Page 1

Guide to Unique Photography Issue 1 e5


HOLLAND UNIQUE PHOTO FESTIVAL ’05 6-9 OKTOBER 2005 OLYMPISCH STADION AMSTERDAM


© ROBERT VAN DER HILST MACHETERO, CUBA, 2001


50 YEARS WORLD PRESS PHOTO

things as they are PHOTOJOURNALISM IN CONTEXT SINCE 1955

‘Cuba’, photographs by Ed van der Elsken, Avenue magazine, December 1967

8 OCTOBER 2005 – 7 DECEMBER 2005 Foam_Fotografiemuseum Amsterdam Keizersgracht 609, Amsterdam tel 020 5516500, www.foam.nl open daily from 10 to 17 hours, thu-fri from 10 to 21 hours Foam is supported by the VandenEnde Foundation, T-Mobile and Stichting DOEN


Issue 1

Voorwoord / Introduction

Welkom!

Welcome!

In de zich steeds verder ontwikkelende digitale

Many think publishing a new photo magazine in this fast

wereld een nieuw magazine uitbrengen zien velen als suï-

developing digital world is equal to committing suicide.

cidaal. Naast de vele exposities en boekuitgaven, schieten

Besides a large number of exhibitions and book publica-

ook de fotologs en fotonieuwssites als paddestoelen uit de

tions, photo logs and photo news websites pop up by the

grond. Elke maand ontdek je wel een nieuw initiatief op fo-

dozen. Every month you’ll discover new initiatives in the

tografiegebied. Veel om op te reageren én dus een mening

area of photography. A lot to react to and a lot to form an

over te hebben. Ondanks het enorme aanbod, zien wij een

opinion about. Despite this enormous amount, we detect an

onderbelicht gebied in deze nog lang niet uitgegroeide

underexposed area in this still expanding field. A combi-

branche. Een combinatie van informatie én nieuw talent

nation of information and new talent is bundled in a clever

gebundeld in een handige gids die de diepte ingaat waar je

guide, that finds depth where you hope for it and searches

het hoopt en de breedte opzoekt waar je het verwacht. Geen

for width where you expect it. No coffee table glossy, but a

koffietafel glossy, maar een handzaam magazine dat verrast

handy magazine which surprises in the search for renewal.

in haar zoektocht naar vernieuwing. In deze eerste GUP

In this first GUP edition, with the first Holland Unique Photo

editie, met het eerste Holland Unique Photo Festival als rode

Festival as a red wire, new talent shows, specialists speak

draad, laat nieuw talent zich zien, spreken specialisten met

their explicit vision about photography as art and look at to

een uitgesproken visie zich uit over fotografie als kunstvorm

the future. Besides this, the world of investing in photography

en werpen andere fotografieprofessionals een blik op de

is also exposed as GUP includes an investment tip and

toekomst. Ook wordt de wereld van het beleggen in fotogra-

information about where to buy your photo-art and when the

fie blootgelegd, inclusief een beleggingstip en informatie

best national and international photo exhibitions will be held

over waar fotokunst te kopen en wanneer de beste nationale

the coming two months. This first issue is made by a group

en internationale foto-exposities de komende twee maanden

of people with passion for their profession, who are open for

plaatsvinden. Dit eerste nummer is gemaakt door een club

advice and criticism to learn from. If you would like to react,

mensen met passie voor hun vak, die openstaan voor tips én

contact us at gupmagazine@gmail.com

kritiek om van te leren. Mocht je willen reageren, doe dit dan via: gupmagazine@gmail.com.

See you next GUP.

Tot de volgende GUP.

Roy Kahmann initiator/curator

Roy Kahmann initiator/curator

Guide to Unique Photography


BY WIG ANTHOLOGY (+31) 020 4941025


Inhoud / Contents

04 Voorwoord / Introduction 08 HUP Festival ‘05 Programma / Program

47 Yamandu: Uruguayos Campeones 53 Favourites: Dancing in the dark

09 NEW 14 Buying & Investing

57 Classics: Jacques Meijer

19 Retrospective

61 Photography now

28 Photographer briefs: Jaap Vliegenthart

66 GUP Agenda 67 GUP Amsterdam

29 GUP Tip 79 GUP The Netherlands 31 Portfolio #1: Stefan van Weele 35 Duel: Fons Brasser vs Frits Berends

87 GUP Europe 88 Paris Photo 2005 94 GUP USA

39 Portfolio #2: Giessen en Leenders 43 Future of photography

Guide to Unique Photography

97 Colofon / Colophon


Retrospective:

Olympisch Stadion Amsterdam Amsterdam Olympic Stadium Sinds 1914 / Since 1914

Fanny Blankers-Koen wint weer eens 20-6-1948 Fanny Blankers-Koen wins again 20-6-1948

19 — 20


Prince Adedoyin (Engeland) springt voorwaarts over de 1,85m lat 1937

Guide to Unique Photography

Prince Adedoyin (England) forward jumps the 1,85m bar 1937


21 — 22


Het Amsterdamse Olympisch Stadion; vereerd,

The Amsterdam Olympic Stadium, worshipped,

verguisd, maar vitaler dan ooit. Honderden,

abused, but more vital then ever. Hundreds,

misschien wel duizenden evenementen zijn er

maybe thousands of events have been held in

gehouden sinds de opening in 1914, maar niet

the stadium ever since its resurrection in 1914,

eerder betrof het een evenement puur en alleen

but never before an event with it’s sole focus on

gericht op fotografie. 91 jaar later is het zover,

photography. 91 years later it’s happening, the

het Holland Unique Photo Festival verzorgt de

Holland Unique Photography Festival hosts the

aftrap voor een jaarlijks terugkerend fotografie-

kick-off of an annually returning photography

evenement. Welke evenementen gingen

event. But what events preceded this festival? A

dit festival voor? Uiteraard een fotografisch

photographical overview, of course...

overzicht...

Guide to Unique Photography


Portfolio:

Stefan van Weele

‘Desirable Landscape’, 2002

Uitgangspunt in het werk van Stefan van Weele

Basic assumption in the works of Stefan is how

(1975) is hoe mensen het stedelijk landschap inrich-

people design and use the urban landscape. Van

ten en gebruiken. De fotografie van Stefan geeft een

Weele’s photography shows a vision on the cultural,

visie op culturele, sociale en politieke invloeden in

social and political influences in the landscape.

het landschap. Zijn beelden laten een evenwichtige

His images show a balanced relation in which man

verhouding zien waarin de mens zich aanpast in het

adapts to the created landscape surrounding him.

gecreëerde landschap dat hen omringt.

31 — 32


Guide to Unique Photography

(top) ‘Desirable Landscape’, 2002

(bottom) ‘Llorett de Mar’, 2005


‘Where the streets have no name’, Las Vegas 2003

33 — 34


Portfolio:

Giesen en Leenders

Maurits Giesen en Ilse Leenders werken samen sinds

Maurits Giesen and Ilse Leenders are working

begin 2002. De twee gebruiken elkaar als model in

together since the beginning of 2002. The two use

hun werk. Op deze manier wekken ze de illusie dat

eachother as models in their works. In this way they

hun werk meer omvat dan het in werkelijkheid doet.

create the illusion that their work contains more then

Foto’s van Giesen en Leenders komen over het alge-

it does in reality. In general images of Giesen and

meen het best tot hun recht op groot formaat.

Leenders show up best when blown up.


© IRON(Y) 2005

Guide to Unique Photography


41 — 42


Guide to Unique Photography


47 — 48

‘Peralta’


‘Vestuario Bolso’

‘Urugu

ones (de A ayos Campe

mérica y el

mundo)’

“Zelfs al heeft het festival niets met sport te maken,

“Although the festival itself has nothing to do with

toch ben ik één van de weinige fotografen met

sports, I’m one of the few photographers that will

werk dat direct gerelateerd is aan de locatie.

be presenting new work with a direct connection to

Sinds 1991 fotografeer ik en ook al ben ik in

the location. I have been a photographer since 1991

Amsterdam geboren, ik heb altijd tussen Uruguay

and although I was born in Amsterdam I’ve always

en Nederland gereisd. Jarenlang hebben mijn lange

travelled between Uruguay and the Netherlands.

verblijven in Uruguay mij geïnspireerd, en mij de

For years my lengthy stays in Uruguay have

mogelijkheid gegeven, om een diepere band met

inspired and allowed me to cultivate a deep-rooted

de Uruguayaanse cultuur, het land en natuurlijk

connection with the Uruguayan culture, the land, and

de mensen aan te gaan. Na mijn afstuderen aan

most notably its people. Upon graduation from Royal

de Haagse Hogeschool voor de Kunsten in 2003,

Art School the Hague in 2003 I have dedicated

heb ik mij tijdens lange verblijven in Uruguay

myself to many extended periods living in Uruguay

toegewijd aan het samenstellen van werk met als

compiling works which focus on the subject of

focus het Uruguayaanse voetbal. In deze periode

Uruguayan football. During this time I have formed

ben ik relaties aangegaan met mijn onderwerpen

relationships with my subjects and at times have

en ben daardoor soms volledig opgenomen in

become fully immersed in an athletic culture that

een sportcultuur welke dient als een platform van

serves as a “platform of dreams” to the parents and

dromen voor de ouders en kinderen van Uruguay.

children of this country. ”Uruguayos Campeones

‘Uruguayos Campeones (de América y el mundo)’

(de America y el mundo)” is an extensive project

is een uitgebreid project met vele lagen en

with many layers and subjects emphasizing the

onderwerpen die de sociale, •••

social, cultural and economic ‘status quo’ •••

Guide to Unique Photography


49 — 50

Maeso


Guide to Unique Photography


Favourites:

Dancing in the dark Het werk van Machiel Botman / The work of Machiel Botman Text: Marcel Feil

‘Weg Toscane’

53 — 54


Het moet een recht weggetje zijn, omgeven

The road must be straight, lined with trees

door bomen die strak in het gelid staan. Een

at regular intervals. A country road, which

landweggetje waarbij ik direct aan Frankrijk moet

immediately reminds me of France. But it might

denken. Maar misschien is het wel heel ergens

be an entirely different place altogether, one

anders. De fotograaf heeft op de weg gestaan

cannot tell. The photographer must have stood on

en zijn camera op het verdwijnpunt. Hoewel het

that road, with his camera aimed at the vanishing

volop dag is verdwijnt de weg in diepe duisternis.

point. Although it is the middle of the day, the

Omdat de camera nogal heeft bewogen zijn de

road disappears into pitch-black darkness.

stammen van de bomen onscherp en vaag, de

The camera must have been very unsteady,

kruinen waaieren wild uit en hebben niets meer

causing the tree trunks to be out of focus and

van takken of gebladerte. Het lijkt eerder op

vague, with tree-tops flaring out wildly and no

dikke rook dat langs een plafond kruipt op weg

longer resembling branches or foliage in any

naar buiten. Hierdoor zindert en loeit het beeld,

way. Instead, they more resemble thick smoke

alsof er een hels vuur brandt.

creeping along the ceiling. This makes the image shimmer and roar, like a hellish fire burning.

Het beeld dat hier beschreven wordt, is één van de laatste foto’s in het boek Rainchild dat vorig jaar is

The image described here is one of the last photos

verschenen. Het boek toont een groot aantal foto’s

featured in the book Rainchild, which was published

die de Nederlandse fotograaf Machiel Botman

the year before. The book presents numerous

de afgelopen jaren heeft gemaakt. Rainchild is

photos made by the Dutch photographer Machiel

een echt fotoboek, in de zin dat er weinig of geen

Botman over the last years. Rainchild is a real photo

tekst in staat. Het is eerder een uiterst zorgvuldige

book, in the sense that it contains very little text.

opeenvolging van op zichzelf staande beelden.

What we get instead, are individual images that

Door de weloverwogen wijze waarop de beelden

seem to be ordered extremely carefully. The well-

op de bladspiegel staan, de onderlinge samenhang,

considered placement of each image on the page

de ritmiek, de metaforische kracht en de even

and their mutual relationship creates a rhythm and a

suggestieve als poëtische sfeer, wordt het geheel

metaphoric significance, and an overall suggestive

groter dan de som der delen. Het is daardoor niet

and poetic atmosphere that makes the whole far

zomaar een fotoboek, maar een echt boek in de

more than the sum of its parts. As a result, it not a

traditie van de fotoboeken die in de jaren zestig

book containing photos, but a real photo book fitting

en zeventig verschenen in Japan. Zo doet Rainchild

in the tradition of photo books published in Japan in

denken aan The Soltitude of Ravens •••

the 1960s and 1970s. Rainchild is reminiscent •••

‘Francesca’

Guide to Unique Photography


Classics:

Het eigentijds verleden van Jacques Meijer For Jacques Meijer, the past is not passé Text: Jochem Rijlaarsdam

57 — 58

‘Markt’, St Nikolaas België, 1962


Foto’s hang je op, verkoop je of je geeft ze weg.

You can hang photographs on the wall, sell them

Desondanks blijven veel negatieven en afdruk-

or give them away. Still, many negatives and prints

ken verborgen voor de buitenwereld. Wegge-

remain hidden for the outside world. Tucked away

stopt in blikken of schoenendozen. Je was er niet

in tins or shoe boxes. Because they weren’t satis-

tevreden mee of je raakte ze niet kwijt. ‘Zinloos

factory or you couldn’t get rid of them. ‘Pointless

dat bewaren’, vindt fotograaf, filmer en auteur

all this storage, says photographer, filmmaker and

Jacques Meijer (Delft, 1934). Zijn Dynamisch

author Jacques Meijer (Delft, 1934). His Dynamic

Archief actualiseert dat verborgen verleden.

Archive updates this hidden past.

“Het blijft spannend om zo’n zwart-wit archief te

It’s always exciting to rearrange a black-and-white

herschikken”, vindt Meijer. “Opnieuw uitzoeken

archive, Meijer says. To look at each image with a

welk beeld de moeite waard is om te laten zien.

fresh eye and decide which one is worth showing

Welke foto je een tweede kans gunt, die het door

again. You give images a second chance, one

redacties niet werd gegeven.” Zijn Dynamisch

they don’t get from an editorial staff. His Dynamic

Archief is gebaseerd op zijn zwart-wit archief die

Archive covers the period 1955-1965. Since 1994

de periode 1955-1965 beslaat. Vanaf 1994 zet hij

he sheds a new light on that period and image by

daar kleurenvarianten tegenover, die zowel de pe-

contrasting the old photo to a contemporary colour

riode als de foto dichterbij brengt. Dezelfde locatie,

version. The same location, a similar protagonist or

eenzelfde hoofdrolspeler of een gelijke situatie. Je

a similar situation. You rediscover the photo by com-

herontdekt de foto door elementen te vergelijken.

paring the elements, searching for differences and

Door verschillen en overeenkomsten te zoeken. •••

similarities. You start wondering about what •••

Markt A 1965

Markt A 1965

‘Kermis’, Den Haag, 1961

‘Kermis’, Den Haag, 1994

Guide to Unique Photography


GUP USA

Gitterman Gallery Ken Collins River Meditation Sep 23 - Nov 19 2005

River Meditation is een serie van beelden van het

River Meditation is a series of images of the surface

wateroppervlakte, licht en beweging. Beïnvloedt

of water, light, and movement. Influenced by

door ideeën variërend van Abstract Expressionisme

concepts ranging from Abstract Expressionism

tot Minimalisme gebruikt Ken Collins fotografie zoals

to Minimalism, Ken Collins uses photography in

een schilder een penseel hanteert om een beeltenis

much the same way that a painter uses brush

weer te geven. Deze zeer mooi afgedrukte foto’s

strokes to create gesture. These exquisitely printed

met subtiele kleurtonen zijn meer dan beelden van

photographs of rich and subtle tonal range are

een rivier. Ze zijn abstracties van de rivier die een

not mere representations of the river. They are

emotionele en spirituele inhoud weergeeft in plaats

abstractions of the river that emphasize emotional

van een beschrijvende details. Ze manifesteren de

and spiritual content rather than descriptive detail.

visuele verbeelding van Collins. Collins studeerde

They are visual manifestations of Ken Collins’

in 1981 af aan het Art Center College of Design,

imagination. Ken Collins received his BFA from the

Pasadena in Californië. Vandaag de dag geeft hij

Art Center College of Design, Pasadena, CA in 1981.

les aan het International Center for Photography

He is currently teaching at the International Center

in New York. Collins genoot een lange carrière als

for Photography, NY. Ken has enjoyed a long career

fotojournalist voor onder meer New York Magazine,

as a New York based editorial photographer shooting

New York Times en het Museum of Natural History in

for New York Magazine, New York Times and

New York. Een permanente collectie van zijn werk is

Artnews, as well as photographing for the Museum of

te zien in het Museum of Fine Arts in Houston.

Modern Art, the Whitney Museum and The Museum of Natural History, NY. His photographs are in the permanent collection of the Museum of Fine Arts in Houston.

95 — 96

© Ken Collins Courtesy: Gitterman Gallery, NYC


YOUNG GALLERY présente

PATRICK DEMARCHELIER Le 12 octobre 2005


ATA KANDO 24 NOVEMBER 2005 15 JANUARI 2006 HUP Photography Gallery Amsterdam Tesselschadestraat 15, Amsterdam www.hupgallery.com Openingstijden: Donderdag en vrijdag en op afspraak

Issue #001  

This is the first edition of GUP magazine, a smart and inspirational guide for photographers and all the people interested in the art of pho...