Page 1

Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst

1

Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst Guido Biebaut, 29 mei 2013

Alle rechten voorbehouden

Nog wat over het kruis en de leugens daarover verkondigd door de WT. Ook als het over kunst gaat weet de Wachttoren het laken naar zich toe te trekken en beweren dat Jezus aan een martelpaal stierf. Maar jammer genoeg kunnen ze dat bij nader onderzoek niet waar maken. Hier twee voorbeelden uit de “mythische verhalenbundel” van Jehovah Getuigen in dat verband. Dit komt van http://onlytruegod.org/defense/stauros.htm maar die mensen, gerund door Getuigen van de Wachttoren. Maar ze hebben hun boeken moeten toedoen; de tekst is nog te vinden maar de illustraties niet. Gelukkig hebben we dat allemaal van vroeger al op onze PC staan. Zodat we kunnen aantonen dat de WT het niet nauw neemt met de waarheden over het kruis. We geven u de vertaling van deze Engelse tekst. “A very early representation of the Crucifixion in which only the two thieves are bound to the stauros. The sun and moon are placed either side of Christ who stands in an attitude of prayer. The picture was published in Mrs Jameson & Lady Eastlake The History of Our Lord as exemplified in works of art, in 2 volumes, London, 1864, pages 167-8. They make the point that this very early crucifixion scene shows the two thieves bound to the stake and that depiction of three crosses only appears in later Christian art.-contributed” “Een zeer vroege voorstelling van de kruisiging waarin alleen de twee dieven zijn gebonden aan de stauros. De zon en de maan worden aan weerszijden van Christus geplaatst die in een houding van gebed staat. De illustratie werd gepubliceerd in Mrs Jameson & Lady Eastlake The History of Our Lord as exemplified in works of art, in 2 volumes, London, 1864, pages 167-8. Ze maken het punt dat dit zeer vroege kruisiging scène toont de twee dieven gebonden aan de paal en die afbeelding van drie kruisen verschijnt alleen in de latere christelijke kunst.- een bijdrage” Enkele opmerkingen The History of Our Lord as exemplified in works of art, staat op http://ia700208.us.archive.org/ en daar geef je de titel in van het boekwerk, bestaande uit twee delen. We zeggen dat zodat je zelf kan nagaan dat de interpretatie van de man die het instuurde aan deze Jehovah Getuige-site met de waarheid een loop gaat nemen. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om deel TWEE. De twee boosdoeners neven Jezus hangen aan een paal (niet aan de bovenkant genageld, let goed op). Maar in dat boek, hetzelfde


Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst

2

hoofdstuk, daar staan wel twintig illustraties van kruisiging van Jezus OP EEN DUBBELKRUIS. Dat van blz.167 gaat om iets speciaal. Hier dat gedeelte weergegeven.

Wat zeggen die twee dames: “This is a very remarkable instance of the incongruous mixture of the real and ideal in which early reverence halted before venturing on the complete picture.” Dus: “Dit is een zeer merkwaardig voorbeeld van de ONGERIJMDE MENGELING van het reële en ideale waarop vroegtijdige eerbied werd gestopt alvorens zich te wagen op het volledige beeld.” Dat wil zeggen dit is een ongewone voorstelling die SYMBOLIEK MOET WEERGEVEN. De dames zeggen verder: “In de Syrische versie zijn ze genageld.” Vanaf bladzijde 164 gaan de twee dames het verhaal vertellen en illustreren van de twee dieven die naast Christus hangen. Op bladzijde 168 is er een schilderij van Mantegna waar de andere aan het kruis gebonden zijn.


Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst

3

Mantegna, Kruisiging, detail bovenkant ca. 1458 MusĂŠe du Louvre, Parijs Op bladzijde 169 geven ze enkele varianten aan hoe schilders de twee boosdoeners aan het kruis laten hangen: ofwel gebonden met koorden of gespijkerd maar steeds aan een dwarsbalk.

Dus: wat de Jehovah Getuigen van de site onlytruegod.org beweren en de verwijzingen naar het boek zijn gewoon leugens. Zijn jullie nog maar eens buiten de lijnen gaan kleuren van wat de dames zeggen. Als standaardwerk trouwens warm aanbevolen. Nog maar eens GESCHIEDVERVALSING. Waar zal dat stoppen??? MICHELANGELO, EN CHRISTUS AAN EEN RECHTOPSTAANDE PAAL


Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst

4

Je zou het niet voor mogelijk houden dat de Wachttoren een onbekend werk van een Christus aan een rechte paal geoordeeld zou gevonden hebben! En dat zelfs nog van de grote Michelangelo! Maar zou ook dit geen “broodje-aap” zijn? Zeer waarschijnlijk wel! We vertalen een het laatste gedeelte uit The Wachttower 1/15 1980, Michelangelo and the Cross, dat niet in de Nederlandse versie is verschenen. “Italian government art experts are said to be “90 percent sure” that a sculpture recently found in a monastery in Lebanon is the work of the famous Italian artist Michelangelo. The small wooden carving is said to be worth $2.5 million (U.S.) if it actually is Michelangelo’s work. According to an Associated Press report, “the figure is unusual because it represents Christ with his hands stretched out above his head instead of to the side, as he usually is depicted on the cross.” [niét vertaald.] “Whether the wooden sculpture is the work of the 16th-century artist Michelangelo or not, it illustrates that the impalement of Christ on a cross frame has not always been so certain as Christendom’s leaders today would have people believe. For example, the 16th-century Roman Catholic scholar Justus Lipsius illustrated impalement on an upright stake in his book “De Cruce Liber Primus.” “Of deze houten sculptuur het werk is van de 16e-eeuwse kunstenaar Michelangelo of niet, het illustreert dat het nagelen van Christus niet altijd zo zeker is weergegeven als leiders van het Christendom vandaag zijn mensen wil doen geloven. Bijvoorbeeld, de 16e-eeuwse roomskatholieke geleerde Justus Lipsius illustreerde het nagelen op een rechtopstaande staak in zijn boek “De Cruce Liber Primus.” WE HEBBEN DRIE/VIER UUR GEZOCHT OP HET NET NAAR DAT KRUIS EN NIET GEVONDEN. NERGENS!! [We hebben een zee van tijd voor dergelijke zaken.] Dus waarschijnlijk een fantasieverhaal van de WT. Zoals er zoveel zijn. Wat we vinden van kunstenaar Michelangelo is wel meer dan twintig kruisigingen waar Jezus op een gewoon dubbelkruis is afgebeeld. Dus moet de WT nog maar eens bewijzen dat wat in hun tijdschrift staat: waar en waarachtig is. Ondertussen zeg ik ook op dit punt: jullie liegen dat je zwart zien zoals een aartsleugenaar. Definitie van dat laatste: “die zijn leugens met kracht en geweld volhoudt.”


Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst

5

Dit komt van Michelangelo The Crucifixion with the Virgin and St. John at the foot of the cross Campion Hall, Oxford University, 51.4 x 33.7 cm, Oil on panel De bijhorende schets die hij voorafgaand maakte.


Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst

6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo,_Christ_on_the_Cross.jpg http://www.3pipe.net/2012/02/search-for-truth-and-clarity.html

Foto: Gregory Gilbert, Senior Curator, Figge Museum of Art Als het om déze kruisiging zou gaan stop dan ermee dat te beweren: het is niét juist hier een rechtopstaande martelpaal te veronderstellen zoals déze deskundige opwerpt. “This crucified figure of Christ originally carved in wood, is positioned with his feet together and his head hanging lifeless against his right shoulder. While the abbreviated form of the cross does not contain outstretched arms, they are suggested in the slightly swelled corners of the truncated, roughly carved crossbeam.” http://www.harryspell.com/aciMichelangelo.html “Deze gekruisigde figuur van Christus oorspronkelijk uit hout gesneden, is gepositioneerd met zijn voeten bij elkaar en zijn hoofd levenloos hangende tegen zijn rechterschouder. Terwijl de ingekorte vorm van het kruis geen uitgestrekte armen bevatten, worden ze verondersteld in het licht van de ruwweg afgeknotte uitgesneden dwarsligger.”

Jehovah Getuigen, het kruis en de kunst  

Ook als het over kunst gaat weet de Wachttoren het laken naar zich toe te trekken en beweren dat Jezus aan een martelpaal stierf. Maar jamme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you