Page 1

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ x¢éLÜU éH …êÝ¢x¢É}¢ïæ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‘„±ü}¢æx¢H }¢ã¢ïy„±’

November '11


1

2

3

4

5

6

7

8

„±ü}¢æx¢H }¢ã¢ïy„±ÜU ï À±è „æS}¢Ú‡¢ (1) …êÝ¢x¢ÉÜU ï }¢¢x¢¢ïZ ÐÚ Ýx¢Ú²¢~¢¢}¢ïæ Îà¢üÝ Îï Úãï Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ñÚ „æ¼x¢‡¢ J (2) çÎÐ Ðí¢x¢ÅK ÜU ÚÜU ï }¢ã¢ïy„±ÜU ¢ }¢æx¢H Ðí¢Úæ|¢ ÜU Ú Úãï Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ñÚ „Îìx¢éL „æ¼¢ïæ J (3, 4) ¿¢¢ÝÏ¢¢x¢ §‹ÅÚÝïà¢ÝH SÜU êHÜU ¢ ©h¢ÅÝ ÜU Ú Úãï ÐêÁ² ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¼ƒ¢ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è J (5) |¢x¢±¢Ý ÜU è }¢ã¢Ðê…¢}¢ïæ „±ü}¢æx¢H ÜU è Ðí¢ƒüÝ¢ ÜU Ú Úãï Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è, „æ¼¢ïæ »±æ |¢QU „}¢é΢² J (6) Ÿ¢è}¢ã¢ ç±c‡¢é²¢x¢ ÜU è Ðꇢ¢üãéç¼}¢ïæ „æ¼¢ïæÜU ï „¢ƒ ²…}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú J (7) Ÿ¢è…è „æ…è±Ýè, ãÏ¢üH ¥¢ñ¯{è²¢ïæ ÜU ¢ H¢ïÜU ¢Ðü‡¢ ÜU Ú Úãï ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è (8) „¢çãy² ÐíÜU ¢à¢Ý ÜU Ú Úãï Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è J


1

2

3

4

(1) çÎТ±Hè ÜU ï çÎÝ Ï¢ïæx¢HéL x¢éLÜU éH}¢ïæ çÏ¢Ú¢…è¼ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è ݲÝÚ}² ࢢï|¢¢ J (2) Ýê¼Ý ±¯üÜU ï Ðíƒ}¢ çÎÝ Ï¢ïæx¢HéL}¢ïæ Ÿ¢èÍ¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢…ÜU ï „æ}¢é¶ }¢ã¢ ¥ó¢ÜU êÅ (3) ãñÎڢϢ¢Î}¢ïæ Ÿ¢èÍ¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢…ÜU ¢ï ¥ó¢ÜU êÅ (4) 8th world kannada cultural convention programme }¢ïæ Ðíà¢çS¼ Ð~¢ ¥¢ñÚ Ð¢çÚ¼¢ï¯èÜU Ðí¢# ÜU ÚÝï±¢Hï çÝpH çࢱÜU é}¢¢ÚÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï ÐêÁ² S±¢}¢è…è J

Summative Assessment 1 More Rushikesh

Hardik Thakkar

93.67%

93.00%

Ajay Kumar Singh

Milind Kumar

Kapadia Miraj

92.83% 2 ݱ}Ï¢Ú 2011 ÜU ï çÎÝ CBSE National Board, Delhi m¢Ú¢ ¥¢²¢ïç…¼ National Level Ta e k w o n d o C o m p e tition}¢ïæ ãñÎڢϢ¢Î x¢éLÜU éH ÜU ï

90.60%

90.00%

À¢~¢ ¥¢Ú. |¢¢x¢ü±Ýï ¥ÓÀ¢ ÐíÎà¢üÝ ÜU ÚÜU ï ÜU ¢æS² ™æÎíÜU Ðí¢# çÜU ²¢ ãñ J §„ ç„çhÜU ï çH» |¢¢x¢ü±ÜU ¢ï ã¢<ÎÜU ¥ç|¢ÝæÎÝ !

Anurag Singh

91.00%


1

2

3

4

5

6

7

8

„±ü}¢æx¢H }¢ã¢ïy„±ÜU ï À±è „æS}¢Ú‡¢ (1) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ x¢éLÜU éH …êÝ¢x¢ÉÜU ï „æ±¢ãÜU „Îìx¢éL ÐéÚ¢‡¢è Ÿ¢è ¿¢¢ÝS±LÐ΢„…è S±¢}¢èÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è J (2) …êÝ¢x¢É x¢éLÜU éH ÜU è Ðíx¢¼è}¢ïæ …è„ÜU ¢ ¥}¢ê˲ ²¢ïx¢Î¢Ý ãñ »ï„ï ÐêÁ² Ÿ¢è |¢çQU ±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢èÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è J (3) Ýê¼Ý ç±l¢ „æÜU éH¢ïæÜU è çà¢H¢¥¢ïÜU ¢ Ðê…Ý ÜU Ú Úãï }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è J (4) }¢ã¢ïy„± ÜU ï ²…}¢¢Ý ÐçÚ±¢ÚÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ ¿¢¢ÝS±LÐ S±¢}¢è (5) „æ¼¢ïæÜU ¢ï Ð턢ΠÐÚ¢ï„ Úãï }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è J (6) }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜU ï à¢é|¢¢à¢è±¢üÎ J (7, 8) }¢ã¢ïy„±}¢ïæ Îïà¢-ç±Îïࢠ„ï Ð{¢Úï ã…¢Ú¢ïæ |¢QU ¢ïæÜU è „|¢¢ J Printed Matter, R.N.I. No.-APBIL/2000/3021, Postel Licence No. L II/RNP/HD-1120/2010-12 Posted at BPC, Humayunnagar PO, Posting date 11th & 12th of the Month, Sub.: Rs.25 Per Annum Editor: Sadhu Shantipriyadas

Swaminarayan Darshan : Nov 2011  
Swaminarayan Darshan : Nov 2011  

Monthly Magazin of Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad

Advertisement