Page 69

As a child, one of the Colonel’s ambitions, along with being a musician, was to enlist in the military and become an actual colonel. This drive led him to discover this song. His thought for this song explains that the story behind the song can possibly happen to any soldier. A dear friend of his, Tun Joaquin Katmelo, translated this song to Chamorro for the Colonel to sing.

!

Båtkun Gera Atan ha’ i Båtkun Gera Huyung sa’ gof hihut Atan siha i sindålu Sigi di manunuk

!

Låo solu guåhu ha’ nai dimålas Kana’ yu’ sen matai Sa’ ha danchi yu’ i bala Guihi gi kåntun unai

!

Pues mayute’ yu’ nai namaisa Nu i manggachochong-hu Mafa’ yu’ i presun gera Guihi gi hassosson-hu

!

Låo si Yu’us ha’ nai ga’chong-hu Metgut yan man hulat Sa’ ha pipit yu’ nai huyung Esta i hiyung kollat

!

Pues un diha yu’ nai humånåo Para i hagas saga-hu Sa’ mahålang yu’ nai mampus Nu i asaguå-hu

!

Ya anai hu baba i petta Hu li’e’ i litråtu Eståba gue’ i asaguå-hu Na umasagua yan otru

!

2nd Marianas History Conference 2013 ・ !59

Profile for Guampedia

MHC2: Art, Culture and Science  

MHC2: Art, Culture and Science  

Profile for guampedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded