Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentweintichste jiergong, nûmer 7, 15 desimber 2009 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

De laatste Grutte Gelf... ...die in het jaar 2009 wordt uitgebracht! Maar wees gerust, ook in 2010 kunt u (op de vakantieperiode na) elke vier weken weer een Grutte Gelf in de brievenbus verwachten. Dat u ons massaal steunt, zoals bleek bij het ophalen van de machtigingen voor de automatische incasso en de daarop ingevulde bedragen, heeft ons als redactie zeer goed gedaan. Wij gaan dan ook met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet en dat gevoel wensen wij u ook toe bij alles waar u zich in 2010 mee bezig gaat houden. Voordat het zover is, willen wij u eerst nog “noflike krystdagen en in lokkich nijjier” toewensen. Tot in 2010! De redactie (P.S. we missen nog een heel klein aantal machtigingen. Hoort die van u daarbij en mocht u het jaar nog met een goede daad af willen afsluiten, grijp dan nu nog uw kans...)

Sinteklaas dochs op besite yn Surhuzum

It wie al oankundige yn ’e Grutte Gelf: Sneon 21 novimber komt Sinteklaas mei syn Piten nei Surhuzum. Middeis om goed ien oere stienen der al ferskate bern mei har âlden by de dyk om de goedhillichman te begroetsjen. Yn ’e fierte wie it muzyk al te hearren. Efterop in âlde frachtwein spile it Surhúster Dakkapel ferskate Sinteklaaslietsjes. En der dêrefter kaam it rydtúch fan Sinteklaas. Mar wat wie dat... Doe’t rydtúch it doarp ynried, wie Sinteklaas de grutte ôfwêzige. Wat die no bliken, Sinteklaas fielde him net sa lekker en hie dêrom net folle nocht om nei bûten te gean. Mar gelokkich waard er neibrocht troch in bestelwein, dêr’t Sinteklaas efteryn in bedsje makke hie. Yn Surhuzum oankaam waard Sinteklaas troch de Piten út de auto holpen. Mei in waarme sjaal om en de miter op ’e holle makke Sinteklaas dochs noch in rûnrit troch de strjitten fan it doarp. Underweis dielden de fjouwer swarte Piter pipernuten út oan de bern dy’t lâns de rûte stienen te wachtsjen. Doe’t de


4


5 stoet by it doarpshûs oankommen wie koe it grutte Sinteklaasfeest begjinne. Yn de Delfeart wie foar Sinteklaas noch wol in bêd delset. Sadat Sinteklaas dêr efkes op lizze koe wannear’t er him net lekker fielde. Sinteklaas hie nammentlik wat lêst fan de Meksikaanske gryp. Sinteklaas wie siik wurden om’t ien fan ’e Piten it fruit dat foar him yn ’e skoalle klear lei net ophelle hie. Dy Pyt wie dan ek in bytsje dom. Lokkich wie der ek in snoade Pyt dy’t gau wat fruit útparst hie dêr’t Sinteklaas fluch fan opknapte. Troch de skoalbern, wêrfan in soad as Pytsje ferklaaid wienen, waard omraak songen foar Sinteklaas. Der waarden ek ferskate ferhaaltsje foardroegen, dat wie ta grut fermaak fan de bern en de goedhillichman. Nei ôfrin fan it feest siet der foar eltsenien in presintsje yn ’e skoech. Kornelis van Dekken

Winnaars Sinterklaasaktie Surhuizum 2009 WAARDEBONNEN VASTI: • Fam. J. Rijpma, it Sud 16 • Mevr. Y. van der Meer, Doarpsstrjitte 27 WAARDEBON IT MOUNTSJE/PIERSMA: • Sjaak van der Veen, Miedwei 38 • J. Nauta, Olivierstrjitte 9 PAKKET SRV H. ATSMA: • H. Linker, Miedwei • Fam. Reitsma, Doarpsstrjitte 37 SINTPAKKET BAKKERIJ WOUDA • Mevr. Epema, Vermaning 31, Surhuisterveen • Fam. H. van der Veen, Miedweg 3 KADOBON BODY CONTROL/HOLTHUIS • Mevr. B. Kloosterman, Van Haersmastrjitte 1 • W. Bethlehem, Bartemerwei 20 Alle winnaars van harte gefeliciteerd namens de Surhandam Surhuizum. De prijzen zijn inmiddels bezorgd.


6


7

Terugblik Sinterklaasfeest 2009

Zaterdag 21 november was het dan weer zover, het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Kinderen vanaf 3 jaar tot en met groep 4 van school deden het dorpshuis aan om dit feest te vieren. Voorafgaand aan het geheel gingen de Sint met zijn pieten door de straten van het dorp om te laten zien dat de goedheiligman in Surhuizum was gearriveerd. De optocht werd aangevoerd door de plaatselijke SurhĂşster dakkapel. Aangekomen bij het dorpshuis kon het grote feest uiteindelijk beginnen. Er werd volop gezongen en er werden verhaaltjes voorgedragen, dit tot groot vermaak van de kinderen en de Zieke Sint. Laatstgenoemde was namelijk bevangen door de Mexicaanse griep. Ondanks het virus kon het feest toch zijn doorgang vinden. Om 15.30 uur was het feest afgelopen en kon de disco voor kinderen zittend in groep 5 tot en met groep 8 van school beginnen. Dit werd goed opgepakt door de aanwezige koters. Aan het einde van de dag konden we terugzien op een geslaagd feest. Bij dezen willen we alle betrokkenen bedanken voor hun hulp en inzet. Daarnaast ook alle inwoners van Surhuizum voor hun gulle gift. Het feest kon geen doorgang vinden zonder uw bijdrage. Verder willen we Anja Ytsma bedanken voor haar inzet binnen de Sinterklaascommissie, zij gaat de commissie verlaten. Er zijn derhalve nieuwe vrijwilligers nodig in deze. De Sinterklaascommissie Anja Ytsma, Anneke Nauta, Baukje Poelstra, Hilda Kooistra en Janet Elzinga. (Foto: Koop van der Velde)


8


9

Samen naar één kerk Zaterdag 2 januari 2010 wordt een gedenkwaardige dag voor de gemeenteleden van de Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde gemeente in Surhuizum. Die avond om 19.30 uur zullen de officiële stukken worden getekend, in het bijzijn van een notaris, die bezegelt dat we vanaf dat moment één kerkelijke gemeente zijn. Het Samen Op Weg proces heeft jaren geduurd. Ook Augustinusga was hierbij betrokken omdat de Gereformeerde kerk, de Pypketsjerke, zowel van Augustinusga als Surhuizum is. Er waren ook drie predikanten en vier kerkenraden bij betrokken. Augustinusga is vanaf nu ook een zelfstandige Protestantse gemeente. Er is veel met elkaar gesproken en het heeft veel tijd gekost omdat het een ingewikkelde structuur was. Alles is nu klaar en wij zijn blij en dankbaar, dat we vanaf dit moment als Protestantse gemeente in Surhuizum onze weg vervolgen. Zondag 3 januari 2010 gaan we dit op feestelijke wijze vieren in de Doarpstsjerke. In de morgendienst zal Janneke Slagter zingen. Zij wordt op het orgel begeleid door Jelle Dotinga. Ook zullen enkele koperblazers hun medewerking verlenen. Daarna drinken wij koffie en lunchen we met elkaar. ‘s Middags treedt het kinderkoor op en speelt de begeleidingsband. We vinden het geweldig fijn dat het goede nieuws van onze Here Jezus ook in Surhuizum gezamenlijk verkondigd mag worden. Ook u bent van harte uitgenodigd op onze zondagse diensten. ‘s Morgens beginnen wij om 10.00 uur en ‘s middags om 13.45 uur. Namens de Kerkenraad van Surhuizum

Opbrengst collecte Diabetis Fonds Dit jaar heeft de collecte voor Diabetis Fonds € 814,20 opgebracht. Dit is 5% meer dan in het jaar 2008. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft om dit prachtige resultaat te bewerkstelligen heel harelijk dank hiervoor. Hennie de Vries-van Houten


10


11

Skûtelbank In memoriam Marja IJtsma Lustenburg 31 Overleden 2 december 2009 Leeftijd 44 jaar

Geboren Geslaagd

: 20 november; Lennart Johannes, zoon van Hendrik Hein en Elly de Vries, Doarpsstrjitte 32a. : David Huistra (6) is geslaagd voor zwemdiploma A. De trotse vader en moeder feliciteren David met dit resultaat. Anne-Jan Dorhout is yn ien kear slagge foar syn autoryd-bewiis! Hy wurdt fan herte lokwinske troch Mem, Heit, Berber en Machteld.

Berichten voor deze rubriek kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Tige tank Ik wol, dy’t by my oan’t sykbêd yn’ t sikehûs west hawwe, dy’t my blommen en kaarten stjoerd hawwe, dy’t my fia de tillefoan frege hawwe hoe’t mei my gie en my betterskip winske, tige tige tank sizze. Dit alles hat my hiel goed dien. Ik bin gelokkich wer thús en it giet hiel goed mei my. Sije en ik wolle jim allegear in sûn en gelokkich 2010 tawinksje. Betty Talstra

Dankbetuiging Uw deelneming en medeleven, betoond na het overlijden van onze zus en zwager Henk en Matsje de Klerck-Pitstra hebben we zeer gewaardeerd. Onze oprechte dank! Fam. Postma


12


13

55plus middag op 17 november 2009 Onze eerste winterseizoenmiddag thuis. In ons mooie gezellige Dorpshuis. Door de penningmeesteresse met welkom onthaald. Met dienverstaande, als je direct even betaald. Nadat allen waren gezeten. Werden we door de voorzitter welkom geheten. We hadden een mooie groep van 35 mensen. Wat wil je dan nog meer wensen. Eerst kregen we koffie met cake. Wat allen goed deed smaken zo het leek. Het programma voor deze middag bedacht. Waren oude films, door Jannes Brouwer in beeld gebracht. Mooie herinneringen kregen we te zien. Maar ook minder mooie beelden misschien. Tussendoor speelden we nog bingo met elkaar. Wat altijd weer heel spannend is, niet waar? Een heel hartelijk applaus voor Jannes, dat mag. Zo hadden we een fijne middag. Tegen vijven klonk het: “Tot ziens maar weer.” En tot een volgende keer. H.Veenstra

Leefstijl Events In de aankomende kerstvakantie organiseert Timpaan Welzijn beweegactiviteiten vanuit het project Leefstijl. Deze activiteiten worden speciaal georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De deelname is gratis, of anders vermeld! Zaterdag 19 december wordt er vanuit It Vleckehûs in Surhuisterveen een spokentocht georganiseerd. Wil je meedoen, geef je dan op in een groepje van max. 5 personen met een 18+ begeleider. De eerste groep zal starten om 19.00 uur, bij opgave krijg je een starttijd toegewezen. Maandag 21 december wordt er een voetbaltoernooi gehouden in sporthal de Houtmoune te Buitenpost. Tijd: 13.00 tot 17.00 uur. Opgeven in teams van minimaal 5 personen. Dinsdag 22 december zijn we creatief met kerst in It Vleckehûs te Surhuisterveen. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur, deelname is € 2,50 opgeven voor dinsdag 15 december. Wanneer een of meerdere activiteiten jouw leuk lijken, kun je contact opnemen met Grejanne Dijkema 06-15016841 of mailen met g.dijkema@ timpaanwelzijn.nl. Zie ook onze website www.nooitnikstedoen.nl.


14


15

Uitnodiging ochtenddienst m.m.v. “de Bazuin” op tweede kerstdag Al jarenlang verleent “de Bazuin” haar muzikale medewerking aan de ochtenddienst op tweede kerstdag in de Pypketsjerke en nu dirigent Jaap Musschenga het dirigeerstokje heeft overgenomen, zal deze traditie worden voortgezet. Dit jaar zullen de muzikanten naast het begeleiden van de liederen, voor het eerst de gehele dienst voorbereiden en een actieve rol gaan spelen bij het lezen van o.a. een gebed, een gedicht en een kerstverhaal. “De Bazuin” zal de dienst afsluiten met een klein concertje en na afloop kan men nog even napraten onder het genot van een kopje koffie. We hopen dat het een fijne dienst mag worden en willen iedereen dan ook van harte uitnodigen op deze manier met zijn allen de kerstgedachte uit te dragen.

Uitnodiging Kinderkerstfeest Kinderkerstfeest zondag 20 december vanuit de Doarpstsjerke Alle kinderen van Surhuizum opgelet! Op de zondag voor kerst mogen jullie allemaal weer naar het kerstfeest komen, dat gevierd wordt in de Doarpstsjerke. De kleinere kinderen mogen een kaarsje branden, we gaan samen zingen, als je wilt met een muziekinstrumentje en natuurlijk luisteren we naar het kerstverhaal; de geboorte van het kindje Jezus. Maar dit verhaal wordt niet gewoon voorgelezen, nee hier doen we iets speciaals mee. Wil je weten wat? Dat zie je dan wel op zondag 20 december! Aanvang: 16.30 uur in de Doarpstsjerke De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen van tevoren in It Gebou bijelkaar komen. De andere kinderen kunnen gewoon in de kerk gaan zitten. En neem gezellig iedereen mee; ouders, familie of vrienden. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren! Groetjes, leiding zondagsschool ‘De jonge Samuël’, Surhuizum. contactpersoon: Eke Tine van der Meer, telefoonnummer 352117. Gelf-spreuk van de maand:

“één lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld”


16


17

Bijzondere berichten uit de media (nu we ons toch in de tijd van de (kerst)sterren bevinden)

Grutte Gelf seit... As der nochris in hiele GRUTTE planeet ûntdekt wurdt, haw ik wol in tip nei wa’t sy dy ferneame kinne!

Grutte Gelf Doordenker Ook te verkrijgen bij Bakkerij Wouda:


18


19

Hollandse avond in jeugdhonk Us Stek

21 november was er een Hollandse avond in het jeugdhonk. Er was karaoke. En dan mocht je zelf weten wat voor liedje je deed. En je kon dan prijzen winnen. Er waren een stuk of zeven prijzen. Wij tweeĂŤn hadden samen de 5e prijs. Wij hadden een liedje van K3 - Liefdeskapitein gezongen. De jongens die hadden grote lol met een aantal liedjes. Zoals het liedje: Met de vlam in de pijp! Verder waren er ook wel enthousiaste jeugd die het darten hadden gevonden. En zo ging het de hele avond zowat door met grote Nederlandse hits. Groetjes, Helene Nauta & Laura Wouda

Oliebollenmixtoernooi S.V.S. Op dinsdag 29 december 2009 wordt het jaarlijkse oliebollenmixtoernooi van de volleybal van Sport Vereniging Surhuizum gehouden. De organisatie is in handen van Jannie Veenstra, Marten Kloosterman enAndries Kremer. Zoals altijd op deze gezellige avond willen de volleyballers op een informele manier graag de deelnemers even van hun sport laten genieten. De aanvang is om 20.00 uur in de sporthal. Noteer deze datum alvast. Naast de deelnemers uit Surhuizum (en omstreken) verwachten wij ook veel supporters. Iedereen, dus ook niet-leden, vanaf 12 jaar is van harte welkom. Je kunt je tot 26 december opgeven (Jannie 364809, Andries 06.21687341 of Marten 06.48450334). Vermeld daarbij wel je leeftijd. Vanaf 20.00 uur is de bar van het dorpshuis open.


20


21 Michiel Weening is sinds september voor een studie van 9 maanden naar Peking. Hij studeert Chinese taal en cultuur aan een internationale school. Hij woont bij een Chinees gastgezin in het centrum van deze miljoenenstad. Van hem ontvingen we het onderstaand bericht.

Winter in Beijing In Nederland beginnen jullie waarschijnlijk langzaamaan weer te denken aan kerst, en dan vooral ook weer hoop op een witte kerst! Lekker koud en gezellig met familie bij het haardvuur. Hoe anders heb ik het hier in Beijing. Tot begin november was het een heerlijke temperatuur, boven de 20 graden en een lekker zonnetje erbij. Maar toen kwam er van de ene op de andere dag een enorme omslag. De temperatuur vloog omlaag en terwijl de bomen nog groen waren lag het eerste pak sneeuw al op straat. De verwarming deed het de eerste dagen ook nog niet, dus ’s nachts was het slapen met de wintermuts op. Volgens de voorspellingen houdt dit weertype aan tot in februari. Het is nu ’s nachts circa -10 graden en overdag net boven het vriespunt. Jullie kunnen je dus vast wel voorstellen dat ik meer zin heb in een warme kerst dan in een witte! Er valt echt ontzettend veel te vertellen over het leven in een grote stad als Beijing. Elke dag gebeurd er wel iets opvallends. Ik zal een aantal bijzondere dingen van een Chinese stad even op een rijtje zetten. Een beeld dat in Nederland van Chinezen bestaat is dat ze overal boeren en spugen. En dat is ook echt waar, het is hier heel normaal midden in een drukke straat even flink te rochelen en dan op de grond te spugen. Verder is het heel opvallend dat kleine kinderen hier geen pampers dragen, maar gewoon een gat in hun broek hebben. Als ze dus hun behoefte moeten doen kan dat overal op straat! Je ziet dus wel regelmatig ouders die hun kind boven de prullenbak houden om hun behoefte te laten doen. Of nog erger, gewoon in een hoekje op straat of op de vloer van een metrostation. Je moet er trouwens niet aan denken dat je je kind net op de arm hebt en hij nog niet kan vertellen dat hij naar de wc moet… Inderdaad, Chinezen drinken veel thee en eten twee keer per dag rijst. En dan ook altijd dezelfde witte, kale en kleverige rijst. Ook weer bijzonder om te zien hoe snel je eigenlijk kleine rijstkorreltjes kunt eten met stokjes! Verder eten ze ook eenden, honden, slangen en nog veel meer. Vaak heb ik geen idee wat ik eigenlijk eet, maar het smaakt altijd goed. Tijdens de spitsuren zijn er mensen die als baan hebben zoveel mogelijk mensen nog in de metro te duwen als die vol zit. En eerst fatsoenlijk wachten totdat iedereen is uitgestapt is er ook niet bij, tegelijk erin en eruit gaat immers wel zo makkelijk… Soms sta je vooraan in de rij te wachten, maar als de metro gearriveerd is staan er al tien Chinezen voor je. En net als je dan


22


23 weer vooraan bent, sluiten de deuren. Red je het net wel, dan sta je klemgedrukt tussen een stel Chinezen met het haar van een niet al te fris ruikende Chinees in je mond omdat je net even groter bent dan de rest. Het klinkt nu net of is het leven hier verschrikkelijk, maar dat is absoluut niet het geval. Het is echt geweldig om hier te leven, elke dag is weer anders dan de vorige en er is altijd wat te doen. In het begin verbaas je je over de cultuurverschillen, maar dat wordt allemaal ook snel normaal. Chinezen zijn echt ontzettend aardig voor buitenlanders en ze zijn echt in je geïnteresseerd. Als ik over straat loop ben ik altijd wel een bezienswaardigheid. Mensen wijzen elkaar ook op ‘die buitenlander’. Ze hebben alleen niet door dat ik hen nu al wel kan verstaan. Je kan hier bijna nog veiliger over straat dan in Surhuizum, wat ook een belangrijk punt is. In het deel van China waar ik zit is het overgrote deel van de bevolking Confucionist. De mensen zien dit niet als geloof maar als levensstijl. Ze doen veel aan voorouderverering. Op bepaalde dagen worden er (papieren) cadeaus en (papieren) geld naar de graven gebracht en daar verbrand als gift aan de overledenen. In Beijing komen ook meer en meer christenen en je kan er hier ook gewoon voor uitkomen. Bij mij in de buurt staat een Christelijke kerk en het zijn absoluut geen geheime bijeenkomsten. Daar ga ik ook vast nog wel een keer naar toe als ik de taal nog wat beter ken. Groeten uit Beijing, Michiel Weening

Aangeboden Op bestelling maak ik voor u - voor binnen en buiten - creaties zoals voorbeelden die te zien zijn op de kar: Van Kerst Laars, Kerststuk, Hoedje tot Weerhuisje en handtas en nog veel meer wat mogelijk is. Te maken voor u en ingepakt als cadeau artikel. Voor € 12,50. Of heeft u een oud stoeltje die leuk voor buiten een nieuw leven krijgt? Dat kan hier... bij Ria Muller, Doarpsstrjitte 2.


24


25

Nieuw programma van Us Stek in 2010 In januari beginnen we weer met een nieuw programma voor de jeugd van Us Stek. We hebben besloten om alleen op zaterdag open te gaan, dit in verband met andere aktiviteiten van sommige jeugd op de vrijdagavond. De aktiviteiten-avonden blijven vanaf groep 7 en de soosavonden vanaf groep 8. We beginnen de 23ste met een darttoernooi, dit is een voorronde voor de grote finale van alle jeugdhonken in Gerkesklooster, waar 4 afgevaardigden van Us Stek heen mogen. Deze finale vindt plaats op 12 februari. De overige aktiviteiten zullen worden ingevuld in samenspraak met de jeugd van Us Stek. We hopen weer op een goed opkomst in het komende jaar! Het bestuur Hieronder volgt het programma van Us Stek: 16 januari Soos vanaf groep 8 23 januari Aktiviteit vanaf groep 7 30 januari Soos vanaf groep 8 6 februari Film vanaf groep 8 13 februari Aktiviteit vanaf groep 7 27 februari 6 maart 13 maart 20 maart 27 maart 10 april 17 april 24 april

Darttoernooi Valentijn Voorjaarsvak. 20-28 febr.

Soos vanaf groep 8 Film alleen groep 7/8 Soos vanaf groep 8 Aktiviteit vanaf groep 7 Film vanaf voortgezet onderwijs Soos vanaf groep 8 Soos vanaf groep 8 Slotavond vanaf groep 7 Meivak. 30 april-9 mei

Uitnodiging voor de kerstmorgen zang Graag nodigen we al die mensen uit die er geen moeite mee hebben om 's morgens vroeg uit de veren te moeten. Als dan zingen ook nog iets is wat je leuk vind dan is dit je kans. Want ook dit jaar weer willen we op de vroege kerstmorgen weer door ons dorp om kerst liederen ten gehore te brengen. Dit gaat al jaren in een plezierige samenwerking met onze muziekvereniging Excelsior. We verzamelen ons om 6.00 uur bij het dorpshuis “de Delfeart�. Na afloop staat er koffie met een broodje klaar. Tot ZINGS op de vroege kerstochtend. Siep Folkerts


26


27

’t Karspelkoar succesvol van start

Dat een oproep voor de oprichting van een nieuw koor zoveel reacties zou opleveren, dat hadden Anja IJtsma en Sietske Smid niet kunnen bedenken. In het voorjaar van dit jaar plaatsten zij in verschillende kranten en op internet een oproepje voor mensen die het wel leuk zouden vinden om in een nieuw koor te zingen. De reacties waren overweldigend en vanaf september kon dirigente Sietske Smid aan de slag met een enthousiaste groep van 50 mannen en vrouwen. Elke donderdagavond vindt de repetitie plaats in MFC De Delfeart in Surhuizum en worden er vooral lekkere meezingers en popliedjes ingestudeerd, zoals ‘Always look on the bright side of life’ en ‘Jambalaya’. Het plezier in zingen staat daarbij natuurlijk altijd voorop! Hoewel er voor zowel de vrouwenstemmen (alten en sopranen) als de tenoren sprake is van een ledenstop, kan het ’t Karspelkoar nog wel een aantal bassen gebruiken. Mannen die wel zin hebben om één keer per week een lekker riedeltje te zingen bij het nieuwste koor van Achtkarspelen zijn dan ook van harte welkom. Voor de andere stemmen geldt dat men bij aanmelding op een wachtlijst wordt geplaatst. (Foto: Koop van der Velde)

Bedankt Heel hartelijk bedankt voor alle goede wensen en telefoons voor, tijdens, en na mijn verblijf in het ziekenhuis, en in het bijzonder voor de geweldige surprise van de buren van it Súd. Wobbe en Hiltsje Veenstra


28


29

Surhuizum-dorp, Stront-dorp Menigmaal is er in dit blad geschreven over de overlast van hondenstront op straat en in het gras. Dikwijls laat ik mijn honden uit, en neem gewoonweg een schepje mee. De uitwerpselen van mijn honden schep ik dan op, en dump dit zoal in de afvoerputten langs de weg. Wat tot grote ergernis leidt, is dat ik toch regelmatig in hondenstront stap. Dit is van andere honden, en dus van andere mensen. Zelfs bij school zie ik veelvuldig kinderen die in de hondenstront staan, wat zeer verwerpelijk is. Dit is walgelijk, stinkend en kwalijk. Er zijn er nog teveel mensen die het niet nodig achten om een schepje of zakje mee te nemen. Deze mensen laten vaak tactvol hun hond uit in het donker, of in het parkje. Zo kan niemand zien dat ze geen schepje of zakje bij zich dragen, en dientengevolge de stront domweg laten liggen. Maar erger nog: gewoon overdag. Laatstgenoemden maakt het dus zelfs niet uit dat hun huisdier op straat poept, zelfs al ziet een ander dat. Men noemt dit asociaal gedrag. Sommigen denken dat ze alles kunnen maken in het dorp. Tevens worden deze mensen er niet op aangesproken door andere inwoners van dit dorp. Misschien bang voor een boze opmerking. Ik vind dat we er met zijn allen voor moeten zorgen het dorp strontvrij te houden, hond of geen hond. Ik veronderstelde dat elke hondenbezitter het wel normaal vond de uitwerpselen van hun dier op te ruimen. Niets is minder waar. Vandaar deze oproep. Ruim de uitwerpselen van uw hond op, of u nu in het donker loopt of overdag. Daarnaast spreek ik een ieder in het dorp aan om genoemde hondenbezitters te wijzen op hun asociaal gedrag. Als iedereen zich er aan houdt, is spoedig het dorp verlost van hondenstront en vuile schoenen. Dit, zonder al te veel moeite. Anneke Nauta

Oliebollenactie kv DTS De korfbalvereniging DTS houdt op woensdag 30 december haar traditionele oliebollenactie. Vanaf 9.30 uur komen leden van de vereniging bij u aan de deur met oliebollen, zowel met of zonder krenten. De bakkers zijn van plan om ongeveer 3000 oliebollen te bakken. U kunt er alvast rekening meehouden. De activiteiten commissie wenst u alvast smakelijk eten.

Krystwinsk Wy winskje famylje, freonen en kunde sinfolle krystdagen en in lokkich en s没n 2010. Ant en Gaats Wouda, Hurdegaryp


30


31

Je hebt van die dagen... Je hebt ze wel vaker, van die dagen, maar je hebt ook van die tijden dat je meer van die dagen hebt. Nu is het bijvoorbeeld zo’n tijd die vol zit met van die dagen. Het begint al in november, het jaar loopt op zijn einde, en dan ook vaak de mensen. Raar verschijnsel eigenlijk, het is natuurlijk absoluut psychisch maar het is er wel. De kinderen worden steeds drukker en gekker, dat begint op één van die dagen op 11 november. Als je er eens goed over nadenkt is 11 november véél meer dan alleen Sint Maarten, het is het startsein van de tijd met heel veel van die dagen. Een week na die dag is er al weer zo’n dag, niet Sint Maarten maar Sint Nicolaas komt dan weer in ons land. En dan gaat het echt beginnen, vanaf die dag is het een opeenstapeling van die dagen. De kinderen zijn bijna onhandelbaar en in opvolging daarop worden ook de ouders steeds moeilijker te begrijpen. Opvoeden is net paardrijden, als het paard niet luistert trek je de teugels korter, maar... bij een wild paard gaat dat niet op, dan moet je ze eerst even laten vieren, tot het paard wat rustiger is en dan kun je de teugels weer aantrekken. Dat ontdek je pas als je al vier keer van het paard afgelazerd bent... nog even volhouden, er komen nog een paar van die dagen en dan kunnen we de teugels weer aantrekken. Over een paar dagen heb je weer van die dagen, de kerstdagen. De kerstdagen steken er met kop en schouders boven uit. Het zijn van die dagen dat je met zijn allen gezellig samen bent en viert hoe mooi we het hebben. Aan de andere kant besef je ook op die dagen des te meer dat je anderen weer niet naast je hebt, het is goed om ook daar bij stil te staan, maar niet te lang, want dan worden het pas echt van die dagen. Nu zijn het eigenlijk ook al een beetje van die dagen, het wil niet meer, het hoofd zit vol, het lichaam wil niet meer, de klok rondslapen en gebroken wakker worden... het wil niet meer. Je hebt geen zin meer en als je nog wat energie hebt kunnen aanboren, ben je het overzicht kwijt en weet je niet meer wat je eigenlijk zou doen, het zijn van die dagen. Wanneer je jezelf dan eindelijk weer wat opgekrikt hebt en je hebt wat gedaan..dan gaat het mis en krijg je nog meer werk. Maar het wilde immers niet, dus creatief oplossen wil al helemaal niet en zo kom je in een neergaande spiraal van die dagen. Er is maar één manier om hier door te komen... ophouden, stop met denken, overleven. Bier drinken, pizza eten en net doen of er niets aan de hand is. Als je straks door die dagen heen bent maak je een frisse start, eerst wat troep opruimen die je in die dagen gecreëerd hebt en dan de schouders er weer onder! Dus, hou vol, even door die dagen... het is bijna januari! S.S.


32


33

Alles op syn tiid! Under dizze namme is de revuploech alwer drok dwaande mei de tariedings foar de kommende útfierings. Geert Hager, Douwe Wobbes en Andries Hovinga tekenje op 'e nij foar de teksten fan sketkes en lietsjes, de rezjy is wer yn de fertroude hannen fan Ans Taekema. Brugt Vries hat de muzyk foar syn rekken naam en Willy Keuning docht as fan âlds de koreografy. De útfierings binne dit kear op tiisdei 29 desimber (foar de 50-plussers) en fierder op: freed 1 jannewaris, sneon 2 jannewaris, mei “Highway” freed 8 jannewaris sneon 9 jannewaris, mei “Weima en Van der Werff” sneon 16 jannewaris, mei “Dy twa” Trije útfieringen dus op in sneon, alle kearen mei “life” muzyk. De kaarten De tagongskaarten binne op 16 en 17 desimber, jûns fan 19.00 oant 21.00 oere yn de foarferkeap te krijen yn it Tillehûs. Yn de foarferkeap kostje de kaarten € 8, oan 'e seal € 10. Foar de fyftichplussers kostet in kaartsje € 6.

Kerst / Oud & Nieuw bij Bakkerij Wouda! Alweer december, de kerststollen en andere kerstlekkernijen liggen weer volop in de winkels. Dit jaar werken wij weer met een kerstbestellijst, deze kunt u afhalen. Donderdag 24 december zijn wij open tot 15.00 uur. Voor Oudejaarsdag bakken wij weer heerlijke oliebollen en appelbeignets. Traditioneel en ambachtelijk gebakken: de allerlekkerste. Oudjaarsdag 31 december zijn wij ook om 15.00 uur gesloten. Zaterdag 2 januari luiden wij het nieuwe jaar 2010 in en zijn wij weer gewoon open van 08.00-14.00 uur. Graag tot ziens bij uw ambachtelijke bakker in Surhuizum, Rottevalle en Harkema. Ook zijn onze produkten verkrijgbaar bij Spar Posthumus te Drogeham. Hiele noflike krystdagen en in goed en sûn neijier winskje wy jim ta, fan Rianne, Laura, Jan, Sape & Aukje Wouda. Besykje dreamen en winsken wier te meitsjen yn 2010, dan wurdt it in goed jier, foar eltsenien!


34


35

Themapark De Spitkeet: Veel belangstelling verwacht voor kerstwandeltocht De kerstwandeltocht - in de volksmond ook wel snertkuiertocht genoemd - op 26 december vanuit het Themapark De Spitkeet wordt steeds bekender. Deden drie jaar geleden nog 270 deelnemers mee, vorig jaar kwamen ruim 600 wandelaars op de tocht af. En ze kwamen van heinde en verre uit heel Friesland en ook Groningen. Velen hadden het al beloofd: “It oare jier dogge wy wer mei, want it wie prachtich moai. Wat in skitterend gebiet hjirre. Dit hiene wy net misse wollen en de snert wie o, sa lekker.” Daarom verwachten de vrijwilligers van het Themapark ook dit jaar op Tweede Kerstdag weer veel belangstelling. De tochten vallen duidelijk in de smaak bij de deelnemers. Geen wonder: ook dit jaar kan men volop genieten van het uitzonderlijk mooie landschap en de prachtige natuur van de Noordelijke Friese Wouden met zijn oude zandwegen en boomwallen. Dit landschap verliest in de winter zijn charme en aantrekkingskracht niet. Integendeel: de Noordelijke Friese Wouden laten in deze tijd een eigen en onvergetelijk karakter zien. En als er dan ook nog sprake zou kunnen zijn van een witte Kerst…! De deelnemers kunnen kiezen uit vier afstanden: 6, 10, 15 en 20 kilometer in de omgeving van Harkema en Eastermar. Bij de verste afstanden kan men eventueel even uitrusten bij de Zandloper in Eastermar. Vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur kan men starten op het Themapark en na afloop staat de snert weer klaar in It Skieppehok. Er is op meer deelnemers gerekend, zodat men niet de hond in de snertpot vindt. Maar dan moet men wel uiterlijk 16.00 uur ’s middags terug zijn. En dat allemaal voor de entreeprijs van slechts € 4,50. Een echte aanrader dus! Voor nadere informatie kan men ook terecht op de website van het themapark: www.despitkeet.nl En telefonisch bij mevrouw J. Winter op de nummers 0512-84 04 31 of 0512-36 44 08.

Gevonden! Van wie is dit konijn? Je kunt ons bellen op dit nummer: 352703.


36


37

Zoekplaatje Het was een beetje een vage opdracht deze keer, we geven het toe. Het onderwerp van het zoekplaatje is op meerdere plaatsen bij ons dorp te vinden, die hint hadden we al gegeven. Toch weerhield het vele van onze dorpsbewoners niet om hun oplossingen in te leveren. De hoogspanningsmast die op onze foto stond, was die bij het Langpaed staat. Andere hebben we ook goed gerekend, maar dat sommigen echt de goede hadden herkend blijkt uit de volgende tekst achterop een prachtige oude ansichtkaart van Surhuizum (ja, Fransje, jij bent niet meer de enige met deze kaarten): “Wij rijden tegenwoordig op een electrische fiets en zodoende komen wij nu ook wel eens buiten de bebouwde kom. Vorige week waren wij op het Langpaed en laat daar nou net zo’n electrische mast staan als op de de foto in Grutte Gelf. Nu denken wij dat dat de oplossing is. Groetjes Jannes en Lieske Brouwer”. Nou, dat denken wij niet alleen, we weten het ook zeker, al hebben wij als redactie nog wel een hele discussie moeten voeren of familie van de fotograaf ook uitgesloten moet worden van deelname. Uiteraard is dat niet het geval (behalve gezinsleden) en ging deze oplossing met al die anderen in de pot waaruit de gelukkige winnaar werd getrokken. En dat is geworden: de familie Mulder van de H.J. van der Veenstrjitte. Gefeliciteerd! De prijs wordt binnenkort bezorgd. Het zal wel iets met kerst te maken hebben, denken wij zomaar. Op naar de volgende opgave. Een tip voor Jannes en Lieske (en daarmee ook voor de rest): de accu van de electrische fiets hoeft niet helemaal opgeladen te worden, want een slag door de (dorps)straat is genoeg. Waar is dit?

Breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8) of één van de andere redactieleden. Binnenkort worden de Olympische Winterspelen weer gehouden, en in het kader daarvan zeggen wij: “meedoen is belangrijker dan winnen”! (Maar mocht u niet tegen uw verlies kunnen: u weet, de prijzen zijn niet te versmaden).


38

OLIEBOLLENMIXTOERNOOI Volleybal SVS

Dinsdag 29 DECEMBER 2009 AANVANG: 20.00 UUR Plaats: SPORTZAAL de DELFEART

SPEEL MEE ! Voor iedereen in Surhuizum vanaf 12 jaar ORGANISATIE: -Jannie Veenstra -Marten Kloosterman -Andries Kremer Opgave tot 26 december Jannie 364809 Marten 06. 48 45 03 34 Andries 06. 21 68 73 41 Vermeld daarbij wel je leeftijd Voor toeschouwers tijdens, en voor iedereen na afloop van het toernooi is de bar van het dorpshuis deze avond geopend

Meer info: -Grutte Gelf -Surhuizum-online


39

Wurklist

17 december 9.30 uur 18 december 19.30 uur 18 december 20 december 24 december 25 december 29 december 30 december 31 december

Spelletjesochtend bij De Oanrin. Klaverjassen voor leden en donateurs van DTS in DTS kantine “De Praetkoer”. 20.00-22.30 uur Soosavond Us Stek, vanaf groep 8. 16.30 uur Viering kinderkerstfeest vanuit de Doarpstsjerke. Meer info elders in deze Gelf. 9.30 uur Koffie-ochtend in kerstsfeer bij De Oanrin. 6.00 uur Kerstmorgenzang vanuit de Delfeart. 20.00 uur Oliebollenmixtoernooi in de sportzaal van de Delfeart. Meer info elders in deze Gelf. va. 9.30 uur Oliebollenactie kv DTS. 13.30 uur Oudejaars klaverjassen voor leden en donateurs van DTS in de DTS kantine “De Praetkoer”. Iedere deelnemer krijgt een prijs.

3 januari 7 januari

9.30 uur

Fusiezondag Protestantse gemeente Surhuizum. Meer info elders in deze Gelf. Activiteitenochtend bij De Oanrin.

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: half-je

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 4 januari 2010 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 7, 15 desimber 2009  
Grutte Gelf nûmer 7, 15 desimber 2009  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentweintichtste jiergong, nûmer 7, 15 desimber 2009

Advertisement