Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Ienentritichste jiergong, nûmer 11, 9 april 2019 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Utjefte: Fjouwerwykliks Grutte Gelf Oplage: 475 stiks p/a Bonhommestrjitte 2 IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 9283 VC Surhuizum Besoarging: E-mail: redactie@gruttegelf.nl Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 Website: www.gruttegelf.nl T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Surhuizum Notulen van de ledenvergadering van de ‘Vereniging voor Plaatselijk Belang’ gehouden op dinsdag 26 maart 2019 in pannenkoekenhuis ‘Landzicht’. 1. Opening Sita vermeldt dat de voorzitter Jacob Hooghiemstra helaas recentelijk en onverwachts is afgetreden en dat zij daarom vanavond de vergadering voorzit. Jacob wordt bedankt voor zijn goede inzet en het vele werk dat hij voor PB Surhuizum heeft gedaan. Sita heet iedereen, met name de gemeenteraadsleden, van harte welkom. 2. “Wa wurdt der dit jier yn it sintsje set?” De buurtvereniging van de Mieden wordt dit jaar “yn it sintsje set”. Dit vanwege het vele werk wat ze hebben verzet met het opknappen van hun buurtgebouw waarvoor vele activiteiten zijn georganiseerd oa. lammetjesdagen en een culinaire wandeltocht. De mensen van deze buurtvereniging hebben het zeker verdiend om eens “yn it sintsje set te wurden” dus zij krijgen een bord met een afbeelding van de Surhúster tsjerke + inscriptie en 2 flesjes wijn om er nog eentje op te drinken! Ze worden gefeliciteerd door PB Surhuzum.

Van links naar rechts: Rennie Dijkstra, Ynskje Ytsma-Laanstra en Baukje Boekema. (Foto: Djoeke Postma-de Jong)


4


5 3. Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Verslag van de ledenvergadering van 20-2-2018 Er is een vraag over de verlichting van fietspad Surhuizum-Surhuisterveen. Marjan Piersma had die vraag de vorige ledenvergadering gesteld. Het is bij het bestuur niet bekend wat er met deze vraag is gedaan. We nemen het mee en komen erop terug. Ook wordt hier nog op aangevuld dat je op het fietspad veel last hebt van de tegenliggende auto’s met felle koplampen. Ook dit nemen we mee. Sita geeft nog toelichting op het punt van de dorpsvisie. Men is in het bestuur vooral dmv het DOM ( duurzame ondernemings maatschappij)-project hiermee bezig geweest. Het idee was om de gymzaal meer multifunctioneel te maken door verplaatsbare podiumdelen en akoestische hulpmiddelen die dan ook in vergelijkbare gymzalen in andere dorpen ( bv Augustinusga) zouden kunnen worden gebruikt. Dit idee is niet als beste idee( van de deelnemende dorpen) naar voren gekomen , maar zou nog wel verder aan worden gewerkt. De dorpsvisie wordt nog verder aan gewerkt. Theo vd Veen helpt daar bij. Fietstunnel gaat er komen. De provincie zal de verdere plannen nog aan PB presenteren en daarna ook openbaar maken. Zie ook www.achtkarspelen.nl en www.surhuzum.nl. 5. Jaarverslag 2018 werd besproken, geen commentaar. 6. Financiële verslagen Gerke Holthuis is aanwezig om vragen te beantwoorden. - Het valt op dat er weinig contributie inkomsten zijn. -Waaraan wordt leefbaarheidsfonds besteed? Bistepôle ( heel groot deel), verder alle verenigingen die onder PB vallen , bv oranjevereniging, sinterklaas enz. -Er wordt gevraagd of de post van bv inkomsten en leefbaarheidsfonds op het overzicht niet kunnen worden uitgesplitst zodat je precies weet wat het inhoudt. Volgens Gerke wordt het dan erg onoverzichtelijk. Wel krijgt de kascommissie natuurlijk alle details onder ogen. - Waarom is het bedrag voor de Nuon zo hoog? Voornamelijk door de verlichting van de kerktoren. 7. Verslag Kascommissie Wobbe de Haan en Jan Pool zijn niet aanwezig, hebben wel de kas goedgekeurd. De nieuwe kascommissie worden: Wobbe de Haan en Tseard Veenstra, met als reserve Jellie Veenstra. 8. IJsbaancommissie: Geen mededelingen, is niet open geweest in 2018.


6

Voor al uw partytenten,marktkramen tafels en stoelen, terrasverwarmers springkussens en verlichting. Alles voor uw feest en evenement!

www.tm-verhuur.nl - mobiel 06 16870888


7 In de pauze gaat de heer Jasper Pool wat vertellen over Surhuizum vanaf de jaren 40-50. Hij weet heel veel over hoe het in die jaren allemaal ging in Surhuizum, met boten in de vaart, de winkelweek, “ it tôchjen mei âldjiersjûn” enz. Er komt straks (in de Spulwike) nog een uitstalling van al zijn plakboeken in de bibliotheek van het dorpshuis.

De heer Jasper Pool vertelt over de geschiedenis van Surhuizum. (Foto: Djoeke Postma-de Jong) 9. Contributieverhoging Mededeling: verhoging van 5 euro naar 7,50 euro. Per gezin. Als men meerdere stemrechten wil hebben in een gezin, moet er per stemgerechtigde 7,50 euro worden betaald. Er zijn nu ongeveer 270 leden. Vraag uit de zaal: waarom, wat is het doel ervan? Op de federatievergadering is er ook over gesproken en bleken wij wel erg laag met de contributie te zitten. De meeste dorpen hebben als bedrag 7,50 euro. Waarom? Er is altijd geld nodig voor de verschillende verenigingen en activiteiten. De jaarlijkse toneelavond is gratis voor leden. Bovendien krijgen mensen als ze lid worden een pakketje twv ongeveer 7,50 euro, dus het eerste jaar is al gratis. Er wordt nog opgemerkt dat de verhoging wel leden kan gaan kosten. Nog een vraag: hoog bedrag in kas PB, hoe kan dat? Er moet nog een bedrag van 1300 euro aan SVS en DTS worden betaald voor opruimen zwerfafval in het dorp.


8


9 De spaarrekening komt zo hoog doordat in het verleden de spelweek een stichting is geworden en PB het restgeld heeft gekregen. Een buffer is ook wel goed om te hebben als PB. Cora, Janet Elzinga en Hilly zijn bezig alle leden weer goed in beeld te krijgen. Nakijken wie er nieuw ingekomen zijn, wie verhuisd zijn enz. Een hele klus‌ 11. Rondvraag: -Henk van der Veen: het pad over de singel, bestaat dat nog? (n.a.v. stukje in de Grutte Gelf van Aukje Geertsma.) Tseard Veenstra legt uit dat het een natuurpad is en mensen dus niet moeten verwachten dat het er perfect bij ligt. -Anouschka Rispens: Zou er voor iedereen een mogelijkheid kunnen komen om een dorpsvlag aan te schaffen? Cora is hiermee bezig. Het is mogelijk om in een bepaalde oplage deze vlaggen aan te schaffen voor een bepaalde prijs , met evt. ondersteuning van PB. Er volgt meer info in de Grutte Gelf, waarin dan ook een richtprijs genoemd zal worden. PB zal via de Grutte Gelf gaan inventariseren of en hoeveel belangstelling ervoor is. Het is namelijk zo dat er staffelkortingen gelden. Zodra deze prijzen bekend zijn zal PB ook deze vermelden in de Grutte Gelf. -Marjan Piersma: worden de tekeningen van de fietstunnel nog openbaar? Zodra het PB hier info over krijgt van de provincie wordt dit doorgespeeld naar Grutte Gelf en via website Surhuzum (www.surhuzum.nl) en www.achtkarspelen.nl. -De Balkespringer, hoe komt het daarmee? Cora vertelt dat hij misschien nog bij de kerk komt, maar is nog in onderzoek. Het fundament speelt een belangrijke rol bij evt. verplaatsing. Schijnt ook erg duur te zijn. Evt. bestaande locatie oppimpen, waarbij we er wel rekening mee moeten houden dat het geen hangplaats wordt voor jongeren. -Rinze Kats: Stukjes in Grutte Gelf zijn in het Fries, niet iedereen kan goed Fries lezen. Er wordt nog geopperd dat het wellicht een goed idee is om de stukjes voortaan in het Fries en in het Nederlands te schrijven. Sita geeft aan dat dit meegenomen wordt naar de bestuursvergadering. -Siep Folkerts: er staan vaak auto’s half op de stoep geparkeerd, is erg lastig voor wandelaars. En sinds de reconstructie van It Noard veel problemen met water wat blijft staan en meer gerammel in huis. Bestuur geeft aan dat dit ook punten zijn om zelf bij de gemeente aan te geven via hun website. Maar we nemen het ook mee om te kijken hoe dit opgelost kan worden. -Sytze Atsma: afvalbakken zijn weggehaald uit parkje en omgeving. Waarom? Er zat veel hondenpoep in, vrijwilligers hadden geen zin om deze dan leeg te halen. Vandaar dat ze weggehaald zijn. Hondenpoep blijft een probleem, ook plastic zakjes met hondenpoep in het gras, struiken. Toos van der Vaart-Kralt


10


11 van CU geeft aan dat dit in vele dorpen een probleem is. Hondenpoepzakjes komen ook in riool terecht. In de gemeenteraad is ook aangegeven dat er te weinig afvalbakken zijn. In Boelenslaan zijn ze ook bezig met dit probleem (Trienke Nijboer); misschien kunnen we eens met hen praten. Radarwerk regelt in Surhuizum het buitengebied voor opruimen zwerfafval. - Hylke Atsma: er is te weinig licht bij het dorpshuis vanaf het parkeerterrein. Nemen we mee. - Harry Graansma, PVV: als je een klacht bij gemeentewerken hebt gebracht en men doet er niet veel mee, dan heb je ook nog inspraakuren op raadsvergadering in Buitenpost op gemeentehuis. Maar nogmaals: als burger kun je zelf ook al heel wat doen met een klacht door contact met gemeentewerken op te nemen. Dit kan door een telefoontje te plegen en ook via het Whatsappnummer (te vinden op de website van Achtkarspelen). -Joop Postma: slecht uitzicht vanuit Rysloane de Uterwei op met auto. Sierd Vegelin van het GBA geeft aan: foto van de situatie appen naar gemeente/Grutte Gelf. Dan reageren ze binnen 24 uur. -Sytze Atsma: meer inzetten op bouwkavels in Surhuizum. Dit staat ook in de dorpsvisie. De provincie bepaalt hoeveel er in een gemeente mag worden gebouwd. De gemeente wijst de groeikernen aan; daar hoort Surhuizum niet bij. We kunnen als dorp wel strijden voor meer kavels, maar moet wel goed worden onderlegd. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een enquête te houden onder de bewoners zodat je zwart op wit hebt wie van plan zou kunnen zijn om in Surhuizum te bouwen. Er wordt al aan een enquête gewerkt, dus dit kan daarin worden verwerkt. -Ynskje Ytsma: de mieden, Súderheawei erg slecht verlicht. Is al 40 jaar een probleem. We nemen het mee naar het bestuur. Joop Postma: Waarom heeft Jacob het bestuur verlaten? Sita antwoordt: hij is in goede harmonie met het bestuur gestopt wat wij overigens als bestuur erg jammer vinden, maar voor de uitgebreidere uitleg mag men dit aan Jacob zelf vragen omdat hij nu niet aanwezig is om eventueel een toelichting te kunnen geven. -Hielke Atsma: erg grote bloembakken op de Doarpsstrjitte. Dit is een miscommunicatie geweest aldus Sipke Bouma. Ze worden nog wel “ bijgewerkt ” met cortex-staal banden. -Tine Geertsma: waarom geen toneelavond dit jaar? Er was te weinig tijd en mankracht voor. Misschien nog in het najaar. De voorzitster bedankt een ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering af. Iedereen krijgt nog een drankje van PB.


12


13

Gezonde keuzes

In groep 5-8 van de JLS hebben we een gastles gehad over gezond leven. We leerden dat we eten en drinken nodig hebben om energie te krijgen en dit te verbranden als we bewegen. Maar welk eten en drinken kiezen we dan? We leerden uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in ons drinken zit en daarbij keuzes te maken over welke keuzes voor ons gezond zijn. We gingen vervolgens ook echt onze energie inzetten voor een parcours op het plein. Met crossfietsen mochten we over heuvels rijden en leerden we zonder echt te remmen, vaart te minderen. Het was daarom erg leuk, maar ook leerzaam!


14


15 Toch laten ze ons nu niet aan ons lot over en kregen we nog een uitdaging mee! Als we de komende weken dagelijks extra bewegen, kunnen we nog een mooie medaille verdienen. Daar gaan we voor! Groeten, kinderen en team JLS

Dodenherdenking Zaterdag 4 mei vindt om 19.30 uur de Dodenherdenking plaats in de Doarps­tsjerke van Surhuizum. Deze avond wordt muzikaal begeleid door een saxofoonkwartet van De Bazuin uit Augustinusga. Gelina de Boer op de sopraansaxofoon, Greetje Postma op de altsaxofoon, Bjarne van der Kooi op de tenorsaxofoon en Machiel Huizenga op de baritonsaxofoon. Graag zien wij u / jullie daar. Groeten van Greetje, Hieke, Wilma en Mirte (de vier mei commissie)

Garageverkoop Zaterdag 25 mei a.s. organiseert Buurtvereniging De Pikebuert voor het gehele dorp een garageverkoop. Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u op eigen erf, garage, en of schuur uw eigen goederen verkopen. Per opgegeven adres wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 7,50 (voor flyers en advertentiekosten). Wilt u meer informatie of zich opgeven dan kan dat vóór 12 mei a.s. via email hendrikanne@hotmail.com of 0615626042


16


17

Contributie verhoogd tijdens ledenvergadering De Laatste Eer Notulen van de ledenvergadering van de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ te Surhuizum gehouden op maandag 11 maart 2019 in dorpshuis De Delfeart. Voorzitter Jurjen Dijkstra heet het welkom aan ca. 33 leden inclusief de aanwezige bestuursleden, afwezig met kennisgeving Jan Pool en Evelien Bouma. In zijn openingswoord meldt de voorzitter zeer tevreden te zijn met de opkomst, en stelt dat het houden van de ledenvergadering, nu in het dorpshuis, en in overleg met de familie Piersma, positief heeft gewerkt. Tevens is er een welkom voor de vertegenwoordiger van uitvaartverzekering Twenthe, welke uitleg zal geven omtrent bijverzekeren. Mededelingen: onze bode Nynke Bouma-Pool zal haar werkzaamheden weer oppakken, uiteraard in overleg met bode Hiltsje van der Brug. Aflegster Greetje Loonstra-Rispens stopt, Sietske Wagenaar gaat haar vervangen. De secretaris meldt geen ingekomen stukken. De notulen van de vorige ledenvergadering geven verder geen opmerkingen. Punt uit de notulen: Froukje Tabak-Wagenaar is nog steeds invalbode. Onze vereniging heeft regelmatig overleg met de PKN gemeente, onderwerpen o.a. op termijn overdracht aula, afstemmen tarieven, gebruik kerk en gebouw bij een uitvaart etc. Het financieel verslag geeft een klein positief resultaat over het jaar 2018, groot ca. € 1000,- , dit wordt gevoegd bij de reserve. Een actuarieel rapport opgemaakt t.b.v. de financiële situatie van onze vereniging, stelt dat onze reserve net voldoende is. Gezien de vergrijzing in de toekomst, niet regelmatige inkomsten zoals afkoop grafrechten, stelt het bestuur voor de contributie te verhogen naar € 15,00 per persoon. Dit wordt door de leden aangenomen. Kascommissieleden J. Luimstra en H. van der Veen delen mee dat de boeken in orde bevonden zijn,de penningmeesteresse wordt decharge verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit H. van der Veen en A. Veenstra, reserve Wilma de Boer. Na de pauze geeft de heer H. Schreiber uitleg over bijverzekeren voor de kosten van een uitvaart. De kosten lopen gauw op tot een vijfduizend euro, niet iedereen zal dit voorhanden hebben. Bij een sterfgeval, d.m.v. een premiebetaling hiervoor, kan


18


19 men zich dan indekken voor de kosten. Tevens is het mogelijk voor de kosten van een monument een aanvullende verzekering te sluiten. Tot slot is er nog de mogelijkheid op oudere leeftijd een deposito te storten, dit bedrag is dan alvast gereserveerd en geeft tevens een goede rente. Medewerkers van uitvaartverzekering Twenthe zullen de komende periode, na een schriftelijke aankondiging, langskomen en informatie verstrekken, tevens zal dan bij niet-leden het lidmaatschap van onze vereniging onder de aandacht gebracht worden. Het bestuur hoopt met deze actie op een toename van nieuwe leden. Het jaarverslag 2018 wordt doorgenomen, staand worden onze overleden leden in een ogenblik stilte herdacht. Onze vereniging heeft nog geen problemen met de personele bezetting, wel wordt door families steeds meer zelf verzorgd, zoals het afleggen en dragen. De ledenkorting 2019 blijft gelijk, gewezen wordt nog op de kortingen in natura, zoals aankoop graf tegen 50% van de vastgestelde prijs, beschikbaarstelling van aula, personeelskosten tegen netto tarieven etc. Bestuursverkiezing: Jurjen Dijkstra is aftredend en herkiesbaar, hij is bereid voor een volgende zittingsperiode zich in te zetten. Rondvraag: Gevraagd wordt naar het bedrijf dat het onderhoud van de begraafplaats verzorgd, dit heeft een vestiging in Harkema en de uitvoerder is woonachtig in Harkema. Enige bomen bij de ingang van de begraafplaats moeten verzorgd worden, voorzitter neemt dit op zich. Ook komt de vraag voor een introductie/bijpraatbijeenkomst voor de aflegsters, dragers etc., voorzitter zal dit organiseren. Heeft het nut zich over te laten schrijven, als de “oude vereniging” een aanzienlijk hogere ledenkorting geeft? Op zich niet, wil men echter in Surhuizum begraven worden, dan telt wel de gereduceerde aankoopprijs van een graf en andere faciliteiten, onze totale ledenkorting loopt dan ook behoorlijk op. Verder wordt nog gesproken over “ter beschikkingstellen van de wetenschap”, hiervoor dient men wel de nodige formaliteiten te vervullen, overigens zijn er geen kosten aan verbonden, dit is alleen mogelijk bij een overlijden in een ziekenhuis.


20


21 De voorzitter sluit deze avond af met een dankwoord richting personeel en een ieder die zich inzet voor onze vereniging, Tevens wordt de heer Schreiber een bloemetje en presentje aangeboden voor zijn uitleg. Rest nog het nuttigen van de traditionele gehaktbal en een wel thuis. Bestuur begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’

Skûtelbank

Verhuisd Komen wonen

In memoriam

Kees Schuurman Molenstraat 31, Gerkesklooster Overleden 16 maart 2019 Leeftijd 83 jaar

: Mevr. W. Veenstra-Bakker is verhuisd van de Doarpsstrjitte naar Verzorgingshuis Haersmahiem, kamer 138, Eringalaan 8, 9285 TR Buitenpost. : Sjoeke van der Veen uit Harkema en Bas Vredeveld uit Smilde zijn samen met de dochter van Sjoeke, Renske Broersma, komen wonen op de de Bonhommestrjitte 31.

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl

Tige tank Leave minsken fan Surhuzum. Hjirby wol ik eltsenien hiel hertlik tanksizze foar al jim meilibjen tidens myn ferbliuw yn’e Marwyk. Safolle kaarten, blommen en besite. It hat my tige goed dien! Ik sit no yn Haersmahiem, mar bliuw foarearst altyd noch in Surhuzumer. In waarme groet fan Willy Veenstra-Bakker.


22

Graa g eig stoe en l mee nem en!


23

In gesprek met domina Guda Borger-Koetsier

Anders dan ooit tevoren is aan de PKN g­ emeente van Surhuizum nu een vrouwelijke predikant verbonden. Een domina als voorganger in de Doarpstsjerke, die oorspronkelijk de Antoniuskerk heette. Ze woont, samen met haar man, niet zoals eerder in de pastorie aan de Doarpsstrjitte, maar in een riante woning aan de Mûnefinne, die tot pastorie is omgedoopt.

“Om te beginnen”, zegt mevrouw Borger, “vind ik het prima dat ik als dominee wordt aangesproken en mag, wat mij betreft, de vrouwelijke aanspreektitel domina wel achterwege worden gelaten”. Samen met een oudere broer en een jongere zus - helaas de familie ontvallen- woonde de kleine Guda de eerste vijf jaren van haar leven op de boerderij van haar vader. Gezien het feit dat deze boerderij aan de noordzijde van onze hoofdstad was gelegen, is ze een geboren Amsterdamse. De voortgang van de tijd


24


25 noopte haar vader echter om met zijn werk als boer te stoppen. Het geheel was te klein en moest daarom worden opgeheven. Maar al zijn het herinneringen uit haar prilste jeugd, ze maakte mee hoe koeien werden gemolken en kalfjes werden geboren. Onder de rook van Amsterdam vond haar vader een andere betrekking. Ze verhuisden naar Monnickendam waar ze naar de basisschool ging. Voor haar middelbare schoolopleiding toog ze echter weer naar Amsterdam, waar ze, leergierig als ze was, thuiskwam met een Atheneumdiploma. “Maar”, vertelt ze, “toen ik vervolgens klaar was met mijn opleiding diëtetiek, vond ik nergens een werkplek. Meer kans zou ik daartoe hebben als ik me zou bekwamen in de verpleging. Ik volgde daarom de zogeheten A-opleiding in het inmiddels bekende, maar nu gesloten Slotervaartziekenhuis. Later volgde ik in het Antonie van Leeuwenhoekhuis nog een éénjarige opleiding oncologie en heb daar zes jaar gewerkt”. Vanaf haar jeugd was mevrouw Borger betrokken bij een kerkelijke gemeenschap in Monnic-

kendam. In de tijd dat ze als diaken betrokken was bij het werk van de kerkenraad, groeide de interesse voor theologie. Zodanig zelfs dat ze opnieuw een studie oppakte. Iemand uit haar naaste omgeving had haar namelijk aangeraden in die richting te gaan studeren. “Niet heel vanzelfsprekend naast mijn baan als verpleegkundige”, zegt ze zelf hierover, “maar het feit dat ik vanaf die tijd vrijwel altijd nachtdiensten draaide, gaf me de gelegenheid om overdag colleges aan de universiteit te volgen”. In 1995, zeven volle jaren later is deze studie voltooid.


26


27 Maar mevrouw Guda Borger-Koetsier stelt zich dan nog niet beroepbaar als predikant. Ze heeft in de voorgaande jaren Guus Borger leren kennen en is in 1992 getrouwd. Samen gaan ze in Amsterdam wonen, in een flat, 8 hoog aan de rand van de Bijlmer. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mevrouw Borger blijft studeren totdat ze in 2006 haar promotiestudie theologie heeft afgerond. Het proefschrift waarop ze is gepromoveerd heeft als titel: Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland. In 2010 neemt ze een beroep aan van de Hervormde Gemeente Mussel-

kanaal-Mussel in de provincie Groningen en wordt dominee. Opnieuw een tijd van leren, maar nu in de praktijk van een kerkelijke gemeenschap waarin van alles in beweging is. Ruim zeven jaar later komt er een beroep uit de PKN gemeenten van Surhuizum en Jistrum. Zo is het gekomen dat het al weer bijna een jaar geleden is dat domina Borger inwoner is geworden van ons dorp en - voor 75% van haar werktijd - voorganger van de PKN gemeente van Surhuizum. In de hoop voor iedereen in het dorp van betekenis te mogen zijn. (Foto’s: Djoeke Postma-de Jong) Harmen Scheepsma

Melding openbare ruimte bij gemeente Achtkarspelen Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang zijn er een hoop vragen aan het bestuur gesteld welke betrekking hebben op infrastructuur en andere dorpszaken. Veel daarvan kunt u ook rechtstreeks bij de gemeente Achtkarspelen neerleggen, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot straatverlichting en parkeeroverlast en dergelijke. Online kunt u via: www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/melden-bijde-gemeente_44888 direct uw melding doorgeven aan de gemeente. Dit kan ook via WhatsApp: 0621154897 of telefonisch: 140511. Mail: gemeente@achtkarspelen.nl, Post: Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost. Desalniettemin zijn wij als bestuur uiteraard altijd bereid om u vragen en opmerkingen door te sturen naar de gemeente. Bestuur Plaatselijk Belang


28


29

Uit de oude doos 1915-1924 Aangezien de bestaande brandspuit niet toereikend was voor het uitbreidende dorp Surhuisterveen, stelden B en W voor om een nieuwe motorbrandspuit aan te schaffen. De kosten werden geraamd op Ć’ 3.500,00 (gulden). De oude brandspuit zou dan in Surhuizum gestationeerd kunnen worden. Dit voorstel werd in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 7 stemmen. De voorzitter stelde voor om de zaak aan te houden tot de volgende vergadering. Uiteindelijk werd het toch bij acclamatie besloten. Als pomper werd J. Couperus aangesteld door B en W van Achtkarspelen. Toen bij het proberen van de brandspuit bleek dat een gedeelte van de slang waardeloos was, zou Brandmeester Kl. Broekstra dit deel er tussenuit snijden. Het mes kwam door een verkeerde wending bij dhr. Broekstra in de buik terecht. Terstond werd geneeskundige hulp ingeroepen. De toestand liet zich ernstig aanzien, maar later ging het gelukkig toch weer de goede kant op. Jelle de Vries


30


31

Stampot ite op de Olivierstrjitte

Meienoar stamppot ite, sa is op de Oliverstrjitte fan nr. 9 o/m 23 de winter ôfsletten. We ha meienoar op nûmer 21 earst in borreloerke hân en doe om healwei sânen hinne kaam de panne sop op tafel. Dêrnei wiene der trije soarten stamppotten; hutspôt, soerkoal en boerekoal. It smakke ús allegear poerbêst en doe ha wy it noch efkes ôfmakke mei in lekkere pudding. Elkenien hie safolle as mooglik sels wat makke. Nei tiid waard der ôfwasken en fansels noch efkes lekker neisitten. Lit it foarjier no mar komme.

Bedankt Graag willen wij een ieder bedanken voor uw en jullie medeleven, in welke vorm ook, tijdens de periode van ziekte en overlijden van onze allerliefste pappe, heit, pake en âlde pake

Hein de Vries U was hem tot steun en troost, u was ons tot steun en troost. Het omzien naar elkaar heeft ons zeer getroffen. Onze dank is groot. Ieneke, Jannie, Appie, Gerda, Henk Kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen.


32


33

Wandel mee op 30 juni Een lopend diner: de leukste manier om uit eten te gaan! Kom genieten van de natuur én van een heerlijke culinaire verrassing op de 9 km lange wandeling door de Surhuizumermieden. Je loopt met je eigen gezelschap en in je eigen tempo. De route loopt door de mooie natuur en door de weilanden. Je bezoekt o.a. enkele boerderijen en je ontdekt bijzondere en inspirerende plekken waarvan je het bestaan niet wist. Op vijf locaties krijg je een verrassend gerecht, incl. een zuivelproeverij. De kosten voor dit lopend diner zijn € 19,95. Deelname is alleen mogelijk door voorinschrijving. Inschrijven kan vanaf 1 mei. Voor leden van buurtvereniging De Mieden is een voorinschrijving vanaf 22 april. De inschrijving sluit 20 juni (of eerder bij het bereiken van de maximale deelnemerslimiet). Kijk hiervoor op www.kuier-itegeniete.simplesite.com of op Facebook ‘Buurtvereniging De Mieden’. De opbrengst is bestemd voor onderhoud van het buurtgebouw Petersburg. Hartelijke groet, buurtvereniging De Mieden (Organisatie: Sjaak en Tine van der Veen, 06-120 876 00)


34


35

De Pikebuert Understeande reakjse krigen wy binnen fan Tjipke van der Velde: Ik haw it stikje lêzen oer de buertfer. fan de Bartemerwei. Miskien is it ek wol goed om te neamen wêr dizze namme wei komt. Ik moat earlik wêze dat ik der net hielendal wis fan bin, mar neffens my wenne dêr yn it ferline Ludzer van der Schors en dizze neamden se Ludzerpyk. Fan dêr, de pikebuert. Miskien dat ien fan de âlde garde dit befestigje kin. Groetnis Tjipke van der Velde (ien fan Piet en Aaltsje)

Drukke tijden voor De Bazuin Op het moment dat dit stukje wordt geschreven zitten de leden van De Bazuin nog volop in de laatste repetities voor hun deelname aan de fanfarekampioenschappen op 6 april a.s. in De Lawei in Drachten. Componist Jan Bosveld brengt een bezoek aan Stynsgea; niet om het dorp te bekijken maar om De Bazuin tips en adviezen te geven over het muziekstuk en zijn gedachte achter de compositie. Altijd welkom fansels! Op het moment dat u dit stukje leest zijn de kampioenschappen al achter de rug en weten we welke plek we op de ranglijst hebben ingenomen. We hopen natuurlijk de grote overwinningscup mee te hebben genomen. We blikken ook verder vooruit want we gaan op woensdag 17 april in samenwerking met Sjaki een gezellige muzikale middag organiseren voor alle jeugd van de lagere school in Augustinusga. Kids zijn die middag welkom in het jeugdhonk om kennis te maken met allerlei vormen van muziek en muziekinstrumenten. Lekker uitproberen, spelletjes, wat lekkers... het is er allemaal. Daarnaast staan er tot aan de zomer nog enkele prachtige optredens op de agenda. Noteer ze alvast op de kalender: • Woensdag 17 april, muzikale middag voor alle lagere schooljeugd, Jeugdhonk Stynsgea, 14.15 uur. Zie ook het affiche elders in deze Gelf. • Zaterdag 4 mei, spelen bij de dodenherdenking in Drogeham en begeleiden herdenkingsdienst in de kerk in Surhuizum • Maandag 6 mei, grote bloemenverkoop in Stynsgea • Zaterdag 11 mei, dubbelconcert Eens als De Bazuinen klinken! (De Bazuin, Augustinusga samen met De Bazuin, Oenkerk) • Maandag 20 mei, Anjercollecte in Augustinusga • 29 en 30 juni, deelname aan de Rastede Musiktage in Duitsland Voor meer informatie: kijk es op onze website www.fanfaredebazuin.nl


36


37

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... As it no mar gjin krokodiltriennen wiene op dy begraffenis‌

Grutte Gelf Doordenker Hoort een krokodil niet bij:


38


39

Zoekplaatje Het vorige zoekplaatje eindigden we met de volgende tekst: “Wij hebben het nog niet gevonden, dus dat wordt weer een zoektocht zonder hint. Mocht het echt een nachtmerrie worden dan kunt u misschien de wandelvrouwen eens aan schieten als u er echt niet uitkomt.” Nou, dat was niet zo handig van ons. Ten eerste had het plaatje ons zeer bekend moeten voorkomen, omdat het aan de muur hangt bij een familielid. En aangetrouwd of niet, we hadden het natuurlijk kunnen weten. Maar ja, we dachten er even niet aan en het spreekwoord is ook niet voor niets: denken moet je aan een paard overlaten, want dat heeft een veel groter hoofd. En vervolgens bleken ook niet álle wandelvrouwen te weten waar het was, zoals blijkt uit de volgende inzending: “De wandelvrouwen hebben dit zoekplaatje opgestuurd, maar ik was er niet bij toen ze deze foto maakten. Ze wilden mij ook niet vertellen waar het was ik moest het zelf maar opzoeken. Leuke wandelvriendinnen! Maar gevonden bij Romke en Detsje, Lustenburg 14. Groetjes, een van de wandelvrouwen.” Dit is dan waarschijnlijk wel het beste paard uit de stal van de wandelvrouwen, want het alsnog in je eentje vinden terwijl je door de rest in de steek bent gelaten, dat is volgens ons een hele prestatie. Al valt dat in de steek laten ook wel weer mee denken wij zo, want ze noemen dan soms graag man en paard, maar als het erop aankomt dan is het waarschijnlijk: één voor allen en allen voor één. Ze noemt het niet voor niets wandelvriendinnen. Maar goed, dan nog even terug naar het familielid. Zelfs het beste paard struikelt wel eens, dus het wordt ons vast vergeven dat we het plaatje niet direct herkenden. Romke en Detsje stuurden in ieder geval de oplossing even in, al ging dat wel weer via de aangetrouwde kant. “Kun je het even doorgeven, volgens mij is het bij Lustenburg 14.”


40 Dat “volgens mij” is dan wel weer mooi, als je het zelf aan de muur hebt hangen. Ook nog eens echt vakwerk trouwens. En we hebben het, in tegenstelling tot sommige andere keren, ook nog eens extra gecheckt. Het klopt. En dat wordt ook nog eens bevestigd door Maike en haar prins op het witte paard, Jacob: “Deze paarden staan op de muur van het huis van de familie Bethlehem aan de Lustenburg 14”. Jelle de Vries hoefde zijn paard deze keer niet eens te zadelen, zo dicht was de oplossing nabij: “Getoond zoekplaatje was voor mij dit keer een gemakkelijke prooi. Hiervoor hoefde ik alleen maar even de deur uit om met zekerheid vast te stellen dat het gezochte plaatje zich bevond op Lustenburg 14. Dat was inderdaad het geval. Dit had ik reeds vele malen waargenomen. Tot slot nog een gezegde: “Witte paarden hebben veel stro nodig”. Hoe dat met witte hazen zit, dat weten we niet, maar die zijn wel het onderwerp van het volgende zoekplaatje. We hebben een aantal zoekplaatjes aangeleverd gekregen, die zeker nog aan de beurt komen! De inzenders daarvan nu alvast bedankt. De paardenreeks wordt nu even onderbroken omdat deze witte hazen mooi passen bij de komende periode. Om alvast in de stemming te komen, hierbij een mooi Paasgedicht. Dat daarin wordt gerept van een bos is géén hint. Wat we wel als hint kunnen geven, is dat u voorzichtig moet zijn bij het zoeken en dat deze hazen Pasen gelukkig niet alleen hoeven te vieren. Dialoog met de paashazen Men vroeg aan twee oude hazen wat doen jullie zo met Pasen ? ze wilden huppelend verder gaan bleven even toch maar staan. De ene sprak; ach, weet je wat we zijn het eigenlijk met Pasen zat en we kunnen niemand zeggen dat wij Hazen geen eieren leggen. De andere sprak nog wat verlegen en in ons mooie stille bos kom je weer duizend mensen tegen en ze hebben de meeste pret aan hun


41 eieren van hun zelf daar neer gezet met Pasen zijn wij Hazen de klos wij oude Hazen zijn dan pas tevree als het weer stil is in ons bos. Geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of ĂŠĂŠn van de andere redactieleden. mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.

Koningsdag --2019--

14.00 uur start fietstocht

Vanaf 18.00 uur Live optredens -Peter- -Jayden- -Trienus-

Vanaf 14.00 start spel

Samenwerking van de Oranjeverenging en MFC De Delfeart

* Dorpshuis is open vanaf 16.00 uur *

Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.


42

Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, en iedere eerste donderdag van de maand van 19.0020.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Plaatselijk Belang André Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Sita Dotinga, notuliste Cora Groenhof Hilly Holthuis Openingstijden Dinsdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur Donderdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur Vrijdag 9.00-12.00 uur Verder op afspraak

MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Wiebina Top, penningmeester Jelly Posthumus Jan Rodenhuis Informatie, vragen en reserveringen: Brenda Sanderman, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisver. “De Laatste Eer” Jurjen Dijkstra, voorz., tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl Hiltsje van der Brug, bode, tel. 0610542628


43

Wurklist 8 t/m 13 april 26 april 19.30 uur 27 april

14.00 uur 14.00 uur 18.00 uur

4 mei

19.30 uur

Deurcollecte Nederlandse Hartstichting. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Koningsdag, in en rond De Delfeart: Expeditie Robinson! Start Fietstocht Afsluiting met gezellige live muziek van Peter, Jayden en Trienus. Dodenherdenking in de Doarpstsjerke.

Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com.

Spreuk van de maand Zie jouw leven als een zwembad - duik er in, ook al weet je niet hoe diep het is.

Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: klein-vee

Kopijsluiting

Nieuwe kopij kunt u tot maandag 29 april 2019 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon)

of telefonisch doorgeven op nummer 351767

of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl


Profile for Grutte Gelf

Grutte Gelf nûmer 11, 9 april 2019  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Ienentritichtste jiergong, nûmer 11, 9 april 2019

Grutte Gelf nûmer 11, 9 april 2019  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Ienentritichtste jiergong, nûmer 11, 9 april 2019

Advertisement