NordvestNyt 113

Page 1

Nytænkende bær edygtig

byudvikling i Guldager - med

natur en som katalysator

Dette er et særnummer af NordvestNyt

Nr. 113 - 2024 39. år gang

Nytænkende byudviklingspr ojekt i Guldager

Guldager Lokalråd er på et møde den 9 april 2024 blevet præsenteret for et meget spændende byudviklingsprojekt beliggende mellem Guldager Idrætscenter og Guldager

Bygherre er Habitat Partners A/S der har udarbejdet et projekt med titlen:

Naturen først – Nytænkende byudvikling med naturen som katalysator

Guldager Lokalråd hilser det nye byudviklingsprojekt velkommen ikke mindst fordi fokus er naturen, bæredygtighed og fællesskab, samt et ønske om at sikre en bedre sammenhæng mellem eksisterende natur- og boligområder

Det sikres bl.a. ved en lavere bebyggelsesprocent end øvrige aktører i Esbjerg og inddragelse af både sociale og miljømæssige forhold i projektet

Der er tale om et meget ambitiøs projekt der kan være med til at sikre en ny og spændende byudvikling i

Guldager – en udvikling der bl a giver mulighed for, at man kan blive boende i Guldager, når man ønsker at sælge sit hus.

Guldager Lokalråd vil blive inddraget i det kommende arbejde med udarbejdelsen af lokalplanen for området, ligesom der lagt op til lokal medinddragelse i hele processen.

Habitat Partners A/S forventer at byudviklingsprojektet kan igangsættes i 2024/2025, og at det antages at projektet udvikles over flere år, idet projektet omhandler et væsentligt antal boliger som endnu ikke er endeligt defineret

I dette særnummer af Nordvest-Nyt vil Habitat Partners A/S præsentere projektet, således at alle borgere i Guldager kan blive informeret, og være med til at påvirke processen,

Jørn Gade Guldager Lokalråd

2

U t t a ennis?

at spille tennis?

og nogle bolde.

Priser (en sæson):

sen: 600 kr Vok

t: 400 kr Pensionis oner oner

GU B F N TENNISKLUB

v åder o Vi r dvårElmeg ennisbaner og e o t er t . Der er p er ej 6 i Guldag t klubhus belig t dejlig a 50 medlemmer i klubben, t. cirk . gende t

an spille t Du k t passer ind i dine planer – du sk ennis, når de e book al bar t e e

t:takKon er du a Ønsk e medlem, eller har t bliv

3

Lokalrådet i Guldager er blevet præsenteret for et ambitiøst ejendomsprojekt, der vil bygge et nyt lag på byudviklingen i Guldager Fra den oprindelige landsbystruktur, over modernismens parcelhusområder i de omkringliggende byområder, skal den nye generation af byudvikling i Guldager ske med fokus på naturen, bæredygtighed og fællesskaber - på tværs af generationer.

Udviklingen af området og etablering af nye stiforbindelser, vil være med til at binde byområderne bedre sammen uden dog, at byområderne vil blive bygget helt sammen. Projektområdet grænser mod vest op til Guldager Møllesø, der er et rekreativt naturområde med bl a mountainbikespor og energistier Med projektet etableres nye stiforbindelser til Guldager Møllesø, og energistierne kan forlænges og sammenkobles på tværs af projektområdet, hvormed adgangen til naturområdet forbedres for alle i og omkring projektområdet.

Boligklyngerne omgives af naturkorridorer, og områdets beboere vil således bo midt i naturen Naturkorridorerne vil blive indrettet med fokus på læring og naturforståelse Således kan der i områder etableres beplantninger og anlæg, der understøtter børns nysgerrighed for og forståelse af naturen, f eks gennem plantning af frugttræer og -buske eller af forskellige sorter inden for samme plantefamilie, etablering af formidlingstavler og undervisningspavilloner, vandhuller, udsigtstårn, naturlegepladser m.m.

4 Jeg skal efter brød til kaffen hos . . . TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG

Områdets omgivelser

Placeringen af et byudviklingsområde spiller en væsentlig rolle for et byudviklingsprojekts bæredygtighedspotentiale - såvel miljømæssigt som økonomisk og socialt Det aktuelle projektområde ligger tæt op ad eksisterende infrastruktur, og byudviklingen kræver derfor ikke etablering af nye veje og stier uden for projektområdet Vejadgang tænkes at ske fra Guldager Byvej tæt på krydset til Tarphagevej, hvorfra der er direkte og nem adgang til Vestkystvejen og videre til E20 Mod syd er der via Tarphagevej nem adgang til Esbjergs bymidte

Ligeledes grænser projektområdet mod både syd og øst op til eksisterende stier, med sikker forbindelse til skole og idræt bl.a. via eksisterende tunneller under Tarphagevej og Sønderrisvej Det foreslåede projekt vil endda forbedre stiforbindelserne i området og dermed understøtte den allerede etablerede infrastruktur. På samme vis vil byudviklingen understøtte det lokale foreningsliv, idet området ligger umiddelbart nord for Guldager Idrætscenter med idrætshaller, boldbaner m.m.

5 Hos Charlotte DAME- OG HERREFRISØR 75 13 60 30 Elmegårdsvej
Onsdag lukket
16 - Guldager

Nye naturforbindelser

Bygherren Habitat Partners A/S lægger op til, at Guldager skovtilplantes og udvikles med faunastriber for bedre biodiversitet Dette vil kunne bruges i undervisningen i daginstitutioner og skoler til læring omkring planter og dyr. Der skabes herved bedre natursammenhænge, og området mellem Guldager, Sønderris og Hjerting vil udgøre et sammenhængende naturområde til gavn for planter, dyr og mennesker – og dermed skabe nye fællesskaber med naturen som katalysator

Nye rekreative forbindelser

Projektudvikleren ønsker at etablere nye stiforbindelser på tværs af projektområdet Stierne vil skabe nye forbindelser mellem hhv. Guldager by og Guldager Idrætscenter og det rekreative område ved Guldager Møllesø og Sønderris Disse tiltag vil udvikle eksisterende områder og skabe en væsentlig større sammenhæng igennem denne nye byudvikling.

6

Et sammenhængende bæredygtigt byområde I de enkelte byggefelter etableres boligerne omkring grønne fællesarealer Hele byområdet er struktureret omkring de nye naturforbindelser og de rekreative stiforbindelser. Centralt i området og alligevel tæt på Guldager Byvej kan der etableres offentlige funktioner og eventuelt en mindre dagligvarebutik omkring et samlende »bytorv«. På det fritliggende areal mod vest kan der fx etableres offentlige udefaciliteter som bålhytte, shelter, skovbørnehave, naturformidlingspavillon til glæde og gavn for alle i og omkring projektområdet

De brede vidder i projektområdet afgrænses mod øst og syd af beplantningsbælter og skov omkring Guldager Byvej og Guldager Idrætscenters idrætsanlæg Mod vest og nord grænser projekt¬området op til beskyttede naturområder med sø, vandløb, mose, overdrev og eng Projektområdet er således omgivet af natur og beplantning, der danner rammen for det nye boligområde og beboernes liv Projektet ønsker at understøtte naturen i sig selv og som del af beboernes hverdag

7

PRÆSTEMARKSVEJ

R egnvandssø

Ny naturforbindelse

Ny naturforbindelse Ny naturforbindelse

Fælleshus Fælleshus G uldager Mølledam
mod
Faunastribe
boldbane PRÆSTEMARKSVEJ
E tribe m
dbane

Seniorbofællesskab

Seniorbofællesskab

Bytorv

Daginstitution

astribe boldbane F
Dagligvarebutik
Ny naturforbindelse Ny naturforbindelse Ny
Boldbaner
naturforbindelse
tribe dbane Faunastribe mod boldbane
Boldbane Boldbane Boldbane Boldbane Boldbane Krocketbane SKELBÆKVEJ
Regnvandssø
Boldbaner
GULDAGER BYVEJ TARPHAGEVEJ

Biodiversitet og faunastriber

Projektet har til hensigt at styrke naturforbindelserne i området samt sikre og bevare biodiversiteten og den biologiske mangfoldighed i de tilstødende naturområder Som det første i udviklingen af området, etableres nye naturforbindelser på tværs af projektområdet. Den nuværende markdrift gør, at området i dag fungerer som spærreflade for både dyr og særligt planter På tværs af de dyrkede kornmarker etableres 40-50 m bredde naturkorridorer, som med tiden kan være hjemsted for nye dyre- og plantearter Naturkorridorerne er permanente og vil omkranse de planlagte boligklynger Naturkorridorerne kan styrkes og gøres bredere ved at etablere faunastriber langs beplantningsbælterne omkring boldbanerne ved Guldager Idrætscenter Her er der særligt omkring vinterbanerne store græsarealer, som ikke anvendes til boldspil

10
11 Thomas Frost og Lars Krogh Guldagervej 72, 6710 Esbjerg V - Tlf. 75 46 06 68 / 31 66 06 68 www.guldagerforsamlingshus.dk CVR nr.: 42273074

Natur hver dag

Boligklyngerne omgives af naturkorridorer, og områdets beboere vil således bo midt i naturen. Naturkorridorerne vil blive indrettet med fokus på læring og naturforståelse Således kan der i områder etableres beplantninger og anlæg, der understøtter børns nysgerrighed for og forståelse af naturen, f eks gennem plantning af frugttræer og -buske eller af forskellige sorter inden for samme plantefamilie, etablering af formidlingstavler og undervisningspavilloner, vandhuller, udsigtstårn, naturlegepladser m.m.

LOKAL BEDEMAND I GULDAGER OG OMEGN

Vi træffes hele døgnet. Ingen tillæg for aften/ weekend

Fokus er: Ro · Tid · Respekt · Omsorg · Nærvær

Vi står til rådighed, så du får overskud til en værdig afsked.

Bjarne ChristensenHenrik Kristensen

12 Tlf. 70 70 21 10 • www.hb-begravelse.dk info@hb-begravelse.dk

Byområde formgivet efter naturen

Det er bygherres ambition, at byområdet udvikles på naturens præmisser Derfor etableres nye naturforbindelser og -områder før selve byudviklingen Naturen omkranser bebyggelsen, der etableres i 10 selvstændige klynger. Det store fokus på natur og bæredygtighed går igen i indretningen af de enkelte klynger og i kravene til det fremtidige byggeri Således struktureres bebyggelsen i de enkelte klynger omkring grønne fællesarealer, og grønne kiler og åbninger trækker den omkringliggende natur ind i klyngen og fællesarealerne

De centrale fællesarealer i klyngerne er med til at skabe et hierarki af uderum og opholdsarealer: Fra de private terrasser og altaner over de semioffentlige fællesarealer i klyngerne til de offentlige arealer mellem klyngerne. Variationen af uderum er med til at skabe både store og små fællesskaber, hvilket understøtter den sociale bæredygtighed i området

13

Bæredygtige boliger

Det forventes, at der kan etableres en kombination af tæt-lav boligbebyggelse, dobbelthuse, fritliggende boliger på små grunde og boliger i form af seniorbofællesskaber Der vil i området også kunne indrettes andre former for bofællesskaber, f eks ved den eksisterende gårdbebyggelse, der ligger i den vestlige del af projektområdet Således vil der i området være stor variation i boligtyper og -former, hvilket vil sikre en varieret beboersammensætning

Dette vil understøtte den sociale bæredygtig i området.

Bygherre har høje ambitioner for bæredygtigheden i byggeriet, og der vil i den videre projektudvikling blive arbejdet DGNB-certificering af bebyggelsen, energiproducerende facader, bæredygtige byggemetoder og materialer m.m.

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist!

Reparation af aircondition og klimaanlæg!

Ser vice af alle bilmærker!

Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE

ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

14

Kirkebogsførende sognepræst:

Brian Bannerholt

Træffes på Kirkevænget 9, Guldager, 6710 Esbjerg V

Telefon 75 11 60 30 brba@km.dk

Træffes ikke fredag

Sognepræst:

Anja Evelyn Holm

Træffes på præstekontoret i Sønderris, Krebsens Kvarter 74, 6710 Esbjerg V

Onsdage kl. 11.30-12.30

Telefon 50 51 60 20 aeho@km.dk

Træffes ikke mandag

Kordegn:

Torben Christiansen

Guldagervej 89, Guldager, 6710 Esbjerg V

Telefon 75 11 61 90 guldager.sogn@km.dk

Træffes ikke mandag

Kontoret er åbent:

Tirsdag, onsdag og fredag kl 09 00-11 00

Torsdag kl 15 00-17 00

Mandag lukket

Organist: Malwina Gahr n

Telefon 60 65 13 58

Vi svarer

24 timer i døgnet

Aut. el-installatør

mail@malwinagahr n dk

Træffes ikke mandag

Graver og kirketjener:

Søren Brydsø

Telefon 75 11 61 93

guldgraver@guldagerkirke dk

Træffes ikke mandag

Kirkelige handlinger:

Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret.

15
Er lyset gået?
Ring 75 16 77 55
»V

i

tilfør

er

mer e natur

ved denne byudvikling samtidigt med en bedr e sammenhæng mellem eksister ende natur - og boligområder« -

Habitat Partners A/S

En erfaren projektudvikler med ambitioner

Habitat Partners A/S er et areal- og projektudviklingsselskab der udvikler boliger på attraktive placeringer – med fokus på privatliv, natur og bæredygtighed – som skaber ideelle rammer for en god livsførelse

Habitat Partners A/S udvikler ejendomsprojekter i danske vækstbyer, i tæt samspil med myndigheder og jordejere – med fokus på at skabe værdi i nærområdet og dække fremtidens behov for bæredygtige og fremtidssikrede boliger – uden at gå på kompromis med deres ambitiøse målsætninger omkring biodiversitet, natur, bæredygtige boligformer der er inkluderende og indbydende for fremtidens beboere

16

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.