Gurutzeta HLHIko Irakurketa Plana

Page 1

irakurketa plana


irakurketa plana AURKIBIDEA

1. SARRERA / TESTUINGURUA

1

2. DIAGNOSIA

1

3. JARDUN ARDATZAK

3

4. HELBURUAK OBJETIVOS

3

5. JARDUERAK ACTIVIDADES

5

6. EBALUAZIOA

9

BIBLIOGRAFIA

21


irakurketa plana 1. SARRERA / TESTUINGURUA Hezkuntza prozesuaren ardatz nagusienetarikoa bat da irakurketa. Horrexegatik irakurketa plana osatzeak berebiziko garrantzia hartzen du eskolan. Beronen helburu nagusia, ikasleak irakurle aktibo izatea eta irakurtzen dituzten testuak (gozatzeko, gizartean elkarrekintzarako zein ikasteko) modu eraginkorrean ulertzea da. HEZIBERRI 2020an aipatzen den moduan “Euskal Herrian bizi diren ikasleek prestatu beharra daukate eta eskuetan eduki behar dituzte oinarrizko konpetentziak, gero eta globalizatuagoa eta lotuagoa den mundu honetan bizi ahal izateko”. “Irakurri ahal izateko, ezinbestekoa da informazioa bilatzeko, biltzeko, hautatzeko eta prozesatzeko trebetasunak lantzea; trebetasun horiek eskuratu ondoren, gizabanakoa konpetentea izango da askotariko komunikazio-xedeak dituzten hainbat testu mota ulertzeko, balioesteko eta sormenez ekoizteko”. Ikasleen irakurtzeko konpetentzia garatzeko diseinatu den Irakurketa Plan honek izaera bizi, irekia, malgua eta integratzailea du, horretarako hezkuntza komunitatea osatzen dugun kide guztion partaidetza bilatzeko hainbat ekimen aurrera ematea lortu nahi du. 2. DIAGNOSIA Irakurketa Plana hau Hizkuntza Proiektuaren barruan txertatuta dago, eta ikasleen irakurketa konpetentzia garatzeko ahaleginean diseinatu da. Hori horrela, hautemandako beharren egokitzapenak etengabekoa izan behar du ikaskuntza prozesu guztietan, baita irakurketari dagokionez ere. Horregatik, irakurketaren estrategiak garatzeari buruzko ekintzak diseinatzen dira, ikasleen eguneroko bizitzan irakurketa baliagarria izateko eta irakurzaletasuna. Ebaluazio diagnostikoan gure ikasleek izandako emaitzei erreparaturik, ikastetxeak honako ekimen hauek abiarazi zituen Hobekuntza Planean: “Irakurketaren estrategiak lantzea” eta “irakurtzeko ohiturak eta zaletasuna irakasle prozesuan planifikatzea”. Irakurketa planaren inguruko diagnostikoa egiteko garaian, hainbat informazio iturri erabili ditugu. Esaterako, eskolako egunerokotasunean egiten diren jardueren barne hausnarketa, kanpoko ebaluaziotik jasotako emaitzen azterketa, Hezkuntza Sailetik datozen jarraibideak… Horiekin guztiekin, plana egin dugu eremu desberdinen indargune eta ahulguneei erreparatuz. Hurrengo ikusten diren indarguneak izanik:

1


irakurketa plana 1. Irakurtzen ikasi: o

Testuak idazten jakiteko eta irakurtzen ikastearekin bat datozen akordioak dauzkagu.

2. Ikasteko irakurri: o

Gelako liburutegiak mota guztietako testuekin hornituta daude.

o

Irakurritakoaren ulermena sistematikoki lantzen dugu.

o

Testu mota desberdinak lantzen dira.

o

Proiektuen azken ekoizpenetan testu idatziak sortzen ditugu.

3. Irakurtzeko zaletasuna: o

Gelako liburutegi sarri erabiltzen da, irakasleek lagunduta, ikasleek irakurtzeko ohitura hartzearren.

o

LHko mailetan zenbait liburu ikasturtean zehar irakurtzen dira.

o

Udaletxeko “HITZ BATU” proiektuan parte hartzen dugu.

o

Liburutegi berria

o

Irakurgunea

o

Hitz Truke

o

Idazleak eskolan

o

Gurasoak eskolara ipuinak kontatzera?

Diagnosia egitean hurrengo ahulguneak ere ikusi egin ditugu: 1. Irakurtzen ikasi: o

Irakurketari buruzko gutxienekoak birbegiratzeko beharra ikusten dugu, dinamika desberdinak sortzearen prozesua aurrera eramateko.

2. Ikasteko irakurri: o

Testu mota desberdinak zehaztuta daude zikloetan, baina oraindik ez daude kohesionatuta.

3. Irakurtzeko zaletasuna: o

Testu digital gutxi erabiltzen ditugu.

2


irakurketa plana 3. JARDUN ARDATZAK Ikasleek ahalik eta prestakuntza onena jasotze aldera, gure helburua eskolari egokitutako irakurketa plan bat prestatzea izan da adin ezberdinetako ikasleei zuzendutako ekintza batzuk prestatu eta sistematizatzea alegia. Ekintzak, batik bat, hizkuntza arloetan bideratuko badira ere, uste dugu gainerako arloetara ere zabaldu beharko liratekeela, azken finean, arlo guztietako ezagupenak ikasteko ezinbesteko tresna delako irakurketa. Gurutzeta eskola anitza dela kontuan izanda eleanitza da, euskara ardatz nagusi hartuta. Horrekin, hizkuntzen arteko transferentziak gertatzen direla ohartu gara eta Hizkuntza Proiektua eratzeko bidean gaude. Irakurketa sustatzen dugunean eragin handia du konpetentzia guztien lanketan, zeharkakoak nahiz, espezifikokoak, komunikazioaren bidez lantzen direlako. Irakurmenean askotariko jakintzak eta trebetasunak sartzen dira eta eskola dagokio horiek lantzea. Hori dela eta Irakurketa Plana ezinbestekoa da. 4. HELBURUAK Eskolako irakurketa jarduera nahiz lan egiteko eraren diagnosia kontuan hartuta hurrengo helburuak izango ditugu: 1. Irakurtzen ikasi: o

2020-21 ikasturtean sortutako mailakako plangintza betetzea. (I. eranskina)

o

Testuak ulertzeko estrategiak sistematizatu eta erabiltzea.

2. Ikasteko irakurri: o

Irakurketa estrategiak transferitu arlo guztietan.

o

Kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta estrategiak aplikatu arlo guztietan, testuak hobeto ulertzeko eta ikasteko.

o

Irakurketarako erabiliko diren testuak aukeratzeko irizpideak etapa mailan zehaztu.

3. Irakurtzeko zaletasuna: o

Irakurketa ohitura eta irakurtzeko zaletasuna areagotu.

o

Irakurzaletasuna bultzatzeko kanpoko erakundeekin elkarlanean aritu.

o

Familiei orientazioa eman, irakurketan partaidetza sustatuz, ikasleei irakurtzeko ohitura hartzen laguntzeko.

o

Ikasleak aisialdian irakurtzeaz gozatzea.

o

Egunero irakurtzeko tartea izatea gelan.

3


irakurketa plana 5. JARDUERAK ACTIVIDADES

Helburua 1. 2020-21 ikasturtean sortutako mailakako plangintza betetzea. (I. eranskina)

Jarduerak I. eranskinean mailako jarduerak zehaztuta daude.

2.1. Gelako eguneko praktikan, estrategiak erabili. 2.2. Testuen lanketan galdera inferentziala eta kritikoak 2. Testuak ulertzeko hausnartu eta estrategiak sistematizatu jardueretan txertatu. eta erabili 2.3. Geletako irakurketak (bai analogikoak bai digitalak) egin. 2.4. Testu anitzak (jarraituak eta ez jarraituak)

Helburua 1. Irakurketa estrategiak transferitu arlo guztietan.

Jarduerak II. eranskineko irakurketa estrategiak erabili.

Jarduera ardatza: IRAKURTZEN IKASI Iraupena Baliabideak Ikasturtean zehar

Ikasturtean zehar

I. eranskineko dinamikak aurrera eramateko beharrezkoak.

- Irakurri aurreko estrategiak: hipotesiak egin, aurrezagutzak aktibatzea edota gogora ekartzea. - Irakurri bitarteko estrategiak: hitzen esanahien ezagutza, nola amaituko den aurrerantzean… - Irakurketa osteko estrategiak: ulermen orokorrak, inferentziak ateratzea…

Jarduera ardatza: IKASTEKO IRAKURRI Iraupena Baliabideak II. eranskineko estrategiak aurrera Ikasturtean eramateko beharrezkoak. zehar

Adierazleak Mailako plangintza aurrera eraman da. - Irakurri aurreko hipotesiak egiten dituzte. - Izenburua irakurrita testuaren gaia zein den gai da. - Irakurri bitarteko estrategiak egiten dituzte. - Irakurritakoaren arabera hitz ezezagunen esanahia atera ahal dute. - Hurrengo parrafoak zeri buruz hitz egingo lukeen sumatzen dute. - Irakurketa osteko estrategiak egiten dituzte. - Edukiari lotutako beste izenburua jartzeko gai dira.

Adierazleak Ikasgai ezberdinetan estrategia komunak erabili dira.

4


irakurketa plana

2. Kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta estrategiak aplikatu arlo guztietan, testuak hobeto ulertzeko eta ikasteko.

3. Irakurketarako erabiliko diren testu motak adostu eta zehaztu zikloetan.

Helburua 1. Irakurketa ohitura eta irakurtzeko zaletasuna areagotu.

2.1. Irakurtzeko teknikak aplikatu: hitz klabeak azpimarratu, hitz gakoak ezagutu, … 2.2. Testu moten ezaugarrirenetatik abiatuz hipotesiak eta dedukzioak egin. 2.3. Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 2.4. Mapa kontzeptualak eta laburpenak sortu. 2.5. Grafikoak interpretatu. 2.6. Gai bati buruzko debateak egin. 3.1. Irakasleen artean adostuko dira erabiliko diren testuak.

Ikasturtean zehar

- Testu moten ereduak. - Mapa kontzeptualak. - Baliabide digitalak. - Egindako proiektuak

- Irakurtzeko teknikak txertatu dira. - Testu batetik hipotesiak eta dedukzioak atera dituzte eskatu denean. - Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereiztu dituzte. - Laburpena/mapa kontzeptualak egin dira. - Grafikoak interpretatu dituzte. - Debateak egin dira.

Ikasturtean zehar

Testuen txantiloia.

Irakurketarako testuak adostu dira

Jarduera ardatza: IRAKURTZEKO ZALETASUNA Jarduerak Iraupena Baliabideak 1.1. Irakurketa ohitura 1.1. Lehenengo 1.1. Txantiloia. eta irakurtzeko hiruhilekoan zaletasuna areagotzeko 1.2. Ikasturtean 1.2.1.Gelako liburutegia. planifikazioa egin. zehar 1.2.2. Ipuin klasikoak.

Adierazleak 1.1. Txantiloia bete da.

1.2.1. Erregistro orriak. 1.2.2. Ipuin klasikoak irakurri dituzte.

5


irakurketa plana

2. Irakurzaletasuna bultzatzeko kanpoko erakundeekin elkarlanean aritu. 3. Familiei orientazioa ikasleei irakurtzeko ohitura hartzen laguntzeko. 4. Ikasleak aisialdian irakurtzeaz gozatzea.

5. Egunero irakurtzeko tartea izatea gelan.

1.2. Solasaldi literarioak. 2.1. “HITZ BATU” programan parte hartu. 2.2. Gurutzetako irakurle karneta egin eta erabili. 3. 1. Guraso bileretan orientabideak eman. 4.1.Eskola eremuan irakurtzeko leku lasaiak sortu. 5. 1. Patio orduan gelako guztiek irakurketa dinamika ezberdinak aurrera eramango dituzte.

1.2.3. Txantiloia.

1.2.3. Solasaldi literarioetan parte hartu dute. - “HITZ BATU” programan parte hartu dute. - Gurutzetako irakurle karneta egin eta erabili dute.

Ikasturtean zehar

2.1. Hitz baturen dinamizatzailea. 2.2. Gurutzetako irakurle karneta.

Guraso bileretan

- Guraso bileretarako irakurzaletasuna sustatzeko gomendioak

- Guraso bileretan irakurzaletasunaren gidoia komentatu da.

Ikasturtean zehar

Lekuak, Musika, altzariak

- Ikastetxeko esparru ezberdinak egokitu dira irakurtzeko gune gisa.

Ikasturte osoan zehar

Irakurtzeko dinamikak. 20 minutu

- Egunero 20 minutun eskaintzen zaizkio irakurketari gela guztietan.

6


irakurketa plana 6. EBALUAZIOA Ebaluazioren bitartez irakurketa planaren betetze maila eta lortutako emaitzak jaso nahi dira, berau hobetzeko proposamenen bitartez egokitu ahal izateko. Horrela, ikasleek irakurtzen ikasi, ikasteko eta gozatzeko irakur dezaten. Ezinbestekotzat jotzen dugu ikasturte bukaeran planak jasota dituen puntuak bete diren egiaztatzea, eta behar izanen arabera, moldaketak egitea. Horregatik, ikasturtean zehar, ekintzak burutzen ditugunean eta horretarako jarrain sortu ditugun taulan ikus daitezke. Izan ere, irakurketa lantzeko moduak milaka izan daitezke, teknologiak berrikuntza asko dakarkigun bezala, irakurketaren estrategiak eta irakur zaletasuna lantzeko bide berriak ere sortu dira eta. Asmo honekin sortutako plana irekia eta malgua izango da ikasturtean zehar garatutako ekarpenak eta aldaketak egin ahal izateko.

7


irakurketa plana IRAKURTZEN IKASI Helburua: 2020-21 ikasturtean sortutako mailakako plangintza betetzea. (I. eranskina) Betetze maila

Hobetzeko proposamenak

Betetze maila

Hobetzeko proposamenak

Betetze maila

Hobetzeko proposamenak

Mailako plangintza aurrera eraman da. Helburua: Testuak ulertzeko estrategiak sistematizatu eta erabili Gelako eguneko praktikan, estrategiak erabili. Testuen lanketan galdera inferentziala eta kritikoak hausnartu eta jardueretan txertatu. Geletako irakurketak (bai analogikoak bai digitalak) egin. Testu anitzak (jarraituak eta ez jarraituak) IKASTEKO IRAKURRI Helburua: Irakurketa estrategiak transferitu arlo guztietan. Ikasgai ezberdinetan estrategia komunak erabili dira.

Helburua: Kolaboratzeko eta kooperatzeko teknikak eta estrategiak aplikatu arlo guztietan, testuak hobeto ulertzeko eta ikasteko. Betetze maila Hobetzeko proposamenak Irakurtzeko teknikak aplikatu: hitz klabeak azpimarratu, hitz gakoak ezagutu, … Testu moten ezaugarrirenetatik abiatuz hipotesiak eta dedukzioak egin. Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. Mapa kontzeptualak eta laburpenak sortu. Grafikoak interpretatu. Gai bati buruzko debateak egin. Helburua: Irakurketarako erabiliko diren testu motak adostu eta zehaztu zikloetan. Betetze maila Hobetzeko proposamenak

8


irakurketa plana Irakasleen artean adostuko dira erabiliko diren testuak. IRAKURTZEKO ZALETASUNA Helburua: Irakurketa ohitura eta irakurtzeko zaletasuna areagotu. Betetze maila

Hobetzeko proposamenak

Betetze maila

Hobetzeko proposamenak

Irakurketa ohitura eta irakurtzeko zaletasuna areagotzeko planifikazioa egin. Solasaldi literarioak. Helburua: Irakurzaletasuna bultzatzeko kanpoko erakundeekin elkarlanean aritu. “HITZ BATU” programan parte hartu. Gurutzetako irakurle karneta egin eta erabili. Helburua: Familiei orientazioa eman irakurketan partaidetza sustatuz, ikasleei irakurtzeko ohitura hartzen laguntzeko. Betetze maila Guraso bileretan orientabideak eman. Helburua: Ikasleak aisialdian irakurketaz gozatzea. Betetze maila Eskola eremuan irakurtzeko leku lasaiak sortu. Helburua: Egunero irakurtzeko tartea izatea gelan. Patio orduan gelako guztiek irakurketa dinamika ezberdinak aurrera eramango dituzte. Betetze maila

Hobetzeko proposamenak

Hobetzeko proposamenak

Hobetzeko proposamenak

9


irakurketa plana BIBLIOGRAFIA #

Heziberri 2020: Oinarrizko Hezkuntzako Curriculumaren ikuspegi orokorra.

#

GURUTZETA Herri Eskolako Hizkuntza Proiektua.

https://irakurgune.euskadi.eus/eu/esperientziak1


Zer ikasi HH3 Esaldia: hitzez osatua

HH4 Hitza: silabaz osatua

Nola ikasi (JARDUERAK)

Zertarako ikasi

Lorpen adierazlea

Nola ebaluatu

1. Kontzientziatu 1.1. Esaldietako hitzak txaloak joz banatu. 1.2. Ipuina piktoekin kontatu korroan edota ordenagailuan ikusi. 2. Konparatu 2.1. Esaldi ezberdinak eginez/lantzen/konparatuz, txalo kopuruak (hitzak) zenbatu. 2.2. Esaldiak piktoekin osatu eta piktoak gehituz, esaldi luzeak/laburrak diren ikusi. 3. Aldaketak egin 3.1. Esaldian hitz bat beste batengatik aldatu (Julen etorri da/Aitor etorri da). 3.2. Esaldian hitzak gehitu (Julen etorri da medikuarenetik). 3.3. Esaldian hitzak ezabatu (Julen etxetik etorri da -- Julen etorri da) 3.4. Esaldietako hitzak ordenatu piktoen bidez.

1. Hitzen kontzientzia hartzeko (kontz. lexikoa).

1. Esaldietako hitzak bereiztu eta zenbatzen ditu.

1. Erregistro behaketa.

2. Hitzen kontzientzia hartzeko (kontz. lexikoa).

2. Esaldiak luzeak edo motzak diren bereizten ditu.

2. Erregistro behaketa.

3. Hitzen kontzientzia hartzeko (kontz. lexikoa).

3. Esaldietako hitzak aldatzen ditu.

3. Erregistro behaketa.

1. Kontzientziatu. 1.1. Bere izena silabatan banatu txaloka. 1.2 Lagunen izena silabatan kontatu. 1.3 Klaseko gauzekin silabatan kontatu. 1.4 Lantzen dugun proiektuaren hiztegia silabatan kontatu. 1.5 Hitz bat emanda asmatu zein den lehenengo silaba. 1.6 Irudi panela emanda. Pegatu gometsak silabak dituen beste. 1.7 Irudi batzuk emanda klasifikatu (silaba bat, bi edo hiru silaba/zutabetan).

1. Silaben kontzientzia hartzeko.

1. Hitzetako silabak bereiztu eta zenbatzen ditu.

1. Erregistro behaketa.

2. Silabaren soinua identifikatzen du.

2. Erregistro behaketa.

3. Silaba ezberdinekin hitzak sortzen ditu.

3. Erregistro behaketa.

2. Konparatu. 2. Silaben kontzientzia hartzeko. 2.1. Bi izen zenbatu eta konparatu zein den luzeago/laburrago. 2.2 Irudi desberdinak emanda silaba kopuru berdinak dituztenak elkartu. 2.3 Lotu marrazkiak bere egitura silabikoarekin. 2.4 Talde handian eta irakaslearen laguntzaz egitura silabikoei marrazkiak egin. 2.5 Silaba bat emanda (bokal bat) aukeratu silaba horrekin hasten diren irudiak. 2.6 Marrazki batzuk emanda silaba berdinarekin hasten direnenak kolore berarekin margoztu. 2.7 Marrazki batzuk emanda 2 silaba ez dituztenak tatxatu. 3. Aldaketak egin 3.1. Gelako izenekin jolastu (gehitu, silabak ordenatu, bat ezabatu, aldatu).

3.Silaben kontzientzia hartzeko.


3.2 Gelako gauzekin jolastu ( gehitu, kendu, aldatu…). 3.3 Hitz bat emanda beraiek errima bera duten hitza esan. HH5 Silaba: soinuz osatua Fonema Grafema ezagutza

1. Kontzientziatu 1.1. Hitz baten fonemak artikulemekin identifikatu. 2. Konparatu 2.1. Fonemak grafemekin lotu. 3. Aldaketak egin 3.1. Hitzen fonemekin aldatekak egin (gehitu, fonemak ordenatu, bat ezabatu, aldatu).

1. Fonemen kontzientzia hartzeko.

1. Silabetako fonemak bereizten ditu.

1. Erregistro behaketa.

2. Fonemen kontzientzia hartzeko.

2. Fonemak ahoskatzen ditu.

2. Erregistro behaketa.

3. Fonemen kontzientzia hartzeko.

3. Fonema ezberdinekin hitzak sortzen ditu.

3. Erregistro behaketa.

LH1

1. Silaben deskonposaketa 1.1. Hitzak sailkatu silaba kopuruaren arabera. 1.2. Hitzak silabaka banatu txaloka. 1.3. Hitzak sailkatu fonemaren arabera. 1.4. Berdin hasten diren hitzak elkartu.

1. Ahozko fonemen diskriminazioa lantzeko.

1. Landutako fonemak ondo irakurtzen ditu.

1. Erregistro behaketa.

2. Silabak elkartuz hitzak sortu 2.1. Silabak ordenatu hitz bat sortzeko. 2.2. Fonema batekin hasten diren hitzak eta izenak identifikatu. 2.3. Hitzak eta irudiak elkartzea. 2.4. Hitz berriak sortu silabak aldatuz. 2.5. Hitz baten amaierako edo hasierako silaba identifikatu. 2.6. Hitz kateatuen jolasa.

2. Kontzientzia silabikoa lantzeko.

2. Hitzak irakurtzen eta idazten ditu.

2. Erregistro behaketa eta ebidentzien jasoketa.

3. Hitzekin esaldiak sortu. 3.1. Hitzak esaldi batean zenbatu. 3.2. Piktogramen bidez esaldiak asmatu eta idatzi. 3.3. Ordenatu hitzak esaldiak sortzeko (3-4 hitza) 3.4. Esaldi berriak sortu hitz bat aldatuz. 3.5. Esaldi berriak sortu hitzak gehituz.

3. Kontzientzia lexikoa lantzeko.

3. Esaldi sinpleak irakurtzen eta idazten ditu.

3. Erregistro behaketa eta ebidentzien jasoketa.

1. Irakurri baino lehen irudiak aztertzea. 2. Izenburua irakurri eta hipotesiak egitea. 3. Hiztegi berria/ezezaguna lantzea.

1. Ipuina nondik nora doan jabetzeko. 2. Istorioa zeri buruz joango den jakiteko. 3. Hiztegia aberasteko.

1. Interesa adierazten du. 2. Gai orokorra identifikatzen du. 3. Hiztegia aberasten doa.

4. Ipuinetan bukaera aurreikustea bukatu baino lehen. 5. Irakurketa ozena egitea. 6. Irakasleak irakurtzea. 7. Testu mota desberdinak irakurtzea eta aztertzea. 8. Liburutegiko liburuak irakurtzea.

4. Hipotesiak egiteko. 5. Entonazioa lantzeko. 6. Eredu egokia izateko. 7. Testuen egituraz jabetzeko. 8. Irakurzaletasuna sustatzeko.

4. Hipotesiak egiten ditu. 5.Entonazio egokiarekin irakurtzen du 6. Irakasleari entzuten dio. 7. Testuen mota desberdinen egituraz jabetzen da. 8. Liburutegi liburuak irakurtzen ditu..

1. Behaketa erregistroa. 2. Galderak eginez. 3. Landutako hiztegia beste testuinguruetan erabiliz. 4. Hipotesiak jasoz. 5. Behaketa erregistroa. 6. Autoebaluazioa. 7. Galdetegia. 8. Liburutegiko erregistroa.

1. Hiru aldiz paragrafo berdina irakurriz.

1. Jariotasuna lortzeko

2. Irakurketa espresiboa (keinuekin).

2. Jariotasuna lortzeko

3. Irakaslea irakurketan eredu izatea.

3. Jariotasuna lortzeko

4. Ezagutzen ez dituzten hitzak azpimarratzea. 5. Hiztegi libreta sortzea.

4. Hiztegia aberasteko 5. Hiztegia aberasteko

1. Astero ikasle guztiek gutxienez behin errepikapena egin dute 2. Ikasle guztiek puntuazio markak eta entonazioa errespetatzen dute. 3. Ikasleek eredutzat hartzen dute irakasleak irakurritakoa. 4. Hiztegia aberastu du. 5. Hiztegia aberastu du.

LH2

LH3

Fonema Grafema erabilera

Testua

Hiztegia jariotasuna

1. Ikasleei testu berdina denbora tarte baten ostean irakurtzeko eskatuz. 2. Erregistro behaketa. 3. Ikasleek irakasleak irakurritakoa irakurtzen dute. 4. Hiztegi berriaren transferentzia egiten du. 5. Libretaren egokitasuna.


LH4

LH5

Hiztegia jariotasuna

Ulermen estrategiak

6. Testua irakurri aurretik gutxi erabiltzen ditugun hitzen esanahia landuz.

6. Hiztegia aberasteko

7. Testu mota desberdinak irakurtzea

7. Jariotasuna eta hiztegia lortzeko.

6. Landu beharreko testuak irakurri aurretik, zerrendatzen dira gutxi erabilitako hitzak eta lantzen dira. 7. Testu motaren arabera entonazioa aldatzen du.

8. Irakurtzen duten bitartean grabatzea 9. Hiztegia lantzeko denbora pasak (gurutzegramak, hizki zopa...)

8. Jariotasuna lortzeko 9. Hiztegia aberasteko

8. Autoebaluazioa egiten du (diana) 9. Gero eta zailagoak diren denbora pasak egiten ditu.

1. Hiru aldiz paragrafo berdina irakurriz.

1. Jariotasuna lortzeko

2. Irakurketa espresiboa (keinuekin).

2. Jariotasuna lortzeko

3. Irakaslea irakurketan eredu izatea.

3. Jariotasuna lortzeko

4. Ezagutzen ez dituzten hitzak azpimarratzea. 5. Hiztegi libreta sortzea. 6. Testua irakurri aurretik gutxi erabiltzen ditugun hitzen esanahia landuz.

4. Hiztegia aberasteko 5. Hiztegia aberasteko 6. Hiztegia aberasteko

7. Testu mota desberdinak irakurtzea

7. Jariotasuna eta hiztegia lortzeko.

1. Astero ikasle guztiek gutxienez behin errepikapena egin dute 2. Ikasle guztiek puntuazio markak eta entonazioa errespetatzen dute. 3. Ikasleek eredutzathartzen dute irakasleak irakurritakoa. 4. Hiztegia aberastu du. 5. Hiztegia aberastu du. 6. Landu beharreko testuak irakurri aurretik, zerrendatzen dira gutxi erabilitako hitzak eta lantzen dira. 7. Testu motaren arabera entonazioa aldatzen du.

8. Irakurtzen duten bitartean grabatzea 9. Hiztegia lantzeko denbora pasak (gurutzegramak, hizki zopa...)

8. Jariotasuna lortzeko 9. Hiztegia aberasteko

8. Autoebaluazioa egiten du (diana) 9. Gero eta zailagoak diren denbora pasak egiten ditu.

0. Aurretik, bitartean eta ondoren testuaren hausnarketa.

0. Testuen ulermena lantzeko.

0. Galdera konpetentzialak eginez.

1. Argitu, galdetu, laburtu, iragarri rolak banatu eta irakurketa partekatuz. 2. Testu bateko pertsonaiak hartu beste testu bat sortzeko.

1. Testuen ulermena lantzeko.

0. Testuan deigarriak diren elementuak ezagutzen ditu. noiz, non, nola, zergatik…) 1. Gelako talde bakoitzean rolak banatzen ditu

2. Bakoitzaren sormen gaitasuna garatzeko. 3. Testua ulertu ondorengo testua aberasteko. 4. Bakoitzaren sormen gaitasuna garatzeko 5. Irakurzaletasuna sustatzeko.

2. Testu baten eredua jarraituz beste testu bat sortzen du. 3. Testua aberasteko baliabide ezberdinak erabiltzen ditu. 4. Istorioen denbora kronologikoak bereizten ditu.

2. Testuak zuzenduz, errubrikak erabiliz.

5. Kidearekin elkartrukatutakoz egiten duen irakurketa gogoz egiten du.

5. Erregistro behaketa.

1. Testuen ulermena lantzeko. 2. Bakoitzaren sormen gaitasuna garatzeko. 3. Inferentziak egiteko. 4. Testuaren azaleko irakurketa azkarra lantzeko. 5. Hiztegi eta ulermen osoa barneratzeko. 6. Ulermena modu dinamiko batean garatzeko. 7. Amankomunean dituzten ideiak elkarbanatuz ulermena lortzeko. 8. Testuen ideia nagusien ulermena lantzeko.

1. Ikuspuntu ezberdinak identifikatzen ditu. 2.

1. Azalpenak eginez. 2.

3. inferentziak egiten ditu. 4. Testuaren gaia identifikatzen du.

3. Inferentziak baloratuz. 4. Testua zertaz doan galdetuz.

5. Hiztegi berria ezagutzen du. 6. Bere kideei paragrafoak azaltzen dizkio.3

5. Euren hitzekin landutako hiztegia azalduz. 6. Koebaluazioa.

7. Testua ulertu du.

7. Galdetegia

8. Testua laburtzen dute.

8. Testuaren laburpena azalduz.

3. Ipuin musikatuak, efektu sonoroak sartu ipuinetan…. 4. Denbora kronologikoak aldatzea istoriak berriro kontatzeko 5. Zoriz tokatutako kideren bateri bere gustokoa izan daitekeen testu bat bilatzea bion artean irakurtzeko. LH6

Ulermen estrategiak

1. Pertsonei konkretuen ikuspuntuak aztertzea 2. “Precuela”k kontatu. 3. Erantzun irekiagoko galderak planteatzea 4. Informazio jakin bat topatzeko irakurri: egunkariak 5. Aldez aurretik hitz ezezagunen esanahia azaldu testuak irakurtzerakoan. 6. Testu parrafoka banatu taldean. Bakoitzak bere parrafoa azalduz kideei. 7. Arkatzak erdira teknika erabili, testuen ulermenaren lanketarako. 8. Talde laburpenak egin 1-2-4 teknika erabiliz. 9. Informazio zehatza (datu bilketa, datu zehatzak ...) bilatzea,

6. Landutako hitz horietako batzuk erabiltzen ditu. 7. Testu motaren arabera irakurtzen du entonazioa aldatuz. 8. Erregistro behaketa. 9. Txapelketa baten bidez. 1. Ikasleei testu berdina denbora tarte baten ostean irakurtzeko eskatuz. 2. Erregistro behaketa. 3. Ikasleek irakasleak irakurritakoa irakurtzen dute. 4. Hiztegi berriaren transferentzia egiten du. 5. Libretaren egokitasuna. 6. . Landutako hitz horietako batzuk erabiltzen ditu. 7 Testu motaren arabera irakurtzen du entonazioa aldatuz 8. Erregistro behaketa 9. Txapelketa baten bidez

1. Testuen ulermen galderak eginez.

3. Erabilitako zerrendak kotejatuz. 4. Azalpenak entzunez.


testuaren gainetiko irakurketa (barrido) teknika ertabiliz. Egunkariak erabiliz eta denbora mugatuz. 10. Jarraibide testuak, talde ekintza bihurtu. Honen bidez taldearen ulermena bermatzen dela egiaztatuz. 11. Googleko bilaketak bereiztea eskatutako informazioa lortzeko, testu osoa irakurri gabe.

9. Helburu jakin batekin testuaren azaleko irakurketa azkarra lantzeko. 10. Testuaren ulermena praktikara bideratzeko. 11. Testuen bilaketa eraginkor eta zehatzak egiten ikasteko.

9. Eskatutako informazioa bilatzen du.

9. Galdetegia.

10. Jarraibide testuak pausuak jarraitzen ditu.

10. Egindako lanar/produktua.

11. Interneten eskatutako informazio bilatzen du.

11. Informazioa bilatuz.