

^Š÷føÎø pF…æ»*] oj#uø (Õø†ôÚ»*] ƒô^ËøÞø o³×F³Âø ^³n÷•ô^³Úø ä´ ôe (äüeø^fø‰»*] ä´ ×ôa»^*eô Øö’ôiø äô³×#³Ö] ðöŸø_ ( ‹õ³eô^³Ïø³ôÖù (Üô$»¦ô]æø àôjøËôÖ»] lô^•øç»ìø ‚øûeø höç»×öÏöÖ»] kômø‚ôaö (Ýô¡ø‰»¦ô] lô]†øn»ßôÚöæø (Ýô¡ø»Ÿ*»] lô^vø•ôç»Úö sø`øe»*]æø (áöç»Úö^,ÛøÖ»] Ôøßön»Úô*] çø`öÊø (Ýô^³Óø³u»Ÿ* ] lô]†ø³ñô^³øÞæø Ýøç»mø Õø‚ön»`ô/øæø (áô滈öí»Ûø³Ö»] ÔøÛô³×»³Âô áö‡ô^³ìøæø ÐôùvøÖ»^eô ÔøÖö绉ö…øæø (è÷Ûø³Ã»³Þô Ôø%ön»Ãô³eøæø (àô³m»‚ôù³Ö] (ÔøÞô‚»Âø ±»Êô ^v÷ŠøË»Úø äüøÖ x»ŠøÊ»] Ü$ ãö×#Öø] óè÷Ûøu»…ø (Ôø×ô–»Êø à»Úô †ô³n»íø³Ö] lô^³Ëø³Âø^³–ø³Úö å´ˆô³q»]æø Ôøeô]çøø$…ôç»Êöæ% à»Úôù lõ]…ø‚ôùÓøÚö†øn»Æø äü$Ö lõ^³øò³ßôù³`øÚö óáô滈öí»ÛøÖ»] Ôøñô^_øÂø Øô³m»ˆô³qøæø (áô绳ßö³–»³Ûø³Ö»]


-

173

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Ý»†ôÒ»*]æø (äüñø^øßeô àøn»Þô^føÖ] ðô^øßeô o×F³Âø Øô³Â»œ Ü$ ³ãö×#³Öø] å´ˆôq»]æø (åü…øç»Þö äüøÖ Ü»Ûôi»*]æø (äüøÖˆö³Þöæø Ôøm»‚ø³øÖ åö]çø³%»Ú$ ±$ •ô†»Úøæø (éô9ø^`ø$ Ö] Ùøç»föÏ»Úø äüøÖ Ôø$ô^³Ãø³fôÞ»] àô³Úô èõr$ uöæ$ (Øõ’»Êø èõ_$ ìöæ$ (Ùõ‚»Âø Ðõ_ôß»Úø]ƒø (èôøÖ^ÏøÛøÖ] óÜø×$‰øæø än»×øÂø ä×#Ö] o×$‘ø Üõn»¿ôÂø áõ^aø†»eöæ$ ðø^nøôÖæ»*]æø (àøn»Ãôn»_ôÚö àøn»ÃôÚô^‰ø ^øß×»Ãø³q»] Ü$ ³ãö×#³Öø] DU äöÇ»×ôe»œ Ü$ ãö×#Öø] (àøn»fôuô^’øÚö ðø^ÏøÊø…öæø (àøn»’ô×ô³í»³Úö óÝø¡øŠ$ Ö] äöß»Úô ^øßn»×øÂø 9»9ö…»]æø (Ýø¡øŠ$ Ö] ^ß$Úô ±ôùfôß$Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øEo×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] DML ²]±•… ±× àÚ ð^q^Ú h^e (OV… (èfn/ ±eœ à³e] Ìß³’³Ú DU XXäÇ×ôùeZZänÊ óTNVS (±× à (äñ^Â9 àÚ ±Ïe^ÛÚ^³Â9^³Û³Ú ä³ß³Â óMNM” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ]óXXäÇ×eœZZ á^ÓÚ Y ( äím…^i±Ê …^rßÖ] àe]æ 9]†Ê¦] ±Ê ¼Î (OUTMV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ DML


-

174

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Øôù‘øæø (ÔøÏô×»ìø à»Úô äôn»×ø³Âø o³×#³‘ø ໳Úø 9ø‚ø³Âø á»*] ^øßøÖ ±»Çôføß»mø^ÛøÒø ±ôùfôß$Ö] áô‚ôÛ$ vøÚö D^øÞ‚ônôù‰øE o×FÂø áô ‚ ô Û$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘øæø (äôn»×øÂø ±ø×ôù³’ø³Þ% óäôn»×øÂø ±ø×ôù’øÞö á»*] ^øßøi†»Úø*] ^ÛøÒø ±ôùfôß$Ö] oj#uø ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DMM o×F³Âø Õ»…ô^³eøæø (1±/ø Ôøiô]çø×ø³‘ø ໳Úô o³ÏF³f»møŸø Ôøiô^Òø†øeø à»Úô oÏFf»møŸø oj#uø ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE oj#uø ‚õÛ$ vø³Úö D^øÞ‚ô³nôù‰øE o×FÂø Ü»×ôù³‰øæø (1±/ø D^Þø‚ønôù‰øE Ü»uø…»]æøE (𺱻/ø Ýô¡øŠ$ Ö] àøÚô oÏFf»møŸø óDºð±»/ø ÔøjôÛøu»…$ à»Úô oÏFf»mø Ÿø oj#uø ]‚÷Û$ vøÚö óXXˆßÒZZ±Ê ^ÛÒ ^`nÊ Ü×ÓjÚ èm]†Ö] å„a óNRRVN(Ðm‚’Ö]†Óe±eœ à Y ð^‚Ö] ±Ê g› (†Û àe] à³Â (PLLPV… (Ù^³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³Ò DMM óXXÝ¡ŠÖ]ZZ á^ÓÚXXÔÚ¡‰ZZänÊóNSTVN (±Û×m‚Ö]æ


-

175

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

o×$‘øE ]‚÷Û$ vøÚö D^Þø‚ønôù‰øE ^ß$Âø äö×#Ö] pˆø³qø DMN óäü×öa»*] çøaö ^Ûøeô DÜø×$‰øæø äôn»×øÂø ² ö ] ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE |ôæ»…ö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] DMO ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE ‚ôŠøqø o×FÂø Øôù‘øæø (|ô]æø…»Ÿ* ]±Êô D^Þø‚ô³ônù ‰øE †ôf»Îø o×F³Âø Øôù³‘ ø æ (9ô^³Šøq»Ÿ* ] ±»³Êô ó…ôç»föÏöÖ] ±»Êô ‚õÛ$ vøÚö (±ôùfôß$Ö] o×øÂø áøç»×%’ømö äüøjÓøòô³×5 ³Úøæø äø³×#³Ö] á$ Vô DMP gn_íÖ]æ Øu g› ( Œ^f àe] à (OULLV… (Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ DMN óXXóäü×öa»*] çøaö ^Úø ^ß$Âø ]‚÷Û$ vøÚö äö×#Ö] pˆøqø ZZ änÊæ óNOPVN (…^rßÖ] àe]æ ‚ÖçÛÖ] ±Ê Ü¿ßÛÖ]…‚Ö]ZZäe^jÒ ±Ê ±jfŠÖ] ܉^ϳÖ] ç³eœ 决҃ DMO ÙçÏÖ] (á¤] oÖV äבœ o× ÌÎœ ÜÖV°æ^íŠÖ] Ù^³Î XXܳ¿³Ã³Û³Ö] óMMR” (Äm‚fÖ] XXð^ËÖ]ZZ ±Ê ä%m‚u àÚ å^ßmæôù…ö V°æ^íŠÖ] Ù^³Î (±³×³Â à³Â DMP óMNM” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] ( äבœ o× ÌÎœ ÜÖ àÓÖ (š^n ±•^Ï×Ö


-

176

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

ó^Û÷n»×ôŠ»øi ]ç»Ûö×ôù‰øæø äôn»×øÂø ]ç»×%‘ø ]ç»ßöÚø! àøm»„ôÖ$] ^`øm% *]^mø äô×#Ö] lö]çø×ø‘ø (Ôøm»‚øû³‰øæø ±»³eôù…ø Ü$ ³ãö×#³Öø] Ôøn»f$øÖ àøn»nôùfôß$Ö]æø (àøn»eô†$ ÏøÛöÖ»] èôÓøñô¡øÛøÖ»]æø (Üôn»uô†$ Ö] †ôù³føÖ»] ^Úøæø (àøn»vôôÖ^’$ Ö]æø ðô]‚ø`ø% Ö]æø (àø³n»Ïô³m»‚ôù³’ôù³Ö]æø o×FÂø (àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ] h$ …ø ^m$ õð±»³/ø ໳Úô ÔøøÖ xø³f$‰ø (àøn»nôùfôß$Ö] Üôiø^ìø äô×#Ö]‚ôf»Âø àôe» ‚ô³Û$ ³vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE Ùô绉ö…øæø (àøn»Ïôj$ÛöÖ] Ýô^ÚøVôæø (àøn»×ô‰ø†»Ûö³Ö] ‚ô³nôù‰øæø ±»Âô]‚$ Ö] (†ôn»ôføÖ»] ‚ôaô^³$ Ö] (àø³n»Ûô³øÖ^³Ãø³Ö] hôù…ø óÝö¡øŠ$ Ö] äôn»×øÂøæø (†ôn»ßôÛöÖ] tô]†øŠôùÖ] (ÔøÞôƒ»¬ôeô Ôøn»øÖVô áô‚ ô Û$ vø³Úö D^Þø‚ô³nôù‰øE èøÂø^Ëø/ø Ø»f$Ïøiø Ü$ ³ãö×#³Öø] DMQ (] ±fßÖ] o× éç×’Ö] h^e (OMLPV… (Ñ]‡†Ö] ‚f Ìß’³Ú DMQ óMNN” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] óNMMVN (Œ^f àe] àÂ


-

177

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

äüøÖç, ‰ö ä´ _ô»*]æø (^nø×»ÃöÖ] äöøjqø…ø9ø Ä»Êø…»]æø (p†Ff»ÓöÖ»] óo‰Fç»Úöæø Üøn»aô]†øe»Vôkøn»øi_^ÛøÒø(oÖF滟. ]æø éô†øìôŸ6 ]±»Êô Ýô†øÒ»*] à»Úôù ]‚÷Û$ vøÚö D^Þø‚ønôù‰øE Ø»Ãøq»] Ü$ ãö×#Öø] DMR Õø‚øß»Âô Ü»`ôÃôÊø…»*] à»Úô æø (Dè÷Úø]†øÒøE Ôøn»×øÂø Õø9ô^³føÂô Dà»ÚôEæø (]†÷_øìø Õø‚øß»Âô Ü»`ôÛô¿ø»*] Dà»ÚôEæø (è÷qø…ø9ø ä´ jôÚ$ .] à»Úô äöûfôi»*] Ü$ ãö×#Öø] (è÷Âø^Ëø/ø Õø‚øß»Âô Ü»`ôßôÓø³Ú»*] køm»ˆøqø^Úø †øn»ìø^ß$Âø å´ˆôq»]æø (äüßön»Âø ä´ eô†% Ïøøi^Úø ä´ ³jôm$…ôùƒöæø ݺ¡ø‰øæø (÷]†n»ìø Ü»`ö×$Òö ðø^nøfôÞ»Ÿ* ] ˆôq»]æø (ä´ jôÚ$.] à»Âø ^n&fôøÞ óàøn»ÛôøÖ^ÃøÖ] hôù…ø äô×#ôÖ‚öÛ»vøÖ»]æø (àøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] o×øÂø Ùô_ o×FÂøæ ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ônôù‰øEo×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DMS óMNN” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] (°†’fÖ] àŠvÖ] à °†nÛß%Ö] å]æ… DMR óMNN” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] (°†’fÖ] àŠvÖ] à °†nÛß³Ö] å]æ… DMS óXXäÂ^fiœZZá^ÓÚXXäÂ^f$iöZZ änÊæ


-

178

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

ä´ jôn»eø Øôa»*]æø å´9ôŸøæ»*]æø ä´ eô^vø‘»*]æø (‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE ^ßøn»×øÂøæø (ä´ Âô^nø/»*]æø ä´ ³Âô^³føi»*]æø äôn»ôfùvôÚöæø (ä´ ³jôm$…ôùƒöæø ó=àøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*]^mø (àøn»ÃôÛøq*] Ü»`öÃøÚø ðøØ»Úôù ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] DMT D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Õ»…ô^eøæø (éô†øì ô Ÿ6 ] ðøØ»³Úôæ ^³nøÞ»‚% ³Ö] Ü»uø…»]æø (éô†øìôŸ6 ] ðøØ»Úôæ ^nøÞ»‚% Ö] ðøØ»³Úôù ‚õ³Û$ ³vø³Úö Ü»×ôù‰øæø (éô†øìôŸ6 ] ðøØ»Úôæø ^nøÞ»‚% Ö] ðøØ»Úôù ÷]‚Û$ vøÚ% D^Þø‚ønôù‰øE óéô†øìôŸ6 ] ðøØ»Úôæø ^nøÞ»‚% Ö] ðøØ»Úô ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øEo×FÂø (Üön»uô…ø^mø(àöÛFu»…ø^mø (äö×#Öø]^mø Ôø×öòø‰»*]±»ÞôùVô Ü$ `ö×#Öø] DMU óMNN” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] DMT XXÌnËìZZæ XXá^ÚœZZ á^ÓÚ XXàÚøªÚZZ änÊóMNO” Äm‚³fÖ] Ùç³Ï³Ö] DMU XXˆmˆÂ^mZZæ XXÔøøÖ Ôøm»†ô/øŸøZZ á^ÓÚ XXäüøÖ Ôøm»†ô/øŸøZZæ XXÐn˳ìZZ á^³Ó³Ú óXXØö–ËÚ^mZZ‚Ãe ‚ñ]‡


-

179

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

^mø (àøn»Ëôñô^íøÖ] áø^Úø*] ^mø (àøm»†ôn»rôøjŠ»ÛöÖ] …ø^³qø^³mø (äüøÖ ‚øø߉øŸ$ à»Úø ‚øßø‰ø^mø (äüøÖ 9ø^ÛøÂôŸ$ à»Úø 9ø^Ûø³Âô ˆøß»Òø ^mø (ðô^ËøÃø–% Ö] ‡ø†»uô^mø (äüøÖ†ø컃öŸ$ à»Úø †ø컃ö^mø (oFÓ×»`øÖ] „øÏôß»Úö^mø (ðô^qø†$ Ö] Üøn»¿ôÂø ^mø (ðô]†ø³Ïø³Ëö³Ö»] (ØöÛôr»Úö^mø (àöŠôv»Úö^mø (oÎF†»³Çø³Ö] ±ø³rô³ß»³Úö^³mø (†ön»ßôÚö^mø (…ö^f$qø^mø (ˆöm»ˆôÂø^mø (Øö–ôË»Úö^mø (ÜöÃôß»Úö^³mø ðö绕øæø (Øôn»×$Ö] 9ö]çø‰ø ÔøøÖ ‚ø³rø³‰ø °»„ô³Ö$] kø³Þ»*] (†ôÛøÏøÖ] …öç»Þöæø (‹ôÛ»³$ Ö] Åö^³Ãø³/öæø (…ô^³`øß$³Ö] køÞ»*] äö×#Öø] ^mø (ðô^ÛøÖ] °% æô 9øæø (†ô³rø³$ Ö] Ðön»Ëôìøæø o×FÂø ±ø×ôù’øiö á»*] Ôø×öòø‰»*] (ÔøøÖ Ôøm»†ô/øŸø äö³×#³Ö] ó‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæø ÔøôÖ绉ö…øæø Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vø³Úö


-

180

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DNL (àøm»†ôìôŸ6 ]æø àøn»ôÖæ$ Ÿ* ] ±»Êô ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE Ùô_ ôð óàôm»‚ôùÖ] Ýôç»mø oÖFVô o×F»Ÿ* ] ¡øÛøÖ] ±»Êôæø o×FÂøæ$ E ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DNM óäüøÖ o•F†»iøæø g% vôiö ^ÛøÒøD‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øEÙô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DNN (ð÷^•ø…ô ÔøøÖ áöç»Óöøi é÷ç×F‘ø (‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE Ùô_ 9øçÛöv»ÛøÖ] Ýø^ÏøÛøÖ]æø èø×øn»‰ôçøÖ] äô_ô»*]æø (ð÷]9ø*] ä´ ÏôùvøÖô æø å´ˆôq»]æø (äü×öa»*] çøaö ^Úø ^ß$Âø å´ˆôq»]æø (äü$i‚»Âøæø °»„ô³Ö$] óMNP” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] DDh†_ÛÖ] h^jÒEE ±Ê t†ËÖ]çeœ å]æ… DNL o× ÌÎœ ÜÖ DD oË_’ÛÖ] ͆/EE æ (Äfö‰ø àeŸDD ð^ËÖ] EE±Ê DNM óMNQ” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] (å‚߉ (än× ÌÎœ ÜÖ ‚ߊe äËnÞ^’i ˜Ãe ±Ê Ü‘^±eœ à³e] pæ… DNN óXXkmˆq^Ú Ø–ÊœZZØfÎ é‚ñ]‡XXà»ÚôZZ änÊ óMNQ” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ]


-

181

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Øôù‘øæø (ä´ jôÚ$ .] à»Âø ^n&fôøÞ køm»ˆøqø^Úø Øø³–ø³Ê»*] ^³ß$³Âø àøn»vôôÖ^’$ Ö]æø àøn»nôùfôß$Ö] àøÚô ä´ Þô]çøì»Vô Äôn»Ûôqø o×F³Âø óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*] ^mø (àøn»ôÖæ$ Ÿ* ]±»Êô ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øEo×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DNO (àøm»†ôìô¤] ±»Êô ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘øæø (àøn»nôùfôß$Ö] ±Êô E‚õÛ$ ³vø³Úö D^Þø‚ô³nôù‰øE o×FÂø Øôù³‘øæ (àøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] ±Êô ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘øæ ôð F * Do×»Ÿ] ¡øÛøÖ] ±»Êô ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘øæø D^Þø‚ô³ônù ‰øE o×FÂø Øôù‘ ø Ü$ ãö×#Öø]óàô³m»‚ôù³Ö] Ýô绳mø o³ÖFVô ø æø (o•F†»øi oj#uø ‚õÛ$ ³vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ o× ÌÎœ ÜÖ (ànŠu àe ±× àm‚³e^³Ã³Ö] à³m‡ à³Â p憳mö DNO óцËÖ] àÚ ð±eóMNS” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] (å‚߉


D^Þø‚ô³ônù ‰øE

182

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

o×FÂø Øôù‘øæø (^•ø†ôùÖ] ‚øû³eø ‚õ³Û$ ³vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ ø Ü$ ãö×#Öø] (]‚÷eø*] ]‚÷eø*] ‚õÛ$ ³vø³Úö o×FÂø Øôù‘øæ (äôn»×øÂø éôç×F’$ Ö^eô lø†»Úø*] ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö (äôn»×øÂø o×#’øm% á»*] g% vôiö ^ÛøÒø‚õ³Û$ ³vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE á»*] l$ 9»…ø*] ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øEo×FÂø Øôù³‘øæø ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ônôù‰øEo×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (äôn»×øÂø o×#’øm% (ÔøŠôË»øÞ ^•ø…ô ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘øæ (ÔøÏô×»ìø 9ø‚øÂø (Ôø/ô†»Âø èøøÞ‡ô ‚õÛ$ ³vø³Úö D^Þø‚ô³nôù‰øEo×F³Âø Øôù‘øæø Ôøiô^Ûø×ôÒø 9ø]‚øÚôù ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘øæ áô ‚ ø Û$ vøÚö D^øÞ‚ønôù‰øE ¼ô»*]æø Ü$ ãö×#Öø] ó‚öËøß»øi Ÿø ±»³jôÖ$] (èøÃøn»Êô†$ Ö] èøqø…ø‚$ Ö]æø (èø×øn»–ôËøÖ]æø Øø–»ËøÖ]æø (èø×øn»‰ôçøÖ] äöÇ»×ôe»*]æø (äüøjr$ uö s»×ôÊ»*]æø (äüÞø^aø†»eö Ü»¿ôù³Âø Ü$ ³`ö×#³Öø]


-

183

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] (ä´ jôÚ$ .]æø ä´ ³jôn»eø Øô³a»*] ±³Êô äü³øÖ绳Úö^,³Úø ÔøjøÛø³u»…øæø ÔøøjÊø,]…øæø Ôøiô^³Òø†ø³eøæø Ôøiô]çø³×ø³³‘ø (ÔønôùËô‘øæø Ôøfôn»fôuø ‚õÛ$ ³vø³Úö D^Þø‚ô³nôù‰øE o×F³Âø Ü$ ãö×#Öø] (àøm»†ôaô^_$ Ö] àøn»fônôù_$ Ö] äô³jôn»eø Øô³a»*] o³×F³Âøæø køn»×$‘ø ^Úø Øô–øÊ»^*eô ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø ø Ïô×»ìø à»Úôù ‚õuø*] o×F³Âø D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Õ»…ô^eøæø (Ô ]‚÷Û$ vøÚö D^Þø‚ønôù‰øE Ü»uø…»]æø (ÔøôÖƒF Øø%»Úôù ‚õÛ$ vøÚö ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] (ÔøôÖƒF Øø%»Úôù D^øÞ‚ô³nôù‰øE o×FÂø Øôù³‘ ø æø (oFÇ»mø ]ƒøVô Øôn»×$³Ö] ±»³Êô D^Þø‚ônôù‰øEo×FÂø Øôù‘ ø æø (o×#røiø ]ƒøVô …ô^`øß$Ö]±»Êô ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (oÖF滟. ]æø éô†øìôŸ6 ] ±Êô ‚õÛ$ vø³Úö o×FÂø Õ»…ô^eøæø (èøÚ$ ^j$Ö] éøç×F’$ Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE


-

184

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

o×FÂø Ü»×ôù‰øæø (èøÚ$ ^j$Ö] èøÒø†ø³føÖ»] áô ‚ôÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] óÝ$ ^³j$Ö] Ýø¡øŠ$ Ö] áô‚ôÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øE †ôn»íøÖ] ‚ôñô^Îøæø †ôn»íøÖ] Ýô^ÚøVô ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øEo×FÂø D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ ø Ü$ ãö×#Öø] (èôÛøu»†$ ³Ö] Ùô绳‰ö…øæø D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ ø Eæ (àøm»‚ôeôŸ6 ] ‚øeø*] ‚õÛ$ ³vø³Úö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] óàøm»†ôaô]‚$ Ö] †ø³a»9ø D‚õ³Û$ ³vø³Úö ù±ô/ô†øÏöÖ»] ± ùô eô†øÃøÖ»]± ùô ÚôùŸ. ] ù±ôfôß$Ö] áô‚ôÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE gôuô^‘ø (ù±ôÓôùÛøÖ»] ù±ôÚô^`øjôùÖ] ù±ôvô_øe»Ÿ* ] ù±ôÛô/ô^`øÖ»] ÜôøßÇ»ÛøÖ»]æø (DèôÚø]†øÓøÖ»]æø E 9ô^`ørôÖ»]æø (éôæø]†ø`ôÖ»]æø tô^j$Ö] gôuô^‘ø (†ôn»ÛøÖ]æø †ôn»íøÖ»] gôuô^‘ø (DÜôŠøÏ»ÛøÖ]æøE (lô]ˆørôûÛöÖ»] lô^møŸ6 ]æø (^mø^³_ø³Ãø³Ö»]æø ^³mø]†ø³Š$ Ö] (9ôç»`ö»ÛøÖ»] Ýô^ÏøÛøÖ»]æø (lô]†øaô^føÖ»] lô^³Úø¡øÃø³Ö»]æø


-

185

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

hôù†$ ×ôÖ 9ôç»röŠ% Ö]æø èôÂø^Ëø$ Ö]æø (9ôæ»…öç»ÛøÖ»] š ô ç»vøÖ»]æø ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] ó9ôç»Ûöv»Ûø³Ö] D^øÞ‚ôônù‰øEo×FÂø Øôù³‘ ø æ (äôn»×øÂø o×#‘ø à»Úø 9ô‚ø³Ãø³ôe óäôn»×øÂø Øôù’ømö Ü»$Ö à»Úø 9ô‚øÃøeô ‚õÛ$ vøÚö °»„ôÖ$]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônôù‰ø o×FÂø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] DNP ^øÞ‚ôônù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (Üö×ø¿% Ö] åô…ôç»ßöôe k»Îø†ø³/»*] Ü$ ãö×#Öø] (ÜôÚøŸ. ] ØôùÓöôÖù è÷Ûøu»…ø 'ôç»Ãöf»ÛøÖ] áô ‚ôÛ$ vøÚö éô9ø^nøŠôù×ôÖ …ô^øjí»Ûö³Ö] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônôù‰ø o×FÂø Øôù³‘ø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (Üô×øÏøÖ]æø |ôç»×$Ö] Ðô×»ìø Øøf»Îø èôøÖ^‰ø†ôù³Ö]æø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø]ZZV±aæ^a†Òƒ ènËnÒ Ü`ôÖ.] äÞœV±Þ^³`Ò^³Ë³Ö] †³Òƒ DNP änÊ óMNU” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] (XXk»Îø†ø/»*] °»„ô$Ö] ‚õÛ$ vøÚö ^Þø‚ônôù‰ø o³×F³Âø ZZæ XXä×%¿ôiöZZ á^ÓÚ XXä×ö×ôù¿øiöZZæ XXÜ×ôÓÖ] ÄÚô]çqøZZØfÎ XXÜ×»ÃôÖ] “ñô^’øìøZZ óXXÝô‚øÏøÖ] ÌôÖô^‰ø ±»Êô ^•÷…ôZZàÚ Ù‚eXXÝô‚øÏøÖ] ÌôôÖ^‰ø ±»Êô ^÷’Þ


-

186

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Øô–øÊ»^*eô Íô绑ö绳Ûø³Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^øÞ‚ô³nôù‰ø o³×F³Âø ^Þø‚ônôù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] (Üô³nøôùÖ]æø Ñô¡ø컟* ] ” ôù ]çøìøæø (Üô×ôÓøÖ] ÄôÚô]çørøeô ” ô ç»’öí»ÛøÖ»] áô‚ôÛ$ vøÚö °»„ôÖ$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônôù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (ÜôÓøvôÖ] ±»–ôÇ»möŸøæø (Ýö†øvöÖ] äôŠôôÖ^røÚø±»Êô Ôö`øøjß»iöŸø áø^Òø áô ‚ ô Û$ vøÚö ^øÞ‚ôônù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (Üø×ø¾ø à»Ú$ à»Âø (ÜøÛ$ mø^Úø &ön»uø èöÚø^ÛøÇøÖ] äö×%¿ôiö oFÚø ]ƒøVô áø^Òø°»„ôÖ$] äöøÖ Ð$ øÞ»]°»„ô$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônôù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (ÜøÛ$ ‘øæø ä´ jôøÖ^‰ø†ôôe †$ Îø*]æø †örøvøÖ] äöÛø×$Òøæø (†öÛøÏøÖ»] äôn»×øÂø oßF$» *]°»„ô$Ö] áô‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ôônù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] (Ýô‚øÏôÖ»] ÌôôÖ^‰ø ±»Êô ^•÷…ô éôˆ$ ÃôÖ] h% …ø


-

187

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

^øße%…ø äôn»×øÂø o×#‘ø °»„ô³Ö$] áô ‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ônôù‰ø o×F³Âø (Üø×$Šømöæø äôn»×øÂø o×#’øm% á»*] †øÚø*]æø ä´ eô^jøÒô ÜôÓøv»Úö ±»³Êô ä´ qô]æø‡»*]æø ä´ eô^vø‘»*]æø ä´ ôÖ! o×FÂøæø äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$³‘ø àøn»fôÞô„»ÛöÖ] o×ø³Âø l»†$ qö^Úøæø (Üömø‚ôùÖ] kô³×$³`øÞ»]^³Úø óÝø†$ Òøæø Íø†$ /øæ$ ^Û÷n»×ôŠ»iø Üø×$‰øæø (Ýô†øÓøÖ] Ùö^møƒ»*] Ðôeô^Š$ Ö] áô‚ôÛ$ vøÚö ^Þø‚ôônù‰ø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#³Öø] DNQ (åü…öç»`ö¾ö àøn»ÛôøÖ^Ãø×»Öô èôÛøu»†$ Ö]æø (åü…öç»Þö Ðô×»³íø³×»³ôÖ à»Úøæø (±øÏôeø à»Úøæø ÔøÏô×»ìø à»Úô o–FÚ$ à»Úø 9ø‚ø³Âø Ñö†ôÇ»øjŠ»øi é÷ç×F‘ø (±øÏô³/ø ໳Úøæø Ü»³`öß»³Úô ‚ø³Ãô³‰ø Ÿøæø ^`øøÖ èømø^Æø Ÿ$ é÷¡ø‘ø (‚ôùvøÖ»^eô ¼ön»vôiöæø (‚$ ÃøÖ] è÷Ûøñô]9ø é÷¡ø‘ø (ðø^–øÏôÞ»]Ÿøæø ^`øøÖ ‚øÚø*] Ÿøæø (ðø^³`øjôÞ»] óMOL ” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] DNQ


-

188

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(ÔøÖô]„øÒø ä´ ³fôv»‘øæø ä´ ³ôÖ_ o³×F³Âøæø (ÔøÚô]æø‚ø³eô óÔøôÖƒF o×FÂø äô×#ôÖ ‚öÛ»vøÖ»]æø Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DNR lô^ßøÚôç, ÛöÖ»]æ àøn»ßôÚôç, ÛöÖ] o×øÂø Øôù‘øæø ÔøôÖ绳‰ö…øæø ólô^Ûø×ôŠ»ÛöÖ»]æø àøn»Ûô×ôŠ»ÛöÖ»]æø Ùô_ o×FÂø æ$ ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øEo×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] DNS ÔøÎô‡»…ôù à»Úô Ü$ `ö×#Öø] ^øßøÖ g»aøæø (‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE ^øßaøç»qöæö ä´ eô áöç»’öøi ^Úø Õô…ø^føÛöÖ] gônôù_$ Ö] Ùô¡øvøÖ] ” (°…‚íÖ] ‚nÉ ±eœ à (MOUTV… (o×Ãm±³eœ ‚³ß³ŠÚ DNR óNRU” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] (OLR (ÝçßÖ] ±Ê ] ±fßÖ] pœ… äÞœV±Þ¡ù_ŠÏøÖ] ²] ‚fÂçeœ oÓ³u DNS ÙçÏÖ] XXîÖ] ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø]ZZ ØÎV äÖ Ù^ÏÊ (†ÏËÖ] änÖV^ÓÊ óNSN” Äm‚fÖ]


-

189

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Ø»Ãøq»]æ (ÔøÏô×»ìø à»Úôù ‚õuø*] oÖFVô š ô †% Ãøj$Ö] àô³Âø Ÿøæ$ gõÃøiø †ôn»Æø à»Úôù ¡÷`»‰ø ^Ï÷m»†ô›ø än»øÖVô Ü$ `ö×#Öø] ^ßøÖ$ Ýø]†øvøÖ] Ü$ `ö×#Öø] ^ßøf»ßôùqøæø (èõÃøfôøiŸøæ$ èõß$ÚôŸøæ$ gõ’øøÞ Ø»uöæø (áø^Òø à»Úø ‚øß»Âôæø áø^Òø àøm»*]æø áø^Òø &ön»uø Í»†ô‘»]æø (Ü»`ömø‚ôm»*] ^ß$Âø ˜»fôλ]æø (ä´ ×ôa»*] àøn»eøæø ^øßøßn»eø (Ôøn»•ô†»mö ^Úø±»Êô Ÿ$Vô gø×$ÏøøjøÞŸø oj#uø Ü»`öeøç»×öÎø ^ß$Âø g% vôiö ^Úø o×F³Âø Ÿ$Vô ÔøjôÛø³Ã»³ßô³ôe àø³n»Ãô³øjŠ»øÞ Ÿøæø óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*]^mø (ÔøjôøÖ^*Š»Úø Øô–øÊ»^*eô Ôø×öøò³‰»*] ±»³ÞôùVô Ü$ ³`ö×#³Öø] DNT Œ^f àe²] ‚f àe ±× á$ œVå‚߉ o× ÌÎœ ÜÖ^ÛÚ pæ†mö DNT ±×’m Ü$ (än× oß$œæ ²]‚Ûu (Øn×Ö^e äi¡‘ àÚ É†Ê ]ƒV á^³Ò óORL” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] XXîÖ] ±ÞV Ü`×Ö]ZZ ÙçÏm ܳ$ ] ±fßÖ] o× óцËÖ] àÚ ð±e


-

1 90

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(Ôøn»×øÂø ^`øÚô†øÒ»*]æø Ôøn»øÖVô Ôøñô^Ûø³‰»*] gôù³uø^*³eôæø äö×#Ö] o×$‘ø ^øßnôùfôÞ$ ‚õÛ$ vøÛöeô ^øßn»×øÂø ä´ eô køß»ßøÚø ^Ûø³eôæø ^øßiø†»Úø*]æø (èôøÖ¡ø–$ Ö] àøÚô ä´ eô ^øßøi„»Ïøß»øj‰»]æø Üø×$‰øæø äôn»×øÂø è÷qø…ø9ø äôn»×øÂø ^øßøi¡ø‘ø kø×»Ãøqøæø (äôn»×øÂø éô¡ø’$ Ö^eô Õøç»Âö9»^*Êø (Ôøñô^_øÂø à»Úôù ^ß&Úøæ$ ^Ë÷_»Ööæ$ é÷…ø^³Ë$ ³Òøæ$ ]ˆ÷n»rôß»øiæø (Ôøjôn$‘ôçøôÖù ^Â÷^føiôù]æø (Õø†ô³Ú»Ÿÿùô ^Û÷n»¿ôûiø äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø ^øßnôùôfßøôÖ görômø ^Ûø³ôe Õø‚ô³Âô绳Ûø³ôÖù 9ø^føÃôÖ] lø†»Úø*]æø (^ßø×øføÎô ä´ Ïôùuø ðô]9ø*] ±»Êô ^ßøn»×øÂø Üø×$³‰øæø (DÜ»`ôn»×øÂøE^`øøj•»†øøjÊ»] áô èø–øm»†ôÊø äôn»×øÂø éô¡ø’$ Ö^³eô á»*] VÔøjôÛø¿øÂø …ôç»Þöæø Ôø`ôq»æø Ùô¡ørøeô ÔøÖö^*Š»øßÊø ‚õÛ$ vøÚö D^øÞ‚ônôù‰øEo×FÂø ÔøjöÓøñô¡øÚøæø køÞ»*] ±ø×ôù’øiö


-

191

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

^Úø Øø–øÊ»*] (ÔønôùËô‘øæø ÔønôùfôøÞæø (ÔøÖô绉ö…øæø Õø‚ôf»Âø ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (ÔøÏô×»ìø à»Úôù ‚õuø*] o×FÂø ä´ eô køn»×$‘ø (äüÚø^ÏøÚ$ Ý»†ôÒ»*]æø (äüøjqø…ø9ø Ä»Êø…»] Ü$ ³`ö×#³Öø] ó‚ºn»rôÚ$ (äüøjr$ uö s»×ôÊ»*]æø (äüeø]çøø$ Ù»ˆôq»*]æø (äüøÞ]ˆøn»Úô Ø»³Ïôù³ø$æø DäüøjÚø]†øÒøE Ý»9ô*]æø (åü…øç»Þö o, •ô*]æø (äü³jø×$³Úô †»³`ô¾»*]æø äöÛ»¿ôùÂøæø (äüßön»Âø ä´ eô †% Ïøøi ^Úø ä´ jôn»eø Øôa»*]æø ä´ jôm$…ôùƒö à»Úô Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#Öø] óäü×øf»Îø ]ç»×øìø àø³m»„ô³$Ö] àø³n»nôùfôß$³Ö]±»³Êô Ü»aö†ø%øÒ»*]æø (^Ã÷føøi àøn»nôùfôß$Ö] †ø%øÒ»*] ]‚÷Û$ vøÚö D^Þø‚øônù‰øE Ü»aö¡ø»*]æø (÷]…ç»Þöæ$ è÷Úø]†ø³³Òø Ü»³`ö×ø³–ø³Ê»*]æø (÷]…‡»*] Ü»aö‚ømø‡»*]æø (Ÿ÷ˆôß»Úø èôß$røÖ»]±»Êô Ü»`övøŠøÊ»*]æø (è÷qø…ø9ø (^Ú÷^ÏøÚ$ Ü»`öjøfø$»*]æø (^Š÷×ô³r»³Ú$ Ü»³`öeø†ø³Î»*]æø (^³e÷]çø³$ø


-

1 92

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(è÷øÖ^*³Š»Ú$ Ü»³`övø³rø³Þ»*]æø (^³Ú÷¡øÒø Ü»³`öeøçø³³‘»*]æø Õø‚øß»Âô ^Ûøn»Êô Ü»aö]çøλ*]æø (^f÷n»’ôøÞ Ôøm»‚øøÖ Ü»³aö†ø³Êøæ»*]æø àøÚô Œôæ»9ø†»ËôÖ] Íô†ø³Æö o×F»*]±»Êô äö³Ö»ˆô³Þ»*]æø (è÷føÆ»…ø D^øÞ‚ø³nôù‰øE Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×# Öø] óo³×F³Ãö³Ö] l ô ^³qø…ø‚$ ³Ö] Ùøæ$ *]æø (Øõñô^‰ø xørøÞ»*]æø (Øõñô^Îø Ñø‚ø‘»*] ]‚÷Û$ ³vø³Úö ä´ jôÚ$ .] ±»Êô äöûËôù/øæø (Äõ³Ë$ ³øÚö Øø³–ø³Ê»*]æø (Äõ³Êô^³/ø ]ƒøVôæø (áø滆öìôŸ6 ]æø áøç»Ööæ$ Ÿ* ] ^`øeô äü_öôfÇ»m$ è÷Âø^Ëø³/ø Ø»Ãøq»^Êø ðô^–øÏøÖ] Øô’»Ëø³ôÖ Õø9ô^³føÂô àø³n»eø løˆ»³n$Úø D±»ÊôEæø (¡÷n»Îô àøn»Îô‚ø‘»Ÿ*»] ±»Êô ]‚÷Û$ vøÚö D^Þø‚ønôù‰øE ó¡÷n»fô‰ø àøn»môù‚ô`»ÛøÖ] ±»Êôæø (¡÷Ûø³Âø àø³n»ßô³Šøu»Ÿ* ] ó]9÷…ôç»Úø ^øßøÖ äü•øç»uøæø (^›÷†øÊø ^øßøÖ ^øßn$fôøÞ Ø»Ãøq»] Ü$ `ö×#³Öø]


-

193

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(ä´ jôß$Šöôe ^øß×»Ûôûjø‰»]æø (ä´ iô†øÚ»‡ö ±»Êô ^øÞ†»öu»] Ü$ `ö×#Öø] óä´ eôˆ»uôæø äiô†øÚ»‡ö ±»Êô ^øß×»Ãøq»]æø (ä´ jô×$Úô o×FÂø ^øßÊ$çø³øiæø (åü†øøÞ Ü»øÖæø ä´ eô ^ß$Úø_ ^ÛøÒø äüßøn»eøæø ^øßøßn»eø Ä»Ûøq»] Ü$ `ö×#Öø] (äü×øìø‚»Úö ^øß×ø³ìô‚»³iö oj#uø äüøßn»eøæø ^øßøßn»eø Ñ»†ôùËø³iöŸøæø àøn»Ïôm»‚ôù’ôùÖ]æø àøn»nôùfôß$Ö] Äø³Úø ä´ ñô^Ïø³Êø…% à»Úô ^øß×øÃør»³øiæø ó^Ï÷n»Êô…ø ÔøòôÖ5 æ.] àøŠöuøæø (àøn»vôÖô^’$ Ö]æø ðô]‚ø`ø%ù Ö]æø (p‚F`öÖ] …ôç»Þö ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ôônù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#Öø] (‚ô/»†% Ö] oøÖVô ±»Âô]‚$ Ö]æø (†ôn»íøÖ] o³øÖVô ‚ô³ñô^³Ïø³Ö]æø (àøn»Ïôj$ÛöÖ] Ýô^ÚøVôæø (DèôÛ$ ÇöÖ] Ìô/ô^ÒøæøE (èôÛøu»†$ Ö] ù±ôfôøÞ (ÔøiôŸø^‰ø…ô Èø×$eø ^ÛøÒø (àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ] hôù…ø Ùô绉ö…øæø (Õø9ø滂öuö Ýø^Îø*]æø (Õø9ô^føÃôôÖ xø’øøÞæø (Ôøiô^³mø_ ¡øøiæø


-

194

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

(ÔøjôÂø^_øeô †øÚø*]æø (ÔøÛøÓ»uö „øËøÞ»*]æø (Õø‚ô`»Ãøeô oÊ#æøæø °»„ô$Ö] Ôøn$ôÖæø oÖF]æøæø (Ôøn»‘ô^³Ãø³Ú$ ໳Âø o³`FøÞæø g% vôiö°»„ôÖ$] Õøæ$ ‚öÂø p9F^Âøæø (äünøôÖ]çøiö á»*] g% vôiö ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øEo×FÂø äö×#Ö] o×$‘øæø (äümø9ô^³Ãø³iö á»*] (9ô^Šøq»Ÿ* ]±»Êô å´‚ôŠøqø o×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#Öø]óDÜø×$‰øæ$ E ±»Êô ä´ ËôÎôç»Úø o×FÂøæø (|ô]æø…»Ÿ*»] ±»Êô ä´ uôæ»…ö o×F³Âøæø o×FÂøæø (‚ôaô^øÛøÖ]±»Êô å´‚ô`ø»Úø o×FÂøæø (ÌôÎô]çøÛøÖ] Ü$ `ö×#Öø] ó^ßønôùfôøÞ o×FÂø^ß$Úôù é÷ç×F‘ø (†ø³Òôƒö ]ƒøVô å´†ô³Ò»ƒô o×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø (†øÒôƒö ^Ûø×$Òö Ýø¡øŠ$ Ö] ^ß$Úô äöÇ»×ô³e»*] o×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#Öø] óäüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø ù±ôfôß$Ö] (àøm»†ô`$ _øÛöÖ] Ôøñô^nøfôÞ»*] o×FÂøæø (àøn»eô†$ ÏøÛöÖ] ÔøjôÓøñô¡øÚø


-

1 95

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Ôø/ô†»Âø èô×øÛøuø o×FÂøæø (àøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] Ôø×ô‰ö…ö o×FÂøæø Øøn»Êô]†ø‰»Vôæø Øøn»ñô^Óøn»Úôæø Øøm»†ôf»qô o×FÂøæø (àøn»ÃôÛøq»*] o×øÂø Øôù‘øæø (ÔõôÖ^Úøæø áø]çø•»…ôæø lôç»ÛøÖ] Ôô×øÚøæø o×$‘ø ÔøônùfôÞø kôn»eø Øôa»*] o×FÂøæø (àøn»fôiô^ÓøÖ] Ýô]†øÓô³Ö»] Øôa»*] à»Úôù ]‚÷uø*] køn»iø_^Úø Øø–øÊ»*] Üø×$‰øæø äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø ÔønôùfôøÞ hø^vø‘»*]ˆôq»]æø (àøn»×ô‰ø†»Ûö³Ö] lôç»nöeö à»Úôù ]‚÷uø*] køm»ˆøqø^Úø Øø–øÊ»*] Üø×$‰øæø äôn»×ø³Âø äö³×#³Ö] àøn»ßôÚôç, Ûö×»ôÖ †»ËôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] óàøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] hô^³vø³‘»*] ðô^nøu»Ÿ* ] lô^Ûø×ôŠ»ÛöÖ]æø àøn»Ûô×ôŠ»ÛöÖ]æø lô^ßøÚôç, Ûö³Ö»]æø ^Þøç»Ïöfø‰ø àøm»„ô$Ö] ^ßøÞô]çø컦ôæø (lô]çø³Ú»Ÿ* ]æø Ü»³`öß»³Úô àøm»„ô×$ôÖù ¡& Æô ^ßøeôç»×öÎö ±»Êô Ø»Ãør»øi Ÿøæø (áô^Ûø³m»¦ô^³eô


-

1 96

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

óܺn»uô…$ Íºæ» ðö…ø ÔøÞ$Vô ^øße$…ø (]ç»ßöÚø! Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#Öø] DNU ä´ ôÖ! o×F³ÂøæøE (ù±ôÚôùŸ. ] ù±ôfôß$Ö] ÔøÖô绳‰ö…øæø ÔønôùfôøÞæø óDÜ»×ôù‰øæø ä´ eô^vø‘»*]æø ^Ûø×$Òö ‚õÛ$ vø³Úö D^Þø‚ônôù‰øEo×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#³Öø] DOL D^³øÞ‚ô³nôù‰øE o×F³Âø Øôù³‘ ø æø (áø滆ö³Òô]„$ ³Ö] åö†ø³Òøƒø óáøç»×öÊô^ÇøÖ] åô†ôÒ»ƒô à»Âø ØøËøÆø ^Ûø×$Òö ‚õÛ$ vøÚö ±Ê °‡çrÖ] àe] å†Òƒæ (‹³³Þœ à³Â g³n_³í³Ö] ä³³q†³ìœ DNU å„a †Òƒ°æ^íŠÖ]æ (OST” Äm‚fÖ] ÙçϳÖ] DD èna]çÖ] &m9^u¢]EE ó±Î]†ÃÖ] äøߊ$ uøVÙ^ÏÊ (±ß_Î…]‚Ö] à ^÷–mœ OTN ” o× èm]æ†Ö] VäÖ k×ÏÊ (äiçÚ ‚Ãe Ý^ßÛÖ] ±Ê ±ÃÊ^Ö] kmœ… V±ÞˆÛÖ] Ù^³Î DOL ±Ê ] ±fßÖ] o× ^ãjön×$‘ é¡’e ±Ö†ËÆ VÙ^ÏÊ [ Ôe ä×#Ö] ØÃÊ^³Ú óPRR” Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] XXîÖ] Ø‘ Üã×#Öø]ZZ ±âæ DDèÖ^‰†Ö]EE h^jÒ


-

197

Äe^ŠÖ] ÙˆßÛÖ]

Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vøÚö D^Þø‚ônôù‰øE o×FÂø Øôù‘ø Ü$ `ö×#Öø] DOM Ôøeô àø³Úø! °»„ô³$Ö] ù±ô³ÚôùŸ. ] ù±ô³fôß$³Ö] ÔøôÖ绳‰ö…øæø äôiô!æø (ÔøjôÛøu»…ø Øø–ø³Ê»*] ä´ ³_ô³Â»*]æø (Ôøôe^jøÓô³eôæø †øn»ìø å´ˆôq»]æø (èôÚø^nøÏôÖ] Ýøç»mø ÔøÏô×»ìø o×FÂø Íø†ø$ Ö] óäüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø äôn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø (ðô]ˆørøÖ] o áøç»Ëö’ômø ^Û$ Âø éôˆ$ ÃôÖ] h ôù …ø Ôøeôù…ø àøvF³f»‰ö DON hôù…ø äô×#ôÖ ‚öÛ»vø³Ö]æø o àøn»×ô‰ø†»ÛöÖ] o×øÂø ܺ³×F³‰øæø o àøn»Ûô×øÃF Ö]

ýýýýýýýýýýýýýýýýýý DOM óMTN³MTL l^Ê^’Ö] DON


198


…9^’ÛÖ]æ

1 99

Äq]†ÛÖ]

…9^’ÛÖ]æ Äq]†ÛÖ] ýýýýýýýýý ýýýýýýýýý °…^ífÖ] Üna]†eV àe ØnÂ^Û‰]‚ÛvÚçeœ bNQRÝ °†nÏÖ] t^rvÖ] àe Ü×ŠÚ ànŠvÖ]çeœ bNRMÝ ±Þ^jŠrŠÖ] &Ã/¢] àe á^Ûn׉9æ]9çeœ bNSQÝ é…ç‰ àe oŠn àe ‚ÛvÚ oŠnÂç³eœ bN S U Ý àe gnÃ/ àe ‚Ûuœ àÛu†Ö] ‚fÂç³eœ bO L O Ý ± × Â ±ßmæˆÏÖ] ‚mˆm àe ‚Ûv³Ú ²]‚³fÂç³eœ bNSOÝ

á_†ÏÖ] M Üm†ÓÖ] °…^ífÖ] N Ü׊Ú

O

9æ]9çeœ P °„Ú†jÖ] Q ±ñ^ŠßÖ] R èq^Ú àe] S


…9^’ÛÖ]æ

200

Äq]†ÛÖ]

ÄÊ^Þ àe Ý^Ûa àe Ñ]‡†Ö]‚f †³Ó³eç³eœ Ìß’Ú T bNMMÝ Ñ]‡†Ö]‚f ±eœ àe ‚ÛvÚ à³e ²]‚³f †³Ó³eç³eœ àe] Ìß’Ú U bNOQ Ý èfn/ èfn/ 9æ…^³rÖ] à³e 9æ]9ç³eœ à³e á^³³Û³n׳‰ 9æ]9çeœ‚ßŠÚ ML bNLPÝ ±ŠÖ^n_Ö] ±ŠÖ^n_Ö] Øfßu àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ ä×Ö] ‚f ç³eœ ‚Ûuœ‚ßŠÚ MM bNPMÝ ±eœ àe ‚ÛvÚ àe '…^u ‚Ûv³Ú ç³eœ '…^vÖ]‚ßŠÚ MN bNTN Ý èÚ^‰] D±Û%n`Ö]‚ñ]æ‡E ±×‘çÛÖ] oß%ÛÖ] àe ±× àe ‚Û³uœ ±eœ‚ßŠÚ MO bOLS Ý o×Ãm àe …]9†`/ àe ä³m憳n/ Å^³r³/ç³eœ ‚ßŠÚ MP bQLU Ý ±Û×m‚Ö] ämæ†n/ Œæ9†ËÖ] ‚Ûuœ àe á^fu àe ‚ÛvÚ Ü³i^³u ç³eœ á^fu àe] MQ bOQPÝ á^fu àe


…9^’ÛÖ]æ

201

hçmœ àe ‚Ûuœ àe á^Ûn׉ ܉^ÏÖ]çeœ bORL Ý ±Þ]†f_Ö] hçmœ àe ‚Ûuœ àe á^Ûn׉ ܉^ÏÖ]çeœ bORL Ý ±Þ]†f_Ö] hçmœ àe ‚Ûuœ àe á^Ûn׉ ܉^ÏÖ]çeœ bORL Ý ±Þ]†f_Ö] àe ²]‚f à³e ‚³Û³v³Ú ²]‚³fÂç³eœ bPLQ Ý ‚ÛvÚ ± Ï ã n f Ö ] à n Š v Ö ] à e ‚ Û u œ † Ó e ç ³e œ bPQT Ý °çÏÖ]‚f àe Ün¿ÃÖ]‚f ‚Û³v³Úç³eœ bRQR Ý°…„ßÛÖ] àm‚Ö] Ù¡q àÛu†Ö]‚f ؖ˳Ö]ç³eœ bUMM Ý ±›çnŠÖ] °‚ßãÖ] °…ç³µ á^â†fÖ] ±Ï³jÚ ±³×³Â bU S Q Ý

Äq]†ÛÖ] ÜrÃÛÖ] MR †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] MS ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] MT †nÇ’Ö] Õ … ‚ j ŠÛ Ö ] M U àߊÖ] °†fÓÖ] gnƆjÖ] gna†jÖ]æ ÄÚ^rÖ] †nÇ’Ö] Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ

NL NM NN NO


Äq]†ÛÖ] ±³³³³Û³³³³³%nãÖ] à³³³³³m‚³³³³³Ö]…ç³³³³³Þ ÄÛrÚ NP bTLSÝ ‚ñ]æˆÖ] á^³³Û³n׳‰ ‚³Û³v³Ú à³³e ‚³³Û³³v³³Ú ÄÛq NQ bMLUP Ý ‚ñ]çËÖ] Ñ^v‰V àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ †Ó³eç³eœ ÝçnÖ] ØÛ NR bORPÝ ±ß(Š% Ö] àe^e Íæ†ÃÛÖ] è×n×Ö]æ ͆/ àe onvm ^m†Ò‡çeœ àm‚Ö] ±vÚ h^jÒ NS bRSRÝ °æçßÖ] …^Òƒ¢] bTOO Ý °…ˆrÖ] ‚ÛvÚ àe ‚ÛvÚ à’vÖ] NT àn’vÖ] †Óe±eœ àe ‚Û³v³Ú à³m‚³Ö] ‹³³Û³/ Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] NU bULN Ý °æ^íŠÖ] Ñ]†Â àe ‚ÛvÚ àe ±× àŠv³Ö]ç³eœ èÃm†Ö]ämˆßi OL bUROÝ ±Þ^ßÓÖ] èÂçʆÛÖ] oFÖ^Ãi²] äÛu… ±Þ^ÛÃßÖ] ‚n/†Ö]‚f ˆÂ¢] xjÊ OM oFÖ^Ãi ²] ä¿Ëu ‡^nÞ †Ë¾ …çjÒ‚Ö] ܿ¢] à’vÖ] ON

…9^’ÛÖ]æ

202


203

o xszŠzgŠ


204

Üôn»uô†$ Ö] àô³ÛF³u»†$ ³Ö] äô³³×#³Ö] Üô³Š»eô

å´9ô^³føÂô o³×F³³Âø ݺ¡ø‰ø ݺ¡ø‰ø oËF_ø‘»] àøm»„ô$Ö] óàøn»×ô‰ø†»³Ûö³Ö»] o³³×ø³Âø


xszŠzgŠ

205

o

Ùô_ oF×Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —M™ óÕø‚øß»Âô hø†$ ÏøÛöÖ»] ‚øÃøÏ»ÛøÖ»] äöÖ»ˆôÞ»*]æ$ (‚õÛ$ vøÚö éôç×F’$ Ö]æø èôÛøñô^ÏøÖ»] éôçø»‚$ Ö] åô„ôâF h$ …ø Ü$ ãö×#Öø] —N™ ^•÷…ô±»ßôùÂø š ø …»]æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø =èôÃøÊô^ß$³Ö] ó]‚÷eø*] åü‚øûeø ¼öíøŠ»iøŸ$ Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ ³vø³Úö o³³×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —O™ lô^ßøÚôç, ÛöÖ»]æø àøn»ßôÚôç, ÛöÖ»] o×øÂø Øôù‘øæø (ÔøôÖ绉ö…øæø ó lô^Ûø×ôŠ»ÛöÖ»]æø àøn»Ûô×ôŠ»ÛöÖ»]æø Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —P™ Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø³Úö o³×F³Âø Õ»…ô^³eøæø (‚õ³Û$ ³vø³Úö ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùø_æ$ ]‚÷Û$ vøÚö Ü»uø…»]æø (‚õ³Û$ ³vø³Úö ó±ÏãnfÖ] DP óá^fu àe] DO ó‚Ûuœ ‚ßŠÚ DN ó±Þ]†f_Ö] DM


xszŠzgŠ

206

o

Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÛ»uô…øæø kø³Ò»…ø^³eøæø kø³n»×$³‘ø ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —Q™ ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eø Ü$ ãö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö Ùô_ ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —R™ ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eøæø W‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö óÜ×ŠÚ DR ó°…^ífÖ] DQ


xszŠzgŠ

207

o

ó ‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —S™ ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eø Ü$ ãö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÒ»…ø^eø Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —T™ Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eøæø W‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûô³uø ÔøÞ$Vô (Üø³n»âô]†ø³e»Vô o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —U™ ó9æ]9çeœ DU ó±ñ^ŠßÖ] DT óèq^Ú àe] DS


xszŠzgŠ

208

o

Õ»…ô^eøæø WÜøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õ³Û$ ³vø³Úö køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —ML™ ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^³Ûø³Òø ‚õ³Û$ ³vø³Úö ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eø Ü$ ³ãö×#³Öø] ó ‚º³n»rô³Ú$ ‚º³n»Ûô³uø Ùô_ o×FÂø kø³Ò»…ø ^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö Ùô_ o³×F³Âøæ$ ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —MM™ Õ»…ô^eøæø WÜøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø óÜ×ŠÚ DMM ó9æ]9çeœ DML


xszŠzgŠ

209

o

ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô(àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ»]±»Êô Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_o×FÂø ä´ qô]æø‡»*]æ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —MN™ Õ»…ô^eøæø WÜøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ä´ jôm$…ôùƒöæø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ä´ jôm$…ôùƒöæø ä´ qô]æø‡»*]æ$ ‚õÛ$ vøÚö o³×F³Âø ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø ä´ qô]æø‡»*] o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —MO™ Õ»…ô^eøæø WÜøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ä´ jôm$…ôùƒöæø ^ÛøÒø ä´ jôm$…ôùƒöæø ä´ qô]æø‡»*] o×F³Âøæ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö o³×F³Âø ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køÒ»…ø^eø ä´ qô]æø‡»*]æø ±ôùfôß$Ö]áô‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —MP™ ^ÛøÒø ä´ jôn»eø Øôâ»*]æø ä´ jôm$…ôùƒöæø àø³n»ßô³Úôç, ³Ûö³Ö] lô^³ãøÚ$ .] ó9æ]9çeœ DMP óÜ×ŠÚ DMO ó9æ]9çeœ DMN


xszŠzgŠ

210

o

ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —MQ™ Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eøæø (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø Ü»u$ †øøiæø (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø kø³Ò»…ø^³eø ^³Ûø³Òø o×FÂø køÛ»uø†øøi ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø³Úö óÜøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô ‚õÛ$ vøÚö Ùô_o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂøØôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —MR™ (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eø Ü$ ãö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ óèm^ÊÖ] DMR ó°†f_Ö] DMQ


xszŠzgŠ

211

o

Ü»u$ †øøiÜ$ ãö×#Öø]ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô(Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_o×FÂøæø køÛ»u$ †øiø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o³×F³Âø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂøà»ß$vøiø Ü$ ãö×#Öø]ó‚ºn»rôÚ$ (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køß»ß$vøiø ^Ûø³Òø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Ü»×ôù‰ø Ü$ ãö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûô³uø ÔøÞ$Vô Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÛ»×$‰ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ó ‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —MS™ Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Ü»×ôù‰øæø Õ»…ô^eøæø (‚õÛ$ vø³Úö ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùø_æ$ ]‚÷Û$ vøÚö Ü»uø…»]æø (‚õ³Û$ ³vø³Úö óèm^ÊÖ] DMS


xszŠzgŠ

212

o

o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÛ»u$ †øiøæø køÒ»…ø^eøæø køn»×$‘ø ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô(àøn»ÛôøÖ^ÃøÖ»]±Êô Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —MT™ Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eø Ü$ ãö×#Öø] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vø³Úö o³×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —MU™ (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køn»×$‘ø ^³Ûø³Òø ÔøôÖ绳‰ö…øæø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×F³Âø Õ»…ô^³eøæø óÜøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø køÒ»…ø^eø óèq^Ú àe] (±ñ^ŠßÖ] DMU óèjŠÖ] |^v’Ö] DMT


xszŠzgŠ

213

o

±ôùÚôùŸ. ] ±ôùfôß$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —NL™ (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×F³Âøæø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ±ôùÚôùŸ. ] ±ôùfôß$Ö]áô‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eøæø ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø Õø‚ôf»Âø ‚õÛ$ vø³Úö o³×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] —NM™ Ü$ ãö×#Öø] ó‚õÛ$ vøÚö Ùô _ o×FÂøæø ±ôùÚôùŸ. ] ±ôùfôß$Ö] ÔøôÖ绉ö…øæø áöç»Óöiø é÷ç×F‘ø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø äô_ô»*]æø (ð÷]9ø*] ä´ ÏôùvøÖôæø (ð÷]ˆøqø äö³øÖæø (o÷³•…ô ÔøøÖ °»„ôÖ$] áô 9øçÛöv»ÛøÖ] Ýø^ÏøÛøÖ]æø èø×øn»–ôËøÖ»]æø èø×øn»‰ôçø³Ö] Øø–øÊ»*] å´ˆôq»]æø (äü×öa»*] çøaö ^Úø ^ß$Âø å´ˆôq»]æø (äüi$‚»Âøæø (ä´ jôÚ$ .] à»Âø Ÿ÷绉ö…øæø ä´ Úôç»Îø à»Âø ^n&fôøÞ køm»‡ø^qø ^Úø óÄm‚fÖ] ÙçÏÖ] DNM ó±ñ^ŠßÖ] DNL


xszŠzgŠ

214

o

àøn»vôÖô^’$ Ö]æø àøn»nôùfôß$Ö] àøÚô ä´ Þô]çøì»Vô Äôn»Ûôqø o×FÂøØôù‘øæø óàøn»Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…»*] ^mø ±ôùÚôùŸ. ] ±ôùfôß$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —NN™ Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæø ±ôùfôß$Ö]áô ‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^eøæø (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø o×FÂø køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæø ±ôù³ÚôùŸ. ] ó‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô Øôâ»*] o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] —NO™ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô o×FÂø køn»×$‘ø ^ÛøÒø ä´ ³jôn»eø Õ»…ô^eø Ü$ `ö×#Öø] óÜ»ãöÃøÚø ^øßn»×øÂø Øôù‘ø Ü$ ãö×#Öø] W‚ºn»rô³Ú$ køÒ»…ø^eø ^ÛøÒø ä´ jôn»eø Øôâ»*] o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vø³Úö o³×F³Âø ó±ß_Î…]9 DNO óÕ…‚jŠÛÖ] (‚Ûuœ ‚ßŠÚ (±ÏãnfÖ] DNN


xszŠzgŠ

215

o

Ü$ ãö×#Öø] W‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûô³uø ÔøÞ$Vô (Üø³n»âô]†ø³e»Vô o³×F³Âø lö]çø×ø‘øæø äô×#Ö] lö]çø×ø‘ø ó Ü»ãöÃøÚø ^øß³n»×ø³Âø Õ»…ô^³eø ó±ôùÚôùŸ. ] ±ôùfôß$Ö]áô‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø àøn»ßôÚôç, ÛöÖ»] æø ÔøjøÛøu»…øæø Ôøiô]çø×ø‘ø »ØÃøq»] Ü$ ãö×#Öø] —NP™ ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Ôøiô^Òø†øeø W‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂø ^ãøøj×»Ãøqø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vø³Úö Ùô_ o×FÂøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õ»…ô^³eøæø (Üøn»âô]†øe»Vô Ùô_ o×FÂøæø Üøn»âô]†øe»Vô o×F³Âø kø³Ò»…ø^³eø ó ‚ºn»rôÚ$ ‚ºn»Ûôuø ÔøÞ$Vô ó±ôùÚôùŸ. ] ±ôùfôß$Ö] o×øÂø äö×#Ö] o×$‘øæø —NQ™ ó±ñ^ŠßÖ] DNQ óÜ‘^ ±eœ àe] DNP


xszŠzgŠ

216

o

(lö^fønôù_$ Ö]æø lö]çø×ø’$ Ö]æø äô×#Öô lö^n$vô³j$Öø] —NR™ (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% fôß$Ö]^ãøm%*] Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] Wàøn»vôÖô^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^³øß³n»×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Öø] ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø äö³×#³Ö]Ÿ$ Vô äø³ÖFVôŸ$ á»*] ‚ö³ãø/»*] óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø (äô×#ôÖ lö]çø×ø’$ Ö] lö^fønôù_$ Ö] lö^³n$vô³j$Öø] —NS™ (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% fôß$Ö] ^ãøm% *] Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] ‚öãø/»*] Wàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^øßn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] (äô×#Öô lö]çø×ø’$ Ö] lö^fønôù_$ Öø] äô×#ôÖ lö^n$vôj$Öø] —NT™ (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% fôß$Ö] ^ãøm%*] Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] ó±ñ^ŠßÖ] DNT ó±ñ^ŠßÖ] (Ü×ŠÚ DNS ó±ñ^ŠßÖ] (°…^ífÖ] DNR


xszŠzgŠ

217

o

Wàøn»vôÖô^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^³øß³n»×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Öø] äüøÖ Ôøm»†ô/øŸø åü‚øu»æø äö³×#³Ö]Ÿ$ Vô äø³ÖFVôŸ$ á»*] ‚ö³ãø/»*] óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø lö]çø×ø’$ Ö] lö^øÒ…ø^³føÛö³Ö»] lö^³n$vô³j$Öø] —NU™ èöÛøu»…øæø =±% fôß$Ö] ^ãøm%*] Ôøn»×øÂø ݺ¡ø‰ø (äô×#ôÖ lö^fønôù_$ ³Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^ßøn»×øÂø ݺ¡ø‰ø (äüiö^Òø†ø³eøæø äô³×#³Ö] ‚öãø/»*]æø äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] Wàøn»vô³ôÖ^³’$ ³Ö] óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] äô×#ôÖ lö^n$vôj$Öø] (äô³×#³Ö^³eôæø äô³×#³Ö] Üô³Š»eô —OL™ ^ãøm%*] Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (lö^fønôù_$ Ö]æø lö]çø³×ø³’$ ³Ö]æø ^ßøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% ³fôß$³Ö] ó±ñ^ŠßÖ] DOL ó±ñ^ŠßÖ] DNU


xszŠzgŠ

218

o

äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] Wàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×F³Âøæø óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vø³Úö á$ *] ‚ö³ãø/»*]æø äö³×#³Ö]Ÿ$ Vô ó…ô^ß$Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ƒöç»Âö*]æø (èøß$røÖ»] äø×#Ö] Ùö^*‰»*] lö^fønôù_$ Ö] äô×#ôÖ lö^nøÒô]ˆ$ Ö] äô×#Öô lö^n$vô³j$Öø] —OM™ =±% fôß$Ö] ^³ãøm%*] Ôøn»×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Öø] (äô×#ôÖ lö]çø×ø³’$ ³Ö] o×FÂøæø ^ßøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äüiö^Òø†øeøæø äô×#³Ö] èöÛø³u»…øæø äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] Wàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^³føÂô óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø (ðô^Ûø‰»Ÿ*»] †ôn»ìø äô×# ³Ö^³ôeæø äô³×# ³Ö] Üô³Š»eô —ON™ á»*] ‚öãø/»*] (äô×#ôÖ lö]çø×ø’$ Ö] lö^føônù_$ ³Ö] lö^n$vôj$Öø] á$ *] ‚öãø/»*]æø (äüøÖ Ôøm»†ô/øŸø åü‚øu»æø äö×#Ö]Ÿ$ Vô äø³ÖFVôŸ$ ó±Þ]†f_Ö] DON ó^›©Ú DOM


xszŠzgŠ

219

o

]†÷n»ôeø ÐôùvøÖ^eô äü×ø‰ø…»*] (äüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö Ýö¡øŠ$ Öø] ó^ãøn»Êô gøm»…øŸø èºnøiô! èøÂø^Š$ Ö] á$ *]æø (]†÷m»„ô³øÞæ$ (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% ³fôß$³Ö] ^³ãøm%*] Ôøn»×ø³Âø Wàøn»vôÖô^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^³øß³n»×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Öø] ó±»Þô‚ôâ»]æø ±»Öô†»ËôÆ»] Ü$ `ö×#Öø] lö]çø×ø’$ Ö]æø lö^³³fønôù_$ ³Ö] lö^³³n$vô³j$Öø] —OO™ =±% fôß$Ö] ^³ãøm%*] Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äô³³×#³ôÖ Ôö×»³Ûö³Ö»]æø óäüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø lö]çø×ø’$ Ö] äô×#Öô lö^n$vôj$Öø] (äô×#³Ö] Üô³Š»eô —OP™ èöÛøu»…øæø =±ôùfôß$Ö] o×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äô×#ôÖ lö^nøÒô]ˆ$ Ö] äô×#³ôÖ äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^ßøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äüiö^Òø†øeøæø äô×#³Ö] ó^›©Ú DOP ó9æ]9çeœ DOO


xszŠzgŠ

220

o

lö‚»ãô/ø (äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] lö‚»ãô/ø Wàøn»vôÖô^’$ ³Ö] óäô×#Ö] Ùö绉ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] lö^nøÒô]ˆ$ Ö] lö]çø×ø’$ Ö] lö^fønôù_$ Ö] lö^n$vôj$Öø] —OQ™ Ôøm»†ô/øŸø åü‚øu»æø äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] (äô³×#³ôÖ Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *]æø äüøÖ Ýö¡øŠ$ Öø] (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% ³fôß$³Ö] ^³ãøm%*] óàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^øßn»×øÂø lö^nøÒô]ˆ$ Ö] lö]çø×ø’$ Ö] lö^fønôù_$ Ö] lö^n$vô$jÖø] —OR™ ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] (äô×#ôÖ =±% fôß$Ö] ^ãøm%*] Ôøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äüÖö绉ö…øæø äô×#Ö] ‚öf»Âø o×FÂøæø ^ßøn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] ( äüiö^Òø†øeøæø äô×#³Ö] èöÛø³u»…øæø ó^›©Ú DOR ó^›©Ú DOQ


xszŠzgŠ

221

o

óàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô Ýö¡øŠ$ Öø] (äô×#ôÖ lö]çø×ø³’$ ³Ö] lö^³n$vô³j$Öø] —OS™ (äüiö^Òø†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% ³fôß$³Ö] ^³ãøm%*] Ôøn»×ø³Âø óàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×FÂøæø ^øßn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] Ýö¡øŠ$ Öø](lö^fønôù_$ Ö] lö]çø×ø’$ Ö] äô×#ôÖ lö^n$vôj$Öø] —OT™ ^øßn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äô×#Ö] èöÛøu»…øæø =±% fôß$Ö] ^ãøm%*] Ôøn»×ø³Âø äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] Wàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^føÂô o×F³Âøæø óäüÖö绉ö…øæø åü‚öf»Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø äö×#Ö]Ÿ$ Vô lö]çø×ø’$ Ö] lö^øÒ…ø^³føÛö³Ö»] lö^³n$vô³j$Öø] —OU™ =±% fôß$Ö] ^ãøm%*] Ôøn»×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Öø] (äô³×#³Öô lö^³fønôù_$ ³Ö] o×FÂøæø ^øßn»×øÂø Ýö¡øŠ$ Öø] (äüiö^Òø†øeøæø äô×#³Ö] èöÛø³u»…øæø óÜ×ŠÚ DOU ó9æ]9çeœ DOT ó°æ^v_Ö] DOS


xszŠzgŠ

222

o

äö×#Ö]Ÿ$ Vô äøÖFVôŸ$ á»*] ‚öãø/»*] Wàøn»vôôÖ^’$ Ö] äô×#Ö] 9ô^³føÂô óäô×#Ö] Ùö绉ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ *] ‚öãø/»*]æø óäô×#Ö] Ùô绉ö…ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø (äô×#Ö] ÜôŠ»eô —PL™

óÕ…‚jŠÛÖ] DPL


^ßnrßi

223

éç×F‘

^ßøn»rôß»iö éç×F‘ ‚õÛ$ vøÚö ^øÞŸøç»Úøæø ^³Þø‚ô³nôù‰ø o³×F³Âø Øôù³‘ø Ü$ ³ãö×#³Öø] é÷ç×F‘ø (‚õÛ$ vøÚö ^øÞŸø绳Úøæø ^³øÞ‚ô³nôù‰ø Ùô_ o³×F³Âøæ$ (lô^ÊøŸ6 ]æø Ùô]çø⻟*»] Äôn»Ûôqø à»Úô ^³ãøeô ^³ßø³n»rô³ß»³iö ^øÞ†öãôù_øiöæø (lô^qø^vøÖ»] Äøn»Ûôqø ^ãøôe ^øßøÖ ±»–ôÏ»³øiæø o×ø»*] ^ãøeô ^ßøÃöÊø†»iøæø (lô^òFnôùŠ$ Ö] Äôn»Ûôqø ໳Úô ^³ãøeô à»Úô lô^mø^ÇøÖ»] o’øλ*] ^ãøeô ^øßÇö×ôùføiöæø (lô^³qø…ø‚$ ³Ö] (lô^ÛøÛøÖ»] ‚øûeøæø éô^nøvøÖ»] ±»Êô lô]†øn»íøÖ»] Äôn»Ûô³qø ó †ºm»‚ôÎø õð±»/ø ØôùÒö o×FÂø ÔøÞ$Vô


ÄÚ^rÖ]

224

ð^‚Ö]

ÄÚ^rÖ] ð^‚Ö] Ôøn%fôøÞ äöß»Úô ÔøøÖ^*‰ø^Úø †ôn»ìø à»Úô ÔøÖö^*Š»Þø ^Þ$Vô Ü$ `ö×#Öø] à»Úô Ôøeôƒöç»ÃöÞøæø (Üø×$‰øæø äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø ‚ºÛ$ vøÚö äôn»×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø ‚ºÛ$ vøÚö Ôøn%fôøÞ äöß»Úô ƒø^Ãøøj‰»]^Úø †ôù/ø (Éö¡øføÖ»] Ôøn»×øÂøæø áö^ÃøøjŠ»Ûö³Ö»] kø³Þ»*]æø (Üø³×$³‰øæø w°„Ú†jÖ]y óäô×#Ö^eô Ÿ$ Vô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøç»uø Ÿøæø

Khizb ul azam  
Khizb ul azam  
Advertisement