Page 1

DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

1

Woord en wederwoord: wie luistert?

DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

Guido Biebaut, 2007-2008 Alle rechten voorbehouden Verschenen in het Vlaamse evangelisatieblad Kruisbanier tot artikel 18 Artikelen 1—13 (de rest staat in: DE HEILIGE GEEST en de aanspraken van de Pinksterkerken) DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (1) De laatste 14 maanden heb ik een reeks vragen beantwoord van drie lezers in verband met de Heilige Geest. We maken alles als publicatie voor u klaar. Dat wil zeggen dat we onze bijdrage over Jezus als Schepper of schepsel tijdelijk onderbreken maar we komen daar D.V. zeker op terug. Een overzicht Eén van de lezers met wie ik hierover mailde langs het Internet was verbonden aan een Pinkstergemeente. Wat me opviel is dat hij in enkele gevallen een nogal onduidelijke visie had op de Heilige Geest. We hebben hem enkele basisbeginselen van de Drie-eenheid moeten uitleggen en hoe de Bijbel een onderscheid maakt tussen de Heilige Geest als persoon en als kracht. Maar ook dit. De mensen die zich Jehovah’s Getuigen noemen, trachten hun lezers te misleiden door er op te wijzen dat er in de oudste manuscripten van het NT géén hoofdletters staan. Dus kan men zeggen ze - niet zomaar bewijzen dat er een persoon is die Geest genoemd wordt, die gelijk zou zijn aan


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

2

de Vader en Christus. Dit is misleidende taal. We komen daarop terug. U krijgt een tabel in deze bijdrage. Een moeilijke start wellicht maar toch uiterst belangrijk. Een tabel over geesten en de Geest 1°) God als persoon. Joh.4:24 / Jes.31:3 / 40:13. God heeft (is!) ook geest, afgoden zijn het niet Jer.10:14 / 51:17. 2°) Christus als persoon. 1 Cor.15:45 / 1 Cor.6:17 / 2 Cor.3:17,18. De grootste fout die men kan maken, zoals onder Jehovah’s Getuigen, is zeggen: Christus is thans slechts geest. Het is uit de schriftgegevens duidelijk dat de opgestane Jezus vanaf de verrijzenis ook nog mens is gebleven. Paulus leert zonder omwegen dat de opstanding uit de doden door “een mens” is (1 Cor.15:21 / Hand.17:31). En wellicht moeten we ook meer nadruk leggen op “de Geest van Christus” die werkzaam is in de profeten van het OT (1 Pet.1:11). Maar het is toch weer ook “de Geest” (zie n°3 hieronder). Christus en de Geest zijn voor ons soms niet te scheiden 2 Pet.1:21 / 1 Cor.12:7. 3°) De Heilige Geest als persoon. Hier gebruikt het NT twee belangrijke, te onderscheiden, uitdrukkingen. De eerste uitdrukking is “to pneuma hagion” waar alleen een lidwoord voor Geest staat. “To” = Griekse woord voor “de.” ”Pneuma” = Griekse woord voor ”Geest.” “Hagion” = Griekse woord voor “heilig.” De tweede gebruikt tweemaal een lidwoord: dus “to pneuma to hagion.” In letterlijke vertaling is dit dan: “de Geest, de Heilige.” Zo o.a. Mat.12:32 / Hand.1:16 / 5:3,32 / 7:51 / 13:2,4 / 15:8 / 28:25. De NBG heeft deze Griekse uitdrukkingen zeer goed weergegeven. Voor de eerste uitdrukking “de heilige Geest”, met één hoofdletter. Voor de dubbele Griekse lidwoorden tweemaal hoofdletter als “de Heilige Geest.” Dus ook “Heilige” met hoofdletter. In het NT vinden we ook nog tientallen malen gewoon “Geest” zonder adjectief, met of zonder lidwoord. Zo o.a. Rom.14:18 / 1 Cor.2:10 / 6:11 / 14:2 / 2 Cor.5:5 / 2 Thes.2:13. Het gaat dan om de “Geest” die in de “Ik”-vorm spreekt en dus een persoon is. Dat is duidelijk in Hand.10:20,21 / 13:2 en het slot van de brieven aan de zeven gemeenten uit het boek Openbaring. Wie gezondigd heeft tegen “de Geest, de Heilige” kan géén vergeving ontvangen want dat is een eeuwige zonde (Mat.12:31,32 en Marc.3:28-30). De zonde begaan tegen Jezus is minder erg dan deze tegen de Geest. In het OT vinden we slechts zevenmaal de uitdrukking “Heilige Geest” (o.a. Jes.63:10,11). En YaHWeH is te onderscheiden van de Heilige Geest in o.a. Jes.48:17. In de Griekse Septuaginta wordt (afgekort de LXX) “to pneuma to hagion” slechts tweemaal gebruikt. Maar daaruit kunnen geen gevolgtrekkingen geanalyseerd worden. In alle andere gevallen staat er meestal “de Geest van God.” Als er sprake is van de inwoning van de Heilige geest, woont God zelf, De Vader, Zoon en Heilige Geest, in de gelovige volgens Joh.14:17 en 23. 4°) De werkingen van de Heilige Geest. Er zijn 50 (of 51 naargelang de manuscripten) van dergelijke teksten in het NT. Zo in Mat.1:18,20 / 3:11 / Marc.1:8 / Luc.1:15,35,41,67 / 2:25 / 3:16 / 4:1 / 11:13 / Joh.1:33 / 20:22 / Hand.1:2,5 / 2:4 / 4:8,31 / 6:3,5 / 7:55 / 8:15,17,18 (hier is er verschil in de manuscripten), 19 / 9:17 /


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

3

10:38 / 11:16,24 / 13:9,52 / 19:2:2 / Rom.5:5 / 9:1 / 14:17 / 15:13,16 / 6:19 / 12:3 / 2 Cor.6:6 / 1 Thes.1:5,6 / 2 Tim.1:14 / Tit.3:5 / Heb.2:4 / 6:4 / 1 Pet.1:12 / 2 Pet.1:21 / Judas 20. Al deze teksten spreken over de kracht van de Heilige Geest, dus niet over de persoon, maar de werking ervan. Dit zijn de teksten waar het NT “pneuma hagion” gebruikt; dus zonder lidwoorden voor één van beide begrippen in de Griekse taal. De NBG heeft hier meestal als vertaling “de heilige Geest” (1 x hoofdletter) maar ook soms “de Heilige Geest” (2 maal hoofdletter) in bijvoorbeeld Luc.1:15,35,41,67. Echt uitsluitsel van wat we bedoelen kan dan slechts met de Griekse tekst in de hand. Voor het OT zie; Ex.31:3 / Num.27:18 / Richt.14:6 / 15:14 / 1 Sam.19:20 / Micha 3:8. De adem van de Almachtige zegt Job 33:4. 5°) De kracht die mens en dier levend maakt. Ps.31:6 / Job 14:10 / 34:15 / Marc.15:39. Wat de mens betreft is het de geest van God en zal tot God terugkeren. Pred.12:7. 6°) De nieuwe natuur van de gelovige mens. Rom.1:9 / 1 Cor.2:11 / 1 Sam.10:6 / Eph.3:16 / Ps.51:12. Maar de geest van de zondige mens moet gereinigd en geheiligd worden 1 Cor.7:34 / 2 Cor.7:1. De gelovige leeft dan “in de geest” Rom.8:9,10. Daarom heeft hij ook strijd met zijn vlees Gal.5:17 / Rom.8:2. En zal zijn begeerten niet meer gehoorzamen (Rom.6:12). Door deze wordt het denken vernieuwd (Rom.12:2). Door de Geest is de gelovige begonnen aan een verjongingskuur (Eph.4:23). We worden “vernieuwd” naar kennis en begrip Col.3:10. God is “de Vader der geesten” (Heb.12:9) ook van deze nieuwe schepping. Natuurlijke mensen, t.t.z. wie niet bekeerd zijn, hebben deze Geest niet (1 Cor.2:14 / Jac.3:15 / Judas 19). Wij, de gelovigen, dienen God in onze geest volgens Rom.1:9. 7°) Engelen. Hand.23:9 / Heb.1:7 / Ps.104:4. Verblijven met God in de hemel Opb.5:11 / Heb.12:22. In het OT vb.1 Kon.22:21. Ze hebben evenals demonen géén lichaam van vlees en beenderen (Luc.24:39). God heeft ze bij hun schepping een “geest” gegeven Ps.33:6. Ze hebben dus “geest” en zijn zelf lichamelijk “geesten” (onzichtbare personen). Ze zijn “dienende geesten” zegt Heb.1:14 en ze hadden een aandeel in het doorgeven van de wet van Mozes aan Israël volgens Hand.7:53 / Gal.3:19 / Heb.3:19. 8°) Demonen zijn onreine geesten. (Marc.1:23 / 5:2,8) of boze geesten (Hand.19:16). Deze beide uitdrukkingen vinden we vooral in de evangeliën. In het OT vb. Job 1:6 / 4:15. Enkelen zitten nu al in verzekerde bewaring tot de dag van het oordeel 2 Pet.2:4 / Jud.6. 9°) Geestesgesteldheid die goed of slecht kan zijn. geest van leugen 1 Kon.22:22. geest van bedwelming Jes.19:14. geest van hoererij Hos.4:12. geest van onreinheid Zach.13:2. geest van zachtmoedigheid 1 Cor.4:21. geest van zoonschap Rom.8:15 en 11:15. Er bestaat dus zoiets als de onheilige geest = geestesuitingen, dit zijn er de belangrijkste van; “De geest van lafhartigheid” (2 Tim.1:7) “Een waarzeggende geest” (Hand.16:16)


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

4

“De geest van slavernij” (Rom.8:15) “De geest van de Antichrist” (1 Joh.4:3) “De geest van de wereld” (1 Cor.2:12) “De geest van diepe slaap” (Rom.11:8) “De geest der dwaling” (1 Joh.4:6) 10°) Geestesvervoeringen. Een profeet of gelovige die in visionaire toestand komt, daarover zegt de Schrift letterlijk dat hij “in de geest” is. Zie o.a.; Opb.1:10 / 4:2 / 17:3 voor de apostel Johannes en 1 Cor.14:14 / 2 Cor.12:2 voor Paulus. Maar dat kan men ook al vinden in het OT bij Zach.12:1. En de profeten voorzeggen daar een uitbarsting van Gods Heilige Geest wanneer de Messias komt (Jer.31:31-34 / Ezech.36:26-29 / Joël 2:28-34 / Hand.2:16-21). De verhalen met betrekking tot de geboorte van de Messias maken dit ook duidelijk. Sinds Ezra en Nehemia was Gods Geest niet meer werkzaam geweest in de profeten. Enkele apocriefe boeken wijzen hier op (1 Mac.4:46 / 14:41). Vanaf Pinksteren is de Heilige Geest in volle werking in de gemeente en in elke gelovige afzonderlijk. De Almachtige is soeverein over deze geest. Hij geeft hem en neemt hem geheel of gedeeltelijk terug. Zie als voorbeelden; Num.11:17,25 / 2 Kon.2:9 / Ezech.2:2 / 3:24. In het NT is dan sprake van het 'uitdoven' en 'bedroeven' van de Geest (1 Thes.5:19 / Eph.4:30). 11°) Als synechdoche waar spreekwoordelijk een deel de voorstelling is van het geheel. Voor de gehele mens Luc.1:47 / 1 Joh.4:1-3 (Mijn geest = ik) Ps.77:3,6 / 106:33 / Dan.2:1,3. Zo worden vele dingen die aan de geest toegeschreven worden ook gezegd van de ziel t.t.z. de mens. Men is bedroefd van geest of ziel (Jes.54:6 / 1 Sam.1:10). De geest heeft kennis (de ziel heeft kennis (Ps.77:7 / Ps.139:14). De mens sterft = de geest gaat terug naar God = de ziel sterft (Ps.31:6 / Gen.35:18).

****************

Neventitel: KRITIEK ONDER DE LOEP DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (2)


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

5

De lange lijst in de eerste bijdrage over dit onderwerp van de Heilige Geest kreeg u niet om uit het hoofd te leren. Houd dat nummer bij de hand, want we zullen er nog naar verwijzen. U kreeg dat zodat u kon inzien dat wanneer men spreekt over ”geest” in de Bijbel niet steeds hetzelfde bedoeld word. Het is een woord met schakeringen die moeten onderscheiden worden om een tekst goed te begrijpen. Waar het schoentje wringt We zullen in wat volgt regelmatig naar geschriften van de Wachttoren verwijzen. Jehovah’s Getuigen, zoals ze zich zelf noemen, zijn geen religieuze groep om te negeren. Ze zijn een deel van het straatbeeld en brengen veel verwarring, van deur tot deur. We moeten ze dus bestrijden, dat vraagt Jezus ons. Als je de vijand en zijn strategie kent zal het niet zo moeilijk zijn hem te verslaan. Het tijdschrift ’DE WACHTTOREN’ van 15 januari 1991 zegt op blz.3: ”In werkelijkheid spreekt de bijbel nooit op dezelfde wijze over de heilige geest als over God of Jezus” (wij onderstrepen). Als je niet goed oplet tijdens het Bijbellezen dan zou dit nog waar kunnen zijn! Maar wie nauwkeurig gaat nazien of de argumenten die Jehovah’s Getuigen dan gebruiken foutloos zijn, komt tot de slotsom dat hun redeneringen niet gestoeld zijn op een Bijbels antwoord. Waar ze wel soms kunstig gebruik van maken is logica uit het cursusboek ’analytische filosofie.’ Daar gaan we nu maar één ding over zeggen: God ga je er niet mee vinden. Integendeel, geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is gebaseerd op Gods woord: ”Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.” Zo leest Hebreeën 11:1 in de SV van 1977. In de NBG van 1951 staat er dit: ”Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” Ons geloof als christenen heeft geen grond in énige filosofie van mensen – een getrainde onderzoeker of een groep deskundigen - maar gaat uit van een openbaring van God aan mensen. Daarom volgt er in Hebreeën 11:2: ”Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven.” Een getuigenis vanaf Adam, waarvan het belangrijkste voor ons is opgetekend. Tenzij Gods Heilige Geest ons van zonden zal overtuigen zullen we dat geloof niet aanvoelen (Joh.16:8). Een snuifje Grieks Gezien we het onderscheid tussen de verscheidene uitdrukkingen met het Griekse ”pneuma” = geest zullen bespreken is het goed even naar het volgende lijstje te kijken. We onderscheiden de vijf volgende vermeldingen: ”to” is het Griekse lidwoord voor ”de” ”hagion” = heilige. 1. Pneuma 2. To Pneuma 3. Pneuma hagion (of hagion pneuma) 4. To Pneuma hagion 5. To Pneuma to hagion. We gaan nog niet onmiddellijk wijzen op de persoonlijkheid van de Heilige Geest. We gaan eerst wat onkruid wieden in de hof van een Jehovah’s Getuige. Die hof staat namelijk vol met geestelijke vergelijkingen die de waarheid over de persoon van de Heilige Geest aantasten. En onkruid moet je wieden of het wordt een onoverzichtelijke overwoekering. Bijbelse redeneringen Een nauwkeurig onderzoek in het Nieuw Testament van de 385 teksten met het begrip geest (”pneuma” in zijn vijf te onderscheiden weergaven) is openbarend. Hiervan zijn er 262 teksten die betrekking hebben op de Geest in goddelijke zin (als kracht of als persoon). Zo zal men merken dat de 50 of 51 teksten die vallen onder het n° 3 van de vorige tabel altijd een verwijzing zijn naar de geest als kracht en kan terecht vertaald worden als ”heilige geest” of ”heilige Geest” (o.a. Mat.1:18,20 / 3:11 / Marc.1:8 / Luc.1:15,35,41,67 en zo voort.) Het is in dit geval altijd de gift of kracht van God, van Christus of van de Heilige Geest als persoon. Dat maakt brandhout van de uitleg van Jehovah’s Getuigen die beweren dat de Heilige Geest nooit een persoon is maar altijd een kracht of macht zoals elektriciteit. Het is niet over de kracht van een kracht dat de Bijbel met regelmaat spreekt maar van de kracht van een persoon. We


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

6

geven drie voorbeelden van het Griekse ”dunamis” = Nederlandse ”kracht” en het heeft steeds betrekking op de kracht van een persoon. Dynamiek van een persoon Hand.1:8 spreekt over de KRACHT van de Heilige Geest: ”maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” 1 Cor.5:4,5 spreekt van de KRACHT van de Zoon: ”Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren.” Eph.1:17-19 spreekt over de KRACHT van de Vader: ”opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.” Het Griekse begrip ”dunamis” (Strong’s n°1411) staat 120 maal in het NT in 116 verzen. In vertaling kreeg het volgende begrippen; kracht, macht, sterkte, werk enz. [1] Een ander onderscheid: gift Ook in Luc.1:35 / 4:14 / Hand.10:38 / Rom.15:13 / 1 Cor.2:4 enz... wordt onderscheid gemaakt tussen de kracht van de Heilige Geest en zijn persoon zelf. Je kunt van de Heilige Geest - de persoon - één genadegave of meerdere genadegaven ontvangen. Onderscheid is er ook tussen twee Griekse woorden voor ”gift” in het NT. Dat zijn; ”charisma” en ”dorea.” Een ”charisma” (een genadegave) is altijd een geestelijke gave en wijst nooit naar de Heilige Geest als persoon; voorbeelden zijn Rom.1:11 / 1 Cor.1:7 / 7:7 / 12:4 (zie hieronder). Romeinen 1:11: ”Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking.” 1 Corinthiërs 1:7: ”zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.” 1 Corinthiërs 7:7: ”Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die.” 1 Corinthiërs 12:4: ”Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.” Het Griekse begrip ”charisma” (Strong's 5486) staat in het NT 17 maal in 17 verzen. Enkele van de teksten waar ”dorea” gebruikt wordt wijzen naar de H. Geest als persoon. Christus wordt soms de gift van God genoemd (Joh.3:16 / 4:10). En toch is Hij géén kracht maar een persoon. We lezen in Johannes 4:10: ”Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.” Zo ook is ”De Geest, De Heilige” evenals Jezus, een gift maar ook een persoon. Handelingen 2:38: ”En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.” Handelingen 8:20: ”Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.”


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

7

Handelingen 10:45: ” En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort.” Ook nog hetzelfde in Handelingen 11:17. Het Griekse begrip ”dorea” (Strong’s n°1431) staat in het NT 11 maal in 11 verzen. Zeven geesten = één geest Een verder bewijs van onpersoonlijkheid vindt de WT in het boek Openbaring waar enkele malen sprake is over de 7 geesten Gods (Opb.1:4,5 / 3:1 / 4:5 / 5:6). Zo staat in hun boek ’Inzicht in de Schrift’ deel 1, blz.815, onder de symbolische betekenis van het getal zeven: ”In het boek Openbaring wordt het getal zeven talloze malen in symbolisch gebruikt, zowel in verband met aangelegenheden die God en zijn gemeente (...) te maken hebben.” Als voorbeeld geeft men dan o.a. Opb.1:4. Zie ook hun ’Dan is Gods Mysterie voleindigd’ blz.132,180,181. Een Jehovah’s Getuige aanvaart dat er dus niet zeven maar één geest is, omwille van zijn volmaaktheid in werking als zevenvoudig afgebeeld. Dat het echter een kracht is die afgebeeld is staat er niet. Het is zelfs zeer onwaarschijnlijk dat Opb.1:4 dat zegt. Die tekst spreekt van de genade en vrede die tot ons komt van de Vader EN de zeven geesten (de ENE Geest) EN van Jezus Christus. Men heeft hier een opsomming van personen, niet van onpersoonlijke krachten. Jehovah’s Getuigen en de moderne critici beweren dat in het evangelie van Johannes een personificatie gebruikt wordt voor de ”geest” maar falen in hun bewijsvoering om dit hard te maken. Het is NIET als bijvoorbeeld de symbolische ”wijsheid” in Mat.11:19 of ”dood en zonde” in Rom.5:14,21.

[1] James Strong schreef in de 19de eeuw een ’Concordance to the Bible’ waar 5.623 Griekse woorden uit het NT bij elkaar staan zoals weergegeven in de Engelse King James vertaling. Elk woord heeft een nummer en de verwijzing is naar dat nummer. ****************

Neventitel: SYMBOLISCHE VOORSTELLING

De vinger van God, teken en symbool van de Heilige Geest, Sixtijnse Kapel in Rome

DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (3)


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

8

”In werkelijkheid spreekt de bijbel NOOIT op dezelfde wijze over de heilige geest als over God of Jezus” (onze hoofdletters). We herhalen nog eens, wat ’DE WACHTTOREN’ van 15 januari 1991 zegt op blz.3. Dat is Bijbels beschouwd niet waar en een verdraaiing van wie de Bijbel als bron van zijn geestelijk leven neemt. Lees niet ’DE WACHTTOREN’ maar het Woord van God. VERPERSOONLIJKING De mensen van de Wachttoren - en ook alle anderen die problemen hebben met de Heilige Geest als persoon - verwijzen naar enkele verpersoonlijkingen van zaken in de Bijbel en vragen ons daaruit te besluiten dat de Heilige Geest slechts een kracht is als elektriciteit. Er is sprake van verpersoonlijkingen wanneer niet levende zaken of zelfs deugden een menselijke beschrijving krijgen. Ze wijzen ons op de volgende: Bloed dat roept = Gen.4:10 Dood die regeert = 1 Cor.15:55 Hoofden, Poorten, Deuren = Ps.24 Ijzeren poort = Hand.12:10 Liefde = 1 Cor.13 Rijkdom of Mammon = Luc.16:13 Stenen kunnen roepen = Luc.19:37-40 Wijsheid = een vrouw in Spreuken 8 (dus, opgepast niet Christus!) (zie ook Spr.9:16) Wijsheid heeft kinderen = Luc.7:35 Zonde = Rom.6:1-14

BEELD VAN… Men kan of mag daaruit niet gewoon overgaan naar de stelling dat telkens er sprake is in de Bijbel van de Heilige Geest we een voorstelling hebben van Gods kracht als een persoon. De vijanden van de leer van de Drie-eenheid moeten zelfs leren dat elke Bijbeltekst die over de Heilige Geest spreekt als over een persoonlijkheid een verpersoonlijking is. Dan zou die voorstelling van de Geest als een persoon de énige uitzondering in de Schrift zijn, waar een zaak tot een persoon is geworden. Dat geeft aan de woorden die de Bijbel gebruikt dan een betekenis die er niet inzit. VER-menselijking van een zaak of geestelijke eigenschap is een uitzondering op de regel. Wanneer men het lijstje hierboven bekijkt, dan is wijsheid uitzonderlijk als een vrouw voorgesteld, rijkdom is uitzonderlijk als een persoon voorgesteld. En ga zo maar door. Toegeven dat de Heilige Geest op regelmatige basis, zoals de Wachttoren doet, als persoon voorgesteld is geeft aan woorden een betekenis die ze niet hebben. Dat is ook zo met veel uitdrukkingen. Wanneer de Schrift bijvoorbeeld over liefde spreekt, dan is het niet deze die de gewone man of vrouw van de straat ermee bedoelt.

SYMBOLISCHE VOORSTELLING Maar we gaan nog een stap verder. Een symbolische voorstelling van een persoon is ook niet vreemd als beeld in de Schrift. In de Openbaring wordt over Jezus meerdere malen gesproken alsof Hij een Lam is. Volgens Jer.23:5 / 33:15 / Zach.3:8 / 6:12 is Hij Spruit van David. Volgens Jes.4:2, vrucht der aarde en in Jes.11:1 tronk van Isaï. Zie dat uitvoeriger in de volgende tabellen weergegeven. We geven u dit als een niet rechtstreeks bewijs dat de Heilige Geest een persoon is. Want vanuit wat over Jezus gezegd is in figuurlijke, metaforische en typologische zin, kan men een Bijbels gegeven leren. Hij wordt hierdoor niet tot een zaak gereduceerd, maar blijft een persoon. Zo mag men de Heilige Geest wanneer Hij als een zaak wordt voorgesteld, Zijn persoonlijkheid niet ontzeggen. Symbolen zijn een andere vorm van


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

9

waarheid en werkelijkheid. We nemen Jezus als voorbeeld zo kan men begrijpen wat symboliek is en ditzelfde principe toepassen op de Heilige Geest. Symbolische vergelijking van Jezus met andere personen 1° Adam

1 Cor.15:45

2° Advocaat

1 Joh.2:1

3° Bisschop

1 Pet.2:25

4° Bruidegom

Mat.9:15

5° Emmanuël

Mat.1:23

6° Goede Herder

Joh.10:11,14

7° Gids

Ps.48:14

8° Heilige Gods

Marc.1:24

9° Heilige Israëls

Jes.41:14

10° Hoofd

Col.1:18

11° Kapitein

Jozua 5:4

12° Koning

Mat.27:42 / Joh.1:49

13° Leraar

Mat.26:18 / Joh.3:2

14° Machthebber

1 Tim.6:15

15° Priester

Heb.4:14

16° Rabbi

Joh.3:2 / 20:16

17° Verlosser

Jes.59:20 / 60:16

18° Wetgever

Jes.33:22

Symbolische vergelijking van Jezus met planten en dieren 1° Arend

Ex.19:4 / Opb.4:7

2° Duif

Lev.5:11 / Luc.2:24

3° Eersteling

1 Cor.15:23

4° Hen

Mat.23:37

5° Kalf

Ezech.1:10 / Opb.4:7

6° Lam

Ex.29:38 / Joh.1:29,36

7° Leeuw

Ezech.1:10 / Opb.4:7

8° Schaap

Lev.1:10 / Jes.53:7

9° Slang

Num.21:8,9 / Joh.3:14


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

10° Stier

Num.7:87

11° Wijnstok

Joh.15:1

12° Worm

Ps.22:6

13° Zondebok

Lev.16

10

Symbolische vergelijking van Jezus met niet tastbare dingen

1° Alpha en Omega

Opb.1:11

2° Amen

Opb.3:14

3° Gerechtigheid

Jer.23:6 / 33:16

4° Licht van de wereld Joh.9:5 5° Verzoening

1 Joh.2:2 / 4:10

6° Woord

Joh.1:1 / Opb.19:13

Een aantal moeilijke teksten illustreren duidelijk, dat, indien we ze letterlijk lezen, de Schrift onzinnige dingen zegt. ”Doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees” Rom.13:14. Men kan Christus niet letterlijk aandoen. Twee opmerkingen; als IK het doe, dan kan Hij niet door anderen aangedaan worden. Een tweede punt; wanneer ik niets doe voor mijn vlees, niet eet en niet drink, dan ben ik binnen de week morsdood. Zie ook Gal.3:27 voor de gedachte van het zich bekleden met Christus. In 2 Tim.4:6 spreekt Paulus over zichzelf: ”reeds word ik als plengoffer geofferd.” Dat is niet letterlijk, maar figuurlijk. We vinden dezelfde gedachte nog eens in Phil.2:17. Symbolische voorstellingen van de Heilige Geest 1° Adem (Johannes 20:22): Zonder letterlijke adem is men morsdood, binnen weinig minuten. Wij krijgen een ander geestelijk leven door de inwonende Heilige Geest. 2° Een duif (Mat.3:16 / Joh.1:12): De duif is een symbool van zuiverheid en vliegt tot in de hemel waar God is. In de brochure van Jehovah’s Getuigen ’Moet u geloof stellen in de drieeenheid’ staat op blz.21 een afbeelding van een duif. Men voegt er dit aan toe: ”Bij één gelegenheid verscheen de heilige geest als een duif. Bij een andere gelegenheid als tongen van vuur – NOOIT als een persoon” (onze hoofdletters). Als wij van dezelfde redeneertechniek toepassen, moeten we ook zeggen dat God geen persoon is, want ook Hij is nooit als persoon verschenen. De hemelvisioenen in de Schrift geven geen echte beschrijving van God. Dus straffe argumenten gebruikt de Wachttoren eigenlijk niet. 3° Een zegel (Eph.1:13 / 5:5): Een zegel geeft de eigendom aan van iets en geeft aldus recht op bescherming van de bezitter en heer. De Heilige Geest is Heer over mijn leven. 4° Een zegel en onderpand (2 Cor.1:22): Wat we nu al ontvangen van de Heilige Geest, Zijn hulp en sterkte, is de voorafbetaling van wat er nog te verwachten is. 5° Kleed (Lucas 24:49): De Heilige Geest ”kleedt” ons met kracht van omhoog.


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

11

6° Olie (Luc.4:18 / Hand.10:38 / Heb.1:9 / 1 Joh.2:27): Olie is een wondermiddel; gebruikt voor het zalven van koningen, priesters en profeten, is heilzaam, is voedzaam en geeft licht. Ook de Heilige Geest doet dat. 7° Water (Jes.44:3 / Joh.7:37-39): Water is iets ongewoons; kleurloos, reukloos en doorschijnend. Zo is het ook met de Heilige Geest, Hij is onmerkbaar aanwezig. Water verdrijft de onvruchtbaarheid uit de woestijn en de Heilige Geest zal dit ook in ons leven doen. 8° Vuur (Hand.2:3): Heeft een zuiverende werking voor de gelovige. 9° Wijn (Eph.5:18): Niet dronken van echte wijn maar van de Heilige Geest. 10° Wind (Johannes 3:8 / Hand.2:1,2): We zien de wind niet maar wel het resultaat ervan; de wind blaast waarheen hij wil, en zo is Gods Geest soeverein. God geeft giften aan wie Hij wil. God is zoals een orkaan om te vernietigen, maar ook als een verfrissende bries voor de gelovige.

ONS BESLUIT: 1°) een voorstelling van de Christus als een zaak of symbool maakt er géén onpersoonlijk iets van! 2°) een voorstelling van de Geest als een zaak of symbool maakt er géén onpersoonlijk iets van!

Deze redenering vanuit vergelijkende teksten laat de W achttoren meestal zonder noemenswaardig commentaar. Eén ervan krijgt in hun twist met trinitariërs wel eens aandacht en dat is Mat.28:19 waarin sprake is van de doop der gelovigen: ”in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest.” Hierover weet ons een Jehovah Getuige te vertellen dat het begrip naam hier de betekenis heeft van autoriteit. Ze parafraseren in een boek die tekst als volgt: ”Hij (de gelovige) moet inzien en erkennen dat God een Vader is (...) dat Jezus Christus de Zoon van God is (...) dat de geest die door bemiddeling van Jezus Christus werkzaam is, een heilige geest was (...) of onzichtbare werkzame kracht.” (’Eeuwig leven in de vrijheid van de Zonen Gods’ blz.117). Maar het is hun invulling te spreken over de Heilige Geest als een onzichtbare werkzame kracht. De Bijbel spreekt over de Heilige Geest duidelijk zoals over een persoon. ****************


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

12

Neventitel: VOL VAN DE HEILIGE GEEST, het onderscheid maken DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (4) Wat vooraf ging Laat ons eens nagaan wat we al gezien hebben in de drie vorige bijdragen. U kreeg een lijst met alle betekenissen van het begrip “geest” zowel uit het OT als het NT. In het nummer van mei hebben we erop gewezen dat de Heilige Geest geen domme kracht is, omdat ze als een gift van God is beschouwd in sommige teksten. Dat wordt ook met de persoon van Jezus gedaan. In juni zijn we ingegaan op het begrip “verpersoonlijking.” Men zegt in kringen waar men de leer van de Drie-eenheid niet wil aannemen dat er van de Heilige Geest teveel symbolische zaken beschreven staan om dat als een persoon te beschouwen. We hebben daar gezien dat, indien dat zo is, ook Jezus van Nazaret geen persoon zou zijn. Ook Hij is honderden malen vergeleken met personen, planten, dieren en zelfs niet tastbare dingen. Maar het is duidelijk dat Jezus, de Messias geboren in Nazaret, geen kracht is als elektriciteit. De Heilige Geest is ook iets anders dan elektrische volts en paardenkracht. In deze bijdrage gaan we een ander kreupel argument bekijken dat in deze kringen gebruikt wordt. De volgende maal komen we tot de vier prachtige teksten over de Heilige Geest als de “helper” en “trooster” van de kerk in moeilijke tijden. En verder… De Jehovah’s Getuigen beweren dat alleen zij de “waarheid” vertellen en dat hun conclusies die ze publiceren uit de Bijbel, beter zijn dan wat door anderen gezegd is, in dat verband. We moeten lezen en aannemen wat ze schrijven. Dit is één van hun beweringen: “Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de “rijkgevarieerde wijsheid van God” uitsluitend bekend kan worden via Jehovah’s communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf” (DE WACHTTOREN, 1 oktober 1994, blz.8). Ook nog zo een bewering: “Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via “de getrouwe en beleidvolle slaaf” beschikbaar is gesteld.” (DE WACHTTOREN, 1 mei 1995, blz.19). Anders gezegd, ze zijn op deze aarde het zichtbare kanaal tussen God en mens. Eenzelfde verhaal hoor je ook uit de Rooms-katholieke hoek. Hier worden enkele gedachten op één hoop gegooid en men tracht op die manier een oprechte indruk te maken. Men is iemand knollen voor citroenen aan het verkopen. Die zaken zijn niet van het zelfde hout gesneden. De aanmatigende houding van die uitspraken staan in schril contrast met hoe we ons als gelovigen dienen op te stellen tegenover valse profeten en valse leraren. Niet om het even wat In ’Ontwaakt!’ van 8 september 1994 staat een vraag en antwoordspel over bijbelse zaken en leerstellingen. Op blz.11 lezen we: ”Spreken de Hebreeuwse Geschriften over de heilige geest? – Rechters 15:14; Zacharia 4:6.” Het goede antwoord is volgens hen: ”Jehovah’s geest werd ten aanzien van [Simson] werkzaam, en de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die door het vuur zijn verzengd, zodat zijn boeien van zijn handen wegsmolten” (Rechters 15:14). ”Dit is het woord van Jehovah tot Zerubbabel, hetwelk luidt: ”Niet door een krijgsmacht, noch door kracht, maar door mijn geest”, heeft Jehovah der legerscharen gezegd. ” – Zacharia 4:6” (blz.12 wij onderstrepen). Vraag aan Jehovah’s Getuigen die aan uw deur komen eens uit te leggen wat dat onderstreepte wil zeggen. Is het niet zo dat ”kracht” en ”geest” apart genoemd worden en twee zaken zijn. Dus niet één zoals ze leren. De ”Geest” en de ”kracht” van God zijn niet hetzelfde? Hun leer klopt dus niet met wat Zacharia zegt. Ofschoon de werkingen van de Geest met onpersoonlijke zaken verbonden kunnen zijn, toch is ook dit waar, dat de Schrift kan spreken van ”de kracht van de Heilige Geest” (Hand.2:4). Dit wil niet zeggen kracht van een kracht zoals de leer van de Wachttoren het zou eisen maar de kracht gegeven door een persoon. Een onderzoek vooral van het boek Handelingen geeft te kennen dat de Parakleetbelofte van Christus werkelijk in een persoonlijke Geest in vervulling ging. De Heilige Geest is er aangeduid als de ware administrateur van de groeiende gemeente, Hij geeft de leiding aan het volk Gods. Zie o.a. Hand.8:29,39 / 10:19,20 / 13:1-4,52 / 15:6-9,28 / 16:6,7 / 20:22,23,28 / 21:4 en zo voort. Het is het werk van een persoonlijke machthebber (en dus God) onder mensen die Hem gehoorzamen. Onder Zijn leiding is er de voortzetting van het werk dat Christus begon. In relatie tot andere personen wordt de Geest “Heilige” genoemd in o.a. Joh.16:14 / Hand.15:28 / 1 Pet.1:1,2 / Jud.20,21 et cetera. En ook het bijvoeglijk naamwoord (heilige) dat in vele gevallen met


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

13

onpersoonlijke zaken te maken heeft, kan met betrekking tot personen gebruikt worden; zo bijvoorbeeld “heilige” engelen (Marc.8:38 / Luc.9:26 / Hand.10:22 / Jud.14) of “heilige” profeten (Luc.1:70). Vol van de Heilige Geest? Of: kan dat niet! We zijn eens gaan rondneuzen op het Internet naar uitspraken over de Heilige Geest zoals mensen van de Wachttoren het verstaan. We vonden bijvoorbeeld dit: “Een verder bewijs dat de heilige geest niet als een persoon moet worden gezien, is de wijze waarop de geest in verband met andere onpersoonlijke dingen, zoals water en vuur, gebruikt wordt (Mattheüs 3:11; Markus 1:8), en dat van christenen wordt gezegd dat zij "in heilige geest" gedoopt worden (Handelingen 1:5; 11:16). Gelovigen worden ertoe aangespoord "vervuld [te] worden met geest", in plaats van zich te bedrinken aan wijn (Efeziërs 5:18). Zo wordt er ook gezegd dat mensen met heilige geest en terzelfder tijd met hoedanigheden als wijsheid en geloof (Handelingen 6:3, 5; 11:24) of vreugde (Handelingen 13:52) "vervuld" zijn, en in 2 Korinthiërs 6:6 wordt de heilige geest samen met een aantal van dergelijke hoedanigheden genoemd. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat zulke uitdrukkingen zouden worden gebruikt als de heilige geest een goddelijk persoon zou zijn.” [1] (wij onderstrepen).Wie de Schrift beter kent zegt zulke dingen niet. Het is niet bijbels, of zelfs bijbels gekleurd. Dit moet u geloven, wat hieronder in een tabel is verwerkt. Begrippen als; ”vervullen, uitstorten, uitgieten, inwonen, tempel zijn en overvallen” worden van de Heilige Geest gezegd maar in dezelfde mate van de Vader en Jezus de Christus. Bekijk vooral dat wat we onderstrepen. Zeggen we dat de Heilige Geest maar een kracht is dan zou ook de Vader en de Zoon slechts een kracht moeten zijn. Dan heeft een woord geen betekenis meer. Dan kan je vanuit de Bijbel werkelijk alles beweren. Daar zit het probleem bij de uitleg van de Wachttoren! Ze verpersoonlijken de Heilige Geest tot in het uiterste, maar weigeren hem een persoonlijkheid. Maar moest iemand dezelfde methode toepassen, dan zouden we het moeten doen zonder een persoonlijke Vader en zonder een persoonlijke Zoon. Alles zou gewoon verpersoonlijking zijn, zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest. Maakt het de ganzen eens wijs! Voetnoten [1] www.jehovahs-getuigen.nl/ diverse_onderwerpen/de_heilige_geest.htm

DE ENE GOD MANIFESTEERT ZICH AAN DE GELOVIGE ALS DE HEILIGE GEEST

VADER OF CHRISTUS

”zij werden allen vervuld met de heilige Geest” Hand.2:4 ”wordt vervuld met de Geest” Eph. 5:18

”Hij (Christus) is het ook (…) om alles tot volheid te brengen” Eph.4:10

”dat ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees” Hand.2:17

”omdat hij (Christus) zijn leven heeft uitgegoten in de dood” Jes.53:12

”heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort” Hand.2:33

”Maar ook indien ik geplengd wordt bij de offerande” Phil.2:17

”die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur” Mat.3:11 / Luc.3:16

”Want de HERE uw God is een verterend vuur, een naijverig God.” Deut.4:24

”opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods” Eph.3:19

”want onze God is een verterend vuur” Heb.12:29 ”dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u

”Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Christus in u is?”


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

woont”1 Cor 6:19

14

2 Cor 13:5 ”één god en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.” Eph. 4:6 ”want Hij (Christus) die in u is, is meerder dan die in de wereld is (de Antichrist)” 1 Joh. 4:4 ”Of zijt gij niet langer zo zeker van uzelf, dat Christus in u is?” 2 Cor.13:5 ”Indien Christus in u is, is het lichaam dood” Rom.8:10

”en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.” 2 Cor.1:22

”opdat Christus door het geloof in uw harten woning make” Eph.3:17

”Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” 1 Cor.3:16

”Wij toch zijn de tempel van de levende God” 2 Cor 6:16

”viel de Heilige Geest op hen” Hand.8:16 / 10:44 / 11:15

”viel daar de hand van de Here HERE op mij” Ezechiël 8:1 (spreekwoordelijk is de hand van God = God zelf)

****************


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

15

Neventitel: DE GEEST SPREEKT EN DE GEMEENTE LUISTERT

Illustratie uit catalogus http://www.beeldenhofke.nl/Diversen.htm DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (5)

DE HEILIGE GEEST, ONZE HELPER Vijf teksten in het evangelie van Johannes spreken over de 'paraklètos' (Joh.14:15-17,26 / 15:26,27 / 16:7-11, 12-14). Dit Griekse woord is weergegeven als; helper, trooster, advocaat, bijstand, enz. Die teksten geven duidelijk aan dat de Heilige Geest een persoon is. Wat het niet is! In het tijdschrift 'Ontwaakt!' van 8 jan.1999 blz.26 (tweede paragraaf), een uitgave van de Jehovah's Getuigen, staat het volgende: 'Het zou niet helemaal nauwkeurig zijn te zeggen dat de heilige geest Gods kracht is.' Laat u echter niet misleiden door deze uitspraak. De Jehovah's Getuigen doen er alle moeite aan om van de Heilige Geest 'een heilige geest' te maken. Let op de kleine letters; van een persoon willen ze persé een kracht maken. Want op blz.27 gaat het toch over: 'God, met zijn onzichtbare heilige kracht of geest.' Hoewel het Griekse woord 'paraklètos' onzeker is qua vertaling, valt er toch niet te gissen naar de betekenis van wie Hij is. In Joh.14:26 zegt Christus dat de Parakleet (Nederlandse vorm van het Grieks): 'de Geest, de Heilige' is. Andere vertalingen zeggen 'de heilige Geest' of 'de Heilige Geest.' Maar wat wij vertalen is het meest letterlijke. In het Grieks staat er namelijk zowel een lidwoord bij 'Heilige' als bij 'Geest.' De vertaling van Jehovah's Getuigen heeft altijd 'de heilige geest' en let dan vooral op de kleine letters. Hoe kan het anders wanneer men leert dat de Geest slechts de werkzame kracht van God is. Maar de Parakleetteksten tonen aan dat een uitleg op die lijn onmogelijk is. Een eerste reden Er zijn belangrijke redenen waarom deze teksten naar een persoon verwijzen. De eerste is de veelvuldigheid van persoonlijke voornaamwoorden in dit verband. Maar dit vereist wel enige uitleg. Het Griekse 'paraklètos' is een zelfstandig mannelijk naamwoord. De vrouwelijke vorm 'paraklètria' wordt in de Schrift niet gebruikt en ook weinig in het klassieke Grieks. Volgens de Griekse schrijfwijze moeten dus de voornaamwoorden van persoonlijke aard (hij, hem enz.) allen de mannelijke vorm hebben. Maar het Griekse 'pneuma' (geest) is een onzijdig woord (onbepaald) en heeft dus altijd in het Grieks de onzijdige persoonlijke voornaamwoorden (het Griekse 'auto' = het). Uit deze gegevens redeneren Jehovah's Getuigen dat, aangezien de geest (pneuma) in de oorspronkelijke Griekse Bijbeltekst 'het' genoemd wordt, dus een zaak is en geen persoon. Anders gezegd, de kracht van God en niet een Goddelijk Persoon. Men wil met een geleerd betoog over persoonlijke voornaamwoorden (in de Griekse taal) de gedachte van de lezers in de war brengen. Deze Griekse regel is niet letterlijk over te zetten in een andere taal, dus in bijvoorbeeld een Nederlandse vertaling van het Grieks. Als voorbeeld kunnen we naar Mat.14:11 verwijzen. Het Griekse werkwoord 'zij bracht' kan letterlijk ook vertaald worden als 'hij bracht' of 'het bracht' omdat het naamwoord meisje (korasion) in het Grieks een onzijdig begrip is. Daarom staat het werkwoord ook in de neutrale derde persoonsvorm. Toch zegt de Bijbelvertaling van de Wachttoren (de NWV): 'zij bracht' juist, omdat de context het aangeeft. Daarom moet ook, daar waar het onzijdige 'pneuma' op een persoon wijst, vertaald worden als 'hij' en niet als 'het'. Een ander voorbeeld, God is 'een geest' volgens Joh.4:24 maar ook een persoon. In de oorspronkelijke Griekse tekst staat er voor Jezus als baby géén lidwoord, Hij is dan een 'het' volgens Mat.2:8,11,13,14,20,21. De mensen die Jezus zal opwekken zijn 'het' maar ze zijn toch personen (Joh.6:39). Dat heeft te maken met de eigenheid van de Griekse taal en maakt van die mensen geen zakelijke dingen. Mannelijk aanwijzend voornaamwoord Er staat in verband met de Parakleetteksten altijd het begrip 'ekeinos' en nooit 'ekeino'. Altijd 'deze' (mannelijk) en nooit 'dat' (onzijdig) alsof de Parakleet een zaak of ding zou zijn. Zie voor het gebruik van


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

16

'ekeinos' bij Johannes o.a. Joh.1:18,33 / 5:11 / 7:45 / 9:9,11,25,36 / 14:12,21,26 enz. Vergelijk de 'Grammatica' van Blass / Debrunner, par.291 en A.T. Robertson in zijn Grammer, blz.706-709. Nu tracht de Wachttoren dit te omzeilen door te beweren dat de Parakleet een verpersoonlijking is van Gods werkzame kracht. Maar in geval van personificatie is het ongewoon om 'ekeinos' te gebruiken en de enige uitzondering die we kennen is Joh.12:48, en dit omdat men een tegenstelling met verpersoonlijking heeft. Zoals in Joh.1:11,12 de schrijver spreekt over 'auton' (mannelijk) in plaats van 'auto' (onzijdig 'het'), hoewel het 'licht' waarover hij spreekt onzijdig is, zo overbrugt de term 'Parakleet' het onzijdige 'pneuma.' Daarom ook staat er een aanwijzend voornaamwoord in mannelijke vorm ('ekeinos'). Een tweede reden De tweede reden waarom de Parakleetteksten een verwijzing moeten zijn naar een persoon in plaats van een kracht, is de manier waarop de Schrift over Hem spreekt. Zo is de Parakleet voor de discipelen een leraar (Joh.14:26), een getuige (15:26), een gids (16:13) en een lofprijzer (16:14). Voor de discipelen is Hij de bekende, omdat Hij met, naast en in hen woont (Joh.14:16,17). Het inwonen van de Geest is geen bewijs dat deze slechts een kracht is zoals de WT wil beweren. Zowel Vader als Zoon worden beschreven als wonende in de gelovige. Men kan deze evenmin tot krachten terugbrengen. Zie o.a. Joh.4:13 / 3:24 / 14:20. In Handelingen 9:31 is gezegd wat wijst op de Heilige Geest als trooster: 'en zij (de gemeente) nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.' Het begrip 'bijstand' is verwant aan het Griekse werkwoord 'parakleses.' De Heilige Geest staat niet slechts op een afstand in dialoog met zijn kerk. Hij staat als de stuurman aan het roer, in de plaats van Jezus. De Heilige Geest geeft zijn 'discipelen' aanwijzingen wat er te gebeuren staat. De Heilige Geest is de administrator van de gemeente. Hij spreekt en de gemeente luistert (Opb.2:7,11,17,29 / 3:6,13,22). Met minder moet men in om het even welke theologie geen genoegen nemen. Een derde reden Als derde reden van de persoonlijkheid van de Heilige Geest hebben we de benaming 'andere Parakleet' voor de Heilige Geest. Dat Jezus Hem de 'andere' noemt, bewijst dat er een Parakleet was voordat deze Trooster zijn functie als dusdanig aannam. De eerste Parakleet is Christus zelf die zo genoemd is in 1 Joh.3:1. Vergelijk Luc.2:25 / Heb.7:25 / Rom.8:34 en zie voor YaHWeH naar Jes.51:11 als trooster van zijn volk Israël. Dat de tweede Parakleet eveneens een persoon is en niet slechts een kracht, volgt uit de nauwkeurige woordkeuze van Jezus. Hij zegt dat de Heilige Geest de 'allon paraklèton' is. Nu gaat veel van de kracht van het Griekse 'allon' verloren bij vertaling. En dat is omdat er twee Griekse woorden voor 'andere' bestaan: 'allos' en 'heteros.' Meestal krijgen ze eenzelfde vertaling in het Nederlands. Het verschil is dat 'allos' verwijst naar een andere (tweede zaak of persoon) van dezelfde aard. Maar 'heteros' verwijst naar een zaak of persoon van een andere soort. Zie voor 'allos' naar Mat.5:39 en 27:42, waar volgens de Joden Jezus een gewone man was als alle anderen. In Luc.5:29 en Joh.5:32 is de Vader een andere, maar van dezelfde wezenlijkheid als Christus. Volgens Joh.10:16 zijn de schapen van dezelfde soort en dus hebben ze ook eenzelfde roeping. Voor 'heteros' echter zie Mat.8:21, waar de vorige discipel een Schriftgeleerde was maar deze niet. In Mat.11:3 is de vraag, moet er na Christus nog een andere soort Messias komen. (Deze vraag was ook aan de orde bij de Essenen, ze dachten aan twee ‘gezalfden’; één uit de stam ven Juda en een andere uit Levi.) De andere Parakleet die Christus belooft, is daarom van 'dezelfde soort' als Christus, van 'eenzelfde wezensgelijkheid' als de eerste Parakleet. Geen mens, geen engel en geen werkzame kracht zou dus voldoen aan de benaming van 'allon paraklèton.' Dan zou Christus over een 'andersoortige' (= heteros) Parakleet gesproken hebben. Bij de nog te bespreken onderwerpen in dit verband, moet u Jesaja 51:12 in gedachten houden. De God van Israël zegt: 'Ik, Ik ben het, die u troost'. YaHWeH IS DE TROOSTER VAN ZIJN GEMEENTE! ALS VADER, ALS ZOON EN ALS HEILIGE GEEST! ****************


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

17

Neventitel: EEN HELPER VAN DEZELFDE SOORT (1)

Heb je het al eens bedacht: Gods Woord is het werk VAN DE HEILIGE GEEST! DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (6) CHRISTUS EN DE GEEST We hebben vorige maand één en ander beschreven over de belofte van Christus dat er na Zijn heengaan een andere Trooster komt. Een Helper (andere vertaling) zoals Jezus zelf er een was voor Zijn discipelen. Daar heeft Johannes een zeer bepalend Grieks woord voor gebruikt 'allon'. Welk Aramees woord Jezus zal gebruikt hebben weten we niet. Dat verwijst naar een persoon van hetzelfde kaliber. Over die gelijkenissen van de Heilige Geest en Jezus gaan we wat zeggen. Het slot van deze uitleg komt in het volgend nummer. De verkeerde zienswijze Vijanden van de leer van een drie-enige God doen er alles aan, zowel om de Geest als Jezus totaal anders af te schilderen. Ze kunnen dan niet gelijk zijn. Wij doen het omgekeerde want Jezus en de Heilige Geest hebben véél gemeen, zowel aan eigenschappen als de wijze waarop ze tegenover de leerlingen staan. De getuigen van de Wachttoren, die zich ook onterecht Jehovah’s Getuigen noemen, trachten aan de hand van een schriftuurplaats als Hand.10:38 te staven dat Jezus ondergeschikt is aan de Heilige Geest. Die tekst zou leren dat: 1) Christus gedoopt werd met de heilige geest (let op de kleine letters), 2) Christus dus de mindere was van de Heilige Geest en 3) Christus op dat ogenblik geestelijk de zoon werd van God (zie hun uitleg o.a. in 'Eeuwig leven in de vrijheid van de zonen Gods' blz.104-108). Zo leest de NBG vertaling van de tekst: “van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.” Er staat in ’De Grootste Mens die ooit heeft geleefd’, een Wachttorengeschrift uit 1991 ”Evenals Adam een menselijke ”zoon van God” was, is ook Jezus dit. Jezus is de grootste mens die ooit heeft geleefd, en dit wordt ons duidelijk als wij Jezus’s leven beschouwen. Bij zijn doop komt Jezus echter in een nieuwe verhouding tot God te staan, en wordt hij ook Gods geestelijke Zoon. God roept hem nu als het ware terug naar de hemel, door hem een loopbaan te laten beginnen die ertoe zal leiden dat hij zijn menselijke leven voor altijd als slachtoffer ten behoeve van de veroordeelde mensheid zal afleggen” (hoofdstuk 12, blz.2,3, wij onderstrepen). De goede zienswijze Deze tekst (Hand.10:38) op die manier als uitgangspunt gebruiken kan echter niet. Deze drie punten zijn totaal waardeloos bij nader onderzoek. Dat Christus met Gods Geest 'gedoopt' werd, staat nergens in de Schrift. Er wordt wel gezegd dat Hij gezalfd werd met de Heilige Geest en dat de Geest op Hem kwam bij Zijn waterdoop (Hand.10:38; Mat.3:16). Nooit is er gezegd dat de Geest in Hem was of dat Hij met de Geest gedoopt is geworden. Zalven, dat weet u wel, was de traditie om een priester, een koning en uitzonderlijk een profeet aan te stellen in zijn taak.


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

18

Jehovah's Getuigen bemerken dus geen verschil tussen gezalfd zijn met de Heilige Geest en gedoopt worden in de Geest. En dat onderscheid is er duidelijk, gezien Joh.1:32 spreekt over de Messias die anderen doopt in de Geest (vergelijk nog Hand.4:27). Het is ook fout om Psalm 2:7 te gebruiken als bewijs dat Christus pas door de doop Zoon van God is geworden, gezien deze tekst in Hand.13:33 als de opwekking uit de doden wordt verstaan. En daar zit me dunkt dan ook een eerste fout in deze uitleg, de verwarring tussen het Zoonschap en Messiasschap van Christus. Psalm 2:7 wordt gebruikt als goddelijke verklaring en bevestiging van het zoonschap sinds de geboorte, herhaald bij o.a. doop, transfiguratie, opstanding enz. Wanneer Jezus geboren wordt, is Hij al de Messias, Hij is dan al DE GEZALFDE. Jezus de gezalfde Volgens de Wachttorenmensen zou Hand.10:38 ook bewijzen dat Christus minder was dan de Geest, aangezien Hij met (heilige geest) en kracht gezalfd wordt. Een eerste fout die men maakt is dat men dit zalven als met betrekking op de doop verklaart. Dat zegt de tekst natuurlijk niet. Deze zalving kan zowel op de incarnatie toepasselijk zijn (o.a. de Kerkvaders Ambrosius en Cyrillius van Jeruzalem leerden dat), gezien vanuit Lucas 1:35,36, of het begin van de prediking (Luc.4:14). De tekst zegt verder dat God met Hem (Christus) was en dat was het geval van de geboorte af. De relatie Geest-Christus is daarom toepasselijk op: de geboorte (Lucas 1:35), de doop (Mattheus 3:16), de prediking (Lucas 4:14), de dood (Hebreeën 9:14), de opstanding (Romeinen 1:4; 8:11) en de verheerlijking (Handelingen 1:2, 2:33) van Christus. Anders gezegd, het ganse leven van de Christus is een leven van zalving door de Heilige Geest. Volgens theoloog H. Alford is de zalving bij de doop symbool van wat Hij reeds had vanaf de menswording. Je zou ook volgens J.M. Alexander in diens commentaar kunnen zeggen dat deze zalving een zalving is met betrekking tot Zijn middelaarschap, een bevestiging in Zijn functie: van Profeet én Leraar én Priester (volgens Marcus 1:11 en Jesaja 42:1). Dat een zalving op zichzelf meerdere malen herhaald kan worden, blijkt uit het geval van koning David. 1) Hij werd een eerste maal gezalfd over zijn letterlijke broeders (1 Sam.16:12,13), 2) later over Juda = één stam (2 Sam.2:4) en 3) nog later over Israël = de andere stammen (2 Sam.5:3). We zien daarom dat in Heb.1:9 de zalving van Christus in verband staat met Zijn ceremoniële aanstelling in de hemel, zittende aan de rechterhand Gods (zie het Grieks woordenboek DNTT deel 1, blz.122,123). Een zalving moet ook niet altijd met letterlijke olie gezien worden. Zo zijn deze personen gezalfd; Cyrus of Kores, een heidense vorst (Jes.45:1), de patriarchen (Ps.105:15) en het ganse volk Israël (Hab.3:13). Het zijn gezalfden waar géén olie aan te pas kwam. De relatie Heilige Geest en Jezus Maar ook al vóór de geboorte bestond de relatie Geest  Christus. Zo schrijft Petrus: “terwijl zij (de profeten) naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen.” De vertaling van de WT parafraseert de tekst van 1 Pet.1:11. Wie is deze Geest van Christus (Grieks 'pneuma Christou') anders dan de Geest, de Heilige? Maar deze zelfde Geest wordt toch ook de Geest van God genoemd volgens 2 Pet.1:20,21; 2 Tim.3:16; Joh.16:13-15. Daarom is de Schrift het Woord van God (Marc.7:13; Rom.10:17; 2 Cor.2:17). De Schrift komt tot ons door de Heilige Geest, die soms de Geest van Christus en soms de Geest van God genoemd wordt.


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

19

Wil deze uitdrukking Geest van God (of Christus) dan geen ondergeschiktheid aangeven? Hierover moet dan eerst opgemerkt worden dat dit geen twee verscheidene Geesten zijn, maar slechts de Ene vanuit een ander standpunt bekeken. Vergelijk Eph.4:4, 2:18; Hand.16:6,7; Rom.8:9. Men heeft hetzelfde met het begrip 'evangelie' dat soms toegeschreven wordt aan de Vader, een andere keer aan de Zoon (Rom.1:1,9, 15:16,19), maar toch blijft dit het éne evangelie. ****************

Neventitel: EEN HELPER VAN DEZELFDE SOORT (2)

De Heilige Geest is geen onbekende en niet ver weg. DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (7) NOGMAALS CHRISTUS EN DE GEEST Jezus heeft Zijn discipelen niet als wezen achtergelaten, maar ze na Zijn heengaan een andere Trooster gezonden. Een troostende Helper zoals Jezus zelf geweest was voor Zijn leerlingen. Dezen die de drie-eenheid niet willen aanvaarden, zeggen over uitdrukkingen als “zenden, helper, van de Vader enz.” dat daarmee ondergeschikt word aangegeven. Zowel Jezus als de heilige geest (volgens hen niet méér dan een kracht en daarom de kleine lettertjes) zijn aan de Vader. Daar is wat tegen in te brengen. We geven enkele zaken weer in de vorm van statistieken. Dat zegt soms meer dan in veel woorden kan uitgedrukt worden. Vergeet uw Bijbel hierbij niet te gebruiken! Gelijk aan of ondergeschikt? Wil de uitdrukking ‘Geest van God’ of ‘Geest van Christus’ dan geen subordinatie aangeven, een ondergeschiktheid? Hierover moet dan eerst opgemerkt worden dat dit geen twee verscheidene Geesten zijn maar slechts de Ene vanuit een ander apart standpunt bekeken. Vergelijk Eph.4:4 / 2:18 / Hand.16:6,7 / Rom.8:9. Men heeft hetzelfde met het begrip ”evangelie” dat soms toegeschreven wordt aan de Vader, een andere maal aan de Zoon (Rom.1:1,9 / 15:16,19). Toch blijft dit het éne evangelie van redding voor een verloren mensheid. Ondergeschiktheid is hier geïllustreerd in functie van de rangorde en wezensgelijkheid. Tabel over ondergeschiktheid en gelijkheid Wie? God en Christus

Klasse van wezens Gelijke wezens

Rangorde Christus ondergeschikt sinds de incarnatie


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

God en mens

Mens andere soort

Mens ondergeschikt

Man en vrouw

Gelijke wezens

Vrouw ondergeschikt

Mens en dieren

Dieren andere soort

Dieren ondergeschikt

Ouders en kinderen

Gelijke wezens

Kinderen ondergeschikt

Baas en werknemer

Gelijke wezens

Werknemer ondergeschikt

Heilige Geest en Gelijke wezens

20

Christus met de Vader zenden samen de Heilige Geest

Christus

Hoofdletters en kleine letters De uitdrukking Geest van God (of Christus) hoeft niet zomaar te zeggen: kracht van God alsof de werking van een onpersoonlijke Geest ter sprake is. Zo wil het begrip “Woord van God” (met hoofdletter) de persoon van Christus aangeven, terwijl het “woord van God” (kleine letter) verwijst naar het gesproken of geschreven spreken Gods. Zo ook kan er sprake zijn van de Geest van God als persoon; uitleg en context moeten dit uitmaken. Maar zelfs indien er sprake is van de Geest van God als persoon, ook dan is er geen gedachte van een subordinatie omdat deze uitdrukking geen wezensrelatie van God wil aangeven maar de relatie God en Geest tot de mensen, vooral de gelovigen. De Geest is geen schepping of schepsel DOOR OF VAN God gemaakt, maar is zelf God. Géén schepsel maar Schepper. Maar Hij is wel tot ons gezonden, de gelovigen, door de Vader en/of de Zoon in vervulling van de profetieën over de Parakleet van Joh.14-16. Indien een Getuige van de Wachttoren logisch zou doordenken, dan zou de Geest als een kracht, dus een schepsel zijn. Dan zou God ééns zonder geest geweest zijn, want schepselen bestaan slechts vanaf de schepping der dingen. Alsof dit echt zou kunnen! Zo ook is de uitdrukking Geest van God (of Christus) die gebruikt wordt voor de persoon, slechts een titel om diens activiteit aan te geven ten opzichte van de wereld. In de 4de eeuw zal de ketter Arius leren dat de Geest een schepping is van de Logos. Arius was géén trinitarïer. Maar hij begreep toch beter dan de modernere critici op de leer van de drie-eenheid dat, vanuit de Griekse tekst van de Schrift, de Heilige Geest een persoon moest zijn. Arius is consequent in deze zaak, want hij gaat ervan uit dat de Heilige Geest een ”andere” = Grieks ”allos” is = ”van dezelfde soort” als Jezus. Jehovah’s Getuigen moeten beter hun Griekse taal leren voor ze wat beweren dat in strijd is met de zin van woorden. Ondergeschiktheid doet zich kennen wanneer Vader, Zoon en Geest optreden in het wereldgebeuren. De Bijbel is hierin duidelijk: de Logos heeft zichzelf ondergeschikt gemaakt aan de Vader toen Hij mens werd in Jezus van Nazareth. Maar dat heeft dan weer niets te maken met een ondergeschiktheid van natuur of wezenlijkheid. Het is ook te begrijpen vanuit de uitdrukking engel des HEREN in het OT. Deze “engel” is de Logos vóór de menswording, voorgesteld als gezonden van YaHWeH maar in enkele teksten YaHWeH zelf. Insgelijks is de Geest gezonden van God, maar God zelf.


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

21

Volgens de belofte uit het evangelie van Johannes is het de Vader en de Zoon die ons de Geest gestuurd hebben.

Christus Pantocrator (Almachtige) Icoon uit de 6de eeuw

De Logos en de Heilige Geest vergeleken in drie tabellen Gelijkenis van de eigenschappen van de mens geworden Logos en de Heilige Geest: OMSCHRIJVING

JEZUS

HEILIGE GEEST

Tempel van de Heer of de Geest

Eph.2:21,22

1 Cor.6:19

Verzegeld door Heer of Geest

Eph.1:13

Eph.4:30

Leven

Gal.2:20

Gal.5:25

Heiliging

1 Cor.1:2

1 Cor.6:11

Rechtvaardiging

Gal.2:17

1 Cor.6:11

Getuigen van de Vader

Joh.3:31,32

Joh.15:26

Verheerlijken van de Vader

Joh.17:4

Joh.16:14

De Heilige Geest en Christus zijn omschreven met eenzelfde karakter: OMSCHRIJVING

JEZUS

HEILIGE GEEST

De Geest van Genade

Heb.10:2,9

Joh.1:17

De Geest van Waarheid

Joh.14:17 / 15:26 / 16:13

Joh.14:6)

De Geest van Leven

Rom.8:2

Joh.17:3

De Geest van Wijsheid en Kennis

Jes.11:2 / Luc.4:18

1 Cor.1:30)

De Geest der Belofte

Eph.1:13

Hand.26:6-8


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

De Geest der Heerlijkheid De Geest Christus)

van

God

1 Pet.4:14 (of

22

Mat.25:31

van 1 Cor.3:16

Rom.8:9

De onderstaande tabel geeft vooral de verhouding weer tussen Jezus en de Heilige Geest gezien vanuit het evangelie van Johannes. Het geeft weer hoe “gelijk” ze beide wel zijn. OMSCHRIJVING

JEZUS

HEILIGE GEEST

Gegeven door de Vader

Joh.3:16

Joh.14:16

Met de discipelen

Joh.3:22 / 13:33 / 14:20,26

Joh.14:16

Wereld kan Hem niet ontvangen

Joh.1:11 / 5:53

Joh.14:17

Onbekend voor de wereld

Joh.14:19 / 16:16

Joh.14:17

Gezonden door de Vader

Joh.5:37 / 7:16

Joh.14:26

Leraar

Joh.7:16-18 / 8:20

Joh.14:26

Komt van de Vader

Joh.16:28 / 18:37

Joh.15:26 / 16:13

Legt getuigenis af van de Vader

Joh.5:31-34 / 8:13-16

Joh.15:26

Spreekt wat Hij hoorde

Joh.7:17 / 8:26,28

Joh.16:13

Verheerlijkt

Joh.17:1,4

Joh.16:14

Verkondiger van goed nieuws

Joh.4:25 /16:25

Joh.16:13,14

Gids voor de waarheid

Joh.1:17 / 5:33 / 18:37

Joh.16:13

De voorstelling van de Wachttoren over de Heilige Geest is dus veel te simplistisch en eenzijdig. Zowel Vader als Zoon als Geest zijn God. Slechts wanneer ze in relatie tot de schepping treden worden uitdrukkingen gebruikt als Zoon van God, Geest van God enz. Als “wezen” zijn ze gelijk. ****************

Neventitel: DE GEEST IS EEN PERSOON


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

23

Ben je met de Heilige Geest verbonden, of niet! DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (8) We hebben al een reeks vergelijkingen gemaakt tussen de Heilige Geest en Jezus. Het is duidelijk dat ze beiden een persoon zijn en niet zomaar een 'dynamische kracht' zoals vijanden van de leer van de drie-ene God beweren. In het Nieuwe Testament staan wel dertig teksten die de specifieke persoonlijkheid van de Heilige Geest benadrukken en waarvoor geen andere uitleg steek houdt. Op vijf daarvan gaan we nader in: 1) Mensen hebben de Heilige Geest bedroefd, energie kan je niet bedroeven (Eph.4:30) 2) Mensen hebben de Heilige Geest belogen, energie kan je niet beliegen (Hand.5:3) 3) Mensen hebben de Heilige Geest tegengesproken, energie kan je niet tegenspreken (Mat.12:31) 4) Mensen hebben de Heilige Geest beledigd, energie kan je niet beledigen (Heb.10:29) 5) De Heilige Geest heeft liefde, energie heeft geen liefde (Rom.15:30). De Geest bedroeven We lezen in Epheze 4:30: 'En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.' Hoe bedroeven we de Heilige Geest? Wanneer we onze eigen zondigheid gaan goed praten, of denken: ons kan zoiets niet overkomen, gezien we de Heilige Geest hebben. We moeten God recht in de ogen kunnen zien. Bij die zondigheid behoren: teveel liefde voor de wereld (1 Joh.2:15), dronkenschap en ontucht (1 Cor.6:15-19) of gewoon het Internet afschuimen op zoek naar pornografie. Wanneer we hulp, troost en lust zoeken bij ongelovigen of bij materiĂŤle zaken, dus buiten de Heilige Geest om, bedroeven we Hem. Jeremia 2:12,13 heeft het dan over het verlaten van God, de Springader van levend water. Wanneer we de vrijheid die we van onze God gekregen hebben misbruiken of te veel vrijheid nemen tot ergernis van de zwakken, bedroeven we de Heilige Geest en is de waarheid niet in ons; we mogen andere gelovigen niet kwetsen door een bijna zondig gedrag. Zie eens naar 1 Cor.8:12. Wanneer we Gods bevelen niet gehoorzamen, maar opstandig tegenwerken. In Jes.63:10 wordt de IsraĂŤlieten weerspannigheid verweten en volgens Zach.7:12 was hun hart als een diamant. Vele christenen zijn niet beter! Wanneer we andere broeders en zusters benijden om de gaven die ze van God gekregen hebben, bedroeven we de Heilige Geest. Jac.4:5 heeft er wat over te zeggen. De Geest beliegen Handelingen 5:3-5: 'Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? 4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden.' Over het verhaal van Ananias en Safira is er regelmatig discussie. Ze hielden alleen wat geld achter redeneren sommigen, waarom dan zo een zware straf? We moeten ons ervoor hoeden zomaar een mening hierover te hebben die niet naar het verhaal zelf verwijst. Het is, uit het boek Handelingen in ieder geval zo, dat God de hand heeft in deze gebeurtenis. Is dat dan een zonde tegen de Heilige Geest? Ik vermoed het! Ananias en Safira worden niet op bevel van Petrus door de gelovigen uit de gemeente gedood door steniging. Ze krijgen een beroerte. Het is trouwens ook een stuk geschiedenis van Gods omgaan met zondigheid. Is dat ook niet dezelfde God die de gelovigen in Jeruzalem oproept zich te bekeren van hun


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

24

zondige wandel, de dood van Gods gezalfde? In dit verhaal van Ananias en Safira vallen deze mensen gewoon dood neer. Waarom? Omdat ze volgens Petrus: 'de Heilige Geest bedrogen hebben.' Dat doet men niet ongestraft! De Geest duldt geen tegenspraak Mattheus 12:31: 'Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.' Het gedeelte waaruit onze tekst komt, is een verhaal dat begint met louter goedheid. Laten we het eens beschrijven. Men brengt een man bij Jezus die er zeer slecht aan toe is. Hij is meervoudig gehandicapt; blind en stom. Een stakker die Jezus geneest! Daarna spreekt hij en ziet. Deze man mag proeven van de liefde van God. Het is een teken voor anderen als Jezus, de Heer, de Godsgezant, mensen geneest, troost en bevrijdt van geestelijke armoede. Dat is de manier waarop de Here Jezus handelt. Maar met de Farizeeën is er wat aan de hand: alleen maar haat. Mag ik dat parafraseren! Hij waarschuwt hen zeer streng: jullie kunnen toch niet ontkennen dat hier niet Beëlzebul, maar de Geest van God aan het werk is. Doe geen dommigheden. Je kunt een venijnig en slecht woord spreken tegen Mij, de Mensenzoon. Maar daarbij stopt het. Ga toch niet keihard tegen de Heilige Geest vechten. Jullie weten toch dat wie de Geest van God van zich wegstoot, geen vergeving kan ontvangen? Hoe kan je gered worden wanneer de krachten van het komende koninkrijk aanwezig zijn en je ze gaat tegenwerken. Hoe kan je bij zoveel machtige en overwinnende goedheid en liefd van God niet meer geloven. Door zo de Heilige Geest af te stoten, sluit je de weg naar dat Koninkrijk af. De Farizeeën staan oog in oog met Gods goedheid maar kiezen voor de haat. Dat kan ook nu nog gebeuren! De Geest smaad aandoen Hebreeën 10:29: 'Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?' Laat ons dit goed verstaan. Deze verzen gaan niet over gelovigen, maar over mensen die in aanraking komen met het evangelie. De Farizeeën uit Mattheus 12:31 waren in dezelfde situatie; ze zagen de grote werken Gods, maar waren weerspannig. Ze wilden zich niet bekeren en daarom zetten zij Gods Zoon aan de kant. Het feit dat de mensen uit bovenvermelde tekst geheiligd waren, wil niet zeggen dat ze ook nog behouden zullen zijn. Een vergelijk met 1 Cor.7:14,15 maakt dat duidelijk. Daar staat dat de ongelovigen geheiligd zijn in de gelovigen. Maar geheiligd zijn = apart gezet, wil niet altijd zeggen = behouden! Denk bijvoorbeeld ook aan de uittocht uit Egypte. Wat een bevrijding! En toch is het merendeel van hen niet het beloofde land ingegaan. Daarom blijft er een grote waarschuwing voor de ongelovigen in Hebreeën 10:31. Het is vreselijk te vallen in Gods handen = in het oordeel van God. Mattheus 12:31 is duidelijk, want de ongelovige heeft geen nood aan het offer van Jezus, hij hoeft géén vergeving (vers 26). En dat ongeloof is ook nog springlevend wanneer Paulus zijn brief aan de Hebreeën schrijft. In Heb.10:29 wordt het zondige verder benoemd: Door zo te handelen wordt de Heilige Geest gesmaad en veracht. Vers 39 benadrukt dat nog eens. Deze nalatigheid slaat niet op de gelovige, maar op de ongelovige. Op ieder die het nalaat Christus te aanvaarden en zich door de Heilige Geest NIET laat overtuigen. De Geest heeft ons lief Romeinen 15:30: 'Maar, [broeders,] ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God.' Er loopt een rode draad doorheen de Bijbel: God = Liefde. Ook hier zien we dat. Paulus geeft ons een aanzet tot het bemoedigen of aanmoedigen van elkaar. Het is niet slechts toegestaan, het is zelfs van groot belang elkaar aan te sporen tot het goede. Bekijk maar de volgende voorbeelden van aansporing om: te bidden (Rom.15:30), verantwoordelijkheid te dragen (1 Ptr.5:1,2) te getuigen (2 Cor.5:20), een heilig leven te leiden (1 Thess.4:1), en te allen tijde te blijven geloven (Jud.1:3). Wat heeft dat met de Heilige Geest te maken, vraag je wellicht? Wel, die Heilige Geest bestaat uit méér dan intellect, emoties of wil. In 1 Cor.2:11 zien we duidelijk een voorbeeld van het intellect en de wil van de Heilige Geest: we zijn door Hem gekend van binnen en van buiten. We zijn dan allemaal in Zijn liefde opgenomen en kunnen die liefde ook naar anderen toe uitstralen. Jezus had die liefde, zodat Hij ons Zijn vrienden genoemd heeft. Die opofferende liefde mogen we met onze medemensen delen. Dat kan, omdat Jezus het ons heeft voorgedaan. Hij ging dood voor zijn vrienden. Dat beeld geeft aan dat het ons ook wat mag kosten. Dat is de liefde die we voor de gelovigen moeten hebben en ook nog naar de buitenwereld toe. En met de Heilige Geest zal het ons ook lukken! ****************


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

25

NEVENTITEL: OVER DE GODSTITELS Komst van de Heilige Geest4een Glasraam in de Grace Lutheran Church, Jersey City, NJ

DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (9) U krijgt ditmaal een reeks Bijbelteksten over de Heilige Geest met een speciale bedoeling. Titels die de Vader en de Zoon hebben kan men ook terugvinden in de Schrift met de Heilige Geest als onderwerp. Vanaf de volgende bijdrage willen we ingaan op wat de Heilige Geest voor ons als gelovige te betekenen heeft. Negeren helpt niet Er is steeds een mogelijkheid om met alle kracht dat wat evident is in een Bijbeltekst te negeren. Je kunt steeds categorisch neen zeggen tegen wat voor de hand ligt. Daar bewijs je jezelf en anderen geen dienst mee. We zijn zo'n argumentatie tegengekomen met betrekking tot 2 Cor.13:14 (de slottekst bij uitstek van een kerkelijke zondagdienst) en Matthe端s 28:19 (een dooptekst). Deze twee teksten spreken duidelijk over drie personen met gelijke macht en eer. We citeren daarover een boek, uitgegeven door Jehovah's Getuigen, vijanden van de leer van de drie-eenheid. In 'Redeneren aan de hand van de Schrift' lezen we het volgende aangaande die beide teksten: 'In geen van deze teksten wordt gezegd dat Vader, Zoon en Heilige Geest alle drie gelijk zijn, alle drie eeuwig, of alle drie.'


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

26

De Heilige Geest is YaHWeH Dat het argument van de vijanden van de leer van de drie-eenheid mank gaat, is nog op een andere manier aan te tonen dan wat we al gedaan hebben. We zien ook dat de vijf belangrijkste goddelijke titels worden gebruikt wanneer er over de Heilige Geest gesproken wordt. Daar is geen speld tussen te krijgen; de Heilige Geest is God, zoals de Vader en de Zoon het zijn. Iets als 'elektriciteit' (een ongelukkige manier waarop men over de Geest spreekt) heeft geen titels op zak. Maar de Heilige Geest wordt enkele malen beschreven met de godsnaam YaHWeH. In onze Bijbels wordt dit jammer genoeg meestal als 'HEER' of 'HERE(N)' vertaald en let dan vooral op de hoofdletters. We citeren de NBG van 1951. Ps.78:40,41: 'Hoe vaak waren zij weerspannig tegen Hem in de woestijn, griefden Hem in de wildernis, en verzochten God wederom, en krenkten de Heilige IsraĂŤls.' Die Heilige IsraĂŤls = YaHWeH in vers 21, God in verzen 22 en 56 en de Allerhoogste in verzen 17 en 35 (zie ook Jes.63:10). In het Nieuwe Testament ligt de verhouding enigszins anders, daar ligt de nadruk toch op hoe we tegenover de Heilige Geest staan. In Ef.4:30 krijgen we een aanmaning in dat verband: 'En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.' Wie de Heilige Geest bedroeft, heeft YaHWeH bedroefd. De Heilige Geest is Heer (Here) Het Hebreeuwse woord voor 'Heer' is 'Adonai' in het OT. En het Griekse woord 'Kurios' in het NT wordt als 'Heer' vertaald in onze Bijbels. De Zoon is Heer (Kurios) in bijvoorbeeld Rom.10:9: 'Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.' Deze tekst uit Rom.10:9 is trouwens een tekst die volgens Jesaja 28-16 in het OT spreekt over de Heere HEERE (= het Hebreeuws Adonai YaHWeH) (zie ook nog Rom.10:12). Maar uit 2 Cor.3:17,18 blijkt dan hoe de Geest van God voor de gelovigen sinds Christus van onmisbare aard is. Zonder Geest zijn we nergens. 'De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.' 2 Tes.3:5: 'De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.' De Heilige Geest is God Het Griekse woord 'Theos' uit ons Nieuw Testament wordt meestal vertaald als 'God.' Over Hand.5:3-5 hebben we vorige maal wat gezegd. De twee ongelukkige personen die in het verhaal genoemd worden hebben God belogen. Petrus zegt dat ze de Heilige Geest belogen hebben. Wanneer zulks over Joden uit het OT gezegd wordt, dan is de titel God daar = Elohiem. In Deut.23:21 lezen we: 'Wanneer gij de HERE, uw God, (in het Hebreeuws = YaHWeH uw Elohiem) een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen.' Die beloften werden meerdere malen verbroken en er werd duchtig gelogen in het aanschijn van God. Volgens Joh.14:23 geeft de Heer tijdens het laatste avondmaal de volgende belofte aan zijn discipelen: 'Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.' Dat is vervuld doordat de Heilige Geest in de gelovigen kwam wonen na Pinksteren. De twee belangrijkste teksten daarbij zijn deze, zodat we kunnen zeggen, God woont in ons omdat de Heilige Geest in ons is komen wonen. En waar de Heilige Geest is, is ook de Vader en de Zoon aanwezig. 1 Cor.3:16: 'Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?' 1 Cor.6:19,20: 'Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.' Wanneer de Heilige Geest, die God is, in de gelovigen woont, moet het dan niet merkbaar zijn aan hun levenswijze en gedrag? De Heilige Geest is YaHWeH Sebaoth


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

27

God wordt in het OT meerdere malen omschreven met de titel YaHWeH Sebaoth, dat is de God van de hemelse legers. We lezen in Jes.6:5,9,10: 'Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien. (…) Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor - maar verstaat niet, en ziet aldoor - maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde.' Jesaja heeft de 'HERE der heerscharen' gezien in de tempel en Jezus betrekt die toestand van de Joden uit de dagen van Jesaja op zijn eigen leven en gebruikt daarbij dezelfde tekst. Dit staat er in Joh.12:39,40: 'Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: 'Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.'' Een vergelijk met Hand.28:25b,26,27 toont nog wat anders aan. Ook de Heilige Geest heeft volgens Paulus die woorden gezegd. Zodat toen Jesaja, YaHWeH zag, hij ook de Heilige Geest zag en de voormenselijke Jezus, de Logos uit de beschrijving van Johannes 1:1:3. De Heilige Geest is de Allerhoogste Hoger dan de Allerhoogste bestaat niet. Zowel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest kunnen met die titel omschreven worden. De titel 'Eljoon' komt 36 maal in het Oude Testament voor en betekent letterlijk: 'de Allerhoogste'. In het Nieuwe Testament leren we dat de Koning van Gods koninkrijk zó groot is, dat Hij de 'Zoon van de Allerhoogste God' wordt genoemd (Luc.1:32 / 8:28). In Bijbeltermen is de Zoon de Allerhoogste ook zelf Allerhoogste. Jezus is het die ons zal oordelen en de doden laten opstaan uit de dood (Joh.5:23-29). Diezelfde Lucas noemt ons, de gelovigen, ook 'slaven van God, de Allerhoogste' (Hand.16:17). Wat heeft dat te betekenen met betrekking tot de Heilige Geest? Wel, op aarde zijn we slaven in dienst van de Allerhoogste en die God is degene die over ons gezag heeft. Hij mag ons bevelen geven, ons gebieden en aansporen om in alles te gehoorzamen. En wie is dat anders dan de Heilige Geest! Jezus omschreef de komende 'helper, trooster, parakleet' als een Almachtige, als diegene die het stuur heeft over het kerkelijke gebeuren. Joh.14,16: 'En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.' Joh.16-13-14: 'doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.' Het kan niet op een andere manier uitgelegd worden, de Vader of de Zoon of de Heilige Geest is de manifestatie van de ene God, zodat wat van de een gezegd wordt, ook van de andere gezegd kan worden. ****************

NEVENTITEL: De Vrucht van de Geest is EEN GROTE GIFT VAN GOD Doorsnede van citrusvruchten, de partjes zijn duidelijk zichtbaar. Maar het is één vrucht. DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (10) De Vrucht van de Geest


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

28

Wanneer iemand zijn geloof in Jezus als Verlosser heeft beleden, staat er wat op het programma van die persoon. Hij wordt veranderd (moet veranderen) naar het evenbeeld van Hem die hij als Messias heeft aangenomen. Die wijziging heeft tot doel dat men als mens hersteld wordt in de staat zoals God het bedoeld heeft. Zoals aan een boom de natuurlijke vrucht groeit, zo moet IN de gelovige de vrucht groeien die bij een gelovige past. Die vrucht bestaat volgens Galaten 5:22,23 uit negen onderdelen. Het zijn deze: 1. liefde 2. blijdschap 3. vrede 4. lankmoedigheid 5. vriendelijkheid 6. goedheid 7. trouw 8. zachtmoedigheid 9. zelfbeheersing Verschil tussen 'de vrucht' en de 'gaven' van de Geest? Bij die negenvoudige 'vrucht van de Geest' gaat het om een door de Heilige Geest verwekte gezindheid in de gelovige. Er bestaat ook een negenvoudige groep 'gaven' in 1 Cor.12:8-10. Deze reeks van 'gaven van de Geest' is in deze teksten met de Geest verbonden. In andere Bijbelteksten zijn er nog andere 'gaven van de Geest' aan de orde, in Ef.4:11 en 1 Cor.14:26 bijvoorbeeld. Het gaat om de door de Geest bewerkte uitingen van de gelovige. Het zijn geestesgaven in de vorm van bedieningen of mensen. Soms worden ze met een Grieks klinkende term aangegeven: 'charismatische gaven', van het Grieks 'charismata.' De goede uitoefening van deze gaven is echt niet mogelijk zonder de vrucht van de Geest. Er is in dit alles al een gelijkenis met wat Johannes de Doper predikte. Toen Johannes doopte, kwamen er ook Farizeeën en Sadduceeën om gedoopt te worden. Maar volgens Mat.3:8 kan dit niet: 'Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.' Ook zij moesten beseffen dat de doop in water verbonden was met bekering, een bekering verbonden met de vruchten daarvan. De doop van Johannes was geen magisch gebeuren, maar een openbare belijdenis. Zichtbare Groei in Jezus Christus De uitdrukking "vrucht van de Geest" is een Bijbelse term en Paulus gebruikt daar een enkelvoud. Het gaat dus niet om 'vruchten' in de meervoudsvorm. Die negen zichtbare eigenschappen van een echt en waarachtig christelijk leven zijn op deze wijze samengevat. Als we voor Galaten 5:22,23 de vertaling van het NBG (51) gebruiken, gaat het om deze eigenschappen: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.' We leren uit de Schriftteksten dat het niet individuele "vruchten" zijn waaruit we vrij kunnen kiezen. In plaats daarvan is de vrucht van de Geest één negenvoudige "vrucht." Die vrucht karakteriseert iedereen die oprecht door de Heilige Geest wordt geleid. Samen zijn deze vruchten wat door alle christenen in hun nieuwe levens met Jezus Christus zou moeten worden voortgebracht. Bekijken we eens een sinaasappel. Een geschilde sinaasappel bestaat uit partjes/stukjes en dat zou een mooie illustratie kunnen zijn voor de vrucht van de Geest. Ze is één geheel, maar dit geheel bestaat uit 9 vruchtdelen. Van een sinaasappel kan ik telkens een deel apart nemen. Maar van de vrucht van de Geest niet. De werken van het vlees zijn volgens Galaten 5:19 meervoudig; de vrucht van de Geest is volgens vers 22 enkelvoudig. Het zijn geen losse onderdelen, want liefde kunnen wij niet losmaken van de blijdschap of gelijk welke combinatie van enkele van die deeltjes. Wie ja zegt tegen God, krijgt de hele vrucht erbij. Gods werk in de gelovige Zijn vrucht is een 'gave, niet iets van eigen prestatie.' De werken van het vlees zijn dat wel en ze zijn veelvuldig: 19 in totaal volgens de opsomming van Paulus. De vrucht groeit in ons dankzij de Geest op een heel natuurlijke wijze, vanzelf zonder dat we er erg in hebben. Wat doet de Geest? Hij maakt dat we van de zware bodemvervuiling van ons zondig hart verlost worden. Een proces waarvoor men eerst opnieuw geboren moet worden. Van het oude hart wordt de zondigheid afgegraven. De vervuilde grond wordt vervangen door goede potgrond die zijn schone vrucht kan


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

29

ontvangen. Onze God, die ook onze tuinman is, neemt al het kwade weg. De werken van het vlees worden radicaal uit ons hart verwijderd. Wij, de gelovigen die ja hebben gezegd tegen God, leven allemaal vanuit Gods genade. In wie Hij ook werkt, geeft Hij deze vrucht. Liefde voor wie gauw haat. Blijdschap aan wie zware tijden doormaakt of neerslachtig is. Vrede aan wie gemakkelijk zijn geduld verliest. God is de Geest en Hij is de almachtige. Hij geeft vrucht en vormt ons karakter. De Vrucht: Negen Eigenschappen De vrucht van de Geest is een fysieke manifestatie van een door Christus getransformeerd leven. Om volwassen te kunnen worden als gelovigen, zouden we de eigenschappen van de negenvoudige vrucht moeten bestuderen en begrijpen. We gaan voor deze eerste maal slechts een overzicht geven van die vrucht. Later gaan we in drie bijdragen alles nader bekijken. 

 

Liefde – “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.God is liefde, en wie in de LIEFDE blijft, blijft in God en God blijft in hem.” (1 Johannes 4:16). Door Jezus Christus is ons grootste doel om alle dingen liefdevol te doen. “De LIEFDE is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,zij kwetst niemands gevoel,zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.” (1 Korintiërs 13:4-8). Blijdschap (Vreugde in andere vertalingen) – ““Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de VREUGDE, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” (Hebreeën 12:2, voor een tekst uit het OT zie naar Nehemia 8:10). Vrede – “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben VREDE met God door onze Here Jezus Christus.” (Romeinen 5:1). “De God nu der hope vervulle u met louter VREUGDE EN VREDE in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.” (Romeinen 15:13). Lankmoedigheid (Geduld in andere vertalingen) - We hebben: “Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en GEDULD.“ (Kolossenzen 1:11). “met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met LANKMOEDIGHEID, en elkander in liefde te verdragen.“ (Efeziërs 4:2). Vriendelijkheid (Goedertierenheid, in andere vertalingen) - We zouden moeten leven “in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de heilige Geest, in ONGEVEINSDE LIEFDE, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods; met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand.“ (2 Korintiërs 6:6,7). Goedheid - “Want de vrucht des lichts bestaat in louter GOEDHEID en gerechtigheid en waarheid.“ (Efeziërs 5:9, zie ook 1 Tessalonicenzen 1:2). Trouw (Vertrouwen of Geloof in andere vertalingen) – “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus DOOR HET GELOOF in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.” (Efeziërs 3:16,17 ,voor een tekst uit het OT zie naar Jesaja 25:1). Zachtmoedigheid - “Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van ZACHTMOEDIGHEID, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.” (Galaten 6:1). “met alle nederigheid en ZACHTMOEDIGHEID, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.” (Efeziërs 4:2). Zelfbeheersing (Matigheid in andere vertalingen) - “Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de ZELFBEHEERSING, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).” (2 Petrus 1:5-7). ****************


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

30

NEVENTITEL: LIEFDE, EEN MAGISCH WOORD Jezus als dienaar van de mensen (Johannes 13:14) Wat doen wij? DUCCIO di Buoninsegna (1255- 1319) Voetwassing uit 1308-11, 50 x 53 cm Museo dell'Opera del Duomo, Siena

DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (11) Ik lees op enkele internetsites dat er de laatste tijd veel aandacht voor het werk van de Heilige Geest is. Sommigen beweren dat het er kwam nadat de Alpha cursus in zovele gemeenten aan bod is gekomen. Maar blaas die bazuin asjeblief toch niet te hard. We leven namelijk sinds Pinksteren in het tijdperk van de Heilige Geest. Voordat de Alpha cursus er was schreef de Heilige Geest al geschiedenis met Zijn volk. We beginnen ditmaal met het onderzoek van die vrucht van de Heilige Geest aan gelovigen gegeven uit Galaten 5, de drie eerste onderdeeltjes ervan; liefde, blijdschap en vrede. LIEFDE, diverse woorden In de Griekse taal van de Bijbel zijn er meerdere woorden die regelmatig in het Nederlands als 'liefde' vertaald worden. Vertalers gaan soms zo te werk dat er van een onderscheid vanuit het origineel geen sprake meer is. Weinig talen hebben echter ook zoveel rijkdom en zeggingskracht als het Grieks en Hebreeuws. Maar let bijvoorbeeld op het belangrijke verschil in Joh.21:15-17 tussen twee begrippen. De NBG vertaling is hier niet al te duidelijk: 'Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief (agape), meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb (philo). Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief (philo)? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief (philo)? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb (philo). Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen'. In de vertaling van Prof. Brouwer klinkt dat anders. Jezus vraagt zijn discipel of hij


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

31

Zijn meester 'liefheeft' en Johannes gebruikt daar het Griekse woord 'agape.' Petrus lijkt dat niet zo te begrijpen. Ja, hij is aan Zijn meester 'gehecht', anders gezegd hij voelt zich verbonden met Jezus. In het Griekse woord "Eros" zit de seksuele liefde, liefde die een man en een vrouw binnen de huwelijksverhouding mogen genieten. Het is een woord dat de Bijbel niet gebruikt. "Storge" is beperkt voor de liefde van ouders voor kinderen en omgekeerd. "Philia" wordt gebruikt in de Bijbel om een warm en teder gevoel tussen mensen te beschrijven. Eventueel een fysieke affectie van fatsoenlijke aard. De Bijbel gebruikt geen enkele van deze drie woorden om Gods eigenschappen te beschrijven. Het woord "Agape" is de Bijbelse term om goddelijke liefde, te beschrijven. Wanneer 'Agape' van mensen uit gaat, omvat het de onbaatzuchtige zorg voor degene waarvan men houdt. UITZONDERLIJKE LIEFDE In 1 Cor.13 heeft God ons door middel van Paulus geopenbaard dat liefde van uitzonderlijk belang is. Paulus vergelijkt de waarde van liefde rechtstreeks met geloof, hoop, profetie, zelfopoffering, kennis en de gave van talen. Er is niets van al die zaken dat zo hoog geschat mag worden als liefde. Onrechtstreeks maakt hij ook het vergelijk met een reeks andere gaven van God die in hoofdstuk 12 genoemd worden. Voor ons leven en Gods doel met Zijn gemeente kunnen die andere gaven hun waarde hebben; liefde echter is ongeëvenaard. De Corinthiërs waardeerden hun gaven, net als wij het zouden doen, maar die andere gaven hebben een relatief belang. De uiting ervan is iets van tijdelijke aard. Dat wil zeggen dat er tijden zijn dat een gave niet kan worden toegepast. Maar aan liefde komt nooit een einde, zo ook niet aan geloof en hoop; deze zijn altijd toepasbaar. Het ontvangen van gaven van God (later meer hierover) bergt in zich de mogelijkheid het karakter van de ontvanger aan te tasten. Gods gaven zijn genadegaven, gegeven om iemand beter toe te rusten om zijn werk in de kerk te doen. Er is een spreekwoord dat zegt: "Macht corrumpeert karakter en absolute macht corrumpeert absoluut." Dat zien we ook in verband met gaven, in onder andere teksten als deze van Simon de tovenaar (Handelingen 8:18-24). Als gaven niet samen met liefde worden ontvangen en gebruikt in de goede zin, zullen ze in het karakter van de ontvanger schade aanrichten. Daarom zei Paulus (1 Cor.14:37,38): 'Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wèl weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend.' Liefde is de eigenschap van God die ons in staat stelt zijn gaven goed te gebruiken. Tenzij gaven samen met liefde ontvangen worden, zal het verkeerd lopen. GODDELIJK VOORBEELD Uit de tekst Joh.3:16,17 blijkt dat Liefde géén theoretisch begrip is. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.' God handelde in Zijn hart met de mens vanuit liefde. De Vader gaf Zijn Zoon om ons, zondaars, te helpen en te redden. Wil het begrip 'liefde' inhoud krijgen, zie dan wat God gedaan heeft. Ware liefde is er wanneer iemand van zijn eigen hoge positie afdaalt naar de ander en hem de hand reikt. Waar iemand in nood geholpen wordt, daar ziet men echte liefde. De hulpbehoevende mens heeft recht op een goddelijk antwoord. Zo heeft God het volgens de uitspraak van Jezus gedaan. Met ander woorden God heeft zich dienstbaar gemaakt aan de mens die verlossing en hulp zocht. Liefde in de wereld heeft een ander klankbeeld. Ze is menselijk, oppervlakkig en een beetje op het eigen ik gericht. Maar God heeft in Zijn liefde Zijn plan van verlossing kenbaar gemaakt. God wil ieder die zekerheid geven: je hoeft niet in je eigen zonden te sterven. Een liefde zoals Jezus die heeft getoond, dat is ons streefdoel. Blijdschap, of zeggen we vreugde 'Blijdschap' heeft volgens het van Dale woordenboek de zin van, aangename stemming. Zoeken naar een echt spreekwoord of gezegde met dat woord in onze taal geeft geen resultaat. Maar het nieuwe woord dat het meestal vervangt, ook in de modernere Bijbelvertalingen, is 'vreugde' en dat levert wel enkele spreekwoorden op die ons betekenisvolle zaken aanbrengen. Hij doet een vreugdedans = hij maakt een dansje van blijdschap. Hij is vreugdedronken = buiten zichzelf van vreugde. Blijdschap = vreugde, is verbonden met de Heilige Geest. Romeinen 14:17 maakt het duidelijk. De NBG zegt het als volgt: 'Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.' Dit is echter ook waar, dat de christen allerhande strijd heeft op deze aarde. Dat is niet goed voor de blijdschap en toch zal hij er een hebben die nooit meer afgenomen kan worden. Joh.16:22: 'Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

32

en niemand ontneemt u uw blijdschap.' Luther zei eens in dat verband: 'Als Christus een doornen kroon droeg, waarom zouden Zijn volgelingen dan een kroon van rozen zonder doornen verwachten.' Blijdschap ondanks grote moeilijkheden lijkt een tegenstelling te zijn met wat God ons belooft. Maar dat mag niet verkeerd uitgelegd worden. Kijk eens wat er echt beloofd is volgens 1 Tes.1:6 'En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen.' Maar tegen het einde van deze brief zegt Paulus: 'Verblijdt u te allen tijde' (1 Thes.5:16). Dat zegt hij ook tot ons. Dus, kop op mensen! Vrede Het woord "vrede" kan natuurlijk meer dan één betekenis hebben. Veruit de meeste mensen denken daarbij aan "geen oorlog en geen geweld" meer. En dat is natuurlijk één goede betekenis van dat woord. Wanneer Jezus dit woord gebruikt, bedoelt Hij toch iets anders. Toen Jezus ons "Zijn Vrede" beloofde, bedoelde hij ongetwijfeld méér dan dat er "geen oorlog of geen strijd" zou zijn. Jezus belooft ons nog veel meer dan die "afwezigheid van geweld". Paulus sprak als leerling van Jezus over een ’vrede van God, die alle verstand te boven gaat.' We hebben als christenen natuurlijk interesse voor het soort vrede waar mensen naar snakken? Ja, het kan God zeker schelen dat er op aarde voortdurend gevochten, gebrand en gemoord wordt! Maar we moeten ons laten leiden door deze uitspraak (Joh.14,27): 'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft.' We geloven allen vast Gods belofte dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Daar wordt niet meer gevochten en nooit meer oorlogje gespeeld. Maar zolang die andere vrede er nog niet is, moeten we die vrede waar Jezus het over heeft, in onze harten laten groeien. We mogen dat aspect van het christendom ook aan de mensen in de wereld verkondigen: een alternatief voor wat er nu overal gaande is. Jezus heeft Zijn vrede aangeboden aan de wereld: gratis, als een geschenk. Wie het wil, mag het van Hem zo maar ontvangen. ****************

NEVENTITEL: DRIE VAN DE NEGEN Hij heeft dit voor ons gedaan, zelf was Hij zonder zonde. Hoe goed ben jezelf voor anderen! De doop van Christus (detail) Andrea del Verrocchio 1435 – 1488 olieverf op paneel (177 × 151 cm) — ca. 1472 - 1475 Galleria degli Uffizi, Florence Uit: http://www.statenvertaling.net/


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

33

DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (12) De vrucht van de Geest, gratis door God afgeleverd bij iedere christen om ernaar te leven, bestaat volgens Galaten 5:22,23 uit negen onderdelen. We gaan kijken naar deze: 4. lankmoedigheid 5. vriendelijkheid 6. goedheid Lankmoedigheid (of geduld volgens de WV95) In het woordenboek van Dale heeft lank-moe-dig = (bijvoeglijk naamwoord; lankmoediger, lankmoedigst; lankmoedigheid) één betekenis, namelijk 'veel kunnende verdragen.' Die eigenschap heeft God in het OT volgens Jer.15:15: 'Gij weet het, HERE, gedenk mijner, sla acht op mij en neem voor mij wraak op mijn vervolgers! Neem, door uw lankmoedigheid, mij niet weg; weet, dat ik om Uwentwil smaad draag.' Maar ook aan de gelovige Jood wordt gevraagd het te betrachten. Spr.25:15 leert namelijk: 'Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen.' IN DE MEDIA Van de Vlaamse mediaprofessor in Kerkelijk Recht, Rik Torfs, verscheen in 2006 zijn 'Lof der Lankmoedigheid' bij de uitgeverij Van Halewyck. Rik Torfs schreef een mooi boek over hoe moeilijk het in onze wereld is om met elkaar om te gaan. Van 1 Corinthe hoofdstuk 13, door hem geciteerd en waar de liefde centraal staat, valt in onze wereldse omgang met elkaar weinig te bespeuren. Mannen en vrouwen, professoren, kunstenaars en politici, de gewone man en de ongewone, ze hebben er allen een probleem mee. Je ziet integendeel wat anders: nijd, tweedracht en afgunst en verbittering zijn onderdeel van het dagelijkse leven. De auteur, bekend voor zijn wrange 'humor', gaat er meerdere malen met de grove borstel door. Een voorbeeld: 'delen met anderen in de hoop dat hij met zijn rauwe en grauwe ideeën erin slaagt om iemand te kwetsen of uit het veld te slaan' (blz.174). Lankmoedigheid werkt soms als een rode lap. Er is nog veel werk aan de winkel. DE SCHRIFT In schril contrast met wat Rik Torfs beschrijft, geeft God ons in Zijn woord een duidelijker inzicht hoe we dienen om te gaan met elkaar. We hebben allen in die ene vrucht die we van God hebben ontvangen ook 'lankmoedigheid' meegekregen. God brengt het zelf in de praktijk en vraagt ook ons dit na te streven. Rom.2:4: 'Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?' Over Gods omgang met het Joodse volk lezen we in Rom.9:22: 'En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft' Die eigenschap is ons beslist niet aangeboren. Dat moet geleerd worden. God wil het ons leren. Als we even nadenken over Zijn geduld met ons, dan beseffen we toch dat we bij Hem terecht moeten om geduld te leren. De trouw en vergeving in Jezus Christus die we van Hem ontvangen hebben, moet ons nederig stemmen. We moeten dan ook toegeven en beseffen: Het is een vrucht van Zijn Geest, het gevolg van ons 'blijven in Hem', we moeten die eigenschap in onze dagelijkse omgang met Hem en onze medemens plaats geven. Paulus zegt tegen ons volgens Colossenzen 3:12: 'Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.' Het is een brief geschreven aan ons, het lichaam van Christus. Wij behoren tot het uitverkoren geslacht, een heilig volk Gode ten eigendom. Ons gedrag moet in evenwicht zijn met onze status. Hier staat: uitverkorenen Gods, heiligen, geliefden. Dat zijn allemaal titels. En bij zulke titels hoort een bepaald gedrag, want de wereld kijkt naar ons. Onze opdracht is: Dóet dan aan. Het gaat niet vanzelf. VRIENDELIJKHEID Is vriendelijkheid of welwillendheid een haalbare kaart in deze wereld? Neen, men is vriendelijk in de mate dat men er wat kan aan verdienen. Als gelovigen zal dat onze regel niet zijn. We moeten leven volgens de regels die Paulus ons beschreef. Hoe wij, de gelovigen, met elkaar omgaan in de wereld en in de gemeente van Christus, wordt in 2 Corinthiërs 6:6,7 weergegeven. 'In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods; met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand.' In grote mate is de 'ongeveinsde liefde' van Paulus dat wat de gouden regel van Jezus weergeeft in Mattheüs 7:12: 'Alles nu


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

34

wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.' Er zijn overal op de wereld vergelijkbare uitspraken te vinden, maar deze van Jezus heeft een positieve formulering: "wat je wél wil dat anderen voor jou doen, doe dat voor hen." Dat is een zeer moeilijke regel. Meestal leeft zelfs de gelovige vanuit hemzelf en niet vanuit wat een ander graag zou willen. Maar als zowel Jezus als Paulus een positieve instelling van ons vragen op dit punt, moet het zeer zeker belangrijk zijn. Het is dan ook geen slecht idee om er eens mee te oefenen. Paulus zegt in Filippenzen 4:5: 'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.' Een rare samenstelling nietwaar, als je dat zo neven elkaar ziet staan. Vriendelijkheid maakt ook deel uit van de vrucht van de Geest. En met het oog op de wederkomst van onze Heer, wanneer ook van ons rekenschap zal gevraagd worden, mag die combinatie onder onze aandacht gebracht worden. God leert het ons, het is Zijn vrucht aan ons gegeven, waarbij wij in moeilijke omstandigheden Hem mogen blijven grootmaken. Ook bijvoorbeeld als mensen ons van die vervelende kritiek geven, jullie zijn niet van deze wereld. God wil ons helpen met het oog op onredelijke en onjuiste opmerkingen van onzentwege 'vriendelijkheid' aan de dag te leggen. Wetend dat Hij van alles wat we doen op de hoogte is, mogen we dat ook aan God overgeven. Onze vriendelijkheid zou voor velen wel eens een opstapje kunnen zijn om Jezus te leren kennen. Maar het zal heel moeilijk zijn, wellicht omdat ik ook mezelf ken op dat gebied. Verlies van zelfbeheersing is van deze wereld en we worden er regelmatig mee geconfronteerd. GOEDHEID Het woordenboek van Dale beschrijft goedheid als volgt: 'het goed zijn, rechtschapenheid, vriendelijkheid.' Dus één betekenis met schakeringen. Dit facet van de vrucht van de Geest wordt bijvoorbeeld in deze teksten uit de Schrift gebruikt. 1 Thessalonicenzen 1:2,3 zegt ons: 'Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.' In Efeziërs 5:9 lezen we: 'want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid.' Er zijn drie opmerkingen te maken over dat begrip. In de eerste plaats dat God de absolute goedheid zelf is. In de Schrift wordt de betekenis van "goed" vele malen aan God toegeschreven. Hij beschrijft Zijn schepping als "goed", en wanneer de mens geschapen is als 'zeer goed' (Genesis 1:31). Jezus verklaart in Marcus 10:18 dat alleen God goed is. Maar, dat hebben we al eens uitgelegd, ook Christus is 'goed.' Goed heeft in deze teksten de betekenis van: het beantwoordt aan zijn doel. Dat begrip "goed" wordt in heel wat situaties gebruikt; er zijn goede en slechte mensen (Mattheus 5:45). Christenen krijgen de opdracht goede werken te doen, maar het is onmogelijk er door gered te worden (Ef.2:10). Een tweede opmerking: alles in de wereld met slechts een bepaalde mate van goedheid is niets vergeleken met deze absolute standaard. Als de mens geen goed kan of wil doen, zijn Gods morele geboden in de Bijbel zonder betekenis. Gods beloften van zegeningen aan Israël in de Bijbel gaan met daden gepaard en de wet aan Mozes gegeven is er de geschreven tekst van. Zie ondermeer Deuteronomium 6:18,24 en 12:28. En het derde punt bekijken we Gods goedheid in de christen. Het nieuwtestamentische woord goedheid, het Griekse ‘agathosune’, heeft een veelzijdige betekenis en heeft zowel met de handeling te maken als met de intenties daarachter. Dit woord kan zowel duiden op zachtheid, als op de intentie om het welzijn naar anderen over te brengen. Een goed mens is een gebalanceerd mens. Hij of zij is iemand in wie alles wat edel is op harmonieuze wijze samenwerkt. Een Nederlands synoniem is "weldadigheid." Zo'n persoon is niet egoïstisch of zelfgericht. Hij probeert het geluk van allen die rondom hem zijn te bevorderen. God kijkt op ons neer in onze ellende, het resultaat van zonden, en in Zijn goedheid leidt Hij ons tot berouw. Alhoewel de mens slecht is, doet God goede dingen aan iedereen. Hij laat zijn zon 'opgaan over bozen en goeden en het laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen" (Mat.5:45). Op diezelfde wijze zullen ook wij handelen. Het kwaad vervangen door goedheid.

****************


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

35

NEVENTITEL: ZOALS EEN REGENBOOG

Bron illustratie: www.jesuspaintings.com/ DE HEILIGE GEEST, ALS PERSOON EN ALS KRACHT (13) De éne vrucht van de Heilige Geest bestaat volgens Galaten 5:22,23 uit negen onderdelen. De laatste drie zijn: 7. trouw 8. zachtmoedigheid 9. zelfbeheersing Daarover gaat het deze keer. BETEKENIS VAN TROUW In Websters New World Dictionary staat als definitie voor trouw een ganse reeks synoniemen: woorden die ongeveer hetzelfde betekenen. Dit zijn ze: "loyaliteit handhaven; voortdurend; loyaal, door een sterk plichtsgevoel gekenmerkt worden of dit tonen; gewetensvol; nauwkeurig; betrouwbaar; precies." Ook in het Nederlandse taalgebruik heeft "trouw" te maken met veel zaken uit het praktische leven. Het is niet zomaar een losstaand begrip. Trouw veronderstelt een hechte toewijding aan iemand of aan iets. Trouw zijn aan iemand of iets is zich verbonden voelen, het is alsof we door een eed of morele verplichting loyaal zijn. Het houdt geen kwade bedoeling in zich, maar wordt gedreven door een onafgebroken trouw aan iets of iemand. Men wil zelfs zijn eigen opvatting achterlaten, want trouw geeft een morele verplichting aan: men is gedreven om datgene waar we trouw in zijn, te ondersteunen of te verdedigen, wat er ook mag gebeuren. We geven er alle toewijding aan, we zijn er aan gehecht met zo’n sterke vereenzelviging dat we onze persoonlijke doelstellingen eraan willen onderwerpen. In het Nederlands zijn dit er synoniemen van: toegewijd, waarachtig, gewetensvol, grondig verbonden, standvastig, nauwkeurig, plichtsgetrouw, zorgvuldig en angstvallig betrouwbaar. GOD IS GETROUW Onze trouw draait meestal om wat wij belangrijk vinden. We vinden ons daar “vrijwillig” toe verplicht. Mensen hebben een sterke neiging trouw te zijn aan hun naam of die van de familie, aan de echtgenoot, de atletiekvereniging en zelfs de school waar men afstudeerde. Maar ook andere materiële dingen zoals een bepaald automerk. Mijn schoonvader zaliger kocht steeds een grote witte Pontiac of Buick, bij minder voelde hij zich niet goed. Dat paste bij zijn ‘standing.’ Onze God is ook trouw aan zichzelf en aan de beloften die Hij heeft uitgesproken. Mogen we dat eens illustreren. We doen het vanuit wat in Lucas 14:26 staat, een nogal zwaar gezegde van onze Heer: ‘Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien; anders kan hij geen leerling van Mij zijn” (Willibrordvertaling). Je mag je ouders


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

36

natuurlijk niet haten, daar is het 5de gebod duidelijk in. De vraag is dan eigenlijk wat betekent het Griekse letterlijk? Het gaat om het Grieks begrip ‘miceoo’ en als we zoeken waar het nog anders gebruikt wordt krijgen we in het evangelie van Lucas de verzen 1:70, 6:22, 6:27 en 16:13. ‘Haten’ heeft steeds de betekenis van = een gevoel van diepe afkeer voor iemand of iets hebben. Het gaat om vijandschap. En elke vijandschap is een breuk tussen twee partijen. Het gaat om de betekenis: 'verachten met heel je hart' = 'haten.' We moeten de zin van Lucas 14:26 vanuit letterlijke zin verstaan. Hier handelt Jezus over wat er voor nodig is om een discipel van God te mogen zijn. Bij God horen vraagt om zelfopoffering. Het zet echter niet letterlijk aan tot haat. Het gaat er alleen om dat je zoveel zult moeten opgeven dat je eigenlijk ’het hele aardse leven moet haten.’ Bij God wegen die zaken niet zwaar. Hij zal ze ons ooit allemaal geven, maar tonen dat je in dit leven van Hem bent, dat kan niet anders dan het nu op te geven. Het is dus een waarschuwing dat je in wezen, alles in het leven moet haten en God bovenal dient lief te hebben en te eren. Slechts dan KUNNEN we God echt vinden. Maar dan wordt ons verzekerd dat we zegening op zegening ontvangen. God is trouw aan Zijn beloften en zal het werk van Zijn handen niet laten varen. Trouw in voor- en tegenspoed betekent trouw die niet “opgeeft”, en “volhardt.” Onze God kon de wereld niet opgeven ondanks de grove zonden van Adam en Eva. Hij gaat met Zijn plannen door, zolang tot ze zijn voleindigd. Tot de volmaakte harmonie tussen God en mensen, tussen mensen onderling en in de natuur is zoals het moest zijn van den beginne. ZACHTMOEDIGHEID In Mat.5:5 staat dit: "Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven" en wanneer ze dat doen, zullen ze ook de aarde beheren en regeren. De oude Grieken en Romeinen hadden dit begrip als deugd niet op hun lijst staan. In zeer uitzonderlijke omstandigheden misschien wel, maar dat toepassen hert ganse jaar door dat zou blijk geven van ‘slapte.’ De moderne mens bekijkt het ook vanuit dat oude standpunt. God echter heeft bepaald dat zachtmoedigheid een deugd is. Hij beheerst het zelf en vraagt van zijn kinderen hetzelfde te doen. God is de zachtmoedigheid zelf maar laten we dat niet uitleggen als zwakte of slapheid. Het is veeleer een teken van sterkte, van innerlijke rijpheid en kracht. Wie aan zachtmoedigheid doet, kiest heel bewust voor de andere. We moeten en willen de ander helpen en tegemoet komen. Ze wil anderen verder brengen en dus dienstbaar zijn. Christus ging toch niet uit zwakte naar het kruis! Hij had vóór en tijdens de kruisiging kunnen ingrijpen en engelen te hulp roepen (Mat.26:53). Hij koos voor het kruis en had alle nodige innerlijke kracht om die moeilijke weg te gaan en te aanvaarden wat de Vader gepland had. Hij wist dat Hij alleen via het kruis de zonde kon overwinnen. Die weg moest Hij gaan om de mensen te bevrijden. Het kruis was het teken van Zijn innerlijke sterkte. Jezus kon de moeilijkheden aan, Hij ging ze niet uit de weg en leefde naar wat Zijn Vader voorschreef. Dat vraagt onze Hemelse Vader ook van ons. Van Jezus mogen we leren wat zachtmoedigheid is: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen" (Mat.11:28,29). ZELFBEHEERSING Zelfbeheersing in ons leven betekent dat de natuur van Jezus Christus het voor het zeggen krijgt. We zetten ons leven onder de leiding van Hem die onze 'oude', ikgerichte natuur kan overmeesteren. Zelfbeheersing heeft met onze hele manier van leven te maken: met de manier waarop we spreken en handelen omspringen met onze emoties en noem maar verder op. Is zelfbeheersing negatief? Gezien vanuit onze menselijke natuur lijkt zelfbeheersing in wezen negatief te zijn. We denken daarbij meestal aan onszelf en ontzegging of zelfopoffering. Wat zou daar mis aan zijn? In 1 Corinthiёrs 9 spoort de apostel Paulus ons juist aan tot zelfbeheersing: “Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 25 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 26 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 27 Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden” (1 Cor.9:24-27).


DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

37

Zelfbeheersing is: jezelf in de hand hebben. De Olympische spelen zijn nog maar eens achter de rug. Al wat die mannen en vrouwen hebben geleerd is in opperste concentratie te leven naar het resultaat van de wedstrijd. Een loper volgt bijna met een religieuze overtuiging een strak vooropgesteld programma. Het is een weloverwogen voorschrift waar men zich aan dient te houden, elke dag: en dag na dag. Opstaan op een vaste tijd, een bepaalde soort eten en niets anders. Men vult de morgen met oefeningen waar de strakke spieren mee losgegooid worden. Na een strak geplande lunch begint het oefenen, niet tot op de limiet van het kunnen maar toch zodat het pijn doet. Want sporten op dat niveau vraagt inspanning. Hun voorbereiding vraagt controle en zelfbeheersing. Drugs horen er niet bij, dat is niet fair tegenover de andere sporters. En men gaat op een vaste tijd naar bed. Men vermijdt alle zinnelijke uitwassen, of anders zal men geen succes hebben, behalve tegen zwakke tegenstanders. Zo ook geeft Paulus ons als illustratie wat een sporter doet, christen zijn vraagt wat inspanning. Dat soort leven is mogelijk als we ons aan Gods hart hebben toevertrouwd. SAMENVATTING De vrucht van de Geest ons gegeven, voor ons dagelijks leven is een teken van Gods trouw, aan ons, een teken van genade. De vrucht van de Geest is als een kleurrijke regenboog. Je kunt hem waarnemen na de regenstormen. Mensen zeggen dan, het is weer eens voorbij. Een regenboog bestaat uit slechts zeven kleuren. Wanneer we als gelovigen in deze wereld die negenvoudige kleuren van de vrucht van de Geest tentoon spreiden, wijzen we de mensen dan niet op Gods boodschap van het Evangelie? In het midden van een duistere wereld brengt deze regenboog een boodschap van licht, hoop en liefde, van wat God aan alle mensen te bieden geeft. Zijn we doortrokken van die goedheid Gods? ************************************************

DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?  
DE HEILIGE GEEST: WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?  

Jehovah’s Getuigen, zoals ze zich zelf noemen, zijn geen religieuze groep om te negeren. Ze zijn een deel van het straatbeeld en brengen vee...

Advertisement