Waalsprong Hof van Holland info 21 januari 2016

Page 1

Informatieavond 21 januari 2016


College b&W 19 mei 2015


College b&W 19 mei 2015


Waar staan we? Fase 1

√ Dec 2014

√ April 2015

Fase 2

√ Juni 2015

Fase 3

→ Feb 2016


Activiteiten juli 2015 – jan 2016  Watersingel: tracé en profiel  De dijk: piping , kwel, bebouwing  Het verkeerssysteem: kruisingen, de Griftdijk, fietsroutes etc.  De Historische Tuin en Fort Beneden-Lent  Onderwijs, gezondheid en sport- en spelvoorzieningen  Bestaande groenelementen zoals boomgaarden  Uitwerkingen hart voor de Waalsprong  Onderzoek naar fasering, kosten en opbrengsten en procedures


Belangrijke uitkomsten bewonersavonden  Wonen: divers, afwisselend hoog-laag, stedelijk en dorps, ontmoeting belangrijk  Fort, Historische Tuin: openbare plekken, sociale factor.  Voorzieningen: gezellig, dorps, aansluiting Lent, meer dan functioneel winkelen, lokaal ondernemen, huiskamer  Infra: goede doorstroming, maar zeker ook belang van langzaam verkeer en verbindingen naar fort en uiterwaarden


Functioneel • Traditionele gezinswijken • Functioneel winkelcentrum • Weinig ambitie voor hart, ontmoeting etc.


Knopen en Linten • Dorpse structuur met dorpsplein als brandpunt • Diverse woningtypen en functies: variatie • Verbinden met omgeving


Stadsbuurt • Stedelijk woonmilieu: veel appartementen en stadswoningen • Stevig winkelcentrum nabij station • 19e-eeuwse schil als inspiratie, nieuwe radialen


Conclusie fase 2 1. Maak een hart voor de Waalsprong 2. Bied diverse woonmilieus 3. Maak verbindingen

Input voor essentiekaart


Fase 3: Essentiekaart • Opgebouwd uit lagen (legenda) • Eerst het ‘harde’ raamwerk van infra, water e.d. • Bied het kader voor de functies als wonen, hart etc.


Watersingel • In overleg met Waterschap tracé bepaald • Verschillende profielen, stedelijk in HvH, meer natuurlijk in Woenderskamp • Biedt extra kwaliteiten in woonmilieu


Hoofd verbindingen • Zoveel mogelijk gebruik maken bestaande routes • HvH via twee ontsluitingen op de Graaf Allard Singel • Griftdijk: niet veel drukker (apart project, mogelijke knip Griftdijk)


Fiets verbindingen • Snelfietsroutes verbinden via plangebied • In de vorm van fietsstraten • Ongelijkvloerse kruising Graaf Allard Singel nodig


Cultuurhistorische dragers • Zaligestraat, Rietgraaf brandpunt • Kades rondom Fort als groene verbinder • Oosterhoutsedijk autoluw: recreatie • Griftdijk behoud en versterking profiel (vrije ruime kavels)


Het groene lint • Langzaam verkeer route, eigen beeldtaal • Gericht op sport, spel, (‘urban fit track’) • Verbindt belangrijke plekken in het gebied zoals hart, Historische Tuin, scholen • Maakt verbindingen mogelijk bijv. naar uiterwaarden


Wonen aan de dijk Ontspannen wonen in en rondom de natuur, aan en op de Oosterhoutsedijk


Stadsbuurt Stedelijk wonen in de Waalsprong met reuring en natuur voor de deur


Ontspannen en comfortabel wonen Vertrouwd wonen in een kindvriendelijke wijk aan de Watersingel


Divers wonen aan de Griftdijk Ongedwongen wonen in een gemĂŞleerde wijk langs de Griftdijk


Wonen aan het water Uniek wonen aan de Plas in Broodkorf


Hoogteaccenten • Vooral laagbouwgezinswijken: ca. 2.000 gezinswoningen • Op bepaalde markante plekken ruimte voor appartementen: ca. 750 • Hoogtes dienen nader uitgewerkt te worden • Totaal aantal woningen ca. 2.750


Hart voor de Waalsprong • Ontmoeting centraal • Twee supermarkten, speciaalzaken, dienstverlening, fitness, horeca e.d. • Oppervlak tussen 7.000-12.000 m2 in twee fases • Gezondheidcentrum • Ca. 300 woningen


Historische Tuin Fort Boomgaarden • In overleg met Historische Tuin, inpassen in de woonomgeving • Aanpassing nodig i.v.m. wandvorming GAS: andere uitstraling Historische tuin • Fort: in overleg met Staatsbosbeheer: ontmoeting centraal, openbaar, horeca, extra verbinding noordkant. • Boomgaarden gebruiken als aanleiding unieke woonmilieus


Maatschappelijke voorzieningen • Twee basisscholen nodig (met binnensport) • Klein sportveld (pupillen) • Gezondheidcentrum in het hart en flexibel inzetbare werkruimte


Verbinding Lent • Route naar Lent verbeteren • Vd Valk, tunnel Prins Mauritssingel: is al verbetering zichtbaar • Zoekgebied: optimalisatie stationsgebied


Broodkorf en Oosterhoutse plas • Water als het thema voor Broodkorf • Kwaliteiten van het water in de gehele wijk brengen • Oosterhoutse plas in 2020 klaar, dan ontwikkeling starten


Oosterhoutse dijk • Ruimtelijke ontwikkeling en dijkversterking hand in hand: kansen voor bijzonder woonmilieu • Gezamenlijke opgave Waterschap Rivierenland en Gemeente Nijmegen • Kwelscherm en klimaatdijk als optie


Fase 3: Essentiekaart


Fasering • Start: hart voor Waalsprong: 2017 • Tegelijk start Woenderskamp: diversiteit aanbieden • Ontwikkeling vlekken aan de dijk afhankelijk van snelheid maatregelen dijk: gemeente en waterschap trekken samen op


Planning • 2016: bestemmingsplan, in ieder geval voor Hart en Woenderskamp noord • 2016: Uitwerking hart en Woenderskamp (met marktpartijen) • En ook nadere uitwerking dijk, Historische Tuin, Fort (met partners)

Start bouw hart en woningen 2017 of 2018


Tijdelijk gebruik en placemaking • Zo snel mogelijk watersingel aanleggen en kruising GAS: hoofdverbinding • Verschillende plekken ‘openstellen’: ideeëncompetitie, kunstroute etc. • Beleving en marketing


Afsluiting Dank voor jullie aandacht en inbreng!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.