Page 1

DEMECSER VÁROS LAKOSSÁGÁNAK LAPJA

körkép

9. évfolyam 2013. december


201 3 . december A Mûvelôdési Ház mesebeli karácsonyfájára ügyes háziasszonyok horgoltak díszeket: Ecsedi Lászlóné és Halász Andrásné,Tuza Ferencné valamint Teremi Istvánné és Gombkötô Józsefné Köszönjük szépen!

A mikulásházba közel ezer gyermek látogatott el és kapott ajándékot

Az alsós tanulók mûsorral kedveskedtek a Mikulásnak!

ÁDVENT DEMECSERBEN

2


201 3 . december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Városlakók ! Közeledik az év vége. Néhány nap múlva szeretteink körébe ünnepeljük a karácsonyt, a szeretet ünnepét és ilyenkor „akarva-akaratlanul” értékeljük a mögöttünk álló egy évet. Engedjék meg, hogy polgármesterként néhány mondatban én is értékeljem az önkormányzat 2013. évi munkáját.2013. január 1-jén kötvény és hiteltartozás nélkül kezdtük meg mûködésünket. 2013. december 31-én pedig szintén hiteltartozás nélkül zárjuk az évet. Intézményeink mûködést egész évben biztosítani tudtuk. Fejlesztésük érdekében több pályázatot is benyújtottunk az év során, melyek tartaléklistára kerültek. Nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság közfoglalkoztatására. A Start programoknak köszönhetôen az idén mintegy 600 fô vett részt ezen programokban. Az önkormányzat 2013. évi tevékenységét részletesen a 2013. december 7. napján megtartott közmeghallgatáson értékeltem. A közmeghallgatásról

TÁJÉKOZTATÁS A KARÁCSONYI ÜNNEP KÖRÜLI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Karácsonyi Ünnep miatt változik a hulladékszállítás az alábbi körzetekben:

Mikulásház felajánlások: Demecser Város Önkormányzata Kiss Gyula Kiss Gyuláné Bartha Zoltán

a c

Karácsony

jegyzôkönyv készül, amely az elkövetkezendô napokban olvasható lesz a www. demecser. hu honlapon. Összefogva elértük, hogy Demecser gazdálkodása kiegyensúlyozott lett. A város fejlôdése továbbra is biztosított. Azok az információk, amelyek mindezt cáfolni szeretnék hamisak ! Mindenkinek szeretném megköszönni a városunkért tett áldozatos munkáját. Szeretném megköszönni azt, hogy hisznek abban és tesznek azért, hogy Demecser továbbra is „ élhetô „ város legyen. Szilágyi Domokos szavaival azt kívánom, : „ S hogy ne a hóban , csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony . „

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új évet Kívánok! Kiss Gyula polgármester 2013. 2013. 2014. baton

december 25-i (szerdai) körzetben a hulladékszállítás december 29-én vasárnap történik. január 1-i (szerdai) körzetbôl, 2014. január 4-én szomszállítjuk a hulladékot.

Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. és a Térségi Hulladékgazdálkodás Kft.

Képíró Sándor Barabás Jánosné dr. Imréné Bötykös Katalin Forrás Élelmiszer Tuza Lászlóné Vitális István Vitifruct Kft. Lengyel Lászlóné Fábián Magdolna

q

Hideg fagyos decemberben, Gyermek született Betlehemben. Ég és Föld királya, Bûnös lelkünk megváltója. Angyalok hirdették, eljött a Messiás, Csillagok mutatták az utat. Pásztorokat vezérelve rongyos istállóba, Az Ég és Föld király itt jött a világra. Nem volt palotája, sem fényes bölcsôje, Rongyokba takarva feküdt barmok jászolába. Nagy király létére feküdt istállóba, A barmok lehelgettek kis meleget rája. Jámbor pásztorok imádkoztak hozzája,

Homolainé Réthy Mónika Mák és Társa Kft. ifj. Mák János Fabu Tibor Demecser és Vidéke Áfész

KÖSZÖNET ÉRTE A GYEREKEK NEVÉBEN IS!

Az égi angyalok mind oda sereglettek. Pásztorokkal együtt dicsô éneket zengedeztek, Mária és József térdel jászla mellett. Jézuskára nézve hullnak könnyeik, Isten fiának miért kell jászolba feküdni. Betlehemi kisded Jézus mi is jászlad elé borulunk, Összekulcsolt kezeinkkel hozzád imádkozunk. Mentsd meg a nemzetünk, mentsd meg bûnös lelkünk, Elvész a mi hazánk, ha nem segítesz rajtunk. Elveszünk, mi emberek, ha nem könyörülsz rajtunk, Karácsonynak gyertya fénye ragyogja be a Földet, Minden ember szíve legyen szeretettel telve.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, Sikerekben Gazdag, Boldog Új Esztendôt Kívánok Mindenkinek! Szilágyi Jánosné

3


Karácsonyi köszöntô „ Í m e , a s z û z f o g a n m é h é be n , f i út s z ül , a k i t Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: Velünk az Isten!” (Máté evangéliuma 1,23) Sok-sok évvel ezelôtt az emberek csodára vártak: a Messiás megszületésére. Most is csodára várunk. Vannak, akik leragadnak a „Jézuskánál”. De vannak, akik a karácsonyi kisgyermekben meglátják a Szabadítót, a Messiást. Az angyal azt mondta, hogy ezt a gyermeket úgy nevezik majd, hogy Immánuel, azaz velünk az Isten. Jézus visszajövetelekor a benne bízók egy új országot örökölnek, ahol mindig együtt lehetnek Istennel. Karácsonykor Jézusban ez az ígéret vált kézzel foghatóvá. Ezt az ígéretet erôsíti meg Jézus mennybemenetelekor: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”. Velünk az Isten! Velünk lesz az úrvacsoraosztáskor, az ünnepi istentiszteleteken, az otthon melegében, mindenhol, ahová beengedjük Ôt. A karácsonyi ünnep kapuján kilépve Pál apostol hitvallása arra késztet, hogy mi se menjünk úgy tovább, hogy ne fogalmaznánk meg elôször magunknak és aztán másoknak is, mit jelent Krisztus földre jövetele. Mi, akik most itt vagyunk, nem tartozunk azok közé, akik nem is tudják, miért ülnek ünnepet, sem azok csoportjába nem sorolhatnak bennünket, akik bár tudják, hogy Jézus születését ünnepeljük, de maga Krisztus marad ki az ünneplésükbôl. Mi, akik ezen az ünnepen is, lelki szemeink elôtt láttuk a jászolbölcsôt, Máriát, Józsefet, a pásztorokat és a bölcseket, és emlékeztünk Krisztus születésére, mint Isten szeretetének jelére, mi, akik megtapasztaltuk az életünk eseményeiben, hogy ez a megszületett Jézus Krisztus miként volt velünk örömben és bánatban, a szeretetben és a szeretetlenségben, az egészségben és a betegségben, a jó napokban és az ínséges, nehéz idôkben, mi nem mehetünk úgy tovább, mint akik jól végeztük dolgunkat. Hiszem, hogy az idei karácsonykor egy kicsit még közelebb kerültünk ahhoz Krisztushoz, aki a földre jött, hogy elvégezze az Atyától kapott feladatot, hogy minden ember számára elérhetôvé tegye Isten ajándékát, a bûnbocsánatot és ez által az örök életet. Krisztus világra jövetelének célja volt. „Krisztus Jézus azért jött a világra” – mondja Pál. Ô tudja, hogy célja volt az Ô jövetelének. Nem csak megfogalmazza, a ma is sokak által általánosan ismert és használt karácsony meghatározást: Krisztus Jézus a világra jött, hanem tudja, hogy komoly célja volt ennek. Azért jött!!! Jézus Krisztus földi életét céltudatosan élte le. Soha nem felejtette el, hogy az Atya Isten neki milyen feladatott adott, semmi nem tudta eltántorí-

4

201 3 . december tani ettôl a feladattól. Ezt a céltudatos életet kell nekünk, keresztyéneknek, krisztushoz tartozó embereknek követnünk. A mi földre jövetelünknek is célja van, nekünk is adott Isten feladatot, amelyet el kell végeznünk. Nekünk nem kell a világot megváltanunk, hiszen ezt Jézus megtette, de errôl a megváltásról bizonyságot tenni, azt nekünk kell. Krisztust követni és róla bizonyságot tenni, a családomban, a falumban, a baráti társaságomban nekem kell. Rólad el tudják-e mondani a tieid, hogy azért jöttél erre a világra, hogy Krisztusra, az örök életre mutató beszédeddel, cselekedeteiddel, példamutatásoddal elvégezd az Istentôl kapott feladatodat? Célja-e az életednek a Krisztus szolgálata? Nem szoktad ezt néha elfelejteni? El tudnak-e tántorítani ettôl a feladattól? “Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bûnösöket”- tárja elénk a célját Krisztus földre jövetelének az apostol. Krisztus azért jött, hogy az ember Isten közelébe kerüljön, és hogy ebben a közelségben az ember megváltozzon. Azért jött, hogy jó pásztorként ebben a közelségben megtartson. Akik hallgatnak a jó Pásztor, Krisztus szavára és Ôt követik, azok egyre közelebb kerülnek Istenhez, mígnem az Ô országában Vele lakoznak majd örökké (Jel. 21,3). Minden embernek adott a lehetôség, hogy Krisztust megtalálja, elfogadja és hogy hallgatva az Ô szavára, a jó Pásztor az örök életre vezérelje. Az Ô szelíd, terelgetô, sokszor szeretetteljes szigorral hangzó szava az, amire minden embernek szüksége van, hogy ne tévedjen el, ne vesszen el. Az Isten adta az Ô egyszülött Fiát, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen. Így szerette Isten e világot és benne az embert. Hiszed-e, hogy téged is szeret az Isten? Hiszed-e, hogy azért tanít, nevel, próbál jó irányba terelni szavával (még, ha szigorú is néha e szó), mert szeret? Tudsz-e a krisztusi szóra hallgatni? Tudsze minden körülmény ellenére csak ebben bízni? „Akik közül elsô vagyok én”- kijelentésével vallja meg Pál, amit az életében megtapasztalt, Isten szeretetét. Jézus ôt megszólította, magához hívta, hogy a jó irányba Vele haladjon. Nem az ô érdeme, hogy apostollá, Krisztus szolgájává, munkatársává vált, hanem az Istené, aki a bûnösök elsô helyérôl a megkegyelmezettek elsô helyére helyezte, és ezzel bizonyította, hogy nincs elveszett ember Isten elôtt. Pál tudja, hogy ez Isten csodája és szeretete, nem az Ô érdeme. Tudja, hogy ezért született Krisztus, hogy ôt és minden embert Isten közelébe vezesse, és ott megtartsa. Ezzel a tudással, ismerettel, szívbéli bizodalommal lépünk-e ki ismét az ünnep kapuján? Sikerült-e Krisztusnak ezen az ünnepen az Ô szavával közelebb vinnie minket Istenhez és vajon sikerül-e az Ô szavában bízva meg is maradni Isten mellette, és egy céltudatos keresztyén életet élni? Ha igen, akkor Pál apostol mellé állva nekünk is vallanunk kell a ránk bízottak számára: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bûnösöket, akik közül elsô vagyok én.” Ámen


201 3 . december

A szeretet útján

Van e helyem ott? Ha magam szavára hallgatok, akkor nincs, de ha arra gondolok, hogyan kerülhettem ide, akkor van. Nem

Csendre vágyom most egy kicsit. Elég mozgalmasak a napjaim a karácsonyi ünnep elôtt. Fáradok lelkileg és testileg is. Szükségem van, hogy erôt kapjak, mert van még elintézni való dolgom. Beülök egy templomba, mert ott kapom meg azt a

magamtól jöttem be, hanem Ô fárasztott le, hogy e felismerés útjába kerüljek. A szeretet útjába. A keresztl által az ember önzô, féltékeny szeretete nyilvánul meg, az élô Jézusban pedig, a feltétel nélküli, türelmes, megértô, elfogadó szeretet. Mindig én dönthetem el, kinek a szeretet parancsának

a

nyugalmat és csendet, ami által feltöltôdve folytathatom

napom további részét. Lecsukom a szemem és pihenek. De jól

esik. Majd kinyitom és körbejár a szemem a templom jól

látható tárgyain, díszein. Látom a keresztet, az oltárt, a keresztút képeit. Hirtelen eszembe jut, az elmúlt években, milyen szépen jelenítették meg a Betlehem felépítésével Jézus

születésének az eseményét. Egy kettôsség van most bennem.

Egyszerre van jelen a megszületett és a megölt Jézusi emlékezés. Az Oltári szentségben az élô Jézus. A kettô között

pedig én, mint a fáradt, pihenni vágyó, és szemlélôdô ember. Nagyon bûnösnek érzem most magam. Legszívesebben

engedelmeskedem. Karácsony ünnepén, a szeretet ünnepén, meg fogok jeleníteni valamit az én szeretet tartalmamból, ami még emberi. De tudom az Ô módszereiben is a gyakorlás a fô eszköz. Színterét és alkalmát Ô szolgáltatja, mi pedig a szereplôivé leszünk. És a leghálásabban jutalmazza a legkisebb sikert is. Mert éreztetni akarja, én úton vagyok, és nem útjába a szeretetnek.

Minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és lelkiekben gazdag, új esztendôt kívánok!

inkább elmenekülnék ettôl a felismeréstôl. Erôt szerezni jöttem

Pankotai József

ide, és most menekülnöm kellene, és a maradék erôm is fogyatkozik. De hol találhatnám meg a nyugalmam és az erôt, amire szükségem van? Ha most elmenekülök, hol kötök majd ki? Bármennyire is kínos az állapotomnak a felismerés, mégis maradok. Nem választhatom az örökös menekülést a szembesítés elôl. Szembesülnöm kell Isten szeretetével és bûnösségemmel, a halottá vált és élôvé lett Istenemberrel. A kereszt és az Oltáriszentség között, a szeretet útja van. És

plébános

Karácsonyi miserend: december 24-én 24.00-kor szentmise,

elôtte gyermekek pásztorjátéka, december 25-én 09.30-kor ünnepi szentmise, december 26-án 09.30-kor ünnepi szentmise, december 31-én 18.00-kor év végi hálaadás, január 1-én 09.30-kor ünnepi szentmise.

én pont e között a távolság között tartózkodom.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DEMECSER

g

December 19-én, csütörtökön este 5 órától bûnbánati istentisztelet a templomban. December 20-án, pénteken este 5 órától bûnbánati istentisztelet a templomban. December 21-én, szombaton este 5 órától bûnbánati istentisztelet a templomban. December 22-én, vasárnap este 6 órától családi istentisztelet a templomban. December 23-án, hétfôn este 5 órától úrvacsorai istentisztelet a templomban. December 24-én, kedden este 5 órától – szentesti istentisztelet a templomban. December 25-én, Karácsony I. napján 10 óra – úrvacsorai istentisztelet a templomban. December 25-én, Karácsony I. napján 10 óra – gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben. December 26-án, Karácsony II. napján 10 óra - ünnepzáró istentisztelet a templomban. December 29-én, vasárnap de. 10 órától istentisztelet a templomban. December 29-én, vasárnap 10 órától gyermek-istentisztelet a templomban. December 31-én, Szilveszter este 5 órától – Óévi istentisztelet a templomban. Január 1-én, Újév napján de. 10 órától Újévi istentisztelet a templomban. Betegekhez, járni nehezen tudó Testvéreinknek – kérésre – december 22-én, vasárnap délután visszük el az úrvacsorai jegyeket. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Olvasókat a gyülekezeti alkalmainkra. Áldott kará¬csonyt, és békés, boldog újesztendôt kívánok a Presbitérium nevében szeretettel:

(Bodnár Péter) - ref. lelkész

5


201 3 . december

Dicsôség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek. Karácsony van. Megszületett a világ Megváltója. Csodálatos lelki élmény ez az ünnep. Az angyalok a világba kiáltják az örömhírt: „Dicsôség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek”. De hol a dicsôség az Istennek, hogyan adjuk ezt meg? Hol a békesség az emberekben? Miért nincs ez meg? Marsak orosz író a következô történetet írta: Rettenetes zaj volt az udvaron, a gyerekek játszottak. Egy közeli házban élô idôs úr már hozzászokott, de ezt az üvöltést már az ô jámbor lelke sem bírta elviselni. Letette az újságot, a botja után nyúlt és lassan lement az udvarra. Idôbe telt, míg a gyerekek észrevették, hogy ott van. Odajöttek hozzá, mert szerették, néha történeteket is mesélt nekik. Hát ti meg mit játszotok, amihez ekkora zaj kell?- érdeklôdött. Háborúsdit, és ahhoz ám csatazaj is kell…- mondta az egyik kisfiú. Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt kitörölhetetlen emléke árasztotta el az udvart. Eszébe jutottak azok az évek, amikor gyermekként élte át a háború borzalmait. Magához húzta és megsimogatta a kócos kisgyerek fejét. De képtelennek érezte magát, hogy megértesse velük, hogy a háború nem játék, - s ekkor mentô ötlete támadt. Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért békét játszanátok? A gyerekek odáig voltak az ötlettôl, s ujjongva rohantak el… Az idôs ember hazament leült a karosszékbe, de csak a teste, a lelke messze járt…. Kopogás nélkül nyílik az ajtó, s hirtelen beömlöttek a gyerekek a szobába. Tanácstalan, kíváncsi, ragyogó szemekkel meredtek rá. - Veletek mi van? - kérdezte a gyerekeket. Csak még azt tessék megmondani, hogyan is kell azt a „békésdit” játszani?! Nem tudta, hogy sírjon vagy nevessene. Ôsidôk óta békességkeresô emberek vagyunk. De mióta világ a világ, békétlenség van az emberek között. A másik ember háttérbe szorítása, elnémítása, elpusztítása által keresünk békét? Hányszor mondjuk még az általunk legjobban szeretett hozzánk tartozónak: hagyj békén! Mert csak a magunké fontos. Milyen békesség az, amit így szerzünk meg, hogy a másikat eltaszítjuk? A felborult, szétszakadt családok, a nélkülözô gyermekek, a magukra maradt idôsek békességét ki szerzi vissza? Karácsonykor Isten újra meg akar tanítani, hogy kell békét játszani. Hogyan? Úgy, ahogyan Ô tette az elsô karácsony éjjelen. Feláldozta önmaga békességét, otthontalanná, szegénnyé, kiszolgáltatottá lett, hogy szeretetét nekünk ajándékozza Jézusban. Hogyan kell békét játszani? Elôttünk fekszik a jászolban Isten egyszülött Fia. Az, Aki bennünket ennyire szeret, s azt akarja, hogy mi is szeretettel legyünk egymás iránt. Amit akartok, hogy veletek tegyenek azt emberek, ti is tegyétek velük. Így kell békét játszani. Csak a tiszta szívû, tiszta lelkû ember képes békét játszani. És csakis a békés természetû ember képes megadni a dicsôséget

az Istennek. Hozza meg e szent ünnep mindnyájunk számára azt a békességet, amely által hitelesebben és gyakrabban tudjuk megadni a dicsôséget az értünk testet öltött Isten Fiának. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, békességben töltött karácsonyi ünnepet és új esztendôt! Szabó Gábor görögkatolikus paróchus

a

d 6

Szertartások rendje a görögkatolikus templomban: December 20. péntek 15.30 Szent Liturgia, gyóntatás December 22. vasárnap 8.30 gyóntatás, 9.00 Szent Liturgia December 23. hétfô 8.00 Szent Liturgia, gyóntatás, imaóra December 24. Szenteste 18.00 Karácsony éjjeli szertartás, pásztorjáték. December 25-26- 27-én, 9.00 kor ünnepi Szent Liturgia December 29. vasárnap 9.00 Szent Liturgia December 31-én 17.00 Óévvégi hálaadó Szent Liturgia Január 1-én 9.00 Szent Liturgia.

Demecserben járt a Szent Damján kórus

Jónak lenni jó, - hallhattuk a szlogent heteken keresztül, s ennek jegyében hívtuk meg a Görögkatolikus Papnevelô Intézet Szent Damján kórusát egyházközségünkbe, hogy karácsonyi várakozásunkat az énekek által gazdagíthassuk, s ugyanakkor mi is jót tehessünk másokkal. December 14-én este megtelt templomunk lelkileg töltekezni akaró hívekkel. Elôször Pásztor Gergely V. éves papnövendék mutatott be egy kis filmet a Szent Damján táborról, majd néhány szóban beszélt a fogyatékkal élôkrôl. Ezután a kispapok gyertyával kezükben, énekelve vonultak be az ikonosztázion elé. Liturgikus énekek és versek után karácsonyi énekekkel örvendeztettek meg bennünket, majd közösen énekeltünk, kántáltunk, kispapok-hívek. Bódás János: Ki van jelölve a helyed címû verse igen meghatott mindnyájunkat. A koncert végén a távozó híveknek egy dobozból kellett húzni egy kis színes papírt, melyen a versbôl egy-egy mondat állt, útravalóul advent hátralévô idejére.

g

e

„Azért van síró, hogy vigasztald, és éhezô, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat leljen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani… Ha más gyötrôdik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd: mennyi szeretet van benned.”

Utána agapén vehettek részt a kispapok közösen a meghívott vendégekkel. Szabó Gábor paróchus


201 3 . december

KONCERT

A

GÖRÖG

KATOLIKUS

TEMPLOMBAN

KARÁCSONYI VÁSÁR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

7


ร‰vzรกrรณ Bรกl 2013.

8

201 3 . december


201 3 . december

TOMBOLA FELAJÁNLÁS ÉVZÁRÓ BÁL 2013. december 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Selejó Julianna Bodnár László Szarvas utcai Garázs Klub Barati Sándorné Bacskai Ferencné Tápai Béla Horváth Ildikó Teremy Sándorné Wéberné Gyimesi Edina Juszku Imréné Fábián Magdolna Éliás Ferencné Bunkóczi Csaba Bunkóczi Csabáné Barkaszi Ferenc Szakács Gyuláné, Balogh Emese, Oláh Zoltánné, Lukács Mónika 17. Krajcz László 18. Bíró Anikó

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Krajczné Papp Katalin Lovas Mónika Ragályné Dolhai Zsuzsanna Somogyiné Forgács Csilla Szabó Erzsébet Szabó Zoltán Szabóné Fejes Andrea Gál Szilvia Szép József Fazekas István igazgató Lengyel Lászlóné Fazekas Réka Kmecz István Varga Tibor Varga Tiborné Sebôkné Varga Zita Lipécz Csaba Bertáné Wéninger Gabriella Kövér Zsuzsanna Kiss Gyula Kiss Gyuláné Mák János Szak Karaffáné Marosvári Mariann Védônôk

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Barabás Jánosné Dr. Imréné B. Katalin Székely József Balogh István Csaba Kiss Gyula Kiss Gyuláné Kovácsné Elek Irén Hennel Józsefné Lengyel Lászlóné Ag FOODS Kaszás Miklósné Korpai János Gégény Sándor Pásztor Gyula Csabáné Pankotai József ifj. Fazeks Istvánné Fazekas István Birta János Birta Jánosné Tóth János ifj. Lengyel László Papi Viktor Dr. Seszták Miklós Lipôk Sándor

9


201 3 . december

TANFOLYAMOK A közmunkán lévô dolgozók részére (139 fô) alapfokú kompetencia, középfokú kompetencia, mezôgazdasági munkás, betanított p a r k g o n d o zó , ko n y h a i k i s e g í t ô , i l l . m o t o r f û r é sz - ke z e l ô t a n folyamok indultak e z év decemberében. Nyolc-órai munkaidôben, minimálbérért, hat órás oktatásban részesülnek a tanfolyamra felvett emberek. Ezen tanfolyamok március 30-ig, illetve április 30-ig tartanak. Reméljük, hogy mindenki sikeresen fejezi be az oktatási idôszakot, és a késôbbiekben hasznosíthatja a megszerzett tudását. Jó tanulást kívánok mindenkinek! - Gera -

FOLYAMATOS

AZ

ÁRKOK FELÚJÍTÁSA

10


201 3 . december

Újévi fogadalmak története

a

- máshogy

Talán nincs is olyan ember, aki ki tudná vonni magát az évvégi mérleg készítésének nyomása alól. Évezredek óta szeretjük az évfordulókat (minden kultúra kreált magának egyet), mert amilyen kis porszem vagyunk a Zuniverzumban, jó érezni, hogy néha Jön Az Apropó Hogy Dolgok Máshogy Is Lehetnek. Mert Na Majd Jövôre. Plusz, ilyenkor ünnepek táján a tükör is görbébb, a bûntudat is átmászik a küszöbértéken (lásd kedvenc google egysorosom: "mennyit hízunk egynapi zabálással"), szóval minden adott ahhoz, hogy az egyszeri ember megígérje magának felelôtlenül valahol azon a (képzeletbeli) cetlire vetett listán: jövôre elkezdek sportolni, jövôre lefogyok. Adjunk a klasszikusoknak is: "Nem vagyok dagadt, csak ünnepien telt!" (Eric Cartman) Aztán ezek a fogadalmak általában nem tartanak ki februárig. Mi is történik? Az történik, hogy a célkitûzésünk egy tudatos cselekvés. Mint ahogy az akaraterô is. Ezek azonban mindössze egyhatodát teszik ki az agyunk hajtóerejének. Öt hatod részt (ha így szemléletesebb: több mint 80%-ot) viszont a tudattalan folyamataink: ezek a berögzôdések, szokások, amiken bizony a puszta akaraterô (megintcsak: tudatos folyamat) nem tudja áttörni magát. Remélem, mindenki látja, hogy neurológiailag jól megmagyarázom a lustaságot... :) Azaz, attól, hogy tudatosan elhatározunk valamit, még nem jár hozzá az újévi csomagban új szokásrendszer, új viselkedésminta, új idegi kapcsolódás. Az agyi "régi" minták felülírásának egyszem [legitim] módja az ismétlés: mindaddig, amíg a tudattalanunkba beleformálódik új mintaként. Aztán további ismétlések által erôsödik. És itt joggal jön a kérdés: mégis mi a csuda adja a naftát ehhez a folyamathoz, ha nem az akaraterô?

Ropogós bôrös sertéscomb ananászoskáposztás burgonyával Hozzávalók: • • • • • • • • • • •

1,2 kg bôrös sertéscomb 1 kg nem szétfôvô burgonya 5 közepes vöröshagyma 2 db chilipaprika 3 evôkanál sertészsír 1 doboz körszeletes ananászbefôtt 1 kg fehérboros savanyú káposzta 2 babérlevél 2 szegfûszeg kevés borókabogyó 3 evôkanál méz

A válasz remélem kézenfekvô: az érzelmeink. A célkitûzés tudatos folyamatához jelentôs rúgást ad az érzelmi löket, ami kábé azt is jelenti, hogy nem maga a december 28-i vagy január 2-i listaalkotás folyamata számít, hanem az az érzelmi elkötelezettség, ami motivációt ad. Mert ezt a listát - illetve adott pontjait - újra és újra adagolni kell az agyunknak. Ha január huszadikára már érzelmileg (újra) beletörôdünk az eggyel/kettôvel nagyobb méretû gatya létezésébe, vagy a lötyögôs felkar integetôizmába, vagy a hátfájásba, ott vitte el a listánkat a szél. Viccen kívül: érdemes ezeket az érzelmi motivációkat tudatosan "hergelni" magunkban. Újra elôvenni és elolvasni a fogadalmakat, beállítani üdvözlôképernyônek, vagy kiakasztani a pár évvel ezelôtti nadrágot, és ránézni minden reggel. És persze mindenekelôtt nem szabad feladni két-háromnéhány alkalom után. Az új szokások beégetéséhez sok ismétlés szükségeltetik. És ezen kis idegrendszeri kitérô után ugyanarra a következtetésre jutottunk, mint minden ilyen apropójú posztomban: a változtatási fogadkozások - újév vagy sem -, ott buknak be, amikor azt gondoljuk, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Meggyógyítjuk a kilókat, kockahasat, aztán visszatér minden a megszokott kerékvágásba. Hát nem. Ha nem lesz belôle életmód-váltás (ööö, agyilag: új és erôs tudattalan minta), akkor egyrészt addig sem fogjuk húzni, míg tényleg lemegy az a pár kiló, vagy beformálódik az a comb; másrészt, ha véletlenül mégis, hát garantáltan a strandszezon közeledtére már újra inkább vágynánk a pufikabát "ápol és eltakar" hatására. És bocsi, de nem bírom ki, nem p.c. mód: a tükör kegyetlen társ, ezt mindenki tudja. De hosszútávon ne a kilókról szóljon a történet (még akkor is, ha a fenti "érzelmi löketet" ezek utálata generálja). Hanem a testi és lelki egészségünkrôl és jóérzésrôl, mert a sport errôl szól valójában. Tényleg. De ezt majd az új agyi minta is megmutatja, ha már odáig jutottunk, ehhez pedig mindenkinek csak sok-sok ismétlést kívánok, hajrá, tudattalan!

g

• 1 dl sör • só • frissen ôrölt bors Elkészítés: A húst megmossuk, megtöröljük. A bôrt rombusz alakban bevagdossuk, majd sóval és ôrölt borssal bôségesen megszórjuk.

gonyához adjuk. Belevegyítjük a káposztát, a babérlevelet, a szegfûszeget, a borókabogyót meg a chilit, és megsózzuk.

A meghámozott burgonyát durvára felkockázzuk. A vöröshagymát vékony cikkekre vágjuk. A hosszában felhasított chilipaprikát a magok kikaparása után felaprítjuk.

Elômelegített sütôbe toljuk, és 175 fokon kb. 100 percig sütjük. Közben a mézes sörrel kenegetjük. A sütôt 225 fokra kapcsoljuk, és a combot kb. 20 perc alatt készre sütjük.

Nagymértetû serpenyôben a zsírt felhevítjük. Beleszórjuk a burgonyát meg a hagymát, és megpirítjuk. A feldarabolt ananászt a levével együtt a bur-

Végül az ananászos-káposztás burgonyával együtt pecsenyéstálra tesszük.

e

A húst a mézzel elkevert sörrel egyenletesen megkenjük, és az ananászoskáposztás burgonyára fektetjük.

Az Ipartelepen 63 m2-es, gázfûtéses, elsô emeleti lakás eladó. Tel.: 06-30/681-34-24

11


PULYKA, ÜNNEPI KÜLÖNKIADÁSBAN A kedvelt szárnyast nem csak ünnepekkor készítjük, de karác sonykor még a pulykát mellôzô családoknál is asztalra kerül. Nem véletlenül népszerû: sovány, kiadós, ránthatjuk, tölthetjük, pácol hatjuk, ragukhoz is tökéletes. A bébipulyka viszont igazi karác sonyi klasszikus. Az Észak-Amerikában és Mexikóban ôshonos madár Kolumbusz Kristóffal került Európába. Az Újvilágból érkezett pulyka viszonylag hamar helyet kapott az európai konyhákban, eleinte természetesen a gazdagok és kiváltságosok asztalain. Egy idô után utat talált a társadalom többi osztályához is, így 1570 körül Angliában már a karácsonyi ünnepi fogások részeként tartották számon.

Pulykasült - egyben

A pulykával könnyû dolgozni. Egyrészt felhasználhatjuk egészben, másrészt a részeibôl is rengeteg ételt készíthetünk. Az egyben sütött pulyka esetén úgynevezett bébipulykát vegyünk, akkorát, amekkora kényelmesen elfér a sütôben. A pulykát süthetjük magában, illetve különféle töltelékekkel tölthetjük. A pulykába bármilyen, a csirkénél már bevált tölteléket tölthetünk, készíthetünk gombás, májas vagy akár gesztenyés tölteléket is. Ez utóbbi számít az igazi karácsonyi befutónak, de érdemes kipróbálni más tölteléket is. Nagyon finom a vargányával gazdagított gombás töltelék. Jól illik a pulykához egy karakteresebb, fûszeresebb sajtos töltelék is, de akár hússal, kolbászhússal is készíthetünk töltelékeket. Ezeknek a sós töltelékeknek az is elônye, hogy sütés közben valamelyest megízesítik az amúgy nehezen fûszerezhetô madarat. Ezen a vonalon elindulva szegfûszeggel tûzött almát, narancsot is tehetünk a pulyka hasüregébe, illetve különféle zöldfûszereket, például egy ágnyi rozmaringot, de gerezdekre szedett fokhagymával is illatosíthatjuk a sülô húst. Ha egyben sütött pulykát készítünk, akkor több dologra érdemes odafigyelni azon kívül, hogy jó helye legyen a madárnak a sütôben. Elôször is ki kell találni, hogy mekkora legyen a családi pulyka. Ebben az esetben célszerû inkább több alapanyaggal számolni, minthogy bárki éhesen távozzon az asztaltól. Épp ezért legalább negyed kilónyi pulykával számoljunk fejenként. Azon is érdemes eltûnôdni, hogy - nagy pulyka esetében szinte biztos, hogy a külsô rétegeket kiszárítjuk, mire a belseje átsül, épp ezért - adott esetben érdemes két kisebb pulykával készülni. A töltelékkel gazdagított pulykánál szintén fennáll a kiszáradás veszélye, hiszen a töltelék miatt hosszabb ideig kell sütni. Az elôkészített, megtöltött pulykának a mellét a sütés elsô órájában javasolt alufóliával letakarni, hogy nehogy megégjen, míg a hús, illetve a töltelék még majdnem nyers. Több séf esküszik rá, hogy a pulyka bôre akkor lesz ropogós, ha a sütést megelôzô nap a bôrt bedörzsöljük tengeri sóval. A pulyka bôre alá érdemes egy kevés vajat tenni, amitôl ízletesebb és omlósabb lesz a húsa. Ha van idônk, készíthetünk zöldfûszeres vajat is, és azt használhatjuk fel erre a célra. A sütésnél a pulyka méretétôl függôen különféle kalkulációk léteznek. A legelterjedtebb nézet szerint a bébipulyka esetén fél kilónként nagyjából 20 perc sütési idô kell, az ennél nagyobb állatoknál bô fél órával kell számolni.

12

2 0 1 3 . december Szerencsére a kész pulyka szaftosságát különféle szószokkal nagyjából pótolni tudjuk. A szárnyasokhoz jól illik a gyümölcsös, kicsit fanyar ízvilág, ezért áfonyamártást vagy narancsos mártást készíthetünk mellé, de kínálhatjuk gesztenyemártással, esetleg tejszínes gombás vagy zöldfûszeres szósszal.

Pulykamell, pulykacomb, na meg a szárny

Ha kisebb mennyiségû húsra van szükségünk, akkor vehetünk pulykamellet, combot vagy szárnyat. A pulykamellfilébôl nagyon sok fogást készíthetünk. Süthetjük egyben, szeletelve ránthatjuk, pácolhatjuk, grillezhetjük, rétegesen lerakva pulykatortát készíthetünk belôle. A hús ízét a pácok mellett különféle panírokkal is megadhatjuk. A pulykahúst panírozás mellett forgathatjuk palacsintatésztába vagy süthetjük párizsiasan. A pulykaszeleteket tölthetjük is, és sütôben összesüthetjük. Ilyenkor nyugodtan használhatjuk az egész pulykánál bevált töltelékeinket, csupán a mennyiségbôl kell egy kicsit faragnunk. Épp ezért karácsonykor nem csak egész pulykában gondolkodhatunk: pulykamellbôl is varázsolhatunk ünnepi falatokat. A klasszikus töltelékek mellett a pulykaszeletbe göngyölhetünk gesztenyét, különféle aszalt gyümölcsöket. Igazi klasszikusnak számít az aszalt szilva, de sárgabarackkal is tölthetjük, sôt ha hosszú csíkokra metéljük ezeket, akkor vegyes gyümölcsös töltelékkel is gazdagíthatjuk a pulykát. A felgöngyölt szeleteket – az egészben lesütött mellhez hasonlóan – érdemes baconbe csomagolni, hogy ne száradjanak ki, illetve mártásban, szószban is fôzhetjük, párolhatjuk a húst. Ha a pulykamellet felaprítjuk, akkor lehet belôle pörkölt, sokféle ragu és természetesen tokány. A pulykahús jól ízesíthetô, jól helyettesíthetô vele sokféle hús. Pulykából nagyon jó hentestokány vagy brassói készíthetô, de például Sztroganoff módra, vadasnak vagy currynek is igen finom. A pulykahús alapból eléggé száraz, ezért mindig figyeljünk oda, hogy sütés-fôzés közben ne száradjon ki. Mivel baromfihúsról beszélünk, ezért arra is ügyelnünk kell, nehogy nyers maradjon. Kellô gyakorlattal vagy egy húshômérôvel felszerelkezve tökéletes állagú pulykát készíthetünk. Az egyben sütött pulykamellnél a zsiradék hiányát nagyon jól pótolhatjuk némi szalonnával. A húst tûzdelhetjük is, illetve vékony baconszeletekkel burkolhatjuk, így kevésbé szárad ki, és sokkal ízesebb is lesz. A pulyka nyakát, szárnyát levesekhez használhatjuk. Jó alapot adnak egy-egy zöldségleveshez. A pulyka nyaka- akárcsak a libáé – tölthetô. A pulyka combját is süthetjük egyben, sôt akár tölthetjük is. A combon érdemes rajtahagyni a bôrét, mert a bôrrel lesütött hús nem lesz annyira száraz. A pulykacombot füstölve is vehetjük, ezzel nagyon jól ízesíthetôek a tél kedvelt levesei, ragui, többek között a bableves, illetve a sólet. Darált pulykahússal is érdemes dolgozni. Készíthetünk belôle fasírtozottat, pástétomot, különféle húsos szószokhoz adhatjuk, vagy akár töltelékként is használhatjuk a jól fûszerezett, darált pulykahúst zöldségekhez. Darált pulykahússal bármilyen más darált húst helyettesíthetünk. Nagyon jó töltött káposztát, töltött paprikát, lasagnét vagy chili con carnét készíthetünk vele. A darált pulykahús fontos alapanyag, mindenhez jó, de chilis babhoz is tökéletes A húson kívül a pulyka máját is felhasználhatjuk. Ránthatjuk, készíthetünk resztelt májat vagy akár pástétomot, krémet is.


201 3 . december

A szilveszter története Az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtôl, I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetôjének és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a nyugati kultúrkörben sokáig ide-oda tolódott. Volt idô, mikor december 24-én ünnepelték, de elôfordult, hogy elôrecsúszott vízkereszt, illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, és csak néhány évszázada, 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült január elsejére.

Szilveszteri és újévi babonák

• A régi magyar babona szerint, ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendôben sem fogunk hiányt szenvedni. Tehát hagyj ételt a hûtôben, meg a kamrában. • Ma nem szabad baromfihúst enni, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket. • A boldogságot és az életet többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani. Minél gazdagabb, bôvebben adagolt a töltelék a rétesben, annál bôvebben méri a boldogságot az ég az új esztendôben. • Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenyere. • Sok háznál mandulaszemet vagy más apróságot fôztek a lencsefôzelékbe, és az a leányzó vagy legény, aki ezt megtalálta, a babona szerint férjhez ment, vagy megnôsült a következô esztendôben. • Aki lencsét eszik, annak az év során soha nem ürül ki a

A Forint Története

10.

1949 után bizonyos értékû pénzeket kivonnak a forgalomból, más színû pénzeket nyomtatnak helyettük, amelyeket már nehezebben lehet hamisítani. A Kossuth címeres pénzek helyett a vörös csillag és a kalapács, valamint a búzakalász kerül a címerre. A réz 10 és 20 filléreseket is alumínium váltja fel, az ezüst 5 forintos helyett is más anyagból verik a pénzt. A nehezen beinduló gazdaság és ipar hátrányokat okoz, bevezetik a jegyrendszert. A földmûvelô parasztok termelôszövetkezetekbe való agitálása beindul a magántulajdon megszüntetése érdekében. Megindulnak a belsô politikai túlkapások. Az ÁVO –Állami Védôosztály-, a párt a szóba jövô politikai ellenfeleit perbe fogja, elítélik és kivégzik a nem kívánatos személyeket (mint pl.: Rajk László). 1955-ben belép az ország a Varsói Katonai Szerzôdésbe és a KGST-be is. Ezáltal még jobban magához csatolja az országot az Orosz fennhatóság. A nehéz gazdasági helyzet és a megélhetés miatt tarthatatlanná válik a helyzet és a diákok békés demonstrációja miatt 1956-ban ellenforradalom tör ki az országban. (Mai szóval élve népfelkelés.) Nagy Imrét válasszák meg miniszternek, de a politikai nagyhatalom, az oroszok, leverik a felkelést és szörnyû megtorlás és elhurcolás kezdôdik az ország lakossága körében. Nagy Imrét Romániában fogva tartják majd kiadják Magyarországnak és politikai perbe fogva halálra ítélik, mint sokan másokat. A közel két hetes káosz után a rend stabilizálódik és Kádár János veszi át az ország

pénztárcája. A lencsét egyes vidékeken babbal, vagy más szemes terménnyel helyettesítik. • A pogácsába Szilveszterkor érmét sütnek, és aki a szerencsepénzt megtalálja, annak bôséges lesz a következô éve.

Szilveszteri és újévi szokások

A babonák legszélesebb skálája is szilveszter ünnepéhez kötôdik. Ekkor teszünk fogadalmakat, s ekkor tehetünk legtöbbet következô évi sikereinkért. Csupán néhány évszázada lett Január elsô napja az újév kezdete, a régi idôkben tavasszal vagy ôsszel kezdôdött az új esztendô. Az újévi szokások az idôk folyamán nem változtak; még mindig úgy tartják az év elsô napja döntô szerepet játszik abban, milyen szerencsénk lesz az új évben. Sokan készítenek szerencse pogácsát, vagy tortát, melybe egy érmét sütnek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy szerencséje lesz. Az óévtôl mindig hangosan, zajosan búcsúztak el, hogy elijesszék az ártó szellemeket. Fontos, hogy az év utolsó napján csupa jó dologgal vegyük körül magunkat; mosni, takarítani tilos, mert ez nem hoz szerencsét. Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak az ételek. Leggyakrabban malacsült kerül az asztalra, hiszen a négylevelû lóherét tartó malac az egyik legfontosabb szerencseszimbólum. Tilos azonban a csirke, pulyka fogyasztása, hiszen ezek az állatok "elkaparják" a szerencsét. Úgy tartják aki az újév elsô napján apró szemes ételt fogyaszt (lencse, bab), sok pénzt várhat az új évben.

irányítását. 1956-ban már nem vernek új pénzt, majd 1957-ben a pénzeken csak a címer változik meg és bizonyos fémpénzek, amelyek többször is cserélôdnek, idôközönként azonban a méretük és a nyomtatási minták is változnak rajta. A forint stabilizálódik. Majdnem mindent teljesen államosítanak: a gyárakat és a földeket, melyekkel létrehozzák a TSZ világot. Megkezdôdik a hidegháborús propaganda a szocialista és a kapitalista rendszer között, ami beláthatatlan milliárdokat emészt fel mind a két részrôl, valamint a nagyfokú fegyverkezés és az atomháborúra való felkészülés. A szocialista táboron belül is van fennakadás, hisz a csehszlovákok sikertelen ellenforradalmát 1968-ban a magyar hadsereg a vörös hadsereggel közösen fojtja el a Varsói szerzôdésen belül megkötött megállapodás szerint. Még a mai napig sem tudják ezt a lépést elfelejteni a magyaroknak. Kádár János halálával egy újfajta állam kezdi meg a tevékenységét. A demokrácia kialakulása az elsô megválasztott miniszter, Antall József vezetésével és a több pártrendszer megalakulásával jobb- és baloldali parlamenti képviselet jön létre. A forint már napi áron van jelen a tôzsdén és a gazdasági piacon. A pénzeket teljesen kicserélik, fémjelekkel, vízjelekkel és holografikus jelekkel látják el, melyeket a pénzhamisítások elkerülése végett vezetnek be. Elôször is a 10, 20, 50 filléreseket vonták ki a forgalomból, majd az 1, 2 forintos fémpénzeket. A legnagyobb értékû pénz címlet a 20 ezer forintos lett. Rozalek József

13


201 3 . december

Karácsonyi mese felnôtteknek A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban nem az ô fénye világít ott a legerôsebben, nem ô volt az Esthajnalcsillag. A Nagy Medve sem ô .

a

Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag milyen erôsen fénylik, ezt gondolta: - Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott állni az istálló felett, ahol a gyermek megszületett! De a Föld nagyon távol volt. A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok más csillag között a kis csillagot is meglátta. Ezután a következô történt: a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy lett, mint egy kéz, öt sárga csóvaszerû nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett egészen az istállóig. Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, hogy egyszerre mégis milyen világos lett. - Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz valamit. Tudom, hogy van egy nagy kívánságod. A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott. - Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem szerénységbôl. Valóban elfelejtette, amit korábban oly nagyon kívánt magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd maradjak itt, a közeledben, ahol téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. Maradhatok? - Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. El az emberekhez, akik itt laknak a Földön. S ha elmondod nekik, hogy láttál engem. - Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak hinni nekem - mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok el hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg van. - Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és felmelegítened ôket. Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek azoknál az embereknél, akikhez te elmész. A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint korábban. Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott: - Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt csillag-ágad van, öt dologgal ajándékozlak meg téged.

e

d

Ahova elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni beszédedet. Meg tudod majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel tudod majd vidítani, s végül a békétleneket ki tudod engesztelni. - Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, érezte, hogy a fénybôl, amely a gyermeket körülvette, egy kevés ô mellé is szegôdött. Egy kevés a melegségbôl és az örömbôl s az ô békéjébôl. A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt, láthatatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot magával, amelyrôl a többi csillag semmit sem sejtett: rá mosolygott a gyermek, s ôt küldte útra. Hitet adott neki, hogy miért, alig tudta felfogni. Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott, az asztalra könyökölve. Alig vette észre, olyan sötét volt a házban. - Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek? - Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is, ha fényt gyújtok. Vak vagyok. De kerülj beljebb, akárki vagy is. - Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az asztalhoz az asszony mellé. S amint ott ültek, a csillag elmesélte hosszú útját az égbôl, s azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen mesélt, hogy az asszony azt mondta: - Mintha én is látnám a gyermeket a jászolban. De hát én vak vagyok, s a gyermek is messze van. Ha nálam maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj nálam, akkor nem leszek annyira egyedül. - Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A gyermek fénye most már mindig nálad marad! De milyen különös is ez a fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod. - Értem - mondta az asszony. Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult a mezôkön keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. Az úton elôtte ott volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak. A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s a karácsonyestnek sem volt még vége. De nem ért a dolga végére. Még ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen meg tudom neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol van, azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy azokhoz mind elmegy, akik kívánnak valamit. Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira lásson, hogy útra tudjon kelni. De maga a kis csillag is, ma is még csupán egy kis fehér pont lenne az égen, ha nem lett volna egy nagy-nagy kívánsága.

g

Demecser Város Önkormányzata és

Képviselôtestülete Boldog Békés Karácsonyt és

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván Demecser Város Polgárainak!

14


201 3 . december

Advent

Ilyen még nem volt kis városunkban! Közterületen, a fôtéren adventi koszorút állítottunk. A közel négy méter átmérôjû, igen látványos karácsonyi jelképet a Nonprofit Kft. dolgozói és a közmunkán lévô asszonyok egy csoportja segítségével készítettük el. E jelkép, mely karácsony közeledtével lett felállítva, egészen január elsô hetéig ékesíti városunkat. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segített, illetve azoknak, akik a fenyôágakat adták! Boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek! - Gera Sándor -

FÔZNEK

KÖZMUNKÁS

VIDÁM HANGULATBAN A DEMECSERI KONYHÁN

ÉLETKÉPEK

15


Karácsonyi Akció! Borsodi üv. 0,5 l 1 rekesz esetén Kôbányai üv. 0,5 l 1 rekesz esetén Rocky Cellar ü. Kôbányai dob. Rocky Cellar dob. Steffl dob. Aranyfácán dob. Kôbányai 2 l Rocky Cellar 2l Asztali fehér, vörös bor 2l Sió ôszibarack 1l 1 zsugor esetén Coca-Cola 2l Coca-Cola 2,5l Pepsi, Mirinda, 7 UP 2,5l

149 Ft/db+üv 139 Ft/db+üv 119 Ft/db+üv 109 Ft/db+üv 109 Ft 159 Ft 139 Ft 179 Ft 149 Ft 549 Ft 499 Ft 569 Ft 219 Ft/l 209 Ft/l 349 Ft 369 Ft 349 Ft

298 Ft/l 278 Ft/l 238 Ft/l 218 Ft/l 218 Ft/l 318 Ft/l 278 Ft/l 358 Ft/l 298 Ft/l 275 Ft/l 250 Ft/l 285 Ft/l 219 Ft/l

ÚJ TERMÉK Málna 1,5 l rostos 25% Alma-körte, ôszibarack, narancs, alma, multi 1,5l

229 Ft

153 Ft/l

ÚJ LIMITÁLT Apenta, narancs, málna 2l

179 Ft

90 Ft/l

201 3 . december

175 Ft/l 148 Ft/l 140 Ft/l

Minôségi italok széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat !

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Békés Boldog Új Évet Kívánunk Minden Kedves Vásárlónknak! Az árak a készlet erejéig érvényesek. Demecser Városi Közhasznú Sport Egyesülete ezúton szeretne Boldog Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánni minden szurkolónak, támogatónak és Demecser Város Polgárainak!

Kiadja: Erkel Ferenc Mûvelôdési Ház és Könyvtár 4516 Demecser, Szabolcs Vezér út 6. A szerkesztôbizottság tagjai: Balogh Lajos Gyula, Bodnár Péter, Fábián Magdolna, Gera Sándor, Gyôri Tibor, Kiss Gyula Tibor, Mák János, Pásztor Rita, Pilló István, Vass Lajosné, Szilágyi Jánosné, Zsohár Ádám Levélcím: 4516 Demecser,Szabolcs Vezér út 6. Telefon: 42 / 533-019 E-mail: demecserikorkep@freemail.hu „Kevés oldalon is sokoldalú" ISSN 1785-8623

Demecseri Körkép December  
Demecseri Körkép December  

Demecser Város Lakosságának Lapja

Advertisement