Page 1

AWv¥WY¦WvWWyWh AVc©WW©W...

www.sardargurjari.com

facebook.com/sardargurjari.anand

E-mail : sgurjari2001@gmail.com

twitter.com/sardargurjari

£WZxW¨WWT, vWW.7 AcX˜§W, 2014 ¨WdäWWnW ©WZR-8, X¨W.©WÈ. 2070, ¨WªWg-13, AÈI-319, XIÈ¥WvW ÝW.1-50, ¡WWyW 10

vWȯWY : ¥WW§W¨W Ac. ¡WNc§W

R.N.I. REG.NO.GUJGUJ/2001/5931 P.O. REGD.NO: AND-308/2012-14 LIC. VALID UPTO 31-12-2014

©WTRWT ˜IWäWyW ˜W. X§W., rWhm©WY Ac©NcN, ©WTRWT oWÈL, AWuWÈR. ShyW : (02692) 268267, 266267. Scm©W : 268367

©¥WäWWyW¦WW¯WW

©¨W. ©WZxWW£WcyW rWvWZT¤WWC ¡WNc§W

oWW¥W yWWTwWY X§W. ¡WNc§W AyWÈvWI¹¥WWT rWvWZT¤WWC VW§W AWuWÈRyWW L¦WÕY IbªuW. A¥WWTW ¥WWvWbÕY ©WZxWW£WcyW rWvWZT¤WWC ¡WNc§W yWZÈ RZ:nWR A¨W©WWyW vWW.6-5-14yWW ThL wW¦Wc§W Kc. Lc pWuWZÈ L ¥WWOZÈ wW¦Wc§W Kc. CØT vWc¥WyWW XR¨¦W AWv¥WWyWc XrWT äWWÈXvW A¡Wcg AcL A¥WWTY ÞR¦WyWY ˜WwWgyWW....

AÈXvW¥W¦WW¯WW : vWW.07-5-14, £WZxW¨WWT ©W¥W¦W : ©W¨WWTc 8 I§WWIc ©wWU : 48, §W–W TcLy©WY, AW®§WcªWW £WÈo§WWyWY ¡WWKU, AWuWÈR-£WWITh§W ThP, AWuWÈR XyW§W¦W rWvWZT¤WWC ¡WNc§W ©WÈXR¡W ¥WVcäW¤WWC ¡WNc§W (NVZIh) ˜äWWÈvW ¥WVcäW¤WWC ¡WNc§W (yWdTh£WY)

CyW £Whm©W.... I¹ÈLTW¨W¥WWÈ ©WY£WYAWCyWW RThPW 70 nWcPavWhyWY L¥WYyWyWW £WhoW©W R©vWW¨WcýcyWW AWxWWTc AWrWTc§WW AWXwWgI Ii¤WWÈPyWY vW¡WW©W ¡WWyW....10 ¡WT ¡WcN§WWR X¨WxWWyW©W¤WW¥WWÈ oWW¥W ˜¥WWuWc wW¦Wc§W ¥WvWRWyWyWY NIW¨WWTYyWW ¡WWyW...2 ¡WT AWÈIPW XVN AcyP TyW Ic©W 3 ©WW–WYAhAc ©W§W¥WWyWyWc rWW§WZ IhNgc AhUnWY ¡WWyW...3 ¡WT £WvWW¨¦Wh A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWW AyWcI ¤WWoWh¥WWÈ ¤WTEyWWUc ¨WT©WWR ¡WWyW...3 ¡WT

AWLc ©WWvW TWs¦WhyWY 64 £WcOIh ¥WWNc ¥WvWRWyW ¡WWyW... 3 ¡WT 60 XR¨W©W ¡WVc§WW NZTyWZÈ £WZIÃoW ITW¨Wh AyWc Tc§¨Wc NYIYN ¥WSvW... ¥WSvW...

IWä¥WYT 12,700/-

P.P.

X©W¥W§WW-¥WyWW§WY-Pc§WVWE©WY 13,700/

IcTW§WW 10,700/-

P.P.

oWh¨WW-¥WVW£WUcØT-§WhyWW¨WW§WW 9 XR

RWøg§WÃoW-oWÈoWNhI-§WWrWZÈoW

©¡Wc. oWh¨WW 3500/©¨WWXRÖ oWZLTWvWY £Wc NWC¥W L¥W¨WWyWZÈ, Ac I NWC¥W rVW-yWW©vWh. ¨WxWZ ¥WWXVvWY ¥WWNc Ý£WÝ ©WÈ¡WIg IT¨Wh.

xWbXvW NZ©Wg

98986 11122, 91735 91140


2

AWLyWZÈ ¡WÈrWWÈoW

7-5-2014, £WZxW¨WWT XvWXwW: ¨WdäWWnW ©WZR-8. RZoWWgÖ¥WY, £WZxWWÖ¥WY. yW–W¯W: AW®§WcªWW. TWXäW: IIg 23.59. rWhpWXP¦WWÈ: XR¨W©WyWW: §WW¤W, A¥WbvW, IWU, äWZ¤W, ThoW, EócoW, rW§W, §WW¤W. TWX¯WyWWÈ: EócoW, äWZ¤W, A¥WbvW, rW§W, ThoW, IWU, §WW¤W, EócoW.

AW¡WyWY AWL

¥WcªW (A.§W.C.): AW¨WcäW EäIcTWNwWY VWXyW wWäWc. ¨úªW¤W (£W.¨W.E): ¥WVv¨W¡WauWg IW¦Wg©WSUvWW ¥WUY äWIäWc. X¥WwWZyW (I.K.xW): xWÈxWW-¨¦W¨W©WW¦W¥WWÈ ˜oWXvW ýc¨WW ¥WUc. IIe (P.V.): AäWZ¤W yWY¨WPc. RZ:nWR ©W¥WWrWWTh ¥WUc. X©WÈV (¥W.N.): AÈoWvW ø¨WyWyWW ˜êh AÈoWc nWrWg wWW¦W. Iy¦WW (¡W.O.uW.): ©WWÈ©WWXTI-¤WiXvWI ©WZnW ¥WWuWäWh. vWZ§WW (T.vW.): ©WÈvWWyWXrWÈvWW wWW¦W. AWIÅ©¥WI xWyW§WW¤W. ¨úXçI (yW.¦W): XrWÈvWWLyWI-AWIÅ©¥WI nWrWWg wWäWc. xWyW (¤W.xW.S.): AWXxW-¨¦WWXxW-E¡WWXxW AW¨WäWc. ¥WIT (nW.L.): AWXwWgI-¡WWXT¨WWXTI ©W¥W©¦WW TVc. I¹È¤W (oW.äW.©W.): AWIÅ©¥WI nWrWg-XrWÈvWW wWW¦W. ¥WYyW (R.rW.M.wW.): ©WZnW-äWWÈXvW-TWVvW ¥WUäWc.

XrWÈvWXyWIW

R§WY§W£WWø ITvWWÈ rWrWWg VÈ¥WcäWWÈ ¨WxWWTc ©WWTY

IhC¡WuW IW¦WgyWY ©WSUvWWyWh AWxWWT ©¨W¤WW¨W ¡WT TVc§Wh Vh¦W Kc. ©WÈ©IbvW¥WWÈ IVc¨WvW Kc <vWZyPc vWZyPc ¥WXvW: XV X¥WÌWW> ¨¦WXIvWAc ¨¦WXIvWAc X¨WrWWTxWWTW A§WoW Vh¦W. IW¦WgyWh äWZ¤WWTȤW X¨WrWWT ¡WT Kc. £Wc Ic vWcwWY ¨WxWWTc IhC AcLyPW yWßY IT¨WW ¥WWNc rWrWWg X¨WrWWT¨WW ITc vWcyWc X¥WNÃoW IVc¨WW¦W. ©W¤WW¥WWÈ AyWcI X¨WoWvWhyWY KuWW¨WN wWW¦W. ¥WWyW¨W ©¨W¤WW¨W Kc Ic ¥WhNc¤WWoWc £WxWW Ac¥W L ¥WWyWvWW Vh¦W Kc Ic <¥WWTY ¨WWvW, ¥WWTh X¨WrWWT L ©WWrWh. AW¨WY ¨¦WXIvW ¥WaU ¥WZÚWyWc ¤Wa§WY LCyWc R§WY§W£WWø¥WWÈ EvWTY ý¦W. ¡WXTuWW¥Wc IcN§WYI¨WWT rWrWWgyWh X¨WªW¦W MpWPW¥WWÈ ScT¨WWC ý¦W. vW¥WWTY ¨WWvW, ¥WvW Ic X¨WrWWT £WYýyWc AyWZIU º AW¨W¨Wh L ýcCAc vWc AcI nWvWTyWWI ¥WWy¦WvWW Kc. IhC ýVcT AcLyPW Vh¦W v¦WWTc RTcI ¡WhvWWyWh §WW¤W L LZAc AyWc vWcwWY R§WY§W£WWø ITYyWc AcLyPWyWY £WW£WvWyWc A¨WUc ¡WWNc rWQW¨WY Rc. R§WY§W£WWø Ac ¥WaQvWW AyWc ¥WanWgvWW¥WWÈ IcN§WYI¨WWT ScT¨WWC ý¦W. ©Wv¦W ¡WW¥W¨WWyWc, A©Wv¦W £WW£WvWyWc nWZ§§WY IT¨WW¥WWÈ R§WY§W£WWø £WTW£WT ¡WTÈvWZ £WxWWyWh ¥WvW AcI©W¥WWyW Vh¦W ©WiyWY VW Vh¦W AyWc vWcyWY A©WT AÈvWc LyWI§¦WWuW ¥WWNc Ic vW¥WWTW pWTyWW, xWÈxWWyWW ©W¤WW©WRhyWc §WW¤WIvWWg Vh¦W v¦WWTc vWh nWZ§§WW ¥WyWc RTcI X¨WoWvWyWY rWrWWg wW¨WY ýcCAc. RTcI ¡WhvWWyWh ¥WvW ýVcT ITc AyWc Lc¥W TWLVÈ©W ¥WW¯W ¥WhvWYyWh L rWWTh ITc vWc¥W X¥WXNÈoWyWc AÈvWc ¦Who¦W £WW£WvW yWßY wWW¦W.

©WÈ©IbvW ©WZ¤WWXªWvW

AxWä¦Whx¨Wg ˜©WbvWW©vW©wW äWWnWW oWZuW˜¨WböW X¨WªW¦W ˜¨WW§WW: | AxWç ¥Wa§WWyrWyWZ©WÈvWvWWXyW I¥WWgyWZ£WyxWYXyW ¥WyWZª¦W §WhIc || ˜IbXvWyWW ¯WuW oWZuWhyWY ¨WbXö ¡WW¥Wc§WY AW ¨Wb–WyWY AW ¨Wb–WyWY PWUYAh yWYrWc AyWc E¡WT Sc§WW¦Wc§WY Kc. CÅyϦWhyWW X¨WªW¦Wh vWcyWY IºÈ¡WUh Kc. ¨WUY yWYrWc ¥WyWZª¦W §WhI¥WWÈ AW ¨Wb–WyWWÈ ¥WaU ˜©WTc§WW Kc AyWc Ac ¥WaU ¥WyWZª¦WhyWc I¥Whg ©WWwWc £WWÈxWyWWTWÈ Kc. Today’s Quote Do good by stealth and blush to find it fame. Alexander Pope (1688-1744)

AWLyWh ©WZX¨WrWWT

¥WWyW¨W RWyW¨W AyWc Ac AcyWY VWT Kc. Ac ¥WVW¥WWyW¨W £WyWc Ac AcyWh rW¥WvIWT Kc. Ac ¥WWyW¨WY £WyWc Ac AcyWY øvW Kc. PW‹.

TWxWWIbªuWyWÊ

IX¨WyWh I§WT¨W ©WvWvW ¤WNI¹È ¡WaKZÈ yWc äWhxWZÈ KZÈ pWT LcyWZÈ ¨WT©WhwWY §WnWc§WZÈ AcyWZÈ OcIWuWZÈ Kc ¥WWTY £WÈxW ¥WZôY¥WWÈ... VZÈ pWcTd¦Wh KZÈ, T©vWh ThIY AWPh TÈoW §WC F¤Wh, oWZ§WW§Wc oWaL È vWZÈ oWWuWZÈ Kc ¥WWTY £WÈxW ¥WZôY¥WWÈ...

¥WyWhL

AWLyWY vWWTYnWc

 

 

£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

nWÈXPTc¦WW

rðï nkMÞ rËðMk E÷uõxÙkurLkf MkkÄLkku çkLkkðíke ftÃkLke MkkuLkeLke òÃkkLk{kt MÚkkÃkLkk fhkE (1946) hrðLÿLkkÚk xkøkkuh (1861) Lkkuçku÷ Ãkkrhíkkur»kf {u¤ðLkkh «Úk{ ¼khíkeÞ MkkrníÞfkh, frð yLku r[ºkfkhLkku sL{ ÃkÒkk÷k÷ Ãkxu÷ (191h) økwshkíke MkkrníÞfkhLkku sL{ Ãkktzwhtøk ðk{Lk fkýu (1880) ¼khík híLkÚke MkL{krLkík ykøkuðkLkLkku sL{ SíkuLk Ãkxu÷ (1980) LÞwrÍ÷uLzLkk r¢fux ¾u÷kzeLkku sL{

XS§¥WY XNNX£WNÊ©W

©W§WW¥W £Wh¥£Wc

rLk{koíkk {ehk LkkÞh, MkqLke íkkhkÃkkuhuðk÷kLke Mk÷k{ çkkuBçku rVÕ{ ð»ko 1988{kt hsq ÚkE níke. íkuLkk rËøËþof {ehk LkkÞh Au. yk rVÕ{ çkku÷eðwzLke ©uc xkuÃk-10 rVÕ{ku ÃkifeLke yuf {kLkðk{kt ykðu Au. íkuLkk Mktøkeíkfkh yu÷. Mkwçkú{rýÞ{ Au. íkuLkk {wÏÞ f÷kfkhku þkVef MkiÞË, íkkhk ÷MkhkËku, ntMkk rðê÷, [tËk þ{ko, yrLkíkk fðkh, LkkLkk Ãkkxufh, h½wðeh ÞkËð Au. yk rVÕ{Lke ¾qçk ð¾ýkÞu÷e MktðuËLkþe÷ ðkíkko{kt yuf çkk¤f økwMMkk{kt ÃkkuíkkLkk ¼kELkwt çkkEf Mk¤økkðe Ëu Au. íkuÚke {kíkk yu çkkEfLke hf{ [qfððk Y.Ãk00Lke f{kýe fhe ÷kððk fnu Au. íkuÚke yk çkk¤f ½huÚke Lkef¤e MkhfMk{kt fk{ fhu Au. fk{ fhðk òÞ Au Ãký ÃkiMkk ÷uðkLkku Mk{Þ ykðu Au íÞkhu yu MkhfMk íÞktÚke økkÞçk ÚkE òÞ Au. íkuÚke yk Akufhku ÃkiMkk f{kðk {wtçkE òÞ Au. ßÞkt íku zÙøk {krVÞkLke økuLøk MkkÚku ytÄkhe yk÷{{kt VMkkE òÞ Au. yu heíku {wçt kE{kt yuf yLkkÚk çkk¤fLkwt SðLk ËþkoðkÞwt Au. yk rVÕ{Lku ©uc rVÕ{Lkku hk»xÙeÞ ÃkwhMfkh {¤ðk WÃkhktík ©uc çkk¤ f÷kfkh íkhefu þVef MkiÞËLkwt MkL{kLk fhkÞwt Au. yk rVÕ{ fkLko rVÕ{ VuÂMxð÷ yLku {kuLxÙeÞ÷ ðÕzo rVÕ{ VuÂMxð÷{kt Ãký MkL{krLkík ÚkE Au. ¥WZ Ï I, ˜IWäWI, ¥WWX§WI: ¥WW§W¨WI¹ ¥ WWT AÝuW¤WWC ¡WNc § Wc (Ac ¥ W.PY.) ©WTRWT ˜IWäWyW ˜W.X§W., rWhI©WY Ac © Nc N , ©¨WWX¥WyWWTW¦WuW ©Wh©WW¦WNY ThP, ©WTRWT oWÈL ¡WW©Wc, AWuWÈR nWWvWcwWY KW¡WY ˜IWXäWvW I¦WZg.

AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNc

¡WcN§WWR X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ T009yWY ©WTnWW¥WuWYAc 37,749 ¥WvWh ¨WxWZ ¡WP¦WW Kc! ©WWdwWY ¨WxWZ ¥WvWRWyW TX¨W¡WZTW 79.42 NIW AyWc ©WWdwWY AhK¼È ¡WWPoWh§W¥WWÈ 51.26 NIW yWhÈxWW¦WZÈ

AWuWÈR, vWW.6 AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNc ¦Whý¦Wc§W ¥WvWRWyW¥WWÈ oWvW §WhI©W¤WWyWY rWaÈNuWY¥WWÈ ¡WcN§WWR X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ ¡WPc§W ¥WvWhyWY ©WTnWW¥WuWYAc AW ¨WnWvWc I¹§W 54 oWW¥Wh¥WWÈ 37,749 ¥WvWh ¨WxWZ ¡WPvWW rWaÈNuWY ¡WXTuWW¥Wh E¡WT ©WYxWY A©WTh ITäWc Ac TYvWc ¡WcN§WWR ¡WÈwWI¥WWÈ I¹§W ¥WvWRWyW 65.68 NIW LcN§WZÈ FÈrWZ yWhÈxWW¦WZÈ Kc vWcwWY AWoWW¥WY 16¥WY ¥WcAc ýVcT wWyWWTW ¡WXTuWW¥W E¡WT AW ¥WvWRWyWyWW AWÈIPW ©WYxWY A©WT ITäWc. AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNcyWh rWaNÈ uWY LÈoW nWZ£WL T©W˜R TéWh Kc IhÈoWk©c W vWTSc VW§WyWW ©WWÈ©WR E¥WcR¨WWT Kc vWh ¤WWL¡W vWTSc AWuWÈRyWW xWWTW©W¤¦W E¥WcR¨WWT Kc £WÈyWcyWY EÈ¥WT §WoW¤WoW 60 ¨WªWgyWY AcI ©WTnWY Kc. vWh £WÈyWc TWs¦W AyWc IcyÏ ©WTIWT¥WWÈ ¥WȯWY ¡WR ¤WhoW¨WY rWZI¦WW Kc. vWc TYvWc £WÈyWc AWL©WZxWY ¡W–WyWW £WcyWT yWYrWc IhB rWZNÈ uWY VW¦WWg yWwWY. ¡WTÈvWZ

AW ¨WnWvWc oW¥Wc vWc AcI E¥WcR¨WWTyWc VWTyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPäWc. AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNc IhÈoWk©c W ¥WWcNW ¤WWoWc X¨WyW¥WWÈ L Vh¦W Kc ¡WTÈvWZ AW ¨WnWvWc ¥WhRY ¨Wc¨W¥WWÈ ¨WWvWW¨WTuW A§WoW L ©Wý¦WZgÈ Kc vWh AW £WÈyWc XRooWL ¡W– WhyWc AW¥W AWR¥WY ¡WWN¿ NßT AW¡WäWc Ac¨WW ©WÈýoc WhyWY AVY nWW©W A©WT E¤WY wWB yWwWY. vWc TYvWc I¹§W ¡WÈRT E¥WcR¨WWTh ¡WdIY VXTSWB vWh ¥WW¯W ¤WWL¡W AyWc IhÈoWk©c W ¨WrrWc L Kc. AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOIyWW ¡WcN§WWR ¥WvWX¨W©vWWTyWW ¥WvWRWyWyWW AWÈIPW E¡WT yWLT ITYAc vWh oWvW §WhI©W¤WW rWaNÈ uWY¥WWÈ ¡WcN§WWR X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ I¹§W 97787 ¥WvW ¡WP¦WW VvWWÈ. vWcyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ AW ¨WnWvWc 135563 ¥WvWh ¡WPvWWÈ 377749 ¥WvWRWTh ¨WxWZ ýcPW¦WW Kc. AWÈIPWIY¦W TYvWc ¨WªWg 2009yWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ ¥WvWRWyW¥WWÈ I¹§W 14.97 NIWyWh ¨WxWWTh wW¦Wh Kc.

AW ¨WnWvWc ¡WcN§WWR ¥WWNc I¹§W 214 £WZwW E¡WT ¥WvWRWyW wW¦WZÈ Kc. vWc¥WWÈ I¹§W 1,35,536 ¥WvWRWThAc ¥WvWRWyW ITvWWÈ 65.68 NIW ¥WvWRWyW yWhÈxWW¦WZÈ Kc Lc¥WWÈ RTcI £WZwW E¡WT ¡WZܪW ¥WvWRWThAc L ¨WxWZ ¥WvWRWyW I¦WZÈg Kc. IhB¡WuW £WZwW¥WWÈ ©¯WY ¥WvWRWThAc ¨WxWZ ¥WvWRWyW I¦WWgyWZÈ yWhÈxWW¦WZÈ yWwWY. ¡WcN§WWR äWVcTyWZÈ 71.75 NIW ¥WvWRWyW L¦WWTc oWkW¥¦WyWZÈ 59.61 NIW ¥WvWRWyW yWhÈxWW¦WZÈ VvWZÈ Lc¥WWÈ ©WWdwWY ¨WxWZ ¥WvWRWyW TX¨W¡WZTW nWWvWc 79.42 NIW AyWc ©WWdwWY AhK¼È ¥WvWRWyW ¡WWPoWh§W nWWvWc ¥WW¯W 51.26 NIW L yWhÈxWW¦WZÈ Kc. V¨Wc AWoWW¥WY vWW. 16 ¥Wc Ac ¡WXTuWW¥W ýVcT wWyWWT Kc. v¦WWTc RTcI oWW¥W¥WWÈ wW¦Wc§W RTcI ¥WvWyWh Ic¨Wh AyWc IcN§Wh ˜¤WW¨W Kc vWc ©¡WÖ wWäWc vWh I¹§W 1¡W E¥WcR¨WWTh ¡WdIY IhuW IcN§WW ¥WvW ¥WcU¨Wc Kc AyWc IhuW IcN§WW ¥WcU¨Wc Kc AyWc IhuW IcN§WW IW¡Wc Kc vWc ýVcT wWäWc v¦WWTc L X©wWXvW ©¡WÖ wWäWc.

¡WcN§WWR äWVcTyWZÈ 71.75 L¦WWTc oWkW¥¦WyWZÈ 59.61 NIW ¥WvWRWyW oWW¥W

TW¥Wh§W Pc¥Wh§W rWWÈoWW ¡WWPoWh§W ©WÈý¦WW £WW¥WTh§WY TW¨W§WY pWZÈNc§WY ¥WVcUW¨W £WWÈxWuWY TX¨W¡WZTW ¥WhTP ¡WhTPW ©WZuWW¨W X¨Wêh§WY ATPY X©WVh§W ¨WNW¨W ¡WWUL Lc©WT¨WW C©WTW¥WW TÈoWWC¡WZTW ¤W¨WWyWY¡WZTW SWÈoWuWY ¡WcN§WWR RW¨W§W¡WZTW ýcoWuW äWWV¡WZT X¨WÕW¥W¡WZTW §WßP¡WZTW RÈvWW§WY ¤WWNY¦Wc§W £WhTY¦WW AoWW©W AWäWY ©WY¥WTPW X¨WTh§W ÝX¡W¦WW¡WZTW ©WÈZRTuWW ¤WWTc§W yWW¡WW vWU¡WR yWW¡WW ¨WWÈNW RVc¥WY yWW¥WuW ©WÃoW§WW¨W xWh£WYI¹C RcRTPW QZÈQWI¹¨WW ©WZTI¹¨WW IW¨WYOW ©WÈvWhI¡WZTW ¨WVcTW P¤WW©WY £WhrWW©WuW I¹§W

§WhI©W¤WW 2014¥WWÈ ¡WcN§WWR X¨WxWWyW©W¤WWyWZÈ I¹§W ¥WvWRWyW

I¹§W ¥WvWRWTh ¡WZܪW ±WY

2189 1100 2920 2104 1640 2310 1692 930 4672 3531 511 1617 1456 2248 1240 1159 2266 959 3493 802 1235 1850 1200 1363 21790 682 1268 895 791 634 844 943 1923 1059 1598 1016 1082 821 1958 551 4117 2724 1852 1086 1035 386 1878 865 608 2509 741 2344 1809 3131

1955 969 2622 1926 1504 2164 1597 869 4103 3257 495 1503 1317 2159 1175 1091 2114 862 3178 727 1147 1821 1089 1237 20462 579 1123 820 691 546 765 866 1808 979 1465 881 1021 787 1732 541 3789 2685 1729 976 909 345 1731 736 558 2251 698 2099 1622 2835

I¹§W

wW¦Wc§W ¥WvWRWyW ¡WZܪW ±WY I¹§W

wW¦Wc§W ¥WvWRWyWyWY NIW¨WWTY ¡WZܪW ±WY I¹§W

4144 2069 5542 4030 3144 4474 3289 1799 8775 6788 1006 3120 2773 4407 2415 2250 4380 1821 6671 1529 2382 3671 2289 2600 42252 1271 2391 1715 1482 1180 1609 1809 3731 2038 3063 1897 2103 1608 3690 1092 7906 5409 3581 2062 1944 731 3609 1601 1166 4760 1439 4443 3431 5966

1279 760 2117 1142 1055 1584 1250 599 2969 2381 429 1202 1073 1693 868 876 1582 708 2383 592 927 1371 841 1047 16536 548 877 635 613 499 639 613 1391 806 1095 764 677 682 1281 376 2791 1795 1144 851 758 284 1393 606 469 1594 536 1400 1265 1814

58.42 69.09 72.50 54.27 64.32 68.57 73.87 64.40 63.54 67.43 83.95 74.33 73.69 75.31 70.00 75.58 69.81 73.82 68.22 73.71 75.06 74.10 70.80 76.81 75.88 80.35 69.16 70.94 77.49 78.70 75.71 65.00 72.33 76.10 68.52 75.19 62.56 83.06 65.42 68.23 67.79 65.89 61.77 78.36 73.23 73.57 74.17 70.50 77.13 63.53 72.33 59.72 69.92 57.93

107427 98920 206347

1057 2336 571 1331 1632 3749 924 2066 840 1895 1201 2785 1017 2267 462 1061 2172 5141 1811 4192 370 799 982 2184 873 1946 1272 2965 678 1546 691 1567 1347 2929 615 1323 1820 4206 500 1092 752 1679 1189 2560 702 1543 876 1923 13783 30319 403 951 680 1557 563 1198 472 1085 386 885 514 1153 454 1067 1160 2551 609 1415 909 2004 568 1332 521 1198 524 1206 960 2241 334 710 1986 4777 1319 3114 935 2079 473 1324 561 1319 237 521 1128 2521 458 1064 412 881 1343 2937 486 1022 1055 2455 987 2252 1499 3313

75460 60073 135536 70.25

54.06 58.92 62.24 47.97 55.85 55.49 63.68 53.16 52.93 55.60 74.74 65.33 66.28 58.91 57.7 63.33 63.71 71.34 57.26 68.77 65.56 65.29 64.46 70.81 67.35 69.6 60.55 68.65 68.30 70.69 67.18 52.42 64.15 62.20 62.04 64.47 51.02 66.58 55.42 61.73 52.41 49.12 54.07 48.46 61.71 68.69 65.16 62.22 73.83 59.66 69.62 50.26 60.85 52.87

60.73

56.37 64.33 67.64 51.26 60.27 62.24 68.92 58.97 58.58 61.75 79.42 70.00 70.17 67.27 64.01 69.64 66.87 72.65 63.04 71.41 70.48 69.73 67.40 73.96 71.75 74.82 65.11 69.85 73.21 75.00 71.65 58.98 68.37 69.43 65.42 70.21 56.96 75.00 60.73 65.01 60.42 57.57 58.05 64.20 67.84 71.27 69.85 66.45 75.55 61.70 71.02 55.25 65.63 55.53

65.68

yWPYAWR vWW§WZIWyWW P¤WWuW yWøI

NlWy©W¡WhNeyWY AhXS©W¥WWÈ §WaÈNWÝAh ¯WWNm¦WW : ÝW. 82,000yWY §Wa È N TWý¤WWC AW¨WY LvWWÈ ^ ShNh | LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP

vWc¥WyWc ¥WWT ¥WWTYyWc §WaÈNWTWAh STWT

yWPYAWR, vWW.6 yWPYAWR vWW§WZIWyWW P¤WWuW yWøI AW¨Wc§W NlWy©W¡WhNe IÈ¡WyWYyWW I¥¡WWEyP¥WWÈ TW¯WYyWW AQY ¨WWoWc ©WScR I§WTyWY ¥WVcyÏ ¡WYIA¡W §WByWc AW¨Wc§WW 7 §WaNÈ WÝAhAc ÝW. 82,000yWY §WaÈN ITvWW rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. AW £WyWW¨WyWY ýuW yWPYAWR ÝT§W ¡Wh§WY©WyWc ITWvWW ¡Wh§WY©Wc pWNyWW ©wWUc LB §WaÈNWÝAhyWc ¡WIP¨WW I¥WT I©WY VvWY. ýcIc AW §WnWW¦W Kc Ic v¦WWÈ ©WZxWY §WaNÈ yWY pWNyWWyWc ©WWÈIUvWY IhC IPY ¡Wh§WY©WyWc VWwW §WWoWY yWwWY. yWPYAWR vWW§WZIWyWW P¤WWuW yWøI yWc.VW. yWÈ.-8 LyWvWW TWýuWY NlWy©W¡WhNe

AW¨Wc § WY Kc . AW Nl W y©W¡WhNe y WW I¥¡WWEyP¥WWÈ IÈ¡WyWYyWY NlIh ¡WPY TVc Kc. TW¯WYyWW AQY ¨WWoWc ©WScR I§WTyWY ¥WVcyÏ ¡WYIA¡W §WByWc ©WWvW B©W¥Wh AW¨WY rWQÛW VvWW AyWc ¡WPc§WY NlIyWW NW¦WTh IWQ¨WW §WWo¦WW VvWW. rWWT NW¦WTh ÝW. 60,000yWW IWQY ¡WYIA¡W¥WWÈ ¥Wam¦WW

VvWW. vWc ¨WnWvWc ¡WÈIL¤WWB yWTX©WÈV¤WWB MW§WW ýoWY LvWW vWc¥WuWc XV§WrWW§W ýcvWW vWc £WVWT XyWI¬¦WW VvWW. vWc ¨WnWvWc §WaNÈ WÝAhAc vWc¥WyWc xW¥WIY AW¡WY VvWY AyWc rWa¡WrWW¡W E¤WW TVc¨WW LuWW¨¦WZÈ VvWZ.È £WWR¥WWÈ AW §WaNÈ WÝAh NlWy©W¡WhNeyWY AhXS©W¥WWÈ # AyWZ. ¡WWyW 8

7 §WaÈNWTW NlIyWW NW¦WTh IWQYyWc ¥WVcyÏW ¡WYIA¡W¥WWÈ ¥WZIvWW VvWW v¦WWTc ýoWY oW¦Wc§WW ¡WÈIL¤WWCyWc xW¥WIY AW¡WY AcI ©WWCPc E¤Wh ITY RYxWh VvWh

nWcPW §WhI©W¤WW rWaÈNuWY¥WWÈ ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ ¥WW¯W 61.43 NIW ¥WvWRWyW oWvW §WhI©W¤WW ITvWW ¥WWvWT ¡WÈwWI¥WWÈ 44,¡W11 ¥WvWh ¨WxWZ ¡WP¦WW

yWXP¦WWR, vWW.6 nWcPW §WhI©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ AW¨WvWY I¹§W 7 ©WWvW X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT ¡WdIY ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈwWY IhÈoWk©c WyWW E¥WcR¨WWT AyWc VW§WyWW ©WWÈ©WR XRyWäWW ¡WNc§WyWc £Wc E¥WcR¨WWThAc ¡WPIWT ScÈI¦Wh VvWh. vWc¥WWÈ ¤WWL¡W AyWc AW¥W AWR¥WY ¡WWN¿yWW E¥WcR¨WWTh ¥WWvWT ¡WÈwWIyWW VhB AW X¨W©vWWT¥WWÈ nWZ£W EÈrWZ ¥WvWRWyW wWäWc Ac¨WY A¡Wc–WWAh OoWWTY yWY¨WPY Kc. ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ ¥W¦WWgXRvW 61.43 NIWyWZÈ L ¥WvWRWyW yWhÈxWW¦WZÈ Kc. nWcPW §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNc rWaÈNuWY LÈoW äWÝ wW¦Wh vÛWTc IhÈoWkc©W vWTSwWY ©WvWvW KôY ¨WnWvW VW§WyWW ©WWÈ©WR XRyWäWW ¡WNc§WyWY L ¡W©WÈRoWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. v¦WWTc ¤WWL¡W óWTW ¡WuW vWc¥WyWW oWvW ¨WªWg T009yWY §WhI©W¤WW rWaÈNuWYyWW VTYS E¥WcR¨WWT AyWc ¥WWvWTyWW xWWTW©W¤¦W Rc¨WZÈX©WÈV rWWdVWuWyWY L ¡W©WÈRoWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. vWc TYvWc nWcPW £WcOI ¥WWNc rWaNÈ uWY LÈoW oWvW ©W¥W¦WyWY rWaÈNuWY Lc¨WWc L wWB oW¦Wh Kc AW ¨WnWvWc yWTcyÏ ¥WhRY ©WW¥Wc ¨WWTuW©WY¥WWÈ ATX¨WÈR IcLTY¨WW§W rWaÈNuWY §WPvWW VhB RTcI £WcOI ¡WT AW¥W-AWR¥WY ¡WWN¿ AyWc ¤WWL¡W ¨WrrWc ©WYxWY VTYSWB Kc vWc ©WÈýoc Wh¥WWÈ ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT ¥WWvWTyWW xWWTW©W¤¦W Kc. v¦WWTc AW¥W AWR¥WY ¡WWN¿yWW E¥WcR¨WWT ¡WuW ¥WWvWT vWW§WZIWyWW £WW¥WuWoWW¥WyWW TVc¨WW©WY Kc. vWcwWY ¥WWvWT ¡WÈwWIyWW £Wc NhrWyWW E¥WcR¨WWThyWc §WB LÈoW T©W˜R £Wy¦Wh Kc v¦WWTc V¨Wc AÈXvW¥W ¡WXTuWW¥W ¥WWNc vWW. T6 ¥WcyWY TWVvW ýc¨WY TVY. ¥WWvWT ¡WÈwWI¥WWÈ nWcPW §WhI©W¤WW ¥WWNc wW¦Wc§W ¥WvWRWyW E¡WT yWLT ITYAc vWh ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvWX¨W©vWWT¥WWÈ TT9 £WZwW E¡WT ¥WvWRWyW wW¦WZÈ Kc. vWc¥WWÈ I¹§W 8¡W oWW¥W-äWVcT X¨W©vWWTyWh ©W¥WW¨WcäW wWW¦W Kc. ýc Ic äWVcTY X¨W©vWWT IVY äWIW¦W Ac¨WW £Wc L yWoWT nWcPW AyWc ¥WWvWT vWW§WZIW ¥WwWIh Kc. vWc¥WWÈ nWcPW äWVcT¥WWÈ 64.84 AyWc ¥WWvWT yWoWT¥WWÈ ¥WW¯W 56.80 NIW L ¥WvWRWyW yWhÈxWW¦WZÈ Kc. s¦WWTc ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT ©WÈxWWuWW oWW¥WyWW ¥WvWRWT Kc s¦WWÈ 76.31 NIW AyWc AW¥W AWR¥WY ¡WWN¿yWW E¥WcR¨WWT £WW¥WuWoWW¥WyWW Kc. v¦WWÈ ¥WW¯W 55.03 NIW L ¥WvWRWyW wW¦WZÈ Kc. AW¥W nWcPW §WhI©W¤WWyWW Ah¨WTAh§W ¡W9.¡W0 NIW ¥WvWRWyW ©WW¥Wc ¥WWvWT ¡WÈwWI¥WWÈwWY £Wc NhrWyWW E¥WcR¨WWT Vh¨WW KvWWÈ ¥WW¯W 61.43 NIW LcN§WZÈ L ¥WvWRWyW rWrWWgyWh X¨WªW¦W £Wy¦WZÈ Kc. ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ ©WWdwWY AhK¼È ©WYÈø¨WWPW oWW¥Wc ¥WW¯W 37.41 NIW ¥WvWRWyW wW¦WZÈ Kc vWh ©WWdwWY ¨WxWZ ByϨWTuW nWWvWc 77.63 NIW ¥WvWRWyW yWhÈxWW¦WZÈ Kc. A¯Wc Ac ¡WuW E§§WcnWyWY¦W Kc Ic, nWcPW §WhI©W¤WWyWW ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ oWvW rWaÈNuWY¥WWÈ I¹§W 85767 ¥WvWh ¡WP¦WW VvWWÈ. vWc¥WWÈ AW ¨WnWvWc 44511 ¥WvWhyWh LÈoWY ¨WxWWTh wWvWWÈ I¹§W 130278 ¥WvWh ¡WP¦WW Kc. vWc TYvWc oWvW ©W¥W¦WyWW ¥WZnÛ VXTS E¥WcR¨WWTh ¨WrrWcyWY øvWyWZÈ (46 ¥WvWhyWZÈ ¥WWøgyW AW ¨WnWvWc m¦WWȦW RcnWW¦W vWc¥W yWwWY ¨WxWZ ¥WvWh AcN§Wc ¨WxWWTc ¥WWøgyWwWY øvW wW¨WWyWh X¨WØW©W vW¥WW¥W E¥WcR¨WWTh TWnWc Kc vWc ¡WuW ¨WxWWTc ¡WPvWY L A¡Wc–WWAh Kc.

¡WWÈRP oWW¥WyWW vWUW¨W¥WWÈwWY 3 VýT ¥Wc.NyW ¥WWNY §WcyWWT

¨WPhRTWyWY AcLy©WYyWc ÝW. 3 §WWnWyWY ¡WcyW§NY ¤WT¨WWyWY yWhXN©W nWWyW-nWyWYL X¨W¤WWoWc yWhNY©W ¡WWO¨WY

Vh¨WW KvWWÈ AcLy©WY ¡WcyW§NYyWY TI¥W ¤WT¨WW yWXVÈ AW¨WvWW £WYø yWhNY©W SNIWTWC

AWuWÈR, vWW.6 ¡WWÈRP oWW¥WyWW vWUW¨W¥WWÈwWY ¥WWNY §Wc¨WWyWY ¡WT¨WWyWoWY §WYxWW ¨WoWT L ¥WhNW ¡WW¦Wc ¥WWNY §WcyWWT ¨WPhRTWyWY AcLy©WYyWc nWWuWnWyWYL X¨W¤WWoWc yWhNY©W ¡WWO¨WY ÝX¡W¦WW ¯WuW §WWnW E¡WTWÈvWyWY TI¥WyWY ¡WcyW§NY ¤WT¨WWyWh AWRcäW I¦Whg VvWh. nWȤWWvW vWW§WZIWyWW ¡WWÈRP oWW¥W¥WWÈ RXT¦WWyWÈZ ¡WWuWY oWW¥W¥WWÈ AW¨WvWZÈ ANIW¨W¨WW AyWc RXT¦WWyWW nWWTW ¡WWuWYyWc §WByWc SUÏZ¡W L¥WYyW¥WWÈ –WWT AW¨WvWh VhB ©WTIWT X©WÈrWWB X¨W¤WWoWc RXT¦WW XIyWWTc rWcIPc¥W £WyWW¨W¨WWyWZÈ IW¥W ¥WÈLTa I¦WZÈg VvWZ.È AW IW¥W vWWLcvWT¥WWÈ VWwW xWTW¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ rWcIPc¥WyWh ¡WW¦Wh £WyWW¨W¨WW ¥WWNc ¡WWÈRP oWW¥WyWW vWUW¨W¥WWÈwWY ¥WWNY §Wc¨WWyWY ¡WT¨WWyWoWY AcLy©WYAc §WYxWW ¨WoWT L ¥WhNW ¡WW¦Wc ¥WWNY §Wc¨WWyWZÈ äWÝ I¦WZgÈ VvWZÈ AyWc oWkW¥W ¡WÈrWW¦WvWc ¡WuW vWUW¨W¥WWÈwWY ¥WWNY AW¡W¨WWyWh OTW¨W I¦Whg yWW VhB oWkW¥WLyWh¥WWÈ ¤WWTc Vh£WWUh ¥WrWY L¨WW ¡WW¥¦Wh VvWh AyWc L¨WW£WRWT AXxWIWTYAhyWc TLZAWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW TLZAWvWyWW ¡WoW§Wc nWWuW AyWc nWyWYL X¨W¤WWoWyWY NY¥Wc ¡WWÈRP oWW¥WyWY ¥WZ§WWIWvW §WYxWY VvWY AyWc vWUW¨W¥WWÈwWY oWcTIW¦WRc©WT TYvWc 3 VýT ¥WcNYl IN NyW ¥WWNY §Wc¨WWB Vh¨WWyWZÈ LuWWB AW¨WvWWÈ ¥WWNY §WcyWWT ¨WPhRTWyWY AcLy©WYyWc yWhNY©W ¡WWO¨WY ÝX¡W¦WW ¯WuW §WWnW E¡WTWÈvWyWY ¡WcyW§NYyWY TI¥W ¤WT¨WW¥WWÈ AWRcäW I¦Whg VvWh. AW yWhNY©W AW¡¦WWyWc ¡WÈRT XR¨W©W E¡WTWÈvWyWh # AyWZ. ¡WWyW 8

nWcPW §WhI©W¤WW ¥WWNc ¥WWvWT X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT¥WWÈ wW¦Wc§W ¥WvWRWyWyWY X¨WoWvW

ÿ¥W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

oWW¥W/äWVcT nWZ¥WWT¨WWP nWcPW VXT¦WWUW ¨WW¨WPY R¥WWTY ¨WPW§WW xWwWW§W oWhX¨WÈR¡WZTW ¤WcTWB yWW¦WIW T©WYI¡WZTW ¨WWT©WÈoW TQ¹ rWWÈRuWW äWcvWTW ¨WW©WuWW(£WZ) ©WhnWPW ¤WWN¡WZTW TvWyW¡WZT ¨WuW©WT AWÈvWTh§WY VdLTW£WWR ©WÈxWWuWW TpW¨WWuWL EÈÈQc§WW A§WYyÏW ENWB nWhPY¦WWT¡WZTW ¥WWvWT ¡WY¡WTY¦WW IhäWY¦WW§W ¥WVcUL ¯WWL oWT¥WWUW VcTÈL ¥W§WY¦WWvWL XäWVh§WPY §W¨WW§W nWWÈxW§WY IOhPW ¥WWKY¦Wc§W A©W§WW§WY ¯WWÈL I¹ÈýTW £WThPW ¡WW§§WW A©W¥WW§WY yWxWWyW¡WZT nWWTcNY §WYÈ£WW©WY ¥WWT§WW yWoWTW¥WW yWWÈRh§WY RcwW§WY ¨WW©WY ¤W§WWPW ¥WW§WW¨WWPW TuWW©WT äWcnWZ¡WZT ©WW¦W§WW rWWyWhT ¨W©WÈvWWuWW VPc¨WW ¨WW§WhvWTY ByϨWTuWW X¨WThý R§Wh§WY £WW¥WuWoWW¥W ¡WXTAcL X©WÈø¨WWPW MWTh§W RcoWW¥W P¤WWuW RÈvWW§WY ¡W§WWuWW £WW¥WTh§WY RW¨WPW ¡WYL ¨W©Wh TW¥W¡WZT oWÈoWW¡WZT ¡WcN§WY X¥W¯WW§W wW§WcPY ITh§WY I¹§W

I¹§W ¥WvWRWT 3689 18375 4031 905 461 667 761 501 928 4625 1511 1596 7044 1656 789 2349 2547 316 4127 1713 2196 1872 4813 2136 3283 2792 538 1531 10863 592 1841 4048 3192 1524 1473 2645 2076 1138 2272 798 2138 1069 1196 1125 1741 1361 2669 1533 1533 5524 972 680 1429 3443 602 4511 2668 579 948 1335 608 1811 1039 734 753 1204 1147 1659 2716 5110 886 2409 5553 2603 3699 4715 2848 5138 9162 1710 591 1296 4671 1116 2177 212625

¥WvWRWyW 2451 11915 2563 591 328 491 473 378 681 2898 1064 905 4290 1204 541 1208 1621 237 2997 1125 1348 1373 3673 1288 2182 1902 391 923 6166 450 1064 1874 1973 1053 967 1572 1001 759 1240 562 1250 533 673 622 967 970 1596 995 891 3170 607 431 920 2025 443 2619 1724 398 666 826 461 1300 706 522 583 738 814 913 1565 1912 575 1537 3444 1480 2199 2306 1356 2567 5889 1095 401 689 3141 635 1102 130278

NIW¨WWTY 66.44 64.84 63.58 65.30 71.62 73.61 62.40 75.60 73.62 62.65 70.41 56.70 60.92 72.70 68.57 51.42 63.64 75.48 72.61 65.67 61.38 73.34 76.31 60.29 66.46 68.12 73.08 60.28 56.76 76.27 57.79 46.29 61.81 69.09 65.64 59.43 48.21 66.81 54.57 70.60 58.46 49.95 56.51 55.29 55.54 71.27 59.79 64.90 58.12 57.38 62.64 63.76 64.39 58.81 73.96 58.05 64.61 69.10 70.33 61.87 76.07 71.78 68.15 71.41 77.63 61.30 71.22 55.03 57.62 37.41 65.12 63.80 62.02 56.85 59.44 48.90 47.61 55.79 64.27 64.03 67.97 53.20 53.34 56.90 50.62 61.43

xWÈxWWyWW X¨WIW©W ¥WWNc 11 §WWnW §WCyWc ¥WW¥WWyWc <¥WW¥WW> £WyWW¨WvWh ¤WWuWh £WVcyW, ¤WWuWY¦Wh AyWc ¤WWuWY¦WW¨WVZ X¨WÝxxW SXT¦WWR RWnW§W

AWuWÈR, vWW. 6 A¥WRW¨WWR nWWvWc TVcvWW ¥WW¥WW ¡WW©WcwWY xWÈxWWyWW X¨WIW©W ¥WWNc 11 §WWnW EKYyWW §WCyWc KcvWT¡WÃPY, X¨WØW©WpWWvW ITvWWÈ AW AÈoWc X¨WàWyWoWT ¡Wh§WY©Wc £WVcyW, ¤WWuWY¦Wh AyWc ¤WWuWY¦WW¨WVZ X¨WÝö oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ © WWT A¥WRW¨WWRyWW £Wh¡W§W nWWvWc TVcvWW xWT¥WX©WÈV oWhTxWyW¤WWC ¡WNc§WyWY £WVcyW äWWÈvWW£WcyW T¨Wø¤WWC ýcoWWuWY §WWȤW¨Wc§W ThP £WWITh§W nWWvWc TVcc Kc. vWc¥WyWW ¡WZ¯W VYTcyWyWc xWÈxWWyWW X¨WIW©W ¥WWNc ¡Wd©WWyWY LÝT ¡WPvWWÈ ¥WW¥WW xWT¥WX©WÈV ¡WW©Wc £WVcyW

äWWÈvWW£WcyW, XVTcyW¤WWC vWwWW ¤WWuWY¦WW¨WVZ L¦WÕY£WcyW VYTcyW¤WWC ýcoWWuWY X¨WÝxxW L¦WÕY£WcyWc ¡Wd©WWyWY ¥WWÈoWuWY ITY AyWc X¨WØW©WpWWvW AyWc KcvWT¡WÃPYyWh oWZyWh 8-9 ¥WXVyWW¥WWÈ ¡Wd©WW ¡WTvW IT¨WWyWY ¨WWvW RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ITY VvWY LcwWY ¥WW¥WWAc oWvW ©W¡Nc¥£WT2013¥WWÈ 11 §WWnW ÝX¡W¦WW EKYyWW AW¡¦WW VvWW. yW¨WcI ¥WXVyWW LcN§WW ©W¥W¦W ¨WYvWY oW¦Wh Vh¨WW KvWWÈ ¡WuW ¡Wd©WW ¡WTvW yWW ITvWWÈ ¥WW¥WWAc EpWTWuWY rWW§WZ ITY VvWY LcwWY ¯WuWc¦W LuWWÈAc ¨WW¦WRWAh L I¦WWg TWn¦WW VvWW. LcwWY IÈNWUc§WW ¥WW¥WWAc X¨WàWyWoWT ¡Wh§WY©W ¥WwWIc AW¨WYyWc ¡WhvWWyWY SXT¦WWR AW¡WvWWÈ ¡Wh§WY©Wc äWWÈ v WW£Wc y W T¨Wø¤WWC ýc o WWuWY, VYTcyW¤WWC T¨Wø¤WWC ýcoWWuWY AyWc


£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

vWhSWyWY ¡W¨WyWyWY AWÈxWY ©WWwWc ITW ¡WPÛW

3

TWVZ§W oWWÈxWY ©WXVvW 900 E¥WcR¨WWThyWW ¤WWX¨WyWh ScÈ©W§Wh wWäWc

A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWW AyWcI AWLc 7 TWs¦WhyWY 64 £Wc O Ih ¡WT ¥WvWRWyW E²WT˜RcäWyWY A¥WcOY ©WXVvW 15 £WcOIh E¡WT vW¥WW¥WyWY yWLT : X£WVWTyWW ¤WWoWh¥WWÈ ¤WT EyWWUc ¨WT©WWR yWm©W§W¨WWRYoWk©vW X¨W©vWWTh¥WWÈ ©WWÈLc L ¨WWoWc ¥WvWRWyW ¡WXT¡WauWg wWäWc ©WZTcyÏyWoWT ¡WáW¥WWÈ ¡WWNPY, Rc¯WhL, X¨WT¥WoWW¥W AyWc ¥WWÈP§W¥WWÈ MW¡WNWÈ : PWÈoW¥WWÈ oWWL¨WYL ©WWwWc ¨WT©WWR

y{ËkðkË, íkk.06 økwshkík{kt nk÷ yuf íkhV [iºk ðiþk¾Lke økh{e fnuh ðhMkkðe hne Au íÞkhu çkeS íkhV hkßÞLkkt fux÷kf rðMíkkhku{kt ¼hWLkk¤u Mkíkík ºkeò rËðMku [ku{kMkk suðku {knku÷ AðkÞku Au. {tøk¤ðkhu {kuze Mkktsu yufkyuf y{ËkðkË Mkrník økwshkík¼h{kt ðkíkkðhý ÃkÕxku ÚkÞku níkku. yufkyuf þnuhLkk ykMk{kLk{kt fk¤k ®zçkkøk ðkˤkyku [ze ykÔÞk níkk. yLku ¼khu ÃkðLkLkkt fkhýu Äw¤Lke z{heyku Wze níke. þnuh{kt fux÷kf Xufkýu Aktxk Ãkzâk níkk íkku õÞktf-õÞktf n¤ðk ðhMkkËLkk ynuðk÷ Au. íkku hkßÞLkkt fux÷kf rðMíkkhku{kt fhk Ãkzâk nkuðkLkk Ãký Mk{k[kh {éÞk Au. suLkk fkhýu þnuhLkk ðknLk ÔÞðnkh Ãkh {kXe yMkh Ãkze Au. íkksuíkh{kt s y{ËkðkË{kt ¼khu ÃkðLk MkkÚku ºkkxfu÷k ðhMkkËu íkçkkne {[kÔÞk çkkË {t ø k¤ðkhu Vhe yufðkh økwshkíkLkk ðkíkkðhý{kt ÃkÕxku ykÔÞku Au. {t ø k¤ðkhu {ku z e Mkkt s u y{ËkðkË, MkwhuLÿLkøkh, zktøk, fåA yLku ¼kðLkøkh rsÕ÷kLkkt fux÷kf rðMíkkhku{kt Aqxk AðkÞk ðhMkkËe ÍkÃkxkt yLku fhk ÃkzðkLke ½xLkkyku LkkUÄkE Au. y{ËkðkË{kt rðh{økk{, Ëuºkkus, MkkýtË, ÄtÄfw k, çkkð¤k yLku Äku¤fk{kt ðhMkkËLkk

Akt x k Ãkzâk níkk ßÞkhu Mkw h u L ÿLkøkhLkk Ãkkxze yLku ykËhýeÞk ykswçkkswLkk rðMíkkhku{kt ðhMkkËLkk n¤ðkÚke ¼khu ÍkÃkxe Ãkzâk Au. yk WÃkhktík zktøk{kt økksðes MkkÚku ðhMkkË íkwxe Ãkzâku níkku. ík¤uxe rðMíkkh{kt íkku fhk Ãký Ãkzâk níkk. ðÄw{kt Mkwfk¼ê «Ëuþ fåALkk hkÃkh{kt fhk Ãkzâk Au yLku ykËheÞkýk yLk ykMkÃkkMkLkk økk{ku{kt fhk MkkÚku {wþ¤Äkh ðhMkkË ðhMÞku níkku. ¼khu ÃkðLkÚke fux÷kf {kuxk {kuxk nkuzeOøMk Ãký íkwxe ÄhkþkE ÚkÞk níkkt. Äkhe ÃktÚkf{kt f{kuMk{e ðhMkkËÚke fuheLkk ÃkkfLku LkwfþkLkLke ¼eíke Au. MkktsLkk Ãkkt[ ðkøÞk çkkË ðkˤAkÞwt ðkíkkðhý AðkÞwt níkwt. yLku ¼khu ÃkðLk MkkÚku yufkyuf {wþ¤Äkh ðhMkkË íkwxe Ãkzâku níkku. òuíkòuíkk{kt fhk MkkÚku 15-20 r{Lkex MkwÄe ðhMku÷k ðhMkkËÚke hMíkk WÃkh ÃkkýeLke LkËeyku ðnuðk ÷køke níke. fux÷kf rðMíkkhku{kt ¼khu ÃkðLkÚke ðes¤e økw÷ ÚkE økE níke. y[hsLke ðkík yu Au fu fux÷kf rðMíkkh{kt {wþ¤Äkh ðhMkkË Ãkze hÌkku níkku íÞkhu íkuLkkÚke {kºk yuf çku rf÷ku{exh ËwhLkk rðMíkkhku{kt {kºk Aktxk Ãkzâk níkk. Mkkihk»xÙLkk fux÷kf rðMíkkhku{kt ¼khu ÃkðLkLku fkhýu yktçkkLke zk¤ku íkwxðkLkk íkÚkk fuheLkkku Ãkkf ¾he sðkÚke ¾uzíq kku {w~fu÷e{kt

{wfkE økÞk níkk. yLku ¾uíkh{kt Ãkzu÷ çkkshku íkÚkk ík÷Lkk ÃkkfLku Ãký LkwfþkLkLke sðkLke ¼eíke MkuðkE hne Au. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu Mkkihk»xÙ{kt çku rËðMk Ãknu÷k s ¼hWLkk¤u ðhMkkËe ÍkÃkxk Ãkzâk níkk íkku y{ËkðkË{kt

Ãký Úkkuzk rËðMk Ãknu÷k s f{kuMk{e ðhMkkË Ãkzíkk ðkíkkðhý{kt y[kLkf s ÃkÕxku ykÔÞku níkku. nðk{kLk ¾kíkkyu Ãký ykøkk{e ºký rËðMk{kt ðhMkkËe ÍkÃkxk ÃkzðkLke ykøkkne fhe Au . Ëhr{ÞkLk nðk{kLk rð¼køku yksu fÌkwt níkwt fu, y{ËkðkË{kt 41.8 rzøkúe íkkÃk{kLk LkkUÄkÞwt Au. òu fu ¼ws{kt íkkÃk{kLk 43 rzøkúe MkwÄe ÃknkU[e økÞwt níkw.t

¤WT EyWWUc ¨WT©WWRwWY LoWvWyWh vWWvW XrWÈXvWvW

A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWW AyWcI ¤WWoWh¥WWÈ AWLc ¤WT EyWWUc ¨WT©WWR ¡WPvWW LoWvWyWh vWWvW ¥WaäIc§WY¥WWÈ ¥WZIWB oW¦Wh Kc. VW§W nWcvWT¥WWÈ £WWLTY AyWc vW§WyWh ¡WWI E¤Wh Kc v¦WWTc ¨WT©WWRyWc IWTuWc vWcyWc yWZI©WWyW wW¨WWyWY ¤WWTh¤WWT äWm¦WvWWyWc ¡WoW§Wc TWs¦W¤WTyWW nWcPavWh XrWÈvWW¥WWÈ ¥WaIWB oW¦WW Kc. AW EyWWUW¥WWÈ NaÈIW oWWUW¥WWÈ L ¯WYø ¨WWT ¨WT©WWR wWvWWÈ nWcPavWh IShPY VW§WvW¥WWÈ ¥WZIWB oW¦WW Kc. £WWLTY, vW§W E¡WTWÈvW IcTYyWW ¡WWIyWc ¡WuW AW ¨WT©WWRwWY yWZI©WWyW wWäWc LcyWc §WByWc nWcPavWh ¥WWNc ¡WPvWW ¡WT ¡WWNZ Lc¨Wh pWWN wW¨WW ¡WW¥¦Wh Kc.

¨WT©WWRY ¥WWVh§W...

 A¥WRW¨WWR ©WXVvW TWs¦WyWW AyWcI ¤WWoWh¥WWÈ ¨WT©WWRY ¥WWVh§W    

IcN§WWI X¨W©vWWT¥WWÈ ¨WT©WWR ©WWwWc ITW ¡WPÛW ¤WT EyWWUc ©WvWvW ¯WYý XR¨W©Wc rWh¥WW©WW Lc¨Wh ¥WWVh§W A¥WRW¨WWR, ©WZTcyÏyWoWT, PWÈoW, IrK AyWc ¤WW¨WyWoWT¥WWÈ KaNWK¨WW¦WW ¨WT©WWRY MW¡WNWÈ ©WZTcyÏyWoWTyWW ¡WWNPY AyWc AW©W¡WW©WyWW X¨W©vWWTh¥WWÈ VU¨Wh ¨WT©WWR PWÈoW¥WWÈ oWWL¨WYL ©WWwWc ¨WT©WWR IcN§WWI X¨W©vWWTh¥WWÈ ¥WaäWUxWWT ¨WT©WWR s¦WWTc Ay¦W X¨W©vWWTh¥WWÈ ¥WW¯W KWÈNW ¡WPÛW nWcvWT¥WWÈ ¡WPc§WW £WWLTh AyWc vW§WyWW ¡WWIyWc yWZI©WWyW wW¨WWyWY ¤WYXvW ©WiTWÖl¥WWÈ £Wc XR¨W©W ¡WVc§WW ¨WT©WWRY MW¡WNWÈ ¡WPÛW VvWWÈ V¨WW¥WWyW X¨W¤WWoWyWY ¨WT©WWRY MW¡WNWÈyWY AWoWWVY

LkðerËÕne,íkk. 6 ÷kufMk¼kLke [qtxýeLkk ykX{kt íkçk¬k {kxu ykðíkefk÷u {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. ykLkk {kxuLke ík{k{ íkiÞkheyku fhe ÷uðk{kt ykðe Au. ykX{kt íkçk¬k{kt Mkkík hkßÞkuLke 64 çkuXfku {kxu {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. {íkËkLk Mkðkhu Mkkík ðkøku þY ÚkÞk çkkË Mkktsu A ðkøÞk MkwÄe [k÷þu. rçknkhLkk LkõMk÷ðkËeøkú M ík rðMíkkh{kt {íkËkLk Mkktsu [kh ðkøku Ãkqýo ÚkR sþu. ík{k{ søÞkykuyu hufkuzo {íkËkLk ÚkkÞ íku {kxu ík{k{ «ÞkMkku fhðk{kt ykÔÞk Au. ík{k{Lke Lksh hknw÷ økktÄeLkk {íkrðMíkkh y{uXe WÃkh hnuþu ßÞkt hknw÷Lke Mkk{u M{]rík RhkLke yLku fw{kh rðïkMk {uËkLk{kt Au. [qxt ýeLku ÷RLku ík{k{ íkiÞkhe ÃkrhÃkqýo fhe ÷uðk{kt ykðe Au. W¥kh«ËuþLke 15 çkuXfku {kxu {íkËkLk ÚkLkkh Au su{kt y{uXe, MkwÕíkkLkÃkwh, «íkkÃkøkZ, fkuMkktçke, Vw÷Ãkwh, yÕnkçkkË, Vi Í kçkkË, ykt ç ku z fhLkøkh, çknhkR[, fuMkhøkts, ©kðMíke, økkUzk, çkMíke, MktíkfçkehLkøkh y™u çkËku n eLkku Mk{kðu þ ÚkkÞ Au . W¥kh«Ëuþ{kt 243 W{uËðkhku {uËkLk{kt Au. yktÄú{kt ÷kufMk¼kLke [qtxýeLke MkkÚku MkkÚku Mke{kLÿLke 175 rðÄkLkMk¼k çkuXfku {kxu Ãký {íkËkLk Úkþu. rçknkh{kt 118 W{uËðkhku {uËkLk{kt Au. Ãkrù{ çktøkk¤Lke A Mkexku {kxu 72 W{uËðkh {uËkLk{kt Au. nsw MkwÄeLkk Mkkík íkçk¬k{kt

{íkËkLk þktríkÃkqýo yLku hufkuzo hÌkk çkkË nðu ykðíkefk÷u ÞkuòLkkh {íkËkLkLku ÷RLkuÃký {íkËkhku ¼khu WíMkwf Au. Mkkík{e {uLkk rËðMku ÞkuòLkkh ÷kufMk¼kLke [qtxýe {kxu økRfk÷uu «[khLkku ytík ykÔÞku níkku. yk íkçk¬k{kt Mkkík hkßÞkuLu ku ykðhe ÷uíke ÷kufMkçkkLke 64 Mkex {kxu çkwÄðkhu {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. su hksÞ{kt {íkËkLk ÞkuòLkkh Au íku{kt W¥kh«ËuþLke 15, W¥khk¾tzLke Ãkkt [ , Ãkrù{ çkt ø kk¤Lke 6, rn{k[÷ «ËuþLke 4, rçknkhLke Mkkík çkuXfkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au yk WÃkhktík yktÄ« ú ËuþLke 25 çkuXfLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. økRfk÷u yk íkçk¬k {kxu [qtxýe «[khLkk AuÕ÷k rËðMku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke LkhuLÿ {kuËe AðkÞu÷k hÌkk níkk. LkhuLÿ {kuËeyu hknw÷ økktÄeLkk {íkrðMíkkh y{uXe{kt [qxt ýe «[kh fheLku ÷kufku{kt WíMkkn ¼he ËeÄku níkku. Mke{kLÿ{kt 25 çkuXfkuLku ÷R™u Ãký ¼khu WíMkkn Au. 64 Mkex WÃkh nðu {íkËkLk ÞkuòLkkh Au su{kt hknw÷ økktÄeLkk {ík rðMíkkh y{uXeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. økRfk÷uu «[khLkk AuÕ÷k rËðMku W¥kh«Ëuþ{kt òuhËkh «[kh{kt rËøøkòu ÔÞMík hÌkk níkk. W¥kh«Ëuþ{kt 15 çkuXf {kxu {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. {kuËeyu ViÍkçkkË{kt ¼økðkLk hk{Lkk r[ºk MkkÚku [qtxýe «[kh fÞkuo níkku. y{uXe{kt Ãký M{]rík RhkLkeLke íkhVuý{kt «[kh{kt ¼køk ÷eÄku níkku y™u fÌkwt níkwt fu, ÷kufku nðu ÃkrhðíkoLk RåAu Au. ykX{kt

AWLc m¦WWÈ ¥WvWRWyW

AW¨WvWY IW§Wc 7¥WY ¥WcyWW ThL 7 TWs¦WhyWc AW¨WTY §WcvWY £WcOIh ¥WWNc ¥WvWRWyW ¦WhýyWWT Kc LcyWc §WoWvWY vW¥WW¥W vWd¦WWTYAh ¡WauWg ITY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. vW¥WW¥W Lo¦WWAhAc ©WpWyW ©WZT–WW ¨¦W¨W©wWW oWhO¨WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. I¦WW TWs¦W¥WWÈ IcN§WY £WcOI E¡WT ¥WvWRWyW ¦WhýäWc vWc yWYrWc ¥WZL£W Kc. íkçk¬kLke [qtxýe {kxu y{uXe{kt hknw÷Lkk çknuLk r«Þtfkyu Ãký òuhËkh «[kh fÞkuo níkku yLku fkUøkúMu k {kxu {ík ykÃkðkLke {ktøk fhe níke. yu ÷ su à keLkk ðzk hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLk nkÍeÃkwh{ktÚke {uËkLk{kt Au. rn{k[÷{kt fktøkhk{ktÚke þktíkkfw{kh {uËkLk{kt Au. yk íkçk¬k{kt Þku ò Lkkh [qxt ýe{kt ykþhu 900 W{uËðkhkuLkk ¼krðLkku VUMk÷ku ÚkLkkh Au. LkhuLÿ {kuËe Ãkrù{ çktøkk¤{kt Ãký [qtxýe «[kh fhe [wõÞk Au. A Mkex ò¤ðe hk¾ðk zkçkuhe {kuh[k WÃkh Ëçkký Au. zkçkuhe {kuh[kyu AuÕ÷u ynª yk çkuXfku Síke níke. hkçkze ËuðeLke Mkk{u ¼ksÃku hkSð «íkkÃk ÁzeLku {uËkLk{kt WíkkÞko Au. rçknkh{kt ÷k÷q L ke Ãkkxeo ykhsu z e, Lkeríkþfw{khLke suzeÞw, ¼ksÃk y™u fkUøkúuMk ðå[u {wÏÞ MÃkÄko Úkþu. çkwÄðkhLkk rËðMku rçknkh{kt Mkkík çkuXfku WÃkh {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. su Ãkife Ãkkt[ çkuXfku ð»ko 2009{kt suzeÞw îkhk Síke ÷uðk{kt ykðe níke ßÞkhu yLÞ çku çkuXfku MkkhLk y™u

TWs¦W £WcOI AWÈxWk˜RcäW 25 X£WVWT 07 XV¥WWrW§W ˜RcäW 04 L¥¥WZ-IWä¥WYT 02 E²WT˜RcäW 15 E²WTWnWÈP 15 ¡W.£WÈoWWU 06 I¹§W 64

I¦WW XRooWýc ¥WcRWyW¥WWÈ...

AW¨WvWY IW§Wc 8¥WW vW£WßW ¥WWNc ¥WvWRWyW ¦WhýyWWT Kc. AyWcI ¥WhNW ¥WWwWWAh rWaNÈ uWY ¥WcRWyW¥WWÈ Kc Lc yWYrWc ¥WZL£W Kc XRooWL E¥WcR¨WWT £WcOI TWVZ§W oWWÈxWY A¥WcOY TW£WPY Rc¨WY ©WWTyW TWø¨W ˜vWW¡W ÝPY ©WWTyW TW¥WX¨W§WW©W ¡WW©W¨WWyW VWMY¡WZT ©¥WbvW BTWyWY A¥WcOY I¹¥WWT X¨WØW©W A¥WcOY {nkhksøkts{kt ykhsuzeLke Sík ÚkR níke. rn{k[÷ yLku W¥khk¾tz{kt yuf s íkçk¬k{kt çkwÄðkhu {íkËkLk Úkþu . W¥khk¾t z Lke Ãkkt [ yLku rn{k[÷Lke [kh çkuXf {kxu {íkËkLk Þkuòþu. sB{w fk~{eh{kt çkkhk{wÕ÷k yLku ÷zk¾{kt ÷kufMk¼kLke [qtxýe ÞkuòLkkh Au. ÷kufMk¼kLke [qxt ýeLku ÷RLku ík{k{ íkiÞkheyku fhe ÷uðk{kt ykðe Au.òýfkh ÷kufkuLkw fnuðw Au fu yk ð¾íku ðÄw {íkËkLk ÚkÞwt Au. suÚke yk {íkËkLk fkuLke íkhVuý{kt Au íkuLku ÷RLku ¼khu MkMÃkuLMk Au.

XVN AcyP TyW Ic©W : ©WW–WYAhAc ©W§W¥WWyW <¥WyWc SWÈ©WYAc rWQW¨WY Rh, ¡WuW yWYrW§WY nWWyWyWc ¤WT ARW§WvW¥WWÈ AhUnWY £WvWW¨¦Wh ýXvWyWW §WhIhyWZÈ A¡W¥WWyW yW ITh> ýXvW¨WWRyWZÈ IWPg EvWWTvWW yWTcyÏ ¥WhRY

yWäWW¥WWÈ rWIrWaT ©W§W¥WWyW £WyWW¨W £WWR IWT¥WWÈwWY ¤WWo¦Wh VvWh : £Wc ©WW–WYAhyWW XyW¨WcRyWwWY ¥WZäIc§WY¥WWÈ ¨WxWWTh

¥WZ£È WC, vWW.6 çkku ÷ eðw z Lkk Mkw à khMxkh yr¼Lkuíkk Mk÷{kLk ¾kLkLke íkf÷eV rnx yuLz hLk fuMk{kt nsw MkwÄe MktÃkqýÃo kýu Ëqh ÚkR LkÚke. fkÞËkfeÞ økq[ t Lkku Mkk{Lkku Mk÷{kLkLku fhðku Ãkze hÌkku Au. Mk÷{kLk yksu {wtçkELke MkuþLk fkuxo{kt WÃkÂMÚkík ÚkÞku níkku. rnx yuLz hLk fuMk{kt MkwLkkðýe Ëhr{ÞkLk çku Mkkûkeykuyu Mk÷{kLk ¾kLkLku yku¤¾e fkZâk níkk. ð»ko 2002{kt rnx yuLz hLk fuMkLkk MktçktÄ{kt çku Mkkûkeykuyu Mk÷{kLkLku yku¤¾e fkZâku Au. Mk÷{kLk ¾kLk fkhÚke rLkf¤eLku ¼køÞku níkku íkuðe swçkkLke çku Mkkûkeyku ykÃke [wõÞk Au. økÞk Mkókn{kt yk [f[khe fuMk{kt rhxÙkÞ÷Lke þYykík ÚkR níke. {ursMxÙux Mk{ûk Mkkûkeyku swçkkLke ykÃke hÌkk Au. Mk÷{kLkLke MkkÚku fkuxYo {{kt íkuLke çknuLk Ãký ykðe

níke. òu yk {k{÷k{kt Ëkur»kík ykðþu íkku 10 ð»ko MkwÄeLke su÷Lke Mkò ÚkR þfu Au. Mk÷{kLk ¾kLk ½xLkkMÚk¤u nksh níkku fu fu{ íkuLke yku¤¾ fhðk yLku yLÞ {krníke {u¤ððkLkk nuíkwMkh fkuxo Mk{ûk Mkkûkeyku ÃkifeLkk çku îkhk swçkkLke ykÃkðk{kt ykðe níke. økÞk Mkókn{kt swçkkLkeLke «r¢Þk Ëhr{ÞkLk Mkkûke Mkktçkk økkizkyu fÌkwt níkwt fu, íku Ãkku÷eMk îkhk yufrºkík fhðk{kt ykðu÷k ÃkwhkðkLku rLknk¤e [wõÞku Au. 28{e MkÃxuBçkh 2002Lkk rËðMku yk çkLkkð çkLÞku níkku. Mkkûkeyu «kuMkeõÞwxh søkÒkkÚk Mk{ûk fÌkwt níkwt fu, yfM{kík{kt hnu÷e fkh ¾wçk {kuxe níke. Ãkku÷eMkLke MkkÚku íku ½xLkkMÚk¤u ÃknkUåÞku níkku. yk fkh ÷kuLzhe MkkÚku yÚkzkE níke yLku íkuLkk çkBÃkh ËwfkLkLkk Mkxh MkkÚku xfhkÞk níkk. Mkkûkeykuyu fÌkwt

... vWh ©W§W¥WWyWyWc 10 ¨WªWg ©WZxWYyWY Lc§W!

£Wh§WY¨WZPyWW ©WZ¡WT©NWT AX¤WyWcvWW ©W§W¥WWyW nWWyWyWW oWUc STvWh oWWXU¦Wh ¥WL£WavW wWB oW¦Wh Kc IWTuW Ic AWLc XVN AcyP TyW Ic©WyWY ©WZyWW¨WuWY RT¥¦WWyW vWcyWc £Wc ©WW–WYAhAc AhUnWY IWQÛh VvWh. ©WW–WYAhAc IéWZÈ VvWZÈ Ic ©W§W¥WWyW IWT¥WWÈwWY yWYIUYyWc ¤WWo¦Wh VvWh. ©W§W¥WWyW AW ¥WW¥W§WW¥WWÈ RhXªWvW OTäWc vWh vWcyWc 10 ¨WªWg ©WZxWYyWY Lc§WyWY ©Wý wWB äWIc Kc. IW¦WRWX¨WRhyWW ¥WvWc £Wc ©WW–WYAhAc ©W§W¥WWyWyWc AhUnWY £WvWW¨WvWWÈ vWc nWTcnWT ¥WZäIc§WY¥WWÈ ¥WZIWB oW¦Wh Kc AyWc vWcyWc ©Wý wW¨WWyWY äWm¦WvWW níkwt fu, Mk÷{kLk fkhÚke Lkef¤eLku ˜£WU £WyWY Kc. ýcIc ©W§W¥WWyW yW©WY£WyWh £WXU¦Wh ¡WZT¨WWT wWW¦W Kc Ic ¼køÞku níkku. swçkkLkeÚke Mk÷{kLkLke ¡WKY vWcyWc ¡WuW ©WÈL¦W R²WyWY Lc¥W Lc§WyWW vWXU¦WW vW¡WW¨W¨WW ¡WPäWc Ac vWh {w~fu÷e ðÄe þfu Au. fkhý fu AW Ic©WyWh AÈXvW¥W rWZIWRh AW¨WäWc v¦WWTc L LuWWäWc. Mkkûkeykuyu Mk÷{kLkLku yku¤¾e fkZâku Au. rLkðuËLk{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu, Mk÷{kLk çkLkkð çkkË XVN AcyP TyW Ic©W äWZÈ Kc... zÙkR®ðøk MkexÚke rLkf¤eLku ¼køke £Wh§WY¨WZPyWW R£WÈoW ©W§W¥WWyW nWWyW ¡WT AWTh¡W Kc Ic 28 XP©Wc¥£WT, økÞku níkku. yuf Mkkûkeyu íkku ynª 2002¥WWÈ vWcuWc ¡WhvWWyWY IWT £WcSW¥W oWXvWAc VÈIWTY ¥WZÈ£WByWW £WWÈÏW¥WWÈ MkwÄe fÌkwt Au fu, çkLkkð ð¾íku AcI ÔN¡WWwW ¡WT ©WaB TVc§WW §WhIhyWc IrWPY yWWn¦WW VvWWÈ Lc¥WWwWY AcIyWZÈ Mk÷{kLk Lkþk{kt níkku. fkuxo{kt yuf ¥WhvW wW¦WZÈ VvWZÈ AyWc rWWT pWW¦W§W wW¦WW VvWWÈ. ýcIc ©W§W¥WWyW ¡WT ¡WVc§WWÈ Mkkûkeyu yksu fÌkwt níkwt fu, Mk÷{kLk £WWÈÏW IhNg¥WWÈ Ic©W rWW§¦Wh VvWh ¡WTÈvWZ vWc £WcRTIWTY¡Wa¨WgI IWT rW§WW¨W¨WWyWh økkzeÚke WíkheLku ¼køkíke ðu¤k Ãkze VvWh. ¡WWKUwWY ARW§WvWc ©W§W¥WWyW ¡WT X£WyWBTWRW¡Wa¨WgI Vv¦WW AÈvWoWgvW ¥WZÈ£WB ©WcäWyW IhNg¥WWÈ Ic©W rW§WW¨W¨WWyWh AWRcäW I¦Whg VvWh. økÞku níkku.

ý©WZ©WY ˜ITuW : vW¡WW©W ¡WcyW§W ¡WT rWYyWyWW ¯WuW Vc§WYIh¡NTc ©NcyWY ¦WZ¨WvWYyWW X¡WvWWyWY ¥WWÈoWuWY ¤WWTvWY¦W ©WY¥W¥WWÈ ITc§WY pWZ©WuWnWhTY ˜WC¨Wc©WYyWh ¤WÈoW Vh¨WW ©WYxWh AW–Wc¡W ITY ATø : ATø £WWR ©WZX˜¥Wc IcyÏ AyWc oWZLTWvW ©WTIWTyWc yWhXN©W SNIWTY : I¹N£ÈZ WyWY AhUnW ¥WZÚc IPI ©WarWyWW

LkðerËÕne,íkk. 6 økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke LkhuLÿ {kuËe y™u íku{Lkk LkSfLkk MkkÚke yr{ík þkn WÃkh ykt ø k¤e WXkðLkkh òMkqMke fuMkLkk Mkt˼o{kt fuMk{kt nðu {rn÷kLkk rÃkíkkyu íkÃkkMk ÃkuLk÷ WÃkh Mxu {wfðkLke {ktøkýe fheLku Mkw«e{ fkux{ o kt yÃke÷ fhe ËeÄe Au. su {rn÷kLke òMkwMke fhðk{kt ykðe níke íku {rn÷kLkk rÃkíkkyu yksu Mkw«e{ fkuxo{kt yÃke÷ fheLku yuf ssLke íkÃkkMk ÃkuLk÷ WÃkh MxuLke {kt ø k fhe níke. «kRðu M keLkk ÄkhkÄkuhýLkk ¼tøkLkku ykûkuÃk fheLku {rn÷kLkk rÃkíkkyu Mkw«e{ fkuxo{kt yÃke÷ fheLku òMkwMke fki¼ktz{kt

íkÃkkMk fhðk Ãkt[Lke h[Lkk fhðkÚke MkhfkhLku hkufðkLke yÃke÷ fhe Au. yk Mkt˼o{kt Mkw«e{ fkuxou yksu fuLÿ Mkhfkh MkkÚku MkkÚkuøkwshkík MkhfkhLku LkkurxMk Vxfkhe níke yLku ykËuþ fÞkuo níkku fu, yk fuMk{kt ykðhe ÷uíkk ÃkrhðkhLke yku¤¾Lkwt hûký fhðk{kt ykðu íku sYhe Au. yºku LkkUÄLkeÞ Au fu, yu™MkeÃke y™u LkuþLk÷ fkuLVhLMk suðk MkkÚke ÃkûkkuLkk rðhkuÄ çkkË ÞwÃkeyu Mkhfkhu ssLke rLk{ýqtf fhðkLke íku{Lke ÞkusLkk nk÷ Ãkwhíke Ãkzíke {wfe Au. fkUøkúuMku yk ytøku «ríkr¢Þk ykÃkíkk fÌkwt Au fu, yk {wÆu fkuR çkktÄAkuz fhðk{kt ykðþu fkhý fu ËuþLke

¥WZ£È WC, vWW. 6 §WhIX˜¦W AX¤WyWc¯WY X¨WàW £WW§WyW AyWc vWcyWW ˜hPÛZ©WT ¡WXvW X©WxxWWwWg TW¦W I¡WZT ¨WrrWcyWW §WoWjø¨WyW¥WWÈ XvWTWP ¡WPY Vh¨WWyWW AVc¨WW§Wh ¨WVcvWW wWvWWÈ £Wh§WY¨WZP¥WWÈ V§WrW§W ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. £WÌWcyWW §WoWjø¨WyW¥WWÈ ¨WWV..yWW Th§W¥WWÈ AcI yW¨WhRYvW AX¤WyWc¯WY Kc. X¨WàW £WW§WyW oW¤Wg¨WvWY Vh¨WWyWW ©W¥WWrWWT wWhPW XR¨W©Wh ¡WVc§WW ¨WVcvWW wW¦WW VvWW LcyWc X¨WàWAc TXR¦Wh ¡WuW AW¡¦Wh VvWh. Ac I AÈ o Wk c ø AnW£WWTyWW AVc¨WW§W AyWZ©WWT

X©WxxWWwWg Th¦W I¡WZ T Ac I yW¨WY AX¤WyWc¯WYyWc ˜¥WhN ITY TéWh Kc AyWc X¨WàW vWcyWW IWTuWc ¡WXvWRc¨WwWY yWWTWL K. AcN§Wc ©WZxWY Ic X¨WàWAc ¡WhvWWyWh X¨WRcäW ˜¨WW©W ¡WuW TR ITY RYxWh Kc. ©WW¥WWy¦W TYvWc Ac¨WhPg ©W¥WWThV¥WWÈ ArWZI VWLTY AW¡WvWY X¨WàW AcN§WW ¥WWNc L AWCSW Ac¨WhPg¥WWÈ ýc¨WW ¥WUY yWVvWY. X¨WàW ¤WWTvW¥WWÈ £WcOY-£WcOY ¡WhvWWyWW ¡WXvWyWY RTcI XV§WrWW§W ¡WT yWLT TWnWY TVY Kc. X¨WàW AyWc X©WxxWWwWg ¨WrrWc AW AX¤WyWc¯WYyWc §WCyWc A¨WWT-yW¨WWT

{rn÷kLkku {k{÷ku Au. çkeS çkksw ÞwÃkeyu Mkhfkh WÃkh Ëçkký ðÄe økÞk çkkË nðu yu{ {kLkðk{kt ykðu Au fu, fkUøkúuMk Ãký òMkwMke fuMkLke íkÃkkMkLke ÞkusLkkLku hË fhu íkuðe þõÞíkk Au. fkUøkúMu kLkk Lkuíkkyku Ãký nðu ykLkku rðhkuÄ fhe hÌkk Au. f{÷LkkÚk Ãknu÷kÚke s rðhkuÄ fhe [wõÞk Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, LkðuBçkh 2013{kt r{rzÞk Ãkku x o ÷ fku ç khkÃkku M xzku x fku { yLku økw÷u÷zkuxfku{u Ëkðku fÞkuo níkku fu, økwshkík Mkhfkh îkhk yuf {rn÷kLke yÞku ø Þheíku òMkw M ke fhðk{kt ykðe níke.

¥WvWRWyW wWW¦W vWc ¡WVc§WWÈ L §WÚWnWyWW ©WÈRc¨WyWäWY§W rWZ¥WWT X¨W©vWWT¥WWÈ AWTW¥WwWY §WNWT ¥WWTYyWc oW¦WW

§WÚWnW, vWW. 6 ¤WWTvWyWW §WÚWnW X¨W©vWWT¥WWÈ rWYyWY ©WdXyWIhAc STY AcI ¨WnWvW pWZªWuWnWhTY ITYyWc ¤WWTvW¥WWÈ AWoWW¥WY XR¨W©Wh¥WWÈ £WyWyWWTY yW¨WY ©WTIWTyWc ¡WPIWT ScmÈ ¦Wh Vh¦W vWc¥W §WWoWc Kc. Ac¨WY ¡WuW AWäWÈIW Kc Ic 7 ¥WcyWW ThL wWyWWT §WhI©W¤WW ¥WvWRWyW¥WWÈ ¡WuW rWYyWY ©WdXyWIh oWT£WP ITY äWIc Kc. AcI AÈoWkø c AnW£WWTc AW¡Wc§WW AVc¨WW§W ˜¥WWuWc AW ¨WnWvWc rWYyWY ©WdXyWIh ¡WoW¡WWUW yWwWY pWZ©¦WW £W§Ic ¡WY¡W§©W §WY£WTcäWyW AW¥W¿yWW ¯WuW Vc X §WIh¡N©Wg §WÚWnWyWW rWZ ¥ WWT X¨W©vWWT¥WWÈ V¨WWC ©WTVRyWh ¤WÈoW ITYyWc ¤WWTvWyWY AÈRT AWÈNh ¥WWTY oW¦WW Kc. §WÚWnWyWY AcI¥WW¯W ©WYN ¡WT 7

¥WcyWW ThL ¥WvWRWyW wW¨WWyWZÈ Kc v¦WWTc rWZ¥WWT¥WWÈ ¡WuW ¡Wh§WÃoW ©NcäWyW £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. Vc§WYIh¡NT wWIY pWZªWuWnWhTY ¡WWKU äWZ CTWRh VvWh vWc ©¡WÖ wW¦WZÈ yWwWY. ¡WTÈvWZ Ac¨WZÈ ¡WuW £WyWY äWIc Kc Ic ¤WWTvW AyWc rWYyWyWY ©WTVRyWY Av¦WÈvW yWøI AW¨Wc§WW ¥WvWRWyW ¥WwWIhyWc rWYyW XyWäWWyW £WyWW¨Wc. §WÚWnW £WcOI ¥WWNcyWW 16 ¡Wh§WY©W ©NcäWyW rWYyWyWY ©WTVRyWc X£W§WI¹§W APYyWc AW¨Wc§WW Kc.

X¨WàW £WW§WyW AyWc X©WxxWWwWg Th¦W I¡WZTyWW §WoyWø¨WyW¥WWÈ ¤WÈoWWuW ©Wcm©W§WWCS £WrWW¨W¨WW ¥WWvWWAc Ly¥W

AW¡¦WWyWY 30 X¥WXyWN¥WWÈ L XäWäWZyWY Vv¦WW ITY TcoW©W£WoWg, vWW. 6 TcoW©W£WoWg äWVcT¥WWÈ TVcvWY 20 ¨WªW¿¦W

MpWPWAh ¡WuW wWC rWZm¦WW Kc. AW vWITWTyWc IWTuWc X¨WàWyWY AWoWW¥WY XS§¥W £Wh£WY ý©WZ©WyWW ˜¥WhäWyW¥WWÈ ¡WuW X¨W§WÈ£W wWC TéWh Kc. X¨WàW ¡WhvWWyWW ¥WWvWW-X¡WvWWyWW pWTyWY ¨WWTȨWWT ¥WZ§WWIWvW §WC TVY Kc.

AcI ¥WWvWWAc ¡WhvWWyWW XRITWyWc Ly¥W AW¡¦WWyWY 30 X¥WXyWN £WWR oWUZ IW¡WYyWc Vv¦WW ITY yWWÈnWY VvWY. IhNgyWY ©WZyWW¨WuWY RT¥¦WWyW s¦WWTc vWc VWLT wWC v¦WWTc vWcyWc IhNg ©W¥W–W Ac ¨WWvWyWh ©¨WYIWT I¦Whg VvWh Ic, vWcyWc PT VvWh Ic vWcyWZÈ £WWUI vWcyWY ©Wcm©W §WWCS¥WWÈ nW§Wc§W ¡WVhÈrWWPäWc, AcN§WW ¥WWNc vWcuWc £WWUIyWc ¥WhvWyWc pWWN EvWWTY RYxWZÈ VvWZ. L¥WgyWYyWW £W¨WcTY¦WW TWs¦WyWW

yWPWCyW IhAcXyWoW yWW¥WyWY ¥WXV§WWAc vWcyWW yW¨WývW XäWäWZyWc oWUW¥WWÈ KTY ¨WPc VZ¥W§Wh ITYyWc Vv¦WW ITY yWWÈnWY VvWY. AyWc £WWR¥WWÈ vWc XP©IhwWcI¥WWÈ ¡WVhÈrWY oWC VvWY. IhAcXyWoWc vWcyWW pWT¨WWUWAhyWc ˜coWj©Èc WYyWY ¨WWvW KZ¡WW¨WY VvWY AyWc vWcyWc Sc£WkZAWTY¥WWÈ vWcyWW pWTc L £WWUIyWc Ly¥W AW¡¦Wh VvWh. £WWR¥WWÈ vWcyWY §WWäW RSyWW¨WY RYxWY VvWY.

RcäW¥WWÈ °WWXvW AyWc xW¥Wg AWxWWXTvW TWLIWTuW ©W¥WW’ wWB oW¦WZÈ Kc

PZ¥WXT¦WWoWÈL, vWW.6 r«Þt f k „kt Ä e™k 'n÷fk hksfkhý'™ku xTðexh …h sðkƒ ykÃÞk ƒkË ™huLÿ {kuËeyu Þw…e{kt yksu [qxt ýe hu÷e{kt …ý yk {wÆk™u W¾uzâku nŒku. zku{rhÞk„ts{kt hu÷e ‚tƒkuÄŒk {kuËeyu fÌšt nŒwt fu, þwt …AkŒ ¿kkrŒ{kt sL{ ÷uðku „w™ku Au? {kuËe™e yk hu ÷ e{kt Œu { ™e ‚kÚku {t [ …h fkut„úu‚{ktÚke ¼ks…{kt ykðu÷k s„Ëtrƒfk …k÷ …ý W…ÂMÚkŒ hÌkk nŒk.fku t „ ú u ‚ …h òrŒðkËe hksfkhý fhðk™ku ykzfŒhku ykhku… {wfŒk {kuËeyu fÌšt nŒwt fu, Ëuþ{kt ¿kkrŒ y™u Ä{o ykÄkrhŒ hksfkhý ‚{kó ÚkE „Þwt Au.

Þw ð k™ku rðfk‚ y™u Wä𤠼rð»Þ EåAu Au. fkut„úu‚ …h «nkh fhŒk Œu{ýu fÌšt nŒwt fu,'{U [k ðu [ e Au , Ëu þ ™nª.'òrŒðkË™wt fkzo WŒkhŒk ™huLÿ {kuËeyu …kuŒk™k ¼k»ký{kt fku„ t ‚ uú …h ykfhk «nkh fÞko nŒk. Œu{ýu fÌšt nŒwt fu, 'Œ{khk ykhk{ËkÞf Sð™ …kA¤ ™e[÷e òrŒyku™ku …rh©{ sðkƒËkh Au. y{u ™e[÷e ¿kkrŒ{kt sL{Þk Aeyu. þwt Œu „w™ku Au? y{u Œ{khk ‚khk {kxu y{khe ®sË„e™ku ¼ku„ ykÃÞku. …htŒ,w y{u õâkhuÞ y…{kr™Œ ÚkÞk™e ÷k„ýe ™Úke y™w¼ðe.

{™u Vkt‚eyu [Zkðe Ëku …htŒw, ™e[÷e òrŒ{kt sL{u÷k {khk ¼khŒeÞku ™ w t y…{k™ ™ fhku.'{kuËeyu sýkÔÞwt nŒwt fu,'…nu÷k Œku Œu{ýu {™u [kðk¤ku fÌkku, òýu [k ðu [ ðe „w ™ ku nkuÞ. Œuyku fnuŒk fnuŒk nŒk fu, [k ðu[™khku Ëuþ fE heŒu [÷kðe þfu?' Œu{ýu fÌšt nŒwt fu, [qxt ýe …t[ {kYt òrŒ„Œ y…{k™ fh™khk fku„ t ‚ uú eyku ‚k{u …„÷kt ÷uþu fu ™nª. {kuËeyu sýkÔÞwt nŒwt fu, Ëuþ™k ÷kufkuyu nðu ¿kkrŒ y™u Ä{o™k ykÄkhu ðkux yk…ðk™wt ƒtÄ fhe ËeÄwt Au. Ëuþ™ku Þwðk™ rðfk‚ y™u Wä𤠼rð»Þ [knu Au.

¥WhRYyWW £Wc A§WoW-A§WoW rWVc T W Kc : TWVZ § W oWWÈ x WY ¦WZ¡WY-X£WVWTyWc äWÅmvW AW¡W¨WWyWY ¨WWvWh ITc Kc AyWc ¥WVWTWªNl¥WWÈ ¦WZ¡WY-X£WVWTyWW §WhIhyWc SNIWTyWWT ©WWwWc oWO£WÈxWyW ITc Kc

©WhyW¤WÏ, vWW. 6 IhÈoWkc©WyWW E¡W˜¥WZnW TWVZ§W oWWÈxWYAc ¤WWL¡WyWW ¨WPW˜xWWyW ¡WRyWW E¥WcR¨WWT yWTcyÏ ¥WhRY E¡WT P££W§W Th§W ¤WL¨W¨WWyWh AWTh¡W ¥WZIvWW IéWZÈ VvWZ Ic ¦WZ¡WY AyWc X£WVWT¥WWÈ LCyWc ¥WhNY-¥WhNY ¨WWvWh ITYyWc ¥WVWTWÖl¥WWÈ AW §WhIhyWc ¥WWT ¥WWTY IWQY ¥WZIyWWT ©WWwWc Rh©vWY ITc Kc. TWVZ§Wc ©WhyW¤WÏ AyWc X¥Wýg¡WZT¥WWÈ IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWTyWW ©W¥WwWgyW¥WWÈ ¦Whý¦Wc§WY rWaÈNuWY ©W¤WW¥WWÈ IéWZÈ VvWZ Ic, ¥WhRY E²WT˜RcäW¥WWÈ AyWc X£WVWTyWc äWÅmvW AW¡W¨WWyWY ¨WWvW ITc Kc ¡WuW AW TWs¦WyWW §WhIhyWc ¥WVWTWÖl¥WWÈwWY IWQY ¥WZIyWWTW XäW¨W©WcyWW AyWc ¥WVWTWÖl

yW¨WXyW¥WWguW ©WcyWW ©WWwWc oWO£WÈxWyW ¡WuW ITY §Wc Kc. vWc¥WyWh v¦WWÈ AcI rWVcTh Vh¦W Kc AyWc AyWc AVæWW £WYýc rWVcTh. TWVZ§Wc IéWZÈ VvWZ Ic, oWZLTWvW ¥WhP§WyWY ¥WhNY ¥WhNY ¨WWvW ITvWW ¥WhRYyWW oWZLTWvW¥WWÈ XäWnW nWcPavWhyWc

Ac¥W IVYyWc IWQY ¥WZI¨WWyWY IhXäWªW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY Ic vWc ¥WZU oWZLTWvWyWW XyW¨WW©WY yWwWY. TWVZ§Wc IéWZÈ VvWZ Ic, 30 VýT IThPyWY ¥WyWTcoWW ¦WhLyWWwWY ¡WZTW RcäWyWc §WW¤W wWW¦W Kc s¦WWTc oWZLTWvW¥WWÈ AcI§WW ARWuWYøyWc 45 VýT AcIT L¥WYyW AcI ÝX¡W¦Wc ˜XvW ¨WoWg ¥WYNTyWW RTc AyWc 26 VýT IThP ÝX¡W¦WWyWY X¨WLUY AW¡WYyWc ¯WuW VýT IThPwWY 40 VýT IThPyWY IÈ¡WyWY £WyWW¨WY RYxWY. vWc¥WuWc IéWZÈ VvWZ Ic, oWZLTWvWyWY ±WYAh ShyW ¡WT ¨WWvW IT¨WWwWY PTY TVY Kc. ¥WhRY ëWYAhyWc äWÅmvWäWWUY £WyWW¨W¨WWyWY ¨WWvW ITc Kc. s¦WWTc ±WYAh ¡WhvWc L äWÅmvWäWWUY Kc.

IcyÏ ©WTIWTyWY ¥WÈLZTY ¨WoWT vW¡WW©W ITY äWIc Kc

©WY£WYAWC Nh¡W £WW£WZ ©WW¥Wc vW¡WW©W ITY äWIc Kc : ©WZX˜¥W

Lkðe rËÕne,íkk. 6 Mkw«e{ fkuxou yksu ykËuþ ykÃkíkk sýkÔÞwt níkwt fu, MkhfkhLke {tswhe ðøkh Ãký xku[Lkk yrÄfkheyku Mkk{u MkeçkeykE íkÃkkMk fhe þfu Auu. MkeçkeykELku Mkhfkhe çkkçkw Mkk{u ¼úük[khLkk fuMkku{kt íkÃkkMk fhðk Mk¥kk {¤u÷e Au. MkeçkeykE Mk{økú {k{÷k{kt ykøk¤ ðÄe þfu Au. Mkw«e{ fkuxou yksu MktÞõw ík Mkr[ð yLku WÃkhLkk yrÄfkheyku Mkk{u ¼úük[khLkk fuMkku{kt íkÃkkMk fhðkÚke MkeçkeykELku hkufðkLke òuøkðkE

Mkk{u ðktÄku WXkÔÞku níkku. yk{k sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu, fuLÿLke ÃkhðkLkøke ðøkh MkeçkeykE Wå[ yrÄfkheyku Mkk{u íkÃkkMk fhe þfu Lknª. Mkw«e{ fkuxou yksu MÃküíkk fhíkk sýkÔÞwt níkwt fu, ík{k{ Mkhfkhe yrÄfkheykuLku yuf Mk{kLk økýðk òuRyu yLku ¼úük[khLkk fuMkku{kt íkÃkkMkLkku Mkk{Lkku fhe þfu Au. ¼úük[kh yxfkÞík Äkhk nuX¤ økwLkk{kt fkuR ¼u˼kðLke ÂMÚkrík LkÚke. ík{k{ xku[Lkk çkkçkw yuf s ðøko{kt ykðu Au. Mkw«e{ fkuxuo XuhÔÞwt

níkwt fu, ík{k{ Mkhfkhe yrÄfkheyku Mkk{u Ãkwhkðk nkuðkLke ÂMÚkrík{kt íkÃkkMk fhðk{kt ykðe þfu Au. Mkw«e{u yu{ Ãký fÌkwt níkwt fu, çktÄkhýLke f÷{ 14Lku ¼tøk ÚkðkLke ÂMÚkrík{kt íkÃkkMk fhðk{kt ykðe þfu Au. íkÃkkMkLkk nuíkw {kxu yrÄfkheykuLkwt MÃküefhý ¾wçk s sYhe Au. MktÞõw ík Mkr[ð MíkhLkk yrÄfkheyku Mkk{u ¼úük[khLkk ykhkuÃkku{kt íkÃkkMk fhðk fuLÿÚke «kÚkr{f ÃkhðkLkøkeLke çkkçkík MkeçkeykELku Ãkwhkðk yufrºkík fhðkÚke hkufe þfu Au.


4 

£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

¨WªWg: 13AÈI yWÈ.319£WZxW¨WWT, 7 ¥Wc, 2014

¥WhRYyWY AWÿ¥WIvWW

¨Wh ýc AxWaTY ©WY £WWvW £WWIY Vd... ©WyWyWyW... xWPWI... SáWI... AhV yWh! ¥W¦WWg... AW¨WY L £WyWY... F¤WY ¡WaK È XP¦Wc ¤WWoW¨WZÈ L ¡WPäWc. ýcäWYIWIWyWY £WWTYyWh IWrW vWaNÛh. ¥WcÈ yWW ¡WWPc§WY Ic x¦WWyW TWnWLc... £WVZ ¥WhNY X©Wm©W ¥WWT¨WWyWY ©WoW§WY wWvWY VvWY. §Wc V¨Wc §WcvWh ý. AWN§WZÈ IVcvWWÈ vWh TWL§Wh, ¡W¡¡WZ ¡WW¡WP, ©WhyWZ ©WI¿N £WxWW L X¨WnWTW¨WW §WWo¦WW. ¥WhyNY ýXP¦Wh AW¥W ¡WuW X©Wm©W ¥WWT¨WWyWW yWäWW¥WWÈwWY Vø £WVWT yWYIUc v¦WWÈ vWh IWrWyWY £WWTY vWhPYyWc £Wh§W ýcäWYIWIWyWW rWTuWI¥WU¥WWÈ LCyWc ¡WPÛh VvWh. ¥WhyNY pWPYI ¥WaM È W¦Wh, XVÈ¥WvW ¤WcoWY ITYyWc £Wh§W §Wc¨WW L¨WZÈ Ic ¡WrWW©W ÝX¡W¦WWyWW £Wh§W ©WW¥Wc <IP¨WW£Wh§W> ©WWȤWUY §Wc¨WW AcyWY X¨W¥WW©WuW VvWY. AcI©WWwWc £Wc RWRTW OcIvWW EvWTvWWÈ ýcäWYIWIW £Wh§W §WCyWc oWkWEyP¥WWÈ VWLT wWW¦W Kc. ¥WhyNY wWhwW¨WWvWY ø¤Wc ©WhTY IVc Kc. ¯WYý pWTc ¨WÈPYyWY ¡WWKU ©WÈvWWCyWc NhUIY vW¥WWäWh ýcvWY VvWY. IWIW AcIWR £Wc IWXO¦WW¨WWPY A©©W§WyWY oWWU £Wh§WäWc Ic ©WWwWc ÎY¥WWÈ wW¡¡WP ¡WuW OhIäWc? Ic ¥WhyNYyWW £WW¡WW ¡WW©Wc IWrWyWW VýT ÝX¡W¦WW ¥WWÈoWäWc? Lc¨WW AyWZ¥WWyW ¥WWNc ©Wáh T¥W¨WWyWh Vh¦W Ac¨WY vWW§WW¨Wc§WY VvWY. ¡WuW £WxWY L ANIU nWhNY ¡WWPYyWc ýcäWYIWIW ¥WhNcwWY £Wa¥W ¡WWPYyWc ¡WhvWWyWY ¡WhXMäWyW §Wc Kc. <A§¦WW ¥WhyNY... §Wc V¨Wc ¥WWTY AcI Ah¨WT¥WWÈ AcI ¡WuW TyW nWcrÈ WY £WvWW¨W vWh nWTh IVZ.È vWZÈ vWcyPZ§WITyWW ¨Vc¥W¥WWÈ Kc vWh VZÈ ¦W A¥WWTY NY¥WyWh IX¡W§W Rc¨W oWuWWvWh.> IX¡W§W Rc¨W ESgc ýcäWYIWIWyWY SW©N £WhX§WÈoW AyWc X¥WýL ýcCyWc ¨WÈPYyWY AWPäWc £WcO§c WY NY¥W, ¡WhvW¡WhvWWyWW pWTyWY £WWTY¥WWÈ §W¡WWCyWc £WcOc§WW yWWyWW-¥WhNWÈ ©Wi IhC RT¨WWý nWh§WYyWW £WVWT AW¨WY oW¦WWÈ. nWTY T©WWI©WY vWh V¨Wc ý¥WY. ýcäWYIWIWyWY NY¥W¥WWÈ ¥WhNcTWÈAh E¥WcTWvWW oW¦WW yWc ¥WhyNYyWY NY¥W¥WWÈ £WWUIh. <ýcäWY§WW NY¥W>yWc £WWU¡WuW ¥W¬¦WWyWh VTnW VvWh AyWc <¥WhyNY§WW NY¥W>yWc ¡WhvWc <¥WhNW> wW¦WWyWZÈ oWiT¨W VvWZ.È XyWnWW§W©WvWW AyWc ¡WWINvWW AVà ¡WuW AI£WÈxW VvWWÈ. ¥WW¯W pWT £WR§¦WW VvWW. RTcI £Wh§Wc ©WȤWUWvWY XrWXrW¦WWTY¥WWÈ ¨WªWhgwWY xWT£WY TWnWc§WY BrKWAhyWh A¨WWL VvWh. ThL £WWTY¥WWÈwWY nWZ§§WY AWÈnWc ýc¨WWvWWÈ ©W¡WyWWÈ IÈCI AÈäWc ¡WaTWÈ wW¦WWyWY rW¥WI VvWY. ¥WL£WaTY Ic RWRWoWYTYwWY pWT ITY oW¦Wc§WW PW¦WWX£WNY©W, £§WP˜cäWT, wWWBThBPyWZÈ vWh ýuWc AÅ©vWv¨W ýcnW¥W¥WWÈ ¥WaIWC oW¦WZÈ VvWZ.È ¨WYvWc§WW ©W¥W¦WyWc AX¤W¥WWyW KhPYyWc ¡WWKW AW¨W¨WZÈ ¡WPÛZ,È AW¨WyWWT ©W¥W¦WyWc yW¨WY XRäWW ¥WUY. Ac ©W¥W¦WyWc äWZÈ IVYäWZ?È ¥WyW ¤WTYyWc ø¨WY §Wc¨WWvWh ©W¥W¦W, ALÈ¡WW AyWc ¨W©W¨W©WW ¨WoWTyWh ©W¥W¦W. A§¡WX¨WTW¥W ¡WT ANIY oW¦Wc§WW ø¨WyWyWc ¡WauWgvWW vWTS §WC LvWY IPY AcN§Wc AW ©W¥W¦W. Ac L ýcäWYIWIW ýc §WW§WpWa¥W wWCyWc A¡WäW£RyWh ¨WT©WWR ITvWW £WWUIh ¡WT vWaNY ¡WPÛW VhvW vWh? ¥WhyNYyWh IWyW nWcrÈ WYyWc AcyWW ¡W¡¡WW-¥W¥¥WY ¡WW©Wc §WC oW¦WW VhvW vWh? STY AW X¨W©vWWT¥WWÈ yWVà T¥W¨WWyWY xW¥WIY AW¡WY VhvW vWh? vWh

§WhI©W¤WWyWY rWaNÈ uWY V¨Wc ¡WvW¨WW AW¨WY Kc. oWuWvWTYyWW XR¨W©Wh £WWR L vWcyWW ¡WXTuWW¥Wh ýVcT wWäWc. V¨Wc s¦WWTc rWaÈNuWY Kc§§WW vW£WßW¥WWÈ Kc v¦WWTc RTcI TWLIY¦W ¡W–WyWW yWcvWWAh AWÿ¥WI £Wy¦WW Kc. nWW©W ITYyWc ¤WWL¡WyWW ¨WPW˜xWWyW ¡WRyWW E¥WcR¨WWT yWTcyÏ ¥WhRYAc ýuWc TYvW©WT Ic©WXT¦WW I¦WWg Vh¦W vWc¥W ¥WTuWY¦WW wWByWc LÈoW¥WWÈ EvW¦WWg Kc. ¥WhRYAc ©Wh¥W¨WWTc SdMW£WWR AcN§Wc Ic A¦Whx¦WW ¥WvW–Wc¯W¥WWÈ ¤WoW¨WWyW ÕY TW¥WyWZÈ yWW¥W ¡WTh–W TYvWc §WByWc §WhI©W¤WWyWY rWaN È uWYyWW ¥WW¦WW¨WvWY, ¥WZ§WW¦W¥W AyWc IhÈoWk©c WyWc TYvW©WT TW¥W£WWuWwWY ¨WÃxWY yWWn¦WW AWnWTY vW£WßW¥WWÈ VvWWÈ . ¥WhRYAc rWW§WWIwWY yWTcyÏ ¥WhRY TYvW©WTyWW rWaÈNuWY¡WÈrWyWY AWrWW©WÈXVvWWwWY Ic©WXT¦WW ITY ¥WTXuW¦WW £WrW¨WW TW¥W yWW¥WyWh ©WWÈIXc vWI E¡W¦WhoW I¦Whg VvWh. ¥WhRYyWW ¥WÈrW ¡WT ¡WWKUyWY wWByWc LÈoW¥WWÈ EvW¦WWg Kc vWTS rWaNÈ uWY ˜rWWT¥WWÈ ©Wi˜wW¥W ¨WnWvW ¤WoW¨WWyW TW¥WyWY vW©W¨WYT ýc¨WW ¥WUY VvWY. ¥WhRYAc X©WSvW¡Wa¨WgI oWWÈxWYøyWW TW¥WTWs¦WyWY ¡WXTI§¡WyWWyWh E§§WcnW I¦Whg v¦WWT£WWR TW¥WLy¥W¤WaX¥WyWY vWW©WYT äWZÈ Kc? ˜WuW ý¦W ¡WT ¨WrWyW yWW ý¦W Ac¥W IVY E¥Wc¦WfZ Ic IhÈoWkc©Wc 10 IThP ¦WZ¨WWyWhyWc ThLoWWTY AW¡W¨WWyWZÈ ¨WrWyW ¡WW¬¦WZÈ yWwWY. Kc§§WY pWPYAc ¥WhRYyWY AWÿ¥WIvWW rWT¥W©WY¥WWAc ¡WVhÈrWY oWB Kc. vWc¥WuWc ¥WZ§WW¦W¥W AyWc ¥WW¦WW¨WvWY ©WW¥Wc AWTh¡W ¥Wam¦Wh VvWh Ic E²WT˜RcäW¥WWÈ vWcAh IhÈoWk©c W ©WW¥Wc §WPWB §WP¨WWyWW RW¨WW ITc Kc ¡WuW XR§VY¥WWÈ vWh vWc¥WyWY ¨WrrWc ˜oWWQ X¥W¯WvWW Kc. ¥WZ§WW¦W¥W AyWc ¥WW¦WW¨WvWYyWc IhÈoWk©c W L £WrWW¨WY TVY Kc vWc¥W IVYyWc vWc¥WuWc ¯WuWc¦W VTYShyWY Tc¨WPY RWuWRWuW ITY VvWY. ¥WhRY STY AcI¨WWT TW¥WyWY äWTuW¥WWÈ oW¦WW AcN§Wc E²WT˜RcäWyWW vW¥WW¥W TWLIY¦W ¡W–WhAc rWaÈNuWY ¡WÈrWyWc xW¥WgyWW yWW¥Wc ¥WvW ¥WWoW¨WWyWW ¥WZÚc SXT¦WWR ITY VvWY. ýcIc ¥WhRY AW¨WY SXT¦WWRhyWY LTW¦W vW¥WW TWnWvWW yWwWY. oWvW £WZxW¨WWTc L A¥WRW¨WWR¥WWÈ TWuWY¡W ¥WvWRWyW ¥WwWIc rWaNÈ uWY RT¥¦WWyW I¥WUyWZÈ ˜vWYI §WVcTW¨W¨WW £WR§W AcSAWBAWT RWnW§W wWB VvWY. TX¨W¨WWTc ¥WhRYAc rWaNÈ uWY ¡WÈrWyWc AWìWyW I¦WfZ VvWZ IÈ ,c ¥WWTY ©WW¥Wc ¨WxWZ AcI SXT¦WWR ITh. VZÈ PTvWh yWwWY. ¥WhRY rWaNÈ uWYyWW Kc§§WW vW£WßW¥WWÈ NY-20 ¥WcrW T¥WvWW Vh¦W vWc Rc¨WW¨WWUY ITY TéWWÈ Kc. E²WT˜RcäW¥WWÈ A¥WcOY nWWvWc rWaÈNuWY ˜rWWTyWW Kc§§WW XR¨W©Wc ©¥WbXvW BTWyWYyWY vWTScuW¥WWÈ ¥WhRYAc Tc§WY ¦Whø oWWÈxWY ¡WXT¨WWT ©WW¥Wc IhB yWcvWW ©W¤WW yW ¦Whø äWIc Ac¨Wh ¤Wk¥W ¤WWÈoWY yWWn¦Wh VvWh. ¥WhRYAc A¥WcOY¥WWÈ ©WhXyW¦WW oWWÈxWY, TWVZ§W oWWÈxWY AyWc X˜¦WÈIW ©WW¥Wc IrWIrWW¨WYyWc ýcTRWT TWLIY¦W RW¨W §WYxWh VvWh. A¥WcOYyWc AW TWL¡WXT¨WWTc äWZÈ AW¡¦WZ?È ¥WhRYAc TWø¨W oWWÈxWYwWY ¥WWÈPYyWc TWVZ§WyWY AWÿhäW ¦WZmvW TWLyWYXvWyWY ýcTRWT MWNIuWY IWQY VvWY. TWø¨W oWWÈxWYAc AWÈxWk˜RcäWyWW ¥WZn¦W˜xWWyWyWc AcT¡WhNg ¡WT TPW¨¦WW VvWWÈ. ©WhXyW¦WWAc ©WYvWWTW¥W Ic©WTYyWc A¡W¥WWXyWvW ITY IWQY ¥Wam¦WW VvWWÈ. yWTX©WÈV TW¨WyWc AÈXvW¥WX¨WXxW ¥WWNc XR§VY¥WWÈ L¥WYyW SWU¨WWB yWVhvWY. Ac¥W IVY ¥WhRYAc ©WhXyW¦WW AyWc TWVZ§W vWc¥WL AXnW§WcäW vWc¥WL ¥WZ§WW¦W¥WyWh £WTW£WTyWh ExWPh §WB yWWn¦Wh VvWh. E¡WTWÈvW AX¥WvW äWWVc AWM¥WoWQyWc ¯WW©W¨WWRYAhyWh Aãh IVcvWW E²WT˜RcäW¥WWÈ ¡WZyW: TWLIY¦W oWT¥WY Sc§WWB Kc. X˜¦WÈIW oWWÈxWYAc ¥WhRYyWW äWWÅ£RI ˜VWTyWh ˜v¦WZ²WT AW¡WvWW IéWZÈ Kc Ic ¥WhRYAc ¥WWTW äWVYR X¡WvWWyWZÈ A¡W¥WWyW I¦WfZ Kc AyWc A¥WcOYyWW ¥WvWRWTh vWcyWh LP£WWvWhP L¨WW£W AW¡WäWc. ¥WhRYyWW AWÿ¥WI vWc¨WT ©WW¥Wc X˜¦WÈIWAc B¥WhäWyW§W A¡WY§W ITY Kc. ¥WÈoWU¨WWTc rWWT XR¨W©W ¡WVc§WW L IhÈoWkc©Wc ¡WuW ¡WhvWWyWY rWWT Tc§WYAh¥WWÈ ¥WhRY AWÿ¥WI Ý¡W¥WWÈ L ýc¨WW ¥W¬¦WW VvWWÈ. IVc § WZ È Ic oWZLTWvWyWY AcI AWXIgNmc N AW¥W vWh ¥WhRY ¡WVc§WWwWY L AWÿ¥WI Kc ¡WTÈvWZ §WhI©W¤WW rWaÈNuWYyWW Kc§§WW ¦WZ ¨ WvWYyWY ý©Wa©WYyWW IWÈP¥WWÈ vW¡WW©W XR¨W©Wh¥WWÈ vWc¥WyWY AWÿ¥WIvWW AhT ¨WxWY oWB Kc. IT¨WW ¥WWNc 16¥Wc ¡WVc§WW vW¡WW©W ¡WÈrW TrWY Rc¨WWäWc. ¤WWL¡Wc vWcyWh X¨WThxW ITc§Wh. §WhI©W¤WWyWY rWaÈNuWY ¡WvWc Ac ¡WVc§WW vWh AW vW¡WW©W xW¥WxW¥WvWY wWB LäWc vWc¨Wh RW¨Wh ¡WVc§WW IcyÏyWW oWbV˜xWWyW ©WZäWY§W I¹¥WWT XäWÈRA c c IVc§Wh ¡WuW vWcyWW X¨WØ¥WWÈ AyWcI xW¥Wg, X¨WX¤WÌW ¥WvW AyWc A©WÈn¦W ©WȘRW¦W Kc. AW¥W vWh £Wc L XR¨W©W¥WWÈ vWcAh ©WW¨W ¡WWuWY¥WWÈ RTcIyWh EÚcä¦W AcI L Kc-¥WWyW¨W ÞR¦W¥WWÈ ¡WT©¡WT AcI AWx¦WWÅv¥WI ©WÈ£WÈxWyWh £Wc©WY oW¦WW. ©Wh¥W¨WWTc ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Ic £WhxW ýoWbvW IT¨WWyWh. ¥WWyW¨W¥WW¯W ˜XvW ¤WWBrWWTh ýoWbvW IT¨Wh ¡WuW X¨WX¤WÌW VW§W IhÈoWk©c W ©WTIWTc AW ¥WW¥W§WWyWh xW¥WhgyWh EÚcä¦W Kc ¡WTÈvWZ ¨WW©vWX¨WI Å©wWXvW äWZÈ Kc? AcIvWW, ˜c¥W AyWc ¤WkWvWbv¨WyWW ¨WÃNh ¨WWUY Rc¨WWyWZÈ yWßY I¦WfZ Kc yWc ¡WhªWI £WyW¨WWyWc £WR§Wc IcN§WWI §WhIh ¥WWyW¨W-¥WWyW¨W ¨WrrWcyWW ¡WT©¡WTyWW ©WÈ£WÈxWh yW¨WY ©WTIWTyWc Lc IT¨WZÈ Vh¦W vWc ITc vWhP¨WW¥WWÈ ¨¦W©vW Kc. yW¨WWByWY ¨WWvW Ac Kc Ic AW £WxWZÈ wWW¦W Kc ¤WoW¨WWyWyWW Ac¥W IVY RYxWZÈ Kc. AW £WW£WvW Ac yWW¥Wc. ¥WhNW ¥WhNW ©WÈvWh, Lc¥WuWc ¤WoW¨WWyWyWW ˜IWäWyWc ¥WyWZª¦WyWW ÞR¦W ©WZxWY oWZLTWvWY IVc¨WWvWyWc rWXTvWWwWg ITc Kc ¡WVhÈrWWPÛh vWcAh IhB AcI xW¥Wg, ©W¥WWL, ¥WO Ic ¥WÈXRT wWByWc TéWWÈ yW VvWWÈ. Ic <¨WW¦WWg yWW ¨WUc Ac VW¦WWg ¨WUc.> ©W¥WoWk X¨WØ L vWc¥WyWW ¥WWNc ¥WÈXRT ©W¥WWyW VvWZÈ AyWc vWc¥WyWW ¤WoW¨WWyW vW¥WW¥W IhÈoWk©c Wc £WVZ ¥WhNW E¡WWPc AW vW¡WW©W ˜WuWYAh AyWc ø¨WhyWW ÞR¦W¥WWÈ X£WTWL¥WWyW TVcvWW VvWWÈ. vWcwWY vWc¥WyWh ©yWcV ¡WÈrWyWY TrWyWW IT¨WWyWW Qh§W ¡WYNÛW ¥WyWZª¦WIbvW ¥WvWh AyWc ¨WoWhg ¡WT X¨WäWcªW x¦WWyW AW¡¦WW X¨WyWW ©W¥WWyW TYvWc ¨WT©WvWh VvWWÈ vWcyWZÈ IWTuW Ay¦W IhB VvWh. ¨WW¦WZyWY ¥WWSI vWc¥WyWh ˜c¥W Ey¥WZmvW VvWh, ©Wa¦WgyWW ˜IWäWyWY Lc¥W vWc¥WyWY yWVà ¡WuW ¥WW¯W AyWc ¥WW¯W üXÖ X¨Wب¦WW¡WY VvWY AyWc vWc¥WyWY ©Wc¨WW ¥WWyW¨W-ýXvWyWW ˜v¦WcI ¨¦WÅmvW ¥WWNc ¥WhRY L Kc. IVc¨WW¦W Kc Ic ©W¥WWyW VvWY. ˜¤WZvWW AyWc oWiT¨W ˜W’ IT¨WW ¥WWNc ©WÈ©WWT¥WWÈ ©WÈpWªWg AyWc AW AWXIgNcmN ¦WZ¨WvWYyWW ©WÈoWkW¥W ¥WrWc§Wh Kc. AW EÚcä¦Wh ¡WWKU RhPyWWT ¨¦WÅmvW nWTcnWT ¡WhvWWyWW yWTcyÏ ¥WhRY ©WWwWc AÈoWvW AÈvW:ITuWwWY X¨W¡WTYvW AWrWTuW ITY TéWh Kc ¡WTÈvWZ vWc¥WyWW X¨WªW¦W¥WWÈ äWZÈ ©WÈ£WÈxWh Kc. Lc vWc ¨WnWvWc IVc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Lc E¡WϨW, XVÈ©WW AyWc RZ:nW Ev¡WÌW ITvWWÈ TVc Kc AyWc vWc ¡WuW ©WWVc£WyWW BäWWTc oWZLTWvW Ac ¤WoW¨WWyWyWW yWW¥Wc Lc ¡WauWg ˜c¥W, IÝuWW AyWc äWWÈXvWyWW ©¨WÝ¡W Kc. I¹U, TWs¦WyWW vWvIW§WYyW TWs¦W I– ¨Wd¤W¨W AyWc ¥W¦WWgRWyWZÈ AX¤W¥WWyW ITyWWTW §WhIh¥WWÈ Lc TYvWc IXwWvW ¥WhNW¡WuWWyWY WWyWW ˜xWWyW AX¥WvW äWWVc vWcyWY ¤WW¨WyWW ¨¦WW’ TVc Kc vWc¨WY L ¨WWvW ©WÈ©WWTyWW AWrWW¦WhgyWW AyWcI AyWZ¦WW¦WYAh¥WWÈ ý©Wa©WY ITW¨Wc§WY Ac¨WW ýc¨WW ¥WUc Kc. AW¨WW AyWZ¦WW¦WYAh IVc Kc Ic Ic¨WU ¥WWTW oWZÝ L ¡WauWWg¨W©wWWyWh AWTh¡Wh oWZLTWvW ©WTIWT ˜W’ Kc AyWc vW¥WyWc ¥WZÅmvW Ic¨WU vWc¥WyWW L AyWZ©WTuW wWIY ˜W’ wWB äWIc Kc. ©WW¥Wc XäWÈoWPW ¤WcT¨WyWWTW ¥WWTh L xW¥Wg ©WWrWh xW¥Wg Kc AyWc Ay¦W xW¥Wg X¥Ww¦WW Kc, Ic¨WU VZÈ L ©W¤¦W AWBAc A c © W AXxWIWTY ¥WyWZª¦W KZÈ, £WWIY £WxWW yWWÅ©vWI AyWc xW¥Wg-X¨WThxWY Kc. Av¦WWT ©WZxWY AyWcI ˜RY¡W äW¥WWgAc ITc§WW. AW §WhIh¥WWÈ AW ˜IWTyWY ¤WW¨WyWW ¡WhvWWyWh PcTh L¥WW¨WYyWc £WcO§c WY Kc. ©WÈ©WWT¥WWÈ AWTh¡Wh¥WWÈ ¥WhRYyWh m¦WWȦW AcIvWW, AcI©¨WTvWW AyWc äWWÈXvW §WW¨W¨WWyWc £WR§Wc vWcAh Ic¨WU ¨Wd¥WyW©¦W AyWc ©WYxWh E§§WcnW yWwWY ¡WuW X¨WÏhVyWc L ¨WxWWTc Kc. ¤WoW¨WWyWyWY xWWTuWW L ©WW¨Wg¤Wi¥W AyWc äWWÈXvWyWW X©WöWÈvW AX¥WvW äWWVc ©WWVc£WyWW ¡WT AWxWWXTvW Kc. ¤WoW¨WWyW AyWc ¥WWyW¨WvWWyWh ©WWrWh ©Wc¨WI Ac äWn©W Kc LcuWc IVc ¨ WWwWY ¡Wh§WY©W E¡W¦WgmZ vW ©Wv¦WyWc ¥WyW¥WWÈ £Wc©WWPY §WYxWh Kc. AXxWIWTYAhyWc AW ¦WZ¨WvWYyWY ý©Wa©WY IT¨WW IVc§WZÈ Ac¨WW AW–Wc¡W Kc. ˜RY¡W äW¥WWg A c ITc § WW xWPWIW¥WWÈ Ac¨Wh AWTh¡W ¥Wam¦Wh VvWh Ic AW ¦WZ¨WvWY m¦WWÈ £WZöyWc AcI ¨¦WÅmvWAc IéWZ,È VZÈ BØTyWc yWwWY ¥WWyWvWh. vW¥WWTh äWh AX¤W˜W¦W ý¦W Kc, IhyWc ¥WUc Kc, IhyWY Kc? £WZö £Wh§¦WW- vW¥Wc nWhNW Kh. X¨WØ¥WWÈ BÕT X©W¨WW¦W £WYLZÈ IhB ©Wv¦W Kc ©WWwWc £WVZ ˜c¥WwWY ¨WWvWh ITc Kc Ac¨WY L yWVÃ. wWhPW XR¨W©Wh £WWR £WYø ¨¦WÅmvWAc ˜ê ¡WaKʦWh-˜¤WZ, BØT¥WWÈ £WxWY ¨WWvWhyWY TLcTL ¥WWXVvWY AX¥WvW ¥WWTY pWuWY L ÕöW Kc. äWZÈ VZÈ ©WWrWh yWwWY? £WZö £Wh§¦WW, BØTyWW AÅ©vWv¨WyWY äWWVc ¡WhvWWyWc AW¡W¨WW ¡Wh§WY©WyWc AWRcäW ¨WWvW A©Wv¦W Kc, vWcwWY vWcyWc ¥WWyW¨WWyWh ˜ê L ¡WcRW wWvWh yWwWY. AW ©WWȤWUY AW¡¦Wh VvWh. AX¥WvW äWWV TWs¦W I–WWyWW £WZöyWh X˜¦W XäWª¦W AWyWÈR X¨WrWWT¥WWÈ ¡WPY oW¦WW Ic AÈvWc £WZö IVc¨WW äWZÈ ¥WWoWc Kc? oWb V ¥WÈ ¯WY VvWWÈ yWc Ac ¥WhRY X©W¨WW¦W AW RT¥¦WWyW AcI XäWª¦Wc vWwWWoWvWyWc ¡WaKʦWZÈ- ©WWrWZ IVh, BØT Kc Ic yWVÃ? £WYý IhByWc ©WWVc£W ¥WWyWc Ac¥W yWwWY £WZöc ˜êyWc ©WWȤW¬¦Wh yW Vh¦W vWc TYvWc £WYý X¨WªW¦W ¡WT ¨WWvWrWYvW rWW§WZ TWnWY. Ac N §Wc AW ©WWVc£W yWTcyÏ ¥WhRY Kc Ac¨WZÈ XäWª¦W wWhPY ¨WWT ©WZxWY L¨WW£WyWY TWV ýcB v¦WWÈwWY LvWh TéWh. £WxWW ©¨WYIWTY rWam¦WW Kc. AW¥W vWh AWyWÈRc ¡WaK¦Ê WZ-È Rc¨W, m¦WWTcI vW¥Wc IVh Kh BØT Kc, vWh m¦WWTcI IVh Kh AW ¦WZ ¨ WvWYyWY yWW¥W ¡WuW LoWýVcT Ic yWwWY AyWc V¥WuWWÈ L AW AÈoWc s¦WWTc A¥WWTW X¥W¯WAc ¨WW©vWX¨WIvWW ýuW¨WWyWY wWB rWa m ¦WZ È Kc yWc vWc y WY AhUnW ¡WuW BrKW ¨¦WmvW ITY v¦WWTc vW¥Wc L¨WW£W L yWW AW¡¦Wh. vWwWWoWvW £Wh§¦WW- VZÈ Ac Ka ¡ WY TVY yWwWY vWc w WY §WhIhyWc ¡WuW §WhIhyWY ¥WWy¦WvWW vWhPY yWWnW¨WW ¥WWoWvWh VvWh. Lc yWWÅ©vWI Vh¦W Kc, vWcyWh ¨WWvW¥WWÈ MWMh T©W TéWh yWwWY. ¡WuW AWv¥WW ¡WTvWȯW Vh¦W Kc. vWcwWY ¥WcÈ vWcyWc IéWZÈ Ic BØT Kc, LcwWY ITYyWc BØTyWW IhÈ o Wk © c WyWc Ac ¥ W Ic AW £WVWyWc ¥WhRYyWc AÅ©vWv¨W ¡WT X¨WØW©W wWW¦W. £WYø ¨¦WÅmvWyWY AW ¥WWy¦WvWWyWc ¡WuW Ic BØTyWZÈ ¤WéW¥WWÈ §WB äWIWäWc Ac N §Wc vWc u Wc ¥WhNW AÅ©vWv¨W Kc, VZÈ RaT IT¨WW ¥WWoWvWh VvWh. LcwWY ITYyWc vWc ¡WhvWWyWY xWWTuWWyWY E¡WWPc vW¡WW©W ¡WÈ r W TrW¨WWyWh QÈ Q T c h ¡WYNY ©WWÈIU¥WWÈwWY ¥WZmvW wWW¦W AyWc ©Wv¦W ýuW¨WWyWY ývWc ¡WVc§W ITc. TVY ¯WYø yWWn¦Wh. ¤WWL¡Wc vWc y WY ©WW¥Wc IWoWWThU ¨¦WÅmvW, vWh vWcyWh ¡WhvWWyWh IhB ¥WvW yW VvWh. ¥WWTY BrKW VvWY Ic vWc Ac ýuW¨WWyWh ˜¦WW©W ITc Ic BØT nWTcnWT Kc Ic yWVÃ? A§WoW A§WoW L¨WW£W ¥WrWW¨WY RYxWY ¡WuW IhÈoWk©c Wc vWh ¥WyW¥WWÈ AW¡W¨WWyWh AWäW¦W Ac L VvWh Ic ¡WhvWWyWY ¥WWy¦WvWW¥WWÈ £WÈxWWäWh yWVà AyWc ývWc oWWÈO L ¨WWUY §WYxWY VvWY Ic oW¥Wc vWc wWB ý¦W AW ¥WW¥W§Wc ¥WhRYyWc X¤WPW¨WY L ©Wv¦W ©WZxWY ¡WVhÈrWh.

£WWU¡WuW ¨WcrWWvWZÈ ¥WUc Kc? yWW L ¥WUc yWc... ¡WuW R©W ÝX¡W¦WWyWY oWhT©W AWÈ£W§WY nWTYRYyWc AcyWWÈ X£W¦WWÈ ¥WhQW¥WWÈwWY äWm¦W AcN§Wc RaT ScÈIvWY ¨WnWvWc IhC ©WaßY yWRYyWW ¡WN ¡WT ¡WwWTW¦Wc§WY oWhT©W AWÈ£W§WY vWhPvWWÈ ¨WWoWc§Wh IWÈNh ¦WWR AW¨WY ý¦W vWh £WVZ wWC oW¦WZ.È yWhyW©NYI ¨WW©WuW¥WWÈ T©WhC ITvWY ¨WcUW yWWyWIPW oWc©W ¡WT vW¡Wc§WY¥WWÈ ¥W¥¥WYAc AW¡Wc§WW ¥W¥WTW¥WWÈ ¡WWT§Wc-ø X£W©IYNyWh ¤WaIh ITY äWWI ¨WpWW¦WWgyWZÈ ¦WWR AW¨Wc vWh ¥WhL ¡WPY ý¦W Kc yWc? RTcI KhITYyWW ø¨WyW¥WWÈ ¡WVc§WWÈ §WoWj AcyWY QÃoW§WYyWW wWW¦W, ¡WKY ¡WhvWWyWW AyWc ¡WKY AcyWW ¡WhvWWyWW RYITW-RYITYyWW. AcI¥WW¯W QÃoW§WYyWW §WoWj¥WWÈ L ¥WhÈpW¨WWTY yWwWY yWPvWY, XT¨WWL yWwWY yWPvWW, ¨Wc¨WWCyWc ©WWrW¨W¨WWyWh £WhL yWwWY VhvWh. Ac XyWRhgªW ˜©WÈoW ¤W§Wc STY yWW ¥WUc... ¡WuW Ac £WcyW¡WuWYAh m¦WWÈ VäWc? LcyWc AcI¨WWT ¥WcXrWÈoWyWY oWZ§WW£WY X¡WyW AW¡WY VäWc Ac¥WyWc vWh äWhxW¨WWyWh ˜¦WvyW ITYAc. £WyWY äWIc Ic Ac¨WZÈ L nWPnWPWN V©W¨WZÈ STY AW¨WY äWIc. IWIWyWc ¥WW¥WW ¤W§Wc £WyWY oW¦WW VhCAc ¡WuW äWcTY¥WWÈ AcyWW rWhIOWÈ RhTYyWc <IWIW-¥WW¥WW> T¥WvW T¥W¨WWyWY ¡WuW ¥Wý L AW¨Wc. RTcIyWc ¡WhvWWyWh ©WÈ©WWT ©WT AWÈnWh ¡WT, ¡WuW AW IÈ©WWT Lc¨WW XR¨W©WhyWc ¡WuW äWY TYvWc ¤Wa§WY äWIW¦W? ¦WZ¨WWyWY¥WWÈ £WWU¡WuW oW¦WWyWh ¨W©W¨W©Wh AyWc pWP¡WuW¥WWÈ ¦WZ¨WWyWY oW¦WWyWh ¨W©W¨W©Wh wWäWc, ¡WuW ýc RTcI ¡WUyWc ¡WhvWWyWY BrKW ¥WZL£W ø¨WY LCAc vWh Ac A©WÈvWhªW AyWc ALÈ¡WWyWY vWY¨WkvWW rWhß©W pWNWPY äWIW¦W. <A¥WWTW L¥WWyWW¥WWÈ vWh AW¥W AyWc vWc¥W... £Wh§WY £Wh§WYyWc Ay¦WyWc ©W¥W¦WyWc Ic ývWyWc Ih©W¨WW ITvWWÈ L¥WWyWW ©WWwWc ø¨WY L¨WZÈ £WVcvWT Kc. ¨WªWhg ¡WVc§WWÈ ¡WPhäW¥WWÈ TVcvWW ¤WWC£WÈxWc AÈrWC ITYyWc £Wc ¨WWT £WcXNÈoW §WYxWY Vh¦W vWh V¨Wc AcyWc äWhxWYyWc ¡WhvWWyWh RW¨W AcI¨WWT §WC §Wc¨WWyWh. ø¨WyWyWW RTcI ¡WPW¨WyWY oWXT¥WW Vh¦W Kc, AcyWc ¡WaTvWh y¦WW¦W AW¡WYyWc, ¥WWyW AW¡WYyWc AcIWR¨WWT ývW ¥WWNc ¡WuW X¨WrWWT¨WZÈ L TéWZ.È ©W¥W¦W ¤W§Wc XT¨WWByP yWW wWC äWIc, ¡WuW X¨WvWc§WW ©W¥W¦WyWW IhC oW¥WvWW ¡WW¯WyWc Ic pWNyWWyWc vWh ¨WvWg¥WWyW¥WWÈ §WW¨WY äWIW¦W. <V¨Wc äWZ?È > IVYyWc ThL §W¥WuWc VWwW RCyWc, ©WhSW ¡WT £WcOWÈ £WcOWÈ RcäWyWW TWLIWTuWyWY XrWÈvWW AyWc rWrWWg IT¨WW ITvWWÈ ©WhXäW¦W§W yWcN¨WIgyWY ©WWBN ¡WT ¨WªWhgwWY oW¥WvWZÈ yWW¥W äWhxW¨WW ¥WWÈPh. AcIWR¨WWT ¥WyWW§WY Ic RWøgX§WÈoW L¨WWyWc £WR§Wc Lc ©Iº§W¥WWÈ ¤Wu¦WW VvWW v¦WWÈ AcI AWÈNh ¥WWTY AW¨W¨WWyWh, £WyWY äWIc Ic wWYLc§WW ©¥WTuWyWY IhC AcI IPY v¦WWÈ ø¨WÈvW VhC äWIc. AxWaTY ¨WWvW AyWc ANIY oW¦Wc§WY ©WWÈL ¨WªWhg ¡WKY Ac L Å©wWXvW¥WWÈ ¡WWKW ¥WUY äWIc.

¥WhyNY§WW NY¥WyWZÈ IÈC AWpWZ¡È WWKZÈ yW wWWvW, £WVZ £WVZ vWh £WWEyPlYyWY ©WÈn¦WW AhKY wWWvW, AO¨WWXP¦WW ¥WWNc T¥W¨WWyWY Lo¦WW £WR§WWvW. £Wc XR¨W©W £WW¡WWyWY ¨WQ nWW¨WY ¡WPvW, ¡WuW £WWU¡WuW ¦WwWW¨WvW TVcvW. Ac¥WyWY T¥WvW ¦WwWW¨WvW TVcvW, Ac¥WyWh ©W¥W¦W ThLyWY Lc¥W ©WrW¨WWC ývW. ýcäWYIWIW AyWc £WYý ¥WhNcTWÈyWc äWZÈ wW¦WZÈ VhvW? oWZ©©WWyWc IWTuWc wWhPZÈ £WY¡WY ¨Wx¦WZÈ VhvW, yW¨WY ¡WcQY ¡WT XSNIWT ¨WT©WW¨W¨WW äW£Rh £Wh§WWvW, ¯WY©W ¨WªWg ¡WVc§WWÈ Ac¥WyWW L¥WWyWW¥WWÈ Ic¨WY AyWc IC T¥WvWh VvWY AcyWY rWrWWg wWWvW, IWrWyWW vWaN¨WW ©WWwWc A¥WÈoWU pWNyWWyWc ¥WWTY¥WrWPYyWc ©WWwWc ýcP¨WW¥WWÈ AW¨WvW. ¤WavWIWUyWc nWhvWTY äWIWvW, ¡WuW ø¨WY yW äWIWvW. AW¡WuWY EÈ¥WT ¨WxWc Kc, rWhI§WcNyWY yWwWY ¨WxWvWY. Ac AcyWY ¥WYOWäW AyWc Ac ©WWwWc ýcPW¦Wc§W £WWU¡WuWyWc ¦WwWW¨WvW TWnWY äWIc Kc. ¡WhvWWyWW RYITW-RYITY Ic ¡WZ¯W-¡WZ¯WY ¥WWNc VhÈäWc VhÈäWc rWhI§WcN §WcvWWÈ ¥WXVyWc AcIWR ¨WWT ¡WhvWWyWY ¥WWNc §WCyWc Ac L TYvWc VwWcUYyWW KcPW ©WZxWY yWYvWTvWY rWhI§WcN nWWC §Wc¨WWyWY. rWVcTW ¡WT ITrW§WY RcnWW¦W Ac ¤WcoWW ÿY¥WyWW wW¡WcPW äWÝ wWW¦W Kc, ¥WWwWc xWhUW AW¨Wc v¦WWÈyWh Ac TÈoW£WcToÈ WY yWZ©WnWW äWÝ ITYAc KYAc. vWh ©¨W¤WW¨W¥WWÈ Ic¥W yWVÃ? ©¨W¤WW¨W¥WWÈ ITrW§WY RcnWW¨WW §WWoWäWc v¦WWTc ¡WVc§WY¨WWT ATY©Wh RZä¥WyW Lc¨Wh §WWoWäWc. IhC AcI ©WWÈLc ©WÈvWWIºIPY T¥WvWWÈ MWPyWY ¡WWKU ©WÈvWWC oW¦WW Vh¦W AyWc IhC äWhxW¨WW L yW AW¨Wc vWh äWZÈ wWW¦W Ac nW£WT Kc? ¡WIPWC L¨WWyWh Th¥WWÈrW yW TVc AyWc RW¨W §Wc¨WWyWY vWI yW ¥WUc. £W©W ø¨WyW¤WT # ¥WyWhoWkWS ¡WhvWc ©W§WW¥WvW Kc, ¡WhvWc VhÈXäW¦WWT Kc Ac¥W ¥WWyWYyWc MWPyWY ¡WWKU ©WÈvWW¦Wc§WY £WWU¡WuWyWc AyWc ¨WYvWc§WW ©W¥W¦WyWc ShNWyWW AW§£W¥W¥WWÈ Ic PW¦WTYyWW VW§WvW¥WWÈ ø¨WyW ¡W©WWT wWC ý¦W yWc AW¡WuWY yWLT ©WW¥Wc RW¨W §WcyWWT AyWc ¡WYUW ¡WPY oW¦Wc§WW ¡WWyWW ýcCyWc XyW:©WW©WW yWWnW¨WWyWc £WR§Wc AWLc L AW¡WyWWT £WR§WWvWW ý¦W. AW¡WuWc IcN§WY T¥WvW rWaIY LCAc KYAc. A£WpWPY Ac¥WyWY AcIWR –WuW ø¨WY §Wc¨WW¦W vWh ¤W¦Wh ¤W¦Wh. pWXP¦WWUyWh IWÈNh STvWh TVcäWc ©WvWvW... ¡WWKZÈ ¨WUYyWc ýcB XyW:©WW©WW meghanimeshjoshi@gmail.com yWWnW¨WW ITvWWÈ AWLc AWL –WuWc Lc¨WZÈ oW¥Wc Kc Ac¨WZÈ L ø¨WY §Wc¨WWyWZÈ.

¦WZ¨WWyWY¥WWÈ £WWU¡WuW oW¦WWyWh ¨W©W¨W©Wh AyWc pWP¡WuW¥WWÈ ¦WZ¨WWyWY oW¦WWyWh ¨W©W¨W©Wh wWäWc, ¡WuW ýc RTcI ¡WUyWc ¡WhvWWyWY BrKW ¥WZL£W ø¨WY LCAc vWh Ac A©WÈvWhªW AyWc ALÈ¡WWyWY vWY¨WkvWW rWhß©W pWNWPY äWIW¦W. <A¥WWTW L¥WWyWW¥WWÈ vWh AW¥W AyWc vWc¥W... £Wh§WY £Wh§WYyWc Ay¦WyWc, ©W¥W¦WyWc Ic ývWyWc Ih©W¨WW ITvWWÈ L¥WWyWW ©WWwWc ø¨WY L¨WZÈ £WVcvWT Kc.

¤W¨WWC ý©Wa©WY IWÈPyWY

AÈvWügXÖ

xWWX¥WgI AcmvWW

L yWWnWh. ¡WuW X£WrWWTY IhÈoWkc©WyWZÈ yW©WY£W L VW§W ýcT ITvWZÈ yWwWY. vWcyWW L £Wc ©WWwWY ¡W–Wh yWcäWyWWX§W©N IhÈoWk©c W ¡WWN¿ (AcyW©WY¡WY) AyWc yWcäWyW§W IhyÎy©Wc vWc y Wh X¨WThxW I¦Whg . §WhI©W¤WWyWY rWaNÈ uWY §WoW¤WoW ¡WvWY oWB Kc yWc V¨Wc ¡WXTuWW¥W AW¨W¨WW¥WWÈ oWuWvWTYyWW XR¨W©Wh L £WWIY Kc v¦WWTc IhÈoWk©c W AW ¡WcN rWhUYyWc äWaU F¤WZÈ ITY TVY Kc vWc¨Wh £WUW¡Wh vWc¥WuWc IWQc§Wh. vWc¥WuWc Ac ¡WuW ©WWS äW£Rh¥WWÈ IVc§WZÈ Ic AW IW¥W yW¨WY ©WTIWT ¡WT KhP¨WZÈ ýcBAc. äWTR ¡W¨WWT AyWc Ah¥WT A£RZ§§WWyWW X¨WThxWyWW IWTuWc IhÈoWk©c WyWc ¡WWuWY¥WWÈ £Wc©WY L¨WZÈ ¡WPÛZÈ yWc ¤WWL¡WyWY ¨WWTY yWVhvWY ¨WUvWY Ac IhÈoWkc©W AW £WÌWc ©WW¥Wc VWTYyWc VW§W ¡WaTvWh AW ¥WW¥W§Wh NWQh ¡WWPY Rc¨WWyWh XyWuWg¦W §WB §WYxWh Kc.

rWW§WvWW Vh¦W Kc. Ac ¡WKY IhÈoWk©c Wc AcI IR¥W AWoWU ¨WxWYyWc AW ¦WZ¨WvWYyWY ý©Wa©WY vWwWW AÝuW LcN§WyWY ShyW Nc¡W ©WXVvWyWW £WYý KaN¡WaXN¦WW ¥WW¥W§WW ¤WcoWW ITYyWc vWcyWY vW¡WW©W ITW¨W¨WWyWZÈ yWßY I¦Wf.Z KcI XP©Wc¥£WT ¥WXVyWW¥WWÈ IcyÏY¦W IcX£WyWcN £WcOI¥WWÈ AW XyWuWg¦W §Wc¨WW¦Wc§Wh. IcyÏY¦W IcX£WyWcNyWc XyWuWg¦W §Wc¨WWyWh AXxWIWT Kc vWcyWY yWW yW IVc¨WW¦W ¡WuW ©W¨WW§W Ac Kc Ic Ac ¨WnWvWc L vW¡WW©W ¡WÈrW Ic¥W yWW TrWW¦WZÈ? ¡WWÈrW ¥WXVyWW ¡WVc§WW §Wc¨WW¦Wc§WW XyWuWg¦WyWh A¥W§W IT¨WW IhÈoWk©c W m¦WW ¥WaTvWyWY TWV ýcvWY VvWY Ac nW£WT ¡WPvWY yWwWY. vWcyWc §WWo¦WZÈ Vh¦W Ic AW ¥WW¥W§Wh nWTcnWT oWȤWYT Kc yWc AW TYvWc ý©Wa©WY ITW¨WYyWc AX¥WvW äWWVc ¥WXV§WWAhyWW oWiT¨W yWc AWv¥W©Wy¥WWyWyWc Oc©W ¡WVhÈrWWPY Kc vWh vWcuWc vWZvWg L vWcyWY vW¡WW©W ITW¨W¨WY

yW¨WY ©WTIWT IhyWY AW¨WäWc yWc AW ¥WW¥W§WWyWY vW¡WW©W wWäWc Ic Ic¥W Ac vWh ¤WoW¨WWyWyWc L nW£WT ¡WuW AW ¥WW¥W§Wc Lc ¤W¨WWB ¤WL¨WWB vWcyWc IWTuWc IhÈoWk©c W ¨WT¨WY RcnWWB Kc Ac VIYIvW Kc. AX¥WvW äWWV Ic yWTcyÏ ¥WhRY IhB ¤WoW¨WWyWyWW ¥WWuW©W yWwWY. vWcAh ¨WWÈI¥WWÈ Kc Ac¨WZÈ ¡WuW Av¦WWTwWY vWh yWW L IVY äWIW¦W ¡WTÈvWZ AcN§WZÈ vWh ©¡WÖ¡WuWc IVY L äWIW¦W Ic IhÈoWk©c WyWY RWyWvW nWhTW Nh¡W§WW Lc¨WY Kc. ¯WuW XR¨W©W §WoWY Lc yWWNI ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ vWcyWW ¡WTwWY AW ¨WWvW vWh ©WWX£WvW wWB L Kc. §WoW¤WoW K ¥WXVyWW ¡WVc§WWÈ AW ¦WZ¨WvWYyWY ý©Wa©WYyWh ¥WW¥W§Wh rWoWc§Wh yWc Ac L ¨WnWvWc IhÈoWkc©Wc AW ¥WW¥W§Wc ¤WWL¡WyWc AyWc nWW©W ITYyWc yWTcyÏ ¥WhRYyWc X¤WPW¨W¨WWyWW ExWWTW äWÝ ITc§WW. IhÈoWk©c W ITc vWc¥WWÈ IäWZÈ nWhNZÈ yWwWY Ic¥WIc TWLIWTuW¥WWÈ AW¨WW RW¨W¡WcrW

ýcBvWY VvWY. vWTvW vW¡WW©W ¡WÈrW TrWY Rc¨WW¦WZÈ VhvW vWh Av¦WWT §WoWY vWh vW¡WW©WyWh XT¡WhNg ¡WuW AW¨WY oW¦Wh VhvW. vWcyWW £WR§Wc IhÈoWk©c WyWW yWcvWWAh AyWc IhÈoWk©c WyWY ©WTIWT VWwW ¡WT VWwW ¥WaIYyWc £Wc©WY TVY yWc V¨Wc ArWWyWI vWc ¥ WyWc ¥WXV§WWAhyWZ È oWiT¨W yWc AWv¥W©Wy¥WWyW yWc Ac¨WY £WxWY ¨WWvWh ¦WWR AW¨WY oWB AcN§Wc ¥WoWTyWW AWÈ©WZ ©WWT¨WW £Wc © WY oW¦WW. Av¦WWTc IhÈoWk©c WYAh AWÈ©WZ ©WWTc Kc Ic¥W Ic vWc¥WyWY RWyWvW nWhTY Kc yWc vWc¥WyWc AW ¥WW¥W§WWyWh TWLIY¦W §WW¤W EOW¨W¨WW¥WWÈ T©W Kc. AW ¥WW¥W§WWyWY vW¡WW©W wW¨WY L ýcBAc yWc Lc IhB RhXªWvW Vh¦W vWcyWc ©Wý ¡WuW wW¨WY L ýcBAc. vWc¥WWÈ IhB äWI yWwWY ¡WuW Ac §WhIhyWY ©WWwWc ©WWwWc ˜RY¡W äW¥WWg Lc¨WW §WhIhyWc ¡WuW ©Wý wW¨WY ýc B Ac . AW ¥WW¥W§Wh AWLIW§WyWh yWwWY ¡WuW £WVZ LayWh Kc.

IwWW©WWoWT

CØT Kc Ic yWVÃ

§WhI©W¤WWyWY rWaÈNuWY ¡WvW¨WW AW¨WY Kc vWc¨WW ©W¥W¦Wc ý©Wa©WY IWÈPyWY vW¡WW©W ITW¨W¨WWyWW Qh§W ¡WYNyWWT IhÈoWkc©W £Wc L XR¨W©W¥WWÈ ¡WWuWY¥WWÈ £Wc©WY oWB. AW ¤W¨WWB IhÈoWkc©WyWY RWyWvW nWhTY Kc vWc L ¡WZT¨WWT ITc Kc Lc ¦WZ¨WvWYyWY ý©Wa©WY ITWB Vh¨WWyWh AW–Wc¡W wWW¦W Kc vWc ¦WZ¨WvWY ¡WuW Kc§§WW £Wc ¨WT©WwWY ¤WWTvW¥WWÈ TVcvWY yWwWY. ©W¨WW§W Ac Kc Ic £Wc ¨WT©W ITvWWÈ ¡WuW ¨WxWWTc ©W¥W¦W ¡WVc§WW £WyWc§WY pWNyWW AÈoWc £Wh§W¨WWyWZÈ äW¥WWgyWc Av¦WWTc Ic¥W ©WaͦWZ?È s¦WWTc AW nWhNZÈ IW¥W wWB TéWZÈ VvWZÈ v¦WWTc Ac Ic¥W yWW £Wh§¦WW? Ac ¨WnWvWc Ac £Wc ¡WoW ¨WrrWc ¡WaK È PY R£WW¨WYyWc Ic¥W £Wc©WY TéWWÈ? ˜RY¡W äW¥WWgyWY STL Ac VvWY Ic Ac nWhNZÈ wWB TéWZÈ Vh¦W vWh vWcyWc ThIc yWc Ac vWTS ¡WhvWWyWW E¡WTYAhyWZÈ x¦WWyW RhTc ¡WuW Ac¨WZÈ IT¨WWyWW £WR§Wc Ac ¡WhvWc L oWhTnWxWÈxWW¥WWÈ ¤WWoWYRWT VvWWÈ. vWc¥WyWW IVc¨WW ˜¥WWuWc vWc¥WuWc L AW ¦WZ¨WvWYyWY AhUnWWuW ©WWVc£W ©WWwWc ITW¨Wc§WY. ©W¨WW§W Ac Kc Ic AcI AWXIgNcmN ¦WZ¨WvWY ©WWwWc äW¥WWgyWc Ac¨WW Ic¨WW ©WÈ£WÈxW VvWWÈ Ic vWcyWY AhUnWWuW vWc ¥ WuWc ¥WZ n ¦W¥WÈ ¯ WY ©WWwWc ITW¨WY? ¥WaU ¨WWvW Ac Kc Ic äW¥WWgyWc ¡WuW AW £WxWZÈ nWhNZÈ wWB TéWZÈ Kc Ac¨WZÈ v¦WWÈ §WoWY §WWoWvWZÈ L yWVhvWZÈ s¦WWÈ §WoWY ¥WhRY ©WTIWTc vWc¥WyWY ¥WcwWY yWVhvWY ¥WWTY. ¥WhRY ©WTIWTc vWc¥WyWY ¥WcwWY ¥WWT¨WW ¥WWÈPY yWc vWc¥WyWc SYN ITY RYxWW AcN§Wc vWc¥WyWh AÈvWTWv¥WW ¡WuW ýoWY oW¦Wh yWc Ac yWdXvWIvWWyWW OcIRc WT ¡WuW £WyWY oW¦WW. AW RcäWyWY AW I¥WyW©WY£WY Kc. AVY È A WBAc A c © W AyWc AWB¡WYAc©W AXxWIWTYAh¥WWÈ ¡WhvWWyWW VhÚWyWZÈ oWiT¨W yWwWY yWc Ac §WhIh TWLIWTuWYAhyWW ¡WW§WvWZ IºvWTWyWY Lc¥W ¨WvWgc Kc. vWc¥WyWY AWoWU¡WWKU ¡WaK È PY ¡WN¡WNW¨WvWW ST¨WW¥WWÈ yWc vWc¥WyWW vWXU¦WWÈ rWWN¨WW¥WWÈ oWiT¨W AyWZ¤W¨Wc Kc yWc ¡WKY s¦WWTc Ac TWLIWTuWY §WWvW ¥WWTc v¦WWTc Ac ¨WWEÈ ¨WWEÈ ITYyWc F¤WW TVY ý¦W Kc. ˜RY¡W äW¥WWg ¡WuW Ac L¥WWvWyWW Kc yWc vWc¥WuWc ¡WuW Ac L I¦WfZ Kc. ˜RY¡W äW¥WWg Av¦WWTc vWcyWY L XIÈ¥WvW rWaI¨WY TéWWÈ Kc. vW¥Wc AW RcäW vWTS ¨WSWRWTY £WvWW¨W¨WWyWW £WR§Wc yWcvWWAhyWW ¡WW§WvWZ £WyWYyWc ¨WvWhg ¡WKY £WYLZÈ wWW¦W ¡WuW äWZÈ?

¥WcyWcL¥WcyN¥WWÈ FÈxWY¦WZÈ AyWc ¤WWø¡WW¨WyWY §WW–WXuWIvWWAh!

£WÈyWc ¨WWyWoWY¥WWÈ ¥WhNW¤WWoWyWW äWWI¤WWø ¨W¡WTW¦W Kc KvWWÈ ¤WWø¡WW¨W¥WWÈ £Wc-rWWT äWWI¤WWø AhKW Vh¦W vWh ¡WuW rWW§Wc. FÈxWY¦WW¥WWÈ äWWI¤WWø E¡WTWÈvW ¥WcwWY AyWc rWuWWyWW §WhNyWY ¥WOPY E¥WcT¨WY ¡WPc. oWZLTWvW ¤WhLyWX˜¦W ¨ÛXIvW Kc vWcyWY wWWUY AyWcI ¨¦WÈLyWhwWY ¤WTc§WY Vh¦W Kc ¥WWNc L oWZLTWvWY ¨¦WXIvW £WVWT ý¦W v¦WWTc ©WWdwWY ¡WVc§WWc ˜ê vWc¥WyWW ¥WWNc ¤WhLyWyWh EÚ¤W¨Wc Kc AWLc '¨Wc N¹ ¥WcyWcL'¥WWÈ £Wc ©¡WWB©WY ¨¦WÈLyWyWY ¨WWvW ITYAc FÈxWY¦WZÈ AyWc ¤WWø¡WW¨W. FÈxWY¦WZ £WyWW¨W¨WW vW¥WW¥W ˜IWTyWW äWWI¤WWøyWY ©Wc¨WW §Wc¨WY ¡WPc. ¥W©WW§WW ¡WuW vW¥WW¥W ¨WW¡WT¨WW ¡WPc vWc L TYvWc ¤WWø¡WW¨WyWY ¤WWø £WyWW¨W¨WW pWuWWÈ äWWI¤WWøyWh E¡W¦WhoW IT¨Wh ¡WPc. ¤WWø¡WW¨WyWc ¡WuW rWNWIcRWT £WyWW¨W¨WW oWT¥W ¥W©WW§WWcyWh E¡W¦WhoW ITYAc KYAc V¨Wc AW £WÈyWc ¨WWyWoWY ¡WhvW ¡WhvWWyWY Å©wWXvW¥WWÈ, Lo¦WWAc E²W¥W Kc . ¡WTÈ v WZ ¥WcyWcL¥WcyNyWW –Wc¯W¥WWÈ £WÈyWc ¨WWyWoWYAhyWY §WW–WXuWIvWWAhyWY ¨WWvW ITYAc vWh, IcN§WWI I¥WgrWWTYAh, FÈxWY¦WWyWW ¥W©NT¥WWÈ AyWc Ic N §WWI ¤WWø¡WW¨WyWW ¥W©NT¥WWÈ ¥Wa I Y äWIW¦W. £WÈyWc ¨WWyWoWY¥WWÈ ¥WhNW¤WWoWyWW äWWI¤WWø ¨W¡WTW¦W Kc KvWWÈ ¤WWø¡WW¨W¥WWÈ £Wc-rWWT äWWI¤WWø AhKW Vh¦W vWh ¡WuW rWW§Wc. FÈxWY¦WW¥WWÈ äWWI¤WWø E¡WTWÈvW ¥WcwWY AyWc rWuWWyWW §WhNyWY ¥WOPY E¥WcT¨WY ¡WPc. FÈxWY¦WW¥WWÈyWW vW¥WW¥W äWWI¤WWø A§WoW-A§WoW Vh¦W, vW¥Wc AcyWc AhUnWY äWIh, ¡W©WÈRoWYyWW äWWI¤WWø §WB äWIh. s¦WWTc ¤WWø¡WW¨WyWY ¤WWøyWW äWWI¤WWø AcI ©WWwWc £WSWByWc AcI T©W wWB ý¦W. vW¥WW¥W äWWI¤WWøyWY K¼ÈRh £WyWW¨WYyWc AcI ©WTnWh ¥WW¨Wh £WyWW¨WYAc KYAc. ¡WKY IhB äWWI¤WWø A§WoW ITY äWIWvWZ yWwWY. Ih¡WhgTNc ©WcINT¥WWÈ Ic Ay¦W ©WÈ©wWWAh¥WWÈ IcN§WWI I¥WgrWWTYAh A§WoW A§WoW TVcvWW Vh¦W Kc vWc¥WyWY §WW–WXuWIvWW Vh¦W Kc ¡WTÈvWZ ¤WcoWW wWB äWIvWW yWwWY. AcI NY¥W vWTYIc (©W¥WoWk FÈxWY¦WZ) vWcyWY ¨Wc§¦WZ ¨WxWc Kc ¡WTÈvWZ A§WoW ITh AcN§Wc ¡WVcrWWyW oWZ¥WW¨WY Rc Kc. ¤WWø¡WW¨W¥WWÈ vW¥WW¥W äWWI¤WWø X¥WI©W wWB ý¦W Kc vWc¥W IcN§WYI IÈ¡WyWYAh¥WWÈ I¥WgrWWTYAh XyW×WwWY IW¦Wg £Wý¨WY IÈ¡WyWY¥W¦W £WyWY ý¦W Kc. FÈxWY¦WWyWW ˜IWT ¡WuW £Wc Kc ©WZTvWY FÈxWY¦WZ AyWc ¥WWN§WW FÈxWY¦WZ.È NY¡©W: I¥WgrWWTYAc FÈxWY¦WWyWY X¨WXäWÖvWW A¡WyWW¨W¨WY Kc Ic ¤WWø¡WW¨WyWY §WW– WXuWIvWW Ac X¨WrWWT¨WWyWZÈ Kc. FÈXxW¦WZ A¥WZI HvWZ¥WWÈ L nWWB äWIW¦W Kc s¦WWTc ¤WWø¡WW¨W oW¥Wc vÛWTc ˜W¡¦W Vh¦W Kc. FÈXxW¦WZ ¥WhÈpWZ Kc s¦WWTc ¤WWø¡WW¨W ©W©vWW Kc. FÈXxW¦WZÈ ¡WZTY AyWc L§Wc£WY ©WWwWc L nWWB äWIW¦W s¦WWTc ¤WWø¡WW¨W, £WkPc , ThNY oW¥Wc vWcyWY ©WWwWc L nWWB äWIW¦W. L¥W¨WW¥WWÈ ¨ÛXIvW E¥WcTW¦W vWh ¤WWø¡WW¨W AcIL©N ITY äWIW¦W, FÈXxW¦WW¥WWÈ Ac äWI¦WvWW yWwWY. AW¥W I¥WgrWWTYAc IÈ¡WyWY¥WWÈ IW¥W IT¨WW ¥WWNc E¡W§W£xW TVc¨WZÈ LÝTY Kc, IhB¡WuW ©WWwWYRWTyWc ¥WRR ¥WWNc vWd¦WWT TVc¨WZÈ LÝTY Kc, I¥WgrWWTY IÈ¡WyWYyWW IW¦Wg ˜¥WWuWc AcPL©Nc£W§W £WyW¨WZÈ ¡WuW LÝTY Kc. AcN§Wc Ic, FÈxWY¦WZÈ E²W¥W Kc ¡WuW ¥W¦WWgRWAh Kc s¦WWTc ¡WW¨W¤WWø oW¥Wc vWc ©W¥W¦Wc, yWø¨WW ¤WW¨Wc, oW¥Wc vWcyWY ©WWwWc nWWB äWIW¦W AyWc AcPL©Nc£W§W VhB, XrWÈvWWyWh TVcvWh yWwWY. m¦WW ¨¦WÈLyWyWY §WW–WXuWIvWWyWc AyWZ©WWT ¥WcyWcL IT¨WZÈ vW¥WWTc X¨WrWWT¨WWyWZÈ Kc.

• bkalpesh7@gmail.com


ýc ýc, m¦WWÈI §Wa yW §WWoWY ý¦W...

£WWUIh, ¨Wböh, AcyWYX¥W¦WWwWY ¡WYXPvW ¥WXV§WWAh, PW¦WWX£WNY©WyWW ThoWYAh¥WWÈ VYN ©NlhIyWY AWäWÈIW ¨WxWZ TVc Kc. vWc¥WyWc ¡WT©Wc¨Wh yWwWY wWvWh AyWc äWTYTyWZÈ vWW¡W¥WWyW 40 XPoWkYwWY ¨WxWZ wWC ý¦W Kc. AcN§Wc Ic äWTYTyWZÈ vWW¡W¥WWyW £WVWTyWW vWW¡W¥WWyW LcN§WZÈ wWC ý¦W Kc. Ac¨WW¥WWÈ ¡WYXPvW ¨¦WÅmvWyWc vWTvW OÈPW ©wWWyWc §WC ý¨W, §WãWZ ¡WWuWY Ic OÈPZ ¡WWuWY ¡WY¨WPW¨Wh. ýc äWTYTyWZÈ vWW¡W¥WWyW 41wWY ¨WxWZ wWC ý¦W vWh PhmNT ¡WW©Wc §WC L¨WW¥WWÈ X¨W§WÈ£W yW ITh. XR¨W©Wc ¥WZ©WWSTY IT¨WWwWY £WrWh. £WVZ LÝTY Vh¦W vWh IhNyWyWW VU¨WW AyWc §WWBN I§WTyWW I¡WPWÈ ¡WVcTWc. VWwW QWÈIY TWnWh AyWc ©WyW©ÿYyW §WoWW¨Wh. pWTcwWY yWYIUvWWÈ ¡WVc§WWÈ §WãWZ ¡WWuWY ¡WY §Wh, LcwWY äWTYTyWc Fýg ¥WUvWY TVc. äWTYT¥WWÈ ¡WWuWYyWY I¥WY ¡WaTY IT¨WW oW¥Wc v¦WWÈwWY ¡WWuWY yW ¡WY §Wh. pWTcwWY L ©¨WrK ¡WWuWY §WC ý¨W. AW ¥Wh©W¥W¥WWÈ nWhTWI L§WRY £WoWPY ý¦W Kc, LcyWc IWTuWc E§WNY, MWPW ¨WoWcTc wWC ý¦W Kc. vWcwWY vWWýc L nWhTWI nWW¨W. §WawWY £WrW¨WW ¥WWNc £W¡WhTc £WVWT yWYIU¨WWyWZÈ NWUh. §Wa §WWoWc vWh oW¤WTW¨W yWVÃ, OÈPW ¡WWuWYyWWÈ ¡WhvWWÈ ¥WaIh, ¡WWuWY ¡WY¨WPW¨Wh, §WãWZ ¡WWuWY AW¡Wh AyWc LÝT §WWoWc vWh PhmNTyWh ©WÈ¡WIg ITh.

£WZxW¨WWT

• www.sardargurjari.com

R¥W ¡WT R¥WRWT

¡WVc§WWÈyWW L¥WWyWW¥WWÈ R¥W (A©wW¥WW)yWc AcI AX¤WäWW¡W ¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨WvWh VvWh, ¡WTÈvWZ AWxWZXyWI ¥WcXPI§W ©WW¦Wy©WyWY yW¨WYyWvW¥W äWhxW-Ax¦W¦WyWhwWY Ac ©WWX£WvW wWC rWam¦WZÈ Kc Ic R¥W IhC AX¤WäWW¡W yWwWY. R¥WwWY ¡WYXPvW ThoWY ¡WuW ©WW¥WWy¦W ø¨WyW ø¨WY äWIc Kc. IC TYvWc ©WȤW¨W Kc AW? A©wW¥WWyWW X¨WX¨WxW ¡WW©WWÈ ¡WT ¨W§Pg A©wW¥WW Pc ¡WT X¨WäWcªW...

¨W§Pg A©wW¥WW Pc : 6ôY ¥Wc

XyW¦WȯWuW

AW¨¦WW ITc Kc KWvWY¥WWÈ nWcrÈ WW¨W Ic LIPWN KWvWY¥WWÈ pWTpWTWN Lc¨Wh A¨WWL AW¨W¨Wh oWUW¥WWÈwWY ©WYNY Lc¨Wh A¨WWL AW¨W¨Wh ¨WWTȨWWT äWTRY wWC L¨WY

@ vW¡WW©W

X¨WØ ©¨WW©w¦W ©WÈoWOyWyWY o§Wh£W§W A©wW¥WW £WPgyc W XT¡WhNg (2004) AyWZ©WWT

RZXyW¦WW¤WT¥WWÈ §WoW¤WoW 30 IThP §WhIh A©wW¥WWwWY oWk©vW Kc. vWc E¡WTWÈvW C.©W. 2025 ©WZxWY¥WWÈ 10 IThPwWY ¨WxWZ Ay¦W §WhIh ¡WuW A©wW¥WW oWk©vW wWC äWIc Kc. AW AWÈIPWwWY R¥WyWY ˜Ih¡WvWWyWY oWȤWYTvWW nW£WT ¡WPc Kc. vWc¥W KvWWÈ AW ThoWwWY XrWÈXvWvW wW¨WWyWY LÝT yWwWY. IWTuW Ic AWxWZXyWI XrWXIv©WW X¨W°WWyW¥WWÈ AW ThoWyWc ANIW¨W¨WW ¥WWNc pWuWY ˜oWXvW wWC oWC Kc.

@ A©wW¥WWyWWÈ §W–WuWh 

ØW©W §Wc¨WW¥WWÈ vWI§WYS, Lc AcNcI Ý¡Wc vWI§WYS AW¡Wc Kc nWWÈ©WY Lc TW¯Wc ¨WxWZ

oWT¥WY¥WWÈ £WrWh C-Ih§WY £WcmNYXT¦WWwWY

oWT¥WYyWY X©WMyW¥WWÈ ÔP ¡WhBMXyWÈoW wW¨WWyWY äWm¦WvWW ©WiwWY ¨WxWZ Vh¦W Kc. 1-5 ¨WªWgyWWÈ £WWUIh¥WWÈ ¡WuW E§NY AyWc MWPWyWY SXT¦WWR ¨WxWZ wW¨WW §WWoWc Kc. vWcyWWÈ IcN§WWȦW IWTuW VhC äWIc Kc. AW HvWZ¥WWÈ nWWyW¡WWyWyWZÈ X¨WäWcªW x¦WWyW TWnW¨WZÈ ýcCAc. £WýT¥WWÈ £WTSyWW oWhUW Ic s¦Wa©W¥WWÈ vWd¦WWT £WTS ¨WW¡WT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc, Lc ©¨WrK ¡WWuWYwWY £WyWW¨WW¦Wc§W VhvWh yWwWY AyWc vWc¥WWÈ C-Ih§WY yWW¥WyWW £WcmNYXT¦WW ýc¨WW ¥WUc Kc. s¦WWTc AW RaXªWvW £WTSwWY vWd¦WWT rWYýcyWc £WWUIh nWW¦W Kc ¡WY¨Wc Kc v¦WWTc ThoW ˜XvWThxWI –W¥WvWW AhKY

vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc.

R¥WyWY vW¡WW©W ¥WhNW¤WWoWyWW §W–WuWhyWW AWxWWT ¡WT IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. IcN§WWÈI ¡WTY–WuWh Lc¨WWÈ Ic KWvWY¥WWÈ yWUY EvWWTYyWc, Sc ¢ ©WWÈ y WY IW¦Wg – W¥WvWWyWY vW¡WW©W (¡WYCAcSAWT) AyWc ©¡WWCPh¥WcNYl yWW¥WyWY

@ A©wW¥WW AcNcI ANIW¨W¨WW äWZÈ IT¨WZÈ

  

R¥WyWW AcNcIyWc ThI¨WW ¥WWNc AW ¤W§WW¥WuWh ¡WT A¥W§W ITh : R¥WyWY R¨WW VÈ¥WcäWWÈ ¡WhvWWyWY ¡WW©Wc TWnWh AyWc IÈNhl §WT ByVc§WT ©W¥W¦W©WT §Wh. X©WoWWTcN AyWc £WYPYyWW xWa¥WWPWwWY £WrWh. Sc¢©WWÈyWc ¥WL£WavW £WyWW¨W¨WW ¥WWNc ØW©W ©WÈ£WÈXxWvW ¨¦WW¦WW¥W ITh. ýc IS oWWQh wWC oW¦Wh Vh¦W, nWWÈ©WY, pWTpWTWN AyWc ØW©W §Wc¨WW¥WWÈ vWI§WYS Vh¦W AwW¨WW XT§WY¨WT ByVc§WTyWY LÝXT¦WWvW ¨WxWY oWC Vh¦W vWh äWYpWk ¡WhvWWyWW PhmNTyWc ¥WUh.

Vh¨WWyWc IWTuWc vWcAh L§RY £WY¥WWT ¡WPY ý¦W Kc. oWT¥WY¥WWÈ nWW¨WW-¡WY¨WWyWY rWYýc¥WWÈ £WcmNYXT¦WW L§RY ¡WcRW wWW¦W Kc, LcyWWwWY ÔP ¡WhBMXyWÈoW wWC ý¦W Kc. £WýT¥WWÈ ¨WcrWWvWYÎaNXPäW, OÈPW vWT£WarW Ic ¡WVc§WcwWY ¡WPY TVc§W s¦Wa©WwWY ÔP ¡WhBMXyWÈoW L§RY Sc§WW¦W Kc. AW X©WMyW¥WWÈ ¥WWnWYAh ¨WxWY ý¦W Kc, Lc oWÈRIY ¡WT £Wc©WYyWc nWhTWIyWc RaXªWvW ITY Rc Kc. s¦WWTc AW¡WuWc Ac ¤WhLyWyWc nWWCAc KYAc vWh IYNWuWZÈ AW¡WuWW äWTYT¥WWÈ rWW§¦WW ý¦W Kc. ¥WhNWÈyWY vWZ§WyWW¥WWÈ £WWUIhyWc MWPW-E§NY wWC ý¦W v¦WWTc XPVWCPläc WyWyWY ©W¥W©¦WW ¨WxWZ wWC ý¦W Kc. £WWUIhyWc VÈ¥WcäWWÈ vWWýÈ SUh AyWc vWWLZÈ ¤WhLyW AW¡W¨WZÈ ýcCAc. nWW¨WW¡WY¨WWyWY rWYýcyWc QWÈIYyWc TWnWh. £WWUIhyWc oW¥Wc vWc nW¨WPW¨WvWWÈ ¡WVc§WWÈ vW¥Wc ¡WuW VWwW xWaAh AyWc £WWUIhyWc ¡WuW VWwW xWh¨WPW¨WY §Wh. £WýTyWh s¦Wa©W Ic £WTSyWh oWhUh ¨WoWcTc £WWUIhyWc yW nW¨WPW¨Wh. XNXSyW¥WWÈ £WWUIhyWc IW¡Wc§WWÈ SUh yW AW¡Wh, IWTuW Ic 4-5 I§WWI¥WWÈ vWc¥WWÈ £WcmNYXT¦WW ¡WcRW wWC äWIc Kc. ¡WWuWYyWY £WhN§W ¡WuW pWTcwWY L ¤WTY AW¡Wh.

@ £WrWW¨W

HvWZ £WR§WWvWWÈ L ØW©WyWY vWI§WYS ¨WxWY ý¦W Kc, AcN§Wc HvWZ £WR§WW vWcyWW rWWTwWY K AO¨WWXP¦WW ¡WVc§WWÈ L ©WýoW wWC L¨WZÈ ýcCAc. CyVc§WT AyWc R¨WWAh X¨WäWcªW°WyWY ©W§WWV AyWZ©WWT L §Wh. ¦Who¦W ©WWT¨WWT wWW¦W vWh AW¨WyWWT XR¨W©Wh¥WWÈ A©wW¥WW AcNIc yWVà AW¨Wc AwW¨WW yWXV¨WvW AW¨WäWc. Lc ¨W©vWZAh Ic ¥WWVh§WyWW ©WÈ¡WIg¥WWÈ AW¨W¨WWwWY ¡WYXPvW ¨¦WÅmvWyWY vWI§WYS ¨WxWc Kc vWc¥WyWc Ac§WLgy©W IVc Kc. s¦WWÈ ©WZxWY ©WȤW¨W Vh¦W, Ac§WLgy©WyWW ©WÈ¡WIg¥WWÈ yW AW¨Wh. Lc¥W Ic xWaU, xWa¥WWPh, ¤WcL, OÈPY AyWc xWa¥Wk¡WWyW ¨WoWcT.c äWTRY-©WUcnW¥W, oWUWyWW RZnWW¨WWyWY £WY¥WWTYyWh vWTvW B§WWL ITW¨W¨Wh ýcCAc, IWTuW Ic vWcyWWwWY £WY¥WWTY £WoWP¨WWyWh ¤W¦W TVc Kc. IWT¡WcN, ¡WwWWTY AyWc rWWRThyWY ©WavWWÈ ¡WVc§WWÈ XyW¦WX¥WvW ©WSWC IT¨WY. ¨¦WW¦WW¥W Ic ¥WVcyWvWyWZÈ IW¥W ITvWWÈ ¡WVc§WWÈ ByVc§WT A¨Wä¦W §Wc¨WZÈ ýcCAc. ýc TW¯Wc ØW©W rWPvWh Vh¦W vWh TW¯Wc ©WavWWÈ ¡WVc§WWÈ L ByVc§WT AyWc Ay¦W R¨WWAh PhmNTyWW XyWRgäc W AyWZ©WWT §Wh. R¥WyWW C§WWL ¥WWNc ¯WuW ˜IWTyWWÈ ByVc§W©Wg AW¨Wc Kc Lc¥WWÈ IÈNlh§WT ByVc§WT, XT§WY¨WT ByVc§WT AyWc IhÅ¥£WyWcäWyW ByVc§WT Vh¦W Kc Lc¥WWÈwWC IhÅ¥£WyWcäWyW ByVc§WT ©WiwWY ©WWÜÈ ¥WyWW¦W Kc.

I¥WT ¡WT VW¨WY yW wWW¦W RRg

I¥WT RRgyWY ©W¥W©¦WWyWW ¥WhNW¤WWoWyWW Ic©Wh 35wWY 65

¨WªWgyWY EÈ¥WT¥WWÈ ýc¨WW ¥WUc Kc. ¨W©vWZvW: vW¥WWTY IThP TsLZ IcN§WY¦W äWWTYXTI ©WÈTrWyWWAhwWY ýcPW¦Wc§W Vh¦W Kc. Lc¥W Ic VWPIWÈ, ýcP, ¥WWÈ©W¡WcXäWAh AyWc yW¨©Wg ¨WoWcTc. ©WW¥WWy¦W TYvWc I¥WT RRgyWY ©W¥W©¦WW ¥WWÈ©W¡WcäWYAh Ic ¡WKY X§WoWW¥WcyNÊ©W¥WWÈ wW¦Wc§W –WXvWyWc IWTuWc Ev¡WÌW wWW¦W Kc, LcyWc X¥WIcXyWI§W £WcI ¡WcByW IVc Kc. vWc E¡WTWÈvW m¦WWTcI IThPTsLZyWW –WXvWoWk©vW ¤WWoWyWc IWTuWc ¡WuW I¥WT RRg wWW¦W Kc. Lc¥W Ic IhC VWPIW¥WWÈ ÎcmrWT wW¨WZÈ. vWc E¡WTWÈvW Å©§W¡P XP©I, AhÅ©NAh¡WhThX©W©W, ©¡WWByW§W ©Nc y WhX©W©W, AhÅ©NAhAwWgTWBNY©W AyWc NY.£WY. ¨WoWcT.c

@ §W–WuWh

I¥WTyWW yWYrW§WW ¤WWoW¥WWÈ vWuWW¨W, ¤WWTc¡WuWZ,È ¡WYPW Ic AßP¡WuWZÈ AyWZ¤W¨WW¦W. I¥WT RRgyWc VÈ¥WcäWWÈ yWhyW

©¡WcX©WXSI £WcI ¡WcByW Ý¡Wc ©WÈRX¤WgvW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. 10¥WWÈwWY 9 ¨¦WÅmvWAhyWc vWcyWY SXT¦WWR TVc Kc Lc rWWTwWY K ©W’WV¥WWÈ OYI ¡WuW wWC äWIc Kc. vWW¨W AW¨W¨Wh, ¨WLyW AhKZÈ wW¨WZ.È IThPTsLZyWZÈ ¨WWÈIW¡WuWZÈ . AcI Ic £WÈyWc ¡WoW¥WWÈ I¥WýcTY AW¨WY, ©WZÌW ¡WPY L¨WW. ¡WcäWW£W ¡WT XyW¦WȯWuW yW TVc¨WZ.È

@ E¡WrWWT

AW £WxWW ¥WWNc Acm©W-Tc, Ac¥WAWTAWC AyWc £§WP Nc©N ¨WoWcTc vW¡WW©W IT¨WY ¡WPc Kc. ¥WhNW¤WWoWyWW Ic©Wh¥WWÈ I¥WT RRgyWh E¡WrWWT R¨WWAh AyWc XSXM¦WhwWcT¡WY óWTW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¡WYXPvW ¨¦WÅmvWAc äWWTYXTI Õ¥W Lc¥W Ic XyW¦WX¥WvW Ý¡Wc rWW§W¨WZ-È ST¨WZÈ ýcCAc. s¦WWÈ ©WZxWY PhmNT yW IVc v¦WWÈ ©WZxWY ©WÈ¡WauWg £WcPTc©N IT¨Wh yWVÃ. RRg¨WWUW ©wWWyW ¡WT oWT¥W äWcI ITY äWIW¦W Kc Ic ¥W§W¥W §WoWW¨WY äWIW¦W Kc. ©WW¥WWy¦W ¡WcByW XI§WT óWTW I¥WT RRg¥WWÈ A©wWW¦WY TWVvW ¥WUY äWIc Kc.

@ ©WLgTY

£WcI ¡WcByW ©WLgTY SmvW v¦WWTc L ITY äWIW¦W, s¦WWTc ¡WYXPvW ¨¦WÅmvW ¡WT Ay¦W vW¥WW¥W E¡WrWWT XyWªSU ý¦W. ©WLgTY v¦WWTc L ©WȤW¨W Kc s¦WWTc ¡WYXPvW ¨¦WÅmvWyWY Å©§W¡W XP©I Ic Ay¦W IWTuWh©WT yW©W R£WWvWY Vh¦W.

£WWoWW¦WvWY ¡WWIh¥WWÈ LdX¨WI XyW¦WȯWuW oWZLTWvW TWs¦W¥WWÈ ¥WZn¦Wv¨Wc NW¥WcNY, TYÈoWuWY, ¤WYÈPW, Ih£WYL, S§WW¨WT,

£WNWNW, ¥WTrWY AyWc ¨Wc§WW¨WWUW äWWI¤WWøyWW ¡WWIh vWwWW AWÈ£Wh, rWYI¹, IcU, §WYÈ£WZ, AW¥WUW AyWc yWWXU¦WcT Lc¨WW SU¡WWIh AoWv¦WyWW ¡WWIh oWuWW¦W Kc. äWWI¤WWø AyWc SU¡WWIhyWY IcN§WYI ø¨WWvWh ¡WT vWcyWW I¹RTvWY R¹ä¥WyWh yWhÈxWW¦Wc§W Kc. AW I¹RTvWY R¹ä¥WyWh (¡WTø¨WY AyWc ¡WT¤W–WY IYNIh) I¹RTvWY TYvWc L Lc vWc ¦WL¥WWyW IYNIyWY ¨W©vWY IW£Wa¥WWÈ TWnWvWW Vh¦W Kc. IcN§WWI LdX¨WI XyW¦WȯWIh ¨¦WW¡WWTY xWhTuWc £WýT¥WWÈ ¥WUvWW wW¦WW Kc vWcyWWc E¡W¦WhoW ITY ¡WWI¥WWÈ yWZI©WWyW ITvWY ø¨WWvWhyWZÈ XyW¦WȯWuW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ©WÈIX§WvW ø¨WWvW ¨¦W¨W©wWW¡WyW (AWB¡WYAc¥W)¥WWÈ LdX¨WI XyW¦WȯWuWyWZÈ pWÑÈ L ¥WVv¨W TVc§WZÈ Kc. XäW¦WWUZ äWWI¤WWøyWW ¡WWIh¥WWÈ nWW©W ITYyWc NW¥WcNY, £WNWNW, ¥WTrWY, Ih£WYL, S§WW¨WT AyWc ¨WW§W-¡WW¡WPYyWW ¡WWI¥WWÈ §WY§WY B¦WUwWY ©WWTW Ac¨WW ˜¥WWuW¥WWÈ yWZI©WWyW wWvWZÈ Vh¦W Kc. AW ø¨WWvWyWW BÈPW A¨W©wWW¥WWÈ ¡WT NlWBIhoWkW¥W yWW¥WyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTY ¡WTø¨WYITuW ITY vWcyWh BÈPW A¨W©wWW¥WWÈ L yWWäW ITc Kc. ©WW¥WWy¦W TYvWc NlWBIhoWkW¥WWÈ AcIYB ýXvWyWY ¤W¥WTY XR¨Wc§WWyWY pWhPY¦WW B¦WUyWW BÈPW ¡WT ¡WTø¨WYITuW ITc Kc. vWc E¡WTWÈvW AW ýXvWyWY ¤W¥WTY §WY§WY B¦WUyWW BÈPW ¡WT ¡WuW ¡WTø¨WYITuW ITvWY ýc¨WW ¥WUc Kc. ©WW¥WWy¦W TYvWc AW ø¨WWvWyWW BÈPW ¡WT NlWBIhoWkW¥WW rWY§WhyWY©W yWW¥WyWY ¤W¥WTY Ic Lc §WY§WY B¦WUyWW BÈPW AyWc B¦WU Ac¥W £WÈyWc A¨W©wWW ¡WT ¡WTø¨WYITuW ITc Kc. AW ¡WTø¨WY ¤W¥WTY pWuWWÈ ¦WL¥WWyW IYNIh ¡WT yW¤WvWY Vh¨WWwWY I¹RTvW¥WWÈ vWcyWY ¨W©vWY §WWÈ£Wh ©W¥W¦W ©WZxWY LU¨WWB TVc Kc.S NW¥WcNY AyWc £WNWNWyWW ¡WWI¥WWÈ §WY§WY B¦WUyWW XyW¦WȯWuW ¥WWNc NlWBIhoWkW¥WW rWY§WhyWY©W ¤W¥WTY ˜XvW VcINTc 1,T¡W,000 ˜¥WWuWc T wWY 3 ¨WnWvW AO¨WWPY¦WWyWW AÈvWTc KhP¨WWyWY ¤W§WW¥WuW wW¦Wc§W Kc. AWuWÈR nWWvWc VWwW xWTc§W AcI A¤¦WW©W ¥WZL£W AW ¡WTø¨WYwWY NW¥WcNWyWW ¡WWI¥WWÈ ýy¦WZAWTY ¥WXVyWW¥WWÈ ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ (¡WT NIW) ¡WTø¨WYITuW ýc¨WW ¥WUc§W. §WY§WY B¦WUyWW yWT ÔRWÈ AWIªWg¨WW ¥WWNcyWW ScTh¥WhyW Nlc¡W X¨WI©WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ Kc. AW¨WW Nlc¡W¥WWÈ yWTÔRWÈyWY VWLTY LuWW¦W Ic NW¥WcNYyWW ¡WWI¥WWÈ §WY§WY B¦WUyWW BÈPW RcnWW¦W v¦WWTc NlWBIhoWkW¥W ¤W¥WTY nWcvWT¥WWÈ KhP¨WWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WZÈ ýcBAc. NW¥WcNY AyWc ¥WTrWYyWW ¡WWIyWc STvWc vWc¥WL ¡WWI¥WWÈ ¨WrrWc ¡WYUW Ô§W¨WWUY VýTY/ oW§WoWhNW (A¥WcXTIyW ¥WcTYoWh§P)yWW KhP Th¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh ¡WTø¨WY IYNIh (NlWBIhoWkW¥WW)yWY ¨W©vWY¥WWÈ ¨WxWWTh wWvWh ýc¨WW ¥WUc Kc. äWWI¤WWø ¥WWNcyWY vWZ¨WcTyWW ¡WWI¥WWÈ ¡WuW §WY§WY B¦WUyWh E¡WϨW ýc¨WW ¥WUc Kc. ¡WTÈvWZ AW ¡WWI¥WWÈ NlWBIhoWkW¥WW ¤W¥WTY A©WTIWTI LuWW¦Wc§W yWwWY. §WY§WY B¦WU ¡WT pWuWWÈ ¡WTø¨WY AyWc ¡WT¤W–WY IYNIh yWhÈxWW¦Wc§WW Kc. ¡WTø¨WY IYNIh¥WWÈ nWW©W ITYyWc Ic¥¡Wh§WcNY©W I§WhTYPY £WcÿhyW oWc§WcrWY, £WcÿhyW oWkYyWY, AcIShTh¡©WY©W ¡WTPY©NYyIN©W, £WkIc hyW £Wk¨c WYIhyW¿©W, BTY£WhT©W ©¡WY, ¡WcTY©Nh¥WcT©W ©¡WY. AyWc Ic¥¡Wh§WcNY©W ¥Wcm¦WZ§WY¡Wc©Wc yWW¥WyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTY vWwWW ¦WZIWT©Wc§WY¦WW C§WhNW AyWc oWhyWY¦WhwWc§¥W©W VW§WY yWW¥WyWY NcIyWYI ¥WWnWY ¡WTø¨WYITuW ITvWY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. AW £WxWW L ¡WTø¨WY IYNIh ¡WdIY Ic¥¡Wh§WcNY©W I§WhTYPY yWW¥WyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTY §WY§WY B¦WU ¥WWNc nWZ£W AoWv¦WyWZÈ AyWc ¥WZn¦W ¡WTø¨WY IYNI Kc Lc Ic SmvW §WY§WY B¦WU ¡WT L yWhÈxWW¦Wc§W Kc. AcI A¤¦WW©W ¥WZL£W oWZLTWvW¥WWÈ AW ¡WTø¨WY ¤W¥WTY NW¥WcNWyWW ¡WWI¥WWÈ XP©Wc¥£WTwWY Sc£WkA Z WTY RTX¥W¦WWyW ©WXÿ¦W ýc¨WW ¥WUc§W AyWc Sc£WkA Z WTY RTX¥W¦WWyW ©WXÿ¦WW ýc¨WW ¥WUc§W AyWc Sc£WkA Z WTYyWW £WYý AO¨WWXP¦WW¥WWÈ vWcyWWwWY ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ (T0 NIW) ¡WTø¨WYITuW AcIShTh¡W©WY©W ¡WcTPY©NYyINl©W yWW¥WyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTY XP©Wc¥£WTwWY ¥WWrWg ¥WXVyWW RTX¥W¦WWyW ©WXÿ¦W TVc§W AyWc 8.73wWY TT.¡W6 NIW ©WZxWY ¡WTø¨WYITuW yWhÈxWW¦Wc§W. AWuWÈR X¨W©vWWT¥WWÈ VWwW xWTc§W AcI ©W¨Wg–c WuW RTX¥W¦WWyWoWhyWY¦WhwWc§¥W©W VW§WY yWW¥WyWY NcIyWYP ¥WWnWY yW¨Wc¥£WT wWY ¥WWrWg RTX¥W¦WWyW ©WXÿ¦W ýc¨WW ¥WUY VvWY AyWc vWcyWW óWTW T.3 wWY ¡W.4 NIW ¡WTø¨WYITuW ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZ.È Ic¥¡Wh§WcNY©W I§WhTYPY ¤W¥WTY §WY§WY B¦WUyWY yWWyWY (˜wW¥W AyWc £WYø A¨W©wWWyWY) B¦WUh ¡WTø¨WYITuW ¥WWNc ¡W©WÈR ITcvWW.7-5-2014

5

# AW¦WZ¨WgcR IhyWgT

˜WIbXvWI R¨WW Kc

pWEÈyWW L¨WWTW

AW¡WuWc yWWyWY yWWyWY £WY¥WWTY wWW¦W vWh vWTvW L PhmNT ¡WW©Wc RhPY LCAc KYAc, ¡WTÈvWZ AW¡WuWc Ac ¤Wa§WY LCAc KYAc Ic yWcrWTh¡WwWYwWY ©WWT¨WWT IT¨WY IcN§WY §WW¤WRW¦WI Vh¦W Kc. Ac¨WW¥WWÈ AW¡WuWc ývWc L pWEÈyWW L¨WWTW EoWWPYyWc vWcyWh T©W ¡WYAc vWh IcN§WW¦W ThoWhyWc Ra T TWnWY äWIYAc KYAc. pWEÈyWW L¨WWTW TmvWyWY I¥WY, E r r W TmvWrWW¡W, äWTRY, A©wW¥WW, ©WWByW©W, ¡WWrWyW ©WÈ£WÈxWY ThoW, A§©WT, Icy©WT, AWÈvWTPWÈyWh ©Whýc, RWÈvW ©WÈ£WÈxWY ©W¥W©¦WWAh, rW¥Wg ThoW, XIPyWY AyWc wWWCThBP oWkÈXwWyWY ©W¥W©¦WW¥WWÈ SW¦WRh ITc Kc. pWEÈyWW L¨WWTWyWW T©W¥WWÈ TVc§W m§WhThXS§W pWuWZÈ SW¦WRWIWTI Vh¦W Kc. vWc äWTYT¥WWÈwWY McTY ¡WRWwWhgyWc £WVWT IWQYyWc äWTYTyWY ©WSWC ITc Kc. vWcyWWwWY ¡WWrWyW ˜Xÿ¦WW¥WWÈ ©WZxWWT wWW¦W Kc. Ac LÝTY yWwWY Ic vW¥Wc £WY¥WWT Vh vWh L vWcyWh T©W ¡WY¨Wh ýcCAc. ©¨W©wW ¨¦WÅmvW ¡WuW vWcyWZÈ RTThL ©Wc¨WyW ITY äWIc Kc, Lc oWZuW L ITc Kc. L¨WWTW EoWWP¨WWyWY X¨WXxW : ¥WWNYyWW IºPÈ W¥WWÈ nWWvWT X¥WXÕvW ¥WWNY §Wh. V¨Wc vWc¥WWÈ pWEÈ ¨WW¨Wh. ¡WWuWY yWWnWYyWc vWcyWc KWȦWW¥WWÈ ¥WaIh. ©Wa¦WgyWWc vWW¡W IºÈPW ¡WT ¨WxWZ AyWc ©WYxWh L yW ¡WPc vWcyWZÈ x¦WWyW TWnWh. vWc¥WWÈ ThL ¡WWuWY ©WÃrWh. AWOwWY yW¨W XR¨W©W¥WWÈ AW L¨WWTWyWc IW¡WYyWc E¡W¦WhoW¥WWÈ §WC äWIh Kh. x¦WWyW TVc Ic L¨WWTW EoWWP¨WW ¥WWNcyWZÈ ¨WW©WuW ¥WWNYyWZÈ L Vh¦W. AW TYvWc ˜¦WhoW ITh : L¨WWTW IW¡¦WW £WWR vWTvW vWcyWc xWhC yWWnWh. ¡WKY vWcyWc wWhPZÈ ¡WWuWY yWWnWY X¥Wm©WT¥WWÈ £§WcyP ITY §Wh. vWc¥WWÈ AWRZ Ic ¥WxW ¡WuW yWWnWY äWIh Kh. ¡WKY ©¨WrK I¡WPWwWY oWWUYyWc T©W XyWvWWTY §Wh AyWc vWc T©W ¡WY §Wh. L¨WWTWyWh T©W VÈ¥WcäWWÈ vWWýc L ¡WY¨Wh ýcCAc, IWTuW Ic ¯WuW I§WWI¥WWÈ vWcyWWÈ ¡WhªWI vW²¨Wh yWÖ wWC ý¦W Kc. AW¥W vWh XR¨W©W¥WWÈ IhC¡WuW ©W¥W¦Wc L¨WWTWyWh T©W ¡WY äWIW¦W Kc, ¡WTÈvWZ ©W¨WWTc nWW§WY ¡WcNc AW T©W ¡WY¨WWwWY ¨WxWWTc SW¦WRh wWW¦W Kc. T©W ¡WYxWh Vh¦W vWcyWW APxWW I§WWI ¡WVc§WWÈ AyWc ¡WYxWWyWW APxWW I§WWI £WWR IäWZÈ L nWW¨WZÈ-¡WY¨WZÈ yW ýcCAc. L¨WWTWyWW T©W¥WWÈ ¥WYOZÈ Ic §WãWZ yW yWWnWh. Ph. PY.Ac¥W. IhTWN, Ph. Lc.Lc.ýyWY, ÕY AWT.AcS. ©Wh§WÈIY ©WV ©WÈäWhxWyW XyW¦WW¥WIÕY, AWuWÈR IbXªW ¦WZXyW¨WX©WgNY, AWuWÈR X¡WyW: 388 110 ShyW: (02692) 261057

äWWI¤WWø AyWc SU¡WWIh¥WWÈ yWZI©WWyW ITvWY ø¨WWvWhyWZÈ ¥WWcNc ¤WWoWc vWcyWW I¹RTvWY R¹ä¥WyWh óWTW I¹RTvWY TYvWc L XyW¦WȯWuW wWvWZÈ Vh¦W XyW¦WȯWuW ITc Kc. ¡WT¨WUyWW ¨Wc§WW AyWc SU ¡WT ¤WYÈoWPW¨WWUY ø¨WWvW yWZI©WWyW ITvWY ýc¨WW Kc. I¹RTvW¥WWÈ vWcyWY ¨W©vWY LU¨WWB TVc AyWc ¨W©vWY¥WWÈ ¨WxWWTh wWW¦W vWc¨WW ˜¦W“h IT¨WW ýcBAc. LdX¨WI XyW¦WȯWIhyWY ©WÈn¦WW ¡WaTvWW ¥WUc Kc .S vWcyWW ¡WT ¦WZ£§Wc¥WW ©ÔNc§WW AyWc ÿW¦W©Wh¡WW yWW¥WyWW ¡WT¤W–WYyWY AhUnW ˜¥WWuW¥WWÈ Vh¦W v¦WWTc IYNyWWäWI R¨WWyWh KÈNIW¨W XyW¨WWT¨Wh ýcBAc.

Kc s¦WWTc ¡WZnvW NcIyWYP ¥WWnWYyWY ¥WWRW Kc§§WY A¨W©wWWyWY B¦WUh BÈPW ¥WZI¨WW ¥WWNc ¡W©WÈR ITc Kc. IcN§WWI ¡WT¤W–WY ¡WuW §WY§WY B¦WUyWZÈ ¤W–WuW ITY vWcyWY ¨W©vWY XyW¦WÈX¯WvW ITc Kc. IW¦W©Wh¡W§WWg IWyW¿¦WW Ic LcyWc nWcPvº Wh ''§WY§WY ¡Wh¡WNY'' yWW yWW¥Wc AhUnWc Kc. vWcyWY B¦WU A¨W©wWW §WY§WY B¦WUyWWÈ BÈPW vWwWW yWWyWY B¦WUhyWZÈ ¤W–WuW ITc Kc. vWc X©W¨WW¦W øAWcIhTY©W Ahÿh¡NcT©W yWW¥WyWW ¡WT¤W–WY rWaX©W¦WWÈ ¡WuW §WY§WY B¦WUyWW BÈPW AyWc yWWyWY B¦WUh ¡WT AWÿ¥WuW ITY vWcyWh yWWäW ITc Kc. AcyPl§c W©W ©¡WYyWYPcy©W, yWc©WYPY¦WhIhTY©W NcyWYI¦W©W AyWc IhTWyW©W ©¡WYyWY©IºNY©W yWW¥WyWW ¡WT¤W–WY rWaX©W¦WWÈ Ic Lc AyWZÿ¥Wc ¡WcyNWNh¥WYP £WoW, ¥WYTYP £WoW AyWc TYP¦WZ¨WYP £WoW vWTYIc AhUnWW¦W Kc. AW ¡WT¤W–WY rWaX©W¦WWÈ §WY§WY B¦WUh ¡WT ¡WT¤W–WY vWTYIc IW¥W ITc Kc. NW¥WcNY AyWc ¥WTrWYyWW ¡WWI¥WWÈ ¡WT¤W–WY ¡W–WYAh £Wc©Wc vWc¨WY ¦Who¦W ¨¦W¨W©wWW IT¨WWwWY §WY§WY B¦WUyWZÈ I¹RTvWY TYvWc XyW¦WȯWuW ¥WUvWZÈ Vh¦W Kc. §WY§WY B¦WU¥WWÈ ThoW ¡WcRW ITvWW X¨WªWWÑÈyWY ©WWd ˜wW¥W äWhxW ¤WWTvW¥WWÈ AWuWÈR IcyÏ nWWvWc 1968 RTX¥WW¦WyW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. y¦WZI§WYAT ¡Wh§WYVcPhl ©WY©W ¨WW¦WT©W (AcyW.¡WY.¨WY.) Ic Lc §WY§WY B¦WU¥WWÈ ThoW Ev¡WÌW ITY vWcyWh yWWäW ITc Kc. NW¥WcNY, £WNWNW AyWc ¥WTrWYyWW ¡WWI¥WWÈ vWwWW äWWI¤WWø ¥WWNcyWY vWZ¨WcTyWW ¡WWI¥WWÈ AcyW.¡WY.¨WY. yWh KÈNIW¨W (T¡W0 Ac§W.B/Vc) ©WWÈLyWW ©W¥W¦Wc IT¨WWwWY §WY§WY B¦WUyWZÈ XyW¦WȯWuW ¥WUc Kc. ø¨WWѦWZmvW ¡WWEPT £WcX©W§W©W wWZTyc ø©WY©W (£WYNY)yWh KÈNIW¨W (0.¡W wWY 1.0 XI./Vc.) ITY §WY§WY B¦WUyWZÈ XyW¦WȯWuW IT¨WWyWY ¤W§WW¥WuW wW¦Wc§W Kc. NW¥WcNY, ¥WTrWY, ¤WYÈPW AyWc Ay¦W ¨Wc§WW¨WWUW äWWI¤WWøyWW ¡WWIh¥WWÈ ¡WWyW ¡WT yWZI©WWyW ITvWY ¡WWyWIhTY¦WW yWW¥WyWY ø¨WWvW ¡WT PYo§WYS©W oWkhyWhNh¥WW AyWc Ac¡WYNh©W ©¡WY. ¡WTø¨WYITuW ITvWY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. Ih£WYL, S§WW¨WT, NW¥WcNW, TYÈoWuW, £WNWNW, ¥WTrWY, ¤WYÈPW, rWhUW, ¨WW§W, ¡WW¡WPY AyWc ¨Wc§WW¨WWUW äWWI¤WWøyWW ¡WWIh¥WWÈ LZRY LZRY ýXvWyWY ¥Wh§Wh KhPyWW Iº¥WUW ¤WWoWh¥WWÈwWY T©W rWa©WY yWZI©WWyW ITc Kc. AW ø¨WWvW ¡WT §WcPY£WPe £WYN§W (PWUY¦WWÈ), ÿW¦W©Wh¡WW AyWc ©WYTSYP ¥WWnWY yWW¥WyWW ¡WT¤W–WY IYNIh yWhÈxWW¦Wc§W Kc. §WcPY£WPe £WYN§WyWW ¡WZnvW (QW§WY¦WWÈ) vWc¥WL B¦WU AyWc ÿW¦W©Wh¡WW vWwWW ©WYTSYP ¥WWnWYyWY B¦WUh ¥Wh§Wh E¡WTWÈvW vWPvWPY¦WWÈ, ©WScR¥WWnWY, XwWk¡©W, ¡WWyWIwWYTY, XrWINh AyWc ¤WYÈoWPW¨WWUY ø¨WWvWhyWZÈ ¤W–WuW ITY I¹RTvWY TYvWc L vWcyWZÈ LdX¨WI XyW¦WȯWuW ITc Kc. §Wc£WYPe £WYN§WyWY §WoW¤WoW AcIWR PMyW LcN§WY ýXvWAh oWZLTWvW¥WWÈ yWhÈxWW¦Wc§W Kc vWc ¡WdIY rWY§Wh¥WcyW©W (¥WcyWhrWY§W©W) ©WcI©W¥Wcm¦WZ§WWNW, IhI©WYyWc§WW ©Wc¡©W¥¡WyINWNW AyWc IhI©WYyWc§WW NlWy©W¨W©WWg§WY©W yWW¥WyWY ýXvWAh ˜¤WZv¨W xWTW¨Wc Kc. vWc X©W¨WW¦W ¥Wh§Wh ¡WT ©IW¦W¥Wj©W ýXvWyWW ¡WT¤W–WY AyWc AcSYP¦W©W vWwWW AcS§c WYyW©W ýXvWyWW ¡WTø¨WY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. Ih£WYLyWW ¡WWI¥WWÈ ¥Wh§Wh ¡WT PW¦WNlY¦WW Tc¡WY yWW¥WyWW ¡WTø¨WYyWY AhUnW wW¦Wc§W Kc. AW ¡WTø¨WY AyWc ¡WT¤W–WY IYNIh óWTW ¥Wh§WhyWY ¨W©vWY I¹RTvWY TYvWc L XyW¦WȯWuW¥WWÈ TVcvWY Vh¦W Kc. Ih£WYLyWW ¡WWI¥WWÈyWZI©WWyW ITvWY ø¨WWvWh¥WWÈ VYTWÔRWÈyWY B¦WU AWXwWgI TYvWc AoWv¦WyWY ø¨WWvW oWuWW¦W Kc. ¤WWTvW¥WWÈ 1999¥WWÈ ©WWd ˜wW¥W ¨WnWvW Ih£WYLyWW ¡WWI¥WWÈ AW ø¨WWvWyWW BÈPW ¡WT NlWBÿhoWkW¥WW XrW§WhyWY©W ýXvWyWY ¤W¥WTY ¡WTø¨WYITuW ITvWY ýc¨WW ¥WUY VvWY. vWcyWWwWY §WoW¤WoW 4T NIW ©WZxWY ¡WTø¨WYITuW wWvWZÈ yWhÈxWW¦Wc§W. ýc Ic vWcyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ Ih§WY S§WW¨WTyWW ¡WWI¥WWÈ SIvW 4 NIW ¡WTø¨WYITuW ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZ.È VYTWÔÈRWyWY B¦WU ¡WT Ac¡WcyNc§WY©W ¡§WZN§c WY, £WkIc hyW oWc§WcrWY AyWc Ac¡WcyNY§WY©W oW§Wh¥WcTNc ©W yWW¥WyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTYAh yWhÈxWW¦Wc§W Kc. AW¡WuWW RcäW¥WWÈ ©WWd ˜wW¥W ¨WnWvW oWZLTWvW¥WWÈ 1968 RTX¥W¦WWyW XVTWÔÈRWyWY B¦WU ¡WT Ac¡WcyNY§WY©W ¡§WZN§c WY ¡WTø¨WYyWY AhUnW wWB VvWY. AW ¡WTø¨WY IYNIyWY oWXvWX¨WXxW ýuW¨WW ¥WWNc 197375 RTX¥W¦WWyW oWZLTWvW¥WWÈ AcI A¤¦WW©W VWwW xWTc§W AyWc vWcyWW óWTW ýuW¨WW ¥WUc§W Ic AW ¡WTø¨WY IYNI LZ§WWB ©W¡Nc¥£WT AyWc ýy¦WZAWTY wWY AcX˜§W ¥WW©W RTX¥W¦WWyW ¨WxWZ ©WXÿ¦W ýc¨WW ¥WUc§W.

vWcyWWwWY §WoW¤WoW 68 NIW LcN§WZÈ ¡WTø¨WYITuW yWhÈxWW¦WZÈ VvWZ.È ¥Wx¦WoWZLTWvW X¨W©vWWT¥WWÈ VYTWÔÈRWyWh E¡WϨW ˜¥WWuW¥WWÈ AhKh TVc¨WWyWZÈ IWTuW Ac¡WcyNY§WY©W ¡§WZNc§WYyWY ©WXÿ¦WvWWyWc AW¤WWTY Kc. vWc X©W¨WW¦W AW ø¨WWvWyWW IhäWcNW ¡WT NcNWl ©NYI©W ©Ih§Wh¨WW©IY yWW¥WyWW ¡WTø¨WY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. VW§W¥WWÈ £WýT¥WWÈ ¥WUvWY £WcX©W§W©W wWZTYyøy©WY©W (£WYNY) AWxWWXTvW LdX¨WI IYNyWWäWI R¨WW 1 wWY 1.¡W XI.oWkW. ˜XvW VcINTc KÈNIW¨W IT¨WWwWY VYTWÔÈRW vWwWW Ay¦W ø¨WWvWhyWY B¦WUhyWZÈ XyW¦WȯWuW ¥WUc Kc. nWW©W ITYyWc IYNyWWäWI R¨WWAh ©WW¥Wc ˜XvWIWTI äWXIvW IcU¨Wc§W VYTWÔÈRWyWY B¦WUh ©WW¥Wc £WYNY ©WWÜ IW¥W AW¡Wc Kc. £WY¨WcTY¦WW £WcMY¦WWyWW AyWc ¨WN¿©Wc§WY¦W¥W §WcIWyWY LWXvWyWY ÔoW AWxWWXTvW LdX¨WI IYNyWWäWI R¨WWAhyWh E¡W¦WhoW ITY VYTWÔÈRWyWY B¦WUh IW£Wa¥WWÈ §Wc¨WW ¥WWNcyWW ˜¦WvyWh IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc. ýc Ic AW¨WY R¨WWAhyWY IcN§WYI ¥W¦WWgRWAh Vh¨WWyWc §WYxWc nWcPºvWh¥WWÈ vWc ýcBAc vWc¨WY §WhIX˜¦W wW¦Wc§W yWwWY. TYÈoWuWyWW ¡WWI¥WWÈ PºnÈ W AyWc SU IhTY nWWyWWT ø¨WWvWyWW BÈPW ¡WT NlWBIhoWkW¥WW ¤W¥WTY ¡WTø¨WYITuW ITvWY ¥WW§Wa¥W ¡WPc§W Kc. AW B¦WU ¡WT ÿc¥WW©N©W (Nlwc Wc§WW) S§Wc¨WZT£WYNW§WY©W, £WkIc hyW oWkYyWY, ˜Y©Nh¥WcT©W Nc©WNW©WY©W, ScyWcThNh¥WWÈ AyWc ä¦WaPh¡WcTYrWcNW yWW¥WyWW ¡WTø¨WY IYNIh yWhÈxWW¦Wc§W Kc. vWc ¡WdIY ˜wW¥W ÿ¥Wc LuWW¨Wc§W IYNI B¦WUyWZÈ AoWv¦WyWZÈ ¡WTø¨WY Kc. ¥Wx¦W oWZLTWvW X¨W©vWWT¥WWÈ vWcyWWwWY §WoW¤WoW 8 NIW LcN§WZÈ ¡WTø¨WYITuW yWhÈxWW¦WZÈ Kc AW ¡WTø¨WY ¤W¥WTY PºnÈ W Ic SU yWY AÈRT K¼¡WWB TVY yWZI©WWyW ITvWY B¦WU ¡WT BÈPW ¥WaI¨WWyWY ©WWTY Ac¨WY –W¥WvWW xWTW¨Wc Kc. AW ¤W¥WTY TYÈoWuWyWY wWB IhTyWWT B¦WU ¡WT ¡WuW ¡WTø¨WYITuW ITc Kc. AW ¡WTø¨WY ¤W¥WTYyWY ©WXÿ¦WvWW LZ§WWBwWY XP©Wc¥£WT ¥WXVyWW RTX¥W¦WWyW ýc¨WW ¥WUc Kc. ©W¡Nc¥£WT ¥WXVyWW RTX¥W¦WWyW vWcyWWwWY ©WWdwWY ¨WxWZ (¡W¡W NIW) B¦WUh ¡WTL¨WYITuWwWY yWWäW ¡WW¥Wc§WY ýc¨WW ¥WUY VvWY. TYÈoWuWyWY PºnÈ W AyWc SU IhTY nWWyWWT B¦WUyWW XyW¦WȯWuW ¥WWNcyWW AIc A¤¦WW©W RTX¥W¦WWyW ýuW¨WW ¥WUc§W Kc Ic, £WYNYyWWc E¡W¦WhoW AWXwWgI TYvWc ¡WhªWuW–W¥W yWY¨WPc§W yWVYÈ. ¤WYÈPWyWW ¡WWI¥WWÈ IW£WTY B¦WU AoWv¦WyWY ø¨WWvW oWuWW¦W Kc. vWcyWW BÈPW ¡WT NlWBIhoWkW¥WW rWY§WhyWY©W yWW¥WyWY ¤W¥WTY ¡WTL¨WYITuW ITc Kc. AW ø¨WWvWyWW BÈPW vWwWW yWWyWY B¦WU ¡WT ÿW¦W©Wh¡W§WWg IWyW¿¦WW AyWc øAhIhTY©W yWW¥WyWW ¡WT¤W–WY IYNIh yWhÈxWW¦Wc§W Kc. vWc X©W¨WW¦W ThoW©W Ac§WYoWTcy©WY©W, ¥WWBÿh£WkIc hyW §WcÎhB, £WcÿhyW oWkYyWY, Ac¡WcyNc§WY©W AyoWW§WcwWY AyWc AoWWwWY©W ©¡WY yWW¥WyWW ¡WTø¨WY B¦WUh ¡WT yWhÈxWW¦Wc§W Kc. vWc ¡WdIY ThoW©W Ac§WYoWTcy©WY©W yWW¥WyWY ¤W¥WTY nWZ£W L AoWv¦WyWZÈ ¡WTø¨WY IYNI Kc. vWc IW£WTY B¦WU AyWc oWZ§WW£WY B¦WU ¡WT ýc¨WW ¥WUc Kc. AW ¤W¥WTYyWY IYNyWWäWI R¨WWAh ©WW¥Wc NIY TVc¨WWyWY –W¥WvWW ¨WxWWTc Vh¦W Kc. vW¥WWI¹yWY ¡WWyW nWWyWWTY B¦WU Ic LcyWc nWcPv¹ Wh '§WäITY B¦WU' vWTYIc AhUnWc Kc. vWcyWh E¡WϨW nWW©W ITYyWc Ih£WYL, S§WW¨WT, £WNWNW AyWc ¥WTrWYyWW ¡WWI¥WWÈ ýc¨WW ¥WUc Kc. AW ø¨WWvWyWW BÈPW ¡WT NY§WYyWh¥W©W Tc¥W©W, rWY§WhyWc©W Vc§WY¦Wh¡WY AyWc rWY§WhyW©W Sh¥Whg©WWyW©W yWW¥WyWW IYNIh BÈPW ¡WT ¡WTø¨WYITuW ITvWWÈ yWhÈxWW¦Wc§W Kc vWc ¡WdIY NY§WYyWh¥W©W Tc¥W©W yWW¥WyWW ¡WTø¨WY oWZLTWvW¥WWÈ ©WyWc 1970 RTX¥W¦WWyW IcX§WShXyWg¦WWwWY AW¦WWvW ITY Ih£WY-S§WW¨WTyWW nWcvWTh¥WWÈ KhPvWWÈ §WoW¤WoW 60 NIW LcN§WZÈ ¡WTø¨WYITuWI yWhÈxWW¦Wc§W. ýc Ic vW¥WWI¹yWY yW©WgTY¥WWÈ AW ¡WTø¨WYyWY A©WTIWTIvWW ýc¨WW ¥WUY yW VvWY. rWY§WhyW©W Vc§WY¦Wh¡WY AyWc rWY§WhyW©W Sh¥Whg©WWyW©W AW £WÈyWc ¡WTø¨WY §WäITY B¦WU BÈPW vWwWW B¦WUhyWZÈ ¡WTL¨WYITuW ITc Kc. AW ø¨WWvWyWY B¦WU ¡WT Ac¡WcyNc§WY©W £WcyWcÎYm©W ©Nlh£§WY¦Wh¥WY¦WW Bø¡NY IcTh¡©WW Ah£N¹©W©W AyWc ¥WWBÿh¡§WYNY©W S§Wc¨WY¨WcyNlY©W yWW¥WyWW ¡WTø¨WY IYNIhyWY AhUnW wWB Kc. ¡WcPTc ©W Ô©WY¡Wc©W yWW¥WyWW ©NcSY§WYyWYP £WYN§W AW ø¨WWvWyWY yWWyWY A¨W©wWWyWY B¦WUhyWc ¤W–WuW ITc Kc. LdX¨WI XINyWWäWI R¨WWAh¥WWÈ AcyW.¡WY.¨WY. (T¡W0 Ac§WB/Vc.) AyWc £WY.NY. (1wWY 1.¡W XI./Vc.) yWh KÈNIW¨W AW ø¨WWvWyWZÈ

wWB Kc Lc I¹RTvWY TYvWc L AW ø¨WWvWyWZÈ XyW¦WȯWuW ITc Kc. rWYI¹yWW ¡WWI¥WWÈ IUY IhTyWWT B¦WU (£WP £Wh£WT) AyWc rWYI¹ ¥WhwW AoWv¦WyWY oWuWW¦W Kc IUY IhTyWWT B¦WU ¡WT ScyWcThNh¥WWÈ VcyPcI©WY©Wc§WW AyWc Ac¡WcyNc§WY©W ýXvWyWW ¡WTø¨WY AW¡WuWW X¨W©vWWT¥WWÈ yWhÈxWW¦Wc§W Kc. vWc LayWwWY AhoW©N ¥WVYyWW RTX¥W¦WWyW ¨WxWZ ©WXÿ¦W ýc¨WW ¥WUZ Kc. rWYI¹¥WhwWyWY B¦WU AyWc IhäWcNW ¡WT AyWZÿ¥Wc Ac¡WcyNc§WY©W AyWc McywWh¡WY¥¡W§WW ýXvWyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTYAh yWhÈxWW¦Wc§W Kc. §WYÈ£WZyWW ¡WWI¥WWÈ VoWWTY¦WW B¦WU ¡WT BTY©WY¦WW XyW¥SW§WYPhScoWW AyWc ¡WWyW ¨WWUyWWTI B¦WU ¡WT ¦WZ¡Wc§¥W©W vWwWW X˜©Nh¥WcT©W ýXvWyWW ¡WTø¨WY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. §WYÈ£WZyWY ©WW¦W§WW ø¨WWvW ¡WT NW¥WWTYIMY¦WW TcPY¦WcN yWW¥WyWW ¡WTø¨WY ©WWdTWÖl X¨W©vWWT¥WWÈ ýc¨WW ¥WUc§W Kc. RWP¥WyWW ¡WvWÈoWY¦WWyWY B¦WU ¡WT Ac¡WcyNc§WY©W ýXvWyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTYyWY AhUnW wW¦Wc§W Kc. AW¥WUW ©WaIW AyWc AxWg©WaIW ˜RcäWyWh SU¡WWI Kc. AW ¡WWI¥WWÈ ¥Wh§Wh, XrWINh AyWc £WYý ¡WhrWW äWTYT¨WWUW IYNIh ¡WT £Wc ýXvWyWW §WcPY£WPe £WYN§W AyWc rWWT ývWyWW ¡WT¤W–WY IThUY¦WW yWhÈxWW¦Wc§W Kc. AW¥WUWyWY ¡WWyW IW¡WY nWWyWWT B¦WU ¡WT IhNcX©W¦WW (Ac¡WcyNc§WY©W) ÝSYÿ©W, IcTh¡©WW Ah£N¦WZ©W©W AyWc ¦WZIWT©Wc§WY¦WW B§WhNW yWW¥WyWW ¡WTø¨WY ¥Wx¦W oWZLTWvW X¨W©vWWT¥WWÈ ýc¨WW ¥WUc§W Kc. oWWÈOY¦WW B¦WU ¡WT £WkYc ¥WcTY¦WW ýXvWyWY ¡WTø¨WY ¤W¥WTY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. AWÈ£WWyWY ¥WXxW¦WW (Vh¡WT) yWW¥WyWY ø¨WWvW ¡WT Ac¡WYTYIcyWY¦WW Ô§WYoWhyWh©W yWW¥WyWZÈ ¡WT¤W–WY IYNI yWhÈxWW¦Wc§W Kc. ˜¦WhoWäWWUW¥WWÈ VWwW xWTc§W AcI A¤¦WW©W ¥WZL£W ¥WcNWTYMY¦W¥W AcyWY©Wh¡§WY yWW¥WyWY LdX¨WI XyW¦WȯWI ÔoWyWh E¡W¦WhoW ITvWWÈ ¥WXxW¦WW ©WW¥Wc vWcyWY A©WTIWTIvWW ýc¨WW ¥WUY VvWY. vWc L ˜¥WWuWc AWÈ£WWyWW ¡WWI¥WWÈ yWZI©WWyW ITvWY LZRY LZRY ¡WWyWIwWYTY ¡WT Ac¥£W§WY©WY¦W©W SYyW§WcyPYm©W yWW¥WyWY ¡WT¤W–WY IwWYTYyWY AhUnW wW¦Wc§W Kc. yWWXU¦WcTyWW ¡WWI¥WWÈ IWUW ¥WWwWW¨WWUY B¦WU ¡WWyWyWY yWYrWcyWY ©W¡WWNYAc nWW©W ˜IWTyWh £WZoWRh (oWc§WcTY) £WyWW¨WY AÈRT ¤WTWB TVY ¡WWyWyWh §WY§Wh ¤WWoW IW¡WY nWWB yWZI©WWyW ITc Kc. AW¥W AW B¦WU oWc§WcTY¥WWÈ ¤WTWB TVcvWY Vh¨WWwWY IYNIyWWäWI R¨WWyWW ©WYxWW ©WÈ¡WIe¥WWÈ AWcKY AW¨Wc Kc. vWcwWY IYNyWWäWI R¨WWAhyWW KÈNIW¨WwWY vWcyWZ ¡WZTc¡WZÜ XyW¦WȯWuW ¥WUvWZ yWwWY. AW ¥WZäIc§WY XyW¨WWT¨WW ¥WWNc IYNIyWWäWI R¨WW (¥WhyWhÿhNhSh©W) yWc ¥WaU óWTW AW¡W¨WWyWY ¡WöXvW X¨WI©WW¨WY Kc. Lc ø¨WWvWyWW I¹RTvWY R¹ä¥WWyWh ¥WWNc ©W§WW¥WvW LuWW¦Wc§W Kc. oWZLTWvW TWs¦W¥WWÈ IWUW ¥WWwWW¨WWUY B¦WU ¡WT £WkcIhyW £Wkc¨WYIhyW¿©W, ¡WcTW©WYBTh§WW, yWcSWyNYPY©W, B§WW©¥W©W yWcSWyNYPY©W AyWc oWhyWY¦WhM©W yWcSWyNYPY©W yWW¥WyWW B¦WUyWW ¡WTø¨WY vWwWW NlWBIh¡§W©WY¦WW ¡¦WZ¡WY¨WhTW, £WkSc Y¥WcTY¦WW §WW©W©W AyWc McywWh¡WY¥¡W§WW ¡WyINWNW yWW¥WyWW IhäWcWyWW ¡WTø¨WY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. XäW¦WWUWyWY HvWZ RTX¥W¦WWyW AW £WxWW ¡WTø¨WY AyWc ¡WT¤W–WY IYNIhyWY ¨W©vWY ©WWTW Ac¨WW ˜¥WWuW¥WWÈ Vh¨WWwWY ø¨WWvWyWY ¨W©vWY IW£Wa¥` WWÈ TVc Kc. ¡WTÈvWÈZ EyWWUWRTX¥W¦WWyW ¨WxWZ ¡WPvWY oWT¥WYyWc §WYxWc ¡WTø¨WY IYNIhyWY ¨W©vWY AhKY wWvWWÈ IWUW ¥WWwWW¨WWUY B¦WUhyWh E¡WϨW ¨WxWY LvWh Vh¦W Kc. ©WWdTWÖlIyWW ¥WVZxWW X¨W©vWWT¥WWÈ £Wkÿc hyW £Wk¨c WYIhyW¿©W yWW¥WyWW ¡WTø¨WY ˜¦WhoWäWWUW¥WWÈ ¥WhNW ¡WW¦Wc EKcTYyWc yWWXT¦WcUyWY ¨WWPYAh¥WWÈ KhPvWW IWUW ¥WWwWW¨WWUY B¦WUyWZÈ LdX¨WI XyW¦WȯWuW wWvWZÈ ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZ.È AW¥W, äWWI¤WWø AyWc SU¡WWIh¥WWÈ yWZI©WWyW ITvWY ø¨WWvWhyWZÈ ¥WWcNc ¤WWoWc vWcyWW I¹RTvWY R¹ä¥WyWh óWTW I¹RTvWY TYvWc L XyW¦WȯWuW wWvWZÈ Vh¦W Kc. I¹RTvW¥WWÈ vWcyWY ¨W©vWY LU¨WWB TVc AyWc ¨W©vWY¥WWÈ ¨WxWWTh wWW¦W vWc¨WW ˜¦W“h IT¨WW ýcBAc. LdX¨WI XyW¦WȯWIhyWY ©WÈn¦WW ¡WZTvWW ˜¥WWuW¥WWÈ Vh¦W v¦WWTc IYNyWWäWI R¨WWyWh KÈNIW¨W XyW¨WWT¨Wh ýcBAc. vWc¥W KvWWÈ KÈNIW¨W IT¨WWyWY LÝTY¦WWvW LuWW¦W vWh äWÝAWvW¥WWÈ §WYÈ£WhUYyWW ¥WYÈL (¡WNIW) ¥WWÈwWY £WyWW¨Wc§W ˜¨WWVY X¥WÕuW A¨WW §WY¥WPW AWxWWTYvW IYNIyWWäWI R¨WW AyWc ø¨WWvWyWW I¹RTvWY R¹ä¥WyWh ¥WWNc ©W§WW¥WvW/ AhKY McTY Vh¦W vWc¨WY R¨WWyWY ¡W©WÈRoWY IT¨WY ýcBAc. s¦WWTc ø¨WWvWhyWY A¨W©wWWAh yWWyWY Vh¦W v¦WWTc AcyW.¡WY.¨WY. AyWc £WYNY Lc¨WW LdX¨WI XyW¦WȯWIhyWh E¡W¦WhoW IT¨WWwWY vWcyWW A©WTIWTI ¡WXTuWW¥Wh ¥WUc Kc.


6

£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

¥WhNhTh§WWyWW <¥WhNh E>yWY ¡WhvWWyWW ø¨WyW ¡WT £WyWyWWTY §WX§WvW ¥WhRY Ax¦W–W £WyWvWWÈyWY ©WWwWc L XS§¥WwWY X˜¦WÈIW ¡WTcäWWyW yWwWY AWT©WYAc AXyWXçvWIWU ¥WWNc ©W©¡WcyP XIÈ¥WvW ¥WW¯W ÝW. 6300! A©WY¥W ¥WrWgyN AW XS§¥W óWTW XyW¥WWguW –Wc¯Wc MÈ¡W§WW¨WäWc £WY©WY©WYAWB óWTW §Wc¨WW¦Wc§W XyWuWg¦W : ¥WhRY rWaÈNuWY øv¦WW VvWW rWYyWwWY £WcÈo§WhT¥WWÈ B¥¡WhNg ITWäWc : 720¡WY XTMh§¦WZäWyW¨WWUY 4.3 BDrWyWY XP©¡§Wc VäWc

¥WZ£È WB, vWW.6 A¥Wc ¡WVc§WW L AW¡WyWc LuWW¨WY rWam¦WW KYAc Ic ¥WhNhTh§WW AW¨WvWW ¥WÈoWU¨WWTc AcN§Wc Ic 13 ¥WcyWW ThL AcI ©¥WWNgShyW §WhyrW IT¨WWyWY Kc LcyWW ¥WWNc ¤WWTvW AyWc §WÈPyW¥WWÈ BÅy¨WNcäWyW ¡WuW ¥WhI§W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. V¨Wc AW ©¥WWNgShyWyWc §WByWc yW¨WY-yW¨WY ¨WWvWh ©WW¥Wc AW¨WY TVY Kc. AW ¨WWvWh ¤WWTvWY¦W B¥¡WhNg PcNW ¨Wc£W©WWBP Mh£WW PhN Ih¥W ¡WT ©¥WWNgShyWyWW B¥¡WhNg IT¨WWyWY ¥WWXVvWY ýuW¨WW ¥WUY Kc. AW ¨WWvW ¡WVc§WW ©Wa¯WhyWW V¨WW§WcwWY §WYI wWB VvWY Ic AW ©¥WWNgShyWyWZÈ yWW¥W ¥WhNhTh§WW B VäWc ¡WTÈvWZ B¥¡WhNgyWW PcNWyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT AW yWW¥W V¨Wc IyS¥Wg wWB oW¦WZÈ Kc. AW ShyW rWYyWwWY ¤WWTvW¥WWÈ £WcÈo§WhT¥WWÈ B¥¡WhNg ITWäWc, s¦WWÈwWY Å¢§W¡WIWNg Ah¡WTcN wWW¦W Kc. ¤WWTvW¥WWÈ ¥WhNhTh§WW ¡WhvWWyWW ©¥WWShgyW ¥WhNh ø AyWc ¥WhNh Acm©WyWc Å¢§W¡WIWNg óWTW ¨WcrWY TVY Kc. AW ShyWyWY B¥WcL ¡WuW ø.AWT.ByW. ¡WuW §WYI wWB Kc. BÅy¨WNcäWyW¥WWÈ ¥WhNhTh§WWAc §Wn¦WZÈ Kc Ic, <¥WcP NZ §WW©N ˜WBM ShT Ah§W.> vWcyWWwWY AÈRWL §WoWW¨WWB TéWh VvWh Ic vWcyWY XIÈ¥WvW nWW©©WY AhKY TVcäWc. B¥¡WhNg PcNW¥WWÈ vWcyWY XIÈ¥WvW ÝW.

6330 Kc. ýcIc vWcyWWwWY ¨WxWZ XIÈ¥WvWc ¨WcrW¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. Ac¨Wh AÈRWL ¨¦WmvW ITWB TéWh Kc Ic AW ©¥WWNgShyWyWY XIÈ¥WvW ÝW. 10000wWY AhKY TVcäWc. AW AoWWEyWW AVc¨WW§W AyWZ©WWT ¥WhNhTh§WW B¥WWÈ 720¡WY XTMh§¦WZäWyW¨WWUY 4.3 BDrWyWY XP©¡§Wc VäWc. vWc¥WWÈ 1.2 oWYoWWVNgM PÛZA§W IhT ˜h©Wc©WT AyWc AcI ø£WY Tc¥W VäWc. vWc¥WWÈ 4ø£WY ByNTyW§W ¥Wc¥WTY ©WWwWc ¥Wc¥WTY IWPg §WoWW¨W¨WWyWZÈ Ah¡äWyW ¡WuW ¥WUY äWIc Kc. XT¡WhNg¥WWÈ Ac¥W ¡WuW IVc¨WW¦WZÈ VvWZÈ Ic vWcyWh ¥WcByW Ic¥WcTW ¡W ¥WcoWWX¡Wm©W§WyWh TVcäWc. vWcyWY £WcNTY 1900AcAA c rc WyWY VäWc. AW ShyW AcyPlhBPyWW §WcN©c N ¨WMgyW XINIcN ¡WT AW¨WäWc.

¤WWTvW¥WWÈ Ih¥¡¦WZNTyWZÈ ¥WWIgcN IR ¨WxWWTc pWNc vWc¨WY ©WȤWW¨WyWW pWNWPW ¥WWNc AyWcI IWTuWh L¨WW£WRWT : ¡WY©WYyWW ¨WcrWWuWyWc §WByWc ¨WxWWTh IT¨WWyWY yW¨WY ¨¦WaVTrWyWW

yW¨WY XR§VY, vWW.6 ¨WªWg 2014¥WWÈ Ih¥¡¦WZNT ¥WWIgNc yWZÈ IR pWNc vWc¨WY äWm¦WvWW RcnWWB TVY Kc. LcyWW IWTuWc AW ¥WWIgNc ©WWwWc ýcPW¦Wc§WW IWTh£WWTYAh¥WWÈ XyWTWäWWyWZÈ ¥WhLZÈ STY ¨W¬¦WZÈ Kc. AW¨WyWWT XR¨W©W¥WWÈ £WýT ¡WT vW¥WW¥WyWY yWLT TVcäWc. AWXwWgI X¨WIW©WRTyWW ¡WXTuWW¥W ©¨WÝ¡Wc ¤WWTvW¥WWÈ ¡WY©WYyWZÈ ¨WcrWWuW 2013¥WWÈ ¨WWXªWgI TYvWc 4.8 NIW ¨Wx¦WZÈ VvWZÈ AyWc LZRY LZRY TWs¦W ©WTIWTh óWTW nWW©W ˜hLcmNhyWW ¡WXTuWW¥W ©¨WÝ¡Wc 11.5 X¥WX§W¦WyW ¦WZXyWN ¡WY©WYyWZÈ ¨WcrWWuW wW¦WZÈ VvWZÈ. ¡WTÈvWZ ¡WY©WY ¥WWIgcNyWZÈ XrW¯W V¨Wc nWa£W L XrWÈvWWLyWI RcnWWB TéWZÈ Kc. AW¨WyWWT XR¨W©Wh¥WWÈ

¡WY©WY ¥WWIgNc yWZÈ IR pWNY ý¦W vWc¨WY äWm¦WvWW RcnWWB TVY Kc. ¥WWIg c N XT©WrWg IÈ¡WyWYyWh ¥WvW Kc Ic ýVcT –Wc¯WyWY IÈ¡WyWYAh óWTW nWrWg¥WWÈ X¨W§WÈ£WyWW ¡WXTuWW¥W ©¨WÝ¡Wc ¨WcrWWuW pWN¨WWyWY äWm¦WvWW RcnWWB TVY Kc. XäW–WuW ˜hLcmNyWW ©WÈR¤Wg¥WWÈ IhB ¥WhNY ýVcTWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY yWwWY. AW¨WY Å©wWXvW¥WWÈ ¡WY©WYyWZÈ ¨WcrWWuW pWN¨WWyWY RVcäWvW ¨¦WmvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. AWBPY©WYyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic ¨WªWg 2013¥WWÈ Ih¥WXäWg¦W§W ¡WY©WY ©WcoW¥WcyNyWc ¨WxWWTc yWZI©WWyW wW¦WZÈ yW VvWZ.È vWc¥WWÈ Å©wWXvW ©WWTY TVY VvWY. AcIRÈ Tc IyͦWZ¥WT ¡WY©WY ¥WWIgNc ¥WWÈ 2013¥WWÈ 4.8 X¥WX§W¦WyW ¦WZXyWNyWZÈ ¨WcrWWuW wW¦WZÈ VvWZ.È

IhI-¡Wc¡©WY XPlÈm©W¥WWÈwWY X¨W¨WWRW©¡WR ©WW¥WoWkY VNW¨WäWc £WY¨WYAh yWW¥WyWW AW vW²¨WyWc VNW¨W¨WW A¥WcXTIyW XIäWhTYAc AyWcI ATøAh ITY VvWY

y¦WZ¦WhIg, vWW.6 IhIW-Ih§WW AyWc ¡Wc¡©WYIhAc IéWZÈ Kc Ic vWc ¡WhvWWyWW vW¥WW¥W XPlÈm©W¥WWÈwWY AcI X¨W¨WWXRvW vW²¨W VNW¨WY TéWWÈ Kc. AW XPlÈm©W¥WWÈ ¥WWEyNcyW PÛZ, ScÈNW AyWc ¡WW¨WTcP äWW¥Wc§W Kc. £WkhX¥WyWcNcP ¨WcøNc£W§W AhB§W (£WY¨WYAh) yWW¥WyWW AW vW²¨WyWc VNW¨W¨WW ¥WWNc A¥WcXTIWyWY AcI XIäWhTYAc rWcyL.AhoWg ¡WT AyWcI ATøAh ITY VvWY. ©WWTW I¨WWyWWAc ¡WhvWWyWY ATø¥WWÈ IéWZÈ VvWZÈ Ic £WkhX¥WyWcXNP c¨WcøNc£W§W AhB§WyWc ý¡WWyW AyWc ¦WZThX¡W¦WyW ¦WZXyW¦WyW¥WWÈ ¥WÈLTa Y yWwWY. AW AhB§W ¥WZn¦Wv¨Wc ¡Wc¡©WYyWW oWcNhTcP AyWc IhIW-Ih§WWyWW ¡WW¨WTcP¥WWÈ E¡W¦WhoW¥WWÈ §Wc¨WW¦W Kc. ¡Wc¡©WYAc oWvW ¨WªWgc L vWcyWc oWcNhTcP¥WWÈwWY VNW¨WY RYxWZÈ VvWZ.È V¨Wc IÈ¡WyWYAc IéWZÈ Kc Ic vWc ¡WhvWWyWY Ay¦W ˜hPmNÊ©W¥WWÈwWY ¡WuW vWcyWc VNW¨W¨WW LB TVY Kc. IhIW Ih§WWAc ¡WuW vWcyWc ©WÈ¡WauWg TYvWc VNW¨WY Rc¨WWyWh

XyWuWg¦W I¦Whg Kc. ýcIc £WÌWc IÈ¡WyWYAhAc AW ¨WnWvWc ¡WuW IéWZÈ Kc Ic AW AhB§W AWTho¦W ¥WWNc VWXyWIWTI yWwWY. £WkhX¥WyWcXNP ¨WcøNc£W§W AhB§WyWh E¡W¦WhoW ¢§WhyWW ©¨WWR¨WWUW XPlÈm©W¥WWÈ ¢§Wc¨WTyWc ¦Who¦W TYvWc Sc§WW¨W¨WW ¥WWNc IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ýcIc IÈ¡WyWYAhAc Vø £WY¨WYAhyWc VNW¨W¨WW ¥WWNc IhB NWB¥W-Nc£W§W yWßY I¦WfZ yWwWY.

¥WZ£È WB, vWW.6 31 ¨WªW¿¦W X˜¦WÈ I WAc IéWZ È Ic , Ac AX¤WyWc¯WY X˜¦WÈIW rWh¡WPWyWZÈ IVc¨WZ Kc Ic vWcyWc ýuWY AWyWÈR wW¦Wh Ic §WhIh ¥WWTW ø¨WyW ¡WT ¡WhvWWyWW ø¨WyW ¡WT £WyWyWWTY XS§¥W £WyWW¨WY TéWWÈ Kc ¡WTÈvWZ XS§¥WwWY IhB ¡WTcäWWyWY yWwWY ¡WTÈvWZ ¥WyWc yWwWY §WWoWvWZÈ Ic VZÈ AcN§WY vWcyWc ¦Who¦W ©W¥W¦Wc £WyWW¨W¨WY ¥WhNY AX¤WyWc¯WY KZÈ Ic IhB ýcBAc. rWrWWg Kc Ic A©WY¥W ¥WWTW ø¨WyW ¡WT XS§¥W ¥WrWgyc N X˜¦WÈIWyWW ø¨WyW ¡WT AcI £WyWW¨Wc . Vø vWh ¥WWTc XS§¥W £WyWW¨W¨WW LB TéWWÈ Kc. ¥WWTW ø¨WyW¥WWÈ pWuWZ £WxWZ ¡WW¥W¨WWyWZÈ IVc¨WW¦W Kc Ic A©WY¥W X˜¦WÈIWyWW £WWIY Kc vWcwWY s¦WWTc VZÈ 40 ¨WªWgyWY ¥WhPX§WÈoWyWW XR¨W©Wh¥WWÈ vWcyWW X¥W¯W wWB ýE AyWc v¦WWTc IhB AW VvWW. A©WY¥W Kc§§Wc ©W§W¥WWyW XS§¥W £WyWW¨Wc vWh ©WWÝ TVcäWc. VW§W nWWyWyWY <¨WhyNcP>¥WWÈ AcI yWWyWIPW X˜¦WÈIW ¤WWTvWY¦W £Whm©WT ¥WcTY ¡WW¯W¥WWÈ ýc¨WW ¥W¬¦WW VvWW. X˜¦WÈIW Ih¥WyWW ø¨WyW ¡WT AWxWWXTvW ¡WT £WyWyWWTY XS§¥W ©WWwWc vWcAh XS§¥W¥WWÈ ¥WZn¦W ¤WaX¥WIW ¤WL¨WY XS§¥W XyW¥WWguWyWW –Wc¯W¥WWÈ ¡WoW ¥WaIäWc. TVY Kc.

rWIW©WuWY ITäWc AyWc ¥WSvW¥WWÈ ¡WWNg XT¡§Wc©W ITäWc

yW¨WY XR§VY, vWW.6 VhyPW IW©Wg BÅyP¦WW X§W. (AcrW©WYAWBAc§W)Ac A¥WcM Ih¥¡WcmN AyWc £WkW¦Wh VcrW£WcIyWW A¥WZI ¨WcXT¦WyNyWW 31226 ¦WZXyWN ¡WWKW nWcrÈ ¦WW Kc. IÈ¡WyWYAc AW £WÌWc IWTyWY £WkIc X©W©N¥W¥WWÈ ©WȤWX¨WvW nWW¥WYyWY rWIW©WuWY IT¨WW ¥WWNc AW XyWuWg¦W §WYxWh Kc. AcrW©WYAWBAc§WAc AcI XyW¨WcRyW¥WWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, 28 Sc£WkZAWTY 2013wWY 16 ýy¦WZAWTY, 2014 RT¥¦WWyW Ev¡WWXRvW wW¦Wc§WW £WÌWc ¥WhP§©WyWW yWhyW-Ac£WYAc©W ¨WcXT¦WyNÊ©WyWW ˜¡WhäWgXyWÈoW ¨WW§¨WyWY rWIW©WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. IÈ¡WyWYAc 16623 £WkW¦Wh IWT AyWc 15603 ¡WcNlh§W A¥WcM IWT ¡WWKY nWcÈrW¨WWyWh XyWuWg¦W §WYxWh Kc. ˜¡WhäWgXyWÈoW ¨WW§¨W Ac £WkIc X©W©N¥WyWh ¤WWoW Kc Lc ¨VY§W ¡WT £WkIc XPÅ©Nl£¦WZäWyW ˜cäWTyWc ©WT¤WT ITc Kc. IÈ¡WyWY rWIW©WuWY ITäWc AyWc ýc vWcyWc £WR§W¨WWyWY

LÝT LuWWäWc vWh IÈ¡WyWY X¨WyWW ¥Wa§¦Wc vWc £WR§WY AW¡WäWc AyWc IÈ¡WyWY vW£WßW¨WWT TYvWc IWT ¥WWX§WIhyWh ©WÈ¡WIg ITäWc. IÈ¡WyWYAc E¥Wc¦WfZ VvWZÈ Ic AW¥WWyWY IcN§WYI IWTyWW ˜¡WhäWgXyWÈoW ¨WW§¨W¥WWÈ nWW¥WY Vh¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW Kc. ýcIc AW AÈoWc VLZ ©WZxWY A¥WyWc IhB SXT¦WWR ¥WUY yWwWY. IÈ¡WyWY rWIW©WuWY I¦WWg £WWR ©¨WdÅrKI TYvWc LÝT LuWWäWc vWh ˜¡WhäWgXyWÈoW ¨WW§¨W £WR§WY AW¡WäWc. oWkWVIh vWc¥WyWY IWTyWY rWIW©WuWY ITY äWIc Kc LcyWW ¥WWNc vWc¥WuWc IÈ¡WyWYyWY ¨Wc£W©WWBN ¡WT 17 AWÈ I PWyWh AW§SW-y¦WZ ¥ WXTI ¨VYI§W AWBPcÅyNXSIcäWyW yWÈ£WT (¨WYAWBAcyW) L¥WW ITW¨W¨WWyWh TVcäWc. £WkW¦Wh AyWc ¡WcNlh§W A¥WcMyWW Ac£WYAc©W ¨WcXT¦WyNÊ©W AyWc PYM§W A¥WcMyWW vW¥WW¥W ¨WcXT¦WyNÊ©WyWY rWIW©WuWY IT¨WWyWY LÝT yWVà ¡WPc IWTuW Ic ˜¡WhäWgXyWÈoW ¨WW§¨W AW ¨WcXT¦WyNÊ©WyWY £WkXc IÈoW X©W©N¥©WyWh ¤WWoW yWwWY.

¥WUY VvWY AyWc AW øvWwWY vWc £WY©WY©WYAWB¥WWÈ ¡WTvW S¦WWg VvWWÈ. ©WZ˜Y¥W IhNgyWY ©WarWyWW ¡WKY AWT©WYAcyWW rWaNÈ uWY ¡WXTuWW¥WyWY ýVcTWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY Lc¥WWÈ §WX§WvW ¥WhRY AW rWaNÈ uWY¥WWÈ X¨WLcvWW ýVcT IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWWÈ. AWT©WYAcyWY rWaNÈ uWY 19 XP©Wc¥£WT, 2013¥WWÈ wWB VvWY. AW rWaNÈ uWY¥WWÈ ¥WhRYyWc 24 ¥WvW ¥W¬¦WW VvWWÈ s¦WWTc vWc¥WyWW X¨WThxWY TW¥W¡WW§W äW¥WWgyWc ¥WW¯W 5 L ¥WvW ¥W¬¦WW VvWWÈ.

©W¥W§WdÈXoWIhyWW AXxWIWTh ¥WWNc §WPvWY TVYäW : ©WcX§WyWW LcN§WY X¨WTWN IhV§WY ¨WyW-Pc TcÈXIÈoW¥WWÈ ¡WhvWWyWW £Wc £WWUIhyWW ø¨WyWyWc nWvWTh Vh¨WW KvWWÈ ¡WhvWWyWY §WPvW rWW§WZ TWnWäWc NhrWyWW ©wWWyWc ¦WwWW¨WvW

©WȦWZmvW TWÖl, vWW.6 Kc. £Wh§WY¨WZPyWY AX¤WyWc¯WY AW AX¤W¦WWyWyWW ©WcX§WyWW LcN§WYyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic ¨WYXP¦Wh <xW ¨Wc§WI¥W> AcI vWc ¡WhvWWyWY AyWc ¡WhvWWyWW £Wc Ac¨WW ¦WZ¨WIyWY IwWW RäWWg¨Wc ýcXP¦WW £WWUIhyWW ø¨WyWyWc Kc Lc ¡WhvWWyWW ˜c¥WYyWc nWvWTh Vh¨WW KvWWÈ ©W¥W§WdXÈ oWI ¡WVc § WY¨WWT ¡WhvWWyWW AyWc £WW¦Wh-©Wc m ©¦WZ A §W ¡WXT¨WWTyWc ¥WU¨WW ¥WWNc pWTc §WhIhyWW AXxWIWTh ¥WWNc §WW¨¦Wh Kc. ©WcX§WyWWAc AW §WP¨WWyWZÈ £WÈxW yWVà ITc. £Wh§WY¨WZP ©NWB§WyWW ¨WYXP¦Wh 32 ¨WªW¿¦W AW ¡Wa¨Wg X¥W©W óWTW ©WÈoWYvW –Wc¯W¥WWÈ ¡WhvWWyWY BÅyP¦WWAc ©WȦWZmvW TWÖlyWW äWÝAWvW ITY Kc. ©WȦWZmvW VcPm¨WWNgT¥WWÈ ©WȦWZmvW TWÖlyWW TWÖlyWY AXxWIWT ˜¥WZnW ©¨WvWÈ ¯ W AyWc ©W¥WWyW yW¨WY X¡W§§WcAc LcN§WY ¨WvWY AX¤W¦WWyWyWh ˜rWWT IT¨WW ©W¥W§WdÈXoWI AXxWIWThyWc ¥WWNc AW¨WY VvWY. AW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY TVc§WW AX¤W¦WWyW ©W¥W§WdÈXoWI §WhIh ©W¥WwWgyWyWc ¥WWy¦WvWW ˜RWyW ¥WWNc ©W¥WWyWvWWyWY ¨WIW§WvW ITc Kc AyWc AW §WhIh ITvWWÈ <¦WZAyc W Bm¨WcX§WNY rWcÅ¥¡W¦WyW> £WyWW¨W¨WW X¨WÝö wWvWY XVÈ©WW AyWc ¤WcR¤WW¨WyWh X¨WThxW ITc ¥WWNc yWhX¥WyWcN ITY VvWY.

RZ£WB, vWW.6 ¤WWTvWyWc ¤W§Wc LayW ©WZxWY IhB ¨WyW-Pc ¥WcrW T¥W¨WWyWY yWwWY ¡WTÈvWZ X¨WTWN IhV§WYAc AWB©WY©WYyWY £WcN©Ê W¥WcyWhyWY ¦WWRY¥WWÈ ¡WhvWWyWZÈ NhrWyWZÈ ©wWWyW ýU¨WY TWn¦WZÈ Kc s¦WWTc TX¨WyÏ ýPcý £WcNÊ©W¥WcyW AyWc Ah§WTWEyPT £WÌWcyWY ¦WWRY¥WWÈ NhrWyWW ¡WWÈrW¥WWÈ ©WW¥Wc§W Kc. ¤WWTvW NY¥WhyWY ¦WWRY¥WWÈ 112 ¡WhByN ©WWwWc £WYý ©wWWyWc Kc. Ah©NlXc §W¦WWAc 115 ¡WhByN ©WWwWc ¡WhvWWyWZÈ NhrWyWZÈ ©wWWyW ýU¨WY TWn¦WZÈ Kc. £WcN©Ê W¥WcyWhyWY ¦WWRY¥WWÈ IhV§WY 881 ¡WhByN ©WWwWc NhrWyWW ©wWWyW ¡WT Kc. v¦WWT£WWR Ac£WY XPX¨WX§W¦W©WgyWh yWÈ£WT AW¨Wc Kc LcyWW 872 ¡WhByN Kc. ¤WWTvWY¦W Ic¡NyW ¥WVcyÏ X©WÈV xWhyWY 783 ¡WhByN ©WWwWc KôW AyWc XäWnWT xW¨WyW 723 ¡WhByN ¦WwWW¨WvW Kc s¦WWTc TX¨WrWÈÏyW AXØyW 14¥WW ©wWWyWc ©WWwWc AWO¥WW yWÈ£WT ¡WT Kc. £Wh§WThyWY ¦WWRY¥WWÈ Kc. Ah§WTWEyPThyWY ¦WWRY¥WWÈ ýPcý rWhwWW ©wWWyWc ýPcý 676 ¡WhByN ©WWwWc ¡WWÈrW¥WW ©wWWyW ¡WT ¦WwWW¨WvW Kc.

XR§VY PcTPcX¨W§©W-Ih§WIWvWW ©W§W¥WWyW nWWyW ©WWwWc ©WyWY yWWBN TWBP©Wg ¨WrrWc ¥WZIW£W§Wh £WÌWc NY¥Wh øvW¨WW ¥WWNc ˜¦WW©W ITäWc : Ih§WIWvWW X§W¦WhyW IW¥W ITc vWc¨WY ¨WIY ¥WWNc £WcNÊ©W¥WcyWhyWh ¢§Wh¡W äWh XrWÈvWWyWZÈ IWTuW yWh AcyNlY ¥Wc AcyNlY¥WWÈ ©WyWY X§W¦WhyW rW¥WIY äWIc

{wçt kR,íkk.6 ¼khíkeÞ fuLkurzÞLk ÃkkuLko Mxkh MkLke r÷ÞkuLkLke ÷kufr«Þíkk rËLk «ríkrËLk ðÄe hne Au. «kó ynuðk÷ {wsçk MkLke r÷ÞkuLkLkw Mk÷{kLk MkkÚku fk{ fhðkLkw Mð¡ nðu Ãkqýo ÚkkÞ íkuðe þõÞíkk Au. MkLke r÷ÞkuLkLkw Mð¡ yLkeMk çkkÍ{e Ãkqýo fhe þfu Au. fkhý fu íkuyku nk÷{kt ÃkkuíkkLke Lkðe rVÕ{ Lkku yuLxÙe {u yuLxÙe rVÕ{ {kxu f÷kfkhku L ke ÃkMktËøke{kt ÷køku÷k Au. yk rVÕ{{kt Mk÷{kLkLke MkkÚku fkuR yuf çku Lkne çkÕfu 10 yr¼LkuºkeykuLku hk¾ðk{kt ykðLkkh Au. rçkÃkkþk çkkMkw, ÷khk Ë¥kk, Rþk Ëuyku÷, Mkur÷Lkk sux÷eLkk Lkk{ Lk¬e ÚkR økÞk Au. yLÞLkk Lkk{ Ãkh [[ko [k÷e hne Au. íku{kt MkLke r÷ÞkuLk yLku y÷e yðhk{Lkk Lkk{ Ãkh Ãký rð[khýk [k÷e hne Au. rVÕ{ MkkÚku òuzkÞu÷k ÷kufkuLkw fnuðw Au fu íkksuíkh{kt hkrøkýe

yu{yu{yuMk-2Lke MkV¤íkk çkkË MkLke r÷ÞkuLkLku {kuxe rVÕ{ku nðu nkÚk ÷køke hne Au. rLk{koíkk {kLke hÌkk Au Au fu òu íku{Lke rVÕ{{kt MkLke r÷ÞkuLkLku ÷uðk{kt ykðu íkku «[kh ½uh çkuXk ÚkR òÞ Au . yk s fkhýMkh yLkeMk Ãký MkLke r÷Þku L kLkk Lkk{ Ãkh rð[khýk fhe hÌkk Au. òu fu yk {wÆu Mk÷{kLk MkkÚku Ãknu÷k [[ko fhðk{kt ykðþu . rVÕ{ MkkÚku òuzkÞu÷k Mkwºkkuyu fÌkwt Au fu Mk÷{kLk Ãkku í kkLke rVÕ{{kt yuzÕx [es ðMíkw ÃkMktË fhíkku LkÚke. suÚke MkLke r÷ÞkuLkLke þõÞíkk ykuAe Au. Mk÷k{kLku yks MkwÄe M¢eLk Ãkh õÞkhuÞ rf®Mkøk MkeLk fÞko LkÚke. Mk÷{kLk {kLku Au fu íkuLke rVÕ{ rLknk¤ððk {kxu Mk{økú ÃkrhðkhLkk MkÇÞku ÃknkU[u Au suÚke íkuLke yuðe RåAk nkuÞ Au fu rf®Mkøk yÚkðk íkku çkkuÕz MkeLk íkuLke rVÕ{ku{kt Mkk{u÷ fhðk{kt Lkne ykðu. xwft {kt MkLke ytøku rLkýoÞ fhkþu.

yW¨WY XR§VY, vWW.6 XR§VY PcTPcX¨W§©W AyWc Ih§WIWvWW yWWBN TWBP©Wg ¨WrrWc AW¨WvWY IW§Wc LÈoW T¥WWäWc. £WÌWc NY¥Wh ¥WWNc NZyWWg¥WcyN¥WWÈ £WyWY TVc¨WW ¥WWNc øvW¨WZÈ LÝTY Kc. oWBIW§Wc A¥WRW¨WWR¥WWÈ T¥WW¦Wc§WY ¥WcrW¥WWÈ TWL©wWWyW Th¦W§©W ©WW¥Wc VWwW¥WWÈ AW¨Wc§WY £WWø VWTY oW¦WZÈ VvWZÈ. s¦WWTc PcTPcX¨W§©Wc ¡WuW rWcÌWWB ©WZ¡WTXIÈo©W ©WW¥Wc äWWyWRWT T¥WvWyWZÈ ˜RäWgyW I¦WfZ VvWZÈ ¡WTÈvWZ NY¥WyWc £Wh§WThyWh ©WWwW ¥W¬¦Wh yW VvWh. Ih§WIWvWW yWWBN TWBP©Wg Av¦WWT ©WZxWY T¥Wc§WY ¥WcrW¥WWÈwWY ¥WW¯W £Wc L ¥WcrW¥WWÈ øvW ¥WcU¨WY äWm¦WZÈ Kc s¦WWTc £WYøvWTS XR§VY PcTPcX¨W§©WyWY ¡WuW AW L ˜IWTyWY Å©wWXvW Kc. ýcIc ¡WhByN Nc£W§W¥WWÈ Ih§WIWvWW XR§VY ITvWWÈ AcI ©wWWyW E¡WT A¨Wä¦W Kc. AW¨WvWY IW§WyWY ¥Wc r W T©WWI©WY ¤WTY £WyWäWc. Ih§WIWvWW yWWBN TWBP©Wg ¥WWNc ©WWTY ¨WWvW Ac Kc Ic Kc§§WW IcN§WWI ©W¥W¦WwWY AWEN AhS

Sh¥Wg¥WWÈ TVc§WW Ic¡NyW oWivW¥W oWȤWYT AyWc ThX£WyW EwW¡¡WW Sh¥Wg¥WWÈ AW¨WY oW¦WW Kc. TWL©wWWyW Th¦W§©W ©WW¥Wc £WÌWcAc äWWyWRWT £WcXNÈoW ITY NY¥WyWY øvW ¡WWIY ITY RYxWY VvWY ¡WTÈvWZ NY¥WyWW Ay¦W £WcN©Ê W¥WcyWhyWh ©WWwW yW ¥WUvWW vWcyWW øvWyWW ©W¡WyWWÈ ThUWB oW¦WW VvWWÈ.

AWLc XIÈo©W B§Wc¨WyW AyWc ©WZ¡WT XIÈo©W ¨WrrWc Th¥WWÈrWI LÈoW

yWÈ£WT ¨WyWyWW ©wWWyW ¥WWNc NßT X¨W§WcyWyWW äWZXNÈoW ¨WcUW £WkcI §WCyWc A¥WcXTIW LäWc NhrWyWY £Wc NY¥Wh ¨WrrWc INI, vWW.6 ¡WTÈvWZ AW¨WvWY IW§WyWY ¥WcrW Lc NY¥W øvWäWc vWc ˜wW¥W

ÕöW ¨¦W©vW IW¦Wgÿ¥W ¨WrrWc VhyPWAc 31226 A¥WcM X¥W¯WhyWc ¥WU¨WW CrKZI Kc

AyWc £Wk W ¦Wh ¡WWKY nWc È r WY IÈ¡WyWY £WÌWc IWTyWY £WkcI X©W©N¥W¥WWÈ ©WȤWX¨WvW nWW¥WYyWY

yW¨WY XR§VY, vWW.6 §WX§WvW ¥WhRYAc AWLc L¦W¡WZT¥WWÈ TWL©wWWyW XÿIcN ©WÈpW (AWT©WYAc)yWW Ax¦W–W ýVcT ITW¦WWyWW wWhPW L I§WWIh £WWR £WY©WY©WYAWBAc AWT©WYAcyWc AXyWXçvWIWU ¥WWNc ©W©¡WcyP ITY RYxWZÈ AyWc vWcyWY XÿIcNyWc §WoWvWY £WW£WvWhyWW ©WÈrWW§WyW ¥WWNc AcI ©WX¥WXvWyWY XyW¥WuWaIÈ ITY yWWnWY. £WY©WY©WYAWB ©WXrW¨W ©WÈL¦W ¡WNc§Wc IéWZÈ Ic £WY©WY©WYAWB Ax¦W–Wc AWT©WYAcyWc AXyWXçvWIWU ¥WWNc £WY©WY©WYAWB oWXvWX¨WXxWAh¥WWÈ ¤WWoWYRWTYwWY ©W©¡WcyP ITY RYxWZÈ Kc. AW XyWuWg¦W £WÈxWWTuWyWY I§W¥W 32, ¡WcNWI§W¥W 4 AÈvWoWgvW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc, Lc¥WWÈ £WhPg Ax¦W–W ¡WW©Wc Ac ©WÈpWyWc ©W©¡WcyP IT¨WWyWh AXxWIWT Kc Lc £WY©WY©WYAWByWW XyW¦W¥W AyWc XRäWWXyWRgcäWh AyWZÝ¡W yWwWY VhvWWÈ. AW XyWuWg¦W IW¥WrW§WWE Ax¦W–W XäW¨W§WW§W ¦WWR¨W óWTW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh. yWhÈxWyWY¦W Kc Ic §WX§WvW ¥WhRYAc §WÈPyW¥WWÈ TVYyWc AWT©WYAcyWY rWaÈNuWY §WPY VvWY Lc¥WWÈ vWc¥WyWc øvW

{wçt kR,íkk.6 yktrþfe -2 rVÕ{Lku þkLkËkh MkV¤íkk {éÞk çkkËÚke s þÂõíkfÃkwhLke Ãkwºke yLku yr¼Lkuºke ©Øk fÃkwh ¾wçk ÔÞMík çkLke økR Au. íku nk÷{kt þkrnË fÃkwhLke MkkÚku ÃkkuíkkLke rVÕ{ nuËhLkk þw®xøk{kt ÔÞMík Au. íÞkhçkkË íku íkhík s rMkØkÚko {÷nkuºkkLke MkkÚku yuf yLÞ rVÕ{ rð÷uLkLkk þw®xøk{kt ÔÞMík ÚkR sþu. ÔÞMík fkÞo¢{ nkuðk Aíkkt íku Mk{Þ fkZeLku ÃkkuíkkLkk r{ºkkuLku [ku¬MkÃkýu {¤u Au. {¤u÷e {krníke {wsçk rð÷uLkLkk þw®xøk Ãkh Ãkhík Vhíkk Ãknu÷k íku xwtfk çkúufLkk {wz{kt Au. su økk¤k Ëhr{ÞkLk íku ÃkkuíkkLkk r{ºkkuLku {¤þu yLku íku{Lkk {kxu Mk{Þ fkZþu. ©Øk çkkuMxLk ÞwrLkðŠMkxe sLkkh Au. ßÞkt íku ÃkkuíkkLke yÇÞkMkLke «r¢Þk Ãkqýo fhe [wfe Au. çkkuMxLk{kt íkuLkk ¾wçk r{ºkku Au. Lkðk f÷kfkhku Ãký íkuLke MkkÚku ðkík[eík fhðk {kxu WíMkwf Au. íku fux÷kf fkÞo¢{{kt ¼køk ÷uLkkh Au. yktrþfe rVÕ{ hsq ÚkÞk çkkË yk rVÕ{ MkwÃkhrnx Mkkrçkík ÚkR níke. yk rVÕ{Lkk økeíkku Ãký yøkkWLke ykktrþfeLke su{ s MkwÃkhrnx

AW¨WvWY IW§Wc INI nWWvWc AWB¡WYAc§W-7 AÈvWoWgvW XIÈo©W B§Wc¨WyW ¡WÈý£W AyWc rWcÌWB ©WZ¡WTXIÈo©W ¨WrrWc Th¥WWÈrWI LÈoW ý¥WäWc. £WÌWc NY¥Wh Av¦WWT ©WZxWY ¥WW¯W AcI L ¥WcrW VWTY Kc £WWIYyWY vW¥WW¥W ¥WcrWh¥WWÈ øvW ¥WcU¨WY Kc. ¦WZAB c ¥WWÈ T¥WW¦Wc§WY ¡WhvWWyWY ¡WWÈrWc¦W ¥WcrW øvWYyWc XIÈo©W B§Wc¨WyW ¡WÈý£Wc NhrWyWZÈ ©wWWyW ˜W’ ITY §WYxWZÈ VvWZÈ ÊL¦WWTc rWcÌWWB ©WZ¡WTXIÈo©W £WYý ©wWWyWc VvWZÈ ¡WTÈvWZ V¨Wc £WÌWc ¨WrrWc ¡WhByN Nc£W§W¥WWÈ NhrWyWW ©wWWyWc ¡WVhÈrW¨WW ¥WWNc ¥WZIW£W§Wh wWäWc. VW§W vWh ¡WÈý£W yWÈ£WT ¨WyWyWW ©wWWyW ¡WT X£WTWL¥WWyW Kc s¦WWTc rWcÌWB £WYý ©wWWyWc Kc

©wWWyWc AW¨WY LäWc. £WÌWc NY¥Wh VW§W £WcXNÈoW AyWc £WhX§WÈoW £WÌWc –Wc¯Wc ¥WL£WavW LuWWB TVY Kc. ¡WÈý£WyWY NY¥WyWh RWTh¥WRWT ýcIc NZyWWg¥WcyN¥WWÈ Av¦WWT ©WZxWY ©W¨WWgXxWI TyW £WyWW¨WyWWTW o§WcyW ¥Wcm©W¨Wc§W ¡WT Kc. ¥Wcm©W¨Wc§W Av¦WWT ©WZxWY ©WWÝ T¥WvWh AW¨¦Wh Kc AyWc vWc ¥WcrW øvWWPvWh AW¨¦Wh Kc s¦WWTc £WYøvWTS rWcÌWByWW ¥WhNW¤WWoWyWW £WcN©Ê W¥WcyWh AyWc £Wh§WTh NY¥WyWY øvW¥WWÈ ©WTnWh SWUh AW¡WY TéWWÈ Kc. rWcÌWWBAc Av¦WWT ©WZxWY LcN§WY ¡WuW øvW ¥WcU¨WY Kc vWc¥WWÈyWY ¥WhNW¤WWoWyWY øvW AW©WWyWYwWY ¥WcU¨WY Kc.

yW¨WY XR§VY, vWW.6 AWB¡WYAc§W-6¥WWÈ I¹§W rWWT ©WRY yWhÈxWWB VvWY AyWc vWc¥WWÈwWY AÈXvW¥W ©WRY 6¥WcyWW ThL yWhÈxWWB VvWY. XIÈo©W B§Wc¨WyW ¡WÈý£WyWW £WcNÊ©W¥WcyW PcX¨WP X¥W§WTc Th¦W§W rWc§WcyL©Wg £WcÈo§WZÝ X¨WÝö §WYoWyWY 51¥WY ¥WcrW¥WWÈ 38 £Wh§W¥WWÈ 8 rWhooWW AyWc 7 KooWWyWY ¥WRRwWY 101 TyWyWY AuWyW¥W BXyWÈoW T¥WY VvWY AyWc 190 TyW £WyWW¨¦WW Vh¨WW KvWWÈ Th¦W§W rWc§WcyL©WgyWc VWTyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPÛh VvWh. X¥W§WTc AWB¡WYAc§W BXvWVW©WyWY ¯WYø ©WiwWY MP¡WY ©WRY SNIWTY VvWY. vWc ¨WªWgc Th¦W§W rWc§WcyL©WgyWW Xÿ©W oWc§Wc 30 £Wh§W¥WWÈ ©WRY yWhÈxWW¨WY VvWY AyWc v¦WWT£WWR vWcuWc 66 £Wh§W¥WWÈ 13 rWhooWW AyWc TcIhPg 17 KooWWyWY ¥WRRwWY 175 TyWyWh AdXvWVWX©WI BXyWÈoW T¥WY VvWY. AW ¨WªWgc X¥W§WT AyWc oWc§W E¡WTWÈvW

äWcyW ¨WhNÊ©WyW (101) AyWc ©WZTäc W TdyWW (AuWyW¥W 100)Ac ¡WuW ©WRY SNIWTY VvWY. A¥WRW¨WWR nWWvWc TWL©wWWyW Th¦W§©WyWW nWc§WWPY ˜¨WYuW vWWÈ£WcAc VcNYl I ¡WaTY ITY ¡WTÈvWZ 25 ¥WcrW T¥WWB oW¦WW ¡WKY ¡WuW AWB¡WYAc§W-7¥WWÈ Av¦WWT ©WZxWY IhB ¤WP¨WYT ©WRY SNIWTY äWm¦Wh yWwWY. AWB¡WYAc§W-7 AyWcI üXÖAc TcIhPgyWY üXÖAc ¡WWKU LuWW¦W Kc. Lc¥WIc AW ¨WªWgc ¥WW¯W £Wc ¨WnWvWc NY¥WhAc 200 TyWyWh AWÈIPh ¡WWT I¦Whg Kc. AW ¨WªWgc XIÈo©W B§Wc¨WyWyWW ¥Wcm©W¨Wc§Wc £Wc ¨WnWvWc 95-95 TyWyWY BXyWÈoW T¥WY ¡WuW ©WRY ITY yW äWm¦Wh. XPX¨WX§W¦W©Wg AcI ¨WWT AuWyW¥W 89, ¥Wcm©W¨Wc§W AcI ¨WWT 89, ¥WZÈ£WB BÅyP¦Wy©WyWh PʨWcyW Å©¥WwW AcI ¨WWT 79 TyW £WyWW¨WY rWam¦Wh Kc.

AWB¡WYAc§W-7 : VcNYl I vWh wWB oWB, ©WRY m¦WWTc §WWoWäWc?

Mkkrçkík ÚkÞk níkk. yk rVÕ{ Lku MkV¤íkk {éÞk çkkË ©ØkLku Lkðe Lkðe rVÕ{ku nkÚk ÷køkðk ÷køke níke. nk÷{kt íkuLke ÃkkMku fuMku fux÷ef rVÕ{ku Au. þkrnË fÃkwh suðk rMkrLkÞh f÷kfkh MkkÚku íku Lkshu ÃkzLkkh Au. ©ØkLkk «ðfíkkyu fÌkwt Au fu íku nk÷{kt ¾wçk ÔÞMík Au. íkuLke ykðLkkhe rVÕ{kuLku ÷RLku íku ykþkðkËe Ãký Au. òu fu íkuLkk rxfkfkhku {kLku Au fu íku fkuR xku[Lke yr¼Lkuºke çkLkðkLkk økwý Ähkðíke LkÚke. ík xku[Lke yr¼Lkuºke{kt MÚkkLk {u¤ðe þfþu Lkne. yktrþfe çkkË nðu ykðLkkhe rVÕ{ku íkuLkk {kux fwçk {níðÃkqýo Mkkrçkík Úkþu.


£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

AwWWuWWyWW £WWRäWWV TWý¡WaTY IcTYyWZÈ AWoW¥WyW...

nWcPºvWhyWc ¥WZÈM¨WvWW ˜êhyWZÈ XI©WWyW IWc§W ©WcyNT óWTW ©W¥WWxWWyW ITWäWc AWuWÈR, vWW.6 KÈNIW¨W IT¨WWyWY, nWWvWT yWWÈnW¨WWyWY

nWcPvº WhyWc ¥WZM È ¨WvWW ˜êhyWZÈ XI©WWyW IWc§W ©WcyNT óWTW ©W¥WWxWWyW ITY ©W¥W©¦WWyWZÈ XyWTWITuW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWZÈ Kc. nWcvWY ˜xWWyWRcäW¥WWÈ nWcPvº WhyWc nWcvWY X¨WªW¦WI X¨WX¨WxW ¥WaM È ¨WuWh ©WvWvW ¥WZM È ¨WvWY Vh¦W Kc. Lc¥WWÈ nWcvWY¡WWIh¥WWÈ AW¨WvWW X¨WX¨WxW ThoWh AyWc ø¨WWvWhyWc R¹T IT¨WWyWY, nWcvWY¡WWIh¥WWÈ R¨WWyWh

7

AWuWÈR ¡WÈwWIyWW ¡W17 XI.¥WY. §WÈ£WWB xWTW¨WvWW IWÈ©W¥WWÈwWY 300 XI.¥WY. IWÈ©WyWY ©WSWB ITWäWc

vWwWW m¦WW X£W¦WWTuWyWh E¡W¦WhoW IT¨Wh ¨WoWcTc ¥WZn¦W Kc. nWcPv¹ WhyWc AW ¥WZM È ¨WvWW ˜êhyWZÈ XyWTWITuW IT¨WW nWcvWY¨WWPY X¨W¤WWoW óWTW XI©WWyW Ih§W ©WcyNT äWÝ ITW¦WZÈ Kc. Lc¥WWÈ 1800-1801551 yWÈ£WT §WoWW¨W¨WWwWY nWcPvº WhyWc AWuWÈR, vWW.6 ¥WZM È ¨WvWW ˜êhyWZÈ XyWTWITuW vWc¥WL nWcvWY ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWh XyWIW§W ©Wv¨WTc §W–WY ¥WWXVvWY ¥WUY äWIäWc. wWB äWIc vWc ¥WWNc IWÈ©W X¨W¤WWoW óWTW ¯WuW©Wh XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWZÈ ©WSWB IW¥W rWW§WZ ¨WªWgc wWyWWT Kc. LcyWY ¡WWKU §WoW¤WoW ¡WhuWW £Wc IThPyWh nWrWg wWyWWT Kc. rWh¥WW©WWyWY HvWZ¥WWÈ ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWh XyWIW§W wWB äWIc vWc ¥WWNc IWRTY yWW¡WW¨WWUW vWäWTYS §WW¨WäWc. AWuWÈ R ¡WÈ wWI¥WWÈ ¡W17 XI.¥WY. Lc¥WWÈ VMTvW äWdnWZ§WI¹TWg ¡WYTc vWTYIvW §WÈ £ WWByWWÈ IWÈ ©W IWQ¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ Kc. äWWV äW££WYTVZ©WcyW V§IAc MYITc AW IWÈ © W¥WWÈ ¥WWNY ¤WTWB L¨WWwWY Ic B§WWVY vWwWW ¥WY§WWR vWITYT LÈ o W§WY ¨WyW©¡WXvW EoWY yWYIU¨WWwWY ST¥WW¨WäWc. SWvWYVWn¨WWyWY, äWYLTW ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWh XyWIW§W wWB äWIvWh äWTYS AyWc ©W§WWvWh ©W§WW¥W £WWR yWwWY. AyWc rWh¥WW©WWyWY HvWZ¥WWÈ ˜hoWkW¥W nWvW¥W wWäWc vWh vW¥WW¥W ©WZÌWY LU£WÈ £ WWIWTyWY Å©wWXvW ©Wýg vWY Vh¦W ¥WZ©W§W¥WWyWhyWc AXoW¦WWT¥WY äWTYS¥WWÈ Kc . ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWh XyWIW§W wWB äWIc vWäWTYS §WW¨WY ©W¨WW£Wc RWTdyW VWÈ©WY§W vWc ¥WWNc IWÈ © WyWY ©WSWB wW¨WY LÝTY Kc. ITäWc vWc¥W äW££WYT VZ©WdyW IWRTY AW ¥WWNc IWÈ © W X¨W¤WWoWc rWW§WZ ¨WªWg c 300 nWWyWIWV äWTYS AWuWÈR vWTSwWY XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWY ©WSWB LuWW¨WW¦WZÈ Kc. IT¨WWyWZÈ AW¦WhLyW I¦WZÈg Kc LcyWY ¡WWKU ÝX¡W¦WW ¡WhuWW £Wc IThP E¡WTWÈvWyWh nWrWg wWyWWT Kc. AcX˜§W ¥WW©WyWW AÈvW

Lc©WY£WYwWY ©WSWB IT¨WW ¡WWKU ÝX¡W¦WW ¡WhuWW £Wc IThPyWh nWrWg IT¨WWyWZÈ AW¦WhLyW : IT¥W©WR ¤WÈPcTL, AWuWÈR oWW¥WPY, AWuWÈR ¥WhoWTY ¨WoWcTc IWÈ©WyWY ©WSWB wWäWc

AWuWÈR¥WWÈ 11¥WY ¥WcyWW ThL AXoW¦WWT¥WY äWTYS ¥WyWW¨WWäWc

SUhyWW TWý IcTY AyWc RTcI ¤WhLyW¥WWÈ LÝTY Ac¨WW rWNWIcRWT AwWWuWWyWY ©WYMyWyWW ¤WuWIWTW ¨WWoWY TéWWÈ Kc v¦WWTc AWuWÈRyWY ¥WhNY äWWI ¥WWIecN vWwWW LwwWW£WÈxW £WýT¥WWÈ AwWWuWWyWh £WWRäWWV oWuWWvWY Ac¨WY TWý¡WaTY IcTYyWZÈ ¡WuW AWoW¥WyW wWB rWZI¦WZÈ Kc. ýc Ic VW§W¥WWÈ TWý¡WZTY IcTY ¥WW¯W ÝW.T0 XI§Wh ¤WW¨Wc ¨WcrWWB TVY Kc. ¡WTÈvWZ ©WWdTWÖl ©WXVvW ©W¥WoWk oWZLTWvW¥WWÈ wW¦Wc§W I¥Wh©W¥WY ¥WW¨WOW AyWc ¨WW¨WWMhPWyWc ¡WoW§Wc AW ¨WªWgc IcTYAhyWh EvWWTh ¡WuW AhKh AW¨WäWc vWh ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ IcTYyWY AW¨WI pWNY LäWc vWh ¤WW¨W EÈrWIW¨WWyWY ¡WuW äWm¦WvWWÈ ©Wc¨WWC TVY Kc. ^ ShNh | ©WZTcäW OWI¹T

AWuWÈR, vWW.6 AWuWÈRwWY nWWyWIWV äWTYS £WWyWY¦Wc £WM¥Wc ©WTIWTc £WoWRWR VMTvW A§§WW¥WWÈ äWdnWZ§W IZAWgyW äWcTc rWThvWT ¡WYTc vWTYIvW äWWV äW££WYTVZ©WcyW IWRTY ©WT¨WTY AäWTSY £WW¨WW ©WWVc£WyWY nWWyWIWV vWTSwWY AW ¥WW©WyWY TsL£WäWTYS vWWTYnWwWY T¨WY¨WWT 11-¡W-T014 ©W¨WWTc 8 wWY 1T RTX¥W¦WWyW AXoW¦WWT¥WY ¥WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. Lc¥WWÈ ¡WYTc vWTYIvW äWWV MVZTAVc¥WR EScg ¥W©vWWyW£WW¨WW ©WWVc£W

©WZxWY¥WWÈ ¡WT XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWY ©WSWB wWB rWZIY Kc LcyWY ¡WWKU 8T.03 §WWnWyWh nWrWg ITW¦Wh Kc AyWc VLZ ¨WT©WWR AW¨Wc v¦WWÈ ©WZxWY¥WWÈ 300 XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWY ©WSWB IT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT Kc. IWÈ©WyWY ©WSWB ¥WWNc ©WTIWTY vWc¥WL AcLy©WYyWW ¥WäWYyWh IW¥W ITY TéWWÈ Kc. IWÈ©W¥WWÈwWY RhQ wWY £Wc ÔNyWY FGPWBwWY ¥WWNY IWQ¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY

^ ShNh | äWWÈXvW§WW§W ¨WWpWc§WW

Kc AyWc s¦WWÈ IWÈ©W ¡WZTWB oW¦Wh Vh¦W Ic ©wWWXyWI TVYäWh óWTW R£WWuW ITW¦WZÈ Vh¦W vWc¨WY Lo¦WWAcwWY IWÈ©WyWc nWZ§§Wh ITY ¡WWuWYyWh XyWIW§W wWB äWIc vWc¨Wh ©W¥WwWU £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWh Kc. AW IWÈ©W ©WSWB¥WWÈ AWuWÈR XL§§WWyWh ¥WZn¦W IWÈ©W IT¥W©WR ¤WÈPcTL IWÈ©W ©WXVvW AWuWÈR ¥WhoWT- AWuWÈR oWW¥WPY ¨WoWcTc IWÈ©WyWh ©W¥WW¨WcäW ITW¦Wh Kc.

AWuWÈR¥WWÈ Vø¡WuW rWaÈNuWY IW¦WgyWW ¤WWTuW ¨WrrWc AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ ¥WhNT ©WW¦WI§W ¥WWNc IrWcTYAh¥WWÈ TcäWyWIWPeyWW ATLRWTh AN¨WW¦WW ¡W©WÈRoWYyWW yWÈ£WT ¥WcU¨W¨WW ATø ITh IWUMWU EyWWUW¥WWÈ ¯WÈ£Wh¨WWPyWY NWÈIY rWW§WZ yWVYÈ ITWvWWÈ oWkW¥WLyWh¥WWÈ ThªWyWY §WWoWuWY

AWuWÈR, vWW.6 AWuWÈ R oWk W ¥¦W AyWc äWVc T ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTYAh¥WWÈ ¡WWÈnWY VWLTY ýc¨WW ¥WUc Kc. oWvW 30¥WYAc ¦Whý¦Wc § W §WhI©W¤WW rWa È N uWYyWY IWoW¥WYTY¥WWÈ ýcPW¦Wc§WW ¥WhNW¤WWoWyWW AXxWIWTYAh VW§W rWaNÈ uWYyWW ¤WWTvWyWh Vø wWWI EvWWTY TéWWÈyWZÈ ýc¨WW ¥WUY TéWZÈ Kc. AWLc rWaÈNuWY ¡Wv¦WWyWW ¡WWÈrW XR¨W©W £WWR ¡WuW oWkW¥¦W AyWc äWVcT ¥WW¥WvW§WRWT IrWcTYAc TcäWyWIWPe yW¨WW IQW¨W¨WW AyWc La y WY ¡WPc § WY ATøAhyWW XyWIW§WyWY IhB L IW¥WoWYTY wW¨WW ¡WW¥WY yWwWY. £WYø vWTS ATLRWThyWY ¡WuW ¡WWÈnWY VWLTY KvWWÈ yWWyWW ¥WhNW

TcäWyWIWPeyWW ©WZxWWTW, yWW¥W E¥WcR¨WWyWW IW¥Wh ¡WuW VW§W rWaNÈ uWY ¤WWTuW ¨WrrWc AN¨WWB ¡WP¦WWÈ Kc. s¦WWTc rWaNÈ uWY ¡Wa¨Wg yW¨WW TcäWyWIWPeyWY ATøAh ¡WuW 1¡W0 LcN§WY ¡WcyPYÈoW ¡WPY TVY Kc. AW £WW£WvWc ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTYyWW ©WZ¯WhyWW LuWW¨¦WW ˜¥WWuWc VW§W rWaNÈ uWY AyWc AWrWWT ©WÈXVvWWyWW IWTuWc AW IW¥WyWc nWW©W ¥WVv¨W AW¡W¨WW¥WWÈ yWwWY AW¨WvWZÈ. s¦WWTc ¡WcyPYÈoW ATøAh £WW£WvWc ¡WbrKWITvWWÈ AW IW¥W ¡WuW VWwW E¡WT §Wc¨WW¦WZÈ yWwWY s¦WWTc XR¨W©W RTX¥W¦WWyW TcäWyWIWPe X¨W¤WWLyW ITuWyWY IW¦Wg¨WWVY ¡WuW ¥WVR AÈäWc £WÈxW Kc. LcwWY IrWcTYAc AW¨WvWW oWW¥WPcwWY ATLRWThyWc xWT¥W xWßW nWW¨WWyWh

¨WWTh AW¨¦Wh Kc AW¥W rWa È N uWY IW¥WoWYTY £WWR yWW XR¨W©Wh ¡WKY ¡WuW AXxWIWTYAhyWWÈ rWVcTW E¡WTwWY rWaNÈ uWYyWh wWWI EvW¦Whg yWwWY AyWc VW§W IW¥W¥WWÈ IhB L MP¡WY oWXvW RWnW¨WvWWÈ yW Vh¨WWyWY STY¦WWRh ©WWȤWU¨WW ¥WUY TVY Kc. AW¥W, ATLRWThyWZÈ Ac¨WZÈ ¥WWyW¨WZÈ Kc Ic, rWaNÈ uWY ¡WVc§WWÈyWZÈ yW¨WW TcäWyWIWPeyWW Sh¥Wg, X¨W¤WWLyW ITuWyWW Sh¥Wg AyWc yWW¥W RWnW§W IT¨WWyWW Sh¥WgyWZÈ ¡WuW IW¥W VW§W ©W¥W¦Wc wWW¦W. vWh ¡WuW LayWW IW¥WhyWZÈ XyWIW§W wWW¦W Ac¥W Kc. ¡WTÈvWZ AW IW¥WoWYTY ¡WWKU V¨Wc rWaÈNuWY IW¦Wg I¦WWgyWZÈ AXxWIWTYAhyWZÈ oWWÑÈ oWcT ¨¦WWL£WY §WWoWY TéWZÈ Kc.

NlWXSI IÈNlh§W IrWcTY ©WW¥WcL NlWXSIý¥WyWW üä¦Wh

AWuWÈR, vWW.6 ±ÎHÎ_ ÿ Ï…S·Î‹Î_ ‹˘Àfl ÁÎ≥¿·fiÎ (⁄ı ’ˆÕÎ ‰Î‚Î ’˛Î≥‰ıÀ ‰ÎËfi˘ ‹ÎÀı) fi_⁄fl ‹ÎÀıfiÌ fi‰Ì ÁÌflÌ{ GJ-23-AR- 0001 ◊Ì GJ-23-AR-9999 Á‘ÌfiÎ fi_⁄fl˘ ±Î√Î‹Ì ÷Î. 27/5/2014 ◊Ì Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ’Á_ÿ√ÌfiÎ fi_⁄fl˘fiÌ ¥E»Î ‘flΉfiÎfl ‰ÎËfi ‹ÎÏ·¿˘fiı ÷ı‹fiÎ ‰ÎËfi˘fi _ flÏ…VÀˇ ı  fi ¿flÎ‰Ì ’Á_ÿ√ÌfiÎ fi_⁄fl˘ ‹ÎÀı ÷Î.26/5/ 2014fiÎ fl˘… Á‰Îflı 11-00 ◊Ì 17-00 ¿·Î¿ ÿflQ›Îfi ±ı . ±Îfl.ÀÌ.±˘. ±ÎHÎ_ ÿ fiı ⁄_ ‘ ¿‰fl‹Î_ ±fl∞ ±Î’‰ÎfiÌ flËıÂı. ±fl…ÿÎflı …ı ÷ı fi_⁄fl ‹ÎÀı ËflÎ∞‹Î_ …ı fl¿‹ ¤fl‰ÎfiÌ Ë˘› ÷ı fl¿‹fi˘ ÏÕ‹ÎLÕ ÕˇÎNÀ (VÀıÀ ⁄ı_¿ ±˘Œ ¥LÕÌ›Î/⁄ıÓ¿ ±˘Œ ⁄fl˘ÕÎ)fi˘ ±ÎHÎ_ÿ ¬Î÷ı «Ò¿‰‰Î’ÎhÎ ÏÕ‹ÎLÕ ÕˇÎNÀ ±ı.±Îfl.ÀÌ.±˘. ±ÎHÎ_ÿfiÎ fi΋fi˘ ⁄_‘ ¿‰fl‹Î_ fl…^ ¿fl‰Îfi˘ flËı  ı . ÏÕ‹ÎLÕ Õˇ Î NÀ ’λ‚

±fl…ÿÎflfi_ fi΋, Áflfi΋ ÷◊Î ’Á_ÿ√Ìfi˘ fi_⁄fl ·¬‰Îfi˘ flËıÂı. ¿‰fl μ’fl ±fl…ÿÎflı fi΋, Áflfi΋ ÷◊Î «ı Á ÌÁ, ±ı L ∞fi fi_ ⁄ fl ÿÂ퉉ÎfiÎ flËıÂı. ±ı¿ fi_⁄fl ‹ÎÀı ±ı¿ ÏÕ‹ÎLÕ ÕˇÎNÀ fl…\ ¿fl‰Îfi˘ flËıÂı. ‰ÎËfifiÎ Áı· ·ıÀfl‹Î_ ÿÂν‰· ı ÷Îfl̬◊Ì hÎÌÁ Ïÿ‰ÁfiÌ ±_ÿflfiÎ … ±fl…ÿÎfl˘ ÷Î.27/5/2014fiÎ fl˘… ËflÎ∞‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±fl∞ ¿flÌ Â¿Âı. Á‹› ⁄ËÎflfiÌ ±fl∞±˘ flÿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ’Á_ÿ√ÌfiÎ fi_⁄fl ‹ÎÀı ±ı¿ … fi_⁄fl ‹ÎÀı ±ı¿ ¿fl÷Î ‰‘Îflı ±fl∞±˘ ±ı¿ … Ïÿ‰Áı ‹‚Âı ÷˘ ÀıLÕfl‹Î_ …ı ±fl…ÿÎflfiÌ ’Á_ÿ√ÌfiÎ fi_⁄fl‹Î_ ‰‘ ŒÌ fi˘ ÏÕ‹ÎLÕ ÕˇÎNÀ ËÂı , ÷ı ±fl…ÿÎflfiı ÷ı Ïÿ‰Áı ’Á_ ÿ √Ì fi_ ⁄ fl ŒÎ‚‰Ì ÿı ‰ ΋Î_ ±Î‰Âı. Ωı ‹_√Ήı· ÀıLÕflfiÌ Á_A›Î ’˛‹ÎHÎÁfl ±Î‰Âı fiËÌ ÷˘ ËflÎ∞ ¿ıL· ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı, ÷ı‹ ÁËΛ¿ ’˛ÎÿıÏ¿ ‰ÎËfi T›‰ËÎfl ±Ï‘¿ÎflÌ, ±ÎHÎ_ÿfiÌ ›ÎÿÌ‹Î_ …HÎΉΛ_ »ı.

L¨WWVT yW¨WhR¦W X¨WàW§W¦W IO§WW§W xWh.9¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WWNcyWY ¡WTY–WW ¦WhýäWc

AWuWÈR Tc§W¨Wc oWhRY ¡WW©Wc TY–WW rWW§WIc ¡Wcc©WcyLTh ¥WcU¨W¨WW T©vWc E¤WW wWB LvWWÈ AW ¥WWoWhg AW¨WvWW ¥WhNW ¨WWVyWhyWc pWuWY ¨WnWvW NlWXSI ©W¥W©¦WWyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPc Kc. s¦WWTc ©W¨WWT ©W¨WWT¥WWÈ L NlWXSI rWhIPY ¡WW©Wc L AW¨Wh NlWXSI L¥Wc§Wh wWvWWÈ NlWXSI ¡Wh§WY©WyWY IW¥WoWYTY AÈoWc X¨WrWWT¨WZÈ ¡WPc Kc. AWLc ©W¨WWTyWW ¥WhN¹È NlWXSI ý¥W wW¦Wh AyWc oWuWvWTYyWW I§WWIh¥WWÈ K½Nh ¡WPY oW¦WWyWZÈ ýcB äWIW¦W Kc. ^ ShNh | AsLZ ©Wd¦WR

¨W©WhyWY IbXªW Ih§WcL¥WWÈ ¨WWXªWgI XRyWyWY EL¨WuWY

AWuWÈR, vWW.6 IbXªW ¥WVWX¨WàW§W¦W vWwWW IbXªW ¡WhX§WNcIXyWI AWuWÈR IbXªW ¦WZXyW¨WX©WgNY ¨W©WhyWW ©WV¦WhoWwWY XóXvW¦W ¨WWXªWgI XRyWyWY EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¨WWXªWgI XRyW XyWX¥W²Wc AcI X¥WXyWN, I¨WYM Ih¥¡WYNYäWyW, P¥£W äWTWP, AÈvWW–WTY,oWYvW VTYSWB AyWc yúv¦W VXTSWB Lc¨WW IW¦Wgÿ¥WhyWZÈ AW¦WhLyWW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W VvWZ.È ¨WWXªWg I XRyWyWW ©W¥WW¡WyW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ AWuWÈR IbXªW ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW ¥WW.I¹§W¡WXvW Ph. Ac.Ac¥W. äWcnW Ax¦W–W vWTYIc E¡WÅ©wWvW TVc§W VvWWÈ. vWcAhAc IbXªW ¥WVWX¨WàW§W¦W vWwWW IbXªW ¡WhX§WNcIyWYIyWY äWd–WXuWI, ©WWÈ©IbXvWI, T¥WvW-oW¥WvW vWwWW Ay¦W B²WT ˜¨úŲWAhyWW ¨WnWWuW ITY X¨WàWwW¿AhyWW TWÖlY¦W vWwWW TWs¦W I–

WWyWY ©¡WxWWgAh¥WWÈ X¨WLcvWW wW¨WW £WR§W X£WTRW¨WY AWäW¿¨WrWyW ¡WWO¨¦WWÈ VvWWÈ. AW ©W¥WWTȤWyWW ¥WZn¦W ¥WVc¥WWyW Ph. Ic . £WY. IXwWTY¦WW, ©WÈ ä WhxWyW XyW¦WWI¥WAc N¹ÈIW oWWUW¥WWÈ Ih§WcLyWY ˜oWXvW AÈoWc AWyWÈR ¨¦WIvW I¦Whg VvWh. AW ˜¥WWuWc ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ E²WTh²WT Ih§WcL ˜oWXvW ITc vWc¨WY äWZ¤WcrKW ¡WWO¨WY VvWY. Ph. Ic.¡WY. ¡WNc§W, AWrWW¦Wg AyWc PYyW Ac vWc¥WyWW ˜W©WÈXoWI ˜¨WrWyW¥WWÈ Ih§WcLyWW X¨WIW©W¥WWÈ ©WV¤WWoWY ©W¨Wgyc WY IW¥WoWYTY LuWW¨WY VvWY. vWcAhAc ¨WWXªWg I XRyW XyWX¥W²Wc ¦WhLc § W ©¡WxWWgAhyWW ©¡WxWgIhyWc AX¤WyWÈRyW ¡WWO¨¦WWÈ VvWWÈ. Ph. Ac¥W.AcyW. £Wk”¤Wá, XyW¦WW¥WI, X¨WàWwW¿ I§¦WWuWc EÚ£WhxWyW¥WWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, IbXªW Ih§WcL, ¨W©Wh vWWLcvWT¥WWÈ yW¨WY äWÝ wW¦Wc§W Kc. vWc¥W KvWWÈ ©NWS vWwWW

X¨WàWwW¿AhyWW Ev©WWVwWY X¨WàWwW¿ I§¦WWuWyWY RTcI ˜¨úŲWAh¥WWÈ ¤WWoW §WB Ih§WcLyWZÈ yWW¥W ThäWyW ITc§W Kc. AW ˜©WÈoWc Ih§WcLyWW AWrWW¦Wg Ph.Lc.£WY. ¡WNc§Wc ¡WxWWTc§W ¥WVc¥WWyWhyWZÈ äWWÅ£RI ©¨WWoWvW ITY X¨WX¨WxW ˜¨úŲWAh X¨WäWc KuWW¨WN ITY ©WÈ©wWWyWh ¡WXTrW¦W AW¡¦Wh VvWh. AW ©W¥WWTȤW¥WWÈ ¦WZXyW¨WX©WgNY AXxWIWTY, ¦WZXyWN ¨WPWAh vWwWW XäW– WIoWuW E¡WÅ©wWvW TVY X¨WàWwW¿AhyWW ©WWÈ©IbXvWI IW¦Wgÿ¥WyWc ¥WWu¦Wh VvWh. Kc§§Wc Ph. Ac.AWT. ¥WcI¨WWyW, rWcT¥WcyW X¨WàWwW¿ ©WÈpWc ©W¨Wgc E¡WÅ©wWvW AW¥WÈ X ¯WvW ¥WVc ¥ WWyWh vWwWW X¨WàWwW¿AhyWh IW¦Wgÿ¥WyWc ©WSU £WyWW¨W¨WW ¥WWNc AW¤WWT ¥WWy¦Wh VvWh. ©W¥WoWk IW¦Wgÿ¥WyWZÈ ©WÈrWW§WyW ˜h. Ac¥W.Ac¥W. ©Wc¦d WRc I¦WZÈg VvWZÈ.

nWȤWWvWyWW £WýTh¥WWÈ oWT¥WYwWY £WrW¨WW §WY§WY yWcNyWZÈ ©WZT–WW I¨WrW!

nWȤWWvW äWVcT ©WXVvW ©W¥WoWk AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ XR¨W©W RTX¥W¦WWyW ¤Wc L ¨WWUW ¡W¨WyW ÔÈ I WvWW ¨WWvWW¨WTuW¥WWÈ ¤WcLyWZÈ ˜¥WWuW ýc¨WW ¥WUc Kc . EyWWUWyWY IWUMWU oWT¥WYyWW ˜Ih¡W ©WWwWc A©WéW EIUWNwWY yWoWTLyWhyWY ¡WXTÅ©wWXvW IShPY £WyWY oWB Kc. AcX˜§WyWW X¨WRW¦W wWvWWÈyWY ©WWwWc ©WZ¦WgRc¨WvWW ¨WxWZ AWITW £WyWvWWÈ AWIWäW¥WWÈwWY ýuWc AoWyW¨WªWWg wWB TVY Vh¦W vWc¨Wh ¥WWVh§W ©Wýg¦Wh Kc. äWVcTyWW T©vWWAh £W¡WhTyWW ©W¥W¦Wc ©WZ ¥ W©WW¥W ¤WW©Wc Kc . oWT¥WYyWW ˜Ih¡WwWY £WrW¨WW AW¥W ˜ý yWYvWyW¨WW ˜¦WhoWh AL¥WW¨W¨WWyWY ©WWwWh ©WWwW £W¡WhT wWvWWÈyWY ©WWwWc L ¥WhPY ©WWÈL ©WZxWY pWTyWY £WVWT yWYIU¨WWyWZÈ ¡W©WÈR ITvWW yWwWY. AW¨WW ©W¥W¦Wc äWVcTyWW ¥WZn¦W T©vWWAh E¡WT R¹IWyW ^ ShNh | ¥WXyWªW nWWT¨WW xWTW¨WvWW ¨Wc¡WWTYAhAc ¡WuW oWT¥WYyWW ˜Ih¡WwWY £WrW¨WW T©vWWAh ¡WT §WY§W yWcNyWZÈ ©WZT–WW I¨WrW ITY ©W¥WLRWTY¤W¦WZgÈ ¡WoW§WZÈ ¤WTc§W Lc E¡WTyWY vW©¨WYT¥WWÈ RcnWW¦W Kc. LcyWWwWY ¨Wc¡WWTYAh ©WXVvW oWkWVIh AyWc TWVRWTYAh ¡WuW TWVvW AyWZ¤W¨Wc Kc.

AWuWÈR, vWW.6 ¤WWTvW ©WTIWTyWW ¥WWyW¨W ©WÈäWWxWyW X¨WIW©W ¥WȯWW§W¦W XäW–WW X¨W¤WWoW ©WÈrWWX§WvW L¨WWVT yW¨WhR¦W X¨WàW§W¦W, IO§WW§W¥WWÈ ¨WªWg 2014-15 ¥WWNc nWW§WY ¡WPc§W xWh.9 ¥WWNcyWY Lo¦WWAh ¤WT¨WW ˜¨WcäW ¡WTY–WW ¦WhýyWWT Kc. AW ˜¨WcäW ¡WTY–WW AWoWW¥WY vWW.22 LZyW, 2014yWc TX¨W¨WWTyWW ThL ©W¨WWTc 10 wWY £W¡WhTyWW 1 I§WWI RT¥¦WWyW yW¨WhR¦W X¨WàW§W¦W, IO§WW§W XL. nWcPW nWWvWc §Wc¨WWyWWT Kc. AW ¡WTY–WW nWcPW nWcPW XL§§WWyWY ¥WWy¦WvWW ˜W’ äWWUW¥WWÈ A¤¦WW©W ITvWW AyWc rWW§WZ ¨WªWcg xWh.9yWY ¡WTY–WW AW¡WY ¡WW©W ITc§W Vh¦W vWc¨WW X¨WàWwWYgAh L AW¨WcRyW¡W¯Wh ¤WTY äWIäWc.

£Wc ¥WW©WwWY NWÈIY vWd¦WWT wWB oWB Vh¨WW KvWWÈ TWLIY¦W LäW nWWN¨WW NWÈIYyWZÈ EÚpWWNyW IT¨WWyWh TnWW¦Wc§W ¥WhV EÚpWWNyW I¦WWg £WWR NWÈIYyWh E¡W¦WhoW ITWäWc: ©WT¡WÈrW

¯WÈ£Wh¨WWP oWW¥WyWW ©WT¡WÈrW s¦WÈXvW¤WWB rWWdVWuWc AW AÈoWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, NWÈIYyWZÈ EÚpWWNyW NºI È ©W¥W¦W¥WWÈ IT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT Kc. vWÚE¡WTWÈvW I¦WWg £WWR NWÈIYyWh E¡W¦WhoW IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AWuWÈR, vWW.6 ¯WÈ£Wh¨WWP oWW¥W¥WWÈ £Wc ¥WW©WwWY ¡WWuWYyWY NWÈIY vWd¦WWT wWB oWB Vh¨WW KvWWÈ vWc¥WWÈ ¡WWuWY yWWÈnW¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ yWW VhB oWkW¥WLyWh¥WWÈ ThªWyWY §WWoWuWY ˜¨WXvWg TVY Kc. ©Whø¯WW vWW§WZIWyWW ¯WÈ£Wh¨WWP oWW¥WyWY oWh©WWBIº¨WW ©WY¥W X¨W©vWWT¥WWÈ ¨W©W¨WWN ITvWW TVYäWhyWc ¡WY¨WWyWZÈ ¡WWuWY ¥WUY TVc vWc ¥WWNc ¡WWÈrWcI ¨WªWg ¡WVc§WWÈ £WWcT £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. LcyWZÈ ¡WWuWY TVYäWhyWc ©WYxWZ L A¡WWvWZÈ VvWZÈ. LcwWY RºTyWW X¨W©vWWT¥WWÈ ¡WWuWY ¡WVhÈrWY äWIvWZÈ yW VhvWZÈ. RºTyWW X¨W©vWWTyWW TVYäWhyWc ¡WWuWY ¡WVhÈrWY äWIc. vWc ¥WWNc AW X¨W©vWWT¥WWÈ ¡WWuWYyWY NWÈIY £Wc ¥WW©W AoWWE £WyWW¨W¨WW¥WWÈ

^ ShNh | äWWÈXvW§WW§W ¨WWpWc§WW

AW¨WY Kc. AW NWÈIY¥WWÈ ¡WWuWY yWWÈnWYyWc rWW§WZ IT¨WWyWW £WR§Wc NWÈIYyWc X£WyW E¡W¦WhoWY ¡WPY ¥WZIY Kc AyWc NWÈIYyWZÈ Ih§WB TWLIY¦W AoWkuWYyWW VWwWc EÚpWWNyW I¦WWg £WWR L rWW§WZ IT¨WWyWh AWoWkV TnWWvWW TVYäWh¥WWÈ ThªWyWY §WWoWuWY ˜¨WvW¿ TVY Kc.

£WhT©WR ©Wa¦Wg ¥WÈXRT nWWvWc T9¥Wh ¡WWNhv©W¨W AyWc ©Wa¦Wg¦W°W ¦WhýäWc

AWuWÈR, vWW.6 ¥WhoWTYyWY AcyW.Ic. ©Wh§WÈIY ˜WwWX¥WI äWWUWyWW AW©WY©NyN XäWX–WIW X¨W§WW©W£WcyW äWyWW¤WWB TWL ¨W¦W¥W¦WWgRWyWc IWTuWc XyW¨úŲW wWvWWÈ vWc¥WyWW ¥WWyW¥WWÈ X¨WRW¦W ©W¥WWTȤW ¥WhoWT AcrW.Ac©W. ¥WXVPW VWB©Iº§W¥WWÈ ¦WhýB oW¦Wh. AW ˜©WÈoWc AXvWXwW X¨WäWcªW vWTYIc XL§§WW ¡WÈrWW¦WvW ˜¥WZnW LäW¨WÈvWX©WÈV £WYN XyWTY–WI £Wk”¤Wá vWwWW oWZLTWvW TWs¦W ¡WWO¦W ¡WZ©vWI ¥WÈPUyWW A¤W¦W ¦WWX°WI, nWW©W E¡WÅ©wWvW TéWWÈ VvWWÈ. vWc¥WL ¥WhoWT oWW¥WyWW ©WT¡WÈrW vWwWW oWW¥WyWW yWWoWXTIh vWwWW ¥WhoWT

¡WTY–WWyWZÈ ¥WWx¦W¥W AÈoWkcø vWwWW XVyRY TVcäWc. AW ¥WWNcyWW LÝTY AW¨WcRyW¡W¯Wh L¨WWVT yW¨WhR¦W X¨WàW§W¦W, IO§WW§W vWwWW XL§§WW XäW– AWuWÈR, vWW.6 WuWWXxWIWTYyWY IrWcTY, ¥WWx¦WX¥WI £WhT©WR nWWvWc AW¨Wc §W LoW˜X©WxxW X¨W¤WWoW, AWT.NY.Ah. IÈ¡WWEyP, ©Wa ¦ Wg ¥ WÈ X RTyWh T9¥Wh ¡WWNhv©W¨W AyWc yWPYAWR nWWvWcwWY X¨WyWW¥Wa§¦Wc ¥WUY ©Wa ¦ Wg ¦ W°WyWZ È AW¦WhLyW AWoWW¥WY TVc ä Wc . ©WX¥WXvWyWY ¨Wc £ W©WWCN www.nvsropune.gov.in vWW.1¡W ¥WcyWc oWZݨWWTyWc ITW¦WZÈ Kc. AW ¦W°W¥WWÈ £Wc©W¨WW ¥WWNc IhB¡WuW ˜IWTyWh ¡WTwWY PWEyW§WhP ITY äWIWäWc. AW AW¨WcRyW¡W¯Wh ©WÈ¡WauWg TYvWc rWWLg ¨W©WZ§W IT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT yWwWY. £WhT©WR yWoWTyWc AWÈ o WuWc ¤WTYyWc ¥WhPW¥WWÈ ¥WhPW vWW.30-5©Wa ¦ Wg ¥ WÈ XRT vWW.1¡W/¡W/1986yWW ThL 14yWW ThL ©WWÈLc 5 I§WWI ©WZxWY¥WWÈ ¥Wa X vWg ˜ XvW×W ITc§WY AyWc vWc¥WWÈ ¤WoW¨WWyW yW¨WhR¦W X¨WàW§W¦W, IO§WW§WyWW ©Wa ¦ Wg y WWTW¦WuW ©WXVvW äWXIvW ©WȘRW¦W, IW¦WWg§W¦W¥WWÈ L¥WW ITW¨W¨WWyWW TVcäWc oWuWc ä W ©WÈ ˜ RW¦W, X¨WªÑ ©WȘRW¦W, AyWc vWc ¥ W Ac I AnW£WWTY ¦WWRY¥WWÈ ÜÏ ©WÈ ˜ RW¦WI X¨WoWc T c y WW Rc ¨ Wh LuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. ¡WxWTW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc. £WhT©WR ©Wa¦Wg¥WÈXRTc ¥WaXvWgAh ¡WxWTW¨WY vWcyWc T9 ¨WªWg wW¦WW RT ¨WªWgc ¥WaXvWg ˜XvW×WyWY ¦WWRÝ¡Wc ¡WWNhv©W¨W EL¨WW¦W Kc. AW ¨WªWgc ¡WuW ¤W¨¦W Ev©W¨W EL¨WWäWc. ©Wa¦Wg¥WÈXRTc RTcI ©WȘRW¦WyWW VWB©I¹§WyWW X˜y©WY¡WW§W SvWcX©WÈV Rc¨WhyWW RäWgyW ITY ¦WW¯WWUZAh vWc¥WyWW ¨WWpWc§WW ¡WuW nWW©W E¡WÅ©wWvW TéWWÈ ¥WyWyWY BrKW¡WauWg ITc Kc. £WhT©WR VvWWÈ. AW ˜©WÈoWc ˜W©WÈXoWI ˜¨WrWyW ©Wa¦Wg¥WÈXRT RäWgyWY¦W Kc. AW¡WvWW XäWX–WIW£WcyWc ¥WÈLa§WW£WcyW £WhT©WRyWZÈ ©Wa¦Wg¥WÈXRT rW¥WvIWTYI ¨WWpWc§WWAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, ©WvWvW 37 ¨WªWg ©WZxWY äWd–WXuWI IW¦Wg ©WWwWc IW¦WgTvW Ac¨WW X¨W§WW©W£WcyWc XR¨W©W-TWvW ýc¦WW ¨WoWT £WWUIhyWW X¨WIW©W vWwWW ¤WuWvWT ¥WWNc ©WRW¦W ˜¦W“äWY§W TVc§WW Kc. AyWc AyWcI vWcL©¨WY X¨WàWwW¿AhyWc vWd¦WWT ITY ©W¥WWLyWc AW¡¦WW Kc. AW¤WWTX¨WXxW ˜¨WrWyW TWLZ¤WWB ¨WWpWc§WW Ac I¦WZÈg AyWc vW¥WW¥W oWW¥WyWW yWWoWXTIh VWLTY TVY AW ˜©WÈoWyWc XR¡WW¦W¥WWyW ITW¦WW VvWWc.

AWuWÈR, vWW.6 nWcPW-AWuWÈR XL§§WW –WX¯W¦W ©Wc¨WW ©W¥WWL óWTW T8 ¥WWÈ ©W¥WZV§WoWjhv©W¨WyWZÈ AW¦WhLyW vWW.8 ¥Wc oWZܨWWTyWc ¨WdäWWnW ©WZR-9yWW XR¨W©Wc vWWTW¡WZT ¥WZIW¥Wc ITW¦WZÈ Kc. §WoWjhv©W¨WyWW EÚpWWNyW ˜©WÈoWc ˜¥WZnW ©wWWyWc ©Whø¯WW ¥WvW X¨W©vWWTyWW xWWTW©W¤¦W ¡WZyW¥W¤WWB ¡WT¥WWT E¡WÅ©wWvW TVcäWc. I£WYT AWÕ¥W ¨W©¯WW§WyWW EoW¥WRW©Wø ¥WVWTWL

vWwWW ¡WT¥WVÈ©W AWÕ¥W ©WYÈø¨WWPWyWW yWN¹ ©¨WWX¥W yW¨W RÈ¡WŲWyWc AWäW¿¨WrWyW ¡WWO¨WäWc. ©W¥WWThV¥WWÈ ¥WZn¦W ¥WVc¥WWyW vWTYIc ¤WTvWX©WÈV ©Wh§WÈIY ©WcyWcNTY, ¥WȯWY ¤WWTvW ©WTIWT, xWWTW©W¤¦W TWLcyÏX©WÈV ¡WT¥WWT (£WhT©WR), AX¥WvW¤WWB rWW¨WPW (AWÈI§WW¨W), vWwWW XyWTÈLyW¤WWB ¡WNc§W (¡WcN§WWR) E¡WÅ©wWvW TVcäWc. ©W¥WZV §WoWjhv©W¨W¥WWÈ 47 ¦WZoW§Wh §WoWjoWkXÈ wWwWY ýcPWäWc.

¥WhoWTyWY ˜WwWX¥WI äWWUWyWW XäWX–WIWyWh X¨WRW¦W ©W¥WWTȤW ¦Whý¦Wh

©Wa¦Wg¥WÈXRT Kc. ¤WoW¨WWyW ©Wa ¦ Wg y WWTW¦WuWyWY BrKWwWY £WÈxWW¦Wc§W Kc. vWc¥WWÈ ©W¨Wg ©WȘRW¦WyWW Rc¨W X£WTWL¥WWyW Kc. vWc vWcyWY X¨WXäWÖvWW Kc. AVYÈ ©Wa¦Wg¥WÈXRTc ¤WoW¨WWyW ©Wa¦WgyWWTW¦WuW, £Wk”Wø, X¨WªÑø, ¥WVWRc¨Wø, ˜IbXvWRc¨WY, ¤WoW¨WWyW ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW, TWxWWIbªuW, TW¥W §W–¥WuW ©WYvWWø, äWYTPYyWW ©WWÈB£WW£WW, ¨WYT¡WZTyWW L§WWTW¥W £WW¡WW, ©WWT©WWyWW ©WvW Id¨W§W, ©WY¥WTPWyWW ¥WVWvW¥WTWø ¥WVWTWL, ©WW¦W§WWyWW §WW§Wø ¥WVWTWL, IW¦WW¨WThVuWyWW Ib¡WW§¨WWyWÈRø, TÑýyWW TW¥WRc¨Wø, ¥WVW¨WYT ©¨WW¥WY, VyWZ¥WWyWø, AXoyWRc¨W, yWdÝv¦WRc¨W, ¨WW¦W¨¦WRc¨W, BäWWyWRc¨W, £WWT TWXäWRc¨W, IW¦WW¨WThVuWyWW Ib¡WW§¨WWyWÈRø, TÑýyWW TW¥WRc¨Wø, ¥WVW¨WYT ©¨WW¥WY, VyWZ¥WWyWø, AXoWjRc¨W, yWdÝv¦WRc¨W, ¨WW¦W¨¦WRc¨W, BäWWyWRc ¨ W, £WWT TWXäWRc ¨ W, TWL©wWWyWyWW ÕYyWWwWø,

vWZ§Wý¡WZTyWW vWZ§Wý¥WW, X¨WØI¥WWg, AÌW¡WauWWg¥WW, ¤WW¨WyWoWTyWW nWhPY¦WWT ¥WW, ©WÈvWhªWY ¥WW, yW¨WoWkV Rc¨W, oWuWcäW ¤WoW¨WWyW, £WZö ¤WoW¨WWyW, ¤WoW¨WWyW R²WW¯Wc¦W, ¥WW oWW¦W¯WY, ¥WW E¥WY¦WWø, ¥WW AÈ£WWø, ¥WW ©WT©¨WvWY, ¥WW ¥WVWIWUY, ¥WW §W–¥WYø, yW¨WoWkV Rc¨WvWW, £WUY¦WWRc¨Wø, äWXyWRc¨W, ©Wv¦WyWWTW¦WuW, ˜WuWyWWwW ¥WVWTWL (˜uWW¥WY ©WȘRW¦W), ©W¨WgyWY BrKW¡WZTY IT¨WW¨WWUW IW¥WxWcyWZ ¥WWvWW, Ma§Wc§WW§W, ¤WWwWYø ¥WVWTWLyWh ¥WaXvWg˜XvW×W XRyW ¦WWyWc ¥WVhv©W¨W EL¨WW¦W Kc. AW XR¨W©Wc ©Wa¦Wg¦W°W¥WWÈ XyW:äWZ§I £Wc©WY äWIWäWc. ¡WWNhv©W¨WyWh IW¦Wgÿ¥W vWW.1¡W/¡W/14, oWZܨWWT ©W¨WWTc 9:00 wWY TW¯Wc 1T:00 I§WWI ©WZxWY Kc vWc¥W ¨WIY§W T¥WuW§WW§W ¥WÈoWURW©W ¡WNc§W, ©wWW¡WI: ©Wa¦Wg¥WÈXRT, £WhT©WR, ©WZTcäW¤WWB ¡WT©Wh²W¥W¤WWB ¡WNc§W, ˜¥WZnW: ©Wa¦Wg¥WÈXRT, £WhT©WR Ac AcI AnW£WWTY ¦WWRY¥WWÈ LuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc.

£WhT©WRyWW AoWkuWY XRyWcäW¤WWB ©WZwWWTc XR¡W ˜WoWN¦WwWY IW¦WgÿyWh ˜WTȤW I¦Whg VvWh. AW ˜©WÈoWc XRyWcäW¤WWB X¥W©¯WY, yW¦WyW¤WWB ©WZ w WWT, äWd§WcªW¤WWB X¥W©¯WY, yW¨W©WWTYyWW Ph. AÈ£WZ¤WWB oWsLT, ATX¨WÈR¤WWB ©WZ w WWT, PWéWW¤WWB oWsLT, AcP¨WhIcN AvWZ§W¤WWB X¥W©¯WY, NY.Ac . oWsLT oWWÈ x WYyWoWT,

E¥WTc O yWW ¤WTvW¤WWB ©WZ w WWT, XVvWc ä W¤WWB X¥W©¯WY, ¥WÈ ¯ WY rWÈÏIWÈvW¤WWB X¥W©¯WY, ©WÈL¦W¤WWB oWsLT, ©WZ T c ä W¤WWB X¥W©¯WY, T¥Wc ä W¤WWB X¥W©¯WY ¨WoWc T c AoWkuWYAhyWW V©vWc ©W¥WWLyWW vWcL©¨WY vWWT§WWAhyWc vWwWW ©W¥WWLyWW X¨WXäWÖ ¨¦WXIvWAhyWc ©Wy¥WWXyWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW.

oWZLTWvW TWs¦W©vWTY¦W ©WZwWWT ©W¥WWLyWZÈ ¨WWXªWgI ©WÈ¥Wc§WyW AyWc vWcL©¨WY vWWT§WWyWZÈ ©Wy¥WWyW

vWWTW¡WZT¥WWÈ –WX¯W¦W ©W¥WWLyWW T8¥WWÈ ©W¥WZV §WoWjhv©W¨WyWZÈ AW¦WhLyW

AWuWÈR, vWW.6 ©W¥WoWk oWZLTWvW ©WZwWWT ©W¥WWLyWW ¥Wc¨WWPW, oWsLT, ¨Wdä¦W AyWc ¡WÈrWhUY ©WZ w WWT °WWXvWLyWhyWZ È T0¥WZ TWL¦W©vWTY¦W ¨WWXªWgI ©WWxWWTuW ©W¤WW vWwWW X¨WXäWÖ ¨¦WXIvWAhyWh ©Wy¥WWyW ©W¥WWThV vWWLc v WT¥WWÈ ©W¥WWLyWW ˜¥WZnW OWIhT X¥W©¯WYyWW Ax¦W–W©wWWyWc ¦WhýB oW¦Wh.


8

£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

`òSÉÚHíeôÒ X¾àú†÷LɥɆ XyW§WIÈO s¦WhXvWªWWrWW¦Wg (AWuWÈR)

64 ¨WäWYITuWh- 3 ¥WYyWYN¥WWÈ XyWIW§W, Love Solution (©¡Wc. EpWTWuWY Rc¨WW¥WZÅmvW) (Not Fee) KZNWKcPW, ©WW©WZ-¨WVZyWh ¯WW©W, X¨WRcäW X¨WMW ©WY¡W§WYwWY yWPvWT ¥Wc§WYX¨WàW, xWyW˜WX’, ¥WZ O rWhN, vWTvW XyW¨WWTuW. (rW¥WvIWTY ©Wh¡WWTY) vWZ§W©WY NhXIM ¡WW©Wc, xW¥WcgäW¤WWC äWW©¯WY (£WhT©WR¨WWUW) 98243 80256

ExWC...XyW¨WWTuW IcyÏ

ISO 9001 ©WXNgSWCP. PY§W–W ¡Wc©N

IÈ N l h §W ©WX¨Wg © W. yW¨WW £WyWvWW ¥WIWyW¥WWÈ, ¡WWC¡W§WWCyW yWcN¨WIg ©WY©N¥W. Since 2000. X˜vWcäW äWWV 98257 27751 AhXS©W (02692) 250751. oWZ L TWvWyWW IhC¡WuW oWW¥W Ic äWVcT¥WWÈ.

LyW¥WÈoW§W m§WW©WY©W

xWh.10yWY Tco¦WZ§WT £WcrW¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WcU¨Wh. m¨WW§WYNY NYrWÃoW, 100 NIW ¡WXTuWW¥WyWY oWc T È N Y, oWZ L TWvWY ¥WWx¦W¥W ¥WWNc , SmvW X¨WàWXwWgyWYAh. ©NPY ¥WNYTY¦W§©W ÎY. LyW¥WÈoW§W m§WW©WY©W. PY-206, £WYýc ¥WWU, ÕYTW¥W AWIc g P , oWh¡WW§W ÿh©WÃoW, ©NcäWyW ThP, AWuWÈR. XRX–WvW ©WT : 91731 63425.

y¦WZ C©WTvW ©NY§W SXyWgrWT

RTcI ˜IWTyWW XR¨WW§WyWW oWhnW§WW, I£WWNh, vWYýc T Y £WyWW¨W¨WWyWW ©¡Wc ä ¦WWX§W©N, ¤WW§Wc L ThP, AWuWÈR.¥Wh.: 97256 33112, ©WWøR¤WWC - 95867 30553.

¨WÈRyWW VcyPYÿWSN

¥WÈ X RT Ac m ©Wh-¥WYyWWIWTY-©Wc ¨ WyW, £WkW©W¥WaXvWg ¨VWCN ¥WcN§W Ahm©WWCPyWY vWwWW §WoWj ˜©WÈ o WyWY X¨WX¨WxW AWCN¥W, oWY¢N AWCN¥W KaNILwwWW£WÈxW ¥WUäWc. §W–¥WY NhXIM ©WW¥Wc, TWýXxWTWLyWY oW§WY¥WWÈ, AWuWÈR. ©WÈXR¡W ¡WNc§W 98257 82928, ©WÈvWTW¥W ThP, yWPYAWR. 94280 76568.

VXTóWT-K¡Wd¦WW

23/5 TW¯Wc ÕYyWWwWø, AL¥WcT, ¡WZªIT, AWoWkW, oWhI¹§W¥WwWZTW, ¨WbRÈ W¨WyW, XR§VY A–WTxWW¥W, VXTóWT, A¦Whx¦WW, £WyWWT©W, IWäWY, K¡Wd¦WW, A§VW£WWR, ©WYvWW¥WQY, L¦W¡WZT, ERc¡WZT, Ic©WTY¦WWø, äWW¥WUWø, PWIhT XR.16 TWLZ TWuWW AWÈI§WW¨W¨WWUW 98248 21600

¦WW¯WW

©WiTWÖl ¦WW¯WW vWW.8-5 XR.7 ÝW. 1200/- rWWTxWW¥W ¦WW¯WW vWW.305 XR.15 ÝW. 13,000/A¥WRW¨WWRwWY XR§VY X¨W¥WWyW¥WWÈ. 250941, 81413 32025

§WcPYM I§WWIg

12 ¡WW©W §WcPYM I§WWIg ýcCAc Kc. ø§§WW ¥WVW¥WÈ ¯ WYÕY, AWuWÈ R . 94260 60760, 91738 26035

E¡WPc Kc ¨WcIcäWyW¥WWÈ

29/5 TW¯Wc XR¨W©W 3. ©WW¡WZvWWTW, yWWX©WI, ¯¦WÈ£WIcØT, ¥WZÅmvWxWW¥W, äWXyWRc¨W, äWYTPY, ©W’ÕZoÈ WY. (TVc¨WWL¥W¨WW ©WWwWc ) yWPYAWR vWwWW AWuWÈRwWY E¡WPäWc. äWd§WcªW¤WWC R§W¨WWPY (yWPYAWR) 99137 19460

ATLyN ¡WW©W¡WhNg

SIvW ©WWvW XR¨W©W¥WWÈ AyWc ¡WWyWIWPg E¡WT £WWT XR¨W©W¥WWÈ ¥WcU¨Wh. ©WÈ¡WIg: ¥WhPg y W ShNh ©NZ X P¦Wh, ©Nc ä WyW ThP, AWuWÈ R . ¥Wh. 94273 16341

§WcPYM AcIWEyNyN ýcCAc Kc

Telly ˜hoWkW¥W¥WWÈ AcIWEyN §WnWY äWIc

©WZSY¦WWyWW IWT¡WcN ©WcyNT

LayWyWW XR¨W©Wc ¨WxWZ ©WZyWW¨WuWY ITWäWc oWZLTWvW-¥WZM¢STyWoWT¥WWÈ Ih¥WY XVÈ©WW¥WWÈ AX¥WvW äWWVyWY çktÄkhýLkk y{÷ yÚkuo òuðtw òuEyu. ¤WaX¥WIW TVc§WY Kc : RcäWyWc Ih¥W¨WWRY XVÈ©WW¥WWÈ xWIc§WY RcäWc nwt fkÞËk{tºke íkhefu fnuðk {ktøkw Awt

vWc¥WL Ih¥¡¦WZNT NWC¡WÃoW ITY äWIc vWc¨WW £WY.Ih¥W oWkcs¦WZAcN §WcPYMc £WW¦WhPcNW vWwWW A¡Wc–WYvW ¡WoWWT ©WWwWc Ý£WÝ ¥WU¨WZ.È AhXS©W: C/o. L§WWTW¥W äWYTPY ©WWÈC£WW£WW X£W§P©Wg. F/9 ¡W§Wg NcTYNcL £WWITh§W oWcN ¡WW©Wc ¥Wh. 81417 55855 11/5 TW¯Wc EyWWC, ©WW¡WZvWWTW, yWWX©WI, ¯WÈ£WIcØT, äWXyWRc¨W XR.3 2x2 VhN§W ©Wh¥WyWWwW 17/5 ©W¨WWTc ©WW¦W§WW, RX–WuW¤WWTvW-©WWvW L¦WhXvWg§WÃoW- rWhNY§WW, X¨WT¡WZ T , XR¨W, XvWÝ¡WXvW-TW¥WcØT-Iy¦WWI¹¥WWTY vWZ§W©WYä¦WW¥W, xWWTYnWhXP¦WWT, oWQPW, XR.20 vWW.8-5-14. Tc§¨Wc-yWc¡WW§W- ©WWUÈ o W¡WZ T XR.4 TWLZ TWuWW ¡WhnWTW-£WyWWT©W-A¦Whx¦WW-K¡Wd¦WW AWÈ I §WW¨W¨WWUW 98248 XR.13 vWW.29-5-14. 21600, 99259 21600 Tc § ¨Wc - A¥WTyWWwW-IWä¥WYT¨WdªuWh¨WYRc¨WY XR.13 vWW.5-7-14. wWc§WY... wWc§WY... wWc§WY... ¤WW¨W©WWT Nl W ¨Wc § ©W- yWXP¦WWR. 2566539, ¥Wh.: 94084 PY-IN vWwWW ¥WäWYyW ¡WT ©WY¨Wc§WY ¥W§NYI§WT yWhyW ¨WZ¨WyW Sc£WkYIyWY 59822. äWh¡WÃoW £Wc o W (wWc § WY) vW¥WWTW £WYMyWc © WyWc ©W¨WWg X xWI E¡W¦WhoW Ac©WYPYNY AW¡W Ac©WYPYNYwWY ¡WTcäWWyW Kh? vWh wWW¦W vWc¨WY §WcNc©N PYMWCyW¥WWÈ ©WZÈRT PcS§WWyW ©WYT¡W, Nc£W§WcN, oWkcy¦WZ§W©W AWIªWg I X˜yNÃoW ITY vWc ¥ WL ¨WW¡WTY ¡WTcäWWyWYwWY ¥WZmvW wWW¨W. ¤WW¨W¥WWÈ ¡Wh©WW¦W vWc¨WY wWc§WYAh AhPgT Ac©WYPYNYyWY AI©WYT AW¦WZ¨g WcXRI R¨WW ¥WZL£W £WyWW¨W¨WW ¥WWNc ©WÈ¡WIg ITh. ¥WcU¨W¨WWyWZÈ ©wWU : §W–¦W AW¦WZ¨g WcXRI 98241 63212, 81402 PW‹. A¡Wa¨Wg ¥WhRYyWY VhÅ©¡WN§WyWY yWYrWc, 30148 ¨WcyPhT ÿh©WÃoW ShyW: 241456. ˜¨WW©W vW¥WW¥W ˜n¦WWvW SW¥Wg©WYyWY R¨WWAh 10 äWYTPY, yWWX©WI, ©WW¡WZvWWTW, äWXyWRc¨W, NIW PY©IWEyNwWY ¥WUäWc. ©W’©WZÈRTY XR.3. vWW.23-5-14 TVc¨WW-L¥W¨WW ©WWwWc. ©W¡WyWW£WcyW ¡WNc§W A¥WTyWWwW ¦WW¯WW XR.18 4-7-14 AÈ£WWø, TuWZý È , ¥Wh. 99259 23930, 99046 £WYIWyWc T , A¥Wb v W©WT, L¥¥WZ , 71402 ÕYyWoWT, ¨WdªuWhRc¨WY, VXTóWT, XR§VY, ¥WwWZTW, ¨WbÈRW¨WyW, AWoWkW, Thailand Package 5 Night 6 days 29,990/L¦W¡WZT, ÕYyWWwWø, PWIhT ¡WTvW. Ex-Mumbai. Departure ©W¡WyWW£WcyW ¡WNc§W ¥Wh. 99259 Date 19,26 Jun, Cua tours & Travel. 99251 8165 23930, 99046 71402

LcPY¦WZyWW 50 xWWTW©W¤¦Wh ¤WWL¡WyWW ©WÈ¡WIg¥WWÈ : ¥WhRY Lkk¾wþ Au yLku ¼ksÃkLkk MktÃkfo{kt Au. rçknkhLkk ¼qíkÃkqðo LkkÞçk {wÏÞ{tºke yLku ¼ksÃkLkk ðrhc Lkuíkkyu fÌkwt níkwt fu, Lkeríkþfw{kh Mkhfkh ÷kufMk¼kLke [qtxýe çkkË yktíkrhf rðhkuÄk¼k»kLkk fkhýu økçkze Ãkzþu. 50Úke ðÄw MkÇÞku

# I¹ÈLTW¨W¥WWÈ ©WY£WYAWCyWW xWW¥WW Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ vWcAhyWW oWW¥WyWW AWäWTc 70 wWY 80 LcN§WW nWcPv¹ WhyWW £WhoW©W R©vWW¨Wcýyc WW AWxWWTc vWcAhyWW yWW¥Wc §WWnWh ÝX¡W¦WWyWY §WhyW ¨WPhRTWyWY AcI IÈ¡WyWY óWTW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc AyWc vWcyWY vW¡WW©W ¥WWNc AyWc nWcPvº WhyWW AhTYøyW§W R©vWW¨Wcýc rWIWäWY ¨WcTYSYIcäWyW IT¨WW ¥WWNc AW¨¦WWÈ Vh¨WWyWZÈ LuWW¨WvWWÈ ýcvW ýcvWW¥WWÈ ©W¥WoWk ¨WWvW oWW¥W¥WWÈ ˜©WTY L¨WW ¡WW¥WY VvWY. Lc nWcPvº WhyWW yWW¥Wc §WWnWhyWY §WhyW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY vWc nWcPvº WhyWc ýuW wWvWW L vWcAhyWW ¡WoW yWYrWcwWY xWTvWY nW©WY oWB Vh¨WWyWh AWpWWvW §WWo¦Wh VvWh AyWc nWcPva WhyWW xWWPcxWWPW ¡WÈrWW¦WvW IrWcTY nWWvWc EvWTY AW¨¦WWÈ VvWWÈ. ¨WPhRTWyWY nWWyWoWY IÈ¡WyWY óWTW ¨WPhRTW XL§§WW ©WXVvW AWuWÈR XL§§WWyWW IWÈOWoWWUWyWW 100 wWY 1¡W0 LcN§WW oWW¥WPWAhyWW nWcPvº WhyWW 7/1T yWW EvWWTW, rWaNÈ uWY IWPe, ©W¨Wgc yWÈ£WT ¨WoWcTc R©vWW¨Wcýc ¥WcU¨WYyWc yWW¥W, ShNW AyWc ©WXVAh¥WWÈ rWcPW ITY ¥WZ£È WByWY £WcIÈ ¥WWÈwWY IThPhyWY §WhyW E¡WWPY §WYxWY VvWY. LcyWY ýuW ¥WZ£È WByWW y¦WZ XVyR VWE©W AcyW.Ac¥W. ¥WWoWg, £W§§WWPe Ac©NcN nWWvWc AW¨Wc§W ©WcyNl§W £¦WZTh AhS By¨Wc©NYoWcäWyW £WcIÈ ©WYI¦WZTYNYM AcyPÎhP ©Wc§WyWc IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ ©WY£WYAWByWW PY¨WW¦WAc©W¡WY ˜c¥WW §WhoWWyW vWcAhyWY NY¥W ©WXVvW I¹L È TW¨W nWWvWc AW¨WY ¡WVhÈr¦WW VvWW AyWc EÈPY vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.

nWcPºvWhyWY ¤WWTc ¤WYPwWY IW¥WoWYTY ¥WZäIc§W £WyWY

nWcPºvWhyWW yWW¥Wc §WWnWh ÝX¡W¦WWyWY §WhyW §WB KcvWT¡WYÈPY AWrWTWB Vh¨WWyWW ©W¥WWrWWT ¨WW¦WZ¨WcoWc ˜©WTY LvWWÈ nWcvWT¥WWÈ IW¥W ITY TVc§W nWcPvº Wh ¡WuW ¡WhvWWyWW yWW¥WyWY AWäWÈIW ©WWwWc ¡WÈrWW¦WvW¥WWÈ RhPY AW¨¦WWÈ VvWWÈ. LcyWc IWTuWc ¡WÈrWW¦WvW¥WWÈ ¤WWTc ¤WYP ý¥WY VvWY. nWcP¹vWhyWY ¤WYP yWc IWTuWc ©WY£WYAWByWY NY¥WyWc ¡WuW ¡WhvWWyWY IW¥WYTY IT¨WW¥WWÈ ¤WWTc ¥WZäIc§WYAhyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WP¦Wh VvWh. # TI¥W yWVà ¥WU¨WW KvWWÈ Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ VWLT ITY vWcyWY AWoWU IW¦Wg¨WWVY VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc ¥WWNc nWcPvº WhAc V¨Wc oW¥Wc v¦WWTc IhNeyWZÈ vWcPȹ AW¨Wc AcN§Wc IhNeyWW xWT¥WxWßW nWW¨WW ¥WWNc vWd¦WWT TVc¨WZÈ ¡WPäWcyWh ThªW IcN§WWI nWcPºvWh óWTW ¨¦WIvW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh.

AX¥WvW äWWV AcI ¯WW©W¨WWRY VWCIhNg¥WWÈ ¤WavW¡Wa¨Wg IW¦WRW¥WȯWY ©WW¥Wc AWTh¡Wh pWP¨WW¥WWÈ AW¨¦WW £WWR 26¥WY Kc : §WW§WayWh oWȤWYT AW–Wc¡W

¡WY¨WY©WY IWT¡WcN,c ¨Wh§W ¡Wc¡WT, ¨Wh§W ¡Wh©NT, yWhyW ¨WZ ¨ Wc y W IWT¡Wc N , Aÿc § WYI IWT¡Wc N . (¨WWL£WY ¤WW¨Wc IW¥W ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc) RTcI ývWyWY IWT¡WcN ¥WUäWc. ø12, TWLRY¡W Ih¥¡W§Wc – W, ¥WVcyÏ äWWVyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR. y{ËkðkË, íkk.06 94270 76220, 96247 økwshkíkLkk Ãkqðo fkÞËk{tºke 07930 rË÷eÃk Mkt ½ kýe îkhk fku x o L ke y{{kLkðk fhðkLkk fuMk{kt íku{Lke ¥WyWhL XÿAcäWyW Ah§P CM oWh§P. A¥WWTc v¦WWÈ LZyWY Mkk{u [kso£u{ fhðk{kt ykÔÞwt Au. X©W§IyWY ©WWPY¥WWÈwWY XPMWCyWT ©WWPY nðu fuMkLke ðÄw MkwLkkðýe ykøkk{e vWc¥WL LZyWY X©W§IyWY ©WWPY¥WWÈwWY 26{e swLkLkk hkus Þkuòþu. rË÷eÃk XPMWCyWT rWuWY¦WWrWh§WY £WyWW¨WY Mkt½kýeyu ð»ko 2012{kt ò{Lkøkh AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. £WY-106, {kfuxo Þkzo{kt yuf MÃke[ ykÃke fkuxLo ke ÕYTW¥W AWIcPg , ©NcäWyW ThP, AWuWÈR. yð{kLkLkk ÚkkÞ íkuðe ðkík fne níke su{kt fkUøkúuMkLkk Lkuíkk þÂõík®Mkn ¥Wh. 99094 14284 økkurn÷u íku{Lke MÃke[Lkwt rðzeÞku «ËŠþík fhe fLxuBÃk ykuV fkuxoLke RZIWyW ¨WcrW¨WWyWY Kc ¡Wa ý Ac © Nc N ¥WWÈ £Wc I ©WWCNyWY VheÞkË fhe níke. økwshkík hkßÞLkk ¼qíkÃkqðof Ah¨WT£WkYL ¡WW©Wc oWhPWEyW, ¥WYyWY fkÞËk{t ºke rË÷eÃk Mkt½kýe Mkk{u IWTnWWyWZÈ AhXS©W ¨WoWcTc §WW¦WI 200 fku x o L ke yð{kLkLkk fuMk{kt yksu rWh.ÓNyWY P£W§W VWCNyWY RZIWyW økw s hkík nkEfku x o { kt [kso £ u { ALg y N ¨Wc r W¨WWyWY Kc . ¥WUh: fhðk{kt ykÔÞw t níkw . t Mkt ½ kýeyu ð»ko yWTcyÏX©WÈV ¥WVYPW. C/o. L§WWTW¥W 2012{kt ò{Lkøkh {kfu xo Þkzo{kt X£W§P©Wg. F/9 ¡W§Wg NcTYNcL £WWITh§W yu f MÃke[{kt sýkÔÞw t fu fkuxo oWcN ¡WW©Wc ¥Wh. 99044 55501 çktÄkhýÚke Ãký WÃkh ðÄe hne Au. fkuxLo ke yk fkÞoþ÷ i eLku hkufðkLke zâwxe Ac©WY ¨WcrW¨WWyWZÈ Kc fu r LÿÞ MkhfkhLke Au. hk»xÙÃkríkyu X¨WyPh Ac©WY C¥¡WhNcPg ©WYoyW©WvWWC¨WWyW ¥WcI. TY¥WhNg ©WWwWc IÈ¡WyWY IÈ P YäWyW¥WWÈ ¨Wc r W¨WWyWZ È Kc . ¥Wh. 98254 33877

rWaÈNuWY £WWR yWYXvWäW ©WTIWT oW£WPY ¡WPäWc

Ãkxýk,íkk. 6 ¼ksÃkLkk ðrh»X Lku í kk Mkwþe÷fw{kh {kuËeyu yksu Ëkðku fÞkuo níkku fu, rçknkhLkk þkMkf Ãkûk sLkíkk ˤ ÞwLkkRxuzLkk 50Úke ðÄw MkÇÞku íku{Lke ÃkkxeoLkk MktÃkfo{kt Au. {wÏÞ{tºke rLkíkeþfw{khÚke yk ÷kufku ¾wçk s

XvWT©IWT ˜ITuW¥WWÈ XR§WY¡W ©WÈpWWuWY ©WW¥Wc rWWLgÎc¥W wW¦WZÈ

¤WWL¡WyWc TW¥W-TVY¥W ©WWwWc IhC §Wc¨WW Rc¨WW yWwWY

¼ksÃk MkkÚku MktÃkfo{kt Au. íkuyku ¼ksÃkLkk W{uËðkhkuLke {ËË Ãký fhe hÌkk Au. Mkwþe÷fw{kh {kuËeyu fÌkw t níkw t fu , su z eÞw L kk 116 ÄkhkMkÇÞku ÃkifeLkk {kuxk¼køkLkk ÄkhkMkÇÞku ¼ksÃk MkkÚku økXçktÄLkLkku ytík ÷kððk økÞk ð»kuo Lkeríkþfw{kh îkhk fhðk{kt ykðu÷k rLkýoÞÚke Lkk¾wþ Au. òu fu, {kuËeyu MÃküíkk fhe níke fu, ¼ksÃkLkwt hkßÞ Mkhfkh økçkzkððk{kt fkuR hMk LkÚke. yk Mkhfkh ÃkkuíkkLke heíku s økçkze Ãkzþu. økÞk Mkókn{kt rþðhks®Mkn [kinkýu ykøkkne fhe níke fu, Lkeríkþfw{kh Mkhfkh ÷kufMk¼kLke [qtxýe çkkË økçkze Ãkzþu. yøkkW ¼ksÃkLkk ðrhc Lkuíkk yrïLkefw{khu fÌkwt níkwt fu, hkßÞ Mkhfkh 21{e {u çkkË çk[e þfþu Lknª. yxf¤ku yuðe [k÷e hne Au fu, òu ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt suzeÞwLkku Ëu¾kð ftøkk¤ hnuþu íkku hkßÞ Mkhfkh WÃkh íkuLke yMkh Úkþu.

fu fÞk ykurVMkhLke rLk{ýwtf fÞkt fhðe òuEyu íkuykuLku õÞkt MkwÄe ÃkË WÃkh hk¾ðk òuEyu. WÃkhkuõík çkkçkík íku{ýu MÃke[ ËhBÞkLk fne níke. su{kt fkUøkúuMkLkk Lkuíkk þÂõík®Mkn økkurn÷u Mkt½kýeLkk MÃke[Lkk ðezeÞku Vwxus fkuxoLku MkkUÃke ËeÄk níkk. su{kt økwshkík nkEfkuxuo íku{Lke rðYØ fLxuBÃkx ykuV fkuxLo ke fkÞoðkne fhe níke. ykshkus økwshkík nkEfkux{ o kt rË÷eÃk Mkt½kýe rðYØ [kso£u{ Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞwt Au. nðu ykøkk{e fuMkLke ðÄw MkwLkkðýe 26{e sqLkLkk hkus nkÚk Ähkþu. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu Úkkuzk ð¾ík yøkkW rË÷eÃk Mkt½kýeLku økwshkík nkEfkuxuo fkuxo{kt nksh hnuðk {wËu sçkhsMík ÍkxõÞk níkk yLku ÃkkuíkkLkku sðkçk hsw fhðk Vh{kLk fÞwO níkwt. su{kt sðkçk hsw fhðk Mkt½kýeyu Mk{Þ {ktøÞku níkku su fkuxou økúkÌk hkÏÞku níkku.

Ãkxýk,íkk. 6 ykhsuzeLkk ðzk yLku rçknkhLkk ¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke ÷k÷q «MkkË ÞkËðu yksu yk¢{f ð÷ý yÃkLkkðeLku økwshkíkLkk ¼qíkÃkqðo «ÄkLk yr{ík þknLku ykíktfðkËe íkhefu økýkÔÞk níkk. yr{ík þkn WÃkh «nkh fhíkk ÷k÷qyu fÌkwt níkwt fu, yr{ík þkn Ãkkuíku ykíktfðkËe Au. íku{Lke ykÍ{økZ ytøkuLke rxÃÃkýeÚke ÷k÷q ÷k÷½q{ Ëu¾kÞk níkk. Ãkºkfkhku MkkÚku ðkík[eík fhíkk ÷k÷qyu fÌkwt níkwt fu, yr{ík þkn ykíktfðkËe Au. íkuyku LkhuLÿ {kuËeLkk s{ýk nkÚk Mk{kLk Au. økwshkík y™u {wÍ^VhLkøkh{kt ÚkÞu÷e fku{e ®nMkk{kt yr{ík þknLkku nkÚk hnu÷ku Au. yk «fkhLkk ÷kufku fku{ðkËe

®nMkk {khVíku Ëuþ{kt Ënuþík Vu÷kðe Ëu Au. ÷k÷qyu fÌkwt níkwt fu, yk ÷kufku rðïkMk økw{kðe [wõÞk Au suÚke nðu íku{Lkk ðkMíkrðf [nuhk Ëþkoðe hÌkk Au . ykhsu z eLkk ðzkyu W¥kh«Ëuþ{kt ykÍ{økZ ¾kíku yr{ík þknLkk rLkðuËLk ytøku «ríkr¢Þk ykÃke níke. yr{ík þknu ykÍ{økZ{kt fÌkwt níkw t fu , ykÍ{økZ rðMíkkh ykíktfðkËeykuLkk Ëuþ íkhefu Au. hksfeÞ Ãkûkkuyu Ãký ¼ksÃkLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. yk {wÆu Ãkøk÷k ÷uðkLke {ktøkýe [qtxýeÃkt[ Mk{ûk fhðk{kt ykðe níke. ÷k÷q ÞkËðu ViÍkçkkË ¾kíku LkhuLÿ {kuËeLke ònuh Mk¼k{kt ¼økðkLk hk{Lkk VkuxkLkku WÃkÞkuøk fhðk çkË÷ ¼ksÃkLke

Íkxfýe fkZe níke. ViÍkçkkË yÞkuæÞkLke rçk÷fw÷ LkSf Au. [q t x ýe ðkíkkðhýLku fku { ðkËe çkLkkððkLkk «ÞkMk fhðk{kt ykðe hÌkk Au. ÷k÷qyu Ëkðku fÞkuo níkku fu {kuËe yÚkðk ¼ksÃkLku hk{ yÚkðk hne{ MkkÚku fkuR ÷uðkËuðk LkÚke. íkuyku [qtxýe ðkíkkðhýLku fku{ðkËe çkLkkððk {ktøku Au. yk{k fkuR Lkðe çkkçkík LkÚke. fkhý fu, ½ýk ð»koÚke ykðe s «r¢Þk íkuyku yÃkLkkðíkk ykÔÞk Au. Mkku{ðkhLkk rËðMku {kuËeyu íku{Lke Mkk{u Ãkøk÷k ÷uðk [qtxýe Ãkt[Lku Ãkzfkh VUõÞku níkku . «MkkËu fÌkw t níkw t fu , íku{Lke níkkþk Ëu¾kE hne Au. MktMkËeÞ [qtxýe{kt {kuËeLke nkhLkk Mktfuík Au.

X˜¦WÈIW oWWÈxWY ¨WWQcTWyWY ¡WTh–W TYvWc MWNIuWY

yWYrW Lc¨WW äW£Rh £WR§W ¤WWL¡W ˜WwWX¥WI ©Iº§Wh¥WWÈ ¥WW¯W ¤WWªWW §WWRY äWIW¦W yWVà yWWTWL : ¥WWSYyWY EoWk ¥WWÈoWuWY ©WZX˜¥W IhNg óWTW AWRcäW ITW¦Wh

LkðerËÕne,íkk. 6 Mkw«e{ fkuxou {níðÃkqýo ykËuþ ykÃkíkk XuhÔÞwt níkwt fu, Mkhfkh «kÚkr{f Mfq÷ku{kt {kºk ¼k»kk ÷kËe þfu Lknª. fkuRÃký òrík WÃkh {kºk ¼k»kk ÷kËðkLke çkkçkík ÞkuøÞ LkÚke. [eV sÂMxMk ykhyu{ ÷kuÄkLkk Lkuík]íð{kt Ãkkt[ ssLke çktÄkhýeÞ çkU[u ykËuþ ykÃkíkk fÌkwt níkwt fu, fkuRÃký hkßÞLku fkuRÃký VhrsÞkík «kËurþf ¼k»kk{kt «kÚkr{f rþûký {u¤ððkLkku ykËuþ ykÃkðkLkku yrÄfkh LkÚke. økÞk ð»kuo sw÷kE {rnLkk{kt çku ssLke çkU[Lke fÌkwt níkwt fu, çktÄkhýeÞ çkU[ yuðk {k{÷k{kt íkÃkkMk fhþu fu Mkhfkh «kËurþf ¼k»kk yÚkðk íkku {kºk ¼k»kk Mkhfkhe Mfq÷ku{kt rþûkýYÃku ÷kËe þfu Au fu fu{. fýkoxf{kt Mfq÷Lku ÷RLku {k{÷ku MkÃkkxe WÃkh ykÔÞku níkku. fýkoxfLke Mfq÷Lkk {k{÷u Mkw«e{{kt fuMk ykÔÞk çkkË Ãkkt[ ssLke çkU[ îkhk yksu yk [wfkËku yÃkkÞku níkku.

¨WWTWuW©WYyWW ¥WvWRWThyWc V¨Wc ©WW£WT¥WvWYyWZÈ ©Wv¦W RäWWg¨WWäWc

y{ËkðkË, íkk.06 Lkhu L ÿ {ku Ë e çkLkkhMk{kt W{uËðkhe Ãkºk ¼híkk ð¾íku «[kh {kxu Mkkçkh{íke LkËeLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. øktøkkLkk «Ëw»kýLkk fkhýu øktøkk {u÷e Au yLku Ãkkuíku su heíku Mkkçkh{íke LkËeLkwt þwrØfhý fhe LkkÏÞwt Au íku s heíku øktøkkLku þwØ fhþu íkuðwt ð[Lk ykÃÞwt Au. y{ËkðkËeyku nðu Mkkçkh{íke fuLkk÷ Mk{su Au LkËeLke ÷kûkrýfíkkykuLku Mk{ßÞk ðøkh rMk{uLxLke çku Ëeðk÷ku{kt LkËeLku

rðfkMkLkk Lkk{u fuË fhe ËeÄe Au. íku{kt ¼hkÞu÷k Lk{oËkLkk ÃkkýeLkk fkhýu rðfkMkLke nðk W¼e fhe Au. ßÞkhu ðkMkýk çkuuhusÚke ¾t¼k íkÚkk y¾kík{kt {¤íke Mkkçkh{íke LkËeLku «Ëw»kýÚke ËwøkOÄ {khu Au. Ëu þ Lke Mkki Ú ke ðÄw «Ëw » ký Ähkðíke ºký LkËeyku{kt Mkkçkh{íke yuf Au. WãkuøkkuLkwt fur{f÷Þwõík «ðkne f[hku MkeÄku s LkËe{kt X÷ðkÞ Au. Mkwys u Lkwt Ãkkýe Ãký íku{kt W{uhku fhu Au.

ðkhkýMke,íkk. 6 n¤ðkMíkhLke hksLkerík h{ðk çkË÷ ¼ksÃku yksu r«Þtfk økktÄeLke òuhËkh Íkxfýe fkZe níke yLku ykLkk {kxu {kVeLke {ktøk fhe níke. ¼ksÃkLkk ðrhc Lku í kk yÁý sux÷eyu MkeÄe heíku r«ÞtfkLkk Lkk{Lkku WÕ÷u¾ fÞko ðøkh fÌkwt níkwt fu, ÃkAkík òrík{ktÚke ykðíkk fkuR ÔÞÂõík {kxu Lke[ suðk þçËLkku WÃkÞkuøk ÞkuøÞ hnuþu Lknª. Lke[ hksLkerík suðe n¤ðk MíkhLke hksLkeríkLkku r«Þtfk WÃkh ykûkuÃk fhðk{kt ykÔÞku níkku. su x ÷eyu fÌkw t níkw t fu , Ëu þ Lkk rçkLkMkkt « ËkrÞf Mkk{krsf {k¤¾k{kt fkuR Ãký ÔÞÂõík fkuRLke Mkk{u Lke[ suðk þçËLkku WÃkÞkuøk fhe þfu Lknª. økktÄe ÃkrhðkhLke xefk fhíkk sux÷eyu íku{Lkk {ík {khVíku ÃkrhðkhLkk RøkkuLku nkh ykÃkðk {íkËkhku L ku yÃke÷ fhe níke. sux÷eyu fÌkwt níkwt fu, y{uXe yLku ðkhkýMke{kt ¾wçk s òuhËkh støk ¾u÷kLkkh Au. y{u yiríknkrMkf Sík {u¤ðeþwt yu{kt fkuR þtfk LkÚke. ¼ksÃkLkk W{uËðkh M{]rík RhkLke Ãký yiríknkrMkf Sík {u ¤ ðþu . ÃkAkíkÃkýk Mkk{u y{uXeLke «ò ÷ze hne Au. fkUøkúMu kLke ÷ezhþeÃk rçk÷fw÷ ^÷kuÃk

2ø Ic©W¥WWÈ ¨WPW˜xWWyWyWY ¡WaK¡WTKyWY EoWk ¥WWÈoWuWY

LkðerËÕne, íkk.6 2S MÃkuõxÙ{ fuMk{kt ðzk«ÄkLk {Lk{ku n Lk®MknLke Ãkw A ÃkhA fhðkLke ¼ksÃku yksu {ktøk fhe níke. ¼qíkÃkqðo xur÷fku{ «ÄkLk yu hkò fkux{ o kt fne [wõÞk Au fu, íku{Lkk îkhk ÷uðk{kt ykðu÷k ík{k{ rLkýoÞ ðzk«ÄkLkLke {tswhe MkkÚku ÷uðk{kt ykÔÞk níkk. fku x o { kt hkòLke swçkkLkeLku yk½kíksLkf økýkðeLku ¼ksÃkLkk «ðõíkk «fkþ òðzufhu fÌkwt níkwt fu, nðu MkeçkeykEyu 2S {wÆkyku WÃkh ðzk«ÄkLkLke ÃkwAÃkhA fhðe òuRyu. fkhý fu {k{÷ku fkuxo{kt Au. ßÞkt MkwÄe ðzk«ÄkLkLke ÃkwAÃkhA Úkþu Lknª íÞk MkwÄe íkÃkkMk Ãkwhe Úkþu Lknª. yk fki¼ktz{kt ðzk«ÄkLk Ãký Mkk{u÷ Au íku çkkçkík MÃkü ÚkR [wfe Au. 2S MÃkuõxÙ{ fuMk{kt xÙkÞ÷Lkku Mkk{Lkku fhíkk hkòyu Mkku{ðkhu ðzk«ÄkLkLkk Lkk{Lkku WÕ÷u¾ fÞkuo níkku yLku fÌkwt níkwt fu, íku{Lkk îkhk ÷uðk{kt ykðu÷k ík{k{ Ãkøk÷k ðzk«ÄkLkLke {tswhe MkkÚku ÷uðkÞk níkk. yuf ÃkûkeÞ heíku fkuR rLkýoÞ ÚkÞk Lk níkk. òðzufhu fÌkwt níkwt fu, MkeçkeykE fkuxo{kt Ãkqðo xur÷fku{ «ÄkLk hkò îkhk ½xMVkux ¾wçk s økt¼eh çkkçkík Au. ðzk«ÄkLku Ãkkuíku Ãký ËuþLkk ÷kufkuLku sðkçk ykÃkðk òuRyu.

Lkðe rËÕne, íkk.6 Mkw«e{ fkuxou MknkhkLke LkðuMkhLke rhVtz Ëh¾kMíkLku yksu Vøkkðe ËeÄe níke. ykLke MkkÚku s MknkhkLkk ðzk Mkwçkúíkk hkuÞLku nk÷ su÷{kt s hnuðwt Ãkzþu. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, Mknkhk íkhVÚke rhVtz {kxuLke Lkðe Ëh¾kMík hsq fhðk{kt ykðe níke. çkrn»f]ík çkkuLz Mfe{{kt {qzehkufkhýfkhkuLku rhVtz ykÃkðk{kt rLk»V¤íkk çkkË ftÃkLke nk÷{kt {w~fu÷e{kt Au yLku íkuLke Mkk{u fuMk [k÷e hÌkku Au. fkuxuo MknkhkLke Lkðe Ëh¾kMíkLku Vøkkðe ËeÄe níke. RLMxku÷{uLx{kt støke hf{ [wfððkLke hsqykík fhðk{kt ykðe níke. fkuxou Lkðe Ëh¾kMík {wfðk {kxu fÌkwt níkwt Ãkhtíkw yk Ëh¾kMík Ãký Mkw«e{Lku ÞkuøÞ ÷køke LkÚke. fkuxou ykËuþ fÞko çkkË MkwçkúíkkLku nsw Ãký {w~fu÷eLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzþu. Mkwçkúíkk [kuÚke {k[o çkkËÚke su÷{kt Au. íku{Lke Mkk{u fkÞoðkne fhðk{kt ykðe Au.

1211 1

2

3

5 8

13

2

8

4

7

9

7

5

6

8

4 5

4

7

3

9 2

9

AcIwWY yW¨W ©WZxWYyWh AWÈI AW¨W¨Wh ýcBAc. RTcI AWPY AyWc E¤WY VThU¥WWÈ ¡WuW AcIwWY yW¨W ©WZxWYyWh AWÈI AW¨W¨Wh ýcBAc AyWc IhB AWÈI TVY yW L¨Wh ýcBAc. ¡WcÅy©W§WwWY AWÈIPW ¤WT¨WWyWY äWÝAWvW ITh.

5 2

3 9

1

2

6

8

1 6

9

2

3

7 8

4

5

8 7

3

9

4

5 2

1

6

2 5

4

6

8

1 9

3

7

3 4

6

8

1

9 7

5

2

5 1

8

7

2

3 4

6

9

7 9

2

5

6

4 3

8

1

4 3

7

1

5

2 6

9

8

9 8

5

4

7

6 1

2

3

6 2

1

3

9

8 5

7

4

17

19

20

22

23

24

26

28

2

14

16

25

yWÈ£WT-911

10

12

18

31

7

9

21

4

6

15

©WZPhI¹

hkufe þfu Lknª. çkÄoLk yLku yLÞ fux÷kf ÷kufku yuðk Mð¡ òuR hÌkk Au fu, LktçkhLkk ykÄkh Ãkh íkuyku {kuËeLku hkufe þfþu. íku{ýu fÌkwt níkwt fu , ¼ksÃkLke þkLkËkh Sík ÷kufMk¼kLke [qxt ýe{kt ÚkLkkh Au.

©WZ£WkvWW Th¦WyWc VW§W¥WWÈ Lc§W¥WWÈ L TVc¨WZÈ ¡WPäWc

11

1 5 3 # ¨WPhRTWyWY AcLy©WY ¡WWyW 2yWZÈ rWW§WZ ©W¥W¦W wW¨WW AW¨¦Wh Vh¨WW KvWWÈ AcLy©WYAc ¡WcyW§NYyWY TI¥W yWXVÈ ¤WTvWW 6 nWWuW-nWyWYL X¨W¤WWoWyWc £WYø yWhNY©W AW¡W¨WWyWY STL ¡WPY Kc AyWc X©WÈrWWB X¨W¤WWoW nWȤWWvWyWc ýuW ITY s¦WWÈ ©WZxWY AcLy©WY ¡WcyW§NYyWY TI¥W ¤WTc yWXVÈ v¦WWÈ AWoW§WW AÈ I yWh L¨WW£W AVYÈ AW¡Wc§WW rWhT©W¥WWÈ ©WZxWY £WY§WyWY TI¥W yWXVÈ rWZI¨WW¨W vWc¥WL £WY§W¥WWÈwWY ¡WcyW§NYyWY TI¥W IIW¡WY yW¨W £WhI©W Kc. RTcI £WhI©W¥WWÈ §Wc¨WWyWY ýuW ITY Kc. # NlWy©W¡WhNgyWY AhXS©W¥WWÈ ¡WWyW 2yWZÈ rWW§WZ pWa©WY ÝW. 18,000yWZÈ §Wc¡WNh¡W vWwWW 4000yWZÈ ¡WY©WYAh ¡WuW §WaNÈ Y oW¦WW VvWW. vWc ¨WnWvWc TWý¤WWB AW¨WvWW vWc¥WuWc §WaNÈ WÝAhyWc ¡WPIWTvWW §WaNÈ WÝAhAh TWý¤WWByWY xWa§WWB ITY VvWY AyWc ¤WWoWY K½NÛW VvWW. AW £WyWW¨WyWY ýuW yWPYAWR ÝT§W ¡Wh§WY©WyWc ITWvWW ¡Wh§WY©Wc pWNyWW ©wWUc AW¨WY IW¥WoWYTY VWwW xWTY VvWY. ÝW. 82,000yWY §WaNÈ yWW £WyWW¨Wc rWIrWWT LoWWP RYxWY Kc.

ÚkR [wfe Au. ðkhkýMkeLkk ÷kufku Ãký Ãknu÷kÚke s rLkýoÞ fhe [wõÞk Au. {kuËeLku Mk¥kkÚke Ëqh hk¾ðk {{íkk MkkÚku zkçkuhe nkÚk r{÷kðe þfu Au íkuðk «&™ ytøku sux÷eyu fÌkwt níkwt fu, {kuËeLku LktçkhLkk ykÄkh Ãkh fkuR

27

29 32

30 33

34

: +ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ : 34. ¡É…{É ~ÉÚUï´ÉÉ ¥ÉÉà±ÉÉ«É (1) 1. ~ɇ´ÉmÉ »oɳ, lÉÒoÉÇ (2) : C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ : 2. qÖöº`ò (2) 1. ‡»ÉƒÉà{`ò{ÉÒ UïlÉ, +NÉÉ»ÉÒ (2) 3. {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ ƒÉÚ±«É{ÉÉà PÉ`òÉeôÉà (2) 2. {Éä‡lÉHílÉÉ (2) 4. +UïlÉ, HíƒÉÒ (2) 3. ¡ÉyÉÉ{É (2) 5. Hí±ÉÉlƒÉHí †÷SÉ{ÉÉ (2) 4. A~ÉɾúɆ÷ (2) 6. +àHí Eì‡ºÉ (2) 5. Hí†à÷±ÉÖÅ (2) 7. ƒÉÉNÉÇ (2) 6. +XiÉ (2) 8. ~ÉÖmÉ (2) 7. ~Ɇ÷´ÉÉ{ÉNÉÒ (2) 9. ¾ú´É{É (2) 8. ~ÉÖmÉÒ (2) 10. +É{ÉÅqö (2) 9. »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ, Wðä{É »ÉÉyÉÖ (2) 11. ¥ÉÉ~É (2) 10. „Ɇ÷É¥É (2) 12. ¥ÉÖ‡uö (2) 11. „Ɇ÷Ò†÷{ÉÉ mÉiÉ qöÉàºÉƒÉÉÅ{ÉÉà +àHí (2) 13. ¥ÉÒHí (2) 12. ƒÉyɃÉÉLÉÒ{ÉÉà †÷»É (2) 15. „ÉÒLÉɃÉiÉ (2) 13. XàuöÉà, ±Éeô´Éä«ÉÉà (2) 16. qöÉ´É Hí†÷{ÉɆ÷, LÉà±Éä«ÉÉà (2) 14. ¡ÉàƒÉ{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ (2) 17. ‡´ÉWð«É (2) 15. ´ÉWð{É, §ÉɆ÷ (2) 18. HíÉƒÉ (2) 16. £íÉ«ÉqöÉà, ±ÉÉ§É (2) 19. ~ÉÉPÉeôÒ (2) 17. PÉÉàeôÉ{ÉÖÅ ~ɱÉÉiÉ (2) 20. >„ÉɆ÷Éà, »ÉÅHàílÉ (2) 18. ´ÉLÉlÉ, »ÉƒÉ«É (2) 21. ´ÉÞKÉ{ÉÉ oÉeô{ÉÖÅ A~ɱÉÖÅ ~Éeô (2) 19. cóÒHí (2) 22. +àHí WÅðNɱÉÒ ¡ÉÉiÉÒ 20. »ÉƒÉÉ{ÉlÉÉ, »É†÷LÉÖÅ (2) 23. »ÉÖÅqö†÷ (2) 21. qÚöyÉ £íÉeôÒ{Éà ¥É{Éà lÉà (2) 25. ¾ú»lÉÉKɆ÷ (2) 22. {ÉÉáyÉ~ÉÉàoÉÒ (2) 26. ´ÉàNÉ, ]ñeô~É (2) 23. HíɃÉqàö´É{ÉÉÅ ~Él{ÉÒ (2) 27. ´Éä†÷ÉNÉÒ (2) 24. ´ÉyÉɆà÷ (2) 28. ¥ÉÖ‡uö (2) 25. »ÉÉSÉÉ~ÉjÅ (2) 29. HíÉà> HíÉƒÉ Hí†÷´ÉÉ ƒÉÉ`àò §ÉàNÉÒ Hí†÷É«Éà±ÉÒ 26. SÉÉà´ÉÒ»É lÉ»ÉÖ ±ÉÅ¥ÉÉ>{ÉÖÅ ƒÉÉ~É (2) lÉà-lÉà »ÉɃÉOÉÒ(2) 27. ‡„É«ÉɳÉ{ÉÖÅ lɱÉ{ÉÖÅ ´É»ÉÉjÅ (2) 30. »mÉÒ+Éà{ÉÖÅ {ÉÉHí{ÉÖÅ PɆà÷jÅ (2) 28. »ÉÉyÉÖ{ÉÉà {ÉÉ{ÉÉà +É¸ÉƒÉ (2) 31. UïÉ„É{Éà ´ÉPÉɆ÷Ò{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÉlÉÒ +àHí 29. {ÉÉ ¥Éqö±ÉɃÉÉÅ (2) ´ÉÉ{ÉÒ (2) 30. †÷»ÉÉà> ƒÉÉ`àò ¥É{ÉÉ´ÉÉlÉÉà mÉiÉ @`òÉà{ÉÉà 32. ´ÉÉ»lÉà, LÉÉlɆ÷ (2) §ÉdóÉà (2) 33. ]ñÉeô-´Éà±É{ÉÉÅ ±ÉÒ±ÉÉÅ ~ÉÉÅqöeôÉÅ (2) NÉ +ÉeôÒ SÉÉ´ÉÒ : (1) ƒÉàPÉSÉÉ~É (3) ‡~ÉlÉÉ (5) ´Éɳ (6) ´ÉUïà†÷Ò (8-+à) {ÉÉ < HíÉ (10) ¾ú±ÉHí`ò (12) ~Ɇ÷ÉWð«É (13) ~ɱÉHí (14) »ÉÖNÉƒÉ (15) HíÉ´ÉÉqöÉ´ÉÉ ±É (17) ~ÉÉiÉÒqöɆ÷ (19) §ÉɆ÷Éà (20) ´Éà³É (21) ´ÉLÉɆ÷ (22) LÉÉlɆ÷Ò (24) {ÉÉà HíɆ÷LÉÉ{ÉÖÅ (27) †÷ƒÉiÉ (28) †÷ÒeôÒ«ÉɆ÷ƒÉiÉ C§ÉÒ SÉÉ´ÉÒ : (1) ƒÉàLɱÉÉ (2) W SÉɆ÷ (4) lÉÉ´É (5) ´ÉɆ÷Ò (7) UïàlɆ÷ɃÉiÉÒ (8) ´ÉÉÅHí (9) ¾ú~É (10) ¾ú±ÉHíɆ÷Éà ð´ÉÉ (11) ±ÉHí´ÉÉ (12) ~ÉNÉ~ÉÉ³É (16) qöÉ°÷LÉÉ{ÉÖÅ (18) qöÉ{ÉlÉ (19) §ÉÉNÉÉHíɆ÷ ¥É (21) ´ÉLÉÉiÉ (22) LÉÉlɆ÷ (23) †÷ÓNÉiÉ (25) †÷ƒÉ (26) ±ÉÉeôÒ


£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

www.sardargurjari.com

9

nWȤWWvW ¡WÈwWIyWW T4¡W XI.¥WY. ©WW¥WTnWW rWhIPYAcwWY NlI rWhTYyWc ¤WWoWvWh yWXP¦WWR nWWvWc ©WvWvW 34 ¨WªWgwWY ©WW¥WWXLI ©Wc¨WWAhyWY xW¥WgxWý STIvWY TWnWvWW R§WWTW¥W £WW¡WW §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWY ©WSWB ITWäWc ¤WW¨WyWoWTyWh ¨WWVyWrWhT MP¡WW¦Wh

¨WcTWyW Lo¦WW¥WWÈ E¤WW TVc§WW yWÈRyW¨WyW ¥WWNc ÝW. 1 §WWnWyWZÈ ByWW¥W AyWc Ph.AWÈ£WcPIT Ac¨WWcPe ¡WuW A¡WW¦WW Kc

AWuWÈR, vWW.6 yWoWT yWXP¦WWR pWÑÈ ¡WZTWÑÈ AyWc AdXvWVWX©WI äWVcT Kc. AW äWVcTyWh ©WW¨W E¡Wc X –WvW, AXvW¡WKWvW, Õ¥Wø¨WYAhyWh X¨W©vWWT AcN§Wc ¥WTYPW ¤WWoWhU, AW¨WW AXvW ¡WKWvW X¨W©vWWT¥WWÈ '¥WWyW¨W ©Wc¨WW AcL ˜¤WZ ©Wc¨WW'yWW ¥WȯWyWc ©WWwWgI IT¨WW INY£WxxW £WyWc§WW ¦WhoWY AcN§Wc A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W £WW¡WW. AWLc A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W £WW¡WWyWZÈ ¥WÈXRT Kc. v¦WWÈ AWLwWY 34 ¨WªWg AoWWE nWZ£W L ¨WcTWyW AyWc XyWLgyW Lo¦WW VvWY. ©WWÈLyWW 6 ¨WWo¦WW ¡WKY vWc Lo¦WW E¡WT IhB A¨WT-L¨WT ITvWZÈ yW VhvWZÈ. ¤WavW˜cvW vWc¥WL rWhT§WZÈNWTWyWY £WYIyWW IWTuWc ¥WWuW©WhyWY A¨WT-L¨WT £WÈxW wWB VvWY. MTc ø¨W LÈvWZAh v¦WWÈ STvWWÈ VvWW AyWc TW¯WYyWW ¡WWK§WW ¡WVhT¥WWÈ rWhT- §WZNÈ WTWAh AW Lo¦WW¥WWÈ AW¨WY rWhTYyWW ¤WWoW ¡WWPvWWÈ VvWWÈ. AW¨WY Av¦WÈvW ¡WKWvW AyWc X£WVW¥WuWY Lo¦WW¥WWÈ A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W £WW¡WWAc ¡WT¥WWwWg AWÕ¥W ©wWW¡WY Kc§§WW 34 ¨WªWgwWY RYyW R¹:nWY¦WW vWc¥WL ¡WKWvW ¨WoWgyWY ©Wc¨WW ITY TéWWÈ Kc. AW¡WyWc ýuWYyWcAc AWç¦Wg wWäWc Ic oúV©wWY¥WWÈwWY vW¡W©¨WY £WyWc§WW Ac¨WW A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W £WW¡WW AoWWE yWXP¦WWR yWoWT ¡WWX§WIW¥WWÈ ˜WwWX¥WI äWWUWyWW XäW–WI vWTYIc STL £Wý¨WvWWÈ VvWWÈ. ¡WTÈvWZ IVc¨WW¦W Kc Ic ¤WWX¨W¥WWÈ §WnWc§WW §WcnWyWc IhB X¥Ww¦WW ITY äWIvWZÈ yWwWY vWc¥W AWàäWXIvW Ac¨WW¥WWÈ nWhP§Wc 16 ¨WªWgyWY £WWU I¹¨È WWTYIW yWW ©¨WÝ¡Wc R§WWTW¥W £WW¡WWyWc RäWgyW AW¡WY VW§W¥WWÈ Lc Lo¦WW E¡WT ¡WPW¨W yWWÈn¦Wh Kc vWc Lo¦WW £WvWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY AyWc AW Lo¦WW E¡WT £Wc©W¨WWyWh AWRcäW

yWoWT yWXP¦WWRyWY Aý¦W£WY AcN§Wc A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W ¨WP

AWuWÈR, vWW.6 nWȤWWvW ¡WÈwWIyWW T4¡W XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWY ©WSWB rWW§WZ ¨WªWgc 187 §WWnWyWW nWrWgc VWwW xWTWäWc.S nWȤWWvW ¡WÈwWI¥WWÈwWY ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWW XyWIW§W ¥WWNc £WyWW¨Wc§W ¡WT¡W XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©W¥WWÈ ¥WWNY AyWc IrWTh ¤WTWB L¨WWwWY ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWh XyWIW§W wWB äWIvWh yW VhvWh. AyWc rWh¥WW©WWyWY HvWZ ¥ WWÈ LU£WÈ£WWIWTyWY Å©wWXvW ©WýgvWY VvWY. AW ¨WT©WWRY ¡WWuWYyWW XyWIW§W ¥WWNc

A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W £WW¡WWAc AW xWTvWY E¡WT ¡WPW¨W yWWÈn¦Wh vWc ©W¥W¦Wc vWc¥WyWW V©vWc AW xWTvWY E¡WT AcI ¨WPyWZÈ £WYL Th¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. AW £WYL¥WWÈwWY AcI yWWyWh ¨WP wW¦Wh. Lc xWY¥Wc xWY¥Wc ¥WhNh wWvWWÈ ¨WPyWY TrWyWW ¥WVW äWXIvWyWW X¯WäWZUÝ¡Wc ˜oWN wWB Kc. ¥WVWäWXIvWyWW X¯WäWZUyWY Lc¥W AW ¨WPyWc ¡WuW ÔNY yWYIUc§W Kc. AW ¨WP¨WWBAh yWYrWc EvWTY ¯WuWc ¡WWÈnWY¦WWAhyWc ¯WuW ©vWȤW Ý¡Wc £WyWY NcIh AW¡WY TVc§W Kc. ¥WVWäWXIvW óWTW ITW¦Wc§WY §WY§WW ýcB ¥WZoxW £WyWY ý¦W Kc. ELdyWyWh X©WxxW ¨WP, äWZI§WvWYwWgyWh I£WYT ¨WP AcL TYvWc yWoWT yWXP¦WWRyWh 'A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W ¨WP' ¡WhvWWyWZÈ AWoW¨WZÈ AyWcÜ ©wWWyW §WB TéWh Kc. LcwWY AW I¹RTvWY TrWyWWyWc ¥WÈXRT¥WWÈ AW¨WyWWT LyWWT ©WWxWZ ©WÈvWh ¥WWTSvWc '¨WP ©¨WÝ¡Wc ¥WVWäWXIvWyWW X¯WäWZUyWZÈ ˜WoWN¦W' AWuWÈR, vWW. 6 vWTYIc ¡WuW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. LcyWc A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥W ¨WP E¥WTcO vWW§WZIWyWW ©WZRÈ §W¡WZTW oWW¥Wc vWTYIc AhUnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¡WXTuWYvWWyWc ¥WWT ¥WWTyWWT pWTyWW AW¡¦Wh VvWh. AyWc xWyWwWY ©Wc¨WW AW¡WY TéWWÈ Kc. ©W¤¦WhyWc O¡WIh AW¡W¨WW oW¦Wc§WW AW TYvWc ¥WVWäWXIvW nWhP§WyWW AcN§WZÈ L yWVYÈ ¡WTÈvWZ ©W¥WZV §WoWj ˜wWWyWc ©WW¨W§WYyWW RÈ¡WXvWyWc pWTyWW ©W¤¦WhAc AWRcäWyWc AyWZ©WTY A¨WxWZvW ¦WhoWY E²WcLyW AW¡WYyWc ©W¥WZV §WoWj ¥WWNc ¥WWT ¥WWTvWWÈ AW AÈoWc E¥WTcO ¡Wh§WY©Wc R§WWTW¥W £WW¡WWAc 34 ¨WªWg AoWWE ¨WWvWW¨WTuW E¤WZ ITY ©W¥WWLyWc ¨¦WwWg oWZyWh RWnW§W ITYyWc IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY Kc. ¡WhvWWyWh pWT ©WÈ©WWT AyWc yWhITY KhPY nWrWWg¥WWÈwWY £WrWW¨Wc Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT ©WW¨W§WY BØT ˜W’Y vWc¥WL ¥WWyW¨W ©Wc¨WW AwWgc AWwWY ©W¥WWL ©Wc¨WWyWW ©W¨WWgÈoWY oWW¥Wc TVcvWW TYyWW£WcyW vWwWW vWc¥WyWW ¡WXvW XyWLgyW AyWc ¨WcTWyW Lo¦WW¥WWÈ £Wc©WY oW¦WW EvIªWg ¥WWNc ITc§W IW¥WoWYTYyWY X¨WXäWÖ ¥WZ I c ä W¤WWC ˜YvW¥WX©WÈV OWIhT oWvW Ic Lc AWLc yWÈRyW¨WyW £WyWY oWB Kc. ˜RWyWyWc x¦WWyW¥WWÈ §WB oWZLTWvW ©WTIWTc AW¨WW A¨WxWZvW ¦WhoWY R§WWTW¥WI £WW¡WW vWW. T6/8/T000yWW ThL ©WyWc ErrW IhNYyWW AWx¦WWÅv¥WI ©WÈvW Kc. 1999/ T000yWY ©WW§WyWWc ÝW. ¤WoW¨WWyW £WZxxW vWc¥WL ˜¤WZÕY TW¥WyWY 1,00,000/- AcI §WWnWyWh 'Ph. IÜuWvWW, ˜c¥W, R¦WW, vWc¥WyWW¥WWÈ ©WW– £WW£WW ©WWVc£W AWÈ£WcPIT' Ac¨WhPe ¡WuW WWvW wW¦Wc§WY Kc. R§WYvW vWc¥WL AWXwWgI AcyWW¦WvW ITY äWW§W AhQWPY £WVZ¥WWyW TYvWc ¡WKWvW ©W¥WWLyWW £WWUIh ¥WWNc I¦WZgÈ VvWZÈ. ©WWwWc ©WWwWc A¨WxWZvW ¦WhoWY AWuWÈR, vWW. 6 ¡WZ©vWIh, yWhN£WZIh, ¥WcPYI§W Ic¥¡WyWZÈ R§WWTW¥W £WW¡WWyWY AW XyWçWwWg AyWc E¥WTcO vWW§WZIWyWW ATPY oWW¥Wc AW¦WhLyW, AÌW–Wc¯W, TmvWRWyW, ¡WTh¡WIWTY ¤WW¨WyWWwWY ˜cTWByWc TVcvWY AcI ¡WXTuWYvWWyWc vWcyWW ¡WXvW óWTW XäWX£WTh, vWc¥WL §WoWj ¥WTuW ˜©WÈoWc oWZLTWvW ©WTIWTc AW ¥WÈXRTyWY Lo¦WW AWPW ©WÈ£WÈxWyWh ¨WVc¥W TWnWYyWc äWWTYXTI wWvWW ¨¦WwWg nWrWWgAh R¹T IT¨WW X¨WX¨WxW NhIyW ¤WWPW¥WWÈ A¡WguW ITY RYxWY Kc. vWc¥WL ¥WWyWX©WI ¯WW©W oWZýTWvWWÈ ©WÈ ¥ Wc § WyWh £Wh§WW¨WY ©WW¥WWøI LcyWh ©WÚ¡W¦WhoW wWB TéWh Kc. AW vWcuWYAc ¡WhvWWyWY ývWc IcTh©WYyW KWÈNYyWc TYvWTY¨WWýc¥WWÈ ¨Wd°WWXyWI AX¤WoW¥W E¡WTWÈvW ¥WÈXRTyWW ©W¨WWgoÈ WY X¨WIW©W AwWgc AWoW §WoWW¨WY ©WUoWY LCyWc AW¡WpWWvW óWTW AWxWZXyWI ©WZxWWTh ITW¨WY vWcyWW oWZLTWvW ©WTIWTyWW ˜XvWXyWXxWAhAc ITY §WcvWWÈ AW AÈoWc E¥WTcO ¡Wh§WY©Wc A¥W§W ¥WWNc AWoWkV TWnWY vWyW, ¥WyW ¡WuW AW Lo¦WWyWY ¥WZ§WWIWvW §WYxWY Kc. oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT yWPYAWR vWW§WZIWyWW rWI§WW©WY TW¨W¡WZTW nWWvWc

©WZÈR§W¡WZTW¥WWÈ O¡WIh AW¡W¨WW oW¦Wc§WW ¡WXvW-¡WvyWYyWc ¥WWT ¥WWTvWWÈ SXT¦WWR

28¥WY vWWTYnWyWW ThL TW¯WYyWW ©WZ¥WWTc ©WZÈR§W¡WZTW oWW¥Wc AW¨¦WW VvWW AyWc Lc©WÃoW¤WWC äWÈIT¤WWC ¨W©WW¨WW vWwWW pWTyWW ©W¤¦WhyWc O¡WIh AW¡WvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZ Ic ¥WYyWW£WcyWyWc Ic¥W ¥WWTh Kh LcwWY Lc©WÃoW¤WWC AyWc pWTyWW ©W¤¦Wh IWUZ ¤ WWC, ©WÈ L ¦W¤WWC vWwWW T¥WY§WW£WcyW AcIR¥W EäIcTWC oW¦WW VvWW AyWc §WWIPYAh §WC AW¨WYyWc RÈ¡WXvWyWc ¥WWT ¥WWTvWWÈ ¥WZIcäW¤WWCyWc ScmrWT wWC L¨WW ¡WW¥¦WZÈ VvWZ.

Ac§W©WY£WY-Ac©WAhø ¡Wh§WY©Wc ¡WYKh ¡WIPYyWc oWuWcäW rWhIPY ¡WW©WcwWY MP¡WY ¡WWPÛh : AyWcI ¨WWVyWrWhTYyWW ¤WcR EIc§WW¨WWyWY äWm¦WvWW

AWuWÈR, vWW. 6 AWuWÈRyWY ©WW¥WTnWW rWhIPY ¡WW©Wc AW¨Wc§WW nWhý yWoWT¥WWÈwWY NlIyWY rWhTYyWc ITYyWc ¤WWoW¨WW LvWWÈ ¤WW¨WyWoWTyWh TYQh ¨WWVyWrWhT oWuWcäW rWhIPY ¡WW©Wc AW¨Wc§WW AcyWC ©WIg§W ¡WW©WcwWY MP¡WWC L¨WW ¡WW¥¦Wh VvWh. ¡Wh§WY©Wc vWcyWY X¨WXxW¨WvW xWT¡WIP ITYyWc ¨WxWZ vW¡WW©W AwWg c TY¥WWyP ¡WT ¥WcU¨W¨WWyWY vWL¨WYL VWwW pWTY Kc. TY¥WWyP RT¥¦WWyW Ic N §WYI ¨WWVyWrWhTYAh ¡WTwWY ¡WRWgSWäW wWW¦W vWc¨WY äWm¦WvWWAh ýc¨WWC TVY Kc. oWCIW§Wc TW¯WYyWW ¯WuWcI ¨WWo¦WWyWW ©WZ¥WWTc yWWCN ¡WcNhl §WÃoW¥WWÈ yWYIUc§WY Ac § W©WY£WYyWY IWT ©WW¥WTnWW rWhIPYAcwWY ¡W©WWT wWvWW AcI NhUZÈ rWhT..rWhT..yWY £Wa¥Wh ¡WWPvWZÈ ©WW¥Wc ¥W¬¦WZ È VvWZ Lc w WY Ac A c © WAWC C§WY¦WW©W¥WæWWAc NhUWyWY ¡WZK¡WTK

ITvWWÈ AhAcäW ¨WhTW yWW¥WyWW ¦WZ¨WWyWc ¡Wh§WY©WyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZ Ic ¡WWÈrW-RäW X¥WXyWN ¡WVc§WWÈ ¥WWTW IWIW AyWc ¡WZ¨Wg IWEy©WY§WT CÏYäW¤WWC ¨WhTW (¤WWuWW¤WWC)yWY NlI yWÈ£WT øLc23, P£W§¦WZ-8419 Ic©WTY TÈoWyWY LcyWY ¡WWKUyWW ¤WWoWc ¤WWuW¤WWC §WnWc§W Kc vWcyWY IhC ¨¦WÅmvW rWhTY ITYyWc ¤WWo¦Wh Kc LcwWY Ac§W©WY£WY ¡Wh§WY©Wc IyNl h §W Ý¥W ¥WWTSvWc AWuWÈ R äWVcT¥WWÈwWY yWYIU¨WWyWW vW¥WW¥W ¥WWoWhg E¡WT yWWIW£WÈxWY ITW¨WY RYxWY VvWY AyWc NlIyWY äWhxWnWhU VWwW pWTY VvWY. RT¥¦WWyW ¡WcNlh§WÃoW¥WWÈ yWYIUc§WW Ac©WAhøyWW ¡WYAc©WAWC £WY. ¡WY. ¡WNc§W AyWc ©NWSyWW L¨WWyWhAc EmvW NlIyWc oWuWcäW rWhIPYAcwWY ¡W©WWT wWvWWÈ ýcvWW L vWcyWh ¡WYKh I¦Whg VvWh AyWc AcyWC ©WIg§W ¡WW©Wc NlIyWc AWÈvWTYyWc ANIW¨WY VvWY Ac ©WWwWc L

Ac§W©WY£WYyWY IWT ¡WuW AW¨WY oWC VvWY AyWc NlIyWW rWW§WIyWc yWYrWc EvWWTYyWc ¡WZK¡WTK ITvWWÈ vWc ¤WW¨WyWoWT ø§§WWyWW yWc©WPW ¥WcCyW £WýT¥WWÈ TVcvWh ¤WW¨WcäW¤WWC ¥WVY¡WvW¤WWC PW¤WY Vh¨WWyWZÈ nWZ§W¨WW ¡WW¥¦WZÈ VvWZ. ¡Wh§WY©Wc vWcyWY NlI ©WWwWc xWT¡WIP ITYyWc ¨WxWZ vW¡WW©W VWwW pWTY VvWY. Ac§W©WY£WY ©WZ¯WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT ¡WIPW¦Wc§Wh ¤WW¨WcäW PW¤WY AoWWE yWPYAWR nWWvWc m§WYyWT I¥W NlI PlW¦W¨WT vWTYIc yWhITY ITvWh VvWh LcwWY vWc AWuWÈR AyWc nWcPW XL§§WWwWY ¨WWIcS VvWh. oWCIW§Wc TW¯WYyWW ©WZ¥WWTc NlIyWY £WyWW¨WNY rWW¨WY §WCyWc AWuWÈR AW¨WY ¡WVhÈr¦Wh VvWh AyWc ©WW¥WTnWW rWhIPY ¡WW©WcyWW nWWý yWoWT¥WWÈ NlI E¤Wc§WY ýcvWWÈ L PZ£§WYIcN rWW¨WYwWY §WhI vWhPYyWc rWhTY ITY ¤WWo¦Wh VvWh ¡WTÈvWZ ¡WIPWC L¨WW ¡WW¥¦Wh VvWh.

nWWnW©WTyWY ¡WXTuWYvWWyWc X¥W§IvW¥WWÈ ¤WWoW yWW AW¡W¨WWc ¡WPc vWc ¥WWNc

RVcLyWY ¥WWÈoWuWY ITYyWc ¯WW©W oWZýTvWWÈ ATPYyWY ¡WXTuWYvWW ¡WT AWPW ©WÈ£WÈxWyWW AoWyWX¡WKhPY AhQY ø¨WyW§WY§WW ©WÈIc§WY ¨WVc¥W¥WWÈ ¯WW©W oWZýTWvWWÈ AW¡WpWWvW I¦Whg

AW¦Wg ©W¥WWL nWWvWc rW¥WvIWTh AyWc AÈ x WÕxxWW ©WW¥Wc ýoúXvW IW¦Wg ÿ ¥W ¦Whý¦Wh ¨WT©WWRyWY AWoWWVY ¥WWNc LZyWY ¡WöXvWyWc XvW§WWÈLX§W AW¡W¨WW ITW¦Wc§W ©WarWyW

ITY VvWY. AW¦Wg ©W¥WWLyWW VTø¨WyW¤WWB ¡WT¥WWT, yWTäWY¤WWB AW¦Wg, Lc.Ic. ¡WT¥WWTc ˜W©WÈXoWI ˜¨WrWyWh AW¡WY ¨WvWg¥WWyW ©W¥W¦W¥WWÈ XäWX–WvW- AXäWX– WvW AÈxWÕxxWW¥WWÈ oWUWPº£W Kc vWcyWc £WVWT §WW¨W¨WW ©WXV¦WWTh ˜¦WW©W IT¨Wh ¡WPäWc. ýwWWyWW ¡WÈP¦WW AcI§WW VWwWc MMa¥Wc Kc vWc ¥WWNc AX¤WyWÈRyW ¡WWO¨¦WWÈ VvWWÈ. 'ýwWW'yWW TWs¦W rWcT¥WcyW s¦WÈvW ¡WÈP¦WW LuWW¨Wc Kc Ic, ¨WT©WWRyWW ¨WTvWWTWAh ITyWWTWAh AyWc A¨Wd°WWXyWI ¨WªWWg ¡WXT©WȨWWRh ¨WvWg¥WWyW ©W¥W¦W¥WWÈ A˜©vWZvW, AvWWXIeI Vh¦W IW¦W¥WY £WÈxW IT¨WW ýcBAc. ¨WTvWWTW ITyWWTWAh¥WWÈ AcI©WZ¯WvWW IRY ýc¨WW ¥WUvWY yWwWY. ¨WTvWWTWyWc X¨W°WWyWyWh IhB AWxWWT yWwWY ©WWwWc ˜¦WhoWX©WxxW ¡WuW yWwWY. vWcwWY RT ¨WªWgc nWWNW ¡WP c Kc . ¡WXT©WÈ ¨ WWRyWW AW¦WhLIh,

AWoWWVYIWTh ¡WhvWWyWZÈ LZyWÈZ ¡WZTWÑÈ ¨WUoWuW, XKÌW ¥WyWh¨úŲW ©WWwWc ¡WKWvW¡WÑÈ , nWhNY ¡WTÈ ¡ WTWyWc XvW§WWÈLX§W AW¡WY yW¨WWÈoWvWZI ©WLgyW IT¨WZÈ ýcBAc. ýwWWyWW ¡WÈP¦WWAc rW¥WvIWTYI ˜¦WhoWhyWW XyWRäWgyW ©WWwWc ¨WW©vWZäWW©¯W, ScoW©WaB, s¦WhXvWªW, AÈIäWW©¯W, KW¦WWäWW©¯W, X©WoWjrc WT, NcTWIWPe, ¨WoWcTc E¡WTyWW SUIwWWyWh A¨Wd°WWXyWI Vh¦W vWcyWc XvW§WWÈLX§W AW¡W¨WY ýcBAc. ¤WavW-˜cvW, PWIuW, KW¦Wh, rWaPc§W, ¥WW¥Wh, øÌWWvW ¨WoWcTyc WZÈ AÅ©vWv¨W L yWwWY. vWcyWh ¤W¦W, PT IWQY yWWÈnW¨WW §WhIhyWc A¡WY§W ITY VvWY. AW ˜¦WhoW XyWRäWgyW¥WWÈ ýwWWyWW R§W©WZnW¤WWB ¥WI¨WWuWW, X¨WyWhRTW¦W E¡WWx¦WW¦W, AÈI§WcäW oWhVY§W, TX¨W ¡WT£WvWWuWY, E¥WcäW TW¨W, X¡W¦WZªW oWhVc§W, ©wWWXyWI IW¦WgIThAc ¤WWoW §WYxWh VvWh.

E¥WTcO X©WX¨W§W sLyWh X¨WRW¦W ©W¥WWThV ¦Whý¦Wh

E¥WTcOyWW y¦WW¦WW§W¦W¥WWÈ AW¨Wc§W £WWT IWEy©WY§WyWW Vh§W¥WWÈ X©WX¨W§W sL Ac¥W.Ic. nWcTyWY ©W¥WWThV, X©WX¨W§W sL ¡WY.PY. ¥WhRY,©WTIWTY ¨WIY§W AWT.Ac¥W. OWIhT, Ac¥W.AWB. rWY©vWY ©WXVvW ¡WY.AWB. ¥WhPY¦WW, ¡WY.AWB. rWWdxWTYyWY X¨WäWcªW E¡WÅ©wWXvW¥WWÈ ¦Whý¦Wh VvWh. AW ˜©WÈoWc £WWT AcäWh©WYAcäWyWyWW ˜¥WZnW ˜Ó§W¤WWB ©WZvWTY¦WW, E¡W˜¥WZnW McP.Ac. ¡WOWuW ©WXVvW AoWkuWY ¨WIY§W X¥W¯Wh nWW©W E¡WÅ©wWvW TéWWÈ VvWWÈ. ¡WhvWWyWW X¨WRW¦W ©W¥WWThV ˜©WÈoWc X©WX¨W§W sL Ac¥W.Ic. nWcTc E¥WTcO £WWT AcäWhäWY¦WAcäWyWyWh AW¤WWT ¨ÛIvW I¦Whg VvWh. AyWc ¨WIY§W X¥W¯WhyWc ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ ¡WhvWWyWW vWTSwWY LÝT ¡WPc vWh ¥WWoWgRäWgyW AW¡W¨WWyWY vWd¦WWTY £WvWW¨WY VvWY. ¨WIY§W X¥W¯WhAc ¡WuW X©WX¨W§W sL Ac¥W.Ic. nWcTyWc ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ ErrW ¡WR AyWc XIXvWg ¡WW¥Wc vWc¨WY äWZ¤WcrKW ¨ÛIvW ITY VvWY.

TVcvWW ¥WSvW¤WWC ¨WWpWø¤WWC ¨WWpWc§WWyWY XRITY ¥WÈoWZ£WcyWyWW §WoWj ATPY oWW¥WyWW CÅyRTWyWoWTY¥WWÈ TVcvWW T¥WcäW¤WWC oWoWW¤WWC ©WhQW ¡WT¥WWT ©WWwWc wW¦WW VvWW. §WoWj £WWR ¡WXvWAc ¡WvyWY E¡WT AWPW ©WÈ£WÈxWyWh ¨WVc¥W TWnWYyWc A¨WWT-yW¨WWT ¯WW©W oWZýT¨WWyWh rWW§WZ ITY RYxWh VvWh Lc ¯WW©W A©WéW wWC LvWWÈ vWc u Wc AoWyWX¡WKhPY AhQY §WCyWc ¥WhvWyWc ¨WVW§WZÈ ITY RYxWZÈ VvWZ.

¡WXvW ©WWwWc LZRY TVcvWY ¡WZ¯W¨WxWZyWc ©WW©WZ©W©WTWAc ¥WWT ¥WW¦Whg : £Wc RWÈvW ¡WPY oW¦WW

AWuWÈR, vWW. 6 ¡WcN§WWR vWW§WZIWyWW TÈoWWC¡WZTW oWW¥Wc ¡WXvW ©WWwWc LZRY TVcvWY AcI ¡WZ¯W¨WxWZyWc ©WW©WZ-©W©WTWAc ¥WWT ¥WWTvWWÈ £Wc RWÈvW ¡WPY L¨WW ¡WW¥¦WW VvWW AW AÈoWc ¡WcN§WWR äWVcT ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT TÈoWWC¡WZTW øAWCPY©WY ¥WVWRc¨W äWh¥WY§W ¡WW©Wc TVcvWY ©WÈoWYvWW£WcyW ¡WhvWWyWW ¡WXvW ˜X¨WuW¤WWC ©WWwWc LZRY TVc Kc LcyWY TY©W TWnWYyWc vWcyWW ©W©WTW XR§WY¡W¤WWC vWwWW ©WW©WZ ©W¥WZ£WcyW oWCIW§Wc ©WWÈLyWW AW¦Wg ©W¥WWL¥WWÈ X¨W°WWyW ýwWWyWh AÈxWÕxxWW XyW¨WWTuW IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ X¨WX¨WxW ˜¦WhoW¥WWÈ VWwW¥WWÈ IÈI,¹ §WhVY yWYIU¨WZ,È ©WWPW K ¨WWo¦WWyWW ©WZ¥WWTc vWcuWYyWW pWTc VWwW-¥WWwWW E¡WT RY¨WW TWnW¨WW, EIUvWW vWc§W¥WWÈ VWwWcwWY ¡WaTY vWU¨WY, ©WÈ¥WhVyW Lc¨WW rW¥WvIWThwWY rWcvWyW¨WÈvWW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW Lc ˜©vWZvW vW©¨WYT¥WWÈ yWLTc ¡WPc Kc. AWuWÈR, vWW.6 AW¦Wg ©W¥WWLc AW¦Wg ¡WXT¨WWTh, LyW©W¥WWL, oWkW¥WLyWh¥WWÈ AÈxWÕxxWW XyW¨WWTWuWWwWgc ¤WWTvW LyW X¨W°WWyW ýwWWyWh rW¥WvIWThwWY rWcvWh IW¦Wgÿ¥W ©WSUvWWwWY ©WÈ¡WÌW wW¦Wh VvWh. Kc§§WW ¡WÈRT ¨WªWgwWY ¨WT©WWRyWW ¨WTvWWTW ITyWWTWAh nWhNW ¡WP¦WW Kc vWcyWY ¡WWKUyWW IWTuWhyWY ©W¥WL AW¡WY ¨Wd°WWXyWI AX¤WoW¥W- üÅÖIhuW A¡WyWW¨W¨WW¥WWÈ ©W¥WL AW¡WY VvWY. ¨WvWg¥WWyW ©W¥W¦W¥WWÈ ¨WT©WWRyWW ¨WTvWWTW IT¨WW vWÚyW A˜©vWZvW, A¨WW©vWX¨WI AyWc A¨Wd°WWXyWI Kc vWcyWY ¥WWXVvWY AW¡WY VvWY. ¨Wd°WWXyWI ¡WöXvWwWY EÚpWWNyW ¥WW¨Wø¤WWB §WI¹¥Wc ITY ©¨WW¥WY R¦WWyWÈR ©WT©¨WvWYAc ¨WªWhg ¡Wa¨Wgc AÈxWÕxxWW ©WW¥Wc X¨W¡WTYvW ¡WXTÅ©wWXvW¥WWÈ Ma£È WcäW rW§WW¨WY VvWY. vWcyWY X¨WoWvW AW¡WY VvWY. ýwWWyWY ˜¨úŲWyWY ¤WWTh¤WWT ˜äWÈ©WW

IWÈ©WyWY ©WSWB IT¨WY LÝTY £WyWY oWB VvWY. IWÈ©W X¨W¤WWoW óWTW rWW§WZ ¨WªWgc 187 §WWnWyWW AÈRWXLvW nWrWgwWY T45XI.¥WY. §WÈ£WWByWW IWÈ©WyWY ©WSWB IW¥WoWYTY VWwW xWTY Kc. Lc¥WWÈ Av¦WWT ©WZxWY¥WWÈ ¡WrWW©W NIWyWY IW¥WoWYTY ¡WauWg wWB rWZIY Vh¨WWyWZÈ X©WÈrWWB X¨W¤WWoW nWȤWWvWyWW yWW¦W£W IW¦Wg¡WW§WI BLyWcT Ac¥W.Ic.¥WVcvWWAc LuWW¨¦WZÈ Kc Ic AWuWÈR XL§§WWyWY xWhTY yW©W ©W¥WWyW IT¥W©WR ¤WÈPcTL IWÈ©WyWY ©WSWB ©WTIWTY ¥WäWYyWwWY ITWC TéWZÈ Kc.

AW¨WY rWQÛW VvWW AyWc ¥WWTW XRITW ©WWwWc LZRY Ic¥W TVc Kc vWc¥W LuWW¨WYyWc oWWUh £Wh§W¨WW §WWoWvWWÈ ©WÈoWYvWW£WcyWc oWWUh £Wh§W¨WWyWY yWW ¡WWPY VvWY LcwWY XR§WY¡W¤WWC AcIR¥W EäIcTWC oW¦WW VvWW AyWc ¥WhQWyWW ¤WWoWc £Wc-¯WuW ScNÈ h ¥WWTY RcvWWÈ £Wc RWÈvW ¡WPY L¨WW ¡WW¥¦WW VvWW. v¦WWT£WWR ©W¥WZ£WcyWc ¡WuW £WVZ £Wh§Wc Kc vWc¥W LuWW¨WYyWc PÈPW ¨WPc £WhrWYyWW ¡WWKUyWW ¤WWoWc MW¡WhN ¥WWTYyWc CýAh ¡WVhÈrWWPY VvWY. AW AÈoWc ¡WcN§WWR äWVcT ¡Wh§WY©Wc ¡WZ¯W¨WxWZyWY SXT¦WWRyWc AWxWWTc ©WW©WZ©W©WTW ©WW¥Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

RVc¥WYyWW Ih¥WY vWhSWyWh¥WWÈ 2 ¨WªWgwWY yWWäWvWh STvWh AWTh¡WY MP¡WW¦Wh

AWuWÈR,vWW. 6 AWuWÈRyWW ¡WcTh§W S§Whg ©m¨WhPgc AWLc £W¡WhTyWW ©WZ¥WWTc RVc¥WY oWW¥Wc ¨WhrW oWhO¨WYyWc £Wc ¨WªWgwWY Ih¥WY vWhSWyWh¥WWÈ ©WÈPh¨WW¦Wc§WW AWTh¡WYyWc MP¡WY ¡WWPYyWc ¨WxWZ vW¡WW©W AwWgc £WhT©WR ÝT§W ¡Wh§WY©WyWW V¨WW§Wc I¦Whg VvWh. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT £Wc ¨WªWg ¡WVc§WWÈ RVc¥WY oWW¥W¥WWÈ oWuWcäW X¨W©WLg y WyWc §WCyWc yWYIUc § WY äWh¤WW¦WW¯WW RT¥¦WWyW Ih¥WY vWWcSWyW SWNY yWYI¬¦WZÈ VvWZ Lc¥WWÈ £Wc Ih¥WyWW NhUW ©WW¥W©WW¥Wc AW¨WY oW¦WW VvWW AyWc ¤WWTc ¡WwwWT¥WWTh ITYyWc pWWvWI VXwW¦WWTWcwWY IcN§WWIyWc CýAh ¡WVhÈrWWPY VvWY AW

AÈoWc £WhT©WR ÝT§W ¡Wh§WY©Wc Th¦WNÃoW ¨WYwW Vv¦WWyWW ˜¦WW©WyWh oWZyWh RWnW§W ITYyWc vWc¥WWÈ ©WÈPh¨WW¦Wc§WW IcN§WWI AWTh¡WYAhyWY xWT¡WIP ITY VvWY. vWcAhyWY vW¡WW©W¥WWÈ RVc¥WY SW¥Wg©WY Ih§Wc L ©WW¥Wc TVc v WW LäW¤WWC KhNW¤WWC ¡WT¥WWTyWZÈ yWW¥W nWZ§¦WZÈ VvWZ LcwWY vWcAh ¤WZoW¤Wg¥WWÈ EvWTY L¨WW ¡WW¥¦WW VvWW. RT¥¦WWyW ¡WcTh§W S§Whg ©m¨WhPgyWW AWTYS¥WæWWyWc VIYIvW ¥WUY VvWY Ic LäW¤WWC ¡WT¥WWT AWLc £W¡WhTyWW ©WZ¥WWTc vWc¥WyWW pWTc AW¨W¨WWyWW Kc LcwWY ¨WhrW oWhO¨WYyWc LäW¤WWCyWc MP¡WY ¡WWPY IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY VvWY.

MW§WW¤WWByWY ¥WZ¨WWPY yWVcT ¡WW©Wc ©IºNT-£WWBI AI©¥WWvW¥WWÈ 1yWZÈ ¥WhvW

yWPYAWR, vWW.6 ¥WVc¥WRW¨WWR vWW§WZIWyWW nWWÈPY¨WW¨W L¨WWyWW ThP E¡WT MW§WW¤WWByWY ¥WZ ¨ WWPY ©WY¥W¥WWÈ oWBIW§Wc ¥WhNT©WW¦WI§W AyWc ©IºNT AwWPWvWWÈ ©Wýg¦Wc§WW AI©¥WWvW¥WWÈ ©IºNT ©W¨WWT AyWc ¥WhNT©WW¦WI§W rWW§WIyWc £WÈyWcyWc Bý wWB VvWY. Lc¥WWÈ oWȤWYT TYvWc pW¨WW¦Wc§WW ©IºNT rWW§WIyWZÈ ©wWU ¡WT L ¥WhvW XyW¡Ws¦WZÈ VvWZ.È ¥WUvWY ¥WWXVvWY AyWZ © WWT ¥WVc¥WRW¨WWR vWW§WZIWyWY MW§WW¤WWByWY ¥WZ ¨ WWPY¥WWÈ TVc v WW ¤WTvW¤WWB A¥WTX©WÈV PW¤WY oWBIW§Wc ©IºNT §WByWc nWWÈPY¨WW¨W ThP E¡WTwWY ¡W©WWT wWvWW VvWW v¦WWTc AW¨WvWZÈ ¥WhNT ©WW¦WI§W yWÈ . øLc - 7 £WYAc S -1874 xWPWIW¤WcT ©IºNT ©WWwWc AwWPW¦WZ VvWZ.È LcwWY ©IºNT rWW§WI ¤WTvW¤WWB PW¤WY vWc¥WL ¡WWKU £WcO§c W ˜¤WWvW äWÈIT¤WWB PW¤WYyWc ThP E¡WT SÈoWhUWB LvWW Bý wWB VvWY. Lc ¡WdIY ©IºNT rWW§WI ¤WTvW¤WWB PW¤WYyWc ©WWT¨WWT ¥WWNc

VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcP¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. s¦WWÈ ©WWT¨WWT RT¥¦WWyW ¥WhvW XyW¡Ws¦WZÈ VvWZ È . AW AI©¥WWvW ©Wøg £WWBIrWW§WI yWW©WY oW¦Wh VvWh. AW £WyWW¨W ¥WVc¥WRW¨WWR ¡Wh§WY©Wc £WWBI rWW§WI ©WW¥Wc vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.

AWuWÈR, vWW. 6 vWWTW¡WZT vWW§WZIWyWW nWWnW©WT oWW¥Wc TVcvWY AcI ¡WXTuWYvWWyWc ¨WPY§Wh¡WWøgvW X¥W§IvW¥WWÈ ¤WWoW yWW AW¡W¨Wh ¡WPc vWc ¥WWNc ¡WXvW AyWc pWTyWW ©W¤¦WhAc RVcLyWY ¥WWÈoWuWY ITYyWc äWWTYTYI vWc¥WL ¥WWyWX©WI ¯WW©W oWZýTvWWÈ ¡WXTuWYvWWAc Ic T h©WYyW KWÈ N YyWc XR¨WW©WUY rWWÈ¡WY AW¡WpWWvW ITY §WcvWWÈ rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. AW AÈoWc vWWTW¡WZT ¡Wh§WY©Wc ¡WXvW ©WXVvW I¹§W 5 X¨WÝxxW oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT EÈN¨WWPW

A§WoW ¥WIWyW £WyWW¨WYyWc TVc AVÃ vWWTc IWÈC §WWoWvWZ yWwWY vWc¥W LuWW¨WYyWc vWc¥WuWc ¡WuW ¥WcuWWÈNhuWW ¥WWTYyWc RVcLyWY ¥WWÈoWuWY ITY ¯WW©W¥WWÈ ¨WxWWTh I¦Whg VvWh. rWWTc¦WyWY rWQ¨WuWYwWY ¡WXvW óWTW ¡WuW RVcLyWY ¥WWÈoWuWY rWW§WZ ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ ¡WXTuWYvWW IÈNWUY oWC VvWY AyWc oWCIW§Wc £W¡WhTyWW ©WZ¥WWTc ©WW©WTY¥WWÈ L äWTYTc IcTh©WYyW KWÈNYyWc XR¨WW©WUY rWWÈ¡WY RcvWWÈ wWhPY¨WWT¥WWÈ L ¥WhvWyWc ¤WcNY VvWY. AW AÈoWc ¥WSW¤WWCyWY SXT¦WWRyWc AWxWWTc vWWTW¡WZT ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

¡§WhNyWh R©vWW¨WcL yW ITY AW¡WyWWT nWcPWyWW 4 äWn©Wh ©WW¥Wc SXT¦WWR

¥WWvWW AyWc ¯WuW XRITWAc ¡§WhNyWY ¨WWT©WWB ITW¨WY £WcÈI¥WWÈwWY §WhyW §WB ITc§WY KcvWT¡WYÈPY

yWPYAWR, vWW.6 nWcPWyWW rWWT äWn©WhAc ¨WW©WuWW £WZLoWgyWW äWn©WyWc L¥WYyWyWW ¡§WhNyWZÈ ÝW. £Wc §WWnW §WB £WWyWWnWvW ITY AW¡¦WZ VvWZ.È £WWR¥WWÈ R©vWW¨WcL yW ITY AW¡WY X¨WØW©WpWWvW KcvWT¡WYÈPY ITvWW AW £WyWW¨W AÈoWc nWcPW NWEyW ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ SXT¦WWR yWhÈxWW¨WvWW ¡Wh§WY©Wc oWZyWh yWhÈxWY vW¡WW©W VWwW xWTY Kc. ¡Wh§WY©W ©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZL£W nWcPW ¡WTW RT¨WWý oWWÈxWY ¡WhU¥WWÈ TVcvWW ˜Ó§WW£WcyW ˜X¨WuWI¹¥WWT

¤WW¨W©WWT vWwWW vWc¥WyWW ¯WuW XRITWAh nWcPW XvWýcTY IrWcTY ¡WW©Wc TVcvWW ¥WuWY¤WWB ¥WSvW¤WWB ¡WNc§WyWc ¡WhvWWyWWc ¡§WhN AW¡W¨WWyWh Kc. vWc¥W ITY oWvW vWW.12/10/11yWW ThL ÝW. 100yWW ©Nc¥¡W E¡WT ÝW. £Wc §WWnW §WB yWhNTY ITWTwWY £WWyWWnWvW ITY AW¡¦Wh VvWh AyWc NWBN§W I§WY¦WT wW¦WW ¡WKY ¨WcrWWuW R©vWW¨WcL ITY AW¡W¨WWyWh X¨WØW©W AW¡¦Wh VvWh. v¦WWT£WWR ˜Ó§§WW£WcyW AyWc vWc¥WyWW XRITW X¨WTcyWI¹¥WWT, A¥WTYªWI¹¥WWT

yWPYAWR, vWW.6 ¥WVZxWW-IO§WW§W ThP E¡WTwWY ¡W©WWT wWvWW £Wc ¦WZ¨WWyWhyWc §WhPYÈoW Nc¥¡WWAc APScNc §WcvWW oWȤWYT Bý wWB VvWY. Lc¥WWÈ AcI ¦WZ¨WWyWyWZÈ ©wWU ¡WT L ¥WhvW XyW¡Ws¦WZÈ VvWZ.È ¡Wh§WY©W ©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZL£W IO§WW§W ¥WVZxWW ThP E¡WTwWY ¤WWyWcTyWW £Wc ¦WZ¨WWyWh oWBIW§Wc TW¯Wc ¤WWyWcT ¡WWNY¦WW ¡WW©WcwWY ¡W©WWT wWvWW VvWW. v¦WWTc ¡WaTMP¡Wc AW¨WvWY §WhPYÈoW PW§WZ Nc¥¡WW yWÈ.øLc-7 P£W§¦WZ4757 £WÈyWc ¦WZ¨WWyWhyWc NßT ¥WWTY yWW©WY oW¦Wh VvWh. AI©¥WWvW ©WýgvWW TWVZ§W¤WWB TWLcäW¤WWB¤WWB ¡WT¥WWT AyWc ©WyyWY ThP E¡WT SÈoWhUWB oW¦WW VvWW. LcwWY £WÈyWcyWc ¥WWwWW¥WWÈ vWc¥WL äWTYT E¡WT oWȤWYT Bý wWB VvWY. Lc¥WWÈ TWVZ§W TWLcäW¤WWB ¡WT¥WWT (EÈ.¨W.17)yWZÈ pWNyWW ©wWUc L ˜WuW ¡WÈnWcÝ EPY oW¦WZ VvWZÈ. s¦WWTc ©WyyWY (EÈ . ¨W.15)yWc ©WWT¨WWT ¥WWNc R¨WWnWWyWW¥WWÈ nW©WcP¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AW £WyWW¨W AÈ o Wc X¨WL¦W

¡WT©Wh²W¥W¤WWB ¡WT¥WWTyWY SXT¦WWR ©WW¥Wc oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY AWxWWTc IO§WW§W ¡Wh§WY©Wc Nc¥¡WW rWW§WI VWwW xWTY Kc.

vWwWW X¨WyW¦WI¹¥WWTc ©WYNY ©W¨Wcg IrWcTY¥WWÈ LB ¡§WhNyWY ¨WWT©WWB ITW¨WY nWcPW XL§§WW ¥Wx¦W©wW £WcÈI¥WWÈwWY ÝW. RhQ §WWnWyWY §WhyW §WYxWY VvWY. AW ¡§WhNyWZÈ £WWyWWnWvW ITY AW¡¦WW £WWR ¨WcrWWuW R©vWW¨Wc L ITW¨WY AW¡W¨WW ˜Ó§§WW£WcyWyWc LuWW¨WvWW vWcAh ¦WcyWIcyW £VWyWW £WyWW¨WY xWßW nW¨WPW¨WvWW VvWW. AW ¥WZÚc ˜Ó§§WW£WcyWyWW XRITWAhAc ¥WuWY¤WWB ¡WNc§WyWc xWWI xW¥WIY AW¡WY R©vWW¨WcL yW ITY AW¡WY X¨WØW©WpWWvW KcvWT¡WYÈPY ITY AW¡WY VvWY.

¤WWyWcT ¡WWNY¦WW ¡WW©Wc Nc¥¡WWAc NßT ¥WWTvWWÈ ¦WZ¨WWyWyWZÈ ¥WhvW : 1 pWW¦W§W

AWuWÈR¥WWÈ –WX¯W¦W ©W¥WWLyWh ø¨WyW ©WWwWY ¡W©WÈRoWY ¥WcUh ¦Whý¦Wh

AWuWÈR, vWW.6 AWuWÈR-nWcPW XL§§WW –WX¯W¦W ©W¥WWL ©WZxWWTI ©WÈpWyWW E¡Wÿ¥Wc vWW.14/¡W/14yWc £WZxW¨WWTyWW ThL ©W¨WWTc 9:00 I§WWIc rWW¥WZÈPW ¥WÈXRT, §WhNcØT ¥WVWRc¨W ¡WW©Wc, AWuWÈR, ¥WZIW¥Wc –WX¯W¦W ©W¥WWLyWh TT¥Wh ø¨WyW ©WWwWY ¡W©WÈRoWY ¥WcUh ¦WhL¨WWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc. –WX¯W¦W ©W¥WWLyWW ¥WcTL c £¦WZTh¥WWÈ yWhÈxWWAc§W §WoWjhv©WZI ¦WZ¨WI-¦WZ¨WXvWAh

nWWvWc TVcvWY ¥WÈoWZ£WcyWyWW §WoWj nWWnW©WT oWW¥Wc TVcvWW ©WoWTW¥W¤WWC oWÈxWZ¤WWC ¤WT¨WWP ©WWwWc wW¦WW VvWW. ¨WWT©WWoWvW ¨WXP§Wh¡WWøgvW X¥W§IvW¥WWÈ ¤WWoW yWW AW¡W¨Wh ¡WPc vWc ¥WWNc ©W©WTW oWÈxWZ¤WWC, AhT¥WWyW ©WW©WZ oWYvWW£WcyW vWwWW AhT¥WWyW XR¦WT ©WÈL¦W¤WWC óWTW vWZvWWTW X¡W¦WT¥WWÈwWY IWÈC §WW¨Wc§W yWwWY vWWTW £WW¡WyWW pWTcwWY M¨WcTWvW AyWc ¡Wd©WW §WC AW¨W vWc¥W LuWW¨WYyWc ¯WW©W oWZýT¨WWyWh rWW§WZ ITY RYxWh VvWh. RWRW©W©WTW I§WW¤WWC ¤WT¨WWP ¡WuW ©WWwWc TVcvWW Vh¦W vWc¥WuWc ¡WuW vWWTW £WW¡WyWW pWTcwWY ÝX¡W¦WW §WC AW¨W AyWc

E¡WTWÈvW yWXVÈ yWhÈxWW¦Wc§W §WoWjhv©WZI ¦WZ¨WI-¦WZ¨WvWYAh ¡WuW AW ¥WcUW¨WPW¥WWÈ ¤WWoW §WB äWIäWc. AW ˜©WÈoWc yW¨WW §WoWj¨WWÈK¼ ¦WZ¨WI¦WZ¨WvWYAh ¡WW©W¡WhNe ©WWBMyWW ShNW ©WWwWc Sh¥Wg ¤WTYyWc ¡WhvWWyWWÈ yWW¥W yWhÈxWW¨WY äWIäWc vWwWW ¨WW§WYAh Sh¥Wg ¤WTYyWc ©W¥WWL ©WZxWWTI ©WÈpWyWW AWø¨WyW ©W¤¦W £WyWY äWIäWc Ac¥W ¥WVW¥WȯWY óWTW AcI AnW£WWTY ¦WWRY¥WWÈ LuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc.

©WRWyWW¡WZTW ¡WW©Wc X¡W¦WWoWh ¡W§WNY nWWB oWB

^ ShNh | ©WZTcäW OWI¹T

AWuWÈRyWW ©WW¥WTnWW rWhIPYwWY ©WW¥WTnWW ©WZxWYyWW ¥WZn¦W ¥WWoWgyWc £WÈyWc £WWLZwWY ¡WVhUh IT¨WWyWY IW¥WoWYTY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY Kc. v¦WWTc T©vWWyWY £WÈyWc £WWLZ £Wc wWY ¯WuW ÔN LcN§WZÈ FÈP¹ nWhx¦WW £WWR vWc¥WWÈ ¡WZTWuW ITY T©vWh ¥WhNh IT¨WWyWY IW¥WoWYTY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TVY Kc. ¡WTÈvWZ T©vWWyWY £WÈyWc vWTS wW¦Wc§W nWhRIW¥WyWc IWTuWc ¨WWVyW rWW§WIh ¥WWNc ýcnW¥WY £Wy¦WZÈ Kc. oWBIW§Wc £W¡WhTc AWuWÈRwWY ©WW¥WTnWW vWTS ¥WZ©WWSTh §WByWc LvWY X¡W¦WWoWh ©WVWyWW¡WZTW ¡WWNY¦WW ¡WW©Wc L T©vWW yWWyWY £WWLZ¥WWÈ nWhR¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W nWWPW¥WWÈ ¡W§WNY nWWB LvWWÈ RVcäWvW ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY VvWY. ýc Ic X¡W¦WWoWh¥WWÈ £WcOc§WW ¥WZ©WWSTh¥WWÈ ¨W²WY AhKY Bý ©WY¨WW¦W Ih§WB ýyWVWyWY wW¨WW ¡WW¥WY yW VhvWY.

oWZLTWvW ©WTIWT, yW¥WgRW, LU©WÈ¡WX²W, ¡WWuWY ¡WZT¨WOW AyWc I§¡W©WT X¨W¤WWoW, XyWX¨WRW yWÈ£WT : Ac©W.Ic./1, ©WyWc 2014-15 (£WYýc ˜¦WvyW)

oWZLTWvW TWL¦W¥WWÈ ¡WWyW yWÈ£WT ©WNYgXSIcN xWTW¨WvWW ¨Wc¡WWTYAh/CýTRWTh/ X¨WÿcvWWAh ¡WW©WcwWY Tø.¡Wh.Ac.PY. óWTW ©WY§W£WÈxW IT¨WW¥WWÈ SY§P £WZIh yWÈoW-500 (AyWc E¡WT) ¥WWNc ¤WW¨W¡W¯WIh ¡WhvWWyWW §WcNT¡WcP E¡WT vWW.30-5-2014 ©WZxWY¥WWÈ ¥WUY ý¦W vWc TYvWc IW¦Wg¡WW§WI CLyWcTÕY, ¡WcN§WWR X©WÈrWWC X¨W¤WWoW, ¡WcN§WWR, Oc. ¥WVY IcyWW§W Ih§WhyWY, ¡WcN§WWR-388450, ShyW yWÈ. 02697 251043wWY ¥WÈoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AW ¤WW¨W AcI ¨WªWg ©WZxWY ¥WWy¦W TVcäWc. äWI¦W VäWc vWh ¤WW¨W¡W¯WIh vWW.31-5-2014yWW ThL 11:00 I§WWIc nWh§W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. ¤WW¨W¡W¯WI ©WWwWc ÝW. 1000/-yWY AcS.PY.AWT. (TWÖlY¦W IbvW £WcÈIyWY) IW¦Wg¡WW§WI CLyWcTÕY, ¡WcN§WWR X©WÈrWWC X¨W¤WWoW, ¡WcN§WWRyWW yWW¥WyWY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. (¥WWXVvWY-AWuWÈR-05/14)


10

www.sardargurjari.com

£WZxW¨WWT, vWW.7-5-2014

I¹ÈLTW¨W¥WWÈ ©WY£WYAWByWW xWW¥WW : 70 nWcPºvWhyWW yWW¥Wc IThPhyWY OoWWB ¨WPhRTWyWY IÈ¡WyWYAc £WhoW©W R©vWW¨WcýcyWW AWxWWTc £Wh¥£WcyWY ©WcyNl§W £WcÈI¥WWÈwWY §WhyW §WC AWrWTc§W Ii¤WWÈP

£WcÈIc 7/12¥WWÈ £Whýc yWVÃ rWPW¨WvWW £WhoW©W §WhyWyWh ¤WWÈPh 5 ¨WªWcg ÓÈNÛh

AWuWÈR, vWW.6 AWuWÈR vWW§WZIWyWW I¹L È TW¨W oWW¥Wc AWLc ©WY£WYAWCyWY NY¥Wc xWW¥WW yWWÈnWYyWc ¨WPhRTWyWY £WW¦WhNcI CyP©NlYM IÈ¡WyWY óWTW ©WcIÈ Ph nWcPva WhyWY L¥WYyWh E¡WT IThPh ÝX¡W¦WWyWY §WhyWh §WCyWc IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW AWXwWgI Ii¤WWÈPyWY vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ ©W¥WoWk XL§§WW¥WWÈ ¤WWTc rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. AW pWNyWWyWY X¨WoWvWWyWZ©WWT ^ ShNh | ©WZTcäW OWI¹T AWuWÈR ¡WW©Wc AW¨Wc§W I¹ÈLTW¨W oWW¥W ¨WPhRTW AWuWÈR ©WXVvW 150 LcN§WWÈ oWW¥WhyWW nWcPºvWhyWW nWWvWc ¨WVc § WY ©W¨WWTc ¥WZ È £ WBwWY yWW¥Wc 3-3 §WWnWyWY £WhoW©W §WhyW §WCyWc AWrWTc§WZÈ Ii¤WWÈP ©WY£WYAWByWY NY¥W RhPY AW¨WY VvWY AyWc ©WWd ˜wW¥W vWc¥WuWc oWW¥WyWY ©WY£WYAWB óWTW ¥WWXVvWY AW¡W¨WWyWh ByIWT I¹ÈLTW¨W nWWvWc ArWWyWI AW¨WY rWQc§W ©WY£WYAWByWY NY¥WyWc §WB ©W¥WoWk ¡WÈrWW¦WvWyWW ©WT¡WÈrWyWh ©WÈ¡WIe ITY oWW¥W¥WWÈ nWU¤WUWN ¥WrWY L¨WW ¡WW¥¦Wh VvWh AyWc ©WY£WYAWB óWTW # AyWZ. ¡WWyW 8 nWcPºvWh ©WWwWc §WWnWhyWY KcvWT¡WYÈPY wWB Vh¨WWyWh xWPWIh ITWvWWÈ ©W¥WoWk ¨WW¦WZ¨WcoWc ˜©WTY LvWWÈ AWuWÈRyWZÈ ¥WYPY¦WW ¡WuW I¹ÈLTW¨W nWWvWc ¡WVhÈrWY T009yWW AcoWkY¥WcyN ¨WWvW oW¦WZÈ VvWZÈ AyWc ©W¥WoWk ¥WW¥W§Wc XT¡WhNÃgoW ITvWWÈ ©WY£WYAWByWW AXxWIWTYyWh KvWWÈ 7/12¥WWÈ £Whýc ©WÈ¡WIe I¦Whg VvWh AyWc vWcAhyWc ©W¥WoWk ¥WW¥W§Wc ˜IWäW ¡WWP¨WW LuWW¨WvWWÈ WuWc AW ¥WW¥W§Wc IhB¡WuW ývWyWY ¥WWXVvWY AW¡W¨WWyWh vWcAh ¡WW©Wc IhB yW yWWÈnWvWWÈ AWç¦Wg vWcL¥AXxWIWT È LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ AyWc ©W¥WoWk ¥WW¥W§Wc ¥WZÈ£WB nWWvWcyWY AWuWÈ R ©WXVvW ¨WPhRTW AhSY©WyWh ©WÈyW¡WIeVh¨WWyWZ IT¨WW ¥WWNc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. ýc Ic, IWdȤWWP AWrWTyWWT XL§§WWyWW 100 wWY 1¡W0 LcN§WW IhuW Kc AyWc vWcAh ¡WIPW¦WW Kc Ic Ic¥W vWcyWY ¥WWXVvWY ¡WuW AW¡W¨WWyWh oWW¥WhyWW nWcPvº WhyWW yWW¥Wc IThPhyWY ©WY£WYAWB óWTW CyIWT ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. §WhyWyWW AcoWkY¥WcyN T009¥WWÈ L wWB oW¦Wc§W Kc vWh ¡WKY T009 wWY T014 ©WZ x WY ¡WWÈ r W¨WªWg y WW ©W¥W¦WoWWUh ¨WYvWY L¨WW KvWWÈ £WcI È óWTW nWcPºvWhyWW 7/12¥WWÈ £Whýc yWWÈnW¨WW¥WWÈ yW AW¨WvWW ©W¥WoWk ˜ITuW¥WWÈ nWZR £WcÈIyWY ¡WuW nWZ£W L ¥WhNW ¡WW¦Wc ¥WY§WY¤WoWvW Vh¨WWyWZÈ oWW¥W¥WWÈ rWrWWgC TéWZÈ Kc. ©WZ¯WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ © WWT vW¥WW¥W ¨W©vWZAh £WhoW©W Vh¨WWyWc IWTuWc IC L¥WYyW ¡WT £Whýc yWWÈnW¨Wh vWc L m§WY¦WT wWvWZÈ yWwWY LcyWc §WCyWc £WcÈI óWTW £Whýc yWW yWÈnWWvWW AcIvWW NZ©Wg AcyP NlW¨Wc§©W - £WW§WWX©WyWhT, ø. ¥WXV©WWoWT nWcPavWhyWc ¡WuW vWcyWY nW£WT ¡WPY VWø ¥Wh. SWÝI V¨Wc§WY¨WWUW, 98246 98735, 98984 08500 yWVhvWY. äWW£WWyW - T¥WýyW E¥WTWV 65,000/-, 16 XR¨W©W T¥WýyW E¥WTWV 1,00,000/-, 32 XR¨W©W TI¥W yWVYÈ ¥WU¨WW KvWWÈ 17 XP©Wc¥£WT : yWhÈxW : 2014, Ó§W ¡Wc¥WcyN £WZXIÈoW rWW§WZ ˜¨WW©W nWcPºvWhyWc IhNeyWW 39,000/-, 16 XR¨W©W £WW§WWX©WyWhT xWT¥WxWßW nWW¨WW ¡WPäWc 10 ýy¦WZAWTY 2015 Ó§W ¡Wc¥WcyN £WZXIÈoW rWW§WZ wWY £WW§WWX©WyWhT nWcPºvWhyWW R©vWW¨Wcýc ©WWwWc rWcPW 40,000/-, 16 XR¨W©W ITY £WcÈI ©WWwWcyWY ¥WY§WY¤WoWvW ˜¨WW©W ¥WWNc AWLc L ¡WZTc¡WZÜ ¡Wc¥WcyN L¥WW ITW¨WY yWW¥W yWhÈxWW¨WY §WcäWh. £WWR nWcPºvWhyWc IThPhyWh rWZyWh rWh¡WP¦WW £WWR nWcPºvWhyWc V¨Wc IhNeyWW xWT¥WxWßW nWW¨WWyWY STL ¡WPäWc vWc¨WZÈ IVcvWWÈ IcN§WWI nWcPºvWhAc ¡WhvWWyWh ThªW OW§W¨WvWWÈ VvWWÈ. I¹L È TW¨W oWW¥WyWW 70 LcN§WWÈ nWcPºvWh ©WWwWc KcvWT¡WYÈPY wWB Vh¨WWyWY vW¡WW©W RTX¥W¦WWyW ©WY£WYAWByWW AXxWIWTYAhAc nWcPavWhyWc ¡WhvWWyWW A©W§W rWaÈNuWY IWPe, ShNh ©WXVvWyWW R©vWW¨Wcýc ©WWwWc £Wh§WW¨¦WW VvWWÈ AyWc vW¥WW¥WyWW R©vWW¨WcýcyWc P¹¡§WYIcN R©vWW¨Wc ý c ©WWwWc ©WTnWW¨WY ¨WcTYSYIcäWyW I¦WZgÈ VvWZÈ vWwWW vWc A hyWY A©W§W ©WVY ¡WuW rWIW©WY ýc ¦ WW £WWR vW¥WW¥W ¨WcTYSYIcäWyW ¡WKY AXxWIWTY óWTW ©WY£WYAWByWW yWW¥WyWW §WcNT ¡WcP E¡WT ¨WcTYSW¦W ITY AXxWIWTYyWY ©WVY ©WWwWc y WY NhIyW T©WYR AW¡WY VvWY. s¦WWTc AW ¥WW¥W§Wc V¨Wc AWoWU äWZÈ IW¦Wg¨WWVY IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWcyWW L¨WW£W¥WWÈ AXxWIWTYAhAc IéWZÈ VvWZÈ Ic, V¨Wc ¡WKY nWcP¹vWhyWc vWwWW KcvWT¡WYÈPY ITyWWT AWTh¡WYyWc IhNe¥WWÈ ©WY£WYAWByWY VWLTY¥WWÈ # AyWZ. ¡WWyW 8

E¥WTWV xW¥WWIW AhST

07052014  

Sardar Gurjari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you