Page 1

De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

1

De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

Luca Signorelli (1441–1523), detail Het oordeel van de gelovigen, fresco, rond 1499 en 1502 in de Cappella di San Brizio

Luca Signorelli (1441–1523), detail De verdoemden, fresco rond 1499-1505, in de Dom, BrizioKapelle Guido Biebaut 16/04/2018 Alle rechten voorbehouden


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

2

In de leer van de bedelingen is de eerste opstanding een letterlijke opstanding van het “verheerlijkte lichaam” voor de gelovigen. Op deze site staat wat over de verschillen die ze denken te moeten maken http://www.oudesporen.nl/Download/OS1091.pdf Een artikel gescheven door P. Boom over de 1ste en 2de opstanding. Dus 70 jaar of langer geleden geschreven! Ga je zoeken op de Nederlandse Google is dit erbij het is één van de eerste artikelen die men tegenkomt.

We zijn al zeer tevreden met deze twee opmerkingen van de schrijver, maar toch zijn er nog zaken erop aan te merken. In verband met zo een/de lichamelijke opstanding heeft Jezus toch andere dingen gezegd. P. Boon schrijft terecht deze dingen:

1°) “De uitdrukking "tweede opstanding" komt niet letterlijk voor in de Schrift.” 2°) “De uitdrukking "opstanding van doden" (1Ko 15:12 en vele andere Schriftplaatsen) heeft betrekking zowel op de eerste als op de tweede opstanding” En dat voor iemand die de dispensatieleer heeft aangenomen. Dus, dit zeker niet vergeten! Jezus leert ons enkele belangrijke zaken over de opstanding. Laat a.u.b. dat doorslagggevend zijn in alles wat we over de opstanding zouden “kunnen” bedenken en construeren met één of


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

3

andere tekst met een andere samen te koppelen. Jezus zegt duidelijk dat zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen op hetzelfde uur zullen opstaan: Johannes 5:28,29 HSV: “28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.” Deze tekst spreekt zonder enige twijfel over de lichamelijke opstanding: “allen die in de graven zijn … en zij zullen eruitgaan.” Mogen wij nu aangezien, Jezus zo duidelijk is zeggen dat we andere uitleggingen verkiezen? Bedenk die vraag eens! Wanneer zowel goeden als slechten op hetzelfde uur opstaan is de lichamelijke opstanding géén zaak van een verschil van 1.000 jaar. De “eerste opstanding” van Openbaring 20 is slechts voor rechtvaardigen bedoeld en gaat de opstanding van de onrechtvaardigen “duizend jaar” vooraf, die eerste opstanding kan dus géén vleselijk opstanding uit de graven zijn! En daarom is de eerste opstanding een geestelijke! En dat dan daarom onmogelijk een lichamelijke opstanding zijn. Hier dat Griekse gedeelte van Johannes 5:28, dat duidelijk aangeeft dat allen op hetzelfde “uur” uit de graven komen. Dat woord is ook wel regelmatig als “tijd” vertaald maar de grondbetekenis is dat het om zaken gaat die onmiddellijk na elkaar gescheiden.

ZEG dan niet dat gelovigen en ongelovigen in de opstanding met grote tussenperiodes opstaan want het is in strijd met Johannes 5. Indien dat in een andere tekst zou staan dan heb je wat te zeggen, maar dat is er niet. Neen, we vergeten Openbaring 20 niet we komen daar straks op terug! Jezus en zijn discipelen die het Nieuwe Testament schreven, hadden deze visie over de wereld: er is de wereld van nu en de komende wereld in de toekomst. In hun taalgebruik was dat het volgende: “Olam ha - zeh” en “Olam ha – ba.” Voor een jood is er géén plaats voor een tussenperiode van enkele jaren. Het klopt dat men aan de Messias een tijd toekent van jaren die variëren naargelang de bronnen die men erop nagaat. Maar dat valt in deze “eeuw” en niet in de volgende. Jezus gebruikt het hier: Matthéüs 12:32: “32 En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.” En hierover zegt Paulus in Epheze 1 wat over de Christus die is opgestaan: “20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.” Over hier-of-daar een tussentijd in plaatsten doet niemand dan Openbaring als dat er echter letterlijk zo staat. En zeg ook niet dat bij God “één dag” soms duizend jaar is. Dat helpt de voorstanders van die leer niet? Want we hebben de woorden van Jezus in Johannes 6:39 die het weerleggen, de LICHAMELIJKE Opstanding van de gelovigen

is op “de laatste dag.”

We lezen bij Johannes: “39


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

4

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag .” Dus de inlegkunde moeten we ontwijken: de opstandingsdag van de rechtvaardigen zal en is = “de laatste dag.” De eerste opstanding die in Openbaring 20 beschreven staat, is DUS niet de of een lichamelijke opstanding. Dat zou in strijd zijn met deze woorden in Johannes 6:39. Wie het toch als een vleselijke opstanding wil zien moet dan vanuit zijn eigen leerstelling zeggen dat er nog 365.250 dagen = duizend jaar na die laatste dag zijn! Dus dit mag men niet leren, dat slaat nergens op! Hebben we soms problemen met de uitspraken van Jezus? Hier is de unieke woordkeuze van Jezus εν τη εσχατη ημερα = “de laatste dag” die alleen bij Johannes te vinden is. We geven hier onder deze allemaal in de HSV. Nog één andere tekst is lichtelijk anders vertaald: Johannes 7:37, maar dat heeft betrekking op een laatste dag van een feest en spreekt niet over de opstanding. Johannes 6:39

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:40

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:44

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:54

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 11:24

Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.

Johannes 12:48

Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

We willen nog eens apart kijken naar dat gedeelte van Jezus, die naar Lazarus komt, ondertussen begraven en om hem op te wekken uit zijn graf. Johannes 11:21-24: “21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, 22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal. 23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. 24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.” Dat laat aan niemand de mogelijkheid en er een andere uitleg bij te denken van een opstanding van heiligen gevolgd door een duizendjarige regering en dan een opstanding van de ongelovigen zoals men in de bedelingenleer weergeeft. Die woorden van Martha gaan dus terug


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

5

naar wat ze ooit heft gehoord van Jezus: de Joden spraken niet over de opstanding in die woorden. We herhalen nog eens: het zijn niet alleen de rechtvaardigen die dan opstaan, ook de onrechtvaardigen zullen opstaan bij de Wederkomst van Christus. Want met zijn Wederkomst zal ieder oog Christus zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. Openbaring 1:7: “7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” Als de onrechtvaardigen pas duizend jaar later opstaan hoe kunnen ze Hem dan zien? Als je dat gedeelte verschuift naar het einde van de 1.000 jarige rijk (wat dispensationalisten meestal doen) dan heb je de Wederkomst van de HEER in stukken uiteen gehaald. Er is maar 1 Wederkomst, géén twee, géén drie! En bij zijn Wederkomst zullen al de volken vóór Christus verzameld worden. Matthéüs 25:31: “31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.” Als Hij de bokken van de schapen moet scheiden, dan moeten ze er op dat moment ook lijfelijk bij zijn. Bij zijn Wederkomst zal de Zoon des mensen bovendien een ieder vergelden naar zijn daden. Matthéüs 16:27: “27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” Hoe kan Hij de onrechtvaardigen “vergelden” indien ze pas duizend jaar later opstaan? We gaan naar onze apostel van de heidenen eens kijken en wat hij ons erover te zeggen heeft. Bij Paulus is de Wederkomst van Jezus het moment waarop de heiligen verkwikt worden en de goddelozen gestraft. Kijken we eens naar de HSV van 2 Tessalonicenzen 1:6-10 met de verwijzingen. Op de dag van Christus' Wederkomst, wanneer de heiligen verlichting (“rust en verkwikking” in de Willibrordvertaling van 1975) ontvangen, worden ook de goddelozen gestraft met vuur. 6

Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, Zach. 2:8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 1 Thess. 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 8

wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 2 Petr. 3:7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

9

6

Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, Jes. 2:19 Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). Hand. 1:11

die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 1 Thess. 1:10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. Openb. 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Dus ook dat gedeelte van 2 Thessalonicenzen maakt het ons duidelijk dat de eerste opstanding van Openbaring 20:1-10 onmogelijk een lichamelijke opstanding der rechtvaardigen kan zijn: want dan moeten ook de niet-geloviegn geoordeeld worden. Paulus geeft het aan als ”wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent.” Dat de Messias belijdenden hetzij van joodse of heidense afkomst geoordeeld worden zal een dispensationalist geloven. Hij geeft niet toe dat ook de naderen op dat moment geoordeels worden. Omwille van Openbaring 20 dat zeker veel symbolische trekken heeft! Dat is gewoon tegen Paulus ingaan wat betreft zijn uiteg over wie geoordeeeld wordt: hoe en wanneer! En we gaan verder met die Paulus en gaan nu kijken naar 1 Thes.4:16 in de HSV met verwijsteksten: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Matt. 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. 1 Kor. 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 2 Thess. 1:7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, Kort samengevat: 1 Thes.4:16 spreekt specifiek van “de heiligen die opstaan” = die eerst opstaan. En 2 Tessalonicenzen 1:6-10 zegt over de heiligen en de zondaars (wanneer Hij met


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

7

vlammend vuur wraak oefent) die ook opstaan en dat is: op hetzelfde moment. Dus met een fractie van seconden zijn allen die in de graven zitten opgestaan en deze die levend zijn bij de Wederkomst veranderd in een geestelijk lichaam. En 1 Thes.4:16 is naadloos te verbinden met een belofte van Jezus in Johannes 14:2,3: “2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” Het ontbreekt hier niet aan onduidelijke taal: bij de Wederkomst zullen allen die in een graf zijn, in brede zin allen die gestorven zijn op aarde, zee of lucht, opstaan: goede belijders van Jezus als Verlossser en ongelovigen. Er is dus een enorm verschil van mening over Openbaring 20:1-10 tussen de dispendatieleer en de verbondsleer. Maar toch moeten we opmerkzaam zijn: in dit boek Openbaring staat regelmatig beeldspraak gebruikt. Het onderwerp dat we hebben aangesneden, de opsatnding, is echter behalve hier, ook in duidelijke = duidelijker teksten besproken. We mogen toch de uitspraken van Jezus en Paulus niet achterhouden bij de bespreking ervan en ons verschuilen achter Openbaring 20 als de uiteindelijke “openbaring” van God. Wie zo een argumnt gebruikt, en dat wordt toch regelmatig gedaan, ziet niet in dat de stichter van ons geloof en één van zijn grote voorvechters uit die vroegere dagen geen enkele kans krijgen bij een “beelspraak.” De duidelijke teksten zijn bij deze moeilijke tekst van Openbaring doorslaggevend. We kunnen alzo ook foutieve, meestal vooropgestelde: opvattingen vermijden.

één oordeel, wanneer de Heer met zijn engelen terugkeert om ieder te vergelden naar zijn daden. We lezen in Mat.16:27 Wil75: Er is vanuit het NT dus slechts plaats voor

“27 Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” Drie vragen die men kan stellen aan de hand van deze tekst over de dag van het oordeel zijn hier op een rij gezet:

1°) Wie: “ieder” = levenden en doden 2°) Wanneer: “en dan” = bij die ene komst 3°) Waarover: “naar zijn daden” = de goede mensen en slechte of goddelozen. Er is dan ook geen plaats om daar ergens een tussentijd van 1.000 jaar nog tussen te voegen. We zien dat ook in andere teksten, dat gelovigen en ondgelovigen op hetzelfde moment opstaan uit de doden, Christus uitgezonderd, die was reeds opgestaan: Dan.12:2 Wil: “2 En velen van hen die slapen in het land van het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden.” Met de Wederkomst is er de mooie gelijkenis van de schapen en de bokken, die dan in vervulling gaat en niet op één of ander tijdstip dat de leerlingen van de bedelingen er bij denken. Mat.25:31 is duidelijk: “31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En vóór Hem zullen al de volken


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

8

bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.” Dan

zal dit gebeuren:

Mat.25:34: “34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.“ Mat.25:46: “46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” Dat votrekt zich niet in perioden met jaren daar tussenin: dat is één oordeelsperiode, zonder tussenpause. Het is een éénakter van een zaak van de opperrechter met winnaars en verliezers, met de uitdeling van zegen voor de schapen en vloek voor de bokken. Hoe vlot en zonder schaamte de leer van de bedelingen naar de eerste opstanding kijkt ziet u hier: ze zijn met zes groepen om deel te hebben aan de eerste opstanding. Zoals met de Wederkomst spitst in periodes, zo ook de opstanding!

VOETNOOT 5: John F. Walvoord, Every Prophecy of the Bible (Colorado Springs, CO: Chariot Victor Publishing, 1990, 1999), 464, 275


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

9

We citeren wat van Marc Verhoeven, in dezelfde zin als Walvoord, uit zijn artikel: “De voltooiing van de Eerste Opstanding: Openbaring 20:4-6” op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1steopstanding-voltooid.pdf “Die eerste opstanding is evenwel opgedeeld in verschillende fasen. Zij begint met de opstanding van Christus [1A] en eindigt met de opstanding van de martelaren uit de Grote Verdrukking [1C]. Daarna maken we een sprong van 1000 jaar: “Maar de overigen der doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren” (20:5). Uit de samenhang blijkt onmiskenbaar dat deze laatsten slechts ongelovig gestorven kunnen zijn. Uit 20:6 volgt dat degenen die bij de tweede opstanding worden opgewekt, níét “zalig en heilig” zijn, maar vervallen aan de “tweede dood”. De ongelovige doden worden na de 1000 jaar weer levend en met een lichaam opgewekt, en zullen na het oordeel in 20:11-15 naar de “hel” (Gr. gehenna, Mt 10:28) gaan, de “tweede dood” (20:6, 14). De eerste dood is lichamelijk en tijdelijk; de tweede dood is geestelijk en is een eeuwige verwijdering van het aangezicht van God (2Th 1:9; Mt 10:28).” (blz.4) Maar de argumentatie die Verhoeven ervoor aanhaalt klopt niet met: 1 Corinthe 15:42,51,52 wat het tegenspreekt. Hij zegt: “De eerste opstanding is een opstanding UIT de doden (Mk 9:9). Dit betekent dat sommigen in het dodenrijk zullen blijven terwijl anderen zullen opstaan. … De tweede opstanding is die VAN de doden. Dit betekent de opstanding van allen die in het dodenrijk achtergebleven zijn.” Maar ook Lazarus stond op UIT de doden maar stierf later. We kijken dus naar 1 Corinthe: “42 Zo is het ook met de opstanding van de doden; wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; … 51 En nu deel ik u een mysterie mee: wij zullen niet allen sterven, maar wel allen van gedaante veranderen, 52 opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij, wij zullen van gedaante veranderen.” (Wil75) “42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. … 50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden.” (HSV) Hier is één en ander door elkaar gehaspeld met enkele Bijbelteksten die er niet toe doen. We gaan iets met betrekking tot de opstanding uit de doden in het boek Handelingen nazien. Eerst Handelingen 23:6-8: “6 En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. 7 En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. 8 De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het beide.” Paulus staat terecht voor zijn uitspraken over het geloof in Jezus als Messias. De twee grote religieuze sekten van die tijd zijn de Sadduceeën en de Farizeeën die op het gebied van de opstanding totaal verschillen in mening. Paulus gebruikt dat om zich als Romeins staatsbrurger zich te beroepen op Rome in vers 11 als rechter want hier zou het verder zijn leven kunnen kosten met de onenigheid die er is tussen beide groepen. Paulus preekt niet


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

10

alleen maar over de opdstanding van Jezus (bijvoorbeeld Handelingen 17:18,32) maar ook over de opstanding van de doden. In Handelingen 24:15 lezen we van hem: “15 Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.” En dat het op éénzelfde moment is blijkt uit de twee teksten die we van hem al citeerden. Géén verschil tussen beide van 1.003 en en half jaar of 1.007 jaar naargelang welke leer van de bedelingen die men aanhangt!

Laat ons nog even ingaan op Openbaring 20: vers 4 vanuit een ander argument. Openbaring 20:4 HSV: “4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” Er is in een mensenleven géén groter goed dan het moment dat men beseft een “kind van God te zijn.” Men moet sterven aan zijn oude mens en nieuw worden! De Bijbel heeft er een woord voor, een woord van Jezus zelf: het begrip “wedergeboorte.” Zoals het in de Bijbel beschreven is geeft het ons een goed inzicht in wat dat herleven wil zeggen. We bekijken Johannes 3:3-10: “3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. 9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?” Wanneer is de wedergeboorte? De wedergeboorte is dat moment dat je door de Heilige Geest tot leven gewekt wordt. Jezus is daar duidelijk in aan Nicodemus. Slechts vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping. Het is een nieuw leven, dat er voordien nog niet was. De Bijbel gebruikt verschillende beelden om van de wedergeboorte te spreken:

Het is een geboorte Johannes 3:3 is een sleuteltekst: “3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

11

De Bijbel heeft het over: opnieuw geboren worden (Johannes 3:3,7 / 1 Petrus 1:23), uit de Geest geboren worden (Johannes 3:5,6,8), uit God geboren zijn (Johannes 1:13 / 1 Johannes 2:29 / 3:9 / 4:7 / 5:1,4,18 ) en gebaard worden door het woord der waarheid (Jakobus 1:18). Kleine kinderen hebben onderwijs nodig: ook daar zorgt God voor. Joh. 6:45: “Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.”

Het is een scheppingsdaad van God 2 Corinthe 5:17: “17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” DUS NIET MAAR EVENTJES MET DE MOP EN STOFZUIGER WAT OPGEPOETST! Galaten 6:15: “15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.” Epheze 2:10,15: “10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. ... 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.” In dit laatste is het niet slechts om de mens nieuwe te maken maar zelfs om de mensheid nieuw te maken. Jood en heiden zijn sinds de kruisdood: één in Christus.

Het is een opstanding uit de dood: tot leven brengen God heeft ons tot leven gewekt. Voordat we tot leven gewekt werden, waren we dood door onze zonden. Epheze 2:1,4-6: “1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, …. 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen,

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.” met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

12

En opgenomen zijn in de hemelse familie volgens Mat.12:50: “50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.” Johannes 5:24: “24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” Epheze 4:20 24: “20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.”

Het is een besnijdenis van het hart Bij de besnijdenis wordt de voorhuid weggenomen, God heeft ons oude zondige hart weggenomen, eruit gesneden: dat was toen wij tot geloof kwamen. Colossenzen 2:11-13: “11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u

ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven” Paulus maakt komaf met de letterlijke besnijdenis, het is niet het belangrijkste meer. Romeinen 2:28,29: “28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.” Philippenzen 1:1 zegt dat die mensen die zo herboren zijn ook “heiligen” zijn. “1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen.” Dit beeld was al bekend in het Oude Testament. Zie bijvoorbeeld Ezech.11:19: “19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven.” Wat God aan de joden beloofde geeft Hij ook aan bekeerde heidenen. Uitbreiding van de beloften aan Abraham op Gods eigen wijze. Halleluya! Alls Petrus zijn eerste preek geeft aan een heiden die

door God is uitverkoren dat zegt de


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

13

apostel dan: “43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” (Hand.10:43)

Het is het ontvangen van een nieuw hart. En ook Ezechiël 36:26,27: “26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.” Gal. 5:6: “6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.” Col.3:11: “11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.” Jeremia 31:33,34: “33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.” Jeremia 32:38-41: “38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. 39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.” Rest nog erop te wijzen dat het woord dat gebruikt wordt in vers 53 (Grieks “egersis”) en vertaald is als “opwekking” uniek is in het NT. Daar waar sprake is over de opstanding van Jezus of de algemene opstanding van alle doden gaat het om het Grieks “anastasis” (opstanding). Hier dan staat er “egersis” dat goed vertaald is als “opgewekt” in de SV / Leidse vert. / Brouwer / NBG enz (...) Maar we hebben in vers 52 het werkwoord waarvan “egersis” is afgeleid en dat is niet alijd consequent vertaald. We hebben onder twaalf Nederlandse vertalingen er slechts één gevonden die logisch is in de weergave van deze twee verzen. In de Willibrordvertaling, want daarover gaat het hier, staat in vers 52: “werden tot leven gewekt” en over de Heer “toen Jezus zelf tot leven was gewekt” in vers 53. De NWV die vertaald als “opgericht” (vers 52) en “opgewekt” (vers 53) is een schending van hun eigen vertaalregels die zegt een woord altijd op eenzelfde wijze te vertalen. Aangezien in het eerste gedeelte duidelijk gemaakt is dat de opstanding van zowel gelovigen als ongelovige op hetzelfde moment geschieden: MOET de opstanding van Openbaring 20:4 een geestelijke opstanding zijn. En die is er voor alle geloviegn vanuit het beginsel van de


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

14

“wedergeboorte.” En vanuit 1 Petrus 2:5 zijn ze ook priesters en koningen die in deze tijd diesamen met de Heer regeren.

5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Hebr. 3:6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Openb. 1:6

en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Openb. 5:10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Rom. 12:1

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Hebr. 12:28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk TEKST en BEGRIP Johannes 5: “28 Verwonder u daar niet over, want DE TIJD komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen.” (Of UUR: zie tabel onderaan)

Dit begrip staat slechts in het evangelie van Johannes. DE LAATSTE DAG

GELOVIGEN EEN ZEGENING

ONDELOVIGEN VEROORDEELD

“29a en zij zullen eruitgaan: zij “29b maar zij die het kwade gedaan die het goede gedaan hebben, hebben, tot de opstanding ter tot de opstanding ten leven, (op verdoemenis.” (op DE TIJD) DE TIJD)

Johannes 6:40: En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 12:48: Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

2 Tessalonicenzen 1:610 samen met ons VERLICHTING … Zij zullen als straf het EEUWIG VERDERF ondergaan … om op die dag VERHEERLIJKT te worden in Zijn heiligen ...

“7 samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel … 10 Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen”

1 Thes.4:16,17: “16 Want de Op het éne moment van Heere Zelf zal met een geroep, de Wederkomst: met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God ZEGEN voor de neerdalen uit de hemel. En de gelovigen en doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17… naar een STRAF voor de ontmoeting met de Heere in de goddelozen. lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” Mat.16:27: “Want de Zoon des mensen ZAL KOMEN IN DE HEERLIJKHEID van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”

15

“9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,”

Matthéüs 24:38,39: “38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

“dan zal Hij ieder vergelden naar “dan zal Hij ieder vergelden naar zijn zijn daden.” daden.” Bij deze ieder horen gelovigen. Op het éne moment van de Wederkomst!

Bij deze ieder horen ook de ongelovigen. Op het éne moment van de Wederkomst!

Handelingen 24:15: “Ik heb Paulus kent maar één hoop op God – zij zelf opstanding van “ZOWEL verwachten het ook – dat er een RECHTVAARDIGEN ALS opstanding van de doden zal zijn ONRECHTVAARDIGEN.” van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

Handelingen 24:15: “Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.”

Openbaring 20:6: “ZALIG EN HEILIG IS HIJ DIE DEELHEEFT AAN DE EERSTE OPSTANDING. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen

Openbaring 20:11,12 spreekt over de

Dit spreekt niet over de lichameilkjke opstanding van allen: lichamelijke opstanding “11 En ik zag een grote witte troon, en van de doden. Maar Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de over de geestelijke hemel weg, zodat er geen plaats meer opstanding van de voor hen te vinden was. 12 En ik zag


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

16

de doden, klein en groot, voor God

gelovigen die “in staan. En de boeken werden geopend Christus zijn” en met en nog een ander boek werd geopend, Hem uit het graf namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld opgestaan. overeenkomstig wat in de boeken priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”

Met DE WEDERKOMST is er de gelijkenis van de schapen en de bokken. Dat votrekt zich niet in perioden met jaren daar tussenin: dat is één oordeelsperiode, zonder tussenpause.

Epheze 2:1a,6: “1 Ook u heeft geschreven stond, overeenkomstig Hij met Hem levend gemaakt, hun werken.” Let goed op er zijn twee soorten boeken: hier is het laatste … “6 en heeft ons met oordeel beschreven nadat de Hem opgewekt en mensheid lichamelijk is opgewekt.

met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.” Mat.25:31 is duidelijk: “31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal …34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, geze-genden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.“

Mat.25:46: “46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” Het is een éénakter van een zaak van de opperrechter met winnaars en verliezers, met de uitdeling van zegen voor de schapen en vloek voor de bokken.

Annex

Johannes 5:28 enkele varianten voor het Griekse New International Version = Do not be amazed at this, for a time is coming New Living Translation = Don't be so surprised! Indeed, the time is coming English Standard Version = Do not marvel at this, for an hour is coming Berean Study Bible = Do not be amazed at this, for the hour is coming King James Bible = Marvel not at this: for the hour is coming Christian Standard Bible = Do not be amazed at this, because a time is coming Contemporary English Version = Don't be surprised! The time will come Good News Translation = Do not be surprised at this; the time is coming International Standard Version = Don't be amazed at this, because the time is approaching Jubilee Bible 2000 = Marvel not at this, for an hour shall come King James 2000 Bible = Marvel not at this: for the hour is coming, American King James Version = Marvel not at this: for the hour is coming,


De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk

17

Darby Bible Translation = Wonder not at this, for an hour is coming Webster's Bible Translation = Marvel not at this: for the hour is coming, Weymouth New Testament = Wonder not at this. For a time is coming World English Bible = Don't marvel at this, for the hour comes, Young's Literal Translation = Wonder not at this, because there doth come an hour

De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk 2018  

In de leer van de bedelingen is de eerste opstanding een letterlijke opstanding van het “verheerlijkt lichaam” voor de gelovigen. Wij gelove...

De Opstanding: gelovigen en goddelozen tegelijk 2018  

In de leer van de bedelingen is de eerste opstanding een letterlijke opstanding van het “verheerlijkt lichaam” voor de gelovigen. Wij gelove...

Advertisement