Page 1

DEMECSER VÁROS LAKOSSÁGÁNAK LAPJA

körkép

9. évfolyam 2013. november


2013. november A Demecseri

A TEMETÔI

KIRJÁK VIKTÓRIA HORVÁTH JÁNOS

Könyvtári Hét

UTAK

díjazottjai

FELÚJÍTÁSA

ÉS

BARTHA GABRIELLA ÉS BALOGH ISTVÁN 2


2013. november

ÖN KOR MÁN YZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATUNK 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Önkormányzatunk életében jelentôs változást hozott a 2013-as év.

A legörömtelibb hír az, hogy megszûnt az önkormányzat

kötvénytartozása. Az állam az adósságkonszolidáció révén 909 659 243. forint összeg megfizetését vállalta át. ÍGY 2013. JANUÁR ELEJÉN HITEL ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁS NÉLKÜL KEZDTE MEG AZ ÖNKORMÁNYZAT EZ ÉVI MÛKÖDÉSÉT. Önkormányzatunk feladatait továbbra is a lakossági igények kielégítésének szem elôtt tartásával végezte és végzi. A

A közmunka eredményeképpen megszépült a város fôtere.

takarékos gazdálkodás eredménye, hogy önkormányzatunk

A parkokban lévô szobrokat körbe térköveztük. A gimnázium

nem rendelkezik hiteltartozással. Minden számlát idôben

és általános iskola udvarának egy részét szintén betonele-

kifizetünk.

mekkel burkoltuk. Az Arany János utca mindkét oldalát újra

Változtak a feladataink, de jelentôsen csökkent az az összeg

padkáztuk. A Vörösmarty utat zúzott kôvel terítettük le. Az

is, amelybôl gazdálkodhatunk. A feladatalapú finanszírozás

Árpád

bevezetése miatt

Folyamatosan végeztük és végezzük az önkormányzati utak

az állam az

önkormányzatok részére

kötelezôvé tett feladatok ellátását finanszírozza.

és

Dózsa

György

utcán

járdákat

építettünk.

karbantartását, kátyúzását. A belvízcsatornákat, csapa-

A jelenlegi finanszírozás arra készteti valamennyi önkor-

dékelvezetôket újra építettük. A temetôn utat alakítottunk ki.

mányzatot köztük minket is, hogy saját bevételeit növelje. A

Elvégeztük a sportpálya körbe kerítését, az óvoda és általános

saját bevételek egyik formája a helyi adók. Ismeretes a

iskola parkolóinak karbantartását.

lakosság elôtt , hogy 2013. január 1-tôl a magánszemélyek

Közmunkásaink fokozatosan végezték a parlagfû irtását is.

kommunális adójának a mértéke 7000 ft/ év/adótárgy. Ebben

Kiemelt figyelmet fordítunk városunk tisztán tartására. Jelenleg

az évben nem t ervezünk további adóemelést végrehajtani.

139 fô vesz részt képzésben ( a közfoglalkoztatási bér biz-

Ehhez azonban az szükséges, hogy az adófizetôk adófizetési

tosítása mellett) és 241 fô végez közmunkát év végéig. Külön

kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek.

k i e m e l n é m a s z o c i á li s f ö ld p r o g r a m ok a t , a m e l y 5 he k t á r területen mintegy 29 fô foglalkoztatást biztosította. Ezen prog-

Az év folyamán kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat

ramok elônye, hogy a megtermelt mezôgazdasági termények

arra, hogy a közfoglalkoztatásba minél több embert tudjon

egy része a szociális földprogramban részt vevôt illette meg a

bevonni. A START programjaink az alábbi számú személyek

közfoglalkoztatási bérén felül.

közfoglalkoztatását tették lehetôvé: a. mezôgazdasági utak rendbe tétele:

77 fô

b. belvízelvezetô rendszerek karbantartása

103 fô

ra is koordinálja az óvodai, a szociális és gyermekjóléti, a

c. illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása

82 fô

központi orvosi ügyeleti, valamint az ivóvízminôs-javító tár-

d. közúthálózat javítása

75 fô

sulások tevékenységeit.

e. téli és egyéb értékteremtô közfoglalkoztatás

26 fô

f. 2-3 hónapos közfoglalkoztatás

138 fô

Összesen:

501 fô

Átalakultak társulásaink. Demecser városa azonban tovább-

FOLYTATÁS A KÖVETKEZÔ OLDALON

3


ÖN KOR MÁN YZATI HÍREK 2013. év pályázatai:

• Sikeresen pályáztunk Egységes területalapú támogatásra az

• „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat

Önkormányzat által használt mezôgazdasági területekre.

keretében 250.000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

• Folyamatban van a TÁMOP-2.4.5-12-3-2012-0034 kódszámú,

• Demecser

Demecser Város Önkormányzat szolgáltatás fejlesztése címû

Város

területén

Térfigyelô

kamerarendszer

kiépítésére benyújtott pályázatunk elbírálása folyamatban van.

pályázat megvalósítása, melynek keretében pelenkázó és gyer-

• A 2013. évi Demecseri Káposztás Napok megrendezésére a

mek sarkok kerültek kialakításra az Egészségház, az Óvoda és a

pályázat elbírálása folyamatban van.

Mûvelôdési Ház épületében. Beszerzésre került továbbá egy 5x10

• A Demecseri Óvoda épületének, utólagos hôszigetelésére,

méteres rendezvénysátor. Folyamatban van a Város honlapjának

nyílászárócseréjére, felújítására benyújtott pályázatunk szintén

megújítása, fejlesztése.

elbírálás alatt. • Benyújtásra került a „Demecser és Térsége ivóvízminôség-

2013. szeptember végén megrendeztük a IX. Demecseri

javító projekt” megvalósítási szakaszára vonatkozó pályázat, mely

Káposztás Napokat. Mintegy 25 ezer ember nézte meg mûso-

elbírálás alatt van.

rainkat, kóstolta meg a gasztronómiai különlegességeinket.

• Szociális földprogram Demecserben, mely keretében 16 fôt tud

Külön köszönetet szeretnék mondani mindazoknak akik részt

az Önkormányzat foglalkoztatni. 5 hektárnyi területen burgonya,

vettek e nagy szabású rendezvény lebonyolításában.

hagyma, sárgarépa, gyökérzöldség és káposzta termesztést

December 7-én évzáró bált rendezünk, melyre mindenkit

valósítunk meg.

szeretettel várok. A hagyományoknak megfelelôen december

• Idén is sikeresen pályáztunk a START Közmunkaprogram elôzô

21-én karácsonyi koncerttel zárjuk ez évi kulturális rendezvény

évben

sorozatunkat.

megkezdett

mind

az

öt

(közúthálózat

javítása,

belvízelvezetô rendszerek karbantartása, mezôgazdasági utak rendbetétele, illegális hulladéklerakó felszámolása, téli köz-

Tisztelt Lakosaink ! A teljesség igénye nélkül igyekeztem bepil-

foglalkoztatás) projektjére.

lantást adni önkormányzatunk 2013. évi tevékenységébe.

• Sikeresen pályáztunk Vis maior támogatásra a 2013. március

További részletes információk a www.demecser.hu honlapon

14-én bekövetkezett rendkívüli idôjárás miatti áramszünet és

ismerhetôek meg.

INFORMÁCIÓK

hótorlaszok megszüntetésére.

Képviselô-testületünk 2013. szeptember 5. napján megtartott ülésén irodahelyiség bérbeadásáról döntött a TIGÁZ ZRT. ( székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. ) gazdasági társaság részére. A TIGÁZ ZRT. kihelyezett ügyfélfogadást tart a Deme cseri Polgá rme ste ri Hiv ata l „ B „ épületében. Az ügyfélfogadási idô: hétfô 9 órától 13 óráig, szerda 14 órától 18 óráig. Ezen döntéssel lehetôvé vált a lakossági problémák helyben történô intézése. Az önkormányzat a 150/2013. ( IX. 5) határozattal csatlakozott az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek „ elnevezésû programsorozathoz. A programsorozat megvalósítására 250 ezer forint összegû vissza nem térítendô támogatásban részesült a település. A 153/2013 ( IX.5) határozat alapján a Demecseri Polgármesteri Hivatal munkamegosztási megállapodást kötött az önkormányzattal , az önkormányzat intézményeivel, társulásaival, a roma nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodás alapján ezen szervek pénzügyi- könyvelési feladatait a hivatal Kincstár - Adó és Vagyonkezelési Irodája látja el.

4

Kiss Gyula - polgármester

A z ön k or m ány z at eg y üt tm ûk ödé s i m egá lla podá s ok megkötésérôl döntött a Római Katolikus Egyházközséggel, a Görög Katolikus Egyház községgel és a Hit Gyülekezetével. Az együttmûködési megállapodás célja a lelkiismeret és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások meggyôzôdését tiszteletben tartó, a tolerancia elvét megvalósító magatartás elôsegítése, hiszen a magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedô fontosságú, értékhordozó és közösségteremtô tényezôi. Az egyházak a hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett, kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentôs szerepet töltenek be az ország életében. D e m e c s e r Vá ro s Ö n k o r m á n y z a ta a m e g á l l a p o d á s keretében vállalta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô eszközök térítésmentes használatba adásával, továbbá az ö nk or m ány z at á lta l f o glal k oz ta tot t s z em ély e k s z em é ly es közremûködésével az egyházaknak segítséget nyújt. Az önkormányzat lehetôségeihez mérten támogatja a településen mûködô civil szervezeteket is. A Sportegyesület


ÖN KOR MÁN YZATI HÍREK Kézilabda Szakosztálya részére a 2013/2014-es NB II. szezon kézilabda bajnokságának lebonyolításához a városi sportcsarnokot térítésmentes használatba adta A k é p v i s e l ô - t e s t ül e t á t v á l l a lt a a D e m e c s e r i T û z o l t ó Egye sület 2013. évi tagdíjának megfizetést. A Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának mûködését kölcsön biztosításával segíti az önkormányzat. 2013. szeptember 16-án tárgyalta a képviselô- testület a 201 3. évi I. félé vi kö ltsé gvetés tel jesíté sét. A féléves gazdálkodást elemezve megállapítható, hogy a bevételeink 49,44 %-a realizálódott. A magánszemélyek kommunális adójából 4 223 ezer ft-ot , a helyi iparûzési adóból 22 964 e fot fizettek meg adózóink. A gépjármûadó kintlévôségének csökkentésére a Kincstár – Adó és Vagyonkezelési Iroda fokozott behajtási intézkedéséket tesz. Kérjük azon adózóinkat, hogy akik nem fizették még meg a gépjármûadót fizetési kötelezettségüknek szíveskedjenek haladéktalanul eleget tenni! Az év hátralévô részében ezen adónem tekintetében nagyarányú letiltás, inkasszó, forgalomból való kivonás várható. A kiadások teljesítése 52,2 %. Az önkormányzatnál jelentôs k iad ás a v an a S TA R T k ö z m un k apr ogr am n ak . A településen a foglalkoztatás szempontjából meghatározó ez a támogatás. Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a közmunkaprogramba minél több személyt tudjon bevonni és segély helyett közfoglalkozatási bért biztosítson ezen családoknak. Zárt ülésen véleményezte a képviselô-testület a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészeti Iskolája intézményegység-vezetôi megbízását. Az önkormányzat támogatta Kiss Gyulánénak a DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Mûvészeti Iskolája intézményegység - vezetôi megbízását. Véleménye szerint az elmúlt években Kiss Gyuláné magas szakmai színvonalon vezette a Demecseri Oktatási Centrum Alapfo kú Mûvészetoktatási Intézményét. Munkájának köszönhetôen az általa vezetett intézményegység országos hírnévre tett szert. Kiválóra minôsített intézményként önfenntartóvá vált. A város arculatának alakításában, kulturális rendezvényeinek szervezésében aktívan részt vett. Munkássága eredményeként mûködik Demecser városban a nemzetközileg is elismert fúvószenekar. Az általa szervezett rendezvények

színesítik a város kulturális életét, növelik városunk elismertségét. A 180/2013. (X.14.) ÖKT. határozattal pályázatot nyújtottunk be szociális célú tûzifára. A pályázat sikeres lett. 461 m3 fát nyert településünk. A támogatás mértéke: 12 ezer ft/m3 + áfa. Az önrész mértéke: 2 ezer ft/m3+ áfa. Az elnyert fa mennyisége szociális alapon kerül kiosztásra. A jogosultsági feltételeket önkormányzati rendelet állapítja meg. Demecser Város Polgármestere levélben értesíti a támogatásban részesülôket a fa kiszállításának idôpontjáról. A házhoz szállítást az önkormányzat oldja meg. A támogatásban részesülô azonban jelezheti a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján azt, ha a fát saját maga szeretné haza szállítani. 2013. október 24-én a képviselô-testület kiegészítette a piac mûködési rendjérôl szóló korábbi határozatát. A döntés indoka, hogy a piacon rendben és fegyelemben történjen az árusítás. Az aki a piac mûködési rendjét nem tartja be a piacon nem árulhat, az üzemeltetô az árusítót kitiltja a piac területérôl. A 188/2013. (X.24.) ÖKT. határozattal a képviselô – testület a IX. Demecseri Káposztás Napok pénzügyi adatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette. Jóváhagyta a kiadást bruttó 9 406 ezer forintba és a szerzôi jogvédelemre fizetendô összegre fedezetet biztosított, valamint az önkormányzat bevételét 4 021 614 forintban hagyta jóvá pályázati támogatás nélkül. 2013. november 15-én véleményezte a testület Huszár J ó z s e f r. s z á z a d o s , a N y ír e g y h á z i R e n d ô rk a p i t á n y s á g Demecseri Rendôrôrse megbízott vezetôjéne k a kinevezését. A képviselô-testülete véleménye szerint: „ Huszár József r. százados , a Nyíregyházi Rendôrkapitányság Demecseri Rendôrôrsének megbízott vezetôje magas szakmai felkészültséggel rendelkezik. Vezetôi munkáját a precizitás, a határozott irányítás, a jogszerûség jellemzi.Az önkormányzattal és szerveivel való kapcsolattartása kiemelkedô. Támogatja H u s z á r J ó z s e f r . s z á z a d o s n a k , a N y í re g y h á z i R e n d ô r kapitányság Demecseri Rendôrôrsének ôrsparancsnoki kinevezését .”” K öz ös s ég i s z olg álat v égr eha jtá s ár a egy ü ttm ûk öd és i megállapodást kötött az önkormányzat a Demecseri Oktatási Centrummal. Az érettségizô diákok az 50 órás közösségi szolgálatot önkormányzatunk intézményeiben szociális munkával, a köztemetô rendezetlen sírjainak rendbetételével, településüzemeltetési feladatok végzésével teljesíthetik. Barabás Jánosné dr. sk. jegyzô

Szociális célú tûzifa támogatás igénylésének határideje: 2013. december 20. Az igénylés részletes feltételeirôl érdeklôdjenek a Demecseri Polgármesteri Hivatal „B” épületében (4516 Demecser, Szent I. u. 2-4) valamint Demecser Város Önkormányzatának honlapján a www.demecser.hu oldalon. 5


2013. november

ÖN KOR MÁN YZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Demecser város közterületein (utak mellett, parkokban, stb.) található fák k i v á g á s á ró l , v i s s z a v á g á s á ró l , r i t k ít á s á r ó l , p ó tl á s á r ó l é s kezelésérôl a fás szárú növényekrôl szó ló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet rendelkezik. A fenti jogszabály 3.§-a szerint „Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.”

Tisztelt demecseri lakosok! Felmérést végzünk a megváltozott munkaképességû személyek számáról és a munkaképesség csökkenés mértékérôl. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megváltozott munkaképességû személyek a jövôben nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerôpiacon. Kérem azokat a lakosokat, akiknek a munkaképessége megváltozott és errôl a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakértôi Bizottságának komplex minôsítést tartal-

Felhívom a Lakosok figyelmét, hogy „önkényesen” a fák ritkítását, visszavágását ne végezzék! A jogszabály figyelmen kívül hagyása szabálysértési eljárást vonhat maga után. Amennyiben a közterületekre ültetett fákkal kapcsolatban bármilyen észrevétele (pl.: balesetveszélyes, ránôtt a kerítésre, épületre vagy vezetékre) van, kérjük jelezze a Demecseri Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Barabás Jánosné dr. - jegyzô

mazó szakvéleményével rendelkeznek, szíveskedjenek felkeresni a Demecseri Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáját („B” épület, 4516 Demecser Szent István u. 2-4. sz.) a nyilvántartásban történô felvétel céljából. A nyilvántartásba vétellel egyidejûleg nyilatkozni kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Demecser Város Önkormányzata és a Demecseri Polgármesteri Hivatal a komplex minôsítést tartalmazó szakértôi véleményben foglalt adatokat megismerje, azokat az érintett foglalkoztatása céljából felhasználja.

Kiss Gyula - polgármester

TIGÁZ ZRT. Lakossági Ügyfélszolgálat Demecserben

Tájékoztató a Demecseri temetô útjainak felújításáról.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban 2013. októbertôl a TIGÁZ ZRT. ügyfélszolgálatot biztosít a lakossági ügyfelei részére.

N o v e m b e r 1 - j é r e ( M i n d e n s z e n te k é s H a l o t ta k n a p j á ra ) elkészült a Demecseri Köztemetô egyik útjának a felújítása, az ünnep után folytatódik a munka a másik út felújításával.

Ügyfélfogadás helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal „B” épület (4516 Demecser, Szent István u. 2-4)

Sajnos több alkalommal tapasztaltuk és tapasztaljuk, hogy gépjármûvel hajtanak fel a temetô területére a tiltótábla ellenére és törik össze a frissen lerakott betonlapokat.

Ügyfélfogadási idô: Hétfô: 09:00 – 13:00-ig Szerda: 14:00 – 18:00-ig

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak a mozgásában korlátozottak hajtsanak fel gépjármûvel.

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜ 2013. 10.12-én Rigmányi Lóránd Magyar Állampolgársági esküt tett Demecser város Polgármestere és Anyakönyvezetôje elôtt. 6


2013. november

ÖN KOR MÁN YZATI HÍREK DE M E CS E R VÁ R O S Ö N K O RM Á N YZ AT A KÉ P VI SE L Ô -

jogkörében - a polgármester elôterjesztésére -

T E ST Ü L ET É NE K

1) A

2 07/ 201 3.( X I. 22. )

H AT ÁR O Z AT A

A

Pénzügyi,

Intézményfenntartói

és

Társadalmi

B I Z OT T S Á G OK S Z E M É L Y I Ö S S Z E T É T E L É N E K F E L Ü L -

Kapcsolatok Bizottsága elnökévé 2013. november 24. napjától

VIZSGÁLATÁRÓL

Lengyel Lászlónét választja meg.

Önkormányzati Képviselô-testület:

2) Megerôsíti

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

elnökeinek/ tagjainak megválasztását és a határozatot- az 1.

CLXXXIX. törvény 58.§ (2) bekezdésében biztosított

pontban foglalt döntésre figyelemmel – az alábbiak szerint

jogkörében - a polgármester elôterjesztésére - Farkasné

egységes szerkezetbe foglalja:

a

bizottságok

korábban

megnevezett

Takács Ilonának, a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában betöltött elnöki tiszt-

Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok

ségét és bizottsági tagságát 2013. november 23. napjától

Bizottsága elnöke: Lengyel Lászlóné tagjai: Bartha Zoltán,

megszünteti.

Fábián Magdolna, ifj. Mák János, Czinke Sándor

DE M E CS E R VÁ R O S Ö N K O RM Á N YZ AT A KÉ P VI SE L Ô -

Szociális és Egészségügyi Bizottsága elnöke: Bartha Zoltán

T E ST Ü L ET É NE K

tagjai:

2 09/ 201 3.( X I. 22. )

H AT ÁR O Z AT A

A

B I Z OT T S Á G OK S Z E M É L Y I Ö S S Z E T É T E L É N E K F E L Ü L -

Farkasné Takács Ilona,

Lengyel Lászlóné, Balogh

István Csaba, Szép József

VIZSGÁLATÁRÓL, A PÉNZÜGYI, INTÉZMÉNYFENNTARTÓI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA ELNÖ -

Ügyrendi, Jogi és Etikai Bizottsága elnöke: Fábián Magdolna,

KÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

tagjai: Lengyel Lászlóné, ifj. Nagyidai József Attila

Önkormány zati Képviselô-testület:

Barabás Jánosné dr. - jegyzô

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2) bekezdésében biztosított

Összefoglaló a 3831. számú DemecserSzékely összekötô út 0+000-5+312 km szelvények közötti szakasz felújítási munkáiról

hosszban és szélességben történô marását követôen a meglévô közmûszerelvények (akna fedlapok, víznyelôrácsok) szintbehelyezése mellett, AC 11 kopó aszfaltbetonnal leaszfaltozásra került. Az átkelési szakaszokon, a 0+000-0+617 km

A 3831. számú Demecser-Székely összekötô út 0+000-5+312

sz. között Demecser belterületén és a 3+725-4+575 km sz.

k m s z e l v é n y ek k öz ö t t i s z a k a s z á n a k ú t b u r k ol a t f e lú j í t á s a

között Borzsova-tanya belterületén M 22 nemesített padka, a

Európai Uniós forrásból kerül megvalósításra.

külterületi szakaszokon füves padka kerül kialakításra. A

„Útfelújítási munkák az Észak-alföldi Régióban – projektkód: ÉA-38”

0+000-5+312 km sz. között közvetlenül a burkolatszél mellé 6 db új leszállóperon kerül kialakításra, továbbá Demecser város belterületén a 0+215-0+252 km, és a 0+520-0+582 km sz.

3831 sz. összekötô út 0+000-5+312 km szelvények közötti

között a régi folyóka elbontását követôen, új vb folyóka kerül

szakasz (Demecser város, Borzsova-tanya bel és külterületét

kialakításra. A meglévô nyílt vízelvezetô árkok tisztítása, profiljavítása,

érintô szakaszok) Munkaterület átadás-átvétel:

2013. augusztus 23.

árokrendezése végül a kézi és gépi burkolati jelek tartós fes-

Kivitelezés kezdete:

2013. augusztus 26.

tése és a közúti jelzôtáblák cseréje szintén megtörténik.

Kivitelezés befejezési határideje:

2014. június 20.

Az érintett útszakasz a 3831. sz. Demecser-Székely ök. út. Az építési szakasz kezdôszelvénye a 0+000 km szelvény,

A beavatkozási szakaszon az 1+450 km szelvényben 1 db d= 120 cm átmérôjû áteresz valamint az 1+175 km szelvényben a Lónyai-fôfolyás híd felújítására is sor kerül.

Demecser város belterületén a 3827. sz. – 3831. sz. ök. utak

A felújítási munkálatok jó ütemben haladnak. Bízunk

csomópontjában van, végszelvénye az 5+312 km szelvény, a

benne, hogy a felújított útszakasz forgalma az utazóközönség

4. sz. fôút – 3831. sz. ök. út 2005. évben kiépített csomópon-

megelégedésére a korábbiakhoz képest sokkal biztonságos-

tjának demecseri ágában található.

abban, kényelmesebben fog majd lebonyolódni.

A burkolat felújítás során a belterületi szakasz teljes

Nyíregyháza, 2013. november 12. - Magyar Közút Nonprofit Zrt.

7


2013. november FELHÍVÁS !!! KARÁCSONYI CIPÔSDOBOZ AKCIÓ!!!

Mennyi szeretet fér el egy cipôsdobozban?

A D e m ec s e r V á r o s E g és z s é g ü g y i é s S z oc i ál i s B i z o t t s á g a, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ, „CIPÔSDOBOZ” akciót szervez, hogy Demecserben ismét megajándékozhassuk a nehezebb körülmények között élô gyermekeket. Kérjük mindazokat a jóakaratú, együtt érzô embereket, szervezeteket, közösségeket, hogy akik megtehetik, fogjanak egy üres cipôsdobozt és csomagoljanak bele annyi ajándékot, amennyi csak belefér. És, hogy mi fér bele? Minden olyan játék, édesség, könyv, színes ceruza, kifestô, higiéniai kellékek stb., amelynek saját gyermeke is örülne, és amit csak a fantázia elbír…

Tízezerkilencszázötven…

Kiolvasva, kimondva nem sok, azonban ennyi napot átélni, ennyi napon át megélni az Úrral való közösséget hosszú és szinte véget nem érô idônek tûnhet.

Talán ugyan így érezték magukat a demecseri Testvérek is, hiszen 2013. szeptember 22-én egy pillanatra megállt az idô Demecserben, mivel a Gyülekezet lelkipásztorai Bodnár Péter és Bodnár Péterné tízezerkilencszázötven napos – azaz 30 éves szolgálati idôért adtak hálát Urunknak a templomot zsúfolásig megtöltô ünneplô gyülekezettel együtt. A délután 3 órától kezdôdô alkalmat a közös éneklés után Dick Looijen, a hollandiai Testvérgyülekezet lelkipásztorának igehirdetése nyitotta meg. Igeszolgálatában arra tette a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztusban igazi szabadságunk van, amely a történelemben is megmutatkozott a holland- magyar testvérkapcsolatok révén, fôleg az ellenreformáció viharos évtizedeiben. Azt is elmondta, hogy ez a mai nap számukra is hálaadásra ad okot, hiszen már 22 éve jött létre a demecseri és az amersfoorti Gyülekezet között a Testvérkapcsolat. Az igehirdetésre énekkel feleltünk, amit Bodnár Péter köszöntése követett. Az Istentisztelet ünnepi közgyûlés keretében folytatódott tovább, amelyet Csegei István, a Szabolcs- Beregi Református Egyházmegye esperese nyitott meg. Ezt követôen visszatekintettünk az elmúlt 3 évtized szolgálati idejére és szolgálati területeire egy fényképes beszámoló segítségével. A jelenlévôk közül sokan meghatódva szemlélték a fényképeket,

Ahol ránk Jézus vár Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend... Kívül?Vagy bent? Valami mindig vár. S Valaki mindig vár. Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, õrizzen, védjen,

8

hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tûzön és akadályon, új erõt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk -a csendben! Túrmezei Erzsébet közli: Bodnár Péterné Adventi kiáltás Még el sem sárgultak a levelek, zöld lombokra hullott le a hó, õsz nélkül jön a tél? Riadt kérdés, és a válasz elgondolkoztató, mert nem meteorológus adja: magunknak kell töprengenünk rajta'.

Az üres cipôs dobozba, amit kívülrôl bevonhatunk csomagoló papírral – írjuk rá, hogy, hány éves fiúnak vagy lánynak készül ettôl függôen mindenféle jó állapotú ajándékot bele lehet tenni– írhatunk pár személyes sort. Az elkészített dobozt kössük át spárgával. 2013. december 13-ig várjuk mindenki felajánlását, amely leadható a Demecseri Oktatási Centrumban (Általános Iskola vagy Gimnázium) és a Szociális Alapszolgáltatási Központ irodájában (Demecser, Szent István út 2-4.sz.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai azon fáradoznak, hogy karácsonyig minden meglepetés eljusson majd azokhoz, akik számára talán ez az egyetlen ajándék. Mindenki nagylelkû felajánlását a gyermekek nevében is köszönjük! hiszen nemcsak önmagukat, gyermekeiket vagy unokáikat ismerték fel, hanem azt is, hogy nekik is hálás szívvel kell gondolniuk Megváltó Urukra. Ez a 30 év, számukra is ok a hálaadásra, mivel részük volt az áldásokban vagy részévé váltak az áldásnak. A jelenlévô lelkipásztorok egy- egy áldó Igét helyeztek a házaspár szívére. Az elmúlt 30 évben Isten kezében a lelkipásztor házaspár áldott eszköz volt, ami az Egyházmegye és a város életére is kiterjedt. Ezek a köszöntésekben is elhangzottak. Együtt mosolyogtunk a diákévek egy-egy vicces pillanatán, és együtt adtunk hálát a családi életben tapasztalt áldásokért, amelyrôl Bodnár Máté, besenyôdi- levelekimagyi lelkipásztor, mint a házaspár gyermeke beszélt. A sok köszöntésre, áldáskívánásra Bodnár Péter válaszolt felmutat. A hálaadó Istentiszteleten keresztül egy kicsit mi is részévé lettünk ennek a harminc esztendônek. Ahogyan az amersfoorti gyülekezet egyik tagja mondta minden „egy tetô alatt volt” a hálaadó alkalmon. Ez a megtapasztalás annak volt a bizonyossága, hogy a Mindenható Atyánk újabb áldásokat készít elô a lelkipásztor házaspárnak. Ennek talán elsô fénysugara abban mutatkozott meg, hogy az elsô unoka megszületéséért is hálát adhattunk az istentiszteleten. A testvéri szeretetben és családi-baráti hangulatban eltöltött alkalom az iskola éttermében szeretetvendégséggel zárult. Bodnár-Enyedi Zsolt - Ópályi

...ha nincs advent, lesz-e majd karácsony? Váratlanul várjuk az Urat? A zöld lombú, behavazott erdõ nem ietkünk áilapotára mutat? - Hogy várjuk Urunk visszajöttét? - Nemcsak fenyõfás ünnep közeleg! - Sûrûsödnek a bibliás jelek: - ".. .földrengés, járványok, éhínségek..." (Lk 21,11) "...és hallotok háborús híreket..." (Mt 24, 7) Lappangó tûz, hol itt, hol ott lángol! "...a vajúdás kínjai ezek..."

(Mt 24,8) "...és megsokasodik a gonoszság..." (Mt 24,12) Mindenfelé maffiák dolgoznak, és nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap! Nem ringathatjuk bele magunkat könnyen múló ünnephangulatba! Emeljük föl szemünket az Égre, és akinek van füle, meghallja: - Ébredjetek! Ne szenderegjetek! - Az ÚR visszajötte közeleg!

Lukátsi Vilma


2013. november

MIKULÁSHÁZ

Idén is várja a gyerekeket a Mûvelôdési Ház elôtt felállított Mikulásház. A helyi vállalkozók

kezdeményezésével, a Önkormányzat, a SzAK, a Városgazda Kft. támogatásával épülhetett meg és mûködik a házikó. Az elmúlt évben 7.00-8.00 gyermek látogatott el a Mikuláshoz. A szervezôk minden támogatást szívesen vesznek, és átadnak a gyerekeknek. Az adományokat a Mûvelôdési Házban lehet leadni. A Mikulás szeretettel vár minden jó gyereket!

TÛZGYÚJTÁS DEMECSERBEN

SZENT MIHÁLY NAPJÁN, A SZERETÜNK MAGYARORSZÁG

PROGRAM RÉSZEKÉNT

Tízezerkilencszázötven…

9


10


11


Szalagavat贸 2013.

12


13


KÖNYVTÁRI NAPOK DEMECSERBEN Az Országos Könyvtári Napok rendezvény D e m e c s e r i á l l o m á s á n A H e te d h é t h a t á r o n gasztronómiai utazás résztvevôi 7 ország jel legzetes ételeit kóstolhatták, valamint a hozzá való recepteket, szakirodalmat böngészték. A p r o g r a m b a n s z e re p e l t m é g n y i l v á n o s fúvószenekari próba, A gasztronómia és a z e n e c ím m e l , K e d v e n c í ró -k ö l tô té m á b a n bes zélgetés Bilecz Katalin nyugdíjas pedagó g u s s a l , a m a t ô r k ö l tô v e l , v a l a m i n t P a n k o ta i József plébánossal. M ûv e lts é gi t es z t ek , önis m er eti tes z tek kitöltése mellett a legújabb könyvekkel, sza kirodalommal, könyvsiker ekkel ismerkedhettek a nagyszámú érdeklôdôk. A legkisebbek raj zoltak, festettek, mesét néztek. A Mûvelôdési Há z i g a z i c s a l á d i p ro g ra m o t n y ú j t o t t a ré s z t v e v ô k n e k , a k i k e b é d r e De m e c s e ri Töltöttkáposztát is megkóstol hatták a Maris Konyha jóvoltából. A könyvtár egész nap nyitva tartott, ingyenes beiratkozás, valamint az informatika teremben LAN-party színesítette a programot. Vasárnap az országos Könyves Vasárnap áll om ás a k ént fo l y ta tód ott a r en dez v é ny . Sz e re n c s e k e ré k , T á rs a s j á t é k o z á s , gy er ek e k nek és f elnô tt ek ne k e gy ar án t, kötelezô olvasmányok vetítése, mesefilmek, régi idôk mozija szórakoztta a látogatókat. A gasztronómiai bemutató szintén megtekinthetô volt ezen a napon is.

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ

ÉS

10

ÉVES JUBILEUM VENDÉG

EGYESÜLETEK RÉSZTVÉTELÉVEL

14


IDÔSEK NAPI

ÜNNEPSÉG SZÉP JÓZSEF, T EREMY KÁROLYNÉ SZAVALATA, BORBÉLY JÓZSEF ÉNEKE , ÉS A DEMECSERI FÚVÓSZENEKAR SZÓRAKOZTATTA A SZÉPSZÁMÚ VENDÉGET A

VACSORA, ÉS A TÁNC ELÔTT.

15


2013. november SZÛK

CSALÁDI KÖRBEN

83

KÖSZÖNTÖTTE CSALÁDJA SZÜLETÉSNAPJA

16

JUHÁSZ JÁNOSNÉT ( FABU ETELKÁT ) ALKALMÁBÓL. 1930. 10. 13.

ÉVES KORÁBAN


2013. november

ADVENT – VÁRAKOZÁS KRISZTUS ELJÖVETELÉRE

Újra eltelt egy év, újra közeledik az egyik legmeghittebb, legbensôségesebb ünnep, várakozás, készülôdés Jézus Krisztus születésére. A keresztény, hívô ember nemcsak a külsô ségekben látja az ünnep közeledését, hanem lelkében is készül, m é l t ó h e l y e t a k a r s z ív é b e n a k ö z é n k é rk e z ô g y e rm e k Jézusnak. Visszagondolhatunk arra, hogy az idôk teljességében, hogyan jött el Isten Fia a világba, és tudatosítjuk magunkban, hogy ígéretének megfelelôen a világ végén újra el fog jönni, de ennek pontos idejét mi emberek nem tudhatjuk. Most várakozunk Jézus Krisztus születésének napjára, a Megváltó érkezésére, a karácsony ünnepére. A karácsonyi elôkészület során nem a rendkívüli jeleket keressük, hanem Isten szeretetének jeleit szeretnénk észrevenni. Azokat a jeleket, amelyek elindítanak minket a hit útján. Az igazi hit Isten szeretetének és a megváltás titkának elfogadását jelenti. Ezt a hitet nem kiérdemeljük, hanem ajándékba kapjuk Istentôl, ahogyan a betlehemi Gyermek is az ô nekünk szóló ajándéka. A csillogó adventi vásárok könnyen letéríthetnek minket a hit útjáról. Az ajándékvásárlás láza egyre csak fokozódik az ünnep közeledtével. Az elôkészület izgalma egyre inkább növekszik a napok múltával. Vajon ezzel együtt fokozódik-e

Szakmai továbbképzés a Szent Illés Szeretetszolgálatban Minden embernek szüksége van egy kis megállásra, feltöltôdésre, a szürke hétköznapokból való kiszakadásra. A segítô szakmában dolgozók fokozottabban ki vannak téve a mentális és fizikai kimerülésnek, a kiégésnek. Ezért nagyon fontos a munkatársak mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése. Dolgozói mentális és fizikai védelme érdekében szervezett szakmai továbbképzést a Szent Illés Szeretetszolgálat 2013. október 3-án. Szabó Gábor atya meghívására érkezett Demecserbe Makkai László pasztorálpszichológus atya, akivel a szolgálat munkatársai egy évvel ezelôtt Miskolctapolcán már találkozhattak és tölthettek el együtt egy tartalmas napot.

HALLOWEEN

bennem az Istennel való találkozás vágya? Vajon növekszik-e bennem az Isten-látás vágya? Isten idén is nagyszerû dologra készül. Csodálatos, szinte hihetetlen, amit nekünk akar adni. Azt szeretné, hogy Jézus Krisztus a hit által megszülessen a szívünkben. Azt szeretné, hogy a betlehemi Gyermekben a hit által meglássuk Isten Fiát. Isten nem fogadalmakat vagy üres szavaknak bizonyuló ígéreteket vár tôlünk, hanem elfogadást. Az ô ajándékainak: a hitnek és a szeretetnek alázatos elfogadását. Ezért készüljünk ebben az évben Böjte Csaba atya gondolatával: legyünk egymás számára ajándékok. Így próbáljunk meg készülni, várakozni arra a nagy Születésre, amelyben a világ Megváltója eljövetelével szeretetet, békességet akar árasztani mindannyiunk szívébe. A Görögkatolikus Egyházban november 15-én kezdôdik a karácsonyt megelôzô böjti, bûnbánati idôszak. Ezért a mi adventi koszorúnkon 6 gyertya lesz meggyújtva, az elsô november 17-én vasárnap 9.00-kor. A görögkatolikus templomban advent minden vasárnapján kis mûsorral szépítve gyújtjuk meg az adventi koszorún a gyertyákat. Természetesen minden kedves testvérünket hívjuk és várjuk, nem csak most, hanem az év minden vasárnapján, hogy a Szent Liturgiák által lelkünket gazdagítva, szeretetünket mások felé kiárasztva éljünk keresztény életet!

Szabó Gábor paróchus

A szolgálat dolgozói gondozottaikkal együtt a munka után, délután, a templomban hallgathattak elmélkedést László atyától. Az atya tartalmas és lélekemelô elôadása után közös imádkozással, a Paraklisz elvégzésével fejezôdött be a gondozottak és gondozónôik közös programja. Ezt követôen a hittanteremben folytatódott a délután szakmai része. Makkai atya a felnôttkori alkalmazkodási zavarok tüneteirôl beszélt, hiszen ezen problémák jó része érintheti az idôs embereket. Majd a csapatban való közös munka, a csoportként való együttmûködés volt a téma. A házi segítségnyújtásban dolgozók elgondolkodhattak arról, mitôl tud ez a szolgáltatás más, több lenni, mint más szolgálatok. Az este során lehetôség nyílt kötetlen beszélgetésre is. A gondozónôk nevében is mondhatom, hogy lelkiekben gazdag délutánt tölthettünk együtt, erôt merítve a hétköznapokhoz. Nagy Orsolya - vezetô gondozó

PARTY

A z Á l t a l án os I s k ol a 4 . o s z t á l y os n ap k öz i s ei s z e pt em b er 2 6- á n H a l l ow ee n- pa r t y t t a r t o t t a k Papp Marian tanárnô vezetésével. A félelmetes jelmezekben és kifestett maszkokban táncoltak, játszottak a gyerekek.

17


A FORINT

TÖRTÉNETE

9

1939-ben Németország hadüzenet nélkül megtámadja

Lengyelországot.

Ezzel

elkezdôdik a II. világháború. A német hadiiparnak kellett a szénbánya és a vas. Hitler 1941-ben

megszegi

Sztálinnal

kötött

egyezményét és átlépi Ukrajna felôl a határt. Így rájön arra, hogy az orosz had-

hazánkban

sereg igen gyengén felszerelt és gyors sikereket ér el a Kaukázus felé. Ott van a rengeteg olajmezô. A harci gépeknek legfontosabb üzemanyag ellátó területe. A magyar hadsereg Hitler oldalára áll és az oroszok ellen hadba száll. 1942-ben az orosz hadsereg az elsô magyar harcteret teljesen megsemmisíti. 200 000 katonából 25 000 ezer ember marad meg, mire az offenzívának vége volt.

készülnek

a

pénznek.

1943-ban

és

1944-ben

Németországban elkezdôdik bizonyos népek és nemezetek tömeges kivégzése és irtása, a Magyar Kormány rákényszerítve belelép ebbe a tömeges deportálásba és kivégzésekbe. Magyarország az egyre reménytelenebb háború ellenére újabb hadsereget küld a frontra, a második hadsereget. Brianksnal teljesen megsemmisíti az orosz hadsereg, 1944ben Románia egységet köt az oroszokkal és hátba támadja a magyar hadsereget.

oroszok és a románok nem raboltak el, azt a feketézôk vásárolják fel. Magyarországon soha nem látott belsô infláció lép fel. A pengô értéke a csillagos égig zuhan le.

milyen értéke. Milliárd és billiárd számrendszerû pénzek jönnek ki a pénzverdébôl. A világon itt volt a legnagyobb pénz infláció bevezetése. 1947-ben a gazdasági válság enyhült az országban és bevezetik az új forintot. Fémbôl verték a kisebb értékû pénzt 2,5,10,20,50 filléreseket és az 1, 2 forintosokat, ezüstbôl az ötforintosokat. A papírpénzeket 10,20,50,100 forintos címletekben adták ki. Ezek a papírpénzek nem valami jó minôségû papírból készültek, mivel a pengôbôl megmaradt alapanyagot használták fel. A fém és a papírpénzeken a Kossuth-címert alkalmazza a

Az ideiglenes kormány megalakul Debrecenben és orosz parancsnoksággal

ország ipara és mezôgazdasága a csôd szélén áll. Amit az

Olyan pénzeket nyomtatnak ki, aminek egyszerûen nincs sem-

A pengô értéke zuhanni kezd, már csak alumíniumból és vasból

véget ér a háború. Ismét nagy veszteségek után az egész

új

pengôt

ad

ki.

Névértékben

1,2,5,10,50,100 és 1000 pengôs címletekben. 1945. április 4én

Magyarország

kapitulál,

ezzel

pénzverde. 1949-ben kiírják az elsô választásokat hazánkban, ezzel kezdetét veszi a csalással megszerzett szavazatok. A Kommunista és Szocialista Párt hatalomra jutása így lesz Magyarországon. Rákosi Mátyás lesz a miniszter, hisz ô volt a spanyol polgárháborúban az önkéntes magyarok zászlóalj parancsnoka. Ezzel megkezdôdött hazánkban a személyi kultusz bevezetése

az

orosz dilemmára való áttéréssel.

Rozalek József

18


2013. november

Karácsonyi menü

OLCSÓ, DE LENYÛGÖZÔ

A KARÁCSONY DRÁGA DOLOG, ÉS SAJNOS MOSTANSÁG ELÉG LAPOS A PÉNZTÁRCA. SOK MINDENRE KELL KÖLTENI, DE A MENÜT KIADÓSAN IS MEGOLDHATJUK. RECEPTEK, TIPPEK, TRÜKKÖK ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBAN! A JÓ HÁZIASSZONY TUD VARÁZSOLNI, SOK SZERETETTEL ÉS KREATIVITÁSSAL KÜLÖNLEGESET KÉSZÍTENI. A VENDÉGVÁRÓK, ELÔÉTELEK AZÉRT FONTOSAK, MERT MÁR KICSIT ÉHESEK IS VAGYUNK, DE MÉG ANNYI IZGALOM VAN AZ ÉTKEZÉSIG. ÚJRA TALÁLKOZUNK, MESÉLÜNK, JÖNNEK AZ AJÁNDÉKOK, DE MÁR MINDEN ÜNNEPI, VÁRAKOZUNK, IZGULUNK, MEGHATÓDUNK. ILYENKOR KELL NÉHÁNY FALAT, MEG JÓ IS ÖSSZEÜLNI, KÓSTOLNI, MEGHITTEN EGYÜTT LENNI. A POGÁCSÁK ÉS KÜLÖNFÉLE PÁSTÉTOMOK MELLETT ILYENKOR NAGYSZERÛEK A MÁRTOGATÓSOK, DE A SZOKÁSOS GRISSINI ÉS SÁRGARÉPA MELLETT AZ ILYENKOR DRÁGÁBB UBORKA, SZÁRZELLER HELYETT ISTEN FINOM ÉS OLCSÓ MEGOLDÁS A SÜLT GYÖKÉRZÖLDSÉG. EGÉSZ MÁS, MINT LEVESBEN, NEM HINNÉTEK, DE ÉRDEMES PRÓBÁT TENNI!

Pácolt sült zöldségek izgalmas mártogatósokkal

mozzuk és ujjnyi hasábokra vágjuk. Egy tepsiben rusztikusan összekeverjük ôket, és meglocsoljuk a chilis-fokhagymás olajjal, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd 200 fokra

Hozzávalók:

elômelegített sütôben grill fokozaton megsütjük.

1 nagyobb cékla - 1 zellergumó - 1 nagy sárgarépa

A juhtúrós mártogatóshoz villával összetörjük a juhtúrót, majd

1 nagyobb fehérrépa - 1 nagyobb burgonya

tejföllel és fûszerpaprikával kikeverjük.

15 dkg sütôtök - 1 kis friss chilipaprika

A mézes-mákos mártogatóhoz egy száraz serpenyôt

3 gerezd fokhagyma - olívaolaj - só - bors

felmelegítünk, majd ebben enyhén megpirítjuk az egész mákszemeket, így kellemes pörkölt íze lesz. Mézzel kikevert

A juhtúrós-fûszerpaprikás mártogatóshoz:

joghurtba keverjük a ropogós mákszemeket.

5 dkg juhtúró - 2 dl tejföl - fél teáskanál fûszerpaprika

A frissen sült zöldségekhez tálaljuk a mártogatós krémeket. Zúzott fokhagymával kikevert tejföllel vagy krémsajttal is kínál-

A mézes-mákos joghurt-mártogatóshoz:

hatjuk a sült zöldségeket.

5 dkg egész mákszem - 1 evôkanál méz - 2 dl natúr joghurt

Egy forró, selymes levessel indíthatjuk a karácsonyi menüt, amihez nem kellenek drága alapanyagok. A hagyományos

Elkészítés: Egy kis chilipaprikát felaprítunk, ugyanezt tesszük

halleves vagy borleves helyett egy jól fûszerezett sütôtökleves

a fokhagymagerezdekkel is, majd mindezt összekeverjük

vagy sütôtökkrémleves is tökéletes, de különlegesebb és

kevés olívaolajjal. A gyökérzöldségeket és a sütôtököt meghá-

ünnepibb a látványra is izgalmas céklakrémleves.

19


Hulladékgyûjtôk Sajnos az utóbbi idôben egyre több eldobott szemét található városunk utcáin, mindazon által hogy a közmunkások naponta többször is takarítják. A településünk több pontján vannak kihelyezett szemétgyûjtô kukák, melyeket voltak olyan illetôk

2013. november akik felgyújtottak vagy tönkretettek, rongálva a köz javait. Folyamatosan cseréljük, javítjuk illetve újakat helyezünk ki. Megkérünk mindenkit hogy ezekbe a gyûjtô ládákba helyezzék el a szemetet, ezzel is megtartva városunk tisztaságát. Ezúton is szeretnénk megköszönni a FABU-Fa Kft.-nek hogy biztosított a fa anyagot a gyûjtôládák elkészítéséhez. Gera

Milliós kárt okozott az úton átfutó macska Demecserben

Árokba bukott, és egy betonáteresznek ütközött, majd kigyulladt egy személygépkocsi november 14-én este. A Nagy utcán tartott a Boldogasszony tér felé egy VW csütörtökön. Az autó elé egy macska futott ki, a jármûvezetô pedig félrekapta a kormányt, hogy elkerülje a gázolást, ám a hirtelen mozdulattól a gépkocsi az árokba billent, ahol egy betonáteresznek ütközött. A jármûben jelentôs (több milliós) kár keletkezett, mert az ütközéstôl kiömlô üzemanyag égni kezdett a motortérben. A közelben lakók és a gyorsan kiérkezô tûzoltók eloltották a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Nádastûz Demecser határában Három település(Kisvárda, Demecser és Nyíregyháza) tûzoltói küzdöttek a lángokkal Demecser határában, ahol az elsôdleges felmérés szerint 5 hektárnyi területen égett az aljnövény. Nem zárható ki, hogy tarlóégetés okozta a káresetet.

Lövéssel fékezte meg a rendôr a demecseri ôrjöngôt

A férfi ásóval és vasvillával indult meg a polgárôrök felé, a járôr ezután adta le a figyelmeztetô lövést. Vasárnap éjjel hívtak rendôrt egy demecseri házhoz, miután a családfô azzal fenyegette feleségét és gyermekeit, hogy megveri ôket. A járôr két polgárôrrel érkezett a helyszínre, ám a hôzöngô férfi elôttük sem zavartatta magát, tovább bántalmazta párját, közben szidta az egyenruhásokat.

Késsel, ásóval, vasvillával

A rendôr próbálta megfékezni a támadót, megfogta a férfi vállát, az ôrjöngô „válaszul” nekirontott az egyik polgárôrnek. Ezután kihátráltak a lakásból, a támadó pedig ökölbe szorított kézzel közelített hozzájuk. A rendôr többször felszólította az agresszív családfôt, hogy hagyja abba, amit csinál, de a férfit ez a legkevésbé sem érdekelte, sôt, az udvaron verekedésre szólította fel újdonsült haragosait. A járôr ezután könnygázt vetett be, a támadó pedig kést rántott. A rendôr próbálta védeni társait, hiszen ôk fegyvertelenek voltak. A férfi még ezután sem állt le, felkapott egy ásót és egy vasvillát, maga elé tartotta mindkét „fegyverét” és elindult feléjük. A rendôr ekkor húzta elô szolgálati fegyverét, amellyel a levegôbe lôtt.

Elszaladt és elbújt

A családfô ekkor megtorpant majd futásnak eredt. A helyszínre további rendôrök érkeztek, a férfit csaknem egy órán át keresték, végül sikerült elfogniuk. A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség a támadó ellen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erôszak miatt indított eljárást. A férfi jelenleg ôrizetben van és – tekintettel a bûncselekmény kiemelkedô tárgyi súlyára – indítványozták elôzetes letartóztatását is – tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fôügyészség.

20


2013. november

HIRDETÉSEK

Nagyképernyôs Panasonic TV, fürdôszobai kézmosó és villanybojler (120 literes), valamint koloniál francia ágy (2 személyes) eladó. Érdeklôdni: 06-20/581-65-42. 1 szobás, közmûvesített, gáz konvektoros, cserépkályhás ház eladó Demecser, Gábor Áron út 28. szám alatt. Irányár: 2,3 mFt. Érdeklôdni: 06-42/233-371. Vegyes tüzelésû családi ház eladó. Demecser, Nagy út 12. Érdeklôdni: 06-20/467-7440 120 literes villanybojler kitûnô állapotban eladó! Érdeklôdni: 06-30-603-1510 Asztali számítógép internetezésre is alkalmas, telepített XP programmal / monitor, kamera, egér, billentyûzet, hangfal, fülhallgató mikrofon / jutányos áron, továbbá Singer / régi típusú / varrógép megegyezéses áron eladó. Érdeklôdni: 42/233-037 ill. +36-30/233-5156 telefonon.

INGYENES KÉPZÉSEK

Rétközi Szakközépiskola és Szakiskola 4515 Kék Kölcsey út 21

2 0 1 3 .N o v e m b e r 2 1 -v e l m e g n y í l t a N Y ITO T T T a n u l á s i Központ, melyben az alábbi ingyenes képzéseket, mûhelymunkákat tartjuk: - angol / több szinten 30 órás egy-egy szint - német / több szinten 30 órás egy-egy szint - informatika / ECD vizsgára felkészítô, és lehetôséget adunk az ECD vizsga megszerzésére - mindennapi pénzügyek Az alábbi képzéseket, mûhelymunkákat indítjuk folyamatosan, melyek 20-20 órásak és látogatási igazolást kapnak a hall gatók az elvégzésrôl: - dolgozni szeretnék - vállalkozást indítok

Adventi mézeskalács

Hozzávalók: • 50 dkg liszt • 25 dkg méz • 10 dkg cukor • 12,5 dkg szegfûszeg • fahéj • A díszítéshez: • 1 tojásfehérje • 10 dkg cukor • Vagy különbözô magok: mandula, mogyoró, dió, tökmag, napraforgómag, mazsola, puffasztott rizs, lenmag, szezámmag, darálatlan mák Elkészítés:

Az Ipartelepen 63 m 2-es, gázfûtéses, elsô emeleti lakás eladó. Tel.: 06-30/681-34-24 Demecser 0102-es helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonban 9 AK értékû szántó eladó. Érdeklôdni: 42/233-264, du. 16:00 óra után Ipartelepen 4 lakásos társasház földszintjén kettô szobás összkomfortos lakás, kerttel, rendezett udvarral 2,5 MFt-ért eladó. Érd: 06/ 30 9959-843

Demecser, Bogdányi út 33. szám alatt családi ház eladó. 2 szoba, konyha, elôszoba, fürdôszoba, külön melléképületek, nyári konyha, pince. Irányár: 3,5 MFt. Érd.: 06-70/531-81-50

-

tudatos állampolgár zöldenergia a háztartásban egészséges életmód együtt tanulunk a telefonom okosabb nálam hatékonyan otthon és a munkahelyen életvezetés nôk számára önellátó gondolkodás (kistermelôk, ôstermelôk részére)

Bármely kiválasztott képzésre 10 fô jelentkezése szükséges. Ettôl kevesebbel is el lehet indítani a képzést. Kérem a lakosságot, bármilyen jellegû témában Tanulási Központunk segítséget tud nyújtani, ha megkeresnek bennünket. Érdeklôdni: a Rétközi Szakközépiskolába a Nyitott Tanulási Központban Bagoly Albert igazgató és Huszár Béláné tanulásszervezônél valamint Balogh Is tván Csaba Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetôjénél lehet.

A mézet a cukorral felforraljuk, beletesszük a margarint, megvárjuk, amíg kihûl. Ezután beletesszük a tojást, majd hozzáadjuk a lisztet, fûszereket, szódabikarbonát. Jól összedolgozzuk. 2 órára a hûtôbe tesszük alufóliába, hogy meg ne száradjon. Kivéve a hûtôbôl kinyújtjuk, formákat vágunk belôle szaggatóval. Megsütjük közepesen meleg sütôben, amikor kivettük, díszítjük a cukormázzal. Száradni hagyjuk, egy nap múlva megpuhul.

Jó étvágyat!

21


JEHOVA TANÚI

2013. november

Kongresszusi sajtóközlemény 2013.november A Tanúk kongresszusa segített felismernünk hogy Isten Szava hasznos a tanításra

• Miért vizsgáljunk meg minden tanítást, amely azt állítja, hogy Istentôl származik? • Hogyan taníthatunk úgy, ahogy Jézus tanított? • Mi mindenre hasznos a Biblia, Isten Szava? • Mit kell tennünk azért, hogy az igaz Isten büszke legyen ránk, mint gyermekeire? • Hogyan segít a Biblia abban, hogy Isten barátaivá váljunk?

Demecser – Minden érdeklôdôt szeretettel vártak Jehova Tanúi 2013. november 2-3. napján, (szombat, vasárnap) egy elôadás sorozatra, mely a magas szintû bibliai oktatáshoz méltó környezetben, Demecserben, a Sportcsarnokban került megrendezésre, a Szabolcsvezér út 8. szám alatt. A helyi résztvevôk mellett, megyénk számos településérôl érkeztek vendégek, közel ezer fô. Az „Isten Szava hasznos a tanításra” témájú kongresszus arra ösztönzött, hogy komolyan gondoljuk át, mekkora szerepet játszanak az életünkben a Biblia tanításai és törvényei. A Szentíráson alapuló elôadások rávilágítottak arra, hog y: • Milyen hatással lehet az életünkre az Istentôl jövô oktatás, amely a Bibliában található?

A szombat délelôtti ülésszak végén volt a keresztelkedési szertartás, melynek során azok, akik korábban már alaposan tanulmányozták a Bibliát, nyilvánosan is szimbolizálták az Istennek tett önátadásukat. A program szombaton 9:40-tôl 16:00-ig, vasárnap 9:40-tôl 15:30-ig tartott. A Tanúk más rendezvényéhez hasonlóan ez az esemény is nyilvános volt, a részvétel mindenkinek ingyenes volt és pénzgyûjtés sem volt. Kongresszussal kapcsolatos tájékoztatás: Gulyás István, telefon: 70/ 615-7328 Hartyányi Attila, telefon: 70/ 430-4503 Jehova Tanúi - 1163 Budapest, Kövirózsa u. 1. - www.jw.org

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

Népszokások, ünnepek DECEMBER 4. BORBÁLA NAPJA

A Borbála-nap hiedelmei és szokásai hasonlóak a Luca-napéhoz, de a magyar nyelvterületen csak szórványosan terjedtek el. Borbála-napkor nem szabad fonni. A Mura-vidéken azért nem nyúlnak a rokkához, mert Borbála bedobná az ablakon az orsót, a fonál kóccá válna, és a marhák lábára tekeredne, azok pedig megsántulnának. Nem szabad varrni, akárcsak Lucakor, mert bevarrnák a tyúkok fenekét. Borbála-napkor is jártak kotyolni a fiúk. Mondókájuk végeztével leguggoltak a következô felkiáltással: „Igy üjje meg a kentek kotlósa a tojást!”

DECEMBER 6. SZENT MIKLÓS NAPJA

A piros köpenyes, nagy szakállú, jóságos Mikulás – és az ôt kísérô krampusz – a gyermekeket ajándékozó és számonkérô figura a városi polgárságtól a falusi értelmiség közvetítésével jutott el a parasztsághoz. Népszerûsítésében az óvodák és iskolák nagy szerepet játszottak. Az orosz „gyed moroz” tükörfordításaként az 1950-es években a télapó elnevezést kívánták a Mikulás helyett bevezetni. Ma mindkét elnevezés egyformán ismert és használatos. A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelôje, csak a múlt század végén került a köznyelvbe, akárcsak a Mikulást kísérô krampusz, ördögszerû figura neve, mely a nyelvészek szerint bajor–osztrák eredetû. A szokást osztrák eredetûnek tartja a kutatás (Kiss L. 1962). Miklós-napi alakoskodásra, alakoskodókra azonban már ennél korábbi adataink is vannak. A Dunántúlon a közelmúltig élt az a szokás, hogy Miklós napján a legények, sôt nôs férfiak bekormozott arccal, kifordított bundában láncot csörgetve ijesztgették a gyerekeket és a nagyobb lányokat is. A szokás régi voltát igazolja a Csepreg városából, 1785-bôl való tiltás: „...Szent Miklós püspök napja elôtt való estvéli vagy éjszakai üdôben némelyek különféle öltözetekben, álorcákban magukat elrejtvén, házrul-házra járnak... keményen megparancsoltatik, hogy senkit sem Szent Miklós elôtt való estve, sem Üdvözétönknek születése napján, éjszakáján akár alatta valói, akár gyermekei vagy leányai által az ilyetin szines öltözeteket, avagy házrul-házra való énekliseket, melyek által az éjszakai csendesség sértôdik, megengedni ne merészeljenek...” (Bálint S. 1977: I.

22

47). A Láncos Miklósnak nevezett alakoskodók Vépen felkeresték a tollfosztót, Szilben megimádkoztatták a gyerekeket, Csornán a háziaktól ajándékot kaptak. Beleden az utcán is ijesztgették a gyerekeket, lányokat, de bementek a házakba, a derekukon láncot csörgettek, a kezükben söprût vittek, azzal zörgettek be. Az ajándékozás ma ismert formája falvainkban körülbelül ötven éve terjedt el, és még késôbb a piros ruhás Mikulás figurája. Topolyán a húszas évekre tehetô ez az idô. Egész éven át figyelmeztetheti a szülô a gyerekét, hogy nem hoz semmit a Mikulás, ha nem lesz jó magaviseletû. A csizmát, cipôt az ajtó elé teszik, de ha van vállalkozó kedvû rokon, az beöltözik Mikulásnak. Hátán puttonyt visel, benne virgácsok is vannak, és ha kell, megsuhintja vele a gyerekeket. Büntetésül a szülôk vereshagymát, krumplit tesznek a cipôbe a virgács és cukrok mellé. A Tápió vidékén az 1920-as, 1930-as években kezdôdött el a Mikulás-esti ajándékozás. A szülôk este az ablakba tett cipôkbe rakták a diót, cukorkát. Az 1930-as, 1940-es években jelent meg a Mikulás alakoskodó figurája és kísérôje, a krampusz, ekkor került az ajándékok közé a virgács is.

DECEMBER 13. LUCA NAPJA

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi hiedelem és szokás kapcsolódna, mint Luca napjához. Ez a nap éppúgy alkalmas volt termékenységvarázslásra, mint házasság-, halál- és idôjárásjóslásra, bizonyos nôi munkák tiltására, valamint a lucaszék készítésére. Akárcsak a téli ünnepkör más napjain, ilyenkor is jósoltak az elsô látogatóból a várható állatszaporulatra. „Ha Luca reggelén férfi jár nálunk, akkor a szaporodás bika lesz, s ha nô jár leghamarább nálunk, akkor a szaporodás ünô lesz. Luca nap reggelén, mikor felkelünk, mindig várjuk, hogy ki jô leghamarább nálunk. Hogy a báránykák nôstények lesznek, s a borjúcskák ünôcskék lesznek, vaj bikák lesznek” (Gyimes-völgy; Bosnyák S. 1982: 108). E napon a cél elsôdlegesen a tyúkok termékenységvarázslása volt. Ehhez kapcsolódott a nôk munkatilalma is. Országszerte úgy tartották, ha ezen a napon fonnának vagy varrnának, akkor ezzel bevarrnák a tyúkok fenekét. A praktikák, mágikus eljárások és szövegek a tyúkok szaporaságát, tojáshozamának növekedését igyekeztek elôsegíteni.


2013. november JEHOVA TANÚI KONGRESSZUS

ÚTFELÚJÍTÁSI

MUNKÁLATOK

TÁJFUTÁS Október

elején Tázláron rendezték meg tájfutásban az

Országos Csapatbajnokságot, ahol városunk lakója Cerpákné Piroska második, az Országos Egyesületi Váltóbajnokságon harmadik helyen állt a dobogón csapattársaival együtt, a nyíregyházi Honvéd Bottyán Egyesület versenyzôjeként.

RÁDIÓS E.B. 2013. szeptember 9-13 között rendezték meg Lengyelországban, Kudowa Zdrójban a 19. Rádióstájfutó Európa Bajnokságot. V ár osun kat C ser pák F er encn é P ir oska képvi selt e, aki csap at versenyben ezüstérmet szerzett. Gratulálunk az újabb éremhez! (Fotóink a magyar csapatról és az eredményhírdetésrôl készültek.)

23


FOCI

Az elmúlt idôszakban sajnos siralmas eredményeket produkálnak a Demecser Kinizsi Ifi játékosai.Több gólos vereséget szenvedve egyre inkább rontják az elmúlt idôszak sikereit. A fiatal játékosok még nem képesek megfelelô alázattal viselkedni a footbal iránt, de reméljük hogy az utólsó fordulókban és a téli felkészülési idôszak alatt magukba szállnak és a tavaszi fordulókat sikeresebb eredményekkel fogják folytatni. A felnôtt csapat jelenleg a 9. helyen áll, mely nem híven tükrözi

2013. november az itt lévô állomány tudását. Sajnos egyre inkább csak „nagy nevek” vannak. A kilátogató nézôk, szurkolók gólokat és eredményeket várnak, de ehhez többet kell produkálni a csapatnak, hogy mi lehet a gond és probléma talán annak tudható be, hogy mentálisan és edzettségileg elfáradt a csapat. Reméljük, hogy a téli felkészülés ideje alatt sikerül kilábalni ebbôl a hullámvölgybôl. HAJRÁ KINIZSI! Gera Sándor

A KÁPOSZTÁS NAPOKON

A SZPONZORRAL:

“ZSÓKA ITALDISZKONT”

BATYUS SZILVESZTER DECEMBER

31- ÉN.

JELENTKEZÉS,

ASZTALFOGLALÁS A

MÛVELÔDÉSI HÁZBAN! ÉLÔZENE, PEZSGÔ, TOMBOLA !

Kiadja: Erkel Ferenc Mûvelôdési Ház és Könyvtár 4516 Demecser, Szabolcs Vezér út 6. A szerkesztôbizottság tagjai: Balogh Lajos Gyula, Bodnár Péter, Fábián Magdolna, Gera Sándor, Gyôri Tibor, Kiss Gyula Tibor, Mák János, Pásztor Rita, Pilló István, Vass Lajosné, Szilágyi Jánosné, Zsohár Ádám Levélcím: 4516 Demecser,Szabolcs Vezér út 6. Telefon: 42 / 533-019 E-mail: demecserikorkep@freemail.hu „Kevés oldalon is sokoldalú" ISSN 1785-8623

Demecseri Körkép November  

Demecser Város Lakosságának Lapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you