Page 1

MUNCH-AUKSJONEN AUCTION IN OSLO 11 DECEMBER 2017 TH E AN N UAL N O RWEGIAN EDVAR D M U N CH SALE I N ITIATED BY GR EV WED EL S PL A SS AU KS J O N ER , OSLO


E ST. 20 0 0

MUNCH-AUKSJONEN AUCTION IN OSLO 11 DECEMBER 2017 TH E AN N UAL N O RWEG IAN EDVAR D M U N CH SALE I N ITIATED BY G R E V WED EL S PL A SS AU K S J O N ER , OS LO


CONDITIONS OF PURCHASE CATALOGUES

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) prepares catalogues containing photographs and descriptions of all lots to be auctioned. Great emphasis is placed on ensuring that the information given is exact and as complete as possible. AUCTION ESTIMATES

The catalogue’s auction estimates are based on market evaluations and serve as a guideline for potential buyers. Our auction prices are available through leading art price databases. RESERVE PRICE

Some of the lots on auction may have a reserve price. Normally the reserve price is below the lowest value of auction estimate printed in the catalogue. CUSTOMER SERVICE (CS)

CS handles all written bids handed in prior to the auction. With several written bids on the same lot above seller’s reserve price, CS will bid on behalf of the highest bidder. CS ends bidding just above the second highest written bid, and will apply for buying the object at the lowest price possible. If only one written bid exists, CS will bid on behalf of the bidder on the lowest possible sum above the seller’s reserve price.

GUARANTEE

GWPA is responsible for the correctness and layout of the catalogue. During preview, the buyer has the opportunity to view the object and its condition, and condition reports for all lots are available on request. GWPA can therefore not accept any claims from buyers not taking advantage of the examination facilities offered. Any complaints must be put forward no later than 30 days after the auction date. CONDITION REPORTS

Condition reports available on request. They comprise information which GWPA considers to be of importance. HOW DOES THE BIDDING TAKE PLACE? I. REGISTRATION

Buyers will have to register before they place a bid. Registration may take place during the preview, immediately before or during the auction. If you have not previously placed a bid at GWPA, registration must take place no later than three working days before the auction, and bank reference must be provided. II. BIDDING

When registering one receives a numbered paddle that is held up when making a bid. Bids may also be made without a numbered paddle. The final bidder, who purchases the lot, must keep the numbered paddle raised until the auctioneer confirms the number of the buyer. If two final bids are equal, the

auctioneer will decide who is the winning bidder. If any doubt is raised about who has the last bid, the auctioneer will decide if bidding should be redone. The bid is binding for the final bidder when the object is hammered. III: WRITTEN/COMMISSIONED/ORDERED BIDS

A buyer can sign up for one or several written bids prior to the auction. CS at GWPA bids on behalf of the buyer and will bid according to normal procedures in the audience during the auction. CS will make every effort to buy the object at the lowest price possible, if necessary, the amount stated in the written bid. The auctioneer will during the auction notify if any written bids are pre-registered for the lot. If there are several written bids on the same lot, bidding will begin above the next highest of these bids. All written bids will be treated with the highest confidentiality, and must be handed to GWPA no later than the day before the auction. For two bids on the same bidding amount, the bid handed in first will have priority. IV. TELEPHONE BIDS

GWPA CS is pleased to offer assistance to buyers wishing to bid by telephone. When bidding by telephone, CS will call up the bidder and establish contact in reasonable time prior to the lot going for sale. Registration to bid by telephone must be received in writing by GWPA no later than one day prior to auction. V. BIDDING BELOW RESERVE PRICE

If reserve price is not reached during the

auction, the auctioneer can accept lower bids at the acceptance of the seller. All the same, GWPA reserves the right to sell the object to a bidder raising to reserve price after the auction. Bids with the reservation of the seller’s acceptance are in that respect binding for the buyer, but do not give the bidder any special rights. COSTS

In addition to the final bid price comes the buyer’s premium of 18% + VAT, a total of 22,5% which includes payment of commission fee and fee to the Relief Fund for Visual Artists. CURRENCY

Currency per November 17, 2017. The items are hammered and settled in NOK. Exchange rate at the day of payment, not at the day of the Sale. PAYMENT, PICKUP AND DELIVERY

Registered buyers bidding with numbered paddles or written bids have eight days of payment credit. Buyers not bidding with numbered paddles are required to pay cash during the auction, or register after the auction in order to qualify for the eight-day payment credit. Lots must be picked up eight days after the auction, unless special arrangements are made. Payment must be registered on our client account before lots are released.


KJØPSVILKÅR KATALOGER

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider kataloger med fotografi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende. VERDIVURDERINGER

Katalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjengelige gjennom ledende internasjonale kunstprisdatabaser. MINSTEPRISER

Enkelte katalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ligge under laveste verdivurdering som er trykket i katalogen. KUNDETJENESTEN (KT)

KT ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by på vegne av den aktuelle budgiver lavest mulig, dog over selgers minstepris.

GARANTI

GWPA innestår for katalogens utforming og riktighet. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for objektets tilstand. Eventuelle reklamasjoner må fremmes innen 30 dager etter auksjonen. TILSTANDSRAPPORTER

Tilstandsrapporter tilgjengelige på forespørsel. De inneholder opplysninger som GWPA anser for å være av betydning. HVORDAN FOREGÅR BUDGIVNING? I. REGISTRERING

Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Registrering kan skje under visning, umiddelbart før, eller under auksjonen. Dersom man ikke tidligere har handlet hos GWPA, må registrering skje snarest tre virkedager før auksjonen, og bankreferanse må oppgis. II. BUDGIVNING

Ved registrering får man utlevert et nummer som holdes opp under budgivning. Bud kan også avgis uten nummer. Ved tilslag holdes nummeret oppe til auksjonarius har bekreftet at angjeldende nummer har fått tilslaget. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilket bud som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det når vedkommende har fått tilslag for budet. III. FORHÅNDSBUD

En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kundetjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. Kundetjenesten tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det nest høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble innlevert først. IV. TELEFONBUD

GWPAs Kundetjeneste kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp budgiver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen. V. BUD UNDER MINSTEPRIS

Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris etter auksjonen. Således er bud med forbehold om selgers godkjennelse bindende, men gir ingen rettigheter for budgiver.

OMKOSTNINGER

På tilslagssummen kommer 18 % i omkostninger + MVA, i alt 22,5 % som inkluderer salær og Kunstavgiften. VALUTA

Valutakurser pr. 17.11.2017. Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato, ikke salgsdato. BETALING OG HENTING

Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene. Henting av gjenstandene må skje senest 8 dager etter mottatt faktura. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan hentes.


MUNCH-AUKSJONEN AUCTION IN OSLO 1 1 DECEMBER 2017 T H E A N N UA L N O RW E G I A N E DVA R D M U N C H S A L E I N I T I AT E D BY G R E V W E D E L S P L A S S AU K S J O N E R , O S LO

CONTACT

AUCTION

Grev Wedels Plass Auksjoner

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, at our premises, Oslo.

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo

Monday 11 December 2017 at 6 pm

+47 22 86 21 86

VIEWING AT OUR PREMISES

www.gwpa.no

to Monday 11 December at 5 pm

post@gwpa.no

Valuation / Consignments: Hans Richard Elgheim

hansrichard.elgheim@gwpa.no Curator for History of Art / Invoices: Nini Eitzen

nini.eitzen@gwpa.no

From Wednesday 6 December

Monday to Friday: 10 am to 6 pm

Saturday and Sunday: 12 noon to 4 pm Otherwise by appointment.

If you wish to see artworks on paper out of frame, please contact us one day in advance at the latest.

REGISTRATION

Client services /

Buyers will have to register before they place a bid. Registration may take

Helena Bye

If you have not previously placed a bid at GWPA, registration must

Catalogue subscription:

place during the preview or immediately before the auction.

helena.bye@gwpa.no

take place no later than three days before the auction.

Client services (substitute) Maria Høy

helena.bye@gwpa.no

CATALOGUE www.gwpa.no

Munch-Auksjonen 2017-5. Curator for History of Art: Nini Eitzen. Photography: Kjell S. Stenmarch. Catalogue design: Kord. Print: Pajo AS. Edited by Grev Wedels Plass Auksjoner AS. © 2017 Grev Wedels Plass Auksjoner AS.


1 MUNCH, EDVARD 1863-1944 POSTER: CHAINED EAGLE (UTSTILLINGSPLAKAT: LENKET ØRN) Lithograph printed in green and red, the text set in red, on thin cream paper Sheet: 1380x470 mm Image: 1250x420 mm Unsigned 1910

Woll 373 A. The poster was made for Munch’s exhibition in the «Dioramalokalet» in Kristiania (Oslo) in March 1910. Litografi trykket i grønt og rødt, teksten satt i rødt, på tynt gulhvitt papir Arket: 1380x470 mm Motivet: 1250x420 mm Usignert 1910

Woll 373 A. Plakaten ble laget til Munchs utstilling i Dioramalokalet i Kristiania (Oslo) i mars 1910.

EUR 2 100–3 100 USD 2 400–3 600 NOK 20 000–30 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch Complete Graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Plakaten trykt i to deler som er klistret sammen. Motivet med

Poster printed in two sections and pasted

together. The upper section with the eagle

and the lower section with a bird’s eye view

of the Karl Johan street are printed in green, with the following text in red (translated): «Edvard Munch’s Exhibition of Paintings

and Graphic Works. Dioramalokalet. Open from 12 - 4. Entrance fee 50 øre. P. 273.

8

ørnen i øvre del, og utsikten over Karl Johan sett i fugleperspektiv i nedre del, er trykt i grønt, med følgende trykte tekst satt i

rødt: «Edvard Munchs Maleriudstilling og Grafisk udstilling Dioramalokalet. Aabent Kl. 12 - 4. Entre 50 öre.» S. 273.


9


2 MUNCH, EDVARD 1863-1944 PERNILLE KIRKEBY LITTLE NORWEGIAN GIRL STANDING I (PERNILLE KIRKEBY STÅENDE LITEN NORSK PIKE I) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 620x225 mm Image: 430x150 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1908-09

Woll 314. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 620x225 mm Motivet: 430x150 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1908-09

Woll 314.

EUR 6 200–8 200 USD 7 300–9 700 NOK 60 000–80 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch

Munch painted two portraits of little Pernille

Gerd Woll: Edvard Munch – The

and let her parents choose the version they

- Complete Paintings, London 2009. complete graphic Works, Oslo 2012.

Pernille (Anne Lise) Kirkeby (1907-1976), was the

daughter of Anker Kirkeby, editor of «Politiken», a leading Danish newspaper. There are two

paintings of her, both of them dated to 1909 (private collections, Woll 827 and 828). Cf. cat. no. 315. Woll 2012, p. 252.

10

Kirkeby while he was at the clinic in Copenhagen preferred (letter Kirkeby/Munch March 20, 1910).

He also executed two corresponding lithographs of her (Woll 314 and 315). Woll 2009, p. 857.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Pernille (Anne Lise) Kirkeby (1907-1976), datter av Anker

Kirkeby, redaktør i «Politiken». Munch laget også to malerier av henne (privat eie, Woll 827 og 828), datert til 1909. Jfr. kat. nr. 315. Woll 2012, s. 252.

Munch malte to portretter av lille Pernille Kirkeby mens

han var på klinikken i København, og lot foreldrene velge det de syntes var best (brev Kirkeby/Munch 20. mars

1910). Samtidig tegnet han også to tilsvarende litografier av henne (Woll 314 og 315). Woll 2008, s. 857.


11


3 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN WITH HER HAND BY HER MOUTH (KVINNE MED HÅNDEN VED MUNNEN) Lithograph printed in black on medium thin greyish-white paper Sheet: 491x369 mm Image: 380x275 mm

Signed in pencil lower right: Edvard Munch 1920

Woll 645. Litografi trykket i svart på middels tynt, gråhvitt papir Arket: 491x369 mm Motivet: 380x275 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 1920

Woll 645.

EUR 6 200–8 200 USD 7 300–9 700 NOK 60 000–80 000

LITERATURE: Alf Bøe: «Forord» (Foreword),

training of the hand, and development

LITTERATUR: Alf Bøe: «Forord», utstillingskatalog Edvard

modeller, 1912-1943, Munch-museet 1988

exploration of the personalities they

Arbeidet med modeller har vært viktig for Edvard

utstillingskatalog Edvard Munch og hans

(exhibition catalogue Edvard Munch and his

models, 1912-1943, The Munch Museum 1988). Working with models was very important for Edvard Munch on multiple levels: As

12

of artistic skill, as meetings with and

themselves represented, and as exploration, by their help, of the human condition

which forms the core of his art. Bøe, p. 7.

Munch og hans modeller, 1912-1943, Munch-museet 1988.

Munch på flere plan: Som øvelse og utvikling av

kunstnerisk ferdighet, som møte med og utforskning av de personligheter som modellene selv representerte, og som utforskning, ved deres hjelp, av de menneskelige

grunntemata som danner kjernen i hans kunst. Bøe, s. 7.


13


4 MUNCH, EDVARD 1863-1944 YOUNG WOMAN WITH HAT (UNG KVINNE MED HATT) Lithograph printed in black on medium heavy beige paper Sheet: 492x428 mm Image: 305x310 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1920

Woll 643. Litografi trykket i svart på middels tykt beige papir Arket: 492x428 mm Motivet: 305x310 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1920

Woll 643.

EUR 5 100–7 200 USD 6 100–8 500 NOK 50 000–70 000

LITERATURE: Arne Eggum: Edvard Munch

Fjeldbu, Munch’s most frequently employed

his models), utstillingskatalog Munch-

Ha also executed a lithographic portrait

og hans modeller (Edvard Munch and

model between 1919 and 1923.

museet 1988 (exhibition catalogue

of her that is usually dated to 1920,

Gerd Woll: Edvard Munch - Complete

evidence (Woll 643). Woll 2009, p. 1323.

The Munch Museum 1988). Paintings, London 2009.

Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012. Cf. cat. no. 642. A similar painting, dated to 1922, of the same model (private

although without any documentary

Eggum says among other things this about Munch’s model Annie Fjeldbu. Both this lithograph and the painting mentioned above are illustrated in Eggum:

collection, Woll 1433). Woll 2012, p. 403.

Among the many models Munch engaged

Under cat. no. 642 it says:

Fjeldbu was one of the most important ... .

The model has been identified as Annie Fjeldbu (Anna Hansen). She was born in 1897, and

Munch probably used her as a model from

late autumn 1918 until she married in 1923 (cf.

Eggum 1988). Cf. cat. no. 643. Woll 2012, p. 402. Under cat. no 1433 it says: J.H. Langaard has dated this painting to 1922 due to the hat, which according to him was haute couture in Paris in the autumn of 1922. The woman is Annie

14

in the time frame of 1918 to 1923, Annie

Annie Fjeldbu (actually Anna Hansen) came from simple means, but had ambition

and made it as a model and a performer. She both danced ballet and sang. It was

between touring she modelled for Munch. Born in 1897 she was approximately 21

years of age when she, probably in the late autumn of 1918, became Munch’s model.

Up to her marriage in 1923, when moving to Sweden, she lived at home with her family

in Sannergaten 38. Eggum, p. 104. Married,

she came to be known as Annie Rosenquist.

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch og hans

modeller, utstillingskatalog Munch-museet 1988.

Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Jf. kat. nr. 642. Liknende maleri datert til 1922, av samme modell (privat eie, Woll 1433). Woll 2012, s. 403. Under kat. nr. 642 står det: Modellen er identifisert som Annie Fjeldbu (Anna Hansen). Hun var født i 1897, og begynte antakelig som modell for

Munch seinhøsten 1918 og fortsatte inntil hun giftet seg i 1923. Se Eggum 1988. Jf. kat. nr. 643. Woll 2012, s. 402. Under kat. nr. 1433 står det: J.H. Langaard har datert dette maleriet til 1922 ut fra hatten,

som ifølge ham var høyeste mote i Paris denne høsten. Kvinnen var Annie Fjeldbu, Munchs mest brukte modell i 1919-23. Han laget også et portrett av henne i et litografi som vanligvis er

datert til 1920 uten begrunnelse (Woll 643). Woll 2008, s. 1323. Eggum skriver blant annet dette om Munchs modell Annie Fjeldbu. Både dette litografiet og maleriet vi herover har nevnt, er avbildet hos Eggum:

Blant de mange modellene som Munch engasjerte i tidsrommet 1918-1923, var Annie Fjeldbu en av de mest sentrale ... .

Annie Fjeldbu (eg. Anna Hansen) kom fra enkle kår, men hadde ambisjoner og slo seg igjennom som modell og revyartist. Hun

både danset ballet og sang. Det var mellom turneene at hun sto modell for Munch. Født i 1897 var hun ca. 21 år gammel da hun, trolig senhøstes 1918, ble Munchs modell. Fram til

hun giftet seg i 1923 og flyttet til Sverige, bodde hun

hjemme hos familien i Sannergaten 38. Eggum, s. 104. Hun kom som gift til å hete Annie Rosenquist.


15


5 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KRISTIANIA BOHEMIANS I (KRISTIANIA-BOHEME I) Intaglio print printed in black on heavy beige wove Sheet: 344x446 mm Image: 205x285 mm

Secondary signature in pencil lower right: E Munch Annotated in pencil lower right: Christiania Bohème 1895

Woll 15 b. Annotated in pencil lower left: «Sch. 10/ II c». In Schiefler under 10 II c it says: «Die gewöhnlichen Exemplare der von Meier-Graefe herausgegebenen Mappe.» (The ordinary Impressions of the Portfolio edited by Meier-Graefe).

55 impressions were printed on heavy beige wove for the ordinary edition of the portfolio, these were not signed. Radering trykket i svart på tykt beige papir Arket: 344x446 mm Motivet: 205x285 mm

Sekundær signatur med blyant nede t.h.: E Munch Påtegnet med blyant nede t.h.: Christiania Bohème 1895

Woll 15 b. Påtegnet med blyant nede t.v.: «Sch. 10/ II c». I Schiefler under 10 II c står: «Die gewöhnlichen Exemplare der von Meier-Graefe herausgegebenen Mappe.» (De vanlige eksemplarene i mappen utgitt av Meier-Graefe). 55 eksemplarer ble trykket på tykt beige papir for den vanlige utgaven av mappen, disse ble ikke signert.

EUR 15 400–20 600 USD 18 200–24 300 NOK 150 000–200 000

LITERATURE: Pola Gauguin: Grafikeren

Everything was debated by the Kristiania-

LITTERATUR: Pola Gauguin: Grafikeren Edvard

graphic artist Edvard Munch Woodcuts

social problems, like women’s liberation,

Alt ble tatt under debatt av Kristiania-Bohemen:

Edvard Munch Tresnitt og raderinger (The and intaglio prints), Trondheim 1946.

16

Bohemians: Art, literature, politics and

prostitution and the labour movement. P. 72.

Munch Tresnitt og raderinger, Trondheim 1946.

Kunst, litteratur, politikk og sosiale problemer, som kvinnesak, prostitusjon og arbeiderbevegelse. S. 72.


17


6 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE DAY AFTER (DAGEN DERPÅ) Intaglio print printed in brownish-black on heavy cream paper Sheet: 412-417x513-515 mm Image: 191x273 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1894

Woll 10. Radering trykket i brunsvart på tykt gulhvitt papir Arket: 412-417x513-515 mm Motivet: 191x273 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1894

Woll 10.

EUR 41 200–61 800 USD 48 600–72 800 NOK 400 000–600 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – Complete Paintings, London 2009. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012. The print is a reversed version of a painting

of 1894 (Nasjonalmuseet, Oslo). (Woll 348). A

lost painting from the 1880s can be identified in an exhibition photograph from 1892-93 (Woll 258). The subject also appears in an

early drawing (MM T 2348). Woll 2012, p. 44.

18

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Raderingen er en speilvendt gjentakelse av maleri fra 1894

(Nasjonalmuseet, Oslo). (Woll 348). Et tapt maleri fra 1880-tallet

kan ses på et utstillingsfotografi fra 1892-93 (Woll 258). Motivet fins også i en tidlig tegning (MM T 2348). Woll 2012, s. 44.


19


7 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE SICK CHILD (DET SYKE BARN) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 506x397 mm Image: 361x269 mm Signed in pencil lower right: E. Munch

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1894

Woll 7 c) VI. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 506x397 mm Motivet: 361x269 mm Signert med blyant nede t.h.: E. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1894

Woll 7 c) VI.

EUR 51 500–72 000 USD 60 700–85 000 NOK 500 000–700 000

LITERATURE: Sidsel Helliesen: “Technical aspects

point for Munch. With this work he broke with

Works on Paper, exhibition catalogue Munch

expressive visual language of his own. “In

of Munch’s prints and drawings», Edvard Munch

Museum 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, p. 32-57. The relationship between Sophie and Edvard, the two eldest children of the Munch family, was

particularly close. … Sophie’s death at the age

of fifteen made a deep and lasting impression on her younger brother, which would later be

reflected in his art. The painting “The Sick Child” (1885-6, Woll M 130) was an artistic turning

20

detail-oriented realism and created a distinctive, the Sick Child I broke new ground – it was a

breakthrough in my art. Most of what I did later had its birth in this painting”, wrote Munch in

the pamphlet “Livsfrisens tilblivelse” (1928). The

central position of this motif in Munch’s oeuvre is underlined by the existence of an additional five painted as well as three printed versions – two etchings … and one lithograph … . P. 40.

LITTERATUR: Sidsel Helliesen: «Tekniske aspekter

ved Munchs grafikk og tegning», Munch på papir

Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munchmuseet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 32-57.

Det var et spesielt nært forhold mellom de to eldste barna i

Munch-familien, Sophie og Edvard. Hennes død som 15-åring gjorde et dypt og varig inntrykk på den to år yngre broren. …

Maleriet «Det syke barn» (1885-86, Woll M 130) ble et kunstnerisk vendepunkt for Munch. Her bryter han med den detaljorienterte realismen og skaper et særegent ekspressivt billedspråk. «I det

syke barn brøt jeg mig nye veie – det var et gjennombrudd i min kunst. – Det meste av hvad jeg senere har gjort fik sin fødsel

i dette billede», skriver Munch i heftet «Livsfrisens tilblivelse» (1928). Motivets sentrale posisjon i Munchs oeuvre bekreftes

også av ytterligere fem malte versjoner, i tillegg til tre grafiske utgaver – to som radering … og en som litografi… . S. 40.


21


8 MUNCH, EDVARD 1863-1944 YOUNG WOMEN AT THE BEACH II (UNGE KVINNER PÅ STRANDEN II) Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 264-274x315 mm Image: 106x 171 mm Signed in pencil lower right: E Munch

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1907

Woll 292. Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 264-274x315 mm Motivet: 106x171 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1907

Woll 292.

EUR 30 900–41 200 USD 36 400–48 600 NOK 300 000–400 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – Complete Paintings, London 2009. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012. Under Woll 292 it says: Cf. cat. no. 291. Woll 2012, p. 243. Under Woll 291 it says, among other things:

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Under Woll 292 står det: Jf. kat. nr. 291. Woll 2012, s. 243. Under Woll 291 står det blant annet: Tilsvarende motiv på maleri utført for Max Reinhardts

Kammerspiele i Berlin i 1906-07 (Hamburger Kunsthalle, Woll 734). Jf. kat. nr. 292. Woll 2012, s. 242.

Woll 734 i Edvard Munch - Samlede malerier, har tittel: Unge

A similar subject appears in a painting

made for Max Reinhardt’s Kammerspiele in

Berlin 1906-07 (Hamburger Kunsthalle, Woll 734). Cf. cat. no. 292. Woll 2012, p. 242.

Woll 734 in Edvard Munch - Complete Paintings, has the title: Young Women on the Beach (The Reinhardt Frieze). Woll 2009, p. 727.

22

kvinner på stranden (Reinhardt-frisen). Woll 2008, s. 727.


23


9 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMAN AND THE HEART (KVINNEN OG HJERTET) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 491x348 mm Image: 239x233 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 55 b) IV. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 491x348 mm Motivet: 239x233 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 55 b) IV.

EUR 30 900–41 200 USD 36 400–48 600 NOK 300 000–400 000

LITERATURE: Magne Bruteig:

Munch – Drawings, Oslo 2004.

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004. Et motiv med pike og hjerte finnes både i radering og tresnitt. Det kan tolkes som en kommentar

A motif with a girl and a heart exists in both etching and woodcut. It may be

interpreted as a commentary on woman’s relationship to man’s emotions.

The etching is a variant of “Blossom of pain”, in which the blood from the heart the woman is

holding gives nourishment to a flower. P. 90-91. A central symbolic motif in Munch’s work is “Blossom of pain” … . The artist should not

portray inessentials, not shine with technical

skill or “paint nice pictures to hang on drawing walls”. “All art, literature like music must be

produced by one’s heart’s blood … Art is one’s heart’s blood.” In this drawing (“Blossom of

pain”), Munch further develops this quotation by having a flower – art – grow up from

the blood of life. Art and life become one.

But to achieve this, the artist must sacrifice the most precious thing he has. P. 89.

24

til kvinnens forhold til mannens følelser.

Raderingen er en variant av «Smertens blomst», der blodet fra hjertet som kvinnen holder, gir næring til en blomst. S. 90-91. Et sentralt symbolsk motiv hos Munch er behandlet i

«Smertens blomst/»Quikborn» … . Kunstneren skulle ikke

skildre uvesentligheter, ikke briljere med teknisk dyktighet,

eller «male pene billeder til at hænge på en dagligstue væg». «Al kunst litratur som musik må være frembragt med ens hjerteblod … Kunsten er ens hjerteblod.» Munch utvikler

dette sitatet videre ved å la en blomst – kunsten – vokse opp fra hjerteblodet. Kunst og liv blir ett. Men for å oppnå dette må kunstneren ofre det mest dyrebare han eier. S. 89.


25


10 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SELF-PORTRAIT (SELVPORTRETT) Lithograph printed in black on medium heavy cream Japan paper Sheet: 629x438-441 mm Image: 457x321-324 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1895

Woll 37 III. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt japanpapir Arket: 629x438-441 mm Motivet: 457x321-324 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch 1895

Woll 37 III.

EUR 41 200–61 800 USD 48 600–72 800 NOK 400 000–600 000

LITERATURE: Peter W. Guenther:

Edvard Munch, travelling exhibition The University of Houston 1976.

he was actually on the way to gaining an international reputation. Woll 1995, p. 11.

Early on he makes etchings, but the earliest

The Munch Museum, Oslo 1995.

but here he tackles the more problematical

Gerd Woll: Edvard Munch Prints

from 1896, exhibition catalogue, The Munch Museum, Oslo 1996.

He remained in Berlin after his sensational

appearance there in 1892, and held a number of exhibitions here. They created a stir, and

lithographs also take up familiar subjects

pictorial ideas and creates powerful, blackwhite versions of subjects such as “The

Scream”, “Madonna”, “Vampire”, “The Alley”

and “The Hands” to name the most important. In addition he renders his magnificent “Selfportrait with Skeletal Arm”. Woll, p. 12.

attracted a considerable number of people.

In the first state of “Self Portrait” we see how,

and for many years the sale of tickets for these

sufficiently black background, but has gone

But his sales amounted to practically nothing,

exhibitions formed his most important source

of income. In the late of autumn of 1894, Munch began to produce graphic art in Berlin – partly in order to ensure a better source of income,

and partly in order to reach as great a public as

possible. The motifs of most of his first etchings

to begin with, he has not quite managed a over it with more tusche – and finally, on

Gerd Woll: Edvard Munch Grafikk fra 1896,

utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1996. Etter sin berømmelige skandalesuksess i Berlin i 1892, ble Edvard Munch boende der og hadde arrangert flere utstillinger som vakte oppsikt og trakk mange mennesker. Men han solgte omtrent ingenting, og i mange år var billettpengene fra

utstillingene hans viktigste inntektskilde. Dels for å sikre seg

bedre inntektsmuligheter, dels fordi han var opptatt av å nå

flest mulig mennesker med sitt kunstneriske budskap, begynte Munch med grafikk på seinhøsten 1894 i Berlin. Hans første

raderinger og litografier gjentok stort sett motiver han tidligere hadde utformet i maleri, men de grafiske teknikkene fascinerte ham fort som selvstendig kunstnerisk medium. Woll 1996, s. 9. Som kunstner var ikke Munch noen nybegynner i 1894. Han

var riktignok ikke mer enn 31 år, men hadde alt en lang rekke av sine mest kjente arbeider i olje bak seg. Med sin mange

silky, deep-black surface so typical of his

Tidlig lager han raderinger, men også de tidligste

with the needle. Thus, he achieved the soft, earliest lithographs;… Woll 1995, p. 20.

ferd med å skaffe seg et internasjonalt ry. Woll 1995, s. 11.

litografiene tar opp kjente motiver, men her går han

også løs på de mer problematiske bildeideene, og utfører kraftfulle svart-hvitt utgaver av motiver som «Skrik»,

the various graphic techniques, which he saw as

«memento mori», an effect further enhanced

Munch was no novice as an artist in 1894.

utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1995.

og kontroversielle utstillinger de siste åra, var han faktisk i

Beneath the artist a skeletal arm and a

an independent medium of art. Woll 1996, p. 19.

(vandreutstilling Universitetet i Houston 1976).

the dark areas, he has scratched in fine lines

and lithographs are largely the same as those of earlier paintings, but he was soon fascinated by

travelling exhibition The University of Houston 1976 Gerd Woll: Edvard Munch 1895 første år som grafiker,

Gerd Woll: Edvard Munch 1895 first year as a graphic artist, exhibition catalogue,

LITTERATUR: Peter W. Guenther: Edvard Munch,

hand appear, making the picture a veritable by the pale features. Guenther, p. 70.

«Madonna», «Vampyr», «Smuget» og «Hendene» for

å nevne de viktigste. Dessuten lager han sitt praktfulle «Selvportrett med knokkelarm». Woll 1995, s. 12.

I den første tilstanden av «Selvportrett» ser vi hvordan han først ikke helt har oppnådd en skikkelig dekkende

sort bakgrunn, men så har gått over med mer tusj – og

til sist rispet inn fine linjer i det sorte med en nål – slik at

Although only 31 years old, already he

han oppnådde den silkemyke, dypsorte flaten som er så

known works in oil. With his many and

Under kunstneren kommer det frem et skjelett av en arm og en

had behind him a large number of bestcontroversial exhibitions in recent years

26

typisk for hans tidligste litografier. Woll 1995, s. 21.

hånd, som gjør bildet til et virkelig “memento mori”, en effekt

som videre forsterkes av kunstnerens bleke trekk. Guenther, s. 70.


27


11 MUNCH, EDVARD 1863-1944 JEALOUSY II (SJALUSI II) Lithograph printed in black on thin Japan paper, laminated on thin Japan paper Sheet: 653x777-785 mm Image: 470x564-567 mm Unsigned 1896

Woll 69. Litografi trykket i svart på tynt japanpapir, doublert på tynt japanpapir Arket: 653x777-785 mm Motivet: 470x564-567 mm Usignert 1896

Woll 69.

EUR 61 800–82 300 USD 72 800–97 100 NOK 600 000–800 000

LITERATURE: Peter W. Guenther:

Edvard Munch, travelling exhibition The University of Houston 1976. Gustav Schiefler observed in

“Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs”, Berlin 1907, p. 17:

He represents jealousy in the agonized features of a man with keen, shining eyes and a pointed beard, in such a way that one believes one is

experiencing the tormenting pricks of passion

oneself. The scene the tortured man sees before

his mental eye is expressed in soft, flowing lines

as his beloved stands naked before his rival. P. 84.

28

LITTERATUR: Peter W. Guenther: Edvard Munch,

travelling exhibition The University of Houston 1976 (vandreutstilling Universitetet i Houston 1976). Gustav Schiefler observerte i “Verzeichnis des

graphischen Werks Edvard Munchs”, Berlin 1907, s. 17: Han viser sjalusi i de forpinte trekkene til en mann med intense, skinnende øyne og et tilspisset skjegg, på en

slik måte at man kan tro det er en selv som opplever de smertefulle stikk av begjær. Scenen som den martrede

mannen ser for sitt indre øye er uttrykt i bløte, bølgene

linjer der hans elskede står naken foran hans rival. S. 84.


29


12 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KIØSTERUD HOUSE, ÅSGÅRDSTRAND (KIØSTERUDGÅRDEN, ÅSGÅRDSTRAND) Chalk, reddish-brown, drawn on medium heavy, greyish-green paper Sheet: 360x250 mm Unsigned

Registered by the Munch Museum with a Certificate of Registration of 1.9.1975. There it is noted that a former

owner of the drawing probably wrote what has later been erased lower left. It shall have said: «Studie til «Huset ved stranden» - 1905 / av Edv. Munch» (Study for «The House on the Beach» - 1905 / by Edv. Munch). Registered in the coming oeuvre-catalogue on Munch’s Drawings which is to be published by the Munch Museum in the near future, with the number PE.T.00225. Fargestift, rødbrun, tegnet på middels tykt, grågrønt papir Arket: 360x250 mm Usignert

Registrert på Munch-museet med registreringsbevis av 1.9.1975. Der er det notert at en tidligere eier av tegningen antagelig har skrevet på det som senere er blitt visket vekk nede t.v. Det skal ha stått: «Studie til «Huset ved stranden» - 1905 / av Edv. Munch».

Registrert i den kommende oeuvrekatalogen over Munchs tegninger som vil utgis av Munch-museet i nærmeste fremtid, med nummer PE.T.00225.

EUR 30 900 USD 36 400 NOK 300 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch –

were not intended to be presented to a critical

the Kiøsterud House and the bridge, there

on the Bridge in seven versions, the first version

it was Munch’s strength that he managed to

us, the viewers, but there doesn’t seem to be

Complete Paintings, London 2009, see The Girls from 1901 cat. no. 483, 484, 539, 540, 639 (from 1905), 1632 and 1715 last version from 1933-35

and The Women on the Bridge in five versions,

first version from 1902 cat. no. 541, 566, 567, 604 (from 1904) and 1721 last version from 1934-40. Magne Bruteig: Munch – Drawings, Oslo 2004. In Edvard Munch’s generous gift to Oslo was

also bequeathed around 4.500 drawings, which today constitutes part of the collections of

The Munch Museum. In his book, published to the exhibition “Munch – Drawings”, curated by the author in Musée d’Ixelles in Brussels,

shown 19.02.-16.05.2004 and presented at The

Munch Museum 21.10.2004-16.01.2005, Magne Bruteig lifts the lid of this treasure chest.

public; he did not need to prove anything. And retain the impulsive, the “unfinished” quality in his paintings too, a strength that was actually seen as a major defect by his contemporaries. Even today, one can catch oneself thinking

that Munch was the genius who, in the heated inspiration of the moment, launched himself onto the canvas and finished the picture

then and there. The drawings show with the

utmost clarity that that was not the case. This

certainly does not mean that he was uninvolved emotionally in the actual process of painting or printmaking. There is ample confirmation that he was. Yet by that stage his work had

already been thoroughly prepared in advance, in head, heart and hand. Bruteig, p. 14-15.

His rendering of Munch as a black-and-

In multiple pictures Edvard Munch

drawing, which is in private possession:

Åsgårdstrand with the Kiøsterud House in the

white artist can also be transferred to this

Though diverse, most of the drawings have one thing in common; they are informal, impulsive, relaxed. If it is really true that Munch never

regarded the drawings as finished, independent

works of art, this meant that he could to a much greater extent be himself in the drawings. They

30

painted motifs from his many summers in

background. In this study there is a face in the foreground seen «en face», with open mouth as in a scream. It is hard to find a painting

with the excact similar subject-matter, but

elements can be traced in some pictures, and in other paintings and drawings for that matter. However, in some paintings which comprises

sometimes emerge a figur turned towards

any trace of despair, like in a scream, in any of

their faces. In two of the paintings of The Girls on the Bridge, Munch turns one of the girls

towards us. In this particular one the girl seems completely cool, Woll 484, in the other from

1905, Woll 639, the face is sketchely painted, her frame of mind is impossile to detect.

However, he has also painted several versions of The Women on the Bridge, and in Woll 541,

from 1902, one of the women is turned towards the viewer, with an open mouth. She seems

to smile or talk, there doesn’t seem to be any trace of despair in her face. In Woll 604 from

1904 there is a group of women on the bridge and one of them is turned towards us, with

a somewhat undefineable expression on her

face. Her face is green which suggests another mood than despair, rather envy. In some of the pictures with this motif there are also

men involved, and one might think that the

face in despair is most likely the face of a man. In any way, this drawing shows how Munch worked on his ideas time and time again.


LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier,

kunstverk, betyr det at han i enda større grad kunne være seg

del. Men, i flere malerier hvor Kiøsterudgården og broen inngår,

versjon fra 1901 kat. nr. 483, 484, 539, 540, 639 (fra 1905),

kresent publikum, han trengte ikke å prestere noe. Nå var det jo

synes ikke å finnes fortvilelse, som i et skrik, å spore i ansiktene.

Oslo 2008, se Pikene på broen i syv versjoner, første

1632 og 1715 siste versjon fra 1933-35 og Damene på broen i fem versjoner, første versjon fra 1902 kat. nr. 541, 566, 567, 604 (fra 1904) og 1721 siste versjon fra 1934-40. Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

I Edvard Munchs generøse gave til Oslo inngikk ca. 4500

tegninger, som i dag er en del av Munch-museets samlinger. I sin bok, utgitt til utstillingen «Munch – Tegneren» kuratert

av forfatteren i Musée d’Ixelles i Brussel, vist 19.02.-16.05.2004 og presentert på Munch-museet 21.10.2004-16.01.2005, løfter Magne Bruteig på lokket til denne skattekisten.

Hans beskrivelse av Munch som tegner kan også overføres på denne tegningen, som befinner seg i privat eie:

Uensartet som de er – én ting har de fleste tegningene felles; de er uformelle, impulsive, uanstrengte. Hvis det nå er riktig at han sjelden så på tegningene som ferdige, selvstendige

selv i tegningene. De var ikke ment å skulle presenteres for et

Munchs styrke at han greide å beholde det impulsive, «uferdige»

er det av og til en figur vendt mot oss betraktere, men det I to av maleriene lar Munch en av pikene i Pikene på broen

også i sine malerier – en styrke som riktignok ble oppfattet som

vende seg mot oss. I det ene synes piken helt ubekymret, Woll

til å tro at Munch var geniet som i øyeblikkets inspirasjonsrus

malt, man får ikke inntrykk av pikens sinnsstemning. Han har

en stor mangel av hans samtid. Selv i dag kan man la seg lure

gjøv løs på lerretet og gjorde bildet ferdig der og da. Tegningene viser med all tydelighet at slik var det ikke. Ikke slik å forstå at han ikke var følelsesmessig engasjert i selve maleprosessen,

eller i arbeidet med grafikken. Det har vi mange bekreftelser

på. Men da var det meste allerede grundig gjennomarbeidet, både med hodet, hjertet og hånden. Bruteig, s. 14.

I flere malerier har Edvard Munch malt motiver fra sine mange somre i Åsgårdstrand med Kiøsterudgården i bakgrunnen. I

denne studien er det et ansikt i forgrunnen sett «en face», med åpen munn som i et skrik. Det er vanskelig å finne et maleri

som tilsvarer tegningen, men elementer fra den kan spores i

bildene, og kanskje i flere andre malerier og tegninger for den

484, i det andre fra 1905, Woll 639, er ansiktet skissemessig

imidlertid også malt flere versjoner av Damene på broen, og

i Woll 541, fra 1902, er en av damene vendt mot betrakteren, med åpen munn, men hun synes å smile eller snakke, det synes ikke å være spor av fortvilelse i ansiktet. I Woll 604

fra 1904 er det en gruppe av damer på broen og en av dem

er vendt mot betrakteren med et litt ubestemmelig uttrykk i ansiktet. Hun er grønn i ansiktet, noe som kan tyde på en annen sinnsstemning enn fortvilelse, heller misunnelse. I

noen av bildene med dette motivet er det også menn med,

og man kan tenke at det mest sannsynlige er at det fortvilede ansiktet er av en mann. Uansett, i denne tegningen kan man se hvordan Munch arbeidet med sine motiver igjen og igjen.

31


13 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WASHING CLOTHES AT THE SHORE (KLESVASK VED VANNKANTEN) Woodcut printed in two colours, red and black, on medium heavy cream paper Sheet: 444-451x595-597 mm Image: 328-330x459 mm

Signed and dated in pencil lower right: Edvard Munch 18/9 38 The date probably refers to the date for the Sale of the impression. 1903

Woll 246 II. Tresnitt trykket i to farger, rødt og svart, på middels tykt gulhvitt papir Arket: 444-451x595-597 mm Motivet: 328-330x459 mm

Signert og datert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 18/9 38 Dateringen refererer seg antageligvis til salgstidspunktet for trykket. 1903

Woll 246 II.

EUR 20 600–25 700 USD 24 300–30 300 NOK 200 000–250 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Woll 246 II er: Trykk i to farger fra en plate innsatt

Woll 246 II are: Impressions printed in

two colours from one woodblock inked in red and black or blue. P. 222.

32

med rødt og svart eller blått. S. 222.


33


14 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WINTER LANDSCAPE (SNØLANDSKAP) Woodcut printed in black on thin paper, laminated Sheet: 387-389x529-532 mm Image: 322x458 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch

Annotated in pencil by the artist lower right: Selv tryk (Printed by myself). 1898

Woll 134 a) II. Tresnitt trykket i svart på tynt papir, doublert

Arket: 387-389x529-532 mm Motivet: 322x458 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Selv tryk 1898

Woll 134 a) II.

EUR 8 200–10 300 USD 9 700–12 100 NOK 80 000–100 000

34


35


15 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN’S HEAD (KVINNEHODE) Woodcut printed in black on heavy, laid cream paper

Sheet: 505-508x342-346 mm Image: 244-247x198 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1899

Woll 148. Tresnitt trykket i svart på tykt, riflet gulhvitt papir

Arket: 505-508x342-346 mm Motivet: 244-247x198 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1899

Woll 148.

EUR 5 100–7 200 USD 6 100–8 500 NOK 50 000–70 000

LITERATURE: Frank Høifødt: “Tulla Larsen», Edvard Munch Works on Paper, exhibition catalogue Munch Museum 2.11.201302.03.2014, Oslo 2013, p. 176-191. This woodcut is most likely a

portrait of Tulla Larsen. P. 181.

36

LITTERATUR: Frank Høifødt: «Tulla Larsen», Munch på

papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munchmuseet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 176-191. Det er rimelig å knytte Tulla Larsen til dette portrettet i tresnitt. S. 181.


37


16 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A WOMAN (KVINNEHODE) Watercolour on heavy white, laid paper Sheet: 254x178 mm

Signed in pencil upper left: Edv Munch Registered in the coming oeuvre-catalogue on Munch’s Drawings which is to be published by the Munch Museum in the near future, with the number PE.T.00579. Akvarell på tykt hvitt, riflet papir Arket: 254x178 mm

Signert med blyant oppe t.v.: Edv Munch Registrert i den kommende oeuvrekatalogen over Munchs tegninger som vil utgis av Munch-museet i nærmeste fremtid, med nummer PE.T.00579.

EUR 30 900–41 200 USD 36 400–48 600 NOK 300 000–400 000

The Munch Museum did not know of this

water-colour on beforehand. Senior Curator of Prints and Drawings Magne Bruteig

at The Munch Museum has informed us that this Head of a Woman, most likely, is, either the Model Frøydis Mjølstad

who modelled for Edvard Munch in the

years 1916 to 1924, or Annie Fjeldbu, who

modelled for him in the years 1918 to 1923.

38

Munch-museet kjente ikke til denne akvarellen fra før.

Førstekonservator for grafikk og tegninger Magne Bruteig på Munch-museet har informert oss om at dette kvinnehodet mest sannsynlig, enten er modellen Frøydis Mjølstad som

sto modell for Edvard Munch i årene 1916 til 1924, eller Annie Fjeldbu, som sto modell for ham i årene 1918 til 1923.


39


17 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMAN II (KVINNEN II) Intaglio print printed in black on heavy white wove Sheet: 385-390x494-497 mm Image: 297x347 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1895

Woll 22 VIII D. Radering trykket i svart på tykt hvitt papir

Arket: 385-390x494-497 mm Motivet: 297x347 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1895

Woll 22 VIII D.

EUR 82 300–102 900 USD 97 100–121 400 NOK 800 000–1 000 000

LITERATURE: Arne Eggum: Edvard Munch Livsfrisen fra maleri til grafikk (Edvard

Munch The Frieze of Life from Paintings to Graphic Art), Oslo 1990, 3. ed. 2000. Gerd Woll: Edvard Munch - Complete Paintings, London 2009.

The three female figures are related to other

women in other frieze of life motifs, for example, in «Separation» (Woll 344) and «Red and White» (Woll 463) ..., and can more or less be regarded

as types or formulae in Munch’s art. They evoke

various aspects of woman and the cycle of youth, the mature woman and old age. Eggum, p. 97.

40

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch Livsfrisen fra maleri til grafikk, Oslo 1990, 3. oppl. 2000.

Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008. De tre kvinneskikkelsene har slektskap til andre kvinner i øvrige livsfrisemotiver, f. eks. i «Løsrivelse» (Woll 344) og

«Rødt og hvitt» (Woll 463) ..., og kan nærmest betraktes som typer eller formler i Munchs kunst. De gir både assosiasjoner til ulike sider av kvinnens vesen og til det sykliske forløpet: ungdom, moden kvinne og alderdom. Eggum, s. 97.


41


18 MUNCH, EDVARD 1863-1944 STUDY OF A MODEL (MODELLSTUDIE 1895) Intaglio print printed in black on heavy, greyish-white wove Sheet: 451x351 mm Image: 266x191-193 mm

Signed, dated and annotated in pencil by the artist lower right: E Munch 95 Avant Lettre «Avant lettre» = Trial Proof 1894

Woll 8. Radering trykket i svart på tykk, gråhvit kartong Arket: 451x351 mm Motivet: 266x191-193 mm

Signert, datert og påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: E Munch 95 Avant Lettre «Avant lettre» = Prøvetrykk 1894

Woll 8.

EUR 20 600–25 700 USD 24 300–30 300 NOK 200 000–250 000

LITERATURE: Pola Gauguin: Grafikeren

LITTERATUR: Pola Gauguin: Grafikeren Edvard

graphic artist Edvard Munch Woodcuts

Modellen, en ung fransk pike, traff Munch vinteren 1894-

Edvard Munch Tresnitt og raderinger (The and intaglio prints), Trondheim 1946.

Edvard Munch met the model, a young

French girl, during winter 1894-95 in Paris

and he used her as a model many times, ... For Munch she represented womanhood

in the highest degree. Young, buxom and

almost animal-like in her femininity, but also practical and easy-going, like the common French woman is supposed to be. At the

same time she was beautiful with her black hair and her white, shiny skin. P. 70.

42

Munch Tresnitt og raderinger, Trondheim 1946.

95 i Paris og har brukt henne mangfoldige ganger, ...

For Munch representerte hun kvinnen i høyeste potens. Ung,

frodig og nesten dyrisk i sin kvinnelighet, men også praktisk og grei, som den franske almuekvinnen er, samtidig som hun er

vakker med det svarte håret og den hvite, blanke huden. S. 70.


43


19 MUNCH, EDVARD 1863-1944 UNDER THE YOKE (UNDER ÅKET) Etching printed in black on heavy cream wove Sheet: 457x341 mm Image: 238x216 mm

Signed in pencil lower right: Edv Munch Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 56 c) II. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 457x341 mm Motivet: 238x216 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 56 c) II.

EUR 20 600–30 900 USD 24 300–36 400 NOK 200 000–300 000

44


45


20 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE ROULETTE TABLE (RULETTEN) Intaglio print printed in brown on heavy cream wove Sheet: 440x598 mm Image: 265x440 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1903

Woll 234 b). Radering trykket i brunt på tykt gulhvitt papir Arket: 440x598 mm Motivet: 265x440 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1903

Woll 234 b).

EUR 25 700–36 000 USD 30 300–42 500 NOK 250 000–350 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch

can change the course of your life becomes very

cf. cat. nos. 261, 262 and 263.

may have won a fortune or lost everything. But

– Complete Paintings, London 2009,

Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012, cat.no. 234 b.

Sivert Thue: “From Types on the promenade to dissecting the soul with pen and

paper», Edvard Munch Works on Paper, exhibition catalogue Munch Museum

2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, p. 110-127. The same subject appears in a painting

of 1892 (MM M 50, Woll 263). The etching is a reversed version. Woll 2012, p. 215.

In all Munch painted three pictures with motifs from the casino at Monte Carlo, where he was

a frequent visitor during his stay on the Riviera in the winter of 1891-92. Woll 2009, p. 245. Dostoyevsky’s novel The Gambler of 1866, was published in Norwegian in 1889.

All the same, the distance between love and

gambling is not so very great. Indeed, this is one of the themes of Dostoyevsky’s “The Gambler”. Like love, gambling can also rule people’s lives.

This is made very clear in both Munch’s texts and the motifs from the casino. The moment that

46

real at the roulette wheel. As the ball lands you

even if you win, have you not lost all the same? In her article on Munch’s roulette paintings, Allison Morehead writes: “Demonstrating

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008, se kat. nr. 261, 262 og 263.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Sivert Thue: «Fra promenadens typer til sjeledisseksjon med penn og papir», Munch på papir Tegning –

grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 110-127.

Munch’s concerted efforts to depict what

Tilsvarende motiv på maleri fra 1892 (MM M 50, Woll

pathology of betting on chance, the roulette

Munch har malt i alt tre malerier med motiv fra spillesalen

he understood to be the complex psycho-

paintings reveal the artist’s search, on the

eve of his avant-garde success in Berlin, for

263). Raderingen er speilvendt. Woll 2012, s. 215.

i Monte Carlo, som han besøkte flittig under sitt opphold på Rivieraen vinteren 1891-92. Woll 2008, s. 245.

a properly symbolist method to convey the

Dostojevskij hadde utgitt romanen Spilleren I

Carlo”. Morehead’s view sums up an important

Avstanden mellom kjærlighet og spill er likevel ikke så stor.

singular experience of madness in Monte moment – the roulette motif in Munch’s

art represents the start of a new period, in

which the formal language of his paintings is

adapted to a new type of theme: The irrational in people. In the rooms of the casino, urges,

dreams, and emotions were competing against more or less rational gambling systems and in

Munch’s pictures, rationality and the gambling systems are the losers. Thue, p. 119-123.

1866, som ble oversatt til norsk i 1889.

Det er nettopp et av temaene i Dostojevskijs «Spilleren». I likhet med kjærligheten kan også spillet herske over

menneskenes liv. Dette kommer tydelig frem både i Munchs tekster og i motiver fra kasinoet. Øyeblikket som kan gi deg en ny skjebne, blir ved ruletten veldig konkret. Idet kulen lander kan man ha vunnet en formue eller ha tapt alt.

Men selv om man vinner, har man kanskje likevel tapt?

I sin artikkel om Munchs rulettmalerier skriver Allison

Morehead at: «Rulettmaleriene demonstrerer Munchs

sammensatte forsøk på å fremstille det han oppfattet som

spillets psykopatologi, og viser – like før avantgardesuksessen i Berlin – hans jakt på et egnet symbolistspråk for å avsløre denne enestående opplevelsen av galskap i Monte Carlo.» Moreheads synspunkt oppsummerer et viktig moment –

rulettmotivene i Munchs kunst representerer starten på en ny periode, der formspråket i hans malerier tilpasses en ny

type tema: Det irrasjonelle ved mennesket. Drifter, drømmer og sinnsbevegelser kjempet i kasinoets lokaler mot mer

eller mindre rasjonelle spillsystemer, og i Munchs bilder er rasjonaliteten og spillsystemene taperne. Thue, s. 119-123.


47


21 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KRISTIANIA BOHEMIANS I (KRISTIANIA-BOHEME I) Intaglio print printed in black on medium thin cream paper Sheet: 325x405 mm Image: 208x285 mm Unsigned 1895

Woll 15. Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 325x405 mm Motivet: 208x285 mm Usignert 1895

Woll 15.

EUR 10 300–15 400 USD 12 100–18 200 NOK 100 000–150 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

Halvor Fosli: «Edvard Munch and the Kristiania

most of all a very serious approach to life, a dislike of frivolity and superficial social life.

Munch collected subject matter and experiences

02.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, p. 92-109.

the small provincial capital. His own and

The figures in the picture are probably a student named Holmsen (with the hat), the Norwegian writer Axel Maurer (1866-1925), and Munch himself in profile on the far left. Woll, p. 48.

The term “Kristiania Bohemians” was probably used for the first time in 1883 in Hans Jæger’s play «Olga», in which it designates «Herman

Eek and his friends». Eek is Jæger’s pseudonym for himself. He had become famous in the

city for three public speeches on prostitution in 1882. The Bohemian circle surrounding

Jæger – ostracised demagogue, seducer of the young, apostle of immorality – can be

dated from spring 1882 until its disintegration towards the end of the decade. …

For Munch, Hans Jæger was undoubtedly

the most important person in the Bohemian

circle. They had much in common personally,

48

Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Halvor Fosli: «Edvard Munch og Kristianiabohemen», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog

Bohemians», Edvard Munch Works on Paper, exhibition catalogue Munch Museum

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch –

from the life of the cultural avant-garde in others’ semi-private café and studio life

provided him with many of his best motifs during these years. He lived his life in this

childless, unconventional urban world. In

his choice of themes, Munch calls attention to the new, modern, secular, discordant,

sexualised individual, with his jealousy, longing, emptiness, anxiety, doubt and desire. … A few years later the Bohemian circle surrounding Jæger became socially,

intellectually, and politically bankrupt as

a result of intrigues, emigration, poverty,

imprisonment, death, and suicide, and from

its ashes arose another meaning of Bohemian,

which has prevailed to this day – the Bohemian as an adaptable, light-hearted person, who has chosen his own, unconventional way of life

and enjoys it to the full. Fosli 2013, p. 95-105.

Munch-museet 02.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 92-109. Personene på bildet er antakelig en student ved navn Holmsen (med hatt), den norske forfatteren Axel Maurer (1866-

1925), og Munch selv i profil helt til venstre. Woll, s. 48. Uttrykket Kristianiabohemen ble trolig brukt første gang i 1883 i Hans Jægers lesestykke «Olga», og benevner «Herman Eek og

hans venner». Eek er Jægers pseudonym på seg selv. Han hadde

blitt beryktet i byen gjennom tre offentlige taler om prostitusjon i 1882. Bohemkretsen rundt Jæger – den utstøtte folketaleren,

ungdommens forfører, usedelighetens apostel – kan dateres fra våren 1882 til den gikk i oppløsning mot slutten av tiåret. … For Munch var utvilsomt Hans Jæger den viktigste i

bohemkretsen. De hadde mye felles personlig, framfor alt et

stort livsalvor, en uvilje mot lettsinn og overfladisk sosialt liv. Munch samlet motiv og erfaringer fra kulturavantgardens livsførsel i den lille provinshovedstaden. Eget og andres

halvprivate kafé- og atelierliv er det som gir ham mange av de beste motivene i disse årene. Han lever sitt liv i den barnløse,

uborgerlige urbaniteten. Tematisk peker Munch mot det nye, moderne, sekulære, disharmoniske, seksualiserte mennesket, med sin sjalusi, lengsel, tomhet, angst, fortvilelse, lyst. …

Bohemkretsen rundt Jæger gikk noen år senere sosialt, intellektuelt og politisk konkurs i intriger, utvandring,

fattigdom, fengsel, dødsfall og selvmord, og fra denne asken

reiste det seg en annen bohemforståelse som har vært rådende fram til i dag – bohemen som en smidig, lettlivet livskunstner, med et selvvalgt, uborgerlig levevis. Fosli 2013, s. 95-105.


49


22 MUNCH, EDVARD 1863-1944 NEUTRALIA (NØYTRALIEN ) Lithograph printed in five colours with blue and dark green from one stone, two shades of green from another and pink from a third on medium thin cream, smooth paper Sheet: 574x523-541 mm Image: 540x500 mm Unsigned 1915

Woll 527. Litografi trykket i fem farger med blått og mørkegrønt fra en sten, to grønne nyanser fra en annen og rosa fra en tredje sten på middels tynt gulhvitt, glatt papir Arket: 574x523-541 mm Motivet: 540x500 mm Usignert 1915

Woll 527.

EUR 8 200–10 300 USD 9 700–12 100 NOK 80 000–100 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Tittelen henspiller på de nøytrale land Danmark

The title refers to the neutral countries,

Denmark and Norway, during World War I. ...

og Norge under første verdenskrig. ...

Motivet med kvinnene som plukker epler ble brukt som felt i Aula-dekorasjonen. S. 342.

The subject depicting the women picking apples was used as one of the paintings in the Oslo University Festival Hall decorations. P. 342.

50


51


23 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CAFÉ BAUER (KAFÉ BAUER) Intaglio print printed in brown toned black on heavy cream wove Sheet: 258x348 mm Image: 91x126 mm

Signed in pencil lower right: Edv. Munch Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1902

Woll 182. Radering i bruntonet svart på tykt gulhvitt papir Arket: 258x348 mm Motivet: 91x126 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1902

Woll 182.

EUR 4 100–6 200 USD 4 900–7 300 NOK 40 000–60 000

LITERATURE: eMunch, Edvard

Munch’s writings, emunch.no. Edvard Munch was obviously a well-known

figure in Café Bauer in Berlin. It was situated at Berlin’s most famous street, Unter den Linden. Here he would be able to collect money sent to him. In a letter to his aunt Karen Bjølstad,

dated 08. 1902, he says among other things:

52

«Dear Aunt,

LITTERATUR: eMunch, Edvard Munchs

collect some Paintings for an Exhibition in

Edvard Munch var tydeligvis en kjent skikkelse i Café Bauer i

I will be traveling to Berlin on Wednesday to Copenhagen - I will have to travel immediately, so I cannot ... wait for some Money due to

me from Bergen, so I (must) ask you to send

me by telegraph ... 60 kroners. Address: Cafe Bauer.» The Munch Museum, MM N 851.

tekster, digitalt arkiv, emunch.no.

Berlin. Den lå i Berlins paradegate Unter den Linden. Hit kunne han be om å få tilsendt penger. I et brev til sin tante Karen

Bjølstad datert 08. 1902, skriver Edvard Munch blant annet: Kjære Tante

Jeg reiser Onsdag for til Berlin forat hente Billeder til en Udstilling i Kjøbenhavn – Jeg må reise så hurtig at jeg ikke kan  …  vente på nogle Penger fra Bergen så jeg ‹må› be Dig sende telegrafisk  …  60 kroner. Adresse: Cafe Bauer. Munchmuseet, MM N 851.


53


24 MUNCH, EDVARD 1863-1944 YOUNG PROSTITUTE (UNG GATEPIKE) Lithograph printed in black on medium heavy beige paper Sheet: 498x374 mm Image: 455x310 mm Unsigned 1919-20

Woll 633. Litografi trykket i svart på middels tykt beige papir Arket: 498x374 mm Motivet: 455x310 mm Usignert 1919-20

Woll 633.

EUR 3 600–4 100 USD 4 200–4 900 NOK 35 000–40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Schiefler (Sch. nr. 475) kalte litografiet «Mädchen

Schiefler (Sch. no. 475) names this lithogrpah «Mädchen von Skagen», and this title

became the one most commonly used.

It seems to originate from a misreading

of the German «Strassen» (Street), which has been read as «Skagen». P. 399.

54

von Skagen», og denne tittelen har seinere blitt den vanligste. Tittelen beror trolig på en feillesning av «Strassen-» som er blitt til «Skagen-». S. 399.


55


25 MUNCH, EDVARD 1863-1944 OMEGA AND THE FLOWER (OMEGA OG BLOMSTEN) Lithograph printed in black on medium heavy white paper, laminated Sheet: 311x239 mm Image: 258x186 mm Unsigned 1908-09

Woll 348. Litografi trykket i svart på middels tykt, hvitt papir, doublert Arket: 311x239 mm Motivet: 258x186 mm Usignert 1908-09

Woll 348.

EUR 2 100–3 100 USD 2 400–3 600 NOK 20 000–30 000

LITERATURE: Dieter Buchhart: “Technical

also show an affinity with the animal studies

Edvard Munch Works on Paper, exhibition

the same time, he refers to the “doppelgänger”

aspects of Munch’s prints and drawings», catalogue Munch Museum 2.11.201302.03.2014, Oslo 2013, p. 226-239.

Edvard Munch was at Dr. Jacobson’s clinic in Copenhagen from 1909 to 1910.

Munch transformed his room at the hospital into a studio, trying with minimal means to simulate or at least hint at his working environment. …

In spring 1909 he wrote the prose poem “Alpha

and Omega”, illustrated with a total of twentytwo lithographs on a theme he had already

addressed in drawings from the 1890s. They

56

he drew in the zoo, encouraged by Jacobson. At motif, the depiction of puberty, and a loving

couple as well as central themes of his artistic creation. For example, “Towards the Forest” is now taken up again in “The Forest”, and

“The Scream” is reworked in “Alpha’s Despair”. Munch considered “Alpha and Omega” to

be one of his masterpieces, as he apparently

said himself, according to the entry in Ludvig Revensberg’s diary for 9 January 1910. P. 235.

LITTERATUR: Dieter Buchhart: «Sammenbrudd og

oppbrudd i København», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 226-239.

Edvard Munch oppholdt seg på dr. Jacobsons klinikk i København fra 1909 til 1910.

Munchs sykeværelse ble omgjort til atelier; med enkle midler forsøkte han – litt mer enn bare symbolsk – å herme en reell arbeidsplass. …

Våren 1909 skrev Munch prosadiktet «Alfa og Omega», som han utstyrte med hele 22 litografiske motiver. Tematikken

hadde han gitt seg i kast med i tegninger allerede tilbake på

1890-tallet; nå ble den forbundet med dyrestudier han utførte i Københavns dyrepark, oppmuntret av dr. Jacobson. I tillegg

benyttet han seg av dobbeltgjengermotivet, fremstillingen av

«Pubertet», et kjærlighetspar, og ellers sentrale temaer knyttet til hans tidligere produksjon. «Mot skogen» blir for eksempel tatt opp i «Skogen», og «Skrik» i «Alfas fortvilelse». Munch betraktet selv «Alfa og Omega» som et mesterverk, ifølge Ludvig Ravensbergs dagbok for 9. januar 1910. S. 235-238.


57


26 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE CITY OF FREE LOVE (DEN FRI KJÆRLIGHETS BY) Lithograph printed in black on heavy white wove Sheet: 432x295 mm Image: 312x235 mm

Signed in pencil lower right: Edv Munch 1908-09

Woll 365. Litografi trykket i svart på tykt hvitt papir

Arket: 432x295 mm Motivet: 312x235 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1908-09

Woll 365.

EUR 2 100–3 100 USD 2 400–3 600 NOK 20 000–30 000

LITERATURE: Arne Eggum and Gerd Woll:

«Alpha and Omega», exhibiton catalogue

with Edvard Munch’s text «The City of Free Love» The Munch Museum, Oslo 1981. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012. Under cat.no. 365 in Woll 2012, it says

among other things, that there exists: Impression with the following text

while longing for the wine, for woman’s mead

upon my lip, could I but rest awhile, lay my head to sleep. For a moment’s sweet repose, with a

maid with lips of mead. Behold the Paradise, on

Earth young maids possess. Dream a little of the Paradise. That which was in Heaven. So much beauty has young maidens, golden hair and

shining eyes, breasts that arch so generously, all of this our Lord has made. A maid can be such

soothing rest for a king who has no kingdom». Cf. exh. cat. Munch-museet 1981, in which

«The Painter’s Song at the Gate. On naked foot

was published in extenso. Woll 2012, p. 269.

58

Omega», utstillingskatalog med Edvard Munchs tekst

«Fra den fri kjærlighets by» Munch-museet, Oslo 1981.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Under kat.nr. 365 hos Woll 2012, står det blant annet at det finnes:

Eksemplar med følgende tekst skrevet med blyant: «Malerens Sang ved Porten. På nøgen fod jeg vandret længe,

tørstet sultet drev lit Gjøn, mens jeg længet efter Vinen, efter

Kvindens Mjød på Læben om jeg kunde hvile lidt, lægge Hovedet til Blund. For en stakket liden Stund, hos en Mø med Mjød på

Læben. Skue ind i Paradiset, det på Jorden Piger har. Drømme lidt

written in pencil (translated):

I wandered long, thirsty hungry playing games,

LITTERATUR: Arne Eggum og Gerd Woll: «Alfa og

Munch’s drafted play «The City of Free Love»

om Paradiset. Dette som i Himlen var. Piger har så meget fagert, Guld Haar og Øine blanke. Brystet hvælver sig så stort, dette har vor Herre gjort. Herlig hvile er en Pig for en Konge uden Rige».

Set utst. kat. Munch-museet 1981, der Munchs dramautkast «Den fri kjærligheds by» er gjengitt i sin helhet. Woll 2012, s. 269.


59


27 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A MAN (MANNSHODE) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 255x190 mm Image: 113x83 mm Unsigned 1906

Woll 277 c). Printed as an original drypoint in Curt Glaser: Edvard Munch, in 2000 copies in 1918. See Appendix V, Woll p. 479.

This copy in a book printed by Cassirer in shirting binding in yellow. The back is worn. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 255x190 mm Motivet: 113x83 mm Usignert 1906

Woll 277 c). Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918. Se Appendiks V, Woll, s. 479.

Eksemplaret i bok utgitt av Cassirer innbundet med shirtingbind i gult. Ryggen slitt.

EUR 600–800 USD 700–1 000 NOK 6 000–8 000

60


28 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A MAN (MANNSHODE) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 255x190 mm Image: 113x83 mm Unsigned 1906

Woll 277 c). Printed as an original drypoint in Curt Glaser: Edvard Munch, in 2000 copies in 1918. See Appendix V, Woll p. 479.

This copy in a book printed by Cassirer in binding with leather back and two sides in thick cardboard decorated with a marble pattern. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 255x190 mm Motivet: 113x83 mm Usignert 1906

Woll 277 c). Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918. Se Appendiks V, Woll, s. 479.

Eksemplaret i bok utgitt av Cassirer innbundet med skinnrygg og med presset papp/papirbind med marmorert mønster foran og bak.

EUR 600–800 USD 700–1 000 NOK 6 000–8 000

61


29 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE BROOCH. EVA MUDOCCI (BROSJEN. EVA MUDOCCI) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 690x580 mm Image: 610x470 mm

Signed in pencil lower right: Edvard Munch 1903

Woll 244. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 690x580 mm Motivet: 610x470 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 1903

Woll 244.

EUR 205 800–308 800 USD 242 800–364 200 NOK 2 000 000–3 000 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012, cat.no. 244. Jens Thiis writes of Bella Edwards and Eva

Mudocci (translated): “I became acquainted with them before Munch did, in Trondheim

during a concert tour, when we had a little party for them in our home at Stavne. The brooch which Eva Mudocci is wearing is traditional

Norwegian jewellery which I gave her on this

62

occasion”. (Thiis 1933, p. 252, footnote). P. 221.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede

1953) took the stage name Eva Mudocci and

Thiis skrev om Bella Edwards og Eva Mudocci: “Jeg gjorde deres

The British violinist Evangeline Muddock (1883performed often together with the Danish

pianist Bella (Isabella) Edwards (1866-1954).

They performed in several Norwegian towns

in 1902, 1904, 1907 and 1909. Munch probably first met them in Paris in 1903. P. 219.

grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 244.

bekjentskap i Trondhjem før Munch under en konsertturné, hvor vi laget en liten fest for dem i vårt hjem på Stavne. Broshen som

Eva Mudocci bærer, er et norsk bondesmykke som jeg ved denne anledning forærte henne». (Thiis 1933, s. 252, fotnote). S. 221.

Den britiske fiolinistinnen Evangeline Muddock (1883-1953)

tok kunstnernavnet Eva Mudocci og holdt en rekke konserter

sammen med den danske pianistinnen Bella (Isabella) Edwards (1866-1954). De opptrådte i flere norske byer i 1902, 1904, 1907 og 1909. Munch traff dem antagelig først i Paris i 1903. S. 219.


63


30 MUNCH, EDVARD 1863-1944 ON THE WAVES OF LOVE (PÅ KJÆRLIGHETENS BØLGER) Lithograph printed in black on medium heavy greyish-white China paper Sheet: 347-359x450-467 mm Image: 310x419 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Annotated in pencil by the artist under the signature: «Fruhdruck 1896 (?)» (Early print 1896 (?)). 1896

Woll 81. Litografi trykket i svart på middels tynt gråhvitt kinapapir Arket: 347-359x450-467 mm Motivet: 310x419 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren under signaturen: «Fruhdruck 1896 (?)» 1896

Woll 81.

EUR 61 800–82 300 USD 72 800–97 100 NOK 600 000–800 000

In Edvard Munch’s own words: «Moonlight glides across your face – which is full of all earthly pain and beauty … As

one body, we glide out upon a great sea».

64

Med Edvard Munchs egne ord: “Måneskinn glir over ditt ansikt fullt av jorderiks skjønnhet og smerte … som ett legeme glir vi ut på et stort hav”.


65


31 MUNCH, EDVARD 1863-1944 RECLINING NUDE II (LIGGENDE HALVAKT II) Lithograph printed in black on medium heavy, cream paper Sheet: 630x938 mm Image: 430x555 mm Unsigned 1920

Woll 658. Litografi trykket i svart på middels tykt, gulhvitt papir Arket: 630x938 mm Motivet: 430x555 mm Usignert 1920

Woll 658.

EUR 18 500–20 600 USD 21 900–24 300 NOK 180 000–200 000

LITERATURE: Arne Eggum: «Edvard Munch

and woman look, face to face up towards

Munch and his models), utstillingskatalog

a common goal, peace and friendliness.

og hans modeller, 1912-1943» (Edvard

Edvard Munch og hans modeller, 19121943, Munch-museet 1988 (exhibition

catalogue The Munch Museum 1988). A common theme of Munch’s art after he had completed the decorations for

Kristiania University Festival Hall (1916), is the reconciliation between man and woman. In

multiple pictures, in which Munch evidently uses models also for the male partner, man

66

the light. The impression is given of a union, Munch also repeats the motif «Madonna» and adds to it a whole new expression.

In these versions it is as if the suffering

and the holy aspect of it, is turned to vital

satisfaction and joyful delight, as we see it

in «Model Resting» (cat. 197) and «Reclining Nude» (cat. 198). Eggum, p. 80-81. (Eggum

cat. 198: Reclining Nude II, lithograph, 1920).

LITTERATUR: Arne Eggum: «Edvard Munch og hans

modeller, 1912-1943», utstillingskatalog Edvard Munch og hans modeller, 1912-1943, Munch-museet 1988.

Det er et gjennomgående trekk ved Munchs kunst etter at han fullførte utsmykningen av Universitetets Aula (1916),

at forholdet mellom mann og kvinne forsones. I flere bilder,

hvor Munch tydeligvis benytter modell også for den mannlige partneren, ser mann og kvinne, ansikt til ansikt opp mot lyset.

Uttrykket blir av samhold og felles mål, fred og fordragelighet. Munch tar også opp igjen motivet «Madonna» og tilfører det et helt nytt uttrykk. I disse versjonene er det som om lidelsen og det hellige ved motivet blir vendt til vital tilfredsstillelse og frydefull glede, slik vi ser det i «Hvilende halvakt» (kat. 197) og «Liggende halvakt» (kat. 198). Eggum, s. 80-81. (Eggums kat. 198: Liggende halvakt II, litografi, 1920).


67


REGI S T ER TO CATALOGUE MUNCH AUCTION 2017 MONDAY 11 DECEMBER 2017 AT 6 PM

1 MUNCH, EDVARD 1863-1944 POSTER: CHAINED EAGLE (UTSTILLINGSPL AK AT: LENKET ØRN) EUR 2 100–3 100 USD 2 400–3 600 NOK 20 000–30 000

2 MUNCH, EDVARD 1863-1944 PERNILLE KIRKEBY LIT TLE NORWEGIAN GIRL STANDING I (PERNILLE KIRKEBY STÅENDE LITEN NORSK PIKE I) EUR 6 200–8 200 USD 7 300–9 700 NOK 60 000–80 000

3 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN WITH HER HAND BY HER MOUTH (KVINNE MED HÅNDEN VED MUNNEN) EUR 6 200–8 200 USD 7 300–9 700 NOK 60 000–80 000

4 MUNCH, EDVARD 1863-1944 YOUNG WOMAN WITH HAT (UNG KVINNE MED HAT T) EUR 5 100–7 200 USD 6 100–8 500 NOK 50 000–70 000

5 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KRISTIANIA BOHEMIANS I (KRISTIANIA-BOHEME I) EUR 15 400–20 600 USD 18 200–24 300 NOK 150 000–200 000

6 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE DAY AFTER (DAGEN DERPÅ) EUR 41 200–61 800 USD 48 600–72 800 NOK 400 000–600 000

7 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE SICK CHILD (DET SYKE BARN) EUR 51 500–72 000 USD 60 700–85 000 NOK 500 000–700 000

8 MUNCH, EDVARD 1863-1944 YOUNG WOMEN AT THE BEACH II (UNGE KVINNER PÅ STRANDEN II) EUR 30 900–41 200 USD 36 400–48 600 NOK 300 000–400 000

9 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMAN AND THE HEART (KVINNEN OG HJERTET) EUR 30 900–41 200 USD 36 400–48 600 NOK 300 000–400 000

10 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SELF-PORTRAIT (SELVPORTRET T) EUR 41 200–61 800 USD 48 600–72 800 NOK 400 000–600 000

11 MUNCH, EDVARD 1863-1944 JEALOUSY II (SJALUSI II) EUR 61 800–82 300 USD 72 800–97 100 NOK 600 000–800 000

12 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KIØSTERUD HOUSE, ÅSGÅRDSTRAND (KIØSTERUDGÅRDEN, ÅSGÅRDSTRAND) EUR 30 900 USD 36 400 NOK 300 000

17 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMAN II (KVINNEN II) EUR 82 300–102 900 USD 97 100–121 400 NOK 800 000–1 000 000

18 MUNCH, EDVARD 1863-1944 STUDY OF A MODEL (MODELLSTUDIE 1895) EUR 20 600–25 700 USD 24 300–30 300 NOK 200 000–250 000

19 MUNCH, EDVARD 1863-1944 UNDER THE YOKE (UNDER ÅKET) EUR 20 600–30 900 USD 24 300–36 400 NOK 200 000–300 000

20 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE ROULET TE TABLE (RULET TEN) EUR 25 700–36 000 USD 30 300–42 500 NOK 250 000–350 000

21 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KRISTIANIA BOHEMIANS I (KRISTIANIA-BOHEME I) EUR 10 300–15 400 USD 12 100–18 200 NOK 100 000–150 000

22 MUNCH, EDVARD 1863-1944 NEUTRALIA (NØY TRALIEN ) EUR 8 200–10 300 USD 9 700–12 100 NOK 80 000–100 000

23 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CAFÉ BAUER (K AFÉ BAUER) EUR 4 100–6 200 USD 4 900–7 300 NOK 40 000–60 000

24 MUNCH, EDVARD 1863-1944 YOUNG PROSTITUTE (UNG GATEPIKE) EUR 3 600–4 100 USD 4 200–4 900 NOK 35 000–40 000

25 MUNCH, EDVARD 1863-1944 OMEGA AND THE FLOWER (OMEGA OG BLOMSTEN) EUR 2 100–3 100 USD 2 400–3 600 NOK 20 000–30 000

26 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE CIT Y OF FREE LOVE (DEN FRI K JÆRLIGHETS BY) EUR 2 100–3 100 USD 2 400–3 600 NOK 20 000–30 000

27 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A MAN (MANNSHODE) EUR 600–800 USD 700–1 000 NOK 6 000–8 000

28 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A MAN (MANNSHODE) EUR 600–800 USD 700–1 000 NOK 6 000–8 000

13 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WASHING CLOTHES AT THE SHORE (KLESVASK VED VANNK ANTEN) EUR 20 600–25 700 USD 24 300–30 300 NOK 200 000–250 000

29 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE BROOCH. EVA MUDOCCI (BROSJEN. EVA MUDOCCI) EUR 205 800–308 800 USD 242 800–364 200 NOK 2 000 000–3 000 000

14 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WINTER L ANDSCAPE (SNØL ANDSK AP) EUR 8 200–10 300 USD 9 700–12 100 NOK 80 000–100 000

30 MUNCH, EDVARD 1863-1944 ON THE WAVES OF LOVE (PÅ K JÆRLIGHETENS BØLGER) EUR 61 800–82 300 USD 72 800–97 100 NOK 600 000–800 000

31 MUNCH, EDVARD 1863-1944 RECLINING NUDE II (LIGGENDE HALVAKT II) EUR 18 500–20 600 USD 21 900–24 300 NOK 180 000–200 000

15 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN’S HEAD (KVINNEHODE) EUR 5 100–7 200 USD 6 100–8 500 NOK 50 000–70 000

16 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A WOMAN (KVINNEHODE) EUR 30 900–41 200 USD 36 400–48 600 NOK 300 000–400 000

68


AD VA NCE BIDS MUNCH AUCTION 2017 MONDAY 11 DECEMBER 2017 AT 6 PM Advance bids may be sent via our catalogue on www.gwpa.no or by e-mail: post@gwpa.no

Advance bids are treated confidentially and must be received by GWPA no later than one day before the auction, for new clients three days.

CAT. NO.

TITLE

BID EX. 22,5 % COST

Name: Address:

Telephone: Email:

I accept the Conditions of purchase as described in the catalogue and online www.gwpa.no

Date:

Signature:

Grev Wedels Plass Auksjoner as, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo, Norway. Tel.: +47 22862186. Email: post@gwpa.no. Website: www.gwpa.no

69


E ST. 20 0 0

MUNCH-AUKSJONEN AUCTION IN OSLO 11 DECEMBER 2017 TH E A N N UA L N O RWEG IA N EDVA R D M U N CH SA LE I N ITIATED BY G R E V WED EL S PL A SS AU K S J O N ER , OS LO

GREV WEDELS PLASS AUKSJONER GREV WEDELS PLASS 2, N-0151 OSLO, NORWAY | +47 22862186 | POST@GWPA.NO | WWW.GWPA.NO

Munch-Auksjonen 2017  

The Annual Norwegian Edvard Munch Sale. Auction, Monday 11 December. GWPA catalogue 2017-5