Gulpe en Geul Journaal van vrijdag 9 oktober

Page 14

Gulp en Geul Journaal -

Onafhankelijke APK keuring zonder afspraak

APK keuring e 30.Bellefleur 6 - 6269 BD Margraten 043 - 458 45 05 jes waren goed voor een bedrag van 71,65 euro en de collecte tijdens de begrafenis van de heer Thewissen resulteerde in een bedrag van 377,39 euro. Total dus 8293,42 euro. De afdeling Gulpen-Wittem van het KWF is alle milde gevers en de collectanten zeer erkentelijk voor hun deelname. Wie de collectant gemis heeft, zou gebruik kunnen maken van de machtiging, te vinden op de folder die in de brievenbus is gedeponeerd.

Programma 100-jarig jubileum Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys - De feestmis in het kader van het 100jarig jubileum van het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys begint op zaterdagmiddag 10 oktober in de St.Agathakerk aldaar om 14.00 uur. Gastkoren zijn de Schola Cantorum Wahlwiller o.l.v. Franco Ackermans (voor het gregoriaans) en het Gemengd Koor St. Jozef Vaals o.l.v. Renate Rothbauer (voor de opluistering met een meerstemmige mis).Na afloop volgt in zaal Sport voorde leden met partners een etentje met huldiging van dedi-rigent Jan Kokkelmans, die twee decennialang al de dirigeerstok hanteert. Om 18.30 uur is in dezelfde zaal een openbare receptie voor oud-leden, zusterkoren, het Eyser verenigingsleven en andere belangstellenden.

www.apk-heuvelland.nl Ackenshuis, tijdens de Vrijwilligersdag in Eys, en straks op 31 oktober bij de viering van het gouden jubileum van de Zonnebloem Eys en het Ceciliafeest op 14 november in Eys.

Initiatief om historische dorpspomp in Eys terug te brengen Eys - In vroeger jaren hebben er meerdere dorpspompen in Eys gestaan. Met de komst van de waterleiding werd de dorpspomp overbodig en soms ook nog een sta in de weg. De Heemkundevereniging Eyra heeft nu het initiatief genomen om de dorpspomp nabij de kerk in Eys terug te brengen. Hierover zijn er al gesprekken geweest met diverse instanties en leveranciers. De Heemkundevereniging heeft tot nu toe alleen nog maar positieve reacties ontvangen.

In dit jubileumjaar vonden diverse extra uitvoeringen door St.Cecilia plaats. De belangrijkste ongetwijfeld op zondag 20 september jongstleden in de basiliek van St.Jacques (Sint Jacob) in Luik, waar het voltallige koor o.l.v. dirigent Jan Kokkelmans een indrukwekkende uitvoering van de Messa Davidica van Perosi ten beste gaf. Deze locatie was gekozen omdat in deze basiliek nog steeds een grafplaat is te zien van de eerste Eyser en Wittemse edelvrouwe Guda, die op 31 maart 1125 haar vaderlijk bezit Eira en Wittem aan de abdij van St.Jacob(us) in Luik schonk. Een symbolische locatie dus, omdat het in 1125 was dat in Luik voor het eerst de naam Eyra voor Eys uit de diepe, donkere middeleeuwen opdook! De Heemkundevereniging Eyra uit Eys gaf tijdens de mis acte de présence om deze historische ontmoeting mee te beleven. Na afloop bracht het koor een bezoek aan Luik en Val-Dieu, afgesloten met een etentje in Camerig. Eerderuitvoeringen waren er in het Gulpense Dr. Pagina 14

Wat op dit moment ontbreekt, is een ge- detailleerd beeld van de pomp. Eyra heeft alleen gebruik mogen maken van een oude prentbriefkaart, waarop de pomp te zien is. De Heemkundevereniging uit Eys is nu op zoek naar foto’s waarop de dorpspomp beter is weergegeven. Dit is nodig om mallen te maken voor de vervaardiging van de ombouw. Daarom deze vraag: Heeft iemand zo’n foto of andere afbeelding van de pomp of weet iemand ergens eenzelfde pomp te staan, dan zou Eyra deze informatie graag willen ontvangen. Er wordt dan onmiddellijk een scan gemaakt, waarna de afbeelding aan de eigenaar wordt teruggegeven. Meer informatie is verkrijgbaar bij bestuurslid Peter Pelzer, St. Agathastraat 3,6287 AJ Eys (tel. 06-147000 70 ) of bij interimvoorzitter Ton Van Wersch, Burg. Custerslaan 24, 6373 TR te Landgraaf (tel. 045-5316887).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.